BEGINVERSLAG/KWARTAALVERSLAG Nummer: 1 Datum: 13 juli 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BEGINVERSLAG/KWARTAALVERSLAG Nummer: 1 Datum: 13 juli 2010"

Transcriptie

1 BEGINVERSLAG/KWARTAALVERSLAG Nummer: 1 Datum: 13 juli 2010 Gegevens onderneming : Internext Reclamebureau BV, inschrijfnummer KvK Noord-Nederland: Faillissementsnummer : F 10/139 Datum uitspraak : 15 juni 2010 Curator : mr. J.H. van der Meulen R-C : mw. mr. M. Jansen Activiteiten onderneming : Reclameadviesbureau voor marketing, communicatie en creatie. Advies en toepassing inzake internet- en multimediaproducties. schenken. Omzetgegevens : 2008: ,-- af: kostprijs van de omzet: ,-- bruto omzetresultaat: , : netto omzet: 9.402,-- af: kostprijs van de omzet: 8.138,-- bruto omzetresultaat: 1.264,-- Over het jaar 2010 zijn geen cijfers bekend. Personeel gemiddeld aantal : geen. Verslagperiode : 15 juni 2010 tot en met 10 juli 2010 Bestede uren in verslagperiode : 10 uur en 25 minuten, verdeeld als volgt: mr. J.H. van der Meulen: 5 uur en 24 minuten + reistijd: 40 minuten mr. M.J. Oudman: 2 uur beginverslag bestemd voor rechtbank Leeuwarden, versie november 2004 paraaf 1

2 Bestede uren totaal dhr. P.G.J. Hankel: 2 uur en 21 minuten : 10 uur en 25 minuten De tijdsbesteding wordt bijgehouden in een geautomatiseerd tijdschrijfsysteem. Een gespecificeerde weergave van de tijdsbesteding per activiteit gedurende de verslagperiode wordt aangehecht (productie 1). Voorts wordt aangehecht een gespecificeerde weergave van de tijdsbesteding ingedeeld naar tijdschrijfgroepen (productie 2). Daarop is voorts de totaal in het faillissement bestede tijd weergegeven. 1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie : De heer H.H.E. Ostendorf, geboren 14 augustus 1949 en mevrouw O. Ostendorf-Boot, geboren 25 juni 1964, zijn echtelieden. De heer Ostendorf is directeur/enig aandeelhouder van de besloten vennootschap Ostendorf BV, KvK-nummer , opgericht 5 maart Mevrouw O. Ostendorf-Boot is directeur/enig aandeelhouder van de besloten vennootschap Otilio BV, KvKnummer (datum oprichting 3 mei 2006). Ostendorf BV en Otilio BV hebben als bedrijfsomschrijving: beheer activiteiten. Ostendorf BV en Otilio BV hebben ieder 50% belang in de besloten vennootschap Internext BV, opgericht 28 april 2006, inschrijfnummer Deze vennootschap is niet failliet. Internext BV heeft als doelomschrijving: beheer activiteiten. Internext BV is enig aandeelhouder en enig bestuurder van de gefailleerde vennootschappen Internext Relatiegeschenken BV (inschrijfnummer ) en Internext Reclamebureau BV (inschrijfnummer ). De beide gefailleerde vennootschappen zijn opgericht op 28 april Winst en verlies : De navolgende gegevens zijn ontleend aan de jaarrekening 2009, uitgebracht door Terpstra Accountants te Sneek in opdracht van Internext Reclamebureau BV. De opdracht betreft een samenstellingsopdracht. Kenmerkend daarvoor is, beginverslag bestemd voor rechtbank Leeuwarden, versie november 2004 paraaf 2

3 dat de accountant zich baseert op de door het bestuur van de besloten vennootschap verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens berust bij het bestuur van de besloten vennootschap. De relevante gegevens luiden als volgt: 2008: bruto omzetresultaat: ,-- kosten: ,-- bedrijfsresultaat: ( ,--) rentelasten en soortgelijke kosten: ( 5.727,--) resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor en na belastingen ( ,--) 2009: bruto omzetresultaat: 1.264,-- kosten: ,-- bedrijfsresultaat: ( ,-- rentelasten ( 3.146,--) resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor en na belastingen: ( ,--) 1.3 Balanstotaal : per 31 december 2008: ,-- per 31 december 2009: ,-- Negatieve reserves: Per 31 december 2008 : ,-- Per 31 december 2009 : ,-- Kencijfers: 2009: current ratio: 0,05 quick ratio: 0,05 betalingstermijn debiteuren: 63 dagen betalingstermijn crediteuren: 158 dagen beginverslag bestemd voor rechtbank Leeuwarden, versie november 2004 paraaf 3

4 netto winstmarge : ( 289,07) rentabiliteit totaal vermogen : (72,6) Uit de hierboven genoemde cijfers blijkt hoe dramatisch slecht het met de onderneming ging. De liquiditeitsratios zijn ver beneden de norm. Er is sprake van een aanzienlijk negatief eigen vermogen. Over 2010 zijn geen gegevens bekend. Reeds in 2009 was duidelijk sprake van discontinuïteit. 1.4 Lopende procedures : geen 1.5 Verzekeringen : Verzekeringen lopen via Census Verzekeringen te Sneek. De polissen zijn: - aansprakelijkheid maatschappij: Nationale Nederlanden polisnummer elektronica maatschappij: Nationale Nederlanden polisnummer aansprakelijkheid maatschappij: Nationale Nederlanden polisnummer inventaris/goederen, huurdersbelang perceel Alexanderstraat 1 te Sneek polisnummer Arbo polisnummer beginverslag bestemd voor rechtbank Leeuwarden, versie november 2004 paraaf 4

5 - glas polisnummer nn01 De verzekeringen zijn opgeschort per datum faillissement. 1.6 Huur : Gefailleerde huurde van Klemkerk Vastgoed 2 BV (verhuurder) te Leeuwarden kantoorruimte met opslag aan de Alexanderstraat 1 te Sneek. De huurprijs beliep 1.171,14 exclusief BTW per maand. De huurpenningen vanaf januari 2010 tot en met mei 2010 zijn onbetaald gelaten. De huurovereenkomst is door middel van wilsovereenstemming tussen verhuurder en huurder geëindigd per ultimo mei Als toen is het gehuurde ook feitelijk leeg opgeleverd. De huurbeëindiging is schriftelijk bevestigd door de verhuurder aan de curator. De huurbeëindiging hing samen met het betrekken van een nieuwe bedrijfsruimte aan de Zeilmakersstraat 3b te Sneek. Deze ruimte betreft een nieuw gebouwde bedrijfsopslag met showroomruimte op de bovenverdieping. Ultimo mei/begin juni is gefailleerde naar dit adres verhuisd na oplevering van het casco door de aannemer. Nutsvoorzieningen waren nog niet aangesloten; inrichting was nog niet aangebracht. Over één en ander hierna verder. 1.7 Oorzaak faillissement : De heer Ostendorf is reeds langer (vanaf jaren '80) in het reclamevak werkzaam, eerst in loondienst, later zelfstandig. In 2006 vestigt de heer Ostendorf met zijn vrouw een besloten vennootschap (BV structuur: zie hiervoor paragraaf 1.1). Inbreng in de besloten vennootschappen vindt plaats door middel van volstorting aandelen door inbreng van een deel van de door oprichter (Ostendorf) gedreven onderneming (activa/passiva), vermeld op een inbrengbalans, bedoeld in de akte van oprichting d.d. 28 april 2006, verleden beginverslag bestemd voor rechtbank Leeuwarden, versie november 2004 paraaf 5

6 ten overstaan van notaris Savenije. Deze inbreng vond plaats in Internext Reclamebureau BV en Internext Relatiegeschenken BV. De jaarcijfers betreffende Internext Reclamebureau zijn hiervoor onder paragraaf 1.2 en 1.3 vermeld. Het gezin Ostendorf is getroffen door ziekte. Aanvankelijk werd de zoon ernstig ziek; deze situatie lijkt onder controle. Vervolgens werd ook de heer Ostendorf getroffen door een ernstige ziekte. Hij is en wordt hiervoor behandeld. Daarnaast is sprake van teruggang in de markt als gevolg van de algemene economische teruggang. Daarnaast waren er problemen bij de bouw en oplevering van de nieuwe bedrijfsruimte aan de Zeilmakersstraat 3b te Sneek -deze bouw heeft langer geduurd dan voorzien. Het bedrijf heeft de financieringslasten niet kunnen dragen. In juni 2010 is het faillissement op eigen aangifte uitgesproken. 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faill. : geen 2.2 Aantal in jaar voor faill. : geen 2.3 Datum ontslagaanzegging : niet van toepassing 3. Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving : Internext BV (inschrijfnummer , niet failliet) is eigenaar van een bedrijfsunit aan de Zeilmakersstraat 3b te Sneek (sectie E, nummer 2101, ter grootte van 1 are en 10 centiare). Internext BV heeft bij akte d.d. 17 november 2008 recht van eerste hypotheek verleend aan ING Bank NV tot zekerheid voor de nakoming door Internext Relatiegeschenken BV van de verplichtingen uit de beginverslag bestemd voor rechtbank Leeuwarden, versie november 2004 paraaf 6

7 door ING aan Internext Relatiegeschenken BV verleende financieringsfaciliteit. Uit hoofde van deze financieringsfaciliteit heeft ING per datum faillissement van Internext Relatiegeschenken BV te vorderen een bedrag groot ,84. Het pand was ten tijde van faillissement nog maar sinds twee weken feitelijk in gebruik genomen. Inrichting ontbreekt. Geen nuts-aansluitingen. In het pand bevindt zich een hoeveelheid voorraad en inventarisgoederen (zie hierna). Het pand is gewaardeerd door Cofiton. De curator is in overleg met de ING Bank omtrent het verhaal van de vordering op dit onroerend goed. 3.2 Verkoopopbrengst : nog niet aan de orde. 3.3 Hoogte Hypotheek : , Boedelbijdrage : nog niet aan de orde. Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving : In het perceel aan de Zeilmakersstraat 3b te Sneek bevinden zich diverse goederen. Deels zijn deze goederen eigendom van Internext Relatiegeschenken, deels zijn de goederen eigendom van Internext Reclamebureau. Hierna wordt een opsomming gegeven zowel van de goederen van Internext Reclamebureau als van de goederen van Internext Relatiegeschenken. Als volgt: Internext Relatiegeschenken: - balie; - tafels; - stoelen; - kasten; - mobiele lederen fauteuils; - een frankeermachine; - magnetron; - koelkastje; beginverslag bestemd voor rechtbank Leeuwarden, versie november 2004 paraaf 7

8 - houten kasten; - haard; - kantoorkasten etc. Internext Reclamebureau BV: - vakkenkast; - Xerox kopieerapparatuur; - server HP; - ladenkast; - twee Apple computers. Internext Relatiegeschenken: Verder bevinden zich goederen in het pand Zeilmakersstraat 3b, bestaande uit diverse relatiegeschenken (nieuw), zulks in een honderdtal verhuisdozen. De geschenken zijn zaken als woksets, bed- en badlinnen, elektrische apparaten, kaarsen, kaarsenstandaards, zeep en dergelijke. De inventaris is gewaardeerd in opdracht van BVA Taxaties; een taxatieoverzicht is in het bezit van de curator. Al de voornoemde goederen worden door de ING Bank en door de curator beschouwd als bodemgoederen. Verkoop zal plaatsvinden in opdracht van de curator; de opbrengst zal in verband met het bepaalde in artikel 57 lid 3 Fw. in de boedel vloeien, nu de rechten van de fiscus prevaleren boven de aanspraken van de bezitloos pandhouder (ING Bank). De curator treft thans voorbereidingen voor een veiling via internet. 3.6 Verkoopopbrengst : een internetveiling wordt voorbereid. Hierover zal in het komend kwartaalverslag opgave gedaan kunnen worden. 3.7 Boedelbijdrage : niet van toepassing. De volledige opbrengst vloeit ex artikel 57 lid 3 Fw in de boedel nu beginverslag bestemd voor rechtbank Leeuwarden, versie november 2004 paraaf 8

9 de aanspraken van de fiscus prevaleren boven die van de stille pandhouder. 3.8 Bodemvoorrecht fiscus : van toepassing. Voorraden/onderhanden werk 3.9 Beschrijving : ten tijde van faillissement waren geen voorraden van gefailleerde in de boedel aanwezig Verkoopopbrengst : niet van toepassing 3.11 Boedelbijdrage : niet van toepassing Andere Activa 3.12 Beschrijving : Auto, Volvo V70, bouwjaar 2006, kilometerstand , kenteken 61-SJ-JJ, 2,4 liter benzinemotor, 170 Pk automaat, leren interieur, vele opties. De curator heeft de auto, teneinde de verkoop te bevorderen, laten poetsen en een APK-keuring laten geven. De auto staat thans te koop bij Autobedrijf Bergsma te Joure. Bovendien is de auto via Marktplaats ter verkoop aangeboden. De auto is in goede staat en courant. Door autodealers worden dergelijke auto s aangeboden in de prijsklasse van ,-- tot ,--. Omdat de curator geen handelsmarge behoeft te realiseren, wordt deze auto voor een zeer concurrerende prijs aangeboden. De vraagprijs is ,-- inclusief BTW/BPM Verkoopopbrengst : nog niet bekend. 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren : geen 4.2 Opbrengst : niet van toepassing 4.3 Boedelbijdrage : niet van toepassing Werkzaamheden : geen beginverslag bestemd voor rechtbank Leeuwarden, versie november 2004 paraaf 9

10 5. Bank/Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) : geen Gefailleerde heeft geen financieringsrelatie met ING Bank NV. 5.2 Leasecontracten : niet van toepassing 5.3 Beschrijving zekerheden : zie hiervoor Separatistenpositie : van toepassing; de ING Bank heeft pandrecht op de voorraden, inventarisgoederen, vervoermiddelen, alsmede een recht van eerste hypotheek op het bedrijfspand aan de Zeilmakersstraat 3 b te Sneek. 5.5 Boedelbijdragen : conform de separatistenregeling 5.6 Eigendomsvoorbehoud : er zijn geen crediteuren die aanspraak hebben gemaakt op eigendomsvoorbehoud. 5.7 Reclamerechten : er zijn geen crediteuren die aanspraak hebben gemaakt op reclamerecht 5.8 Retentierechten : er zijn geen crediteuren die aanspraak hebben gemaakt op retentierecht 6. Doorstart/voortzetten Voortzetten 6.1 Exploitatie/zekerheden : er is geen sprake van voortzetting van het bedrijf. 6.2 Financiële vastlegging : niet van toepassing Doorstart 6.3 Beschrijving : Er is geen sprake van een doorstart 6.4 Verantwoording : niet van toepassing. 6.5 Opbrengst : niet van toepassing 6.6 Boedelbijdrage : niet van toepassing beginverslag bestemd voor rechtbank Leeuwarden, versie november 2004 paraaf 10

11 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht : De curator heeft geen geordende boekhouding aangetroffen. De curator heeft een grote doos administratie opgehaald bij Terpstra Accountants te Sneek. In deze doos bevindt zich niet alleen de administratie van de gefailleerde bedrijven, maar ook van de bedrijven Internext BV, Aquanext BV, Otilio BV en Ostendorf BV. Wat ontbreekt is met name een actuele proef-saldibalans, actuele standen van debiteuren en crediteuren. De administratie wordt door de heer en mevrouw Ostendorf zelf bijgehouden, met, voorzover de accountant wist, het boekhoudprogramma Exact. Voor het jaar 2010 heeft Terpstra Accountants geen werkzaamheden verricht op administratief gebied. De gegevens zijn aanwezig bij de heer en mevrouw Ostendorf zelf. Voor verder onderzoek heeft de curator aanvullende gegevens nodig tot en met datum faillissement, waaronder met name de bankafschriften. De (omvangrijke) doos administratie vergt sorteerwerk per vennootschap en vervolgens per onderdeel (crediteuren, belasting, personeel etc.). 7.2 Depot jaarrekeningen : ja. 7.3 Goedk. Verkl. Accountant : het gaat om een samenstellingsverklaring. 7.4 Stortingsverpl. aandelen : voldaan door middel van inbreng in natura. De curator moet de inbreng en de rechtmatigheid daarvan nog onderzoeken. 7.5 Onbehoorlijk bestuur : geen aanwijzingen voor gevonden tot heden. 7.6 Paulianeus handelen : Geen aanwijzingen voor gevonden tot heden. In onderzoek is met name de registratie van domeinnamen. De heer Ostendorf is houder van een zeer groot beginverslag bestemd voor rechtbank Leeuwarden, versie november 2004 paraaf 11

12 aantal domeinnamen. Onder een belangrijk deel van die domeinnamen waren ten tijde van faillissement websites actief. Met name de website high-endbusinessgifts wekt in dit verband interesse. Achtergrond daarvan is, dat tot ultimo 2009 gefailleerde verkooprecht had betreffende relatiegeschenken voor exclusieve merken. Gefailleerde was niet de enige die dit verkooprecht had. Het verkooprecht is geëindigd per ultimo De voormalige concurrent is geïnteresseerd in de website. Het is geen uitgemaakte zaak dat deze website tot het vermogen van de gefailleerde vennootschap behoort. De curator doet onderzoek naar registratie van domeinnamen en eventuele overdracht van domeinnamen voor faillissement. 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen : geen 8.2 Pref. vord. van de fiscus : tot op heden niet opgegeven 8.3 Pref. vord. van het UWV : niet van toepassing 8.4 Andere pref. crediteuren : tot heden: geen 8.5 Aantal concurrente crediteuren : Tot heden hebben zich 3 crediteuren bij de curator gemeld. die tezamen een bedrag groot 2.862,91 te vorderen hebben, zie aangehechte lijst (productie 3) Evenwel beloopt de som van de crediteurenvorderingen volgens opgave van gefailleerde per faillissementsdatum een bedrag groot 5.004, Bedrag concurrente crediteuren : zie hiervoor, paragraaf Verwachte wijze van afwikkeling : nog niet bekend. 9. Overig 9.1 Termijn afwikkeling faill. : nog niet bekend. 9.2 Plan van aanpak : Onderzoek voorgeschiedenis, onderzoek inbreng, verkoop bedrijfsactiva. beginverslag bestemd voor rechtbank Leeuwarden, versie november 2004 paraaf 12

13 9.3 Indiening volgend verslag : 15 september 2010 J.H. van der Meulen, curator. Bijlagen: 1. Tijdschrijfformulier naar tijdspecificatie; 2. Tijdsregistratie per tijdschrijfgroepen; 3. Lijst concurrente vorderingen; 4. Tussentijds financieel verslag; 5. Geen boedelmutatieformulier nu geen mutaties hebben plaatsgehad en de stand van de boedelrekening nihil beloopt. beginverslag bestemd voor rechtbank Leeuwarden, versie november 2004 paraaf 13

FAILLISSMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 14 april 2015

FAILLISSMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 14 april 2015 1 47634 FAILLISSMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 14 april 2015 Gegevens onderneming : Automotive Friesland BV Inschrijving KvK : 01129706 Adres : Schrijnwerkersstraat 10-12 8601 VD Sneek l Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 6 juni 2011. : Exploitatie van een bouwbedrijf, met name gericht op restauratie- en renovatiewerken.

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 6 juni 2011. : Exploitatie van een bouwbedrijf, met name gericht op restauratie- en renovatiewerken. 47439 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 6 juni 2011 Gegevens onderneming : Bouwbedrijf Gerben Kuperus BV Bleekstraat 44 8754 CL Makkum Faillissementsnummer : F11/43 Datum uitspraak : 15 februari 2011

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:2 Datum: 20 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:2 Datum: 20 januari 2015 1 47633 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:2 Datum: 20 januari 2015 Gegevens onderneming : Auto van der Zee BV Faillissementsnummer : F.17/14/145 Datum uitspraak : 8 juli 2014 Curator : mr. J.H. van der Meulen

Nadere informatie

Verslagperiode : 2 juli 2014 tot en met 24 september 2014 Bestede uren in verslagperiode : 4 uur en 48 minuten Bestede uren Totaal : 16 uur

Verslagperiode : 2 juli 2014 tot en met 24 september 2014 Bestede uren in verslagperiode : 4 uur en 48 minuten Bestede uren Totaal : 16 uur FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MAAK & RAAK B.V., statutair gevestigd te Haarlemmermeer, gevestigd te (1363 WN) Almere aan

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MAAK & RAAK B.V., statutair gevestigd te Haarlemmermeer, gevestigd te (1363 WN) Almere aan

Nadere informatie

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 januari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

BEGINVERSLAG Datum: 17 december 2014

BEGINVERSLAG Datum: 17 december 2014 1 47653 BEGINVERSLAG Datum: 17 december 2014 Gegevens onderneming : T2 Entertainment BV KvK-nummer : 01113509 Adres : De Gaffel 25, 9206 AV Drachten Faillissementsnummer : F.17/14/257 Datum uitspraak :

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Contour Communication B.V., statutair gevestigd te Enkhuizen, gevestigd te (1328 ET) Almere

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:4 Datum: 19 juni 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:4 Datum: 19 juni 2013 1 200408 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:4 Datum: 19 juni 2013 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Greidanus Metselwerken BV Faillissementsnummer : F12/152 Datum uitspraak : 22 mei 2012 Curator

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3. Datum: 16 december 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3. Datum: 16 december 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3. Datum: 16 december 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 19 februari 2013

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 19 februari 2013 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 19 februari 2013 Gegevens onderneming : Reliable Moving B.V. te Alphen aan den Rijn Faillissementsnummer : F.09/13/30 Datum uitspraak : 15 januari 2013 Curator : mr.

Nadere informatie

twee bloemenwinkels. Omzetgegevens : 2007: 523.804,--; 2008: 533.897,--; 2009: 438.499,--.

twee bloemenwinkels. Omzetgegevens : 2007: 523.804,--; 2008: 533.897,--; 2009: 438.499,--. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 5 april 2011 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Fresh Chain Retail BV. Faillissementsnummer : F 11/176 Datum uitspraak : 1 maart 2011 Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 27 november 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 27 november 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 27 november 2012 Gegevens onderneming : Synchronicity/Design B.V., gevestigd te (2012 NH) Haarlem aan de Wagenweg 98 zwart Insolventienummer : F12/533

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012 Gegevens failliet: IndiEco Holding B.V. Faillissementsnummer: 12/110 F Datum uitspraak: 14 februari 2012 Rechter-commissaris: Curator: Activiteiten

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 4 mei 2015 Gegevens onderneming: Arjan Uil Beheer B.V. (KbK nr. 02082548) gevestigd Datum uitspraak: 10 maart 2015 Curator:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 september 011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 september 011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 september 011 Gegevens ondernemingen : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Car Lease Holland B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 mei 2010

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 mei 2010 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 mei 2010 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Nummer: 2 Datum: 28 december 2010

Nummer: 2 Datum: 28 december 2010 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 28 december 2010 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap ZappSpace B.V. Faillissementsnummer : F 10/741 Datum uitspraak : 28 september 2010 Rechter-commissaris

Nadere informatie

De BV bestaat i.o. sinds 1 november 2011, is op 7 februari 2012 formeel opgericht en reeds op 12 maart 2013 gefailleerd.

De BV bestaat i.o. sinds 1 november 2011, is op 7 februari 2012 formeel opgericht en reeds op 12 maart 2013 gefailleerd. FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73a FW nummer: 1 Gegevens onderneming : Naam: All Glas Almere B.V. Faillissementsnummer : 16/13/265F Datum uitspraak : 12 maart 2013 Curator : mr.drs. G. Kuijper Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 maart 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 maart 2015 1 47653 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 maart 2015 Gegevens onderneming : T2 Entertainment BV KvK-nummer : 01113509 Adres : De Gaffel 25, 9206 AV Drachten Faillissementsnummer : F.17/14/257 Datum

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1

Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 13 februari 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 (EINDVERSLAG) Datum: 3 april 2015 Gegevens onderneming: TM Installatietechniek B.V., KvK-nummer 02087680, gevestigd te (9645 KX)

Nadere informatie

Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk

Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 2 januari 2012 Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk Faillissementsnummer : 10/929 F

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 1 april 2010. : 20-04- 09 na het intrekken van de surséance van betaling d.d. 15 april 2009 Rechter-commissaris

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 1 april 2010. : 20-04- 09 na het intrekken van de surséance van betaling d.d. 15 april 2009 Rechter-commissaris FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 1 april 2010 Gegevens onderneming : Carrosseriefabriek Kees Mulder B.V. Faillissementsnummer : 09/266 Datum uitspraak : 20-04- 09 na het intrekken van de surséance

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 25 juli 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 25 juli 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 25 juli 2013 Gegevens onderneming: de besloten vennootschap Laurens Marius College B.V., gevestigd te Apeldoorn aan de Oude Apeldoornseweg 41-45. Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TRAFFIC AND SECURITY SOLUTIONS B.V., statutair gevestigd te Almere, gevestigd te (1332 BC)

Nadere informatie

De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw nummer 2 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Indien dit verslag een

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Gegevens onderneming : Stichting Kraamzorg Natural Care Faillissementsnummer : F11/765 Datum uitspraak : 11 oktober 2011 Curator : mr. A.Y. Kroll

Nadere informatie