sys:-ème Aar--. a) DÀ,CtÀ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "sys:-ème Aar--. a) DÀ,CtÀ."

Transcriptie

1 sys:ème Aar. a) DÀ,CtÀ.

2 Inhoud Algemeen Uitleg van de knoppen.... NL2 NL4 Voozorgsmaatregelen voor het gebruik Aan/Uit NLs Bronkeuze NLs Geluidsvolume.. NLs Afneembaar antidiefstalfront... NL6 Radio beluisteren NL7 Cd / mp3cd beluisteren..... NL8 Cassette beluisteren NL10 lnstellingen AudiGinstellingen.... NL11 Persoonlijke instellingen NL12 Storingen..... NL13 Alfabetische inhoudsopgave NL15 NL.I

3 UITLEG VAN DE KNOPPEN NL2

4 Ultleg van de knoppen (vervolg) Verwijderen van hel front van dê autoradio 2 Uitwerpen cd / mp3cd / Cassehe 3 Bronkeuze (Radio, cd, Ínp3 cd, TAPE) Toegang tot het men! van de persoonlijke instellingen (ON VOLUME, BEEB l\.1p3 DISPLAY CD TEXT, CD DISPLAY) 5 Bronkeuzê op radio en golíbereiken (FI\,4, LW, I\,4W) Automatisch in geheugen zetten van de FI\,l stations (ingedrukl houden) 6 Toegang tot het menu vên de audiolnslellingên (BASS, TREBLE, BAL, FADER, LOUD) 7 8 Radiofrequenlie zoeken Track zoeken op cd / mp3cd Snelvooruit/ terug op een cd / mp3cd tíack (continu drukken) Toeqanq lot het submenu na hel kiezen van een menu (ON VOLUI\IE, BEEP, [,1P3 DISPLAY CD TEXT, CD DISPLAY) ln geheugen zetten / oproepen uit geheugen van êên radiostation (knoppen 1 tot 6) Album zoêkên op eên mp3cd (knoppen 1 en 2) ln willekeuíige volgoíde aíspelen van cd / mp3cd tracks (knop 5) 9 Wijzigen van hel geluidsvolume 10 GêluidsondeÍbreking (pauze) 'tl Cassette snelvooruit / terug spoelen Kani verandeíen tjdens hei afspelen (geliikujdiq drukken) NL3

5 VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET GEBRUIK Vooruwveiigheid en die van de andêrê personen en om máteriélê schade tevoorkomen, is hel be angíijk ondeflaande voozorgsmaahegeten op levolgen als u de radiogebruik. Voor uw vêilighêid moet u tijdêns het riden het afneembarê fiontje op uw autoradio bevêstigd hêbbèn (venondingsgêvaar ln gevalvan botsing). voor:orssmaatrêgels bij het sebruik ván dê radio Bed en de knoppen en Éaddêeg de iniormatiê op hêr schem alieen als de verkeersomstandioheden dil loelateni Zethetvoume nietle hard, zodat u de getuiden van builen de aulo rog kunt horen. Voozorgsmaatreg len apparatuur Demonleer oí wijzig zelíniels aan de rádio om Íisico op schade of béndwondên le voorkoínen l Neem in geválvan een storlng oí voor demontage contactop mel een veriegenwoordiger van deconslrucleur; Stop geen veemdê voomerpen, bêschadlgdê oívuite CD of cassêfle in de tezerl Gebrlik uilsluiierd ronde Cd s met een diameter van 12 cm: Houd de cd aán de binnenen buitênrand vast en ráák de kant zonder siicker niêt áán : Plak geen papierop de kantzonder slicker Dil boekle islolsland gekomen mel behu p van de technische gegevensdie op hel momeniván sàrnensleting van dit boekjê bekend waren. ln hel boekje staan allê bestaande ílnct es van de beschevên modellen. De aanwêzige lunclies zijn afhanket!k van hel mo'de, de oirrosltig, degekozen oplies en hel lánd van afleve ng. Ook kunnen eriuncliêszijn opgenomeidie pas óp;en taier iitd:sl p zltten worden toeqepast: NL.4

6 AAN/UIT Aan en uit Druk kort op í0 om uw autoradio aan te zetlen. De autoíadio start met de laatsl gekozen bron en hetvolume dat gekozen is in het I\,4ENIJ 'On Volume". lj kunt uw autoradio gebíuiken zonder de auto te starten. Hij we*t 1 uur, daaína waarschum een piep dat hij wordt uitgêschakeld. Druk op í0 om hem nog een 1 extra uur in te schakelen, Zet de autoradio uit door lang te drukken op í0 KIEZEN VAN DE BRON Kiezen van de bron Laat dê verschillende brcnnen voorbij komen door achtereenvolgend te drukken op 3 De bronnen komen in de volgende volgorde voorbij: Radio CD / cd [.4P3 / TAPE (indien aanwezig) Radio enz. Als u een cd oí een cassêtte invoert lerwíl de radio aanstaat, wijzigt de bron automaiisch en het aíspelen van de cd oí de cassette bsginl. U kunt ook de radio kiezen door te d Íukken op toets 5. Het achteíeenvolgend drukken op 5 laat de volgende golfbe Íeiken voorbij kornen in de volgorde: FM1 J F[42 FMT +MW + LW + Als u luislert naaí de radio, gêeft het display aan of een cd oí een cassette aanwezig is in de speler door middel het bijbehorende controlelampje. GELUIDSVOLUME Geluidsvolume Stel het geluidsvolumê in dooí knop 9 le draaien, Het display loonl 'VOL" gevolgd door de ingestelde waáde (van 00 tot66). Geluidsonderbreking Druk kort op t0. De boodschap IVIUTE woídt op het scherm weergegeven, Druk opn;euw kort op t0 om weer le luisleren naar de gekozen bron, U kunt ook de geluidsonderbreking uitschakelen doorknop 9te draaien, door t drukken op 3 of door te drukken op 7 (< of >). NL5

7 ANTIDIEFSTALFRONT Uw autoradio is uitgerust met een afnoembaaí front dat hem tegen diefstal beschermt. Verwijder het afneembare íront elke keer dat u de auto veíaat. Verwiidêren van het front van de autoradio Druk op í om hel fíont van de autoradio Pak de linker kant van het Íront ên trek het voozichtig naar u toe. Plaals het front in de hiervoor bestemde Plaatsen van het front van de autoradio Zet de rechter kant van hel front in lijn in de hiervoor beslemde ruimte. Breng hel front op zijn plaats door de linker kant vasl le díukkên tot u een klik hooít. Voorz orgsmaaaegelen voor het gebruik GebÍuik geen overdreven kracht tijdens het plaatsen en verwijde Zorg ervoor dát u het front niet beschadjgt en dat u de elektíische contacten niet aanraakt; Beschem het fíont tegên te hoge temperaturen en direct zonlicht; Druk niet op hel display oí de knopp n tijdens het plaatsen of verwijderên van hel front; Gêbruik g en oplosmiddelen zoals alcohol ol benzeen om het ííont schoon te maken, maar een NLó

8 DE RADIO BELUISTEREN Eên golíbereik kiezen DooÍ achleíeenvolgens te drukken op 5 kiest u h t gewenste golfbereik Flt4'1, Een siation kiezen Een radiostation kan op verschillende manieren qeselecieerd woíden, Automatische werking Met deze we*ing worden aulomatisch stations gezocht dooí hel aêoeken van het gekozen golíbeíeik. Om bij de stations te komen, drukt u kori op 7(< of >). Als geen enkel station wordt gevonden, qaat het automatisch zoeken door tot u Handbediening l\, et dêze w rking worden handmalig siations gezocht dooí het afzoeken van het gekozen golíbereik. Om bt de stations te komen, díukt u láng op 7 (< of >). U kuni 7 los laten om het zoeken stap voor stap te vefinen. Als u Tmeerdan lwee secondes los laat gaat het zoeken weêr over op de automalische wer' king. Voorkeuzê van stations Met deze werkstand kunl u de slations oproepen die u van tevoren in het gê' heugen hebt gezet. Selecteêr êen golíbereik en selecteer daama een radiostation met de hier_ voor beschíeven wêrkwízen. Zet een station in het geheugen door te dtukken op één van do loetsen van het toetsenbord 8 tot u een piep hoort teíbevestiging dat hei station in hetgeheugen staat. Per golíbereik kunt u 6 stations op' Roep de stations in het geheugen op doorte drukken op één van de toetsen van het toetsenbord L Automatisch in geheugen zettên van de stations Om de zes slations die het steíkste ontvangstsignaal hebbên in de streek waaíin u zich bevindl, in het geheugen te zetten, drukt u lang op 5. De stalions worden automalisch opgeslagen op FMT. i, Druk koít op één van dê toetsen van hei toelsenbod 8 om van station te veranderen. Er kunnen toelsen zijn die geen radiostation hebben als bij het automa_ tisch zoeken mindeí dan 6 stations gevonden zijn: Om het automaiisch zoeken en opslaan ván de stations te onderbreken, díukt u koít op 5, oí op 7, of op één van de toetsen van het toetsenboíd 8. Frequentievolging AFRDS De ííequentie van een FMstaiion vef andert peí geograísche zone. Sommige stations gebruiken het RDssysteem met Írequentievolging. De auloíadio kan het veranderen van de irequêntie van deze stations volgen, Door slechte onwangstomstandigheden kan het veranderen van frequentie onvemacht en hinderliik ziin. Schakel dan hetvolgen van deírequenties uit. Om deze íunciie in / uit te schakelen: Íaadpleeg paragíaaí Persoonlijke instellingên". NL7

9 EEN CD / MP3CD BELUISTEREN (afhankelijk van de uitrusting) Technische gegevens van mp3cd's Mp3bestanden (muziêk) kunnen worden opgeslagen in mappen (albums), waardoor de verschillende tracks van de cd gemakkelijk toegankelijk zijn. Het maximum aantal mappen en submappen is acht (inclusief de hoofdmap). De snelheid is tussen 32 kbits/s en 320 kbiivs Het totaal aantal mp3bestanden en mappên is beperkt tot 247. I\reer bestanden worden niet afgespeeld. Alleen bsstanden met exlensiê.mp3 woídên gelezen. De andere beslanden (gecdmprimeêrde beslanden, WMAbe. standen, enz.) worden niêt afgespeeld. Als een cd audio en mp3bestanden bevát, worden alleen de audiobeslanden afgespeeld cd / mp3cd beluisteren F BÍ het invoeren van oen cd / mp3"cd (bedíukt kant naar bov n), gaat de auloíadio automatisch overnaarcd /mp3 cd en begint met hel aíspelen van het eercle muzieknummer Als de autoradio uit is en het contact aan, zet het invoeren van een cd / mp3cd de autoíadio aan en het afspelen van de cd / mp3cd begint. Als hel contact niet aan is, gaat de autoradio Als u naaí de radio luistert en eí een cd / mp3cd in de speler zit, kunt u de cd / mp3cd beluisteren door op 3 te drukken. Het afspelon begint zodra de áutoradio overgaat op cd / mp3cd. Een track zoeken Druk kort op 7 (< of >) om van een track naareen andere over te gaan, Versneld afspelen Houd 7 (< of >) ingedrukt om snel vooruit ofachteruil te gaan. Het aíspelen gaat weer verder als u 7 oslaat, NL8

10 EEN CD / MP3CD BELUISTEREN (naargelang de uitrusting) (vêrvolg) In willekêurige volgorde afspelen (Mix) Na het invoeren van een cd / mp3cd, drukt u kort op loeis 5 van het toetsenboíd SvooÍ het in willekeuíige volgorde afspelen van alle tíacks van de cd / mp3cd. Het scherm geeft kort de boodschap MIX CD en hei contíolelampje [,4 X licht op. Een track wordt díecl op willekeurige wijze gekozen. Druk opnieuw op toels 5 om het in willekeurige volgorde afspelen uit te schakelen. Het scherm geeft kort de boodschap MIX OFF en het contíolelampje MIX dooft. Door op knop TtedÍukken wordt overgaan naar een willekêuíige andere l.ack. Het uilzetten van de autoradio en hel wijzigen van de brcn schakelen hetwillekeu g afspelen niei uil, Hetuitwemen van de cd/mp3cd schakeli hei willekeurig afspêlen uit. Een titel wordt pas opnieuw afgespeeld als alle andere aígespeeld ziin. Album veranderên (mp3cd ) DÍuk koí op de toetsen 1 en 2 van het toetsenbord I om een album van de Ínp3cd te kiezen. De slandaard weergave is D03 T01 wat overeenkomt met het afspelen van líack 1 van album 3. Als êr meerdan gg albums en 99 mp3 tracks op de mp3cd staan, qeefl het display D003 T001 aan. Na het veranderen van het album gaat het aíspelen verdêí bij de eerste mp3íack van het gekozen album. Pauze Druk kort op t0 om het aíspelen van de cd / mp3cd te ondebreken. Het display toont "PAUSE. Om de pauze uit te schakelen, draait u knop 9 oí drukt u op t0, of op 3, of op 7(< or >). ] Een cd / mp3cd uitwerpen Druk op 2. De autoradio schakêlt over op de Íadiobron. Als u de cd / mp3cd niet binnen 10 secondes na het uitwerpen vefwíderl, tíekt de speler hem weernaarbinnen. De autorádio blijft op De cd / mp3cd kan ook uitgewoípen worden als de auloradio uit is. Onderhoud van de cd / mp3cd Stel cd / mp3cd's nooil bloot aan wamte of aan directe zonnestíaling. Gebruik vooí het schoonmaken van een cd / mp3cd een zachie doek en w f vanuit hêt midden naaí de rand van de cd / mp3cd. NL9

11 EEN CASSETTE BELUISTEREN (naargelang de uitrusting) Gebruik, om dit legen te gaan, na ongeveer 50 gebruiksuren een reinigings Eèn cassette beluisteren Bij het invoeren van een cassette, begint de auloradio automatisch met het afspelen van de cassêtte. Als de autoradio uit Ís en het contact aan, zet het invoeren van een cassette de auto Íadio aan en het afspelen van de cassette beginl. Als het contact niel aan is, gaat de autoíadio niel aan. Als u naar dê ladio luistêrt èn er eên cassette in de spelerzit, kunt u de cassette b luistêíen door op 3 te drukken. Het afsp lên van de cassêtte begint zodra d autoradio overgaat TAPE bron. Een cassette uitwerpen DÍuk op 2. De autoíadio schakelt over op de radiobron. De casselte kan ook uitgeworpen wordên als de autoedio uit is Versneld afspelen Druk op tt (< of >) om het versneld aíspoelen of terugspoelen van de cassette te starten, Druk op de nietingedrukle toels tt om het versneld zoeken te sloppen, Veranderen van kant Aan het einde van de band wordt automatisch de aíspeelkant ve nded. Druk legelijkeriid op de toetsen tt (< en >) om van kant te veranderen tijdens het afspelen. Hetdisplay geeít dê kantaan die afgespeeld woídt TAPE 1, TAPE 2. Onderhoud Sleek geen vreemde voorwerpen in de cassettespeler Na langdurig gebruik van de cassettespeler kan zich stoí veeamelen rond de magnetische afspeelkop, waardoor de weeígavêkwaliteit mjnderwordt. NL10

12 AUDIOjNSTELLINGEN Druk op 6 om bij hêt mênu van de audioinstetlingen te komen. Door het achtereenvolgens indrukken van deze knop komen de verschillende rubrieken in ondersiaande volgorde voorbí: BASS (lase tonen); TREBLE (hoss tonen); BAL (geluidsverdeling links/rechts); FADER (gêluidsv rdêling achter/ voor); LOUD (intchakelen/ uitschakelen van de tsioloqische correclie van het geluid bij zwakke volumes); VeÍlatên van het mênu. lj kunt v rvolgens de waarde van elke instelling regelen door achtêreenvolgens te drukken op of door hel ingedrukt houden van 7(< oí >). Het display geeft het soort inslelling aan (BASS, TREBLE, BAL, FADER, LOUD) govolgd door de waarde van de gekozen instelling. Hêt bêeik vàn dêwáárdên voor êlkê instslling is: BASS (van 7 tot +7); ÍREBLE (van 7 tot +7); BAL (van Lg tot Rg); FADER (van R9 tot Fg); LOUD (ON /OFF). Het verlaten van het menu gebeurt ook automatisch na enkele secondes van inactiviteit. U kunt het mênu ook verlaten door te drukken op:3,,t, 5, 6ofop éón van de toêtsen van het toetsenbord & NL11

13 INSTELLINGEN Persoonlijkê Druk op 4. De boodschap "MENU" woídt enkele secondes w oígegeven, daama veíschijnt dê eerste rubriek van het menu. Door het achtereenvolgens indrukken van 4 komen de verschillende rubfieken in ondeístaande volg _ ON VOLUN4E; BEEP ON / OFF; MP3 DISPLAY (uitsluitend aangegeven als een mp3cd aígespeeld wordt); CD TEXT {uilsluitend aangegeven als een audiocd afgespeeld wordt); CD DISPLAY (uitsluitond aangêgeven als een mp3cd afgespeeld wordt); _ AFRDS. Druk op 7om toegang te kdjgen tol de Parametêrs van elke rubdek, ON VOLUME Steleen vast volume af voor elke keer inschakelen met behulp van de íunclae ON VOLUIT4E, Selecteer het geluidsniveau door te drukken op 7 (< of >). instellingen Hel geluidsniveau wordt na hel uilzetlen van het sysleem bewaard tot de volgende keêr inschakelen. BEEP ON /OFF Kies of u de piep wil inschakelen mêt.beep ON, of.beep OFF,,. MP3 DISPLAY Kies gedetaalleerde infoímatie die u weergegeven wilt hebben bij hel begin van hetaíspelen van elketrackvan een mp3cd: FILE NAME (Naam van het be" sland); DIR NAME (Naam van de map); SONG NAN4E (Naam van het muzieknummeí); ALBUltl NAltlE (Naam van het album); ARTIST (AÍiest). CD TEXT Kies'TEXT ON" voorde weergave van de naam van het muzieknummeren de adiest bij bet begin van het aíspelen van elke tíack (indaen beschikbaar op de cd). Schakel de weergave uil met.text OFF", CD DISPLAY Kies gedetajlleerde informatie die u weergegeven wilt hebben tiidens het afspelen van elke track van een mp3 cd: DIRTRCK (Nummers van de map DIRTINrIE (Nummer van de map en aíspeellijd) i TRCKTIME (Nummer van dê tmck en aíspeeliijd). AF.RDS Kies "ON" om de lrequenlievolging in te schakslen. Het controlelampje RDS wordt dán op hetscheím weergegeven. Kies "OFF'om deze functie uit te scha NL12

14 STORINGEN STORING OORZAKEN REMEDIE De auloédio werkt niêt maar het display De cd is ondersleboven ingevoerd Laat de cd uitwerpen en vervang hem oí toonl "CD ERROR" of de cd is zwaar beschadigd of is voer hem correct in, geen audiocd, of geen cdr met audi De autoradio weíkl niet en hêt display De auloradio staat niel onder span Zêtautoradio onderspanning. licht niêt op. ning. De zekering van de autoradio is dooí VeÍvang de zekering (zie "zekeringen gebrand. in het instíuctieboekje van de auto). Dê auloradio werkt, maar er is geen Het volume is op het minimum inge Draaiknop 9. geluid. stelo. Kortsluiting op de luidspíek rs. De luidspreker links of rechts geeíl geen De instelling van de balans (links / Stelde balans coírêct inenkêlgeluid van de radio ofcd. rechts) is niêt coíect. Luidspreker niet aangesloten, Nêêm contact op met de dealer, Raadpleeg uw dealer Slechte ofgeen radioontvangí. De áuto is te ver van de zenderwaarop Zoek een andere zender waarvan het de radio is afgestemd (achtergrcndruis signaal plaatselijk beter ontvangen en storingen). wordt. De ontuangst wordt gestoord door sig Raadpleêg uw dealer De antenne is beschadigd of is niet Raadpleêg uw dealer aangêsloten. N1"13

15 STORINGEN (vervolg) STORING OORZAKEN REMEDIE Het geluid neeml vanzelf aí De cassettespeler geeft helemaal geluid of geen hoge lonen wêer, De autoradio heeft de thêrmische behet geluidsvo veiliging ingeschakeldi lume is beperkt geên lnstelling van heivolume, Draai knop 9. Het audiosysteem we*t wêer normaal zodra de temperatuur is gedaald. R inig de afspeelkop met behulp van een rcinigingscass tte. Geên enkslgeluid uitde luidsprêker links Afspeêlkop vorvuild. of rechls, all en bij het afspelen van een cassette. Reinig de afspeelkop met behulp van een rsinigingscassette. NL14

16 ALFABETISCHE INHOUDSOPGAVE Aan AíneembaarantidieÍstalÍont...6 AfspeeltÍd...12 ALBUtt/NAME......'...',12 Album...12 ARTtST B 8A ',l1 8ASS BEEP ON / OFF Bestand BÍon c Cassette Luisteren...,.,,,..,...,.,,,,.,,..., Onderhoud UitweÍpen VerandeÍenvankani...,.,,,,.., VersneldaÍspelen...10 Cd / mp3cd , 12 Eentrackzoeken...,,,,,..., Gegevensvanmp3cds.,,...,.,,,..,,...8 ln willekeurige volgorde afspelen Luisteren Ondefioud...9 Uitweípen...,.,,,...,.,,,...,,... 9 Veranderen van mp3a1bum...,,.,,,..,...,.. 9 VeÍsneld aíspelen cd DISPLAY cdtext...12 D DtR NAIVE...12 DtR T1ME ',l2 DtR TRCK F FADER ',11 FtLE NAIíE Functies G Ge uidsonderbrekinq Golíbereiken Hogetonen.,,..,.....,,.,,,...,, Knoppen Knoppen I lnstellingen Audio Persoonlijkeinstellingen L Lage tonen OUD M l.rrap... _..._...8,.12 IVENU tvp3 DtsPLAY Muzieknummer,,,..,,,.., ,..,,..., o on vo1ume... ',l2 NLí5

17 ALFABETISCHE INHOUDSOPGAVE (vervots) P P4USE..._...9 Piep lnschakelen / ljitschakelen..._ R Radio..._..._..._..7 Automatisch in geheugen zetten van de stations.._..._..._7 Automalischewerking...7 Handbediening..._...7 Slationkiezen..._...7 Voorkeuze van stations,,.,,...,,,,.,,,,..._... 7 s song NAMÊ Stoppen...5 Slorin9en T TEXT OFF...: TEXT ON..._ Track...,,,,.,,,..,...,,,,..,,,...,...,,.,..,,,..,,,. 12 TRCK T E... í2.11 TREBLE..._..._... Veranderenvanbron...,,,,..,,,...,,...,,,..,,,.,,,,5 VeÍdeling van het geluid achter / voor Verdeling van het geluid links / Íechts..._..._ 11 Volume,,,.,,,...,,,,,.,...,,...,,,..,,,...,,... 5 VoozorgsmaatÍegelen voor het gebruik...,...,,,,..,,,,.,,,.,, 4 NLí6

18 NX /2006 FRÁJGER/ TANÊUESP

Bedieningen Dutch - 1

Bedieningen Dutch - 1 Bedieningen 1. Functieschakelaar Cassette/ Radio/ CD 2. Golfband schakelaar 3. FM antenne 4. CD deur 5. Schakelaar om zender af te stemmen 6. Bass Boost toets 7. CD skip/ voorwaarts toets 8. CD skip/ achterwaarts

Nadere informatie

1. AM/FM-radio gebruiken

1. AM/FM-radio gebruiken De tuner gebruiken 1. AM/FM-radio gebruiken Toets SOURCE MENU RECALL (BRONMENU OPHALEN) Stationsvoorkeuzetoetsen FUNCTION-toets BAND AUTO.P POWER-toets VOL-knop TUNE TRACKtoetsen Luisteren naar de AM/FM-radio

Nadere informatie

Bediening van de Memory Stick-speler

Bediening van de Memory Stick-speler Bediening Bediening van de Memory Stick-speler Over Memory Sticks Stel Memory Sticks niet bloot aan statische elektriciteit en elektrische bronnen. Dit om te voorkomen dat gegevens op de stick verloren

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. BLAUPUNKT RIO RCR 87 http://nl.yourpdfguides.com/dref/3310440

Uw gebruiksaanwijzing. BLAUPUNKT RIO RCR 87 http://nl.yourpdfguides.com/dref/3310440 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor BLAUPUNKT RIO RCR 87. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de BLAUPUNKT RIO RCR 87 in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING Inhoudsopgave 02 INHOUDSOPGAVE 03 INFORMATIE 04 OVERZICHT FRONTPANEEL 06 OVERZICHT ACHTERPANEEL 08 BEDIENING VAN DE R5 08 WEKKERINSTELLINGEN 09 SLEEP TIMER INSTELLINGEN 09 DIM 09

Nadere informatie

BeoSound 9000. Bedieningshandleiding

BeoSound 9000. Bedieningshandleiding BeoSound 9000 Bedieningshandleiding BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Inhoud van de bedieningshandleiding 3 U hebt de beschikking over twee boekjes die u helpen vertrouwd te raken met

Nadere informatie

Gebruik van de afstandsbediening

Gebruik van de afstandsbediening Gebruik van de afstandsbediening Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik van de afstandsbediening Wees voorzichtig met de afstandsbediening, hij is licht en klein. Als hij valt kan hij kapot gaan, de batterij

Nadere informatie

Mp3 speler met luidspreker Instructiehandleiding. Lees deze instructies svp goed door alvorens dit apparaat in gebruik te nemen.

Mp3 speler met luidspreker Instructiehandleiding. Lees deze instructies svp goed door alvorens dit apparaat in gebruik te nemen. Mp3 speler met luidspreker Instructiehandleiding Lees deze instructies svp goed door alvorens dit apparaat in gebruik te nemen. NL Gebruiksaanwijzing TOETS AANDUIDINGEN 9 1 3 2 5 6 4 8 7 1 Vermogen AAN/UIT

Nadere informatie

F I A T 5 0 0 603.83.297 NL S N E L G I D S

F I A T 5 0 0 603.83.297 NL S N E L G I D S F I A T 5 0 0 603.83.297 NL S N E L G I D S Raadpleeg voor een uitvoerige beschrijving en meer informatie, of in noodgevallen, het instructieboek. DASHBOARD 1 Linker hendel: bediening buitenverlichting

Nadere informatie

Inhoud van de handleiding

Inhoud van de handleiding BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Inhoud van de handleiding 3 U hebt de beschikking over twee boekjes die u helpen zich vertrouwd te maken met uw Bang & Olufsen-product. De Het bedie- referentiehandboeningshandleiding

Nadere informatie

QUICK GUIDE - RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM VOLVO WEB EDITION

QUICK GUIDE - RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM VOLVO WEB EDITION VOLVO QUICK GUIDE - RSE WEB EDITION REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM Uw auto is voorzien van een exclusief multimediasysteem. Het Rear Seat Entertainment System (dat verder wordt aangeduid als het RSE-systeem)

Nadere informatie

HET MODELNUMMER FIESTA2. Mp3 speler met luidspreker. Instructiehandleiding

HET MODELNUMMER FIESTA2. Mp3 speler met luidspreker. Instructiehandleiding Mp3 speler met luidspreker HET MODELNUMMER FIESTA2 Instructiehandleiding Lees deze instructies svp goed door alvorens dit apparaat in gebruik te nemen. NL Gebruiksaanwijzing TOETS AANDUIDINGEN 9 1 3 2

Nadere informatie

web edition quick guide RSE

web edition quick guide RSE web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM Uw auto is voorzien van een exclusief multimediasysteem. Het Rear Seat Entertainment System (dat verder wordt aangeduid als het RSEsysteem) breidt

Nadere informatie

SonicHub Audio Server. Gebruiksaanwijzing

SonicHub Audio Server. Gebruiksaanwijzing SonicHub Audio Server Gebruiksaanwijzing NL Inhoud Inleiding... 3 Instellen van de SonicHub... 6 Audio activeren... 6 Selecteren van AM/FM tuner regio... 6 SonicHub mediabalk panelen... 7 Bediening van

Nadere informatie

Vr.Model-nr MPFOL15. Gebruikershandleiding

Vr.Model-nr MPFOL15. Gebruikershandleiding Vr.Model-nr MPFOL15 Gebruikershandleiding NL 1. Toetsen 1. M : Menu 2. : Afspelen/Pauzeren 3. < : Vorige track / Terugspoelen 4. > : Volgende track/ Vooruitspoelen 5. - : Volume verlagen 6. + : Volume

Nadere informatie

Groep 10 IMD42 Niels Cremers Marc Hensen Sander Keurentjes Mathijs Mejan. De Handleiding

Groep 10 IMD42 Niels Cremers Marc Hensen Sander Keurentjes Mathijs Mejan. De Handleiding Groep 10 IMD42 Niels Cremers Marc Hensen Sander Keurentjes Mathijs Mejan De Handleiding Index Inleiding... 3 De meters... 4 Het stuur... 6 Het navigatie systeem... 9 De Console... 10 De radio... 11 2 Inleiding

Nadere informatie

FIAT DUCATO 603.46.926 NL

FIAT DUCATO 603.46.926 NL FIAT DUCATO 603.46.926 NL HANDSFREE FUNCTIE MET SPRAAKHERKENNING Het belangrijkste kenmerk van Blue&Me is het geavanceerde spraakherkenningssysteem ook als de mobiele telefoon daar niet mee is uitgerust.

Nadere informatie

Bediening van de MP3-speler

Bediening van de MP3-speler Bediening Bediening van de MP3-speler Over MP3 MP3 bestanden die zijn opgenomen van bronnen zoals uitzendingen, platen, bandopnames, video's en live optredens zonder toestemming van de copyrighthouder,

Nadere informatie

Hi-Fi Muzieksysteem. Gebruikershandleiding

Hi-Fi Muzieksysteem. Gebruikershandleiding Hi-Fi Muzieksysteem Gebruikershandleiding Lees deze handleiding aandachtig alvorens het apparaat te gebruiken en bewaar hem voor toekomstig gebruik. op met Teknihall support: 0900 400 2001 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

AV-2720 Car Audio Radio CD-speler Montage/gebruiks aanwijzing.

AV-2720 Car Audio Radio CD-speler Montage/gebruiks aanwijzing. AV-2720 Car Audio Radio CD-speler Montage/gebruiks aanwijzing. Afneembaar antidiefstal frontpaneel. Vermogen 4 x 10W. Electronische volumeregeling. EQ tonen regeling. LCD display / Klok functie. Loudness

Nadere informatie

Quick Guide WEB EDITION

Quick Guide WEB EDITION RSE Quick Guide WEB EDITION REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Uw auto is voorzien van een exclusief multimediasysteem. Het Rear Seat Entertainment System (dat verder wordt aangeduid als het RSE-systeem)

Nadere informatie

Veiligheid ! WAARSCHUWING. ! VOORZICHTIG i. Beoogd gebruik. Pictogrammen in deze handleiding. Algemene veiligheidsvoorschriften

Veiligheid ! WAARSCHUWING. ! VOORZICHTIG i. Beoogd gebruik. Pictogrammen in deze handleiding. Algemene veiligheidsvoorschriften 35 1. 1.1 Veiligheid Beoogd gebruik 1.2 Pictogrammen in deze handleiding! WAARSCHUWING! VOORZICHTIG i 1.3 Algemene veiligheidsvoorschriften! WAARSCHUWING! VOORZICHTIG! WAARSCHUWING! VOORZICHTIG i L 14

Nadere informatie

BeoSound Handleiding

BeoSound Handleiding BeoSound 3000 Handleiding BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Inhoud van de handleiding 3 U hebt de beschikking over twee boekjes die u helpen vertrouwd te raken met uw Bang & Olufsen-product.

Nadere informatie

Bediening van de CD-speler

Bediening van de CD-speler Bediening van de CD-speler Over compact discs De cd wordt door een laserstraaltje gelezen; het CD-oppervlak komt dus met niets in aanraking. Krassen op de cd of een kromme cd veroorzaken een slechte geluidskwaliteit

Nadere informatie

Bediening van de CD-speler

Bediening van de CD-speler Bediening van de CD-speler Over compact discs De cd wordt door een laserstraaltje gelezen; het CD-oppervlak komt dus met niets in aanraking. Krassen op de cd of een kromme cd veroorzaken een slechte geluidskwaliteit

Nadere informatie

DT-210/DT-210L/DT-210V. NL Revision 1

DT-210/DT-210L/DT-210V. NL Revision 1 DT-210/DT-210L/DT-210V NL Revision 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 A B C D E F G H Plaats van de bedieningsorganen Keuzeschakelaar Stereo/Mono/Luidspreker Toets memory (geheugen) Afstemming Omhoog/Omlaag

Nadere informatie

FIAT FUN NL RADIO

FIAT FUN NL RADIO FIAT FUN 603.46.875 NL RADIO INHOUD... 3 Tips... 3 - Verkeersveiligheid... 3 - Ontvangstomstandigheden... 3 - Voorzorgsmaatregelen en onderhoud... 3 - CD... 4 Technische gegevens... 5... 6 Algemene informatie...

Nadere informatie

2.1-KANAALS TORENLUIDSPREKER MET CD/MP3/USB/ BLUETOOTH/AUX IN/FM-RADIO T600CD HANDLEIDING

2.1-KANAALS TORENLUIDSPREKER MET CD/MP3/USB/ BLUETOOTH/AUX IN/FM-RADIO T600CD HANDLEIDING 2.1-KANAALS TORENLUIDSPREKER MET CD/MP3/USB/ BLUETOOTH/AUX IN/FM-RADIO T600CD HANDLEIDING Inhoudsopgave Veiligheidsinstructies... 27 Beschrijving van onderdelen... 28 Afstandsbediening & installatie...

Nadere informatie

OPEL Movano / Vivaro Handleiding Infotainment

OPEL Movano / Vivaro Handleiding Infotainment OPEL Movano / Vivaro Handleiding Infotainment Inhoud Inleiding... 4 Radio... 30 Cd-speler... 39 AUX-ingang... 44 USB-poort... 46 Streaming audio via Bluetooth... 49 Navigatie... 56 Stemherkenning... 74

Nadere informatie

7. Muziek-cd s branden met Windows Media Player 10

7. Muziek-cd s branden met Windows Media Player 10 205 7. Muziek-cd s branden met Windows Media Player 10 De laatste jaren wordt de computer steeds vaker gebruikt voor het verzamelen van geluidsbestanden. Ook het downloaden van muziekbestanden vanaf internet

Nadere informatie

Uitleg van het bovenmenu:

Uitleg van het bovenmenu: Windows Media Player Open de media player via alle programma s of via een pictogram op het bureaublad Dit is een voorbeeld hoe het er ongeveer kan zien. Uitleg van het bovenmenu: Nu afspelen Mediabibliotheek

Nadere informatie

AV-2750 Radio CD-speler AV Car Audio Montage/gebruiks aanwijzing.

AV-2750 Radio CD-speler AV Car Audio Montage/gebruiks aanwijzing. AV-2750 Radio CD-speler AV Car Audio Montage/gebruiks aanwijzing. Afneembaar antidiefstal flip frontpaneel. Hoogvermogen 4 x 40W Electronische volumeregeling. Gescheiden hoog/laag tonen, fader regeling.

Nadere informatie

ipod tower 1 GEBRUIKERSHANDLEIDING Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu

ipod tower 1 GEBRUIKERSHANDLEIDING Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu ipod tower 1 GEBRUIKERSHANDLEIDING Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu VOORWOORD DANK Beste klant, Wij willen van de gelegenheid gebruik maken om u te bedanken voor de aankoop van deze speler.

Nadere informatie

DUTCH GEBRUIKSAANWIJZING SCD-21 MP3 PORTABLE RADIO CD/MP3 PLAYER LENCO

DUTCH GEBRUIKSAANWIJZING SCD-21 MP3 PORTABLE RADIO CD/MP3 PLAYER LENCO DUTCH GEBRUIKSAANWIJZING SCD-21 MP3 PORTABLE RADIO CD/MP3 PLAYER LENCO WAARSCHUWING STEL DIT APPARAAT NOOIT BLOOT AAN REGEN OF VOCHT, OM HET ONTSTAAN VAN BRAND EN ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN. BELANGRIJK

Nadere informatie

Beknopte handleiding voor de PLEXTALK Linio Pocket online speler

Beknopte handleiding voor de PLEXTALK Linio Pocket online speler Beknopte handleiding voor de PLEXTALK Linio Pocket online speler Het plaatsen van de batterij in de Linio Pocket 1. Draai de Linio Pocket om. Vergewis u ervan dat de 2 gemarkeerde punten naar boven wijzen.

Nadere informatie

V O L V O T E C H. E U, E L E C T R O N I C S F O R Y O U R V O L V O Firmware Update handleiding VolvoTech.EU Phone +31 (0)

V O L V O T E C H. E U, E L E C T R O N I C S F O R Y O U R V O L V O Firmware Update handleiding VolvoTech.EU Phone +31 (0) versie 1.0 VOLVOTECH.EU Electronics for your Volvo Firmware update handleiding voor imiv in combinatie met HU-650 of HU-850 V O L V O T E C H. E U, E L E C T R O N I C S F O R Y O U R V O L V O Firmware

Nadere informatie

Korte introductie. Belangrijke veiligheidsmaatregelen

Korte introductie. Belangrijke veiligheidsmaatregelen 0 Korte introductie De MP217SP is een digitale, draagbare muziekspeler van een nieuwe generatie, met ondersteuning voor het MP3/WMA/WAV-formaat en een perfecte geluidskwaliteit. De speler heeft bovendien

Nadere informatie

Pocket guide voor de PLEXTALK PTN2 spelers (PTN2 Cross en PTN2 Standaard) [Nederlands]

Pocket guide voor de PLEXTALK PTN2 spelers (PTN2 Cross en PTN2 Standaard) [Nederlands] PLEXTALK PTN2 Cross PLEXTALK PTN2 Pocket guide voor de PLEXTALK PTN2 spelers (PTN2 Cross en PTN2 Standaard) [Nederlands] [Nederlands] Pocket guide voor de PLEXTALK PTN2 spelers (PTN2 Cross en PTN2 Standaard)

Nadere informatie

Beo4-toetsen in detail, 6 Dagelijkse en geavanceerde bediening met Beo4-toetsen

Beo4-toetsen in detail, 6 Dagelijkse en geavanceerde bediening met Beo4-toetsen Beo4 Handleiding Inhoud 3 De Beo4-afstandsbediening gebruiken, 4 Beo4-toetsen in detail, 6 Dagelijkse en geavanceerde bediening met Beo4-toetsen De Beo4 aanpassen, 9 De Beo4 instellen Een extra toets

Nadere informatie

Gids voor een snelle start

Gids voor een snelle start CD TUNER REPEAT PROGRAM TAPE REC INC. SURR TAPE AUX SHUFFLE USB REC USB DEL SNOOZE DIM SLEEP/TIMER TIMER ON/OFF USB MUTE MCM 760 Gids voor een snelle start Stap A Installeer Stap B Bereid voor Wat zit

Nadere informatie

Dag. Maand. Selecteer het jaar met de pijltoetsen. Jaar

Dag. Maand. Selecteer het jaar met de pijltoetsen. Jaar 1. Agenda Met de Agenda van de Milestone 312 kunt u afspraken, verjaardagen, taken, enz. vastleggen en bijhouden. U regelt uw dagelijkse zaken goed en overzichtelijk met deze krachtige toepassing van de

Nadere informatie

Beknopte handleiding voor de PLEXTALK Pocket online speler

Beknopte handleiding voor de PLEXTALK Pocket online speler Beknopte handleiding voor de PLEXTALK Pocket online speler 1 Installatie van de PLEXTALK Pocket 1. Draai de PLEXTALK Pocket om. Vergewis u ervan dat de 2 gemarkeerde punten naar boven wijzen. Druk op de

Nadere informatie

Kia, het bedrijf. Veel plezier met uw auto!

Kia, het bedrijf. Veel plezier met uw auto! Kia, het bedrijf Nu u eigenaar bent van een Kia krijgt u waarschijnlijk veel vragen over uw auto en over het bedrijf, zoals Wat is een Kia?, Wie is Kia? en Wat betekent Kia?. Hier volgen enige antwoorden.

Nadere informatie

4.0 Bediening CD AM 19 C 12:10 45 C. Whirlpool Electronic LCD - Gebruikershandboek 12:10 12:10. Licht\kleurentherapie.

4.0 Bediening CD AM 19 C 12:10 45 C. Whirlpool Electronic LCD - Gebruikershandboek 12:10 12:10. Licht\kleurentherapie. 4.0 Bediening 4.0.1 Display indicatoren. In eerste regel van het display worden indicatoren weergegeven. De verschillende indicatoren op het display zijn afhankelijk van de opties en systeem welke u gekocht

Nadere informatie

BeoSound 4. Aanvulling

BeoSound 4. Aanvulling BeoSound 4 Aanvulling Menusysteem Deze aanvulling bevat correcties voor uw BeoSound 4-handleiding. Dankzij nieuwe software is uw muzieksysteem nu uitgerust met nieuwe functies. Het menusysteem is gewijzigd

Nadere informatie

MP3/CD/USB/SD speler UD Gebruiksaanwijzing. Falco TT bvba, Scharestraat 48, 8020 Ruddervoorde Pagina 1

MP3/CD/USB/SD speler UD Gebruiksaanwijzing. Falco TT bvba, Scharestraat 48, 8020 Ruddervoorde Pagina 1 MP3/CD/USB/SD speler UD 1001 Gebruiksaanwijzing Falco TT bvba, Scharestraat 48, 8020 Ruddervoorde Pagina 1 Installatie en de set-up instructies Voor een betrouwbare werking van de eenheid, dient u deze

Nadere informatie

E-Controle Paneel Instructie

E-Controle Paneel Instructie E-Controle Paneel Instructie 1 Knop Functie Knop Functie Aan/Uit knop Buitenverlichting aan/uit (indien van toepassing) Voorprogrammeren/tijd instellen Langere tijd instellen (zie 5) Wisseling tussen en

Nadere informatie

PLEXTALK PTN2: Snelstart Handleiding

PLEXTALK PTN2: Snelstart Handleiding PLEXTALK PTN2: Snelstart Handleiding 1.Toetsen met de afdekplaat Toon toets Volume toets Slaap stand toets Aan/Uit toets CD Uitwerp toets Titel toets Terugspoel toets Start/Stop toets Vooruitspoel toets

Nadere informatie

XEMIO-654/664 Gebruikershandleiding. Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu

XEMIO-654/664 Gebruikershandleiding. Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu XEMIO-654/664 Gebruikershandleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu Wat zit er in de doos: Het apparaat Gebruikershandleiding USB Kabel Hoofdtelefoon Installatie CD 2 Locatie en gebruik

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING NEDERLANDS

GEBRUIKSAANWIJZING NEDERLANDS RC UNIVERS34 8-in-1 LCD afstandsbediening GEBRUIKSAANWIJZING NEDERLANDS www.hqproducts.com 2 De RC UNIVERS34 universele afstandsbediening bedient vrijwel alle merken TV s (TV), DVD spelers en DVR spelers

Nadere informatie

TTS is er trots op deel uit te maken van

TTS is er trots op deel uit te maken van Garantie & ondersteuning Dit product heeft een eenjarige garantie voor problemen die zich voordoen tijdens normaal gebruik. Het verkeerd gebruik van Easi-Listener of het openen van de eenheid zullen de

Nadere informatie

BeoSound 1. Gebruikershandleiding

BeoSound 1. Gebruikershandleiding BeoSound 1 Gebruikershandleiding Een draagbaar muziekcentrum 3 Plaats de BeoSound 1 waar u maar wilt. Dankzij het compacte ontwerp kunt u het apparaat overal mee naartoe nemen. De BeoSound 1 biedt altijd

Nadere informatie

CDN35. Professionele CD Speler. Quick Start Gebruiksaanwijzing

CDN35. Professionele CD Speler. Quick Start Gebruiksaanwijzing CDN35 Professionele CD Speler Quick Start Gebruiksaanwijzing DOOS INHOUD CD SPELER TRANSPORT UNIT CD SPELER CONTROL UNIT IEC STROOMSNOER RCA CINCH AANSLUISNOEREN (2 paar) MINI DIN CONTROLE SNOER Kenmerken

Nadere informatie

MP300011/MP Sweex MP3 Player 128 MB/256 MB

MP300011/MP Sweex MP3 Player 128 MB/256 MB MP300011/MP300021 Sweex MP3 Player 128 MB/256 MB Voordelen FM Radio FM opname Flash Geheugen Spraakopname - Luister naar uw favoriete radiostation. - Neem tijdens het luisteren uw favoriete song op in

Nadere informatie

Download de WAE Music app

Download de WAE Music app NEDERLANDS 3 5 12 2 6 1 8 7 9 10 11 13 4 1. Laad de speaker volledig op voor eerste gebruik Laad de WAE Outdoor 04Plus FM speaker volledig op voordat u hem de eerste keer gebruikt. Sluit de micro-usb connector

Nadere informatie

Handleiding Plextalk PTN1. Handleiding Daisyspeler Plextalk PTN1

Handleiding Plextalk PTN1. Handleiding Daisyspeler Plextalk PTN1 Handleiding Daisyspeler Plextalk PTN1 1 DAISYSPELER PLEXTALK PTN1 Korte inleiding: Wij hopen dat u plezier zult beleven aan het beluisteren van de digitale boeken. Dit document beschrijft de hoofdfuncties

Nadere informatie

itunes is een gebruiksvriendelijk programma voor het afspelen, opbouwen en beheren van uw muziekcollectie.

itunes is een gebruiksvriendelijk programma voor het afspelen, opbouwen en beheren van uw muziekcollectie. 123 3. Werken met muziek itunes is een gebruiksvriendelijk programma voor het afspelen, opbouwen en beheren van uw muziekcollectie. In itunes kunt u bijvoorbeeld de tracks van een muziek-cd kopiëren en

Nadere informatie

Hallo, laten we beginnen. Sound Rise Draadloze Speaker & Wekkerklok

Hallo, laten we beginnen. Sound Rise Draadloze Speaker & Wekkerklok Hallo, laten we beginnen. Sound Rise Draadloze Speaker & Wekkerklok Welkom bij uw nieuwe Sound Rise! Wij hebben Sound Rise ontwikkeld voor muziekliefhebbers zoals u. Begin de dag met uw favoriete muziek,

Nadere informatie

Handleiding Gold- en Superstation

Handleiding Gold- en Superstation 1 Configuratie... 3 On Site... 4 Live bekijken... 4 Uitleg scherm... 4 1. Omschrijving beeld... 5 2. Selecteren Beeldscherm... 5 3. Selecteren Camera en weergave type Opname... 5 4. Datum en Uur van de

Nadere informatie

InteGra Gebruikershandleiding 1

InteGra Gebruikershandleiding 1 InteGra Gebruikershandleiding 1 Algemeen Met dank voor de keuze van dit product aangeboden door SATEL. Hoge kwaliteit en vele functies met een simpele bediening zijn de voordelen van deze inbraak alarmcentrale.

Nadere informatie

FIAT PUNTO. 603.46.648 NL AUTORADIO HANDSFREESYSTEEM MET SPRAAKHERKENNING EN Bluetooth -TECHNOLOGIE

FIAT PUNTO. 603.46.648 NL AUTORADIO HANDSFREESYSTEEM MET SPRAAKHERKENNING EN Bluetooth -TECHNOLOGIE FIAT PUNTO 603.46.648 NL HANDSFREESYSTEEM MET SPRAAKHERKENNING EN Bluetooth -TECHNOLOGIE INHOUD... 4 Tips... 4 - Verkeersveiligheid... 4 - Ontvangstomstandigheden... 4 - Voorzorgsmaatregelen en onderhoud...

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET DJCONSOLE RMX2 EN DJUCED

AAN DE SLAG MET DJCONSOLE RMX2 EN DJUCED AAN DE SLAG MET DJCONSOLE RMX2 EN DJUCED INSTALLATIE Plaats de cd. Voer het installatieprogramma uit. Volg de instructies. De applicaties DJUCED en VirtualDJ LE zijn op uw system geïnstalleerd. 1 7 8 2

Nadere informatie

Handleiding voor snelle aansluiting en bediening HDD Network Audio Component NAC-HD1E

Handleiding voor snelle aansluiting en bediening HDD Network Audio Component NAC-HD1E 3-213-272-41(1) Handleiding voor snelle aansluiting en bediening HDD Network Audio Component NAC-HD1E In deze handleiding worden de algemene aansluitingen en handelingen beschreven waarmee u muziek kunt

Nadere informatie

Nederlandse versie. Inleiding. Software installatie. MP502FM / MP504FM Sweex Black Onyx MP4 Player

Nederlandse versie. Inleiding. Software installatie. MP502FM / MP504FM Sweex Black Onyx MP4 Player MP502FM / MP504FM Sweex Black Onyx MP4 Player Inleiding Stel de Sweex Black Onyx MP4 Player niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of in de dichte nabijheid van

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET DJCONTROL INSTINCT EN DJUCED

AAN DE SLAG MET DJCONTROL INSTINCT EN DJUCED AAN DE SLAG MET DJCONTROL INSTINCT EN DJUCED INSTALLATIE Plaats de cd. Voer het installatieprogramma uit. Volg de instructies. 1 6 2 7 3 4 5 1- alans van kanaal 1-2 (mixuitgang) 2- Volume op kanaal 1

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET DJCONTROL MP3 LE EN DJUCED 18

AAN DE SLAG MET DJCONTROL MP3 LE EN DJUCED 18 N DE SLG MET DJCONTROL MP3 LE EN DJUCED 18 Installatie Plaats de cd. Voer het installatieprogramma uit. Volg de instructies. Meer informatie, zoals forum, tutorials en video's, is beschikbaar op www.herculesdjmixroom.com

Nadere informatie

AV-3720 Radio CD-speler Met RDS EON - AV Car Audio Montage/gebruiks aanwijzing.

AV-3720 Radio CD-speler Met RDS EON - AV Car Audio Montage/gebruiks aanwijzing. AV-3720 Radio CD-speler Met RDS EON - AV Car Audio Montage/gebruiks aanwijzing. Afneembaar antidiefstal frontpaneel. Vermogen 4 x 15W Electronische volumeregeling. Gescheiden hoog/laag tonen, fader regeling.

Nadere informatie

Geluidsbewerking met AUDACITY. Deze elektrische puls wordt op ons computerscherm voorgesteld als een geluidsgolf.

Geluidsbewerking met AUDACITY. Deze elektrische puls wordt op ons computerscherm voorgesteld als een geluidsgolf. Geluidsbewerking met AUDACITY 1. Wat is geluid Van gierende banden tot trillende snaren. Alles wat geluid maakt, beweegt en verplaatst daardoor kleine beetjes lucht. Geluidsgolven kan je niet zien, maar

Nadere informatie

Opel Movano Infotainment System

Opel Movano Infotainment System Opel Movano Infotainment System Inhoud Inleiding... 4 Radio... 23 Cd-speler... 31 AUX-ingang... 36 USB-poort... 38 Streaming audio via Bluetooth... 40 Navigatie... 43 Stemherkenning... 61 Telefoon...

Nadere informatie

handleiding muziekinstallatie

handleiding muziekinstallatie handleiding muziekinstallatie Inhoud 1 Inschakelen van de muziekinstallatie... 3 2 Uitschakelen van de muziekinstallatie... 4 3 Algemene instellingen en regelingen op het mengpaneel... 5 3.1 Geluidsvolume...

Nadere informatie

Wij willen u graag bedanken voor het aanschaffen van onze digitale. MP3 speler. Lees deze handleiding vóór ingebruikname a.u.b.

Wij willen u graag bedanken voor het aanschaffen van onze digitale. MP3 speler. Lees deze handleiding vóór ingebruikname a.u.b. Wij willen u graag bedanken voor het aanschaffen van onze digitale MP3 speler. Lees deze handleiding vóór ingebruikname a.u.b. zorgvuldig door, zodat u het correct weet te gebruiken. A. Opgelet 1) Schakel

Nadere informatie

Nederlands Tiny Audio C11 DAB+ digitale adapter met ingebouwde antenne bypass FM-modulator HANDLEIDING Lees dit aandachtig door voor gebruik

Nederlands Tiny Audio C11 DAB+ digitale adapter met ingebouwde antenne bypass FM-modulator HANDLEIDING Lees dit aandachtig door voor gebruik Nederlands Tiny Audio C11 DAB+ digitale adapter met ingebouwde antenne bypass FM-modulator HANDLEIDING Lees dit aandachtig door voor gebruik 1 Veiligheidsinstructies Stel deze radio niet bloot aan regen

Nadere informatie

FIAT PUNTO 603.46.814 NL AUTORADIO

FIAT PUNTO 603.46.814 NL AUTORADIO FIAT PUNTO 603.46.814 NL AUTORADIO INHOUD INLEIDING... 3 Tips... 3 - Verkeersveiligheid... 3 - Ontvangstomstandigheden... 3 - Voorzorgsmaatregelen en onderhoud... 4 - CD... 4 Technische gegevens... 5 BEKNOPTE

Nadere informatie

Handleiding VoiceMail

Handleiding VoiceMail Handleiding VoiceMail 1 VoiceMail in twee stappen Stap 1 VoiceMail aanzetten 1.1. Om VoiceMail aan te zetten toetst u * 61*0842333#. Op sommige telefoontoestellen kan dit ook door een aparte VoiceMail

Nadere informatie

Touch & Go Touch & Go Plus. Handleiding audio, navigatie, Bluetooth en achteruitrijcamerasysteem

Touch & Go Touch & Go Plus. Handleiding audio, navigatie, Bluetooth en achteruitrijcamerasysteem Touch & Go Touch & Go Plus Handleiding audio, navigatie, Bluetooth en achteruitrijcamerasysteem 1. BASISINFORMATIE Inleiding UITVOERING touchscreen CONTROLEREN Deze handleiding bestaat uit 2 delen. In

Nadere informatie

Bestnr. 95 37 31 AIPTEK Digitale fotolijst 7 inch

Bestnr. 95 37 31 AIPTEK Digitale fotolijst 7 inch Bestnr. 95 37 31 AIPTEK Digitale fotolijst 7 inch Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. 2GB Auto MP3 Speler Met FM zender

Gebruikershandleiding. 2GB Auto MP3 Speler Met FM zender Gebruikershandleiding 2GB Auto MP3 Speler Met FM zender De gesprekskosten bedragen 0,18 /minuut 2 INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD... 4 2. OPMERKINGEN... 4 3. FUNCTIES... 4 4. KNOPPEN EN SCHERM... 4 4.1 Functies

Nadere informatie

Downloaded from www.vandenborre.be

Downloaded from www.vandenborre.be WATCH ME Handleiding DIGITALE MEDIASPELER Overzicht functies Watch me is een Bluetooth-horloge en MP3-speler met capacitief touchscreen, u kunt uw vinger gebruiken om een icoontje aan te raken en een submenu

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Cassette Converter

Gebruikershandleiding Cassette Converter Gebruikershandleiding Cassette Converter INHOUD NL INTRODUCTIE 3 PRODUCTEIGENSCHAPPEN 5 DE CASSETTE CONVERTER UITPAKKEN 6 PLAATSEN/VERVANGEN VAN DE BATTERIJEN 7 DE SOFTWARE INSTALLEREN 7 BESCHRIJVING VAN

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET DE DJCONTROL COMPACT EN DJUCED 18

AAN DE SLAG MET DE DJCONTROL COMPACT EN DJUCED 18 AAN DE SLAG MET DE DJCONTROL COMPACT EN DJUCED 18 INSTALLATIE Sluit de DJControl Compact aan op uw computer Installeer de DJUCED 18 software Start DJUCED 18 Meer informatie, zoals forum, tutorials en video

Nadere informatie

HANDLEIDING. Telex Scholar Daisy speler Daisy speler om het gesproken boek mee te beluisteren

HANDLEIDING. Telex Scholar Daisy speler Daisy speler om het gesproken boek mee te beluisteren HANDLEIDING Telex Scholar Daisy speler Daisy speler om het gesproken boek mee te beluisteren Hartelijk dank voor uw aanschaf van de Telex Scholar Daisy speler. Wij hopen dat u plezier zult beleven aan

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Xstream alarmontvanger

Gebruiksaanwijzing. Xstream alarmontvanger Gebruiksaanwijzing Xstream alarmontvanger Alarmontvanger algemeen Geluid aan Dag, datum en tijd In netwerk Batterij status Triller aan Terug toets (Escape) Verlichting aan/uit Scroll toetsen Algemene instellingen

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET DJCONTROL AIR+ EN DJUCED 40

AAN DE SLAG MET DJCONTROL AIR+ EN DJUCED 40 N DE SLG MET DJCONTROL IR+ EN DJUCED 40 INSTLLTIE 1 - KOPTELEFOON, MICROFOON EN SPEKERS NSLUITEN Plaats de cd. VOORZIJDE: KOPTELEFOON EN MICROFOON Voer het installatieprogramma uit. Volg de instructies.

Nadere informatie

CD-speler 06 : 32 2 CD 3 CD MP3 TV DVD AUX

CD-speler 06 : 32 2 CD 3 CD MP3 TV DVD AUX -speler -SPELER - BEDIENINGSTOETSEN -speler Tr 0 06 : MP MP Geen INFO 0 9 8 7 6 5 ICE6 DUT. Instellingen 7. Audio. Aanraakscherm 8. Volumeregeling. A/V (audio/video) 9. Informatie. Omhoog/verhogen 0. Audio

Nadere informatie

Handleiding DIGITALE MEDIASPELER

Handleiding DIGITALE MEDIASPELER Handleiding DIGITALE MEDIASPELER Functieoverzicht De MPHF2 is een MP4-speler, de gebruiker kan op de knoppen drukken om door de menu s te bladeren 1,8-inch 128*160 TFT-scherm Metalen behuizing Ondersteunde

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing ACR 3231

Gebruiksaanwijzing ACR 3231 Gebruiksaanwijzing ACR 3231 1 2 3 4 10 9 8 7 6 5 3 Inhoud Belangrijke aanwijzigingen... 25 Verkeersveiligheid... 25 Inbouw/aansluiting... 25 Radio-gebruik... 25 Golfband kiezen... 25 Zoekafstemming...

Nadere informatie

InterVideo Home Theater Snel op weg-gids Welkom bij InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Snel op weg-gids Welkom bij InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Snel op weg-gids Welkom bij InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater is een complete oplossing voor digitaal entertainment om tv te kijken en op te nemen, foto's te bekijken

Nadere informatie

PLL ALARM CLOCK RADIO Model : FRA252

PLL ALARM CLOCK RADIO Model : FRA252 PLL ALARM CLOCK RADIO Model : FRA252 NL HANDLEIDING NL HANDLEIDING WAARSCHUWING: OM HET RISICO OP BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE REDUCEREN, STEL HET APPARAAT NIET BLOOT AAN REGEN OF VOCHT. LET OP Het

Nadere informatie

HC883 8-KANAALS ZENDER / ONTVANGER

HC883 8-KANAALS ZENDER / ONTVANGER 1. Inleiding 8-KANAALS ZENDER / ONTVANGER Dank u voor uw aankoop! U heeft geen vergunning nodig voor dit handige toestel. Bovendien kunt u praten met om het even wie en u hoeft ook geen zendtijd te betalen!

Nadere informatie

Handleiding. Met de BeoLink Passive set en een paar passieve Bang & Olufsen luidspreker krijgt Uw centrale Bang & Olufsen systeem een extra dimensie.

Handleiding. Met de BeoLink Passive set en een paar passieve Bang & Olufsen luidspreker krijgt Uw centrale Bang & Olufsen systeem een extra dimensie. B E O L I N K P A S S I V E 1 Met de BeoLink Passive set en een paar passieve Bang & Olufsen luidspreker krijgt Uw centrale Bang & Olufsen systeem een extra dimensie. Nu kunt U elke gewenste bron (audio

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL

GEBRUIKSAANWIJZING MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL R2 GEBRUIKSAANWIJZING MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL USUARIO MANUAL DO UTILIZADOR Inhoudsopgave 02INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Audiosysteem RADIOSAT HIFI

Audiosysteem RADIOSAT HIFI Audiosysteem RADIOSAT HIFI - ALGEMEEN - BESCHRIJVING - WERKING - UITBOUWEN - ANTENNE - AANSLUITINGEN - NOODPROGRAMMA S - SPECIALE CONTROLES - STORING ZOEKEN - TECHNISCHE GEGEVENS - DIAGNOSEFORMULIER -

Nadere informatie

BeoLink Passive. Handleiding

BeoLink Passive. Handleiding BeoLink Passive Handleiding B E O L I N K P A S S I V E 1 Met de BeoLink Passive set en een paar passieve Bang & Olufsen luidspreker krijgt Uw centrale Bang & Olufsen systeem een extra dimensie. Nu kunt

Nadere informatie

POWER CINEMA GEBRUIKEN

POWER CINEMA GEBRUIKEN A P P E N D I X C POWER CINEMA GEBRUIKEN C-1 OPMERKING Lees zorgvuldig de volgende informatie, alvorens Power Cinema Software te installeren. 1. Om Power Cinema Software op een NIEUWE VASTE SCHIJF te installeren,

Nadere informatie

A. Opgelet. B. Shuffle functie. C. Toetsfuncties en bediening

A. Opgelet. B. Shuffle functie. C. Toetsfuncties en bediening Wij willen u graag bedanken voor het aanschaffen van onze digitale MP3 speler. Lees deze handleiding vóór ingebruikname a.u.b. zorgvuldig door, zodat u het correct weet te gebruiken. A. Opgelet 1) Schakel

Nadere informatie

Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL. 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen.

Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL. 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen. Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen. Introductie: Bedankt voor het aanschaffen van deze UHF- PLL 40 kanaals rondleidingsysteem en draadloze

Nadere informatie

Dit is een artikel uit de Peter van Olmen serie: Handleidingen Voor Iedereen AUDACITY HANDLEIDING. Voor audacity versie 1.2.6

Dit is een artikel uit de Peter van Olmen serie: Handleidingen Voor Iedereen AUDACITY HANDLEIDING. Voor audacity versie 1.2.6 AUDACITY HANDLEIDING Voor audacity versie 1.2.6 Inhoudsopgave 1.1: Installatie 1.2: Mp3 bestanden mogelijk maken 2.1: Een bestand openen 2.2: Uitleg knoppen 2.3: Een deel selecteren 2.4: Verwijderen 2.5:

Nadere informatie

HENKELMAN BV. Adres Veemarktkade 8 / D 9 5222 AE s-hertogenbosch Nederland. Postadres Postbus 2117 5202 AE s-hertogenbosch Nederland

HENKELMAN BV. Adres Veemarktkade 8 / D 9 5222 AE s-hertogenbosch Nederland. Postadres Postbus 2117 5202 AE s-hertogenbosch Nederland HANDLEIDING VOOR DE DEALER DIGITAAL BEDIENINGSPANEEL JUMBO-SERIE 0,6 0,4 VACUUM 0,8-1 0 0,2 SEAL HENKELMAN BV Adres Veemarktkade 8 / D 9 5222 AE s-hertogenbosch Nederland Postadres Postbus 2117 5202 AE

Nadere informatie

Radio - werking RADIO - WERKING

Radio - werking RADIO - WERKING M 4 0 - werking - werking RADIO - WERKING Hoofdmenu Instellingen Navigatie N.B. Als de geluidsinstallatie wekt in functie "1-HOUR" (1 UUR), kunnen de bedieningsknoppen op het stuurwiel niet worden gebruikt.

Nadere informatie

INTERFACE-ADAPTER voor ipod KS-PD100 Alvorens gebruik van deze adapter

INTERFACE-ADAPTER voor ipod KS-PD100 Alvorens gebruik van deze adapter INTERFACE-ADAPTER voor ipod KS-PD100 Alvorens gebruik van deze adapter Laatste update: 1 maart 2006 1 Geschikte JVC auto-receivers Deze adapter is geschikt voor de volgende JVC auto-receivers* 1 : Auto-receivers

Nadere informatie