Theosofie Noordwest

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Theosofie Noordwest www.theosofie-noordwest.nl"

Transcriptie

1 Uittreksel uit: H.P.Blavatsky aan de Amerikaanse Conventies 1980 Theosophical University Press Agency Daal en Bergselaan 68, 2565 AG Den Haag Het Nederlands taalgebruik uit 1980 is in dit gescande uittreksel niet aangepast. 3 e Brief 1890 Vierde Jaarlijkse Conventie, april Amerikaanse Afdeling van de Theosophical Society Palmer House, Chicago, Illinois Boodschap, namens H. P. Blavatsky overgebracht door Bertram Keightley, middagzitting 27 april Vertaald uit: Report of Proceedings, blz Kort na afloop ontving William Q.Judge het volgende telegram: LONDEN, 26 APRIL JUDGE, ALGEMEEN SECRETARIS GROETEN AAN CONVENTIE. TE ZIEK OM PERSOONLIJK-- TE SCHRIJVEN. H. P. BLAVATSKY BOODSCHAP NAMENS MEVROUW H. P. BLAVATSKY DOOR BERTRAM KEIGHTLEY OVERGEBRACHT Mij werd door H. P. Blavatsky opgedragen u zo goed als ik mij dat kan herinneren, voor te lezen wat zij wilde dat ik namens haar aan de Conventie zou zeggen, daar zij te ziek is om haar gebruikelijke brief te schrijven om u te begroeten. Broeder Theosofen en Medewerkers: De nieuwe cyclus die voor de Theosofie is begonnen gaat reeds vruchten afwerpen. De vooruitgang van de beweging in het afgelopen jaar is meer merkbaar dan ooit tevoren, en hoewel bemoedigend, is het toch ook een waarschuwing dat de oogsttijd snel nadert, spoedig gevolgd door de winter met zijn buien en stormen. Dus hoewel ik u allen gelukwens, mijn serieuze en actieve medewerkers aan onze edele zaak, en bovenal mijn beste collega, de heer W.Q. Judge, moet ik u toch aansporen uw inspanningen eerder op te voeren dan te laten verslappen. " Werken in het belang van de mensheid is de eerste stap " H.P. Blavatsky blz. 1 van 5.

2 Als we oplet afgelopen jaar terugzien, wat is er dan veel tot stand gebracht door de kracht van eensgezindheid en onzelfzuchtige toewijding aan het werk. Van werden er in Amerika slechts zes nieuwe Branches gevormd; terwijl er in het afgelopen jaar vijftien Branches zijn toegevoegd en het ledental van de Society naar verhouding nog sneller is toegenomen. Maar nog belangrijker is de merkbaar andere instelling van de leden ten opzichte van de Society en het werk, waarvan de tekenen niet ontbreken. De afgelopen twaalf maanden getuigen van meer activiteit in echt Theosofische werk, het streven anderen te helpen, dan enig voor: geschiedenis van de Society in het Westen. Er zijn zichtbare tekenen, die echter slechts geleidelijk aan de dag komen, dat leden eindelijk uit hun apathie beginnen te ontwaken en zich serieus om het eerste beginsel van waarachtige Theosofie - BROEDERSCHAP - in praktijk te brengen. Langzamerhand worden zij zich bewust van de plicht anderen te helpen zoals zijzelf zijn geholpen, door kennis van de levenschenkende waarheden van de Theosofie binnen het bereik van allen te brengen. Het systeem handelingen over de Post te verzenden, ontvangt meer steun, meer werkers bieden vrijwillig hun hulp aan en er komen gelden binnen om het werk doeltreffender en met meer vuur voort te zetten. De Branches aan de kust van de Stille Oceaan gaven het voorbeeld: deze taak als Branchwerk op systematische en georganiseerde wijze op zich te nemen, en het hoge peil en de ernst van de werkers verdient alle lof. Ook de vele trouwe en serieuze leden in Amerika die zo prachtig en royaal hebben gereageerd op mijn verzoek: steun tot voortzetting van de publikatie van Lucifer, verdient mijn volle dankbaarheid. Van ganser harte dank ik hen persoonlijk en gezamenlijk, en in de toekomstige vlucht van het blad zal vruchten van hun inspanning zien. Engeland is het afgelopen jaar getuige geweest van snelle groei en een grote uitbreiding van de Society en het werk. Onze zaak heeft twee nobele en toegewijde aanhangers gewonnen, wier namen al vele jaren bekendheid genieten in verband met alle pogingen de lijdende mensheid werkelijke hulp te bieden Annie Besant en Herbert Burrows. In hen heeft onze beweging in het Westen bekwame vertolkers gewonnen, zowel met de pen als het woord. Zij voorzien tot op zekere hoogte in de lang en pijnlijk gevoelde behoefte aan sprekers die de Theosofie voor een groot gehoor in in het juiste licht kunnen plaatsen, en ik persoonlijk ben Annie Besant veel verschuldigd wegens haar onschatbare hulp en medewerking bij de leiding van Lucifer. Er zijn hier in de afgelopen twaalf maanden nieuwe Branches gevormd en een groot aantal leden heeft onze gelederen versterkt; terwijl de groei van de algemene belangstelling voor de Theosofie blijkt uit de veranderde toon van de Pers en de talrijke brieven en artikelen over het onderwerp Theosofie. De belangstelling in Londen is zo toegenomen, dat we genoodzaakt zijn aan het Hoofdkwartier, waarheen we in augustus verhuizen, een grote vergaderzaal te " Werken in het belang van de mensheid is de eerste stap " H.P. Blavatsky blz. 2 van 5.

3 bouwen voor de wekelijkse bijeenkomsten van de Blavatsky Loge, daar ons oude huis veel te klein is om plaats te bieden aan het aantal belangstellenden dat de bijeenkomsten bijwoont. Het langdurig verblijf van Kolonel Olcott in Engeland is voor ons werk een grote steun geweest. Zijn lezingen door heel Engeland en Ierland hebben de vorming van verscheidene nieuwe Branches tot gevolg gehad en zijn voorbeeld en invloed hebben alom veel goed gedaan. Zijn aanwezigheid heeft mijzelf veel vreugde en voldoening gegeven: en er was in elk onderdeel- van ons werk een: verhoogde kracht voelbaar toen de "Twee Stichters" weer zij aan zij stonden. Ik betreurde het zeer hem naar India te zien vertrekken zonder zijn beloofde bezoek aan Amerika te brengen; maar de Society in het Oosten heeft zijn aanwezigheid het meest nodig, en de dood van de heer Powell maakte zijn onmiddellijke terugkeer noodzakelijk. Hoewel ik de heer Powell niet persoonlijk ken, kan ik niet nalaten aan zijn nagedachtenis mijn diep gevoelde dankbare hulde te brengen voor het prachtige werk dat hij voor de Society heeft gedaan en voor, zijn edelmoedige en volledige zelfopoffering in dienst van de Mensheid. Kolonel Olcott werd op zijn terugreis naar India vergezeld van twee leden: van onze staf van werkers hier, de heer Bowles Daly en de heer E.D. Fawcett, wier aanwezigheid te Adyar, naar ik vertrouw, voor mijn geliefde collega onze President-Stichter, van grote waarde zal zijn. Een belangrijk deel van deze resultaten is het gevolg van de toegenomen kracht en bovenal de 'versterkte geest van solidariteit, die door de vorming van de Esoterische Sectie in de T.S. is gevloeid. Tot de leden van die Sectie zeg ik: Zie en besef welke grote resultaten kunnen worden bereikt door hen die het echt menen en zich onzelfzuchtig verenigen om voor de mensheid te werken. Laat de uitslag van dit jaar u duidelijk maken in tekenen die niet zijn mis te verstaan hoe zwaar de verantwoordelijkheid is die op u rust, niet alleen tegenover de Society maar tegenover de hele Mensheid. Verslap daarom geen enkel moment in uw krachtsinspanning; sluit u dagelijks nauwer aaneen, schouder aan schouder; houd gezamenlijk als één man, wat er ook komt, mooi weer of storm, en de overwinning van de zaak waaraan u zich hebt verbonden, is zeker. Door zo te streven, in harmonie met uw Hoger Zelf, moeten en zullen uw pogingen goede vruchten dragen, voor de Society, voor Mensheid. De komende jaren zullen een gestadige, gezonde groei te zien geven, een krachtige, eensgezinde organisatie, een duurzaam, betrouwbaar en doeltreffend werktuig, bruikbaar voor de Meesters. Eenmaal in werkelijke saamhorigheid verenigd, in de ware geest van de Universele Broederschap, kan geen macht u omver werpen, kan geen hindernis uw vooruitgang stuiten, kan geen belemmering de opmars van de Theosofie in de komende eeuw tegenhouden. Maar genoeg over het verleden. Laat de bemoediging die wij putten uit een overzicht van de behaalde resultaten in het vervlogen jaar, een aansporing zijn tot grotere inspanning en een nog krachtiger poging. Moge het allen laten merken dat er achter de Society macht staat die " Werken in het belang van de mensheid is de eerste stap " H.P. Blavatsky blz. 3 van 5.

4 ons de kracht geeft die wij nodig hebben, die ons in staat stelt de wereld in beweging te brengen, als we maar EEN ZIJN en WERKEN als één geest, één hart. De Meesters verlangen slechts dat elk zijn best doet en bovenal dat elk er daadwerkelijk naar streeft één te voelen met zijn medewerkers. Nodig is niet een gedachteloze overeenstemming over intellectuele vraagstukken, of een onmogelijke eenstemmigheid in alle onderdelen van het werk; maar een oprechte, ernstige toewijding aan onze zaak, die ieder ertoe zal brengen zijn broeder zoveel mogelijk te helpen voor die zaak te werken,of we het eens zijn of niet over de juiste methode om dat werk voeren. De enige die volkomen ongelijk heeft met zijn methode is degene die niets doet; in een grootmoedige geest van kameraadschap moeten allen met ieder en moet ieder met allen samenwerken ter bevordering van de taak iedere man en vrouw in het land bewust te maken van de Theosofie. Laten we vooruitzien, niet achteruit. Hoe staat het met het met het komende jaar? Eerst een woord van waarschuwing. Naarmate de voorbereiding tot de nieuwe cyclus vordert, naarmate de voorloper, het nieuwe onderras op het Amerikaanse vasteland verschijnen, gaan de latente psychische en occulte krachten in de mens ontkiemen en groeien. Vandaar de snelle groei van zulke bewegingen als Christian Science, Mind Cure, Metafysische Genezing, Genezing door Geloof, enzovoort. Al deze bewegingen stellen niets anders voor dan verschillende stadia in het gebruik van deze groeiende vermogens, nog niet begrepen en daardoor maar al te vaak in onwetendheid misbruikt. Begrijp eens en voor altijd dat er in geen van deze manifestaties iets "geestelijks" of "goddelijks" aanwezig is. De erdoor teweeggebrachte genezingen zijn gewoon te danken aan het onbewuste gebruik van occulte kracht op de lagere gebieden van de natuur - gewoonlijk van prana of levensstromen. De tegenstrijdige theorieën van al deze scholen berusten op verkeerd begrepen en verkeerd toegepaste metafysica, vaak op bespottelijk ongerijmde drogredenen. Maar één hoofdpunt dat de meeste gemeen hebben, een trek die in de naaste toekomst het grootste gevaar oplevert, is deze. In bijna alle gevallen is de strekking van de leringen van deze scholen zo, dat men ertoe wordt gebracht het genezingsproces te beschouwen als iets dat op de geest van de patiënt is gericht. Hier ligt het gevaar, want al deze processen - hoe listig ook in woorden vermomd en achter valse neuzen verborgen - komen eenvoudig neer op psychologische beïnvloeding van de patiënt. Met andere woorden, telkens als de genezer - bewust of onbewust - ingrijpt in de vrije mentale werking van de persoon die hij behandelt, is dat - Zwarte Magie. Deze zogenaamde "Genezings" wetenschappen worden nu al gebruikt als een middel van bestaan. Weldra komt de een of andere gewiekste figuur erachter dat met hetzelfde proces " Werken in het belang van de mensheid is de eerste stap " H.P. Blavatsky blz. 4 van 5.

5 de geest van anderen in vele richtingen beïnvloed kan worden, en wanneer men eenmaal het zelfzuchtige motief van persoonlijk voordeel en geld verdienen heeft laten binnensluipen, kan dit de voormalige "genezer" er ongemerkt toe aanzetten zijn macht te gebruiken om rijkdom te verwerven of iets anders dat zijn begeerte opwekt. Dit is een van de gevaren van de nieuwe cyclus, enorm verergerd door de spanningen van de concurrentie en de strijd om het bestaan. Gelukkig komen er ook nieuwe tendensen boven, bezig zelfzucht als grondslag van het menselijk leven te vervangen door altruïsme. De "Nationalist Movement" is een toepassing van de Theosofie. 1 Maar bedenk allen wel dat al is dit Nationalisme toepassing van de Theosofie, het laatste bij u toch altijd plaats moet innemen. De Theosofie is inderdaad het leven de inwonende geest, die elke ware hervorming tot een levende werkelijkheid maakt, want Theosofie betekent Universele Broederschap, de ware grondslag en hoeksteen van alle bewegingen tot ze omstandigheden. Wat ik vorig jaar zei is ook nu nog waar, dat de Ethiek van de Theosofie belangrijker is dan de onthulling van welke psychische wetten of feiten ook. De laatste behoren geheel en al tot het stoffelijke en vergankelijke deel van de zevenvoudige mens, maar de Ethiek dringt door tot en heeft vat op de werkelijke mens - de reïncarnerende Ego. Uiterlijk zijn we slechts schepselen van één dag; innerlijk zijn we eeuwig. Bestudeer daarom de leringen van Karma en Reïncarnatie grondig en onderwijs, beoefen en verkondig het enig stelsel van leven en denken dat de toekomstige rassen kan redden. niet louter voor de Theosophical Society, maar door haar voor de Mensheid. Dat de Theosofie meer en meer een levende kracht moge worden in het leven van elk van onze leden, en dat het komende meer dan het nu eindigende jaar veel goed werk en gezonde moge laten zien, is de wens van uw nederige medewerkster en medelid. 1 [In januari 1888 publiceerde Edward Bellamy In het Jaar 2000, dat zich een nieuwe orde. de voor de geest stelde, gebaseerd op menselijke broederschap en de gelijkheid van a: sen, economisch en maatschappelijk. Het gevolg daarvan was dat er eerst in Boston, M. later in het gehele land, Nationalistische Clubs werden georganiseerd. Deze Clubs hac: steun van theosofen, die in de Nationalistische Beweging een praktisch middel rage ideaal van universele broederschap te bevorderen. Toen de Beweging zich echter in 1 de politiek verbond, verloor ze de steun van theosofen, en in enkele jaren was haar st: kracht verdwenen. Zie Edward Bellamy van Arthur E. Morgan, 1948, blz ; zie Sleutel tot de Theosofie van H. P. Blavatsky, hfdst. III. K.V.M.] " Werken in het belang van de mensheid is de eerste stap " H.P. Blavatsky blz. 5 van 5.

DE SLEUTEL TOT DE THEOSOFIE

DE SLEUTEL TOT DE THEOSOFIE DE SLEUTEL TOT DE THEOSOFIE Nederlandse vertaling van de oorspronkelijke editie van 1889, met inbegrip van de Woordenlijst (die in H. P. B. s tweede editie verscheen) en een nieuwe index. DE SLEUTEL TOT

Nadere informatie

MENS en. G. de PURUCKER. Pasadena, Den Haag, München THEOSOPHICAL UNIVERSITY PRESS

MENS en. G. de PURUCKER. Pasadena, Den Haag, München THEOSOPHICAL UNIVERSITY PRESS MENS en MENS en G. de PURUCKER THEOSOPHICAL UNIVERSITY PRESS Pasadena, Den Haag, München Oorspronkelijke titel: Man in Evolution Second and revised edition Geredigeerd door Grace F. Knoche G. de Purucker

Nadere informatie

Goed en kwaad. Greta Eedle

Goed en kwaad. Greta Eedle Goed en kwaad Greta Eedle Houd op kwaad te doen, leer om goed te doen. In de een of andere vorm, in verschillende bewoordingen bij verscheidene gebeurtenissen, is ons allemaal vanaf onze kindertijd dit

Nadere informatie

Gods Doel met de Gelovige

Gods Doel met de Gelovige Gods Doel met de Gelovige Miles J. Stanford (1914-1999) Oorspronkelijke uitgave: Christian Correspondence, U.S.A. Uitgegeven, in 22 periodieke afleveringen, door Brood voor een hongerig hart Mandolinehof

Nadere informatie

Predik mijn evangelie

Predik mijn evangelie Handleiding voor zendingswerk Predik mijn evangelie (zie LV 50:14) Bekeert u, al gij einden der aarde, en komt tot Mij en laat u dopen in mijn naam, zodat gij door het ontvangen van de Heilige Geest kunt

Nadere informatie

De Theosofische Vereniging in de wereld van nu. Danielle Audoin

De Theosofische Vereniging in de wereld van nu. Danielle Audoin De Theosofische Vereniging in de wereld van nu Danielle Audoin De Theosofische Vereniging in de wereld van nu Danielle Audoin Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland Deze brochure verscheen

Nadere informatie

Jaargang 18, nummer 4. GEBEDSLEZINGEN 6 15 december 2013

Jaargang 18, nummer 4. GEBEDSLEZINGEN 6 15 december 2013 REFORMATIE NIEUWS Jaargang 18, nummer 4 EEN VOLK VOORBEREIDEN 1 GEBEDSLEZINGEN 6 15 december 2013 INHOUDSOPGAVE 3 Een volk voorbereiden 4 Een uitverkoren geslacht 10 Dragers van de standaard 16 Het dieet

Nadere informatie

85. Waarom God, de Eeuwige Vader, nieuwe profeten in de wereld zendt 84. Aardbeving in Europa vond vandaag plaats zoals voorzegd

85. Waarom God, de Eeuwige Vader, nieuwe profeten in de wereld zendt 84. Aardbeving in Europa vond vandaag plaats zoals voorzegd Mijn Heilige Rozenkrans elke dag bidden is belangrijk want dat zal je beschermen tegen de Duivel. St.- Benedictus werd jou toegewezen om je voor altijd te beschermen tegen de aanvallen van de Bedrieger.

Nadere informatie

De Stem van Mijn Geliefde. De Stem van Mijn Geliefde

De Stem van Mijn Geliefde. De Stem van Mijn Geliefde HANDBOEK OVER GEHOORZAAMHEID door Esther Korson Ik sliep, maar mijn hart waakte, de stem van mijn Geliefde, Die klopte Ziet Hem, Hij komt, springende op de bergen, huppelende op de heuvelen! Hooglied 5:2

Nadere informatie

REDDEN WAT VERLOREN WAS

REDDEN WAT VERLOREN WAS NELLY ASTELLI HIDALGO ALEXIS SMETS, S.J. REDDEN WAT VERLOREN WAS Een weg naar innerlijke genezing UITGEVERIJ TABOR - BRUGGE 1 INLEIDING Jezus zou zo graag komen "bij ons wonen", zoals Hij bij Zacheüs gewoond

Nadere informatie

1 aug. GODSVRUCHT IN EEN GODDELOZE TIJD

1 aug. GODSVRUCHT IN EEN GODDELOZE TIJD 1 aug. GODSVRUCHT IN EEN GODDELOZE TIJD Het is een interessant feit, dat de woorden "goddelijk" en "Godsvrucht" niet eerder in de geschriften van Paulus worden gevonden, dan in de Pastorale Brieven, de

Nadere informatie

VERSLAVINGSHERSTEL- PROGRAMMA

VERSLAVINGSHERSTEL- PROGRAMMA VERSLAVINGSHERSTEL- PROGRAMMA Leidraad verslavingsherstel en genezing Samengesteld met de steun van kerkleiders en adviezen van therapeuten, door mensen die aan een verslaving hebben geleden en het wonder

Nadere informatie

Zijn we dood als we dood zijn?

Zijn we dood als we dood zijn? Zijn we dood als we dood zijn? Zijn we dood als we dood zijn? Uitgeverij der Theosofische Vereniging Deze brochure bevat het artikel Are we dead when we die? van The Theosophical Society in Australia Vertaling

Nadere informatie

Theosophical University Press Agency

Theosophical University Press Agency Theosophical University Press Agency Catalogus Inhoud Uitgaven in de Nederlandse taal 1 Tijdschrift Sunrise 23 Theosofische cursussen per e-mail 24 Uitgaven in het Nederlands van andere uitgevers 25 Uitgaven

Nadere informatie

Handboek 2 De kerk besturen 2010

Handboek 2 De kerk besturen 2010 Handboek 2 De kerk besturen 2010 Handboek 2 De kerk besturen 2010 Een uitgave van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen Salt Lake City (Utah, VS) 2010 Intellectual Reserve, Inc.

Nadere informatie

A.M.O.R.C. Wat is de Rozekruisers Orde?

A.M.O.R.C. Wat is de Rozekruisers Orde? A.M.O.R.C. Wat is de Rozekruisers Orde? Het is niet belangrijk waar, wanneer, of hoe u deze brochure in handen hebt gekregen; het gaat erom of de boodschap die erin vervat is, uw belangstelling opwekt.

Nadere informatie

ENCYCLIEK CARITAS IN VERITATE VAN PAUS BENEDICTUS XVI AAN DE BISSCHOPPEN AAN DE PRIESTERS EN DIAKENS AAN DE RELIGIEUZEN AAN DE LEKENGELOVIGEN

ENCYCLIEK CARITAS IN VERITATE VAN PAUS BENEDICTUS XVI AAN DE BISSCHOPPEN AAN DE PRIESTERS EN DIAKENS AAN DE RELIGIEUZEN AAN DE LEKENGELOVIGEN ENCYCLIEK CARITAS IN VERITATE VAN PAUS BENEDICTUS XVI AAN DE BISSCHOPPEN AAN DE PRIESTERS EN DIAKENS AAN DE RELIGIEUZEN AAN DE LEKENGELOVIGEN EN AAN ALLE MENSEN VAN GOEDE WIL OVER DE INTEGRALE ONTWIKKELING

Nadere informatie

ze (engelen) zijn door Hem (Christus) en tot Hem geschapen.

ze (engelen) zijn door Hem (Christus) en tot Hem geschapen. M.G. de Koning ENGELEN, ZE ZIJN ER (WEER) ze (engelen) zijn door Hem (Christus) en tot Hem geschapen. Oude Sporen 2008 2 Engelen, ze zijn er (weer) INHOUD Voorwoord...3 1. Het begin...4 2. De uitverkoren

Nadere informatie

DE TWEE NATUREN IN DE GELOVIGE

DE TWEE NATUREN IN DE GELOVIGE De oude en de nieuwe mens De gelovige die waarlijk geestelijk wil zijn, moet erkennen dat in hem nu twee naturen zijn; dat behalve de gevallen natuur van Adam, er ook de volmaakte natuur van Christus is,

Nadere informatie

Een publicatie van de

Een publicatie van de Waarom Boeddhisme? Een publicatie van de Sasana Abhiwurdhi Wardhana Society Buddhist Maha Vihara 123, Jalan Berhala 50470 Kuala Lumpur, Maleisië Tel: 0060-3-22741141 / -22741886 Fax: 0060-3-22732570 E-Mail:

Nadere informatie

De weg naar slavernij

De weg naar slavernij 1 Prof. Dr. H.A. Hayek De weg naar slavernij Ω Omega Boek / Amsterdam 2 CIP-GEGEVENS KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK, DEN HAAG Hayek, F. A. De weg naar slavernij / F.A. Hayek ; [vert. uit het Engels door H. L.

Nadere informatie

HET BOEK DER GEESTEN BEHELZENDE DE GRONDBEGINSELEN DER SPIRITISCHE LEER OVER

HET BOEK DER GEESTEN BEHELZENDE DE GRONDBEGINSELEN DER SPIRITISCHE LEER OVER SPIRITUALISTISCHE PHILOSOPHIE HET BOEK DER GEESTEN BEHELZENDE DE GRONDBEGINSELEN DER SPIRITISCHE LEER OVER DE ONSTERFELIJKHEID DER ZIEL, DEN AARD DER GEESTEN EN HUNNE GEMEENSCHAP MET DEN MENSCH, DE ZEDEKUNDIGE

Nadere informatie

H. Rossier. Het boek Ruth. genade en geloof

H. Rossier. Het boek Ruth. genade en geloof Het boek Ruth H. Rossier Het boek Ruth genade en geloof Het boek Ruth, genade en geloof Auteur: H. Rossier Vormgeving: Jan Paul Spoor Derde, herziene editie 2015 Copyright OudeSporen online uitgeverij

Nadere informatie

Kom hier, volg Mij. Jongevrouwen 2014. Leermiddelen voor jongeren

Kom hier, volg Mij. Jongevrouwen 2014. Leermiddelen voor jongeren Kom hier, volg Mij Jongevrouwen 2014 Leermiddelen voor jongeren onderwijzen en leren tot bekering Jongevrouwen 2014 Een uitgave van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen 2012 Intellectual

Nadere informatie

WERELD BROEDERSCHAP UNIE UNIVERSEEL UNIFICATIE CENTRUM ASSOCIATIE WERELD BROEDERSCHAP UNIE MEVLANA OPPERSTE STICHTING

WERELD BROEDERSCHAP UNIE UNIVERSEEL UNIFICATIE CENTRUM ASSOCIATIE WERELD BROEDERSCHAP UNIE MEVLANA OPPERSTE STICHTING WERELD BROEDERSCHAP UNIE UNIVERSEEL UNIFICATIE CENTRUM ASSOCIATIE WERELD BROEDERSCHAP UNIE MEVLANA OPPERSTE STICHTING VERKLARENDE INFORMATIE OVER HET KENNIS BOEK HET ALPHA KANAAL DE GOUDEN TIJD PASSAGES

Nadere informatie

T 89. Het twaalf stappenprogramma als therapie en als levenswijze

T 89. Het twaalf stappenprogramma als therapie en als levenswijze T 89 Het twaalf stappenprogramma als therapie en als levenswijze Hannelore Creus AIP Koekelare Eindwerk ter afronding van de opleiding tot Pyschotherapeut/ -consulent Academiejaar 2011-2012 Docenten: Didier

Nadere informatie

Narcotics Anonymous NA-Anonieme Verslaafden

Narcotics Anonymous NA-Anonieme Verslaafden Narcotics Anonymous NA-Anonieme Verslaafden Een Introductie tot NA-Anonieme Verslaafden De Twaalf Stappen van NA-Anonieme Verslaafden 1. Wij erkenden dat wij machteloos stonden tegenover onze verslaving,

Nadere informatie

de Theosofische Vereniging

de Theosofische Vereniging Waarom is er een Theosofische Vereniging? Fay van Ierlant Inleiding Voor de beantwoording van deze vraag is het zinvol om eens te kijken wat H.P. Blavatsky (HPB) zelf over dit thema heeft gezegd en geschreven.

Nadere informatie

DERTIEN BEWEZEN STAPPEN NAAR RIJKDOM.

DERTIEN BEWEZEN STAPPEN NAAR RIJKDOM. DE NK GROOT EN WORDT RIJK door NAPOLEON HI LL Hierin wordt voor de eerste maal de beroemde formule om rijk te worden van Andrew Carnegie onderwezen, gebaseerd op de DERTIEN BEWEZEN STAPPEN NAAR RIJKDOM.

Nadere informatie

DIE GOD LEEFT NOG! Voor het eerst in 1740 verschenen met de titel. Door Jonathan Edwards. Uit het Engels vertaald door. W.

DIE GOD LEEFT NOG! Voor het eerst in 1740 verschenen met de titel. Door Jonathan Edwards. Uit het Engels vertaald door. W. 1 DIE GOD LEEFT NOG! Voor het eerst in 1740 verschenen met de titel "Geloofwaardig historisch bericht van het heerlyke werk Godts, geopenbaart in de bekeeringe van veele honderden van Zielen te Northampton,

Nadere informatie