Borzo nieuws ZONDAG. marc mulders. geheim landschap. Zeven schilderijen OPENING 9-29 MEI 9 MEI - 17 UUR. De kunstenaar is aanwezig

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Borzo nieuws ZONDAG. marc mulders. geheim landschap. Zeven schilderijen OPENING 9-29 MEI 9 MEI - 17 UUR. De kunstenaar is aanwezig"

Transcriptie

1 Borzo nieuws # 1 6 / m e i Geheim landschap - 1 t/m 8 Baest - 10 t/m 13 Biografie - 14, 15 Agenda - 16 Marc Mulders Geheim landschap Zeven schilderijen Dag Paul, weer een nieuwe, ik noem ze Geheim Landschap, beetje sentimenteel wellicht, maar after all: het zijn geen directe bloemen of pauwenveren wél de geheimenis die je ervaart in de stille natuurwandelingen, en in het brede spectrum van Van Gogh tot Avatar, maar natuurlijk vooral op mijn tochten hier te Baest. ( 24 januari 2010) Twee jaar geleden verlaat Marc Mulders de stad Tilburg en zoekt met zijn vrouw Trudy de stilte, de rust op van het Brabantse land. Hij vindt die stilte op een uitgestrekt landgoed, waar ze voor enkele jaren een prachtige oude boerderij mogen bewonen. Veel dichter dan in de stad, staat de kunstenaar hier bij de natuur, 9-29 MEI expositie geheim landschap marc mulders OPENING ZONDAG 9 MEI - 17 UUR De kunstenaar is aanwezig lees verder op pagina 2

2 Geheim Landschap IV x 220 cm, olie op doek vervolg van pagina 1 zoals hij die ervaart tijdens zijn dagelijkse tochten, wandelend of rennend, op het uitgestrekte landgoed Baest. Aan de randen van de dag, zegt hij, ontstaan de mooiste momenten: nevel, mist en schemering. Hij noemt ze de geheimenissen van het landschap, ervaart er de Schepping in. In zijn omgeving ziet hij echter ook hoe die schepping geweld wordt aangedaan door de plannen voor grootschalige veehouderij en de consequenties die ze hebben voor gezondheid en welzijn van mens en dier. Hij maakt zich daar boos over en mobiliseert en activeert zijn omgeving. Enkele opdrachten die hij uitvoerde voor beschilderde ramen (o.a. de Nieuwe Kerk in Amsterdam en de Sint Janskathedraal in s-hertogenbosch) geven hem de gelegenheid uitvoerig te experimenteren met glas en de bijzondere picturale uitdagingen én mogelijkheden die hem het werken met glas bieden. Dit medium stond ook centraal in zijn laatste expositie, samen met Claudy Jongstra in het De Pont museum in Tilburg. Licht, helderheid en transparantie zijn per definitie aan glas toekomende eigenschappen; dauw, nevel en mist horen bij het andschap en zeker bij het Geheim Landschap, zoals Marc zijn nieuwe omgeving ziet en ervaart. De verhuizing van de stad naar het buiten, maar ook zijn roeping en gave om andere beeldende kunst technieken en media als glas en fotografie te willen 02

3 Geheim Landschap I x 160 cm, olie op doek Secret landscape Seven paintings Hi Paul, another new one, I call them Secret Landscape, a bit sentimental maybe, but after all: these aren t straightforward flowers or peacock feathers... they are the mystery you experience on a tranquil countryside walk, and in the wide spectrum from Van Gogh to Avatar, particularly on my excursions here in Baest, of course. ( 24 January 2010) Two years ago Marc Mulders and his wife Trudy leave the city of Tilburg in search of the peace and quiet of the Brabant countryside. He finds this tranquillity on an extensive estate, where they can live on a wonderful old farm for a few years. The artist is much closer to nature here than in the city, as he discovers during his daily walking or running excursions on the vast Baest estate. At the margins of the day, he says, the most beautiful moments occur: haze, mist and twilight. He calls them the mysteries of the landscape, sees in them the Creation. However he also sees all around him how this creation is being violated by the plans for large-scale livestock industry and the consequences of this on the health and welfare of man and beast. This makes him angry and he is mobilising and activating the neighbourhood. A couple of commissions for stained glass windows he carries out (the Nieuwe Kerk in Amsterdam and the Sint Janskathedraal in s-hertogenbosch, among 03

4 Geheim Landschap III x 180 cm, olie op doek toepassen, hebben enige tijd het schilderen naar de achtergrond gedrongen. In aanloop naar de geplande tentoonstelling bij Borzo, pikt hij de draad in de afgelopen wintermaanden met veel enthousiasme weer op. Met dikke kleding aan en slechts de verwarming van een straalkachel in zijn immense schuur-atelier werkt hij, in de koudste periode sinds jaren, aan een nieuwe reeks schilderijen. Zeker koud, maar het gaat. Gister was trouwens pas de eerste koude dag, schrijft hij me op 14 december. En op 30 december: Het gaat goed. Eindelijk heb ik het te pakken. Ik zal het je laten zien. Groet. Op bezoek in zijn atelier laat hij me een eerste doek zien, nog op de ezel. Hij maakt gebruik van een bijzonder hulpmiddel. Het schilderen op glas en de techniek die daarvoor nodig is, heeft hem kennis doen maken met de zeefdruk. Hij maakt daar nu dankbaar gebruik van door fragmenten, knipsels en tekeningen van ornamenten en dieren in grijze tonen te zeefdrukken op het witte linnen. In het verleden voorzag Marc Mulders zo n maagdelijk wit doek eerst van een ondergrond met een soort dripping-techniek als van Jackson Pollock. Nu bereikt hij die basis met gezeefdrukte beelden en transparante, met de vingers uitgewreven kleurvlakken, zoals die andere door Mulders bewonderde kunstenaar Willem de Kooning een krant als onderschildering gebruikte voor zijn newsprintpaintings. De ondergrond wordt weer overschilderd, maar blijft toch van belang, zowel tijdens het ontstaan als in het eindresultaat. Nieuwe omgeving en nieuwe technieken resulteren in schilderijen waarbij er ruimte lijkt te zitten tussen achtergrond en de geschilderde verfhuid, alsof de verf loskomt van zijn ondergrond, er boven zweeft. De randen van het doek laten die gelaagdheid goed zien. Dáár ontstaat de spanning, het geheimenis zoals Mulders die in de natuur buiten ervaart aan de randen van de dag. 04

5 Geheim Landschap VI x 180 cm, olie op doek others) give him the opportunity to experiment comprehensively with glass and the particular pictorial challenges and possibilities that working with glass offer him. This medium was also at the core of his last exhibition, together with Claudy Jongstra, in the De Pont museum in Tilburg. Light, clarity and transparency are the attributes, by definition, of glass; dew, haze and mist belong to the landscape and certainly to the Secret Landscape, as Marc sees and experiences his new surroundings. The move from the city to the countryside, and also his calling to want to use other artistic techniques and media such as glass and photography, has pushed painting to the background for a while. In the run-up to the planned exhibition at Borzo, he again takes up painting very enthusiastically during the winter months. Wrapped up warm and with only an electric heater to heat his immense barn-studio, in the coldest winter for years, he works on a new series of paintings. Certainly cold, but it s OK. By the way yesterday was the first cold day, he writes to me on December 14th. And on December 30th: It s going well. I ve got it at last. I ll show it to you. All the best. Visiting his studio he shows me a first picture, still on the easel. He uses an unusual device. Painting on glass and the techniques needed for this have taught him the screen-printing process. He now gratefully uses this to screen-print fragments, cut-outs and drawings of ornaments and animals onto the white linen in shades of grey. Previously Marc would first provide the virginal white canvas with a base using a sort of dripping technique à la Jackson Pollock. He now achieves this base using screen printed images and transparent colour fields, spread out using his fingers, as the other artist Mulders admires, Willem de Kooning uses a newspaper as underpainting for his newsprint paintings. The underpainting is painted over again, but still remains important both 05

6 Geheim Landschap V x 170 cm, olie op doek Onafgebroken geschilderd... ik zit eindelijk weer in de flow schrijft hij 17 januari. Ik moet ook denken aan Edy de Wilde. Heb prachtige gesprekken met hem gehad. Hij voelde indertijd mijn onrust, ongeduld, aan om voorbij de -Kiefer-Bogart-Leroy- materie te gaan naar de ijlheid, het andere geheim, niet de aarde geploegd en wel, maar het tegenlicht, de mist. Hij stelde mij dan gerust; eerst de vijftig passeren...! Dit had ik hem graag laten zien ( 17 januari 2010) We besluiten om de kern van de tentoonstelling bij Borzo te laten bestaan uit zeven grote doeken, alle getiteld Geheim Landschap ; ze zijn immers met elkaar verbonden en ontstaan op een nieuwe plek voor Marc Mulders, als een ode aan de Schepping in een landschap vol geheimenissen. Paul van Rosmalen Amsterdam, april

7 Geheim Landschap VII x 150 cm, olie op doek during the creative process and in the final result. New surroundings and new techniques produce paintings in which there seems to be space between background and painted surface, as if the paint is breaking free of its background and floating above it. The stratification can clearly be seen at the margins of the canvas. This is where the tension is, the mystery that Mulders has discovered in nature at the margins of the day. Not stopped painting... I m in the flow again at last he writes on January 17th. It makes me think of Edy de Wilde. Had wonderful conversations with him. At the time he sensed my restlessness, impatience to get past the -Kiefer-Bogart-Leroy- material to get to the rarity, the other secret, not the ploughed earth and well, but the contre jour, the haze. At the time he reassured me; first get past fifty...! I would love to have shown him this... ( 17 January 2010) We decide to have the core of the exhibition at Borzo consist of seven large canvasses, each entitled Secret Landscape ; since they are all connected to each other and created in a new place for Marc Mulders, as an ode to the Creation in a landscape full of mysteries. Paul van Rosmalen Amsterdam, April

8 Geheim Landschap II x 70 cm, olie op doek 08

9 De kern van de tentoonstelling Geheim Landschap wordt gevormd door zeven grote schilderijen. Marc Mulders werkt nog aan de voltooiing van enkele kleinere doeken. The heart of the exhibition Secret Landscape is formed by seven large paintings. Marc Mulders is still working on the completion of a few smaller works. 09

10 Baest - Geheim landschap Marc Mulders In juli 2008 wrikte ik mijn palet, een grote geharde glasplaat van 100 bij 200 cm los van alle verfkoek op de werktafel in mijn atelier om het klaar te zetten voor de verhuizing naar Baest. Dit palet stamt nog uit mijn eerste atelier, 27 jaar geleden in de voormalige stallen van Koning Willem II aan de St. Jozefstraat te Tilburg. Het is daarna het palet gebleven in al mijn ateliers: in het Hervormd kerkje aan het Molenbochtplein in Tilburg, in de haven van Rotterdam, de voormalige smederij te Alphen, de tot gastatelier omgevormde loods van het museum De Pont en in mijn atelier in de voormalige Zuster Ursulinen Kloosterschool in Tilburg. Nu doet het al weer een jaar dienst in de achttiende-eeuwse stal van de Lindehoeve, op landgoed Baest. In mijn vorige atelier in de Kloosterschool was er voldoende daglicht door alle neogotische raampartijen. Zo niet hier in de stal, de TL -verlichting moet wat bij verlichten, maar geeft tegelijkertijd een prachtig schijnsel tot hoog in de nok van de kapconstructie. Als de twee grote staldeuren open gaan, valt er voldoende licht binnen en er is dan een uitzicht vanachter de ezel tot over de akkers. Tegelijkertijd is er de geborgenheid onder de immense houten kap boven mij. Deze constructie wordt geheel met houten pennen bijeen gehouden en doet denken aan een groots vlechtwerk, aan een reusachtig gevlochten nest. Maar ga je op je hoofd staan dan zie je er een houten geraamte van een schip in, van de Ark. Dit binnenatelier loopt over in een met veld en wildbloemen ingezaaide akker tegen de boerderij aan: het buitenatelier. Rondom de hoeve heb ik zo drie tuinen gecreëerd. Eerst is er de nette reeds bestaande voortuin, die ik heb laten restaureren. Vervolgens zijn er drie omkaderde bloementuinen aan de achterkant aangelegd, een soort voorraadkast aan bloemen om te plukken en na te schilderen. Ten derde is er de akker die voor twee derde de hoeve omarmt. Haar bloemenzee zal een nieuw motief voor mij zijn om te gaan schilderen. Mijn tweede buitenatelier is het bos verderop. Daar ben ik vaak in de ochtendnevel of bij de zonsondergang; op de tijden dat nevel, mist en schemer voor mij het penseel ter hand nemen en het linnen met een prachtig diffuus licht inkleuren. Alsof hier een sluier van licht het geheim juist openbaart. 10

11 Baest - Secret landscape Marc Mulders In July 2008 I prized my palette, a huge sheet of toughened glass of 100 by 200 cm, loose from all the caked-on paint on the worktable in my studio to get it ready for the move to Baest. This palette dates from my first studio, 27 years ago in the former stables of King William II on the St. Jozefstraat in Tilburg. Since then it has been the palette in all my studios: in the little protestant church on the Molenbochtplein in Tilburg, in Rotterdam harbour, the former smithy in Alphen, the shed converted into guest studio at De Pont museum and in my studio in the former Ursuline Convent School in Tilburg. Now it has already been in use for a year in the eighteenth-century stable of the Lindehoeve, on the Baest estate. In my previous studio in the Convent School all the neogothic windows gave me enough natural light. Here in the stables, however, fluorescent lighting has to provide some extra light, but at the same time illuminates wonderfully right into the rafters of the roof structure. Sufficient light comes in once the two enormous stable doors are opened and the view from behind the easel is of open fields, while I still have the security of the immense roof timbers above me. This structure is entirely kept together with wooden pegs and brings to mind some massive wickerwork, a gigantic woven nest. Standing on your head, however, you then see the timber frame of a ship, of the Ark. This indoor studio flows over into a field sown with grasses and wild flowers next to the farm: the outdoor studio. I have created three gardens around the farmhouse. First there is the existing neat front garden, which I have had renovated. Then there are three contextualized flower gardens laid out at the back, a sort of stockroom of flowers to pick and paint. Thirdly there is the field that encircles two-thirds of the farmhouse. This sea of flowers will be a new inspiration for me to paint. My second outdoor studio are the woods further up. I am often there in the morning mist or at sunset; at those times when mist, haze and twilight take the brush over for me and colour the linen with a marvellous, diffuse light. Just at the moment a veil of light reveals the secret. These secrets are still to be found in the Brabant countryside, secluded rooms between all the 11

12 In het Brabantse platteland zijn nog immer deze geheimen te vinden, verscholen kamers tussen alle rechte akkers en eentonige maïsvelden. Een van deze kamers is natuurparel landgoed Baest. Omgeven door de driehoek Tilburg, s-hertogenbosch en Eindhoven en omringd door de A58 en burger en militaire vliegvelden, mag het een wonder heten dat Baest zich stand heeft weten te houden tussen deze verstedelijking, ruilverkaveling, schaalvergroting en industrialisatie. Die verdienste komt in de eerste plaats toe aan Jan Hein van de Mortel die het landgoed liefdevol heeft gerestaureerd en beschermd. Vormde landgoed Baest vroeger een natuurlijk geheel met de boerengemeenschap binnen en buiten zijn grenzen, nu is deze harmonie met name verstoord door de industriële ontwikkelingen binnen de grootschalige veehouderij. Een aantal boeren heeft ervoor gekozen de overstap te maken van gezinsbedrijf naar industrie, waardoor het boerenbedrijf niet langer meer grond- en streekgebonden is, en dus ook niet meer verbonden met zijn buren, met Baest. Daarnaast is er al jaren geleden in meerdere rapporten alarm geslagen van de aantasting van de natuur op Baest door de bestrijdingsmiddelen en mest in haar directe omgeving. Het is dan ook hoog tijd voor mantelzorg voor de Schepping. Vandaar ook dit boek. Wellicht mag het ook een tegengif zijn voor de megastallen die rondom Baest gepland zijn, die niemand van binnen mag zien, geblindeerd en gesloten, waar geen zonnestraal binnenkomt, de dieren nooit het daglicht zien, beroofd als zij zijn van het ritme van dag en nacht. Het overgrote deel van de foto s in dit boek gaan juist over het daglicht dat ons ten deel valt, ons een uitzicht verschaft over de velden en zo een inzicht in de bekoring van de Schepping. Marc Mulders Tekst uit de publikatie die recent uitgekomen is en samenvalt met de foto-expositie Baest Geheim landschap in het Noordbrabants Museum te s-hertogenbosch, 8 mei t/m 29 augustus

13 rectangular fields and monotonous cornfields. One of these rooms is the natural pearl of the Baest estate. Encompassed by the triangle of Tilburg, s-hertogenbosch and Eindhoven and encircled by the A58 and civilian and military airfields, it is almost a miracle that Baest has survived in the middle of this urbanization, land consolidation, expansion and industrialization. The credit for this primarily goes to Jan Hein van de Mortel who has lovingly restored and protected the estate. Whereas the Baest estate used to form a natural unit with the farming community within and outside its borders, this harmony has now been disrupted, particularly by the industrial developments within the large-scale livestock industry. A number of farmers have chosen to make the changeover from family business to industry, whereby farming is no longer tied to the land or the area and thus no longer tied to its neighbours, to Baest. In addition, years ago several reports were already raising the alarm about the effect on the environment at Baest of pesticides, fertilizer and slurry used in the immediate vicinity. It is high time for some aid for the Creation. Hence this book. Perhaps it could also be an antidote for the mega-cowsheds planned for around Baest, which nobody is allowed to see inside of, shuttered and closed, where no ray of sunshine can enter, the animals never see daylight, robbed as they are of the rhythm of day and night. The majority of the photos in this book are precisely about the daylight that is our lot, which provides us with a view over the fields and thus an insight into the wonder of the Creation. Marc Mulders Text from the publication recently published and coinciding with the photo exhibition Baest Geheim Landschap (Baest Secret Landscape) in the Noordbrabants Museum in s-hertogenbosch, 8 May through 29 August

14 Biografie Marc Mulders * 1958, Tilburg-NL Solotentoonstellingen One man shows 1991 Marc Mulders Stedelijk Museum, Amsterdam Galerie Wittenbrink, München 1993 Marc Mulders, Zes projecten. Een serie solopresentaties van Nederlandse kunstenaars in de projectruimte, Van Abbemuseum, Eindhoven 1997 Galerie Daniel Templon, Parijs/Paris 1999 Splinters and Grass Stefan Stux Gallery, New York 2003 Galerie Brennecke, Berlijn/Berlin 2005 Zomer in de Nieuwe Kerk schetsen van glas-in-loodraam Een tuin van glas / sketches for stained glass window, De Nieuwe Kerk, Amsterdam 2006 De zachte vacht van het sterven (Vanitas, Sarah Lucas), Frans Hals Museum De Hallen, Haarlem 2007 Liturgie en typografie, Manifesten, illustraties, affiches en edities. Bibliotheekpresentatie Van Abbe museum, Eindhoven 2008 Mapping Out Paradise met Claudy Jongstra, De Pont museum voor hedendaagse kunst, Tilburg Marc Mulders en Claudy Jongstra Nederlandse Ambassade, Berlijn/ Berlin Marc Mulders Galerie Brennecke, Berlijn 2009 Huis Bergh in de bloemen schilderijen, foto s, collages, s-heerenberg Galerie Brennecke, Berlijn 2010 Geheim Landschap BORZO, Amsterdam Baest - Geheim Landschap foto s van Marc Mulders, Noordbrabants Museum, s-hertogenbosch The Seven Last Words of Christ. Glasinstallatie in het Nationaal Glasmuseum, Leerdam Selectie van groepstentoonstellingen Selected group exhibitions 1986 Prix de Rome 1985 Museum Fodor, Amsterdam 1987 Een grote activiteit. Nieuwe generaties in de Nederlandse kunst/a great activity. New generations in Dutch art Stedelijk Museum, Amsterdam 1990 Gemengd bedrijf. Jongere kunstenaars in Nederland, een keuze Haags Gemeentemuseum, Den Haag 1992 De Opening De Pont museum voor hedendaagse kunst, Tilburg 1993 Religieuze kunst. Keuzes van Marc Mulders Museum voor Religieuze Kunst, Uden Scuola. Giovani artisti Olandesi e Fiamminghi/Dutch and Flemish contribution at the Biennale di Venezia Scuola di San Pasquale, Venetië/Venice 1994 Idea Europa Palazzo Pubblico Siena, Museo Civico/Civic Museum of Padua 1995 Couplet V: dansende meisjes, ter ere van Gustav Mahler, langs de randen van het expressionisme Stedelijk Museum, Amsterdam 1997 Dutch light met/with Guido Geelen, Stefan Stux Gallery, New York 1998 NL Van Abbemuseum, Eindhoven 2000 And / and / and (part 2), SO, by Alexander van Slobbe spring/summer collection 2001, Ecole Nationale Supérieure des Beaux Arts, Parijs/Paris 82,65% verf, een keuze uit de aanwinsten Stadsgalerij, Heerlen SO, by Alexander van Slobbe Flagstore, Tokio/Tokyo, Japan An unfinished past/unvollendete Vergangenheit Neues Museum Nürnberg/Neurenberg, Warschau/ Warsaw & Pulchri Studio, Den Haag/ The Hague Gathering, Claudy Jongstra & Marc Mulders Egg, Londen/London De voorstelling, Nederlandse Kunst in het Stedelijk Paleis, een keuze van Hare Majesteit Koningin Beatrix Stedelijk Museum, Amsterdam 2003 Gogh Modern. Van Gogh en de hedendaagse kunst Van Gogh Museum, Amsterdam 2004 Collectie Rabobank Nederland Gemeentemuseum, Den Haag Nederland niet Nederland Van Abbemuseum, Eindhoven 2005 HxBxD, Rabo-Kunstcollectie Gemeentemuseum, Den Haag 2006 De ark van Noach/Noah s ark De Pont museum voor hedendaagse kunst, Tilburg Armando, Mulders, Zuurmond, schilders pur sang Armandomuseum, Amersfoort Never felt before, 10 jaar studio Claudy Jongstra Textielmuseum, Tilburg 2007 Waterverf, aquarellen Roger Raveelmuseum, Machelen aan de Leie, België/Belgium 14

15 Le peintre maudit De Halle, Geel, België/Belgium Steeds hetzelfde beweren Erik Andriesse, Marc Mulders, Hans van Hoek, BORZO modern & contemporary art, Amsterdam 2008 La collection De Pont à Paris Institut Neerlandais, Parijs/Paris Heilig Vuur Stedelijk Museum in de Nieuwe Kerk, Amsterdam Mei Marc Mulders & Claudy Jongstra, BORZO, Amsterdam 2009 Marc Mulders & Claudy Jongstra Nederlandse ambassade, Berlijn/ Berlin 2010 Passie. Marc Mulders & Reinoud van Vught. Museum voor Religieuze Kunst, Uden Opdrachten Commissions 1999 Glas-in-loodraam De Schepping/ stained glass window Genesis, N.H. Kerk, Rhoon 2000 Een raam in Rhoon, ontwerpkarton en aquarellen voor glas-in-loodraam/ model and watercolours for stained glass window, N.H. Kerk Rhoon, Kasteel van Rhoon 2001 Twee glas-in-loodramen Stigmata en Pelikaan/two stained glass windows Stigmata and Pelican, St. Stevenskerk, Nijmegen Tweede glas-in-loodraam Ark van Noach en Regenboog/second stained glass window Noah s ark and Rainbow, N.H. Kerk, Rhoon 2004 Glas-in-loodraam Een tuin van glas, t.g.v. het 25-jarig regeringsjubileum van koningin Beatrix/stained glass window, on the occasion of the Silver Jubilee of Queen Beatrix of the Netherlands, De Nieuwe Kerk, Amsterdam 2006 Glas-in-loodraam De Apocalypse/ stained glass window The Apocalypse, Museum Catharijne Convent, Utrecht Glas-in-loodraam Laatste Oordeel/ stained glass window Last Judgement, St. Janskathedraal Den Bosch 2007 Glas-in-loodraam Oranjefonds/stained glass window Oranjefonds, Utrecht 2009 Hoofdkantoor/Headquarters Rabobank Maastricht, Maastrichts ballet in glas Documentaire Documentary 2008 Dauw/Dew kunstenaar Marc Mulders. Samenstelling en regie Ben Jurna. Camera en regie Carrien Dijkstra, 70 minuten 2008 Mapping out Paradise Samenstelling en regie Ben Jurna. Camera en regie Carrien Dijkstra, 15 minuten Bibliografie, een keuze Selected bibliography W. Beeren, Marc Mulders, Een grote activiteit/a great activity, Stedelijk Museum Amsterdam, 1987 J. Guldemond, Marc Mulders, Zes projecten/six projects, Van Abbemuseum, Eindhoven, 1994 M. van Nieuwenhuyzen, Interview Marc Mulders, Stedelijk Museum bulletin Couplet V, Amsterdam, 1995 R. Fuchs, Arranging flowers, Brush Tracks, Tilburg, 1999 L. Heyting, Een tuin van glas, herdenkingsraam zilveren regeringsjubileum Koningin Beatrix, 2005 H. den Hartog Jager, Marc Mulders: Alleen voor vleeseters/marc Mulders: Strictly for carnivores; Marc Mulders Dauw/Dew 2005 W J. Otten, Over het genereuze: Aantekeningen bij het werk van Marc Mulders/On generosity: Considering the work of Marc Mulders; Marc Mulders Dauw/Dew, 2005 Wim Beeren - Om de kunst, opvattingen van een museumman over moderne kunst, kunstenaars, musea en kunstbeleid. Teksten van Wim Beeren, de Amsterdamse jaren in het Stedelijk Museum o.a. over Marc Mulders, NAI Uitgevers/ Publishers, Rotterdam, 2005 H. den Hartog Jager, Dit is Nederland in tachtig meesterwerken, Atheneum Polak, Amsterdam H. van Osch, Kunst kan genereus zijn / Art can be generous too, Marc Mulders Nevel/Mist, Waanders uitgeverij Zwolle,

16 Agenda 9/5-29/5 MARC MULDERS 26/5-30/5 ART AMSTERDAM, STAND 80 5/6-26/6 CHRISTINE PHILIPP JULI EN AUGUSTUS IS DE GALERIE GESLOTEN Expositie Geheim Landschap Schilderijen van Marc Mulders Borzo, Amsterdam De expositie wordt in aanwezigheid van de kunstenaar geopend op zondag 9 mei om 17 uur Tentoonstelling 9-29 mei Baest - Geheim Landschap foto s van Marc Mulders Noordbrabants Museum, s-hertogenbosch Tentoonstelling 8 mei - 29 augustus Glasinstallatie The Seven Last Words of Christ Nationaal Glasmuseum, Leerdam Tentoonstelling 22 juni juni 2011 detail installatie voor Nationaal glasmuseum Leerdam Download onze nieuwsbrieven op / alle schilderijen zijn te koop Openingstijden: woensdag t/m zaterdag van tot uur en op afspraak Colofon Uitgave en copyright Borzo Teksten Paul van Rosmalen, Marc Mulders Fotografie Marc Mulders, Pieter de Vries, Texel Vormgeving Scherpontwerp Productie Waanders Oplage 2500 ex. Borzo Kunsthandel BV Keizersgracht EJ Amsterdam - NL T +31 [0] F +31 [0]

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

VOORZETSELS. EXERCISE 1 Bestudeer de bovenstaande voorzetsels en zinnen goed!

VOORZETSELS. EXERCISE 1 Bestudeer de bovenstaande voorzetsels en zinnen goed! ENGLISH, WE WILL DO BETTER! LESSON EIGHT VOORZETSELS at three o'clock = om drie uur around three o'clock = rond drie uur by three o'clock = tegen drie uur before Saturday = voor zaterdag for a week = voor

Nadere informatie

20 twenty. test. This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text.

20 twenty. test. This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text. 9006625806_boek.indd 1 31/08/16 15:26 1 6 test This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text. living room kitchen bedroom toilet

Nadere informatie

Joop Polder. Artipico Art Gallery

Joop Polder. Artipico Art Gallery Artipico Art Gallery was born in 1939 in The Hague, in The Netherlands. He graduated from several academies of visual arts in Europe and has successfully worked as an artist for many years. gets his inspiration

Nadere informatie

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt.

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt. Don t you worry There s an eternity behind us And many days are yet to come, This world will turn around without us Yes all the work will still be done. Look at ever thing God has made See the birds above

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant Vragenlijst in te vullen en op te sturen voor de meeloopochtend, KABK afdeling fotografie Questionnaire to be filled in and send in before the introduction morning, KABK department of Photography Stuur

Nadere informatie

opgedragen aan stichting Langereyt

opgedragen aan stichting Langereyt opgedragen aan stichting Langereyt baest geheim landschap In juli 2008 wrikte ik mijn palet, een grote geharde glasplaat van 100 bij 200 cm los van alle verfkoek

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

Pattern Cronelia s Seashell blanket

Pattern Cronelia s Seashell blanket Pattern Cronelia s Seashell blanket I got the inspiration for his blanket from a postcard I once bought. Pagina 1 Cygnet Yarns has lovely colours in their range that reminded me of those shells. For this

Nadere informatie

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g S e v e n P h o t o s f o r O A S E K r i j n d e K o n i n g Even with the most fundamental of truths, we can have big questions. And especially truths that at first sight are concrete, tangible and proven

Nadere informatie

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum Ontpopping Veel deelnemende bezoekers zijn dit jaar nog maar één keer in het Van Abbemuseum geweest. De vragenlijst van deze mensen hangt Orgacom in een honingraatpatroon. Bezoekers die vaker komen worden

Nadere informatie

AN URBAN PLAYGROUND AFSTUDEERPROJECT

AN URBAN PLAYGROUND AFSTUDEERPROJECT AN URBAN PLAYGROUND 2005 Het vraagstuk van de openbare ruimte in naoorlogse stadsuitbreidingen, in dit geval Van Eesteren s Amsterdam West, is speels benaderd door het opknippen van een traditioneel stadsplein

Nadere informatie

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen.

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Lesbrief Les 2.1: My family Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Nouns: brother, sister, cousin, mother, father, aunt, uncle, grandmother,

Nadere informatie

Comics FILE 4 COMICS BK 2

Comics FILE 4 COMICS BK 2 Comics FILE 4 COMICS BK 2 The funny characters in comic books or animation films can put smiles on people s faces all over the world. Wouldn t it be great to create your own funny character that will give

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland?

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland? First part of the Inburgering examination - the KNS-test Of course, the questions in this exam you will hear in Dutch and you have to answer in Dutch. Solutions and English version on last page 1. In welk

Nadere informatie

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition)

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid

Nadere informatie

Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City!

Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City! 1 Meet and greet read Lees de tekst. Wat is de prijs die je kunt winnen? early too late on time vroeg te laat op tijd Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City! Do you have a special

Nadere informatie

My Inspiration I got my inspiration from a lamp that I already had made 2 years ago. The lamp is the you can see on the right.

My Inspiration I got my inspiration from a lamp that I already had made 2 years ago. The lamp is the you can see on the right. Mijn Inspiratie Ik kreeg het idee om een variant te maken van een lamp die ik al eerder had gemaakt. Bij de lamp die in de onderstaande foto s is afgebeeld kun je het licht dimmen door de lamellen open

Nadere informatie

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition)

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) L. A. te Winkel Click here if your download doesn"t start automatically

Nadere informatie

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LM2GS4PWIR3FKEP-58-WWET11-PDF File Size 6,444 KB 117 Pages 27 Aug, 2016 TABLE OF CONTENT

Nadere informatie

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD

Nadere informatie

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland 1. Londen In Londen kunnen gebruikers van een scootmobiel contact opnemen met een dienst

Nadere informatie

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition)

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C. Huizinga-Arp Click here if your download doesn"t start automatically Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C.

Nadere informatie

1. will + hele werkwoord (Future Simple) 2. shall + hele werkwoord 3. to be (am/is/are) going to + hele werkwoord

1. will + hele werkwoord (Future Simple) 2. shall + hele werkwoord 3. to be (am/is/are) going to + hele werkwoord FUTURE TENSE ( TOEKOMENDE TIJD ) Hoe? 1. will + hele werkwoord (Future Simple) 2. shall + hele werkwoord 3. to be (am/is/are) going to + hele werkwoord Wanneer? Ad 1. Als iets in de toekomst zal gebeuren

Nadere informatie

Geert Mul (Nederlandse tekst onderaan de pagina)

Geert Mul (Nederlandse tekst onderaan de pagina) NATUREALLY Commissioned work for the hospital of Enschede (MST) 2016 Transparent print and coloured backlight. 450 x 800 cm, Geert Mul 2016 (Nederlandse tekst onderaan de pagina) The work of art called

Nadere informatie

THE WORK HET WERK HARALD BERKHOUT

THE WORK HET WERK HARALD BERKHOUT THE WORK During the twenty years of its existence Studio Berkhout has evolved into the number one studio specialized in still life fashion photography. All skills needed for photography and styling, including

Nadere informatie

04/11/2013. Sluitersnelheid: 1/50 sec = 0.02 sec. Frameduur= 2 x sluitersnelheid= 2/50 = 1/25 = 0.04 sec. Framerate= 1/0.

04/11/2013. Sluitersnelheid: 1/50 sec = 0.02 sec. Frameduur= 2 x sluitersnelheid= 2/50 = 1/25 = 0.04 sec. Framerate= 1/0. Onderwerpen: Scherpstelling - Focusering Sluitersnelheid en framerate Sluitersnelheid en belichting Driedimensionale Arthrokinematische Mobilisatie Cursus Klinische Video/Foto-Analyse Avond 3: Scherpte

Nadere informatie

Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1

Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1 Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1 Vraagzinnen: Je kunt in het Engels vraagzinnen maken door vaak het werkwoord vooraan de zin te zetten. Bijv. She is nice. Bijv. I am late. Bijv. They are

Nadere informatie

THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE

THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE DUTCH THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE 4 0 0 W O R D S T O G E T S T A R T E D I N A N Y L A N G U A G E BY THE FOREIGN LANGUAGE COLLECTIVE Verbs Werkwoorden To be zijn I ik ben You jij bent He/She/It hij/zij/het

Nadere informatie

Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City!

Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City! 1 Meet and greet read Lees de tekst Wat is de prijs die je kunt winnen? Flash info early too late on time vroeg te laat op tijd Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City! Do you have

Nadere informatie

Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois

Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois Wat mij gelijk opviel is dat iedereen hier fietst. Ik vind het jammer dat iedereen

Nadere informatie

01/ M-Way. cables

01/ M-Way. cables 01/ 2015 M-Way cables M-WaY Cables There are many ways to connect devices and speakers together but only few will connect you to the music. My Way of connecting is just one of many but proved it self over

Nadere informatie

Buy Me FILE 5 BUY ME BK 2

Buy Me FILE 5 BUY ME BK 2 Buy Me FILE BUY ME BK Can you resist all those incredible products that all seem to be screaming: Buy Me! Every day we see them on TV during the commercial break: the best products in the world. How would

Nadere informatie

Reading comprehension: The Tropical Rainforest

Reading comprehension: The Tropical Rainforest Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Patricia Termeer 05 februari 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/71971 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet.

Nadere informatie

OUTDOOR HD BULLET IP CAMERA PRODUCT MANUAL

OUTDOOR HD BULLET IP CAMERA PRODUCT MANUAL OUTDOOR HD BULLET IP CAMERA PRODUCT MANUAL GB - NL GB PARTS & FUNCTIONS 1. 7. ---- 3. ---- 4. ---------- 6. 5. 2. ---- 1. Outdoor IP camera unit 2. Antenna 3. Mounting bracket 4. Network connection 5.

Nadere informatie

Stars FILE 7 STARS BK 2

Stars FILE 7 STARS BK 2 Stars FILE 7 STARS BK 2 Of course you have seen X-Factor, The Voice or Got Talent on TV or via the Internet. What is your favourite act? Do you like the dancing performances or would you rather listen

Nadere informatie

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NATUURLIJK SAMEN NATURALLY DUTCH. Koolhaas Natuurlijk is a typically Dutch company: Sober, with a clear vision and no-nonsense. That s what our customers may expect

Nadere informatie

Piet Hein Eek Collection

Piet Hein Eek Collection Piet Hein Eek Collection Zolang als ik me kan herinneren ben ik al gefascineerd door deuren. Al ruim voordat ik studeerde aan de Design Academy had ik al boeken over deuren. En deuren zijn eigenlijk

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

DE VOLTOOID TEGENWOORDIGE TOEKOMENDE TIJD

DE VOLTOOID TEGENWOORDIGE TOEKOMENDE TIJD 1 Grammatica les 11 THE FUTURE PERFECT TENSE DE VOLTOOID TEGENWOORDIGE TOEKOMENDE TIJD 11.1 FUTURE PERFECT The Future Perfect oftewel de Voltooid Tegenwoordig Toekomende Tijd bestaat uit "will" of "shall"

Nadere informatie

The first line of the input contains an integer $t \in \mathbb{n}$. This is followed by $t$ lines of text. This text consists of:

The first line of the input contains an integer $t \in \mathbb{n}$. This is followed by $t$ lines of text. This text consists of: Document properties Most word processors show some properties of the text in a document, such as the number of words or the number of letters in that document. Write a program that can determine some of

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Tentamen Analyse 6 januari 203, duur 3 uur. Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Woordkennis 1 Bestuderen Hoe leer je 2000 woorden? Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Je

Nadere informatie

Davide's Crown Caps Forum

Davide's Crown Caps Forum pagina 1 van 6 Davide's Crown Caps Forum A Forum for Crown Cap Collectors Zoeken Uitgebreid zoeken Zoeken Forumindex Crown Caps Unknown Caps Lettergrootte veranderen vriend Afdrukweergave Gebruikerspaneel

Nadere informatie

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other Dutch survival kit This Dutch survival kit contains phrases that can be helpful when living and working in the Netherlands. There is an overview of useful sentences and phrases in Dutch with an English

Nadere informatie

1. Select design and sketches 2. Model making 3. Tent construction 4. Welding 5. Paper mache 6. Painting 7. picking flowers (Dahlia s) 8.

1. Select design and sketches 2. Model making 3. Tent construction 4. Welding 5. Paper mache 6. Painting 7. picking flowers (Dahlia s) 8. Bloemencorso 1. Select design and sketches 2. Model making 3. Tent construction 4. Welding 5. Paper mache 6. Painting 7. picking flowers (Dahlia s) 8. Flowers stabbing and tapping 9. Parade Sunday and

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet.

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. General: Please use the latest firmware for the router. The firmware is available on http://www.conceptronic.net! Use Firmware version

Nadere informatie

Grammatica overzicht Theme 5+6

Grammatica overzicht Theme 5+6 Past simple vs. Present perfect simple Past simple: Ww + ed OF 2 e rijtje van onregelmatige ww. I walked I went Ontkenningen past simple: Did not + hele ww He did not walk. Present perfect: Have/has +

Nadere informatie

9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training

9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training 9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training In 9 dagen jezelf volledig op de kaart zetten Je energie aangevuld en in staat om die batterij op peil te houden. Aan het eind heb jij Een goed gevoel in je

Nadere informatie

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition)

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Ron Schipper Click here if your download doesn"t start automatically Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit

Nadere informatie

Handleiding The very hungry caterpillar. Eric Carle

Handleiding The very hungry caterpillar. Eric Carle Handleiding The very hungry caterpillar Eric Carle In the light of the moon a little egg lay on a leaf. One Sunday morning the warm sun came up and pop! - out of the egg came a tiny and very hungry caterpillar.

Nadere informatie

9301 Oldenelerbroek, Zwolle Oldenelerbroek, Zwolle

9301 Oldenelerbroek, Zwolle Oldenelerbroek, Zwolle 9301, 9301, 9301, 9301, OLDENELERBROEK OLDENELERBROEK locatie: programma: 28 Grondgebonden woningen b.v.o.: m2 architect: Liesbeth van der Pol Het landschap langs de IJssel wordt gekarakteriseerd door

Nadere informatie

Toetsonderdeel R T1 T2 I Totaal aantal items Totaal aantal punten. Totaal percentage (%)

Toetsonderdeel R T1 T2 I Totaal aantal items Totaal aantal punten. Totaal percentage (%) Toetsonderdeel R T1 T2 I Totaal aantal items Totaal aantal punten A Vocabulary 2 6 8 8 B Vocabulary 2 4 2 8 8 C Grammar 2 5 1 8 8 D Grammar 1 8 1 10 10 E Grammar 3 7 10 10 F Grammar 1 7 8 8 G Grammar 7

Nadere informatie

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering.

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering. De L.Net s88sd16-n wordt via één van de L.Net aansluitingen aangesloten op de LocoNet aansluiting van de centrale, bij een Intellibox of Twin-Center is dat de LocoNet-T aansluiting. L.Net s88sd16-n aansluitingen

Nadere informatie

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen?

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? De firewall van de Speedtouch 789 (wl) kan niet volledig uitgeschakeld worden via de Web interface: De firewall blijft namelijk op stateful staan

Nadere informatie

Vergaderen in het Engels

Vergaderen in het Engels Vergaderen in het Engels In dit artikel beschrijven we verschillende situaties die zich kunnen voordoen tijdens een business meeting. Na het doorlopen van deze zinnen zal je genoeg kennis hebben om je

Nadere informatie

The upside down Louisa tutorial by Dorothée: Noortjeprullemie.blogspot.be Written for Compagnie M.: m.com

The upside down Louisa tutorial by Dorothée: Noortjeprullemie.blogspot.be Written for Compagnie M.:  m.com The upside down Louisa tutorial by Dorothée: Noortjeprullemie.blogspot.be Written for Compagnie M.: www.compagnie- m.com Dorothée heeft een unieke Compagnie M. hack gemaakt: de Louisa op zijn kop. Als

Nadere informatie

CHROMA STANDAARDREEKS

CHROMA STANDAARDREEKS CHROMA STANDAARDREEKS Chroma-onderzoeken Een chroma geeft een beeld over de kwaliteit van bijvoorbeeld een bodem of compost. Een chroma bestaat uit 4 zones. Uit elke zone is een bepaald kwaliteitsaspect

Nadere informatie

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie

Quick start guide. Powerbank MI Mah. Follow Fast All rights reserved. Page 1

Quick start guide. Powerbank MI Mah. Follow Fast All rights reserved. Page 1 Quick start guide Powerbank MI 16.000 Mah Follow Fast 2016 - All rights reserved. Page 1 ENGLISH The Mi 16000 Power Bank is a very good backup option for those on the move. It can keep you going for days

Nadere informatie

Roemenië Romania - Rumänien

Roemenië Romania - Rumänien Roemenië Romania - Rumänien Oktober 2013 - October 2013 In oktober 2013 zijn wij voor het eerst, op eigen kosten en gelegenheid, afgereisd naar Roemenië. In October 2013, we travelled for the first time,

Nadere informatie

CUSTOMIZE YOUR APPLE AND PRESENT A UNIQUE COMPANY GIFT

CUSTOMIZE YOUR APPLE AND PRESENT A UNIQUE COMPANY GIFT CUSTOMIZE YOUR APPLE AND PRESENT A UNIQUE COMPANY GIFT Ready for customization according to your companies wishes? The Royal Blue Collection a Custom Made collection. This is the perfect combination of

Nadere informatie

Meetkunde en Lineaire Algebra

Meetkunde en Lineaire Algebra Hoofdstuk 1 Meetkunde en Lineaire Algebra Vraag 1.1 Het trapoppervlak is een afwikkelbaar oppervlak met oneindig veel singuliere punten. Vraag 1.2 Het schroefoppervlak is een afwikkelbaar oppervlak met

Nadere informatie

150 ECG-problemen (Dutch Edition)

150 ECG-problemen (Dutch Edition) 150 ECG-problemen (Dutch Edition) John R. Hampton, Piet Machielse Click here if your download doesn"t start automatically 150 ECG-problemen (Dutch Edition) John R. Hampton, Piet Machielse 150 ECG-problemen

Nadere informatie

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen.

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Lesbrief Les 4.1: Sports and weather Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Nouns: tennis, football, goal, swimming pool, field, sun,

Nadere informatie

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen.

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Lesbrief Les 1.1: On my way Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Nouns: train, tram, bus, car, bike, plane, boat, underground, stop,

Nadere informatie

Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder?

Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder? Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder? Paul Louis Iske Professor Open Innovation & Business Venturing, Maastricht University De wereld wordt steeds complexer Dit vraagt om

Nadere informatie

over een weg About A road

over een weg About A road over een weg About A road werk 2004-2011 WIM BIEWENGA 101 over een weg About a road w e r k 2004-2011 WIM BIEWENGA een experimenteel spel met vorm, vlak en ruimte a playful experiment with surface, shape,

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Tentamen Bewijzen en Technieken 1 7 januari 211, duur 3 uur. Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe.

Nadere informatie

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

ARMANDO: EEN COLLECTIE A COLLECTION

ARMANDO: EEN COLLECTIE A COLLECTION ARMANDO: EEN COLLECTIE A COLLECTION Armando, Melancholie 23-2-09 ARMANDO: EEN COLLECTIE Omstreeks 1984 adviseerde Carel Blotkamp, hoogleraar kunstgeschiedenis, Armando en Tony om van alle series één werk

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Click here if your download doesnt start automatically Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Duiding Strafuitvoering (Larcier

Nadere informatie

BISL EEN FRAMEWORK VOOR BUSINESS INFORMATIEMANAGEMENT (DUTCH LANGUAGE) (GERMAN EDITION) (DUTCH EDITION) BY REMKO VAN DER POLS, RALPH DONA

BISL EEN FRAMEWORK VOOR BUSINESS INFORMATIEMANAGEMENT (DUTCH LANGUAGE) (GERMAN EDITION) (DUTCH EDITION) BY REMKO VAN DER POLS, RALPH DONA Read Online and Download Ebook BISL EEN FRAMEWORK VOOR BUSINESS INFORMATIEMANAGEMENT (DUTCH LANGUAGE) (GERMAN EDITION) (DUTCH EDITION) BY REMKO VAN DER POLS, RALPH DONA DOWNLOAD EBOOK : BISL EEN FRAMEWORK

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 7 februari 2011

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 7 februari 2011 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 7 februari 2011 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

Opening Kunst & Kultuur Pride Datum: 30 juli 2017 Locatie: Xbank Amsterdam

Opening Kunst & Kultuur Pride Datum: 30 juli 2017 Locatie: Xbank Amsterdam Opening Kunst & Kultuur Pride Datum: 30 juli 2017 Locatie: Xbank Amsterdam Beatrix Ruf & Siep de Haan foto Pieter Dammen Siep de Haan: Zondag 30 juli 2017, de opening van de Kunst & Cultuur Pride 2017

Nadere informatie

ARTWORK. Just some Impressions... Limited Editions & Original Artwork

ARTWORK. Just some Impressions... Limited Editions & Original Artwork ARTWORK Just some Impressions... Limited Editions & Original Artwork ARTIST: Ronald Chapeau Best Matches Size: 100 x 150 cm Limited Edition Polygraphic on canvas ARTIST: Ronald Chapeau Easy Factory Size:

Nadere informatie

Op het potje Potty training

Op het potje Potty training Op het potje Potty training Wat is zindelijkheid? Je kind is zindelijk als het: - niet meer in zijn broek plast. - overdag droog is. - zelf op het potje of het toilet gaat zitten wanneer het moet plassen.

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

Functioneel Ontwerp / Wireframes:

Functioneel Ontwerp / Wireframes: Functioneel Ontwerp / Wireframes: Het functioneel ontwerp van de ilands applicatie voor op de iphone is gebaseerd op het iphone Human Interface Guidelines handboek geschreven door Apple Inc 2007. Rounded-Rectangle

Nadere informatie

VerlichtDeWereld. KERSTACTIE november 25 december 2017

VerlichtDeWereld. KERSTACTIE november 25 december 2017 De KERSTACTIE 2017 24 november 25 december 2017 THEMA Als we het voorbeeld van de Heiland volgen en leven zoals Hij leefde en zoals Hij ons leerde, zal dat licht in ons branden en de weg voor anderen verlichten.

Nadere informatie

How to install and use dictionaries on the ICARUS Illumina HD (E652BK)

How to install and use dictionaries on the ICARUS Illumina HD (E652BK) (for Dutch go to page 4) How to install and use dictionaries on the ICARUS Illumina HD (E652BK) The Illumina HD offers dictionary support for StarDict dictionaries.this is a (free) open source dictionary

Nadere informatie

Houdt u er alstublieft rekening mee dat het 5 werkdagen kan duren voordat uw taalniveau beoordeeld is.

Houdt u er alstublieft rekening mee dat het 5 werkdagen kan duren voordat uw taalniveau beoordeeld is. - Instructie Deze toets heeft als doel uw taalniveau te bepalen. Om een realistisch beeld te krijgen van uw niveau,vragen we u niet langer dan één uur te besteden aan de toets. De toets bestaat uit twee

Nadere informatie

ALGORITMIEK: answers exercise class 7

ALGORITMIEK: answers exercise class 7 Problem 1. See slides 2 4 of lecture 8. Problem 2. See slides 4 6 of lecture 8. ALGORITMIEK: answers exercise class 7 Problem 5. a. Als we twee negatieve (< 0) getallen bij elkaar optellen is het antwoord

Nadere informatie

AF-61 transformatie van een bedrijfsverzamelgebouw interieur ontwerp opgeleverd december 2013

AF-61 transformatie van een bedrijfsverzamelgebouw interieur ontwerp opgeleverd december 2013 AF-61 transformatie van een bedrijfsverzamelgebouw interieur ontwerp opgeleverd december 2013 Een bestaand kantoorgebouw op het Schinkel terrein In Amsterdam wordt nieuw leven ingeblazen als bedrijfsverzamelgebouw.

Nadere informatie

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen.

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Lesbrief Les 3.1: School Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. - Nouns: school, teacher, playground, head teacher, classroom, pencil,

Nadere informatie

Uitgifte nieuwe circulatie- en herdenkingsmunten

Uitgifte nieuwe circulatie- en herdenkingsmunten (Scroll down for the English version) Persbericht 2014-005 Uitgifte nieuwe circulatie- en herdenkingsmunten Willemstad - Ter gelegenheid van de eerste Koningsdag op 27 april 2014, wordt op vrijdag 25 april

Nadere informatie

Daylight saving time. Assignment

Daylight saving time. Assignment Daylight saving time Daylight saving time (DST or summertime) is the arrangement by which clocks are advanced by one hour in spring and moved back in autumn to make the most of seasonal daylight Spring:

Nadere informatie

k ga naar school go to school

k ga naar school go to school Nederlandstalig onderwijs k ga naar school go to school Nederlands English k ga naar school go to school Wat heb ik goed geslapen. Mama helpt me bij het wassen en aankleden. Ze vertelt me dat ik mijn knuffel

Nadere informatie

WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR

WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR Read Online and Download Ebook WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR DOWNLOAD EBOOK : WEGWIJZER VOOR

Nadere informatie

XTRA LEUK DOCUMENTATION SHOPPEN IN DECEMBER

XTRA LEUK DOCUMENTATION SHOPPEN IN DECEMBER FREE DOCUMENTATION Promotion for the gift-wrapping service/shop was part of the XTRA Leuk Shoppen in de Marikenstraat (XTRA Great Shopping in Marikenstraat) campaign, which also communicated about Sunday

Nadere informatie

GROEPSTOEBEHOREN. Wat doen leden van een evangelische gemeente wanneer zij spanning ervaren tussen individualiteit en groepstoebehoren?

GROEPSTOEBEHOREN. Wat doen leden van een evangelische gemeente wanneer zij spanning ervaren tussen individualiteit en groepstoebehoren? INDIVIDUALITEIT EN GROEPSTOEBEHOREN Wat doen leden van een evangelische gemeente wanneer zij spanning ervaren tussen individualiteit en groepstoebehoren? Individuality and membership of a group What do

Nadere informatie

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 167 Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 Task clarity 1. I understand exactly what the task is 2. I understand exactly what is required of

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

OUTDOOR HD DOME IP CAMERA PRODUCT MANUAL GB - NL

OUTDOOR HD DOME IP CAMERA PRODUCT MANUAL GB - NL OUTDOOR HD DOME IP CAMERA PRODUCT MANUAL GB - NL GB PARTS & FUNCTIONS 2. ---- 1. ---- 3. ---- 7. ---------- 5. 4. 6. 1. Outdoor IP camera unit 2. Antenna 3. Mounting bracket 4. Network connection 5. Power

Nadere informatie

WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR

WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR Read Online and Download Ebook WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR DOWNLOAD EBOOK : WEGWIJZER VOOR

Nadere informatie