Bestemmingsplan bedrijventerrein Leeksterhout

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestemmingsplan bedrijventerrein Leeksterhout"

Transcriptie

1 Bestemmingsplan bedrijventerrein Leeksterhout ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN ARTIKEL 2. WIJZE VAN METEN ARTIKEL 3. BEDRIJFSDOELEINDEN ARTIKEL 4. SLOOP- EN BOUWBEDRIJF ARTIKEL 5. WONEN ARTIKEL 6. AGRARISCHE DOELEINDEN ARTIKEL 7. VERKEERSDOELEINDEN ARTIKEL 8. AFSCHERMENDE BEPLANTING ARTIKEL 9. GROENVOORZIENINGEN ARTIKEL 10. WATER ARTIKEL 11. GEBRUIK VAN GRONDEN EN BEBOUWING ARTIKEL 12. WIJZIGINGSBEVOEGDHEID ARTIKEL 13. ALGEMENE VRIJSTELLINGSBEVOEGDHEID ARTIKEL 14. ANTI-DUBBELTELBEPALING ARTIKEL 15. OVERGANGSBEPALINGEN Voorschriften betreffende het bouwen ARTIKEL 16 STRAFBEPALING. ARTIKEL 17 SLOTBEPALING.

2 ARTIKEL 1 ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN In deze voorschriften wordt verstaan onder: 1. bestemmingsplan of plan: het bestemmingsplan Bedrijventerrein Leeksterhout, gelegen in de gemeente Leek, bestaande uit de voorschriften en de onder 2e bedoelde kaart;. 2. kaart: de als zodanig gewaarmerkte tekening van het bestemmingsplan, genummerd ; 3. bouwen: het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een bouwwerk; 4. bouwwerk: elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, welke hetzij direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond; 5. gebouw: elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt; 6. ander bouwwerk: een bouwwerk geen gebouw zijnde; 7. bebouwing: één of meer gebouwen en/of andere bouwwerken; 8. bebouwingsgrens: een op de kaart blijkens de daarop voorkomende verklaring als zodanig aangegeven lijn welke door gebouwen niet mag worden overschreden; 9. bebouwingsvlak: een door bebouwingsgrenzen op de kaart omgeven oppervlak, waarbinnen volgens het plan bepaalde gebouwen en/of andere bouwwerken mogen worden gebouwd; 10. bebouwingspercentage: een op de kaart of in de voorschriften aangegeven percentage dat de grootte van het deel van een terrein aangeeft dat maximaal mag worden bebouwd; 11. Woning: een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouding; 12. detailhandel: het bedrijfsmatig te koop aanbieden, hieronder begrepen uitstalling ten verkoop, het verkopen en/of leveren van goederen aan diegenen die deze goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending, anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit; 13. bouwperceel:

3 ARTIKEL 3 een aaneengesloten stuk grond, waarop krachtens het plan een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is toegestaan; 14. hoofdgebouw: een gebouw, dat op een bouwperceel door zijn constructie of afmetingen dan wel gelet op de bestemming als belangrijkste gebouw valt aan te merken, met inbegrip van aan- en uitbouwen; 15. bijgebouw: een gebouw dat in bouwkundig opzicht ondergeschikt is aan een op hetzelfde bouwperceel gelegen hoofdgebouw; 16. aan- of uitbouw: een onderdeel tot maximaal 40% van een hoofdgebouw dat in bouwkundig opzicht ondergeschikt is aan de hoofdvorm; 17. met het wonen verenigbare functies: 1. zakelijke en persoonlijke dienstverlening: het bedrijfsmatig verlenen van diensten aan bedrijven of personen, zoals administratiekantoor, advocatenkantoor, reisbureau, artsenpraktijk, schoonheidssalon en dergelijke; 2. praktijkpand, praktijkruimte, kantoor, atelier: een gebouw of een gedeelte van een gebouw dat door de indeling en inrichting bestemd is als beroeps- of bedrijfsmatige werkruimte voor medische, administratieve, artistieke, ambachtelijke en daarmee gelijk te stellen beroepen, mits de woning in overwegende mate haar woonfunctie behoudt en de ruimtelijke uitwerking of uitstraling met de woonfunctie in overeenstemming is; 18. onderkomens: voor verblijf geschikte - al dan niet aan hun bestemming onttrokken - voer-en vaartuigen, arken en caravans, voor zover deze niet als bouwwerken zijn aan te merken, als ook tenten; 19. bedrijfswoning: een woning in of bij een gebouw of op een terrein, slechts bestemd voor de huisvesting van (het huishouden van) een persoon wiens huisvesting daar, gelet op de bestemming van de grond ter plaatse van het gebouw of het terrein, noodzakelijk moet worden geacht; 20. kantoor: een ruimte of complex van ruimten, die krachtens indeling zijn bestemd om uitsluitend of in hoofdzaak te dienen voor het verrichten van administratieve of wetenschappelijke arbeid; 21. bedrijfsgebouw: een niet voor bewoning bestemd gebouw dat blijkens aard en indeling bestemd is voor de uitoefening van een bedrijf; 22. agrarisch bedrijf: een bedrijf, dat is gericht op het voortbrengen van producten door middel van het telen van gewassen en/of het houden van dieren; 23. grens tussen milieuzones:

4 ARTIKEL 4 de op de kaart aangegeven lijn ten behoeve van het indelen van een bebouwingsvlak in verband met een verschil in milieucategorie; 24. seksinrichting: de voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van erotisch-pornografische aard plaatsvinden; 25. bestaand: bestaande situatie ten tijde van de ter inzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan.

5 ARTIKEL 2 ARTIKEL 2. WIJZE VAN METEN Bij de toepassing van deze voorschriften wordt als volgt gemeten: a. goothoogte: de hoogte, gemeten vanuit de snijlijn van een dakvlak en een evenwijdig aan de noklijn gelegen gevelvlak van een gebouw tot de kruin van de weg; indien het bouwterrein is gelegen op meer dan 0.20 m boven of beneden de kruin van de weg, of indien aan een weg wordt gebouwd, geldt het aansluitende, afgewerkte bouwterrein als meetpunt; b. (bouw)hoogte: de hoogte gemeten vanuit het hoogste punt van een bouwwerk tot de kruin van de weg; indien het bouwterrein is gelegen op meer dan 0.20 m boven of beneden de kruin van de weg, of indien aan een weg wordt gebouwd geldt het aansluitende, afgewerkte bouwterrein als meetpunt; verhogingen door middel van schoorstenen, lichtkoepels, antennes en ventilatiekokers worden buiten beschouwing gelaten; c. plaatsing van gebouwen: voor zover in de voorschriften is bepaald, dat gebouwen slechts mogen worden gebouwd binnen het bebouwingsvlak, is dit niet van toepassing op overschrijding van de bebouwingsgrenzen, tot ten hoogste 1.00 m door balkons, bordessen, schoorstenen en dergelijke onderdelen van gebouwen; d. afstand tot de erfscheiding: de afstand tot een binnen een bebouwingsvlak gelegen erfscheiding; e. dakhelling: voor zover in de voorschriften een dakhelling is voorgeschreven, is deze niet van toepassing op de horizontale gedeelten van afgeknotte daken, de bovenste dakvlakken van mansarde kappen en op dakvlakken welke niet evenwijdig aan de noklijn zijn gelegen.

6 ARTIKEL 3 ARTIKEL 3. BEDRIJFSDOELEINDEN 1. Doeleinden De op de kaart voor bedrijfsdoeleinden aangewezen gronden zijn bestemd voor: op de bebouwingsvlakken met de aanduiding B1: - bedrijven als genoemd in de categorieën 1 en 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten (bijlage 1 achter deze voorschriften); op de bebouwingsvlakken met de aanduiding B2: - bedrijven als genoemd in de categorieën 1, 2 en 3 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten, met dien verstande dat bedrijven uit categorie 3 (tot 100 m) alleen zijn toegestaan op een afstand van minimaal 100 m vanuit woonbebouwing, niet zijnde dienstwoningen; op de bebouwingsvlakken met de aanduiding B3: - bedrijven als genoemd in de categorieën 1, 2, 3 en 4 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten, met dien verstande dat bedrijven uit categorie 4 (tot 300 m) alleen zijn toegestaan op een afstand van minimaal 300 m vanuit woonbebouwing, niet zijnde dienstwoningen, met de daarbij behorende bedrijfsgebouwen, kantoren, showrooms, andere bouwwerken, open terreinen, wegen, parkeerplaatsen, tuinen en groenvoorzieningen. 2. Bebouwingsvoorschriften Voor het bouwen van gebouwen en andere bouwwerken gelden de volgende regels: a. de gebouwen dienen geheel binnen de op de kaart aangegeven bebouwingsgrenzen te worden gebouwd; b. de voorgevel van een hoofdgebouw, gelegen aan een weg, dient voor minimaal 50% in de bebouwingsgrens te worden gebouwd; hoofdgebouwen die zowel met een voorgevel als een achtergevel aan een weg grenzen (zichtzone langs A7) dienen aan de zijde van rijksweg A7 voor minimaal 50% in de bebouwingsgrens te worden gebouwd; c. de onderlinge afstand tussen gebouwen en die tussen gebouwen en erfscheidingen dient ten minste 5.00 m te bedragen; d. voor de gebouwen geldt een bouwhoogte van maximaal m; e. voor gebouwen gelegen op de bebouwingsvlakken met de aanduiding B1, grenzend aan de bestemming "afschermende beplanting", geldt een goothoogte van maximaal 6.00 m; f. de bouwhoogte van de andere bouwwerken mag ten hoogste 7.00 m zal bedragen. 3. Bestaande bedrijfswoningen: Waar op de kaart de aanduiding "bestaande bedrijfswoning" is aangegeven is op het betreffende bouwperceel één bedrijfswoning toegestaan met een inhoud van maximaal 600 m3 en een goothoogte van maximaal 4.00 m, dan wel de bestaande inhoud en goothoogte indien deze meer bedragen; de oppervlakte van de bijbehorende bijgebouwen bedraagt 50 m 2 en de goothoogte maximaal 3.00 m. Onder een bestaande bedrijfswoning wordt ook een bedrijfswoning verstaan waarvoor vóór de tervisielegging van het ontwerp van dit plan een bouwvergunning is verleend. 4. Wet milieubeheer

7 ARTIKEL 3 Binnen deze bestemming zijn inrichtingen als bedoeld in artikel 2.4 van het Inrichtingen- en Vergunningenbesluit van de Wet milieubeheer (Staatsblad 1993, nr. 50) niet toegestaan. 5. Vrijstelling a. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde in lid 1 voor het toestaan van bedrijven op de bebouwingsvlakken B1, B2 en B3 welke naar aard en invloed op de omgeving gelijk te stellen zijn met de op de betreffende bebouwingsvlakken volgens de Staat van bedrijfsactiviteiten toegestane bedrijven; b. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde in lid 2 onder d tot een bouwhoogte van maximaal m voor ten hoogste 10% van de oppervlakte van de aanwezige gebouwen, indien de gebouwen zijn gelegen in de bebouwingsvlakken met de aanduidingen B2 of B3.; De beperking tot ten hoogste 10% van de oppervlakte van de aanwezige gebouwen geldt niet voor de bebouwingsvlakken met de aanduiding B3, gelegen aan de A7 tussen de Kapteynlaan en de Zernikelaan.; 6. Nadere eisen Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen ten aanzien van de ligging van de bebouwing, indien dit uit een oogpunt van brandpreventie en milieuaspecten noodzakelijk wordt geacht.

8 ARTIKEL 4 Artikel 4. Sloop- en bouwbedrijf 1. Doeleinden De op de kaart voor sloop- en bouwbedrijf aangewezen gronden zijn bestemd voor een sloop- en bouwbedrijf, puinbrekerij [1], asfaltmoleninstallatie, opslag van puin en bouwmateriaal en met daarbij behorende bedrijfsgebouwen, kantoren, andere bouwwerken, brandstofpompen, open terreinen, parkeerplaatsen, tuinen en groenvoorzieningen. 2. Bebouwingsvoorschriften Voor het bouwen van gebouwen en andere bouwwerken gelden de volgende regels: a. de gebouwen dienen geheel binnen de op de kaart aangegeven bebouwingsgrenzen te worden gebouwd; b. de onderlinge afstand tussen gebouwen en die tussen gebouwen en erfscheidingen dient ten minste 2.00 m te bedragen; c. voor de bedrijfsgebouwen geldt een bouwhoogte van maximaal 7.00 m; d. in afwijking van het bepaalde onder c geldt voor kantoren, tot een grondoppervlakte van in totaal maximaal 500 m 2, een bouwhoogte van maximaal 8.50 m; e. van de gronden binnen het bebouwingsvlak mag maximaal 50% met gebouwen worden bebouwd; f. de bouwhoogte van de andere bouwwerken mag ten hoogste 7.00 m zal bedragen; g. waar op de kaart de aanduiding "afwijkende bouwhoogte" is aangegeven is een bouwhoogte toegestaan van maximaal m ten behoeve van een puinbreekinstallatie en een asfaltmoleninstallatie. 3. Wet milieubeheer Binnen deze bestemming zijn inrichtingen als bedoeld in artikel 2.4 van het Inrichtingen- en Vergunningenbesluit van de Wet milieubeheer (Staatsblad 1993, nr. 50) niet toegestaan. 4. Puinopslag De hoogte van de puinopslag mag niet meer bedragen dan 8.00 m. 5. Nadere eisen Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen ten aanzien van de ligging van de bebouwing, indien dit uit een oogpunt van brandpreventie en milieuaspecten noodzakelijk wordt geacht. [11 De puinbrekerij is volgens de Staat van Bedrijfsactiviteiten een categorie 5-bedrijf en heeft een verwerkingscapaciteit van ton/jaar.

9 ARTIKEL 12 ARTIKEL 5. Wijzigingsbevoegdheid 1. Doeleinden De op de kaart voor wonen aangewezen gronden zijn bestemd voor: - woningen; - overige met het wonen verenigbare functies tot een maximum van 30% van de bruto vloeroppervlakte van het hoofdgebouw plus maximaal 50% van de oppervlakte van de gerealiseerde bijgebouwen, met daarbij behorende bijgebouwen, aan- of uitbouwen, andere bouwwerken, parkeerplaatsen, erven en tuinen. 2. Bouwvoorschriften Voor het bouwen van gebouwen en andere bouwwerken gelden de volgende regels: a. per op de kaart aangegeven bebouwingsvlak mag één woning worden gebouwd; b. voor de goothoogte van de woningen geldt een maximum maat van 4.00 m, dan wel de bestaande goothoogte voor wat de betreft de woningen die op de kaart zijn aangeduid als "beeldbepalende bebouwing"; c. voor de bouwhoogte van de woningen geldt een maximum maat van m, dan wel de bestaande bouwhoogte voor wat de betreft de woningen die op de kaart zijn aangeduid als "beeldbepalende bebouwing"; d. voor de woningen met de aanduiding "beeldbepalende bebouwing" dient de bestaande kapvorm te worden gehandhaafd; e. overeenkomstig het bepaalde in lid 1 mogen bij de woningen bijgebouwen en aan- of uitbouwen worden gebouwd, met dien verstande, dat: - bij elke woning bijgebouwen en aan- of uitbouwen mogen worden gebouwd, waarbij de totale oppervlakte niet meer dan 50 m 2 mag bedragen; - de afstand van de bijgebouwen en aan- of uitbouwen tot de voorgevellijn van de woning ten minste 3.00 m dient te bedragen; - de bijgebouwen en aan- of uitbouwen in ruimtelijke samenhang met de woning dienen te worden gebouwd; - de goothoogte van de bijgebouwen en aan- of uitbouwen maximaal 3.00 m mag bedragen; - de bouwhoogte van de bijgebouwen en aan- of uitbouwen maximaal 5.50 m mag bedragen;; - de afstand van de bijgebouwen en aan- of uitbouwen tot de erfgrens ten minste 1.00 m dient te bedragen; f. de hoogte van erfafscheidingen vóór de voorgevellijn mag niet meer dan 1.00 m en de hoogte van de overige erfafscheidingen en andere bouwwerken mag niet meer dan 3.00 m bedragen. 3. Vrijstelling Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde in lid 2 onder e tot een oppervlakte van maximaal 70 m 2, waarbij burgemeester en wethouders nadere eisen kunnen stellen aan de situering en de beeldkwaliteit van de bebouwing.

10 ARTIKEL 6 ARTIKEL 6. Agrarische doeleinden 1. Doeleinden De op de kaart voor agrarische doeleinden aangewezen gronden zijn bestemd voor het agrarische bedrijf met daarbij behorende andere bouwwerken alsmede voor een waterpartij ten behoeve van waterberging. 2. Bebouwingsvoorschriften Voor het bouwen van andere bouwwerken geldt dat uitsluitend andere bouwwerken mogen worden gebouwd die blijkens aard en indeling rechtstreeks ten dienste staan van het agrarische bedrijf met een hoogte van maximaal 2.00 m. 3. Parkeren Uitsluitend waar op de kaart de aanduiding "parkeren toegestaan" is aangegeven is parkeren toegestaan.

11 ARTIKEL 7 ARTIKEL 7. VERKEERSdoeleinden 1. Doeleinden De op de kaart voor verkeersdoeleinden aangewezen gronden zijn bestemd voor wegen, een carpoolplaats ter plaatse van de aanduiding op de kaart, toegangen tot bedrijven, fiets- en voetpaden, groenvoorzieningen, bermen en water met daarbij behorende andere bouwwerken, zoals lichtmasten en verkeersgeleiders. 2. Bebouwingsvoorschriften Voor het bouwen van andere bouwwerken geldt dat andere bouwwerken mogen worden gebouwd met een hoogte van maximaal 3.00 m; de hoogte van lichtmasten en verkeersgeleiders mag maximaal 6.00 m bedragen. 3. Langzaam verkeer Waar op de kaart de aanduiding "uitsluitend langzaam verkeer toegestaan" is aangegeven is alleen langzaam verkeer toegestaan; van deze routes mogen ook hulpdiensten (calamiteiten) gebruik maken.

12 ARTIKEL 8 ARTIKEL 8. AFSCHERMENDE BEPLANTING 1. Doeleinden De op de kaart voor afschermende beplanting aangewezen gronden zijn bestemd voor houtsingels, wallen en opgaande beplanting. 2. Vrijstelling Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde in lid 1 voor het bouwen van andere bouwwerken, zoals hekwerken met een hoogte van maximaal 3.00 m.

13 ARTIKEL 9 ARTIKEL 9. groenvoorzieningen 1. Doeleinden De op de kaart voor groenvoorzieningen aangewezen gronden zijn bestemd voor groenstroken, plantsoenen, fiets- en voetpaden en water met daarbij behorende andere bouwwerken, zoals lichtmasten en verkeersgeleiders. 2. Bebouwingsvoorschriften Voor het bouwen van andere bouwwerken geldt dat andere bouwwerken mogen worden gebouwd met een hoogte van maximaal 3.00 m; de hoogte van lichtmasten en verkeersgeleiders mag maximaal 6.00 m bedragen.

14 RTIKEL 12 ARTIKEL 10. Wijzigingsbevoegdheid A 1. Doeleinden De op de kaart voor water aangewezen gronden zijn bestemd voor de waterhuishouding en oevers met daarbij behorende andere bouwwerken, zoals bruggen, oeverbeschoeiingen en andere waterbouwkundige voorzieningen. 2. Bebouwingsvoorschriften Voor het bouwen van andere bouwwerken geldt dat andere bouwwerken mogen worden gebouwd met een hoogte van maximaal 3.00 m.

15 ARTIKEL 11 ARTIKEL 11. Gebruik van gronden en bebouwing 1. Het is verboden, onverminderd het bepaalde in artikel 15, lid 2 van deze voorschriften, de gronden binnen het plangebied te gebruiken op een wijze of tot een doel in strijd met de op de kaart aangewezen bestemmingen en deze voorschriften. 2. Onder strijdig gebruik als bedoeld in lid 1 wordt in elk geval verstaan het gebruik van gronden: a. als staan- of ligplaats voor onderkomens; b. als opslag-, stort- of bergplaats van al dan niet afgedankte voorwerpen, stoffen, materialen en producten. 3. De in lid 2 genoemde verboden gelden niet indien en voor zover de in dit lid genoemde vorm van gebruik noodzakelijk is in verband met het normale beheer en onderhoud van de gronden en bebouwing. 4. Het is verboden, onverminderd het bepaalde in artikel 15, lid 2 van deze voorschriften, de gebouwen binnen het plangebied die worden of reeds zijn gebouwd op plaatsen, waar dit krachtens het plan is toegestaan, te gebruiken op een wijze of tot een doel in strijd met de op de kaart aangegeven bestemmingen en deze voorschriften. 5. Het is verboden de gronden en gebouwen binnen het plangebied te gebruiken voor de verkoop van consumptie- en verbruiksgoederen die rechtstreeks aan de consument worden geleverd, met uitzondering van de uitoefening van detailhandel in goederen die ter plaatse worden geproduceerd. 6. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd binnen de bestemming "bedrijfsdoeleinden" vrijstelling te verlenen van het bepaalde in lid 5 ten behoeve van de volgende detailhandelsactiviteiten: a. detailhandel in auto's, boten, caravans en landbouwwerktuigen; b. detailhandel in brand en explosiegevaarlijke stoffen, uitsluitend op de bebouwingsvlakken B2 en B3; c. detailhandel die vanwege aard en omvang van de gevoerde artikelen een groot oppervlak nodig heeft voor de uitstalling. Het bruto bedrijfsvloeroppervlak van de onder a, b en c genoemde detailhandelsvestigingen mag per vestiging niet meer dan 1500 m2 bedragen. 7. Het is verboden de in dit plan begrepen gronden en de daarop voorkomende bouwwerken of delen daarvan te gebruiken ten behoeve van seksinrichtingen. 8. Burgemeester en wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in de leden 1 en 4 van dit artikel indien strikte toepassing van die voorschriften leidt tot een beperking van het meest doelmatige gebruik die niet door dringende redenen gerechtvaardigd wordt.

16 ARTIKEL 12 ARTIKEL 12. Wijzigingsbevoegdheid 1. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd, met inachtneming van het bepaalde in artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening de in de bijlage bij dit plan opgenomen Staat van Bedrijfsactiviteiten te wijzigen, indien vernieuwde inzichten en/of technologische ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. 2. a. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd, met inachtneming van het bepaalde in artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, de gronden die op de kaart zijn aangeduid als "reservering spoorlijn" en die gelegen zijn binnen de bestemmingen "agrarische doeleinden", "verkeersdoeleinden", "afschermende beplanting", "groenvoorzieningen" en "water", te wijzigen in een bestemming voor spoorwegdoeleinden. b. Na wijziging, als bedoeld onder a van dit lid, in de bestemming "spoorwegdoeleinden" zijn deze gronden bestemd voor spoorwegen, groenvoorzieningen, water en bermen met daarbij behorende andere bouwwerken, zoals viaducten en bovenleidingportalen. 3. Het bepaalde in Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht is op de in lid 1 en lid 2 bedoelde wijzigingsbevoegdheid van toepassing.

17 ARTIKEL 13 ARTIKEL 13. Algemene vrijstellingsbevoegdheid 1. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van de maatvoering ten aanzien van bebouwings- en bestemmingsgrenzen, tot een afwijking van het hoogste 10%, teneinde deze bij de definitieve uitmeting van het plan in overeenstemming te brengen met de feitelijke situatie. 2. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van de voorschriften betreffende de goothoogte en de bouwhoogte, tot een afwijking van het hoogste 10% en van de dakhelling tot een afwijking van ten hoogste 5 0, ten behoeve van het aansluiten bij bestaande maten, indien het verandering, vernieuwing en/of vergroting van bestaande bouwwerken betreft.

18 ARTIKEL 14 ARTIKEL 14. Anti-dubbeltelbepaling Grond, welke eenmaal in aanmerking is en moest worden genomen, indien deze bepalingen daarop van toepassing zijn geweest bij de verlening van een bouwvergunning, waaraan uitvoering is of alsnog kan worden gegeven, blijft bij een beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.

19 ARTIKEL 15 ARTIKEL 15. Overgangsbepalingen 1. Voorschriften betreffende het bouwen

20 1 1. Voorschriften betreffende het bouwen Gebouwen of andere bouwwerken, welke ten tijde van de tervisielegging van het ontwerp van dit plan bestaan, in uitvoering zijn of kunnen worden gebouwd krachtens een voor dat tijdstip verleende bouwvergunning, c.q. krachtens een reeds ingediende bouwaanvraag te verlenen bouwvergunning en die afwijken van het plan, mogen mits de bestaande afwijkingen daarbij naar de aard niet wordt vergroot: a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd; b. geheel worden herbouwd indien het gebouw of ander bouwwerk is teniet gegaan door een calamiteit, behoudens onteigening overeenkomstig de wet; bouwvergunning dient te worden aangevraagd binnen 24 maanden nadat het bouwwerk is teniet gegaan. 2. Voorschriften betreffende het gebruik Het ten tijde van het van kracht worden van het plan bestaande gebruik van gronden en bouwwerken, dat plaatsvindt in strijd met de bestemming(en) van dit plan en daarbij behorende voorschriften, mag worden voortgezet; een wijziging van dit bestaande gebruik is uitsluitend toegestaan indien dit gebruik daardoor meer in overeenstemming komt met de desbetreffende bestemming of desbetreffende voorschriften.

21 ARTIKEL 16 STRAFBEPALING ARTIKEL 16 STRAFBEPALING. Overtreding van het in artikel 11, leden 1, 4, 5 en 7, van deze voorschriften bepaalde wordt aangemerkt als een strafbaar feit in de zin van artikel 59 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

22 ARTIKEL 17 SLOTBEPALING ARTIKEL 17 SLOTBEPALING. Deze voorschriften kunnen worden aangehaald onder de naam: "Voorschriften bestemmingsplan Bedrijventerrein Leeksterhout".

Ossenwaard (perceel tussen 3 en 5) - Cothen

Ossenwaard (perceel tussen 3 en 5) - Cothen Ossenwaard (perceel tussen 3 en 5) - Cothen regels behorende bij het bestemmingsplan Gemeente: Wijk bij Duurstede Plan status: vastgesteld Datum: september 2011 Inhoudsopgave Regels 3 Hoofdstuk 1 Inleidende

Nadere informatie

Nog niet gecontroleerde informatie!

Nog niet gecontroleerde informatie! Nog niet gecontroleerde informatie! Het via doorschakelen beschikbare bestand is nog niet gecontroleerd en wordt zo spoedig mogelijk vervangen of aangevuld. Bij het plan horen bovendien nog: Bijzondere

Nadere informatie

PROJECTBESLUIT SCHONENBURGSEIND 40

PROJECTBESLUIT SCHONENBURGSEIND 40 PROJECTBESLUIT SCHONENBURGSEIND 40 2 van 13 Inhoudsopgave Regels 3 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 4 Artikel 1 Begrippen 4 Artikel 2 Wijze van meten 7 Hoofdstuk 2 Besluitvlakregels 8 Artikel 3 Gemengd 8

Nadere informatie

... Voorschriften ... 160.00.09.31.00.vrs

... Voorschriften ... 160.00.09.31.00.vrs Voorschriften 160.00.09.31.00.vrs Inhoudsopgave Algemene bepalingen 3 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Wijze van meten 6 Bestemmingsbepalingen 7 Artikel 3 Recreatieterrein 7 Artikel 4 Agrarische

Nadere informatie

1.1 plan: het bestemmingsplan 'Varkenshouderij Laarstraat' van de gemeente Oude IJsselstreek; 1.2 bestemmingsplan: de geometrisch bepaalde

1.1 plan: het bestemmingsplan 'Varkenshouderij Laarstraat' van de gemeente Oude IJsselstreek; 1.2 bestemmingsplan: de geometrisch bepaalde Hoofdstuk 1 Artikel 1 1.1 plan: Begrippen Inleidende regels het bestemmingsplan 'Varkenshouderij Laarstraat' van de gemeente Oude IJsselstreek; 1.2 bestemmingsplan: de geometrisch bepaalde planobjecten

Nadere informatie

het project het projectbesluit Loo, Husselarijstraat 46 in de gemeente Duiven.

het project het projectbesluit Loo, Husselarijstraat 46 in de gemeente Duiven. Artikel 1 Begrippen In deze regels wordt verstaan onder: het project het projectbesluit Loo, Husselarijstraat 46 in de gemeente Duiven. de projectkaart de analoge en digitale voorstelling van de in het

Nadere informatie

Regels Grooterkamp-Gorssel Gemeente Lochem

Regels Grooterkamp-Gorssel Gemeente Lochem Regels Grooterkamp-Gorssel Gemeente Lochem wissing stedebouw en ruimtelijke vormgeving b.v. Regels, behorende bij het bestemmingsplan "Grooterkamp" van de gemeente Lochem Wissing stedebouw en ruimtelijke

Nadere informatie

een werk: een constructie geen gebouw of bouwwerk zijnde;

een werk: een constructie geen gebouw of bouwwerk zijnde; No. 40 493 1990 GEMEENTEBLAD NIJMEGEN Bestemmingsplanvoorschriften behorende bij het wijzigingsplan Brakkenstein 1985X, vastgesteld bij besluit van Burgemeester en Wethouders der gemeente Nijmegen d.d.

Nadere informatie

I algemene bepalingen 1

I algemene bepalingen 1 INHOUD II voorschriften I algemene bepalingen 1 artikel 1 begripsomschrijvingen 1 artikel 2 wijze van meten 2 artikel 3 werking van bouwgrenzen 2 artikel 4 bestaande afstanden en andere maten 2 artikel

Nadere informatie

Bestemmingsplan Mgr. Kuijpersplein 18, Borkel en Schaft. Hoofdstuk 1 Inleidende regels 1 Artikel 1 Begrippen 1 Artikel 2 Wijze van meten 3

Bestemmingsplan Mgr. Kuijpersplein 18, Borkel en Schaft. Hoofdstuk 1 Inleidende regels 1 Artikel 1 Begrippen 1 Artikel 2 Wijze van meten 3 Inhoud Hoofdstuk 1 Inleidende regels 1 Artikel 1 Begrippen 1 Artikel 2 Wijze van meten 3 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 5 Artikel 3 Horeca terras met tuin 5 Hoofdstuk 3 Algemene regels 8 Artikel 4 Anti-dubbeltelbepaling

Nadere informatie

ONTWERP. VOORSCHRIFTEN Jan de Louter - Kavel 1 In het kader van een projectbesluit

ONTWERP. VOORSCHRIFTEN Jan de Louter - Kavel 1 In het kader van een projectbesluit ONTWERP VOORSCHRIFTEN Jan de Louter - Kavel 1 In het kader van een projectbesluit INHOUD HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE VOORSCHRIFTEN Artikel 1 Begrippen 1 Artikel 2 Wijze van meten 3 HOOFDSTUK 2. BESTEMMINGSVOORSCHRIFTEN

Nadere informatie

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen: de gebouwen worden gebouwd binnen een bouwvlak; 2.

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen: de gebouwen worden gebouwd binnen een bouwvlak; 2. De hiervoor genoemde categorieën zijn opgenomen in de bij de voorschriften behorende "Staat van bedrijven", Bedrijven weike voor wat betreft geur, stof, geluid en gevaar vergelijkbaar zijn met de bedrijven

Nadere informatie

Voorschriften aan projectbesluit "Hotel/appartementen Burgemeester Keijzerweg"

Voorschriften aan projectbesluit Hotel/appartementen Burgemeester Keijzerweg Voorschriften aan projectbesluit "Hotel/appartementen Burgemeester Keijzerweg" - 1 - HOOFDSTUK 1 Begrippen Artikel 1 Begrippen 1.1 het projectbesluit de geometrisch bepaalde planobjecten met bijbehorende

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE BEPALINGEN 1 Artikel 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1 Artikel 2 WIJZE VAN METEN 5

HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE BEPALINGEN 1 Artikel 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1 Artikel 2 WIJZE VAN METEN 5 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE BEPALINGEN 1 Artikel 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1 Artikel 2 WIJZE VAN METEN 5 HOOFDSTUK 2 BESTEMMINGSBEPALINGEN 7 Artikel 3 GROEN 7 Artikel 4 TUIN 8 Artikel 5 VERKEER

Nadere informatie

Bestemmingsplan Kinderboerderij, Waspik. Hoofdstuk 1 INLEIDENDE REGELS 3 Artikel 1 Begrippen 3 Artikel 2 Wijze van meten 6

Bestemmingsplan Kinderboerderij, Waspik. Hoofdstuk 1 INLEIDENDE REGELS 3 Artikel 1 Begrippen 3 Artikel 2 Wijze van meten 6 Inhoud Hoofdstuk 1 INLEIDENDE REGELS 3 Artikel 1 Begrippen 3 Artikel 2 Wijze van meten 6 Hoofdstuk 2 BESTEMMINGSREGELS 7 Artikel 3 Cultuur en ontspanning 7 Hoofdstuk 3 ALGEMENE REGELS 9 Artikel 4 Anti-dubbeltelregel

Nadere informatie

Artikel 2 Woondoeleinden IV (W IV) 5 Artikel 3 Erven III (E III) 7 Artikel 4 Tuinen II (T II) 9

Artikel 2 Woondoeleinden IV (W IV) 5 Artikel 3 Erven III (E III) 7 Artikel 4 Tuinen II (T II) 9 Inhoud van de regels Hoofdstuk 1 Inleidende en algemene bepalingen blz. 3 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Hoofdstuk 2 Bestemmingen en gebruik 5 Artikel 2 Woondoeleinden IV (W IV) 5 Artikel 3 Erven III (E

Nadere informatie

Jaartal / nummer Opgenomen in collectie gemeentebladen op 26 september 2000 2000 / 199

Jaartal / nummer Opgenomen in collectie gemeentebladen op 26 september 2000 2000 / 199 Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer Opgenomen in collectie gemeentebladen op 26 september 2000 2000 / 199 Naam Bestemmingsplan Bottendaal XXXIII (St. Annastraat 52-54/Stijn Buysstraat) Voorschriften

Nadere informatie

1 van 4 25 4 2012 13:15

1 van 4 25 4 2012 13:15 1 van 4 25 4 2012 13:15 HOOFDSTUK INLEIDENDE REGELS 1 In deze regels wordt verstaan onder: 1 Begrippen 1 Plan: het bestemmingsplan 'Mijnbouwlocatie Rodewolt' van de gemeente Winsum. 2 Bestemmingsplan:

Nadere informatie

het bestemmingsplan Moerdijksestraat 1 te Oudenbosch' met identificatienummer NL.IMRO.1655.BP6007-C001 van de gemeente Halderberge;

het bestemmingsplan Moerdijksestraat 1 te Oudenbosch' met identificatienummer NL.IMRO.1655.BP6007-C001 van de gemeente Halderberge; Regels 1 Inleidende regels Artikel 1 Begrippen 1.1 plan het bestemmingsplan Moerdijksestraat 1 te Oudenbosch' met identificatienummer NL.IMRO.1655.BP6007-C001 van de gemeente Halderberge; 1.2 bestemmingsplan

Nadere informatie

Transformatorstation Vijfhuizen. Regels

Transformatorstation Vijfhuizen. Regels Transformatorstation Vijfhuizen Regels 2 inpassingsplan Transformatorstation Vijfhuizen Inhoudsopgave Regels Hoofdstuk 1 Inleidende regels 5 Artikel 1 Begrippen 5 Artikel 2 Wijze van meten 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

B i j l a g e 2 : B e s t e m m i n g G e m e n g d

B i j l a g e 2 : B e s t e m m i n g G e m e n g d B i j l a g e 2 : Bestemming Gemengd Artikel 1 Gemengd 1.1 Bestemmingsomschrijving De voor Gemengd aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. woningen, al dan niet in combinatie met: - ruimte voor een aan-huis-verbonden

Nadere informatie

B i j l a g e 5 : R e g e l s b e h o r ende bij de ruimtelijke onderbouwing projectb es l u i t. 300.00.00.29.00.rgl

B i j l a g e 5 : R e g e l s b e h o r ende bij de ruimtelijke onderbouwing projectb es l u i t. 300.00.00.29.00.rgl B i j l a g e 5 : R e g e l s b e h o r ende bij de ruimtelijke onderbouwing projectb es l u i t w a t er b er g i n g K o r t e B e l k m er w eg te t Z a n d 300.00.00.29.00.rgl I n h o u d s o p g a

Nadere informatie

De op de plankaart voor "Wonen" (W) aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. woningen en woongebouwen; b. aan- en uitbouwen en bijgebouwen;

De op de plankaart voor Wonen (W) aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. woningen en woongebouwen; b. aan- en uitbouwen en bijgebouwen; Artikel 9 Wonen (W) 1. Bestemmingsomschrijving De op de plankaart voor "Wonen" (W) aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. woningen en woongebouwen; b. aan- en uitbouwen en bijgebouwen; met de daarbijbehorende:

Nadere informatie

Nieuw-Amsterdam, bedrijfswoning Verlengde Herendijk

Nieuw-Amsterdam, bedrijfswoning Verlengde Herendijk Nieuw-Amsterdam, bedrijfswoning Verlengde Herendijk Inhoudsopgave Regels Regels 3 Hoofdstuk1 Inleidende regels Artikel 1 Begrippen 4 4 Hoofdstuk2 Bestemmingsregels Artikel 2 Groen Artikel 3 Horeca 6 6

Nadere informatie

A. 1. hetplan: het onderhavige bestemmingsplan zijnde de kaart en deze voorschriften;

A. 1. hetplan: het onderhavige bestemmingsplan zijnde de kaart en deze voorschriften; No.13 97 1981 GEMEENTEBLAD NIJMEGEN Voorschriften behorende bij de herziening van het bestemmingsplan der gemeente Nijmegen (Plan Stadsdeelcentrum Dukenburg-Lindenholt-F ), vastgesteld bij besluit van

Nadere informatie

BIJLAGE 8 BIJLAGE 9 BIJLAGE 10 BIJLAGE 11 Bestemmingsplan Wolveschans II PARAGRAAF I DEFINITIES Artikel 1 Begripsbepalingen In deze voorschriften wordt verstaan onder: a. plan: het bestemmingsplan

Nadere informatie

-2- Paragraaf JEII. Inhoud van deze voorschriften: Algemene en technische "bepalingen. Paragraaf I. Begripsbepalingen Wijze van meten

-2- Paragraaf JEII. Inhoud van deze voorschriften: Algemene en technische bepalingen. Paragraaf I. Begripsbepalingen Wijze van meten -2- Inhoud van deze voorschriften: Paragraaf I Artikel 1 Artikel 2 Algemene en technische "bepalingen Begripsbepalingen Wijze van meten Bestemmingsbepalingen Artikel 3 Artikel k Artikel 5 Paragraaf JEII

Nadere informatie

R e g e l s. 151.19.50.00.00.rgl

R e g e l s. 151.19.50.00.00.rgl R e g e l s 151.19.50.00.00.rgl I n h o u d s o p g a v e H o o fd s tu k 1 I n l eiden d e regels Artikel 1 Begrippen 7 Artikel 2 Wijze van meten 8 H o o fd s tu k 2 B es t e m m i n g s r eg e l s Artikel

Nadere informatie

Regels bestemmingsplan Camperstandplaatsen Balk. Planstatus: ontwerp Datum: Plan identificatie: NL.IMRO.0653.BPL2012100010-ON01 Auteur: Ontwikkeling

Regels bestemmingsplan Camperstandplaatsen Balk. Planstatus: ontwerp Datum: Plan identificatie: NL.IMRO.0653.BPL2012100010-ON01 Auteur: Ontwikkeling Regels bestemmingsplan Camperstandplaatsen Balk Planstatus: ontwerp Datum: Plan identificatie: NL.IMRO.0653.BPL2012100010-ON01 Auteur: Ontwikkeling 1 Inleidende regels... 3 Artikel 1 Begrippen... 3 Artikel

Nadere informatie

Regels bestemmingsplan 4e Herziening Wielwijk, locatie Krabbestein

Regels bestemmingsplan 4e Herziening Wielwijk, locatie Krabbestein Regels bestemmingsplan 4e Herziening Wielwijk, locatie Krabbestein - 1 - HOOFDSTUK 1 Inleidende regels Artikel 1 Begrippen 1.1 het plan het bestemmingsplan 4e Herziening Wielwijk, locatie Krabbestein van

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Inleidende regels

HOOFDSTUK 1 Inleidende regels Regels HOOFDSTUK 1 Inleidende regels Artikel 1 Begrippen In deze regels wordt verstaan onder: a. plan: het bestemmingsplan Geulecampweg 8/ 8a van de gemeente Montferland; b. bestemmingsplan: de geometrisch

Nadere informatie

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. het wonen;

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. het wonen; Artikel 15 Wonen 15.1 Bestemmingsomschrijving De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. het wonen; alsmede voor: b. garageboxen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'garage'; c. dienstverlening,

Nadere informatie

Adviesbureau RBOI 0703.008175.40 Rotterdam / Middelburg

Adviesbureau RBOI 0703.008175.40 Rotterdam / Middelburg 163 Artikel 6 Centrum 6.1 Bestemmingsomschrijving De voor Centrum aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. detailhandel, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'supermarkt': tevens een supermarkt; b.

Nadere informatie

Regels. Hoofdstuk 1 Inleidende regels 31. Hoofdstuk 2 Functieregels 35. Hoofdstuk 3 Slotregel 37. Artikel 1 Begrippen 31 Artikel 2 Wijze van meten 33

Regels. Hoofdstuk 1 Inleidende regels 31. Hoofdstuk 2 Functieregels 35. Hoofdstuk 3 Slotregel 37. Artikel 1 Begrippen 31 Artikel 2 Wijze van meten 33 29 Regels Hoofdstuk 1 Inleidende regels 31 Artikel 1 Begrippen 31 Artikel 2 Wijze van meten 33 Hoofdstuk 2 Functieregels 35 Artikel 3 Groen 35 Artikel 4 Verkeer 35 Artikel 5 Water 36 Artikel 6 Waterstaat

Nadere informatie

Regels. Kenmerk: 0856-11-V01

Regels. Kenmerk: 0856-11-V01 Regels Kenmerk: 0856-11-V01 Inhoudsopgave 1. Inleidende regels 1 Artikel 1 Begrippen 1 Artikel 2 Wijze van meten 3 2. Bestemmingsregels 4 Artikel 3 Groen 4 Artikel 4 Horeca 5 Artikel 5 Verkeer 7 3. Algemene

Nadere informatie

A r t i k e l 1 T u i n

A r t i k e l 1 T u i n A r t i k e l 1 T u i n 1. 1 B e s t e m m i n g s o m s c h r i j v i n g De voor Tuin aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. tuinen behorende bij de op de aangrenzende gronden gelegen hoofdgebouwen,

Nadere informatie

Inhoud van de voorschriften 1

Inhoud van de voorschriften 1 Inhoud van de voorschriften 1 Hoofdstuk I Inleidende bepalingen blz. 3 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Wijze van meten 7 Hoofdstuk II Bestemmingsbepalingen 9 Artikel 3 Algemene bepaling in verband

Nadere informatie

wijzigingsplan Dr Bouwdijkstraat

wijzigingsplan Dr Bouwdijkstraat Regels wijzigingsplan Dr Bouwdijkstraat Planstatus: vastgesteld Datum: 2010-11-23 Plan identificatie: NL.IMRO.0638.BPDorpskernWY001-VAS1 Auteur: Zoeterwoude 1 Inleidende regels...4 Artikel 1 Begrippen...4

Nadere informatie

De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 1. educatieve instellingen met inbegrip van kinderopvang;

De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 1. educatieve instellingen met inbegrip van kinderopvang; Artikel 7 Maatschappelijk 7.1 Bestemmingsomschrijving De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. maatschappelijke voorzieningen waaronder: 1. educatieve instellingen met inbegrip

Nadere informatie

Gronden bestemd voor: Verklaring DWARSPROFIELEN SCHAAL 1:200 GEMEENTE TYTSJERKSTERADIEL ARTIKELNUMMERS OVEREENKOMSTIG DE VOORSCHRIFTEN:

Gronden bestemd voor: Verklaring DWARSPROFIELEN SCHAAL 1:200 GEMEENTE TYTSJERKSTERADIEL ARTIKELNUMMERS OVEREENKOMSTIG DE VOORSCHRIFTEN: 3 1 1 28 8 3 5 Gronden bestemd voor: Bestemmingsgrens Bebouwingsgrens Bebouwingsvlak Gevelbouwgrens Bijgebouwengebied ARTIKELNUMMERS OVEREENKOMSTIG DE VOORSCHRIFTEN: Verklaring 2259 Kadastrale percelen

Nadere informatie

b. beroeps- en bedrijfsmatige activiteiten, met dien verstande dat:

b. beroeps- en bedrijfsmatige activiteiten, met dien verstande dat: Artikel 8 Wonen - 2 8.1 Bestemmingsomschrijving 8.2 Bouwregels 8.3 Nadere eisen 8.4 Afwijking van de bouwregels 8.1 Bestemmingsomschrijving De voor 'Wonen - 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a.

Nadere informatie

HOOFDSTUK I INLEIDENDE BEPALINGEN 3 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Wijze van meten en berekenen 6

HOOFDSTUK I INLEIDENDE BEPALINGEN 3 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Wijze van meten en berekenen 6 VOORSCHRIFTEN Inhoud: blz. HOOFDSTUK I INLEIDENDE BEPALINGEN 3 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Wijze van meten en berekenen 6 HOOFDSTUK II BESTEMMINGSBEPALINGEN 7 Artikel 3 Wonen (uit te werken)

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE REGELS

HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE REGELS REGELS HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE REGELS... 2 ARTIKEL 1 Begrippen... 2 ARTIKEL 2 Wijze van meten... 4 HOOFDSTUK 2 BESTEMMINGSREGELS... 6 ARTIKEL 3 Wonen... 6 HOOFDSTUK 3 ALGEMENE REGELS... 8 ARTIKEL 4 Antidubbeltelbepaling...

Nadere informatie

... Voorschriften ... 246.10.50.00.00.vrs

... Voorschriften ... 246.10.50.00.00.vrs Voorschriften 246.10.50.00.00.vrs Inhoudsopgave Algemene bepalingen 3 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Wijze van meten 6 Bestemmingsbepalingen 7 Artikel 3 Beschrijving in hoofdlijnen 7 Artikel

Nadere informatie

Planvoorschriften. 13/99094020/RJ, revisie D4 Pagina 37 van 51

Planvoorschriften. 13/99094020/RJ, revisie D4 Pagina 37 van 51 Planvoorschriften Pagina 37 van 51 1 Inleidende bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In deze voorschriften wordt verstaan onder: 1.1 Het Uitwerkingsplan of plan: Het uitwerkingsplan Lange Dreef van

Nadere informatie

Regels. Gemeente Almere uitwerkingsplan Lagekant Juni 2011 71

Regels. Gemeente Almere uitwerkingsplan Lagekant Juni 2011 71 Regels Juni 2011 71 Juni 2011 72 1 Inleidende regels Artikel 1 Begrippen In deze regels wordt verstaan onder: 1.1 plan het van de gemeente Almere, vervat in de plankaart en deze regels. 1.2 plankaart de

Nadere informatie

Jaartal / nummer Opgenomen in collectie gemeentebladen op 18 november 1998 1998 / 41

Jaartal / nummer Opgenomen in collectie gemeentebladen op 18 november 1998 1998 / 41 Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer Opgenomen in collectie gemeentebladen op 18 november 1998 1998 / 41 Naam Bestemmingsplan Brakkenstein 1985-N (Houtlaan 75 - hoek Kanunnik Mijllinckstraat - wijzigingsplan

Nadere informatie

Partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied, bestemmingsplan De Hoof 2009. - Regels -

Partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied, bestemmingsplan De Hoof 2009. - Regels - Partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied, bestemmingsplan De Hoof 2009 - Regels - Oikia Partiële herziening bestemmingsplan buitengebied 02-03-2010 bestemmingplan De Hoof 2009 INHOUD 1 INLEIDENDE

Nadere informatie

identificatiecode: datum: status: NL.IMRO.1525.BP2009SAS04001.0401 29-05-2009 concept 15-07-2009 voorontwerp projectnummer: 06-10-2009 ontwerp

identificatiecode: datum: status: NL.IMRO.1525.BP2009SAS04001.0401 29-05-2009 concept 15-07-2009 voorontwerp projectnummer: 06-10-2009 ontwerp Teylingen Hortusplein bestemmingsplan identificatie planstatus identificatiecode: datum: status: NL.IMRO.1525.BP2009SAS04001.0401 29-05-2009 concept 15-07-2009 voorontwerp projectnummer: 06-10-2009 ontwerp

Nadere informatie

Bijlage I, behorende bij de vaststelling van het bestemmingsplan "Westzone De Blokken"

Bijlage I, behorende bij de vaststelling van het bestemmingsplan Westzone De Blokken É t Nr. mill ii mi mi ii mi ii Gemeente Hellendoorn Bijlage I, behorende bij de vaststelling van het bestemmingsplan "Westzone De Blokken" In het kader van de nagestreefde uniformiteit tussen de regels

Nadere informatie

Oerle 2015, herziening Sint Janstraat

Oerle 2015, herziening Sint Janstraat Bestemmingsplan Oerle 2015, herziening Sint Janstraat Regels Gemeente Veldhoven Datum: 18 juni 2015 Projectnummer: 120453.02 INHOUD REGELS 1 Inleidende regels 3 Artikel 1 Begrippen 3 Artikel 2 Wijze van

Nadere informatie

Bedrijfshal met aaneengesloten kantoorruimte gelegen op het kleinschalige bedrijventerrein Soesterberg-Noord

Bedrijfshal met aaneengesloten kantoorruimte gelegen op het kleinschalige bedrijventerrein Soesterberg-Noord Bedrijfshal met aaneengesloten kantoorruimte gelegen op het kleinschalige bedrijventerrein Soesterberg-Noord Adres Sterrenbergweg 46-48 te Soesterberg Omgevingsfactoren Het object is gelegen op het kleinschalige

Nadere informatie

Bovenweg 1 - Grootegast manege 1.100 Dijkstreek 7 - Niekerk Interieurbouw, verkoop via internet, showroom maximaal 60 m 2 bestaand

Bovenweg 1 - Grootegast manege 1.100 Dijkstreek 7 - Niekerk Interieurbouw, verkoop via internet, showroom maximaal 60 m 2 bestaand pagina 1 van 5 Artikel 30 Wonen 30.1 Bestemmingsomschrijving Plan: Status: Plantype: IMRO-idn: Buitengebied Grootegast vastgesteld bestemmingsplan NL.IMRO.0015.BPBG09BEHE1-VA01 De voor ' Wonen ' aangewezen

Nadere informatie

INHOUD 1 INLEIDENDE BEPALINGEN 1 2 BESTEMMINGSBEPALINGEN 5 3 ALGEMENE BEPALINGEN 8 4 OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN 11 VOORSCHRIFTEN DE PLANKAART III

INHOUD 1 INLEIDENDE BEPALINGEN 1 2 BESTEMMINGSBEPALINGEN 5 3 ALGEMENE BEPALINGEN 8 4 OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN 11 VOORSCHRIFTEN DE PLANKAART III INHOUD VOORSCHRIFTEN 1 INLEIDENDE BEPALINGEN 1 ARTIKEL 1 BEGRIPSBEPALINGEN 1 ARTIKEL 2 WIJZE VAN METEN 4 2 BESTEMMINGSBEPALINGEN 5 ARTIKEL 3 RECREATIE 5 ARTIKEL 4 WONEN 5 ARTIKEL 5 ZONE TEN BEHOEVE VAN

Nadere informatie

Regels bestemmingsplan Headyk 8 te Dronrijp

Regels bestemmingsplan Headyk 8 te Dronrijp B u r o H o o g s t r a a t K e r k p l e i n 5 8 1 2 1 B M O l s t T 0 5 7 0 5 6 3 0 8 3 F 0 5 7 0 5 6 4 9 5 8 Regels bestemmingsplan Headyk 8 te Dronrijp Planstatus: concept Datum: 2013-07-08 IMRO code:

Nadere informatie

2.1 de bebouwing op de verbeelding: de op de verbeelding aangegeven (kadastrale) bebouwing wordt als illustra-tief beschouwd;

2.1 de bebouwing op de verbeelding: de op de verbeelding aangegeven (kadastrale) bebouwing wordt als illustra-tief beschouwd; Artikel 1: Begripsbepalingen a. verordeningsgebied: het gebied waarop deze verordening van toepassing is, vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0114.2011046-0701 met bijbehorende bestanden; b. bestaand gebruik:

Nadere informatie

Regels Projectbesluit/Bouwvergunning numer B20080022

Regels Projectbesluit/Bouwvergunning numer B20080022 Regels Projectbesluit/Bouwvergunning numer B20080022 ARTIKEL 1. BEGRIPPEN In deze regels wordt verstaan onder: 1. Project: Het Projectbesluit Bousemalaan 3 te Tolbert. 2. Aanduiding: een geometrisch bepaald

Nadere informatie

Regels bestemmingsplan Headyk 8 te Dronrijp

Regels bestemmingsplan Headyk 8 te Dronrijp B u r o H o o g s t r a a t K e r k p l e i n 5 8 1 2 1 B M O l s t T 0 5 7 0 5 6 3 0 8 3 F 0 5 7 0 5 6 4 9 5 8 Regels bestemmingsplan Headyk 8 te Dronrijp Planstatus: ontwerp Datum: 2015-03-18 IMRO code:

Nadere informatie

Ontwerpbestemmingsplan Haven Zuid, eerste herziening Gemeente Alblasserdam

Ontwerpbestemmingsplan Haven Zuid, eerste herziening Gemeente Alblasserdam Inhoud Hoofdstuk 1 Inleidende regels 3 Artikel 1 Begrippen 3 Artikel 2 Wijze van meten 5 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 7 Artikel 3 Bedrijf 7 Artikel 4 Verkeer - Verblijfsgebied 10 Artikel 5 Waterstaat

Nadere informatie

Artikel 5 Bedrijventerrein

Artikel 5 Bedrijventerrein Artikel 5 Bedrijventerrein 5.1 Bestemmingsomschrijving 5.2 Bouwregels 5.3 Afwijken van de bouwregels 5.4 Specifieke gebruiksregels 5.5 Afwijken van de gebruiksregels 5.6 Wijzigingsbevoegdheid 5.1 Bestemmingsomschrijving

Nadere informatie

Regels Bestemmingsplan Waijensedijk 1. Gemeente Houten

Regels Bestemmingsplan Waijensedijk 1. Gemeente Houten Regels Bestemmingsplan Waijensedijk 1 Gemeente Houten Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleidende regels 3 Artikel 1 Begrippen 3 Artikel 2 Wijze van meten 6 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 7 Artikel 3 Agrarisch

Nadere informatie

Bestemmingsplanregels

Bestemmingsplanregels Bestemmingsplanregels 02816.002bp12 1 INHOUD Hoofdstuk 1 Inleidende regels... 3 Artikel 1 Begrippen... 3 Artikel 2 Wijze van meten... 6 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels... 7 Artikel 3 Verkeer - Verblijfsgebied...

Nadere informatie

Oranjekwartier Zuid Plandeel C

Oranjekwartier Zuid Plandeel C Oranjekwartier Zuid Plandeel C Inhoudsopgave Regels 3 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 5 Artikel 1 Begrippen 5 Artikel 2 Wijze van meten 9 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 11 Artikel 3 Centrum 11 Hoofdstuk 3

Nadere informatie

Regels De Kwinkelier Bilthoven

Regels De Kwinkelier Bilthoven Regels De Kwinkelier Bilthoven 2 vastgesteld "Bestemmingsplan De Kwinkelier Bilthoven" () Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleidende regels 5 Artikel 1 Begrippen 5 Artikel 2 Wijze van meten 8 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Nadere informatie

's-hertogenbosch. Ontwerp- Bestemmingsplan Molengat

's-hertogenbosch. Ontwerp- Bestemmingsplan Molengat 's-hertogenbosch Ontwerp- Bestemmingsplan Molengat 's-hertogenbosch Bestemmingsplan Molengat ontwerp oktober 2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 7 1.1 Aanleiding 7 1.2 Begrenzing plangebied 8 Hoofdstuk

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Regels. Hoofdstuk 1 Inleidende regels 3. Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 6. Hoofdstuk 3 Algemene regels 8. Hoofdstuk 4 Slotregel 10

Inhoudsopgave. Regels. Hoofdstuk 1 Inleidende regels 3. Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 6. Hoofdstuk 3 Algemene regels 8. Hoofdstuk 4 Slotregel 10 REGELS Behorende bij projectbesluit ex artikel 3.10 Wro inzake de realisatie van 37 woningen en winkelruimte op de locatie Westeind- Schooldwarsstraat Papendrecht, 11 augustus 2010 2 Inhoudsopgave Regels

Nadere informatie

Nota van Aanpassingen. Bestemmingsplan Stadscentrum-Zuid (Culturele As)

Nota van Aanpassingen. Bestemmingsplan Stadscentrum-Zuid (Culturele As) Nota van Aanpassingen Bestemmingsplan Stadscentrum-Zuid (Culturele As) Gemeente Zoetermeer Afdeling Stadsontwikkeling Juni 2013 1 Inleiding Op 4 september 2012 heeft het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

REGELS. Kenmerk: 2987677

REGELS. Kenmerk: 2987677 REGELS Kenmerk: 2987677 - 1 - INHOUDSOPGAVE REGELS HOOFDSTUK 1. INLEIDENDE REGELS 2 Artikel 1. Begrippen 2 HOOFDSTUK 2. BESTEMMINGSREGELS 3 Artikel 2. Wonen 3 HOOFDSTUK 3. SLOTREGELS 5 Artikel 3. Slotregel

Nadere informatie

Gemeente Uden. Bestemmingsplan: Regels. Hoevenseweg 1, Uden. Id = NL.IMRO.0856.BPHoevenseweg1-VA01

Gemeente Uden. Bestemmingsplan: Regels. Hoevenseweg 1, Uden. Id = NL.IMRO.0856.BPHoevenseweg1-VA01 Gemeente Uden Bestemmingsplan: Regels Hoevenseweg 1, Uden Id = NL.IMRO.0856.BPHoevenseweg1-VA01 1 INHOUDSOPGAVE PLANREGELS HOOFDSTUK 1 - INLEIDENDE REGELS... 3 Artikel 1 Begrippen... 3 Artikel 2 Wijze

Nadere informatie

Nog niet gecontroleerde informatie!

Nog niet gecontroleerde informatie! Nog niet gecontroleerde informatie! Het via doorschakelen beschikbare bestand is nog niet gecontroleerd en wordt zo spoedig mogelijk vervangen of aangevuld. Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer Opgenomen

Nadere informatie

Jaartal / nummer Opgenomen in collectie gemeentebladen op 16 november 2000 2000 / 233

Jaartal / nummer Opgenomen in collectie gemeentebladen op 16 november 2000 2000 / 233 Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer Opgenomen in collectie gemeentebladen op 16 november 2000 2000 / 233 Naam Bestemmingsplan Groenewoud 1971-M (kantoor bij woonhuis Grameystraat 11 - wijzigingsplan

Nadere informatie

Het bestemmingsplan voorziet in de planologische basis voor onder meer:

Het bestemmingsplan voorziet in de planologische basis voor onder meer: Risicoanalyse planschade In verband met bestemmingplan De Voorwaarts 1. Inleiding Bij de ontwikkeling van ruimtelijke projecten kan een risicoanalyse de financiële gevolgen van mogelijke schadeclaims in

Nadere informatie

Nog niet gecontroleerde informatie!

Nog niet gecontroleerde informatie! Nog niet gecontroleerde informatie! Het via doorschakelen beschikbare bestand is nog niet gecontroleerd en wordt zo spoedig mogelijk vervangen of aangevuld. Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer Concept!

Nadere informatie

Bestemmingsplan. De Rikker, fase Vb. Gemeente Winterswijk. Datum: 13 december 2012 Projectnummer: 90349 ID: NL.IMRO.0294.BP1108SGRIKKERVB-VA01

Bestemmingsplan. De Rikker, fase Vb. Gemeente Winterswijk. Datum: 13 december 2012 Projectnummer: 90349 ID: NL.IMRO.0294.BP1108SGRIKKERVB-VA01 Bestemmingsplan De Rikker, fase Vb Gemeente Winterswijk Datum: 13 december 2012 Projectnummer: 90349 ID: NL.IMRO.0294.BP1108SGRIKKERVB-VA01 INHOUD REGELS 1 Inleidende regels 3 Artikel 1 Begrippen 3 Artikel

Nadere informatie

BOUWKAVEL. Rijksweg 175 4255 GK Nieuwendijk

BOUWKAVEL. Rijksweg 175 4255 GK Nieuwendijk blad 2 Inhoud 1. Algemene informatie... 3 1.1. Algemene omschrijving... 3 1.2. Adresgegevens... 3 1.3. Kadastrale gegevens... 3 1.4. Indeling perceel... 3 1.5. Ligging... 4 1.6. Bereikbaarheid en parkeervoorzieningen...

Nadere informatie

Nog niet gecontroleerde informatie!

Nog niet gecontroleerde informatie! Nog niet gecontroleerde informatie! Het via doorschakelen beschikbare bestand is nog niet gecontroleerd en wordt zo spoedig mogelijk vervangen of aangevuld. Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer Opgenomen

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Inleidende regels... 2 Artikel 1 Begrippen... 1 Artikel 2 Wijze van meten... 5

HOOFDSTUK 1 Inleidende regels... 2 Artikel 1 Begrippen... 1 Artikel 2 Wijze van meten... 5 Regels HOOFDSTUK 1 Inleidende regels... 2 Artikel 1 Begrippen... 1 Artikel 2 Wijze van meten... 5 HOOFDSTUK 2 Bestemmingsregels... 6 Artikel 3 Bedrijf... 7 Artikel 4 Bedrijf - Nuts... 9 Artikel 5 Centrum...

Nadere informatie

Ontwerpbestemmingsplan Korfgraaf te Hellouw Gemeente Neerijnen. Hoofdstuk 1 Inleidende regels 3 Artikel 1 Begrippen 3 Artikel 2 Wijze van meten 6

Ontwerpbestemmingsplan Korfgraaf te Hellouw Gemeente Neerijnen. Hoofdstuk 1 Inleidende regels 3 Artikel 1 Begrippen 3 Artikel 2 Wijze van meten 6 Inhoud Hoofdstuk 1 Inleidende regels 3 Artikel 1 Begrippen 3 Artikel 2 Wijze van meten 6 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 9 Artikel 3 Tuin 9 Artikel 4 Wonen 10 Artikel 5 Leiding - Riool 14 Artikel 6 Waarde

Nadere informatie

Deel B: Voorschriften

Deel B: Voorschriften Deel B: Voorschriften HOOFDSTUK 1. ALGEMENE EN TECHNISCHE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsbepalingen In deze voorschriften wordt verstaan onder: a. Het plan Het bestemmingsplan Hoge Varen. b. De kaart De

Nadere informatie

Bestemmingsplan. Herenweg 57 te Bergen. Regels. ontwerp 24 juni 2011

Bestemmingsplan. Herenweg 57 te Bergen. Regels. ontwerp 24 juni 2011 Bestemmingsplan Regels ontwerp 24 juni 2011 pagina 2 van 14 Inhoudsopgave pagina 1 Inleidende regels... 3 Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Wijze van meten... 7 2 Bestemmingsregels... 8 Artikel

Nadere informatie

Nog niet gecontroleerde informatie!

Nog niet gecontroleerde informatie! Nog niet gecontroleerde informatie! Het via doorschakelen beschikbare bestand is nog niet gecontroleerd en wordt zo spoedig mogelijk vervangen of aangevuld. Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer Opgenomen

Nadere informatie

In werking getreden op 01 oktober 2010. moerdijk. Beleid planologisch strijdig gebruik

In werking getreden op 01 oktober 2010. moerdijk. Beleid planologisch strijdig gebruik moerdijk Beleid planologisch strijdig gebruik 09 juni Inhoud 1 1. Inleiding 3 2. Het beleid 5 2.1. Buitengebied 5 2.2. Woningen en erfbebouwing in de bebouwde kom van de kernen. 6 2.2.1. Definities 6 2.2.2.

Nadere informatie

Adviesbureau RBOI 124.14734.00 Rotterdam / Middelburg

Adviesbureau RBOI 124.14734.00 Rotterdam / Middelburg Bijlage 1 Wegverkeerslawaai 1 Adviesbureau RBOI 124.14734.00 2 Bijlage 1 124.14734.00 Adviesbureau RBOI Bijlage 2 Brieven overlegreacties 1 Adviesbureau RBOI 124.14734.00 2 Bijlage 2 124.14734.00 Adviesbureau

Nadere informatie

Gronden bestemd voor: Toegevoegde bestemmingen: Verklaring. Dwarsprofielen (schaal 1:200)

Gronden bestemd voor: Toegevoegde bestemmingen: Verklaring. Dwarsprofielen (schaal 1:200) Gronden bestemd voor: Bestemmingsgrens Bebouwingsgrens Bebouwingsvlak Gevelbouwgrens ARTIKELNUMMERS OVEREENKOMSTIG DE VOORSCHRIFTEN: Toegevoegde bestemmingen: Waterwingebied II 18 A II4 Woonhuizen klasse

Nadere informatie

6. Voorschriften Bestemmingsplan Meulenspie-Valkenstraat

6. Voorschriften Bestemmingsplan Meulenspie-Valkenstraat 6. Voorschriften Bestemmingsplan Meulenspie-Valkenstraat Deze zijn relevant voor alle vrije sector kavels in het plan Hoge Gouw. Artikel 1. Begripsbepalingen 1. het plan: het bestemmingsplan Meulenspie/Valkenstraat

Nadere informatie

INHOUD VAN DE VOORSCHRIFTEN

INHOUD VAN DE VOORSCHRIFTEN INHOUD VAN DE VOORSCHRIFTEN HOOFDSTUK I INLEIDENDE BEPALINGEN 3 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Wijze van meten 7 Artikel 3 Dubbeltelbepaling 9 Artikel 4 Verwijzing naar andere wetten 9 Artikel

Nadere informatie

Artikel 22 Wonen - 1. 22.2 Bouwregels Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:

Artikel 22 Wonen - 1. 22.2 Bouwregels Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels: 143 Artikel 22 Wonen - 1 22.1 Bestemmingsomschrijving De voor 'Wonen - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. het wonen, al dan niet met aan-huis-gebonden beroepen en kleinschalige bedrijfsmatige

Nadere informatie

TE KOOP MULTIFUNCTIONEEL PAND Smetsakker 47 - Eindhoven. Vraagprijs: 349.000,- k.k www.reliplan.nl

TE KOOP MULTIFUNCTIONEEL PAND Smetsakker 47 - Eindhoven. Vraagprijs: 349.000,- k.k www.reliplan.nl TE KOOP MULTIFUNCTIONEEL PAND Smetsakker 47 - Eindhoven Vraagprijs: 349.000,- k.k www.reliplan.nl Object Ligging - De locatie is gelegen aan de Smetsakker 47 Eindhoven. Gelegen in een woonomgeving in het

Nadere informatie

INHOUD VAN DE VOORSCHRIFTEN

INHOUD VAN DE VOORSCHRIFTEN C voorschriften INHOUD VAN DE VOORSCHRIFTEN HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN art. 1 Begripsbepalingen art. 2 Wijze van meten art. 3 Hoogtebepalingen art. 4 Vrijstelling voor bouwwerken en geringe afwijkingen

Nadere informatie

1. INLEIDENDE BEPALINGEN 3 Artikel 1 - Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 - Wijze van meten 8 Artikel 3 - Ondergronds bouwen 9

1. INLEIDENDE BEPALINGEN 3 Artikel 1 - Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 - Wijze van meten 8 Artikel 3 - Ondergronds bouwen 9 Inhoudsopgave pagina 1. INLEIDENDE BEPALINGEN 3 Artikel 1 - Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 - Wijze van meten 8 Artikel 3 - Ondergronds bouwen 9 2. BESTEMMINGSBEPALINGEN 10 Artikel 4 - Agrarisch bouwblok

Nadere informatie

1. Artikel 12 Horeca. De voor Horeca aangewezen gronden zijn bestemd voor: www.ruimtelijkeplannen.nl - print d.d.

1. Artikel 12 Horeca. De voor Horeca aangewezen gronden zijn bestemd voor: www.ruimtelijkeplannen.nl - print d.d. www.ruimtelijkeplannen.nl - print d.d. 10 september 2014 1. Artikel 12 Horeca 12. 1. Bestemmingsomschrijving De voor Horeca aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. gebouwen ten behoeve van: 1. horeca

Nadere informatie

Planregels 3. Hoofdstuk 1 Inleidende regels 5 Artikel 1 Begrippen 5 Artikel 2 Wijze van meten 8

Planregels 3. Hoofdstuk 1 Inleidende regels 5 Artikel 1 Begrippen 5 Artikel 2 Wijze van meten 8 Inhoudsopgave Planregels 3 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 5 Artikel 1 Begrippen 5 Artikel 2 Wijze van meten 8 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 9 Artikel 3 Groen 9 Artikel 4 Verkeer 10 Artikel 5 Verkeer - Verblijfsgebied

Nadere informatie

Sanatoriumlaan 37, Zeist

Sanatoriumlaan 37, Zeist Bestemmingsplan Sanatoriumlaan 37, Zeist Gemeente Zeist Datum: 11 december 2014 Projectnummer: 110709 ID: NL.IMRO.0355.BPSanatriumlaan37-OW01 INHOUD 1 Inleidende regels 3 Artikel 1 Begrippen 3 Artikel

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BEROEP EN BEDRIJF AAN HUIS GEMEENTE WIERDEN. Vastgesteld door B&W op 4 mei 2010

BELEIDSREGEL BEROEP EN BEDRIJF AAN HUIS GEMEENTE WIERDEN. Vastgesteld door B&W op 4 mei 2010 BELEIDSREGEL BEROEP EN BEDRIJF AAN HUIS GEMEENTE WIERDEN Vastgesteld door B&W op 4 mei 2010 Inleiding In deze beleidsregel wordt het gemeentelijk beleid ten aanzien van beroep en bedrijf aan huis beschreven.

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen 1 Artikel 1 Begripsbepalingen 1 Artikel 2 Wijze van meten c.q. berekenen 6

Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen 1 Artikel 1 Begripsbepalingen 1 Artikel 2 Wijze van meten c.q. berekenen 6 Inhoud Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen 1 Artikel 1 Begripsbepalingen 1 Artikel 2 Wijze van meten c.q. berekenen 6 Hoofdstuk 2 Bestemmingsbepalingen 9 Artikel 3 Groen (G) 9 Artikel 4 Tuin (T) 10 Artikel

Nadere informatie

Inhoudsopgave REGELS. bestemmingsplan Zevenhuizen Oost

Inhoudsopgave REGELS. bestemmingsplan Zevenhuizen Oost Zevenhuizen Oost blz 2 Inhoudsopgave REGELS HOOFDSTUK 1 Inleidende regels Artikel 1: Begrippen Artikel 2: Wijze van meten HOOFDSTUK 2 Bestemmingsregels Artikel 3: Groen Artikel 4: Verkeer - Verblijf Artikel

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing bij projectbesluit ten behoeve van Sport & Science, Hoeflingweg 20 te Lochem

Ruimtelijke onderbouwing bij projectbesluit ten behoeve van Sport & Science, Hoeflingweg 20 te Lochem Ruimtelijke onderbouwing bij projectbesluit ten behoeve van Sport & Science, Hoeflingweg 20 te Lochem Inleiding Bij besluit van 28 juli 2010 hebben burgemeester en wethouders van Lochem aan Sport & Science

Nadere informatie

Bouwkavel Nol Rendershof Nederwetten (gemeente nuenen)

Bouwkavel Nol Rendershof Nederwetten (gemeente nuenen) Bouwkavel Nol Rendershof Nederwetten (gemeente nuenen) Nodigt u uit Geachte mevrouw, mijnheer, Voor u ligt de brochure met informatie over het bouwperceel waar u interesse in heeft. U vindt hierin representatieve

Nadere informatie

Bestemmingsplan Herziening Laagraven - Oudwulverbroek Gemeente Houten

Bestemmingsplan Herziening Laagraven - Oudwulverbroek Gemeente Houten Inhoud Hoofdstuk 1 Inleidende regels 3 Artikel 1 Begrippen 3 Artikel 2 Toepassingsbereik 3 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 5 Artikel 3 Herziening van de regels 5 Hoofdstuk 3 Overgangs- en slotregels 9 Artikel

Nadere informatie

Bussum. Winkelcentrum Koekoeklaan. bestemmingsplan. 25 jaar adviseurs ruimtelijke ordening

Bussum. Winkelcentrum Koekoeklaan. bestemmingsplan. 25 jaar adviseurs ruimtelijke ordening Bussum Winkelcentrum Koekoeklaan bestemmingsplan 25 jaar adviseurs ruimtelijke ordening Bussum Winkelcentrum Koekoeklaan bestemmingsplan identificatie planstatus identificatiecode: datum: status: NL.IMRO.0381.BP2009B001003-va01

Nadere informatie