Opening. Samenzang. De hemelse eng len Riepen eens de herders, Weg van de kudde naar t schamel dak. Spoeden ook wij ons met eerbied ge schreden!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opening. Samenzang. De hemelse eng len Riepen eens de herders, Weg van de kudde naar t schamel dak. Spoeden ook wij ons met eerbied ge schreden!"

Transcriptie

1 Opening Samenzang Komt allen tezamen, Jubelend van vreugde! Komt nu, o komt nu naar Bethlehem. Ziet nu de Vorst der eng len hier geboren! Komt, laten wij aanbidden, (kinderen) Komt, laten wij aanbidden, (kinderen en vrouwen) Komt, laten wij aanbidden, die Koning! (kinderen, vrouwen en mannen) De hemelse eng len Riepen eens de herders, Weg van de kudde naar t schamel dak. Spoeden ook wij ons met eerbied ge schreden! Komt, laten wij aanbidden, (kinderen) Komt, laten wij aanbidden, (kinderen en vrouwen) Komt, laten wij aanbidden, die Koning! (kinderen, vrouwen en mannen) Het eeuwige Godswoord, Eeuwig licht des Vaders, Zien wij gehuld in het mens lijk vlees. Goddelijk Kind, gewonden in de doeken! Komt, laten wij aanbidden, (kinderen) Komt, laten wij aanbidden, (kinderen en vrouwen) Komt, laten wij aanbidden, die Koning! (kinderen, vrouwen en mannen) Schriftlezing: Psalm 23 Gebed 1

2 Groepen 1 en 2 De eerste mensen in de hof van Eden Die zijn zo blij, gelukkig en tevreden. Er is geen angst, geen nood of pijn, Omdat zij God gehoorzaam zijn. Toen is de zonde in hun hart gekomen; Ze hebben de verboden vrucht genomen. Ze kruipen weg; wat zijn ze bang Komt dat nu door die sluwe slang? Maar Christus zal de duivel overwinnen, Het volk van God zal in de hemel zingen. Daar is geen angst, geen nood of pijn; Daar zal weer altijd blijdschap zijn. Verteller In de geschiedenis van het volk Israël is het opvallend hoe vaak de Heere herders uitkiest voor een taak. Abraham, Mozes, David... Ze waren allemaal herder van beroep. De Heere gaf hun een bijzondere taak en een grote plaats in de geschiedenis van Zijn volk. Nu daagt het in het Oosten, Het licht schijnt overal. Hij komt de volken troosten Die eeuwig heersen zal. De duisternis gaat wijken Van d eeuwenlange nacht. Een nieuwe dag gaat prijken Met ongekende pracht. 2

3 Opzeggen Toen Jezus nog niet was geboren, Werd al heel lang van tevoren De blijde boodschap aan mensen gebracht; En met verlangen Zijn komst Naar de aarde verwacht. Het staat in de Bijbel vermeld Hoe God Zijn boodschap aan de mensen vertelt; Aan Adam en Abraham, Aan David en de profeten: Wat God belooft zal Hij nooit vergeten. Luister, luister naar de woorden Dat Gods Zoon geboren is; Licht en luister voor de mensen In hun bange duisternis. Gloria! Veertig eeuwen van tevoren Was Hij reeds aan ons beloofd. Eind lijk werd Hij toch geboren, Hij der eng len Heer en Hoofd. Gloria! Alzo lief had God de wereld, Dat Hij zelfs Zijn eigen Zoon Voor die afgevallen wereld Overgaf aan smaad en hoon. Gloria! 3

4 Opzeggen Men had Hem eeuwenlang verwacht; En toen Gods tijdperk was volbracht, Toen zond Hij van Zijn hoge troon Het heil der wereld ons, Zijn Zoon. Verteller Micha 5:1 Opzeggen En gij, Bethlehem Efratha, Zijt gij klein? God slaat u gâ Onder Juda s steden. Hoort: Uit u komt de Heerser voort. Hij, op Wie t volk Isrel wacht Komt uit Davids groot geslacht. Ook Zijn stad wijst Micha aan: Hier moet eens de kribbe staan. Heer, al ben ik nog maar klein, Laat mij toch uw schaapje zijn; Dat ik altijd, overal U, mijn Herder, volgen zal. Amen. 4

5 Samenzang - Psalm 105:5 God zal Zijn waarheid nimmer krenken, Maar eeuwig Zijn verbond gedenken. Zijn woord wordt altoos trouw volbracht Tot in het duizendste geslacht. t Verbond met Abraham, Zijn vrind, Bevestigt Hij van kind tot kind. 5

6 Groepen 3, 4 en 5 Hij, die eenmaal heersen zal, Komt uit Bethlems arme stal. t Arme noemt nu Micha niet, t Is Zijn Godheid die hij ziet. t Kind komt wel uit Bethlehem; Méér spreekt echter Micha s stem: Hij was eerder dan de tijd; Hij is God van eeuwigheid. Micha spreekt hier in Gods naam. God en mens is Hij tesaam. Hij wordt mens in deze stad, Hij, die God tot Vader had. Verteller Micha heeft voorzegd, dat de beloofde Koning in Bethlehem geboren wordt. Daarom moeten Jozef en Maria op weg naar Bethlehem, de geboortestad van koning David. Langs de donk re huizenrijen Ach, wie lopen daar zo laat? Het is Jozef, die daar langzaam, Zoekend met Maria gaat. Deur na deur gaat langzaam open; Deur na deur gaat ook weer toe. Niemand laat hen binnen komen En ze zijn zo vrees lijk moe. 6

7 Opzeggen Lukas 2: 4 en 5 Dit is de dag, die God ons schenkt, Waaraan thans ieder Christen denkt; Hem viere, wat in 't groot heelal Door Jezus is en wezen zal. Geloofd Die komt in 's Heeren naam! Wij, christenen, zegenen U te zaam, U, Vredevorst, der vad ren wens, U, Zaligmaker, God en mens! Verteller De Heere Jezus is gekomen, zoals Hij gezegd had. In Psalm 40 lezen we: Opzeggen Toen zeide Ik: Zie, ik kom; in de rol des boeks is van Mij geschreven. Ik heb lust, o Mijn God, om Uw welbehagen te doen; en Uw wet is in het midden Mijns ingewands. Opzeggen Lukas 2: 6 en 7 In Bethlehems stal, lag Christus de Heer, In doeken gehuld, als kindje terneer. Voor Hem was geen plaats meer, in herberg of huis; Zijn wieg was een kribbe, Zijn troon was een kruis. 7

8 Zo arm werd de Heer, der engelen Heer, Die zondaren mint, zo nameloos teer. Die hun wil vergeven, hoe veel het ook zij; Hij maakt door zijn Liefde Zijn kinderen vrij. U wijd ik mijn vreugd, mijn leven, mijn hart, Bij U wil ik zijn in blijdschap en smart. Heer, geef mij een hart dat U altijd bemint, Dan ben ik van nu aan voor altijd Uw kind. Opzeggen Kerstfeest: Jezus is geboren! Hij, de Koning van t heelal, Kwam om zondaars, diep verloren, Op te rapen uit hun val. Kerstfeest: Jezus is geboren In een arme beestenstal. Nog doet Hij Zijn stem ons horen Door Zijn Woord, dat blijven zal. Kerstfeest: Jezus is geboren! Ja, Zijn stem klinkt in onze oren, Maar Wie luistert naar Zijn Woord? Heere, open hart en oren, Opdat wij U waarlijk horen; Trek ons met Uw liefdekoord. Psalm 8: 1 en 4 8

9 Samenzang - Psalm 72: 2, 10 en 11 De bergen zullen vrede dragen, De heuvels heilig recht. Hij zal hun vrolijk op doen dagen Het heil, hun toegezegd. t Ellendig volk wordt dan uit lijden Door Zijnen arm gerukt. Hij zal nooddruftigen bevrijden, Verbrijz len, wie verdrukt. Dan zal na zoveel gunstbewijzen t Gezegend heidendom t Geluk van deze Koning prijzen, Die Davids troon beklom. Geloofd zij God, dat eeuwig Wezen, Bekleed met mogendheên: De HEER, in Israël geprezen, Doet wond ren, Hij alleen. Alleen schoolkinderen: Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen, Men loov Hem vroeg en spâ! De wereld hoor en volg mijn zangen Met amen, amen, na! Vertelling De herders 9

10 Samenzang Hoor de eng len zingen d eer Van de nieuwgeboren Heer. Vreed op aarde, t is vervuld: God verzoent der mensen schuld. Mengt u, volken, in het koor, Dat weerklinkt de hemel door; Mensentong en eng lenstem, Zingt het Kind van Bethlehem. Hoor de eng len zingen d eer Van de nieuw geboren Heer! Heil de Vorst der eeuwigheid, Zonne der gerechtigheid. Van Zijn vleug len dalen neer Licht en leven altijd weer. Lof U, die Uw glorie deed Schuilen in het aardekleed, Opdat wij, van zonde rein, Nieuw geboren zouden zijn. Hoor de eng len zingen d eer Van de nieuwgeboren Heer! 10

11 Groepen 6, 7 en 8 Herders op de velden hoorden een nieuw lied; Dat Jezus was geboren, zij wisten t niet. Gaat aan gene straten en gij zult Hem vinden daar; Beth lem is de stede, daar is t geschied voorwaar. Kyriëleis! Verteller En de herders? Ze gaan! Op weg naar Bethlehem. Ze geloven het Woord dat de Heere hun door de engel heeft verkondigd. Deze eenvoudige herders, zij mochten de eersten zijn die van de geboorte van de Zaligmaker hebben gehoord. Eens zocht de Heere de herdersjongen David op in de velden van Bethlehem. Nu zijn het weer herders van Bethlehem die door de Heere worden opgezocht. Opzeggen Lukas 2: 16 en 17 Wij gaan met haast naar Bethlehem, Een Herder is geboren! Wij zien daar in een kribbe Hem Die zoekt wat is verloren. Een Herder als een lam zo klein, Een Koning die een Knecht wil zijn, Hij roept, maar wie zal horen? 11

12 en opzeggen Want een Kind is ons geboren En een Zoon gaf God aan ons. De heerschappij rust op Zijn schouder En Zijn Naam zal zijn: wonderbare Raadsman, Machtige God, Eeuwige Vader, de Vredevorst, Immanuël, God met ons! Want alzo lief had God de wereld, Dat Hij Zijn Zoon gegeven heeft. Iedereen die in Hem gelooft, Leeft in eeuwigheid. Wonderbare Raadsman, machtige God, Eeuwige Vader, de Vredevorst, Immanuël, God met ons! De Heiland is gekomen in Beth lems kleine stal, Die voor miljoenen vromen een Herder wezen zal. Verteller En geloofden de mensen wat de herders hun vertelden? O ja, ze waren welverwonderd over deze blijde boodschap. Maar niemand ging op zoek naar de geboren Zaligmaker, Die in de wereld was gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Ze hadden Hem niet nodig. Toch kwam de Heere Jezus naar de aarde. Hij is, net als David en de herders, ook een Herder van Bethlehem. Hij is de goede Herder. 12

13 Komt verwondert u hier mensen, Ziet, hoe dat u God bemint. Ziet vervuld der zielen wensen, Ziet dit nieuw geboren Kind! Ziet, Die t Woord is, zonder spreken, Ziet, Die Vorst is, zonder pracht. Ziet, Die t al is, in gebreken, Ziet, Die t licht is in de nacht. Ziet, Die t goed is, dat zo zoet is, Wordt verstoten, wordt veracht. Opzeggen Licht dat in de duisternis Ons van God gezonden is, Gij vervult met hemelgloed t Koud en ledig aards gemoed. Als een dienstknecht kwaamt Gij neer, Keerde als een Koning weer, Maakte zondeslaven vrij, Doe dat, Heiland, ook aan mij! Psalm 130: 4 Verteller De herders van Bethlehem, de Heere zocht ze op. Allemaal mochten ze iets zien van de heerlijkheid van die grote Herder van Bethlehem, de Heere Jezus. Ken jij die goede Herder? De Heere Jezus zegt: Ik ben de goede Herder; en Ik ken de Mijnen en wordt van de Mijnen gekend. 13

14 Deze Herder zoekt nog steeds verloren mensen op: grote mensen, maar ook kinderen. Ik heb nog andere schapen, die van deze stal niet zijn; deze moet Ik ook toebrengen, en zij zullen Mijn stem horen, en het zal worden één kudde en één Herder. The Lord s my shepherd, I ll not want; He makes me down to lie In pastures green; he leadeth me The quiet waters by. My soul he doth restore again And me to walk doth make, Within the paths of righteousness E en for his own name s sake. Yea, though I walk through death s dark vale, Yet will I fear no ill; For thou art with me; and thy rod And staff me comfort still. Goodness and mercy all my life Shall surely follow me. And in God s house forever more My dwelling place shall be. 14

15 (solo en alle aanwezigen) Eer zij God in onze dagen, Eer zij God in deze tijd. Mensen van het welbehagen Roept op aarde vrede uit. Gloria in excelsis Deo! (alle aanwezigen) Lam van God, Gij hebt gedragen Alle schuld tot elke prijs. Geef in onze levensdagen Pais en vree, kyriëleis. Gloria in excelsis Deo! (alle aanwezigen) Sluiting Ere zij God Bestuur en schoolteam wensen u gezegende Kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar! 15

Zingen Komt allen tezamen

Zingen Komt allen tezamen Opening en welkom Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht! Zij die in het donker wonen worden door een helder licht beschenen! jesaja 9:1 Zingen Komt allen tezamen Komt allen tezamen,

Nadere informatie

Zie, ik verkondig u grote blijdschap

Zie, ik verkondig u grote blijdschap Zie, ik verkondig u grote blijdschap door: J. Lebrat Lucas 1:46-55; 67-79; 2:1-38 In bovenstaande gedeelten zien we, dat één voorwerp alle harten vervult met een overstromende vreugde. Deze grote blijdschap

Nadere informatie

Die Mij gezien heeft, die heeft den Vader gezien.

Die Mij gezien heeft, die heeft den Vader gezien. Die Mij gezien heeft, die heeft den Vader gezien. Zingen: Psalm 92 : 1 en 2 Lezen : Joh. 14 Zingen: Psalm 63 : 1 en 2 Zingen: Psalm 3 : 4 Zingen: Psalm 2 : 7 Geliefden, het Woord van God, hetwelk wij u

Nadere informatie

258.Kom in mijn hart,

258.Kom in mijn hart, 258.Kom in mijn hart, 1. Kom in mijn hart, kom in mijn hart. o, kom in mijn hart, Heer Jezus. Breng keer op keer Uw ware leer opnieuw in mijn hart, Heer Jezus. 2. Blijf in mij hart, blijf in mijn hart,

Nadere informatie

Reken maar op een wonder Liturgie voor een kerstviering

Reken maar op een wonder Liturgie voor een kerstviering Reken maar op een wonder Liturgie voor een kerstviering Welkom Een kind wordt geboren, klein en kwetsbaar, een kind wordt geboren, maar hij krijgt grote namen: Koning, Vredevorst, Zoon van God. Geen kind

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

Kennismaking met de bijbel

Kennismaking met de bijbel Kennismaking met de bijbel 1. De Bijbel, wat is dat voor boek? 2. Wat heb ik met God te maken? 3. Wie is Jezus Christus? 4. Hoe kom ik in de hemel? 5. Wat is de christelijke doop? 40 Hoe kom ik in de hemel?

Nadere informatie

Uitvaart Keuzeliederen

Uitvaart Keuzeliederen Uitvaart Keuzeliederen 1. 'Als God ons thuisbrengt' Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap, dat zal een droom zijn Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap, dat zal een droom zijn Als God ons

Nadere informatie

Een lied in de woestijn Ds. J. IJsselstein Psalm 63:2

Een lied in de woestijn Ds. J. IJsselstein Psalm 63:2 Een lied in de woestijn Ds. J. IJsselstein Psalm 63:2 Gemeente, de preek van vanmorgen gaat over zoeken, over God zoeken. De preek gaat over Psalm 63. Een psalm door David gedicht, toen hij was in de woestijn

Nadere informatie

De Geest en de bruid zeggen: Kom! Ds. J. IJsselstein Openbaring 22:17 Oudejaarspreek

De Geest en de bruid zeggen: Kom! Ds. J. IJsselstein Openbaring 22:17 Oudejaarspreek De Geest en de bruid zeggen: Kom! Ds. J. IJsselstein Openbaring 22:17 Oudejaarspreek Gemeente, een van de kenmerken van het leven met God is het verlangen naar de tijd die komt. Er zijn mensen die altijd

Nadere informatie

Al mijn bronnen zijn in U

Al mijn bronnen zijn in U Al mijn bronnen zijn in U door: M. Tapernoux Psalm 87:7 In deze psalm spreken de kinderen van Korach profetisch over de vreugde die er in Jeruzalem zal heersen in het duizendjarig Vrederijk. De zegeningen

Nadere informatie

Kom erbij Tekst: Ron Schröder & Marianne Busser Muziek: Marcel & Lydia Zimmer 2013 Celmar Music / Schröder & Busser

Kom erbij Tekst: Ron Schröder & Marianne Busser Muziek: Marcel & Lydia Zimmer 2013 Celmar Music / Schröder & Busser Kom erbij Kom erbij, want ik wil je iets vertellen, het is heel bijzonder, dus luister allemaal. Ik ken honderdduizend prachtige verhalen, maar dit is echt het mooiste van allemaal. Het gaat over twee

Nadere informatie

En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen.

En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. Als ik dit schrijf, is Pasen net voorbij. Het feest van de overwinning van Jezus Christus hebben we opnieuw mogen vieren. Jezus

Nadere informatie

Jaarthema 2015: Deel je vreugde!

Jaarthema 2015: Deel je vreugde! Jaarthema 2015: Deel je vreugde! Maria was de eerste om haar vreugde te delen! Na de ontmoeting met de engel Gabriël, toen Maria haar Ja-woord gaf, is ze met spoed zegt Lucas, naar haar nicht Elisabeth

Nadere informatie

Ben ik wel uitverkoren?

Ben ik wel uitverkoren? Bijschrift bij de foto - De schapen: in Johannes 10:11,16 zegt de Heere Jezus: Ik ben de goede Herder; de goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Ik heb nog andere schapen, die van dezen stal niet

Nadere informatie

Lied 1: Dat moet iets wonderlijks zijn

Lied 1: Dat moet iets wonderlijks zijn Lied 1: Dat moet iets wonderlijks zijn Ik keek de hemel langs precies als elke nacht, de sterren op een rij, de maan die aldoor lacht. Toen, plotseling een licht van ongekende pracht, een ster van grote

Nadere informatie

Ben ik wel uitverkoren?

Ben ik wel uitverkoren? Bijschrift bij de foto - De schapen: in Johannes 10:11,16 zegt de Heere Jezus: Ik ben de goede Herder; de goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Ik heb nog andere schapen, die van dezen stal niet

Nadere informatie

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

1. God heeft de wereld geschapen.

1. God heeft de wereld geschapen. 1. God heeft de wereld geschapen. God heeft alles geschapen. Het licht en de zon; de planten en de bloemen; de vissen, de vogels en de dieren. Kleur deze tekeningen mooi in. God heeft ook de mensen geschapen,

Nadere informatie

Gods Doel met de Gelovige

Gods Doel met de Gelovige Gods Doel met de Gelovige Miles J. Stanford (1914-1999) Oorspronkelijke uitgave: Christian Correspondence, U.S.A. Uitgegeven, in 22 periodieke afleveringen, door Brood voor een hongerig hart Mandolinehof

Nadere informatie

Een koning als geen ander!

Een koning als geen ander! Een koning als geen ander! - viering rond woord en brood - Ten Bos, 23 november 2014] Bij het binnenkomen komen misdienaars (namen) en lectoren (namen) met [de voorganger] mee uit de sacristie. Ze stappen

Nadere informatie

IN DE DIEPTE TOCH OP EEN HOOGTE!

IN DE DIEPTE TOCH OP EEN HOOGTE! Preek over psalm 63. (eventueel erbij lezen: ps 119:161-168) Ton de Ruiter. ================================================================== David bezingt hier een ervaring, die hij graag doorgeeft tot

Nadere informatie

Zo Hij vertoeft, verbeidt Hem; want Hij zal gewisselijk komen, Hij zal niet achterblijven

Zo Hij vertoeft, verbeidt Hem; want Hij zal gewisselijk komen, Hij zal niet achterblijven 1 Zo Hij vertoeft, verbeidt Hem; want Hij zal gewisselijk komen, Hij zal niet achterblijven Korte predikatie over Habakuk 2:3b Overgenomen uit: Tweeëndertig uitmuntende predikaties lopend van den jaren

Nadere informatie

De schuldige mens tegenover Gods rechtvaardigheid

De schuldige mens tegenover Gods rechtvaardigheid ZONDAG 4 De schuldige mens tegenover Gods rechtvaardigheid Psalm 79 : 4 en 7 Lezen: Job 34 : 1-23 Psalm 90 : 4 en 7 Psalm 103 : 2 en 6 Psalm 25 : 10 Geliefden, het Woord van God dat wij u thans willen

Nadere informatie

Kom-over-de-brug-dienst

Kom-over-de-brug-dienst Kom-over-de-brug-dienst Zondag 5 juli 2015 Bethlehemkerk 9.30 uur Voorganger: Organist: Koster: Ds. J. Aarnoudse Addo Dam Stefan Schoonderwoerd 2 Verwelkoming en mededelingen door ouderling van dienst

Nadere informatie

Openbaring 12 Kerstfeest vanuit hemels perspectief

Openbaring 12 Kerstfeest vanuit hemels perspectief Openbaring 12 Kerstfeest vanuit hemels perspectief Kerst is Gods oorlogsverklaring aan de draak 1. Bijbel Openbaring 11:19 En de tempel Gods, die in de hemel is, ging open en de ark van zijn verbond werd

Nadere informatie

Waarom het de moeite waard is Christen te zijn. Norbert Lieth. Waarom het de moeite waard is Christen te zijn

Waarom het de moeite waard is Christen te zijn. Norbert Lieth. Waarom het de moeite waard is Christen te zijn Norbert Lieth Waarom het de moeite waard is Christen te zijn 1 2 Waarom het de moeite waard is Christen te zijn Norbert Lieth Waarom het de moeite waard is Christen te zijn Uitgeverij Middernachtsroep

Nadere informatie

Ben ik eigenlijk wel uitverkoren?

Ben ik eigenlijk wel uitverkoren? Ben ik eigenlijk wel uitverkoren? Jaren geleden zei eens iemand tegen me: De uitverkiezing, daar kom je nooit uit. Met uitverkiezing bedoelde hij, dat volgens hem God vooraf bepaalde mensen uitkiest om

Nadere informatie

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 9 t/m 11

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 9 t/m 11 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3 en 4 Artikel 9 t/m 11 Werkboek 9 Dordtse Leerregels hoofdstuk 3 en 4 artikel 9 t/m 11 Boven artikel 9 t/m 11 schrijven we : Het is door U, door U alleen, om het eeuwig welbehagen.

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels

De Dordtse Leerregels De Dordtse Leerregels Hoofdstuk1 Artikel 15 t/m 18 Werkboek 4 Dordtse Leerregels hoofdstuk 1 artikel 15 t/m 18 In werkboek 4 leren we weer iets meer over de Dordtse Leerregels. In dit werkboek gaat het

Nadere informatie