TOELICHTING BESTEMMINGSPLAN "HEEMRADENWIJK"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TOELICHTING BESTEMMINGSPLAN "HEEMRADENWIJK""

Transcriptie

1

2 TOELICHTING BESTEMMINGSPLAN "HEEMRADENWIJK" Behoort bij besluit van de gemeenteraad vaan Heerhugowaard d.d. 26 juni 2001 nr Mij bekend, de gemeentesecretaris,

3 TOELICHTING BESTEMMINGSPLAN "HEEMRADENWIJK" INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk I - Algemeen 1.1 Inleiding 1.2 De ligging en begrenzing van het plangebied 1.3 De bij het plan behorende stukken 1.4 De geldende planologische regelingen 1.5 Beschrijving van het plangebied 1.6 Planvorm Hoofdstuk II - Toelichting op de voorschriften De inleidende bepalingen: Artikel 1 Gebied waarop de voorschriften van toepassing zijn 7 Artikel 2 Begripsbepalingen 7 Artikel 3 Wijze van meten De beschrijving in hoofdlijnen: Artikel 4 Beschrijving in hoofdlijnen De bestemmingsvoorschriften Artikel 5 Wonen "W"(met tuinen en erven) 8 Artikel 6 Wonen "Wv" (met tuinen en erven) 9 Artikel 7 Wonen "W" (met tuinen) 9 Artikel 8 Garage "G" 9 Artikel 9 Bedrijfsdoeleinden met wonen "BDW" 9 Artikel 10 Bedrijfsdoeleinden "BD" 10 Artikel 11 Bedrijfsdoeleinden "BD1" 10 Artikel 12 Maatschappelijke doeleinden "M/M1" 10 Artikel 13 Maatschappelijke doeleinden "Mp" 11 Artikel 14 Centrumdoeleinden "C" 11 Artikel 15 Verkeersdoeleinden 11 Artikel 16 Verblijfsdoeleinden 11 Artikel 17 Groenvoorziening 11 Artikel 18 Water 11 Artikel 19 Spoorwegdoeleinden Algemene bepalingen Artikel 20 Algemene gebruiksbepaling 12 Artikel 21 Algemene vrijstellingsbevoegdheid Overgangs- strafrechtelijke- en slotbepaling Artikel 22 Overgangsbepalingen 12 Artikel 23 Strafrechtelijke bepaling 12 Artikel 24 Slotbepaling 12

4 Hoofdstuk III Overige Onderwerpen 3.1 Geluidhinderaspecten Industrielawaai Railverkeerslawaai Wegverkeerslawaai 3.2 Bodemonderzoek 3.3 Riolering 3.4 Verkeer en Vervoer 3.5 Leefbaarheid en Openbare Orde 3.6 Verkeersveiligheid 3.7 Waterhuishouding 3.8 Economische Uitvoerbaarheid 3.9 Overleg en Inspraak

5 HOOFDSTUKI Algemeen 1.1 INLEIDING De voor de Heemradenwijk geldende bestemmingsplannen Nuyenburg en Scherpenheuvel dateren van respectievelijk 1972 en In de loop der jaren zijn er tal van kleine wijzigingen geweest. Zo zijn de mogelijkheden om te bouwen in de achtertuinen verruimd. In de jaren tachtig is er uit bezuinigingsoverweging veel openbaar groen aan particulieren verkocht, zonder dat de bestemming aan het gewijzigd gebruik is aangepast. Het gevolg van deze verkopen is dat bouwaanvragen, die betrekking hebben op die gronden, alleen met een vrijstelling kunnen worden verleend. Het bestemmingsplan Nuyenburg kende in 1972 voor "de Punt" reeds een globale eindbestemming zonder uitwerkingsverplichting. De 25% van de gronden die op grond artikel 5 van het bestemmingsplan Nuyenburg mag worden bebouwd, is reeds volgebouwd. De in Heerhugowaard gebruikelijke tuinen en erven regeling, die ook van toepassing is verklaard op "de Punt", kan als gevolg hiervan alleen maar uitgevoerd worden met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Daarnaast streeft de gemeente naar uniforme regels voor gelijke situaties. Om de bestemmingsplannen aan de actuele situatie aan te passen is een herziening noodzakelijk. De gemeente streeft er naar om in de komende vijf jaar alle bestemmingsplannen voor de bebouwde kom te herzien. 1.2 DE LIGGING EN DE BEGRENZING VAN HET PLANGEBIED Het gebied ligt aan de noordzijde van Heerhugowaard en wordt begrensd door: de Middenweg, de spoorbaan Heerhugowaard-Hoorn, de Van Noortwijklaan, de Van Foreeststraat en de Bickerstraat. 1.3 DE BIJ HET PLAN BEHORENDE STUKKEN Het plan bestaat uit: - een toelichting - voorschriften - een bestemmingsplan kaart (tekening nr ) - een bouwhoogtekaart (tekening nr ) 1.4 DE GELDENDE PLANOLOGISCHE REGELINGEN Het bestemmingsplan Heemradenwijk vervangt de volgende planologische regelingen: - Het bestemmingsplan Nuyenburg 1972, vastgesteld door de gemeenteraad bij besluit van 14 februari 1972 nr en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland op 8 mei Wijziging bestemmingsplan Nuyenburg t.b.v. L.H. Kamp, vastgesteld door de gemeenteraad 6 juni 1978 en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten bij besluit van 3 oktober 1978 nr Het bestemmingsplan Scherpenheuvel 1974, vastgesteld door de gemeenteraad bij besluit van 14 januari 1975, goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, bij besluit van 20 januari 1976 nr. 288 en onherroepelijk goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 2 juli 1979 nr Het bestemmingsplan Excelsior 1982, vastgesteld door de gemeenteraad bij besluit van 10 juli 1984 nr en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland bij besluit van 11 december 1984 nr In 1975 is de bestemming tuinen en erven voor een groot deel van de toen geldende

6 bestemmingsplannen voor de bebouwde kom van Heerhugowaard integraal herzien. Deze herziening is vastgesteld door de gemeenteraad van Heerhugowaard bij besluit van 13 januari 1975, goedkeuring onthouden door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland bij besluit van 22 februari 1977 en onherroepelijk goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 10 augustus 1981 nr. 90 met uitzondering van de leden 6 en 7. De wijziging van de buiten goedkeuring gehouden leden 6 en 7 is door de gemeenteraad bij besluit van 9 maart 1982 vastgesteld en door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland bij besluit van 4 januari 1983 nr. 716 goedgekeurd. 1.5 BESCHRIJVING VAN HET PLANGEBIED Nuyenburg Het plan Nuyenburg is in het begin van de jaren 70 gebouwd. Door het gebied loopt een verzamelstraat die het centrale plangebied ontsluit. Deze verzamelstraat sluit aan op de Middenweg en de Van Foreeststraat. Het centrale plangebied heeft geen directe ontsluiting op de hoofdinfrastructuur. Het plan Nuyenburg wordt omsloten door een waterpartij. Aan de noordrand van plan zijn patiowoningen gebouwd, die met de achtertuinen grenzen aan de omringende waterpartij. Ook een deel van de woningen in de "punt", aan de westzijde van het plangebied grenst met de achtertuinen aan de waterpartij. Het middengebied is volgens het carremodel verkaveld, dat gekenmerkt wordt door lange, ononderbroken zichtlijnen. Langs de Middenweg zijn hoofdzakelijk vrijstaande woningen van uiteenlopende architectuur gesitueerd. Het parkeren in de wijk geschiedt grotendeels op eigen erf. De kleinschalige bebouwing van de wijk staat in schril contrast met het volume van de bouwmarkt van de firma Kamp. Door de bouwmarkt te combineren met een woonbebouwing op de hoek Middenweg Bickerstraat bleek het mogelijk te zijn om de bouwmarkt op een visueel acceptabele wijze op deze locatie te situeren. Het arrangement van bouwmarkthal en woningbouwblok is zodanig gekozen dat een groot aantal parkeerplaatsen niet zichtbaar is vanaf de openbare weg Het aantal parkeerplaatsen in de nabijheid van de rentenierswoning kon daardoor tot 16 stuks worden beperkt. Bij de ontwikkeling van het plan Kamp is rekening houdende met de (toekomstige) bebouwing aan de Van Duivenvoordestraat en geanticipeerd op het vertrek van de Don Bosco mavo. Door bureau Klous en Brandjes zijn de nieuwe rooilijnen voor het gebied aangegeven. Voor de bouwmarkt van Kamp staat een rentenierswoning (Middenweg 273) die opgenomen is in de landschappelijke- en cultuurhistorische inventarisatie "Monumentaal Heerhugo-waard". Deze kleinschalige rentenierswoning heeft een essentiele functie in de sfeerbepaling van het gebied. Op de bestemmingsplankaart staat dit beeldbepalend pand als monument aangegeven Het gebied dat begrensd wordt door de Bickerstraat, Van Duivenvoordestraat en de van Teylingenlaan is bestemd voor maatschappelijk doeleinden. In dit gebied zijn een MAVO, een school voor kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden, een multifunctionele welzijnsaccomodatie en een kruisgebouw gevestigd. Scherpenheuvel De wijk Scherpenheuvel is tussen 1975 en 1978 gebouwd en genoemd naar de in de wijk gelegen boerderij. De bebouwing bestaat 68 uit geschakelde bungalows die

7 aan een ringweg liggen en 22 eengezinswoningen. Deze ringweg heeft een ontsluiting op de Middenweg. Centraal in de wijk liggen een trapveld van circa 1000 m2 en een speelterreintje voor kleuters. Langs de Middenweg zijn vrijstaande en halfvrijstaande eengezinshuizen gebouwd. Op het terrein van de voormalige melkfabriek Excelsior zijn 31 wooneenheden voor een- en tweepersoonshuishoudens en 17 eengezinswoningen gerealiseerd. Het parkeren geschiedt bij de geschakelde bungalows grotendeels op eigenterrein. De parkeernorm voor Scherpenheuvel is vastgesteld op 1,4 parkeerplaats per woning. Aan de noord- en de westzijde wordt de wijk omsloten door een waterpartij die via een duiker onder de Westtangent verbonden is met het grachtenstelsel in de wijk Nuyenburg. Op de hoek van de Westtangent en de Middenweg staat de voormalige boerderij Scherpenheuvel met het karakteristieke tuinhuis, die opgenomen is in de landschappelijke- en cultuurhistorische inventarisatie "Monumentaal Heerhugowaard". Het pand is ernstig verwaarloosd en moet worden gerestaureerd. Op de bestemmingsplankaart staat dit pand als monument aangegeven. Westlinge Ten westen van de wijk Scherpenheuvel ligt de halfopen penitentiaire inrichting Westlinge. Dit complex is in de jaren zeventig gebouwd als een huisvestingsvoorziening voor buitenlandse werknemers van Hoogovens. De integratie van de buitenlandse werknemer in de Nederlandse samenleving maakte deze huisvestingsvoorziening overbodig. In 1982 is het complex aangekocht door het rijk en verbouwd tot halfopen penitentiaire inrichting. Het complex bestaat uit 6 verblijfspaviljoens en gebouwen voor sport-, recreatie- en arbeidsvoorzieningen. Het terrein wordt omzoomd door brede groenstroken. Bedrijventerrein van Noortwijklaan Ten westen van de wijk Nuyenburg, ingeklemd tussen de Westtangent en de spoorlijn Heerhugowaard-Hoorn en grenzend aan het terrein van Westlinge, ligt het bedrijventerrein van Noortwijklaan. Dit bedrijventerrein is een voortzetting van het bedrijventerrein de Frans en bestemd voor activiteiten in de categorieen 1 en 2 als bedoeld in de Staat van Bedrijfsactiviteiten. Op het terrein zijn zeven bedrijven gevestigd, waaronder vier garagebedrijven. 1.6PLANVORM Aan het bestemmingsplan Heemradenwijk ligt het mengkraanmodel ten grondslag. In het mengkraanmodel worden bestaande situaties en niet aan verandering onderhevige bestemmingen optimaal gerespecteerd en als zodanig gedetailleerd bestemd. Aan verandering onderhevige bestemmingen worden als een uit te werken bestemming ex artikel 11 WRO of als een globale eindbestemming, die ingevolge artikel 10 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening niet uitgewerkt hoeft te worden, in het bestemmingsplan opgenomen. De Heemradenwijk is een bestaande wijk waar de komende jaren niet veel zal veranderen. De nadruk ligt op het beheer en dat komt tot uiting door een gedetailleerde bestemmingsregeling. Als de nieuwbouwplannen van het Trinitas College, waar de Don Bosco mavo deel van uit maakt, doorgaan, komt het schoolterrein aan de Bickerstraat vrij. Om flexibel op deze eventuele verandering te kunnen inspelen, is een wijzigingsbevoegdheid ex artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

8 opgenomen. Deze wijzigingsbevoegdheid maakt het mogelijk de bestemming Maatschappelijke doeleinden te wijzigen in de bestemming wonen. De globale eindbestemming, die ingevolge artikel 10 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening niet hoeft te worden uitgewerkt, komt in het plan niet voor. HOOFDSTUKII Toelichting op de voorschriften. 2.1 De inleidende bepalingen (artikel 1 t/m 3) Artikel 1 Gebied waarop de voorschriften van toepassing zijn Artikel 1 beschrijft het gebied waarop de voorschriften van toepassing zijn. Artikel 2 Begripsbepalingen In artikel 2 zijn de begripsbepalingen opgenomen. Begripsbepalingen zijn nodig om een planologisch-juridische precisering ten opzichte van het algemeen spraakgebruik te verkrijgen. In beginsel dient er voor gewaakt te worden een begrip een sterk van het spraakgebruik afwijkende betekenis te geven. Begripsbepalingen zijn alleen dan nodig indien het begrip gebruikt wordt in de planvoorschriften en dit begrip zonder nadere definitie tot verwarring zou kunnen leiden. Men kan voorts een definitie nodig hebben indien een term of woord in verschillende wettelijke regelingen niet dezelfde betekenis heeft, of wanneer men een woord wil afzetten tegen een ander woord (bijvoorbeeld woning tegenover zomerhuis). Artikel 3 Wijze van meten In artikel 3 is aangeven hoe moet worden gemeten. Voor het bepalen van de bouwhoogte worden onderschikte bouwdelen als schoorstenen en antennes niet meegerekend. Bij het bepalen van de goothoogte worden incidentele verhoogde goten, zoals bij dakkapellen e.d. buiten beschouwing gelaten. Voor de dakhelling is aangegeven dat deze alleen geldt voor het dakvlak. Incidentele doorbrekingen van het dakvlak zijn voor het bestemmingsplan van minder belang. De doorbreking van het dakvlak kan wel onderdeel uitmaken van een welstandstoetsing. De oppervlakte moet buitenwerks worden gemeten en op het peil. Het vloeroppervlak in gebouwen is niet van belang. Voorts is aangegeven dat bovengrondse bouwonderdelen vanaf een meter boven peil moeten worden meegerekend. Hiermee wordt oneigenlijke uitbreiding van gebouwen boven de toegestane oppervlakte voorkomen. De inhoud moet boven peil worden gemeten. Ondergrondse ruimten tellen niet mee voor het bepalen van de inhoud. 2.2 De Beschrijving in Hoofdlijnen Artikel 4 Beschrijving in Hoofdlijnen In de beschrijving in hoofdlijnen is beschreven hoe de gemeente omgaat met beroeps- en bedrijfsmatige activiteiten in woningen. De Nederlandse planologie streeft naar een scheiding van functies. Wonen en werken worden in afzonderlijke centra of op afzonderlijke locaties gesitueerd. Het streven naar scheiding van functies heeft echter niet kunnen verhinderen dat normale woningen, in die doorgaans monofunctionele woonwijken, in toenemende mate worden gebruikt als bakermat voor de vestiging en of de uitoefening van een beroep of bedrijf. Traditioneel zijn het de zogenaamde vrije beroepen waarbij een aangepast gedeelte van de woning voor de uitoefening van dat beroep wordt gebruikt. De praktijk leert evenwel dat woningen ook

9 worden gebruikt voor een bonte verzameling van andere beroeps- en bedrijfsmatige activiteiten zoals opticiens, verzekeringsagentschappen, kap- en schoonheidssalons, hondentrimsalons en dergelijke. Uit de jurisprudentie blijkt dat de Raad van State een strikte scheiding aanbrengt tussen vrije beroepen en andere beroeps- en bedrijfsmatige activiteiten. Vrije beroepen kunnen, omdat ze van oudsher vanuit de woning worden beoefend, een beroep doen op de toverformule (burgemeester en wethouders verlenen vrijstelling de gebruiksbepaling, indien strikte toepassing van die bepaling leidt tot een beperking van het meest doelmatig gebruik die niet door dringende reden wordt gerechtvaardigd). De vestigingsomstandigheden van de vrije beroepsbeoefenaren zijn immers gelijk. De overige beroepen worden doorgaans uitgeoefend op specifiek daarvoor aangewezen locaties. Deze specifieke vestigingsomstandigheden maken dat met betrekking tot de vestiging van overige beroepen en bedrijven in woningen geen beroep gedaan kan worden op de toverformule. Om startende ondernemers te stimuleren, telewerk en andere arbeidsvormen te bevorderen en handhavingsproblemen te voorkomen wil de gemeente de vrije beroepen en de overige beroepen en bedrijven gelijkschakelen. De vestiging van overige beroepen en bedrijven in woningen is toegestaan, zolang er geen sprake van overlast is en de woning in overwegende mate als woning wordt gebruikt. In de beschrijving in hoofdlijnen zijn de voorwaarden waaronder vestiging van een beroep en of bedrijf in een woning is toestaan, opgenomen Detailhandel is van deze regeling uitdrukkelijk uitgesloten, omdat detailhandel vanuit woningen bij een bepaalde omvang het voorzieningenniveau van de gemeente in gevaar kan brengen. Langs de Middenweg kunnen burgemeester en wethouders vrijstelling verlenen voor het gebruik van een groter deel van de woning voor beroeps- en bedrijfsmatige activiteiten. De Middenweg is een weg die behoort tot de oorspronkelijke structuur van de gemeente. De woningen langs deze weg zijn over het algemeen wat groter dan in de nieuwbouw van Heerhugowaard en van oudsher zijn er bedrijven langs deze weg gevestigd. Met de keuze voor de figuur van ontheffing verlenen van de voorwaarde dat de uitoefening van een beroep of bedrijf niet meldingsplichtbig mag zijn in het kader van de Wet milieubeheer of andere milieuwetgeving wordt tot uitdrukking gebracht dat deze activiteiten normaliter verboden moeten blijven. Er zijn echter activiteiten die al jaren normaal in woonwijken plaatsvinden, maar op grond van deze regeling niet zijn toegestaan. Te denken valt aan een tandarts of een dierenarts die over een rontgenapparaat beschikt en daardoor meldingsplichtig is op grond van de Kemenergiewet. Bij het verlenen van de vrijstelling of de ontheffing zal het belang van het woonmilieu voorop staan. 2.3 De bestemmingsvoorschriften Artikel 5 Wonen "W" (met tuinen en erven). Artikel 5 regelt in samenhang met de bestemmingen tuinen en erven het wonen aaneengesloten (rijtjes woningen, twee onder een kap woningen en geschakelde bungalows). De woningen zijn gesitueerd in het bouwvlak (geel op de plankaart). De bestemming tuinen is voor alle woningtypen gelijk. Op de bestemming tuinen mag de voorgevel met een erker of een entree worden uitgebouwd en de zijgevel met een erker. In de voorschriften wordt het meer algemene begrip uitbouw gehanteerd om discussies of iets nu wel of geen erker is, te voorkomen. Om een hoekerker mogelijk te maken is de voorzijde van de erker aan de voorgevel als meetpunt genomen. De bestemming erven komt voor bij de rijtjes woningen en de twee onder een kap 8

10 woningen. Deze bestemming mag voor een derde worden bebouwd tot een maximum van 40 m2. Voor grote tuinen geldt een bonusregeling; 10 % van het oppervlak meer dan 120 m2 mag worden bebouwd tot een maximum van 60 m2. De bestemming erven I komt voor bij rijtjes woningen aan de van Mieroplaan en in Nuyenburg. Deze bestemming regelt de berging aan de voorzijde van de woningen en mag voor 100 % worden bebouwd. Het afzonderlijk bestemmen van de berging aan de voorzijde van de woning voorkomt dat deze in mindering moet worden gebracht op bouwmogelijkheden aan de achterzijde van de woning. De bestemming erven II komt voor bij de geschakelde bungalows in Scherpenheuvel en Nuyenburg. Op deze gronden mogen uitsluitend vrijstaande bouwwerken tot een gezamenlijk oppervlak van 10 m2 worden gebouwd. De hoofd- en bijgebouwen dienen in het bouwvlak te worden gesitueerd. De vrijstelling als bedoeld in lid 6 van dit artikel biedt de mogelijkheid tot het oprichten van een bijgebouw of het plaatsen van een erfafscheiding in de zijtuin op de bestemming "tuinen", voor de voorgevelrooilijn van de straat waaraan die zijtuin is gelegen. Aan de vrijstelling kunnen voorwaarden worden verbonden om goede visuele inpassing van net bouwwerk in de omgeving te waarborgen. Artikel 6 Wonen "Wv" (met tuinen en erven). Artikel 6 regelt in samenhang met de bestemmingen tuinen en erven het wonen vrijstaand. Het bouwvlak (geel op de plankaart) is strak om de woning gelegd. Aan de voorzijde van de woning geldt de bestemming tuinen en aan de achterzijde de bestemming erven of erven II (Middenweg 277). Een deel van het perceel Middenweg 277 heeft, om een aannemersbedrijfje ter plaatse te legaliseren, de bestemming bedrijfsdoeleinden gekregen die voor 100 % mag worden bebouwd. Op het resterende deel van het perceel kan, gelet de bebouwing die op grond van de bestemming bedrijfsdoeleinden mogelijk is, geen ruimere erf bebouwing worden toegestaan. De bebouwingsmogelijkheden van deze bestemmingen zijn gelijk aan die van artikel 5. Artikel 7 Wonen "Wg" (met tuinen). Artikel 7 regelt in samenhang met de bestemmingen tuinen het wonen gestapeld. Het bouwvlak (geel op de plankaart) is strak om de woning gelegd. Op de bestemming tuinen mag gelet op de geringe omvang van de tuinen niet worden gebouwd. Artikel 8 Garages "G" Dit artikel regelt de stallingruimte voor een of meer voertuigen en /of de bergruimte voor huishoudelijke doeleinden. Het bouwwerk moet plat worden afgedekt en bouwhoogte is dan ook zodanig gekozen dat alleen een platte afdekking mogelijk is. Artikel 9 Bedrijfsdoeleinden met wonen "BDW" De bestemming bedrijfsdoeleinden met wonen is een dubbelbestemming en maakt een stedenbouwkundig verantwoorde inpassing van een aannemersbedrijf en bouwmarkt mogelijk. De begane grond is bestemd voor bedrijfsactiviteiten die niet Wet milieubeheervergunningplichtig zijn, bedrijfsactiviteiten in de categorieen 1 en 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten en detailhandel met uitzondering van detailhandel in levensmiddelenbranche. Detailhandel in de levensmiddelenbranche is uitgesloten

11 omdat deze branche te veel verkeer aantrekt en op eigen terrein de parkeerruimte daarvoor ontbreekt. Ook in de directe omgeving is er onvoldoende parkeergelegenheid om detailhandel in de levensmiddelenbranche toe te staan. Woongebouwen mogen uitsluitend op de eerste bouwlaag worden gerealiseerd. Omdat er regelmatig wordt geklaagd over het te hoog stapelen van materialen is er onder de bijzondere gebruiksbepalingen een stapelverbod opgenomen. In voorkomende gevallen kan hier tegen worden opgetreden. Voor categorie 3 bedrijven kan vrijstelling worden verleend, indien deze, na het treffen van extra voorzieningen, geacht worden in de categorie 1 of 2 te vallen. Artikel 10 Bedrijfsdoeleinden "BD" De bestemming bedrijfsdoeleinden "BD" legaliseert een aannemersbedrijfje op het perceel Middenweg 277 en biedt de mogelijkheid tot enige uitbreiding. De strekking van de voorschriften is dezelfde als bij artikel 9. Artikel 11 Bedrijfsdoeleinden "BD1" De bestemming bedrijfsdoeleinden "BD1" heeft betrekking op het bedrijventerrein aan de van Noortwijklaan; een uitloper van het bedrijventerrein de Frans. Op dit bedrijventerrein zijn hoofdzakelijk garagebedrijven gevestigd. Bij deze bedrijven is een bedrijfswoning toegestaan. De strekking van de voorschriften is dezelfde als bij artikel 9 en 10. Artikel 12 Maatschappelijke doeleinden "M / M1" De bestemming maatschappelijke doeleinden "M/M1" heeft betrekking op de onderwijsvoorzieningen langs de Bickerstraat. De gronden zijn onder meer bestemd voor onderwijs- en medische voorzieningen en kinderdagverblijven. Het woord "ondermeer" geeft aan de opsomming van maatschappelijke instellingen niet limitatief is en dat ook andere maatschappelijke instellingen op deze bestemming zijn toegestaan. De gebouwen dienen binnen het bouwvlak te worden gesitueerd. Van het buiten het bouwvlak gelegen bestemmingsgedeelte mag 5% van de oppervlakte worden gebruikt voor bijgebouwen. In het artikel is een wijzigingsbevoegdheid ex artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening opgenomen voor burgemeester en wethouders om voor een woning, maximaal 300 m2 van de buiten het bouwvlak gelegen gronden met de bestemming maatschappelijke doeleinden te wijzigen in de bestemming woondoeleinden Wv. Gelet op de geringe omvang van de wijziging is de bevoegdheid aan burgemeester en wethouders gedelegeerd. Deze wijzigingsbevoegdheid biedt de mogelijkheid om door wonen bij de school de sociale controle ter plaatse te vergroten. Het Trinitas college, waar de Don Bosco mavo deel van uitmaakt, heeft nieuwbouwplannen. Naar verwachting zullen deze nieuwbouwplannen binnen de planperiode van dit bestemmingsplan worden gerealiseerd, waardoor het schoolterrein aan de Bickerstraat vrij komt. Om op deze ontwikkeling te kunnen inspelen heeft de gemeenteraad de bevoegdheid om met toepassing van artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening deze bestemming wijzigen in de bestemming woondoeleinden woongebied. Deze wijzigingsbevoegdheid heeft alleen betrekking op de gronden die met de bestemming "M1" zijn aangeduid. In de leden 8 en 9 is aangegeven aan welke inrichtingseisen het inbreidplan moet voldoen. De voorschriften van dit bestemmingsplan zijn onverkort van toepassing op de bij de wijziging betrokken 10

12 gronden. Vanwege het ingrijpende karakter van deze wijzigingen is de bevoegdheid aan de gemeenteraad gelaten. Artikel 13 Maatschappelijke Doeleinden "Mp" De bestemming maatschappelijke doeleinden "Mp" heeft betrekking op de penitentiaire inrichting Westlinge. De gebouwen dienen binnen het bouwvlak te worden gesitueerd. Van het buiten het bouwvlak gelegen bestemmingsgedeelte mag 5% van de oppervlakte worden gebruikt voor bijgebouwen. Artikel 14 Centrumdoeleinden "C" Deze bestemming is nodig voor de enige winkel in het gebied op het perceel Middenweg 269. Op deze bestemming zijn detailhandel, dienstverlening en wonen toegestaan. Artikel 15 Verkeersdoeleinden De bestemming verkeersdoeleinden heeft betrekking op de doorgaande wegen. Voor de inrichting van het gebied is het dwarsprofiel bepalend. Burgemeester en wethouders kunnen op grond van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling verlenen voor andere indeling van het dwarsprofiel, indien dit uit verkeerskundig oogpunt noodzakelijk is of indien de situatie ter plaatse daartoe noodzaakt. Artikel 16 Verblijfsdoeleinden De bestemming verblijfsdoeleinden heeft betrekking op de openbare buitenruimte in de wijken. De inrichting van de buitenruimte is variabel. Artikel 17 Groenvoorziening De bestemming groenvoorzieningen heeft betrekking op plantsoenen en bermen. Van deze gronden mag 15% worden verhard en 15 % van de gronden mag ten behoeve van water worden gebruikt. Artikel 18 Water Gronden met de bestemming water zijn bestemd voor de waterhuishouding. In de bijzondere gebruiksbepaling is een gebruik voor woonboten uitdrukkelijk uitgesloten Artikel 19 Spoorwegdoeleinden De bestemming spoorwegdoeleinden heeft betrekking op een stuk grond nabij de kruising van de spoorbaan met de Middenweg. Deze strook grond is eigendom van de Nederlandse Spoorwegen en wordt hoofdzakelijk als volkstuin gebruikt. Naast bebouwing voor het spoorwegbedrijf zijn er ook tuinhuisjes en kassen toegestaan. De oppervlakte die niet voor een tuinhuisje wordt aangewend mag benut worden voor de bouw van de kas. In de bijzondere gebruiksbepaling is aangegeven dat een gebruik voor tijdelijke- of permanente bewoning en overnachting, alsmede een gebruik van de onbebouwde gronden voor kampeerterrein of dagcamping, in strijd met het bestemmingsplan is. 2.4 Algemene bepalingen Artikel 20 Algemene gebruiksbepaling In het bestemmingsplan is ervan afgezien om bij iedere bestemming een gebruiksbepaling op te nemen. Er is gekozen voor een algemene gebruiksbepaling. Omdat de 11

13 "Heemradenwijk" een woonwijk is, wordt een gebruik ten behoeve van prostitutie en/of seksinrichting in ieder geval als een strijdig gebruik aangemerkt. Bij een enkele bestemming is er een specifiek gebruiksverbod opgenomen om te benadrukken dat de gemeente die vormen van gebruik in ieder geval strijdig acht met het bestemmingsplan. Artikel 21 Algemene vrijstellingsbevoegdheid. Dit artikel biedt de mogelijkheid vrijstelling te verlenen voor utilitaire bouwwerken en voorzieningen ten dienste van het ontvangen telefoon- radio- en televisiesignalen. Bij utilitaire bouwwerken gaat hier meestal om bouwwerken van nutsbedrijven, waarvan de oppervlakte te klein is om op kaart als een afzonderlijke bestemming aan te geven of waarvan de situering op voorhand niet bekend is. Met de komst van het mobiele netwerk is er grote behoefte aan zendmasten. Om een woud van masten te voorkomen, streeft de gemeente naar een gemeenschappelijk gebruik van de zendmasten door de diverse, elkaar beconcurrerende bedrijven. De vrijstelling wordt alleen verleend, indien de noodzaak wordt aangetoond en de aanvrager de bereidheid uitspreekt ook anderen in de gelegenheid te stellen van deze voorziening gebruik te maken. 2.5 Overgangs- strafrechtelijk- en slotbepaling Artikel 22 Overgangsbepalingen Het doel van het overgangsrecht is het voorkomen van een schoksgewijze overgang van de oude naar de nieuwe rechtstoestand. Volgens het overgangsrecht mag een gebruik van gronden en opstallen dat in strijd is met het nieuwe bestemmingsplan, worden voortgezet en mogen bouwwerken, die in afwijking van het plan bestaan, gedeeltelijk worden vernieuwd en bij calamiteit geheel worden vernieuwd. In het plan zijn alle gronden overeenkomstig het gebruik bestemd. De gebruiksregeling heeft alleen maar betrekking op afwijkend gebruik dat ten tijde van de vaststelling dit plan bestond, doch bij de gemeente niet bekend was. Ook de bebouwing wijkt niet af van het plan, zij het dat er geen onderzoek is gedaan naar de bebouwing op de achtererven. Het kan voorkomen dat er op de achtererven meer bebouwing aanwezig is dan het plan toestaat. Deze bebouwing valt dan onder het overgangsrechten maar mag, behoudens calamiteit, niet worden vernieuwd. Artikel 23 Strafrechtelijke bepalingen Overtreding van de in dit artikel genoemde artikelen kan als een strafbaar feit worden aangemerkt en strafrechtelijk worden vervolgd. Hoewel bestuursrechtelijk optreden de voorkeur heeft, kunnen er zich situaties voordoen waar strafrechtelijk optreden effectiever is dan bestuursrechtelijk optreden. Artikel 24 Slotbepaling Dit artikel geeft aan hoe het bestemmingsplan moet worden aangehaald. HOOFDSTUK III Overige Onderwerpen 3.1 Geluidhinderaspecten Binnen het bestemmingsplan liggen geluidszones van industrielawaai, spoorweglawaai en wegverkeerslawaai. 12

14 3.1.1 Industrielawaai De Heemradenwijk grenst aan het industrieterrein de Zandhorst. Rond dit industrieterrein ligt een wettelijke door de Kroon op 18 april 1988 vastgestelde geluidszone die voor een deel binnen het gebied valt, waarop het bestemmingsplan Heemradenwijk betrekking heeft. Binnen deze geluidszone bevinden zich een aantal bedrijfswoningen. Deze bedrijfswoningen waren al aanwezig ten tijde van het nemen van het zonebesluit. De Wet geluidhinder merkt deze woningen aan als bestaande situaties. Voor woningen aan de van Noortwijklaan en de Albert Soncklaan geldt een voorkeursgrenswaarde van 55 db(a). Uit het akoestisch onderzoek "Bestemmingsplan Heemradenwijk Industrielawaai" (rapportnummer AB BPS mei 1998) blijktdat deze voorkeursgrenswaarde niet wordt overschreden Railverkeerslawaai Langs de Heemradenwijk loopt de spoorlijn Heerhugowaard - Hoorn. Op grond van het Besluit geluidhinder spoorwegen ligt er langs iedere spoorbaan een zone. Voor het traject Heer-hugowaard - Hoorn is de zonebreedte vastgesteld op 100 meter aan weerszijde van de spoorbaan. De voorkeursgrenswaarde voor railverkeerslawaai bedraagt 60 db(a) voor nieuwe woningen, waarbij een hogere waarde kan worden toegestaan tot maximaal 73 db(a). Per 1 januari 2000 geldt een voorkeursgrenswaarde van 57 db(a), waarbij een hogere waarde van maximaal 70 db(a) kan worden toegestaan. De geluidsbelasting op de gevels van de woningen langs het traject Heerhugowaard - Hoorn zal in het jaar 2010 volgens het rapport "Akoestisch Onderzoek Bestemmingsplan Heemradenwijk Railverkeerslawaai" (rapportnummer AB BSP mei 1998) tussen de 65 en 67 db(a) liggen. Het bestemmingsplan Heemradenwijk biedt geen mogelijkheden voor de bouw van nieuwe woningen binnen de geluidszone van het spoortraject. Voor woningen die op 1 juli 1987 een geluidsbelasting ondervonden van 66 db(a) en meer geldt een saneringssituatie. Deze woningen zijn in 1996 ge'i'nventariseerd en staan op de zogenaamde "Raillijst", die inmiddels bij het ministerie van V.R.O.M. ligt. De woningen aan de van Santenlaan 8, 10, 20, en 22 staan op deze "Raillijst" en komen in aanmerking voor sanering door middel van gevelisolatie. De overige woningen hadden op 1 juli 1987 een lagere gevelbelasting dan 66 db(a) en zijn geen saneringswoningen in de zin van de Wet geluidhinder Wegverkeerslawaai De Heemradenwijk is een bestaande wijk met een mogelijke inbreidlocatie op het terrein van de Don Bosco Mavo. Het bestemmingsplan biedt de mogelijkheid om hier op termijn woningen te bouwen met een bebouwingsdichtheid die ligt tussen de 20 en 35 woningen per hectare. De rooilijn van deze woningen ligt op 12,5 meter uit de as van de Bickerstraat, waardoor de geluidsbelasting op deze woningen 54 db(a) zal bedragen. Het gaat hier om maximaal 25 woningen, waarvoor bij Gedeputeerde Staten van Noord-Holland ontheffing van de voorkeursgrenswaarde is gevraagd voor een waarde van 54 db(a). Bij besluit van 1 juni 1999 nr. 1999/776 hebben Gedeputeerde Staten deze ontheffing verleend. Op de hoek van de Middenweg en de Westtangent staat de voormalige boerderij Scherpenheuvel. Het pand is ernstig verwaarloosd en moet dringend worden gerestaureerd. Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om appartementen in het gebouw te realiseren. De geluidsbelasting op de gevel aan de Middenweg bedraagt 60 13

15 db(a). Op de gevel aan de Westtangent bedraagt de geluidsbelasting 61 db(a). Het gaat om maximaal 3 appartementen, waarvoor bij Gedeputeerde Staten van Noord- Holland ontheffing van de voorkeursgrenswaarde voor een waarde van respectievelijk 60 en 61 db(a) is gevraagd. Bij besluit van 1 juni 1999 nr.1999/776 hebben Gedeputeerde Staten deze ontheffing verleend. Ook naar de geluidsbelasting op de gevels van de gerealiseerde woningen is onderzoek gedaan (Akoestisch onderzoek Heemradenwijk Wegverkeerslawaai rapportnummer AB BSP mei 1998). Voor een groot deel van het plan is een afzonderlijke berekening achterwege gelaten, omdat de gevelbelasting onder de 50 db(a) blijft. Het gaat hier om wegen die niet gezoneerd zijn (woonerven en 30 km gebieden), wegen waarlangs geen woningen staan en wegen waarvan: - de geprognosticeerde etmaalintensiteit (2008) maximaal 750 motorvoertuigen bedraagt met een vrachtverkeerspercentage van niet meer dan 4%, - het snelheidsprofiel doorgaans laag ligt De wegen waaraan wel is gerekend zijn: de Bickerstraat, de Van Foreeststraat, de Middenweg en Westtangent. Voor de woningen langs de Westtangent zal de geluidsbelasting op de gevel in het toetsjaar (2008) 55 db(a) bedragen. De geluidsbelasting op de gevels van de woningen langs de Bickerstraat en de Van Foreeststraat zal in het toetsjaar onder de voorkeursgrenswaarde blijven. Voor de woningen langs de Middenweg zal de geluidsbelasting op de gevel, afhankelijk van de afstand van de gevel tot de wegas, tussen 59 en 61 db(a) liggen. Het akoestisch onderzoek naar de geluidsbelasting als gevolg van de verkeersaantrekkende werking van de bouwmarkt van Kamp wijst uit dat geluidsbelasting ter hoogte van de omliggende woningen niet hoger zal zijn dan 50 db(a) (Akoestisch Onderzoek Bouwmarkt Kamp rapportnummer AB IL oktober 1997). Een waarde van 50 db(a) wordt acceptabel geacht (Circulaire geluidshinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; ministerie van VROM 29 februari 1996). De kruising Middenweg - Westtangent wordt gereconstrueerd en als rotonde uitgevoerd. Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat de geluidsbelasting op de gevels bij een rotonde minder is dan bij een kruispunt dat beveiligd is met stoplichten, omdat het verkeer vloeiender doorstroomt. De geluidsbelasting op de gevels van de woningen rond de rotonde zal de komende 10 jaar weliswaar met 1,4 db(a) toenemen, maar deze verhoging is een gevolg van ontwikkelingen elders en de autonome groei van het wegverkeer. Er is geen verband tussen de aanleg van de rotonde en de verhoging van de geluidsbelasting. Van een reconstructie van de weg in de zin van de Wet geluidhinder is derhalve geen sprake (Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Heemradenwijk; "Aanleg rotonde Westtangent/Middenweg" rapportnummer AB BSP mei 1998). 3.2 Bodemonderzoek Voor het plangebied is geen onderzoek naar bodemverontreiniging verricht, omdat het plan nagenoeg geheel is verwezenlijkt. De Excelciorhof wordt door de gemeente aangemerkt als een verdachte locatie, omdat hier vroeger een melkfabriek heeft gestaan. Als er een aanleiding is zal er een bodemonderzoek worden verricht De Excelciorhof komt niet voor de provinciale lijst van verdachte locaties. 3.3 Riolering De wijk Nuyenburg heeft een gemengd stelstel. In 2000/2001 zal het rioolstelsel wor- 14

16 den aangepast, zodat het, conform de basisinspanning, voldoet aan de emissiereductieeisen Scherpenheuvel, Westlinge en het bedrijventerrein aan de van Noortwijklaan hebben een verbeterd gescheiden rioolstelsel dat tijdelijk functioneert als een gescheiden stelsel. Zodra de capaciteitsafvoer naar en de capaciteitsuitbreiding van de rioolwaterzuiveringsinstallatie Geestmerambacht gereed is, zal het verbeterd gescheiden stelsel in werking treden. Bij een gemengd stelsel wordt vuilwater en regenwater gezamenlijk afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Bij hevige regenval wordt er door middel van riooloverstorten op de grachten geloosd. Bij een gescheiden stelsel worden vuilwater en regenwater gescheiden afgevoerd. Het vuilwater gaat naar een rioolzuiveringsinstallatie en het regenwater wordt op de grachten geloosd. Bij een verbeterdgescheidenstelsel wordt het eerste regenwater, dat vervuild is door straatvuil, via het vuilwaterriool afgevoerd. Het schone regenwater wordt op de grachten geloosd. Het in gebruik nemen van het verbeterd gescheiden stelsel wacht op een capaciteitsuitbreiding van de rioolwaterzuivering. 3.4 Verkeer en Vervoer Scherpenheuvel en Nuyenburg hebben beide een ontsluiting op de Middenweg. Voorts heeft Nuyenburg nog een ontsluiting op de Bickerstraat. Het bedrijventerrein en Westlinge worden ontsloten door de van Noortwijklaan. Het plangebied heeft via de Middenweg en de Westtangent een goede verbinding met de overige delen van Heerhugowaard. Langs het plangebied lopen twee buslijnen; lijn 153 en lijn 162. Buslijn 153 gaat van het Station Heerhugowaard via de Middenweg naar Schagen en heeft een halteplaats ter hoogte van de van Santenlaan. Buslijn 162 gaat van Heerhugowaard via Alkmaar naar Schoorl. Ook deze buslijn doet het station in Heerhugowaard aan en heeft een halteplaats aan de Bickerstraat. Beide busdiensten rijden met een frequentie van eenmaal per uur. De gemeente voert regelmatig overleg met de openbaarvervoermaatschappij om het openbaarvervoersaanbod te verbeteren. 3.5 Leefbaarheid en Openbare Orde In de perspectiefnota 1995 geeft het gemeentebestuur aan dat het een integraal veiligheidsbeleid voor staat. Als speerpunten voor het integraal veiligheidsbeleid zijn benoemd: vernieling, woninginbraak, sociale veiligheid en wijkbeheer. Uit de grafiek blijkt dat de Heemradenwijk in vergelijking tot andere wijken op bijna alle onderdelen hoger scoort dan het gemiddelde voor Heerhugowaard. Het sterkst is dit bij de risicofactoren aanrijding met schade, brandmelding en inbraak in woningen. De Heemradenwijk scoort gunstig inzake de melding geweld. Zonder nader onderzoek is een oorzakelijk verband niet aan te geven. De openbare verlichting voldoet niet aan de norm die de raad hiervoor heeft vastgesteld. Gelijktijdig met het uitvoeren van de herbestrating in de wijk zal de verlichting worden aangepast. De groenvoorziening voldoet aan de sociale veiligheidsnorm. 3.6 Verkeersveiligheid Scherpenheuvel is ingericht als woonerf. De auto moet zich in deze wijk als "gast" gedragen en stapvoets rijden. De wijk Nuyenburg is voorzien van verkeersdrempels en wordt in 2000/2001, gelijktijdig met een rioolrenovatie, heringericht. Binnen de wijk wordt dan het 30 km regime ingevoerd. De verkeersveiligheid in de wijken is dan optimaal geregeld. Uit de grafiek blijkt dat het aantal aanrijding met schade hoger is 15

17 dan gemiddeld in Heerhugowaard. Een aantal drukke wegen binnen het plangebied (Middenweg en Westtangent) kan hier debet aan zijn. De Heemradenwijk scoort gunstig inzake de melding geweld. Zonder nader onderzoek is een oorzakelijk verband niet aan te geven. 3.7 Waterhuishouding Scherpenheuvel en Nuyenburg worden grotendeels omzoomd door waterpartijen, die door middel van een duiker onder de Westtangent met elkaar verbonden zijn. Het kwalitatieve beheer van het water wordt uitgevoerd door het Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in Hollands Noorderkwartier. Het kwantitatieve waterbeheer wordt uitgevoerd door het Waterschap Groot-Geestmerambacht. Het waterbeheersplan, dat door beide organisaties is opgesteld, kent aan deze waterpartijen de functie stedelijk water toe en richt de aandacht op belangen van bewoning en bedrijfsvestiging. In het stedelijk gebied komt de neerslag, door het hoge percentage verhard oppervlak, sneller tot afvoer dan in landelijke gebieden. Dit betekent dat de waterberging aangepast moet zijn aan de beschikbare bemalingscapaciteit bij, afhankelijk van het type rioolstelsel en percentage verhard oppervlak, een peilstijging van 20 a 30 centimeter boven het polderpeil. Het waterschap streeft naar vergroting van de waterberging in gebieden waar de capaciteit onvoldoende is. Voor zover bekend, is er binnen het plangebied voldoende bergingscapaciteit aanwezig. Het Hoogheemraadschap heeft in het Waterbeheersplan de waterkwaliteit voor de verschillende gebiedstypen in streefbeelden vastgelegd. Water met de functie "stedelijke water" dient helder te zijn en te voldoen aan de algemene milieukwaliteit. Stankoverlast en botulisme komen niet meer voor en de waterbodem voldoet aan klasse 0 of 1. De waterflora en fauna dienen redelijk divers te zijn. Aan dit streefbeeld wordt niet voldaan, omdat er bij regenval rioolwater via de overstorten op het grachtenstelsel wordt geloosd. Sanering van de riooloverstorten in Nuyenburg (gemengd stelsel) staat voor 2001 op het programma. De ideale situatie wordt pas bereikt als de rioolwaterzuivering voldoende capaciteit heeft en het verbeterdgescheiden stelsel in Vergelijking Heemradenw.-Heerhugowaan betreffende veiligheidsindicatoren brandmeldingen geweld diefstal aanrijdingen met sch. overlast vernielingen inbraak woningen psrsssa ^^nm^m^m-^^^ ^'/y/yy7^y^'^'^'yyyyy77vy^'77ttt} n /\ 'SSSSSSSSSffSSSSSSSSSSfSSsA SSSSSSfSfSfSSSSS Mv'/J Hj Heemradenwijk (excl.cw) HHW 16

18 werking kan treden. 3.8 Economische Uitvoerbaarheid Het bestemmingsplan bevat geen nieuwe planontwikkelingen. Indien van de wijzigingsbevoegdheid ex artikel 11 gebruik wordt gemaakt zal hiervoor een afzonderlijke exploitatieopzet voor worden gemaakt. 3.9 Overleg en Inspraak In het kader van het overleg als bedoeld in artikel 10 van het Besluit op de ruimtelijke ordening is het plan toegezonden aan: Inspectie West van de Ruimtelijke Ordening in Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland; Provincie Noord-Holland, bureau Lokale Planologie; Inspectie Volkshuisvesting in Noord-Holland en Flevoland; Regionale Inspectie van de Volksgezondheid voor de Milieuhygiene; Waterschap Groot-Geestmerambacht; Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in Hollands Noorderkwartier; Multikabel; Energie Noord-West Kop Noord-Holland; Energie Noord-West Trans N.V.; Provinciaal Waterleidingbedrijf; PTT Telecom; Ministerie van Economische Zaken Regio Noord-West; Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Noord-Holland Noorderkwartier; Nederlandse Spoorwegen afd. Planologie; Noord-Zuid-Hollandse Vervoer Maatschappij; Stichting Woonconsumenten; Werkgroep Monumenten Heerhugowaard; Vrouwenadviescommissie; Nederlandse Gasunie; Brandweer Heerhugowaard; Afdeling beheer en onderhoud Gemeente Heerhugowaard; Afdeling Milieu Gemeente Heerhugowaard; De Inspectie Volkshuisvesting in Noord-Holland en Flevoland, de Regionale Inspectie van de Volksgezondheid voor de milieuhygiene, de Noord-Zuid-Hollandse Vervoer Maatschappij, de Stichting Woonconsumenten en de Vrouwenadviescommissie hebben niet gereageerd. Het Hoogheemraadraadschap van Uitwaterende Sluizen in Hollands Noorderkwartier, KPN telecom, de N.V. Nederlandse Gasunie, Enegie Noord-West Trans N.V., Multikabel, de Inspectie West van de Ruimtelijke Ordening in Noord- Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland, de Werkgroep Monumenten Heerhugowaard en de Brandweer van Heerhugowaard hebben verklaard geen opmerkingen te hebben. De overige instanties hebben opmerkingen over het ontwerp-bestemmingsplan gemaakt. Deze reacties zijn als bijlage bij dit bestemmingsplan opgenomen. De reacties uit het vooroverleg zijn beknopt weergegeven met daaron-der het antwoord van de gemeente. Provincie Noord-Holland In artikel 5.7 wordt verwezen naar artikel 5.6 lid c. Deze staat echter niet Het artikel is aangepast. 17

19 in de voorschriften vermeld. In artikel 2.34 is niet duidelijk wat wordt beoogd met de zinsnede "kennelijk slechts bedoeld voor het huishouden van een persoon". In artikel 9.3 staat dat woongebouwen uitsluitend binnen het op de plankaart met wonen nader aangeduid bouwvlak op de eerste bouwlaag mogen worden gebouwd. In de toelichting op artikel 9 staat echter dat woongebouwen uitsluitend op de tweede bouwlaag mogen worden gerealiseerd. Ontwijfelbaar alleen bedoeld enz. Tweede bouwlaag moet zijn eerste bouwlaag. De toelichting is aangepast. N.V. Provinciaal Waterleidingbedrijf Noord- Holland Wij verzoeken u vooral ook die voorwaarden in acht te nemen die opendergronds leidingverkeer op distribu- Het bestemmingsplan regelt het onbare nutsbedrijven nu eenmaal moeten stellen. Een belangrijke voorwaarvoeren van plannen wordt rekening tieniveau niet. Bij het ontwerp en uitde is het beschikbaar stellen van voldoende ruimte in openbare grand voor dingverkeer met betrekking tot ruimte, gehouden met het ondergronds lei het ondergronds leidingverkeer. Deze soort verharding en aard van de beplanting. ruimte dient vrij te zijn van stekelige beplanting en bomen, terwijl de overige beplanting van dien aard dient te zijn dat ons leidingnet te alien tijde goed bereikbaar is. Ingeval de leidingstrook wordt voorzien van verharding, dient deze verharding "open" en ongefundeerd te zijn. In het belang van de volksgezondheid mogen de gronden na aanleg van de leidingen geen gevaarlijk stoffen bevatten, die in het drinkwater terecht kunnen komen. Het wordt op prijs gesteld, indien alvorens tot effectuering van de plannen wordt overgegaan, er contact wordt opgenomen met ons districtskantoor in Alkmaar. In de toelichting op het bestemmingsplan is aangegeven dat de Excelsiorhof door de gemeente wordt aangemerkt als een verdachte locatie, omdat hier vroeger een melkfabriek heeft gestaan. De gemeente Heerhugowaard heeft een nutscoordinator in dienst. Wij gaan er van uit, zonder dit expliciet toe te zeggen, dat het overleg tijdig wordt gestart. 18

20 Ministerie van Economische Zaken/ Kamer van Koophandel In artikel 9.1 onder d. van de voorschriften wordt op gronden met de bestemming bedrijfsdoeleinden met wonen detailhandel toegestaan, echter met uitzondering van detailhandel in de levensmiddelenbranche. De Wet op de Ruimtelijke Ordening biedt geen mogelijkheden om binnen de hoofdaanduiding nadere verfijning aan te brengen. Op deze manier zou immers via de Wet op de Ruimtelijke Ordening de marktwerking be'invloed kunnen worden. Nuon Wij verzoeken u onze nutsgebouwen een meer passende bestemming te geven. In het plan is geen energieparagraaf opgenomen. Nederlandse Spoorwegen Het plan moet voldoen aan de artikel 36 t/m 40 van de Spoorwegwet De algemene lijn in de jurisprudentie is dat er geen onderscheid dient te worden gemaakt naar branches en /of assortiment. Dit is echter anders indien aan de beperking ruimtelijke motieven te grondslag liggen. (zie K.B. 22 februari 1994 no Bestemmingsplan St Jansterrein" gemeente Laren, Bouwrecht juni 1994) De bestemming bedrijfsdoeleinden en wonen" heeft betrekking op het pand Middenweg 275, waar een bouwmarkt/aannemingsbedrijf is gevestigd. Bij het pand en in de directe omgeving van het pand is onvoldoende parkeerruimte om detailhandel in de levensmiddelenbranche in het onderhavige pand toe te staan. In het bestemmingsplan is een algemene vrijstellingsbevoegdheid opgenomen voor het realiseren van nutsvoorzieningen. Voor de bestaande nutsgebouwtjes wordt deze vrijstelling geacht te zijn verleend. De gemeente is niet betrokken bij mogelijke verbouw of renovatie van de bestaande woningen. Voor verbouw en/of renovatie geldt het bouwbesluit met de daarin opgenomen de energieprestatienorm. Voor mogelijke woningbouw op gronden met de bestemming Maatschappelijke Doeleinden" is nog geen programma van eisen bekend. Het niet wenselijk om op voorhand inspanningsverplichtingen aan te gaan. Het bestemmingsplan voldoet hieraan. 19

21 Waterschap Groot- Geestmerambacht Indien er meer duidelijkheid over de overlaatdrempel bestaat kan deze mogelijk als water in het bestemmingsplan worden bestemd. Op het terrein van de Don Bosco Mavo kan mogelijk woningbouw worden gepleegd. Indien blijkt dat het verhardingspercentage afwijkt van de bestaande situatie zal mogelijk extra waterberging moeten worden gerealiseerd. Over de overlaatdrempel bestaat momenteel geen duidelijkheid. Het bestemmingsplan staat zoals u zelf reeds heeft geconstateerd een overlaatdrempel niet in de weg. Indien de bestemming Maatschappelijke doeleinden" met toepassing van artikel 11 van de WRO wordt gewijzigd, wordt het Waterschap bij het ontwikkelen van het plan betrokken. Openbare Werken diverse tekstuele aanpassingen Bestemmingsplan aangepast. conform voorstel Inspraak Het ontwerpplan heeft in het kader van de inspraakprocedure vanaf 20 januari 1999 gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Gedurende die periode kon iedereen schriftelijk zienswijzen bij het college van burgemeester en wethouders indienen. Van de gelegenheid om schriftelijk zienswijzen in te dienen, is geen gebruik gemaakt. 20

22

Regels, behorende bij "1 e herziening Uitwerkingsplan Mortiere fase 4 van het bestemmingsplan Mortiere van de gemeente Middelburg

Regels, behorende bij 1 e herziening Uitwerkingsplan Mortiere fase 4 van het bestemmingsplan Mortiere van de gemeente Middelburg Regels, behorende bij "1 e herziening Uitwerkingsplan Mortiere fase 4 van het bestemmingsplan Mortiere van de gemeente Middelburg Opdrachtgever: Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Nog niet gecontroleerde informatie!

Nog niet gecontroleerde informatie! Nog niet gecontroleerde informatie! Het via doorschakelen beschikbare bestand is nog niet gecontroleerd en wordt zo spoedig mogelijk vervangen of aangevuld. Bij het plan horen bovendien nog: Bijzondere

Nadere informatie

ARTIKEL 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1 ARTIKEL 2. WIJZE VAN METEN 2 ARTIKEL 3. ANTI-DUBBELTELBEPALING 2 ARTIKEL 4. VERWIJZING NAAR KAART 2

ARTIKEL 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1 ARTIKEL 2. WIJZE VAN METEN 2 ARTIKEL 3. ANTI-DUBBELTELBEPALING 2 ARTIKEL 4. VERWIJZING NAAR KAART 2 INHOUD VOORSCHRIFTEN ARTIKEL 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1 ARTIKEL 2. WIJZE VAN METEN 2 ARTIKEL 3. ANTI-DUBBELTELBEPALING 2 ARTIKEL 4. VERWIJZING NAAR KAART 2 ARTIKEL 5. VRIJSTAANDE WONINGEN. 3 ARTIKEL 6.

Nadere informatie

Ossenwaard (perceel tussen 3 en 5) - Cothen

Ossenwaard (perceel tussen 3 en 5) - Cothen Ossenwaard (perceel tussen 3 en 5) - Cothen regels behorende bij het bestemmingsplan Gemeente: Wijk bij Duurstede Plan status: vastgesteld Datum: september 2011 Inhoudsopgave Regels 3 Hoofdstuk 1 Inleidende

Nadere informatie

BIJLAGE 2 - VOORSCHRIFTEN - PLANKAART

BIJLAGE 2 - VOORSCHRIFTEN - PLANKAART BIJLAGE 2 - VOORSCHRIFTEN - PLANKAART Artikel 1 Woondoeleinden W- 1. Doeleinden De gronden op de plankaart aangewezen voor Woondoeleinden W- zijn bestemd voor het wonen. Bij de realisatie van nieuwe woningen

Nadere informatie

GEMEENTE SLIEDRECHT. Bestemmingsplan Westwijk II Vastgesteld door de raad van de gemeente Sliedrecht op 29 september 2008

GEMEENTE SLIEDRECHT. Bestemmingsplan Westwijk II Vastgesteld door de raad van de gemeente Sliedrecht op 29 september 2008 GEMEENTE SLIEDRECHT Bestemmingsplan Westwijk II 1969 2 e Partiele herziening Vastgesteld door de raad van de gemeente Sliedrecht op 29 september 2008 Vollmer & Partners Bureau voor stedebouw en landschapsplanning

Nadere informatie

... Voorschriften ... 116.01.00.00.11.vrs

... Voorschriften ... 116.01.00.00.11.vrs Voorschriften 116.01.00.00.11.vrs Inhoudsopgave Algemene bepalingen 3 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Wijze van meten 5 Bestemmingsbepalingen 7 Artikel 3 Verkeersdoeleinden 7 Artikel 4 Groenvoorzieningen

Nadere informatie

Voorschriften. Kenmerk: V02

Voorschriften. Kenmerk: V02 Voorschriften Kenmerk: 0856-01-V02 Inhoudsopgave 1. Inleidende bepalingen 1 Artikel 1 Begripsbepalingen 1 Artikel 2 Relatie bestemmingsplan - uitwerkings- en wijzigingsplan 2 2. Bestemmingsbepalingen

Nadere informatie

4 4 vr v ije j ka k ve v ls l s De Sche h ife f la l ar r 15, Veghe h l Vig i ere r nde d be b st s emming n 1

4 4 vr v ije j ka k ve v ls l s De Sche h ife f la l ar r 15, Veghe h l Vig i ere r nde d be b st s emming n 1 4 vrije kavels De Scheifelaar 15,, Veghel Vigerende bestemming 1 Artikel 13 Wonen-1 13.1 Bestemmingsomschrijving De voor 'Wonen-1' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. wonen; b. de uitoefening van

Nadere informatie

Partiële herziening van het bestemmingsplan Dronten Zuidelijk Deel (1090)

Partiële herziening van het bestemmingsplan Dronten Zuidelijk Deel (1090) Partiële herziening van het bestemmingsplan Dronten Zuidelijk Deel (1090) Partiële herziening van het bestemmingsplan Dronten Zuidelijk Deel (1090) Code 02-11-06.01 / 31-10-06 GEMEENTE DRONTEN 02-11-06.01

Nadere informatie

Artikel 2 Woondoeleinden IV (W IV) 5 Artikel 3 Erven III (E III) 7 Artikel 4 Tuinen II (T II) 9

Artikel 2 Woondoeleinden IV (W IV) 5 Artikel 3 Erven III (E III) 7 Artikel 4 Tuinen II (T II) 9 Inhoud van de regels Hoofdstuk 1 Inleidende en algemene bepalingen blz. 3 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Hoofdstuk 2 Bestemmingen en gebruik 5 Artikel 2 Woondoeleinden IV (W IV) 5 Artikel 3 Erven III (E

Nadere informatie

Toelichting op het bestemmingsplan. 1e herziening bestemmingsplan Leerpark, locatie Brandweerkazerne. Stadsontwikkeling Dordrecht

Toelichting op het bestemmingsplan. 1e herziening bestemmingsplan Leerpark, locatie Brandweerkazerne. Stadsontwikkeling Dordrecht Toelichting op het bestemmingsplan 1e herziening bestemmingsplan Leerpark, locatie Brandweerkazerne Stadsontwikkeling Dordrecht Augustus 2009 1. Inleiding Het bestemmingsplan Leerpark is op 1 maart 2005

Nadere informatie

REGELS Inhoudsopgave

REGELS Inhoudsopgave REGELS Inhoudsopgave Artikel 1 Begrippen 2 Artikel 2 Nadere regels 2 Artikel 3 Verkeer - Verblijfsgebied 3 Artikel 4 Wonen 3 Artikel 5 Algemene aanduidingsregels 6 Artikel 6 Slotregel 7 HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE

Nadere informatie

Regels 1e herziening 'Smitsweg', locaties Noord en Midden

Regels 1e herziening 'Smitsweg', locaties Noord en Midden Regels 1e herziening 'Smitsweg', locaties Noord en Midden HOOFDSTUK 1 Inleidende regels Artikel 1 Begrippen 1.1 het plan Het bestemmingsplan '1e herziening Smitsweg, locaties Noord en Midden' met identificatienummer

Nadere informatie

Artikel 22 Wonen - 1. 22.2 Bouwregels Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:

Artikel 22 Wonen - 1. 22.2 Bouwregels Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels: 143 Artikel 22 Wonen - 1 22.1 Bestemmingsomschrijving De voor 'Wonen - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. het wonen, al dan niet met aan-huis-gebonden beroepen en kleinschalige bedrijfsmatige

Nadere informatie

Artikel 19 Wonen - Karakteristiek

Artikel 19 Wonen - Karakteristiek Artikel 19 Wonen - Karakteristiek 19.1 Bestemmingsomschrijving De voor 'wonen-karakteristiek' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. wonen; b. aan huis verbonden beroepen; c. water; d. behoud van de

Nadere informatie

Oosterhout, maart 2010

Oosterhout, maart 2010 TOELICHTING Op 1 juli 2008 heeft de raad van de gemeente Oosterhout het bestemmingsplan Reparatieherziening Buitengebied vastgesteld. Vervolgens is dat bestemmingsplan op 23 februari 2009 goedgekeurd door

Nadere informatie

GEMEENTE MILL EN ST. HUBERT. TOELICHTING op het bestemmingsplan "BEDRIJF DENNENDIJK - LANGENBOOM" VIGEREND BESTEMMINGSPLAN

GEMEENTE MILL EN ST. HUBERT. TOELICHTING op het bestemmingsplan BEDRIJF DENNENDIJK - LANGENBOOM VIGEREND BESTEMMINGSPLAN GEMEENTE MILL EN ST. HUBERT TOELICHTING op het bestemmingsplan "BEDRIJF DENNENDIJK - LANGENBOOM" VIGEREND BESTEMMINGSPLAN Het onderhavige bestemmingsplan is een gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing bij Wabo Projectbesluit

Ruimtelijke onderbouwing bij Wabo Projectbesluit Ruimtelijke onderbouwing bij Wabo Projectbesluit ten behoeve van de realisatie van 8 rijwoningen in plaats van 7 op een perceel bouwterrein gelegen aan Het Wilgert te Epse Inleiding Tussen de straten Het

Nadere informatie

PROJECTBESLUIT SCHONENBURGSEIND 40

PROJECTBESLUIT SCHONENBURGSEIND 40 PROJECTBESLUIT SCHONENBURGSEIND 40 2 van 13 Inhoudsopgave Regels 3 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 4 Artikel 1 Begrippen 4 Artikel 2 Wijze van meten 7 Hoofdstuk 2 Besluitvlakregels 8 Artikel 3 Gemengd 8

Nadere informatie

Gemeente Olst-Wijhe. bestemmingsplan Noorder Koeslag partiële herziening regels

Gemeente Olst-Wijhe. bestemmingsplan Noorder Koeslag partiële herziening regels Gemeente Olst-Wijhe bestemmingsplan Noorder Koeslag partiële herziening regels Olst-Wijhe, 7 augustus 2009 Planidentificatienummer: NL.IMRO.1773.BP2009004002-0301 Toelichting augustus 2009 NL.IMRO.1773.BP2009004002-0301

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLANVOORSCHRIFTEN. behorende bij het bestemmingsplan der gemeente Nijmegen d.d. 29 januari 1992 afd. SI nr. 14/1992

BESTEMMINGSPLANVOORSCHRIFTEN. behorende bij het bestemmingsplan der gemeente Nijmegen d.d. 29 januari 1992 afd. SI nr. 14/1992 2 BESTEMMINGSPLANVOORSCHRIFTEN behorende bij het bestemmingsplan der gemeente Nijmegen d.d. 29 januari 1992 afd. SI nr. 14/1992 3 HOOFDSTUK I DEFINITIES In het plan wordt verstaan onder: A. B. c. 6. het

Nadere informatie

Artikel 1 Begrippen 2. Artikel 3 Verkeer 4. Artikel 8 Slotregel 7

Artikel 1 Begrippen 2. Artikel 3 Verkeer 4. Artikel 8 Slotregel 7 Regels Inhoud Blz. Hoofdstuk I Inleidende regels 2 Artikel 1 Begrippen 2 Artikel 2 Wijze van meten 3 Hoofdstuk II Bestemmingsregels 4 Artikel 3 Verkeer 4 Hoofdstuk III Algemene regels 5 Artikel 4 Anti-dubbeltelregel

Nadere informatie

Bestemmingsplan. Zuidpolder-Oost. derde partiële herziening 2009

Bestemmingsplan. Zuidpolder-Oost. derde partiële herziening 2009 Bestemmingsplan Zuidpolder-Oost derde partiële herziening 2009 Gemeente Edam-Volendam Vastgesteld door de gemeenteraad d.d. 21 oktober 2010 Inhoud toelichting 1. Inleiding 1.1 Vigerende bestemmingsplannen

Nadere informatie

BELEIDSREGELS AAN-HUIS-VERBONDEN BEROEPEN EN (KLEINSCHALIGE) BEDRIJVEN. Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling

BELEIDSREGELS AAN-HUIS-VERBONDEN BEROEPEN EN (KLEINSCHALIGE) BEDRIJVEN. Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling BELEIDSREGELS AAN-HUIS-VERBONDEN BEROEPEN EN (KLEINSCHALIGE) BEDRIJVEN Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling 2 BELEIDSREGELS AAN-HUIS-VERBONDEN BEROEPEN EN (KLEINSCHALIGE) BEDRIJVEN Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling

Nadere informatie

Regels Bestemmingsplan Zuidelijke Stadsrand (Augustapolder), 9 e Uitwerkingsplan 'de Meander, fase 1B

Regels Bestemmingsplan Zuidelijke Stadsrand (Augustapolder), 9 e Uitwerkingsplan 'de Meander, fase 1B Regels, 9 e Uitwerkingsplan 'de Meander, fase 1B 1 2 3 Inhoudsopgave van de regels 3 Hoofdstuk I Inleidende regels... 5 Artikel 1 Relatie met het bestemmingsplan 'Zuidelijke Stadsrand (Augustapolder)'...

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. Hoofdstuk 1 Inleidende regels 1 Artikel 1 Begrippen 1. Hoofdstuk 2 Bestemmingregels 2 Artikel 2 Herziening van de regels 2

Inhoudsopgave 1. Hoofdstuk 1 Inleidende regels 1 Artikel 1 Begrippen 1. Hoofdstuk 2 Bestemmingregels 2 Artikel 2 Herziening van de regels 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 1 Artikel 1 Begrippen 1 Hoofdstuk 2 Bestemmingregels 2 Artikel 2 Herziening van de regels 2 Hoofdstuk 3 Algemene regels 6 Artikel 3 Anti-dubbeltelregel

Nadere informatie

Nog niet gecontroleerde informatie!

Nog niet gecontroleerde informatie! Nog niet gecontroleerde informatie! Het via doorschakelen beschikbare bestand is nog niet gecontroleerd en wordt zo spoedig mogelijk vervangen of aangevuld. Bij het plan horen bovendien nog: Bijzondere

Nadere informatie

Regels Grooterkamp-Gorssel Gemeente Lochem

Regels Grooterkamp-Gorssel Gemeente Lochem Regels Grooterkamp-Gorssel Gemeente Lochem wissing stedebouw en ruimtelijke vormgeving b.v. Regels, behorende bij het bestemmingsplan "Grooterkamp" van de gemeente Lochem Wissing stedebouw en ruimtelijke

Nadere informatie

het plan: het onderhavige uitgewerkte plan, zijnde de kaart en deze voorschriften;

het plan: het onderhavige uitgewerkte plan, zijnde de kaart en deze voorschriften; No. 37 243 1978 GEMEENTEBLAD NIJMEGEN Bestemmingsplanvoorschriften behorende bij de uitwerking van een gedeelte van het bestemmingsplan Groenewoud 1971-A der gemeente Nijmegen (plan Groenewoud 1971-E ),

Nadere informatie

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. het wonen;

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. het wonen; Artikel 15 Wonen 15.1 Bestemmingsomschrijving De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. het wonen; alsmede voor: b. garageboxen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'garage'; c. dienstverlening,

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN. oktober bestemmingsplan supermarkt meerndijk 24

VOORSCHRIFTEN. oktober bestemmingsplan supermarkt meerndijk 24 VOORSCHRIFTEN oktober 2005 VOORSCHRIFTEN Inhoud: Blz. HOOFDSTUK I INLEIDENDE BEPALINGEN 1 Artikel 1 Begrenzing en benaming 1 Artikel 2 Begripsomschrijvingen 1 Artikel 3 Wijze van meten en berekenen 4

Nadere informatie

bestemmingsplan partiële herziening Vereenigde Binnenpolder 2005 geluidzone industrie Toelichting

bestemmingsplan partiële herziening Vereenigde Binnenpolder 2005 geluidzone industrie Toelichting bestemmingsplan partiële herziening Vereenigde Binnenpolder 2005 geluidzone industrie Toelichting -2-1. Inleiding 1.1 Aanleiding Aanleiding voor het bestemmingsplan partiële herziening Vereenigde Binnenpolder

Nadere informatie

Voorschriften Bestemmingsplan Zuidelijke Stadsrand (Augustapolder), 7 e Uitwerkingsplan 'de Meander, fase 1 (ged)

Voorschriften Bestemmingsplan Zuidelijke Stadsrand (Augustapolder), 7 e Uitwerkingsplan 'de Meander, fase 1 (ged) Voorschriften, 7 e Uitwerkingsplan 'de Meander, fase 1 (ged) 1 2 3 Inhoud: Hoofdstuk I Algemene bepalingen... 1 Artikel 1 Relatie met het bestemmingsplan 'Zuidelijke Stadsrand (Augustapolder)'... 1 Artikel

Nadere informatie

b. beroeps- en bedrijfsmatige activiteiten, met dien verstande dat:

b. beroeps- en bedrijfsmatige activiteiten, met dien verstande dat: Artikel 8 Wonen - 2 8.1 Bestemmingsomschrijving 8.2 Bouwregels 8.3 Nadere eisen 8.4 Afwijking van de bouwregels 8.1 Bestemmingsomschrijving De voor 'Wonen - 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a.

Nadere informatie

Woondoeleinden 2 (W2)

Woondoeleinden 2 (W2) Artikel 4 Woondoeleinden 2 (W2) 4.1 Doeleindenomschrijving De op de plankaart voor Woondoeleinden 2 (W2) aangewezen gronden zijn bestemd voor de volgende doeleinden: a wonen; b aan huis verbonden beroepen;

Nadere informatie

Ontwerpbestemmingsplan Plattelandswoningen Someren Gemeente Someren

Ontwerpbestemmingsplan Plattelandswoningen Someren Gemeente Someren Inhoud Hoofdstuk 1 Inleidende regels 3 Artikel 1 Begrippen 3 Artikel 2 Toepassingsbereik 3 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 5 Artikel 3 Herziening bestemmingsplan Buitengebied Someren 5 Artikel 4 Herziening

Nadere informatie

Jaartal / nummer Opgenomen in collectie gemeentebladen op 28 maart / 49

Jaartal / nummer Opgenomen in collectie gemeentebladen op 28 maart / 49 Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer Opgenomen in collectie gemeentebladen op 28 maart 2003 2003 / 49 Naam Bestemmingsplan Hees-Heseveld 3 (bouw woning Rivierstraat 228 - wijzigingsplan artikel 11 WRO)

Nadere informatie

uitwerkingsplan uitwerking Luchen fase 2

uitwerkingsplan uitwerking Luchen fase 2 Regels uitwerkingsplan uitwerking Luchen fase 2 Planstatus: ontwerp Datum: Plan identificatie: NL.IMRO.1771.UPfase2Luchen2011-OP01 Auteur: glht 1 Inleidende regels...4 Artikel 1 Begrippen...4 Artikel 2

Nadere informatie

Bestemmingsplan. Buitengebied West, 1 e herziening. Ontwerp

Bestemmingsplan. Buitengebied West, 1 e herziening. Ontwerp Bestemmingsplan Buitengebied West, 1 e herziening Ontwerp 2 Toelichting 1. Inleiding 1.1 Aanleiding Op 14 oktober 2015 heeft de gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk het bestemmingsplan Buitengebied West

Nadere informatie

Nog niet gecontroleerde informatie!

Nog niet gecontroleerde informatie! Nog niet gecontroleerde informatie! Het via doorschakelen beschikbare bestand is nog niet gecontroleerd en wordt zo spoedig mogelijk vervangen of aangevuld. Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer Concept!

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Inleidende regels

HOOFDSTUK 1 Inleidende regels Regels HOOFDSTUK 1 Inleidende regels Dit bestemmingsplan is een gedeeltelijke uitwerking van het bestemmingsplan 'Nieuwe Vesting', dat door de gemeenteraad van Bergen op Zoom is vastgesteld op 21 november

Nadere informatie

Aan- en uitbouw Een aan een hoofdgebouw gebouwd gebouw dat in bouwkundig opzicht te onderscheiden is van het hoofdgebouw.

Aan- en uitbouw Een aan een hoofdgebouw gebouwd gebouw dat in bouwkundig opzicht te onderscheiden is van het hoofdgebouw. BEGRIPSBEPALINGEN Aan- en uitbouw Een aan een hoofdgebouw gebouwd gebouw dat in bouwkundig opzicht te onderscheiden is van het hoofdgebouw. Aansluitend terrein / erf Al dan niet bebouwd perceel, of een

Nadere informatie

... Voorschriften ... 160.00.09.31.00.vrs

... Voorschriften ... 160.00.09.31.00.vrs Voorschriften 160.00.09.31.00.vrs Inhoudsopgave Algemene bepalingen 3 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Wijze van meten 6 Bestemmingsbepalingen 7 Artikel 3 Recreatieterrein 7 Artikel 4 Agrarische

Nadere informatie

Artikel 16 Woongebied

Artikel 16 Woongebied blad -1- Artikel 16 Woongebied 16.1 Bestemmingsomschrijving De voor Woongebied aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. woningen met bijbehorende voorzieningen zoals tuinen en erven, alsmede aan huis verbonden

Nadere informatie

Regels. Kenmerk: R05

Regels. Kenmerk: R05 Regels Kenmerk: 1581-06-R05 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleidende regels 1 Artikel 1 Begrippen 1 Artikel 2 Wijze van meten 3 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 4 Artikel 3 Wonen 4 Hoofdstuk 3 Algemene regels

Nadere informatie

Bestemmingsplan bedrijventerrein Leeksterhout

Bestemmingsplan bedrijventerrein Leeksterhout Bestemmingsplan bedrijventerrein Leeksterhout ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN ARTIKEL 2. WIJZE VAN METEN ARTIKEL 3. BEDRIJFSDOELEINDEN ARTIKEL 4. SLOOP- EN BOUWBEDRIJF ARTIKEL 5. WONEN ARTIKEL 6. AGRARISCHE

Nadere informatie

Voorschriften Bestemmingsplan Zuidelijke Stadsrand (Augustapolder), 8 e Uitwerkingsplan 'de Zonnetrap (appartementen)'

Voorschriften Bestemmingsplan Zuidelijke Stadsrand (Augustapolder), 8 e Uitwerkingsplan 'de Zonnetrap (appartementen)' Voorschriften, 8 e Uitwerkingsplan 'de Zonnetrap (appartementen)' 2 3 Inhoud: Hoofdstuk I Algemene bepalingen... 1 Artikel 1 Relatie met het bestemmingsplan 'Zuidelijke Stadsrand (Augustapolder)'... 1

Nadere informatie

Notitie vaststelling uitgangspunten bestemmingsplannen "Woonwijken Zuidoost", "Woonwijken Zuid en West" en "Woonwijken Noordoost".

Notitie vaststelling uitgangspunten bestemmingsplannen Woonwijken Zuidoost, Woonwijken Zuid en West en Woonwijken Noordoost. Notitie vaststelling uitgangspunten bestemmingsplannen "Woonwijken Zuidoost", "Woonwijken Zuid en West" en "Woonwijken Noordoost". Inleiding De gemeente werkt aan de actualisering van de bestaande bestemmingsplannen.

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels Regels 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleidende regels 3 Artikel 1 Begrippen 4 Artikel 2 Wijze van meten 7 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 9 Artikel 3 Bedrijf - Nutsvoorziening 10 Artikel 4 Maatschappelijk

Nadere informatie

REGELS Ontwerp bestemmingsplan Boomkwekerij nabij Akkerweg 9 Gemeente Utrechtse Heuvelrug

REGELS Ontwerp bestemmingsplan Boomkwekerij nabij Akkerweg 9 Gemeente Utrechtse Heuvelrug REGELS Ontwerp bestemmingsplan Boomkwekerij nabij Akkerweg 9 Gemeente Utrechtse Heuvelrug - 1 - INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE REGELS 3 Artikel 1 Begrippen 4 Artikel 2 Wijze van meten 5 HOOFDSTUK

Nadere informatie

een werk: een constructie geen gebouw of bouwwerk zijnde;

een werk: een constructie geen gebouw of bouwwerk zijnde; No. 40 493 1990 GEMEENTEBLAD NIJMEGEN Bestemmingsplanvoorschriften behorende bij het wijzigingsplan Brakkenstein 1985X, vastgesteld bij besluit van Burgemeester en Wethouders der gemeente Nijmegen d.d.

Nadere informatie

UITWERKINGSPLAN MORTIERE FASE 5B. vastgesteld 23 augustus ruimte voor ideeën

UITWERKINGSPLAN MORTIERE FASE 5B. vastgesteld 23 augustus ruimte voor ideeën UITWERKINGSPLAN MORTIERE FASE 5B vastgesteld 23 augustus 2016 ruimte voor ideeën Mortiere fase 5B Inhoudsopgave Regels 3 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 5 Artikel 1 Begrippen 5 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Nadere informatie

A. 1. hetplan: het onderhavige bestemmingsplan zijnde de kaart en deze voorschriften;

A. 1. hetplan: het onderhavige bestemmingsplan zijnde de kaart en deze voorschriften; No.13 97 1981 GEMEENTEBLAD NIJMEGEN Voorschriften behorende bij de herziening van het bestemmingsplan der gemeente Nijmegen (Plan Stadsdeelcentrum Dukenburg-Lindenholt-F ), vastgesteld bij besluit van

Nadere informatie

Jaartal / nummer Opgenomen in collectie gemeentebladen op 18 november 1998 1998 / 41

Jaartal / nummer Opgenomen in collectie gemeentebladen op 18 november 1998 1998 / 41 Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer Opgenomen in collectie gemeentebladen op 18 november 1998 1998 / 41 Naam Bestemmingsplan Brakkenstein 1985-N (Houtlaan 75 - hoek Kanunnik Mijllinckstraat - wijzigingsplan

Nadere informatie

bestemmingsplan 't rulge veld

bestemmingsplan 't rulge veld VA STcES-TEZ.J0 DU Co Etc F IC-Eolaea gemeente leusden bestemmingsplan 't rulge veld herziening 2-1993 a a ww,a ado IS la ree..111110 I. a a la //1 -ir ADVISEURS BV LEUSDERWEG 220 3817 KG AMERSFOORT TEL.

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN BERG VONDELPLEIN 4

BESTEMMINGSPLAN BERG VONDELPLEIN 4 * BESTEMMINGSPLAN BERG VONDELPLEIN 4 en regels Gemeente Amersfoort Postbus 4000 3800 EA Amersfoort Bezoekadres: Stadhuisplein 1 3811 LM Amersfoort Telefoon (033) 459 51 11 Fax (033) 451 07 10 E-mail: info_gemeente@amersfoort.nl

Nadere informatie

Nog niet gecontroleerde informatie!

Nog niet gecontroleerde informatie! Nog niet gecontroleerde informatie! Het via doorschakelen beschikbare bestand is nog niet gecontroleerd en wordt zo spoedig mogelijk vervangen of aangevuld. Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer Concept!

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing bij projectbesluit ten behoeve van Sport & Science, Hoeflingweg 20 te Lochem

Ruimtelijke onderbouwing bij projectbesluit ten behoeve van Sport & Science, Hoeflingweg 20 te Lochem Ruimtelijke onderbouwing bij projectbesluit ten behoeve van Sport & Science, Hoeflingweg 20 te Lochem Inleiding Bij besluit van 28 juli 2010 hebben burgemeester en wethouders van Lochem aan Sport & Science

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET PLAATSEN VAN (MODEL) TUINHUISJES AAN DE NIEUWE RIJKSWEG 25 TE S-HEER HENDRIKSKINDEREN

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET PLAATSEN VAN (MODEL) TUINHUISJES AAN DE NIEUWE RIJKSWEG 25 TE S-HEER HENDRIKSKINDEREN RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET PLAATSEN VAN (MODEL) TUINHUISJES AAN DE NIEUWE RIJKSWEG 25 TE S-HEER HENDRIKSKINDEREN Versie 2, d.d. 18 augustus 2011 Afdeling Stadsontwikkeling M. Jonker Inhoud 1.

Nadere informatie

Gemeente Maastricht. Toelichting deel uitmakende van het bestemmingsplan Kern Itteren. Bijlage 3

Gemeente Maastricht. Toelichting deel uitmakende van het bestemmingsplan Kern Itteren. Bijlage 3 Gemeente Maastricht Toelichting deel uitmakende van het bestemmingsplan Kern Itteren Bijlage 3 Maastricht, augustus 2000 Provincie Li N Aan Burgemee van-de gemeente Maastricht Postbus 1992 6201 BZ MAASTRICHT

Nadere informatie

Inhoud van de regels. Hoofdstuk 1 Inleidende regels blz. 3. Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 5. Artikel 1 Begrippen 3

Inhoud van de regels. Hoofdstuk 1 Inleidende regels blz. 3. Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 5. Artikel 1 Begrippen 3 REGELS Inhoud van de regels Hoofdstuk 1 Inleidende regels blz. 3 Artikel 1 Begrippen 3 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 5 Artikel 2 Woondoeleinden VI (WVII) 5 Artikel 3 Groen (G) 8 Adviesbureau RBOI 162100.16253.00

Nadere informatie

Wijzigingsplan Erfstraat, vestiging Van den Bosch Tuin & Terras

Wijzigingsplan Erfstraat, vestiging Van den Bosch Tuin & Terras Gemeente Uden Wijzigingsplan Erfstraat, vestiging Van den Bosch Tuin & Terras Toelichting, regels en analoge verbeelding 29 april 2014 Kenmerk 0856-17-T01 Projectnummer 0856-17 Toelichting Inhoudsopgave

Nadere informatie

Regels bestemmingsplan "3e herziening van het bestemmingsplan Oud- en Nieuw Krispijn, locatie Laan der VN"

Regels bestemmingsplan 3e herziening van het bestemmingsplan Oud- en Nieuw Krispijn, locatie Laan der VN Regels bestemmingsplan "3e herziening van het bestemmingsplan Oud- en Nieuw Krispijn, locatie Laan der VN" - 1 - HOOFDSTUK 1 Inleidende regels Artikel 1 Begrippen 1.1 het plan het bestemmingsplan 3e herziening

Nadere informatie

Jaartal / nummer Opgenomen in collectie gemeentebladen op 26 september 2000 2000 / 199

Jaartal / nummer Opgenomen in collectie gemeentebladen op 26 september 2000 2000 / 199 Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer Opgenomen in collectie gemeentebladen op 26 september 2000 2000 / 199 Naam Bestemmingsplan Bottendaal XXXIII (St. Annastraat 52-54/Stijn Buysstraat) Voorschriften

Nadere informatie

UITWERKINGSPLAN MORTIERE FASE 9B. ontwerp juni ruimte voor ideeën

UITWERKINGSPLAN MORTIERE FASE 9B. ontwerp juni ruimte voor ideeën UITWERKINGSPLAN MORTIERE FASE 9B ontwerp juni 2016 ruimte voor ideeën Mortiere fase 9B Inhoudsopgave Regels 3 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 5 Artikel 1 Begrippen 5 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 7 Artikel

Nadere informatie

GEMEENTE MILL EN ST. HUBERT. bestemmingsplan HOEK PASTOOR JACOBSSTRAAT - LANGE SCHOOLSTRAAT

GEMEENTE MILL EN ST. HUBERT. bestemmingsplan HOEK PASTOOR JACOBSSTRAAT - LANGE SCHOOLSTRAAT GEMEENTE MILL EN ST. HUBERT bestemmingsplan HOEK PASTOOR JACOBSSTRAAT - LANGE SCHOOLSTRAAT toelichting voorschriften plankaart voorontwerp augustus 1995 januari 1998 INHOUD TOELICHTING 1. Inleiding 1.1

Nadere informatie

PARAGRAAF I ALGEMENE EN TECHNISCHE BEPALINGEN... 1 Artikel 1 Begripsbepalingen... 1

PARAGRAAF I ALGEMENE EN TECHNISCHE BEPALINGEN... 1 Artikel 1 Begripsbepalingen... 1 Voorschriften Inhoud: blz. PARAGRAAF I ALGEMENE EN TECHNISCHE BEPALINGEN... 1 Artikel 1 Begripsbepalingen... 1 PARAGRAAF II BESTEMMINGSBEPALINGEN... 3 Artikel 2 Wonen, eilanden -W-... 3 Artikel 3 Wonen

Nadere informatie

Adviesbureau RBOI 0703.008175.40 Rotterdam / Middelburg

Adviesbureau RBOI 0703.008175.40 Rotterdam / Middelburg 163 Artikel 6 Centrum 6.1 Bestemmingsomschrijving De voor Centrum aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. detailhandel, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'supermarkt': tevens een supermarkt; b.

Nadere informatie

Bouwkavel Nol Rendershof Nederwetten (gemeente nuenen)

Bouwkavel Nol Rendershof Nederwetten (gemeente nuenen) Bouwkavel Nol Rendershof Nederwetten (gemeente nuenen) Nodigt u uit Geachte mevrouw, mijnheer, Voor u ligt de brochure met informatie over het bouwperceel waar u interesse in heeft. U vindt hierin representatieve

Nadere informatie

Reparatieplan Hierden Dorp Vastgesteld bestemmingsplan

Reparatieplan Hierden Dorp Vastgesteld bestemmingsplan Reparatieplan Hierden Dorp 2011 Vastgesteld bestemmingsplan Reparatieplan Hierden Dorp 2011 Inhoudsopgave Regels 3 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 5 Artikel 1 Begrippen 5 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 7

Nadere informatie

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen: de gebouwen worden gebouwd binnen een bouwvlak; 2.

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen: de gebouwen worden gebouwd binnen een bouwvlak; 2. De hiervoor genoemde categorieën zijn opgenomen in de bij de voorschriften behorende "Staat van bedrijven", Bedrijven weike voor wat betreft geur, stof, geluid en gevaar vergelijkbaar zijn met de bedrijven

Nadere informatie

Gemeente / Olst-Wijhe Bestemmingsplan / Noorder Koeslag, partiële herziening plankaart 2011

Gemeente / Olst-Wijhe Bestemmingsplan / Noorder Koeslag, partiële herziening plankaart 2011 Gemeente / Olst-Wijhe Bestemmingsplan / Noorder Koeslag, partiële herziening plankaart 2011 Gemeente / Olst-Wijhe Bestemmingsplan / Noorder Koeslag, partiële herziening plankaart 2011 procedure datum

Nadere informatie

Bestemmingsplan Veghel-Noord, herziening Prins Willem Alexander Sportpark 7. Gemeente Veghel

Bestemmingsplan Veghel-Noord, herziening Prins Willem Alexander Sportpark 7. Gemeente Veghel Bestemmingsplan Veghel-Noord, herziening Prins Willem Alexander Sportpark 7 Gemeente Veghel Bestemmingsplan Veghel-Noord, herziening Prins Willem Alexander Sportpark 7 Gemeente Veghel Rapportnummer: 211X07057.079344_1

Nadere informatie

WIJZIGINGSPLAN ZORGBOERDERIJ BROEK 4, MARIAHOUT GEMEENTE LAARBEEK. 2 februari 2016 vastgesteld

WIJZIGINGSPLAN ZORGBOERDERIJ BROEK 4, MARIAHOUT GEMEENTE LAARBEEK. 2 februari 2016 vastgesteld WIJZIGINGSPLAN ZORGBOERDERIJ BROEK 4, MARIAHOUT 2 februari 2016 vastgesteld 52-007 GEMEENTE LAARBEEK 2 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 5 1.1 Algemeen... 5 1.2 Aanleiding en doel... 5 1.3 Plangebied... 6 1.4

Nadere informatie

Het bestemmingsplan voorziet in de planologische basis voor onder meer:

Het bestemmingsplan voorziet in de planologische basis voor onder meer: Risicoanalyse planschade In verband met bestemmingplan De Voorwaarts 1. Inleiding Bij de ontwikkeling van ruimtelijke projecten kan een risicoanalyse de financiële gevolgen van mogelijke schadeclaims in

Nadere informatie

Bestemmingsplan Voetgangersverbinding. Castricum Limmen REGELS

Bestemmingsplan Voetgangersverbinding. Castricum Limmen REGELS Bestemmingsplan Voetgangersverbinding Castricum Limmen REGELS Inhoudsopgave Artikel 1. BEGRIPPEN...3 Artikel 2. WIJZE VAN METEN...4 Artikel 3. VERKEER VERKEER EN VERBLIJF...5 Artikel 4. GROEN...5 Artikel

Nadere informatie

Bestemmingsplanvoorschriften behorende het bestemmingsplan 'Brabantse Poort XI' (Van Rosenburgweg)

Bestemmingsplanvoorschriften behorende het bestemmingsplan 'Brabantse Poort XI' (Van Rosenburgweg) VOORSCHRIFTEN Bestemmingsplanvoorschriften behorende het bestemmingsplan 'Brabantse Poort XI' (Van Rosenburgweg) HOOFDSTUK I DEFINITIES In het plan wordt verstaan onder: A 1 het plan: het onderhavige bestemmingsplan,

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing

Ruimtelijke onderbouwing Ruimtelijke onderbouwing Project: Vergroten woning Oudelandseweg 6 te Sint-Maartensdijk September 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Projectbeschrijving 2 3. Vigerend bestemmingsplan 3 4. Omgevingsplan

Nadere informatie

Wonen. 1.2 Bouwregels

Wonen. 1.2 Bouwregels 1 Wonen 1.1 Bestemmingsomschrijving De voor Wonen - 2 aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. woonhuizen al dan niet in combinatie met ruimte voor een aan-huis-verbonden beroep of een kleinschalige bedrijfsmatige

Nadere informatie

pompstation Breehei te Leunen REGELS

pompstation Breehei te Leunen REGELS pompstation Breehei te Leunen REGELS Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleidende regels 3 Artikel 1 Begrippen 3 Artikel 2 Wijze van meten 5 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 6 Artikel 3 Bedrijf 6 Hoofdstuk 3 Algemene

Nadere informatie

k av e l pa s p o o r t Noorderplassen West Middeneiland kavelgegevens Gebied : Ik bouw op het Middeneiland Kavelnummer : NPW379 Oppervlakte : ca. 607 m 2 inclusief een strook water van 7,00 m. breed Prijs

Nadere informatie

1. Artikel 12 Horeca. De voor Horeca aangewezen gronden zijn bestemd voor: www.ruimtelijkeplannen.nl - print d.d.

1. Artikel 12 Horeca. De voor Horeca aangewezen gronden zijn bestemd voor: www.ruimtelijkeplannen.nl - print d.d. www.ruimtelijkeplannen.nl - print d.d. 10 september 2014 1. Artikel 12 Horeca 12. 1. Bestemmingsomschrijving De voor Horeca aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. gebouwen ten behoeve van: 1. horeca

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE PLANREGELS

INHOUDSOPGAVE PLANREGELS II. REGELS - 32 - INHOUDSOPGAVE PLANREGELS HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE REGELS...35 Artikel 1 Van toepassing verklaring...35 Artikel 2 Begrippen...35 HOOFDSTUK 2 BESTEMMINGSREGELS...37 Artikel 3 Sport...37 Artikel

Nadere informatie

Toelichting Uitwerking Schoenmakershoek-Oost fase 3

Toelichting Uitwerking Schoenmakershoek-Oost fase 3 Toelichting Uitwerking Schoenmakershoek-Oost fase 3 d.d. 20 oktober 2015 3 Hoofdstuk `1 inleiding Op 15 september 2008 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan "Schoenmakershoek-Oost" vastgesteld. Gedeputeerde

Nadere informatie

1 e Wijzigingsplan Bestemmingsplan Meilust-Woongebied

1 e Wijzigingsplan Bestemmingsplan Meilust-Woongebied GEMEENTE BERGEN OP ZOOM 1 e Wijzigingsplan Bestemmingsplan Meilust-Woongebied t.b.v. Bestemmingswijziging Zandstraat 134/134a Status: Vastgesteld INHOUDSOPGAVE Toelichting Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Aanleiding,

Nadere informatie

Beleidsregels vaststellen hogere waarde Wet geluidhinder Gemeente Edam-Volendam

Beleidsregels vaststellen hogere waarde Wet geluidhinder Gemeente Edam-Volendam Beleidsregels vaststellen hogere waarde Wet geluidhinder Gemeente Edam-Volendam De Wet geluidhinder (Wgh) en het Besluit geluidhinder (Bgh) geven een regeling voor de toegestane geluidsbelasting door wegen,

Nadere informatie

Notitie oppervlakteregeling aan- en uitbouwen en bijgebouwen Buitengebied Steenwijkerland

Notitie oppervlakteregeling aan- en uitbouwen en bijgebouwen Buitengebied Steenwijkerland Notitie oppervlakteregeling aan- en uitbouwen en bijgebouwen Buitengebied Steenwijkerland Notitie oppervlakteregeling aan- en uitbouwen en bijgebouwen Buitengebied Steenwijkerland Code 03-61-02 / 09-06-03

Nadere informatie

Nog niet gecontroleerde informatie!

Nog niet gecontroleerde informatie! Nog niet gecontroleerde informatie! Het via doorschakelen beschikbare bestand is nog niet gecontroleerd en wordt zo spoedig mogelijk vervangen of aangevuld. Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer Opgenomen

Nadere informatie

Jaartal / nummer Opgenomen in collectie gemeentebladen op 6 maart / 052. Voorschriften Kaart nr Toelichting

Jaartal / nummer Opgenomen in collectie gemeentebladen op 6 maart / 052. Voorschriften Kaart nr Toelichting Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer Opgenomen in collectie gemeentebladen op 6 maart 2001 2001 / 052 Naam Bestemmingsplan Stadscentrum Kerngebied II-1 (Kelfkensbos 44-45) Voorschriften Kaart nr. 48.252

Nadere informatie

N307 Passage Dronten (9071)

N307 Passage Dronten (9071) N307 Passage Dronten (9071) blad 2 van 16 Inhoudsopgave Regels 5 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 7 Artikel 1 Begrippen 7 Artikel 2 Wijze van meten 9 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 11 Artikel 3 Verkeer 11

Nadere informatie

Planregels. Wijzigingsplan Nieuw-Vennep 1e wijziging 2 e fase

Planregels. Wijzigingsplan Nieuw-Vennep 1e wijziging 2 e fase Planregels Wijzigingsplan Nieuw-Vennep 1e wijziging 2 e fase HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE BEPALINGEN ARTIKEL 1 Begripsbepalingen plan: (digitaal) het wijzigingsplan 'Nieuw-Vennep 1e wijziging 2 e fase' van de

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Fort Imperial te Breskens

Ruimtelijke onderbouwing Fort Imperial te Breskens Ruimtelijke onderbouwing Fort Imperial te Breskens 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 4 1.1 Aanleiding 4 1.2 Ligging en begrenzing plangebied 4 1.3 Vigerende bestemmingsplan 5 2. Bestaande situatie 6 2.1 ruimtelijke

Nadere informatie

B i j l a g e 2 : B e s t e m m i n g G e m e n g d

B i j l a g e 2 : B e s t e m m i n g G e m e n g d B i j l a g e 2 : Bestemming Gemengd Artikel 1 Gemengd 1.1 Bestemmingsomschrijving De voor Gemengd aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. woningen, al dan niet in combinatie met: - ruimte voor een aan-huis-verbonden

Nadere informatie

Inhoudsopgave van de voorschriften

Inhoudsopgave van de voorschriften VOORSCHRIFTEN Inhoudsopgave van de voorschriften Artikel 1 Hoofdlijnen van beleid 1 Artikel 2 Aanvullende begripsbepalingen 3 Artikel 3 Aanvullende bijzondere bouwbepaling 4 Artikel 4 Woongebied -WG-

Nadere informatie

TE KOOP. Beekstraat 26, 7311 LG Apeldoorn. Vraagprijs ,- kosten koper

TE KOOP. Beekstraat 26, 7311 LG Apeldoorn. Vraagprijs ,- kosten koper TE KOOP Beekstraat 26, 7311 LG Vraagprijs 120.000,- kosten koper Omschrijving In het kernwinkelgebied gelegen winkelruimte met verhuurde bovenwoning, nader te splitsen erf en ondergrond. Gunstig gelegen

Nadere informatie

1.1 plan: het bestemmingsplan 'Varkenshouderij Laarstraat' van de gemeente Oude IJsselstreek; 1.2 bestemmingsplan: de geometrisch bepaalde

1.1 plan: het bestemmingsplan 'Varkenshouderij Laarstraat' van de gemeente Oude IJsselstreek; 1.2 bestemmingsplan: de geometrisch bepaalde Hoofdstuk 1 Artikel 1 1.1 plan: Begrippen Inleidende regels het bestemmingsplan 'Varkenshouderij Laarstraat' van de gemeente Oude IJsselstreek; 1.2 bestemmingsplan: de geometrisch bepaalde planobjecten

Nadere informatie

Bestemmingsplan. N307 Passage Dronten (9071)

Bestemmingsplan. N307 Passage Dronten (9071) Bestemmingsplan N307 Passage Dronten (9071) Bestemmingsplan N307 Passage Dronten (9071) Revisie Datum 19 juni 2015 Auteur(s) Opdrachtgever datum vrijgave beschrijving revisie goedkeuring vrijgave 19 juni

Nadere informatie

Jaartal / nummer Opgenomen in collectie gemeentebladen in / 25

Jaartal / nummer Opgenomen in collectie gemeentebladen in / 25 Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer Opgenomen in collectie gemeentebladen in 1982 1982 / 25 Naam Bestemmingsplan Winkelsteeg I-D (benzineverkooppunt oostzijde Neerbosscheweg) Voorschriften Kaart nr.

Nadere informatie

correctieve herziening bestemmingsplan De Zanderij gemeente Hillegom 10 december 2009 projectnummer 80253

correctieve herziening bestemmingsplan De Zanderij gemeente Hillegom 10 december 2009 projectnummer 80253 correctieve herziening bestemmingsplan De Zanderij gemeente Hillegom 10 december 2009 projectnummer 80253 INHOUD TOELICHTING I 1 I N L E I D I N G 1 2 L I G G I N G P L A N G E B I E D 1 3 W I J Z I G

Nadere informatie