VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD"

Transcriptie

1 Conform de regelgeving (EC) No. 1907/2006 (REACH), Annex II - Nederland 1. VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE ONDERNEMING Productnaam en/of code Telefoonnummer voor noodgevallen adres van de verantwoordelijke voor dit VIB Productgebruik 2. EPOXY Shield Betonscheurvuller Base EPOXY Shield Betonscheurvuller Base Rust-Oleum Netherlands BV, Postbus 138, NL-4700 AC Roosendaal, Nederland NV Martin Mathys, Kolenbergstraat 23, B-3545 Zelem, Belgie Rust-Oleum +31(0) ; Fax +31(0) Martin Mathys +32(0) ; Fax +32(0) Basis voor 2-komponenten verf. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN Het product is geklasseerd als gevaarlijk volgens richtlijn 1999/45/EG en zijn wijzigingen. Classificatie Xi; R36/38 R43 N; R51/53 Risico's voor de gezondheid Milieurisico's Aanvullende waarschuwingszinnen Irriterend voor de ogen en de huid. Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid. Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. Bevat epoxyverbindingen. Zie de aanwijzingen van de fabrikant. Deze aanwijzingen zijn opgenomen in dit Veiligheidsinformatieblad. Dit product kan overgevoeligheid veroorzaken bij huidcontact. Het product is ook irriterend voor de huid. Herhaald contact kan dit effect versterken. 3. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN Stoffen vertegenwoordigen een gezondheids- en milieurisico binnen de normen van de "Gevaarlijke Stoffen Richtlijn 67/548/EEC". Chemische naam CAS no. % EU- Nummer Classificatie bisfenol-a-epoxy hars, gem.mol.gew Xi; R36/38 R43 N; R51/53 bisfenol-f-epoxy hars, gem.mol.gew Xi; R36/38 R43 N; R51/53 oxiraan, mono[(c13-15-alkoxy)methyl]derivaten Xi; R36/38 R43 N; R51/53 solvent-nafta (aardolie), zwaar aromatisch Xn; R65 Xi; R37 R66 N; R51/53 Zie rubriek 16 voor de volledige tekst van de R-zinnen die hierboven worden vermeld [1] [1] [1] [1] [2] Er zijn geen additionele ingrediënten aanwezig die, voor zover op dit moment aan leverancier bekend is en in de van toepassing zijnde concentraties, geclassificeerd zijn als schadelijk voor de gezondheid of voor het milieu en op grond daarvan in deze sectie moeten worden vermeld. [1] Stof ingedeeld met een gezondheids- of milieugevaar [2] Stof met een werkplaats blootstellingslimiet Arbeidshygiënische blootstellingsgrenzen, indien beschikbaar, zijn weergegeven in rubriek EERSTEHULPMAATREGELEN Eerste-hulp-maatregelen Algemeen Inademing Huidcontact Oogcontact Roep in geval van twijfel of bij aanhoudende symptomen altijd medische hulp in. Geef een bewusteloos iemand nooit iets via de mond. Breng in de frisse lucht. Houd de persoon warm en rustig. Als de patiënt niet ademt, onregelmatig ademt, of als zich ademhalingsstilstand voordoet, dient kunstmatige beademing of zuurstof te worden toegediend door getraind personeel. Dien niets via de mond toe. Verwijder verontreinigde kleding en schoenen. Reinig de huid grondig met water en zeep of gebruik een goedgekeurde huidreiniger. GEEN oplosmiddelen of verdunningsmiddelen gebruiken. Ga aanwezigheid van contactlenzen na en verwijder ze. Spoel de ogen onmiddellijk met stromend water gedurende tenminste 15 minuten en houd de oogleden daarbij open. 26/08/2009. Pagina 1/6

2 EPOXY Shield Betonscheurvuller Base 4. EERSTEHULPMAATREGELEN Inslikken 5. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. Houd de persoon warm en rustig. Niet tot braken aanzetten. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN Blusmiddelen Aanbevolen alcoholbestendig schuim, CO2, poeders, waternevel. Niet gebruiken waterstraal. Aanbevelingen Bij brand ontstaat een dichte, zwarte rook. Blootstelling aan ontledingsproducten kan gevaar voor de gezondheid opleveren. Geschikte ademhalingsapparatuur is mogelijk vereist. Afgesloten verpakkingen die zijn blootgesteld aan vuur, koelen met water. Zorg ervoor dat bluswater niet in afvoerbuizen of waterwegen terecht komt. Gevaarlijke verbrandingsproducten Persoonlijke voorzorgsmaatregelen Afbraakproducten kunnen onder meer zijn zwaveloxiden metaaloxide(n) 6. MAATREGELEN BIJ ONOPZETTELIJK VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT Ontstekingsbronnen dienen verwijderd te worden en de ruimte dient te worden geventileerd. Raadpleeg de beschermingsmaatregelen in rubriek 7 en rubriek 8. Morsen Neem gemorst preparaat op met niet-brandbare absorberende materialen, bijvoorbeeld zand, aarde, vermiculiet of diatomeeënaarde en doe dit in een afvoercontainer in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften (zie rubriek 13). Niet laten weglopen in het riool of waterlopen. Gebruik voor reiniging bij voorkeur een reinigingsmiddel. Vermijd het gebruik van oplosmiddelen. Informeer de aangewezen overheden in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving indien het product in meren, rivieren of riolen is verspreid. Opmerking Zie rubriek 8 voor informatie over een persoonlijke veiligheidsuitrusting en rubriek 13 voor informatie over afvalverwijdering. 7. HANTERING EN OPSLAG Hantering In goed gesloten verpakking bewaren. Uit de buurt houden van hitte, vonken en vlam. Gebruik alleen vonkvrij gereedschap. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Inademing van schuurstof dient te worden vermeden. In de ruimte waar dit materiaal wordt gebruikt, opgeslagen of verwerkt, moet eten, drinken en roken verboden worden. Werknemers moeten hun handen en gezicht wassen alvorens te eten, drinken en roken. Trek van toepassing zijnde persoonlijke beschermingsmiddelen aan (zie rubriek 8). Voldoe aan de wetgeving voor gezondheid en veiligheid op de arbeidsplaats. Opslag Opslaan in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving. De voorzorgsmaatregelen op het etiket dienen in acht te worden genomen. Bewaar op een koele, goed geventileerde plaats uit de buurt van onverenigbare materialen en ontstekingsbronnen. Verwijderd houden van oxyderende stoffen, sterke alkalische stoffen, sterke zuren. Niet roken. Voorkom toegang door onbevoegden. Geopende verpakkingen dienen zorgvuldig opnieuw te worden afgesloten en dienen rechtop te worden bewaard om lekkage te voorkomen. Afval niet in de gootsteen werpen. 8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING Technische maatregelen Zorg voor voldoende ventilatie. Waar dit redelijkerwijs mogelijk is, dient dit te worden uitgevoerd met behulp van plaatselijke afzuiginstallatie. Als deze onvoldoende zijn om concentraties van deeltjes en dampen van oplosmiddelen onder de grens voor beroepsmatige blootstelling te handhaven, dient een geschikt ademhalingsbeschermingsmiddel te worden gedragen. Naam bestanddeel Beroepsmatige blootstellingslimieten solvent-nafta (aardolie), zwaar aromatisch Nationale MAC-lijst (Nederland, 8/2006). TGG 100 mg/m³, (Trimethylbenzeen (20 ppm)) 8 uur. Vorm Damp TGG 15 min 200 mg/m³, (Trimethylbenzeen (40 ppm)) 15 minuut/minuten. Vorm Damp Maatregelen ter beheersing van blootstelling en persoonlijke bescherming 26/08/2009. Pagina 2/6

3 EPOXY Shield Betonscheurvuller Base 8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING Beheersing van beroepsmatige blootstelling Hygiënische maatregelen Bescherming van de ademhalingswegen Geen speciale vereisten voor ventilatie. Een goede algemene ventilatie zou voldoende moeten zijn om blootstelling aan luchtverontreinigingen op de werkplek onder controle te houden. Indien dit product stoffen bevat met blootstellingsgrenzen, gebruik dan een afgesloten procesomgeving, lokale afzuiging of andere technische controlemiddelen om de blootstelling van de werknemer aan verontreinigingen in de lucht beneden alle aanbevolen of voorgeschreven grenzen te houden. Was na het hanteren van chemische producten uw handen, onderarmen en gezicht grondig voordat u eet, drinkt of naar het toilet gaat en aan het eind van de werkdag. Toepasselijke technieken moeten gebruikt worden om mogelijk verontreinigde kleding te verwijderen. Was verontreinigde kleding alvorens die opnieuw te gebruiken. Zorg ervoor dat de oogwasstations en veiligheidsdouches zich dicht bij de werkplek bevinden. Geen ademhalingsbescherming nodig bij normale gebruiksomstandigheden. Bescherming van de Wanneer een risicoanalyse aangeeft dat dit noodzakelijk is, dienen bij het hanteren van handen chemische producten ondoorlaatbare handschoenen te worden gedragen die resistent zijn tegen chemicaliën en die voldoen aan een goedgekeurde norm. >8 uren (doorbraaktijd) Handschoenen, nitrilrubber of neopreen (EN 374). Beschermende crèmes kunnen helpen blootgestelde huid te beschermen. Deze mogen echter niet worden aangebracht nadat blootstelling heeft plaatsgevonden. De gebruiker dient te controleren of de uiteindelijke keus voor een bepaald type handschoenen voor het hanteren van dit product de meest geschikte is, daarbij rekening houdend met de specifieke omstandigheden bij gebruik, zoals opgenomen in de risicoanalyse van de gebruiker. Bescherming van de ogen Wanneer een risicoanalyse aangeeft dat dit noodzakelijk is om blootstelling aan spatten, nevel, gassen of stof te vermijden, dient een veiligheidsbescherming voor de ogen te worden gedragen die voldoet aan een goedgekeurde standaard. Aanbevolen veiligheidsbril met zijkapjes (EN 166). Bescherming van de huid Persoonlijke lichaamsbeschermende middelen dienen te worden gekozen op basis van de uit te voeren taak, de daarbij behorende risico's en dient door een specialist te worden goedgekeurd voordat het product wordt gebruikt. Aanbevolen Overall dichtknopen tot aan hals en pols. Andere Afhankelijk van de uit te voeren taak moet extra bovenkleding worden gedragen (zoals beschermingsmiddelen mouwen, schort, wegwerppakken, enz.) om blootstellen van de huid te voorkomen. Beheersing van Uitstoot van ventilatie of bewerkingsapparatuur moet worden gecontroleerd om er zeker van te milieublootstelling zijn dat deze voldoet aan de eisen van de milieubeschermingswetgeving. In sommige gevallen zijn gaswassers, filters of technische modificaties van de procesapparatuur nodig om de emissie terug te brengen tot een aanvaardbaar niveau. 9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN Fysische toestand Vloeistof. [Viskeuze vloeistof.] Kleur Grijs. [Donker] Vlampunt Gesloten kroes >150 C (>302 F) Kookpunt >200 C (>392 F) Vluchtigheid % 2.24% (volume/volume), 1.3% (gewicht/gewicht) Relatieve dichtheid (kg/l) 1, STABILITEIT EN REACTIVITEIT Stabiel onder de aanbevolen opslag- en gebruiksomstandigheden (zie rubriek 7). Gevaarlijke ontledingsproducten koolmonoxide, kooldioxide, rook, stikstofoxiden. Verwijderd houden van de volgende materialen om sterke exotherme reacties te voorkomen. oxyderende stoffen, sterke alkalische stoffen, sterke zuren. 11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE Er zijn geen gegevens beschikbaar over het preparaat zelf. Het preparaat is berekend volgens de conventionele methode van richtlijn 1999/45/EG voor gevaarlijke stoffen en in overeenstemming daarmee op basis van toxologische gevaren geclassificeerd. Zie hoofdstuk 3 en hoofdstuk 15 voor details. Gezien de eigenschappen van de epoxyverbindingen en gezien de beschikbare toxicologische gegevens met betrekking tot vergelijkbare preparaten, kan het product overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid en is het product irriterend voor de huid. Het product bevat laagmoleculaire epoxyverbindingen die irriterend zijn voor de ogen, slijmvliezen en huid. Herhaald huidcontact kan irritatie veroorzaken en kan tot overgevoeligheid leiden, mogelijk de overgevoeligheid voor andere epoxiden versterken. Huid contact met het product en blootstelling aan spuitnevel en damp dient vermeden te worden. Gezien de eigenschappen van de epoxyverbindingen en gezien de beschikbare toxicologische gegevens met betrekking tot vergelijkbare preparaten, kan het product overgevoeligheid veroorzaken bij huidcontact en is het product sterk irriterend voor de huid. Het product bevat reactieve oplosmiddelen (epoxy's), welke matig tot sterk irriterend zijn bij contact met de ogen, met de slijmvliezen en de huid. De reactieve oplosmiddelen zijn sterk sensibiliserende stoffen. Herhaald huidcontact kan irritatie veroorzaken en kan tot overgevoeligheid leiden, en mogelijk de overgevoeligheid voor andere epoxiden versterken. Eenmalige toediening bij proefdieren via 26/08/2009. Pagina 3/6

4 EPOXY Shield Betonscheurvuller Base 11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE de mond van de reactieve oplosmiddelen (epoxy's) van een bijna dodelijke hoeveelheid veroorzaakte in enkele gevallen nadelige effecten op het zenuwstelsel, welke van voorbijgaande aard waren. Echter, huidopname van danwel inhalatoire blootstelling aan dergelijke hoeveelheden gaven dergelijke effecten bij proefdieren niet te zien. Langdurige blootstelling aan hoge concentraties kunnen nadelige effecten veroorzaken in belangrijke organen als lever en nieren. Bevat bisfenol-a/f-epoxy hars, gem.mol.gew. 700, oxiraan, mono[(c13-15-alkoxy)methyl]derivaten, 1,6-bis(2,3- epoxypropoxy)hexaan. Kan een allergische reactie veroorzaken. Acute toxiciteit Product- /ingrediëntennaam Resultaat Soorten Dosis Blootstelling bisfenol-a-epoxy hars, gem.mol.gew. 700 LD50 Dermaal Konijn >2000 mg/kg - LD50 Oraal Rat mg/kg - LD50 Oraal Muis mg/kg - oxiraan, mono[(c13-15-alkoxy)methyl]derivaten LD50 Oraal Rat >5000 mg/kg - solvent-nafta (aardolie), zwaar aromatisch LD50 Dermaal Konijn >2 ml/kg - LDLo Oraal Rat 5 ml/kg - LC50 Inademing Rat >590 mg/m3 4 uren Damp LC50 Inademing Damp Rat >19000 mg/m³ 4 uren 12. ECOLOGISCHE INFORMATIE Er zijn geen gegevens beschikbaar over het preparaat zelf. Niet laten weglopen in het riool of waterlopen. Het preparaat is ingedeeld volgens de conventionele methode van de Gevaarlijke Preparaten Richtlijn (1999/45/EG) en wordt overeenkomstig ingedeeld als milieugevaarlijk. Zie rubriek 2 en 15 voor details. Aquatische ecotoxiciteit Naam bestanddeel Resultaat Soorten Blootstelling bisfenol-a-epoxy hars, gem.mol.gew. Acuut EC tot 1.7 mg/l Daphnia 48 uren 700 Acuut IC50 >42.6 mg/l Algen 18 uren Acuut LC mg/l Vis - Dikkopjes 96 uren bisfenol-f-epoxy hars, gem.mol.gew. Acuut EC mg/l Daphnia 48 uren 700 Acuut LC mg/l Vis - Goudwinde (leuciscus idus) 96 uren solvent-nafta (aardolie), zwaar Acuut EC50 2 tot 10 mg/l Daphnia 24 uren aromatisch Acuut IC50 1 tot 3 mg/l Algen 72 uren Acuut LC50 2 tot 5 mg/l Vis 96 uren Milieu-informatie Biologische afbreekbaarheid Naam bestanddeel Test Resultaat Dosis Inoculum bisfenol-a-epoxy hars, gem.mol.gew. 700 OECD 302B 12 % - Niet goed - 28 dagen - - bisfenol-f-epoxy hars, gem.mol.gew. 700 OECD 301B 10 tot 16 % - Niet goed - 28 dagen - - Conclusie/Opmerking Volgens EG-criteria Volgens verwachting niet gemakkelijk biologisch afbreekbaar Naam bestanddeel Halfwaardetijd in water Fotolyse Biologische afbreekbaarheid bisfenol-a-epoxy hars, gem.mol.gew Niet goed bisfenol-f-epoxy hars, gem.mol.gew Niet goed solvent-nafta (aardolie), zwaar aromatisch Zoetwater <28 dagen - Inherent Mogelijke bioaccumulatie Naam bestanddeel LogPow BCF Potentieel bisfenol-a-epoxy hars, gem.mol.gew tot tot 3000 hoog oxiraan, mono[(c13-15-alkoxy)methyl]derivaten >3 - hoog solvent-nafta (aardolie), zwaar aromatisch >3 - hoog 13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING Niet laten weglopen in het riool of waterlopen. Verwijderen met inachtneming van alle van toepassing zijnde federale, staats- en lokale regelgeving. Europese Afvalcatalogus De Europese indeling als afvalstof is voor dit product * verf, inkt, lijm en hars die (EAK) gevaarlijke stoffen bevatten. Deze indeling kan wijzigen, als het afval wordt gemengd met andere afvalstoffen. Neem contact op met uw inzamelaar voor gevaarlijk afval voor verder informatie. Gevaarlijke Afvalstoffen Ja. 26/08/2009. Pagina 4/6

5 EPOXY Shield Betonscheurvuller Base 14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER Transport op eigen terrein bij verplaatsing van het product moeten verpakkingen altijd goed gesloten zijn en rechtop staan. Personen die bij deze werkzaamheden betrokken zijn, moeten vooraf geinformeerd worden over hoe te handelen bij een calamiteit. Internationale transportregelgeving Wettelijk verplichte informatie UN-nummer Vervoersnaam Klassen PG* Etiket Extra informatie ADR/RID-klasse 3082 Milieugevaarlijke vloeistof, n.e.g. Beperkte Hoeveelheid 9 III Beperkte Hoeveelheid LQ7 Opmerkingen Beperkte Hoeveelheid - ADR/IMDG 3.4 IMDG-klasse 3082 Milieugevaarlijke vloeistof, n.e.g. Beperkte Hoeveelheid water vervuilend ( bisfenol-aepoxy hars ) 9 III Noodmaatregelen ("EmS") F-A + S-F water vervuilend (P) Opmerkingen (< 5L ) Beperkte Hoeveelheid - ADR/IMDG IATA klasse 3082 Milieugevaarlijke vloeistof, n.e.g. 9 III Passagiers- en vrachtvliegtuig Beperking hoeveelheid - Verpakkingsinstructies 914 PG* Verpakkingsgroep 15. WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE EU-regelgeving Gevarensymbool of gevarensymbolen Het product is als volgt geclassificeerd en gelabeld voor levering in overeenstemming met Richtlijn 1999/45/EC Waarschuwingszinnen Veiligheidsaanbevelingen Bevat VOS voor gebruiksklare mengsels Europese inventaris Overige EU-regelgeving Aanvullende waarschuwingszinnen Irriterend, Milieugevaarlijk R36/38- Irriterend voor de ogen en de huid. R43- Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid. R51/53- Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. S25- Aanraking met de ogen vermijden. S26- Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. S29- Afval niet in de gootsteen werpen. S36/37- Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding. S46- In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. bisfenol-a/f-epoxy hars, gem.mol.gew. 700 oxiraan, mono[(c13-15-alkoxy)methyl]derivaten IIA/j. Performante tweecomponenten-coatings voor specifiek eindgebruik zoals vloeren. EU grenswaarden 550g/l (2007) 500g/l (2010.) Dit product bevat maximum 1 g/l VOS. Alle bestanddelen worden vermeld tenzij ze daarvan zijn vrijgesteld. Bevat epoxyverbindingen. Zie de aanwijzingen van de fabrikant. Deze aanwijzingen zijn opgenomen in dit Veiligheidsinformatieblad. CN-code Voor industrieel gebruik De in dit veiligheidsblad vermelde informatie sluit niet uit dat de gebruiker zelf verantwoordelijk is voor de beoordeling van risico s op het werk, zoals voorgeschreven door de arbeidsomstandighedenwet. 26/08/2009. Pagina 5/6

6 EPOXY Shield Betonscheurvuller Base 16. OVERIGE INFORMATIE Volledige tekst van R- zinnen, waarnaar wordt verwezen in rubriek 2 en rubriek 3 - Nederland Kennisgeving aan de lezer R65- Schadelijk kan longschade veroorzaken na verslikken. R37- Irriterend voor de ademhalingswegen. R36/38- Irriterend voor de ogen en de huid. R43- Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid. R66- Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. R51/53- Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. De informatie gegeven in dit veiligheidsinformatieblad is verplicht volgens EU-richtlijn 91/155/EEG en amendementen. Geeft informatie aan die gewijzigd is sinds de voorgaande uitgave. De informatie in dit veiligheidsinformatieblad is gebaseerd op onze huidige kennis en op huidige EG- en nationale wetgeving. Het product dient niet te worden gebruikt voor andere doelen dan de doelen die zijn opgegeven in rubriek 1 zonder voorafgaand schriftelijke behandelingsinstructies te hebben verkregen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle nodige stappen te ondernemen om aan de eisen van plaatstelijke regels en wetgeving te voldoen. De informatie in dit veiligheidsinformatieblad is bedoeld als beschrijving van de veiligheidseisen voor ons product. Deze informatie is niet bedoeld als garantie van de eigenschappen van het product. Copyright by Rust-Oleum Netherlands B.V. / Martin Mathys B.V. An Versie 0.03 v.4.0. Pagina 6/6 Company Datum van uitgave 26/08/2009. Print 20/05/ /08/2009. Pagina 6/6

7 Conform de regelgeving (EC) No. 1907/2006 (REACH), Annex II - Nederland 1. VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE ONDERNEMING Productnaam en/of code Telefoonnummer voor noodgevallen adres van de verantwoordelijke voor dit VIB Productgebruik 2. EPOXY Shield Betonscheurvuller Verharder EPOXY Shield Betonscheurvuller Verharder Rust-Oleum Netherlands BV, Postbus 138, NL-4700 AC Roosendaal, Nederland NV Martin Mathys, Kolenbergstraat 23, B-3545 Zelem, Belgie Rust-Oleum +31(0) ; Fax +31(0) Martin Mathys +32(0) ; Fax +32(0) Verharder IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN Het product is geklasseerd als gevaarlijk volgens richtlijn 1999/45/EG en zijn wijzigingen. Classificatie Repr. Cat. 3; R62, R63 Xn; R21/22, R48/20 C; R34 R43 N; R50/53 Risico's voor de gezondheid Milieurisico's 3. Mogelijk gevaar voor verminderde vruchtbaarheid. Mogelijk gevaar voor beschadiging van het ongeboren kind. Schadelijk bij aanraking met de huid en bij opname door de mond. Schadelijk gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing. Veroorzaakt brandwonden. Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid. Zeer vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN Stoffen vertegenwoordigen een gezondheids- en milieurisico binnen de normen van de "Gevaarlijke Stoffen Richtlijn 67/548/EEC". Chemische naam CAS no. % EU- Nummer Classificatie 2-piperazine-1-ylethylamine Xn; R21/22 [1] C; R34 R43 R52/53 nonylfenol Repr. Cat. 3; R62, R63 [1] Xn; R22 C; R34 N; R50/53 kwarts, inadembare fractie Xn; R48/20 [1] [2] Zie rubriek 16 voor de volledige tekst van de R-zinnen die hierboven worden vermeld Er zijn geen additionele ingrediënten aanwezig die, voor zover op dit moment aan leverancier bekend is en in de van toepassing zijnde concentraties, geclassificeerd zijn als schadelijk voor de gezondheid of voor het milieu en op grond daarvan in deze sectie moeten worden vermeld. [1] Stof ingedeeld met een gezondheids- of milieugevaar [2] Stof met een werkplaats blootstellingslimiet Arbeidshygiënische blootstellingsgrenzen, indien beschikbaar, zijn weergegeven in rubriek EERSTEHULPMAATREGELEN Eerste-hulp-maatregelen Algemeen Inademing Huidcontact Oogcontact Inslikken Roep in geval van twijfel of bij aanhoudende symptomen altijd medische hulp in. Geef een bewusteloos iemand nooit iets via de mond. Inademing onder normale gebruiksomstandigheden niet waarschijnlijk. Verwijder verontreinigde kleding en schoenen. Reinig de huid grondig met water en zeep of gebruik een goedgekeurde huidreiniger. GEEN oplosmiddelen of verdunningsmiddelen gebruiken. Ga aanwezigheid van contactlenzen na en verwijder ze. Spoel de ogen onmiddellijk met stromend water gedurende tenminste 15 minuten en houd de oogleden daarbij open. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. Houd de persoon warm en rustig. Niet tot braken aanzetten. 26/08/2009. Pagina 1/6

8 EPOXY Shield Betonscheurvuller Verharder 5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN Blusmiddelen Aanbevolen alcoholbestendig schuim, CO2, poeders, waternevel. Niet gebruiken waterstraal. Aanbevelingen Bij brand ontstaat een dichte, zwarte rook. Blootstelling aan ontledingsproducten kan gevaar voor de gezondheid opleveren. Geschikte ademhalingsapparatuur is mogelijk vereist. Afgesloten verpakkingen die zijn blootgesteld aan vuur, koelen met water. Zorg ervoor dat bluswater niet in afvoerbuizen of waterwegen terecht komt. Gevaarlijke verbrandingsproducten Persoonlijke voorzorgsmaatregelen Afbraakproducten kunnen onder meer zijn kooldioxide koolmonoxide stikstofoxiden metaaloxide(n) 6. MAATREGELEN BIJ ONOPZETTELIJK VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT Ontstekingsbronnen dienen verwijderd te worden en de ruimte dient te worden geventileerd. Vermijd inademen van damp of nevel. Raadpleeg de beschermingsmaatregelen in rubriek 7 en rubriek 8. Morsen Neem gemorst preparaat op met niet-brandbare absorberende materialen, bijvoorbeeld zand, aarde, vermiculiet of diatomeeënaarde en doe dit in een afvoercontainer in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften (zie rubriek 13). Niet laten weglopen in het riool of waterlopen. Gebruik voor reiniging bij voorkeur een reinigingsmiddel. Vermijd het gebruik van oplosmiddelen. Informeer de aangewezen overheden in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving indien het product in meren, rivieren of riolen is verspreid. Opmerking Zie rubriek 8 voor informatie over een persoonlijke veiligheidsuitrusting en rubriek 13 voor informatie over afvalverwijdering. 7. HANTERING EN OPSLAG Hantering In goed gesloten verpakking bewaren. Uit de buurt houden van hitte, vonken en vlam. Gebruik alleen vonkvrij gereedschap. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Inademing van stof, deeltjes en spuitnevel voortkomend uit de toepassing van dit preparaat dient te worden voorkomen. Inademing van schuurstof dient te worden vermeden. In de ruimte waar dit materiaal wordt gebruikt, opgeslagen of verwerkt, moet eten, drinken en roken verboden worden. Werknemers moeten hun handen en gezicht wassen alvorens te eten, drinken en roken. Trek van toepassing zijnde persoonlijke beschermingsmiddelen aan (zie rubriek 8). Opslag Voldoe aan de wetgeving voor gezondheid en veiligheid op de arbeidsplaats. Opslaan in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving. De voorzorgsmaatregelen op het etiket dienen in acht te worden genomen. Bewaar op een koele, goed geventileerde plaats uit de buurt van onverenigbare materialen en ontstekingsbronnen. Technische maatregelen Verwijderd houden van oxyderende stoffen, sterke alkalische stoffen, sterke zuren. Niet roken. Voorkom toegang door onbevoegden. Geopende verpakkingen dienen zorgvuldig opnieuw te worden afgesloten en dienen rechtop te worden bewaard om lekkage te voorkomen. Afval niet in de gootsteen werpen. 8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING Naam bestanddeel Zorg voor voldoende ventilatie. Waar dit redelijkerwijs mogelijk is, dient dit te worden uitgevoerd met behulp van plaatselijke afzuiginstallatie. Als deze onvoldoende zijn om concentraties van deeltjes en dampen van oplosmiddelen onder de grens voor beroepsmatige blootstelling te handhaven, dient een geschikt ademhalingsbeschermingsmiddel te worden gedragen. Beroepsmatige blootstellingslimieten kwarts, inadembare fractie MinSZW Wettelijke Grenswaarden (Nederland, 4/2008). MAC-TGG, 8 uur mg/m³ 8 uur. Vorm respirabel stof Maatregelen ter beheersing van blootstelling en persoonlijke bescherming Beheersing van Alleen gebruiken bij voldoende ventilatie. Wanneer door de handelingen van de gebruiker stof, beroepsmatige rook, gas, damp of nevel ontstaat, gebruik dan een gesloten installatie, lokale afzuiging of blootstelling andere technische controlemiddelen om beroepsmatige blootstelling beneden alle aanbevolen of wettelijke grenswaarden te houden. 26/08/2009. Pagina 2/6

9 EPOXY Shield Betonscheurvuller Verharder 8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING Hygiënische maatregelen Bescherming van de ademhalingswegen Bescherming van de handen Bescherming van de ogen Bescherming van de huid Andere beschermingsmiddelen Beheersing van milieublootstelling 9. Was na het hanteren van chemische producten uw handen, onderarmen en gezicht grondig voordat u eet, drinkt of naar het toilet gaat en aan het eind van de werkdag. Toepasselijke technieken moeten gebruikt worden om mogelijk verontreinigde kleding te verwijderen. Was verontreinigde kleding alvorens die opnieuw te gebruiken. Zorg ervoor dat de oogwasstations en veiligheidsdouches zich dicht bij de werkplek bevinden. Geen ademhalingsbescherming nodig bij normale gebruiksomstandigheden. >8 uren (doorbraaktijd) Handschoenen, nitrilrubber of neopreen (EN 374). Beschermende crèmes kunnen helpen blootgestelde huid te beschermen. Deze mogen echter niet worden aangebracht nadat blootstelling heeft plaatsgevonden. De gebruiker dient te controleren of de uiteindelijke keus voor een bepaald type handschoenen voor het hanteren van dit product de meest geschikte is, daarbij rekening houdend met de specifieke omstandigheden bij gebruik, zoals opgenomen in de risicoanalyse van de gebruiker. Aanbevolen veiligheidsbril met zijkapjes (EN 166). Aanbevolen Overall dichtknopen tot aan hals en pols. Afhankelijk van de uit te voeren taak moet extra bovenkleding worden gedragen (zoals mouwen, schort, wegwerppakken, enz.) om blootstellen van de huid te voorkomen. Uitstoot van ventilatie of bewerkingsapparatuur moet worden gecontroleerd om er zeker van te zijn dat deze voldoet aan de eisen van de milieubeschermingswetgeving. In sommige gevallen zijn gaswassers, filters of technische modificaties van de procesapparatuur nodig om de emissie terug te brengen tot een aanvaardbaar niveau. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN Fysische toestand Kleur Vlampunt Kookpunt Dampspanning Vluchtigheid % ph Vloeistof. [Dikke olieachtige vloeistof.] Grijs. Relatieve dichtheid (kg/l) 1, STABILITEIT EN REACTIVITEIT Gesloten kroes >100 C (>212 F) >200 C (>392 F) 1,3 kpa (10 mm Hg) 0% (volume/volume), 0% (gewicht/gewicht) 9 Stabiel onder de aanbevolen opslag- en gebruiksomstandigheden (zie rubriek 7). Gevaarlijke ontledingsproducten koolmonoxide, kooldioxide, rook, stikstofoxiden. Verwijderd houden van de volgende materialen om sterke exotherme reacties te voorkomen. oxyderende stoffen, sterke alkalische stoffen, sterke zuren. 11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE Er zijn geen gegevens beschikbaar over het preparaat zelf. Het preparaat is berekend volgens de conventionele methode van richtlijn 1999/45/EG voor gevaarlijke stoffen en in overeenstemming daarmee op basis van toxologische gevaren geclassificeerd. Zie hoofdstuk 3 en hoofdstuk 15 voor details. Bevat 2-piperazine-1-ylethylamine. Kan een allergische reactie veroorzaken. Acute toxiciteit Product- /ingrediëntennaam Resultaat Soorten Dosis Blootstelling 2-piperazine-1-ylethylamine LD50 Dermaal Konijn 880 ul/kg - LD50 Oraal Rat 2140 ul/kg - nonylfenol LD50 Dermaal Konijn 2140 mg/kg - LD50 Dermaal Konijn 2140 ul/kg - LD50 Oraal Rat 580 mg/kg - TDLo Intraperitoneaal Rat 60 mg/kg - kwarts, inadembare fractie LDLo Intratracheaal Rat 250 mg/kg - LDLo Intraveneus Rat 90 mg/kg - TDLo Intratracheaal Rat 25 mg/kg - TDLo Intratracheaal Rat 1 mg/kg - TDLo Intratracheaal Rat 150 mg/kg - TDLo Oraal Rat 120 gm/kg - 26/08/2009. Pagina 3/6

10 EPOXY Shield Betonscheurvuller Verharder 11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE Productnaam nonylfenol kwarts, inadembare fractie Naam lijst Naam op lijst Classificatie Opmerkingen Reproductietoxische stoffen (Nederland) Carcinogene stoffen (Nederland) nonylfenol silica Kristallijn Repro. fertility category 3, Dev. development category 3 Carc. 12. ECOLOGISCHE INFORMATIE Er zijn geen gegevens beschikbaar over het preparaat zelf. Niet laten weglopen in het riool of waterlopen. Het preparaat is ingedeeld volgens de conventionele methode van de Gevaarlijke Preparaten Richtlijn (1999/45/EG) en wordt overeenkomstig ingedeeld als milieugevaarlijk. Zie rubriek 2 en 15 voor details. Aquatische ecotoxiciteit Naam bestanddeel Resultaat Soorten Blootstelling 2-piperazine-1-ylethylamine Acuut LC tot ug/l Vis - Fathead minnow - Pimephales promelas - 31 dagen uren Zoetwater mm g nonylfenol Acuut EC tot 231 ug/l Zoetwater Vis - Bluegill - Lepomis macrochirus - Juvenile (Fledgling, 96 uren Hatchling, Weanling) - <=1 jaren - 23 mm mg Acuut EC tot 210 ug/l Zoetwater Daphnia - Water flea - Daphnia magna - <24 uren 48 uren Acuut EC tot 118 ug/l Zoetwater Vis - Rainbow trout,donaldson trout - Oncorhynchus mykiss - 96 uren Fingerling mm mg Acuut EC50 96 ug/l Zoetwater Vis - Fathead minnow - Pimephales promelas - FRY mm - 96 uren 81.6 mg Acuut LC tot 187 ug/l Zoetwater Vis - Fathead minnow - Pimephales promelas - 31 tot 35 dagen 96 uren mg Acuut LC tot 238 ug/l Zoetwater Vis - Bluegill - Lepomis macrochirus - Juvenile (Fledgling, 96 uren Hatchling, Weanling) - <=1 jaren - 23 mm mg Acuut LC tot 236 ug/l Zoetwater Vis - Rainbow trout,donaldson trout - Oncorhynchus mykiss - 96 uren Fingerling mm mg Acuut LC ug/l Zeewater Vis - Atlantic salmon - Salmo salar - Juvenile (Fledgling, Hatchling, Weanling) - 4 g 96 uren Biologische afbreekbaarheid Conclusie/Opmerking 13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING Gevaarlijke Afvalstoffen De biologische afbreekbaarheid van dit product is niet getest. Niet laten weglopen in het riool of waterlopen. Verwijderen met inachtneming van alle van toepassing zijnde federale, staats- en lokale regelgeving. Europese Afvalcatalogus De Europese indeling als afvalstof is voor dit product * verf, inkt, lijm en hars die (EAK) gevaarlijke stoffen bevatten. Deze indeling kan wijzigen, als het afval wordt gemengd met andere afvalstoffen. Neem contact op met uw inzamelaar voor gevaarlijk afval voor verder informatie. Ja. 14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER Transport op eigen terrein bij verplaatsing van het product moeten verpakkingen altijd goed gesloten zijn en rechtop staan. Personen die bij deze werkzaamheden betrokken zijn, moeten vooraf geinformeerd worden over hoe te handelen bij een calamiteit. Internationale transportregelgeving Wettelijk verplichte informatie ADR/RID-klasse UN-nummer Vervoersnaam Klassen PG* Etiket 2735 Polyaminen, vloeibaar, bijtend, n.e.g. Beperkte Hoeveelheid 8 III Extra informatie Beperkte Hoeveelheid LQ19 Opmerkingen Beperkte Hoeveelheid - ADR/IMDG 3.4 ADR Tunnelbeperkings Code E IMDG-klasse 2735 Polyaminen, vloeibaar, bijtend, n.e.g. Beperkte Hoeveelheid water vervuilend ( nonylfenol ) 8 III Noodmaatregelen ("EmS") F-A + S-B Opmerkingen (< 5L ) Beperkte Hoeveelheid - ADR/IMDG water vervuilend P 26/08/2009. Pagina 4/6

11 EPOXY Shield Betonscheurvuller Verharder 14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER IATA klasse 2735 Polyaminen, vloeibaar, bijtend, n.e.g. 8 III Passagiers- en vrachtvliegtuig Beperking hoeveelheid 5 L Verpakkingsinstructies 818 Uitsluitend vrachtvliegtuig Beperking hoeveelheid 60 L Verpakkingsinstructies 820 Beperkte hoeveelheden - Passagiersvliegtuig Beperking hoeveelheid 1 L Verpakkingsinstructies Y 818 PG* Verpakkingsgroep 15. WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE EU-regelgeving Gevarensymbool of gevarensymbolen Het product is als volgt geclassificeerd en gelabeld voor levering in overeenstemming met Richtlijn 1999/45/EC Waarschuwingszinnen Veiligheidsaanbevelingen Bijtend, Milieugevaarlijk. R62- Mogelijk gevaar voor verminderde vruchtbaarheid. R63- Mogelijk gevaar voor beschadiging van het ongeboren kind. R21/22- Schadelijk bij aanraking met de huid en bij opname door de mond. R48/20- Schadelijk gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing. R34- Veroorzaakt brandwonden. R43- Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid. R50/53- Zeer vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. S1/2- Achter slot en buiten bereik van kinderen bewaren. S26- Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. S29- Afval niet in de gootsteen werpen. S36/37/39- Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht. S45- Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen). S46- In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. Bevat Europese inventaris Overige EU-regelgeving 2-piperazine-1-ylethylamine nonylfenol Europese inventaris Alle bestanddelen worden vermeld tenzij ze daarvan zijn vrijgesteld. CN-code Voor industrieel gebruik De in dit veiligheidsblad vermelde informatie sluit niet uit dat de gebruiker zelf verantwoordelijk is voor de beoordeling van risico s op het werk, zoals voorgeschreven door de arbeidsomstandighedenwet. 16. OVERIGE INFORMATIE Volledige tekst van R- zinnen, waarnaar wordt verwezen in rubriek 2 en rubriek 3 - Nederland R62- Mogelijk gevaar voor verminderde vruchtbaarheid. R63- Mogelijk gevaar voor beschadiging van het ongeboren kind. R22- Schadelijk bij opname door de mond. R21/22- Schadelijk bij aanraking met de huid en bij opname door de mond. R48/20- Schadelijk gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing. R34- Veroorzaakt brandwonden. R43- Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid. R50/53- Zeer vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. R52/53- Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. De informatie gegeven in dit veiligheidsinformatieblad is verplicht volgens EU-richtlijn 91/155/EEG en amendementen. Geeft informatie aan die gewijzigd is sinds de voorgaande uitgave. Kennisgeving aan de lezer 26/08/2009. Pagina 5/6

12 EPOXY Shield Betonscheurvuller Verharder 16. OVERIGE INFORMATIE De informatie in dit veiligheidsinformatieblad is gebaseerd op onze huidige kennis en op huidige EG- en nationale wetgeving. Het product dient niet te worden gebruikt voor andere doelen dan de doelen die zijn opgegeven in rubriek 1 zonder voorafgaand schriftelijke behandelingsinstructies te hebben verkregen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle nodige stappen te ondernemen om aan de eisen van plaatstelijke regels en wetgeving te voldoen. De informatie in dit veiligheidsinformatieblad is bedoeld als beschrijving van de veiligheidseisen voor ons product. Deze informatie is niet bedoeld als garantie van de eigenschappen van het product. Copyright by Rust-Oleum Netherlands B.V. / Martin Mathys B.V. An Company Versie Datum van uitgave 0.03 v /08/2009. Pagina 6/6 Print 20/05/ /08/2009. Pagina 6/6

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform de regelgeving (EC) No. 1907/2006 (REACH), Annex II - Nederland 1. VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE ONDERNEMING Productnaam en/of code Telefoonnummer

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform de regelgeving (EC) No. 1907/2006 (REACH), Annex II - België 1. VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE ONDERNEMING Productnaam en/of code Telefoonnummer voor

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform de regelgeving (EC) No. 1907/2006 (REACH), Annex II - Nederland 1. VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Identificatie van het preparaat en van het bedrijf Productnaam en/of code Synoniemen Fabrikant Distributeur

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform de regelgeving (EC) No. 1907/2006 (REACH), Annex II - Nederland 1. VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Identificatie van het preparaat en van het bedrijf Productnaam en/of code Fabrikant Distributeur e-mail

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform de regelgeving (EC) No. 1907/2006 (REACH), Annex II - Nederland 1. VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 2169 & 2182 Hard-Hat Primers IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE ONDERNEMING Productnaam

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform de regelgeving (EC) No. 1907/2006 (REACH), Annex II - Nederland 1. VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 7300 CombiColor Spuitbussen IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE ONDERNEMING Productnaam

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform de regelgeving (EC) No. 1907/2006 (REACH), Annex II - Nederland 1. VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 2100 Hard-Hat Serie Deklagen IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE ONDERNEMING Productnaam

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform de regelgeving (EC) No. 1907/2006 (REACH), Annex II - Nederland 1. VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Productcode Productnaam Fabrikant /

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform de regelgeving (EC) No. 1907/2006 (REACH), Annex II - België 1. VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE ONDERNEMING Productnaam en/of code Chemische productnaam

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform de regelgeving (EC) No. 1907/2006 (REACH), Annex II - Nederland 1. VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 7778 Hard-Hat Bar-B-Q-Zwart IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE ONDERNEMING Productnaam

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform de regelgeving (EC) No. 1907/2006 (REACH), Annex II - België 1. VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Identificatie van het preparaat en van het bedrijf Productnaam en/of code Fabrikant Distributeur e-mail

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Dit veiligheidsinformatieblad is opgesteld overeenkomstig EU richtlijn 91/155/EG en het amendement 2001/58/EG 1. VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 2200 Hard-Hat Serie Fluorescerende Deklagen Identificatie van

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform de regelgeving (EC) No. 1907/2006 (REACH), Annex II - Nederland 1. VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Identificatie van het preparaat en van het bedrijf Productnaam en/of code Fabrikant Distributeur e-mail

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform de regelgeving (EC) No. 1907/2006 (REACH), Annex II - Nederland 1. VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE ONDERNEMING Productnaam en/of code Telefoonnummer

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform aan Regelgeving (EG) No. 1907/2006 (REACH), AnnexII en Regelgeving (EG) No. 1272/2008 (CLP) - Nederland 1. VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform de regelgeving (EC) No. 1907/2006 (REACH), Annex II Nederland 1. VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Timberex Hard Wax Oil Fast Cure Clear Matt Satin IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH), BIJLAGE II - België 1. VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD X1 excellent Industrie reiniger IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE ONDERNEMING Productnaam

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform de regelgeving (EC) No. 1907/2006 (REACH), Annex II - België 1. VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Identificatie van het preparaat en van het bedrijf Productnaam en/of code Synoniemen Fabrikant Distributeur

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH), BIJLAGE II - België 1. VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD X1 excellent PTFE spray IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE ONDERNEMING Productnaam en/of

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform de regelgeving (EC) No. 1907/2006 (REACH), Annex II - Nederland VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD ALPHA PROJECTEX 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Productnaam en/of code

Nadere informatie

Dit veiligheidsinformatieblad is opgesteld overeenkomstig EU richtlijn 91/155/EG en het amendement

Dit veiligheidsinformatieblad is opgesteld overeenkomstig EU richtlijn 91/155/EG en het amendement Dit veiligheidsinformatieblad is opgesteld overeenkomstig EU richtlijn 91/155/EG en het amendement 2001/58/EG -België VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RA-SIL 1. Identificatie van het preparaat en van het bedrijf

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Dit veiligheidsinformatieblad is opgesteld overeenkomstig EU richtlijn 91/155/EG en het amendement 2001/58/EG 1. VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 2990 Hard-Hat Maskeerspray Identificatie van het preparaat en

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform de regelgeving (EC) No. 1907/2006 (REACH), Annex II - Nederland VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Datum van uitgave 17/09/2008 Versie 1 1. Identificatie van de stof of het preparaat en de vennootschap

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH), BIJLAGE II - Nederland 1. VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 5180 Epoxy Reparatiemortel - verharder IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE ONDERNEMING

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform de regelgeving (EC) No. 1907/2006 (REACH), Annex II - Nederland 1. VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE ONDERNEMING Productnaam en/of code Chemische productnaam

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform de regelgeving (EC) No. 1907/2006 (REACH), Annex II - Nederland 1. VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Identificatie van het preparaat en van het bedrijf Productnaam en/of code Fabrikant Distributeur e-mail

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad Conform 1907/2006/EG (REACH) Artikel 31. Algemeen Artikel nummer: 90621400-1

Veiligheidsinformatieblad Conform 1907/2006/EG (REACH) Artikel 31. Algemeen Artikel nummer: 90621400-1 Veiligheidsinformatieblad Conform 1907/2006/EG (REACH) Artikel 31. Algemeen Artikel nummer: 90621400-1 Eerste editie d.d.:29 september 2008 Laatste wijziging: 7 juni 2010 Aantal pagina s: 5 Beschrijving:

Nadere informatie

VOGELVLUCHT Laatste herziening: 16/10/2007, Versie 1.0 pagina 1 / 5

VOGELVLUCHT Laatste herziening: 16/10/2007, Versie 1.0 pagina 1 / 5 Laatste herziening: 16/10/2007, Versie 1.0 pagina 1 / 5 1 IDENTIFICATIE VAN HET PREPARAAT EN DE ONDERNEMING Productnaam: Toepassing: Leverancier: Vogelafweermiddel Koppert B.V. Veilingweg 17 2651 BE Berkel

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform de regelgeving (EC) No. 1907/2006 (REACH), Annex II - Europa VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Scaniplast Aluminium KLEURIN BV 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Productnaam

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH), BIJLAGE II - België 1. VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD X1 excellent Contact reiniger IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE ONDERNEMING Productnaam

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Rage Gold (101165, 101668, 104106, 104168)

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Rage Gold (101165, 101668, 104106, 104168) Conform de regelgeving (EC) No. 1907/2006 (REACH), Annex II - Europa VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Rage Gold (101165, 101668, 104106, 104168) 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Dit veiligheidsinformatieblad is opgesteld overeenkomstig EU richtlijn 91/155/EG en het amendement 2001/58/EG 1. VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 7778 Hard-Hat Bar-B-Q-Zwart Identificatie van het preparaat en

Nadere informatie

Identificatie van het preparaat en van het bedrijf. Samenstelling van en informatie over de bestanddelen

Identificatie van het preparaat en van het bedrijf. Samenstelling van en informatie over de bestanddelen Conform de regelgeving (EC) No. 1907/2006 (REACH), Annex II - Nederland VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Benar Mat, Hardhoutbescherming 1. Identificatie van het preparaat en van het bedrijf Productnaam en/of

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Ontkalker voor espresso- & padkoffiezetapparaten

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Ontkalker voor espresso- & padkoffiezetapparaten 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van het bedrijf Identificatie van de stof of het preparaat Productnaam Productgebruik Is speciaal ontwikkeld voor het verwijderen van kalkaanslag uit verschillende

Nadere informatie

Material Safety Data Sheet

Material Safety Data Sheet VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Productnaam : TemCoat STX Toepassing : Waterverdunbare vloercoating Revisiedatum : 16-08-2006 Versie : 02 Pagina 1 van 4 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF / PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

Nadere informatie

Dit Veiligheidsinformatieblad is samengesteld overeenkomstig de REACh Verordening (EG) Nr. 453/2010 Uitgiftedatum: 24-2-11 Revisiedatum: 22-2-11

Dit Veiligheidsinformatieblad is samengesteld overeenkomstig de REACh Verordening (EG) Nr. 453/2010 Uitgiftedatum: 24-2-11 Revisiedatum: 22-2-11 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF / PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Identificatie van de stof of preparaat Productnaam : Toepassing van de stof of preparaat: Hechtmortel in poedervorm Identificatie van de onderneming

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform de regelgeving (EC) No. 1907/2006 (REACH), Annex II - Nederland 1. VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Identificatie van het preparaat en van het bedrijf Productnaam en/of code Fabrikant Distributeur e-mail

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Dit veiligheidsinformatieblad is opgesteld overeenkomstig EU richtlijn 91/155/EG en het amendement 2001/58/EG - Nederland 1. VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Identificatie van het preparaat en van het bedrijf

Nadere informatie

Uitgave nummer: 2 Tel. +31 (0) Pagina 1 van 5 Fax: +31 (0) / E. Tacken

Uitgave nummer: 2 Tel. +31 (0) Pagina 1 van 5 Fax: +31 (0) / E. Tacken Pagina 1 van 5 Fax: +31 (0)774762708 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Handelsnaam: Viscolub + PTFE Toepassing: Universeel PTFE smeermiddel Bedrijfsidentificatie: Bremweg

Nadere informatie

Productnaam Zône Brandspiritus 85%

Productnaam Zône Brandspiritus 85% 1. Identificatie van het product Productnaam : Brandspiritus 85% Tel.nr.voor noodgevallen : Nationaal Vergiftigingen Centrum Tel.nr: 030-2748888 (Uitsluitend voor een behandelend arts bij vergiftiging)

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH), BIJLAGE II - België 1. VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE ONDERNEMING Productnaam en/of code Telefoonnummer voor

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad. In overeenstemming met 1907/2006/EG ISOL PRIMER

Veiligheidsinformatieblad. In overeenstemming met 1907/2006/EG ISOL PRIMER Pagina: 1/5 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming Identificatie van de stof of het preparaat Productnaam en/of code: Toepassing van de stof of preparaat Aanbevolen

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING NAAM VAN HET PRODUCT : HAMMERITE METAALONTVETTER LOT NR.: SYNONIEMEN, HANDELSNAMEN: Metaalontvetter LEVERANCIER:

Nadere informatie

Dit product wordt niet als gevaarlijk beschouwd volgens de wettelijke bepalingen. Bijgevolg

Dit product wordt niet als gevaarlijk beschouwd volgens de wettelijke bepalingen. Bijgevolg 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming Product identificatie Handelsnaam : Ramacryl binnen/buiten Gebruik Hoogwaardige muurverf voor binnen en buiten Identificatie van de onderneming

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Lead Battery, wet 12759966 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE ONDERNEMING Productnaam Lead Battery, wet Productnummer 12759966 Leverancier Volvo Construction

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH), BIJLAGE II - Nederland 1. VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 7500 Alkythane IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE ONDERNEMING Productnaam en/of code

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Dit veiligheidsinformatieblad is opgesteld overeenkomstig EU richtlijn 91/155/EG en het amendement 2001/58/EG 1. VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 7300 Combi-Color Deklagen Identificatie van het preparaat en van

Nadere informatie

Identificatie van het preparaat en van het bedrijf. Samenstelling van en informatie over de bestanddelen

Identificatie van het preparaat en van het bedrijf. Samenstelling van en informatie over de bestanddelen Conform de regelgeving (EC) No. 1907/2006 (REACH), Annex II - Nederland VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Oxan Vloerverf 1. Identificatie van het preparaat en van het bedrijf Productnaam en/of code Leverancier/Fabrikant

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Dit veiligheidsinformatieblad is opgesteld overeenkomstig EU richtlijn 91/155/EG en het amendement 2001/58/EG - Nederland 1. VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Carl s oil 90 Identificatie van het preparaat en van

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform de regelgeving (EC) No. 1907/2006 (REACH), Annex II - Nederland 1. VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE ONDERNEMING Productnaam en/of code Chemische productnaam

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform de regelgeving (EC) No. 1907/2006 (REACH), Annex II - Nederland 1. VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Timberex Timberguard Mousse IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Productnaam

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Dakfill new

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Dakfill new 1. Conform 91/155/EEG 2001/58/EG VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Dakfill new Identificatie van de stof of het preparaat en van het bedrijf Productnaam en/of code Fabrikant Productgebruik Dakfill new RustOleum

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform de regelgeving (EC) No. 1907/2006 (REACH), Annex II - Nederland 1. VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 2185 Hard-Hat Koudverzinker IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE ONDERNEMING Productnaam

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform de regelgeving (EC) No. 1907/2006 (REACH), Annex II - Nederland 1. VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE ONDERNEMING Productnaam en/of code Telefoonnummer

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform de regelgeving (EC) No. 1907/2006 (REACH), Annex II - Nederland 1. VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 2180 Galva Expresse IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE ONDERNEMING Productnaam en/of

Nadere informatie

Dit Veiligheidsinformatieblad is samengesteld overeenkomstig de REACh Verordening (EG) Nr. 453/2010 Uitgiftedatum: Revisiedatum:

Dit Veiligheidsinformatieblad is samengesteld overeenkomstig de REACh Verordening (EG) Nr. 453/2010 Uitgiftedatum: Revisiedatum: 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF / PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Identificatie van de stof of preparaat Productnaam : Toepassing van de stof of preparaat: Als decoratieve wandafwerking voor binnen Identificatie

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Tegen kattenbak geur

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Tegen kattenbak geur EUrichtlijn 91/155/EC en het amendement 2001/58/EC 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van het bedrijf Identificatie van de stof of het preparaat Productnaam Productgebruik Is een uniek, biologisch,

Nadere informatie

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

MATERIAL SAFETY DATA SHEET 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING 1.1 Identificatie van de stof of het preparaat Product: Synoniemen: Aard: Met water mengbaar concentraat 1.2 Gebruik van de stof of het

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Voegenkleur grijs

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Voegenkleur grijs richtlijn 1907/2006 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van het bedrijf Identificatie van de stof of het preparaat Productnaam Productgebruik Identificatie van de vennootschap/onderneming

Nadere informatie

Identificatie van de stof of het preparaat Productbenaming : DAMPENING SYSTEM CLEANER Gebruik van de chemische stof/preparaat. : Rubberdoekwasmiddel

Identificatie van de stof of het preparaat Productbenaming : DAMPENING SYSTEM CLEANER Gebruik van de chemische stof/preparaat. : Rubberdoekwasmiddel 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Identificatie van de stof of het preparaat Productbenaming : Gebruik van de chemische stof/preparaat : Rubberdoekwasmiddel

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Identificatie van de stof of het preparaat Productnaam of Handelsnaam Igolflex Veiligheidsinformatieblad Conform de regelgeving (EC)

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Zilver poetshandschoen

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Zilver poetshandschoen 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van het bedrijf Identificatie van de stof of het preparaat Productnaam Productgebruik Identificatie van de vennootschap/onderneming Fabrikant Alle zilveren

Nadere informatie

Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten: R-zinnen

Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten: R-zinnen 1 van 8 Rzinnen & S zinnen Datum: 18032013 Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten: Rzinnen R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 R 10 R 11 R 12 R 14 R 15 R 16 R 17

Nadere informatie

Bedankt voor uw vertrouwen in SUBESTA en tot ziens. Pagina 1 van 6

Bedankt voor uw vertrouwen in SUBESTA en tot ziens. Pagina 1 van 6 V E I L I G H E I D S I N F O R M A T I E B L A D 9 1 / 1 5 5 / C E E SUBESTA REINIGINGSPRODUCTEN 1. IDENTIFICATIE Product benaming: SUBESTA 25 Leverancier: SUBESTA Toby Verkerk 2406 GA ALPHEN AAN DEN

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform de regelgeving (EC) No. 1907/2006 (REACH), Annex II - Nederland VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Oxan Aqua Floor Sealer 1. Identificatie van het preparaat en van het bedrijf Productnaam en/of code Leverancier/Fabrikant

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Vlekweg tissue vet, olie, saus & vruchten

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Vlekweg tissue vet, olie, saus & vruchten Dit veiligheidsinformatieblad is opgesteld overeenkomstig EUrichtlijn 1907/2006 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van het bedrijf Identificatie van de stof of het preparaat Productnaam Productgebruik

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens richtlijn 91/155/EEG

Veiligheidsinformatieblad volgens richtlijn 91/155/EEG Pagina 1 van 5 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming Handelsnaam : KNAUF LFP 235 NAW fabrikant : KNAUF BV Mesonweg 8-12 3542 AL UTRECHT NEDERLAND Telefoon fabrikant

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD pagina 1/5 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de leverancier 1.1 Productidentificatie Handelsnaam: 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik 1.3

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform de regelgeving (EC) No. 1907/2006 (REACH), Annex II - Europa 1. VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Productnaam en/of code Fabrikant e-mail

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Dit veiligheidsinformatieblad is opgesteld overeenkomstig EU richtlijn 91/155/EG en het amendement 2001/58/EG 1. VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pegagraff-Hydro komponent B Identificatie van het preparaat en

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform de regelgeving (EC) No. 1907/2006 (REACH), Annex II - Nederland 1. VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE ONDERNEMING Productnaam en/of code Telefoonnummer

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens 2001/58/EG. Vanish Oxi Action Vlekverwijderaar. RECKITT Datum: 20.10.2003. BENCKISER Pag. : 1 van 5.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens 2001/58/EG. Vanish Oxi Action Vlekverwijderaar. RECKITT Datum: 20.10.2003. BENCKISER Pag. : 1 van 5. Vanish Oxi Action Vlekverwijderaar RECKITT Datum: 20102003 BENCKISER Pag : 1 van 5 1 Identificatie van het preparaat en de vennootschap/onderneming Productnaam:Vanish Oxi Action Vlekverwijderaar Toepassing:Vlekverwijderaar

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens 1907/2006/EG, Artikel 31. FG6359-362 Black Box - Pre-Wax Cleaner

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens 1907/2006/EG, Artikel 31. FG6359-362 Black Box - Pre-Wax Cleaner VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens 197/26/EG, Artikel 31 FG6359-362 Black Box - Pre-Wax Cleaner 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Productnaam Bedrijf FG6359-362

Nadere informatie

Enkelvoudige R-zinnen 1 In droge toestand ontplofbaar 2 Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken.

Enkelvoudige R-zinnen 1 In droge toestand ontplofbaar 2 Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken. Enkelvoudige R-zinnen 1 In droge toestand ontplofbaar 2 Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken. 3 Ernstig ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken.

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Dit veiligheidsinformatieblad is opgesteld overeenkomstig EU richtlijn 91/155/EG en het amendement 2001/58/EG 1. VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 2500 Hard-Hat Transparant Identificatie van het preparaat en van

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Dit veiligheidsinformatieblad is opgesteld overeenkomstig EU richtlijn 91/155/EG en het amendement 2001/58/EG - Nederland 1. VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Flow, harder Identificatie van het preparaat en van

Nadere informatie

Tip-It MA lijm. Veiligheidsinformatieblad 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING. Productnaam :

Tip-It MA lijm. Veiligheidsinformatieblad 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING. Productnaam : 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Productnaam : Artikelnummer : - Firma naam : Tippoint Trading BV Straat : Hogebrinkerweg 27 Postcode : 3871 KM Plaats : Hoevelaken Tel.

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD PODISAN

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD PODISAN VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD PODISAN 1 Identificatie van het product en de onderneming pag. 1/5 1.1 productnaam: PODISAN 1.2 CAS-nr: zie samenstelling 1.3 EINICSnr: zie samenstelling 1.4 ANNEX-1 nr: zie samenstelling

Nadere informatie

Veiligheidsblad p. 1 / 8

Veiligheidsblad p. 1 / 8 Veiligheidsblad p. 1 / 8 SDS: conform aan EU richtlijn 2001/58/EG en de REACH wetgeving 1907/2006 Annex II 1. IDENTIFIKATIE VAN HET PRODUKT EN VAN DE ONDERNEMING Identificatie van het product: Lamscobel

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD GE Healthcare VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform 91/155/EEG gewijzigd in 2001/58/EG Nederland Nederlands 1. Identificatie van de stof of het preparaat en de vennootschap of onderneming Productnaam Catalogusnummer

Nadere informatie

1. RISK & SAFETY ZINNEN

1. RISK & SAFETY ZINNEN 1. RISK & SAFETY ZINNEN Risico en Veiligheidszinnen op etiketten en veiligheidsbladen R-zinnen geven bijzondere gevaren (Risks) aan. S-zinnen geven veiligheidsaanbevelingen (Safety) aan. De zinnen zijn

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming Naam van produkt: H.A.C. Hospital Antiseptic Concentrate Data Sheet Nummer: HHC 2. 1. 1 Irriterend

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Identificatie van de stof of het preparaat Productnaam of Handelsnaam Sikaflex-521 UV Veiligheidsinformatieblad Conform de regelgeving

Nadere informatie

Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten (R-zinnen)

Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten (R-zinnen) Document Milieu-, Natuur- en Energiebeleid Koning Albert II-laan 20 bus 8 1000 Brussel Tel 02 553 03 55 - Fax 02 553 80 06 beleid@lne.vlaanderen.be Onderwerp Status versie datum auteur R-zinnen en S-zinnen

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Dit veiligheidsinformatieblad is opgesteld overeenkomstig EU richtlijn 91/155/EG en het amendement 2001/58/EG - Nederland 1. VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Identificatie van het preparaat en van het bedrijf

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Finsan ontkalker voor cupkoffieapparaten en espressomachines

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Finsan ontkalker voor cupkoffieapparaten en espressomachines EUrichtlijn 91/155/EC en het amendement 2001/58/EC 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van het bedrijf Identificatie van de stof of het preparaat Productnaam Productgebruik Is speciaal ontwikkeld

Nadere informatie

R-zinnen en S-zinnen. R-zinnen... 2 Gecombineerde R-zinnen... 4 S-zinnen... 7 Gecombineerde S-zinnen... 9

R-zinnen en S-zinnen. R-zinnen... 2 Gecombineerde R-zinnen... 4 S-zinnen... 7 Gecombineerde S-zinnen... 9 -zinnen en S-zinnen Inhoud Pag. -zinnen... 2 Gecombineerde -zinnen... 4 S-zinnen... 7 Gecombineerde S-zinnen... 9 -zinnen (aanduiding bijzondere gevaren, isk-zinnen) -nummer Gevarenaanduiding 1 2 3 4 5

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Print datum 04-04-2008 10.150.00 - Brake Cleaner AL 1 Van 6

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Print datum 04-04-2008 10.150.00 - Brake Cleaner AL 1 Van 6 Print datum 04-04-2008 10.150.00 - Brake Cleaner AL 1 Van 6 A.P. Logistics Labradordreef 6 3565 AN Utrecht 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING 01. Productcode en naam 10.150.00

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform de regelgeving (EC) No. 1907/2006 (REACH), Annex II - Nederland VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Productnaam en/of code Fabrikant/Distributeur

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Strijkbout reiniger

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Strijkbout reiniger richtlijn 1907/2006 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van het bedrijf Identificatie van de stof of het preparaat Productnaam Productgebruik Identificatie van de vennootschap/onderneming

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD PODISEPT

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD PODISEPT VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD PODISEPT 1 Identificatie van het product en de onderneming pag. 1/5 1.1 productnaam: PODISEPT 1.2 CAS-nr: zie samenstelling 1.3 EINICSnr: zie samenstelling 1.4 ANNEX-1 nr: zie

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform aan Regelgeving (EG) No. 1907/2006 (REACH), AnnexII en Regelgeving (EG) No. 1272/2008 (CLP) - Nederland 1. VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

Nadere informatie

Bijlage IX AARD DER BIJZONDERE GEVAREN TOEGESCHREVEN AAN GEVAARLIJKE STOFFEN EN PREPARATEN :

Bijlage IX AARD DER BIJZONDERE GEVAREN TOEGESCHREVEN AAN GEVAARLIJKE STOFFEN EN PREPARATEN : Bijlage IX R 1 : In droge toestand ontplofbaar AARD DER BIJZONDERE GEVAREN TOEGESCHREVEN AAN GEVAARLIJKE STOFFEN EN PREPARATEN : R 2 : Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Volgens Richtlijn 91/155/EEG

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Volgens Richtlijn 91/155/EEG Pagina 1 van 5 06'65 6$ VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Volgens Richtlijn 91/155/EEG Uitgifte: 03/03 Herziening van:,ghqwlilfdwlhygvwririkhwsuhsduddwhqygyhqqrrwvfkdsrqghuqhplqj Handelsnaam: Ortho Solo (Orthodontic

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform de regelgeving (EC) No. 1907/2006 (REACH), Annex II - België VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD AMBIANCE MUR SATIN MIX 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Productnaam en/of

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Kunststof `snel' glans voor o.a. aanrechtbladen

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Kunststof `snel' glans voor o.a. aanrechtbladen EUrichtlijn 91/155/EC en het amendement 2001/58/EC 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van het bedrijf Identificatie van de stof of het preparaat Productnaam Productgebruik Is een gebruiksklaar

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Zilver glanscrème

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Zilver glanscrème 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van het bedrijf Identificatie van de stof of het preparaat Productnaam Productgebruik Zilverpoets Identificatie van de vennootschap/onderneming Fabrikant

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Lead Battery, wet 30659799 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE ONDERNEMING Productnaam Lead Battery, wet Productnummer 30659799 Productgebruik Datum van uitgave

Nadere informatie

Bayer Environmental Science VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD overeenkomstig EG-richtlijn 2001/58/EG

Bayer Environmental Science VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD overeenkomstig EG-richtlijn 2001/58/EG MAGNICUR 1/5 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Productinformatie Handelsnaam MAGNICUR Product code (UVP) 05814561 Firma Bayer CropScience B.V. Energieweg

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Opmaakdatum 19-jul-2011 Herzieningsnummer 1 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Productbenaming Synoniemen Aanbevolen gebruik Laboratoriumchemikaliën 2. IDENTIFICATIE VAN

Nadere informatie