Borzo nieuws ZONDAG. marc mulders. geheim landschap. Zeven schilderijen OPENING 9-29 MEI 9 MEI - 17 UUR. De kunstenaar is aanwezig

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Borzo nieuws ZONDAG. marc mulders. geheim landschap. Zeven schilderijen OPENING 9-29 MEI 9 MEI - 17 UUR. De kunstenaar is aanwezig"

Transcriptie

1 Borzo nieuws # 1 6 / m e i Geheim landschap - 1 t/m 8 Baest - 10 t/m 13 Biografie - 14, 15 Agenda - 16 Marc Mulders Geheim landschap Zeven schilderijen Dag Paul, weer een nieuwe, ik noem ze Geheim Landschap, beetje sentimenteel wellicht, maar after all: het zijn geen directe bloemen of pauwenveren wél de geheimenis die je ervaart in de stille natuurwandelingen, en in het brede spectrum van Van Gogh tot Avatar, maar natuurlijk vooral op mijn tochten hier te Baest. ( 24 januari 2010) Twee jaar geleden verlaat Marc Mulders de stad Tilburg en zoekt met zijn vrouw Trudy de stilte, de rust op van het Brabantse land. Hij vindt die stilte op een uitgestrekt landgoed, waar ze voor enkele jaren een prachtige oude boerderij mogen bewonen. Veel dichter dan in de stad, staat de kunstenaar hier bij de natuur, 9-29 MEI expositie geheim landschap marc mulders OPENING ZONDAG 9 MEI - 17 UUR De kunstenaar is aanwezig lees verder op pagina 2

2 Geheim Landschap IV x 220 cm, olie op doek vervolg van pagina 1 zoals hij die ervaart tijdens zijn dagelijkse tochten, wandelend of rennend, op het uitgestrekte landgoed Baest. Aan de randen van de dag, zegt hij, ontstaan de mooiste momenten: nevel, mist en schemering. Hij noemt ze de geheimenissen van het landschap, ervaart er de Schepping in. In zijn omgeving ziet hij echter ook hoe die schepping geweld wordt aangedaan door de plannen voor grootschalige veehouderij en de consequenties die ze hebben voor gezondheid en welzijn van mens en dier. Hij maakt zich daar boos over en mobiliseert en activeert zijn omgeving. Enkele opdrachten die hij uitvoerde voor beschilderde ramen (o.a. de Nieuwe Kerk in Amsterdam en de Sint Janskathedraal in s-hertogenbosch) geven hem de gelegenheid uitvoerig te experimenteren met glas en de bijzondere picturale uitdagingen én mogelijkheden die hem het werken met glas bieden. Dit medium stond ook centraal in zijn laatste expositie, samen met Claudy Jongstra in het De Pont museum in Tilburg. Licht, helderheid en transparantie zijn per definitie aan glas toekomende eigenschappen; dauw, nevel en mist horen bij het andschap en zeker bij het Geheim Landschap, zoals Marc zijn nieuwe omgeving ziet en ervaart. De verhuizing van de stad naar het buiten, maar ook zijn roeping en gave om andere beeldende kunst technieken en media als glas en fotografie te willen 02

3 Geheim Landschap I x 160 cm, olie op doek Secret landscape Seven paintings Hi Paul, another new one, I call them Secret Landscape, a bit sentimental maybe, but after all: these aren t straightforward flowers or peacock feathers... they are the mystery you experience on a tranquil countryside walk, and in the wide spectrum from Van Gogh to Avatar, particularly on my excursions here in Baest, of course. ( 24 January 2010) Two years ago Marc Mulders and his wife Trudy leave the city of Tilburg in search of the peace and quiet of the Brabant countryside. He finds this tranquillity on an extensive estate, where they can live on a wonderful old farm for a few years. The artist is much closer to nature here than in the city, as he discovers during his daily walking or running excursions on the vast Baest estate. At the margins of the day, he says, the most beautiful moments occur: haze, mist and twilight. He calls them the mysteries of the landscape, sees in them the Creation. However he also sees all around him how this creation is being violated by the plans for large-scale livestock industry and the consequences of this on the health and welfare of man and beast. This makes him angry and he is mobilising and activating the neighbourhood. A couple of commissions for stained glass windows he carries out (the Nieuwe Kerk in Amsterdam and the Sint Janskathedraal in s-hertogenbosch, among 03

4 Geheim Landschap III x 180 cm, olie op doek toepassen, hebben enige tijd het schilderen naar de achtergrond gedrongen. In aanloop naar de geplande tentoonstelling bij Borzo, pikt hij de draad in de afgelopen wintermaanden met veel enthousiasme weer op. Met dikke kleding aan en slechts de verwarming van een straalkachel in zijn immense schuur-atelier werkt hij, in de koudste periode sinds jaren, aan een nieuwe reeks schilderijen. Zeker koud, maar het gaat. Gister was trouwens pas de eerste koude dag, schrijft hij me op 14 december. En op 30 december: Het gaat goed. Eindelijk heb ik het te pakken. Ik zal het je laten zien. Groet. Op bezoek in zijn atelier laat hij me een eerste doek zien, nog op de ezel. Hij maakt gebruik van een bijzonder hulpmiddel. Het schilderen op glas en de techniek die daarvoor nodig is, heeft hem kennis doen maken met de zeefdruk. Hij maakt daar nu dankbaar gebruik van door fragmenten, knipsels en tekeningen van ornamenten en dieren in grijze tonen te zeefdrukken op het witte linnen. In het verleden voorzag Marc Mulders zo n maagdelijk wit doek eerst van een ondergrond met een soort dripping-techniek als van Jackson Pollock. Nu bereikt hij die basis met gezeefdrukte beelden en transparante, met de vingers uitgewreven kleurvlakken, zoals die andere door Mulders bewonderde kunstenaar Willem de Kooning een krant als onderschildering gebruikte voor zijn newsprintpaintings. De ondergrond wordt weer overschilderd, maar blijft toch van belang, zowel tijdens het ontstaan als in het eindresultaat. Nieuwe omgeving en nieuwe technieken resulteren in schilderijen waarbij er ruimte lijkt te zitten tussen achtergrond en de geschilderde verfhuid, alsof de verf loskomt van zijn ondergrond, er boven zweeft. De randen van het doek laten die gelaagdheid goed zien. Dáár ontstaat de spanning, het geheimenis zoals Mulders die in de natuur buiten ervaart aan de randen van de dag. 04

5 Geheim Landschap VI x 180 cm, olie op doek others) give him the opportunity to experiment comprehensively with glass and the particular pictorial challenges and possibilities that working with glass offer him. This medium was also at the core of his last exhibition, together with Claudy Jongstra, in the De Pont museum in Tilburg. Light, clarity and transparency are the attributes, by definition, of glass; dew, haze and mist belong to the landscape and certainly to the Secret Landscape, as Marc sees and experiences his new surroundings. The move from the city to the countryside, and also his calling to want to use other artistic techniques and media such as glass and photography, has pushed painting to the background for a while. In the run-up to the planned exhibition at Borzo, he again takes up painting very enthusiastically during the winter months. Wrapped up warm and with only an electric heater to heat his immense barn-studio, in the coldest winter for years, he works on a new series of paintings. Certainly cold, but it s OK. By the way yesterday was the first cold day, he writes to me on December 14th. And on December 30th: It s going well. I ve got it at last. I ll show it to you. All the best. Visiting his studio he shows me a first picture, still on the easel. He uses an unusual device. Painting on glass and the techniques needed for this have taught him the screen-printing process. He now gratefully uses this to screen-print fragments, cut-outs and drawings of ornaments and animals onto the white linen in shades of grey. Previously Marc would first provide the virginal white canvas with a base using a sort of dripping technique à la Jackson Pollock. He now achieves this base using screen printed images and transparent colour fields, spread out using his fingers, as the other artist Mulders admires, Willem de Kooning uses a newspaper as underpainting for his newsprint paintings. The underpainting is painted over again, but still remains important both 05

6 Geheim Landschap V x 170 cm, olie op doek Onafgebroken geschilderd... ik zit eindelijk weer in de flow schrijft hij 17 januari. Ik moet ook denken aan Edy de Wilde. Heb prachtige gesprekken met hem gehad. Hij voelde indertijd mijn onrust, ongeduld, aan om voorbij de -Kiefer-Bogart-Leroy- materie te gaan naar de ijlheid, het andere geheim, niet de aarde geploegd en wel, maar het tegenlicht, de mist. Hij stelde mij dan gerust; eerst de vijftig passeren...! Dit had ik hem graag laten zien ( 17 januari 2010) We besluiten om de kern van de tentoonstelling bij Borzo te laten bestaan uit zeven grote doeken, alle getiteld Geheim Landschap ; ze zijn immers met elkaar verbonden en ontstaan op een nieuwe plek voor Marc Mulders, als een ode aan de Schepping in een landschap vol geheimenissen. Paul van Rosmalen Amsterdam, april

7 Geheim Landschap VII x 150 cm, olie op doek during the creative process and in the final result. New surroundings and new techniques produce paintings in which there seems to be space between background and painted surface, as if the paint is breaking free of its background and floating above it. The stratification can clearly be seen at the margins of the canvas. This is where the tension is, the mystery that Mulders has discovered in nature at the margins of the day. Not stopped painting... I m in the flow again at last he writes on January 17th. It makes me think of Edy de Wilde. Had wonderful conversations with him. At the time he sensed my restlessness, impatience to get past the -Kiefer-Bogart-Leroy- material to get to the rarity, the other secret, not the ploughed earth and well, but the contre jour, the haze. At the time he reassured me; first get past fifty...! I would love to have shown him this... ( 17 January 2010) We decide to have the core of the exhibition at Borzo consist of seven large canvasses, each entitled Secret Landscape ; since they are all connected to each other and created in a new place for Marc Mulders, as an ode to the Creation in a landscape full of mysteries. Paul van Rosmalen Amsterdam, April

8 Geheim Landschap II x 70 cm, olie op doek 08

9 De kern van de tentoonstelling Geheim Landschap wordt gevormd door zeven grote schilderijen. Marc Mulders werkt nog aan de voltooiing van enkele kleinere doeken. The heart of the exhibition Secret Landscape is formed by seven large paintings. Marc Mulders is still working on the completion of a few smaller works. 09

10 Baest - Geheim landschap Marc Mulders In juli 2008 wrikte ik mijn palet, een grote geharde glasplaat van 100 bij 200 cm los van alle verfkoek op de werktafel in mijn atelier om het klaar te zetten voor de verhuizing naar Baest. Dit palet stamt nog uit mijn eerste atelier, 27 jaar geleden in de voormalige stallen van Koning Willem II aan de St. Jozefstraat te Tilburg. Het is daarna het palet gebleven in al mijn ateliers: in het Hervormd kerkje aan het Molenbochtplein in Tilburg, in de haven van Rotterdam, de voormalige smederij te Alphen, de tot gastatelier omgevormde loods van het museum De Pont en in mijn atelier in de voormalige Zuster Ursulinen Kloosterschool in Tilburg. Nu doet het al weer een jaar dienst in de achttiende-eeuwse stal van de Lindehoeve, op landgoed Baest. In mijn vorige atelier in de Kloosterschool was er voldoende daglicht door alle neogotische raampartijen. Zo niet hier in de stal, de TL -verlichting moet wat bij verlichten, maar geeft tegelijkertijd een prachtig schijnsel tot hoog in de nok van de kapconstructie. Als de twee grote staldeuren open gaan, valt er voldoende licht binnen en er is dan een uitzicht vanachter de ezel tot over de akkers. Tegelijkertijd is er de geborgenheid onder de immense houten kap boven mij. Deze constructie wordt geheel met houten pennen bijeen gehouden en doet denken aan een groots vlechtwerk, aan een reusachtig gevlochten nest. Maar ga je op je hoofd staan dan zie je er een houten geraamte van een schip in, van de Ark. Dit binnenatelier loopt over in een met veld en wildbloemen ingezaaide akker tegen de boerderij aan: het buitenatelier. Rondom de hoeve heb ik zo drie tuinen gecreëerd. Eerst is er de nette reeds bestaande voortuin, die ik heb laten restaureren. Vervolgens zijn er drie omkaderde bloementuinen aan de achterkant aangelegd, een soort voorraadkast aan bloemen om te plukken en na te schilderen. Ten derde is er de akker die voor twee derde de hoeve omarmt. Haar bloemenzee zal een nieuw motief voor mij zijn om te gaan schilderen. Mijn tweede buitenatelier is het bos verderop. Daar ben ik vaak in de ochtendnevel of bij de zonsondergang; op de tijden dat nevel, mist en schemer voor mij het penseel ter hand nemen en het linnen met een prachtig diffuus licht inkleuren. Alsof hier een sluier van licht het geheim juist openbaart. 10

11 Baest - Secret landscape Marc Mulders In July 2008 I prized my palette, a huge sheet of toughened glass of 100 by 200 cm, loose from all the caked-on paint on the worktable in my studio to get it ready for the move to Baest. This palette dates from my first studio, 27 years ago in the former stables of King William II on the St. Jozefstraat in Tilburg. Since then it has been the palette in all my studios: in the little protestant church on the Molenbochtplein in Tilburg, in Rotterdam harbour, the former smithy in Alphen, the shed converted into guest studio at De Pont museum and in my studio in the former Ursuline Convent School in Tilburg. Now it has already been in use for a year in the eighteenth-century stable of the Lindehoeve, on the Baest estate. In my previous studio in the Convent School all the neogothic windows gave me enough natural light. Here in the stables, however, fluorescent lighting has to provide some extra light, but at the same time illuminates wonderfully right into the rafters of the roof structure. Sufficient light comes in once the two enormous stable doors are opened and the view from behind the easel is of open fields, while I still have the security of the immense roof timbers above me. This structure is entirely kept together with wooden pegs and brings to mind some massive wickerwork, a gigantic woven nest. Standing on your head, however, you then see the timber frame of a ship, of the Ark. This indoor studio flows over into a field sown with grasses and wild flowers next to the farm: the outdoor studio. I have created three gardens around the farmhouse. First there is the existing neat front garden, which I have had renovated. Then there are three contextualized flower gardens laid out at the back, a sort of stockroom of flowers to pick and paint. Thirdly there is the field that encircles two-thirds of the farmhouse. This sea of flowers will be a new inspiration for me to paint. My second outdoor studio are the woods further up. I am often there in the morning mist or at sunset; at those times when mist, haze and twilight take the brush over for me and colour the linen with a marvellous, diffuse light. Just at the moment a veil of light reveals the secret. These secrets are still to be found in the Brabant countryside, secluded rooms between all the 11

12 In het Brabantse platteland zijn nog immer deze geheimen te vinden, verscholen kamers tussen alle rechte akkers en eentonige maïsvelden. Een van deze kamers is natuurparel landgoed Baest. Omgeven door de driehoek Tilburg, s-hertogenbosch en Eindhoven en omringd door de A58 en burger en militaire vliegvelden, mag het een wonder heten dat Baest zich stand heeft weten te houden tussen deze verstedelijking, ruilverkaveling, schaalvergroting en industrialisatie. Die verdienste komt in de eerste plaats toe aan Jan Hein van de Mortel die het landgoed liefdevol heeft gerestaureerd en beschermd. Vormde landgoed Baest vroeger een natuurlijk geheel met de boerengemeenschap binnen en buiten zijn grenzen, nu is deze harmonie met name verstoord door de industriële ontwikkelingen binnen de grootschalige veehouderij. Een aantal boeren heeft ervoor gekozen de overstap te maken van gezinsbedrijf naar industrie, waardoor het boerenbedrijf niet langer meer grond- en streekgebonden is, en dus ook niet meer verbonden met zijn buren, met Baest. Daarnaast is er al jaren geleden in meerdere rapporten alarm geslagen van de aantasting van de natuur op Baest door de bestrijdingsmiddelen en mest in haar directe omgeving. Het is dan ook hoog tijd voor mantelzorg voor de Schepping. Vandaar ook dit boek. Wellicht mag het ook een tegengif zijn voor de megastallen die rondom Baest gepland zijn, die niemand van binnen mag zien, geblindeerd en gesloten, waar geen zonnestraal binnenkomt, de dieren nooit het daglicht zien, beroofd als zij zijn van het ritme van dag en nacht. Het overgrote deel van de foto s in dit boek gaan juist over het daglicht dat ons ten deel valt, ons een uitzicht verschaft over de velden en zo een inzicht in de bekoring van de Schepping. Marc Mulders Tekst uit de publikatie die recent uitgekomen is en samenvalt met de foto-expositie Baest Geheim landschap in het Noordbrabants Museum te s-hertogenbosch, 8 mei t/m 29 augustus

13 rectangular fields and monotonous cornfields. One of these rooms is the natural pearl of the Baest estate. Encompassed by the triangle of Tilburg, s-hertogenbosch and Eindhoven and encircled by the A58 and civilian and military airfields, it is almost a miracle that Baest has survived in the middle of this urbanization, land consolidation, expansion and industrialization. The credit for this primarily goes to Jan Hein van de Mortel who has lovingly restored and protected the estate. Whereas the Baest estate used to form a natural unit with the farming community within and outside its borders, this harmony has now been disrupted, particularly by the industrial developments within the large-scale livestock industry. A number of farmers have chosen to make the changeover from family business to industry, whereby farming is no longer tied to the land or the area and thus no longer tied to its neighbours, to Baest. In addition, years ago several reports were already raising the alarm about the effect on the environment at Baest of pesticides, fertilizer and slurry used in the immediate vicinity. It is high time for some aid for the Creation. Hence this book. Perhaps it could also be an antidote for the mega-cowsheds planned for around Baest, which nobody is allowed to see inside of, shuttered and closed, where no ray of sunshine can enter, the animals never see daylight, robbed as they are of the rhythm of day and night. The majority of the photos in this book are precisely about the daylight that is our lot, which provides us with a view over the fields and thus an insight into the wonder of the Creation. Marc Mulders Text from the publication recently published and coinciding with the photo exhibition Baest Geheim Landschap (Baest Secret Landscape) in the Noordbrabants Museum in s-hertogenbosch, 8 May through 29 August

14 Biografie Marc Mulders * 1958, Tilburg-NL Solotentoonstellingen One man shows 1991 Marc Mulders Stedelijk Museum, Amsterdam Galerie Wittenbrink, München 1993 Marc Mulders, Zes projecten. Een serie solopresentaties van Nederlandse kunstenaars in de projectruimte, Van Abbemuseum, Eindhoven 1997 Galerie Daniel Templon, Parijs/Paris 1999 Splinters and Grass Stefan Stux Gallery, New York 2003 Galerie Brennecke, Berlijn/Berlin 2005 Zomer in de Nieuwe Kerk schetsen van glas-in-loodraam Een tuin van glas / sketches for stained glass window, De Nieuwe Kerk, Amsterdam 2006 De zachte vacht van het sterven (Vanitas, Sarah Lucas), Frans Hals Museum De Hallen, Haarlem 2007 Liturgie en typografie, Manifesten, illustraties, affiches en edities. Bibliotheekpresentatie Van Abbe museum, Eindhoven 2008 Mapping Out Paradise met Claudy Jongstra, De Pont museum voor hedendaagse kunst, Tilburg Marc Mulders en Claudy Jongstra Nederlandse Ambassade, Berlijn/ Berlin Marc Mulders Galerie Brennecke, Berlijn 2009 Huis Bergh in de bloemen schilderijen, foto s, collages, s-heerenberg Galerie Brennecke, Berlijn 2010 Geheim Landschap BORZO, Amsterdam Baest - Geheim Landschap foto s van Marc Mulders, Noordbrabants Museum, s-hertogenbosch The Seven Last Words of Christ. Glasinstallatie in het Nationaal Glasmuseum, Leerdam Selectie van groepstentoonstellingen Selected group exhibitions 1986 Prix de Rome 1985 Museum Fodor, Amsterdam 1987 Een grote activiteit. Nieuwe generaties in de Nederlandse kunst/a great activity. New generations in Dutch art Stedelijk Museum, Amsterdam 1990 Gemengd bedrijf. Jongere kunstenaars in Nederland, een keuze Haags Gemeentemuseum, Den Haag 1992 De Opening De Pont museum voor hedendaagse kunst, Tilburg 1993 Religieuze kunst. Keuzes van Marc Mulders Museum voor Religieuze Kunst, Uden Scuola. Giovani artisti Olandesi e Fiamminghi/Dutch and Flemish contribution at the Biennale di Venezia Scuola di San Pasquale, Venetië/Venice 1994 Idea Europa Palazzo Pubblico Siena, Museo Civico/Civic Museum of Padua 1995 Couplet V: dansende meisjes, ter ere van Gustav Mahler, langs de randen van het expressionisme Stedelijk Museum, Amsterdam 1997 Dutch light met/with Guido Geelen, Stefan Stux Gallery, New York 1998 NL Van Abbemuseum, Eindhoven 2000 And / and / and (part 2), SO, by Alexander van Slobbe spring/summer collection 2001, Ecole Nationale Supérieure des Beaux Arts, Parijs/Paris 82,65% verf, een keuze uit de aanwinsten Stadsgalerij, Heerlen SO, by Alexander van Slobbe Flagstore, Tokio/Tokyo, Japan An unfinished past/unvollendete Vergangenheit Neues Museum Nürnberg/Neurenberg, Warschau/ Warsaw & Pulchri Studio, Den Haag/ The Hague Gathering, Claudy Jongstra & Marc Mulders Egg, Londen/London De voorstelling, Nederlandse Kunst in het Stedelijk Paleis, een keuze van Hare Majesteit Koningin Beatrix Stedelijk Museum, Amsterdam 2003 Gogh Modern. Van Gogh en de hedendaagse kunst Van Gogh Museum, Amsterdam 2004 Collectie Rabobank Nederland Gemeentemuseum, Den Haag Nederland niet Nederland Van Abbemuseum, Eindhoven 2005 HxBxD, Rabo-Kunstcollectie Gemeentemuseum, Den Haag 2006 De ark van Noach/Noah s ark De Pont museum voor hedendaagse kunst, Tilburg Armando, Mulders, Zuurmond, schilders pur sang Armandomuseum, Amersfoort Never felt before, 10 jaar studio Claudy Jongstra Textielmuseum, Tilburg 2007 Waterverf, aquarellen Roger Raveelmuseum, Machelen aan de Leie, België/Belgium 14

15 Le peintre maudit De Halle, Geel, België/Belgium Steeds hetzelfde beweren Erik Andriesse, Marc Mulders, Hans van Hoek, BORZO modern & contemporary art, Amsterdam 2008 La collection De Pont à Paris Institut Neerlandais, Parijs/Paris Heilig Vuur Stedelijk Museum in de Nieuwe Kerk, Amsterdam Mei Marc Mulders & Claudy Jongstra, BORZO, Amsterdam 2009 Marc Mulders & Claudy Jongstra Nederlandse ambassade, Berlijn/ Berlin 2010 Passie. Marc Mulders & Reinoud van Vught. Museum voor Religieuze Kunst, Uden Opdrachten Commissions 1999 Glas-in-loodraam De Schepping/ stained glass window Genesis, N.H. Kerk, Rhoon 2000 Een raam in Rhoon, ontwerpkarton en aquarellen voor glas-in-loodraam/ model and watercolours for stained glass window, N.H. Kerk Rhoon, Kasteel van Rhoon 2001 Twee glas-in-loodramen Stigmata en Pelikaan/two stained glass windows Stigmata and Pelican, St. Stevenskerk, Nijmegen Tweede glas-in-loodraam Ark van Noach en Regenboog/second stained glass window Noah s ark and Rainbow, N.H. Kerk, Rhoon 2004 Glas-in-loodraam Een tuin van glas, t.g.v. het 25-jarig regeringsjubileum van koningin Beatrix/stained glass window, on the occasion of the Silver Jubilee of Queen Beatrix of the Netherlands, De Nieuwe Kerk, Amsterdam 2006 Glas-in-loodraam De Apocalypse/ stained glass window The Apocalypse, Museum Catharijne Convent, Utrecht Glas-in-loodraam Laatste Oordeel/ stained glass window Last Judgement, St. Janskathedraal Den Bosch 2007 Glas-in-loodraam Oranjefonds/stained glass window Oranjefonds, Utrecht 2009 Hoofdkantoor/Headquarters Rabobank Maastricht, Maastrichts ballet in glas Documentaire Documentary 2008 Dauw/Dew kunstenaar Marc Mulders. Samenstelling en regie Ben Jurna. Camera en regie Carrien Dijkstra, 70 minuten 2008 Mapping out Paradise Samenstelling en regie Ben Jurna. Camera en regie Carrien Dijkstra, 15 minuten Bibliografie, een keuze Selected bibliography W. Beeren, Marc Mulders, Een grote activiteit/a great activity, Stedelijk Museum Amsterdam, 1987 J. Guldemond, Marc Mulders, Zes projecten/six projects, Van Abbemuseum, Eindhoven, 1994 M. van Nieuwenhuyzen, Interview Marc Mulders, Stedelijk Museum bulletin Couplet V, Amsterdam, 1995 R. Fuchs, Arranging flowers, Brush Tracks, Tilburg, 1999 L. Heyting, Een tuin van glas, herdenkingsraam zilveren regeringsjubileum Koningin Beatrix, 2005 H. den Hartog Jager, Marc Mulders: Alleen voor vleeseters/marc Mulders: Strictly for carnivores; Marc Mulders Dauw/Dew 2005 W J. Otten, Over het genereuze: Aantekeningen bij het werk van Marc Mulders/On generosity: Considering the work of Marc Mulders; Marc Mulders Dauw/Dew, 2005 Wim Beeren - Om de kunst, opvattingen van een museumman over moderne kunst, kunstenaars, musea en kunstbeleid. Teksten van Wim Beeren, de Amsterdamse jaren in het Stedelijk Museum o.a. over Marc Mulders, NAI Uitgevers/ Publishers, Rotterdam, 2005 H. den Hartog Jager, Dit is Nederland in tachtig meesterwerken, Atheneum Polak, Amsterdam H. van Osch, Kunst kan genereus zijn / Art can be generous too, Marc Mulders Nevel/Mist, Waanders uitgeverij Zwolle,

16 Agenda 9/5-29/5 MARC MULDERS 26/5-30/5 ART AMSTERDAM, STAND 80 5/6-26/6 CHRISTINE PHILIPP JULI EN AUGUSTUS IS DE GALERIE GESLOTEN Expositie Geheim Landschap Schilderijen van Marc Mulders Borzo, Amsterdam De expositie wordt in aanwezigheid van de kunstenaar geopend op zondag 9 mei om 17 uur Tentoonstelling 9-29 mei Baest - Geheim Landschap foto s van Marc Mulders Noordbrabants Museum, s-hertogenbosch Tentoonstelling 8 mei - 29 augustus Glasinstallatie The Seven Last Words of Christ Nationaal Glasmuseum, Leerdam Tentoonstelling 22 juni juni 2011 detail installatie voor Nationaal glasmuseum Leerdam Download onze nieuwsbrieven op / alle schilderijen zijn te koop Openingstijden: woensdag t/m zaterdag van tot uur en op afspraak Colofon Uitgave en copyright Borzo Teksten Paul van Rosmalen, Marc Mulders Fotografie Marc Mulders, Pieter de Vries, Texel Vormgeving Scherpontwerp Productie Waanders Oplage 2500 ex. Borzo Kunsthandel BV Keizersgracht EJ Amsterdam - NL T +31 [0] F +31 [0]

opgedragen aan stichting Langereyt

opgedragen aan stichting Langereyt opgedragen aan stichting Langereyt baest geheim landschap In juli 2008 wrikte ik mijn palet, een grote geharde glasplaat van 100 bij 200 cm los van alle verfkoek

Nadere informatie

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant Vragenlijst in te vullen en op te sturen voor de meeloopochtend, KABK afdeling fotografie Questionnaire to be filled in and send in before the introduction morning, KABK department of Photography Stuur

Nadere informatie

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum Ontpopping Veel deelnemende bezoekers zijn dit jaar nog maar één keer in het Van Abbemuseum geweest. De vragenlijst van deze mensen hangt Orgacom in een honingraatpatroon. Bezoekers die vaker komen worden

Nadere informatie

Comics FILE 4 COMICS BK 2

Comics FILE 4 COMICS BK 2 Comics FILE 4 COMICS BK 2 The funny characters in comic books or animation films can put smiles on people s faces all over the world. Wouldn t it be great to create your own funny character that will give

Nadere informatie

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland 1. Londen In Londen kunnen gebruikers van een scootmobiel contact opnemen met een dienst

Nadere informatie

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland?

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland? First part of the Inburgering examination - the KNS-test Of course, the questions in this exam you will hear in Dutch and you have to answer in Dutch. Solutions and English version on last page 1. In welk

Nadere informatie

04/11/2013. Sluitersnelheid: 1/50 sec = 0.02 sec. Frameduur= 2 x sluitersnelheid= 2/50 = 1/25 = 0.04 sec. Framerate= 1/0.

04/11/2013. Sluitersnelheid: 1/50 sec = 0.02 sec. Frameduur= 2 x sluitersnelheid= 2/50 = 1/25 = 0.04 sec. Framerate= 1/0. Onderwerpen: Scherpstelling - Focusering Sluitersnelheid en framerate Sluitersnelheid en belichting Driedimensionale Arthrokinematische Mobilisatie Cursus Klinische Video/Foto-Analyse Avond 3: Scherpte

Nadere informatie

Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1

Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1 Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1 Vraagzinnen: Je kunt in het Engels vraagzinnen maken door vaak het werkwoord vooraan de zin te zetten. Bijv. She is nice. Bijv. I am late. Bijv. They are

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

Handleiding The very hungry caterpillar. Eric Carle

Handleiding The very hungry caterpillar. Eric Carle Handleiding The very hungry caterpillar Eric Carle In the light of the moon a little egg lay on a leaf. One Sunday morning the warm sun came up and pop! - out of the egg came a tiny and very hungry caterpillar.

Nadere informatie

Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder?

Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder? Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder? Paul Louis Iske Professor Open Innovation & Business Venturing, Maastricht University De wereld wordt steeds complexer Dit vraagt om

Nadere informatie

Roemenië Romania - Rumänien

Roemenië Romania - Rumänien Roemenië Romania - Rumänien Oktober 2013 - October 2013 In oktober 2013 zijn wij voor het eerst, op eigen kosten en gelegenheid, afgereisd naar Roemenië. In October 2013, we travelled for the first time,

Nadere informatie

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen.

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Lesbrief Les 1.1: On my way Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Nouns: train, tram, bus, car, bike, plane, boat, underground, stop,

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet.

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. General: Please use the latest firmware for the router. The firmware is available on http://www.conceptronic.net! Use Firmware version

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

CHROMA STANDAARDREEKS

CHROMA STANDAARDREEKS CHROMA STANDAARDREEKS Chroma-onderzoeken Een chroma geeft een beeld over de kwaliteit van bijvoorbeeld een bodem of compost. Een chroma bestaat uit 4 zones. Uit elke zone is een bepaald kwaliteitsaspect

Nadere informatie

How to install and use dictionaries on the ICARUS Illumina HD (E652BK)

How to install and use dictionaries on the ICARUS Illumina HD (E652BK) (for Dutch go to page 4) How to install and use dictionaries on the ICARUS Illumina HD (E652BK) The Illumina HD offers dictionary support for StarDict dictionaries.this is a (free) open source dictionary

Nadere informatie

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other Dutch survival kit This Dutch survival kit contains phrases that can be helpful when living and working in the Netherlands. There is an overview of useful sentences and phrases in Dutch with an English

Nadere informatie

9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training

9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training 9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training In 9 dagen jezelf volledig op de kaart zetten Je energie aangevuld en in staat om die batterij op peil te houden. Aan het eind heb jij Een goed gevoel in je

Nadere informatie

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen?

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? De firewall van de Speedtouch 789 (wl) kan niet volledig uitgeschakeld worden via de Web interface: De firewall blijft namelijk op stateful staan

Nadere informatie

ARMANDO: EEN COLLECTIE A COLLECTION

ARMANDO: EEN COLLECTIE A COLLECTION ARMANDO: EEN COLLECTIE A COLLECTION Armando, Melancholie 23-2-09 ARMANDO: EEN COLLECTIE Omstreeks 1984 adviseerde Carel Blotkamp, hoogleraar kunstgeschiedenis, Armando en Tony om van alle series één werk

Nadere informatie

AF-61 transformatie van een bedrijfsverzamelgebouw interieur ontwerp opgeleverd december 2013

AF-61 transformatie van een bedrijfsverzamelgebouw interieur ontwerp opgeleverd december 2013 AF-61 transformatie van een bedrijfsverzamelgebouw interieur ontwerp opgeleverd december 2013 Een bestaand kantoorgebouw op het Schinkel terrein In Amsterdam wordt nieuw leven ingeblazen als bedrijfsverzamelgebouw.

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

k ga naar school go to school

k ga naar school go to school Nederlandstalig onderwijs k ga naar school go to school Nederlands English k ga naar school go to school Wat heb ik goed geslapen. Mama helpt me bij het wassen en aankleden. Ze vertelt me dat ik mijn knuffel

Nadere informatie

XTRA LEUK DOCUMENTATION SHOPPEN IN DECEMBER

XTRA LEUK DOCUMENTATION SHOPPEN IN DECEMBER FREE DOCUMENTATION Promotion for the gift-wrapping service/shop was part of the XTRA Leuk Shoppen in de Marikenstraat (XTRA Great Shopping in Marikenstraat) campaign, which also communicated about Sunday

Nadere informatie

Het project en de doelstellingen:

Het project en de doelstellingen: Het project en de doelstellingen: Wit.h heeft al heel wat ervaring met sociaal artistieke projecten als deze. De Erasmus studenten daarentegen hebben elk een andere achtergrond en voor sommige onder hen

Nadere informatie

Functioneel Ontwerp / Wireframes:

Functioneel Ontwerp / Wireframes: Functioneel Ontwerp / Wireframes: Het functioneel ontwerp van de ilands applicatie voor op de iphone is gebaseerd op het iphone Human Interface Guidelines handboek geschreven door Apple Inc 2007. Rounded-Rectangle

Nadere informatie

Shopping. Questions. Worksheet. 1 read Bekijk goed wat er te koop is in de webwinkel van Ed Sheeran. Wat zou jij wel willen hebben?

Shopping. Questions. Worksheet. 1 read Bekijk goed wat er te koop is in de webwinkel van Ed Sheeran. Wat zou jij wel willen hebben? Shopping 1 Bekijk goed wat er te koop is in de webwinkel van Ed Sheeran. Wat zou jij wel willen hebben? I would like to have Ed Sheeran webshop Lego House hoody Jacket Cap Necklace This grey men s hooded

Nadere informatie

The Official Newsletter of Projects Abroad Bolivia

The Official Newsletter of Projects Abroad Bolivia The Official Newsletter of Projects Abroad Bolivia www.projects-abroad.net May 2013 1 Hi all, Carmen Herbas Country Director Welcome to the May edition of our Newsletter for Projects Abroad Bolivia. This

Nadere informatie

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 167 Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 Task clarity 1. I understand exactly what the task is 2. I understand exactly what is required of

Nadere informatie

Taco Schallenberg Acorel

Taco Schallenberg Acorel Taco Schallenberg Acorel Inhoudsopgave Introductie Kies een Platform Get to Know the Jargon Strategie Bedrijfsproces Concurrenten User Experience Marketing Over Acorel Introductie THE JARGON THE JARGON

Nadere informatie

Screen Design. Deliverable 3 - Visual Design. Pepijn Gieles 0877217 19-12-2014. Docent: Jasper Schelling

Screen Design. Deliverable 3 - Visual Design. Pepijn Gieles 0877217 19-12-2014. Docent: Jasper Schelling Screen Design Deliverable 3 - Visual Design Pepijn Gieles 0877217 19-12-2014 Docent: Jasper Schelling Hulp bij het inloggen Inloggen Particulier Personal Banking Private Banking Zakelijk Zoeken in Particulier

Nadere informatie

Buy Me! FILE 5 BUY ME KGT 2

Buy Me! FILE 5 BUY ME KGT 2 Buy Me! FILE 5 BUY ME KGT 2 Every day we see them during the commercial break: the best products in the world. Whether they are a pair of sneakers, new mascara or the latest smartphone, they all seem to

Nadere informatie

Scourge of Ethar The Game

Scourge of Ethar The Game Scourge of Ethar The Game IG 101/102 Team 1, Firstblood teamleden: Daniel Bijlsma, Peter Martens, Sievajet Rahimbaksh, Mick Tozer, Dennis Balk en Joey Rommers docent: Casper van Est type game: Platform,

Nadere informatie

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7 Media en creativiteit Winter jaar vier Werkcollege 7 Kwartaaloverzicht winter Les 1 Les 2 Les 3 Les 4 Les 5 Les 6 Les 7 Les 8 Opbouw scriptie Keuze onderwerp Onderzoeksvraag en deelvragen Bespreken onderzoeksvragen

Nadere informatie

i29 interior architects

i29 interior architects i29 interior architects We are i29 l interior architects, a creative and versatile interior design studio. Our aim is to create intelligent designs and striking images. Space is the leitmotiv, the result

Nadere informatie

Uw bedrijf. 19 nov - 23 nov. 11 mar - 15 mar. 1 mei - 3 mei. Wat hebben wij u te bieden? Wie zijn wij?

Uw bedrijf. 19 nov - 23 nov. 11 mar - 15 mar. 1 mei - 3 mei. Wat hebben wij u te bieden? Wie zijn wij? Wie zijn wij? Studievereniging i.d is de studievereniging van Industrieel Ontwerpen aan de TU Delft. Met 2700 leden is zij een van de grootste en actiefste studieverenigingen van Delft. Studievereniging

Nadere informatie

Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11

Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11 QUICK GUIDE B Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11 Version 0.14 (July 2015) Per May 2014 OB10 has

Nadere informatie

Things to do before you re 11 3/4

Things to do before you re 11 3/4 Counting Crows 1 Things to do before you re 11 3/4 Lees de tekst en beantwoord de vragen. - Maak deze zin af: De schrijver van de tekst vindt dat kinderen - Welke dingen heb jij wel eens gedaan? Kruis

Nadere informatie

SPONSOR BROCHURE JUMPING PEEL & MAAS

SPONSOR BROCHURE JUMPING PEEL & MAAS SPONSOR BROCHURE JUMPING PEEL & MAAS 24-25-26 Juli 2014 Dit jaar zal de zesde editie van Jumping Peel & Maas plaatsvinden. Inmiddels is ons concours uitgegroeid tot een volwaardig evenement van grote

Nadere informatie

Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of Houthandel Wijers vof (09.09.14)

Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of Houthandel Wijers vof (09.09.14) Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of (09.09.14) Content: 1. Requirements on sticks 2. Requirements on placing sticks 3. Requirements on construction pallets 4. Stick length and

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Tentamen Analyse 8 december 203, duur 3 uur. Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als jeeen onderdeel

Nadere informatie

Mondeling tentamen Havo - ERK niveau B1 / B1 +

Mondeling tentamen Havo - ERK niveau B1 / B1 + Mondeling tentamen Havo - ERK niveau B / B + Het mondeling voor Engels Havo duurt 5 minuten en bestaat uit een gesprek met je docent waarin de volgende onderdelen aan de orde komen: *Je moet een stukje

Nadere informatie

blur Aukje Fleur Janssen & Roos Gomperts Volvo Design Challange

blur Aukje Fleur Janssen & Roos Gomperts Volvo Design Challange blur Aukje Fleur Janssen & Roos Gomperts Volvo Design Challange blur (NL for English see bellow) Aukje Fleur Janssen & Roos Gomperts Volvo Design Challenge Voor Volvo Design Challenge bundelden we onze

Nadere informatie

Leeftijdcheck (NL) Age Check (EN)

Leeftijdcheck (NL) Age Check (EN) Leeftijdcheck (NL) Age Check (EN) [Type text] NL: Verkoopt u producten die niet aan jonge bezoekers verkocht mogen worden of heeft uw webwinkel andere (wettige) toelatingscriteria? De Webshophelpers.nl

Nadere informatie

Synergia - Individueel rapport

Synergia - Individueel rapport DOELSTELLING : Ensuring sufficient funding for projects in cost-generating departments of 16.04.2014 16.04.2014 13:53 1. Inleiding Deze inleiding is vrij te bepalen bij de aanmaak van het rapport. 16.04.2014

Nadere informatie

Over dit boek. Richtlijnen voor gebruik

Over dit boek. Richtlijnen voor gebruik Over dit boek Dit is een digitale kopie van een boek dat al generaties lang op bibliotheekplanken heeft gestaan, maar nu zorgvuldig is gescand door Google. Dat doen we omdat we alle boeken ter wereld online

Nadere informatie

Usage guidelines. About Google Book Search

Usage guidelines. About Google Book Search This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world s books discoverable online. It has

Nadere informatie

Update Empowermentproject Awasi Kenia september 2013

Update Empowermentproject Awasi Kenia september 2013 Update Empowermentproject Kenia september 2013 Het Empowerment-project in Kenia van de Rotaryclub Rhenen-Veendaal begint aan de derde fase: een derde en laatste bezoek, met een Empowerment workshop voor

Nadere informatie

World Class Aviation Academy

World Class Aviation Academy World Class Aviation Academy Opleidingen voor luchtvaarttechnici moeten voorop lopen Hoogwaardig vliegtuigonderhoud is een onmisbare randvoorwaarde voor het leveren van topprestaties van de luchtvaartsector.

Nadere informatie

Deze tekst gaat over Engelse en Amerikaanse feesten. Ken je deze feesten?

Deze tekst gaat over Engelse en Amerikaanse feesten. Ken je deze feesten? 1 Let s celebrate! read Deze tekst gaat over Engelse en Amerikaanse feesten. Ken je deze feesten? Let s celebrate! Guy Fawkes Night People in Britain celebrate Guy Fawkes Night. It s on the 5th of November.

Nadere informatie

VAN HET VAGEVUUR IN DE HEL PDF

VAN HET VAGEVUUR IN DE HEL PDF VAN HET VAGEVUUR IN DE HEL PDF ==> Download: VAN HET VAGEVUUR IN DE HEL PDF VAN HET VAGEVUUR IN DE HEL PDF - Are you searching for Van Het Vagevuur In De Hel Books? Now, you will be happy that at this

Nadere informatie

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *3745107457* Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education DUTCH 0515/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2015 Approx. 15 minutes

Nadere informatie

ZOON VAN EROS. Wim Henderickx. Score. for soprano and piano poems by Hans Andreus. NORSK MUSIKFORLAG a/s

ZOON VAN EROS. Wim Henderickx. Score. for soprano and piano poems by Hans Andreus. NORSK MUSIKFORLAG a/s Score Wim Henderickx ZOON VAN EROS for soprano and piano poems by Hans Andreus Part I: Het hart van de nacht Part II: Ik heb je liever Part III: Voor een dag van morgen 1 NORSK MUSIKFORLAG a/s ZOON VAN

Nadere informatie

Een groot moment binnen Stichting Chimwemwe Malawi; De kleuterschool in Mkandira is geopend!

Een groot moment binnen Stichting Chimwemwe Malawi; De kleuterschool in Mkandira is geopend! Een groot moment binnen Stichting Chimwemwe Malawi; De kleuterschool in Mkandira is geopend! Op 23 februari 2015 was het zo ver; de eerste kleuters kwamen naar de spiksplinternieuwe school in Mkandira.

Nadere informatie

ECHTE MANNEN ETEN GEEN KAAS PDF

ECHTE MANNEN ETEN GEEN KAAS PDF ECHTE MANNEN ETEN GEEN KAAS PDF ==> Download: ECHTE MANNEN ETEN GEEN KAAS PDF ECHTE MANNEN ETEN GEEN KAAS PDF - Are you searching for Echte Mannen Eten Geen Kaas Books? Now, you will be happy that at this

Nadere informatie

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability The role of mobility in higher education for future employability Jim Allen Overview Results of REFLEX/HEGESCO surveys, supplemented by Dutch HBO-Monitor Study migration Mobility during and after HE Effects

Nadere informatie

Gebruikershandleiding / User manual. Klappers bestellen in de webshop Ordering readers from the webshop

Gebruikershandleiding / User manual. Klappers bestellen in de webshop Ordering readers from the webshop Gebruikershandleiding / User manual Klappers bestellen in de webshop Ordering readers from the webshop Gebruikershandleiding klappers bestellen Voor het bestellen van klappers via de webshop moeten de

Nadere informatie

LDA Topic Modeling. Informa5ekunde als hulpwetenschap. 9 maart 2015

LDA Topic Modeling. Informa5ekunde als hulpwetenschap. 9 maart 2015 LDA Topic Modeling Informa5ekunde als hulpwetenschap 9 maart 2015 LDA Voor de pauze: Wat is LDA? Wat kan je er mee? Hoe werkt het (Gibbs sampling)? Na de pauze Achterliggende concepten à Dirichlet distribu5e

Nadere informatie

Meet your mentor and coach

Meet your mentor and coach Young Professional Program The importance of having a mentor in business Meet your mentor and coach What do Larry Page, and Steve Jobs have in common? They ve all received guidance from mentors. Yes even

Nadere informatie

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept 7 juni 2012 KNX Professionals bijeenkomst Nieuwegein Annemieke van Dorland KNX trainingscentrum ABB Ede (in collaboration with KNX Association) 12/06/12 Folie 1 ETS

Nadere informatie

APPARTEMENT BREDERODESTRAAT 73 I AMSTERDAM. Huurprijs 1.700,00 per maand. MTH Makelaars B.V. T 020-5736000. 1071 KG AMSTERDAM I www.mthmakelaars.

APPARTEMENT BREDERODESTRAAT 73 I AMSTERDAM. Huurprijs 1.700,00 per maand. MTH Makelaars B.V. T 020-5736000. 1071 KG AMSTERDAM I www.mthmakelaars. APPARTEMENT BREDERODESTRAAT 73 I AMSTERDAM Huurprijs 1.700,00 per maand Omschrijving Super 3 kamer appartement van ca. 70 m2 in Oud West! In een van de meest gewilde stukken van de populaire Helmersbuurt

Nadere informatie

DRIVE AGAINST MALARIA ONTVANGT 104.000 EURO VAN LAND ROVER NEDERLAND DRIVE AGAINST MALARIA RECEIVES 104.000 EURO FROM LAND ROVER NETHERLANDS

DRIVE AGAINST MALARIA ONTVANGT 104.000 EURO VAN LAND ROVER NEDERLAND DRIVE AGAINST MALARIA RECEIVES 104.000 EURO FROM LAND ROVER NETHERLANDS DRIVE AGAINST MALARIA ONTVANGT 104.000 EURO VAN LAND ROVER NEDERLAND DRIVE AGAINST MALARIA RECEIVES 104.000 EURO FROM LAND ROVER NETHERLANDS V.l.n.r. Julia Samuël, David Robertson en CEO Marc Bienemann

Nadere informatie

Empowerment project. Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal

Empowerment project. Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal Empowerment project Awasi Kenya Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal Empowerment*van* kinderen*in*kenia De#afgelopen#drie#jaren# hebben#we#met#steun#van#de# Rotaryclub##Rhenen: Veenendaal#een#

Nadere informatie

Systeem Wand Samenstellings Applicatie. Cabinet configuration tool. Nederlandse handleiding

Systeem Wand Samenstellings Applicatie. Cabinet configuration tool. Nederlandse handleiding Systeem Wand Samenstellings Applicatie Cabinet configuration tool Nederlandse handleiding 1 Handleiding bylsma wand configuratie tool... 2 1.1 Disclaimer... 2 2 Wand samenstellen... 2 2.1 Applicatie lay-out...

Nadere informatie

Tentamen Objectgeorienteerd Programmeren

Tentamen Objectgeorienteerd Programmeren Tentamen Objectgeorienteerd Programmeren 5082IMOP6Y maandag 16 november 2015 13:00 15:00 Schrijf je naam en studentnummer op de regel hieronder. Sla deze pagina niet om tot de surveillant vertelt dat het

Nadere informatie

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Wilde Wijze Vrouw, Klara Adalena August 2015 For English translation of our Examination rules, please scroll down. Please note that the Dutch version

Nadere informatie

Profile visitors NRC Q

Profile visitors NRC Q NRC Media presents About NRC Q A unique concept Business news platform for ambitious people on the go Short, sharp articles with professional infographics Daily newsletter at 5.30am News updates via WhatsApp

Nadere informatie

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *7261263430* DUTCH 0515/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2011 No Additional

Nadere informatie

ICARUS Illumina E653BK on Windows 8 (upgraded) how to install USB drivers

ICARUS Illumina E653BK on Windows 8 (upgraded) how to install USB drivers ICARUS Illumina E653BK on Windows 8 (upgraded) how to install USB drivers English Instructions Windows 8 out-of-the-box supports the ICARUS Illumina (E653) e-reader. However, when users upgrade their Windows

Nadere informatie

NEDERLANDS. Display Instructies. Knoppen. Geeft afwisselend Tijd, Datum en Temperatuur weer, kan ook ingesteld worden op enkel tijd

NEDERLANDS. Display Instructies. Knoppen. Geeft afwisselend Tijd, Datum en Temperatuur weer, kan ook ingesteld worden op enkel tijd NEDERLANDS Het ziet eruit als een simpel blokje hout, maar maak een geluid (knip met je vingers, kuch, klap in je handen, of tip op de bovenkant) en het geeft onmiddelijk en afwisselend tijd, datum en

Nadere informatie

Melding Loonbelasting en premies Aanmelding werkgever. Registration for loonbelasting en premies Registration as an employer

Melding Loonbelasting en premies Aanmelding werkgever. Registration for loonbelasting en premies Registration as an employer Melding Loonbelasting en premies Aanmelding werkgever Registration for loonbelasting en premies Registration as an employer Over dit formulier About this form Waarom dit formulier? Dit formulier is bestemd

Nadere informatie

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *0535502859* DUTCH 0515/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2010 No Additional

Nadere informatie

Interaction Design for the Semantic Web

Interaction Design for the Semantic Web Interaction Design for the Semantic Web Lynda Hardman http://www.cwi.nl/~lynda/courses/usi08/ CWI, Semantic Media Interfaces Presentation of Google results: text 2 1 Presentation of Google results: image

Nadere informatie

De bijsluiter in beeld

De bijsluiter in beeld De bijsluiter in beeld Een onderzoek naar de inhoud van een visuele bijsluiter voor zelfzorggeneesmiddelen Oktober 2011 Mariëtte van der Velde De bijsluiter in beeld Een onderzoek naar de inhoud van een

Nadere informatie

De komende weken ga je een aantal akkoorden leren spelen en je gaat daarbij ook nog leren zingen.

De komende weken ga je een aantal akkoorden leren spelen en je gaat daarbij ook nog leren zingen. Beste cursist, De komende weken ga je een aantal akkoorden leren spelen en je gaat daarbij ook nog leren zingen. Aan het eind van de cursus ga je met je groep optreden voor familie en vrienden. Iedere

Nadere informatie

Socio-economic situation of long-term flexworkers

Socio-economic situation of long-term flexworkers Socio-economic situation of long-term flexworkers CBS Microdatagebruikersmiddag The Hague, 16 May 2013 Siemen van der Werff www.seo.nl - secretariaat@seo.nl - +31 20 525 1630 Discussion topics and conclusions

Nadere informatie

Signal from the Stream

Signal from the Stream Signal from the Stream How social technologies are changing business. Eugenie van Wiechen http://nl.linkedin.com/in/eugenievanwiechen Sanoma Uitgevers LinkedIn EMEA Eugenie van Wiechen McKinsey LinkedIn

Nadere informatie

The 15th International Paas Pieper Tournament

The 15th International Paas Pieper Tournament The 15th International Paas Pieper Tournament 22-24 april 2011 Graspiepers en IPPT Tijdens Pasen 2011 zal DMHC de Graspiepers voor de 15e keer haar six-a-side Internationale Paas Pieper Toernooi (IPPT)

Nadere informatie

Juli 2015. Aan alle ouders/verzorgers en kinderen van De Bongerd, Het is alweer bijna het einde van het schooljaar. Tijd voor de Engelse schoolkrant!

Juli 2015. Aan alle ouders/verzorgers en kinderen van De Bongerd, Het is alweer bijna het einde van het schooljaar. Tijd voor de Engelse schoolkrant! Juli 2015 Aan alle ouders/verzorgers en kinderen van De Bongerd, Het is alweer bijna het einde van het schooljaar. Tijd voor de Engelse schoolkrant! Als ik door de school loop, hoor ik regelmatig uit de

Nadere informatie

Educational Design as Conversation

Educational Design as Conversation 1 Educational Design as Conversation Inter-professional dialogue about the teaching of academic communications skills EATAW 2011 - Jacqueline van Kruiningen, University of Groningen Grading papers collaboratively

Nadere informatie

Next-Generation Youth Care If we knew what we are doing, we wouldn t call it innovation!

Next-Generation Youth Care If we knew what we are doing, we wouldn t call it innovation! Next-Generation Youth Care If we knew what we are doing, we wouldn t call it innovation! Paul Louis Iske Professor Open Innovation & Business Venturing, Maastricht University Internationaal Instituut voor

Nadere informatie

liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled Castjoint

liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled Castjoint liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled is een hoogwaardige, flexibele LED strip. Deze flexibiliteit zorgt voor een zeer brede toepasbaarheid. liniled kan zowel binnen als buiten in functionele en decoratieve

Nadere informatie

Tilburg University. Huishoudelijk gedrag en stookgasverbruik van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Economisch Statistische Berichten

Tilburg University. Huishoudelijk gedrag en stookgasverbruik van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Economisch Statistische Berichten Tilburg University Huishoudelijk gedrag en stookgasverbruik van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Economisch Statistische Berichten Publication date: 1980 Link to publication Citation for published

Nadere informatie

Identiteit in de methode

Identiteit in de methode Identiteit in de methode Bram de Muynck Dit materiaal is onderdeel van het compendium over christelijk leraarschap, van het lectoraat Christelijk leraarschap van Driestar hogeschool. Zie ook www.christelijkleraarschap.nl.

Nadere informatie

De Samenhang tussen Dagelijkse Stress en Depressieve Symptomen en de Mediërende Invloed van Controle en Zelfwaardering

De Samenhang tussen Dagelijkse Stress en Depressieve Symptomen en de Mediërende Invloed van Controle en Zelfwaardering De Samenhang tussen Dagelijkse Stress en Depressieve Symptomen en de Mediërende Invloed van Controle en Zelfwaardering The Relationship between Daily Hassles and Depressive Symptoms and the Mediating Influence

Nadere informatie

Vaartweg. Hilversum 2001-2003

Vaartweg. Hilversum 2001-2003 Vaartweg Hilversum 2001-2003 Vaartweg Hilversum 2001-2003 nieuwbouw 8 woningen en bedrijfsruimte in de vrije sector aan een hof, Vaartweg 123, Hilversum bouwsom ca. 2.000.000,- excl. BTW opdrachtgever

Nadere informatie

Handleiding Installatie ADS

Handleiding Installatie ADS Handleiding Installatie ADS Versie: 1.0 Versiedatum: 19-03-2014 Inleiding Deze handleiding helpt u met de installatie van Advantage Database Server. Zorg ervoor dat u bij de aanvang van de installatie

Nadere informatie

Bijwoorden: meer informatie geven over een werkwoord, een bijvoeglijk naamwoord een hele zin of een ander bijwoord - uitleg

Bijwoorden: meer informatie geven over een werkwoord, een bijvoeglijk naamwoord een hele zin of een ander bijwoord - uitleg Je ziet hier een plaatje van een man die aan het lopen is. Over de manier van lopen kun je aanvullende informatie geven. The man is walking fast. The man is walking slowly. De man loopt snel. De man loopt

Nadere informatie

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind.

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Bullying among Students with Autism Spectrum Disorders in Secondary

Nadere informatie

HOLOCAUST BIBLIOTHEEK FOTOBOEK. The Emptiness of Auschwitz. Linda Schouten

HOLOCAUST BIBLIOTHEEK FOTOBOEK. The Emptiness of Auschwitz. Linda Schouten HOLOCAUST BIBLIOTHEEK FOTOBOEK The Emptiness of Auschwitz Linda Schouten De leegte van Auschwitz The Emptiness of Auschwitz 2015 Uitgeverij Verbum en Linda Schouten Design: Van Boom & Rijnbende, Amsterdam

Nadere informatie

Pasen 2014. In de Voorhof te Woudenberg op 20 april 2014 aanvang 10.00 uur

Pasen 2014. In de Voorhof te Woudenberg op 20 april 2014 aanvang 10.00 uur Pasen 2014 In de Voorhof te Woudenberg op 20 april 2014 aanvang 10.00 uur Voorganger: ds Pieter Koekkoek Organist: Ton van Dienst Solist: Ton Kaljee Klarinet: Werner van de Burgh Dwarsfluit: Anneke Methorst

Nadere informatie

Extreem veilig Het product Our product Voordeel Advantage Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock

Extreem veilig Het product Our product Voordeel Advantage Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Extreem veilig Het product Alle koppeling zijn speciaal ontworpen en vervaardigd uit hoogwaardig RVS 316L en uitgevoerd met hoogwaardige pakkingen. Op alle koppelingen zorgt het gepatenteerde veiligheid

Nadere informatie

De Technologische Cultuur van Geluidssystemen

De Technologische Cultuur van Geluidssystemen De Technologische Cultuur van Geluidssystemen De Technologische Cultuur van G eluidssystemen Cultuur ontwikkeling technologie Voorbeeld: luidsprekertechnologie & line arrays Technologie cultuur & gedrag

Nadere informatie

PROJECT INFORMATION Building De Meerlanden Nieuweweg 65 in Hoofddorp

PROJECT INFORMATION Building De Meerlanden Nieuweweg 65 in Hoofddorp BT Makelaars Aalsmeerderweg 606 Rozenburg Schiphol Postbus 3109 2130 KC Hoofddorp Telefoon 020-3 166 166 Fax 020-3 166 160 Email: info@btmakelaars.nl Website : www.btmakelaars.nl PROJECT INFORMATION Building

Nadere informatie

Spaarloon-, Levensloopregeling en de plannen rond het vitaliteitssparen

Spaarloon-, Levensloopregeling en de plannen rond het vitaliteitssparen Spaarloon-, Levensloopregeling en de plannen rond het vitaliteitssparen Zoals u wellicht al in de media heeft vernomen, is de overheid voornemens de spaarloonregeling en de levensloopregeling te laten

Nadere informatie

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim The Relationship between Work Pressure, Mobbing at Work, Health Complaints and Absenteeism Agnes van der Schuur Eerste begeleider:

Nadere informatie

Tim Akkerman - Head of Mobile

Tim Akkerman - Head of Mobile Tim Akkerman - Head of Mobile Emesa is the largest e-commerce company for searching, comparing and booking travel and leisure packages in the following categories: Holidays - Other accommodations - Hotels

Nadere informatie

Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch

Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch Bottlenecks in Independent Learning: Self-Regulated Learning, Stress

Nadere informatie