sys:-ème Aar--. a) DÀ,CtÀ.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "sys:-ème Aar--. a) DÀ,CtÀ."

Transcriptie

1 sys:ème Aar. a) DÀ,CtÀ.

2 Inhoud Algemeen Uitleg van de knoppen.... NL2 NL4 Voozorgsmaatregelen voor het gebruik Aan/Uit NLs Bronkeuze NLs Geluidsvolume.. NLs Afneembaar antidiefstalfront... NL6 Radio beluisteren NL7 Cd / mp3cd beluisteren..... NL8 Cassette beluisteren NL10 lnstellingen AudiGinstellingen.... NL11 Persoonlijke instellingen NL12 Storingen..... NL13 Alfabetische inhoudsopgave NL15 NL.I

3 UITLEG VAN DE KNOPPEN NL2

4 Ultleg van de knoppen (vervolg) Verwijderen van hel front van dê autoradio 2 Uitwerpen cd / mp3cd / Cassehe 3 Bronkeuze (Radio, cd, Ínp3 cd, TAPE) Toegang tot het men! van de persoonlijke instellingen (ON VOLUME, BEEB l\.1p3 DISPLAY CD TEXT, CD DISPLAY) 5 Bronkeuzê op radio en golíbereiken (FI\,4, LW, I\,4W) Automatisch in geheugen zetten van de FI\,l stations (ingedrukl houden) 6 Toegang tot het menu vên de audiolnslellingên (BASS, TREBLE, BAL, FADER, LOUD) 7 8 Radiofrequenlie zoeken Track zoeken op cd / mp3cd Snelvooruit/ terug op een cd / mp3cd tíack (continu drukken) Toeqanq lot het submenu na hel kiezen van een menu (ON VOLUI\IE, BEEP, [,1P3 DISPLAY CD TEXT, CD DISPLAY) ln geheugen zetten / oproepen uit geheugen van êên radiostation (knoppen 1 tot 6) Album zoêkên op eên mp3cd (knoppen 1 en 2) ln willekeuíige volgoíde aíspelen van cd / mp3cd tracks (knop 5) 9 Wijzigen van hel geluidsvolume 10 GêluidsondeÍbreking (pauze) 'tl Cassette snelvooruit / terug spoelen Kani verandeíen tjdens hei afspelen (geliikujdiq drukken) NL3

5 VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET GEBRUIK Vooruwveiigheid en die van de andêrê personen en om máteriélê schade tevoorkomen, is hel be angíijk ondeflaande voozorgsmaahegeten op levolgen als u de radiogebruik. Voor uw vêilighêid moet u tijdêns het riden het afneembarê fiontje op uw autoradio bevêstigd hêbbèn (venondingsgêvaar ln gevalvan botsing). voor:orssmaatrêgels bij het sebruik ván dê radio Bed en de knoppen en Éaddêeg de iniormatiê op hêr schem alieen als de verkeersomstandioheden dil loelateni Zethetvoume nietle hard, zodat u de getuiden van builen de aulo rog kunt horen. Voozorgsmaatreg len apparatuur Demonleer oí wijzig zelíniels aan de rádio om Íisico op schade of béndwondên le voorkoínen l Neem in geválvan een storlng oí voor demontage contactop mel een veriegenwoordiger van deconslrucleur; Stop geen veemdê voomerpen, bêschadlgdê oívuite CD of cassêfle in de tezerl Gebrlik uilsluiierd ronde Cd s met een diameter van 12 cm: Houd de cd aán de binnenen buitênrand vast en ráák de kant zonder siicker niêt áán : Plak geen papierop de kantzonder slicker Dil boekle islolsland gekomen mel behu p van de technische gegevensdie op hel momeniván sàrnensleting van dit boekjê bekend waren. ln hel boekje staan allê bestaande ílnct es van de beschevên modellen. De aanwêzige lunclies zijn afhanket!k van hel mo'de, de oirrosltig, degekozen oplies en hel lánd van afleve ng. Ook kunnen eriuncliêszijn opgenomeidie pas óp;en taier iitd:sl p zltten worden toeqepast: NL.4

6 AAN/UIT Aan en uit Druk kort op í0 om uw autoradio aan te zetlen. De autoíadio start met de laatsl gekozen bron en hetvolume dat gekozen is in het I\,4ENIJ 'On Volume". lj kunt uw autoradio gebíuiken zonder de auto te starten. Hij we*t 1 uur, daaína waarschum een piep dat hij wordt uitgêschakeld. Druk op í0 om hem nog een 1 extra uur in te schakelen, Zet de autoradio uit door lang te drukken op í0 KIEZEN VAN DE BRON Kiezen van de bron Laat dê verschillende brcnnen voorbij komen door achtereenvolgend te drukken op 3 De bronnen komen in de volgende volgorde voorbij: Radio CD / cd [.4P3 / TAPE (indien aanwezig) Radio enz. Als u een cd oí een cassêtte invoert lerwíl de radio aanstaat, wijzigt de bron automaiisch en het aíspelen van de cd oí de cassette bsginl. U kunt ook de radio kiezen door te d Íukken op toets 5. Het achteíeenvolgend drukken op 5 laat de volgende golfbe Íeiken voorbij kornen in de volgorde: FM1 J F[42 FMT +MW + LW + Als u luislert naaí de radio, gêeft het display aan of een cd oí een cassette aanwezig is in de speler door middel het bijbehorende controlelampje. GELUIDSVOLUME Geluidsvolume Stel het geluidsvolumê in dooí knop 9 le draaien, Het display loonl 'VOL" gevolgd door de ingestelde waáde (van 00 tot66). Geluidsonderbreking Druk kort op t0. De boodschap IVIUTE woídt op het scherm weergegeven, Druk opn;euw kort op t0 om weer le luisleren naar de gekozen bron, U kunt ook de geluidsonderbreking uitschakelen doorknop 9te draaien, door t drukken op 3 of door te drukken op 7 (< of >). NL5

7 ANTIDIEFSTALFRONT Uw autoradio is uitgerust met een afnoembaaí front dat hem tegen diefstal beschermt. Verwijder het afneembare íront elke keer dat u de auto veíaat. Verwiidêren van het front van de autoradio Druk op í om hel fíont van de autoradio Pak de linker kant van het Íront ên trek het voozichtig naar u toe. Plaals het front in de hiervoor bestemde Plaatsen van het front van de autoradio Zet de rechter kant van hel front in lijn in de hiervoor beslemde ruimte. Breng hel front op zijn plaats door de linker kant vasl le díukkên tot u een klik hooít. Voorz orgsmaaaegelen voor het gebruik GebÍuik geen overdreven kracht tijdens het plaatsen en verwijde Zorg ervoor dát u het front niet beschadjgt en dat u de elektíische contacten niet aanraakt; Beschem het fíont tegên te hoge temperaturen en direct zonlicht; Druk niet op hel display oí de knopp n tijdens het plaatsen of verwijderên van hel front; Gêbruik g en oplosmiddelen zoals alcohol ol benzeen om het ííont schoon te maken, maar een NLó

8 DE RADIO BELUISTEREN Eên golíbereik kiezen DooÍ achleíeenvolgens te drukken op 5 kiest u h t gewenste golfbereik Flt4'1, Een siation kiezen Een radiostation kan op verschillende manieren qeselecieerd woíden, Automatische werking Met deze we*ing worden aulomatisch stations gezocht dooí hel aêoeken van het gekozen golíbeíeik. Om bij de stations te komen, drukt u kori op 7(< of >). Als geen enkel station wordt gevonden, qaat het automatisch zoeken door tot u Handbediening l\, et dêze w rking worden handmalig siations gezocht dooí het afzoeken van het gekozen golíbereik. Om bt de stations te komen, díukt u láng op 7 (< of >). U kuni 7 los laten om het zoeken stap voor stap te vefinen. Als u Tmeerdan lwee secondes los laat gaat het zoeken weêr over op de automalische wer' king. Voorkeuzê van stations Met deze werkstand kunl u de slations oproepen die u van tevoren in het gê' heugen hebt gezet. Selecteêr êen golíbereik en selecteer daama een radiostation met de hier_ voor beschíeven wêrkwízen. Zet een station in het geheugen door te dtukken op één van do loetsen van het toetsenbord 8 tot u een piep hoort teíbevestiging dat hei station in hetgeheugen staat. Per golíbereik kunt u 6 stations op' Roep de stations in het geheugen op doorte drukken op één van de toetsen van het toetsenbord L Automatisch in geheugen zettên van de stations Om de zes slations die het steíkste ontvangstsignaal hebbên in de streek waaíin u zich bevindl, in het geheugen te zetten, drukt u lang op 5. De stalions worden automalisch opgeslagen op FMT. i, Druk koít op één van dê toetsen van hei toelsenbod 8 om van station te veranderen. Er kunnen toelsen zijn die geen radiostation hebben als bij het automa_ tisch zoeken mindeí dan 6 stations gevonden zijn: Om het automaiisch zoeken en opslaan ván de stations te onderbreken, díukt u koít op 5, oí op 7, of op één van de toetsen van het toetsenboíd 8. Frequentievolging AFRDS De ííequentie van een FMstaiion vef andert peí geograísche zone. Sommige stations gebruiken het RDssysteem met Írequentievolging. De auloíadio kan het veranderen van de irequêntie van deze stations volgen, Door slechte onwangstomstandigheden kan het veranderen van frequentie onvemacht en hinderliik ziin. Schakel dan hetvolgen van deírequenties uit. Om deze íunciie in / uit te schakelen: Íaadpleeg paragíaaí Persoonlijke instellingên". NL7

9 EEN CD / MP3CD BELUISTEREN (afhankelijk van de uitrusting) Technische gegevens van mp3cd's Mp3bestanden (muziêk) kunnen worden opgeslagen in mappen (albums), waardoor de verschillende tracks van de cd gemakkelijk toegankelijk zijn. Het maximum aantal mappen en submappen is acht (inclusief de hoofdmap). De snelheid is tussen 32 kbits/s en 320 kbiivs Het totaal aantal mp3bestanden en mappên is beperkt tot 247. I\reer bestanden worden niet afgespeeld. Alleen bsstanden met exlensiê.mp3 woídên gelezen. De andere beslanden (gecdmprimeêrde beslanden, WMAbe. standen, enz.) worden niêt afgespeeld. Als een cd audio en mp3bestanden bevát, worden alleen de audiobeslanden afgespeeld cd / mp3cd beluisteren F BÍ het invoeren van oen cd / mp3"cd (bedíukt kant naar bov n), gaat de auloíadio automatisch overnaarcd /mp3 cd en begint met hel aíspelen van het eercle muzieknummer Als de autoradio uit is en het contact aan, zet het invoeren van een cd / mp3cd de autoíadio aan en het afspelen van de cd / mp3cd begint. Als hel contact niet aan is, gaat de autoradio Als u naaí de radio luistert en eí een cd / mp3cd in de speler zit, kunt u de cd / mp3cd beluisteren door op 3 te drukken. Het afspelon begint zodra de áutoradio overgaat op cd / mp3cd. Een track zoeken Druk kort op 7 (< of >) om van een track naareen andere over te gaan, Versneld afspelen Houd 7 (< of >) ingedrukt om snel vooruit ofachteruil te gaan. Het aíspelen gaat weer verder als u 7 oslaat, NL8

10 EEN CD / MP3CD BELUISTEREN (naargelang de uitrusting) (vêrvolg) In willekêurige volgorde afspelen (Mix) Na het invoeren van een cd / mp3cd, drukt u kort op loeis 5 van het toetsenboíd SvooÍ het in willekeuíige volgorde afspelen van alle tíacks van de cd / mp3cd. Het scherm geeft kort de boodschap MIX CD en hei contíolelampje [,4 X licht op. Een track wordt díecl op willekeurige wijze gekozen. Druk opnieuw op toels 5 om het in willekeurige volgorde afspelen uit te schakelen. Het scherm geeft kort de boodschap MIX OFF en het contíolelampje MIX dooft. Door op knop TtedÍukken wordt overgaan naar een willekêuíige andere l.ack. Het uilzetten van de autoradio en hel wijzigen van de brcn schakelen hetwillekeu g afspelen niei uil, Hetuitwemen van de cd/mp3cd schakeli hei willekeurig afspêlen uit. Een titel wordt pas opnieuw afgespeeld als alle andere aígespeeld ziin. Album veranderên (mp3cd ) DÍuk koí op de toetsen 1 en 2 van het toetsenbord I om een album van de Ínp3cd te kiezen. De slandaard weergave is D03 T01 wat overeenkomt met het afspelen van líack 1 van album 3. Als êr meerdan gg albums en 99 mp3 tracks op de mp3cd staan, qeefl het display D003 T001 aan. Na het veranderen van het album gaat het aíspelen verdêí bij de eerste mp3íack van het gekozen album. Pauze Druk kort op t0 om het aíspelen van de cd / mp3cd te ondebreken. Het display toont "PAUSE. Om de pauze uit te schakelen, draait u knop 9 oí drukt u op t0, of op 3, of op 7(< or >). ] Een cd / mp3cd uitwerpen Druk op 2. De autoradio schakêlt over op de Íadiobron. Als u de cd / mp3cd niet binnen 10 secondes na het uitwerpen vefwíderl, tíekt de speler hem weernaarbinnen. De autorádio blijft op De cd / mp3cd kan ook uitgewoípen worden als de auloradio uit is. Onderhoud van de cd / mp3cd Stel cd / mp3cd's nooil bloot aan wamte of aan directe zonnestíaling. Gebruik vooí het schoonmaken van een cd / mp3cd een zachie doek en w f vanuit hêt midden naaí de rand van de cd / mp3cd. NL9

11 EEN CASSETTE BELUISTEREN (naargelang de uitrusting) Gebruik, om dit legen te gaan, na ongeveer 50 gebruiksuren een reinigings Eèn cassette beluisteren Bij het invoeren van een cassette, begint de auloradio automatisch met het afspelen van de cassêtte. Als de autoradio uit Ís en het contact aan, zet het invoeren van een cassette de auto Íadio aan en het afspelen van de cassette beginl. Als het contact niel aan is, gaat de autoíadio niel aan. Als u naar dê ladio luistêrt èn er eên cassette in de spelerzit, kunt u de cassette b luistêíen door op 3 te drukken. Het afsp lên van de cassêtte begint zodra d autoradio overgaat TAPE bron. Een cassette uitwerpen DÍuk op 2. De autoíadio schakelt over op de radiobron. De casselte kan ook uitgeworpen wordên als de autoedio uit is Versneld afspelen Druk op tt (< of >) om het versneld aíspoelen of terugspoelen van de cassette te starten, Druk op de nietingedrukle toels tt om het versneld zoeken te sloppen, Veranderen van kant Aan het einde van de band wordt automatisch de aíspeelkant ve nded. Druk legelijkeriid op de toetsen tt (< en >) om van kant te veranderen tijdens het afspelen. Hetdisplay geeít dê kantaan die afgespeeld woídt TAPE 1, TAPE 2. Onderhoud Sleek geen vreemde voorwerpen in de cassettespeler Na langdurig gebruik van de cassettespeler kan zich stoí veeamelen rond de magnetische afspeelkop, waardoor de weeígavêkwaliteit mjnderwordt. NL10

12 AUDIOjNSTELLINGEN Druk op 6 om bij hêt mênu van de audioinstetlingen te komen. Door het achtereenvolgens indrukken van deze knop komen de verschillende rubrieken in ondersiaande volgorde voorbí: BASS (lase tonen); TREBLE (hoss tonen); BAL (geluidsverdeling links/rechts); FADER (gêluidsv rdêling achter/ voor); LOUD (intchakelen/ uitschakelen van de tsioloqische correclie van het geluid bij zwakke volumes); VeÍlatên van het mênu. lj kunt v rvolgens de waarde van elke instelling regelen door achtêreenvolgens te drukken op of door hel ingedrukt houden van 7(< oí >). Het display geeft het soort inslelling aan (BASS, TREBLE, BAL, FADER, LOUD) govolgd door de waarde van de gekozen instelling. Hêt bêeik vàn dêwáárdên voor êlkê instslling is: BASS (van 7 tot +7); ÍREBLE (van 7 tot +7); BAL (van Lg tot Rg); FADER (van R9 tot Fg); LOUD (ON /OFF). Het verlaten van het menu gebeurt ook automatisch na enkele secondes van inactiviteit. U kunt het mênu ook verlaten door te drukken op:3,,t, 5, 6ofop éón van de toêtsen van het toetsenbord & NL11

13 INSTELLINGEN Persoonlijkê Druk op 4. De boodschap "MENU" woídt enkele secondes w oígegeven, daama veíschijnt dê eerste rubriek van het menu. Door het achtereenvolgens indrukken van 4 komen de verschillende rubfieken in ondeístaande volg _ ON VOLUN4E; BEEP ON / OFF; MP3 DISPLAY (uitsluitend aangegeven als een mp3cd aígespeeld wordt); CD TEXT {uilsluitend aangegeven als een audiocd afgespeeld wordt); CD DISPLAY (uitsluitond aangêgeven als een mp3cd afgespeeld wordt); _ AFRDS. Druk op 7om toegang te kdjgen tol de Parametêrs van elke rubdek, ON VOLUME Steleen vast volume af voor elke keer inschakelen met behulp van de íunclae ON VOLUIT4E, Selecteer het geluidsniveau door te drukken op 7 (< of >). instellingen Hel geluidsniveau wordt na hel uilzetlen van het sysleem bewaard tot de volgende keêr inschakelen. BEEP ON /OFF Kies of u de piep wil inschakelen mêt.beep ON, of.beep OFF,,. MP3 DISPLAY Kies gedetaalleerde infoímatie die u weergegeven wilt hebben bij hel begin van hetaíspelen van elketrackvan een mp3cd: FILE NAME (Naam van het be" sland); DIR NAME (Naam van de map); SONG NAN4E (Naam van het muzieknummeí); ALBUltl NAltlE (Naam van het album); ARTIST (AÍiest). CD TEXT Kies'TEXT ON" voorde weergave van de naam van het muzieknummeren de adiest bij bet begin van het aíspelen van elke tíack (indaen beschikbaar op de cd). Schakel de weergave uil met.text OFF", CD DISPLAY Kies gedetajlleerde informatie die u weergegeven wilt hebben tiidens het afspelen van elke track van een mp3 cd: DIRTRCK (Nummers van de map DIRTINrIE (Nummer van de map en aíspeellijd) i TRCKTIME (Nummer van dê tmck en aíspeeliijd). AF.RDS Kies "ON" om de lrequenlievolging in te schakslen. Het controlelampje RDS wordt dán op hetscheím weergegeven. Kies "OFF'om deze functie uit te scha NL12

14 STORINGEN STORING OORZAKEN REMEDIE De auloédio werkt niêt maar het display De cd is ondersleboven ingevoerd Laat de cd uitwerpen en vervang hem oí toonl "CD ERROR" of de cd is zwaar beschadigd of is voer hem correct in, geen audiocd, of geen cdr met audi De autoradio weíkl niet en hêt display De auloradio staat niel onder span Zêtautoradio onderspanning. licht niêt op. ning. De zekering van de autoradio is dooí VeÍvang de zekering (zie "zekeringen gebrand. in het instíuctieboekje van de auto). Dê auloradio werkt, maar er is geen Het volume is op het minimum inge Draaiknop 9. geluid. stelo. Kortsluiting op de luidspíek rs. De luidspreker links of rechts geeíl geen De instelling van de balans (links / Stelde balans coírêct inenkêlgeluid van de radio ofcd. rechts) is niêt coíect. Luidspreker niet aangesloten, Nêêm contact op met de dealer, Raadpleeg uw dealer Slechte ofgeen radioontvangí. De áuto is te ver van de zenderwaarop Zoek een andere zender waarvan het de radio is afgestemd (achtergrcndruis signaal plaatselijk beter ontvangen en storingen). wordt. De ontuangst wordt gestoord door sig Raadpleêg uw dealer De antenne is beschadigd of is niet Raadpleêg uw dealer aangêsloten. N1"13

15 STORINGEN (vervolg) STORING OORZAKEN REMEDIE Het geluid neeml vanzelf aí De cassettespeler geeft helemaal geluid of geen hoge lonen wêer, De autoradio heeft de thêrmische behet geluidsvo veiliging ingeschakeldi lume is beperkt geên lnstelling van heivolume, Draai knop 9. Het audiosysteem we*t wêer normaal zodra de temperatuur is gedaald. R inig de afspeelkop met behulp van een rcinigingscass tte. Geên enkslgeluid uitde luidsprêker links Afspeêlkop vorvuild. of rechls, all en bij het afspelen van een cassette. Reinig de afspeelkop met behulp van een rsinigingscassette. NL14

16 ALFABETISCHE INHOUDSOPGAVE Aan AíneembaarantidieÍstalÍont...6 AfspeeltÍd...12 ALBUtt/NAME......'...',12 Album...12 ARTtST B 8A ',l1 8ASS BEEP ON / OFF Bestand BÍon c Cassette Luisteren...,.,,,..,...,.,,,,.,,..., Onderhoud UitweÍpen VerandeÍenvankani...,.,,,,.., VersneldaÍspelen...10 Cd / mp3cd , 12 Eentrackzoeken...,,,,,..., Gegevensvanmp3cds.,,...,.,,,..,,...8 ln willekeurige volgorde afspelen Luisteren Ondefioud...9 Uitweípen...,.,,,...,.,,,...,,... 9 Veranderen van mp3a1bum...,,.,,,..,...,.. 9 VeÍsneld aíspelen cd DISPLAY cdtext...12 D DtR NAIVE...12 DtR T1ME ',l2 DtR TRCK F FADER ',11 FtLE NAIíE Functies G Ge uidsonderbrekinq Golíbereiken Hogetonen.,,..,.....,,.,,,...,, Knoppen Knoppen I lnstellingen Audio Persoonlijkeinstellingen L Lage tonen OUD M l.rrap... _..._...8,.12 IVENU tvp3 DtsPLAY Muzieknummer,,,..,,,.., ,..,,..., o on vo1ume... ',l2 NLí5

17 ALFABETISCHE INHOUDSOPGAVE (vervots) P P4USE..._...9 Piep lnschakelen / ljitschakelen..._ R Radio..._..._..._..7 Automatisch in geheugen zetten van de stations.._..._..._7 Automalischewerking...7 Handbediening..._...7 Slationkiezen..._...7 Voorkeuze van stations,,.,,...,,,,.,,,,..._... 7 s song NAMÊ Stoppen...5 Slorin9en T TEXT OFF...: TEXT ON..._ Track...,,,,.,,,..,...,,,,..,,,...,...,,.,..,,,..,,,. 12 TRCK T E... í2.11 TREBLE..._..._... Veranderenvanbron...,,,,..,,,...,,...,,,..,,,.,,,,5 VeÍdeling van het geluid achter / voor Verdeling van het geluid links / Íechts..._..._ 11 Volume,,,.,,,...,,,,,.,...,,...,,,..,,,...,,... 5 VoozorgsmaatÍegelen voor het gebruik...,...,,,,..,,,,.,,,.,, 4 NLí6

18 NX /2006 FRÁJGER/ TANÊUESP

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG MM-D330D http://nl.yourpdfguides.com/dref/3869306

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG MM-D330D http://nl.yourpdfguides.com/dref/3869306 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Controleer de inhoud van de verpakking

Controleer de inhoud van de verpakking Lees dit eerst! UA-4FX Gebruikershandleiding Copyright 2005 ROLAND CORPORATION Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag zonder schriftelijke toestemming van ROLAND CORPORATION op enigerlei

Nadere informatie

BeoVision 11. BeoVision 11 40 BeoVision 11 46 BeoVision 11 55

BeoVision 11. BeoVision 11 40 BeoVision 11 46 BeoVision 11 55 BeoVision 11 BeoVision 11 40 BeoVision 11 46 BeoVision 11 55 Geachte klant, In deze handleiding Aan de slag vindt u informatie over het dagelijkse gebruik van uw Bang & Olufsen-product en aangesloten

Nadere informatie

Motorola D1010 series

Motorola D1010 series Motorola D1010 series Voor de D1011, D1012, D1013 en D1014 Digitale draadloze telefoon met antwoordapparaat Waarschuwing Gebruik uitsluitend oplaadbare batterijen. Welkom... Dit is uw nieuwe Motorola D1010

Nadere informatie

ModuLine 30 Klokthermostaat

ModuLine 30 Klokthermostaat Nefit houdt Nederland warm Gebruikers- en Installatie-instructie ModuLine 30 Klokthermostaat A B temperatuur instelknop programmatemperatuur tijdelijk verlagen programmatemperatuur tijdelijk verhogen dag

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING NOKIA MEDIASAT 9302 S NL 1 SMARTCARD 1 SMARTCARD 2 ON / OFF DIGITAL SATELLITE RECEIVER 9302 S

GEBRUIKSAANWIJZING NOKIA MEDIASAT 9302 S NL 1 SMARTCARD 1 SMARTCARD 2 ON / OFF DIGITAL SATELLITE RECEIVER 9302 S GEBRUIKSAANWIJZING NOKIA MEDIASAT 9302 S SMARTCARD 1 SMARTCARD 2 MENU OK ON / OFF DIGITAL SATELLITE RECEIVER 9302 S NL 1 NL 2 INHOUDSOPGAVE 1. LEGENDA AFSTANDSBEDIENING... 4 ONTVANGER (DECODER)... 5 AANSLUITSCHEMA...

Nadere informatie

ipod nano Overzichtshandleiding

ipod nano Overzichtshandleiding ipod nano Overzichtshandleiding 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 4 Basiskenmerken van de ipod nano 5 De ipod nano in één oogopslag 5 De regelaars van de ipod nano gebruiken 9 De regelaars van de ipod nano uitschakelen

Nadere informatie

Samsung B2700. Gebruiksaanwijzing

Samsung B2700. Gebruiksaanwijzing Samsung B2700 Gebruiksaanwijzing Over deze gebruiksaanwijzing Deze gebruiksaanwijzing begeleidt u bij het gebruik van de functies en mogelijkheden van uw mobiele telefoon. Om de telefoon snel in gebruik

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING. PowerMaster-30 G2. Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem. www.visonic.com

GEBRUIKERSHANDLEIDING. PowerMaster-30 G2. Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem. www.visonic.com GEBRUIKERSHANDLEIDING PowerMaster-30 G2 Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem www.visonic.com 2012 Visonic. All rights reserved. PowerMaster-30 Dutch User Guide D-304332 PowerMaster-30 G2 GEBRUIKER- SHANDLEIDING

Nadere informatie

Printed in Korea Code No.: GH68-17359A Dutch. 02/2008. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.: GH68-17359A Dutch. 02/2008. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com Sommige beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzing kunnen afwijken van uw telefoon. Dit is afhankelijk van het land waar u de telefoon gekocht heeft, de geïnstalleerde software of uw serviceprovider. Uw

Nadere informatie

Cursus Cyberlink PowerDirector 12 / 13

Cursus Cyberlink PowerDirector 12 / 13 Versie 1.5 Cursus Cyberlink PowerDirector 12 / 13 Cursus inhoud: Blz. 1. Algemene informatie 2 2. Start 3 3. Vastleggen (inlezen) van materiaal 4 4. Bewerken videomateriaal 5 5. Plaatsen van overgangen

Nadere informatie

Overzicht van de Denver 16

Overzicht van de Denver 16 Overzicht van de Denver 16 @ # ) $ % ^ & *! ( Hoorn! Aansluitpunt krulsnoer Toestel, bovenaanzicht @ Haakcontact # Afdekklepje notitiekaart nummergeheugen $ M1 - M6 Geheugentoetsen %1, 2 en 3 tijdens belsignaal:

Nadere informatie

BDT 2/BDT 20. Blu-ray Disc Speler Handleiding

BDT 2/BDT 20. Blu-ray Disc Speler Handleiding Blu-ray Disc Speler Handleiding Inhoud Belangrijk Voor Uw Veiligheid 3 Uitpakken 5 Een goede plaats Bepalen 5 Schoonmaken 5 Dank u voor de aanschaf van een Harman Kardon Product! 5 BDT 2/BDT 20 Eigenschappen

Nadere informatie

ZE-N C 2 011D PASKLARE NAVIGATIE VOOR VW HANDLEIDING USER MANUAL ENGLISH/ GERMAN

ZE-N C 2 011D PASKLARE NAVIGATIE VOOR VW HANDLEIDING USER MANUAL ENGLISH/ GERMAN ZE-N C 2 011D PASKLARE NAVIGATIE VOOR VW USER MANUAL ENGLISH/ GERMAN HANDLEIDING INHOUD VEILIGHEIDSINSTRUCTIES... 3 KNOPPEN VOORPANEEL...4-5 BEDIENING VIA KNOPPEN AAN HET STUUR...6-7 BASISHANDELINGEN...8-9

Nadere informatie

Gen 5 GEBRUIKERSHANDLEIDING

Gen 5 GEBRUIKERSHANDLEIDING NEDERLANDS 405 605 WIFI 705 WIFI Gen 5 GEBRUIKERSHANDLEIDING Versie 3.0 Surf naar www.archos.com/manuals om de meest recente versie van deze handleiding te downloaden. Beste klant, Dank u voor het kiezen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding PC-gebruik

Gebruikershandleiding PC-gebruik Gebruikershandleiding PC-gebruik Versie 2.0.2.18 / 1 Februari 2011 Mextal 2011 Inhoudsopgave 0. Inleiding... 3 1. Inloggen... 3 1.1 Installeren Plug-in... 4 1.2 Uitvoeren installatie controle... 5 1.2.1

Nadere informatie

Gefeliciteerd! U en uw MacBook Pro zijn echt voor elkaar gemaakt.

Gefeliciteerd! U en uw MacBook Pro zijn echt voor elkaar gemaakt. Gefeliciteerd! U en uw MacBook Pro zijn echt voor elkaar gemaakt. Maak kennis met de MacBook Pro www.apple.com/nl/macbookpro Ingebouwde FaceTime HD-camera Videobellen met gebruikers van de nieuwste ipad,

Nadere informatie

AlphaVision 16. Gebruikershandleiding. Alphatronics b.v.

AlphaVision 16. Gebruikershandleiding. Alphatronics b.v. AlphaVision 16 Gebruikershandleiding Alphatronics b.v. AlphaVision 16 - Gebruikershandleiding 2000 Alphatronics b.v., Nijkerk Uitgave januari 2000 - REV. 0 25-01-2000PV AV16GEBR.QXD INHOUDSOPGAVE Inleiding

Nadere informatie

TomTom Documentatiegids

TomTom Documentatiegids TomTom Documentatiegids Inhoud Wat zit er in de doos? 7 Wat zit er in de doos?... 7 Lees mij eerst 8 Het navigatiesysteem positioneren... 8 In je auto installeren... 8 Het navigatiesysteem in- en uitschakelen...

Nadere informatie

BeoVision 11. BeoVision 11 40 BeoVision 11 46 BeoVision 11 55

BeoVision 11. BeoVision 11 40 BeoVision 11 46 BeoVision 11 55 BeoVision 11 BeoVision 11 40 BeoVision 11 46 BeoVision 11 55 Geachte klant, Deze handleiding bevat extra informatie over uw product en beschrijft enkele kenmerken en functies uit de gids Aan de slag gedetailleerder.

Nadere informatie

Handleiding Vodafone Voicemail

Handleiding Vodafone Voicemail Handleiding Vodafone Voicemail Inhoudsopgave Uw voicemail in gebruik nemen 3 Gebruik van Vodafone Voicemail 4 Ontvangen en beluisteren van berichten 4 Wat kost Vodafone Voicemail? 5 Voicemail in het buitenland

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing TC 405/30 regelapparaat

Gebruiksaanwijzing TC 405/30 regelapparaat Gebruiksaanwijzing TC 405/30 regelapparaat Inleiding Het elektronisch regelapparaat TC 405/30 biedt u de mogelijkheid uw keramiekoven op nauwkeurige wijze te besturen. Het stookproces is in 30 intervallen

Nadere informatie

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Felhasználói útmutató Podręcznik użytkownika Guia dos proprietários

Nadere informatie

Snel aan de slag Installatiegids (versie 4.2)

Snel aan de slag Installatiegids (versie 4.2) Internet Control Station Kijk op www.klikaanklikuit.nl /page/ mijn-ics-1000/ voor de meest recente gebruiksaanwijzing en updates. Snel aan de slag Installatiegids (versie 4.2) ICS-1000 Het grootste gemak

Nadere informatie

GALAXY 16 EN 16 PLUS GEBRUIKERSHANDLEIDING. GalaXy 16/16 plus Gebruikershandleiding. GalaXy 16/16 plus Gebruikershandleiding. 9.

GALAXY 16 EN 16 PLUS GEBRUIKERSHANDLEIDING. GalaXy 16/16 plus Gebruikershandleiding. GalaXy 16/16 plus Gebruikershandleiding. 9. 9. Uw installateur Naam :... Adres :... Woonplaats :... GALAXY 16 EN 16 PLUS GEBRUIKERSHANDLEIDING Telefoon :... (kantooruren) Telefoon :... (overige uren) TeleFax :... Klantnummer :... Deel 1 :... Deel

Nadere informatie

Figuur 1: LabelMANAGER 450 Elektronische labelmaker

Figuur 1: LabelMANAGER 450 Elektronische labelmaker USB-connector AC stroomconnector LCD-display Tape-uitgang www.dymo.com Lettertype/grootte Lettertype/vaste lengte Kader/uitlijnen Symbolen Stroom Snijder Instellingen Geheugen Taal Preview/invoegen Tabulatorstop

Nadere informatie

SB 16/230. Actieve speaker soundbar HANDLEIDING NEDERLANDS

SB 16/230. Actieve speaker soundbar HANDLEIDING NEDERLANDS Actieve speaker soundbar HANDLEIDING NEDERLANDS Inhoud Inleiding 3 Eigenschappen en Functies 3 Inhoud van de set 3 Soundbar Bedieningsorganen op de Bovenzijde 4 Soundbar Bedieningsorganen en Aansluitingen

Nadere informatie

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Gebruikershandboek Nederlands Juni 2010 De doorgestreepte container wil zeggen dat het product binnen de Europese Gemeenschap voor gescheiden afvalverzameling moet worden

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING VENT-O-SYSTEM

GEBRUIKERSHANDLEIDING VENT-O-SYSTEM GEBRUIKERSHANDLEIDING VENT-O-SYSTEM versie 3.4 januari 2009 INHOUD 1. WAT IS VENT-O-SYSTEM? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

imovie '08 Aan de slag Maak kennis met imovie en geef een nieuwe dimensie aan de manier waarop u uw videomateriaal afspeelt, bekijkt, bewaart en

imovie '08 Aan de slag Maak kennis met imovie en geef een nieuwe dimensie aan de manier waarop u uw videomateriaal afspeelt, bekijkt, bewaart en imovie '08 Aan de slag Maak kennis met imovie en geef een nieuwe dimensie aan de manier waarop u uw videomateriaal afspeelt, bekijkt, bewaart en deelt. 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 4 Welkom bij imovie '08

Nadere informatie