Algemene Voorwaarden Van toepassing op producten en diensten aangeboden door Weerdenburg Global Media.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Voorwaarden Van toepassing op producten en diensten aangeboden door Weerdenburg Global Media."

Transcriptie

1 Algemene Voorwaarden Van toepassing op producten en diensten aangeboden door Weerdenburg Global Media.

2 Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt: 1a. Weerdenburg Global Media: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigde adres: Weerdenburg Global Media, Boedapestlaan 141, IJsselstein. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer , hierna in deze algemene voorwaarden afgekort naar WGM ; 1b. klant: de natuurlijke of rechtspersoon in opdracht van wie producten en/of diensten levert dan wel voor wie WGM werkzaamheden verricht, dan wel met wie WGM een overeenkomst aangaat; 1c. overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen WGM en de klant tot stand komt en elke wijziging of aanvulling daarop. 1d. InternetExtra.nl, Webrule.nl, HtmlSlice.nl, NietLangerAlleen.nl zijn producten van WGM waarvoor deze Algemene Voorwaarden tevens op van toepassing zijn. 1e. Account: Persoonlijk gebied voor de klant gecreëerd door WGM. Artikel 1.2 Begrippen - Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden; - Diensten: de door WGM aangeboden diensten en producten; - Domeinnaamdienst: de dienst waarbij WGM in opdracht en ten behoeve van Gebruiker domeinnamen registreert en geregistreerd houdt; - Down time: een onderbreking van het WGM netwerk met algehele onbereikbaarheid van de Diensten tot gevolg. - Gebruiker: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van Diensten van WGM wordt gesloten; - Gebruiksdatum: de datum waarop WGM Gebruiker voor het eerst in staat stelt om de Diensten te gebruiken zoals nader bepaald in de Overeenkomst; - Hostingdienst: dienst waarbij ten behoeve van Gebruiker informatie en bestanden worden opgeslagen en toegankelijk worden gemaakt via het internet; - Uptime: de gegeven tijd dat de WGM Diensten geheel bereikbaar en operationeel zijn, waarbij geen sprake is van Down time. - Vereisten: de door WGM aan Gebruiker op enigerlei wijze kenbaar gemaakte vereisten die Gebruiker in acht moet nemen met betrekking tot de verleende Diensten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, technische eisen, minimumeisen, huisregels en specificaties; - Vertrouwelijke Informatie: alle informatie, in welke vorm dan ook -schriftelijk, mondeling, elektronisch of tastbaar -, waaronder begrepen maar niet beperkt tot software, (source)code, programma s, applicaties, klantgegevens, knowhow, technische specificaties en documentatie; - VPS dienst: dienst waarbij Gebruiker toegang krijgt tot een deel van WGM Apparatuur, aangesloten op de stroom- en netwerk voorziening en gebruik kan maken van de toegewezen opslag- en rekencapaciteit. - Website: de door WGM gehoste website alsmede enige onderliggende webpagina s of andere website welke in eigendom van WGM zijn. - Windows Server: Hieronder wordt verstaan alle edities van Windows Server waarvan de eigendomsrechten liggen bij Microsoft Corporation. - Microsoft Corporation: Een third-party software provider en tevens houder van het copyrightrecht, eigendomsrecht en distributierecht van Windows Server 2008 R2. - Licentie: De toestemming van een third-party software leverancier om een specifiek product of dienst te gebruiken.

3 Artikel 2 Algemeen 2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen WGM en de klant waarop WGM deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk of elektronisch (per ) is afgeweken. 2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met WGM voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. 2.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 2.4 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. WGM en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen. 2.5 Indien de bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden strijdig zijn met of afwijken van een of meer bepalingen uit de Overeenkomst, prevaleren de bepalingen uit de Overeenkomst. 2.4 In het geval dat zowel de Algemene Voorwaarden als de algemene voorwaarden van Gebruiker van toepassing zijn, prevaleren deze Algemene Voorwaarden. 2.5 WGM is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. WGM zal de gewijzigde Algemene Voorwaarden ten minste een maand voordat deze in werking treden bekendmaken. Partijen zijn gebonden aan de gewijzigde Algemene Voorwaarden vanaf de dag dat deze in werking treden. Gebruiker is uitsluitend gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen met ingang van de dag dat de gewijzigde Algemene Voorwaarden in werking treden indien de gewijzigde Algemene Voorwaarden een substantiële verslechtering van de positie van Gebruiker inhouden. Artikel 3 Aanbiedingen en offertes 3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven. 3.2 De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan WGM opgegeven eisen en specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop WGM haar aanbieding baseert. 3.3 Indien een opdracht op basis van nacalculatie wordt geoffreerd, dienen de geoffreerde prijzen slechts als richtprijs, de daadwerkelijk door WGM gemaakte kosten zullen worden doorberekend. 3.4 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is WGM daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand. 3.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht WGM niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 3.6 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. 3.7 Kennelijke fouten of vergissingen op de website en in folders, publicaties of offertes binden WGM niet. Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst 4.2 Een Overeenkomst komt tot stand door schriftelijke (waaronder inbegrepen per ) bevestiging door WGM van een order van Gebruiker. Tevens bestaat de mogelijkheid om door middel van een online handtekening óf akkoord per digitale wegen de aanbieding en/of offerte te ondertekenen. In een dergelijk geval komt de Overeenkomst ook tot stand na bevestiging per door WGM van de ondertekende aanbieding/offerte door Gebruiker. 4.3 Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op het moment van verzending, tenzij het tegendeel door Gebruiker wordt bewezen. Indien de communicatie niet is ontvangen als gevolg van afleverings- en/of toegankelijkheids- problemen met betrekking tot de -box van Gebruiker, komt dit voor risico van Gebruiker, ook indien de box bij een derde is gehuisvest.

4 4.4 WGM behoudt zich het recht voor om, om welke reden dan ook, verzoeken tot het verrichten van Diensten te weigeren. 4.5 Gebruiker accepteert en komt met WGM overeen dat WGM direct na totstandkoming van de Overeenkomst zal beginnen met de nakoming daarvan. De in artikel 7:46d lid 1 Burgerlijk Wetboek ( BW ) bedoelde bedenktermijn voor ontbinding van een overeenkomst op afstand is daarom (zoals bepaald in artikel 7:46i lid 5 onder a BW ) niet van toepassing. Indien WGM onverhoopt niet direct na totstandkoming van de Overeenkomst met de uitvoering daarvan begint, heeft Gebruiker, voor zover deze consument is, vanaf het moment dat de Overeenkomst tot stand komt zeven (7) dagen de tijd de Overeenkomst kosteloos te ontbinden, tenzij WGM binnen bovengenoemde zeven (7) dagen met de uitvoering is begonnen. Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst 5.1 Alle verbintenissen van WGM voortvloeiende uit de overeenkomst zijn inspanningsverbintenissen. 5.2 WGM bepaalt de wijze waarop en door welke personen de overeenkomst wordt uitgevoerd. WGM heeft daarbij het recht bij de uitvoering van de overeenkomst, zonder kennisgeving aan de klant, derden in te schakelen, goederen van derden te betrekken, diensten van derden af te nemen en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten en de hieraan verbonden kosten aan de klant door te berekenen. Artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 5.3 WGM zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren. 5.4 WGM garandeert niet dat de door haar ontwikkelde website zonder onderbrekingen of zonder fouten werkt. Artikel 6 Verplichtingen van de klant 6.1 De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens en apparatuur, waarvan WGM aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig beschikbaar zijn. 6.2 Indien de klant programmatuur, telecommunicatiefaciliteiten, websites, materialen, databanken of gegevens op een informatiedrager aan WGM ter beschikking stelt, zullen deze voldoen aan de door WGM voorgeschreven specificaties. WGM is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten wegens transmissiefouten, storingen of niet-beschikbaarheid van deze faciliteiten, tenzij de klant bewijst dat deze schade of kosten het gevolg zijn van opzet of grove schuld van WGM. 6.3 De klant is gehouden WGM onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn. 6.4 De klant dient zich te onthouden van gedragingen welke het WGM onmogelijk maakt de opdracht naar behoren uit te voeren. 6.5 Indien door WGM in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de klant of een door de klant aangewezen locatie, draagt de klant kosteloos zorg voor de door WGM in redelijkheid gewenste faciliteiten. 6.6 WGM gaat ervan uit dat de klant al zijn wettelijke verplichtingen nakomt. 6.7 De klant vrijwaart WGM voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar is. 6.8 De klant is zelf verantwoordelijk voor het weergeven van afbeeldingen, tekst, video of geluidsbestanden waarvan de rechten bij derden liggen. 6.9 Indien de klant niet aan zijn verplichtingen verwoord in dit artikel heeft voldaan, dan zijn alle kosten die daaruit voortvloeien voor rekening van de klant.

5 Artikel 7 Tussentijdse beëindiging 7.1 Partijen kunnen de overeenkomst met inachtneming van een redelijke termijn, tussentijds beëindigen door middel van een schriftelijke opzegging, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 7.2 Bij tussentijdse opzegging is de klant verplicht WGM alle reeds tot dat moment gemaakte kosten en de te verrichten werkzaamheden te vergoeden conform de overeenkomst. Voorts is de klant verplicht de kosten voortvloeiende uit eventueel door WGM voor de vervulling van de opdracht reeds in redelijkheid aangegane verbintenissen met derden te vergoeden. 7.3 Bovengenoemde kostenregeling doet niet af aan de mogelijke aansprakelijkheid van de klant voor de schade die voortvloeit uit een tussentijdse beëindiging. Artikel 8 Wijzigen van de overeenkomst 8.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. 8.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. WGM zal de klant zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen mits informatie systemen hiervoor toegankelijk zijn. 8.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal WGM de klant hierover van tevoren inlichten. Artikel 9 Levering 9.1 De door WGM opgegeven levertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen. 9.2 In het geval dat een door WGM met de klant overeengekomen leveringstermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 17 van deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden. Artikel 10 Honorarium 10.1 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst enkel schriftelijk of elektronisch een vast honorarium overeenkomen Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van de tarieven van WGM. Alle door WGM opgegeven tarieven zijn in euro s en exclusief BTW. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke tarieven van WGM, geldend voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend tarief is overeengekomen WGM is gerechtigd een vast overeengekomen honorarium te verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan WGM, dat in redelijkheid niet van WGM mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium WGM heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk 1 maand voordat deze ingaan aan de klant schriftelijk of elektronisch bekend gemaakt. Indien de klant niet akkoord gaat met de nieuwe tarieven, is de klant gerechtigd de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe tarieven gelden. Verhoging van de tarieven wegens een verhoging van de omzetbelasting geeft de klant niet het recht om de overeenkomst te ontbinden. Artikel 11 Betaling 11.1a Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen.

6 11.1b Betaling kan geschiedde per automatisch incasso indien een dienst of product door WGM reeds geleverd is al dan niet de intentie aanwezig is dat de dienst of het product binnen 7 werkdagen opgeleverd zal worden. 11.2a Bij overschrijding van de betalingstermijn, is de klant, na door WGM ten minste één maal te zijn aangemaand om binnen een redelijke termijn te betalen, van rechtswege in verzuim. In dat geval is de klant, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de klant in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de klant. 11.2b Bij overschrijding van de betalingstermijn zal WGM trachten het te betalen bedrag te vorderen middels automatisch incasso WGM is gerechtigd een aanbetaling te vorderen. Indien WGM van deze mogelijkheid gebruik maakt en de klant hieraan niet voldoet, schort dit automatisch de (op)leveringsverplichting(en) van WGM op WGM mag, gedurende een opdracht, tussentijds declareren In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van WGM op de klant onmiddellijk opeisbaar WGM kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat de klant alle aan WGM verschuldigde bedragen betaald heeft. Artikel 12 Rechten van intellectuele eigendom 12.1 Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom ten aanzien van, zowel voorlopige als definitieve, (ontwerpen van) tekst(en), werk- en detailtekeningen, schetsen, modellen, concepten, digitale informatie, programmatuur, e.d., alsmede ten aanzien van de daarnaar vervaardigde exemplaren van een product, berust bij WGM. De klant verkrijgt van WGM een licentie voor het overeengekomen gebruik in ongewijzigde vorm van auteursrechtelijk of anderszins beschermde werken, die door WGM in de uitvoering van de opdracht ten behoeve van de klant zijn gemaakt. De licentie geldt slechts nadat de klant aan zijn financiële verplichtingen die verband houden met de beschikbaarstelling van het auteursrechtelijk of anderszins beschermde werk heeft voldaan. De licentie geldt uitsluitend voor het gebruik van het betreffende werk door de klant zelf. Gebruik door derden is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WGM niet toegestaan Concepten, ideeën en voorstellen die voor de klant worden ontwikkeld vallen onder het auteursrecht en blijven formeel en juridisch in bezit van WGM Het is de klant niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van WGM veranderingen in de voorlopige of definitieve werken aan te (laten) brengen. WGM kan deze toestemming niet onthouden indien dat in strijd met de redelijkheid is. De klant dient bij een door hem gewenste wijziging WGM als eerste in de gelegenheid te stellen om deze uit te voeren. Hiervoor dient een vergoeding te worden betaald op basis van de gebruikelijke door WGM gehanteerde tarieven Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van de intellectuele eigendom beschermde zaken, die door of namens de klant zelf ter beschikking gesteld zijn, verklaart de klant dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en/of op beschermde rechten van derden en vrijwaart hij WGM voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende Het is de klant niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen.

7 12.6 Het is de klant niet toegestaan het geleverde werk te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor het is geleverd WGM is gerechtigd het in opdracht vervaardigde werk te signeren, dan wel te gebruiken voor eigen publiciteit of PR doeleinden. Artikel 13 Onderzoek naar het bestaan van rechten Tot de opdracht behoort niet het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van merkrechten, tekening- of modelbescherming, octrooirechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de klant. Artikel 14 Klachten en verjaring 14.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de klant direct aan WGM kenbaar te worden gemaakt. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat WGM in staat is adequaat te reageren Na het indienen van de klacht dient de klant WGM de gelegenheid te geven de gegrondheid van de klacht te onderzoeken en zo nodig de gelegenheid te geven om alsnog de overeengekomen werkzaamheden te verrichten Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal WGM slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 16 van deze algemene voorwaarden Alle aanspraken jegens WGM die niet binnen 1 jaar na hun ontstaan schriftelijk bij WGM zijn ingediend, vervallen door verjaring.

8 Artikel 15 Ontbinding en opschorting 15.1 WGM is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: a. de klant zijn verplichtingen niet of niet volledig nakomt; b. na het sluiten van de overeenkomst WGM omstandigheden ter kennis is gekomen die goede grond te vrezen geven dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat de klant slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt; c. bij een betalingsachterstand, wanneer de klant meerdere malen is aangemaand een openstaande factuur te voldoen; d. indien aan de klant surseance van betaling is verleend; e. indien de klant in staat van faillissement verkeert; f. ten aanzien van de klant een wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing wordt verklaard. g. bij het meerdere malen mislukken van incasso opdrachten Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van WGM op de klant onmiddellijk opeisbaar. Indien WGM de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de overeenkomst. Artikel 16 Aansprakelijkheid 16.1 WGM is in het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van de Overeenkomst niet aansprakelijk voor enige schade uit hoofde van een (toerekenbare) tekortkoming, onrechtmatige daad of anderszins, behoudens hetgeen in de volgende leden van dit artikel is bepaald Indien WGM aansprakelijk is jegens Gebruiker voor enige schade, uit weke hoofde dan ook, is de hoogte van de daaruit voortvloeiende schadevergoeding beperkt tot het bedrag dat door de verzekering van WGM in het betreffende geval daadwerkelijk wordt uitgekeerd. Indien de verzekering van WGM om welke reden dan ook niet tot uitkering over gaat, gelden voor de vaststelling van de hoogte van de schadevergoeding artikelen 16.3, 16.4 en WGM is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade (zoals hieronder beschreven) die Gebruiker lijdt als gevolg van een aan WGM toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad tot een bedrag ter grootte van de vergoedingen die WGM gedurende een periode van drie (3) maanden voorafgaand aan de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit, heeft betaald gekregen, waarbij de totale aansprakelijkheid onder de Overeenkomst nooit meer dan EUR 1.000,-- (duizend Euro) zal bedragen Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: i) materiele schade aan zaken; ii) redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade, die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, mochten worden verwacht; iii) redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak, de aansprakelijkheid, de directe schade en de wijze van herstel Iedere aansprakelijkheid van WGM anders dan voor directe schade, waaronder begrepen gevolgschade, is uitgesloten. Onder gevolgschade wordt in dit verband in ieder geval verstaan : winstderving, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, verliezen, kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade, vermissing, verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens en/of schade door vertraging in de transport van het dataverkeer en alle andere schade dan die genoemd in artikel Dit artikel beperkt op geen enkele wijze de aansprakelijkheid van WGM voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van WGM zelf ( eigen handelen ) en/of haar bedrijfsleiding Aansprakelijkheid van WGM wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst en/of onrechtmatige daad ontstaat slechts, indien Gebruiker WGM onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij Gebruiker WGM een redelijke termijn geeft om

9 alsnog haar verplichtingen na te komen, en WGM ook na het verstrijken van die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat WGM in staat is adequaat te reageren Elk recht van schadevergoeding op grond van dit artikel vervalt, indien niet binnen veertien (14) dagen na het moment waarop de schade zich heeft voorgedaan een rechtsvordering daartoe door of namens Gebruiker is ingesteld. Artikel 17 Overmacht 17.1 Er is geen sprake van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door WGM indien er sprake is van overmacht Onder overmacht wordt onder meer begrepen ziekte van werknemers en/of afwezigheid van voor de levering van Diensten cruciale medewerkers, onderbrekingen van de toelevering van elektriciteit voor zover deze niet door de back-up capaciteit kan worden opgevangen, stakingen, oproer, overheidsmaatregelen, brand, natuurrampen, overstromingen, tekortkomingen van toeleveranciers van WGM, storingen in verbinding met internet, hardware storingen, storingen in (telecommunicatie)netwerken en andere onvoorziene omstandigheden Indien de overmacht tenminste dertig (30) dagen voortduurt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat de ontbindende partij gehouden is tot vergoeding van enige schade ter zake deze ontbinding Indien WGM ten tijde van de overmacht nog gedeeltelijk kan presteren, dan wel heeft gepresteerd, is zij gerechtigd deze prestatie te verrichten en afzonderlijk te factureren, als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst. Artikel 18 Verlening Diensten 18.1 Gebruiker is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige en correcte levering door WGM mogelijk te maken, onder-meer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren alsmede door veranderingen in de verstrekte gegevens welke voor verlening van de Diensten van belang zijn, onverwijld door te geven. Voor eventuele extra werkzaamheden veroorzaakt doordat Gebruiker niet aan zijn verplichtingen voldoet, betaalt Gebruiker een vergoeding aan WGM op basis van de gebruikelijke door haar gehanteerde tarieven. WGM is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan doordat WGM is uitgegaan van door Gebruiker verstrekte gegevens WGM heeft geen kennis van informatie en/of gegevens die door Gebruiker en/of klanten van Gebruiker met behulp van de Dienst worden verspreid. WGM is voor deze informatie niet aansprakelijk. Gebruiker vrijwaart WGM voor enige schade die voortvloeit uit de gegevens en/of informatie die met behulp van de Dienst door Gebruiker zelf of diens klanten wordt verspreid WGM zal de door haar te verrichten Diensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een "inspanningsverplichting". WGM garandeert dan ook niet dat haar Diensten en systemen ononderbroken zullen functioneren, betrouwbaar en altijd bereikbaar zijn, tenzij anders overeengekomen tussen partijen (bijvoorbeeld in een SLA). WGM is nimmer aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit storingen of wijzigingen in de telecommunicatie- en/of datatransportsystemen van derde partijen Indien WGM een SLA heeft verleend aan Gebruiker inzake de beschikbaarheid en bereikbaarheid van een of meer van de Diensten, dan gelden de remedies voor het overschrijden van de toegezegde beschikbaarheid en bereikbaarheid, uitdrukkelijk als enige remedie voor

10 Gebruiker. WGM wordt op geen enkele wijze schadeplichtig jegens Gebruiker voor het overschrijden van de SLA Alle door WGM aangegeven (leverings)termijnen en doorlooptijden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de Gebruiksdatum en de Installatiedatum, zijn naar beste weten vastgesteld en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. WGM is echter niet gebonden aan (leverings)termijnen en deze zijn dan ook niet fataal. Door overschrijding van enige (leverings)termijn komt WGM niet in gebreke, noch in verzuim. In het geval van een (dreigende) overschrijding van een (leverings)termijn zullen partijen zo spoedig mogelijk in overleg treden, teneinde passende maatregelen te nemen Gebruiker garandeert dat hij de vereiste vergunningen heeft alsmede dat hij toestemming heeft om de Computerapparatuur te gebruiken, de software die daarop draait te gebruiken alsmede dat hij gerechtigd is alle activiteiten te verrichten die hij met behulp van de Diensten verleent. Bovendien garandeert Gebruiker dat de door hem gebruikte Computerapparatuur voldoet aan de door WGM via de Website of anderszins aangegeven Vereisten Partijen kunnen tussentijds overeenkomen dat de aanpak, werkwijze of omvang van de Overeenkomst en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden worden uitgebreid of worden gewijzigd. Gebruiker aanvaardt dat de tijdsplanning van de overeenkomst alsdan kan worden beïnvloed. Indien de tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium of de kostenvergoedingen beïnvloedt, zal WGM dit Gebruiker zo spoedig mogelijk melden Indien op grond van een wijziging van de overeenkomst als gevolg van extra verzoeken of wensen van Gebruiker door WGM extra werkzaamheden moeten worden verricht (meerwerk), zullen deze werkzaamheden op nacalculatiebasis aan de hand van de alsdan gebruikelijke tarieven aan Gebruiker in rekening worden gebracht, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen WGM behoudt zich het recht voor de beperking op het gebruik van dataverkeer en opslagcapaciteit op elk gewenst moment aan te passen. Gebruiker zal hiervan zo spoedig mogelijk maar in ieder geval binnen een (1) maand op de hoogte worden gebracht De logfiles en de overige al dan niet elektronische administratie van WGM leveren volledig bewijs op van de stellingen van WGM, behoudens tegenbewijs van Gebruiker Om gebruik te kunnen maken van de Diensten, moet Gebruiker een Account aanmaken op de manier zoals beschreven op de Website. Gebruiker staat er jegens WGM voor in dat hij bevoegd is om het Account aan te maken en dat de informatie die hij bij het aanmaken van het Account verstrekt, compleet, waarheidsgetrouw en juist is. Het is niet toegestaan een Account op naam van een ander aan te maken. Tijdens het aanmaken van een Account moet Gebruiker tevens een gebruikersnaam en wachtwoord opgeven, waarmee toegang kan worden verkregen tot het Account. Indien Gebruiker bij het aanmaken van een Account jonger is dan zestien (16) jaar, dient Gebruiker toestemming te hebben van ouders of wettelijk voogd voor het aanmaken van het Account. Door het Account aan te maken en/of de Dienst te gebruiken, garandeert Gebruiker zestien (16) jaar of ouder te zijn althans toestemming te hebben van ouders of wettelijk voogd Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van de gebruikersnaam en wachtwoord combinatie. Gebruiker is aansprakelijk voor al het gebruik dat via de gebruikersnaam en het wachtwoord van de Dienst wordt gemaakt. WGM mag ervan uitgaan dat Gebruiker ook daadwerkelijk degene is die zich aanmeldt met de gebruikersnaam en het wachtwoord van Gebruiker. Zodra Gebruiker weet of reden heeft te vermoeden dat een gebruikersnaam en/of wachtwoord in handen is gekomen van onbevoegden, moet Gebruiker WGM daarvan op de hoogte stellen, onverminderd zijn eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals bijvoorbeeld het veranderen van het wachtwoord WGM behoudt zich het recht voor de inlogprocedure, het wachtwoord en/of de gebruikersnaam van Gebruiker te veranderen indien zij dit noodzakelijk acht in het belang van het functioneren van de Dienst. Gebruikersnamen zullen in ieder geval worden verwijderd en/of

ALGEMENE VOORWAARDEN MAXES

ALGEMENE VOORWAARDEN MAXES ALGEMENE VOORWAARDEN MAXES Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen, zowel in enkelvoud als in meervoud, telkens aangeduid met een hoofdletter, de volgende betekenis:

Nadere informatie

1. Account: persoonlijk sectie die door Gebruiker is gecreerd en beheerd; 2. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;

1. Account: persoonlijk sectie die door Gebruiker is gecreerd en beheerd; 2. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden; Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen, zowel in enkelvoud als in meervoud, telkens aangeduid met een hoofdletter, de volgende betekenis: 1. Account: persoonlijk

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden De Webhost

Algemene Voorwaarden De Webhost Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen, zowel in enkelvoud als in meervoud, telkens aangeduid met een hoofdletter, de volgende betekenis: 1.1 Aanvullende Diensten:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden HostFX

Algemene Voorwaarden HostFX Laatste wijziging: 1 mei 2010 http://hostfx.eu Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen, zowel in enkelvoud als in meervoud, telkens aangeduid met een hoofdletter,

Nadere informatie

1. Account: persoonlijk sectie die door Gebruiker is gecreëerd en beheerd; 2. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;

1. Account: persoonlijk sectie die door Gebruiker is gecreëerd en beheerd; 2. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden; Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen, zowel in enkelvoud als in meervoud, telkens aangeduid met een hoofdletter, de volgende betekenis: 1. Account: persoonlijk

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen, zowel in enkelvoud als in meervoud, telkens aangeduid met een hoofdletter, de volgende betekenis: 1.1

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden inzake webhosting, e-mailhosting en domeinnaamregistraties

Aanvullende voorwaarden inzake webhosting, e-mailhosting en domeinnaamregistraties Aanvullende voorwaarden inzake webhosting, e-mailhosting en domeinnaamregistraties Indien deze aanvullende voorwaarden samenkomen met de geldende Algemene voorwaarden, zullen voor webhosting, e-mailhosting

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAGEHOSTING

ALGEMENE VOORWAARDEN HAGEHOSTING ALGEMENE VOORWAARDEN HAGEHOSTING Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen, telkens aangeduid met een hoofdletter, de volgende betekenis: Algemene Voorwaarden:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015

Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015 Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Contict Connect Page 1 of 8

Algemene Voorwaarden Contict Connect Page 1 of 8 ALGEMENE VOORWAARDEN VAN CONTICT CONNECT Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen, telkens aangeduid met een hoofdletter, de volgende betekenis: Algemene

Nadere informatie

Aanhangsel bij de DDA-Voorwaarden met specifieke bepalingen ten aanzien van de te leveren Dienst;

Aanhangsel bij de DDA-Voorwaarden met specifieke bepalingen ten aanzien van de te leveren Dienst; DDA-VOORWAARDEN Artikel 1! Definities 1.1! In deze DDA-Voorwaarden worden de volgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt, zowel in enkelvoud als in meervoud. Onder deze begrippen wordt verstaan:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden MKB Webfactory. Tot stand gekomen op 19-2-2015.

Algemene Voorwaarden MKB Webfactory. Tot stand gekomen op 19-2-2015. 1 Algemene Voorwaarden MKB Webfactory Tot stand gekomen op 19-2-2015. Wijngaardplein 7 5632 MA EINDHOVEN +31 (0) 408424299 www.mkbwebfactory.nl info@mkbwebfactory.nl IBAN: NL82 INGB 0006 0733 63 KvK nr.

Nadere informatie

1.02 In deze Algemene Voorwaarden hebben begrippen met een hoofdletter de navolgende betekenis:

1.02 In deze Algemene Voorwaarden hebben begrippen met een hoofdletter de navolgende betekenis: Artikel 1. Definities 1.01 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij Go-Trex gevestigd te Rotterdam (KvK nummer: 56807007), mede handelend onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Webwiersma webontwikkeling Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven

Nadere informatie

1.02 In deze Algemene Voorwaarden hebben begrippen met een hoofdletter de navolgende betekenis:

1.02 In deze Algemene Voorwaarden hebben begrippen met een hoofdletter de navolgende betekenis: Artikel 1. Definities 1.01 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij Go-Trex gevestigd te Rotterdam (KvK nummer: 56807007), mede handelend onder

Nadere informatie

Aanhangsel bij de Algemene Voorwaarden met specifieke bepalingen ten aanzien van de te leveren Dienst;

Aanhangsel bij de Algemene Voorwaarden met specifieke bepalingen ten aanzien van de te leveren Dienst; Artikel 1 Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt, zowel in enkelvoud als in meervoud. Onder deze begrippen wordt verstaan: Bijlage: Dienst:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GREENFLASH WEBDESIGN & HOSTING.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GREENFLASH WEBDESIGN & HOSTING. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GREENFLASH WEBDESIGN & HOSTING. Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de dienstverlening van Greenflash Webdesign & Hosting, hierna: "Greenflash Webdesign & Hosting",

Nadere informatie

Artikel 1: Definities. Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden. Artikel 3: Totstandkoming van de Overeenkomst. Artikel 4: Duur en beëindiging

Artikel 1: Definities. Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden. Artikel 3: Totstandkoming van de Overeenkomst. Artikel 4: Duur en beëindiging Artikel 1: Definities 1.1 Algemene Voorwaarden: Deze Algemene Voorwaarden van uhost. 1.2 Bestelformulier(en): Het/de bestelformulier(en) op de Websites van uhost. 1.3 De Klant(en): Iedere (rechts)persoon(en)

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1. Exonet: Exonet B.V. gevestigd te Doetinchem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 09129344. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 6. Geheimhouding 6.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het

Algemene voorwaarden. Artikel 6. Geheimhouding 6.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het Algemene voorwaarden Artikel 1. Defnities 1. Leverancier: HWD Mediabeheer., gevestigd te Blauwverversregel 14, 79201EB Drachten en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 52586901.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities 1. Exonet: Exonet B.V. gevestigd te Doetinchem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 09129344. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Crypton Versie 1.2 24 september 2014

Algemene Voorwaarden Crypton Versie 1.2 24 september 2014 Algemene Voorwaarden Crypton Versie 1.2 24 september 2014 Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Algemene voorwaarden XML Hosting B.V.

Algemene voorwaarden XML Hosting B.V. Algemene voorwaarden XML Hosting B.V. Versie 2.3 24 februari 2014 Op alle aanbiedingen, offertes, producten, diensten en overeenkomsten van XML Hosting B.V. (gevestigd te Amsterdam, KvK nummer: 34329987),

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities 1. Skyberate Internet Services: Skyberate Internet Services B.V. gevestigd aan Julianaplein 44, te Doetinchem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 57873674.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Online Marketingmachine

Algemene voorwaarden Online Marketingmachine Algemene voorwaarden Online Marketingmachine 1 Artikel 1 Algemene Bepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, onderhandelingen en rechtsbetrekkingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Offerte, aanbod en aanvaarding

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Offerte, aanbod en aanvaarding Visiting address Coöperatiehof 16a, 1073 JR Amsterdam, The Netherlands Postal address Postbus 51050, 1007 EB Amsterdam, The Netherlands Phone +31(0)20 305 97 50 Fax +31(0)20 305 97 51 ALGEMENE VOORWAARDEN

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ServerPC IT Solutions B.V.

Algemene Voorwaarden ServerPC IT Solutions B.V. Algemene Voorwaarden ServerPC IT Solutions B.V. Artikel 1. Definities 1. Leverancier: ServerPC IT Solutions B.V. gevestigd te Best en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 60881402.

Nadere informatie

Artikel 1. Begripsomschrijvingen. Artikel 2. Toepasselijkheid voorwaarden. Artikel 3. Prijzen en tarieven

Artikel 1. Begripsomschrijvingen. Artikel 2. Toepasselijkheid voorwaarden. Artikel 3. Prijzen en tarieven Artikel 1. Begripsomschrijvingen Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de dienstverlening van WebSpeciaal Internet Diensten, hierna: WebSpeciaal, gevestigd te Hoofddorp.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van PowerWeb4You Internet Diensten, ingaande op 18-07-2013

Algemene Voorwaarden van PowerWeb4You Internet Diensten, ingaande op 18-07-2013 PowerWeb4You Internet Diensten Johannes ter Horststraat, 72 7513ZJ Enschede Nederland E: support@powerweb4you.nl W: www.powerweb4you.nl KvK: 0822583008225830 BTW: NL206203998B01 Algemene Voorwaarden van

Nadere informatie

Pagina nummering: 1 / 14

Pagina nummering: 1 / 14 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten alsmede de uitvoering daarvan waarbij Grift IT goederen en/of diensten van welke aard

Nadere informatie