Jrg. 23 nr. 10 O N D E R W E G 13/12 t/m 18/1-2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jrg. 23 nr. 10 O N D E R W E G 13/12 t/m 18/1-2015"

Transcriptie

1 Jrg. 23 nr. 10 O N D E R W E G 13/12 t/m 18/ Beste Parochianen, De adventstijd met z n vier weken van voorbereiding op het Kerstfeest valt altijd samen met de drukke decembermaand. Deze weken hebben een eigen sfeer zowel in het kerkelijke leven als in het leven van elke dag. De duisternis van de lange avonden wordt getemperd door een feestelijke sfeerverlichting. De kerstdagen zijn dan ook voor iedereen, gelovig en niet-gelovig, de climax waarin licht en warmte het winnen van de duisternis. Wie zich als christen op het Kerstfeest voorbereidt, mag de adventstijd ervaren als een opgaan naar het feest van het goddelijk licht. Elk jaar opnieuw worden we opgenomen in de eeuwenoude verwachting van Israël naar de Messias. Met haar liturgie reikt de Kerk ons de hand om onze diepste vragen en verlangens te duiden. De lezingen uit de Heilige Schrift, de kerkelijke riten met haar symboliek, maar ook de noden van onze grote wereld wachten erop om in het licht geplaatst te worden. Geïnspireerd door het woord van de profeten groeit ons verlangen naar de vervulling van wat het kinderen van Abraham is toegezegd. De adventstijd is een tijd van verwachting, van hoop en van goede wensen en goede gedachten. En als het Kerstfeest dan is aangebroken, dan worden we geraakt door de prachtige liturgie van de Kerk. Het geboortefeest van Jezus als onze Verlosser maakt inderdaad het beste in ons los. We voelen ons aangesproken door en bevestigd in het geloof dat God de wereld liefheeft en ons zijn eniggeboren Zoon heeft gezonden. Het spreekt dan ook eigenlijk vanzelf, dat de dagen van het Kerstfeest niet alleen een religieuze lading hebben, maar ook dagen zijn van vriendschap, van geborgenheid, dagen waarop we bijzonder met anderen meeleven. De tijd na het kerstfeest heeft voor veel mensen iets van een teleurstelling. Binnen enkele dagen lijkt het gevoel van vrede tegelijk met de kerstlichting en met de overige attributen te worden 1

2 opgeborgen. Het gewone leven gaat weer zijn gang. Nu is dat niet zo vreemd. Ook in het Evangelie volgt op het kerstfeest de vlucht van de Heilige Familie naar Egypte. Hemelse vrede en wereldse onvrede volgen nog steeds elkaar. Onlangs heeft de pauselijke Raad voor de Migranten wereldwijd steeds aandacht gevraagd voor de nood van 1 miljard daklozen in onze moderne wereld. Het bijzonder hoge aantal daklozen en vluchtelingen vraagt om niet alleen na te denken over courante oplossingen, maar ook om stil te staan bij het ontstaan van deze problemen. Het kerstfeest en de vlucht naar Egypte van de Heilige Familie laten ons zien dat sinds de komst van Jezus Christus de wereld niet meer kan worden opgedeeld in voor en tegen, in arm en rijk. God heeft in Christus alle mensen lief. Als de geboorte van Jezus staat voor vrede, dan staat de vlucht naar Egypte voor solidariteit met hen die geen thuis hebben of die op de vlucht zijn voor zichzelf of voor anderen. Van harte wens ik u een Zalig kersfeest met die vrede van het Goddelijk Kind, waardoor allen één worden. Met hartelijke groet, jullie Pastoor George Paimpillil KERSTNACHTVIERING Voor de viering in de Adelbertuskerk van woensdag 24 december willen wij u erop wijzen dat er dit jaar, in plaats van twee vieringen, één Kerstnachtviering zal zijn. Deze eucharistieviering wordt voorgegaan door rector Bruggink en het koor is die avond de Cantorij. De viering vangt aan om uur. 2

3 VAN DE BEHEERSCOMMISSIE Terugkijkend op een mooie Allerzielenviering bereiden wij ons in deze Adventtijd alweer voor op het Kerstfeest en het nieuwe jaar. Voor dit nieuwe jaar kunt u nu alvast noteren dat op zondag 4 januari de traditionele Adelbertus Nieuwjaarskoffie zal worden gegeven. Iedereen is van harte welkom! Voor de vele vrijwilligers onder u is er dit jaar weer een Vrijwilligersdag. Deze zal in de Adelbertuskerk plaatsvinden, op zaterdag 18 april. Nadere gegevens over het precieze tijdstip en het programma zullen in de volgende Onderweg bekend worden gemaakt. Om alles ook in het nieuwe jaar mogelijk te maken is er weer de Actie Kerkbalans waarvan het motto dit jaar luidt: Mijn kerk viert. Mijn kerk in balans. Ik wijs u hierbij graag op de mededeling van onze budgethouder in deze Onderweg. Naast de financiën is natuurlijk ook van groot belang het werk van de vrijwilligers. Hier en daar kunnen we wat extra krachten gebruiken. Zo is bijvoorbeeld de werkgroep Bloemversiering op zoek naar mensen die willen meewerken aan het met bloemen opluisteren van het liturgisch centrum. Ook hebben we (jonge) mensen nodig die willen meezingen in het jongerenkoor Trinity. Wat betreft meer aardse zaken: het zal u vast niet zijn ontgaan dat het egaliseren van het voorplein van de kerk en het vervangen van de losliggende grijze stoeptegels door frisse rode klinkers vordert! De nieuwe bestrating draagt nu al zichtbaar bij aan de uitstraling van onze kerk. Gebruikers van het pad aan de zijkant van de kerk moeten voorlopig nog even opletten: Bij de aansluiting van het pad op het nieuwe voorplein is er namelijk nog een klein hoogteverschil. Iets anders dat ook snel in zijn werk ging, zo snel dat het sommige mensen niet eens was opgevallen, was de vakkundige restauratie van twee beschadigde pilaren in het glas-in-lood raam in de westzijde van de kerk! Alle mensen die daaraan hebben meege- 3

4 werkt, waaronder ook degenen die geholpen hebben met het achteraf weer stofvrij maken van de vloer en de banken, worden uiteraard hartelijk bedankt. ACTIE KERKBALANS De beheerscommissie In 2015 is het thema van de actie Kerkbalans: Mijn kerk viert. Mijn kerk in balans. Zoals u In de Onderweg van januari en de daarbij ingesloten brief zult kunnen lezen, willen wij dit met uw steun, graag blijven doen. Zoals bekend hebben wij geld nodig om alle activiteiten vanuit onze parochie te blijven organiseren. Ik vraag u daarom onze parochie ook in 2015 te steunen. Wij zijn afhankelijk van uw bijdragen voor het uitvoeren van de liturgie, onze activiteiten en het betrekken van meer mensen bij onze parochie. Wij krijgen voor onze plannen en/of onderhoud van onze gebouwen immers geen bijdragen van het Bisdom of van de Gemeente Haarlem. In de eerstvolgende Onderweg zullen wij u informeren over onze plannen voor het komende jaar en de mogelijkheden om ons daarbij financieel te ondersteunen. FRANCISCUS ONDERWEG December 2014 Beste mensen, Famke Galema, budgethouder Het is opvallend dat steeds meer niet parochianen geïnteresseerd zijn in wat de RK-kerk doet. Om die reden blijft mijn aanhef beste mensen. De feestelijke ontmoetingsdag van de vijf parochies op 26 oktober werd door een onverwacht groot aantal mensen (ongeveer 570) bezocht. 4

5 Het werd echt een feest van ontmoeting! We overwegen om dat volgend jaar weer te doen in de maand oktober. Een woord van waardering voor de mensen die deze dag hebben voorbereid en uitgevoerd is wel op zijn plaats. Hulde! Ook de aanwezigheid van onze Bisschop Mgr. Punt heeft ons geinspireerd om enthousiast de bestuurlijke taak op ons te nemen. Van vele kanten werd gevraagd wie zitten er in het bestuur en wat doen ze. We zullen zorgen dat onze gezichten gefotografeerd zullen worden en daaraan gekoppeld ieders taak. Helaas kan dat niet in het gewone parochieblad. Het moet op apart papier. We maken daar een inlegvel van. Waar is het bestuur nu mee bezig? Op de eerste plaats wordt hard gewerkt om in elke parochie een beheerscommissie te formeren. Bij drie van de vijf parochies is nu een volwaardig team. Deze beheerscommissies zijn werkgroepen van het bestuur die de plaatselijke activiteiten coördineren. (pastorale ondersteuning, onderhoud gebouwen, eigen financiële inkomsten en uitgaven) We hopen in december helemaal rond te zijn. Een volgende belangrijk onderwerp is de onderlinge communicatie tussen het bestuur en de beheerscommissies. Een voorstel hierover werd besproken in de maand november. Dit voorstel is van de hand van Harry Steman, die binnen het bestuur als taak de communicatie heeft. De oud-penningmeesters zijn druk bezig met het opstellen van de begroting voor Elke keer weer een hele klus. De uitgaven zijn makkelijker te begroten dan de inkomsten. Je bent afhankelijk van inkomsten die je van te voren niet weet. In de vergadering van september is met enkele wijzigingen het pastorale beleidsplan van de pastores goedgekeurd. Daarin stond 5

6 dat rond de feestdagen zoals Kerst in een van de kerken in Noord en een van de kerken in Zuid een regioviering gehouden zou worden en de andere kerken niet. Dit was overeengekomen met de roostermakers van de vijf parochies. Hiertegen kwam vanuit diverse parochies en individuele parochianen verzet. Juist met Kerst komen mensen naar de kerk die anders niet bij de kerkgemeenschap zijn. Als die komen voor een gesloten kerk is dat niet uitnodigend naar die mensen. Een tweede argument is dat viering van Kerst vooral een viering is van de eigen gemeenschap! Deze argumentatie heeft de pastores doen besluiten om te zorgen dat in elke parochie Kerst gevierd kan worden zoals ieder dat gewend was. Dit is een goed voorbeeld van SAMEN vormgeven aan de pastorale zorg in ieders gemeenschap. Regiovieringen door het jaar zullen nu gekoppeld worden aan overstijgende gebeurtenissen. We hebben al startzondag en nu het Franciscus feest in oktober. De pastores hebben een taakverdeling gemaakt onder andere ook wie voor welke parochie de eerst aanspreekbare pastor is. Pastoor George Paimpillil is dat voor Adelbertus en Engelmundus, diaken Ton Hekkenberg is dat voor IJmuiden en Santpoort en Han Hoogakker (pastoraal werker) is dat voor de Mariakerk. Tot slot kunnen wij u mededelen dat er een definitief besluit is genomen tot ruiming van het oud- kerkhof bij de Engelmundusparochie in Driehuis. Binnenkort zal dat op verschillende manieren kenbaar worden gemaakt. Berichtgeving in kranten, parochiebladen en een bord bij de ingang van het kerkhof. Daarin zal ook vermeld worden hoe u kunt reageren en naar wie. Hoewel het kerkhof al vele jaren gesloten is zal de ruiming van het kerkhof voor velen toch een emotioneel gebeuren zijn. We zullen met piëteit zorgen voor een monument van herinnering. 6

7 Wij wensen u een mooie kersttijd samen met wie u dierbaar zijn. Namens het bestuur H. Franciscus i.o. THEMATISCHE OUDERENVIERING Hans Wolf, vicevoorzitter Woensdag 17 december om 9:30 uur zal diaken Molenaar voorgaan in een woord- en communieviering met als thema: Kijk om je heen en je zult zien dat de mooiste dingen gratis zijn. Naast aandacht voor het thema hopen wij u ook een beetje in de kerstsfeer te brengen, niet alleen in de viering maar ook in een gezellig samenzijn na de viering. Naast de koffie met wat lekkers zal er ook een glaasje geschonken worden, om met elkaar te proosten op het afgelopen jaar. U komt toch ook? Is het lopen een bezwaar? Wij kunnen u halen en thuisbrengen. Belt u dan met Toos van Gendt, telefoon ADVENTSACTIE 2014 Geef Romagezinnen in Roemenië goed onderwijs Niet ver van ons vandaan, in Ferentari, de armste sloppenwijk van Boekarest, leven veel arme Roma-gezinnen. Door de grote armoede is er een enorme affectieve verwaarlozing, De kinderen leren geen normale sociale vaardigheden, maar leren al jong zelf te overleven door te liegen en te stelen. De Romangezinnen komen in een cyclus van ellende terecht. Armoede, werkloosheid en vaders die geen verantwoording nemen. Dat leidt tot ontwrichting van gezinnen en gebrek aan educatie bij kinderen. Het project Casa Valentina pakt deze problemen bij de wortel aan en biedt vorming en nascholing aan de kinderen. Daarmee wil het project gezinnen kansen bieden op een stabiel gezinsleven in menswaardige omstandigheden. 7

8 Naast onderwijs helpt Casa Valentina gezinnen bij het vinden van werk en woning. Alleen het jaarsalaris van de 19 docenten en begeleiders kost al , -. Betaalt u mee? THEMACAFÉ PRESENTEERT Missie, Ontwikkelingssamenwerking en Vrede M.O.V.-groep, Hetty Pijnaker Donderdag 22 januari 2015 draaien wij voor u de film: Goodbye Bafana. Gebaseerd op het levensverhaal van de gevangenisbewaker van Nelson Mandela. James Gregory, een racistische Zuid-Afrikaan, krijgt de opdracht om een belangrijke gevangene te bewaken op Robben Island. Gedurende de twintig jaar waarin zij met elkaar te maken krijgen, groeit er een band tussen de twee mannen, ondanks het feit dat de gevangene een donkere huidskleur heeft. De naam van de gevangene is Nelson Mandela. De film is in de ontmoetingsruimte van de Adelbertuskerk. De film begint om uur. Om uur is de zaal open en is er koffie. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld, ter bestrijding van de onkosten. U bent van harte welkom. Hetty Pijnaker OPENSTELLING ST. JOZEFKAPEL IN DE MAAND DECEMBER EN IN 2015 In de maand van het jaar waarin de dagen het kortst zijn, is de St. Jozefkapel op de gelijknamige begraafplaats aan de Vergierdeweg 456 in Haarlem Noord extra geopend. Op de dinsdagen en woensdagen in december is de kapel open van uur tot uur. U bent van harte welkom om een kaarsje aan te steken en/of er in alle rust even te verblijven. 8

9 In het keukentje rechts naast de kapel staat koffie en thee klaar en er is altijd iemand aanwezig die u kunt aanspreken als u dat wilt. Vanaf 1 januari 2015 is de kapel iedere woensdag van uur tot uur geopend. Namens de medewerkers van de begraafplaatsen Haarlem, Brigit Frielink KERST-SING-IN Op zondagmiddag 14 december is er om uur weer een KERST-SING-IN in de Adelbertuskerk, verzorgd door Cantorij en Trinity. Het programma omvat veel samenzang van bekende kerstliederen, afgewisseld door enkele korte koorstukken. Na afloop is er glühwein of chocolademelk. De toegang is vrij; wel is er een deurcollecte, bestemd door Serious Request. Ongetwijfeld wordt het weer een fijne bijeenkomst van veel mensen die samen de kerstsfeer beleven. Gerard van de Mast BEZOEKGROEP OUDERENPASTORAAT Onze parochie heeft een actieve bezoekgroep ouderenpastoraat. Die bestaat uit vrijwilligers die graag een (min of meer) regelmatig bezoek brengen, namens de parochie, aan mensen die dat op prijs stellen, om welke reden dan ook: eenzaamheid, ziekte, een luisterend oor, gezelligheid etc. Wij gaan zelf naar mensen van wie de computer ons vertelt dat zij 85 jaar geworden zijn, met de vraag of ze bezoek willen hebben (We hebben onlangs de grens van 80 naar 85 verlegd, omdat de 9

10 ervaring leert dat veel 80-jarigen nog heel wat contacten hebben en mobiel zijn.) Maar als u iemand weet die veel jonger of ouder is dan 85 en van wie u weet dat bezoek daar erg welkom zou zijn, laat het dan even weten. (Misschien bent u zelf wel zo iemand!). Bel dan het parochiesecretariaat en geef naam, adres en telefoonnummer door. Dan neemt iemand van de bezoekgroep contact op het de betreffende persoon. Gerard van de Mast Voorzitter Bezoekgroep KERSTSTAL Op eerste kerstdag zijn er weer een aantal vrijwilligers aanwezig om (groot)ouders met kleine kinderen de gelegenheid te geven de kerststal te komen bekijken. De kerk is geopend van uur. ADVENTSGEBEDSWEEK FRANCISCUS PAROCHIE Deze week is een traditie van de Adelbertuskerk sinds 1998 op initiatief van Marieke Rypkema dus dit jaar voor de 16 e keer. Wij nodigen u allen uit en ook onze medechristenen van de Immanuelkerk om in de week van 7 t/m 13 december aan dit bijzondere gebeuren mee te doen. Dit jaar willen wij ons, rond het thema de Bergrede, als gelovigen samen voorbereiden op het Kerstfeest. Iedere dag even tijd nemen om aan de hand van het tekstboekje te mediteren en te bidden. Tijd nemen voor rust in alle drukte van versieren, eten en kerstkaarten. In de loop van die week komen we 2x samen in een kleine groep van plm. 6/7 personen om onze erva- 10

11 ringen te delen en samen te bidden. U bent van harte welkom. Folders met inschrijfformulier kunt u achter in uw kerk vinden. HOUDT DEZE WEEK WIJ! Het is bijzonder om je zo met elkaar op het Kerstfeest voor te bereiden. Informatie: Maria en Ruud van Ooijen, telefoon of Namens de werkgroep Advents Gebedsweek LECTUURHOEK SPREKEN MET LIEFDE, LUISTEREN MET COMPASSIE Door: Thich Nhat Hanh Aandachtig communiceren werkt helend in relatie, op de werkvloer en in de samenleving. Het is net zo belangrijk voor ons als eten en drinken. Spreken met liefde en luisteren met compassie dragen bij aan een betere wereld. Het houdt in dat je vol begrip naar jezelf en anderen luistert, en met inzicht spreekt. Thich Nhan Hanh geeft aansprekende voorbeelden, puttend uit zijn rijke ervaring met stellen, gezinnen en internationale conflicten. De auteur geeft praktische adviezen om mindful te luisteren en je authenticiteit te bewaren. Mindful communiceren verzacht pijn en lijden; liefde en copassie nemen toe. Dat levert momenten van vrede en geluk op. (Het boek ligt ter inzage in de lectuurhoek) Bestel nr.: ISBN prijs: 12,99 ************************************** Er zijn weer kerstkaarten te koop met de tekst: ZALIG KERSTMIS ************************************* 11

12 LEZINGEN 14 december 3e zondag van de advent, Jes. 61,1-2a.10-11, 1 Tess. 5,16-24, Joh. 1, december 4e zondag van de advent, 2 Sam. 7,1-5.8b-11.16, Rom. 16,25-27, Lc. 1, december Kerstmis nachtmis, Jes. 9, , Titus 2,11-14, Lc. 2, december Kerstmis, Jes. 52,7-10, Hebr. 1,1-6, Joh. 1,1-18 of 1, december H. Stefanus, Hand. 6,8-10; 7,54-60, Mt. 10, december Feest van de H. Familie, Gen. 15,1-6;21,1-3, Hebr. 11, ,17-19, Lc. 2,22-40 of januari Moederschap van Maria, Num. 6,22-27, Gal. 4,4-7, Lc. 2, januari Openbaring des Heren, Jes. 60,1-6, Ef. 3,2-3a.5-6, Mt. 2, januari Doop van de Heer, Jes. 55,1-11, 1 Joh. 5,1-9, Mc. 1, januari 2e zondag door het jaar, 1 Sam. 3,3b-10.19, 1 Kor. 6,13c-15a;17-20, Joh. 1,

13 INTENTIES ADELBERTUSPAROCHIE Zondag 14 december Overl. ouders Cobelens-Loerakker en overl. kinderen, overl. ouders Spek-van den Bogaard, Nel Rutte-Duineveld, Leo Uitendaal, Ada Hoogeboom-Rienstra, Lambertus van Berk, Atie van Hoften, overl. ouders Van Hoften-Schaap, Martien van Leerdam Zondag 21 december John Balk, Theodorus Schoonebeek Woensdag 24 december Overl. ouders Brugman, Helena van Dijk-Rotteveel, Anthonius van Dijk, Coos en Toos Boon-Clavaux, Mariette Koets-Ooms, Luuk Zandstra, Jan Snoeks, overl. ouders Snoeks en Heemskerk, Atie van Hoften, overl. ouders Van Hoften-Schaap, Piet Buurman, overl. ouders Visser-Verbeek, overl. ouders Geels- Brugman Donderdag 25 december Annie, Jo en Chiel van Poppelen, overl. ouders Rijssemus-Lage Venterink, Henk Molenaar, Thijs van Straten, Frans Meier, overl. ouders Meier-Oosterveer, overl. ouders Zwarter-van Kolk Zondag 28 december Hubertina van den Bogaard Zondag 4 januari Jacobus v.d. Pol, Johanna v.d. Pol-v.d. Heijden, Coos en Toos Boon-Clavaux, Cees Roep BIJ DE VOORBEDEN BIDDEN WIJ VOOR: De overledenen: Mw. B. van de Bosch, Bep Metten- van Deursen 13

14 MIDDEN IN DE WINTERNACHT De maand december loopt uit op het Kerstfeest. Het is een tijd waar mooie muziek hij hoort. De kerstliederen zijn alom bekend. Een lied dat nagenoeg geen jaar wordt overgeslagen is het volgende: 14 Midden in de winternacht ging de hemel open Die ons heil ter wereld bracht, antwoord op ons hopen. Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet? Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen: Christus is geboren. Ik heb altijd gedacht dat het een kinderlied is. Waarschijnlijk door de wat kinderlijke taal van het refrein. Het blijkt echter een heel serieus lied te zijn. Het werd in 1943 in Nederland geschreven in de diepe duisternis van de oorlog. De musicus Jan Mul zat met die Duitse kerstliedjes in zijn maag, en had een oude Catalaanse kerstmelodie opgediept. Hij vroeg de Haarlemmer Harry Prenen om hier de tekst van een nieuw kerstlied op te maken. En zo ontstond het Midden in de winternacht. De mensen, die het toen voor het eerst zongen, droomden midden in de winternacht over een hemel die openging en zongen over wilde dieren die bij de schapen kwamen in de stal. En zij speelden samen! Tegelijkertijd klinkt van de andere kant ook telkens de vraag: herders waarom zingt, speelt of danst ge niet`? Begrijpelijk in die donkere tijd. Maar dan toch weer: ondanks winter sneeuw en ijs, bloeien alle bomen, want het aardse paradijs is vannacht gekomen. En vooral: de Morgenster, stralend in het duister, vertelt dat de dag, die ons weldra op zal gaan, niet ver meer is. Als je dit hoort is het natuurlijk helemaal geen kinderachtig lied meer. Eigenlijk is het een verzetslied, een bevrijdingslied dat in donkere tijden mensen een hart onder de riem steekt en oproept

15 het er niet bij te laten zitten. Het kind dat geboren wordt is een Joods kind, grootgebracht in een volksgemeenschap waar de bevrijdingsverhalen werden doorverteld. De verhalen van dit volk beginnen ook met een geboorteverhaal in donkere tijden. Farao gaf bevel alle jongetjes te verdrinken in de grote rivier. Maar door een list wist de zus van de nog kleine Mozes, Mirjam (Maria) hem te redden. Het lukte haar zelfs hem in het paleis van Farao te laten grootbrengen. Zo werd hij voorbereid op een leven als leider van zijn volk. Dwars tegen de onderdrukking in begint het grote bevrijdingsverhaal met de geboorte en de wonderlijke redding van een kind - midden in de winternacht. Verhalen die verteld worden om hoop en verlangen levend te houden hij volkeren die onderdrukt worden en enkelingen die onder druk staan. De laatste maand van het jaar vieren we als een nieuw begin. In de ogen van dit Kind zien we de nieuwe wereld al weerspiegeld. Voor alle mensen die deze maand ervaren als een lange winternacht wil dit lied een uitnodiging zijn. Herder, waarom zing, speel en dans je niet? De dag, het nieuwe begin is niet ver. NIEUWSGIERIG? Ingo WG Molenaar, oud-politieaalmoezenier Diaconie in de Franciscus parochie i.o., Mensen zijn nu eenmaal nieuwsgierig en ze willen graag weten wat we met het geld gedaan hebben dat gecollecteerd werd rondom de vastentijd 2014 in onze parochies. Hierbij wil ik als betrokken persoon van tijd tot tijd een verslag over het project geven. Bouwen van een meisjeshostel is een onderdeel van het START academie in Kozhikode, India. Kwaliteit is de basis voor een duurzame ontwikkeling. Wij willen kansen bieden aan de studenten uit de economisch achtergebleven groepen en ze de gelegenheid bieden hun talenten maximaal te benutten door het volgen van kwalitatief goed onder- 15

16 wijs. Ook willen we voorlichting geven aan jongeren om ze in staat te stellen zelf tot een goede keuze te komen en de juiste weg te zoeken met betrekking tot instellingen, instanties, toelating tot de universiteiten etc. Hartelijk dank! De START academie groeit sneller dan wij allemaal verwacht hadden. Dat komt mede door de hartelijke hulp van u allen in het verleden en nu. Wij kunnen met blijdschap vertellen dat alle studenten van de super master training een toelating hebben gekregen aan diverse universiteiten in India. Dat is weer een groot succes! Bijzonder te vermelden is het feit dat onze 9 studenten zijn toegelaten voor een nieuwe vierjarige diploma cursus. Deze cursus betreft buitenlandse- diplomatische studies en is geinitieerd door de centrale regering van India. Onze studenten hoorden tot de eerste negen met de beste cijfers. Dat is zeker geweldig! Het nieuwe studiejaar is begonnen met 87 nieuwe studenten voor de Super Master Training welke we sinds vorig jaar BTC noemen (BTC= Basic Training Cursus). Uit diverse hoeken van Zuid India zijn studenten hiervoor naar ons toegekomen. Het zegt zeker veel over de bekendheid van onze academie! Weer Nieuwe Cursussen op de START Academie Er komen veel aanvragen voor cursussen intensief Engels, computercursussen en ook voor de National Eligible Test (NET) cursus. Daarom hebben we dit studiejaar deze cyclus gestart met de bedoeling om deze studenten op tijd van dienst te kunnen zijn met extra kennis en met het verwerken van de door hen opgedane ervaringen. Bovendien zijn we begonnen met een serie van computercursussen, gerelateerd aan het thema duurzame energie. De studenten ontvangen hiervoor een diploma geaccrediteerd door de Universiteit van Calicut en een Universiteit in de VS. Het is een cursus bedoeld voor nationale en internationale studenten. Als jullie bereid zijn ons te blijven steunen en dan kunnen we dit zeker tot een succes maken. 16

17 Alvast bedankt voor uw steun! Zie hier een advertentie over de nieuwe computer cursus in START. Mini master trainingen en de Zomer School Zoals elke jaar hadden we ook dit jaar een Zomer school and mini mastertraining voor enkele honderden studenten op de START academie. Zij volgden bijzondere trainingen in hun bekende schoolonderwerpen zoals geografie en dat verbonden met de soft skills ontwikkelingsprogramma s. Het was een groot succes. Appartement voor vrouwelijke studenten op de START Campus Via onze brochure hebben we dit project als eens onder de aandacht gebracht. Het is de tijd nu om meisjeshostel te bouwen op de Campus van START. De jonge vrouwen wonen nu nog in een dichtbij gelegen klooster dat binnenkort niet langer gebruikt kan worden. Daarom worden we gedwongen om een appartement voor vrouwen op de START campus te bouwen. De plannen zijn er al gemaakt, maar nu nog het geld. Zie bijgevoegd het plan voor het gebouw. Het moet eigenlijk in juni 2015 voltooid zijn. We mogen nog ten laatste tot juni 2015 het klooster als onderdak voor de meisjes gebruiken. De totale kosten zijn , -. Het geld is nog lang niet binnen maar toch, vertrouwend op jullie, hebben we de eerste steen van het gebouw gelegd. Als u meer informatie hierover wenst, dan graag even contact opnemen met de secretaris van de Sint Thomas Stichting pastoor George Paimpillil, tel Onze bankzaken zijn veranderd Per 1 augustus 2014 gaat alle betalingen via IBAN. Wij zijn verplicht om per 1 augustus 2014 het internationale bankrekeningnummer te gebruiken voor alle 17

18 geldtransacties in het kort IBAN genoemd. De IBAN en de BIC code van de Sint Thomas Stichting zijn: Wilt u dit project van onze parochie steunen? IBAN: NL22 ABNA BIC Code is: ABNANL2A ANBI fiscaalnummer: Contact: Sint Thomas Stichting, Driehuizerkerkweg 113, 1985 HB Driehuis, Website: Telefoon , Mobiel Namens het bestuur, drs. George Paimpillil, secretaris. TRINITY ZOEKT PIANIST Ons jongerenkoor Trinity is dringend op zoek naar een pianist. Ben je iemand die graag piano speelt, maar nooit verder komt dan de piano thuis met steeds weer hetzelfde publiek? En heb je behoefte om jouw repertoire te verruimen en om ervaring op te doen in het spelen in een begeleidingsband? Of kèn je iemand in je omgeving die de huiskamer op vrijdagavond wil verruilen voor een gezellig avondje muziek maken met een enthousiaste groep jonge (en al wat oudere) koorleden? Dan is dit het moment om een geweldige ervaring op te doen! Trinity heeft zijn pianist helaas moeten zien vertrekken voor een tweejarige studie in Denemarken en we hebben dit slechts zeer tijdelijke kunnen oplossen. Voor de mensen die toch nog twijfelen: Kom gerust langs op de vrijdagavond (van 20:00 uur tot ca. 22:00 uur) in de ontmoetingsruimte van de Adelbertuskerk om de sfeer te proeven. 18

19 En er is eventueel ook een mogelijkheid om niet elke vrijdag te hoeven spelen, omdat er altijd een reservepianist aanwezig is. Als er nog vragen zijn, neem dan contact op met: Arno Habraken, telefoon , Wilma van der Meer, telefoon , of HET GLAZEN HUIS EN DE ACTIE SERIOUS REQUEST Zoals u misschien al weet komt Het Glazen Huis dit jaar naar Haarlem. In de week voorafgaand aan de kerstdagen sluiten drie dj's van 3FM zich zes dagen lang op in een glazen studio. Zij eten die dagen niets en maken 24 uur per dag live radio en televisie en zijn online te volgen. Het publiek kan tegen betaling verzoeknummers aanvragen en wordt uitgebreid geïnformeerd over de actie Serious Request. Met deze actie zet 3FM zich in samenwerking met het Rode Kruis ieder jaar in voor een stille ramp. De drie DJ s in het Glazen Huis gaan van 18 december tot en met 24 december alles doen om zoveel mogelijk aandacht te vragen en geld in te zamelen voor de aanpak van deze stille ramp. Het Rode Kruis zet zich in voor opvang en herstel van vrouwen met een trauma door seksueel geweld, helpt deze vrouwen het leven op te bouwen, maar vraagt ook bij publiek, politie en strijdkrachten aandacht voor het recht van elk mens, elke vrouw, om zelf te bepalen over het eigen lichaam. In conflictgebieden zijn vrouwen extra kwetsbaar, omdat seksueel geweld als een vernederend wapen wordt ingezet. Seksueel geweld tegen meisjes en vrouwen heeft grote gevolgen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van de slachtoffers, maar heeft ook economische en sociale impact. Het seksuele misbruik is een taboe, door schaamte omgeven. Slachtoffers worden vaak uitgesloten van de gemeenschap. Herstel van deze vrouwen is belangrijk. Uit humanitair oogpunt, maar ook omdat juist vrouwen tijdens en na conflicten de basis leggen voor 19

20 wederopbouw. Zij zorgen voor de kinderen en de inkomsten van een gezin, zij zorgen voor de gemeenschap en de familie. Alle reden waarom Serious Request dit jaar aandacht vraagt voor deze meisjes en vrouwen. De Raad van Kerken van Haarlem vraagt alle kerken in Haarlem en de aangrenzende gemeenten om mee te doen. Het zou mooi als de kerken van Haarlem en omstreken bij de start op 18 december een flink bedrag bekend kunnen maken dat bestemd is voor meisjes en vrouwen die lijden onder oorlog en geweld. Marijke Nijman-Smits Secretaris van de Raad van Kerken van Haarlem ACTIVITEITENKALENDER 14 december uur Zondagmiddagplein (PS) 14 december uur Kerst Sing-In (A) 21 december uur Kerstconcert The Voice Company (A) 21 december uur Kerst Sing-In (M) 28 december uur Zondagmiddagplein (PS) 4 januari uur Zondagmiddagplein (PS) 8 januari uur Spel-film- en contactmiddag (PS) 11 januari uur Zondagmiddagplein (PS) 17 januari uur Taizéviering (A) 18 januari uur Zondagmiddagplein (PS) 22 januari uur Themacafé: film: Goodbye Bafana (A) A = Adelbertuskerk, PS = parochiecentrum Schoten M = Mariakerk Kijk voor meer informatie over de diverse genoemde activiteiten elders in deze Onderweg. 20

24 december, 21:30 uur Kerstavonddienst Grote Kerk. Programma Kerst en Oud/Nieuw

24 december, 21:30 uur Kerstavonddienst Grote Kerk. Programma Kerst en Oud/Nieuw S amen Officieel orgaan van de Protestantse Gemeente Breda - 7e jaargang no. 10 - december 2014 Programma Kerst en Oud/Nieuw Zaterdag 20 december 14:00 Christmas Carols, Lutherse Kerk 19:30 Lessons and

Nadere informatie

GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT. In deze wijkbrief

GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT. In deze wijkbrief GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT In deze wijkbrief Dordtse Dom draait door Open-deur-dienst Reisje Hollands Venetië Expositie aquarellen Jubileum Grote Kerk Nieuwe leden kerkenraad Rooster van kerkdiensten

Nadere informatie

Met open armen. WERKGROEP EERSTE COMMUNIE onder leiding van Patricia Cerstiaens. Handleiding eerste leerjaar

Met open armen. WERKGROEP EERSTE COMMUNIE onder leiding van Patricia Cerstiaens. Handleiding eerste leerjaar Met open armen WERKGROEP EERSTE COMMUNIE onder leiding van Patricia Cerstiaens Handleiding eerste leerjaar Inhoud Inleiding..................................................................................................

Nadere informatie

Jaargang 8 Nr. 28 Winter 2014-2015 GEDRAAG JE!

Jaargang 8 Nr. 28 Winter 2014-2015 GEDRAAG JE! ( ( impuls Jaargang 8 Nr. 28 Winter 2014-2015 GEDRAAG JE! CEES WEET RAAD Een nieuwe cao GEDRAGSSPECIALIST RIANNE KATHMANN Niet alles zomaar aannemen RAPPORT VAN DE ONDERWIJSRAAD Verslaafd aan een dealer

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 13 Helpen verwerken 20 Als de dood ter sprake

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? KWF Kanker Infolijn 0800-022 66 22 (gratis) Informatie en advies voor kankerpatiënten en hun naasten www.kwfkankerbestrijding.nl Voor informatie over kanker

Nadere informatie

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp.

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp. Nieuwskrant 13 Mei Uitgave 13, juli/augustus 2002 Informatief magazine betreffende de gevolgen van de vuurwerkramp Uitgave 1, april 2001 Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die

Nadere informatie

Waar word ik blij van? Special maart 2011

Waar word ik blij van? Special maart 2011 Special maart 2011 Colofon Inhoudsopgave Waar word ik blij van is een special bij De Arme Krant van Nederland van maart 2011. Dit is een uitgave van de werkgroep Arme Kant van Nederland/ EVA (Economie,

Nadere informatie

Deze brochure werd samengesteld door: Het Vicariale Comité voor de territoriale pastoraal, na bevraging van de parochieploegen in het vicariaat.

Deze brochure werd samengesteld door: Het Vicariale Comité voor de territoriale pastoraal, na bevraging van de parochieploegen in het vicariaat. Deze brochure werd samengesteld door: Het Vicariale Comité voor de territoriale pastoraal, na bevraging van de parochieploegen in het vicariaat. Voor reacties, suggesties, info en vragen kan je terecht

Nadere informatie

De Kerk in t Midden. Informatieblad van en voor de protestantse gemeente Oosthoek te Hulst. Verschijnt 8 maal per jaar

De Kerk in t Midden. Informatieblad van en voor de protestantse gemeente Oosthoek te Hulst. Verschijnt 8 maal per jaar De Kerk in t Midden Informatieblad van en voor de protestantse gemeente Oosthoek te Hulst. Verschijnt 8 maal per jaar Jaargang 26 nr. 2 oktober 2014 Colofon Redactie: José v.d. Elshout - ds. Pieter Overduin

Nadere informatie

Plus-supermarkt even dicht. Wanne klets war!

Plus-supermarkt even dicht. Wanne klets war! De Tweeterp Dorpskrant voor Engelen en Bokhoven Plus-supermarkt even dicht Wanne klets war! Verder in dit nummer jaargang 49 nummer 2 16 februari 2013 Van donderdag 21 februari tot en met dinsdag 5 maart

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 11 Helpen verwerken 17 Thuis en in het ziekenhuis

Nadere informatie

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh zorgt Wie er straks voor mij? Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh Wie zorgt er straks voor mij? 2008 Kavanah, Dwingeloo Niets uit deze uitgave mag worden gefotokopieerd, noch in

Nadere informatie

Eén maar anders. Haarlemse eenheid in verscheidenheid. Dan is anders zijn niet meer onze zwakte, maar juist de kracht van de kerk.

Eén maar anders. Haarlemse eenheid in verscheidenheid. Dan is anders zijn niet meer onze zwakte, maar juist de kracht van de kerk. infobulletin - jaargang 8 - februari 2013 Eén maar anders In dit Infobulletin geven we uitgebreid aandacht aan een boek dat onlangs is verschenen bij Uitgeverij Ark Media. Natuurlijk omdat het een boek

Nadere informatie

Deze steun heb ik nodig

Deze steun heb ik nodig Deze steun heb ik nodig Ouders over goed ouderschap en gewenste ondersteuning Dr. Margreth Hoek Bureau Hoek, in opdracht van LOC/LCFJ Inhoudsopgave Inleiding: Ouders willen steun die henzelf en hun kind

Nadere informatie

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers DE OUDER CENTRAAL! Dagelijks staat uw zoon of dochter centraal binnen ons werk. Wij zetten ons in voor vorming, onderwijs en behandeling om daarmee

Nadere informatie

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan!

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan! Jij zoekt werk en je hebt dyslexie Zo pak je dat aan! 3 e druk 3 e oplage december 2007 ISBN 9789074910446 Copyright 2006 irv, Hoensbroek Uitgever: Auteurs: CrossOver, Woerden Brigitte van Lierop Enid

Nadere informatie

AMSTERDAM WEST BINNEN DE RING STICHTING VOOR OPENBAAR PRIMAIR ONDERWIJS PERSONEELSBLAD 8 JULI 2011. Binnen de Ring

AMSTERDAM WEST BINNEN DE RING STICHTING VOOR OPENBAAR PRIMAIR ONDERWIJS PERSONEELSBLAD 8 JULI 2011. Binnen de Ring PERSONEELSBLAD 8 JULI 2011 AMSTERDAM WEST BINNEN DE RING STICHTING VOOR OPENBAAR PRIMAIR ONDERWIJS 8 Binnen de Ring in het kort Ontvangen door de koningin Drie scholen van AWBR verzorgden dit jaar het

Nadere informatie

Het begin. De weg tot God. Wie is God eigenlijk?

Het begin. De weg tot God. Wie is God eigenlijk? Het begin Geloven in God - hoe begin je daarmee? Je hebt erover gehoord van anderen en mogelijk ken je mensen die in Hem geloven. Misschien ben je zelf tot de ontdekking gekomen dat een leven zonder God

Nadere informatie

INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013.

INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013. INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013. Koninklijke Hoogheden, we zijn hier in uw toekomstig werkpaleis. Over twee weken bent u Koning

Nadere informatie

Kom-In Extra Antonius Abt Parochie sinds de 12de eeuw Kerkgebouw 50 jaar

Kom-In Extra Antonius Abt Parochie sinds de 12de eeuw Kerkgebouw 50 jaar Kom-In Extra Antonius Abt Parochie sinds de 12de eeuw Kerkgebouw 50 jaar Heilige Antonius Abt - Malden Jaargang 33 Februari 2010 Nr. 2 Een Jubilerend kerkgebouw Het is een vreemde ervaring als het kerkgebouw

Nadere informatie

Coachen met een dubbel doel. Handleiding voor positieve coaching

Coachen met een dubbel doel. Handleiding voor positieve coaching Coachen met een dubbel doel Handleiding voor positieve coaching Hockey Club Houten 1 Voorwoord Hoe krijgen we onze jeugd 1 zover dat ze met plezier het beste uit zichzelf halen? Het belang van goede coaches

Nadere informatie

En toen was er voor mij niemand meer

En toen was er voor mij niemand meer En toen was er voor mij niemand meer Over godsdienst en incest De samenwerkende synoden van de Nederlandse Hervormde Kerk de Gereformeerde Kerken in Nederland de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

Opvoedondersteuning op school

Opvoedondersteuning op school Opvoedondersteuning op school chemie tussen ouders, leerkrachten en CJG Interviews Praktijkvoorbeelden Tips Deel samen één koffiepot Laat een methode geen dwingend keurslijf worden. Voor ouders is herkenning

Nadere informatie

Ze zijn geweldig! Maar waarom eigenlijk?

Ze zijn geweldig! Maar waarom eigenlijk? Ze zijn geweldig! Maar waarom eigenlijk? Inhoudsopgave Wat beweegt jongeren? 2 1. Pleziergerichte motieven 5 2. Carrièregerichte motieven 9 3. Normatieve motieven 13 4. Sociale motieven 17 5. Leermotieven

Nadere informatie

Het geloof in Christus vieren en verbreiden

Het geloof in Christus vieren en verbreiden Het geloof in Christus vieren en verbreiden in het derde decennium van de 21 ste eeuw In de afgelopen tien tot vijftien jaar zijn de parochies in ons aartsbisdom overspoeld met beleidsnota s, waarin vergaande

Nadere informatie

Venlo- Binnenstad 7-8 9-10 14-15 20-22. Jaargang 3 nr. 3 oktober 2004 DIT N UMMER. De Nolensfeeste. Flitsen. Kunstenaars.

Venlo- Binnenstad 7-8 9-10 14-15 20-22. Jaargang 3 nr. 3 oktober 2004 DIT N UMMER. De Nolensfeeste. Flitsen. Kunstenaars. Jaargang 3 nr. 3 oktober 2004 Venlo- Binnenstad Van de Redactie Op het moment dat we dit schrijven, genieten we van een nazomer waar je U tegen zegt. Het zonnetje was wat laat uit de veren maar maakt nu

Nadere informatie

Jij zoekt werk. en je hebt Autisme. Zo pak je dat aan!

Jij zoekt werk. en je hebt Autisme. Zo pak je dat aan! Jij zoekt werk en je hebt Autisme Zo pak je dat aan! 3 e druk 3 e oplage december 2007 ISBN 9789074910415 Copyright 2006 irv, Hoensbroek Uitgever: Auteurs: CrossOver, Woerden Brigitte van Lierop Enid Reichrath

Nadere informatie

bulletinjaargang 17 nummer 1 maart 2014

bulletinjaargang 17 nummer 1 maart 2014 Konferentie Nederlandse Religieuzen bulletinjaargang 17 nummer 1 maart 2014 In beeld Jouw beminnelijke gekriebel Ellen Terpstra pagina 4 Religieus Erfgoed Maria Roepaan pagina 28 Geroepen om te delen Wat

Nadere informatie