Concept Strategisch Plan. Nationaal Leger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Concept Strategisch Plan. Nationaal Leger"

Transcriptie

1 Concept Strategisch Plan Nationaal Leger

2 STRATEGISCH PLAN NATIONAAL LEGER INHOUDSOPGAVE 2 Deel I Voorwoord Samenvatting Strategie Defensie Organisatie in het algemeen 1. Inleiding 2. Overheidsbeleid inzake nationale veiligheid 2.1 Het Overheidsbeleid inzake Defensie 3. Het Nationaal Leger 3.1 Grondwettelijke en bijzondere taken 3.2 Gezag en bevel over het Leger 3.3 Bestaande structuur 3.4 Personeel 4. Strategische uitgangspunten 4.1 Missie 4.2 Visie 4.3 Kernwaarden 4.4 Doelstellingen 5. Interne analyse 5.1 Sterkten en Zwakten 5.2 Kernactiviteiten 5.3 Voorgestelde organisatiestructuur 5.4 Financiering Financieringsstructuur NL Financieringsmethode NL Opbrengsten bijzondere taken NL 6. Externe analyse 6.1 Kansen en bedreigingen 7. Strategieën en beleidsprioriteiten 7.1 Strategieën 7.2 De beleidsprioriteiten 7.3 Geselecteerde projecten Prioriteitsprojecten ( Project ) planning Begroting van de projecten Literatuur Verklarende woordenlijst 2/50

3 Bijlagen 1. INLEIDING 3 Het Nationaal Leger heeft een zeer belangrijke taak binnen ons staatsapparaat als instrument van de regering bij de verdediging van de souvereiniteit en territoriale integriteit van Suriname. Daarnaast zijn er, conform de moderne opvattingen over de inzet van legers bij de ontwikkeling van een land, bijzondere taken aan het Nationaal Leger opgedragen, die hun wettelijke basis vinden in de Wet Nationaal Leger. Om optimaal en planmatig gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden van het Nationaal Leger en om efficiënt ontwikkelingsprocessen binnen dit apparaat te begeleiden en te sturen, is er de afgelopen jaren door een grote groep functionarissen binnen de defensie-organisatie gewerkt aan een Strategisch Plan. Dit Strategisch Plan bestaat uit 2 delen; een eerste, algemeen deel, waarin de strategie van de defensieorganisatie in het algemeen wordt besproken; en een tweede deel, waarin de plannen van de krijgsmachtdelen en de zelfstandige onderdelen worden uitééngezet. Na de inleiding in Hoofdstuk 1 worden het overheidsbeleid inzake nationale veiligheid en inzake defensie besproken in Hoofdstuk 2. In Hoofdstuk 3 wordt ingegaan op verschillende zaken het Nationaal Leger rakende: de grondwettelijke en bijzondere taken; het gezag en bevel over het leger; en de bestaande structuren en het personeel. De strategische uitgangspunten zoals missie, visie, kernwaarden en doelstellingen zijn neergelegd in Hoofdstuk 4. Dan volgt in Hoofdstuk 5 de interne analyse, waarin de kernactiviteiten, de organisatiestructuur, de financiëringsstructuur en financiëringsmethode, de opbrengsten vanuit de bijzondere taakstelling en de sterkten en zwakten besproken worden. Hoofdstuk 6 geeft een externe analyse [kansen en bedreigingen]. Tot slot worden in Hoofdstuk 7 de strategieën en beleidsprioriteiten behandeld, waaronder ook de geselecteerde projecten en prioriteitsprojecten. Het Strategisch Plan, zoals het hier is gepresenteerd, heeft door de indeling in projecten een grote mate van realiseerbaarheid. Immers, per project kan door de Overheid gezocht worden naar mogelijkheden ter verwezenlijking. De samenstellers van het plan menen dat met de implementatie van hetgeen hierin is neergelegd de professionaliteit van het Nationaal Leger wordt gegarandeerd en dat de dienstverlening naar de Surinaamse gemeenschap toe beter dan ooit tot zijn recht zal komen. 2. OVERHEIDSBELEID INZAKE NATIONALE VEILIGHEID In de visie van de huidige Surinaamse regering dient de defensie-organisatie een conditie te helpen scheppen voor nationale ontwikkeling, namelijk veiligheid. Het begrip veiligheid heeft thans een gemodificeerde conceptie met een grotere dimensie dan voorheen. Was veiligheid in het verleden slechts gerelateerd aan geografische integriteit en souvereiniteit en werd dit concept veelal geplaatst in een puur politiek-militaire context, thans heeft veiligheid vooral te maken met vrede, economische ontwikkeling, bestrijding van drugsgerelateerde misdaad, bestrijding van corruptie, armoede en geweld, bevordering van sociale rechten en mensenrechten, dus bescherming en bevordering van de rechtsstaat, milieubescherming, een goede voorbereiding op calamiteiten en het ontwikkelen van vertrouwen tussen de overheid en de bevolking en tussen staten onderling. Veiligheid en politieke stabiliteit in de regio worden echter bedreigd door de toenemende drugshandel en het groeiende drugsverkeer, armoede en sociale onrust, grensgeschillen, mensensmokkel, illegale grensoverschrijding, milieuverontreiniging en natuurrampen. 3/50

4 4 Het bewaken van veiligheid is tegen deze achtergrond niet slechts een aangelegenheid van de ministeries van Defensie en van Justitie en Politie, maar een collectieve verantwoordelijkheid van alle ministeries van algemeen bestuur, het maatschappelijk middenveld en zelfs de gehele bevolking. Het Nationaal Leger is primair bedoeld om de nationale integriteit en souvereiniteit te beschermen terwijl het een grote bijdrage kan leveren aan de nationale en internationale veiligheid die onder meer belangrijke voorwaarden zijn voor nationale ontwikkeling en politieke stabiliteit van het land. Aangezien het de grootste gewapende macht is, is het Nationaal Leger een belangrijke drager van de Surinaamse rechtsstaat. Volgens de Wet kan het Nationaal Leger middels het uitoefenen van zijn bijzondere taken op verzoek van het bevoegd gezag ondersteuning bieden aan criminaliteitsbestrijding, toezicht op het vreemdelingenverkeer, handhaving van de inwendige veiligheid, tegengaan van smokkel van mensen en goederen, bewaking van de wettelijke regelingen, voorkoming van epidemieën waaronder malaria, humanitaire operaties, milieubescherming in met name het binnenland en op zee, ontwikkeling van het binnenland en infrastructurele en andere civiele werken. 2.1 HET OVERHEIDSBELEID INZAKE DEFENSIE De defensie-organisatie zal optimaal participeren in bilaterale en multilaterale samenwerkingsverbanden ter vestiging van een nationaal en internationaal klimaat dat vrede en zelfs veiligheid garandeert en daardoor vooruitgang van de wereldgemeenschap mogelijk maakt. Dit klimaat zal onze nationale ontwikkeling bevorderen. Het defensiebeleid is gebaseerd op de volgende inzichten: - Surinaamse en buitenlandse illegaal opererende groepen zullen voortdurend trachten delen van het Surinaams grondgebied af te sluiten voor en te onttrekken aan het centraal gezag. - De souvereiniteit en de territorial integriteit van Suriname worden bedreigd door allerlei vormen van grensoverschrijdende criminaliteit, zoals drugsactiviteiten, illegale goudwinning met kwikvervuiling van kreken en rivieren, illegale bosbouw met ontbossing en goud-, wapen- en mensensmokkel. - Een soortgelijk gevaar bedreigt alle landen die grenzen aan het Amazonewoud. Dit vereist beleid dat gericht is op de totstandkoming van een samenwerkingsverband waarin deze landen samen met andere naties tegen dit gemeenschappelijk gevaar ten strijde trekken. - Ten einde derving van staatsinkomsten uit onder andere de exploitatie van natuurlijke hulpbronnen zoveel mogelijk tegen te gaan, zal het Nationaal Leger op steeds effectievere wijze worden ingezet bij de bewaking van staatsgrenzen, het grondgebied en de economische zone. - Een sterke uitbouw van de civiel-militaire relaties moet het Leger op voldoende grote schaal betrekken bij de rehabilitatie en bouw van civiele werken. - Suriname dient ernstig rekening te houden met de mogelijkheid dat zij wordt geconfronteerd met buitenlandse agressie. 4/50

5 5 In verband met de rol, de taak en vooral de plaats van het Nationaal Leger in onze democratische rechtsstaat, is het van belang dat het beleid met betrekking tot opleidingen, trainingen en doctrines bevordert, dat het leger conform de wet zijn taken blijft uitvoeren onder verantwoordelijkheid van en in ondergeschiktheid aan het bevoegd gezag. Voor een succesvolle taakuitoefening door het leger, zal het personeelsbeleid gebaseerd zijn op een deugdelijke beleidsvisie over het nodige instromend personeel, het niet actief dienend personeel en het uitstromend personeel. Binnen het personeelsbeleid is ook voorzien in de instelling van een reservistenkorps, dat binnen de komende 5 jaren gerealiseerd zal worden. Hierdoor kan op efficiënte en effectieve wijze gebruik gemaakt worden van de vaardigheden van gewezen militairen en andere burgers voor de uitvoering van de bijzondere taken hetgeen een belangrijke bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van civiel-militaire relaties in Suriname. Naast de ontwikkeling van de menselijke hulpbronnen zal voor het garanderen van een optimale taakuitoefening door het leger aandacht geschonken moeten worden aan de verbetering van logistieke procedures, infrastructuur, materiaal en materieel. De optimalisering van de medische zorg in het algemeen en de geestelijke gezondheidszorg in het bijzonder, zal adequaat ter hand moeten worden genomen. Het medisch beleid is gericht op het instandhouden en verder verbeteren van het bestaande dienstverleningspakket, dat gebaseerd is op eerstelijnsgezondheidszorg. Daartoe zal de poliklinische functie van het Militair Hospitaal voltooid worden, terwijl structuren ervan aangewend zullen worden om ondersteuning te verlenen aan de gezondheidszorg in het kader van voorkoming en bestrijding van rampen. Het in het Militair Hospitaal accommoderen van andere gewapende machten zal in beschouwing worden genomen. 5/50

6 HET NATIONAAL LEGER GRONDWETTELIJKE EN BIJZONDERE TAKEN De taken van het Nationaal Leger zijn bij de grondwetswijziging van 1992 [S.B no. 38] in het artikel 177 als volgt vastgelegd: 1. Het Nationaal Leger heeft tot taak de verdediging van de souvereiniteit en de territoriale integriteit van Suriname tegen buitenlandse gewapende militaire agressie. 2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid kan het Leger belast worden met bijzondere taken bij wet te regelen. 3. Het Leger oefent zijn taak uit onder verantwoordelijkheid van en in ondergeschiktheid aan het bevoegd gezag en in overeenstemming met de geldende rechtsregelen. 4. De inrichting van het Nationaal Leger en de rechtspositie van de militairen worden bij wet geregeld. De bijzondere taken waar lid 2 van art. 177 over spreekt, zijn uitgewerkt in art. 3 van de Wet Nationaal Leger [S.B no. 2]: 1. Het Leger wordt belast met de volgende bijzondere taken: a. het bewaken van de grenzen met inachtneming van de geldende regelingen; b. het verlenen van bijstand aan de politie, ingeval zulks ter handhaving van de inwendige veiligheid of de openbare orde door het bevoegde gezag noodzakelijk wordt geacht; c. het verlenen van hulp en bijstand ter voorkoming van rampen en ongevallen en de bestrijding van de gevolgen daarvan, zulks onverminderd de verantwoordelijkheid van anderen; d. het verlenen van bijstand bij de bewaking van de economische zone en het continentaal plateau en het toezicht houden op de naleving van de geldende wettelijke regelingen, één en ander met inachtneming van het internationaal recht; e. het verlenen van bijstand bij het voorbereiden en uitvoeren van projecten in verband met de sociaaleconomische ontwikkeling van Suriname dan wel het verlenen van hulp aan andere overheidsorganen daarbij; f. het verlenen van bijstand aan internationale organisaties, indien en voor zover daartoe door het bevoegde gezag opdracht wordt gegeven. 2. Bij of krachtens staatsbesluit kunnen met betrekking tot het bepaalde in lid 1 nadere regels worden gesteld. De grondwettelijke taak van het Nationaal Leger, de verdediging van de souvereiniteit en territoriale integriteit, is een taak die van oudsher aan ieder leger is toebedeeld. Het mag echter duidelijk zijn dat het niet zo vaak voorkomt dat er werkelijk invulling gegeven dient te worden aan deze taak. In de wereld van vandaag kan men zich zelfs afvragen of een klein land als Suriname met een klein leger als het Nationaal Leger wel in staat is hier invulling aan te geven. Inderdaad, als de buitenlandse gewapende militaire agressie zou uitgaan van een van de grootmachten in de wereld, zal het Nationaal Leger grote moeite hebben de souvereiniteit van ons land te verdedigen. In geval het om een agressieve daad van een kleiner land gaat, is er natuurlijk sprake van een andere situatie. En hoe denkbeeldig dit ook jarenlang is geweest, de huidige ontwikkelingen laten toch wel zien dat dit laatste niet tot de onmogelijkheden gerekend dient te worden. 6/50

7 7 De afgelopen jaren is men internationaal tot het besef gekomen dat een leger, vanwege de aard van de organisatie, en de inzetbaarheid van het personeel, vele andere nuttige diensten kan bewijzen aan de gemeenschap die de kosten draagt voor de instandhouding ervan. Het mes snijdt zo aan 2 kanten: de gemeenschap vaart er wel bij en het personeel blijft geoefend en gemotiveerd. Vandaar dat het zo belangrijk is dat de bijzondere taken bij wet zijn vastgesteld en dat het leger de mogelijkheid krijgt invulling te geven aan deze taken. De Memorie van Toelichting van de Wet Nationaal Leger wijst erop dat het leger, voor wat de primaire [grondwettelijke] taak betreft, in een monopoliepositie verkeert. Dit geldt niet voor de bijzondere taken die vaak een bijstandverlenend karakter hebben. De opsomming van de bijzondere taken in de wet is wel limitatief, d.w.z. dat er geen andere taken toegevoegd kunnen worden, tenzij er een wetswijziging plaatsvindt. Er wordt steeds meer een beroep gedaan op het Nationaal Leger invulling te geven aan de bijzondere taken. 3.2 Gezag en bevel over het Leger Het gezag en bevel over het Leger zijn geregeld in de artikelen 4 en 5 van de Wet Nationaal Leger. Deze grijpen terug op artikel 177 lid 3 van de Grondwet waarin staat dat het Leger zijn taak uitoefent onder verantwoordelijkheid van en in ondergeschiktheid aan het bevoegd gezag en in overeenstemming met de geldende rechtsregelen. De Memorie van Toelichting op de wijziging van de Grondwet in 1992 geeft aan dat in dit verband met bevoegd gezag bedoeld wordt " de middels vrije en geheime verkiezingen democratisch tot stand gekomen Regering, met de geen militairen zijnde President als Opperbevelhebber en de Minister van Defensie als politiek verantwoordelijke organen." De Memorie van Toelichting op de Wet Nationaal Leger refereert hieraan en bespreekt vervolgens de verhouding tussen de President, de Minister van Defensie en de Bevelhebber, (de commandoketen). De President is ten opzichte van welke minister dan ook, binnen het kader van de ordening van de uitvoerende macht, het hoger gezag; de ministers zijn aan hem verantwoording schuldig. Bovendien is aan de President expliciet het opperbevel over de strijdkrachten toevertrouwd [art. 100 van de Grondwet]. De Memorie van Toelichting op de Wet Nationaal Leger stelt dan ook dat het duidelijk is dat er tussen de President enerzijds en de Bevelhebber en de overige militairen anderzijds een hierarchische verhouding bestaat. De Minister is belast met de zorg voor defensieaangelegenheden; hij geeft leiding aan de activiteiten die tot vervulling van deze taak moeten leiden. Hij moet, om deze taak deugdelijk te kunnen vervullen en zich adequaat te kunnen verantwoorden tegenover de President, gezag over het Leger en zijn commandanten kunnen uitoefenen. De Memorie van Toelichting sluit dan haar bespreking van dit onderwerp met te stellen dat de commandoketen in beginsel loopt van de President naar de Minister en vervolgens naar de Bevelhebber en de overige legercommandanten. 7/50

8 De Wet Nationaal Leger geeft deze keten als volgt aan [art. 4]: 8 1. De President is Opperbevelhebber van de strijdkrachten en heeft als zodanig het hoogste gezag over het Leger. 2. De President neemt bij de uitoefening van zijn in lid 1 vermelde functie en bevoegdheid de bepalingen van de Grondwet van de Republiek Suriname en andere wetten in acht. 3. Met inachtneming van de aanwijzingen van de President is de Minister belast met het beheer over en het toezicht op de uitoefening van de taken van het Leger. 4. In ondergeschiktheid aan de President en de Minister en met inachtneming van de door hen gegeven instructies is de Bevelhebber belast met de bevelvoering over het Leger. Artikel 5 van de Wet Nationaal Leger geeft daarna aan dat de President de bevoegdheid heeft, na overleg met de Minister, om de Bevelhebber, de plaatsvervangend Bevelhebber, de Chef Staf en de onderdeelscommandanten te benoemen, te ontheffen, buiten functie te stellen, te schorsen en te ontslaan. De Bevelhebber dient gehoord te worden wanneer het in dezen de plaatsvervangend Bevelhebber, de Chef Staf of de onderdeelscommandanten betreft. 3.3 BESTAANDE STRUCTUUR Bestaande organisatiestructuur Ministerie van Defensie Inleiding Vanwege de meer direkte taakstelling die het Ministerie van Defensie heeft in relatie tot het Nationaal Leger zoals vervat in de omschrijving van de bijzondere taakstelling van het Ministerie van Defensie opgenomen in het Besluit Taakomschrijving Departementen 1991 zullen in deze paragraaf respectievelijk aan de orde worden gesteld de bestaande hoofdstructuur van het Ministerie van Defensie en de hoofdstructuur van het Nationaal Leger. Opgemerkt dient te worden dat de feitelijke organisatiestructuur van het Ministerie van Defensie afwijkt van de formele organisatiestructuur van dit ministerie. Een korte omschrijving van doelstelling en kerntaken zal bij de diverse functies van de hoofdstructuren worden opgenomen. De formele hoofdstructuur Ministerie van Defensie Op pagina 11 is de formele hoofdstructuur van het Ministerie van Defensie schematisch weergegeven. Deze structuur werd op 06 augustus 1993 bij resolutie vastgesteld. Een wijziging van deze formele hoofdstructuur werd in januari 1997 door de Raad van Ministers goedgekeurd op voorstel van de toenmalige minister van Defensie ( vide missive van de waarnemend voorzitter van de Raad van Ministers d.d. 07 januari 1997 ) maar werd niet geformaliseerd. De feitelijke hoofdstructuur van het Ministerie van Defensie Op pagina 12 is de bestaande hoofdstructuur van het Ministerie van Defensie weergegeven. De afwijkingen tussen deze en de formele hoofdstructuur zijn evident. Zo maakt de dienstplichtraad geen deel meer uit van de feitelijke structuur vanwege het facultatief gesteld hebben van de dienstplicht in Suriname. Voorts zijn de afdelingen Juridische Zaken & Verdragen en Public Relations en Voorlichting onder verantwoordelijkheid gesteld van de Minister van Defensie in plaats van de Direkteur van Defensie, terwijl de afdeling Studie en Ontwikkeling tot thans niet geoperationaliseerd is. 8/50

9 9 De afdeling Kabinet Militaire Zaken is opgeheven en is in de plaats hiervoor ingesteld de afdeling Defensie Strategische Planning en Opleiding. Onder deze afdeling ressorteren de afdelingen Strategische Dienst, Buro Internationale Betrekkingen en Civiel Militaire Relaties, welke afdelingen eerder een zelfstandige status hadden en deel uitmaakten van de Staf van het ministerie. Volledigheidshalve zij vermeld dat de afdeling Strategische Dienst als voortzetting van de afdeling Kabinet Militaire Zaken kan worden beschouwd en dat de 2(twee) stichtingen, t.w. Stichting Sociaal Fonds en Stichting Steunfonds thans deel uitmaken van de feitelijke structuur terwijl de Stichting Nazorg Militair Personeel thans wordt aangegeven als Stichting Nazorg Dienstplichtigen en ex-militairen. Het onderdirectoraat Personeel en Algemeen is reeds geruime tijd operationeel in tegenstelling tot het onderdirectoraat Materieel, Logistiek en Financiën. De feitelijke hoofdstructuur Nationaal Leger In de hoofdstructuur van het Ministerie van Defensie is tevens opgenomen de hoofdstructuur van het Nationaal Leger. Vide artikel 4 van de Wet Nationaal Leger heeft de President in de functie van Opperbevelhebber het hoogste gezag over het Nationaal Leger en is de Minister van Defensie belast met het beheer over en het toezicht op de uitoefening van de taken van het Leger. De Bevelhebber van het Nationaal Leger is belast met de bevelvoering over het Nationaal Leger. Hij wordt daarbij ondersteund door de commandanten van de 3(drie) krijgsmachtdelen (Landmacht, Marine en Luchtmacht) en de commandant van het zelfstandig onderdeel de Militaire Politie ( Het zelfstandig onderdeel reservistenkorps is thans niet geoperationaliseerd ). De opname in de hoofdstructuur van het instituut Plaatsvervangend Bevelhebber is tot thans niet gerealiseerd. (beschouw het art.5 lid 3 en volgende de artikelsgewijze toelichting, op art. 4 en 5 Wet Nationaal Leger.) 9/50

10 ORGANOGRAM MILITAIR HOSPITAAL 10 Algemene Direkteur ARCH./AGENDA BBBB Secretariaat Pers. Zaken Staf Interne Controle Economische Direkteur Medische Direkteur FINANCIËLE ZAKEN VOORRAAD BEHEER GEZINS POLI MANNEN PPOLI MEDISCHE REGISTRATIE OPNAME/ ONTSLAG SPEC POLI POLI AGGZ TRANSPORT HUISHOUDELIJKE DIENST TANDHK. POLI O.K./ AGD CIVIEL/TECHN DIENST APOTHEEK RÖNTGEN AFDELING VERPLEEG AFDELING BEWAKING MED/CHEM LAB Opmerking: Huishoudelijke dienst omvat: 1. Keuken 2. Wasserij 3. Schoonmaakdienst 10/50

11 ORGANOGRAM VAN HET NATIONAAL LEGER 11 B - NL CGS GENERALE STAF SPECIALE STAF C - LAMA C - LUMA C - MP MARINE 11/50

12 12 ORGANOGRAM VAN DE LANDMACHT C - LAMA SECRETARIAAT S - 1 S 2/3 S - 4 SSV - BAT C - INFBAT KST 12/50

13 ORGANOGRAM VAN DE MARINE 13 COMMANDANT MARINE CHEF DE KABINET S - 1 S - 2 S - 3 S - 4 VARENDE EENHEID STAFSTAFVERZORGING Cdt Marine Vloot TD Wacht Eenheid Vbdd Gnkd P01/P02/P03 P04/P05/P06 P07/P08 Wapenkamer Keuken SHARKI Kazco 13/50

14 ORGANOGRAM VAN DE LUCHTMACHT 14 C - LUCHTMACHT B SECRETARIS S1,S2, S3, S4 PLV C-LUCHTMACHT QUALITY CONTROL S1 S2 S3 S4 VLIEG- DIENST TD 14/50

15 ORGANOGRAM KORPS MILITAIRE POLITIE 15 MP Plv. CMP Kabinet CMP C-STAF/ Plv S - 1 S - 2 S - 3 S - 4 BSD RECH DIV. 1 DIV. 2 15/50

16 PERSONEEL Inleiding Het Leger bestaat, volgens artikel 6 van de Wet Nationaal Leger uit vrijwillig dienenden en eventueel dienstplichtigen, Sinds 1970 was de dienstplicht in Suriname van kracht, maar bij de grondwetswijziging van 1992 is de dienstplicht facultatief gesteld, vandaar de hierboven vermelde formulering in de Wet Nationaal Leger. Wel spreekt de Memorie van Toelichting van deze wet zich uit vóór handhaving van de dienstplicht; echter is dit een zaak van de wetgever geworden. Feit is nu, dat het leger uitsluitend bestaat uit vrijwillig dienenden, die dan onderscheiden kunnen worden in beroepsmilitairen en op arbeidsovereenkomst dienende militairen. De rechtspositie van beide groepen vrijwillig dienenden is geregeld in de Wet Rechtspositie Militairen, die vanaf juni 1996 van kracht is. In de nu volgende beschouwing worden enige aandachtspunten naar voren gebracht, die in de projecten Herstructurering personeelsbeleid en In- en uitstroombeleid personeel verder worden uitgewerkt. Opbouw van het personeelsbestand Vanwege het facultatief stellen van de dienstplicht en het onregelmatig oproepen van lichtingsploegen van arbeidscontractanten is er een relatieve vergrijzing opgetreden in het personeelsbestand van het leger. Lagere functies werden in het verleden door dienstplichtigen vervuld waardoor er een regelmatige roulatie plaatsvond. Het feit dat er geen of weinig carrièremogelijkheden waren voor degenen die dienden in deze functies, was geen bezwaar omdat men na anderhalf jaar afzwaaide om in de burgermaatschappij emplooi te vinden. De gemiddelde leeftijd van een geweerschutter [vroeger een dienstplichtige functie] nadert de 30 jaar, hetgeen niet gezond genoemd mag worden. De fysieke conditie van betrokkenen en het gebrek aan toekomstperspectief zijn zaken die in het te voeren personeelsbeleid meegenomen dienen te worden. Het aantal vrouwelijke militairen is laag, ongeveer 3.3 procent van het geheel. Opvallend is het relatief hoog opleidingsniveau van vrouwelijke militairen binnen de organisatie. Naast militair personeel kent de organisatie een groep burgerpersoneelsleden van zo'n 14 procent van het totale personeelsbestand. Hiervan is ongeveer eenderde deel geplaatst op het Centraal Kantoor. Voor nadere informatie over de opbouw van het personeelsbestand wordt verwezen naar de sterkte overzichten en grafische voorstellingen op de pagina s 23 tot en met 27. Personeelszorg a. Arbeidsomstandigheden De arbeidsomstandigheden laten over het algemeen te wensen over. Er is een groot tekort aan middelen op alle terreinen, varierend van kantoorbenodigdheden tot voertuigen en van de Persoonlijke Standaard Uitrusting tot munitie. Ook de voeding voldoet niet aan de vastgestelde standaarden. Vrijwel de totale infrastructuur dient met spoed aangepakt te worden. b. Arbeidsvoorwaarden De financiële voorzieningen voor militaire landsdienaren zijn niet geheel aangepast aan de sociaaleconomische realiteit [bij voorbeeld de gestegen kosten van levensonderhoud]. Dit geldt ook voor het burgerpersoneel. 16/50

17 17 De hoogte van de militaire en bijzondere toelagen, die in 1997 voor het laatst zijn bijgesteld, dient aangepast te worden. De medische voorzieningen zijn, zeker in vergelijking met de rest van het overheidsapparaat, goed te noemen. c. Maatschappelijke zorg De Militaire Sociale Dienst [binnen het Nationaal Leger] en de afdeling Personeelszorg [op het Centraal Kantoor] houden zich bezig met de maatschappelijke zorg binnen de organisatie. De maatschappelijke problemen binnen de gehele samenleving bemoeilijken een effectieve maatschappelijke zorg, evenals het gebrek aan adequate voorzieningen binnen de defensie-organisatie. De 2(twee) steunfondsen die in het leven zijn geroepen met de bedoeling urgente financiële noden van het personeel te lenigen, beschikken over onvoldoende middelen dit daadwerkelijk te doen. Werving en trainingsverloop Het is gebleken dat er een ruime mate van belangstelling bestaat om als vrijwilliger in dienst te treden van het Ministerie van Defensie. Degenen met wie nu een dienstverband wordt aangegaan, krijgen een arbeidsovereenkomst aangeboden en genieten bijna dezelfde voorzieningen als het beroepspersoneel. Na een elementaire opleiding van 2(twee) maanden volgen voortgezette en specialistische opleidingen. Een gedeelte van de arbeidscontractanten krijgt, nadat hun arbeidsovereenkomst geexpireerd is, de mogelijkheid over te gaan in beroepsdienst. Studie- en ontwikkelingsmogelijkheden De defensieorganisatie heeft door haar samenwerkingsovereenkomsten met buitenlandse defensieorganisaties de mogelijkheid haar personeel voor verdere training en opleiding naar het buitenland te sturen, zonder dat hieraan al te veel kosten verbonden zijn. Interne opleidingen worden vanwege het gebrek aan financiele middelen niet met de nodige frequentie en op continue basis verzord. In- en uitstroombeleid Door de gewijzigde opvattingen over het soort leger waarover Suriname dient te beschikken, de taken van het leger en de wijze waarop er invulling gegeven moet worden aan deze taken, is de situatie ontstaan dat een aantal militairen -voornamelijk dienend in een hoge rang en voor wie eigenlijk geen functie beschikbaar is - inactief is, terwijl er een gebrek is aan lager kader. Om aan deze situatie een eind te maken en een gezonde opbouw van het personeelsbestand te bewerkstelligen, is er een in- en uitstroombeleid geformuleerd dat in de komende periode uitgevoerd dient te worden. Zo zal in de toekomst voorkomen worden, dat er een gebrek is aan jongeren die in de lagere functies en rangen kunnen dienen, terwijl langdurig dienende militairen in hoge functies na het bereiken van de top van hun carrière, nog jaren verwijderd zijn van hun pensionering. Beeindiging dienstverband Het dienstverband wordt beëindigd op eigen verzoek ofwel op gronden die de wet aangeeft zoals plichtsverzuim en veroordeling tot een vrijheidsstraf. Daarnaast verlaten personeelsleden jaarlijks de organisatie vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. In het kader van de uitstroommogelijkheden van personeel wordt nagegaan of het dienstverband met diegenen die daarvoor belangstelling hebben, op een bevredigende wijze beeindigd kan worden vóór het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. 17/50

18 Relatie werkgever/werknemer 18 Ondanks het feit dat de Wet Rechtspositie Militairen dwingend voorschrijft dat er een commissie van overleg in militaire rechtspositonele aangelegenheden dient te zijn die de Minister van advies dient, is een dergelijke commissie tot op heden niet geinstalleerd. Het militair personeel is slechts georganiseerd in messverband of op recreatieve basis, waardoor de belangenbehartiging van het militair personeel slechts plaats kan vinden door de werkgever zelf.. De burgerpersoneelsleden zijn wel georganiseerd in een bond. Reservistenkorps De Wet Nationaal Leger geeft aan dat het leger naast de krijgsmachtdelen landmacht, luchtmacht en marine en het zelfstandige onderdeel de Militaire Politie uit een ander zelfstandig onderdeel bestaat, namelijk het reservistenkorps. Dit reservistenkorps heeft tot nu toe nog geen gestalte gekregen, maar de ideeën om tot de instelling van dit korps te komen zijn in een vergevorderd stadium. De bedoeling is dat door op efficiënte en effectieve wijze gebruik te maken van de vaardigheden van ex-militairen en andere burgers voor de uitvoering van de bijzondere taken van het Nationaal Leger, de civiel-militaire relaties bevorderd zullen worden. Herstructurering personeelsbeleid Om te geraken tot een adequaat personeelsbeleid is er een project herstructurering personeelsbeleid van start gegaan, dat ervoor moet zorgen dat het personeelbeleid gestroomlijnd en transparant gemaakt wordt. Dit zal de motivatie van de personeelsleden vergroten, omdat zij dan niet alleen weten wat er van hun verwacht wordt bij hun taakuitoefening, maar ook wat zij van de organisatie kunnen verwachten op rechtspositioneel gebied. Verdergaande automatisering van de personeelszuil is een noodzaak voor de uitvoering van het nieuwe personeelsbeleid. Human Resource Management De nieuwe defensieorganisatie zal niet kunnen buiten een modern Human Resource Management. De omvang van het personeelsbestand, de wijze waarop een militaire organisatie gestructureerd is, en vooral de zware druk die op de militair gelegd kan worden bij de uitoefening van zijn taken, maken dit eens te dwingender. 18/50

19 19 4. STRATEGISCHE UITGANGSPUNTEN 4.1 MISSIE Het Nationaal Leger is het constitutioneel instituut dat belast is met de verdediging van de souvereiniteit en de territoriale integriteit van Suriname en bijzondere taken ter waarborging van de veiligheid van de gemeenschap. 19/50

20 VISIE Om de missie adequaat te verwezenlijken wil het Nationaal Leger: Een professionele, hiërarchische en slagvaardige organisatie zijn; Voortdurend de hoogste kwaliteit van dienstverlening bieden; Civiel-militaire relaties bevorderen gericht op maatschappelijke integratie, waarbij er naar gestreefd wordt een gewaardeerd deel van de Surinaamse samenleving te zijn; Zijn bijdrage leveren aan het gezamenlijk scheppen van een veilig klimaat als garantie voor stabiliteit en ontwikkeling; Te allen tijde klaar staan voor een adequate uitvoering van zijn grondwettelijke taak; Een werkklimaat creëren dat inspirerend is en gekenmerkt wordt door individuele kwaliteiten, zelfstandig handelen, kameraadschap, mentale, fysieke hardheid, discipline en gemeenschappelijke inzet van militairen, burgerpersoneel en reservisten. 20/50

21 4.3 KERNWAARDEN 21 Het Nationaal Leger wil zich hierbij laten leiden door de volgende kernwaarden die het hoog in zijn vaandel voert t.w.: - Rechtsstaatprincipe: Wij zullen de democratische rechtsstaat waarin de mensenrechten gewaarborgd zijn, te allen tijde erkennen, respecteren en dienen. - Patriottisme: Wij zullen het belang van Suriname boven alles stellen, in gehoorzaamheid aan de wetten en ondergeschiktheid aan het bevoegd gezag. - Integriteit: Wij zullen ons onkreukbaar dienstbaar maken. - Discipline: Wij zullen overeenkomstig de militaire cultuur ons gedragen in overeenstemming met de vigerende gedragsregels. - Professionalisme: Wij zullen streven naar superieure prestaties in alles wat onze organisatie onderneemt. - Vertrouwen: Wij zullen onder alle omstandigheden zonder te schromen rekenen op onze kameraden. - Besluitvaardigheid: Wij zullen kordaat zijn in het nemen van beslissingen. - Creativiteit: Wij zullen een werkklimaat creëren waarin de vindingrijkheid, het nemen van initiatieven en het ontwikkelen van nieuwe ideeën worden gestimuleerd. - Respect: Wij zullen elkaar erkennen, waarderen en in eigen waarde laten. - Moed: Wij willen vastberaden zijn, zonder vrees. - Eer: Wij zullen algemeen erkend worden om onze hoge innerlijke waarde en zelfrespect. - Loyaliteit: Wij zullen trouw zijn aan de Republiek, gehoorzaam aan de wetten en ondergeschikt aan het bevoegd gezag. 21/50

22 4.4 DOELSTELLINGEN 22 Het Nationaal Leger zal als voortrekker op de genoemde gebieden aan een aantal doestellingen moeten voldoen. Deze doelstellingen zijn afgeleid van de 6 elementen uit de visie: 1. Ten aanzien van een professionele, hiërarchische en slagvaardige organisatie zijn : - een efficiënte organisatiestructuur; - een goed gevulde formatie; - kostenbesparing van minimaal 15%; - een hogere arbeidsproductiviteit; 2. Ten aanzien van voortdurend de hoogste kwaliteit van dienstverlening bieden : - het multifunctioneel inzetbaar zijn; - vermindering van het aantal klachten; - alle militairen moeten bekend zijn met de theorie van vredesoperaties; - tenminste 80% van de samenleving moet van mening zijn dat de dienstverlening van het Nationaal Leger goed is. 3. Ten aanzien van civiel-militaire relaties bevorderen gericht op maatschappelijke integratie, waarbij er naar gestreefd wordt een gewaardeerd deel van de Surinaamse samenleving te zijn : - een betere verhouding tussen burgers en militairen gebaseerd op wederzijds respect en onderling vertrouwen; - een transparant defensiebeleid; - binnen 2 jaar moet bij minimaal 75% van de gemeenschap het strategisch beleid van het Nationaal Leger bekend zijn; - binnen 2 jaar moet minstens 75% van de bevolking een positief denkbeeld hebben over het Nationaal Leger in het algemeen en de militair in het bijzonder. 22/50

23 23 4. Ten aanzien van zijn bijdrage leveren aan het gezamenlijk scheppen van een veilig klimaat als garantie voor stabiliteit en ontwikkeling : - preventief kunnen optreden; - een betere samenwerking tussen het Nationaal Leger en het Korps Politie Suriname; - effectieve samenwerking in de regio; 5. Ten aanzien van te allen tijde klaar staan voor een adequate uitvoering van zijn grondwettelijke taak : - effectieve gevechtskracht; - het vermogen om personeel en materieel onder alle omstandigheden in een zo kort mogelijk tijdsbestek in uiteenlopende gebieden in te zetten; - een hoog getraind en betaalbaar leger; - het vermogen hebben om voortdurend op nieuwe taken te anticiperen; - een efficiëntere logistiek en een verbeterde besteding van de financiële middelen; - modern en hoogwaardig materieel; 6. Ten aanzien van een werkklimaat creëren dat inspirerend is en gekenmerkt wordt door individuele kwaliteiten, zelfstandig handelen, kameraadschap, mentale, fysieke hardheid, discipline en gemeenschappelijke inzet van militairen, burgerpersoneel en reservisten : - een gemotiveerde organisatie; - verbeterde woon- en werkomstandigheden; - kwaliteitsverbetering van de medische zorg; - betere rechtspositie voor het personeel; - een effectieve communicatie; - perspectief en mogelijkheden aan het personeel bieden; - het ziekteverzuimcijfer terugdringen tot 5% ; - minstens 80% van alle werknemers vindt zijn werkzaamheden een uitdaging; - effectief leiderschap; - werknemers hebben die zowel innerlijke als uiterlijke discipline vertonen; - werknemers hebben die berekend zijn voor hun taak; - 25% minder tuchtvergrijpen; - een drugsvrij leger; - Implementatie van Human Resource Management binnen het Nationaal Leger; - een adequaat beoordelings- en beloningssysteem; - periodieke in- en uitstroom van personeel; 23/50

24 24 5. Interne analyse 5.1 STERKTEN EN ZWAKTEN INTERN STERKE PUNTEN - Een gedisciplineerde organisatie. - Geheimhouding. - Flexibiliteit en creativiteit. - Sterk ontwikkelde hiërarchische verhoudingen. - Plichtsbesef en plichtsbetrachting - Te allen tijde inzetbaar. - Het bestaan van een militair tucht- en strafrechtsysteem. - Relatief jonge top. - Zelfvertrouwen. - Constitutionele organisatie. - Goed opgeleid militair kader. - Relatief goede gezondheid. INTERN ZWAKKE PUNTEN - Onvoldoende gemotiveerd personeel. - Onvoldoende controle, sanctie en begeleiding inzake drugs- en overmatig alcoholgebruik. - Geen constante aanvulling van personeel. - Weinig training en oefening. - Belangenverstrengeling. - Gebrek aan materieel. - Ondeugdelijk technisch materieel. - Een zwak Human Resource Management(beleid). - Onvoldoende financiële middelen. - Inefficiënt logistiek systeem. - Slechte interne communicatie. - Onvoldoende controle en inspectie op de naleving van de voorschriften. - Onjuist gebruik van materieel en infrastructuur. - Inefficiënte organisatiestructuur. - Inadequaat aanschaffingsbeleid. - Geen decentralisatie begrotingsbeheer. - Geen structurele en consequente toepassing van militair tucht- en strafrecht. - Favoritisme bij opleidingen, benoemingen en bevorderingen. - Onvoldoende aandacht voor het milieu. 24/50

25 KERNACTIVITEITEN Onder kernactiviteiten worden verstaan die activiteiten die door het Leger moeten worden ontplooid teneinde invulling te geven aan de traditionele en bijzondere taken conform de wet. De kernactiviteiten moeten worden beschouwd als noodzakelijke voorwaarden voor de vervulling van taken in tijden van gewapend conflict en vrede. Tot kernactiviteiten worden gerekend: - opleidingen; - oefeningen; - onderhoud. Inherent aan deze activiteiten is het aankweken en bevorderen van discipline (vorming). Het voldoen aan deze drie condities verzekert de gevechtsklaarheid en efficiënte operatiecapaciteit van het Leger. Opleidingen: Opleidingen dienen ter verbreding en vergroting van kennis en inzichten voor een multifunctionele inzetbaarheid. Terwijl opleidingsactiviteiten in het verleden werden verricht in het kader van de uitoefening van de traditionele taken van het Leger, is er nu sprake van gewijzigde opleidingsmethoden en -technieken aan de hand van zowel de traditionele als de niet-traditionele militaire taken zoals civiel-militaire relaties, economische ontwikkeling etc. Opleidingen kunnen zijn: - korte en lange termijncursussen en opleidingen; - seminars; - workshops;. - conferenties; - stages etc 25/50

26 Oefeningen: 26 Middels oefeningen wordt theoretische kennis in praktijk gebracht ter garandering van de paraatheid. Oefeningen worden onderscheiden in o.a.: - veldoefeningen; - gezamenlijke oefeningen(nationaal en internationaal) - oefeningen anders dan die welke zijn bedoeld ter voorbereiding op gewapend conflict z.a voor: a. vredesoperaties en b. humanitaire operaties; - simulatie die dient ter bevordering van de flexibiliteit en de snelheid van besluitvorming welke kunnen worden getoetst aan de hand van varianten Onderhoud: - Voor de inzetbaarheid van materiaal en materieel te allen tijde is het verrichten van onderhoud en periodieke "total quality control" onontbeerlijk. - Hygiëne - "Sustainable Management" (beheersbaar beleid t.a.v. infrastructuur t.b.v. de optimale taakuitoefening ) 26/50

27 5.3 De voorgestelde organisatiestructuur Ministerie van Defensie 27 Als resultaat van de discussies gevoerd over onder andere de doel en taakstelling, taakuitvoering en organisatieversterking is een herziene hoofdstructuur Ministerie van Defensie/ Nationaal Leger wenselijk geacht. Dit organogram is weergeven op pagina 37. De kenmerkende verschillen die dit organogram vertoont met het bestaande / formele is dat er in de voorgestelde/wenselijke structuur onder ander zijn opgenomen: de samenvoeging van de functies van de functionaris die het hoogste gezag heeft over het Leger; de schematische weergave van de centrale aansturing van de afdeling Strategische Dienst, Buro Internationale Betrekkingen en Civiel Militaire Relaties; de invoering van een onderdirectoraat Materieel, Logistiek en Financiën; de toebedeling van taken die orginair behoren tot het taakgebied van Algemene Zaken aan respectievelijk de afdeling Gebouwen,Werken en Terreinen, de Materieel Logistieke Dienst en het Onderdirectoraat Personeel, met dien verstande dat Algemene Zaken als deel van het voornoemd onderdirectoraat ophoudt te bestaan; de opname van het instituut Plaatsvervanger Bevelhebber in de hoofdstructuur alsmede de functie Chef van de Staf van het Nationaal Leger instede van Generale Staf; het nog niet geoperationaliseerde zelfstandig legeronderdeel Reservisten Korps. 27/50

28 28 ORGANOGRAM MILITAIR HOSPITAAL Algemeen Direkteur Secretariaat Staf Human Resource Management Interne Controle Economisch Direkteur Medisch Direkteur FINANCIËLE ZAKEN VOORRAAD BEHEER POLI- KLINIEKEN Operatie Kamer/ Acute Geneeskundige Dienst ALGEMENE EN HUISHOUDELIJKE DIENST RÖNTGEN AFDELING VERPLEEG AFDELING Medisch/Chemisch Laboratorium MEDISCHE REGISTRATIE OPNAME/ ONTSLAG APOTHEEK Opmerking: Algemene en huishoudelijke dienst omvat: 1. Keuken 2. Wasserij 3. Schoonmaakdienst 4. Bewaking 5. Transport 6. Civiel/technische dienst Poliklinieken omvat: 1. Gezinspoli 2. Specialisten poli 3. Tandheelkundige poli 4. Militaire poli 5. Poli Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg 28/50

29 29 ORGANOGRAM VAN HET NATIONAAL LEGER BEVELHEBBER NATIONAAL Bnlbn LEGER PERSOONLIJKE STAF CHEF VAN DE STAF GENERALE STAF SPECIALE STAF LAND- MACHT MARINE LUCHT- MACHT KORPS MILITAIRE POLITIE RESERVISTEN KORPS 29/50

30 ORGANOGRAM VAN DE LANDMACHT 30 COMMANDANT LANDMACHT S - 1 PERSOONLIJKE STAF S - 2 S - 3 S - 4 STAFSTAF VERZORGING BATALJON INFANTERIE BATALJON KORPS SPECIALE TROEPEN 30/50

31 31 ORGANOGRAM VAN DE MARINE COMMANDANT MARINE S - 1 PERSOONLIJKE STAF S - 2 S - 3 S - 4 VLOOT TECHNISCHE DIENST STAFSTAFVERZORGING 31/50

32 32 ORGANOGRAM VAN DE LUCHTMACHT COMMANDANT LUCHTMACHT PERSOONLIJKE STAF S-1 QUALITY CONTROL S-2 S-3 S-4 VLIEGDIENST TECHNISCHE DIENST STAF EENHEID 32/50

33 ORGANOGRAM KORPS MILITAIRE POLITIE 33 COMMANDANT MILITAIRE POLITIE S - 1 PERSOONLIJKE STAF S - 2 S - 3 S - 4 BRIGADE SPECIALE DIENSTEN RECHERCHE DIVISIE 1 DIVISIE 2 33/50

34 5.4 FINANCIERING FINANCIERINGSSTRUCTUUR NATIONAAL LEGER Algemene uitgangspunten voor de defensiefinanciering De financieringsstructuur van het defensie-apparaat dient op dezelfde wijze te worden opgezet zoals die voor de overige departementen geldt: een redelijke mate van zekerheid verschaffen met betrekking tot de op langere termijn ter beschikking komende financiële middelen teneinde de uitvoering van de vastgestelde fysieke meerjarenplanning en de daarmee opgedragen of aanvaarde taken mogelijk te maken. Er zal moeten worden gewerkt aan een gedeeltelijke decentralisatie van het beheer van het budget naar het Nationaal Leger toe, met inachtneming van de financiële regelgeving, om zodoende de efficiëntie en de effectiviteit te vergroten bij de uitvoering van taken. De financiële planning dient een voortschrijdend karakter te hebben teneinde de continuïteit in het planningsproces te kunnen waarborgen. De financieringsmethode dient de mogelijkheid te bieden tot bijstelling van het financieel niveau, als gevolg van internationale politieke en militair-strategische ontwikkelingen. Onvoorziene economische ontwikkelingen die tot aanpassing van de totale overheidsuitgaven nopen, dienen - indien zij van toepassing zijn op de defensie-uitgaven -, evenals dit geldt voor andere ministeries, op overeenkomstige wijze tot bijstelling van het niveau van de defensie-uitgaven te geschieden. De financieringsmethode dient een optimale allocatie van de productiefactoren in de defensiehuishouding zo min mogelijk in de weg te staan en zij mag geen afbreuk doen aan een rationele afweging van genoemde factoren. De huidige financieringsstructuur bestaat uit de volgende begrotingsonderdelen : 1. Centraal Kantoor ; 2. Militair Hospitaal ; 3. Nationaal Leger t.w.: a. Hoofdkwartier ; b. Landmacht ; c. Marine ; d. Luchtmacht ; e. Korps Militaire Politie. Het streven is, om in de nabije toekomst de technische opbouw van de begroting te reorganiseren/modificeren, ten einde het uitgavenplaatje naar de juiste onderdelen/afdeling te brengen en uit te voeren. 34/50

35 KOSTENSOORT : 35 GEWONE DIENST : - Personeelsuitgaven ; - Overheidsbijdragen en Subsidies ; - Andere Uitgaven van Goederen en Diensten ; - Groot onderhoud/verwerving en het aanschaffen van vast kapitaal. BUITENGEWONE DIENST : - Bijzondere aanschaffingen defensiematerialen; - Bijzondere voorzieningen defensie. FINANCIËLE ANALYSE Ondanks dat het Nationaal Leger een constitutionele gewapende macht is en zijn rechtsbestaan heeft bewezen, werd het steeds geconfronteerd met budgetverkleining en heeft het nimmer de gewenste middelen kunnen verwerven ten opzichte van de raming van de totale Staatshuishouding. Een algemene beschouwing en de allocatie van het jaarlijks budget zijn alsvolgt; - in de periode werd aan defensiebudget toegewezen een gemiddeld percentage van 3% van de totale Staatshuishouding met inachtneming van opgetreden unificaties van de wisselkoersen in 1994, 1999 en 2000 ; - een grafische voorstelling van het defensiebudget geeft aan, dat bijkans 49% wordt besteed aan personele lasten in het bijzonder salarissen, waarbij kernaktiviteiten ( opleidingen/training en instandhouding ) onvoldoende tot hun recht kwamen; - de terbeschikkingstelling van financiële middelen was geheel afhankelijk van de beschikbaarheid van middelen van de Staat m.u.v. die middelen die middels defensiesamenwerking met bevriende naties werden verkregen ; - de financiële terbeschikkingstelling naar structuur en/of afdeling was ontoereikend ; - van ontwikkeling was er nauwelijks sprake daar er geen meerjarenbegrotingen van de grond kwamen tegen de achtergrond van geen beleidsprogramma (adhoc besluiten) ; - in de goedgekeurde Meerjaren Ontwikkelingsprogramma s ( M.O.P. s) was het defensie-apparaat nauwelijks terug te vinden of te herkennen ; - de eenzijdige vaststelling van de raming van het defensiebudget ( jaarlijks ) door het Ministerie van Financiën, gaf weinig ruimte voor ontwikkeling en verbetering van de bestaande infrastructuur en innovatieve projecten gericht op professionalisme en perfectie ; - in het verleden werden er geen afspraken gemaakt voor de defensiefinanciering, daar er geen uitgesproken mening was voor langere termijn planning en investeringen. Regeringen van de afgelopen 15 (vijftien) jaren werden geconfronteerd met budgettaire problemen tengevolge van slechte financiële economische situaties. 35/50

36 36 Op het stuk van financiering van het defensie-apparaat dient een duidelijk beleid te worden geformuleerd. Plotselinge en sterke koerswijzigingen in het beleid tasten de arbeidsvreugde van het personeel aan, brengen hen in onzekerheid en hebben een negatief effect op de produktiviteit. Bovendien kan een radicale koerswijziging het nuttig rendement van eerder gepleegde investeringen verminderen of verloren doen gaan FINANCIERINGSMETHODE : De financieringsmethode geschiedde steeds vanuit goedgekeurde ontwerpbegrotingen zijdens het Ministerie van Financiën, waarvan de financiële middelen op kwartaalbasis werden geautoriseerd m.u.v. die middelen die bestemd zijn voor kleine aanschaffingen en investeringen. Een evenwichtige opbouw en uitbouw van een defensie-organisatie is gebaat bij een rustig en planmatig gevoerd beleid. Jaarlijkse begrotingen en jaarplannen dienen te geschieden op basis van realistische behoeften conform vastgestelde OTAS (Organisatie Tabel en Autorisatie Staat). Voor het uitvoeren van het defensiebeleid, de logistieke en financiële planning en doelgerichte taakuitvoering van het Nationaal Leger, dient de kredietopening te geschieden op halfjaarlijkse basis, ten einde voorgenomen plannen op korte termijn te verwezenlijken. Het autoriseren van voorgenomen investeringen dient vooraf te geschieden zoals vastgesteld in meerjarenbegrotingen voor fasenuitvoering van projecten. Alle andere middelen verkregen uit defensiesamenwerking met bevriende naties moeten worden gezien als aanvulling (zogeheten schenkingen ). Middelen (inkomsten) door het Nationaal Leger zelf gegenereerd, moeten direct terugvloeien naar de organisatie om daar, waar het Ministerie van Financien niet onmiddellijk kan voorzien/inspelen op de behoefte, beschikbaar te worden gesteld (met goedkeuring van de Raad van Ministers een Defensiefonds operationeel stellen) OPBRENGSTEN BIJZONDERE TAKEN NATIONAAL LEGER Een analyse van de verrichte bijzondere taken ( zoals bijstandverlening bij economische activiteiten ) geeft weer dat de activiteiten en de opbrengsten hieruit verkregen, incidenteel zijn. Teneinde middelen te genereren voor de zelfvoorziening van het Nationaal Leger in het kader van de uitvoering van bijzondere taken, alsmede de verdiencapaciteit van de Overheid te vergroten, dienen alle inspanningen te worden vergoed bij het verrichten van werkzaamheden voor derden ten behoeve van relevante ministeries (zoals de ministeries van FINANCIËN., L.V.V., N.H.E., R.O., TCT en Volksgezondheid). Enkele activiteiten die zijn verricht en waaraan een financiële tegenprestatie zou kunnen worden verbonden zijn: 1. Het inzetten van het transportvliegtuig van de luchtmacht voor commerciële en/of chartervluchten bij het ontbreken van facilitering door de burgerluchtvaart ; 2. Assistentie bij /contrôle op de exploitatie van goud, hout en houtproducten ; 3. Begeleiding bij transport en het doen springen van explosieven. 36/50

37 37 De structurering van het financieel beleid m.b.t. de bijzondere taken is een vereiste om te komen tot een realistische begroting voor het defensie-apparaat. Het een en ander vindt nadere uitwerking in het project Herstructurering financieel beleid. GRAFISCHE VOORSTELLING DEFENSIEBUDGET 2001 (INCL. N.v.W.) 26% 49% 1% 17% 7% Personele lasten Overheidsbijdragen/Subsidies Uitgaven goederen en diensten Grootonderhoud/Aanschaffingen Investeringen 37/50

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1 WET van 27 mei 1996, houdende regelen met betrekking tot de inrichting, taakomschrijving en organisatie van het Nationaal Leger (Wet Nationaal Leger) (S.B. 1996 no. 27). HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

Reglement College van Bestuur. Onderwijsstichting Esprit

Reglement College van Bestuur. Onderwijsstichting Esprit Reglement College van Bestuur Onderwijsstichting Esprit Amsterdam, vastgesteld, na goedkeuring door de Raad van Toezicht op 4 december 2015, door het College van Bestuur in haar vergadering van 7 december

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2010 GT No. 6 Landsverordening inrichting en organisatie landsoverheid 1 1 Structuur van de ambtelijke organisatie Artikel 1 1. Ingesteld worden de volgende ministeries:

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Bestuur Stichting RIBW Groep Overijssel

Reglement voor de Raad van Bestuur Stichting RIBW Groep Overijssel blad 1 Reglement voor de Raad van Bestuur Stichting RIBW Groep Overijssel 1. De Bestuurstaak 1.1. De Raad van Bestuur bestuurt de stichting onder Toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 Bij de vervulling

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR ONZE LIEVE VROUWE GASTHUIS (OLVG)

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR ONZE LIEVE VROUWE GASTHUIS (OLVG) REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR ONZE LIEVE VROUWE GASTHUIS (OLVG) Dit reglement Raad van Bestuur vervangt het reglement Raad van Bestuur van kracht sinds 01-04-2006, is goedgekeurd en vastgesteld door de Raad

Nadere informatie

Managementsstatuut 22.09 6.5

Managementsstatuut 22.09 6.5 Managementsstatuut 22.09 6.5 Artikel 1. In dit statuut wordt verstaan onder: a. managementstatuut: een reglement met taken en bevoegdheden van het college van bestuur en de van bestuurswege gemandateerde

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DEFENSIE WERKGROEP STAAL EERSTE DRUK, NOVEMBER 2007 VISIE LEIDINGGEVEN

MINISTERIE VAN DEFENSIE WERKGROEP STAAL EERSTE DRUK, NOVEMBER 2007 VISIE LEIDINGGEVEN MINISTERIE VAN DEFENSIE WERKGROEP STAAL EERSTE DRUK, NOVEMBER 2007 VISIE LEIDINGGEVEN INLEIDING Voorwoord Commandant der Strijdkrachten CONTEXT De complexe omgeving waarin bij Defensie leiding wordt gegeven

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. (Tekst geldend op: 05-03-2012) Besluit van 22 december 1988, houdende vaststelling van een algemene maatregel van rijksbestuur tot regeling van de vrijwillige hulpverlening aan gewonden, zieken, krijgsgevangenen,

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 28 november 2005 (OR. fr) 13953/05 COSDP 737 PESC 940 COAFR 187 EUSEC-RDC 26 OC 775

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 28 november 2005 (OR. fr) 13953/05 COSDP 737 PESC 940 COAFR 187 EUSEC-RDC 26 OC 775 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 28 november 2005 (OR. fr) 13953/05 COSDP 737 PESC 940 COAFR 187 EUSEC-RDC 26 OC 775 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Gemeenschappelijk Optreden 2005/.../GBVB

Nadere informatie

1. In de eerste volzin vervalt:, bedoeld in artikel 1, derde lid, van de Politiewet 1993,.

1. In de eerste volzin vervalt:, bedoeld in artikel 1, derde lid, van de Politiewet 1993,. Artikel PM1 A.4 Bijlage 4 De Wet veiligheidsregio s wordt als volgt gewijzigd: A In artikel 1 wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van het artikel door een puntkomma, toegevoegd korpschef:

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Zorgwaard

Reglement Raad van Bestuur Zorgwaard Reglement Raad van Bestuur Zorgwaard 1. De bestuurstaak 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 De Raad van Bestuur dient primair

Nadere informatie

Samen aan de IJssel Inleiding

Samen aan de IJssel Inleiding Samen aan de IJssel Samenwerking tussen de gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel, kaders voor een intentieverklaring en voor een onderzoek. Inleiding De Nederlandse gemeenten bevinden

Nadere informatie

http://wetten.overheid.n1/b WBR0003420/Hoofdstukl/Titelll/Afdelm.

http://wetten.overheid.n1/b WBR0003420/Hoofdstukl/Titelll/Afdelm. wetten.nl - Wet- en regelgeving printen - Wet op het primair onderwij. http://wetten.overheid.n1/b WBR0003420/Hoofdstukl/Titelll/Afdelm. Wet op het primair onderwijs, Artikel 17c Artikel 17c. Inhoud intern

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 600 X Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 1998 Nr. 55 BRIEF VAN

Nadere informatie

af over het gevoerde beleid en de door de Raad van Bestuur in dat kader verrichte werkzaamheden.

af over het gevoerde beleid en de door de Raad van Bestuur in dat kader verrichte werkzaamheden. sdw REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR DEFINITIES Cliëntenraad: het door de stichting ingestelde orgaan dat binnen de doelstellingen van de stichting in het bijzonder de gemeenschappelijke belangen van de cliënten

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie, gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Financiën ;

Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie, gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Financiën ; Besluit van houdende wijziging van het Aanwijzingsbesluit rechtspersonen met een beperkte kasbeheerfunctie, het Besluit beheer politie, het Besluit financieel beheer politie en het Besluit verdeling sterkte

Nadere informatie

Bijlage behorende bij Eilandsverordering vaststelling diverse ontwerp-landsverordeningen land Curaçao (A.B. 2010 no. 87)

Bijlage behorende bij Eilandsverordering vaststelling diverse ontwerp-landsverordeningen land Curaçao (A.B. 2010 no. 87) Bijlage behorende bij Eilandsverordering vaststelling diverse ontwerp-landsverordeningen land Curaçao (A.B. 2010 no. 87) ---------------------------------------------------------------- LANDSVERORDENING

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Wat houdt het begrip internationale samenwerking in?

Samenvatting. 1. Wat houdt het begrip internationale samenwerking in? Aanleiding voor het onderzoek Samenvatting In de 21 ste eeuw is de invloed van ruimtevaartactiviteiten op de wereldgemeenschap, economie, cultuur, milieu, etcetera steeds groter geworden. Ieder land dient

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 956 Beleidsnota Rampenbestrijding 2000 2004 Nr. 1 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Europees Handvest inzake lokale autonomie

Europees Handvest inzake lokale autonomie (Tekst geldend op: 04-02-2010) Europees Handvest inzake lokale autonomie (vertaling: nl) Europees Handvest inzake lokale autonomie PREAMBULE De Lidstaten van de Raad van Europa die dit Handvest hebben

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio. 1 De bestuurstaak. 2 Verantwoording en verantwoordelijkheid

Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio. 1 De bestuurstaak. 2 Verantwoording en verantwoordelijkheid Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio 1 De bestuurstaak 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 De Raad van Bestuur

Nadere informatie

Bestuursreglement Zadkine

Bestuursreglement Zadkine Bestuursreglement Zadkine Dit reglement dient tot nadere uitwerking van artikel 6 lid 5 van de statuten van de Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs Zadkine Algemeen Artikel 1 In dit reglement wordt

Nadere informatie

Reglement Bestuur. Inleiding. 1. De bestuurstaak

Reglement Bestuur. Inleiding. 1. De bestuurstaak Reglement Bestuur Inleiding Dit is het reglement van het (collegiaal) bestuur van Stichting SVn als bedoeld in artikel 14 lid 1 van de Statuten van die stichting. Het wordt vastgesteld door het bestuur

Nadere informatie

WlJ JULIANA, BU DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

WlJ JULIANA, BU DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ. No. 51. VERTROUWELIJK BESLUIT van 8 Augustus 1949, houdende nadere regelen met betrekking tot de organisatie, de werkwijze, de taak en de samenwerking van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. WlJ JULIANA,

Nadere informatie

Directiereglement Waarborgfonds voor de Zorgsector

Directiereglement Waarborgfonds voor de Zorgsector Directiereglement Waarborgfonds voor de Zorgsector Inleiding De Stichting Waarborgfonds voor de Zorgsector (hierna aangeduid als: 'WFZ') wordt bestuurd door een eenhoofdige directie (hierna aangeduid als:

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van Toezicht

Toezichtkader Raad van Toezicht Toezichtkader Raad van Toezicht 1 Toezichtkader Raad van Toezicht dr. Aletta Jacobs College De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht, dat wil zeggen toezicht op alle aspecten van de stichting en de

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen Focus op Zorg B.V.

Reglement Raad van Commissarissen Focus op Zorg B.V. Reglement Raad van Commissarissen Artikel 1 Inleiding 1. Dit reglement is, ter aanvulling van de statuten van, opgesteld voor de Raad van Commissarissen Focus Op Zorg BV en is gebaseerd op de uitgangspunten

Nadere informatie

Besluit van houdende regels ter uitvoering van artikel 36 van de Politiewet 2012 (Besluit verdeling sterkte en middelen politie)

Besluit van houdende regels ter uitvoering van artikel 36 van de Politiewet 2012 (Besluit verdeling sterkte en middelen politie) Besluit van houdende regels ter uitvoering van artikel 36 van de Politiewet 2012 (Besluit verdeling sterkte en middelen politie) Op voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van * 2012, nummer

Nadere informatie

Bestuursreglement. Bestuursreglement Stichting Verpleeghuis het Parkhuis Vastgestelde versie 15 april 2014 Pagina 1 van 6

Bestuursreglement. Bestuursreglement Stichting Verpleeghuis het Parkhuis Vastgestelde versie 15 april 2014 Pagina 1 van 6 Bestuursreglement Vastgestelde versie 15 april 2014 Pagina 1 van 6 Definities In dit reglement wordt verstaan onder: - Bestuur: de raad van bestuur van Stichting Verpleeghuis Het Parkhuis - Raad van Toezicht:

Nadere informatie

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME Wet van... houdende nadere wijzigingen van de Grondwet van de Republiek Suriname (S.B. 1987 No.116, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B.1992 No.38) ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME In overweging

Nadere informatie

Onderwerp: Instelling werkgeverscommissie griffie ex artikel 83 Gemeentewet

Onderwerp: Instelling werkgeverscommissie griffie ex artikel 83 Gemeentewet Raadsvergadering, 26 oktober 2010 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Instelling werkgeverscommissie griffie ex artikel 83 Gemeentewet Nr.: 411 Agendapunt: 10 Datum: 11 oktober 2010 Voorgesteld besluit 1)

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJKDERNEDER LAN DEN. JAARGANG 1951 No. 4 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJKDERNEDER LAN DEN. JAARGANG 1951 No. 4 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken 3 (1950) No. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJKDERNEDER LAN DEN JAARGANG 1951 No. 4 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken A. TITEL UNIEZAKEN Memorandum houdende een

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1987-1988 Rijksbegroting voor het jaar 1988 20 200 Hoofdstuk X Ministerie van Defensie Nr. 34 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Wet op de bijzondere opsporingsdiensten Geldend van t/m heden

Wet op de bijzondere opsporingsdiensten Geldend van t/m heden Wet op de bijzondere opsporingsdiensten Geldend van 01-01-2013 t/m heden Wet van 29 mei 2006 tot vaststelling van regels met betrekking tot de bijzondere opsporingsdiensten en de instelling van het functioneel

Nadere informatie

Verordening brandveiligheid en hulpverlening

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Verordening brandveiligheid en hulpverlening Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2015 2016 34 238 Wijziging van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba in verband met het wettelijk regelen van kwaliteitseisen

Nadere informatie

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein CR Den Haag

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein CR Den Haag Postbus 20701 2500 ES Den Haag Telefoon (070) 318 81 88 Fax (070) 318 78 88 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Afschrift aan de Voorzitter van de Eerste

Nadere informatie

A 2006 N 83 PUBLICATIEBLAD

A 2006 N 83 PUBLICATIEBLAD A 2006 N 83 PUBLICATIEBLAD LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 25 ste september 2006 ter uitvoering van de artikelen 2, derde lid, en 4, eerste lid, van de Landsverordening Inspectie voor

Nadere informatie

Artikel Slotbepaling In de gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslist de raad van toezicht.

Artikel Slotbepaling In de gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslist de raad van toezicht. Reglement voor de raad van toezicht van de Stichting openbaar onderwijs aan de Amstel Artikel 1 - Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a) Stichting : de Stichting openbaar onderwijs

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur

Reglement Raad van Bestuur Reglement Raad van Bestuur vergadering van 24 oktober 2005 Pagina 1 van 7 Inhoudsopgave: pagina Hoofdstuk 1 Bestuurstaak 3 Hoofdstuk 2 Verantwoording en Verantwoordelijkheid 3 Hoofdstuk 3 Besluitvorming

Nadere informatie

9405/08 CS/lg DG E VIII

9405/08 CS/lg DG E VIII RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 27 mei 2008 (OR. en) 9405/08 COSDP 383 PESC 562 COAFR 143 CONUN 46 CHAD 26 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Besluit van de Raad betreffende de sluiting

Nadere informatie

1.4 Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de raad van commissarissen in het jaarverslag.

1.4 Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de raad van commissarissen in het jaarverslag. REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN STICHTING MOZAÏEK WONEN 1. Vaststelling en reikwijdte reglement 1.1 Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de raad van commissarissen van 24 februari

Nadere informatie

Organisatie toezicht stichting Proo

Organisatie toezicht stichting Proo Nr. PRO1500024 Casenr. PRO15-0003 Naam : J. Aalbers Datum : 16 april 2015 pagina 2 van 6 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2. Achtergrond 3. Regelgeving 4. Toezicht Proo 5. Intern toezicht 6. Extern toezicht

Nadere informatie

Statuten Stichting Regio College voor Beroepsonderwijs en Educatie Zaanstreek- Waterland

Statuten Stichting Regio College voor Beroepsonderwijs en Educatie Zaanstreek- Waterland Statuten Stichting Regio College voor Beroepsonderwijs en Educatie Zaanstreek- Waterland Naam, zetel en duur Artikel 1 1 De Stichting is genaamd: Stichting Regio College voor Beroepsonderwijs en Educatie

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad en Bureau Beckers.

Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad en Bureau Beckers. Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad en B. Inleiding In de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) wordt genoemd dat er tussen de cliëntenraad en B een samenwerkingsovereenkomst moet zijn.

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen

Profielschets Raad van Commissarissen Profielschets Raad van Commissarissen Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 18 maart 2009 en laatstelijk gewijzigd in 2014. 1. Doel profielschets 1.1 Het doel van deze profielschets is om uitgangspunten

Nadere informatie

GOEDGEKEURDE VERSIE. Centrum voor Strategische Defensiestudies Zuid Amerikaanse Defensieraad Unie van Zuid Amerikaanse Naties.

GOEDGEKEURDE VERSIE. Centrum voor Strategische Defensiestudies Zuid Amerikaanse Defensieraad Unie van Zuid Amerikaanse Naties. PRELIMINAIR RAPPORT VAN HET CEED VOOR DE ZUID-AMERIKAANSE DEFENSIERAAD BETREFFENDE REFERENTIETERMEN VOOR DE CONCEPTEN VEILIGHEID EN DEFENSIE IN DE ZUID- AMERIKAANSE REGIO Het (CEED) is een kennisinstantie

Nadere informatie

In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen.

In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen. In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen. Relevante wet-en regelgeving BHV1 1. Arbeidsomstandighedenwet (van kracht sinds 1 januari 2007) N.B. Achter de artikelen

Nadere informatie

No.W /III 's-gravenhage, 21 april 2011

No.W /III 's-gravenhage, 21 april 2011 ... No.W06.11.0108/III 's-gravenhage, 21 april 2011 Bij Kabinetsmissive van 8 april 2011, no.11.000859, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Financiën, bij de Afdeling advisering van

Nadere informatie

GEDRAGSCODE. voor leden van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs (NVRA)

GEDRAGSCODE. voor leden van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs (NVRA) 2015 GEDRAGSCODE voor leden van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs (NVRA) INLEIDING In deze Gedragscode worden regels geformuleerd, die naar de heersende opvatting door de leden van

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 februari 2007 (OR. en) 5124/07 PESC 11 COEST 5 COSDP 3

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 februari 2007 (OR. en) 5124/07 PESC 11 COEST 5 COSDP 3 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 13 februari 2007 (OR. en) 5124/07 PESC 11 COEST 5 COSDP 3 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: GEMEENSCHAPPELIJK OPTREDEN VAN DE RAAD houdende benoeming

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR 1. De bestuurstaak 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 De Raad van Bestuur dient het belang van de

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum: 19 april 2011 Agendapunt: 12

Registratienummer: GF Datum: 19 april 2011 Agendapunt: 12 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF11.20055 Datum: 19 april 2011 Agendapunt: 12 Portefeuillehouder: De heer A.B.J. Hartsuiker Behandelend ambtenaar: De heer H. Laanstra Onderwerp: Wijziging statuten

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord

Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord Inleiding Dit reglement Raad van Toezicht is een aanvulling op de statuten van de Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord.

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Thuiszorg Maatschappij

Reglement Raad van Toezicht Thuiszorg Maatschappij Artikel 1 Inleiding 1. Dit reglement is opgesteld ter aanvulling van de statuten van de coöperatieve vereniging ThuisZorg Maatschappij en is gebaseerd op de Governance Code Zorg en Welzijn 2010 2. Dit

Nadere informatie

Heeft, na goedkeuring door De Nationale Assemblee, de Staatsraad gehoord, bekrachtigd de onderstaande wet:

Heeft, na goedkeuring door De Nationale Assemblee, de Staatsraad gehoord, bekrachtigd de onderstaande wet: Wet van houdende vaststelling van de status van Personen van Surinaamse Afkomst en de Rechten en Plichten die uit die status voortvloeien (Wet PSA) ---------------------------------------------------------------

Nadere informatie

PROFESSIONEEL STATUUT VOOR EEN HUISARTS IN DIENST BIJ EEN HUISARTS

PROFESSIONEEL STATUUT VOOR EEN HUISARTS IN DIENST BIJ EEN HUISARTS BIJLAGE II PROFESSIONEEL STATUUT VOOR EEN HUISARTS IN DIENST BIJ EEN HUISARTS Overwegende: - dat overeenkomstig artikel 5 onder a van de CAO HID/DA de huisarts zijn werkzaamheden zal verrichten met inachtneming

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE TEGEN RACISME EN INTOLERANTIE

EUROPESE COMMISSIE TEGEN RACISME EN INTOLERANTIE CRI(97)36 Version néerlandaise Dutch version EUROPESE COMMISSIE TEGEN RACISME EN INTOLERANTIE TWEEDE ALGEMENE BELEIDSAANBEVELING VAN DE ECRI: SPECIALE ORGANEN OP NATIONAAL NIVEAU GERICHT OP DE BESTRIJDING

Nadere informatie

PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGSTICHTING VAALS

PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGSTICHTING VAALS PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGSTICHTING VAALS 1. De functie van de Raad van Commissarissen In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden en bevoegdheden van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Faculteit der Rechtsgeleerdheid Amsterdam Center for International Law Postbus 1030 1000 BA Amsterdam

Faculteit der Rechtsgeleerdheid Amsterdam Center for International Law Postbus 1030 1000 BA Amsterdam Faculteit der Rechtsgeleerdheid Amsterdam Center for International Law Postbus 1030 1000 BA Amsterdam T 020 535 2637 Advies Luchtaanvallen IS(IS) Datum 24 september 2014 Opgemaakt door Prof. dr. P.A. Nollkaemper

Nadere informatie

- het wenselijk is de voorzieningen voor brandveiligheid en hulpverlening in samenhang te treffen,

- het wenselijk is de voorzieningen voor brandveiligheid en hulpverlening in samenhang te treffen, VERORDENING BRANDVEILIGHEID EN HULPVERLENING BRANDWEER PARKSTAD LIMBURG 2005 Het Algemeen Bestuur van Brandweer Parkstad Limburg, gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur van Brandweer Parkstad Limburg,

Nadere informatie

Directiestatuut voor Samenwerkingsstichting voor Voortgezet Onderwijs Uden.

Directiestatuut voor Samenwerkingsstichting voor Voortgezet Onderwijs Uden. Advies van: J. van Elderen Diro: Vastgesteld d.d. 4-6-2009, na evaluatie en wijziging: 14-7-2011 Bestuursvergadering: In concept vastgesteld 19-5-2009 MR: Positief advies op 9-11-09 en 13-1-10: evaluatie

Nadere informatie

Directiereglement Salut (vastgesteld ) Artikel 1. Structuur

Directiereglement Salut (vastgesteld ) Artikel 1. Structuur Directiereglement Salut (vastgesteld 17.05.2017) Artikel 1. Structuur 1. Het bestuur is belast met het besturen van Salut, welzijnsorganisatie voor de Hof van Twente, en is eindverantwoordelijk voor de

Nadere informatie

Training Omgaan met Agressie en Geweld

Training Omgaan met Agressie en Geweld Training Omgaan met Agressie en Geweld 2011 Inleiding In veel beroepen worden werknemers geconfronteerd met grensoverschrijdend gedrag, waaronder agressie. Agressie wordt door medewerkers over het algemeen

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU

Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU Van jou JoU Pieterstraat 1 3512 JT Utrecht 030-2361919 info@jou-utrecht.nl www.jou-utrecht.nl Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU Reglement 1. Dit reglement dient ter aanvulling op de statuten van

Nadere informatie

PRESIDENT van de REPUBLIEK SURINAME

PRESIDENT van de REPUBLIEK SURINAME ;c4 PRESIDENT van de REPUBLIEK SURINAME Telefoon: 472841 fax :(597)475266 e-mail : secretariaat@oresident.nov.sr Onderwerp: aanbieding Ontwerpwet houdende nadere wijziging van de Wet financièle voorzieningen

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT. Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen op 10 maart Bestuursreglement Wonen Midden-Delfland

BESTUURSREGLEMENT. Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen op 10 maart Bestuursreglement Wonen Midden-Delfland BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen op 10 maart 2010 2 Vaststelling en reikwijdte reglement Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte 1. Dit reglement is een uitwerking

Nadere informatie

Directiestatuut. Preambule. Begripsbepaling

Directiestatuut. Preambule. Begripsbepaling Directiestatuut aanpassing n.a.v. nieuwe statuten september 2013 Preambule Op basis van artikel 15 van de statuten mandateert het bestuur van de Stichting Samenwerkingsverband V(S)O Zuid-Holland West,

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING ARTIKEL 1 DEFINITIES In dit reglement wordt verstaan onder: - Bestuur : het bestuur van de Stichting, zijnde het orgaan dat de dagelijkse en algemene leiding

Nadere informatie

Tekst van de artikelen 33 tot en met 37 met toelichting

Tekst van de artikelen 33 tot en met 37 met toelichting EUROPESE CONVENTIE SECRETARIAAT Brussel, 2 april 2003 (03.04) (OR. fr) CONV 650/03 NOTA van: aan: Betreft: het Praesidium de Conventie Het democratisch leven van de Unie Deel I van de Grondwet, Titel VI:

Nadere informatie

VRAGENLIJST LERENDE ORGANISATIE (op basis van Nelson & Burns) 1

VRAGENLIJST LERENDE ORGANISATIE (op basis van Nelson & Burns) 1 VRAGENLIJST LERENDE ORGANISATIE (op basis van Nelson & Burns) 1 Onderstaande diagnostische vragenlijst bestaat uit 12 items. De score geeft weer in welke mate uw organisatie reactief, responsief, pro-actief

Nadere informatie

VOORSTEL STRUCTURELE WIJZIGINGEN VAN DE BEGROTINGEN

VOORSTEL STRUCTURELE WIJZIGINGEN VAN DE BEGROTINGEN VOORSTEL STRUCTURELE WIJZIGINGEN VAN DE BEGROTINGEN Paramaribo, 26 maart 2015 Inleiding Reeds vele jaren hebben we te maken met een onnauwkeurige en ondoorzichtige wijze van de opstelling en presentatie

Nadere informatie

Beoordelen en Belonen

Beoordelen en Belonen Beoordelen en Belonen NERF HRM-implementatie augustus 2005 NERF-visie op Human Resource Management (HRM) Veel organisaties kiezen ervoor om hun organisatie en de personele inrichting ervan vorm te geven

Nadere informatie

Besluit op de organisatie van het ambtelijk apparaat van de gemeente Zuidhorn.

Besluit op de organisatie van het ambtelijk apparaat van de gemeente Zuidhorn. Het college van de gemeente Zuidhorn; gelet op artikel 160 van de Gemeentewet; gehoord de OR; B E S L U I T : vast te stellen het: Besluit op de organisatie van het ambtelijk apparaat van de gemeente Zuidhorn.

Nadere informatie

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI)

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het zelfbeoordelingsformulier Het doel van deze evaluatie is om u te helpen bij het bepalen van de belangrijkste aandachtsvelden van uw leidinggevende

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 494 Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de beloningen van bestuurders

Nadere informatie

BESCHIKKING van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie met betrekking tot het grensoverschrijdend spoedeisend ambulancevervoer

BESCHIKKING van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie met betrekking tot het grensoverschrijdend spoedeisend ambulancevervoer BESCHIKKING van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie met betrekking tot het grensoverschrijdend spoedeisend ambulancevervoer Het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie,

Nadere informatie

Instructie gemeentesecretaris gemeente Overbetuwe 2011

Instructie gemeentesecretaris gemeente Overbetuwe 2011 Onderwerp: Instructie gemeentesecretaris gemeente Overbetuwe 2011 Ons kenmerk: 11BWB00022 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelet op artikel(en) 103, tweede lid van de Gemeentewet;

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Nr. 420 14 december 2015 Organisatiebesluit Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Nadere informatie

Raadsbijlage Voorstel tot het vaststellen van de Verordening brandveiligheid

Raadsbijlage Voorstel tot het vaststellen van de Verordening brandveiligheid gemeente Eindhoven Dienst Brandweer en Rampenbestrijding Raadsbijlage nummer xa Inboeknummer oxroox64r Beslisdatum Blkw 22 januari 2002 Dossiernummer 204.104 Raadsbijlage Voorstel tot het vaststellen van

Nadere informatie

de positie van de verzekerde/patiënt in Nederland en daarbuiten in het licht van de voorgenomen wijziging van art 13 Zvw (EU-aspecten)

de positie van de verzekerde/patiënt in Nederland en daarbuiten in het licht van de voorgenomen wijziging van art 13 Zvw (EU-aspecten) de positie van de verzekerde/patiënt in Nederland en daarbuiten in het licht van de voorgenomen wijziging van art 13 Zvw (EU-aspecten) Jac Rinkes Workshop SKGZ 3-10-13 Zorgverzekeringswet Artikel 13 1.

Nadere informatie

1.2 De gedragscode is van toepassing op alle therapeuten die zijn aangesloten bij de N.B.G.T.

1.2 De gedragscode is van toepassing op alle therapeuten die zijn aangesloten bij de N.B.G.T. GEDRAGSCODE VAN DE NBGT 1. Algemene regels 1.1 De in deze gedragsregels genoemde termen hebben de volgende betekenis: a. N.B.G.T.: De Nederlandse Beroepsvereniging van Gestalt-therapeuten. b. Therapeut:

Nadere informatie

Sponsoring en fondsenwerving Openbaar primair onderwijs Lochem

Sponsoring en fondsenwerving Openbaar primair onderwijs Lochem Sponsoring en fondsenwerving Openbaar primair onderwijs Lochem Maart 2007 Sponsoring en fondsenwerving in het Lochemse openbaar basisonderwijs Inleiding Sponsoring en fondswerving zijn veelbesproken onderwerpen.

Nadere informatie

Gedragscode Noloc Het lid onderwerpt zich aan de in deze gedragscode vastgestelde regels.

Gedragscode Noloc Het lid onderwerpt zich aan de in deze gedragscode vastgestelde regels. Gedragscode Noloc Het Noloc-lid volgt bij zijn 1 beroepsuitoefening de volgende gedragsregels: 1. Algemeen 1.1. Het lid onderwerpt zich aan de in deze gedragscode vastgestelde regels. 1.2. Het lid richt

Nadere informatie

Gedragsregels van de Raad van Advies van Sint Maarten Omtrent de handhaving van de onafhankelijkheid van de Raad en de kwaliteit van zijn adviezen

Gedragsregels van de Raad van Advies van Sint Maarten Omtrent de handhaving van de onafhankelijkheid van de Raad en de kwaliteit van zijn adviezen I. Inleiding Gedragsregels van de Raad van Advies van Sint Maarten Omtrent de handhaving van de onafhankelijkheid van de Raad en de kwaliteit van zijn adviezen De Raad van Advies streeft na de beginselen

Nadere informatie

Vertaling FACULTATIEF PROTOCOL INZAKE KINDEREN IN GEWAPEND CONFLICT BIJ HET VERDRAG INZAKE DE RECHTEN VAN HET KIND De Staten die partij zijn bij dit

Vertaling FACULTATIEF PROTOCOL INZAKE KINDEREN IN GEWAPEND CONFLICT BIJ HET VERDRAG INZAKE DE RECHTEN VAN HET KIND De Staten die partij zijn bij dit Vertaling FACULTATIEF PROTOCOL INZAKE KINDEREN IN GEWAPEND CONFLICT BIJ HET VERDRAG INZAKE DE RECHTEN VAN HET KIND De Staten die partij zijn bij dit Protocol, Aangemoedigd door de overweldigende steun

Nadere informatie

Code Goed Bestuur. in het Primair Onderwijs

Code Goed Bestuur. in het Primair Onderwijs Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs Contactgegevens Stichting Hervormde Scholen De Drieslag Jacob Catsstraat 82 3771 GM Barneveld tel. 0342 478243 www.dedrieslag.nl Dhr. A. van den Berkt Algemeen

Nadere informatie

Allen hierboven genoemde betrokkenen mogen rekenen op een duidelijk, behulpzaam en toegankelijk apparaat.

Allen hierboven genoemde betrokkenen mogen rekenen op een duidelijk, behulpzaam en toegankelijk apparaat. Gedragscode Prins Claus Fonds 3 Prins Claus Fonds Jaarverslag 2002 Zo zijn onze manieren! Inleiding Een gedragscode voor het Prins Claus Fonds dient rekening te houden met de aard van de organisatie, het

Nadere informatie

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012)

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Algemeen De raad van toezicht van de Stichting Gereformeerde Scholengroep, statutair gevestigd te Groningen,

Nadere informatie

Besluit Gelre-IJssel gemeenten inzake de vierde wijziging van de Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Gelre-IJssel

Besluit Gelre-IJssel gemeenten inzake de vierde wijziging van de Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Gelre-IJssel Besluit Gelre-IJssel gemeenten inzake de vierde wijziging van de Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Gelre-IJssel Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn,

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Isala

Reglement Raad van Bestuur Isala Reglement Raad van Bestuur Isala 1. De bestuurstaak 1.1 De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de Stichting holding Isala klinieken alsmede (direct dan wel indirect)

Nadere informatie

ILO-VERKLARING BETREFFENDE DE FUNDAMENTELE PRINCIPES EN RECHTEN OP HET WERK

ILO-VERKLARING BETREFFENDE DE FUNDAMENTELE PRINCIPES EN RECHTEN OP HET WERK Toelichting In het onderstaande zijn de afzonderlijke elementen van het normatieve kader integraal opgenomen en worden ze nader toegelicht en beschreven. Daarbij wordt aandacht besteed aan de volgende

Nadere informatie

Stichting BDO Fonds

Stichting BDO Fonds juli 2017 BELEIDSPLAN Stichting BDO Fonds 2017-2018 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 3 1. INLEIDING 4 1.1. Doelstelling 4 1.2. Missie 4 1.3. Visie 5 1.4. Interne organisatie 5 2. WERKZAAMHEDEN STICHTING BDO FONDS

Nadere informatie

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 En hoe de puzzelstukjes Of hoe de puzzelstukjes precies in elkaar precies passen in elkaar passen Onze Visie Wie we willen zijn in 2012 1 1 Als marktleider in het

Nadere informatie

DA91 Beginsel Programma

DA91 Beginsel Programma DA91 Beginsel Programma Democratisch Alternatief91 Februari 1991,Oktober 2013 OPO KONDRE MAN OEN OPO, SRANAN GRON E KARI UN! INLEIDING DEMOCRATISCH ALTERNATIEF 91 IS een politieke partij, die een radicale

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Wedeka bedrijven van 5 november 2015;

gelezen het voorstel van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Wedeka bedrijven van 5 november 2015; Het college van de gemeente Stadskanaal gelezen het voorstel van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Wedeka bedrijven van 5 november 2015; gelet op artikel 23 van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden raad van toezicht

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden raad van toezicht 1.3. Reglement Raad van Toezicht. Positionering raad van toezicht in de stichting 1.1. De directie bestuurt de stichting en de raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van de directie en op de algemene

Nadere informatie

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD Het bestuur Artikel 1 Conform artikel 5 lid 1 van de statuten wordt het bestuur van de stichting gevormd door de directeur. De directeur is belast

Nadere informatie