Borzo nieuws ZONDAG. marc mulders. geheim landschap. Zeven schilderijen OPENING 9-29 MEI 9 MEI - 17 UUR. De kunstenaar is aanwezig

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Borzo nieuws ZONDAG. marc mulders. geheim landschap. Zeven schilderijen OPENING 9-29 MEI 9 MEI - 17 UUR. De kunstenaar is aanwezig"

Transcriptie

1 Borzo nieuws # 1 6 / m e i Geheim landschap - 1 t/m 8 Baest - 10 t/m 13 Biografie - 14, 15 Agenda - 16 Marc Mulders Geheim landschap Zeven schilderijen Dag Paul, weer een nieuwe, ik noem ze Geheim Landschap, beetje sentimenteel wellicht, maar after all: het zijn geen directe bloemen of pauwenveren wél de geheimenis die je ervaart in de stille natuurwandelingen, en in het brede spectrum van Van Gogh tot Avatar, maar natuurlijk vooral op mijn tochten hier te Baest. ( 24 januari 2010) Twee jaar geleden verlaat Marc Mulders de stad Tilburg en zoekt met zijn vrouw Trudy de stilte, de rust op van het Brabantse land. Hij vindt die stilte op een uitgestrekt landgoed, waar ze voor enkele jaren een prachtige oude boerderij mogen bewonen. Veel dichter dan in de stad, staat de kunstenaar hier bij de natuur, 9-29 MEI expositie geheim landschap marc mulders OPENING ZONDAG 9 MEI - 17 UUR De kunstenaar is aanwezig lees verder op pagina 2

2 Geheim Landschap IV x 220 cm, olie op doek vervolg van pagina 1 zoals hij die ervaart tijdens zijn dagelijkse tochten, wandelend of rennend, op het uitgestrekte landgoed Baest. Aan de randen van de dag, zegt hij, ontstaan de mooiste momenten: nevel, mist en schemering. Hij noemt ze de geheimenissen van het landschap, ervaart er de Schepping in. In zijn omgeving ziet hij echter ook hoe die schepping geweld wordt aangedaan door de plannen voor grootschalige veehouderij en de consequenties die ze hebben voor gezondheid en welzijn van mens en dier. Hij maakt zich daar boos over en mobiliseert en activeert zijn omgeving. Enkele opdrachten die hij uitvoerde voor beschilderde ramen (o.a. de Nieuwe Kerk in Amsterdam en de Sint Janskathedraal in s-hertogenbosch) geven hem de gelegenheid uitvoerig te experimenteren met glas en de bijzondere picturale uitdagingen én mogelijkheden die hem het werken met glas bieden. Dit medium stond ook centraal in zijn laatste expositie, samen met Claudy Jongstra in het De Pont museum in Tilburg. Licht, helderheid en transparantie zijn per definitie aan glas toekomende eigenschappen; dauw, nevel en mist horen bij het andschap en zeker bij het Geheim Landschap, zoals Marc zijn nieuwe omgeving ziet en ervaart. De verhuizing van de stad naar het buiten, maar ook zijn roeping en gave om andere beeldende kunst technieken en media als glas en fotografie te willen 02

3 Geheim Landschap I x 160 cm, olie op doek Secret landscape Seven paintings Hi Paul, another new one, I call them Secret Landscape, a bit sentimental maybe, but after all: these aren t straightforward flowers or peacock feathers... they are the mystery you experience on a tranquil countryside walk, and in the wide spectrum from Van Gogh to Avatar, particularly on my excursions here in Baest, of course. ( 24 January 2010) Two years ago Marc Mulders and his wife Trudy leave the city of Tilburg in search of the peace and quiet of the Brabant countryside. He finds this tranquillity on an extensive estate, where they can live on a wonderful old farm for a few years. The artist is much closer to nature here than in the city, as he discovers during his daily walking or running excursions on the vast Baest estate. At the margins of the day, he says, the most beautiful moments occur: haze, mist and twilight. He calls them the mysteries of the landscape, sees in them the Creation. However he also sees all around him how this creation is being violated by the plans for large-scale livestock industry and the consequences of this on the health and welfare of man and beast. This makes him angry and he is mobilising and activating the neighbourhood. A couple of commissions for stained glass windows he carries out (the Nieuwe Kerk in Amsterdam and the Sint Janskathedraal in s-hertogenbosch, among 03

4 Geheim Landschap III x 180 cm, olie op doek toepassen, hebben enige tijd het schilderen naar de achtergrond gedrongen. In aanloop naar de geplande tentoonstelling bij Borzo, pikt hij de draad in de afgelopen wintermaanden met veel enthousiasme weer op. Met dikke kleding aan en slechts de verwarming van een straalkachel in zijn immense schuur-atelier werkt hij, in de koudste periode sinds jaren, aan een nieuwe reeks schilderijen. Zeker koud, maar het gaat. Gister was trouwens pas de eerste koude dag, schrijft hij me op 14 december. En op 30 december: Het gaat goed. Eindelijk heb ik het te pakken. Ik zal het je laten zien. Groet. Op bezoek in zijn atelier laat hij me een eerste doek zien, nog op de ezel. Hij maakt gebruik van een bijzonder hulpmiddel. Het schilderen op glas en de techniek die daarvoor nodig is, heeft hem kennis doen maken met de zeefdruk. Hij maakt daar nu dankbaar gebruik van door fragmenten, knipsels en tekeningen van ornamenten en dieren in grijze tonen te zeefdrukken op het witte linnen. In het verleden voorzag Marc Mulders zo n maagdelijk wit doek eerst van een ondergrond met een soort dripping-techniek als van Jackson Pollock. Nu bereikt hij die basis met gezeefdrukte beelden en transparante, met de vingers uitgewreven kleurvlakken, zoals die andere door Mulders bewonderde kunstenaar Willem de Kooning een krant als onderschildering gebruikte voor zijn newsprintpaintings. De ondergrond wordt weer overschilderd, maar blijft toch van belang, zowel tijdens het ontstaan als in het eindresultaat. Nieuwe omgeving en nieuwe technieken resulteren in schilderijen waarbij er ruimte lijkt te zitten tussen achtergrond en de geschilderde verfhuid, alsof de verf loskomt van zijn ondergrond, er boven zweeft. De randen van het doek laten die gelaagdheid goed zien. Dáár ontstaat de spanning, het geheimenis zoals Mulders die in de natuur buiten ervaart aan de randen van de dag. 04

5 Geheim Landschap VI x 180 cm, olie op doek others) give him the opportunity to experiment comprehensively with glass and the particular pictorial challenges and possibilities that working with glass offer him. This medium was also at the core of his last exhibition, together with Claudy Jongstra, in the De Pont museum in Tilburg. Light, clarity and transparency are the attributes, by definition, of glass; dew, haze and mist belong to the landscape and certainly to the Secret Landscape, as Marc sees and experiences his new surroundings. The move from the city to the countryside, and also his calling to want to use other artistic techniques and media such as glass and photography, has pushed painting to the background for a while. In the run-up to the planned exhibition at Borzo, he again takes up painting very enthusiastically during the winter months. Wrapped up warm and with only an electric heater to heat his immense barn-studio, in the coldest winter for years, he works on a new series of paintings. Certainly cold, but it s OK. By the way yesterday was the first cold day, he writes to me on December 14th. And on December 30th: It s going well. I ve got it at last. I ll show it to you. All the best. Visiting his studio he shows me a first picture, still on the easel. He uses an unusual device. Painting on glass and the techniques needed for this have taught him the screen-printing process. He now gratefully uses this to screen-print fragments, cut-outs and drawings of ornaments and animals onto the white linen in shades of grey. Previously Marc would first provide the virginal white canvas with a base using a sort of dripping technique à la Jackson Pollock. He now achieves this base using screen printed images and transparent colour fields, spread out using his fingers, as the other artist Mulders admires, Willem de Kooning uses a newspaper as underpainting for his newsprint paintings. The underpainting is painted over again, but still remains important both 05

6 Geheim Landschap V x 170 cm, olie op doek Onafgebroken geschilderd... ik zit eindelijk weer in de flow schrijft hij 17 januari. Ik moet ook denken aan Edy de Wilde. Heb prachtige gesprekken met hem gehad. Hij voelde indertijd mijn onrust, ongeduld, aan om voorbij de -Kiefer-Bogart-Leroy- materie te gaan naar de ijlheid, het andere geheim, niet de aarde geploegd en wel, maar het tegenlicht, de mist. Hij stelde mij dan gerust; eerst de vijftig passeren...! Dit had ik hem graag laten zien ( 17 januari 2010) We besluiten om de kern van de tentoonstelling bij Borzo te laten bestaan uit zeven grote doeken, alle getiteld Geheim Landschap ; ze zijn immers met elkaar verbonden en ontstaan op een nieuwe plek voor Marc Mulders, als een ode aan de Schepping in een landschap vol geheimenissen. Paul van Rosmalen Amsterdam, april

7 Geheim Landschap VII x 150 cm, olie op doek during the creative process and in the final result. New surroundings and new techniques produce paintings in which there seems to be space between background and painted surface, as if the paint is breaking free of its background and floating above it. The stratification can clearly be seen at the margins of the canvas. This is where the tension is, the mystery that Mulders has discovered in nature at the margins of the day. Not stopped painting... I m in the flow again at last he writes on January 17th. It makes me think of Edy de Wilde. Had wonderful conversations with him. At the time he sensed my restlessness, impatience to get past the -Kiefer-Bogart-Leroy- material to get to the rarity, the other secret, not the ploughed earth and well, but the contre jour, the haze. At the time he reassured me; first get past fifty...! I would love to have shown him this... ( 17 January 2010) We decide to have the core of the exhibition at Borzo consist of seven large canvasses, each entitled Secret Landscape ; since they are all connected to each other and created in a new place for Marc Mulders, as an ode to the Creation in a landscape full of mysteries. Paul van Rosmalen Amsterdam, April

8 Geheim Landschap II x 70 cm, olie op doek 08

9 De kern van de tentoonstelling Geheim Landschap wordt gevormd door zeven grote schilderijen. Marc Mulders werkt nog aan de voltooiing van enkele kleinere doeken. The heart of the exhibition Secret Landscape is formed by seven large paintings. Marc Mulders is still working on the completion of a few smaller works. 09

10 Baest - Geheim landschap Marc Mulders In juli 2008 wrikte ik mijn palet, een grote geharde glasplaat van 100 bij 200 cm los van alle verfkoek op de werktafel in mijn atelier om het klaar te zetten voor de verhuizing naar Baest. Dit palet stamt nog uit mijn eerste atelier, 27 jaar geleden in de voormalige stallen van Koning Willem II aan de St. Jozefstraat te Tilburg. Het is daarna het palet gebleven in al mijn ateliers: in het Hervormd kerkje aan het Molenbochtplein in Tilburg, in de haven van Rotterdam, de voormalige smederij te Alphen, de tot gastatelier omgevormde loods van het museum De Pont en in mijn atelier in de voormalige Zuster Ursulinen Kloosterschool in Tilburg. Nu doet het al weer een jaar dienst in de achttiende-eeuwse stal van de Lindehoeve, op landgoed Baest. In mijn vorige atelier in de Kloosterschool was er voldoende daglicht door alle neogotische raampartijen. Zo niet hier in de stal, de TL -verlichting moet wat bij verlichten, maar geeft tegelijkertijd een prachtig schijnsel tot hoog in de nok van de kapconstructie. Als de twee grote staldeuren open gaan, valt er voldoende licht binnen en er is dan een uitzicht vanachter de ezel tot over de akkers. Tegelijkertijd is er de geborgenheid onder de immense houten kap boven mij. Deze constructie wordt geheel met houten pennen bijeen gehouden en doet denken aan een groots vlechtwerk, aan een reusachtig gevlochten nest. Maar ga je op je hoofd staan dan zie je er een houten geraamte van een schip in, van de Ark. Dit binnenatelier loopt over in een met veld en wildbloemen ingezaaide akker tegen de boerderij aan: het buitenatelier. Rondom de hoeve heb ik zo drie tuinen gecreëerd. Eerst is er de nette reeds bestaande voortuin, die ik heb laten restaureren. Vervolgens zijn er drie omkaderde bloementuinen aan de achterkant aangelegd, een soort voorraadkast aan bloemen om te plukken en na te schilderen. Ten derde is er de akker die voor twee derde de hoeve omarmt. Haar bloemenzee zal een nieuw motief voor mij zijn om te gaan schilderen. Mijn tweede buitenatelier is het bos verderop. Daar ben ik vaak in de ochtendnevel of bij de zonsondergang; op de tijden dat nevel, mist en schemer voor mij het penseel ter hand nemen en het linnen met een prachtig diffuus licht inkleuren. Alsof hier een sluier van licht het geheim juist openbaart. 10

11 Baest - Secret landscape Marc Mulders In July 2008 I prized my palette, a huge sheet of toughened glass of 100 by 200 cm, loose from all the caked-on paint on the worktable in my studio to get it ready for the move to Baest. This palette dates from my first studio, 27 years ago in the former stables of King William II on the St. Jozefstraat in Tilburg. Since then it has been the palette in all my studios: in the little protestant church on the Molenbochtplein in Tilburg, in Rotterdam harbour, the former smithy in Alphen, the shed converted into guest studio at De Pont museum and in my studio in the former Ursuline Convent School in Tilburg. Now it has already been in use for a year in the eighteenth-century stable of the Lindehoeve, on the Baest estate. In my previous studio in the Convent School all the neogothic windows gave me enough natural light. Here in the stables, however, fluorescent lighting has to provide some extra light, but at the same time illuminates wonderfully right into the rafters of the roof structure. Sufficient light comes in once the two enormous stable doors are opened and the view from behind the easel is of open fields, while I still have the security of the immense roof timbers above me. This structure is entirely kept together with wooden pegs and brings to mind some massive wickerwork, a gigantic woven nest. Standing on your head, however, you then see the timber frame of a ship, of the Ark. This indoor studio flows over into a field sown with grasses and wild flowers next to the farm: the outdoor studio. I have created three gardens around the farmhouse. First there is the existing neat front garden, which I have had renovated. Then there are three contextualized flower gardens laid out at the back, a sort of stockroom of flowers to pick and paint. Thirdly there is the field that encircles two-thirds of the farmhouse. This sea of flowers will be a new inspiration for me to paint. My second outdoor studio are the woods further up. I am often there in the morning mist or at sunset; at those times when mist, haze and twilight take the brush over for me and colour the linen with a marvellous, diffuse light. Just at the moment a veil of light reveals the secret. These secrets are still to be found in the Brabant countryside, secluded rooms between all the 11

12 In het Brabantse platteland zijn nog immer deze geheimen te vinden, verscholen kamers tussen alle rechte akkers en eentonige maïsvelden. Een van deze kamers is natuurparel landgoed Baest. Omgeven door de driehoek Tilburg, s-hertogenbosch en Eindhoven en omringd door de A58 en burger en militaire vliegvelden, mag het een wonder heten dat Baest zich stand heeft weten te houden tussen deze verstedelijking, ruilverkaveling, schaalvergroting en industrialisatie. Die verdienste komt in de eerste plaats toe aan Jan Hein van de Mortel die het landgoed liefdevol heeft gerestaureerd en beschermd. Vormde landgoed Baest vroeger een natuurlijk geheel met de boerengemeenschap binnen en buiten zijn grenzen, nu is deze harmonie met name verstoord door de industriële ontwikkelingen binnen de grootschalige veehouderij. Een aantal boeren heeft ervoor gekozen de overstap te maken van gezinsbedrijf naar industrie, waardoor het boerenbedrijf niet langer meer grond- en streekgebonden is, en dus ook niet meer verbonden met zijn buren, met Baest. Daarnaast is er al jaren geleden in meerdere rapporten alarm geslagen van de aantasting van de natuur op Baest door de bestrijdingsmiddelen en mest in haar directe omgeving. Het is dan ook hoog tijd voor mantelzorg voor de Schepping. Vandaar ook dit boek. Wellicht mag het ook een tegengif zijn voor de megastallen die rondom Baest gepland zijn, die niemand van binnen mag zien, geblindeerd en gesloten, waar geen zonnestraal binnenkomt, de dieren nooit het daglicht zien, beroofd als zij zijn van het ritme van dag en nacht. Het overgrote deel van de foto s in dit boek gaan juist over het daglicht dat ons ten deel valt, ons een uitzicht verschaft over de velden en zo een inzicht in de bekoring van de Schepping. Marc Mulders Tekst uit de publikatie die recent uitgekomen is en samenvalt met de foto-expositie Baest Geheim landschap in het Noordbrabants Museum te s-hertogenbosch, 8 mei t/m 29 augustus

13 rectangular fields and monotonous cornfields. One of these rooms is the natural pearl of the Baest estate. Encompassed by the triangle of Tilburg, s-hertogenbosch and Eindhoven and encircled by the A58 and civilian and military airfields, it is almost a miracle that Baest has survived in the middle of this urbanization, land consolidation, expansion and industrialization. The credit for this primarily goes to Jan Hein van de Mortel who has lovingly restored and protected the estate. Whereas the Baest estate used to form a natural unit with the farming community within and outside its borders, this harmony has now been disrupted, particularly by the industrial developments within the large-scale livestock industry. A number of farmers have chosen to make the changeover from family business to industry, whereby farming is no longer tied to the land or the area and thus no longer tied to its neighbours, to Baest. In addition, years ago several reports were already raising the alarm about the effect on the environment at Baest of pesticides, fertilizer and slurry used in the immediate vicinity. It is high time for some aid for the Creation. Hence this book. Perhaps it could also be an antidote for the mega-cowsheds planned for around Baest, which nobody is allowed to see inside of, shuttered and closed, where no ray of sunshine can enter, the animals never see daylight, robbed as they are of the rhythm of day and night. The majority of the photos in this book are precisely about the daylight that is our lot, which provides us with a view over the fields and thus an insight into the wonder of the Creation. Marc Mulders Text from the publication recently published and coinciding with the photo exhibition Baest Geheim Landschap (Baest Secret Landscape) in the Noordbrabants Museum in s-hertogenbosch, 8 May through 29 August

14 Biografie Marc Mulders * 1958, Tilburg-NL Solotentoonstellingen One man shows 1991 Marc Mulders Stedelijk Museum, Amsterdam Galerie Wittenbrink, München 1993 Marc Mulders, Zes projecten. Een serie solopresentaties van Nederlandse kunstenaars in de projectruimte, Van Abbemuseum, Eindhoven 1997 Galerie Daniel Templon, Parijs/Paris 1999 Splinters and Grass Stefan Stux Gallery, New York 2003 Galerie Brennecke, Berlijn/Berlin 2005 Zomer in de Nieuwe Kerk schetsen van glas-in-loodraam Een tuin van glas / sketches for stained glass window, De Nieuwe Kerk, Amsterdam 2006 De zachte vacht van het sterven (Vanitas, Sarah Lucas), Frans Hals Museum De Hallen, Haarlem 2007 Liturgie en typografie, Manifesten, illustraties, affiches en edities. Bibliotheekpresentatie Van Abbe museum, Eindhoven 2008 Mapping Out Paradise met Claudy Jongstra, De Pont museum voor hedendaagse kunst, Tilburg Marc Mulders en Claudy Jongstra Nederlandse Ambassade, Berlijn/ Berlin Marc Mulders Galerie Brennecke, Berlijn 2009 Huis Bergh in de bloemen schilderijen, foto s, collages, s-heerenberg Galerie Brennecke, Berlijn 2010 Geheim Landschap BORZO, Amsterdam Baest - Geheim Landschap foto s van Marc Mulders, Noordbrabants Museum, s-hertogenbosch The Seven Last Words of Christ. Glasinstallatie in het Nationaal Glasmuseum, Leerdam Selectie van groepstentoonstellingen Selected group exhibitions 1986 Prix de Rome 1985 Museum Fodor, Amsterdam 1987 Een grote activiteit. Nieuwe generaties in de Nederlandse kunst/a great activity. New generations in Dutch art Stedelijk Museum, Amsterdam 1990 Gemengd bedrijf. Jongere kunstenaars in Nederland, een keuze Haags Gemeentemuseum, Den Haag 1992 De Opening De Pont museum voor hedendaagse kunst, Tilburg 1993 Religieuze kunst. Keuzes van Marc Mulders Museum voor Religieuze Kunst, Uden Scuola. Giovani artisti Olandesi e Fiamminghi/Dutch and Flemish contribution at the Biennale di Venezia Scuola di San Pasquale, Venetië/Venice 1994 Idea Europa Palazzo Pubblico Siena, Museo Civico/Civic Museum of Padua 1995 Couplet V: dansende meisjes, ter ere van Gustav Mahler, langs de randen van het expressionisme Stedelijk Museum, Amsterdam 1997 Dutch light met/with Guido Geelen, Stefan Stux Gallery, New York 1998 NL Van Abbemuseum, Eindhoven 2000 And / and / and (part 2), SO, by Alexander van Slobbe spring/summer collection 2001, Ecole Nationale Supérieure des Beaux Arts, Parijs/Paris 82,65% verf, een keuze uit de aanwinsten Stadsgalerij, Heerlen SO, by Alexander van Slobbe Flagstore, Tokio/Tokyo, Japan An unfinished past/unvollendete Vergangenheit Neues Museum Nürnberg/Neurenberg, Warschau/ Warsaw & Pulchri Studio, Den Haag/ The Hague Gathering, Claudy Jongstra & Marc Mulders Egg, Londen/London De voorstelling, Nederlandse Kunst in het Stedelijk Paleis, een keuze van Hare Majesteit Koningin Beatrix Stedelijk Museum, Amsterdam 2003 Gogh Modern. Van Gogh en de hedendaagse kunst Van Gogh Museum, Amsterdam 2004 Collectie Rabobank Nederland Gemeentemuseum, Den Haag Nederland niet Nederland Van Abbemuseum, Eindhoven 2005 HxBxD, Rabo-Kunstcollectie Gemeentemuseum, Den Haag 2006 De ark van Noach/Noah s ark De Pont museum voor hedendaagse kunst, Tilburg Armando, Mulders, Zuurmond, schilders pur sang Armandomuseum, Amersfoort Never felt before, 10 jaar studio Claudy Jongstra Textielmuseum, Tilburg 2007 Waterverf, aquarellen Roger Raveelmuseum, Machelen aan de Leie, België/Belgium 14

15 Le peintre maudit De Halle, Geel, België/Belgium Steeds hetzelfde beweren Erik Andriesse, Marc Mulders, Hans van Hoek, BORZO modern & contemporary art, Amsterdam 2008 La collection De Pont à Paris Institut Neerlandais, Parijs/Paris Heilig Vuur Stedelijk Museum in de Nieuwe Kerk, Amsterdam Mei Marc Mulders & Claudy Jongstra, BORZO, Amsterdam 2009 Marc Mulders & Claudy Jongstra Nederlandse ambassade, Berlijn/ Berlin 2010 Passie. Marc Mulders & Reinoud van Vught. Museum voor Religieuze Kunst, Uden Opdrachten Commissions 1999 Glas-in-loodraam De Schepping/ stained glass window Genesis, N.H. Kerk, Rhoon 2000 Een raam in Rhoon, ontwerpkarton en aquarellen voor glas-in-loodraam/ model and watercolours for stained glass window, N.H. Kerk Rhoon, Kasteel van Rhoon 2001 Twee glas-in-loodramen Stigmata en Pelikaan/two stained glass windows Stigmata and Pelican, St. Stevenskerk, Nijmegen Tweede glas-in-loodraam Ark van Noach en Regenboog/second stained glass window Noah s ark and Rainbow, N.H. Kerk, Rhoon 2004 Glas-in-loodraam Een tuin van glas, t.g.v. het 25-jarig regeringsjubileum van koningin Beatrix/stained glass window, on the occasion of the Silver Jubilee of Queen Beatrix of the Netherlands, De Nieuwe Kerk, Amsterdam 2006 Glas-in-loodraam De Apocalypse/ stained glass window The Apocalypse, Museum Catharijne Convent, Utrecht Glas-in-loodraam Laatste Oordeel/ stained glass window Last Judgement, St. Janskathedraal Den Bosch 2007 Glas-in-loodraam Oranjefonds/stained glass window Oranjefonds, Utrecht 2009 Hoofdkantoor/Headquarters Rabobank Maastricht, Maastrichts ballet in glas Documentaire Documentary 2008 Dauw/Dew kunstenaar Marc Mulders. Samenstelling en regie Ben Jurna. Camera en regie Carrien Dijkstra, 70 minuten 2008 Mapping out Paradise Samenstelling en regie Ben Jurna. Camera en regie Carrien Dijkstra, 15 minuten Bibliografie, een keuze Selected bibliography W. Beeren, Marc Mulders, Een grote activiteit/a great activity, Stedelijk Museum Amsterdam, 1987 J. Guldemond, Marc Mulders, Zes projecten/six projects, Van Abbemuseum, Eindhoven, 1994 M. van Nieuwenhuyzen, Interview Marc Mulders, Stedelijk Museum bulletin Couplet V, Amsterdam, 1995 R. Fuchs, Arranging flowers, Brush Tracks, Tilburg, 1999 L. Heyting, Een tuin van glas, herdenkingsraam zilveren regeringsjubileum Koningin Beatrix, 2005 H. den Hartog Jager, Marc Mulders: Alleen voor vleeseters/marc Mulders: Strictly for carnivores; Marc Mulders Dauw/Dew 2005 W J. Otten, Over het genereuze: Aantekeningen bij het werk van Marc Mulders/On generosity: Considering the work of Marc Mulders; Marc Mulders Dauw/Dew, 2005 Wim Beeren - Om de kunst, opvattingen van een museumman over moderne kunst, kunstenaars, musea en kunstbeleid. Teksten van Wim Beeren, de Amsterdamse jaren in het Stedelijk Museum o.a. over Marc Mulders, NAI Uitgevers/ Publishers, Rotterdam, 2005 H. den Hartog Jager, Dit is Nederland in tachtig meesterwerken, Atheneum Polak, Amsterdam H. van Osch, Kunst kan genereus zijn / Art can be generous too, Marc Mulders Nevel/Mist, Waanders uitgeverij Zwolle,

16 Agenda 9/5-29/5 MARC MULDERS 26/5-30/5 ART AMSTERDAM, STAND 80 5/6-26/6 CHRISTINE PHILIPP JULI EN AUGUSTUS IS DE GALERIE GESLOTEN Expositie Geheim Landschap Schilderijen van Marc Mulders Borzo, Amsterdam De expositie wordt in aanwezigheid van de kunstenaar geopend op zondag 9 mei om 17 uur Tentoonstelling 9-29 mei Baest - Geheim Landschap foto s van Marc Mulders Noordbrabants Museum, s-hertogenbosch Tentoonstelling 8 mei - 29 augustus Glasinstallatie The Seven Last Words of Christ Nationaal Glasmuseum, Leerdam Tentoonstelling 22 juni juni 2011 detail installatie voor Nationaal glasmuseum Leerdam Download onze nieuwsbrieven op / alle schilderijen zijn te koop Openingstijden: woensdag t/m zaterdag van tot uur en op afspraak Colofon Uitgave en copyright Borzo Teksten Paul van Rosmalen, Marc Mulders Fotografie Marc Mulders, Pieter de Vries, Texel Vormgeving Scherpontwerp Productie Waanders Oplage 2500 ex. Borzo Kunsthandel BV Keizersgracht EJ Amsterdam - NL T +31 [0] F +31 [0]

Kunstenaars. Statenkwartier. in het

Kunstenaars. Statenkwartier. in het Kunstenaars in het Statenkwartier Ontmoeting & Verbeelding Kunstenaars in het Statenkwartier organiseren op 6 en 7 april 2013 de derde Kunstroute door hun wijk! De groep bestaat uit 82 kunstenaars die

Nadere informatie

UITNODIGING. zaterdag zondag 12.00-18.00 uur. kunstenaarsinhetstatenkwartier.nl

UITNODIGING. zaterdag zondag 12.00-18.00 uur. kunstenaarsinhetstatenkwartier.nl UITNODIGING zaterdag zondag 12.00-18.00 uur kunstenaarsinhetstatenkwartier.nl In deze folder vindt u een overzicht van de deelnemende kunstenaars met een korte beschrijving van hun werk. U kunt op de kaart

Nadere informatie

September 2015 - February 2016. Nederlands / English. city maps. included. This is The Hague Edition 12 > September 2015 - February 2016

September 2015 - February 2016. Nederlands / English. city maps. included. This is The Hague Edition 12 > September 2015 - February 2016 September 2015 - February 2016 Nederlands / English This is The Hague Edition 12 > September 2015 - February 2016 city maps included Shop the world most exclusive brands, such as Burberry, Salvatore Ferragamo,

Nadere informatie

REPORT OF. June 12+13 13

REPORT OF. June 12+13 13 REPORT OF Oerol Seminar Sense of Place June 12+13 13 Cultural Landscape Development in a World Heritage Area 1 The real voyage of discovery consists not in seeking new landscapes, but in having new eyes.

Nadere informatie

Tomás Saraceno. Solar Bell

Tomás Saraceno. Solar Bell Tomás Saraceno Solar Bell Tomás Saraceno Solar Bell PORTSCAPES 2, MAASVLAKTE 2 Solar Bell hoort bij de aanleg van Maasvlakte 2 Solar Bell van Tomás Saraceno is het laatste van een flinke reeks kunstprojecten

Nadere informatie

hospitality industry The IBUS Company Op de valreep, 10 vragen aan de familie van Hodder Cabaret: Irene van der Aart 8 november New Company

hospitality industry The IBUS Company Op de valreep, 10 vragen aan de familie van Hodder Cabaret: Irene van der Aart 8 november New Company Double Dutch nr 6double dutch 2008 oktober hospitality industry My COMPANY New Company The IBUS Company Dinner is served Op de valreep, 10 vragen aan de familie van Hodder Cabaret: Irene van der Aart 8

Nadere informatie

#28 - sep t e m be r 2012. Borzo nieuws. Ger van Elk

#28 - sep t e m be r 2012. Borzo nieuws. Ger van Elk #28 - sep t e m be r 2012 Borzo nieuws Ger van Elk AS IS AS WAS - AS WAS AS IS AS IS AS WAS AS WAS AS IS Het wordt echt heel mooi, romantisch, lyrisch en esthetisch. Ik ben niet meer bang voor esthetiek.

Nadere informatie

Deelnemende kunstenaars THE ART OF AUDIO SCIENCE DÉ WAARNEMING. Uitgave in het kader van QUA ART QUA SCIENCE

Deelnemende kunstenaars THE ART OF AUDIO SCIENCE DÉ WAARNEMING. Uitgave in het kader van QUA ART QUA SCIENCE Deelnemende kunstenaars THE ART OF AUDIO SCIENCE DÉ WAARNEMING Uitgave in het kader van QUA ART QUA SCIENCE september - november 2007 Stichting Qua Art Qua Science Voorwoord Qua Art - Qua Science 2004-2008

Nadere informatie

het fenomeen van de scha al the phenemenon of scale de kuns t van nanotechnologie the art of nanotechnology

het fenomeen van de scha al the phenemenon of scale de kuns t van nanotechnologie the art of nanotechnology het fenomeen van de scha al the phenemenon of scale de kuns t van nanotechnologie the art of nanotechnology Uitgave in het kader van QUA ART QUA SCIENCE M a r t h a J. H a v e m a n h e t f e n o m e e

Nadere informatie

The Power of the Object

The Power of the Object The Power of the Object How do museums deal with contested historical issues? How do you exhibit causes, effects and concepts by means of objects? These are just two of the key issues facing contemporary

Nadere informatie

Vertaling: Menu About us Projects Partners News. Homepage COATING FOR ART AND INTERIOR View our most recent work.

Vertaling: Menu About us Projects Partners News. Homepage COATING FOR ART AND INTERIOR View our most recent work. Vertaling: Menu About us Projects Partners News Homepage COATING FOR ART AND INTERIOR View our most recent work. About us Company is the number one specialist in Liquid Gloss. A transparent two-component

Nadere informatie

Company in the School Between experiment and heritage

Company in the School Between experiment and heritage Gezelschap in de School Tussen experiment en erfgoed Gedachten bij de residency van Emio Greco PC aan de Theaterschool van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Company in the School Between experiment

Nadere informatie

B NIEUWS #01. EVOCATIvE. THROUGH AMBIGUITY Filippo Maria Doria on his Archiprix winning project page 10/11. 4/5 BK in depth.

B NIEUWS #01. EVOCATIvE. THROUGH AMBIGUITY Filippo Maria Doria on his Archiprix winning project page 10/11. 4/5 BK in depth. B NIEUWS #01 15 SEPTEMBER 2014 periodical of the faculty of architecture and the built environment TU EVOCATIvE architecture THROUGH AMBIGUITY Filippo Maria Doria on his Archiprix winning project page

Nadere informatie

het nieuwe rijksmuseum

het nieuwe rijksmuseum het nieuwe rijksmuseum 06 Cruz y Ortiz leggen structuur bloot 16 Museum is overrompelende entree rijker 42 Het verbod op een witte wand voor oude kunst 50 Er is meer Cuypers te zien dan ooit 66 Uitgraven

Nadere informatie

5 Inspiration Bijker: Trevor Pinch taught me the trade. 8-9 Damsma Een quotum geeft een verkeerd signaal

5 Inspiration Bijker: Trevor Pinch taught me the trade. 8-9 Damsma Een quotum geeft een verkeerd signaal 2 Maarten Vink Ik was opstandig, maar niet losgeslagen 8-9 Damsma Een quotum geeft een verkeerd signaal 5 Inspiration Bijker: Trevor Pinch taught me the trade 7 Great risks UCM alumna on why she wants

Nadere informatie

Vier eeuwen Amsterdamse grachtenhuizen en hun bewoners Four centuries Canal Houses of Amsterdam and their residents

Vier eeuwen Amsterdamse grachtenhuizen en hun bewoners Four centuries Canal Houses of Amsterdam and their residents grachtenhuizen Houses on the Amsterdam Canals Vier eeuwen Amsterdamse grachtenhuizen en hun bewoners Four centuries Canal Houses of Amsterdam and their residents Gefotografeerd door Photographed by Arjan

Nadere informatie

OVER PEOPLE STORIES EUROPE FROM TULIPS TO TICKETS FROM OUR SHOPS IN

OVER PEOPLE STORIES EUROPE FROM TULIPS TO TICKETS FROM OUR SHOPS IN WORLD OF DELIGHTS WORLD OF DELIGHTS LET S RUN THA T STORE FROM TULIPS TO TICKETS LET S RUN THA T STORE OVER 60 SHOPS IN EUROPE STORIES FROM OUR PEOPLE WORLDOFDELIGHTS.COM EXPLORE OUR NEW BOAT TRIPS & EXCURSIONS

Nadere informatie

Art & Culture. Dutch Artists in Vietnam Op de valreep, 10 vragen aan de familie Ketelaar Queen s Ball & Koninginnedag

Art & Culture. Dutch Artists in Vietnam Op de valreep, 10 vragen aan de familie Ketelaar Queen s Ball & Koninginnedag Double Dutch nr 4double dutch 2008 maart Art & Culture My COMPANY ONE Dutch Artists in Vietnam Op de valreep, 10 vragen aan de familie Ketelaar Queen s Ball & Koninginnedag Vraag & aanbod Dutch Business

Nadere informatie

Fall 1998. Voices. fromholland A bilingual quarterly update of news from the Netherlands. Een tweetalig kwartaaloverzicht van nieuws uit Nederland

Fall 1998. Voices. fromholland A bilingual quarterly update of news from the Netherlands. Een tweetalig kwartaaloverzicht van nieuws uit Nederland Voices Fall 1998 fromholland A bilingual quarterly update of news from the Netherlands Een tweetalig kwartaaloverzicht van nieuws uit Nederland Inhoud Voices fromholland Colofon 4-5 redactioneel 6-9 Holland-overzee

Nadere informatie

Ezelsoor: Newsletter of the Department of Book and Digital Media Studies

Ezelsoor: Newsletter of the Department of Book and Digital Media Studies Ezelsoor: Newsletter of the Department of Book and Digital Media Studies Spring 2006 Index Editorial Welcome to the second issue of the renewed Ezelsoor. Here we hope to provide you with the latest developments

Nadere informatie

Imagine... Keep in touch > nanhtv@nhtv.nl. NHTV Alumni Magazine

Imagine... Keep in touch > nanhtv@nhtv.nl. NHTV Alumni Magazine 2009 Imagine... NHTV Alumni Magazine Keep in touch > nanhtv@nhtv.nl NHTV P.O. Box 3917 NL-4800 DX Breda The Netherlands T +31 (0)76 533 22 03 F +31 (0)76 533 22 05 nanhtv@nhtv.nl www.nhtv.nl Discover your

Nadere informatie

Z33. House for contemporary art. Nu. 2008-2010

Z33. House for contemporary art. Nu. 2008-2010 Z33. Nu. n u Z33. House for contemporary art. Nu. 2008-2010 EN Z33 is a house for contemporary art. Since its foundation in 2002, Z33 s mission has essentially boiled down to this: in projects and exhibitions,

Nadere informatie

DUTCH DESIGN HOTEL ARTEMIS D&A EXPO 15.1: ROOD-WIT-BLAUW-ORANJE; VAN NEDERLANDSE BODEM. design artemis

DUTCH DESIGN HOTEL ARTEMIS D&A EXPO 15.1: ROOD-WIT-BLAUW-ORANJE; VAN NEDERLANDSE BODEM. design artemis DUTCH DESIGN HOTEL ARTEMIS D&A EXPO 15.1: ROOD-WIT-BLAUW-ORANJE; VAN NEDERLANDSE BODEM design artemis Welkom Welcome DUTCH DESIGN HOTEL ARTEMIS is een design en kunst hotel, geïnspireerd door de puurheid

Nadere informatie

CO 2 TODAY. Inspirerende initiatieven in 17 steden TODAY. Inspiring initiatives in 17 cities. Klimaatinitiatieven gaan niet alleen over de

CO 2 TODAY. Inspirerende initiatieven in 17 steden TODAY. Inspiring initiatives in 17 cities. Klimaatinitiatieven gaan niet alleen over de Klimaatinitiatieven gaan niet alleen over de toekomst. Er gebeurt al ontzettend veel. Nu. Vandaag. Dit boek toont stimulerende plannen én gerealiseerde projecten van de Nederlandse steden die het Europese

Nadere informatie

Imagine... Keep in touch > nanhtv@nhtv.nl. NHTV Alumni Magazine. Etnastraat. Reduitlaan. Sibeliuslaan. Sibeliuslaan

Imagine... Keep in touch > nanhtv@nhtv.nl. NHTV Alumni Magazine. Etnastraat. Reduitlaan. Sibeliuslaan. Sibeliuslaan Etnastraat Reduitlaan 2008 Sibeliuslaan Mgr. Hopmansstraat Karnemelkstraat Stappegoorweg Imagine... Sibeliuslaan NHTV Alumni Magazine Archimedesstraat Haagweg Keep in touch > nanhtv@nhtv.nl NHTV P.O. Box

Nadere informatie

Design is a humanist activity. If it s not, I don t know what it s doing.

Design is a humanist activity. If it s not, I don t know what it s doing. Design is a humanist activity. If it s not, I don t know what it s doing. Susan Szenasy preface The Rotterdam Design Prize believes its duty is to stimulate thought and debate on design s role in the cultural

Nadere informatie

VanSpijk/Rekafa Publishers voorjaar 2015 spring

VanSpijk/Rekafa Publishers voorjaar 2015 spring VanSpijk/Rekafa Publishers voorjaar 2015 spring nieuwe boeken / new books Wim Gijzen Een bezoek aan alle 863 gemeenten in Nederland - 1972 p. 1-3 Jan Kersschot Bodyscapes p. 4-5 Ryan Mendoza Amerikkka

Nadere informatie

Amsterdam, kunst- en cultuurstad van wereldklasse. Advies kunstschouw Görgün Taner

Amsterdam, kunst- en cultuurstad van wereldklasse. Advies kunstschouw Görgün Taner Amsterdam, kunst- en cultuurstad van wereldklasse Advies kunstschouw Görgün Taner Amsterdam, kunst- en cultuurstad van wereldklasse Advies kunstschouw Görgün Taner 2 Görgün Taner (1959) is algemeen directeur

Nadere informatie

WORLD TRADE CENTER AMSTERDAM

WORLD TRADE CENTER AMSTERDAM WORLD TRADE CENTER AMSTERDAM interiors 2011 1 inhoud / contents WTC INTERIORS: ORIGINAL AND FAMILIAR Introduction 4 Central Hall, A Tower 6 Introduction to music 8 Art in the WTC 10 Bakker 12 Den Hartog

Nadere informatie

Meer gebruikmaken van het gevoel dat bloemen en planten losmaken Take more advantage of the feelings stirred up by flowers and plants

Meer gebruikmaken van het gevoel dat bloemen en planten losmaken Take more advantage of the feelings stirred up by flowers and plants Meer gebruikmaken van het gevoel dat bloemen en planten losmaken Take more advantage of the feelings stirred up by flowers and plants Logistieke kosten naar beneden brengen Decreasing logistical costs

Nadere informatie