VK BZO C6 1 2/2/2015 BEROEPSKEUZE ZELFONDERZOEK COMPARE 6

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VK BZO C6 1 2/2/2015 BEROEPSKEUZE ZELFONDERZOEK COMPARE 6"

Transcriptie

1 VK BZO C6 1 2/2/2015 BEROEPSKEUZE ZELFONDERZOEK COMPARE 6

2 VK BZO C6 2 2/2/2015 PERSOONLIJKE RAPPORTAGE VAN Test Persoon

3 VK BZO C6 3 2/2/2015 Gegevens deelnemer School Naam VMBO Utrecht Test Persoon Afnamedatum 29 Januari 2015 Disclaimer Bij de interpretatie van dit rapport dient rekening gehouden te worden met de eigenschappen van het specifieke instrument. Dit rapport is niet geschikt voor gebruik bij personeelsselectievraagstukken. Testmedia.nl is niet aansprakelijk voor consequenties van oneigenlijk gebruik van deze rapportage, deze aansprakelijkheid ligt geheel bij de organisatie die het betreffende instrument inzet. Dit rapport is automatisch gegenereerd. Interessen, belangstellingen en competenties kunnen stevig in iemands persoonlijkheid verankerd liggen. Maar ze kunnen ook onder invloed van de omstandigheden en als gevolg van opleiding en ervaringen veranderen. Zeker wanneer mensen een periode met forse veranderingen doormaken, kunnen belangstellingen sterk variëren. Voor de uitkomsten van dit onderzoek is daarom een geldigheidsduur van maximaal 12 maanden vastgesteld.

4 VK BZO C6 4 2/2/2015 Interpretatie van de uitslagen De uitslagen van vragenlijst zijn genormeerde schaalwaarden of stanines. Deze stanines hebben een bereik van 1 t/m 9. Een stanine- uitslag geeft de relatieve hoogte van de behaalde score en de relatieve frequentie waarin deze bij een vergelijkbare normgroep voorkomt. Een voorbeeld kan dit wat verduidelijken. Een uitslag stanine 2 wil zeggen dat ongeveer 7 % van de personen in de normgroep eenzelfde uitslag behaalde als jij, dat 4 % van de personen in de normgroep een uitslag behaalde die lager was en 89 % een uitslag die hoger was. VERDELING VAN INDIVIDUELE UITSLAGEN BINNEN DE STANINESCHAAL % personen van de normgroep met betreffende score - (cumulatieve score) met een hogere score stanine 1 4 % (4 %) 96 % laag stanine 2 7 % (11 %) 89 % stanine 3 12 % (23 %) 77 % ondergemiddeld stanine 4 17 % (40 %) 60 % gemiddeld stanine 5 20 % (60 %) 40 % bovengemiddeld stanine 6 17 % (77 %) 23 % stanine 7 12 % (89 %) 11 % hoog stanine 8 7 % (96 %) 4 % stanine 9 4 % (100 %) 0 % Een stanine uitslag geeft dus een relatieve positie weer van een individueel persoon ten opzichte van anderen. Een individu wiens score valt in stanine 7, behaalt een score die door ongeveer 12 % van de personen in de referentiegroep is behaald, 77 % van de personen in de referentiegroep behaalde een score die lager is en 11 % een score die hoger is. De staninescores tonen u hoe u op de zes menstypen scoort ten opzichte van de vergelijkingssteekproef van mensen die deze test hebben gedaan. Bedenk wel dat deze scores in verhouding staan tot de desbetreffende steekproef van mensen. Uw staninescores zouden dus kunnen afwijken als u vergeleken zou worden met een andere normgroep.

5 VK BZO C6 5 2/2/2015 Schaal Stanine Realistisch-Technisch 8 Intellectueel-Onderzoekend 7 Artistiek-Creatief 5 Sociaal-Contactueel 4 Ondernemend-Bestuurlijk 4 Conventioneel-Administratief 5 U scoorde het hoogst op: Realistisch-Technisch Intellectueel-Onderzoekend Artistiek-Creatief

6 VK BZO C6 6 2/2/2015 ALGEMEEN Het belangrijkst zijn de hoogste scores in het interesseprofiel. Wordt het interesseprofiel gedomineerd door één type of zijn het er meer? In het algemeen domineren twee of drie typen het profiel en is dus de combinatie van deze typen belangrijk is voor een goed begrip van de interesses. Veelal heeft een respondent totaal geen affiniteit heeft met bepaalde typen. Soms is er zelfs een actieve afkeer van bepaalde werksoorten. Dit levert zinvolle informatie op omdat de laagste scores in het profiel vaak dingen uitsluiten. Bij iemand die zeer laag op Realistisch scoort, is het niet zinvol om aan beroepen te denken waarbij je vuile handen krijgt. Door de combinatie te maken van de hoogste en laagste scores krijgt het interessepatroon van de respondent meer diepte. En natuurlijk zijn er ook mensen die geen lage scores hebben. Maar ook dat is zinvolle informatie. De differentiatie in RIASOC-interesseprofielen kan per persoon nogal verschillen. Sommige mensen maken weinig onderscheid tussen de antwoordmogelijkheden, anderen vinden de verschillen tussen leuk en niet leuk juist heel groot. Gelijkmatige profielen zijn vaak een teken van weinig kennis over verschillende werksoorten of een gebrek aan besluitvaardigheid. Grillige profielen horen meestal bij mensen die goed weten wat ze wel en niet willen. Maar bij profielen met een grote differentiatie zal toch gecontroleerd moeten worden of de respondent eigen voorkeuren niet te zwart-wit heeft neergezet. Het komt voor dat mensen op grond van gebrekkige informatie of eenzijdige voorlichting een bepaalde werksoort resoluut afwijzen. Zo is administratief in sommige kringen een beladen woord, omdat het synoniem zou zijn met saai en uitzichtloos werk. INTERESSE Interessen vormen een belangrijk aspect in iemand's zelfbeschrijving van de eigen persoonlijkheid. Beroepskeuze is een uitdrukking van de persoonlijkheid. Beoefenaars van een bepaald beroep hebben overeenkomstige persoonlijkheden en zullen daarom een karakteristieke interpersoonlijke omgeving vormen. Interesse in een bepaalde soort functie/werkomgeving kan worden opgevat als een persoonseigenschap, die kan worden samengevat aan de hand van de zes persoonstypen. Van zowel personen als van beroepen cq. studies kan een profiel worden opgesteld dat het onderlinge relatieve belang van de zes persoonstypen weergeeft. De passing of congruentie van de persoon (menstype) en beroep/studie (werktype) heeft een positieve invloed op de tevredenheid met en de prestaties in een beroep of studie. Personen die bij het persoonsprofiel passen en die bijbehorende keuzen maken, hebben een grotere kans in dit beroep succesvol en tevreden te zijn.

7 VK BZO C6 7 2/2/2015 Hieronder vindt U een beschrijving van de zes menstypen en werkomgevingen Het Realistische menstype houdt van activiteiten waarin het heel direct en manipulatief kan omgaan met dingen: (electrisch) gereedschap, machines, materialen, planten of dieren. Het Realistisch menstype heeft een goed technisch inzicht, is handvaardig en gebruikt graag zijn lichaamskracht. Doorgaans houdt het Realistisch menstype niet van sociale bezigheden zoals onderwijzen of verzorgen en mist hij ook de vaardigheden daarvoor. Het Realistisch menstype ziet zich Zelf als practisch, handvaardig en realistisch. In de Realistische werkomgeving wordt gewerkt met machines, (electrisch) gereedschap, dingen, planten en dieren. De omgeving stimuleert en beloont mechanisch-technische en motorische vaardigheden. De Realistische omgeving biedt ruimte aan praktische, productieve en materialistische waarden, en aan robust, avontuurlijk en soms zelfs risicovol gedrag. Tevens worden aangepast gedrag en het degelijk uitvoeren van taken op prijs gesteld. Beroepen/werkomgevingen in de techniek (bijvoorbeeld machine en techniek, zoals electro of mechanica), de agrarische sector en enkele sectoren in de dienstverlening. Ter illustratie: automonteur, bouwtimmerman, chemisch laborant, metselaar, loonwerker in de landbouw, procesoperator, meubelstoffeerder, brood- en banketbakker. Het Intellectuele menstype is er op uit de hem omringende, natuurkundige, biologische en culturele verschijnselen via observatie en onderzoek te doorgronden en te beheersen. Hij bezit wetenschappelijke en mathematische vaardigheden. Over het algemeen vermijdt hij activiteiten die een leidinggevend, overredend, commercieel, sociaal of routinematig optreden vereisen. Het Intellectueel menstype ziet zich Zelf als nauwkeurig, wetenschappelijk en intellectueel. In de Intellectuele werkomgeving gaat het om onderzoekende werkzaamheden teneinde problemen op te lossen of kennis te vergaren. De omgeving stimuleert en beloont analytische, wetenschappelijke, technische en verbale vaardigheden. De intellectuele omgeving biedt ruimte aan theoretische, creatieve en ideële waarden, en aan volhardend, kritisch en soms zelfs sceptisch gedrag. Goed gedocumenteerde bijdragen aan kennis of aan de oplossing van praktische problemen worden op prijs gesteld. Beroepen/werkomgevingen in de techniek en beroepen waar een hogere opleiding voor vereist is (bijvoorbeeld socioloog, didacticus, cultureel antropoloog, archivaris, apotheker, biochemicus, natuurkundige en overige wetenschappelijke medewerkers/onderzoekers). Op midelbaar niveau bijvoorbeeld boomchirurg, kartograaf, laboratoriummedewerker, computerprogrammeur, pedagogisch medewerker, diëtiste, analist. Op lager niveau voelt een intellectuel-onderzoekend type zich niet thuis. Bij een laag opleidingsniveau en een relatief hoge score op Intellectueelonderzoekend, is verdere scholing en studie derhalve aangewezen.

8 VK BZO C6 8 2/2/2015 Het Artistieke menstype heeft een voorkeur voor vrije, ongestructureerde activiteiten, waarin hij zich op kunstzinnige wijze kan uiten. Hij bezit artistieke vaardigheden: toneelspelen, schrijven, tekenen, schilderen, beeldhouwen, musiceren of dansen. Hij houdt niet van geordende, systematische of repetitieve werkzaamheden en bezit weinig administratieve vaardigheden. Her Artistieke menstype ziet zich Zelf als expressief, origineel en onafhankelijk. In de Artistieke werkomgeving worden creatieve bezigheden op het gebied van literatuur, muziek en/of beeldende kunst verricht. Waarden, die door de artistieke omgeving worden gestimuleerd en beloond, zijn onder meer esthetiek, verbeelding en oorspronkelijkheid. Er is ruimte voor origineel, onconventioneel en soms zelfs provocerend gedrag. Doel is het leveren van artistieke producten (kunstwerken) of producties (opvoeringen). Beroepen/werkomgevingen in de beeldende kunst, literatuur en muziek. Ter illustratie kunnen op een lager opleidingsniveau de volgende beroepen waarin het artistiek-creatieve menstype zich thuis voelt, genoemd worden: zanger, scriptgirl, kapper, bloemenbinder en etaleur/decorateur. Op middelbaar niveau beroepen als galeriehhouder, fotograaf, juwelier, cameraman of DTP- medewerker in de grafische en op de hogere niveaus onder meer architect, musicoloog, modeontwerper, tuinarchitect en beeldend kunstenaar. Het Sociale menstype houdt van werkzaamheden waarin hij met andere mensen kan omgaan, teneinde deze te informeren, onderwijzen, ontwikkelen, genezen, verzorgen of amuseren. Hij bezit contactuele vaardigheden zoals: tact, geduld, aandacht. Doorgaans vermijdt hij technische bezigheden en mist hij ook vaardigheden daarin. Het Sociale menstype ziet zich Zelf als behulpzaam, vriendelijk en betrouwbaar. In de Sociale werkomgeving wordt met mensen gewerkt, in een helpende of dienstverlenende zin. De omgeving verlangt interpersoonlijke, communicatieve en contactuele vaardigheden. De sociale omgeving biedt ruimte aan humanitaire waarden en aan begripvol, geduldig en tactvol gedrag. Waar het om gaat is het verzorgen, genezen en troosten, of het onderwijzen, voorlichten en vermaken van anderen. Beroepen/werkomgevingen in de lichamelijke zorgverlening en geestelijke gezondheidszorg. Ter illustratie enkele beroepen waarin het sociale menstype zich thuis voelt. Op een lager niveau zijn dat bij voorbeeld huishoudelijke hulp in de thuiszorg voor ouderen of medewerkster kinderdagverblijf. Op een middelbaar niveau valt te denken aan apothekersassistente, verpleegkundige, toeristisch informatrice, sociaal werker en activiteitenbegeleidster en op de hogere niveaus zijn voorbeeldberoepen huisarts, pedagoog, pastor, docent en therapeuten.

9 VK BZO C6 9 2/2/2015 Het Ondernemende menstype streeft organisatorische, politieke of economische doelen na. Hij geeft goed leiding en weet anderen van iets te overtuigen (bijvoorbeeld verkopen van dingen of ideeën). Daarentegen houdt hij niet van wetenschappelijke activiteiten en bezit hij ook weinig vaardigheden in die richting. Hij vermijdt activiteiten die een zorgvuldige observatie en wetenschappelijk-analytisch denken vereisen. Het Ondernemende menstype ziet zich Zelf als energiek, ambitieus en sociabel. In de Ondernemende werkomgeving wordt ook met mensen gewerkt, maar nu in commerciële, politieke, of leidinggevende zin. De omgeving verlangt ook nu interpersoonlijke vaardigheden, maar deze dienen van overtuigende en gezaghebbende aard te zijn. De ondernemende omgeving biedt ruimte aan commerciële en politieke waarden, en aan doelstellingen zoals succes, macht, populariteit en bekendheid. In de ondernemende werkomgeving gaat het erom iets van anderen gedaan te krijgen of iets aan anderen te verkopen, producten of ideeën. Beroepen/werkomgevingen: leidinggevende en commerciele beroepen en beroepen in het (openbaar) bestuur. Ter illustratie enkele beroepen waarin het ondernemende-bestuurlijke menstype zich thuis voelt, zijn op een lager opleidingsniveau beroepen als beroepsmilitair, marktkoopman en huis- aan -huis verkoper. Op middelbaar niveau kleine zelfstandigen, vertegenwoordigers, winkelverkopers, politieagenten, boekverkopers, campingbeheerders, persfotografen, douaneambtenaren, dansleraren, teamleiders en afdelingschefs. En op een hoger niveau juristen, ondernemers, accountmanagers, pr-adviseurs, politici en managers. Het Conventionele menstype heeft een voorkeur voor duidelijke, geordende werkzaamheden, die een precieze en systematische aanpak vergen. Hij bezit administratieve vaardigheden. Hij vermijdt doorgaans onduidelijke en ongestructureerde activiteiten en mist artistieke aanleg. Het Conventionele Menstype ziet zich Zelf als ordelijk en goed in het uitvoeren van een gemaakte planning. In de Conventionele werkomgeving draait het om handhaven en toepassen van regels en voorschriften. De omgeving stimuleert en beloont administratieve vaardigheden en vereist het vermogen om volgens strikte normen en standaarden te werken. De conventionele omgeving biedt ruimte aan waarden zoals zekerheid, duidelijkheid en stabiliteit, en aan conformistisch, betrouwbaar en ordelijk gedrag. In de conventionele omgeving vinden we beroepen op administratief gebied en op het terrein van de ordehandhaving en wetstoepassing. Beroepen/werkomgevingen: administratieve beroepen, controlerende functies, financiële beroepen, en ambtenaarsberoepen. Ter illustratie zijn beroepen waarin het conventionele menstype zich thuis voelt doorgaans beroepen met een flinke juridische of administratieve component. Op een lager opleidingsniveau valt te denken aan postsorteerder, datatypist of archiefmedewerker. Op middelbaar niveau vele administratieve, secretariële en boekhoudkundige beroepen. Op een hoger niveau zijn typische beroepen bij voorbeeld deurwaarder en notaris.

10 VK BZO C6 10 2/2/2015 CONSISTENTIE VAN UW PROFIEL UW PROFIEL IS CONSISTENT De zes typen staan niet in willekeurige volgorde. Zij staan in een circulair verband. Zo staat bijvoorbeeld de intellectuele interesse dicht bij de artistieke interesse maar veel verder af van de zakelijk-organisatorische interesse. En daarmee zijn ook de intellectuele en artistieke werkomgevingen meer gelijkend op elkaar dan de intellectuele en ondernemend-organisatorische werkomgevingen. Het artistieke type bijvoorbeeld staat veel verder af van het conventionele type dan van het intellectuele type. Concreet staat dicht bij conventioneel, maar ver van sociaal. Deze inhoudelijke (dis)similariteiten zijn in het hexagon weergegeven. Het begrip consistentie is direct gekoppeld aan deze hexagonale voorstelling. Consistentie zegt iets over de stabiliteit en voorspelbaarheid van uw profiel. Consistentie verwijst naar de ordening van de zes types in het Persoons- en Omgevingsprofiel. consistent Als de twee eerste types waarmee de grootste similariteit is vastgesteld in het hexagon naast elkaar liggen, spreken we van consistentie (bijvoorbeeld SOAICR). minder consistent Als deze types alternerend geordend zijn (bjvoorbeeld SCAIRO) is het profiel minder consistent. inconsistent En als de types tegenover elkaar liggen in het hexagon is sprake van maximale inconsistentie. Personen met een inconsistent profiel verenigen psychologische eigenschappen in zich die minder goed combineerbaar zijn. De consequentie is dat het waarschijnlijk moeilijker zal zijn om mensen te vinden die dit soort karakteristieken combineren in één individu. Er kan hier sprake zijn van een knelpuntberoep. De consistentie-informatie doet geen uitspraak over het al of niet kunnen voorkomen van een bepaalde lettercombinatie; het geeft alleen aan dat zij in een populatie waarschijnlijk minder zal voorkomen, omdat de persoon of omgeving eigenschappen combineert die 'psychologisch tegenstrijdig' zijn. DIFFERENTIATIE VAN UW PROFIEL DE DIFFERENTIATIE VAN UW PROFIEL IS REDELIJK (1.25) Persoons- en omgevingsprofielen verschillen in de mate waarin ze duidelijk zijn gedefinieerd. De differentiatie-index van Iachan geeft de mate aan waarin de profielen duidelijk van elkaar te onderscheiden vallen.

11 VK BZO C6 11 2/2/2015 UITKOMSTENPATROON (R I A) - TOELICHTING In dit uitkomstenpatroon spelen de menstypen R I A een relatief belangrijke rol. Daarom volgt hier een nadere omschrijving van mensen die zowel een hoge R, I als A in hun profiel hebben. Dit is een algemene omschrijving die geldt voor mensen waarbij deze drie-letter-code richting geeft aan het profiel, ongeacht de volgorde van de eerste drie letters. Dus deze tekst geldt voor alle combinaties met deze drie letters. Het is dus niet zo dat alle hieronder genoemde aspecten ook volledig van toepassing zijn. Dit is onder meer afhankelijk van de vraag of binnen deze combinatie nog een duidelijke rangorde te maken is en hoe uitgesproken de verschillen tussen de andere drie scores binnen het RIASOCprofiel zijn. Het zelfonderzoek laat je werkomgevingen/beroepen zoeken die goed aansluiten bij je persoonlijkheidstype. Doorgaans geldt dat mensen die werk doen die bij hun persoonlijkheid (werkstijl) passen de meeste voldoening, waardering en succes ervaren. De drie-letter-code moet gezien worden als een korte typering van de gemiddelde beroepsbeoefenaar in een bepaald beroep. Bijvoorbeeld: aan het beroep van vertegenwoordiger is de code OSC toegekend, deze code typeert de gemiddelde vertegenwoordiger, in de eerste plaats ondernemend, in de tweede plaats sociaal en in de derde plaats conventioneel. Het zal duidelijk zijn dat niet iedere vertegenwoordiger precies deze OCS-code zal hebben. Ook zal duidelijk zijn dat in ieder beroep verschillende types werken, doch hoe groter de overeenkomst van het gekozen beroep met de drie-letter-code hoe groter de kans dat het beroep aansluit bij jouw persoonlijkheid, interessen, vaardigheden en waarden. Wanneer alle drie de letters van je persoonlijke code in een beroep voorkomt, is er een hele grote overeenkomst en dus een heel grote kans dat het beroep bij je zal passen. R Realistisch-technisch R staat voor interesse in natuur en techniek, doelgericht en concreet bezig zijn. Het realistischtechnische menstype is graag bezig zijn met concrete, werkzaamheden als het met de handen werken, lichaamskracht gebruiken en iets concreets creëren, liefst op korte termijn. Problemen worden op een pragmatische wijze op, waarbij vooral op het eindresultaat telt. Deze realistisch ingestelde types maken zaken niet onnodig ingewikkeld. Voorbeeldberoepen waarin dit menstype werkt, zijn op een lager opleidingsniveau coupeuse, bulldozerchauffeur, vrachtwagenchauffeur, baggerwerker, heiwerker, havenwerker, metselaar of loonwerker in de landbouw. Op een middelbaar niveau procesoperator, liftmonteur, geluidtechnicus, confectietechnicus, meet- en regeltechnicus, chemisch laborant, automonteur. En op een hoog opleidingniveau is dat bijvoorbeeld levensmiddelentechnoloog, werktuigbouwkundige, bouwkundig opzichter, chemisch technoloog of bodemkundig onderzoeker. I Intellectueel-onderzoekend I staat voor onderzoek, nieuwsgierigheid en intellectuele werkzaamheden. Kenmerkend voor dit type is een onderzoekende en leergierige houding. Ze studeren graag en staan open voor nieuwe kennis, moderne ontwikkelingen en afwijkende inzichten. En ze houden van abstracte en en theoretische vraagstukken. Ze bekijken vraagstukken van verschillende kanten en komen het liefst goed beslagen ten ijs. Dit type wordt door anderen soms als te genuanceerd en besluiteloos gezien. Ook worden ze soms belerend en onpraktisch ervaren. Voorbeeldberoepen waarin het I-type werkt, zijn op een middelbaar opleidingsniveau analist, laboratoriumtechnicus, medisch laboratoriumassistent. Op hoger niveau valt te denken aan archivaris, condervator, planoloog, biochemicus, plantkundige en aan wetenschappelijk medewerkers en onderzoekers. Er zijn eigenlijk geen banen op een lager niveau waar een I-type zich thuisvoelt. Bij een hoge I score en een laag opleidingsniveau is verder leren dan ook aangewezen. RI/IR-types zijn mensen die in hun technische beroep het naadje van de kous willen weten. Zij zijn de troubleshooters die graag inhoudelijk uitgedaagd worden. Storingzoeken is een typische RIliefhebberij. Voorbeeldberoepen waarin het RI/IR type zich thuis voelt, zijn op hoger niveau ingenieursberoepen. Op middelbaar niveau zijn ze in allerhande constructeursbanen te vinden, zoals constructeur meet- en regeltechniek. Andere beroepen die bij deze combinatie passen zijn: landmeetkundige, technisch tekenaar, elektricien, koeltechnisch monteur (middelbaar niveau) en betonconstructeur, bouwkundig ingenieur, ingenieur plantveredeling, levensmiddelentechnoloog en dierenarts (op een hoger niveau). Vanwege de intellectuele component die door het intellectuele-onderzoekende type ingebracht wordt, zijn er niet veel banen op laag niveau die echt goed aansluiten op dit combinatietype. Bij een hoge I score en een laag opleidingsniveau is verder leren dan ook aangewezen. Bij het profiel van R, I en A (in willekeurige volgorde) zien we mensen met een voorkeur voor techniek, onderzoek en creativiteit. Zij willen dingen creëren, onderzoeken of verbeteren. Daarbij hebben zij enerzijds een technisch of praktisch nut voor ogen en willen zij anderzijds toch ook een artistieke component in hun werk. Tuinarchitect is een beroep waarin deze elementen duidelijk herkenbaar voorkomen: de mogelijkheden en beperkingen van de beplanting onderzoeken (I), een ontwerp maken (A) en het werk uitvoeren, met alle bijkomende praktische en natuuraspecten (R). Andere voorbeeldberoepen waarin dit type zich thuis voelt, zijn op middelbaar niveau boomchirurg en geluidtechnicus en op hoger niveau bijvoorbeeld archeoloog. RIA/IRA-beroepen: RIA: beeldtechnicus, geluidtechnicus,programmatechnicus IRA: boomchirurg, industrieel vormgever, landschapsarchitect, plantkundige, stedebouwkundige

12 VK BZO C6 12 2/2/2015 RAI: diamantbewerker, chemigraaf, graveur, lithograaf, meubelmaker, muziekinstrumentmaker, pianostemmer IAR: archeoloog, technisch wetenschappelijk fotograaf AIR: binnenhuisarchitect, industrieel ontwerper, kunstrestaurateur, tuinarchitect ARI: aardewerkdecorateur, architect, beeldhouwer, dessinateur, edelsmid, glasschilder, glazenier, grafisch ontwerper, meubelontwerper

13 VK BZO C6 13 2/2/2015 SECTOREN, PROFIELEN EN OPLEIDINGSDOMEINEN Economie Economie en ondernemen Handel en ondernemerschap Landbouw en natuurlijke omgeving Groen Voedsel, natuur en leefomgeving Techniek Bouwen, wonen en interieur Afbouw, hout en onderhoud Techniek Bouwen, wonen en interieur Bouw en infra Techniek Media, vormgeving en ICT Informatie en communicatietechnologie Techniek Media, vormgeving en ICT Media en vormgeving Techniek Produceren, installeren en energie Techniek Produceren, installeren en energie Techniek en procesindustrie OPLEIDINGSDOMEINEN, SUBDOMEINEN EN BEROEPENCLUSTERS Afbouw, hout en onderhoud Hout en meubel Meubels en (scheeps)interieurs maken Ambachtelijke techniek Creatief Vakmanschap Ambachtelijke techniek Goud- en Zilversmeden Ambachtelijke techniek Pianotechniek Collectiebeheer Collectiebeheer Bouw en infra Infrastructuur Middenkader bouw en infra Handel en ondernemerschap Mode en interieurindustrie Interieuradvies Informatie en communicatietechnologie Applicatieontwikkeling Applicatieontwikkeling Media en vormgeving Evenemententechiek Podium- en Evenemententechniek Media en vormgeving Mediatechniek Printmedia Media en vormgeving Mediavormgeving Mediavormgeving Media en vormgeving Ruimtelijke vormgeving Ruimtelijke vormgeving Techniek en procesindustrie Werktuigbouwkunde Precisietechniek Voedsel, natuur en leefomgeving Natuur en vormgeving Bloem, groen en styling

14 VK BZO C6 14 2/2/2015 OVERZICHT OPLEIDINGSDOMEINEN I Sector Techniek Profiel Bouwen, wonen en interieur 1. Domein Afbouw, hout en onderhoud Kennis van ontwerpen, bouwtekeningen, materialen en technieken; technisch inzicht, ruimtelijk voorstellingsvermogen en handvaardigheid; problemen kunnen analyseren en uitvoerbare oplossingen bedenken; kunnen samenwerken in teamverband en goed kunnen communiceren. In dit domein werk je in de bouw. Jij bouwt niet zelf, maar maakt de gebouwen af. Je schildert, maakt kozijnen, legt vloeren, enzovoorts. Ook kan je vanuit dit domein aan de slag in het meubelmakersvak. In dit domein werk je veel met je handen. Je kunt vlot, precies en netjes werken. Jij zorgt voor de finishing touch. Jij kunt je werk goed afstemmen op het werk van anderen. Je bent technisch, snapt bouwtekeningen en hebt ruimtelijk inzicht. Jij kunt er tegen om onder tijdsdruk te werken. Onderhoud van huizen, fabrieken, kantoren en andere gebouwen en de inrichting van deze gebouwen, waaronder de meubelindustrie. - Hout en meubel: bewerken van hout, meubileren, stofferen en inrichten van woningen en bedrijven. - Stukadoren en afbouw: werkzaamheden die zich richten op de afbouw van gebouwen en voorvloeren, wanden en plafonds. - Schilderen en onderhoud: schilderwerkzaamheden, lakverwerking en het onderhoud daarvan. - Onderhoud en verbouw: onderhoud en klussen. - Afbouw: plafond- en wandmontage. - Schoonmaak en glazenwassen: schoonmaak en reiniging. - Afval, milieu, beheer & onderhoud openbare ruimte. 2. Domein Bouw en infra Kennis van ontwerpen, bouwen en onderhouden, kennis van bouwtekeningen, materialen en technieken; technisch inzicht, ruimtelijk voorstellingsvermogen en handvaardigheid; problemen kunnen analyseren en uitvoerbare oplossingen bedenken; kunnen samenwerken in teamverband en goed kunnen communiceren. Je bouwt mee aan gebouwen en aan wegen. Jij geeft je omgeving vorm. Je werkt in de voorbereiding op kantoor, of in de uitvoering op de bouwplaats. Je werkt vrij veel buiten, in de nieuwbouw of je houdt je bezig met het opknappen of repareren van bestaande gebouwen. Bouw van huizen, fabrieken, kantoren en andere gebouwen en de werkzaamheden aan de infrastructurele voorzieningen bijvoorbeeld wegen, waterwegen, ondergrondse netwerken, die het vervoer van mensen en goederen van en naar deze bebouwde omgevingen mogelijk maakt. - Bouwkunde: werken in de bouw en het onderhoud. - Infrastructuur: weg- en waterbouwwerkzaamheden en aanleg en onderhoud van infrastructurele werken. Profiel Produceren, installeren en energie 1. Domein Techniek en procesindustrie Kennis van ontwerpen; technisch en wiskundig inzicht, handvaardigheid en sociale vaardigheden; logisch en abstract kunnen denken en nauwkeurig kunnen werken; focus op veiligheid en milieu, groot verantwoordelijkheidsgevoel; flexibel en leergierig; goed kunnen samenwerken, zowel interdisciplinair als met directe collega's; veelal bereid tot het werken in ploegendiensten. Ben jij een 'alleskunner'? Heb jij technisch talent? Dan is dit domein wat voor jou! Samen met je collega's ontwerp of onderhoud je gereedschappen, machines en productiesystemen in diverse fabrieken. Denk hierbij aan het installeren en onderhouden van airco's, het bedienen en bewaken van productielijnen in fabrieken, of het aanleggen en onderhouden van elektrische systemen. Ontdek jij een foutje in een ontwerp of een afwijking in een productielijn? Het is aan jou om een oplossing te vinden! Je bent precies, sociaal, technisch en je hebt gevoel voor cijfers. Je voelt je verantwoordelijk voor kwaliteit, veiligheid en het milieu. Je leert graag nieuwe dingen, je bent flexibel en je vindt het niet erg om in ploegendiensten te werken. Productie en onderhoud van en aan gebruiksvoorwerpen, gereedschappen, machines en (grote) procesinstallaties; bewaken van de kwaliteit en veiligheid van de productie, zich houdend aan de voorschriften en procedures; zorg voor veiligheid en milieu. - Werktuigbouwkunde: machinebouw en fijnmechanische technieken. - Elektrotechniek: aanleg en onderhoud van elektrische installaties. - Installatietechiek: aanleg en onderhoud van installaties. - Procesindustrie: operators. - Vliegtuigtechniek: werkzaamheden gericht op de vliegtuigbouw. - Middenkader engineering. - Technisch tekenen. 2. Domein Gevoel voor uiterlijke verzorging; sociale vaardigheden; goed inlevingsvermogen en creativiteit. Zelfstandig kunnen werken en samenwerken. Secuur en precies kunnen werken. Technisch en wiskundig inzicht, handvaardigheid. Focus op veiligheid. Zorgvuldig omgaan met stoffen, procedures volgen. Ondernemerschap en ondernemerszin. Flexibele en klantgerichte instelling en goed kunnen communiceren. Sommige beroepen zijn onmisbaar, maar er zijn maar weinig mensen die dat beroep uitoefenen. Dit is het domein van de ambachtelijke en gezondheid technische beroepen en van de functies in laboratoria.

15 VK BZO C6 15 2/2/2015 De mogelijkheden lijken oneindig in dit domein. Wat de beroepen gemeen hebben is dat ze erg specialistisch zijn. Diverse talenten zijn gewenst! Je bent creatief, precies, sociaal, wiskundig en technisch. Je houdt van onderzoek, van repareren of creëren. Productie en onderhoud van gebruiksvoorwerpen voor thuis en op het werk of de directe betrokkenheid daarbij. In een laboratorium analyseren van (vloei)stoffen en materialen met diverse apparatuur en middelen en daarover rapporteren. - Ambachtelijke techniek: creatieve technieken. - Gezondheidstechniek: gezondheidstechnische beroepen. - Laboratoriumtechniek: laboranten en analisten. - Collectiebeheer: behoudsmedewerkers. Profiel Media, vormgeving en ICT 1. Domein Media en vormgeving Flexibele en klantgerichte instelling en goed kunnen communiceren. Sociale vaardigheden; goed inlevingsvermogen en creativiteit. Zelfstandig kunnen werken en kunnen samenwerken. Secuur kunnen werken. Technisch en wiskundig inzicht, handvaardigheid. Logisch en abstract kunnen denken. Ondernemersmentaliteit en klantgericht. Ben je handig met computers en creatief? In dit domein kun je deze kwaliteiten combineren. Wie weet werk je straks wel bij een webdesignbureau, een drukkerij of een mediabedrijf... Dit werk is voor echte creatievelingen! Je bent bijvoorbeeld bezig met het vormgeven en produceren van games, websites, brochures, decors voor theatervoorstellingen of stands bij evenementen. Ook kun je werken als technicus en verzorg je licht en geluid bij onder andere tentoonstellingen of tv-programma's. Je bent handig met computers en je handen en je bent flexibel. Ook kun je je goed inleven in de klant en weet je wat hij of zij wil. Je kunt jouw creatieve ideeën omzetten in ontwerpen volgens de wensen van de klant. Je bent technisch en hebt wiskundig inzicht. Je moet logisch kunnen denken. Je hebt een ondernemersmentaliteit en vindt het leuk om op de hoogte te zijn van de laatste trends. Creatieve werkzaamheden die zich richten op het vormgeven en produceren van grafimedia producten, multimedia, gaming en twee- en driedimensionale communicatieuitingen voor tentoonstellingsbouw en productpresentatie. Het technisch ondersteunen van theaterproducties en evenementen. - Mediatechniek: werkzaamheden, die zich richten op het vormgeven van grafische producten. - Mediavormgeving: werkzaamheden, die zich richten op het produceren van multimedia. - Evenemententechniek: werkzaamheden, die uitgevoerd worden door medewerkers voor podia en evenementen, die gericht zijn op theaterproducties. - Ruimtelijke vormgeving: werkzaamheden, die zich richten op het vormgeven van ruimtelijke presentatie en communicatie. 2. Informatie en communicatietechnologie Flexibele en klantgerichte instelling en goed kunnen communiceren. Sociale vaardigheden; goed inlevingsvermogen en creativiteit. Zelfstandig kunnen werken en kunnen samenwerken. Secuur kunnen werken. Technisch en wiskundig inzicht, handvaardigheid. Kennis van ontwerpen en logisch en abstract kunnen denken. Ben jij handig met computers? Ben jij geordend en een snelle denker? Dan is dit misschien een domein voor jou! Je werkt bijvoorbeeld bij ICT-bedrijven en helpt met het opzetten van databases. Je zorgt er dus voor dat informatie in handige systemen komt te staan. Klanten komen met een opdracht en jij gaat voor hen aan de slag. Voorbeeld: een systeem bedenken waarmee studenten op internet hun cijfers kunnen vinden. Voor dit domein moet je computers snappen. Je bent technisch, nauwkeurig en wiskundig, maar ook flexibel. Het is belangrijk dat je kunt ontwerpen en logisch na kunt denken. Ook ben je sociaal vaardig en klantgericht. Je kunt prima zelfstandig werken, maar ook samenwerken gaat je goed af. Werkzaamheden in het opzetten van databanken. Productie en onderhoud van gebruiksvoorwerpen voor thuis en op het werk of de directe betrokkenheid daarbij. - ICT- en mediabeheer: werkzaamheden gericht op systeem-, applicatie en netwerkbeheer. - Applicatieontwikkeling: applicatie- en mediaontwikkelaar, gamedeveloper. Profiel Mobiliteit en transport Domein Mobiliteit en voertuigen Kennis van voertuigen; technisch inzicht, handvaardigheid en sociale vaardigheden; logisch en abstract kunnen denken en nauwkeurig kunnen werken; samen kunnen werken en klanten te woord kunnen staan. Altijd dol geweest op (vracht)auto's, motoren en brommers? Heb jij technische vingertjes? Doet techniek jou iets? Je onderhoudt, maakt, repareert of test voertuigen of producten die met voertuigen te maken hebben. Veel sleutelen aan auto's of met klanten in gesprek zijn over voertuigen. Jij weet de laatste nieuwtjes en/of hoe je voertuigen nog sneller, sterker en veiliger kunt maken! Ook bewaak je de kwaliteit van het product en controleer je of het werk volgens de voorschriften wordt uitgevoerd. Je hebt technisch inzicht en bent geïnteresseerd in alles wat wielen heeft. Je denkt logisch, werkt nauwkeurig en bent goed met je handen. Omdat je veel werkt met klanten, moet je sociaal vaardig en flexibel zijn. Onderhoud, reparatie, constructie en verkoop van voertuigen of de directe betrokkenheid daarbij, zoals het bewaken van de processen van kwaliteit van de productie en het controleren of het werk volgens de voorschriften wordt uitgevoerd. - Mobiliteitstechniek: onderhoud, reparatie en verkoop van voertuigen op twee of meer wielen. - Carrosserietechniek: carrosseriebouw en schadeherstel.

16 VK BZO C6 16 2/2/2015 Profiel Maritiem en techniek Domein Transport, scheepvaart en logistiek Kennis van meerdere vreemde talen en voertuigentechniek; kunnen organiseren en plannen, problemen signaleren en een uitvoerbare oplossing bedenken, kennis van wet- en regelgeving en de daaruit voortvloeiende procedures. Goed communiceren, vermogen om zich aan de organisatiestructuur aan te passen. Ben je geïnteresseerd in het vervoeren van mensen en goederen? Of het plannen van dit vervoer? Er liggen in dit domein genoeg mogelijkheden voor jou! In dit domein houd je je bezig met het vervoeren van mensen en goederen of het plannen van dit vervoer (logistiek). Je kunt bijvoorbeeld werken op een schip, maar ook het vervoeren van grondstoffen, benodigde materialen en eindproducten over de weg, het water, het spoor of door de lucht kan tot je taken behoren. Je bent regelmatig in het buitenland. Om te zorgen dat alles op tijd op de juiste plek aanwezig is, is het noodzakelijk om het vervoer van begin tot eind te plannen en te organiseren. Je bent sociaal en zelfstandig, want je bent vaak alleen op pad. Ook kun je goed organiseren en plannen. Je ziet waar problemen zitten en bedenkt daar een goede oplossing voor. Je bent geïnteresseerd in het vervoeren van allerlei zaken en verdiept je graag in de wet- en regelgeving voor vervoer in het buitenland. Je leert makkelijk vreemde talen en past je moeiteloos aan de gebruiken van het land waar je bent aan. Vervoer van mensen en goederen, zoals scheepvaart en openbaar vervoer en de zorg dat grondstoffen, benodigde materialen en eindproducten op tijd op de juiste plek aanwezig zijn. - Scheepvaart: werkzaamheden, die zich richten op de zeevaart en binnenvaart. - Luchtvaart: werkzaamheden, die zich richten op de luchtvaart. - Weg- en railtransport: werkzaamheden, die zich richten op het weg- en railtransport en het weg- en railvervoer. - Logistiek: werkzaamheden, die zicht richten op physical distribution en materials management.

17 VK BZO C6 17 2/2/2015 II Sector Economie Profiel Economie en ondernemen 1. Domein Handel en ondernemerschap Goed kunnen rekenen en een klantgerichte en commerciële instelling; organisatietalent, een dienstverlenende houding, kunnen enthousiasmeren en overtuigen en verkopen, trendgevoelig, representatief,nauwkeurigheid en communicatief vaardig. Zelfdiscipline, stressbestendig en nauwkeurigheid. Werk je graag met mensen? Ben je commercieel ingesteld? Vind je het leuk om te verkopen of misschien wel in te kopen? Of zie je een eigen winkel wel zitten? Dan is werken in de handel iets voor jou. Je kunt je inleven in de vraag van een klant en bent blij als een klant tevreden naar huis gaat. Je werkt in een winkel, groothandel of misschien wel achter de schermen. Door jouw kennis van het product kun je de klant goed adviseren. Of kun je producten inkopen waar klanten behoefte aan hebben. Van supermarkt tot mode, van sport tot bouwmaterialen, je kunt in veel sectoren terecht. Je bent sociaal, zakelijk, stressbestendig en creatief. Je werkt graag met mensen en je gaat een uitdaging niet uit de weg. Inkoop van grondstoffen en materialen, verkoop van producten en het onderhouden van contacten met de buitenwereld; de gegevens registreren en verwerken, die nodig zijn om een organisatie goed te laten functioneren en leidinggeven bij het uitvoeren van het eigenlijke werk en werkzaamheden op het gebied van organisatie en communicatie. Werk in de kledingindustrie (van confectie tot haute couture). Werkzaamheden, die gericht zijn op de verkoop binnen de sectoren detailhandel, groothandel en industrie. - Detailhandel en groothandel: werkzaamheden, die zich richten op de verkoop in de handel en waarbij enige productkennis vereist is. - Management en ondernemerschap: werkzaamheden, die zich richten op de verkoop in de handel en waarbij enige productkennis vereist is. - Mode en interieurindustrie: werkzaamheden, gericht op mode. 2. Domein Economie en administratie Goed kunnen rekenen, cijfers kunnen interpreteren en een flexibele, klantgerichte en commerciële instelling; organisatietalent, een dienstverlenende houding, nauwkeurigheid en communicatief vaardig en representatief. Geduldig zijn en beschikken over een grote mate van zelfbeheersing; in een team kunnen werken; veilig kunnen werken. Ieder bedrijf, groot of klein, heeft een administratie. De administratie zorgt ervoor dat een bedrijf goed functioneert. Je bent een spin in het web en vaak de rechterhand van een team of managementlid. Je neemt de telefoon op, ontvangt bezoekers, verzorgt de post, doet de financiën of houdt de administratie bij. In dit domein zijn ook leidinggevende types erg welkom; die zorgen voor een goede werksfeer en gemotiveerde werknemers! Je bent klantgericht, dienstverlenend, en commercieel ingesteld. Je bent communicatief vaardig en hebt contact met verschillende mensen: collega's en klanten. Je bent nauwkeurig en representatief. Jij hebt geduld en bent flexibel. Je hebt analytisch vermogen en cijfermatig inzicht. Een bedrijf vertrouwt op jou! Het onderhouden van contacten met de buitenwereld; de gegevens registreren en verwerken, die nodig zijn om een organisatie goed te laten functioneren en leidinggeven bij het uitvoeren van het eigenlijke werk; werk in het bibliotheekwezen en op het gebied van openbaar beleid en bestuur, bij verzekeringswezen en belastingen en vertaalwerk; werk bij arbeidsvoorziening en bij uitzendbureau, in het bankwezen en de aandelenhandel; zorg voor de personeelsvoorziening en werkzaamheden op het gebied van organisatie en communicatie. - Administratieve dienstverlening: secretariële en eenvoudige administratieve werkzaamheden en receptiewerkzaamheden en werkzaamheden die verricht worden in administratieve beroepen. - Zakelijke dienstverlening: werkzaamheden, die gericht zijn op de juridische dienstverlening en openbare orde. - Commerciële dienstverlening: werkzaamheden van commerciële medewerkers, die zich richten op marketing en communicatie. Profiel Horeca, bakkerij en recreatie 1. Domein Horeca en bakkerij Zorgvuldigheid, communicatief en sociaal vaardig; taalvaardigheid, klantgerichte instelling en een dienstverlenende houding, representatief. Goed organisatievermogen; zelfdiscipline, stressbestendig en nauwkeurigheid. Geduldig zijn en inzicht in zowel individuele als groeps- en ontwikkelingsprocessen; enthousiasme en zelfstandigheid; creatief en initiatiefrijk; in een team kunnen werken; sportief en een goede motoriek; kunnen motiveren en stimuleren; leiding kunnen geven; flexibele opstelling en snel kunnen improviseren. In de horeca werk je als andere vrij zijn, maar als je het goed doet krijg je er veel voor terug. Samen met je collega's zorg je ervoor dat je gasten een leuke tijd hebben. En wat is er lekkerder dan de lucht van vers gebakken brood? Maar let op! De bakker gaat hiervoor wel vroeg zijn bed uit. Je werkt bijvoorbeeld in restaurants, hotels, congrescentra, cafés, bakkerijen of bij instellingskeukens van bejaardentehuizen of ziekenhuizen. Je maakt de mooiste taartjes of kookt de lekkerste recepten. Je bedient mensen achter de balie of loopt langs tafels om te serveren. Je vindt kwaliteit belangrijk. Je creëert graag een goede sfeer en houdt ervan om het je klanten of gasten naar hun zin te maken. Je maakt lange dagen en werkt op onregelmatige tijden. Je bent sociaal en commercieel, want in de horeca en bakkerij moet je je product verkopen. Je moet tegen stress kunnen en altijd vriendelijk blijven. De gast staat centraal! Allerlei werkzaamheden die erop gericht zijn andere mensen de gelegenheid te bieden om zich te ontspannen, stress van zich af te schudden en de dagelijkse sleur te doorbreken. - Horeca: werkzaamheden in de gastvrijheidsindustrie. - Brood en banket: werkzaamheden, die gericht zijn op de productie en verkoop van brood en banket. - Facilitaire dienstverlening.

18 VK BZO C6 18 2/2/ Domein Toerisme Zorgvuldigheid, communicatief en sociaal vaardig; taalvaardigheid, klantgerichte instelling en een dienstverlenende houding, representatief. Goed organisatievermogen; zelfdiscipline, stressbestendig en nauwkeurigheid. Geduldig zijn en inzicht in zowel individuele als groeps- en ontwikkelingsprocessen; enthousiasme en zelfstandigheid; creatief en initiatiefrijk; in een team kunnen werken; flexibele opstelling en snel kunnen improviseren. Vind je het leuk om een succes te maken van de vakantie of vrije tijd van anderen? Dan is het domein toerisme en recreatie iets voor jou. In dit domein informeer je toeristen over wat er te doen is in de omgeving, help je mensen met hun vakantieplannen of zorg je ervoor dat de gasten van het bedrijf waarvoor je werkt het naar hun zin hebben. Je werkt bij een reisbureau, vvv, camping, hotel of als reisleider in het buitenland. In je opleiding leer je vreemde talen, vooral Engels is van groot belang. Dit domein is behoorlijk seizoensgebonden. Buiten de vakantieperiodes is er vaak minder werk. Je bent sociaal, dienstverlenend en gastvrij. Jij kunt goed tegen stress en bent flexibel. Jij bent erg enthousiast en ondernemend. Leuke spelletjesavonden, leuke reisjes, jij voert het uit! Allerlei werkzaamheden die erop gericht zijn andere mensen de gelegenheid te bieden om zich te ontspannen, stress van zich af te schudden en de dagelijkse sleur te doorbreken. - Toerisme: werkzaamheden, die gericht zijn op de verzorging van inkomend en uitgaand toeristisch verkeer. - Recreatie: werkzaamheden, die gericht zijn op recreatieve activiteiten, watersport en op de backoffice.

19 VK BZO C6 19 2/2/2015 III Sector Zorg en Welzijn Profiel Zorg en welzijn 1. Domein Veiligheid en Sport Een dienstverlenende houding, nauwkeurigheid en communicatief vaardig en representatief. Natuurlijk overwicht, geduldig zijn en beschikken over een grote mate van zelfbeheersing; stressbestendigheid, in een team kunnen werken; veilig kunnen werken. Sportief en een goede motoriek; kunnen motiveren en stimuleren; leiding kunnen geven; flexibele opstelling en snel kunnen improviseren. Vind jij veiligheid en/of sportiviteit belangrijk? Dan ben je in dit domein aan het juiste adres. Je kunt beide kanten op. In dit domein houd je je bezig met de veiligheid of sportiviteit van anderen. Bij veiligheid kun je denken aan werken bij Defensie. Defensie staat voor vrede en veiligheid in Nederland en daarbuiten. Ook kun je werken aan de veiligheid op straat en in en om gebouwen. Als je je bezighoudt met de sportiviteit of conditie van anderen, werk je bijvoorbeeld bij een sportschool of -instelling. Je begeleidt, stimuleert en ondersteunt jonge en oude mensen, ziek en/of gezond, bij bewegen. Keuze genoeg in dit domein! Jij hebt een goede conditie, bent sociaal, communicatief vaardig, stressbestendig en je kunt met verschillende soorten mensen omgaan. Je vindt het fijn om in een team te werken en veiligheid staat bij jou voorop. Ook kun je andere mensen motiveren en stimuleren. Het onderhouden van contacten met de buitenwereld; de gegevens registreren en verwerken, die nodig zijn om een organisatie goed te laten functioneren en leidinggeven bij het uitvoeren van het eigenlijke werk; werk bij justitie, land-, lucht- of zeemacht. - Defensie. - Toezicht en veiligheid: publieke veiligheid, werkzaamheden, gericht op orde en veiligheid. - Particuliere beveiliging. - Sport en bewegen: werkzaamheden, die zich richten op sport en bewegen. 2. Domein Uiterlijke verzorging Flexibele en klantgerichte instelling en goed kunnen communiceren. Gevoel voor uiterlijke verzorging; sociale vaardigheden; goed inlevingsvermogen en creativiteit. Zelfstandig kunnen werken en kunnen samenwerken. Secuur kunnen werken. Vind je het leuk om jezelf en andere mensen mooi te maken en te verzorgen? Dan is dit de kans om van je hobby je beroep te maken. Je werkt in een kapsalon of schoonheidssalon. Het is je werk om klanten te verzorgen. Je knipt, masseert en doet allerlei soorten schoonheidsbehandelingen. En je kunt natuurlijk ook je eigen kapsalon of schoonheidssalon beginnen! Het is jouw taak om te luisteren naar de wensen van je klanten. Je bent sociaal, flexibel en creatief. Werkzaamheden in kapsalons en schoonheidssalons. - Haarverzorging: werkzaamheden, die gericht zijn op haarkappen. - Schoonheidsverzorging: werkzaamheden, die gericht zijn op schoonheidsverzorging. - Voetverzorging: werkzaamheden, die gericht zijn op voetverzorging. 3. Domein Zorg en welzijn Groot inlevingsvermogen, geduld en respect voor anderen; klantgericht kunnen werken en een dienstverlenende houding aan kunnen nemen. Omgaan met complexe situaties, inzicht in individuele gedrags- en reactiepatronen en daar adequaat op in kunnen spelen. Natuurlijk overwicht, sociaal vaardig en een hoge mate van zelfbeheersing, stressbestendig. Ondernemend, betrokken en creatief; goede communicatieve vaardigheden en sociale instelling; zelfstandig kunnen werken; kunnen samenwerken en inlevingsvermogen hebben; evenwichtigheid en kritiek kunnen geven en ontvangen. In de zorg- en welzijnssector werk je graag met andere mensen. Je bent bezig met hun gezondheid, welzijn, scholing. Je werkt bijvoorbeeld met een specifieke doelgroep: kinderen, jongeren, ouderen of gehandicapten. Je kunt in dit domein heel veel kanten op. Je kunt specialisten zoals een tandarts of huisarts ondersteunen. Ook kun je terecht komen in de algemene verpleging en verzorging. Je ondersteunt mensen die (tijdelijk) niet voor zichzelf kunnen zorgen. Werken met kinderen en jongeren is ook mogelijk. Als onderwijsassistent help je leerkrachten op scholen, zoals een basisschool. Je kunt ook aan de slag als artiest op het gebied van dans, drama, musical of muziek. Of bij een gemeente of uitkerende instantie als dienstverlener. Dit is een baan waarbij je mensen ondersteunt. Jij hebt geduld en wordt niet snel boos. Je kunt goed naar anderen luisteren en je bent evenwichtig. Jij bent een rots in de branding. Je moet stevig in je schoenen staan want je kunt in moeilijke situaties komen. Werk bij crèches, in het jongerenwerk en bij opvoedkundige bureaus, in ziekenhuizen, de geneesmiddelenindustrie, bejaardenzorg en bij opvoedkundige bureaus. - Verpleging en verzorging: werkzaamheden, gericht op ziekenhuizen, verpleeghuizen en verzorgingscentra. - Gezondheidsondersteuning: werkzaamheden, verricht door gezondheidsassistenten. - Maatschappelijke zorg: werkzaamheden, gericht op sociale dienstverlening en maatschappelijke zorg. - Pedagogisch werk: werkzaamheden, gericht op pedagogische ondersteuning en onderwijsondersteuning. - Cultureel werk: werkzaamheden gericht op cultureel werk en werkzaamheden die uitgevoerd worden door artiesten, kleinkunstenaars en performers.

20 VK BZO C6 20 2/2/2015 IV Sector Landbouw en natuurlijke omgeving Profiel Groen Domein Voedsel, natuur en leefomgeving Affiniteit met en kennis van natuur en voeding: zorg voor mens, plant en dier. Is graag buiten in de vrije natuur. Is praktisch ingesteld en maatschappelijk betrokken.technisch inzicht, zelfstandig, zorgvuldig, hygiënisch, kwaliteitsbewust en klantgericht kunnen werken. Jij houdt je graag bezig met de natuur, voeding en dieren. Of je er nu in handelt, het produceert of er dagelijks mee in contact bent: dit is jouw terrein! Voeding, dieren en planten worden door jou geproduceerd, verhandeld of verzorgd. Je werkt bijvoorbeeld in een tuincentrum of als manager voeding. Of je werkt op het 'veld' als boswachter, dierenverzorger of winkelslager. Je bent economisch ingesteld of bent graag bezig met de natuur. Je werkt graag met klanten of bent zelfstandig. Werkt in de landbouw, veeteelt, voedingsindustrie, of voedselbereiding. Werkzaamheden die gericht zijn op de productie, het bewerken en verkoop binnen de landbouw, veeteelt, verse voeding, voedingsbereiding binnen de detailhandel, groothandel en industrie. Houdt zich bezig met ontwerpen, uitvoeren en onderhouden van een groene omgeving bij onder meer bloemenwinkels, tuincentra of loonwerkbedrijven. Verricht werkzaamheden die gericht zijn op zorg voor mensen in een groene omgeving, is dierverzorger of is werkzaam in de paardensport. Werkt mogelijk als zelfstandig ondernemer. - Voeding en productie: werkzaamheden bij keuringsdiensten, tuin- en akkerbouwbedrijven, veilingen, in de voedingsmiddelenindustrie, biologische bedrijven, champignonkwekers, melk- en fokbedrijven, fruittelers. - Voeding en handel: werktzaamheden bij tuincentra, dierenwinkels, bij een groothandel, bij een veiling, exportbedrijf of eigen zaak beginnen. - Verse voeding: werkzaamheden, gericht op de productie en verkoop van verse voeding binnen industriële, supermarkt en detailhandelssectoren. - Natuur en milieu: werkzaamheden bij boomkwekers, ingenieursbureaus, milieuadviesbureaus, staatsbosbeheer, aannemers, waterleidingbedrijven, golfterreinen, hoveniersbedrijven, recreatiebedrijven, architectenbureaus, attractie- en vakantieparken, jachthavens. - Natuur en vormgeving: werkzaamheden bij evenementen, tentoonstellingen, bloemenwinkels, decorbouwers, interieurontwerpers, tuincentra. - Natuur en zorg: werkzaamheden bij beautyfarms, zorgboerderijen, reformwinkels, revalidatiecentra, in de gezondheidszorg, kuuroorden. - Dier en zorg: werkzaamheden bij dierentuinen, maneges, dierenasiels, kinderboerderijen, dierenwinkels of in de paardensport. - Groen, grond en infra: werkzaamheden bij loonwerkbedrijven, boerenbedrijven, garages, machinegroothandels.

BEROEPSKEUZE ZELFONDERZOEK BZO PERSOONLIJKE RAPPORTAGE

BEROEPSKEUZE ZELFONDERZOEK BZO PERSOONLIJKE RAPPORTAGE BZO Results 1 2/1/2015 BEROEPSKEUZE ZELFONDERZOEK BZO PERSOONLIJKE RAPPORTAGE BZO Results 2 2/1/2015 Gegevens deelnemer Algemeen School Klassecode Naam VMBO Utrecht klas3c Pieter Ronsel Afnamedatum 28

Nadere informatie

BZO Results 1 20-2-2012

BZO Results 1 20-2-2012 BZO Results 1 20-2-2012 BEROEPSKEUZE ZELFONDERZOEK BZO PERSOONLIJKE RAPPORTAGE VAN J. van Dam BZO Results 2 20-2-2012 Gegevens deelnemer Algemeen Naam J. van Dam Leeftijd 20 Geslacht vrouw Afnamedatum

Nadere informatie

BEROEPSKEUZE ZELFONDERZOEK BZO PERSOONLIJKE RAPPORTAGE VAN

BEROEPSKEUZE ZELFONDERZOEK BZO PERSOONLIJKE RAPPORTAGE VAN BEROEPSKEUZE ZELFONDERZOEK BZO PERSOONLIJKE RAPPORTAGE VAN Naam Gegevens deelnemer Algemeen Naam Naam Leeftijd 15 Geslacht man Afnamedatum 12 april 2012 Leerlingen/studenten Opleiding VMBO Klas/jaar 4

Nadere informatie

Definitieve boomstructuur registratiesystematiek

Definitieve boomstructuur registratiesystematiek Definitieve boomstructuur registratiesystematiek In de notitie Op Koers is aangegeven hoe een nieuwe registratiesystematiek meer maatwerk kan leveren voor competentiegericht onderwijs en zonder extra beheerslast

Nadere informatie

1. Bouw en infra 1.1 Bouwkunde 1.2 Infrastructuur 2. Afbouw, hout en onderhoud 2.1 Hout en meubel 2.2 Stukadoren en afbouw 2.

1. Bouw en infra 1.1 Bouwkunde 1.2 Infrastructuur 2. Afbouw, hout en onderhoud 2.1 Hout en meubel 2.2 Stukadoren en afbouw 2. Opleidingsdomein Studierichting 1. Bouw en infra 1.1 Bouwkunde 1.2 Infrastructuur 2. Afbouw, hout en onderhoud 2.1 Hout en meubel 2.2 Stukadoren en afbouw 2.3 Schilderen en onderhoud 2.4 Schoonmaak en

Nadere informatie

Gids voor studie en opleiding na VMBO en MAVO

Gids voor studie en opleiding na VMBO en MAVO Gids voor studie en opleiding na VMBO en MAVO Woensdag 6 November 2013 Inhoudsopgave HAVO... 5 1 HAVO dagopleiding Nivo 4...5 Handel en ondernemerschap... 6 108 Verkoopspecialist Nivo 3... 6 109 Verkoper

Nadere informatie

Voorlichtingsavonden 2014 3 & 4 vmbo

Voorlichtingsavonden 2014 3 & 4 vmbo Voorlichtingsavonden 2014 3 & 4 vmbo 24, 25, 26 en 27 november 2014 van 19.00 uur tot 21.35 uur (verdeeld over drie rondes) Per avond aanmelden voor maximaal 2 voorlichtingen Je schooldecaan verdeelt de

Nadere informatie

GIDS VOOR BEROEP EN OPLEIDING NA VMBO

GIDS VOOR BEROEP EN OPLEIDING NA VMBO GIDS VOOR BEROEP EN OPLEIDING NA VMBO Deze gids is een uitgave van LoBoRoN in opdracht van het Regionaal Bureau Leerlingzaken Gooi en Vechtstreek en de Gooise Kring van Schooldecanen VMBO 2014-2015 Colofon

Nadere informatie

Van studie naar werk dat bij je past

Van studie naar werk dat bij je past Van studie naar werk dat bij je past Zó vind je een baan in Nederland Syllabus solliciteren Loopbaan Advies Centrum COLOFON Deze uitgave is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Noch de

Nadere informatie

MBO. rocvanflevoland.nl 2015-2016. Opleidingen

MBO. rocvanflevoland.nl 2015-2016. Opleidingen MBO Opleidingen 2015-2016 rocvanflevoland.nl Inhoudsopgave Sport & Veiligheid 4 Welkom bij het ROC van Flevoland Marketing, Economie & Administratie 10 Handel & Ondernemen / Mode 16 Mobiliteit & Logistiek

Nadere informatie

Oriënteren op Beroep en Opleiding. OpZicht 2014-2015. OrientatieBoekjeA5.indd 1 27-11-14 13:10

Oriënteren op Beroep en Opleiding. OpZicht 2014-2015. OrientatieBoekjeA5.indd 1 27-11-14 13:10 Oriënteren op Beroep en Opleiding OpZicht 2014-2015 OrientatieBoekjeA5.indd 1 27-11-14 13:10 Coördinatie van OpZicht 2014-2015 Mirande Bonenkamp Programmamanager Beroepskolom Stedendriehoek Mirjam Ellenbroek

Nadere informatie

Startacademie - Entreeopleidingen Academie voor Zorg en Welzijn Academie voor Ondernemerschap en Dienstverlening Academie voor Ambacht en Technologie

Startacademie - Entreeopleidingen Academie voor Zorg en Welzijn Academie voor Ondernemerschap en Dienstverlening Academie voor Ambacht en Technologie MBO-Opleidingen 2015-2016 www.rocrivor.nl Startacademie - Entreeopleidingen Academie voor Zorg en Welzijn Academie voor Ondernemerschap en Dienstverlening Academie voor Ambacht en Technologie Aandacht

Nadere informatie

Personal Assessment. Professional

Personal Assessment. Professional Personal Assessment Professional Use what talents you possess: the woods would be very silent if no birds sang there except those that sang best Henry Van Dyke 1852-1933 Inhoudsopgave Rapportdefinitie

Nadere informatie

KEUZEFORMULIER NIVEAU 1 & 2

KEUZEFORMULIER NIVEAU 1 & 2 Leerlingbezoekdagen 2014 donderdag 11 en vrijdag 12 december KEUZEFORMULIER NIVEAU 1 & 2 Naam: Klas: VMBO: Naam opleiding: Niveau opleiding: Keuze: Let op! Niveau, MBO, Locatie Je mag een dagdeel meelopen

Nadere informatie

Arbeids- en beroepenoriëntatie. t.b.v. AV 1. Cursistenmap

Arbeids- en beroepenoriëntatie. t.b.v. AV 1. Cursistenmap Arbeids- en beroepenoriëntatie t.b.v. AV 1 Cursistenmap De Creatieve Onderneming De Studio Onderneming Dit project is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van ESF EQUAL en Stadsdeel Amsterdam-Noord

Nadere informatie

Rapportage Werkgebieden. BIJ Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 02.04.2015. Email:

Rapportage Werkgebieden. BIJ Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 02.04.2015. Email: Rapportage Werkgebieden Naam: BIJ Voorbeeld Datum: 02.04.2015 Email: support@meurshrm.nl BIJ Voorbeeld / 02.04.2015 / Werkgebieden (QWGN) 2 Inleiding In welke branche wil jij werken? Welke werkgebieden

Nadere informatie

Profielkeuze C10 1 8/30/2014

Profielkeuze C10 1 8/30/2014 Profielkeuze C10 1 8/30/2014 PROFIELKEUZE C10 HBO/WO ORIENTATIE PERSOONLIJKE RAPPORTAGE VAN Monique Janssen Profielkeuze C10 2 8/30/2014 Gegevens deelnemer Algemeen Naam Monique Janssen School/instelling

Nadere informatie

Talent Assessment Essentials

Talent Assessment Essentials Talent Assessment Essentials VERTROUWELIJKE INFORMATIE betreffende: Alice Voorbeeld- 15 mei 2012 Use what talents you possess: the woods would be very silent if no birds sang there except those that sang

Nadere informatie

Talent Assessment Professional

Talent Assessment Professional Talent Assessment Professional VERTROUWELIJKE INFORMATIE betreffende: Demo Rapport Versie 1 oktober 2013 psycholoog: Drs. M.L. Goedegebuure Registerpsycholoog BIG/NIP Na ongeveer drie zanglessen zei mijn

Nadere informatie

Driestaravond 3 februari 2010

Driestaravond 3 februari 2010 01 t/m 04 05 t/m 06 07 t/m 58 59 t/m 84 85 t/m 86 87 t/m 91 Driestaravond 3 februari 2010 GEORGANISEERD DOOR DE DECANENKRING GOUDA E.O. korte omschrijving van de voorlichtingen Uniformberoepen Mbo-opleidingen

Nadere informatie

Purmerend. ROC Horizon College 2014-2015. Digitaal aanmelden? Economie Handel Dienstverlening Welzijn Sport & Bewegen Gezondheidszorg

Purmerend. ROC Horizon College 2014-2015. Digitaal aanmelden? Economie Handel Dienstverlening Welzijn Sport & Bewegen Gezondheidszorg Beroepsopleidingen 2014-2015 Purmerend Economie Handel Dienstverlening Welzijn Sport & Bewegen Gezondheidszorg ROC Horizon College Met aanmeldingsformulier Digitaal aanmelden? Dat kan op horizoncollege.nl/aanmelden

Nadere informatie

Personal Assessment. Essentials VERTROUWELIJKE INFORMATIE. betreffende: Dhr. Erik Verolmen - 24 februari 2011. psycholoog:

Personal Assessment. Essentials VERTROUWELIJKE INFORMATIE. betreffende: Dhr. Erik Verolmen - 24 februari 2011. psycholoog: Personal Assessment Essentials VERTROUWELIJKE INFORMATIE betreffende: Dhr. Erik Verolmen - 24 februari 2011 psycholoog: Drs. M.L. Goedegebuure gz-psycholoog/psycholoog NIP Use what talents you possess:

Nadere informatie

REGIO HAAGLANDEN 2011 WELKE MBO-OPLEIDING KIES JIJ?

REGIO HAAGLANDEN 2011 WELKE MBO-OPLEIDING KIES JIJ? REGIO HAAGLANDEN 2011 WELKE MBO-OPLEIDING KIES JIJ? OPEN DAGEN KALENDER Oktober 2010 MA 4 Iday ID College DO 6-Daagse Beroeponderwijs 7 Januari 2011 MA 3 Iday ID College 17-22 Spots on Jobs DO 20 Open

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. Entree

Landelijke Kwalificaties MBO. Entree Landelijke Kwalificaties MBO Entree Dossierstatus: Ontwikkeling Crebonummer: Sector: Alle sectoren op het laagste mbo niveau. Branche: Alle branches. Opleidingsdomein: Geldig vanaf: 1 augustus 2014 Stichting

Nadere informatie

Gids middelbaar beroepsonderwijs Amsterdam e.o. 2013

Gids middelbaar beroepsonderwijs Amsterdam e.o. 2013 Gids middelbaar beroepsonderwijs Amsterdam e.o. 2013 Gids middelbaar beroepsonderwijs Amsterdam e.o. 2013 1 Beste leerlingen, ouders en verzorgers, Wat wil je later gaan doen? Is dat echt iets voor jou?

Nadere informatie

2006-2007 Chauffeur Goederenvervoer, ROC Nijmegen BBL, niveau 2.

2006-2007 Chauffeur Goederenvervoer, ROC Nijmegen BBL, niveau 2. Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Bijlage A: CV s... 3 Bijlage B: sollicitatiebrieven... 9 Bijlage C: informatie over het sollicitatiegesprek... 17 Bijlage D: competenties & de STAR-methode... 22 Bijlage

Nadere informatie

Handel. ROC Horizon College 2013-2014. Digitaal aanmelden? Detailhandel. Groothandel & Internationale Handel. Transport & Logistiek

Handel. ROC Horizon College 2013-2014. Digitaal aanmelden? Detailhandel. Groothandel & Internationale Handel. Transport & Logistiek Beroepsopleidingen 2013-2014 Handel Detailhandel Groothandel & Internationale Handel Transport & Logistiek ROC Horizon College MET AANMELDINGSFORMULIER Digitaal aanmelden? Dat kan op horizoncollege.nl/aanmelden

Nadere informatie

Economie. ROC Horizon College 2014-2015. Digitaal aanmelden?

Economie. ROC Horizon College 2014-2015. Digitaal aanmelden? Beroepsopleidingen 2014-2015 Economie Administratief Medewerker Uniformberoepen Secretariaat Financiële Beroepen Commerciële Dienstverlening Informatie & Communicatie Technologie Juridische Dienstverlening

Nadere informatie

De Vrijwilligersorganisatie

De Vrijwilligersorganisatie De Vrijwilligersorganisatie Tips en adviezen om het vrijwilligerswerk in kleine musea efficiënter te organiseren publicatie 2008 Verantwoording Het museumconsulentschap van de provincie Gelderland is in

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Inhoudsopgave Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Hoe werkt ontwikkelen in dienstverlening? 7 Duurzaam ontwikkelmodel dienstverlening 9 De medewerker dienstverlening

Nadere informatie