Bestemmingsplan bedrijventerrein Leeksterhout

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestemmingsplan bedrijventerrein Leeksterhout"

Transcriptie

1 Bestemmingsplan bedrijventerrein Leeksterhout ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN ARTIKEL 2. WIJZE VAN METEN ARTIKEL 3. BEDRIJFSDOELEINDEN ARTIKEL 4. SLOOP- EN BOUWBEDRIJF ARTIKEL 5. WONEN ARTIKEL 6. AGRARISCHE DOELEINDEN ARTIKEL 7. VERKEERSDOELEINDEN ARTIKEL 8. AFSCHERMENDE BEPLANTING ARTIKEL 9. GROENVOORZIENINGEN ARTIKEL 10. WATER ARTIKEL 11. GEBRUIK VAN GRONDEN EN BEBOUWING ARTIKEL 12. WIJZIGINGSBEVOEGDHEID ARTIKEL 13. ALGEMENE VRIJSTELLINGSBEVOEGDHEID ARTIKEL 14. ANTI-DUBBELTELBEPALING ARTIKEL 15. OVERGANGSBEPALINGEN Voorschriften betreffende het bouwen ARTIKEL 16 STRAFBEPALING. ARTIKEL 17 SLOTBEPALING.

2 ARTIKEL 1 ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN In deze voorschriften wordt verstaan onder: 1. bestemmingsplan of plan: het bestemmingsplan Bedrijventerrein Leeksterhout, gelegen in de gemeente Leek, bestaande uit de voorschriften en de onder 2e bedoelde kaart;. 2. kaart: de als zodanig gewaarmerkte tekening van het bestemmingsplan, genummerd ; 3. bouwen: het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een bouwwerk; 4. bouwwerk: elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, welke hetzij direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond; 5. gebouw: elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt; 6. ander bouwwerk: een bouwwerk geen gebouw zijnde; 7. bebouwing: één of meer gebouwen en/of andere bouwwerken; 8. bebouwingsgrens: een op de kaart blijkens de daarop voorkomende verklaring als zodanig aangegeven lijn welke door gebouwen niet mag worden overschreden; 9. bebouwingsvlak: een door bebouwingsgrenzen op de kaart omgeven oppervlak, waarbinnen volgens het plan bepaalde gebouwen en/of andere bouwwerken mogen worden gebouwd; 10. bebouwingspercentage: een op de kaart of in de voorschriften aangegeven percentage dat de grootte van het deel van een terrein aangeeft dat maximaal mag worden bebouwd; 11. Woning: een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouding; 12. detailhandel: het bedrijfsmatig te koop aanbieden, hieronder begrepen uitstalling ten verkoop, het verkopen en/of leveren van goederen aan diegenen die deze goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending, anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit; 13. bouwperceel:

3 ARTIKEL 3 een aaneengesloten stuk grond, waarop krachtens het plan een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is toegestaan; 14. hoofdgebouw: een gebouw, dat op een bouwperceel door zijn constructie of afmetingen dan wel gelet op de bestemming als belangrijkste gebouw valt aan te merken, met inbegrip van aan- en uitbouwen; 15. bijgebouw: een gebouw dat in bouwkundig opzicht ondergeschikt is aan een op hetzelfde bouwperceel gelegen hoofdgebouw; 16. aan- of uitbouw: een onderdeel tot maximaal 40% van een hoofdgebouw dat in bouwkundig opzicht ondergeschikt is aan de hoofdvorm; 17. met het wonen verenigbare functies: 1. zakelijke en persoonlijke dienstverlening: het bedrijfsmatig verlenen van diensten aan bedrijven of personen, zoals administratiekantoor, advocatenkantoor, reisbureau, artsenpraktijk, schoonheidssalon en dergelijke; 2. praktijkpand, praktijkruimte, kantoor, atelier: een gebouw of een gedeelte van een gebouw dat door de indeling en inrichting bestemd is als beroeps- of bedrijfsmatige werkruimte voor medische, administratieve, artistieke, ambachtelijke en daarmee gelijk te stellen beroepen, mits de woning in overwegende mate haar woonfunctie behoudt en de ruimtelijke uitwerking of uitstraling met de woonfunctie in overeenstemming is; 18. onderkomens: voor verblijf geschikte - al dan niet aan hun bestemming onttrokken - voer-en vaartuigen, arken en caravans, voor zover deze niet als bouwwerken zijn aan te merken, als ook tenten; 19. bedrijfswoning: een woning in of bij een gebouw of op een terrein, slechts bestemd voor de huisvesting van (het huishouden van) een persoon wiens huisvesting daar, gelet op de bestemming van de grond ter plaatse van het gebouw of het terrein, noodzakelijk moet worden geacht; 20. kantoor: een ruimte of complex van ruimten, die krachtens indeling zijn bestemd om uitsluitend of in hoofdzaak te dienen voor het verrichten van administratieve of wetenschappelijke arbeid; 21. bedrijfsgebouw: een niet voor bewoning bestemd gebouw dat blijkens aard en indeling bestemd is voor de uitoefening van een bedrijf; 22. agrarisch bedrijf: een bedrijf, dat is gericht op het voortbrengen van producten door middel van het telen van gewassen en/of het houden van dieren; 23. grens tussen milieuzones:

4 ARTIKEL 4 de op de kaart aangegeven lijn ten behoeve van het indelen van een bebouwingsvlak in verband met een verschil in milieucategorie; 24. seksinrichting: de voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van erotisch-pornografische aard plaatsvinden; 25. bestaand: bestaande situatie ten tijde van de ter inzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan.

5 ARTIKEL 2 ARTIKEL 2. WIJZE VAN METEN Bij de toepassing van deze voorschriften wordt als volgt gemeten: a. goothoogte: de hoogte, gemeten vanuit de snijlijn van een dakvlak en een evenwijdig aan de noklijn gelegen gevelvlak van een gebouw tot de kruin van de weg; indien het bouwterrein is gelegen op meer dan 0.20 m boven of beneden de kruin van de weg, of indien aan een weg wordt gebouwd, geldt het aansluitende, afgewerkte bouwterrein als meetpunt; b. (bouw)hoogte: de hoogte gemeten vanuit het hoogste punt van een bouwwerk tot de kruin van de weg; indien het bouwterrein is gelegen op meer dan 0.20 m boven of beneden de kruin van de weg, of indien aan een weg wordt gebouwd geldt het aansluitende, afgewerkte bouwterrein als meetpunt; verhogingen door middel van schoorstenen, lichtkoepels, antennes en ventilatiekokers worden buiten beschouwing gelaten; c. plaatsing van gebouwen: voor zover in de voorschriften is bepaald, dat gebouwen slechts mogen worden gebouwd binnen het bebouwingsvlak, is dit niet van toepassing op overschrijding van de bebouwingsgrenzen, tot ten hoogste 1.00 m door balkons, bordessen, schoorstenen en dergelijke onderdelen van gebouwen; d. afstand tot de erfscheiding: de afstand tot een binnen een bebouwingsvlak gelegen erfscheiding; e. dakhelling: voor zover in de voorschriften een dakhelling is voorgeschreven, is deze niet van toepassing op de horizontale gedeelten van afgeknotte daken, de bovenste dakvlakken van mansarde kappen en op dakvlakken welke niet evenwijdig aan de noklijn zijn gelegen.

6 ARTIKEL 3 ARTIKEL 3. BEDRIJFSDOELEINDEN 1. Doeleinden De op de kaart voor bedrijfsdoeleinden aangewezen gronden zijn bestemd voor: op de bebouwingsvlakken met de aanduiding B1: - bedrijven als genoemd in de categorieën 1 en 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten (bijlage 1 achter deze voorschriften); op de bebouwingsvlakken met de aanduiding B2: - bedrijven als genoemd in de categorieën 1, 2 en 3 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten, met dien verstande dat bedrijven uit categorie 3 (tot 100 m) alleen zijn toegestaan op een afstand van minimaal 100 m vanuit woonbebouwing, niet zijnde dienstwoningen; op de bebouwingsvlakken met de aanduiding B3: - bedrijven als genoemd in de categorieën 1, 2, 3 en 4 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten, met dien verstande dat bedrijven uit categorie 4 (tot 300 m) alleen zijn toegestaan op een afstand van minimaal 300 m vanuit woonbebouwing, niet zijnde dienstwoningen, met de daarbij behorende bedrijfsgebouwen, kantoren, showrooms, andere bouwwerken, open terreinen, wegen, parkeerplaatsen, tuinen en groenvoorzieningen. 2. Bebouwingsvoorschriften Voor het bouwen van gebouwen en andere bouwwerken gelden de volgende regels: a. de gebouwen dienen geheel binnen de op de kaart aangegeven bebouwingsgrenzen te worden gebouwd; b. de voorgevel van een hoofdgebouw, gelegen aan een weg, dient voor minimaal 50% in de bebouwingsgrens te worden gebouwd; hoofdgebouwen die zowel met een voorgevel als een achtergevel aan een weg grenzen (zichtzone langs A7) dienen aan de zijde van rijksweg A7 voor minimaal 50% in de bebouwingsgrens te worden gebouwd; c. de onderlinge afstand tussen gebouwen en die tussen gebouwen en erfscheidingen dient ten minste 5.00 m te bedragen; d. voor de gebouwen geldt een bouwhoogte van maximaal m; e. voor gebouwen gelegen op de bebouwingsvlakken met de aanduiding B1, grenzend aan de bestemming "afschermende beplanting", geldt een goothoogte van maximaal 6.00 m; f. de bouwhoogte van de andere bouwwerken mag ten hoogste 7.00 m zal bedragen. 3. Bestaande bedrijfswoningen: Waar op de kaart de aanduiding "bestaande bedrijfswoning" is aangegeven is op het betreffende bouwperceel één bedrijfswoning toegestaan met een inhoud van maximaal 600 m3 en een goothoogte van maximaal 4.00 m, dan wel de bestaande inhoud en goothoogte indien deze meer bedragen; de oppervlakte van de bijbehorende bijgebouwen bedraagt 50 m 2 en de goothoogte maximaal 3.00 m. Onder een bestaande bedrijfswoning wordt ook een bedrijfswoning verstaan waarvoor vóór de tervisielegging van het ontwerp van dit plan een bouwvergunning is verleend. 4. Wet milieubeheer

7 ARTIKEL 3 Binnen deze bestemming zijn inrichtingen als bedoeld in artikel 2.4 van het Inrichtingen- en Vergunningenbesluit van de Wet milieubeheer (Staatsblad 1993, nr. 50) niet toegestaan. 5. Vrijstelling a. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde in lid 1 voor het toestaan van bedrijven op de bebouwingsvlakken B1, B2 en B3 welke naar aard en invloed op de omgeving gelijk te stellen zijn met de op de betreffende bebouwingsvlakken volgens de Staat van bedrijfsactiviteiten toegestane bedrijven; b. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde in lid 2 onder d tot een bouwhoogte van maximaal m voor ten hoogste 10% van de oppervlakte van de aanwezige gebouwen, indien de gebouwen zijn gelegen in de bebouwingsvlakken met de aanduidingen B2 of B3.; De beperking tot ten hoogste 10% van de oppervlakte van de aanwezige gebouwen geldt niet voor de bebouwingsvlakken met de aanduiding B3, gelegen aan de A7 tussen de Kapteynlaan en de Zernikelaan.; 6. Nadere eisen Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen ten aanzien van de ligging van de bebouwing, indien dit uit een oogpunt van brandpreventie en milieuaspecten noodzakelijk wordt geacht.

8 ARTIKEL 4 Artikel 4. Sloop- en bouwbedrijf 1. Doeleinden De op de kaart voor sloop- en bouwbedrijf aangewezen gronden zijn bestemd voor een sloop- en bouwbedrijf, puinbrekerij [1], asfaltmoleninstallatie, opslag van puin en bouwmateriaal en met daarbij behorende bedrijfsgebouwen, kantoren, andere bouwwerken, brandstofpompen, open terreinen, parkeerplaatsen, tuinen en groenvoorzieningen. 2. Bebouwingsvoorschriften Voor het bouwen van gebouwen en andere bouwwerken gelden de volgende regels: a. de gebouwen dienen geheel binnen de op de kaart aangegeven bebouwingsgrenzen te worden gebouwd; b. de onderlinge afstand tussen gebouwen en die tussen gebouwen en erfscheidingen dient ten minste 2.00 m te bedragen; c. voor de bedrijfsgebouwen geldt een bouwhoogte van maximaal 7.00 m; d. in afwijking van het bepaalde onder c geldt voor kantoren, tot een grondoppervlakte van in totaal maximaal 500 m 2, een bouwhoogte van maximaal 8.50 m; e. van de gronden binnen het bebouwingsvlak mag maximaal 50% met gebouwen worden bebouwd; f. de bouwhoogte van de andere bouwwerken mag ten hoogste 7.00 m zal bedragen; g. waar op de kaart de aanduiding "afwijkende bouwhoogte" is aangegeven is een bouwhoogte toegestaan van maximaal m ten behoeve van een puinbreekinstallatie en een asfaltmoleninstallatie. 3. Wet milieubeheer Binnen deze bestemming zijn inrichtingen als bedoeld in artikel 2.4 van het Inrichtingen- en Vergunningenbesluit van de Wet milieubeheer (Staatsblad 1993, nr. 50) niet toegestaan. 4. Puinopslag De hoogte van de puinopslag mag niet meer bedragen dan 8.00 m. 5. Nadere eisen Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen ten aanzien van de ligging van de bebouwing, indien dit uit een oogpunt van brandpreventie en milieuaspecten noodzakelijk wordt geacht. [11 De puinbrekerij is volgens de Staat van Bedrijfsactiviteiten een categorie 5-bedrijf en heeft een verwerkingscapaciteit van ton/jaar.

9 ARTIKEL 12 ARTIKEL 5. Wijzigingsbevoegdheid 1. Doeleinden De op de kaart voor wonen aangewezen gronden zijn bestemd voor: - woningen; - overige met het wonen verenigbare functies tot een maximum van 30% van de bruto vloeroppervlakte van het hoofdgebouw plus maximaal 50% van de oppervlakte van de gerealiseerde bijgebouwen, met daarbij behorende bijgebouwen, aan- of uitbouwen, andere bouwwerken, parkeerplaatsen, erven en tuinen. 2. Bouwvoorschriften Voor het bouwen van gebouwen en andere bouwwerken gelden de volgende regels: a. per op de kaart aangegeven bebouwingsvlak mag één woning worden gebouwd; b. voor de goothoogte van de woningen geldt een maximum maat van 4.00 m, dan wel de bestaande goothoogte voor wat de betreft de woningen die op de kaart zijn aangeduid als "beeldbepalende bebouwing"; c. voor de bouwhoogte van de woningen geldt een maximum maat van m, dan wel de bestaande bouwhoogte voor wat de betreft de woningen die op de kaart zijn aangeduid als "beeldbepalende bebouwing"; d. voor de woningen met de aanduiding "beeldbepalende bebouwing" dient de bestaande kapvorm te worden gehandhaafd; e. overeenkomstig het bepaalde in lid 1 mogen bij de woningen bijgebouwen en aan- of uitbouwen worden gebouwd, met dien verstande, dat: - bij elke woning bijgebouwen en aan- of uitbouwen mogen worden gebouwd, waarbij de totale oppervlakte niet meer dan 50 m 2 mag bedragen; - de afstand van de bijgebouwen en aan- of uitbouwen tot de voorgevellijn van de woning ten minste 3.00 m dient te bedragen; - de bijgebouwen en aan- of uitbouwen in ruimtelijke samenhang met de woning dienen te worden gebouwd; - de goothoogte van de bijgebouwen en aan- of uitbouwen maximaal 3.00 m mag bedragen; - de bouwhoogte van de bijgebouwen en aan- of uitbouwen maximaal 5.50 m mag bedragen;; - de afstand van de bijgebouwen en aan- of uitbouwen tot de erfgrens ten minste 1.00 m dient te bedragen; f. de hoogte van erfafscheidingen vóór de voorgevellijn mag niet meer dan 1.00 m en de hoogte van de overige erfafscheidingen en andere bouwwerken mag niet meer dan 3.00 m bedragen. 3. Vrijstelling Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde in lid 2 onder e tot een oppervlakte van maximaal 70 m 2, waarbij burgemeester en wethouders nadere eisen kunnen stellen aan de situering en de beeldkwaliteit van de bebouwing.

10 ARTIKEL 6 ARTIKEL 6. Agrarische doeleinden 1. Doeleinden De op de kaart voor agrarische doeleinden aangewezen gronden zijn bestemd voor het agrarische bedrijf met daarbij behorende andere bouwwerken alsmede voor een waterpartij ten behoeve van waterberging. 2. Bebouwingsvoorschriften Voor het bouwen van andere bouwwerken geldt dat uitsluitend andere bouwwerken mogen worden gebouwd die blijkens aard en indeling rechtstreeks ten dienste staan van het agrarische bedrijf met een hoogte van maximaal 2.00 m. 3. Parkeren Uitsluitend waar op de kaart de aanduiding "parkeren toegestaan" is aangegeven is parkeren toegestaan.

11 ARTIKEL 7 ARTIKEL 7. VERKEERSdoeleinden 1. Doeleinden De op de kaart voor verkeersdoeleinden aangewezen gronden zijn bestemd voor wegen, een carpoolplaats ter plaatse van de aanduiding op de kaart, toegangen tot bedrijven, fiets- en voetpaden, groenvoorzieningen, bermen en water met daarbij behorende andere bouwwerken, zoals lichtmasten en verkeersgeleiders. 2. Bebouwingsvoorschriften Voor het bouwen van andere bouwwerken geldt dat andere bouwwerken mogen worden gebouwd met een hoogte van maximaal 3.00 m; de hoogte van lichtmasten en verkeersgeleiders mag maximaal 6.00 m bedragen. 3. Langzaam verkeer Waar op de kaart de aanduiding "uitsluitend langzaam verkeer toegestaan" is aangegeven is alleen langzaam verkeer toegestaan; van deze routes mogen ook hulpdiensten (calamiteiten) gebruik maken.

12 ARTIKEL 8 ARTIKEL 8. AFSCHERMENDE BEPLANTING 1. Doeleinden De op de kaart voor afschermende beplanting aangewezen gronden zijn bestemd voor houtsingels, wallen en opgaande beplanting. 2. Vrijstelling Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde in lid 1 voor het bouwen van andere bouwwerken, zoals hekwerken met een hoogte van maximaal 3.00 m.

13 ARTIKEL 9 ARTIKEL 9. groenvoorzieningen 1. Doeleinden De op de kaart voor groenvoorzieningen aangewezen gronden zijn bestemd voor groenstroken, plantsoenen, fiets- en voetpaden en water met daarbij behorende andere bouwwerken, zoals lichtmasten en verkeersgeleiders. 2. Bebouwingsvoorschriften Voor het bouwen van andere bouwwerken geldt dat andere bouwwerken mogen worden gebouwd met een hoogte van maximaal 3.00 m; de hoogte van lichtmasten en verkeersgeleiders mag maximaal 6.00 m bedragen.

14 RTIKEL 12 ARTIKEL 10. Wijzigingsbevoegdheid A 1. Doeleinden De op de kaart voor water aangewezen gronden zijn bestemd voor de waterhuishouding en oevers met daarbij behorende andere bouwwerken, zoals bruggen, oeverbeschoeiingen en andere waterbouwkundige voorzieningen. 2. Bebouwingsvoorschriften Voor het bouwen van andere bouwwerken geldt dat andere bouwwerken mogen worden gebouwd met een hoogte van maximaal 3.00 m.

15 ARTIKEL 11 ARTIKEL 11. Gebruik van gronden en bebouwing 1. Het is verboden, onverminderd het bepaalde in artikel 15, lid 2 van deze voorschriften, de gronden binnen het plangebied te gebruiken op een wijze of tot een doel in strijd met de op de kaart aangewezen bestemmingen en deze voorschriften. 2. Onder strijdig gebruik als bedoeld in lid 1 wordt in elk geval verstaan het gebruik van gronden: a. als staan- of ligplaats voor onderkomens; b. als opslag-, stort- of bergplaats van al dan niet afgedankte voorwerpen, stoffen, materialen en producten. 3. De in lid 2 genoemde verboden gelden niet indien en voor zover de in dit lid genoemde vorm van gebruik noodzakelijk is in verband met het normale beheer en onderhoud van de gronden en bebouwing. 4. Het is verboden, onverminderd het bepaalde in artikel 15, lid 2 van deze voorschriften, de gebouwen binnen het plangebied die worden of reeds zijn gebouwd op plaatsen, waar dit krachtens het plan is toegestaan, te gebruiken op een wijze of tot een doel in strijd met de op de kaart aangegeven bestemmingen en deze voorschriften. 5. Het is verboden de gronden en gebouwen binnen het plangebied te gebruiken voor de verkoop van consumptie- en verbruiksgoederen die rechtstreeks aan de consument worden geleverd, met uitzondering van de uitoefening van detailhandel in goederen die ter plaatse worden geproduceerd. 6. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd binnen de bestemming "bedrijfsdoeleinden" vrijstelling te verlenen van het bepaalde in lid 5 ten behoeve van de volgende detailhandelsactiviteiten: a. detailhandel in auto's, boten, caravans en landbouwwerktuigen; b. detailhandel in brand en explosiegevaarlijke stoffen, uitsluitend op de bebouwingsvlakken B2 en B3; c. detailhandel die vanwege aard en omvang van de gevoerde artikelen een groot oppervlak nodig heeft voor de uitstalling. Het bruto bedrijfsvloeroppervlak van de onder a, b en c genoemde detailhandelsvestigingen mag per vestiging niet meer dan 1500 m2 bedragen. 7. Het is verboden de in dit plan begrepen gronden en de daarop voorkomende bouwwerken of delen daarvan te gebruiken ten behoeve van seksinrichtingen. 8. Burgemeester en wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in de leden 1 en 4 van dit artikel indien strikte toepassing van die voorschriften leidt tot een beperking van het meest doelmatige gebruik die niet door dringende redenen gerechtvaardigd wordt.

16 ARTIKEL 12 ARTIKEL 12. Wijzigingsbevoegdheid 1. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd, met inachtneming van het bepaalde in artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening de in de bijlage bij dit plan opgenomen Staat van Bedrijfsactiviteiten te wijzigen, indien vernieuwde inzichten en/of technologische ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. 2. a. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd, met inachtneming van het bepaalde in artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, de gronden die op de kaart zijn aangeduid als "reservering spoorlijn" en die gelegen zijn binnen de bestemmingen "agrarische doeleinden", "verkeersdoeleinden", "afschermende beplanting", "groenvoorzieningen" en "water", te wijzigen in een bestemming voor spoorwegdoeleinden. b. Na wijziging, als bedoeld onder a van dit lid, in de bestemming "spoorwegdoeleinden" zijn deze gronden bestemd voor spoorwegen, groenvoorzieningen, water en bermen met daarbij behorende andere bouwwerken, zoals viaducten en bovenleidingportalen. 3. Het bepaalde in Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht is op de in lid 1 en lid 2 bedoelde wijzigingsbevoegdheid van toepassing.

17 ARTIKEL 13 ARTIKEL 13. Algemene vrijstellingsbevoegdheid 1. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van de maatvoering ten aanzien van bebouwings- en bestemmingsgrenzen, tot een afwijking van het hoogste 10%, teneinde deze bij de definitieve uitmeting van het plan in overeenstemming te brengen met de feitelijke situatie. 2. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van de voorschriften betreffende de goothoogte en de bouwhoogte, tot een afwijking van het hoogste 10% en van de dakhelling tot een afwijking van ten hoogste 5 0, ten behoeve van het aansluiten bij bestaande maten, indien het verandering, vernieuwing en/of vergroting van bestaande bouwwerken betreft.

18 ARTIKEL 14 ARTIKEL 14. Anti-dubbeltelbepaling Grond, welke eenmaal in aanmerking is en moest worden genomen, indien deze bepalingen daarop van toepassing zijn geweest bij de verlening van een bouwvergunning, waaraan uitvoering is of alsnog kan worden gegeven, blijft bij een beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.

19 ARTIKEL 15 ARTIKEL 15. Overgangsbepalingen 1. Voorschriften betreffende het bouwen

20 1 1. Voorschriften betreffende het bouwen Gebouwen of andere bouwwerken, welke ten tijde van de tervisielegging van het ontwerp van dit plan bestaan, in uitvoering zijn of kunnen worden gebouwd krachtens een voor dat tijdstip verleende bouwvergunning, c.q. krachtens een reeds ingediende bouwaanvraag te verlenen bouwvergunning en die afwijken van het plan, mogen mits de bestaande afwijkingen daarbij naar de aard niet wordt vergroot: a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd; b. geheel worden herbouwd indien het gebouw of ander bouwwerk is teniet gegaan door een calamiteit, behoudens onteigening overeenkomstig de wet; bouwvergunning dient te worden aangevraagd binnen 24 maanden nadat het bouwwerk is teniet gegaan. 2. Voorschriften betreffende het gebruik Het ten tijde van het van kracht worden van het plan bestaande gebruik van gronden en bouwwerken, dat plaatsvindt in strijd met de bestemming(en) van dit plan en daarbij behorende voorschriften, mag worden voortgezet; een wijziging van dit bestaande gebruik is uitsluitend toegestaan indien dit gebruik daardoor meer in overeenstemming komt met de desbetreffende bestemming of desbetreffende voorschriften.

21 ARTIKEL 16 STRAFBEPALING ARTIKEL 16 STRAFBEPALING. Overtreding van het in artikel 11, leden 1, 4, 5 en 7, van deze voorschriften bepaalde wordt aangemerkt als een strafbaar feit in de zin van artikel 59 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

22 ARTIKEL 17 SLOTBEPALING ARTIKEL 17 SLOTBEPALING. Deze voorschriften kunnen worden aangehaald onder de naam: "Voorschriften bestemmingsplan Bedrijventerrein Leeksterhout".

Bestemmingsplan Leek-Centrum

Bestemmingsplan Leek-Centrum Bestemmingsplan Leek-Centrum Artikel 1. Begripsbepalingen Artikel 2. Wijze van meten Artikel 3. Centrumgebied Artikel 4. Centrumrandgebied Artikel 5. Woongebied Artikel 6. Maatschappelijke voorzieningen

Nadere informatie

ARTIKEL 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1 ARTIKEL 2. WIJZE VAN METEN 2 ARTIKEL 3. ANTI-DUBBELTELBEPALING 2 ARTIKEL 4. VERWIJZING NAAR KAART 2

ARTIKEL 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1 ARTIKEL 2. WIJZE VAN METEN 2 ARTIKEL 3. ANTI-DUBBELTELBEPALING 2 ARTIKEL 4. VERWIJZING NAAR KAART 2 INHOUD VOORSCHRIFTEN ARTIKEL 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1 ARTIKEL 2. WIJZE VAN METEN 2 ARTIKEL 3. ANTI-DUBBELTELBEPALING 2 ARTIKEL 4. VERWIJZING NAAR KAART 2 ARTIKEL 5. VRIJSTAANDE WONINGEN. 3 ARTIKEL 6.

Nadere informatie

Ossenwaard (perceel tussen 3 en 5) - Cothen

Ossenwaard (perceel tussen 3 en 5) - Cothen Ossenwaard (perceel tussen 3 en 5) - Cothen regels behorende bij het bestemmingsplan Gemeente: Wijk bij Duurstede Plan status: vastgesteld Datum: september 2011 Inhoudsopgave Regels 3 Hoofdstuk 1 Inleidende

Nadere informatie

PROJECTBESLUIT SCHONENBURGSEIND 40

PROJECTBESLUIT SCHONENBURGSEIND 40 PROJECTBESLUIT SCHONENBURGSEIND 40 2 van 13 Inhoudsopgave Regels 3 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 4 Artikel 1 Begrippen 4 Artikel 2 Wijze van meten 7 Hoofdstuk 2 Besluitvlakregels 8 Artikel 3 Gemengd 8

Nadere informatie

Nog niet gecontroleerde informatie!

Nog niet gecontroleerde informatie! Nog niet gecontroleerde informatie! Het via doorschakelen beschikbare bestand is nog niet gecontroleerd en wordt zo spoedig mogelijk vervangen of aangevuld. Bij het plan horen bovendien nog: Bijzondere

Nadere informatie

... Voorschriften ... 160.00.09.31.00.vrs

... Voorschriften ... 160.00.09.31.00.vrs Voorschriften 160.00.09.31.00.vrs Inhoudsopgave Algemene bepalingen 3 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Wijze van meten 6 Bestemmingsbepalingen 7 Artikel 3 Recreatieterrein 7 Artikel 4 Agrarische

Nadere informatie

GEMEENTE HILLEGOM REGELS. onderdeel van het bestemmingsplan Fietspad Hillegom - Bennebroek van de gemeente Hillegom

GEMEENTE HILLEGOM REGELS. onderdeel van het bestemmingsplan Fietspad Hillegom - Bennebroek van de gemeente Hillegom GEMEENTE HILLEGOM REGELS onderdeel van het bestemmingsplan Fietspad Hillegom - Bennebroek van de gemeente Hillegom Hillegom, april 2010 INHOUDOPGAVE HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE REGELS... 4 Artikel 1 Begrippen...

Nadere informatie

Bestemmingsplan Voetgangersverbinding. Castricum Limmen REGELS

Bestemmingsplan Voetgangersverbinding. Castricum Limmen REGELS Bestemmingsplan Voetgangersverbinding Castricum Limmen REGELS Inhoudsopgave Artikel 1. BEGRIPPEN...3 Artikel 2. WIJZE VAN METEN...4 Artikel 3. VERKEER VERKEER EN VERBLIJF...5 Artikel 4. GROEN...5 Artikel

Nadere informatie

Regels. Bestemmingsplan Windturbines Netterden - Azewijn

Regels. Bestemmingsplan Windturbines Netterden - Azewijn 2 3 Inhoudsopgave 1 Inleidende regels 5 Artikel 1 Begrippen 5 Artikel 2 Wijze van meten 7 2 Bestemmingsregels 9 Artikel 3 Bedrijf - Windturbine 9 3 Algemene regels 11 Artikel 4 Anti-dubbeltelbepaling 11

Nadere informatie

Regels. Kenmerk: R05

Regels. Kenmerk: R05 Regels Kenmerk: 1581-06-R05 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleidende regels 1 Artikel 1 Begrippen 1 Artikel 2 Wijze van meten 3 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 4 Artikel 3 Wonen 4 Hoofdstuk 3 Algemene regels

Nadere informatie

Bestemmingsplanvoorschriften

Bestemmingsplanvoorschriften Bestemmingsplanvoorschriften 3 Hoofdstuk I Definities In het plan wordt verstaan onder: A. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. B. 1. 2. het plan: het onderhavige wijzigingsplan, zijnde de beide kaarten en deze voorschriften;

Nadere informatie

het project het projectbesluit Loo, Husselarijstraat 46 in de gemeente Duiven.

het project het projectbesluit Loo, Husselarijstraat 46 in de gemeente Duiven. Artikel 1 Begrippen In deze regels wordt verstaan onder: het project het projectbesluit Loo, Husselarijstraat 46 in de gemeente Duiven. de projectkaart de analoge en digitale voorstelling van de in het

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLANVOORSCHRIFTEN. behorende bij het bestemmingsplan der gemeente Nijmegen d.d. 29 januari 1992 afd. SI nr. 14/1992

BESTEMMINGSPLANVOORSCHRIFTEN. behorende bij het bestemmingsplan der gemeente Nijmegen d.d. 29 januari 1992 afd. SI nr. 14/1992 2 BESTEMMINGSPLANVOORSCHRIFTEN behorende bij het bestemmingsplan der gemeente Nijmegen d.d. 29 januari 1992 afd. SI nr. 14/1992 3 HOOFDSTUK I DEFINITIES In het plan wordt verstaan onder: A. B. c. 6. het

Nadere informatie

Bestemmingsplanvoorschriften behorende het bestemmingsplan 'Brabantse Poort XI' (Van Rosenburgweg)

Bestemmingsplanvoorschriften behorende het bestemmingsplan 'Brabantse Poort XI' (Van Rosenburgweg) VOORSCHRIFTEN Bestemmingsplanvoorschriften behorende het bestemmingsplan 'Brabantse Poort XI' (Van Rosenburgweg) HOOFDSTUK I DEFINITIES In het plan wordt verstaan onder: A 1 het plan: het onderhavige bestemmingsplan,

Nadere informatie

ONTWERP. VOORSCHRIFTEN Jan de Louter - Kavel 1 In het kader van een projectbesluit

ONTWERP. VOORSCHRIFTEN Jan de Louter - Kavel 1 In het kader van een projectbesluit ONTWERP VOORSCHRIFTEN Jan de Louter - Kavel 1 In het kader van een projectbesluit INHOUD HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE VOORSCHRIFTEN Artikel 1 Begrippen 1 Artikel 2 Wijze van meten 3 HOOFDSTUK 2. BESTEMMINGSVOORSCHRIFTEN

Nadere informatie

1.1 plan: het bestemmingsplan 'Varkenshouderij Laarstraat' van de gemeente Oude IJsselstreek; 1.2 bestemmingsplan: de geometrisch bepaalde

1.1 plan: het bestemmingsplan 'Varkenshouderij Laarstraat' van de gemeente Oude IJsselstreek; 1.2 bestemmingsplan: de geometrisch bepaalde Hoofdstuk 1 Artikel 1 1.1 plan: Begrippen Inleidende regels het bestemmingsplan 'Varkenshouderij Laarstraat' van de gemeente Oude IJsselstreek; 1.2 bestemmingsplan: de geometrisch bepaalde planobjecten

Nadere informatie

REGELS Ontwerp bestemmingsplan Boomkwekerij nabij Akkerweg 9 Gemeente Utrechtse Heuvelrug

REGELS Ontwerp bestemmingsplan Boomkwekerij nabij Akkerweg 9 Gemeente Utrechtse Heuvelrug REGELS Ontwerp bestemmingsplan Boomkwekerij nabij Akkerweg 9 Gemeente Utrechtse Heuvelrug - 1 - INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE REGELS 3 Artikel 1 Begrippen 4 Artikel 2 Wijze van meten 5 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen: de gebouwen worden gebouwd binnen een bouwvlak; 2.

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen: de gebouwen worden gebouwd binnen een bouwvlak; 2. De hiervoor genoemde categorieën zijn opgenomen in de bij de voorschriften behorende "Staat van bedrijven", Bedrijven weike voor wat betreft geur, stof, geluid en gevaar vergelijkbaar zijn met de bedrijven

Nadere informatie

Regels Grooterkamp-Gorssel Gemeente Lochem

Regels Grooterkamp-Gorssel Gemeente Lochem Regels Grooterkamp-Gorssel Gemeente Lochem wissing stedebouw en ruimtelijke vormgeving b.v. Regels, behorende bij het bestemmingsplan "Grooterkamp" van de gemeente Lochem Wissing stedebouw en ruimtelijke

Nadere informatie

een werk: een constructie geen gebouw of bouwwerk zijnde;

een werk: een constructie geen gebouw of bouwwerk zijnde; No. 40 493 1990 GEMEENTEBLAD NIJMEGEN Bestemmingsplanvoorschriften behorende bij het wijzigingsplan Brakkenstein 1985X, vastgesteld bij besluit van Burgemeester en Wethouders der gemeente Nijmegen d.d.

Nadere informatie

Regels bestemmingsplan "3e herziening van het bestemmingsplan Oud- en Nieuw Krispijn, locatie Laan der VN"

Regels bestemmingsplan 3e herziening van het bestemmingsplan Oud- en Nieuw Krispijn, locatie Laan der VN Regels bestemmingsplan "3e herziening van het bestemmingsplan Oud- en Nieuw Krispijn, locatie Laan der VN" - 1 - HOOFDSTUK 1 Inleidende regels Artikel 1 Begrippen 1.1 het plan het bestemmingsplan 3e herziening

Nadere informatie

Bestemmingsplan Mgr. Kuijpersplein 18, Borkel en Schaft. Hoofdstuk 1 Inleidende regels 1 Artikel 1 Begrippen 1 Artikel 2 Wijze van meten 3

Bestemmingsplan Mgr. Kuijpersplein 18, Borkel en Schaft. Hoofdstuk 1 Inleidende regels 1 Artikel 1 Begrippen 1 Artikel 2 Wijze van meten 3 Inhoud Hoofdstuk 1 Inleidende regels 1 Artikel 1 Begrippen 1 Artikel 2 Wijze van meten 3 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 5 Artikel 3 Horeca terras met tuin 5 Hoofdstuk 3 Algemene regels 8 Artikel 4 Anti-dubbeltelbepaling

Nadere informatie

Voorschriften aan projectbesluit "Hotel/appartementen Burgemeester Keijzerweg"

Voorschriften aan projectbesluit Hotel/appartementen Burgemeester Keijzerweg Voorschriften aan projectbesluit "Hotel/appartementen Burgemeester Keijzerweg" - 1 - HOOFDSTUK 1 Begrippen Artikel 1 Begrippen 1.1 het projectbesluit de geometrisch bepaalde planobjecten met bijbehorende

Nadere informatie

N307 Passage Dronten (9071)

N307 Passage Dronten (9071) N307 Passage Dronten (9071) blad 2 van 16 Inhoudsopgave Regels 5 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 7 Artikel 1 Begrippen 7 Artikel 2 Wijze van meten 9 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 11 Artikel 3 Verkeer 11

Nadere informatie

I algemene bepalingen 1

I algemene bepalingen 1 INHOUD II voorschriften I algemene bepalingen 1 artikel 1 begripsomschrijvingen 1 artikel 2 wijze van meten 2 artikel 3 werking van bouwgrenzen 2 artikel 4 bestaande afstanden en andere maten 2 artikel

Nadere informatie

bestemmingsplan "Boomkwekerij nabij Akkerweg 9"

bestemmingsplan Boomkwekerij nabij Akkerweg 9 bestemmingsplan "Boomkwekerij nabij Akkerweg 9" Inhoudsopgave Regels 3 1 Inleidende regels 4 Artikel 1 Begrippen 4 Artikel 2 Wijze van meten 6 2 Bestemmingsregels 7 Artikel 3 Agrarisch - Bomenteelt 7 3

Nadere informatie

Regels, behorende bij "1 e herziening Uitwerkingsplan Mortiere fase 4 van het bestemmingsplan Mortiere van de gemeente Middelburg

Regels, behorende bij 1 e herziening Uitwerkingsplan Mortiere fase 4 van het bestemmingsplan Mortiere van de gemeente Middelburg Regels, behorende bij "1 e herziening Uitwerkingsplan Mortiere fase 4 van het bestemmingsplan Mortiere van de gemeente Middelburg Opdrachtgever: Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Bestemmingsplan. N307 Passage Dronten (9071)

Bestemmingsplan. N307 Passage Dronten (9071) Bestemmingsplan N307 Passage Dronten (9071) Bestemmingsplan N307 Passage Dronten (9071) Revisie Datum 19 juni 2015 Auteur(s) Opdrachtgever datum vrijgave beschrijving revisie goedkeuring vrijgave 19 juni

Nadere informatie

Bestemmingsplan Kinderboerderij, Waspik. Hoofdstuk 1 INLEIDENDE REGELS 3 Artikel 1 Begrippen 3 Artikel 2 Wijze van meten 6

Bestemmingsplan Kinderboerderij, Waspik. Hoofdstuk 1 INLEIDENDE REGELS 3 Artikel 1 Begrippen 3 Artikel 2 Wijze van meten 6 Inhoud Hoofdstuk 1 INLEIDENDE REGELS 3 Artikel 1 Begrippen 3 Artikel 2 Wijze van meten 6 Hoofdstuk 2 BESTEMMINGSREGELS 7 Artikel 3 Cultuur en ontspanning 7 Hoofdstuk 3 ALGEMENE REGELS 9 Artikel 4 Anti-dubbeltelregel

Nadere informatie

HOOFDSTUK I INLEIDENDE BEPALINGEN 3 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Wijze van meten 6

HOOFDSTUK I INLEIDENDE BEPALINGEN 3 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Wijze van meten 6 VOORSCHRIFTEN Inhoud Blz. HOOFDSTUK I INLEIDENDE BEPALINGEN 3 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Wijze van meten 6 HOOFDSTUK II BESTEMMINGSBEPALINGEN 7 Artikel 3 Wonen 7 Artikel 4 Parkeererven 8 Artikel

Nadere informatie

Regels. Groene Scheg- Oldenzaalsestraat

Regels. Groene Scheg- Oldenzaalsestraat Regels Groene Scheg- Oldenzaalsestraat 2 bestemmingsplan Groene Scheg- Oldenzaalsestraat (vastgesteld) Inhoudsopgave Regels Groene Scheg- Oldenzaalsestraat Regels Hoofdstuk 1 Inleidende regels Artikel

Nadere informatie

Artikel 1 Begrippen 2. Artikel 3 Verkeer 4. Artikel 8 Slotregel 7

Artikel 1 Begrippen 2. Artikel 3 Verkeer 4. Artikel 8 Slotregel 7 Regels Inhoud Blz. Hoofdstuk I Inleidende regels 2 Artikel 1 Begrippen 2 Artikel 2 Wijze van meten 3 Hoofdstuk II Bestemmingsregels 4 Artikel 3 Verkeer 4 Hoofdstuk III Algemene regels 5 Artikel 4 Anti-dubbeltelregel

Nadere informatie

REGELS. van het bestemmingsplan. Spoorwegonderdoorgang Den Dolder. van de GEMEENTE ZEIST

REGELS. van het bestemmingsplan. Spoorwegonderdoorgang Den Dolder. van de GEMEENTE ZEIST REGELS van het bestemmingsplan Spoorwegonderdoorgang Den Dolder van de GEMEENTE ZEIST Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleidende regels 3 Artikel 1 Begrippen 3 Artikel 2 Wijze van meten 5 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE BEPALINGEN 1 Artikel 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1 Artikel 2 WIJZE VAN METEN 5

HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE BEPALINGEN 1 Artikel 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1 Artikel 2 WIJZE VAN METEN 5 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE BEPALINGEN 1 Artikel 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1 Artikel 2 WIJZE VAN METEN 5 HOOFDSTUK 2 BESTEMMINGSBEPALINGEN 7 Artikel 3 GROEN 7 Artikel 4 TUIN 8 Artikel 5 VERKEER

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 22720 7 november 2012 Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan bouwen één woning Melkstraat 2b te Alphen, West Maas en Waal

Nadere informatie

het plan: het onderhavige uitgewerkte plan, zijnde de kaart en deze voorschriften;

het plan: het onderhavige uitgewerkte plan, zijnde de kaart en deze voorschriften; No. 37 243 1978 GEMEENTEBLAD NIJMEGEN Bestemmingsplanvoorschriften behorende bij de uitwerking van een gedeelte van het bestemmingsplan Groenewoud 1971-A der gemeente Nijmegen (plan Groenewoud 1971-E ),

Nadere informatie

Voorschriften januari 2007

Voorschriften januari 2007 Voorschriften januari 2007 Inhoudsopgave Paragraaf I. Definities 1 Artikel 1. Begripsbepalingen... 1 Artikel 2. Wijze van meten... 4 Paragraaf II. Gedetailleerde bestemming 5 Artikel 3. Woongebouwen...

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN. oktober bestemmingsplan supermarkt meerndijk 24

VOORSCHRIFTEN. oktober bestemmingsplan supermarkt meerndijk 24 VOORSCHRIFTEN oktober 2005 VOORSCHRIFTEN Inhoud: Blz. HOOFDSTUK I INLEIDENDE BEPALINGEN 1 Artikel 1 Begrenzing en benaming 1 Artikel 2 Begripsomschrijvingen 1 Artikel 3 Wijze van meten en berekenen 4

Nadere informatie

Brandweerkazerne Halfweg

Brandweerkazerne Halfweg Inhoudsopgave Regels 3 Hoofdstuk1 Artikel 1 Artikel 2 Inleidende regels Begrippen Wijze van meten 4 4 6 Hoofdstuk2 Artikel 3 Artikel 4 Bestemmingsregels Maatschappelijk Verkeer 7 7 8 Hoofdstuk3 Artikel

Nadere informatie

R e g e l s. 090.00.05.31.00.rgl

R e g e l s. 090.00.05.31.00.rgl R e g e l s 090.00.05.31.00.rgl I n h o u d s o p g a v e H o o fd s tu k 1 I n l ei d ende reg e l s Artikel 1 Begrippen 7 Artikel 2 Wijze van meten 9 H o o fd s tu k 2 B e s t emmings r eg e l s Artikel

Nadere informatie

Ter plaatse van de aanduiding 'onderdoorgang' zijn de gronden tevens bestemd voor langzaam verkeersdoeleinden.

Ter plaatse van de aanduiding 'onderdoorgang' zijn de gronden tevens bestemd voor langzaam verkeersdoeleinden. Artikel 21 Wonen 21.1 Bestemmingsomschrijving De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor wonen met de bijbehorende voorzieningen, zoals tuinen, erven, parkeervoorzieningen, watergangen waterretentievoorzieningen

Nadere informatie

Artikel 2 Woondoeleinden IV (W IV) 5 Artikel 3 Erven III (E III) 7 Artikel 4 Tuinen II (T II) 9

Artikel 2 Woondoeleinden IV (W IV) 5 Artikel 3 Erven III (E III) 7 Artikel 4 Tuinen II (T II) 9 Inhoud van de regels Hoofdstuk 1 Inleidende en algemene bepalingen blz. 3 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Hoofdstuk 2 Bestemmingen en gebruik 5 Artikel 2 Woondoeleinden IV (W IV) 5 Artikel 3 Erven III (E

Nadere informatie

8. bestaande situatie: bestaande bouwwerken in combinatie met bestaand gebruik (functie);

8. bestaande situatie: bestaande bouwwerken in combinatie met bestaand gebruik (functie); HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE VOORSCHRIFTEN Artikel 1: Begrippen In deze voorschriften wordt verstaan onder: 1. het plan: het uitwerkingsplan Ser i Bentana; 2. aanduiding: een geometrisch bepaald vlak of figuur,

Nadere informatie

BIJLAGE 2 - VOORSCHRIFTEN - PLANKAART

BIJLAGE 2 - VOORSCHRIFTEN - PLANKAART BIJLAGE 2 - VOORSCHRIFTEN - PLANKAART Artikel 1 Woondoeleinden W- 1. Doeleinden De gronden op de plankaart aangewezen voor Woondoeleinden W- zijn bestemd voor het wonen. Bij de realisatie van nieuwe woningen

Nadere informatie

k av e l pa s p o o r t Noorderplassen West Middeneiland kavelgegevens Gebied : Ik bouw op het Middeneiland Kavelnummer : NPW379 Oppervlakte : ca. 607 m 2 inclusief een strook water van 7,00 m. breed Prijs

Nadere informatie

Artikel 19 Wonen - Karakteristiek

Artikel 19 Wonen - Karakteristiek Artikel 19 Wonen - Karakteristiek 19.1 Bestemmingsomschrijving De voor 'wonen-karakteristiek' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. wonen; b. aan huis verbonden beroepen; c. water; d. behoud van de

Nadere informatie

Transformatorstation Vijfhuizen. Regels

Transformatorstation Vijfhuizen. Regels Transformatorstation Vijfhuizen Regels 2 inpassingsplan Transformatorstation Vijfhuizen Inhoudsopgave Regels Hoofdstuk 1 Inleidende regels 5 Artikel 1 Begrippen 5 Artikel 2 Wijze van meten 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

1 van 4 25 4 2012 13:15

1 van 4 25 4 2012 13:15 1 van 4 25 4 2012 13:15 HOOFDSTUK INLEIDENDE REGELS 1 In deze regels wordt verstaan onder: 1 Begrippen 1 Plan: het bestemmingsplan 'Mijnbouwlocatie Rodewolt' van de gemeente Winsum. 2 Bestemmingsplan:

Nadere informatie

Regels. 9 vastgesteld bestemmingsplan "Parapluherziening verbod bedrijfswoningen 2009"

Regels. 9 vastgesteld bestemmingsplan Parapluherziening verbod bedrijfswoningen 2009 Regels 9 Hoofdstuk 1 Inleidende regels Artikel 1 Begrippen 1.1 plan: het bestemmingsplan "Parapluherziening verbod bedrijfswoningen 2009" van de gemeente Doetinchem; 1.2 aanduiding: een geometrisch bepaald

Nadere informatie

Nog niet gecontroleerde informatie!

Nog niet gecontroleerde informatie! Nog niet gecontroleerde informatie! Het via doorschakelen beschikbare bestand is nog niet gecontroleerd en wordt zo spoedig mogelijk vervangen of aangevuld. Bij het plan horen bovendien nog: Bijzondere

Nadere informatie

het bestemmingsplan Moerdijksestraat 1 te Oudenbosch' met identificatienummer NL.IMRO.1655.BP6007-C001 van de gemeente Halderberge;

het bestemmingsplan Moerdijksestraat 1 te Oudenbosch' met identificatienummer NL.IMRO.1655.BP6007-C001 van de gemeente Halderberge; Regels 1 Inleidende regels Artikel 1 Begrippen 1.1 plan het bestemmingsplan Moerdijksestraat 1 te Oudenbosch' met identificatienummer NL.IMRO.1655.BP6007-C001 van de gemeente Halderberge; 1.2 bestemmingsplan

Nadere informatie

Bestemmingsplan Taxiopstelstrook Leidsebosje

Bestemmingsplan Taxiopstelstrook Leidsebosje Gemeente Amsterdam Bestemmingsplan Taxiopstelstrook Leidsebosje Ontwerp blz. 3 Inhoudsopgave Regels Hoofdstuk 1 Artikel 1 Artikel 2 Hoofdstuk 2 Artikel 3 Hoofdstuk 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Inleidende regels Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels Hoofdstuk 3 Algemene regels Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels...

Hoofdstuk 1 Inleidende regels Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels Hoofdstuk 3 Algemene regels Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels... Hoofdstuk 1 Inleidende regels... 3 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels... 13 Hoofdstuk 3 Algemene regels... 21 Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels... 25 Hoofdstuk 1 Inleidende regels Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Nadere informatie

Voorschriften Bestemmingsplan Zuidelijke Stadsrand (Augustapolder), 7 e Uitwerkingsplan 'de Meander, fase 1 (ged)

Voorschriften Bestemmingsplan Zuidelijke Stadsrand (Augustapolder), 7 e Uitwerkingsplan 'de Meander, fase 1 (ged) Voorschriften, 7 e Uitwerkingsplan 'de Meander, fase 1 (ged) 1 2 3 Inhoud: Hoofdstuk I Algemene bepalingen... 1 Artikel 1 Relatie met het bestemmingsplan 'Zuidelijke Stadsrand (Augustapolder)'... 1 Artikel

Nadere informatie

B i j l a g e 2 : B e s t e m m i n g G e m e n g d

B i j l a g e 2 : B e s t e m m i n g G e m e n g d B i j l a g e 2 : Bestemming Gemengd Artikel 1 Gemengd 1.1 Bestemmingsomschrijving De voor Gemengd aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. woningen, al dan niet in combinatie met: - ruimte voor een aan-huis-verbonden

Nadere informatie

Jaartal / nummer Opgenomen in collectie gemeentebladen in / 25

Jaartal / nummer Opgenomen in collectie gemeentebladen in / 25 Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer Opgenomen in collectie gemeentebladen in 1982 1982 / 25 Naam Bestemmingsplan Winkelsteeg I-D (benzineverkooppunt oostzijde Neerbosscheweg) Voorschriften Kaart nr.

Nadere informatie

Artikel 4: Woondoeleinden 2

Artikel 4: Woondoeleinden 2 05-01-03 blz 17 Artikel 4: Woondoeleinden 2 4. 1. Bestemmingsomschrijving De voor woondoeleinden 2 aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. woonhuizen, al dan niet in combinatie met ruimte voor een aan-huis-verbonden

Nadere informatie

Jaartal / nummer Opgenomen in collectie gemeentebladen op 26 september 2000 2000 / 199

Jaartal / nummer Opgenomen in collectie gemeentebladen op 26 september 2000 2000 / 199 Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer Opgenomen in collectie gemeentebladen op 26 september 2000 2000 / 199 Naam Bestemmingsplan Bottendaal XXXIII (St. Annastraat 52-54/Stijn Buysstraat) Voorschriften

Nadere informatie

Regels Bestemmingsplan Uitbreiding zorgcentrum Dekelhem, Gieten

Regels Bestemmingsplan Uitbreiding zorgcentrum Dekelhem, Gieten Regels Bestemmingsplan Uitbreiding zorgcentrum Dekelhem, Gieten Inhoudsopgave Regels 3 Hoofdstuk 1 INLEIDENDE REGELS 3 Artikel 1 Begrippen 3 Artikel 2 Wijze van meten 6 Hoofdstuk 2 BESTEMMINGSREGELS 7

Nadere informatie

Voorschriften. Kenmerk: V02

Voorschriften. Kenmerk: V02 Voorschriften Kenmerk: 0856-01-V02 Inhoudsopgave 1. Inleidende bepalingen 1 Artikel 1 Begripsbepalingen 1 Artikel 2 Relatie bestemmingsplan - uitwerkings- en wijzigingsplan 2 2. Bestemmingsbepalingen

Nadere informatie

Regels 1e herziening 'Smitsweg', locaties Noord en Midden

Regels 1e herziening 'Smitsweg', locaties Noord en Midden Regels 1e herziening 'Smitsweg', locaties Noord en Midden HOOFDSTUK 1 Inleidende regels Artikel 1 Begrippen 1.1 het plan Het bestemmingsplan '1e herziening Smitsweg, locaties Noord en Midden' met identificatienummer

Nadere informatie

B i j l a g e 5 : R e g e l s b e h o r ende bij de ruimtelijke onderbouwing projectb es l u i t. 300.00.00.29.00.rgl

B i j l a g e 5 : R e g e l s b e h o r ende bij de ruimtelijke onderbouwing projectb es l u i t. 300.00.00.29.00.rgl B i j l a g e 5 : R e g e l s b e h o r ende bij de ruimtelijke onderbouwing projectb es l u i t w a t er b er g i n g K o r t e B e l k m er w eg te t Z a n d 300.00.00.29.00.rgl I n h o u d s o p g a

Nadere informatie

Nieuw-Amsterdam, bedrijfswoning Verlengde Herendijk

Nieuw-Amsterdam, bedrijfswoning Verlengde Herendijk Nieuw-Amsterdam, bedrijfswoning Verlengde Herendijk Inhoudsopgave Regels Regels 3 Hoofdstuk1 Inleidende regels Artikel 1 Begrippen 4 4 Hoofdstuk2 Bestemmingsregels Artikel 2 Groen Artikel 3 Horeca 6 6

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Bestemmingsregels 1 Artikel 1 Begrippen 1 Artikel 2 Wijze van meten 5

Hoofdstuk 1 Bestemmingsregels 1 Artikel 1 Begrippen 1 Artikel 2 Wijze van meten 5 Regels 0375-20-R02 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Bestemmingsregels 1 Artikel 1 Begrippen 1 Artikel 2 Wijze van meten 5 Hoofdstuk 2 Bestemmingen 6 Artikel 3 Groen 6 Artikel 4 Tuin 7 Artikel 5 Wonen 8 Hoofdstuk

Nadere informatie

De op de plankaart voor "Wonen" (W) aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. woningen en woongebouwen; b. aan- en uitbouwen en bijgebouwen;

De op de plankaart voor Wonen (W) aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. woningen en woongebouwen; b. aan- en uitbouwen en bijgebouwen; Artikel 9 Wonen (W) 1. Bestemmingsomschrijving De op de plankaart voor "Wonen" (W) aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. woningen en woongebouwen; b. aan- en uitbouwen en bijgebouwen; met de daarbijbehorende:

Nadere informatie

A. 1. hetplan: het onderhavige bestemmingsplan zijnde de kaart en deze voorschriften;

A. 1. hetplan: het onderhavige bestemmingsplan zijnde de kaart en deze voorschriften; No.13 97 1981 GEMEENTEBLAD NIJMEGEN Voorschriften behorende bij de herziening van het bestemmingsplan der gemeente Nijmegen (Plan Stadsdeelcentrum Dukenburg-Lindenholt-F ), vastgesteld bij besluit van

Nadere informatie

Bestemming Verblijfsrecreatieve

Bestemming Verblijfsrecreatieve BIJLAGE 3 Bestemming Verblijfsrecreatieve doeleinden 1 Artikel Verblijfsrecreatieve doeleinden Bestemmingsomschrijving De voor verblijfsrecreatieve doeleinden aangewezen gronden zijn bestemd voor: a.

Nadere informatie

Bijlage 2. Regels bestemming Gemengd Voormalige (agrarische) bedrijfsbebouwing

Bijlage 2. Regels bestemming Gemengd Voormalige (agrarische) bedrijfsbebouwing Bijlage 2 Regels bestemming Gemengd Voormalige (agrarische) bedrijfsbebouwing Artikel X Gemengd - Voormalige (agrarische) bedrijfsbebouwing X.1 Bestemmingsomschrijving X.1.1 Toegestane gebruiksvormen

Nadere informatie

REGELS Inhoudsopgave

REGELS Inhoudsopgave REGELS Inhoudsopgave Artikel 1 Begrippen 2 Artikel 2 Nadere regels 2 Artikel 3 Verkeer - Verblijfsgebied 3 Artikel 4 Wonen 3 Artikel 5 Algemene aanduidingsregels 6 Artikel 6 Slotregel 7 HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: ALGEMENE EN TECHNISCHE BEPALINGEN

Hoofdstuk 1: ALGEMENE EN TECHNISCHE BEPALINGEN Hoofdstuk 1: ALGEMENE EN TECHNISCHE BEPALINGEN Artikel 1.1 BEGRIPSBEPALINGEN In dit plan wordt verstaan onder 1 het plan: het bestemmingsplan Keijzershof, vervat in deze voorschriften en de plankaart;

Nadere informatie

Regels. Langeraarseweg 161-d, Kern Langeraar

Regels. Langeraarseweg 161-d, Kern Langeraar Regels Langeraarseweg 161-d, Kern Langeraar Inhoudsopgave Regels 3 Hoofdstuk 1 INLEIDENDE REGELS 3 Artikel 1 Begrippen 3 Artikel 2 Wijze van meten 7 Hoofdstuk 2 BESTEMMINGSREGELS 9 Artikel 3 Tuin 9 Artikel

Nadere informatie

REGELS ONTWIKKELINGSPROJECT BERGSEBAAN BERGEN OP ZOOM - BIJLAGEN

REGELS ONTWIKKELINGSPROJECT BERGSEBAAN BERGEN OP ZOOM - BIJLAGEN REGELS STAAL MAKELAARS ONTWIKKELINGSPROJECT BERGSEBAAN BERGEN OP ZOOM - BIJLAGEN 1 BESTEMMINGSPLAN DELWEG TE BERGEN OP ZOOM REGELS INHOUD Artikel 1 BEGRIPSBEPALINGEN 2 Artikel 2 WIJZE VAN METEN EN OVERIGE

Nadere informatie

Broek 6, 8 en 10 te Sevenum Deze standaard is gebaseerd op de Bro (juni 2007) en SVBP2008 (22 februari 2008).

Broek 6, 8 en 10 te Sevenum Deze standaard is gebaseerd op de Bro (juni 2007) en SVBP2008 (22 februari 2008). Broek 6, 8 en 10 te Sevenum Deze standaard is gebaseerd op de Bro (juni 2007) en SVBP2008 (22 februari 2008). Inhoudsopgave Regels 3 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 5 Artikel 1 Begrippen 5 Artikel 2 Wijze

Nadere informatie

-2- Paragraaf JEII. Inhoud van deze voorschriften: Algemene en technische "bepalingen. Paragraaf I. Begripsbepalingen Wijze van meten

-2- Paragraaf JEII. Inhoud van deze voorschriften: Algemene en technische bepalingen. Paragraaf I. Begripsbepalingen Wijze van meten -2- Inhoud van deze voorschriften: Paragraaf I Artikel 1 Artikel 2 Algemene en technische "bepalingen Begripsbepalingen Wijze van meten Bestemmingsbepalingen Artikel 3 Artikel k Artikel 5 Paragraaf JEII

Nadere informatie

Nog niet gecontroleerde informatie!

Nog niet gecontroleerde informatie! Nog niet gecontroleerde informatie! Het via doorschakelen beschikbare bestand is nog niet gecontroleerd en wordt zo spoedig mogelijk vervangen of aangevuld. Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer Concept!

Nadere informatie

Adviesbureau RBOI 0703.008175.40 Rotterdam / Middelburg

Adviesbureau RBOI 0703.008175.40 Rotterdam / Middelburg 163 Artikel 6 Centrum 6.1 Bestemmingsomschrijving De voor Centrum aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. detailhandel, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'supermarkt': tevens een supermarkt; b.

Nadere informatie

Voorschriften Bestemmingsplan Zuidelijke Stadsrand (Augustapolder), 8 e Uitwerkingsplan 'de Zonnetrap (appartementen)'

Voorschriften Bestemmingsplan Zuidelijke Stadsrand (Augustapolder), 8 e Uitwerkingsplan 'de Zonnetrap (appartementen)' Voorschriften, 8 e Uitwerkingsplan 'de Zonnetrap (appartementen)' 2 3 Inhoud: Hoofdstuk I Algemene bepalingen... 1 Artikel 1 Relatie met het bestemmingsplan 'Zuidelijke Stadsrand (Augustapolder)'... 1

Nadere informatie

... Voorschriften ... 116.01.00.00.11.vrs

... Voorschriften ... 116.01.00.00.11.vrs Voorschriften 116.01.00.00.11.vrs Inhoudsopgave Algemene bepalingen 3 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Wijze van meten 5 Bestemmingsbepalingen 7 Artikel 3 Verkeersdoeleinden 7 Artikel 4 Groenvoorzieningen

Nadere informatie

BIJLAGE 8 BIJLAGE 9 BIJLAGE 10 BIJLAGE 11 Bestemmingsplan Wolveschans II PARAGRAAF I DEFINITIES Artikel 1 Begripsbepalingen In deze voorschriften wordt verstaan onder: a. plan: het bestemmingsplan

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Inleidende regels

HOOFDSTUK 1 Inleidende regels Regels HOOFDSTUK 1 Inleidende regels Dit bestemmingsplan is een gedeeltelijke uitwerking van het bestemmingsplan 'Nieuwe Vesting', dat door de gemeenteraad van Bergen op Zoom is vastgesteld op 21 november

Nadere informatie

Regels. Hoofdstuk 1 Inleidende regels 31. Hoofdstuk 2 Functieregels 35. Hoofdstuk 3 Slotregel 37. Artikel 1 Begrippen 31 Artikel 2 Wijze van meten 33

Regels. Hoofdstuk 1 Inleidende regels 31. Hoofdstuk 2 Functieregels 35. Hoofdstuk 3 Slotregel 37. Artikel 1 Begrippen 31 Artikel 2 Wijze van meten 33 29 Regels Hoofdstuk 1 Inleidende regels 31 Artikel 1 Begrippen 31 Artikel 2 Wijze van meten 33 Hoofdstuk 2 Functieregels 35 Artikel 3 Groen 35 Artikel 4 Verkeer 35 Artikel 5 Water 36 Artikel 6 Waterstaat

Nadere informatie

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. het wonen;

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. het wonen; Artikel 15 Wonen 15.1 Bestemmingsomschrijving De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. het wonen; alsmede voor: b. garageboxen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'garage'; c. dienstverlening,

Nadere informatie

Inhoud van de regels. Hoofdstuk 1 Inleidende regels blz. 3. Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 5. Artikel 1 Begrippen 3

Inhoud van de regels. Hoofdstuk 1 Inleidende regels blz. 3. Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 5. Artikel 1 Begrippen 3 REGELS Inhoud van de regels Hoofdstuk 1 Inleidende regels blz. 3 Artikel 1 Begrippen 3 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 5 Artikel 2 Woondoeleinden VI (WVII) 5 Artikel 3 Groen (G) 8 Adviesbureau RBOI 162100.16253.00

Nadere informatie

Nog niet gecontroleerde informatie!

Nog niet gecontroleerde informatie! Nog niet gecontroleerde informatie! Het via doorschakelen beschikbare bestand is nog niet gecontroleerd en wordt zo spoedig mogelijk vervangen of aangevuld. Bij het plan horen bovendien nog: Bijzondere

Nadere informatie

Inhoud van de voorschriften

Inhoud van de voorschriften Inhoud van de voorschriften Hoofdstuk I Inleidende bepalingen blz. 3 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Wijze van meten 4 Hoofdstuk II Bestemmingen en gebruik 5 Artikel 3 Natuurgebied (N) 5 Artikel

Nadere informatie

Oranjekwartier Noord

Oranjekwartier Noord Oranjekwartier Noord Inhoudsopgave Regels 3 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 4 Artikel 1 Begrippen 4 Artikel 2 Wijze van meten6 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 7 Artikel 3 Verkeer 7 Artikel 4 Wonen 8 Hoofdstuk

Nadere informatie

De voor 'Bedrijventerrein' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

De voor 'Bedrijventerrein' aangewezen gronden zijn bestemd voor: Artikel 4 Bedrijventerrein 4.1 Bestemmingsomschrijving De voor 'Bedrijventerrein' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. bedrijven ter plaatse van de aanduiding: 'bedrijf tot en met categorie 2' 'bedrijf

Nadere informatie

R e g e l s. 151.19.50.00.00.rgl

R e g e l s. 151.19.50.00.00.rgl R e g e l s 151.19.50.00.00.rgl I n h o u d s o p g a v e H o o fd s tu k 1 I n l eiden d e regels Artikel 1 Begrippen 7 Artikel 2 Wijze van meten 8 H o o fd s tu k 2 B es t e m m i n g s r eg e l s Artikel

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels Regels 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleidende regels 3 Artikel 1 Begrippen 4 Artikel 2 Wijze van meten 7 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 9 Artikel 3 Bedrijf - Nutsvoorziening 10 Artikel 4 Maatschappelijk

Nadere informatie

Inhoud van de voorschriften 1

Inhoud van de voorschriften 1 Inhoud van de voorschriften 1 Hoofdstuk I Inleidende bepalingen blz. 3 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Wijze van meten 7 Hoofdstuk II Bestemmingsbepalingen 9 Artikel 3 Algemene bepaling in verband

Nadere informatie

pompstation Breehei te Leunen REGELS

pompstation Breehei te Leunen REGELS pompstation Breehei te Leunen REGELS Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleidende regels 3 Artikel 1 Begrippen 3 Artikel 2 Wijze van meten 5 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 6 Artikel 3 Bedrijf 6 Hoofdstuk 3 Algemene

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. Hoofdstuk 1 Inleidende regels 1 Artikel 1 Begrippen 1. Hoofdstuk 2 Bestemmingregels 2 Artikel 2 Herziening van de regels 2

Inhoudsopgave 1. Hoofdstuk 1 Inleidende regels 1 Artikel 1 Begrippen 1. Hoofdstuk 2 Bestemmingregels 2 Artikel 2 Herziening van de regels 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 1 Artikel 1 Begrippen 1 Hoofdstuk 2 Bestemmingregels 2 Artikel 2 Herziening van de regels 2 Hoofdstuk 3 Algemene regels 6 Artikel 3 Anti-dubbeltelregel

Nadere informatie

De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 1. educatieve instellingen met inbegrip van kinderopvang;

De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 1. educatieve instellingen met inbegrip van kinderopvang; Artikel 7 Maatschappelijk 7.1 Bestemmingsomschrijving De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. maatschappelijke voorzieningen waaronder: 1. educatieve instellingen met inbegrip

Nadere informatie

Regels bestemmingsplan '7e herziening Dubbeldam, gebied Haaswijkweg - Oudendijk'

Regels bestemmingsplan '7e herziening Dubbeldam, gebied Haaswijkweg - Oudendijk' Regels bestemmingsplan '7e herziening Dubbeldam, gebied Haaswijkweg - Oudendijk' 1 HOOFDSTUK 1 Inleidende regels Artikel 1 Begrippen 1.1 het plan Het bestemmingsplan '7e herziening Dubbeldam, gebied Haaswijkweg

Nadere informatie

wijzigingsplan Dr Bouwdijkstraat

wijzigingsplan Dr Bouwdijkstraat Regels wijzigingsplan Dr Bouwdijkstraat Planstatus: vastgesteld Datum: 2010-11-23 Plan identificatie: NL.IMRO.0638.BPDorpskernWY001-VAS1 Auteur: Zoeterwoude 1 Inleidende regels...4 Artikel 1 Begrippen...4

Nadere informatie

Fase Datum Ter inzage per Bijzonderheden Voor-ontwerp - - - Ontwerp - - - Vastgesteld 26-08-1982 15-09-1982 ti 1 maand; ongewijzigd vastgesteld

Fase Datum Ter inzage per Bijzonderheden Voor-ontwerp - - - Ontwerp - - - Vastgesteld 26-08-1982 15-09-1982 ti 1 maand; ongewijzigd vastgesteld VOORBLAD Gemeente Woensdrecht Bestemmingsplan : Voorschriften Opleidingsinstituut Gemeente Politie Id = 08730000OSD12O00 Fase Datum Ter inzage per Bijzonderheden Voor-ontwerp - - - Ontwerp - - - Vastgesteld

Nadere informatie

Zuidelijk Molenveld, Beatrixstraat - Prins Bernhardplein

Zuidelijk Molenveld, Beatrixstraat - Prins Bernhardplein Bestemmingsplan Zuidelijk Molenveld, Beatrixstraat - Prins Bernhardplein Gemeente Doesburg Datum: 16 februari 2012 Projectnummer: 110191 ID: NL.IMRO.0221.BPL11001MO-VA01 INHOUD REGELS 1 Inleidende regels

Nadere informatie

Regels bestemmingsplan Camperstandplaatsen Balk. Planstatus: ontwerp Datum: Plan identificatie: NL.IMRO.0653.BPL2012100010-ON01 Auteur: Ontwikkeling

Regels bestemmingsplan Camperstandplaatsen Balk. Planstatus: ontwerp Datum: Plan identificatie: NL.IMRO.0653.BPL2012100010-ON01 Auteur: Ontwikkeling Regels bestemmingsplan Camperstandplaatsen Balk Planstatus: ontwerp Datum: Plan identificatie: NL.IMRO.0653.BPL2012100010-ON01 Auteur: Ontwikkeling 1 Inleidende regels... 3 Artikel 1 Begrippen... 3 Artikel

Nadere informatie

A r t i k e l 1 T u i n

A r t i k e l 1 T u i n A r t i k e l 1 T u i n 1. 1 B e s t e m m i n g s o m s c h r i j v i n g De voor Tuin aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. tuinen behorende bij de op de aangrenzende gronden gelegen hoofdgebouwen,

Nadere informatie

GEMEENTE HEERENVEEN UITWERKING 3 e FASE SKOATTERWÂLD (WONINGBOUW TEN OOSTEN VAN DE BOSVELDEN, DEEL 1) INHOUDSOPGAVE

GEMEENTE HEERENVEEN UITWERKING 3 e FASE SKOATTERWÂLD (WONINGBOUW TEN OOSTEN VAN DE BOSVELDEN, DEEL 1) INHOUDSOPGAVE GEMEENTE HEERENVEEN UITWERKING 3 e FASE SKOATTERWÂLD (WONINGBOUW TEN OOSTEN VAN DE BOSVELDEN, DEEL 1) REGELS INHOUDSOPGAVE blz HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE REGELS 1 Artikel 1: Begripsbepalingen 1 HOOFDSTUK 2.

Nadere informatie