Ge b r u i k e r s h a n d l e i d i ng

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ge b r u i k e r s h a n d l e i d i ng"

Transcriptie

1 FOCUS Pico Pocket Projector Ge b r u i k e r s h a n d l e i d i ng

2 Oo g b e s c h e r m i n g CLASS LED PRODUCT Staar nooit recht in de straal van de beamer. Blijf zoveel mogelijk met uw rug naar de straal staan. Een aanwijsstok of laserpointer is aanbevolen zodat de gebruiker niet in de straal hoeft te komen. Wordt de beamer in een leslokaal gebruikt, geef de leerlingen dan duidelijke instructies als ze iets op het scherm moeten aanwijzen. Om het energieverbuik te verminderen, kunt u de ramen blinderen, zodat het omgevingslicht minder is. A..9.3 Gl a n s va n b e h u i z i n g va n r a n d a p pa r at e n (5 d e / b i j e e n ko m s t AG EK): De eisen voor de glans van de behuizing gelden voor randapparaten die worden gebruikt op de weergavewerkplek volgens BildscharbV. Randapparaten voor gebruik buiten de weergavewerkplek kunnen een GS- Markering ontvangen als het bereik in de gebruikershandleiding alsmede het certificaat wordt opgegeven. Dat betekent dat de volgende bewoording mogelijk is in situaties waarin gebruik binnen de blikrichting niet bedoeld is en waar voldoende aanwijzingen staan in de gebruikershandleiding om situaties te vermijden die invloed hebben op het werk. Bewoording in het certificaat: Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik in de directe blikrichting op visuele werkplekken. Om hinderlijke reflecties op visuele werkplekken te vermijden, moet dit apparaat direct in de blikrichting worden geplaatst. Regulerings- & veiligheidsaantekeningen Deze appendix geeft algemene aanwijzingen voor uw beamer. FCC-aantekening Dit apparaat is getest en bleek te voldoen aan de eisen voor een digitaal apparaat van klasse B, volgens deel 5 van de FCC-regels. Deze eisen zijn opgesteld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie bij gebruik in een woning. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequente energie en kan die energie uitstralen. Wordt het niet geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, dan kan dat schadelijke interferentie veroorzaken bij radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat interferentie in een bepaalde installatie niet zal voorkomen. Veroorzaakt dit apparaat schadelijke interferentie bij radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het apparaat uit en weer aan te schakelen, dan wordt de gebruiker aangemoedigd dat te verhelpen met een of meer van de volgende maatregelen: Verander de oriëntatie of locatie van de ontvangstantenne. Verhoog de afstand tussen het apparaat en de ontvanger. Sluit het apparaat aan op een andere groep dan waarop de ontvanger is aangesloten. Raadpleeg de leverancier of een ervaren radio- en televisietechnicus voor hulp. Opmerking: Afgeschermde kabels Alle verbindingen met andere rekenapparaten moeten gemaakt worden met afgeschermde kabels om te verzekeren dat de apparatuur voldoet aan de FCC-voorschriften. Let op Veranderingen en wijzigingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de fabrikant, kunnen tot gevolg hebben dat de gebruiker, volgens de Federal Communications Commission, niet meer bevoegd is dit apparaat te bedienen Gebruiksvoorwaarden Dit apparaat voldoet aan deel 5 van de FCC-regels. Gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:. dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken, en. dit apparaat moet alle ontvangen storing accepteren, zelfs als die storing ongewenst gedrag veroorzaakt. Opmerking: Canadese gebruikers Dit digitale apparaat van Klasse B voldoet aan Canadian ICES-003. Opmerking voor Canadese gebruikers Dit digitale apparaat van klasse B voldoet aan de Canadese norm NMB-003. Verklaring van conformiteit voor EUlanden EMC-richtlijn 004/08/EC (inclusief wijzigingen) Laagspanningsrichtlijn 006/95/EC R & TTE-richtlijn 999/5/EC (voor producten met een RF-functie) Belangrijke veiligheidsinstructie. Blokkeer de ventilatieopeningen niet. Om de betrouwbare werking van de beamer te garanderen en hem te beschermen tegen oververhitting, is het aan te bevelen de beamer op een plaats te zetten waar de ventilatie niet geblokkeerd wordt. Zet de beamer bijvoorbeeld niet op een volle salontafel, bank, bed enz. Zet de beamer niet in een afgesloten ruimte zoals een boekenkast of een andere kast waardoor de luchtstroom gehinderd wordt.. Gebruik de beamer niet bij water of vocht. Om het gevaar van brand of elektrische schokken te voorkomen, stelt u de beamer niet bloot aan regen of vocht. 3. Zet de beamer niet bij een warmtebron zoals een radiator, verwarmer, kachel of ander toestel zoals een versterker die warmte afgeeft. 4. Gebruik de beamer niet in direct zonlicht. 5. Gebruik de beamer niet bij een sterk magnetisch veld. 6. Gebruik de beamer niet op een zeer stoffige of vuile plaats. 7. Schakel het toestel uit voordat u het schoonmaakt. 8. Schakel de beamer uit voordat u de batterij verwijdert. 9. Verwijder de batterij als het apparaat een langere tijd niet gebruikt wordt. 0. Zorg voor een kamertemperatuur tussen 5 en 35 C.. Relatieve vochtigheid bij 5-35 C, 80% (max.), niet condenserend.. De batterij niet blootstellen aan temperaturen boven de +60 C (+40 F). 3. Nieuwe of ongebruikte batterijen kunnen een verlaagde capaciteit hebben. Laad de batterij volledig op voordat u deze voor het eerst gebruikt. 4. Steek de batterij niet in uw mond. 5. Voorkom dat de batterij een ander metalen oppervlak aanraakt. 6. Laat het toestel niet vallen, gooi er niet mee en probeer het niet te verbuigen. 7. Kan exploderen als het in het vuur wordt geworpen. 8. Uitsluitend met een droge doek schoonmaken. 9. Gebruik alleen de hulpstukken en toebehoren die door de fabrikant aanbevolen zijn. 0. Gebruik het toestel niet als het fysiek beschadigd of verkeerd gebruikt is. Mogelijke schade kan zijn, maar is niet beperkt tot: Apparaat is gevallen. Oplader of stekker is beschadigd. Er is vloeistof in de beamer geknoeid. Beamer is blootgesteld geweest aan regen of vocht. Er is iets in de beamer gevallen of er zit een los onderdeel in. Probeer het toestel niet zelf te repareren. Door de behuizing te openen, stelt u zich bloot aan gevaarlijke spanningen of andere risico's. Neem contact op met de plaatselijke leverancier of het reparatiecentrum voordat u het toestel voor reparatie opstuurt.. Laat geen voorwerpen of vloeistoffen in de beamer komen. Ze kunnen in contact komen met punten waarop gevaarlijke spanningen staan, kortsluiting veroorzaken met brand of elektrische schok tot gevolg.. Zie de behuizing van de beamer voor veiligheidsmarkeringen. 3. Het toestel mag alleen gerepareerd worden door bevoegd reparatiepersoneel. 4. Raak de beamer niet langere tijd aan terwijl hij gebruikt wordt. 5. LET OP: Gevaar voor explosie als de batterij door een onjuist type wordt vervangen. 6. Werp gebruikte batterijen volgens de aanwijzingen weg. Verwijderen van oude elektrische en elektronische apparatuur (Toepasselijk in de Europese Unie en andere Europese landen met inzamelingsfaciliteiten) Staat dit symbool op het apparaat of de verpakking, dan betekent dat dat het apparaat niet behandeld mag worden als huisvuil als u het wilt afvoeren. In plaats daarvan moet het ingeleverd worden op het inzamelingspunt voor recycling van elektrische en elektronische apparatuur. Door ervoor te zorgen dat het apparaat correct wordt afgevoerd, verhindert u mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid, die anders zouden kunnen ontstaan door het apparaat op onjuiste wijze te verwijderen. Recycling van materialen helpt bij het behoud van natuurlijke hulpbronnen. Dit symbool is alleen geldig in de Europese Unie. Wilt u het apparaat verwijderen, neem dan contact op met de plaatselijke autoriteiten of de leverancier en informeer naar de juiste manier van verwijderen.

3 Overzicht van het product 0 micro SD 5 Universal I/O mini HDMI Micro USB FOCUS Audio out AV IN 6 DC IN 4 3. Lens. Knop rechts ( ) 3. Knop Annuleren / ESC ( ) 4. Omhoog( ) 5. OK ( ) 6. Links ( ) 7. Focusregelaar 8. Omlaag ( ) 9. Knop Begin ( ) 0. LED-indicator. Sleutelriem. Luidspreker 3. Gelijkspanningsingang 4. Aansluiting audio-uitgang 5. IR-ontvanger 6. Universele I/O-aansluiting 7. Mini-HDMI-aansluiting 8. Aansluiting AV-ingang 9. Micro USB-poort 0. microsd-kaartsleuf. Batterijvakdeksel Statiefmoer 3. Hoofdschakelaar Afstandsbediening OFF VGA HDMI 8 Objecten -6 en 8 zijn ook functieknoppen. De functies zjin afhankeljik van de ingestelde stand. Overzicht van de verpakking 9 Bright De batterij plaatsen OFF 8a 3 Bright VGA 8b HDMI 8c Standaard toebehoren. Voeding met wisselstroomstekker. VGA-kabel 3. USB naar USB-kabel 4. Batterij 5. AV-kabel 6. Afstandsbediening De standaardtoebehoren zijn per land verschillend door de verschillende toepassingen. Het meegeleverde netsnoer is per land verschillend. 9 0 Apart leverbare toebehoren 7. Mini HDMI-kabel 8. ipod aansluitkit a. USB-kabel voor ipod-aansluiting b. ipod kabel c. ipod aansluiting 9. Componentkabel 0. Universele I/O naar USB vrouwelijk kabel. Hoofdschakelaar. Knop Omhoog ( ) 3. OK ( ) 4. Links ( ) 5. Omlaag ( ) 6. Knop Begin ( ) 7. Knop VGA 8. Knop HDMI 9. Knop Helder 0. Knop Annuleren / ESC ( ). Rechts ( ). Knop. V erwijder de klep van het batterijvak. ( ~ ). Lijn de contacten van de batterij uit met de contacten in het batterijvak. ( ) 3. Druk de batterij stevig op zijn plaats. ( ) 4. P laats het deksel van het batterijvak terug. ( )

4 in in in in in in De batterij opladen PUSH 3 Als het pictogram van de batterij ( ) op het projectiescherm verschijnt, moet u de batterij direct vervangen of de voedingsadapter aansluiten om de batterij op te laden.. Controleer of de beamer uitgeschakeld is.. Steek de stekker in het contact. ( ) 3. Sluit de voeding aan, ( ~ ) 4. Tijdens het opladen licht de LEDindicator rood op. ( ) 5. De LED-indicator wordt groen als de batterij geheel geladen is. Dit kan,5 uur duren. In-/Uitschakelen Druk op de hoofdschakelaar om de beamer in of uit te schakelen. De eerste maal verschijnt het taalscherm.. Markeer de gewenste taal. ( ). Selecteer het item. ( ) 4. De heldere modus is alleen beschikbaar als de voedingsadapter is aangesloten.. De batterij laadt niet op tijdens het gebruik van de projector. 3. Zie pagina 3 voor informatie over de LED-indicator. 4. Nadat de projector is uitgeschakeld, start het opladen van de batterij mogelijk niet direct als gevolg van de bescherming tegen hoge temperaturen. De projector begint automatisch met opladen zodra hij is afgekoeld. 5. De batterij heeft een eindige levensduur en veroudert iedere keer als deze volledig wordt opgeladen en ontladen. Hij verliest langzaam zijn vermogen tot opladen naarmate hij ouder wordt. Vervang de batterij aan het einde van de levensduur. bron aansluiten: HDMI Mac of Verloopstuk van Mini DisplayPort naar HDMI of. Sluit het HDMI-apparaat aan met de daarvoor bestemde kabel. ( ~ ) Plaats de universele aansluiting met de pijl naar boven.. Na het inschakelen van de beamer herkent deze automatisch de invoerbron. Druk anders op om het invoermenu te openen. (Zie pagina 9) 3. Druk op om HDMI te kiezen. HDMI-kabel niet meegeleverd. Verloopstuk van Mini DisplayPort naar HDMI (apart leverbaar) is te koop in Apple-winkels bron aansluiten: VGA Verloopstuk van Mini DisplayPort naar VGA Mac of. Sluit het VGA-apparaat aan met de daarvoor bestemde kabel. ( ~ ) Plaats de universele aansluiting met de pijl naar boven.. Na het inschakelen van de beamer herkent deze automatisch de invoerbron. Druk anders op om het invoermenu te openen. (Zie pagina 9) 3. Druk op om VGA te kiezen. Verloopstuk van Mini DisplayPort naar VGA (apart leverbaar) is te koop in Applewinkels 4

5 FOCUS MOLEX bron aansluiten: in / Audio in Gegevensbron plaatsen: MicroSD-kaart 3 Steek een microsd-kaart in de gleuf met de gouden contacten omlaag. Om de microsd-kaart weer te verwijderen, drukt u de kaart in, zodat hij loskomt. ipod ipod Voor video- en audio-invoer of of Alleen audioingang. Sluit het AV-apparaat aan met de daarvoor bestemde kabel. ( ~ ). Sluit externe luidsprekers aan op de audio-uitgang van de projector. ( ) 3. Na het inschakelen van de beamer herkent deze automatisch de invoerbron. Druk anders op om het invoermenu te openen. (Zie pagina 9) 4. Druk op om te selecteren.. Alle andere merk- en productnamen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van de respectievelijke bedrijven.. De kabels voor het aansluiten van videouitgangsapparaten zijn niet meegeleverd. Neem contact op met de leverancier. 3. ipad/ipod nano/ipod touch/iphone/ipod classic (versie 5 en hoger) 4. Ontworpen voor ipod/iphone/ Mobiele telefoon/pmp met televisieuitgangfuncties. Gebruik met apparaten met een audio-uitgangsspanning groter dan 0,3Vrms wordt niet aanbevolen. 5. De apart leverbare usb-kabel voor de ipod-connector wordt gebruikt om de ipod met de computer op te laden. De beamer projecteert mediabestanden rechtstreeks vanaf de gegevensbron: intern, microsd-kaart of externe bron via USB-snoer. De standaard is dat de beamer uit het interne weergeeft. Wordt er een microsd-kaart ingestoken, dan leest de beamer eerst van de microsdkaart. Verwijder de microsd-kaart niet terwijl de beamer een beeld van de kaart projecteert. Het kan resulteren in gegevensverlies of schade aan de kaart. Ondersteunt microsd-kaarten tot maximaal 3 GB. De microsd-kaart is niet in de verpakking meegeleverd. De indeling van de microsd-kaart onder Windows moet FAT3 zijn. Sluit de gegevensbron aan: USB (externe bron) De projector leest eerst gegevens van de USB-stick als deze is geplaatst. Verbind de USB-stick met de projector via een Universal I/O naar USB-kabel (vrouwelijk). ( ~ ). Een USB-kabel (voor de USB-stick) is niet inbegrepen in de verpakking.. De projector ondersteunt uitsluitend USBsticks (tot 5 V/50 ma) die met FAT3 zijn geformatteerd. 3. Een USB-harde schijf wordt niet ondersteund. Sluit de computer aan voor de gegevensoverdracht Stel het geprojecteerde beeld in Lijst met beeldformaten U kunt gegevens versturen naar het interne van de beamer of naar de microsd-kaart. Sluit een laptop of bureaucomputer aan met de meegeleverde kabel van USB naar micro-usb. Zie "Bestanden naar het interne uploaden" op pagina 3. Schermgrootte - Schermgrootte - Projectieafstand(A) Screendiagonaal (D) Breedte (B) Hoogte (C) (mm) (inch) Meter inch (mm) (inch) (mm) (inch) De laptop of bureaucomputer kan de ingangsbron alleen detecteren als de beamer ingeschakeld is. De projectie stopt als deze verbinding is gemaakt. B FOCUS Een statief gebruiken Schroef een gewoon statief in de statiefmoer van de beamer. A a Stel de scherpte in ( ) tot het beeld helder is. Het statief is apart leverbaar. 5

6 Gebruik van het menu Het menu openen Het menu Office Viewer openen Druk op de knop van de gewenste optie. Druk op om naar het vorige scherm terug te keren. Het menu openen Het menu openen Er verschijnt uitleg van de knoppen linksonder op de meeste schermen (zie hieronder). De uitleg is afhankeljik van de huidige instelling. Druk op de corresponderende knop om een optie of bewerking te kiezen. Het menu en openen Het invoersignaal selecteren Naar het Homemenu terugkeren Hoofdmenu Submenu Gegevensbronpictogram De projector leest in deze volgorde van de bronnen: Externe bron (USB)» microsd-kaart» intern. Druk op de knop voor het menu-item dat u wilt openen. Druk bijvoorbeeld voor op. Externe bron e Micro-SD-kaart menu Knoppengids Druk op de corresponderende knop om een optie of bewerking te kiezen. Submenu-objecten menu menu Office Viewermenu -instelling instellingen HDMI 6 VGA menu Weergave-instellingen Diavoorstelling Ingangsmenu enmenu Systeem

7 's afspelen - Bron: /USB-stick/MicroSD-kaart/Externe bron 's afspelen van intern, microsd-kaart of externe bron Als een externe bron (USB) is aangesloten, wordt eerst het externe gelezen. Wilt u gegevens uit het interne of de microsd-kaart lezen, druk dan op in het juiste scherm om de gegevensbron te veranderen. Zie onderstaande stappen.. Selecteer de gegevensbron Het scherm, het bronpictogram op de knoppengids en de volgorde waarin de schermen verschijnen, zijn afhankelijk van de beschikbare gegevensbron. Is er geen externe bron en geen microsd-kaart, dan verschijnt dit scherm niet als er op wordt gedrukt en het bronpictogram op de knoppengids niet getoond wordt. Externe opslag 3. Selecteer videobestand. Selecteer "" Gegevensbron veranderen MicroSD-kaart Het getoonde scherm is afhankeljik van de gegevensbron die in de vorige stap geselecteerd werd. Gegevensbron veranderen 4. Afspeelbestand of Gegevensbron veranderen afspelen ( zie pagina 8)</cf> Ja Afspelen vanaf het begin Afspelen vanaf het begin? Nee Afspelen vanaf het laatste punt 7

8 's afspelen - afspeelstand De knoppengids verdwijnt als u 3 seconden niet op het toetsenbord drukt. Om de knoppengids te tonen, drukt u op een willekeurige toets behalve of. Herhaal pictogrammen Volume afstellen Pauze/Afspelen Terugspoelen Alles herhalen Terug naar het vorige scherm Eén herhalen Herhalen uit Naar het hoofdmenu terugkeren Vooruitspoelen Om de herhaalinstellingen te veranderen, zie de -instellingen hieronder. -instellingen. Selecteer "en". Selecteer "instelling" -instelling instellingen 3. Stel de instellingen in Herhalen Browserweergave -instelling Weergave-instellingen Diavoorstelling Systeem Alles herhalen Eén herhalen Herhalen uit Weergave van browser: lijstweergave Weergave van browser: miniatuurweergave Compatibiliteit: 's Compatibele video-indeling Bestandsindeling decoder Audio- of spraakdecoder Bestandsindeling decoder Audio- of spraakdecoder.3gp H.63 H.64 HE-AAC.cmb H.64 HE-AAC MP3 HE-AAC PCM/G.7.flv Soreson Spark MP3.avi H.63 H.64 MPEG4 Xvid.mp4 H.63 H.64 MPEG4 8 MP3 HE-AAC Bestandsindeling decoder.mov H.63 H.64 MPEG4.wmv.asf MPEG4 SP VC- (WMV9) WMA.ts MPEG MP3 Audio- of spraakdecoder MP3 HE-AAC PCM/G.7 Om videobestanden te kopiëren, mag de bestandsgrootte niet meer zijn dan 4 GB en het gekopieerde videobestand moet afkomstig zijn van een computer of een SD-kaart met FAT3. ondersteunt geen gegevens met de B-Frame-functie.

9 afspelen - Bron: /USB-stick/MicroSD-kaart/Externe bron afspelen van intern, microsd-kaart of externe bron Als een externe bron (USB) is aangesloten, wordt eerst het externe gelezen. Wilt u gegevens uit het interne of de microsd-kaart lezen, druk dan op in het juiste scherm om de gegevensbron te veranderen. Zie onderstaande stappen.. Selecteer de gegevensbron Het scherm, het bronpictogram op de knoppengids en de volgorde waarin de schermen verschijnen, zijn afhankelijk van de beschikbare gegevensbron. Is er geen externe bron en geen microsd-kaart, dan verschijnt dit scherm niet als er op wordt gedrukt en het bronpictogram op de knoppengids niet getoond wordt. Externe opslag 3. Selecteer muziekbestand. Selecteer "" Gegevensbron veranderen MicroSD-kaart Het getoonde scherm is afhankeljik van de gegevensbron die in de vorige stap geselecteerd werd. Gegevensbron veranderen Gegevensbron veranderen 4. Afspeelbestand of afspeelstand ( zie pagina 0) Summer Unknow Unknow Next Song: Rainbow.mp3 9

10 afspelen - Afspeelstand De knoppengids verdwijnt als u 3 seconden niet op het toetsenbord drukt. Om de knoppengids te tonen, drukt u op een willekeurige toets behalve of. Summer Unknow Unknow Next Song: Rainbow.mp3 Herhalen / Pictogrammen willekeurige volgorde Alles herhalen Terug naar het vorige scherm Volume afstellen Eén herhalen Pauze/Afspelen Naar het hoofdmenu terugkeren Volgende spoor Snel vooruit (ingedrukt houden) Vorig spoor Terugspoelen (ingedrukt houden) Herhalen uit Willekeurige volgorde Op volgorde Om de instellingen van het herhalen of de volgorde te veranderen, zie instellingen hieronder. instellingen. Selecteer "en". Selecteer "instelling" -instelling instellingen Herhalen Willekeurig instellingen 3. Stel de instellingen in Weergave-instellingen Diavoorstelling Systeem Alles herhalen Eén herhalen Herhalen uit Willekeurige volgorde Op volgorde Compatibiliteit: Compatibele audio-indeling Bestandsindeling.aac.asf.flac.mp3.ogg.ra.wma.wav 0 Audiodecoder HE-AAC WMA9 FLAC MP3 Vorbis RA 6, 9, 0 WMA9 PCM

11 's bekijken - Bron: /USB-stick/MicroSD-kaart/Externe bron 's bekijken uit intern, de microsd-kaart of een externe bron Als een externe bron (USB) is aangesloten, wordt eerst het externe gelezen. Wilt u gegevens uit het interne of de microsd-kaart lezen, druk dan op in het juiste scherm om de gegevensbron te veranderen. Zie onderstaande stappen.. Selecteer de gegevensbron Het scherm, het bronpictogram op de knoppengids en de volgorde waarin de schermen verschijnen, zijn afhankelijk van de beschikbare gegevensbron. Is er geen externe bron en geen microsd-kaart, dan verschijnt dit scherm niet als er op wordt gedrukt en het bronpictogram op de knoppengids niet getoond wordt. Externe opslag 3. Selecteer de pagina Pagina-indicator. Selecteer "" Gegevensbron veranderen MicroSD-kaart Het getoonde scherm is afhankeljik van de gegevensbron die in de vorige stap geselecteerd werd. Gegevensbron veranderen 4. Ga naar de huidige pagina of Gegevensbron veranderen 6. Voorbeschouwing 5. Bladeren door miniafbeeldingen van bestand Modus volledig scherm ( zie pagina )

12 's bekijken Modus Volledig scherm De knoppengids verdwijnt als u 3 seconden niet op het toetsenbord drukt. Om de knoppengids te tonen, drukt u op een willekeurige toets behalve of. Diavoorstelling afspelen 90graden rechtsom draaien Volgende foto 90graden linksom draaien foto Naar het hoofdmenu terugkeren 's bekijken modus Diavoorstelling Bij een diavoorstelling worden de foto's continu getoond met de opgegeven intervaltijd, terwijl de muziek uit het interne in de achtergrond wordt afgespeeld. Om het interval voor de diavoorstelling te veranderen en de achtergrondmuziek in of uit te schakelen, zie de Diavoorstellinginstellingen hieronder.. Open de modus Diavoorstelling Modus Volledige schermweergave. Diavoorstelling bekijken 3. Diavoorstelling afsluiten Modus Diavoorstelling Sluit de diavoorstelling af Zorg ervoor dat de instelling voor achtergrondmuziek "Aan" is om hiervan gebruik te maken. Sla de muziekbestanden (indeling *.mp3) in het interne op in de map " diavoorstelling". Alleen muziekbestanden in de map " diavoorstelling" in het interne kunnen als achtergrondmuziek worden afgespeeld. Diavoorstelling pauzeren/afspelen Volume hoger Volgende foto Volume lager foto Naar het hoofdmenu terugkeren Sluit de diavoorstelling af

13 en van diavoorstelling. Selecteer "en". Selecteer "Diavoorstelling" 3. Stel de instellingen in -instelling instellingen Timer Achtergrondmuziek Diavoorstelling Weergave-instellingen Diavoorstelling Systeem Timer: interval van seconden Timer: interval van 5 seconden Timer: interval van 0 seconden Achtergrondmuziek aan Achtergrondmuziek uit Compatibiliteit: Fo t o Compatibele foto-indeling Bestandsindeling BMP JPG JPEG Bestandsextensie *.bmp, *.jpg *.jpeg De beamer ondersteunt de volgende fotoresolutie: Bitmapbestand, elk tot maximaal M (megapixels) Jpeg-bestand, elk tot 0M (megapixels) Overschrijdt een fotoresolutie deze beperking, dan wordt het bestand niet getoond in de map. Voor optimale beeldprestaties van stilstaande foto's of een diavoorstelling, is het aan te bevelen de kleinere bestandsgrootte en foto's met een lagere resolutie te gebruiken. 3

14 FOCUS Bekijken van documenten - Bron: /USB-stick/MicroSD-kaart/Externe bron Documenten bekijken in het interne, op de microsd-kaart of het externe Als een externe bron (USB) is aangesloten, wordt eerst het externe gelezen. Wilt u gegevens uit het interne of de microsd-kaart lezen, druk dan op in het juiste scherm om de gegevensbron te veranderen. Zie onderstaande stappen.. Selecteer de gegevensbron Het scherm, het bronpictogram op de knoppengids en de volgorde waarin de schermen verschijnen, zijn afhankelijk van de beschikbare gegevensbron. Is er geen externe bron en geen microsd-kaart, dan verschijnt dit scherm niet als er op wordt gedrukt en het bronpictogram op de knoppengids niet getoond wordt. Externe opslag 3. Bestand selecteren. Selecteer "Office Viewer" Gegevensbron veranderen MicroSD-kaart Het getoonde scherm is afhankeljik van de gegevensbron die in de vorige stap geselecteerd werd. Gegevensbron veranderen Gegevensbron veranderen 4. Bestand bekijken of Bekijkstand ( zie pagina 4) Compatibiliteit: Do c u m e n t De beamer gebruikt Picsel File Viewer voor het openen en bekijken van Microsoft Word-bestanden en Adobe PDF-bestanden. Ondersteunde versies 4 Versie Microsoft Office 95 Microsoft Word 97 Microsoft Office 000 Microsoft Office 003 Microsoft Office 007 Microsoft Office 00 Adobe PDF.0 ~.4 Compatible Document Format Bestandsindeling Microsoft Office-toepassing (Word, Excel, Power Point) Adobe PDF Bestandsextensie.doc.docx.ppt.pptx.xls.xlsx.pdf Lettertype / Taalondersteuning De beamer heeft een beperkte ondersteuning voor lettertypes. Wordt een document geopend met een lettertype dat niet ondersteund wordt, dan gebruikt Office Viewer automatisch een standaardlettertype. Het gevolg kan zijn dat de indeling van het document er anders uitziet. De beamer ondersteunt één standaardlettertype voor elk van de volgende talen. Office Viewer ondersteunt embedded lettertypes in Adobe PDF-documents, maar niet in Microsoft Worddocumenten. Embedded letttertypes hebben prioriteit over de lettertypes in het beamersysteem. Lettertype / Taal Tsjechisch Frans Deens Duits Nederlands Hongaars Engels Italiaans Japans Koreaans Pools Iberisch Portugees Russisch Spaans Zweeds Thais Turks Vietnamees Traditioneel Chinees Vereenvoudigd Chinees Arabisch Albanees Braziliaans Portugees Bulgaars Kroaats Ests Fins Grieks Sloweens Servisch Lets Litouws Macedonisch Noors Roemeens Latijns Amerikaans (Spaans) Slovaaks Indonesisch

15 Bekijken van documenten - Bekijkstand De knoppengids verdwijnt als u 3 seconden niet op het toetsenbord drukt. Om de knoppengids te tonen, drukt u op een willekeurige toets behalve of. S Naar links Pagina omhoog Naar rechts Pagina omlaag Weergavemodus afsluiten omhoog, omlaag, naar links, naar rechts (in zoommodus) FOCU Zoom in x ~ 4x Naar het hoofdmenu terugkeren Weergave-instellingen. Selecteer "en". Selecteer "Display Setting ( weergave)" -instelling instellingen 3. Stel de instellingen in Kleurmodus: LED-modus: Kleurmodus: Beeldverhouding Gamma Projectie Weergave-instellingen Weergave-instellingen Diavoorstelling Systeem LED-modus: Film (uitsluitend beschikbaar als de voedingsadapter is aangesloten) LED-modus: Helder Gamma: Helder Gamma: Speelfilm (uitsluitend beschikbaar als de voedingsadapter is aangesloten) Beeldverhouding: Auto LED-modus: Standaard Beeldverhouding: 4:3 LED-modus: ECO Beeldverhouding: 6:9 Kleurmodus: Uitgebreid Projectie: Vóór bureaublad Kleurmodus: Standaard Projectie: Vóór omgekeerd Gamma: Standaard Projectie: Achterkant-bureaublad Gamma: Presentatie Projectie: Achterkant omgekeerd 5

16 Selecteer de menutaal. Selecteer "en". Selecteer "Systeem" -instelling instellingen 3. Selecteer "Taal" Taal Informatie Firmware-upgrade Reset Systeem Weergave-instellingen Diavoorstelling Systeem 4. Selecteer taal 5. Taal bevestigen/ Terug naar het hoofdmenu Selecteer de gewenste menutaal. De opties zijn: Engels, Frans, Spaans, Portugees (Braziliaans), Duits, Italiaans, Russisch, Pools, Nederlands, Zweeds, Grieks, Traditioneel Chinees, Vereenvoudigd Chinees, Koreaans, Japans Beamerinformatie bekijken. Selecteer "en". Selecteer "Systeem" -instelling instellingen 3. Selecteer "Informatie" Taal Informatie Firmware-upgrade Reset Systeem Weergave-instellingen Diavoorstelling Systeem 5. Terug naar het hoofdmenu 4. Informatie bekijken Modelnaam: SW-versie: Capaciteit MicroSD-kaart Capaciteit van intern Capaciteit van extern (USB) Batterij wordt opgeladen 6 Voedingsadapter aangesloten

17 Firmware opwaarderen Software-updates zijn te vinden op de website van OPTOMA (www.optoma.com / /www.optoma.com.tw).. Maak op de computer een map met de naam "upgrade".. Download de nieuwste firmware van en sla hem op in de map "upgrade". 3. Kopieer de map "upgrade" naar de hoofddirectory van de microsd-kaart. 4. Steek de microsd-kaart in de microsd-kaartgleuf van de beamer. 5. Volg de stappen hieronder.. Selecteer "en". Selecteer "Systeem" -instelling instellingen Weergave-instellingen Diavoorstelling Systeem 5. Wacht op voltooiing 4. Bevestig het opwaarderen 3. S e l e c t e e r " F i r m w a r e bijwerken" Taal Informatie Ja Systeem Firmware-upgrade Reset Nee Nieuwe firmware. gevonden. Firmware upgraden? Het opwaarderen kan enige tijd duren, raak geen toetsen aan Het bericht "Er is geen nieuwe firmware gevonden" verschijnt als er geen firmwarebestand op de microsd-kaart staat. 6. Schakel de beamer uit Als het onderstaande scherm verschijnt, is het bijwerken voltooid. Houd de aan/uit-knop 6 seconden ingedrukt om het apparaat uit te schakelen. Druk niet op knoppen en schakel de beamer niet uit tijdens het opwaarderen. U zou er de beamer mee kunnen beschadigen. Verwijder de microsd-kaart niet voordat het opwaarderen voltooid is. 7. Verwijder de microsd-kaart 8 Schakel de projector in 7

18 Reset het systeem Het systeem opnieuw instellen met het menu Opnieuw instellen Bij een reset van het systeem worden alle bestanden in het interne verwijderd. Zorg dus voor een back-up voordat u een reset uitvoert.. Selecteer "en". Selecteer "Systeem" -instelling instellingen Weergave-instellingen Diavoorstelling Systeem 4. Bevestig Reset 3. Selecteer "Reset" Taal Informatie Ja Systeem Firmware-upgrade Reset Herstart de beamer Nee Wilt u het hele systeem resetten? 8

19 De externe invoerbron gebruiken: VGA / Composite AV / HDMI Ingangsbron wordt geselecteerd Als de beamer niet in de afspeelmodus staat en van een externe bron leest, herkent de beamer automatisch wanneer een videobron wordt aangesloten en ingeschakeld. Er verschijnt een bericht op het scherm. Als meerdere invoerapparaten tegelijkertijd zijn aangesloten, wordt het laatst aangesloten apparaat herkend. Ja VGA 800 x 600 VGA gedetecteerd. Schakelen naar VGA? 0 sec Nee Een gelijksoortig bericht verschijnt als andere externe invoerbronnen zijn gedetecteerd. bron wordt geselecteerd Als meer dan één extern apparaat op de beamer is aangesloten of de beamer herkent het externe apparaat niet automatisch, moet u de invoerbron met de hand selecteren. Voer hiertoe de volgende stappen uit:. Selecteer "Ingang". Selecteer de invoerbron VGA bron wordt geselecteerd VGA HDMI HDMI Naar het hoofdmenu terugkeren Ja 3. Ga naar de weergavemodus Nee 5. Sluit de weergavemodus af Weergavemodus 4. Stel Volume / en De weergavemodus afsluiten Weergave knoppengids in Bekijk het bronmateriaal VGA 800 x 600 of HOME? en Volume hoger Volume lager Het vak met het signaalbericht verschijnt even op het scherm; het label is afhankelijk van het geselecteerde invoersignaal. Beeldverhouding Knoppengids verbergen Naar het hoofdmenu terugkeren 9

20 en invoerbron en voor de beeldverhouding wijzigen. Bekijk het bronmateriaal Weergavemodus Weergave knoppengids 3. Blader door de instellingen. Selecteer "Beeldverhouding" Beeldverhouding 6:9-6:9 Bladeroptie 4. Bevestig de instelling 4:3 Als binnen 0 seconden geen toets is ingedrukt, verdwijnt automatisch het pictogram voor de beeldverhouding en wordt de instelling toegepast. 4:3 Bladeroptie Bladeroptie AUTO AUTO Aanpassen van het Contrast. Bekijk het bronmateriaal Weergavemodus Weergave knoppengids. Selecteer "en" Contrastinstellingen afsluiten Naar andere instellingen bladeren: Scherpte, Kleur, LED, Helderheid Naar het hoofdmenu terugkeren 0 Als binnen 0 seconden geen toets is ingedrukt, verdwijnt automatisch het pictogram voor het contrast en wordt de instelling toegepast. 4. Stel de instelling in 3. Selecteer "Contrast"

Gebruikershandleiding. 2GB Auto MP3 Speler Met FM zender

Gebruikershandleiding. 2GB Auto MP3 Speler Met FM zender Gebruikershandleiding 2GB Auto MP3 Speler Met FM zender De gesprekskosten bedragen 0,18 /minuut 2 INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD... 4 2. OPMERKINGEN... 4 3. FUNCTIES... 4 4. KNOPPEN EN SCHERM... 4 4.1 Functies

Nadere informatie

Ge b r u i k e r s h a nd l e id i n g

Ge b r u i k e r s h a nd l e id i n g Draagbare LED-projector Ge b r u i k e r s h a nd l e id i n g Oo g b e s c h e r m i n g CLASS LED PRODUCT Staar nooit recht in de straal van de beamer. Blijf zoveel mogelijk met uw rug naar de straal

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding I785D8DCZ Gebruikershandleiding Hartelijk dank voor uw aankoop van deze EMPIRE Intel Tablet Model I785D8DCZ. Deze handleiding geeft een kort overzicht van alle functies van de tablet en is ervoor bedoeld

Nadere informatie

BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER

BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER Snel installatiegids DA-30501 Inhoud Vóór gebruik... 2 1. Informatie over de DA-30501... 2 2. Systeemeisen... 2 3. Overzicht... 2 Aan de slag... 3 1. De batterij van de

Nadere informatie

DF-705 Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu

DF-705 Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu DF-705 Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu Dutch V1.0 1 Waarschuwingen Voorzorgsmaatregelen en onderhoud Alleen voor gebruik binnenshuis Stel het apparaat niet bloot aan vocht of

Nadere informatie

10 digitale fotolijst PL-DPF 1004B

10 digitale fotolijst PL-DPF 1004B 10 digitale fotolijst PL-DPF 1004B Gebruiksaanwijzing Wij danken u voor uw aankoop van deze 10 digitale fotolijst. U kunt uw favoriete foto s (* in.jpg) rechtstreeks van een geheugenkaart of USBstick afspelen,

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing OV-NewBase www.overmax.nl

Gebruiksaanwijzing OV-NewBase www.overmax.nl Gebruiksaanwijzing OV-NewBase www.overmax.nl Snel Start Batterij management en opladen Voordat u het toestel in gebruik neemt, dient u de accu eerst geheel op te laden. Stop de lader in het toestel en

Nadere informatie

2015 Multizijn V.O.F 1

2015 Multizijn V.O.F 1 Dank u voor de aanschaf van de gloednieuwe SJ5000 Camera. Lees deze handleiding aandachtig door voordat u de camera gaat gebruiken en wij hopen dat u snel vertrouwd zal zijn met de camera en u veel spannende

Nadere informatie

Voor Nederlandstalige ondersteuning neemt u contact op met Teknihall support: 0900 400 2001 De gesprekskosten bedragen 0,18 /minuut 2

Voor Nederlandstalige ondersteuning neemt u contact op met Teknihall support: 0900 400 2001 De gesprekskosten bedragen 0,18 /minuut 2 De gesprekskosten bedragen 0,18 /minuut 2 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 4 OPMERKINGEN 4 KNOPPEN EN SCHERM 6 4.1 Werking 6 4.2 LCD scherm 8 MUZIEK UPLOADEN NAAR DE SPELER 9 BEDIENINGSINSTRUCTIES 14 6.1 Muziek

Nadere informatie

3.5'' Digitale Fotolijst

3.5'' Digitale Fotolijst 3.5'' Digitale Fotolijst PL-DPF 351B User Manual Dank u voor het kiezen en kopen van deze digitale fotolijst. Leest u vooral eerst deze ebruikershandleiding zorgvuldig door, zodat mogelijke fouten en storingen

Nadere informatie

2015 Multizijn V.O.F 1

2015 Multizijn V.O.F 1 Dank u voor de aanschaf van de gloednieuwe SJ5000 Camera. Lees deze handleiding aandachtig door voordat u de camera gaat gebruiken en wij hopen dat u snel vertrouwd zal zijn met de camera en u veel spannende

Nadere informatie

DF-831 8 Digitale fotolijst Handleiding

DF-831 8 Digitale fotolijst Handleiding DF-831 8 Digitale fotolijst Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu 1. Aan de slag: Het uiterlijk bekijken: Sensor voor afstandsbediening 2. Knoppen en aansluitingen: (1). Menu/Terug;

Nadere informatie

IDPF-700 HANDLEIDING

IDPF-700 HANDLEIDING IDPF-700 HANDLEIDING Kenmerken product: Resolutie: 480x234 pixels Ondersteunde media: SD/ MMC en USB-sticks Fotoformaat: JPEG Foto-effecten: kleur, mono, en sepia Zoomen en draaien van afbeeldingen Meerdere

Nadere informatie

Downloaded from www.vandenborre.be

Downloaded from www.vandenborre.be Camera schema: ENGLISH Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD UP Down Mode TRANSLATION Micro-USB Micro-HDMI Terugstelling Micro-SD LCD Omhoog Omlaag Modus ENGLISH Shutter key Power key Busy indicator

Nadere informatie

8 digitale fotolijst PL-DPF 805B

8 digitale fotolijst PL-DPF 805B 8 digitale fotolijst PL-DPF 805B Gebruiksaanwijzing Wij danken u voor uw aankoop van deze 8 digitale fotolijst. U kunt uw favoriete foto s (* in.jpg) rechtstreeks van een geheugenkaart of USBstick afspelen,

Nadere informatie

NeoTV 350 Media Player NTV350

NeoTV 350 Media Player NTV350 NeoTV 350 Media Player NTV350 2011 NETGEAR, Inc. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, overgedragen, overgeschreven, in een opslagsysteem worden bewaard of in een

Nadere informatie

Bestnr. 95 37 31 AIPTEK Digitale fotolijst 7 inch

Bestnr. 95 37 31 AIPTEK Digitale fotolijst 7 inch Bestnr. 95 37 31 AIPTEK Digitale fotolijst 7 inch Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

BESCHRIJVING VIDEOCAMERA... 2 VOORBEREIDINGEN... 3 GEBRUIK VAN UW G-EYE... 4 DATUM- EN TIJDINSTELLING... 6 LASERPOINTER... 6

BESCHRIJVING VIDEOCAMERA... 2 VOORBEREIDINGEN... 3 GEBRUIK VAN UW G-EYE... 4 DATUM- EN TIJDINSTELLING... 6 LASERPOINTER... 6 NL INHOUDSOPGAVE BESCHRIJVING VIDEOCAMERA... 2 VOORBEREIDINGEN... 3 Opladen...3 Micro-SD kaart aanbrengen...3 GEBRUIK VAN UW G-EYE... 4 IN-/UITSCHAKELEN...4 Een video opnemen...5 Een foto maken...5 DATUM-

Nadere informatie

2015 Multizijn V.O.F 1

2015 Multizijn V.O.F 1 Dank u voor de aanschaf van de SJ4000 WIFI Camera. Lees deze handleiding aandachtig door voordat u de camera gaat gebruiken en wij hopen dat u snel vertrouwd zal zijn met de camera en u veel spannende

Nadere informatie

Nokia MobileTV Headset DVB-H. Uitgave 1.1

Nokia MobileTV Headset DVB-H. Uitgave 1.1 Nokia MobileTV Headset DVB-H Uitgave 1.1 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Inleiding Met de Nokia MobileTV Headset DVB-H kunt u digitale tvuitzendingen ontvangen in Digital Video Broadcasting-Handheld

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. OV-BaseCore7(Z)

Gebruiksaanwijzing. OV-BaseCore7(Z) Gebruiksaanwijzing NL OV-BaseCore7(Z) Belangrijke veiligheidsinstructies Waarschuwing: Om het risico op elektrische schokken te beperken, mag u de behuizing of de achterkant niet verwijderen. Alle onderdelen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Universele draagbare USB-lader DC-18 van Nokia

Gebruikershandleiding Universele draagbare USB-lader DC-18 van Nokia Gebruikershandleiding Universele draagbare USB-lader DC-18 van Nokia Uitgave 1.3 NL Onderdelen Leer uw draagbare lader kennen. 1 Micro-USB-aansluiting 2 Aansluitingshandvat 3 Indicator voor het batterijniveau

Nadere informatie

Bediening van de Memory Stick-speler

Bediening van de Memory Stick-speler Bediening Bediening van de Memory Stick-speler Over Memory Sticks Stel Memory Sticks niet bloot aan statische elektriciteit en elektrische bronnen. Dit om te voorkomen dat gegevens op de stick verloren

Nadere informatie

M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL HANDLEIDING SI-707138

M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL HANDLEIDING SI-707138 M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL HANDLEIDING SI-707138 NEDERLANDS -INHOUD VAN DE VERPAKKING -TECHNISCHE SPECIFICATIE -HARDWARE INSTALLATIE -GARANTIE MULTIMEDIA PLAYER

Nadere informatie

TAB09-410 NOBLE 97ic FIRMWARE UPGRADE INSTRUCTIES

TAB09-410 NOBLE 97ic FIRMWARE UPGRADE INSTRUCTIES TAB09-410 NOBLE 97ic FIRMWARE UPGRADE INSTRUCTIES Pagina 1 van 9 VOORDAT U BEGINT: BACKUP BELANGRIJKE GEGEVENS! Bij het upgraden van uw Yarvik tablet zullen alle gebruikersinstellingen, door de gebruiker

Nadere informatie

Wij willen u graag bedanken voor het aanschaffen van onze digitale. MP3 speler. Lees deze handleiding vóór ingebruikname a.u.b.

Wij willen u graag bedanken voor het aanschaffen van onze digitale. MP3 speler. Lees deze handleiding vóór ingebruikname a.u.b. Wij willen u graag bedanken voor het aanschaffen van onze digitale MP3 speler. Lees deze handleiding vóór ingebruikname a.u.b. zorgvuldig door, zodat u het correct weet te gebruiken. A. Opgelet 1) Schakel

Nadere informatie

Inhoud. Opmerking! Let op:

Inhoud. Opmerking! Let op: Inhoud Veiligheidsadviezen... 2 Beveiliging van gegevens... 2 Plaats van opstelling... 3 Omgevingsvoorwaarden... 3 Aansluiten... 3 Elektromagnetische emissie... 3 Bedrading... 3 Recycleren en verwijderen...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Inhoud

Gebruikershandleiding Inhoud Gebruikershandleiding Inhoud 1. Note 2. Inhoud van de verpakking 3. Product aanzichten 4. Opstarten en aflsuiten 5. Desktop 6. Knoppen 7. Systeem instellingen 7.1 WIFI draadloze connectie 8. HDMI 9. Installeren,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding HD Auto Video Recorder Gebruikershandleiding Krijg de beste functies uit uw camcorder Lees de handleiding vóór het gebruik 2.7- inch LTPS TFT LCD HD 720P 120 graden Super Groothoeklens Beste gebruikers:

Nadere informatie

CMP-VOIP80. VoIP + DECT TELEFOON. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG MANUAL MODE D EMPLOI

CMP-VOIP80. VoIP + DECT TELEFOON. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG MANUAL MODE D EMPLOI MANUAL MODE D EMPLOI MANUALE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BRUKSANVISNING CMP-VOIP80 VoIP + DECT TELEFOON ANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE USO KÄYTTÖOHJE NÁVOD K POUŽITÍ Česky Svenska Suomi Magyar Español

Nadere informatie

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual PlayTab Pro

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual PlayTab Pro Inhoud 1. Note... 2 2. Inhoud van de verpakking... 2 3. Product aanzichten... 3 4. Opstarten en afsluiten... 4 5. Desktop... 4 6. Knoppen... 4 7. Systeem instellingen... 5 8. HDMI... 7 9. Installeren,

Nadere informatie

NEDERLANDS. POLAR IrDA-USB 2.0-adapter en Bridge Driver Gebruiksaanwijzing

NEDERLANDS. POLAR IrDA-USB 2.0-adapter en Bridge Driver Gebruiksaanwijzing POLAR IrDA-USB 2.0-adapter en Bridge Driver Gebruiksaanwijzing INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN... 3 2. INSTALLATIE VAN HET STUURPROGRAMMA... 4 3. HARDWARE-INSTALLATIE... 7 4. DETECTIE... 10 5. IRDA-VERBINDING

Nadere informatie

CCT-1301 GEBRUIKSHANDLEIDING

CCT-1301 GEBRUIKSHANDLEIDING CCT-1301 GEBRUIKSHANDLEIDING www.facebook.com/denverelectronics DUT-1 1.Sluiter 2.Luidspreker 3.AAN/UIT 4.USB-poort 5.Micro SD-kaartsleuf 6.Lens 7.Indicatielampje Opladen 8.Indicatielampje Bezig 9.Cover

Nadere informatie

Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing

Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing CECH-ZHD1 7020228 Compatibele hardware PlayStation 3-systeem (CECH-400x-serie) Voorzorgsmaatregelen Lees om veilig gebruik van dit product te garanderen

Nadere informatie

Handleiding DPF850 WAARSCHUWING:

Handleiding DPF850 WAARSCHUWING: Handleiding DPF850 Waarschuwingen Voorzorgsmaatregelen en onderhoud Alleen voor binnenshuis gebruik Om brandgevaar of een elektrische schok te voorkomen; stel de eenheid niet bloot aan vocht of condens.

Nadere informatie

Van start gaan. Inhoudsopgave. Quick User Guide - Nederlands

Van start gaan. Inhoudsopgave. Quick User Guide - Nederlands Van start gaan Deze verkorte handleiding helpt u om aan de slag te gaan met de IRIScan TM Anywhere Wifi. Lees deze handleiding aandachtig door voor u deze scanner en de bijbehorende software in gebruik

Nadere informatie

Handleiding. Systeem: Android 4.4 Processor: All Winner A31S Editie: V01

Handleiding. Systeem: Android 4.4 Processor: All Winner A31S Editie: V01 Handleiding Basis inleiding... 1 Knoppen en aansluitingen... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Basis specificaties... 1 Starten... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Opstarten en afsluiten... Fout!

Nadere informatie

Edutab2+ Gebruikshandleiding. www.overmax.nl. Inleiding. Mors geen water of stop geen vreemde voorwerpen in het toestel.

Edutab2+ Gebruikshandleiding. www.overmax.nl. Inleiding. Mors geen water of stop geen vreemde voorwerpen in het toestel. Edutab2+ Gebruikshandleiding Inleiding Dank u voor het kopen van de Edutab2+. Wij wensen u veel plezier met deze tablet. Lees en bewaar alle bedieningsinstructies voordat u het apparaat in gebruik neemt,

Nadere informatie

Ondersteuning. Bedankt dat u voor NETGEAR-producten hebt gekozen.

Ondersteuning. Bedankt dat u voor NETGEAR-producten hebt gekozen. Aan de slag Ondersteuning Bedankt dat u voor NETGEAR-producten hebt gekozen. Zoek nadat u uw product hebt geïnstalleerd het serienummer op het etiket van uw product op en gebruik dit om uw product te registreren

Nadere informatie

Digital Photo Frame. Gebruikshandleiding

Digital Photo Frame. Gebruikshandleiding Digital Photo Frame NL Gebruikshandleiding Afb. Voorkant Afb. Achterkant Afb. Onderkant Scherm 8 ESC-knop USB-poort Lijst 9 ENTER-knop 5 5 V-gelijkstroomaansluiting Afstandsbedieningsontvanger 0 Luidspreker

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR SNELLE INSTALLATIE

HANDLEIDING VOOR SNELLE INSTALLATIE Ref. INOGRB01 HANDLEIDING VOOR SNELLE INSTALLATIE 1.INLEIDING Uw GRABBINO is een apparaat dat speciaal is ontwikkeld om uw video's te converteren naar het MPEG-formaat en daarna HDD-beelden door te sturen

Nadere informatie

ipod tower 1 GEBRUIKERSHANDLEIDING Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu

ipod tower 1 GEBRUIKERSHANDLEIDING Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu ipod tower 1 GEBRUIKERSHANDLEIDING Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu VOORWOORD DANK Beste klant, Wij willen van de gelegenheid gebruik maken om u te bedanken voor de aankoop van deze speler.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Overzicht 3 De headset opladen 4 De headset dragen 4 De headset inschakelen 4 De headset voor dicteren aansluiten 5 De adapter 5 De geluidsinstellingen van

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. User Manual. OV-BaseCore10

Gebruiksaanwijzing. User Manual. OV-BaseCore10 Gebruiksaanwijzing User Manual OV-BaseCore10 NEDERLANDSE GEBRUIKSAANWIJZING Inleiding Dank u voor de aanschaf van de Overmax Basecore 10. Wij wensen u veel plezier met de tablet. Lees en bewaar alle bedieningsinstructies

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Draadloze Nokia Charging Stand DT-910

Gebruikershandleiding Draadloze Nokia Charging Stand DT-910 Gebruikershandleiding Draadloze Nokia Charging Stand DT-910 Uitgave 1.0 2 Over uw draadloze lader Met de Draadloze Nokia Charging Stand DT-910 kunt u uw telefoon draadloos opladen. Plaats uw telefoon op

Nadere informatie

Nederlands. BT-02N Gebruikershandleiding

Nederlands. BT-02N Gebruikershandleiding BT-02N Gebruikershandleiding 1 Index 1. Overzicht.....3 2. Aan de slag....5 3. Uw Bluetooth hoofdtelefoon aansluiten...5 4. Het gebruik van uw Bluetooth hoofdtelefoon..... 9 5. Technische specificaties

Nadere informatie

POWER CINEMA GEBRUIKEN

POWER CINEMA GEBRUIKEN A P P E N D I X C POWER CINEMA GEBRUIKEN C-1 OPMERKING Lees zorgvuldig de volgende informatie, alvorens Power Cinema Software te installeren. 1. Om Power Cinema Software op een NIEUWE VASTE SCHIJF te installeren,

Nadere informatie

Nl_Rhomba CLE.fm Page 29 Wednesday, January 7, 2004 2:02 PM. Nederlands Overzicht (zie afbeelding op buitenblad)

Nl_Rhomba CLE.fm Page 29 Wednesday, January 7, 2004 2:02 PM. Nederlands Overzicht (zie afbeelding op buitenblad) Nl_Rhomba CLE.fm Page 29 Wednesday, January 7, 2004 2:02 PM Aan de slag Nederlands Overzicht (zie afbeelding op buitenblad) 1. Microfoon 7. Knop (R) Sectie herhalen 2. LCD-schermen 8. De knop Aan/Uit en

Nadere informatie

Nederlands. Multifunctionele. Digitale camera. Gebruikershandleiding

Nederlands. Multifunctionele. Digitale camera. Gebruikershandleiding Nederlands Multifunctionele Digitale camera Gebruikershandleiding ii INHOUD DE ONDERDELEN IDENTIFICEREN... 1 PICTOGRAMMEN OP HET LCD-SCHERM... 2 VOORBEREIDING... 2 Batterijen laden... 2 De SD/MMC-kaart

Nadere informatie

U heeft zowel een icast Zender als een icast Ontvanger nodig om een compleet SoundCast icast systeem te vormen!

U heeft zowel een icast Zender als een icast Ontvanger nodig om een compleet SoundCast icast systeem te vormen! Dank U voor de aankoop van een SoundCast draadloos systeem. SoundCast producten staan garant voor de beste kwaliteit in draadloze transmissie van een geluidsbron, vrij van storingen. U heeft zowel een

Nadere informatie

ACR-500 AM/FM-wekkerradio

ACR-500 AM/FM-wekkerradio ACR-500 AM/FM-wekkerradio HANDLEIDING www.axxion-electronics.com GB - 1 1. Installeer deze apparatuur niet in een afgesloten ruimte, zoals een boekenkast of soortgelijke kast en zorg voor goede ventilatie

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. NAVMAN F-SERIES DESKTOP F20 http://nl.yourpdfguides.com/dref/1220726

Uw gebruiksaanwijzing. NAVMAN F-SERIES DESKTOP F20 http://nl.yourpdfguides.com/dref/1220726 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor NAVMAN F-SERIES DESKTOP F20. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de NAVMAN F-SERIES DESKTOP F20 in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

Installeren van het stuurprogramma USB-Audiostuurprogramma Installatiehandleiding (Windows)

Installeren van het stuurprogramma USB-Audiostuurprogramma Installatiehandleiding (Windows) Installeren van het stuurprogramma USB-Audiostuurprogramma Installatiehandleiding (Windows) Inhoudsopgave Installeren van het stuurprogramma... Pagina 1 Verwijderen van het stuurprogramma... Pagina 3 Problemen

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING 1. Onderdelen van de camcorder 1: Preview-knop 2: Menuknop 3: LCD-scherm 4: HDMI-aansluiting 5: Moduswiel 6: Vermogen LED 7: Sluiterknop 8: Opladen LED 9: Omhoog/Belichtingsknop 10:

Nadere informatie

Digitale Video. Gebruikershandleiding

Digitale Video. Gebruikershandleiding Digitale Video Gebruikershandleiding Nl 2 Inhoud Aan de slag Kennismaken met uw digitale video... 3 Het paneel gebruiken... 4 Aan-/uitzetten... 5 Modi... 6 Modusschakelaar... 7 Modus Movie Films opnemen...

Nadere informatie

HANDLEIDING ICR-232 WEKKERRADIO

HANDLEIDING ICR-232 WEKKERRADIO HANDLEIDING ICR-232 WEKKERRADIO www.-ices-electronics.com VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Uitleg van symbolen: Dit symbool geeft aan dat er belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies zijn opgenomen in de

Nadere informatie

Digital Photo Album ABF240 GB 2 NL 14 FR 26 ES 38 DE 50 EL 62

Digital Photo Album ABF240 GB 2 NL 14 FR 26 ES 38 DE 50 EL 62 Digital Photo Album ABF240 User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 14 FR 26 ES 38 DE 50 EL 62 Inhoudsopgave 1. Veiligheid...

Nadere informatie

WAARSCHUWING! Niet geschikt voor kinderen onder de 36 maanden. Verstikkingsgevaar!

WAARSCHUWING! Niet geschikt voor kinderen onder de 36 maanden. Verstikkingsgevaar! WAARSCHUWING! Niet geschikt voor kinderen onder de 36 maanden. Verstikkingsgevaar! 1 Systeemvereisten Microsoft Windows ME/2000/XP/Vista/7, Mac OS10.4 of hoger, Pentium III 800MHz of hoger, 128MB aan systeemgeheugen

Nadere informatie

TAB07-100 LUNA 7 TABLET ANDROID 4.1 UPGRADE INSTRUCTIES

TAB07-100 LUNA 7 TABLET ANDROID 4.1 UPGRADE INSTRUCTIES TAB07-100 LUNA 7 TABLET ANDROID 4.1 UPGRADE INSTRUCTIES Page 1 of 8 VOORDAT U BEGINT: BACKUP BELANGRIJKE GEGEVENS! Bij het upgraden van uw Yarvik tablet naar Android 4.1 zullen alle gebruikersinstellingen,

Nadere informatie

Deze verkorte handleiding helpt u om aan de slag te gaan met de IRIScan Book 3 scanner.

Deze verkorte handleiding helpt u om aan de slag te gaan met de IRIScan Book 3 scanner. Deze verkorte handleiding helpt u om aan de slag te gaan met de IRIScan Book 3 scanner. Deze scanner wordt geleverd met de softwaretoepassingen Readiris Pro 12 en IRIScan Direct (enkel Windows). De bijbehorende

Nadere informatie

I. Kennismaken met uw camera 1. Configuratie en installatie

I. Kennismaken met uw camera 1. Configuratie en installatie I. Kennismaken met uw camera 1. Configuratie en installatie 1 Weergaveknop 2 LED de knop Aan/Uit 3 Modusknop (DV / DSC) 4 Ontspanknop 5 Bovenknop 6 OK-knop 7 AV / USB- aansluiting 8 Rechterknop 9 Menuknop

Nadere informatie

TAB364 GOTAB GRAVITY 8 TABLET ANDROID 4.1.1 JELLY BEAN UPGRADE INSTRUCTIES

TAB364 GOTAB GRAVITY 8 TABLET ANDROID 4.1.1 JELLY BEAN UPGRADE INSTRUCTIES TAB364 GOTAB GRAVITY 8 TABLET ANDROID 4.1.1 JELLY BEAN UPGRADE INSTRUCTIES Page 1 of 8 VOORDAT U BEGINT: BACKUP BELANGRIJKE GEGEVENS! Bij het upgraden van uw Yarvik tablet naar Android 4.1.1 zullen alle

Nadere informatie

Firmware-update voor de iphone met Lightning-connector compatibel met AppRadio Mode

Firmware-update voor de iphone met Lightning-connector compatibel met AppRadio Mode Firmware-update voor de iphone met Lightning-connector compatibel met AppRadio Mode Update-instructies voor de navigatiemodellen: AVIC-F40BT, AVIC-F940BT, AVIC-F840BT en AVIC-F8430BT OPMERKINGEN Deze firmware-update

Nadere informatie

DIGITAL DOOR VIEWER GEBRUIKERSHANDLEIDING

DIGITAL DOOR VIEWER GEBRUIKERSHANDLEIDING DIGITAL DOOR VIEWER GEBRUIKERSHANDLEIDING Let op: 1. Lees voor gebruik eerst deze handleiding 2. Demonteer de camera of de hoofdunit niet. 3. Ga zorgvuldig te werk. 4. Wij raden u aan om regelmatig een

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Display Dock

Gebruikershandleiding Display Dock Gebruikershandleiding Display Dock Uitgave 1.0 NL Gebruikershandleiding Display Dock Inhoudsopgave Voor uw veiligheid 3 Over uw accessoire 4 Toetsen en onderdelen 5 Uw accessoire aansluiten op de monitor

Nadere informatie

Voedingsbank 10000 mah

Voedingsbank 10000 mah Voedingsbank 10000 mah Handleiding 31883 I. Inleiding Dit product is een lichtgewicht, stijlvolle en milieuvriendelijke mobiele voedingsbak met een hoge capaciteit voor de meeste draagbare apparaten en

Nadere informatie

TAB10-400 NOBLE 10c FIRMWARE UPGRADE INSTRUCTIES

TAB10-400 NOBLE 10c FIRMWARE UPGRADE INSTRUCTIES TAB10-400 NOBLE 10c FIRMWARE UPGRADE INSTRUCTIES Page 1 of 8 VOORDAT U BEGINT: BACKUP BELANGRIJKE GEGEVENS! Bij het upgraden van uw Yarvik tablet zullen alle gebruikersinstellingen, door de gebruiker geïnstalleerde

Nadere informatie

Nokia Lader- en Datakabel CA-126

Nokia Lader- en Datakabel CA-126 Nokia Lader- en Datakabel CA-126 NEDERLANDS Via deze kabel kunt u gegevens synchroniseren en overdragen tussen een compatibele pc en een Nokia-apparaat. U kunt de kabel ook gebruiken om tegelijkertijd

Nadere informatie

F-Series Desktop Gebruikershandleiding

F-Series Desktop Gebruikershandleiding F-Series Desktop Gebruikershandleiding F20 nl Nederlands Inhoudsopgave Toets naar iconen in tekst...3 Wat is F-Series Desktop?...4 Hoe installeer ik F-Series Desktop op mijn computer?...4 Hoe abonneer

Nadere informatie

Point of view HDMI Smart TV dongel Mini RF Keyboard

Point of view HDMI Smart TV dongel Mini RF Keyboard Point of view HDMI Smart TV dongel Mini RF Keyboard Nederlands Contents Contents... 1 Algemene mededelingen... 2 Disclaimer... 2 Inhoud van de verpakking... 2 1. HDMI TV dongel... 3 1.1. Product introductie

Nadere informatie

SingStar Microphone Pack Gebruiksaanwijzing. SCEH-0001 7010521 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar Microphone Pack Gebruiksaanwijzing. SCEH-0001 7010521 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar Microphone Pack Gebruiksaanwijzing SCEH-0001 7010521 2010 Sony Computer Entertainment Europe Bedankt voor het aanschaffen van het SingStar Microphone Pack. Lees voor u dit product gaat gebruiken

Nadere informatie

Bee-Bot Oplaadbare, kindvriendelijk, programmeerbare vloerrobot

Bee-Bot Oplaadbare, kindvriendelijk, programmeerbare vloerrobot Bee-Bot Oplaadbare, kindvriendelijk, programmeerbare vloerrobot GEBRUIKERS- HANDLEIDING www.tts-shopping.com Bee-Bot is een bekroonde programmeerbare vloerrobot met een eenvoudige, kindvriendelijke lay-out,

Nadere informatie

TAB13-201 XENTA 13c 13,3 TABLET FIRMWARE UPGRADE INSTRUCTIES

TAB13-201 XENTA 13c 13,3 TABLET FIRMWARE UPGRADE INSTRUCTIES TAB13-201 XENTA 13c 13,3 TABLET FIRMWARE UPGRADE INSTRUCTIES Page 1 of 9 VOORDAT U BEGINT: BACKUP BELANGRIJKE GEGEVENS! Bij het upgraden van uw Yarvik tablet naar Android 4.1.1 zullen alle gebruikersinstellingen,

Nadere informatie

Contents Contents... 1 Algemene mededelingen... 2 Disclaimer... 2 Inhoud van de verpakking... 2 1. HDMI TV dongel... 3 Bluetooth Mini Keyboard...

Contents Contents... 1 Algemene mededelingen... 2 Disclaimer... 2 Inhoud van de verpakking... 2 1. HDMI TV dongel... 3 Bluetooth Mini Keyboard... Point of view HDMI Smart TV dongel TV-HDMI-200BT Nederlands Contents Contents... 1 Algemene mededelingen... 2 Disclaimer... 2 Inhoud van de verpakking... 2 1. HDMI TV dongel... 3 1.1. Product introductie...

Nadere informatie

Electronische loep "One"

Electronische loep One Electronische loep "One" Eenvoudige, betaalbare, elektronische loep voor mensen met visuele beperkingen Deze draagbare elektronische loep geeft een scherp beeld en hoog contrast met een vergroting van

Nadere informatie

Prowise Tablet 10,1 Prowise 2012 1

Prowise Tablet 10,1 Prowise 2012 1 Prowise Tablet 10,1 Prowise 2012 1 Inhoudsopgave 3 Belangrijke veiligheidsinstructies 4 Eerste Kennismaking 4 Inhoud verpakking 5 Voor en zijkant 6 Achterkant 6 De tablet opladen 7 De eerste keer opstarten

Nadere informatie

TAB07-210 XENTA 7c TAB07-211 XENTA 7c TAB07-212 XENTA 7c FIRMWARE UPGRADE INSTRUCTIES. Pagina 1 van 8

TAB07-210 XENTA 7c TAB07-211 XENTA 7c TAB07-212 XENTA 7c FIRMWARE UPGRADE INSTRUCTIES. Pagina 1 van 8 TAB07-210 XENTA 7c TAB07-211 XENTA 7c TAB07-212 XENTA 7c FIRMWARE UPGRADE INSTRUCTIES Pagina 1 van 8 VOORDAT U BEGINT: BACKUP BELANGRIJKE GEGEVENS! Bij het upgraden van uw Yarvik tablet zullen alle gebruikersinstellingen,

Nadere informatie

JABRA SOLEMATE MAX. Handleiding. jabra.com/solematemax NFC. jabra

JABRA SOLEMATE MAX. Handleiding. jabra.com/solematemax NFC. jabra jabra JABRA SOLEMATE MAX NFC Handleiding jabra.com/solematemax 2013 GN Netcom A/S. Alle rechten voorbehouden. Jabra is een geregistreerd handelsmerk van GN Netcom A/S. Alle andere handelsmerken zijn eigendom

Nadere informatie

MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB

MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB Inleiding Allereerst hartelijk dank voor de aanschaf van deze Sweex MP3-speler. Met deze compacte MP3-speler kun je overal genieten

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Xperia SmartTags NT1/NT2 Inhoudsopgave Inleiding...3 Aan de slag...4 De NFC-functie inschakelen...4 NFC-detectiegebied...4 Smart Connect gebruiken om labels te beheren...4 Xperia

Nadere informatie

Nederlandse Handleiding

Nederlandse Handleiding Nederlandse Handleiding OV-SteelCore8 (1). Introductie Deze handleiding bevat belangrijke veiligheids- en gebruikers informatie om mogelijke ongelukken te voorkomen. Lees eerst de handleiding grondig door

Nadere informatie

GEBRUIKSHANDLEIDING versie 1.1 AWMR-230 MINI INBOUW SCHAKELAAR

GEBRUIKSHANDLEIDING versie 1.1 AWMR-230 MINI INBOUW SCHAKELAAR GEBRUIKSHANDLEIDING versie 1.1 AWMR-230 MINI INBOUW SCHAKELAAR D A C * B * Afbeelding van de AYCT-102 (niet inbegrepen) A: Zoekmodus-knop B: Aansluiting wandschakelaar C: Aansluiting verlichting D: Indicator

Nadere informatie

TAB10-201 XENTA 10ic 10 TABLET FIRMWARE UPGRADE INSTRUCTIES

TAB10-201 XENTA 10ic 10 TABLET FIRMWARE UPGRADE INSTRUCTIES TAB10-201 XENTA 10ic 10 TABLET FIRMWARE UPGRADE INSTRUCTIES Page 1 of 10 VOORDAT U BEGINT: BACKUP BELANGRIJKE GEGEVENS! Bij het upgraden van uw Yarvik tablet naar Android 4.1.1 zullen alle gebruikersinstellingen,

Nadere informatie

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL Inhoud 1. Note... 2 2. Inhoud van de verpakking... 2 3. Product Aanzicht... 3 4. Opstarten en afsluiten... 4 5. Desktop... 5 6. Knoppen... 5 7. Het APK Scherm... 6 8. Systeem instellingen... 6 9. Installeren,

Nadere informatie

P-touch Transfer Manager gebruiken

P-touch Transfer Manager gebruiken P-touch Transfer Manager gebruiken Versie 0 DUT Inleiding Belangrijke mededeling De inhoud van dit document en de specificaties van het product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Nadere informatie

Veiligheidsvoorschrift

Veiligheidsvoorschrift Waarschuwing Om schade aan de kaart of het toestel te voorkomen, moet u de stroom uitschakelen voor u de kaart verwijderd of plaatst Veiligheidsvoorschrift 1) Gebruik een 12V DC stroom adapter. 2) Zorg

Nadere informatie

Multifunctionele Digitale camera

Multifunctionele Digitale camera Nederlands Multifunctionele Digitale camera Gebruikershandleiding ii Nederlands Gebruikershandleiding voor digitale camera Inhoud DE ONDERDELEN IDENTIFICEREN... 1 PICTOGRAMMEN OP HET LCD-SCHERM... 2 VOORBEREIDING...

Nadere informatie

Bestnr. 87 90 69 ODYS Internettablet noon 9_7

Bestnr. 87 90 69 ODYS Internettablet noon 9_7 Bestnr. 87 90 69 ODYS Internettablet noon 9_7 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

ICARUS Reader Go (E600BK) Gebruiksaanwijzing

ICARUS Reader Go (E600BK) Gebruiksaanwijzing ICARUS Reader Go (E600BK) Gebruiksaanwijzing Copyright 2010 ICARUS Inhoudsopgave 1. Introductie 2. Onderdelen en bediening 3. De ICARUS Reader Go gebruiken 4. Voorzorg en onderhoud 5. Probleemoplossing

Nadere informatie

Samsung Auto Backup FAQ

Samsung Auto Backup FAQ Samsung Auto Backup FAQ Installatie V: Ik heb het Samsung externe harde schijfstation aangesloten maar er gebeurt niets. A: Controleer de verbinding met de USB-kabel. Als het Samsung externe harde schijfstation

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor de Nokia Video-telefoonhouder PT-8 (voor de Nokia 6630) 9234166 Uitgave 1

Gebruikershandleiding voor de Nokia Video-telefoonhouder PT-8 (voor de Nokia 6630) 9234166 Uitgave 1 Gebruikershandleiding voor de Nokia Video-telefoonhouder PT-8 (voor de Nokia 6630) 9234166 Uitgave 1 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product PT-8

Nadere informatie

XEMIO-253 MP3-speler. Gebruikershandleiding. www.lenco.com

XEMIO-253 MP3-speler. Gebruikershandleiding. www.lenco.com XEMIO-253 MP3-speler Gebruikershandleiding www.lenco.com Speciale eigenschappen Elegant ontwerp en eenvoudig in gebruik. Speler ondersteunt meerdere formaten Ondersteunt het MP3- en WMA-formaat. USB-Disk

Nadere informatie

SONOS DOCK Productgids AVL DESCHAMPS - Benedictijnenstraat 34-8970 Poperinge - T. 0475/97 90 20 - E. stephan@avldeschamps.be - W. www.avldeschamps.

SONOS DOCK Productgids AVL DESCHAMPS - Benedictijnenstraat 34-8970 Poperinge - T. 0475/97 90 20 - E. stephan@avldeschamps.be - W. www.avldeschamps. SONOS DOCK Productgids DIT DOCUMENT BEVAT INFORMATIE DIE ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING KAN WORDEN GEWIJZIGD. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd of overgedragen in enige vorm of via enige

Nadere informatie

AR280P Clockradio handleiding

AR280P Clockradio handleiding AR280P Clockradio handleiding Index 1. Beoogd gebruik 2. Veiligheid o 2.1. Pictogrammen in deze handleiding o 2.2. Algemene veiligheidsvoorschriften 3. Voorbereidingen voor gebruik o 3.1. Uitpakken o 3.2.

Nadere informatie

Professionele IP-telefoon

Professionele IP-telefoon THOMSON 2010. Alle rechten voorbehouden. E-DOC-QIG-20100311-0005 v1.0. Professionele IP-telefoon Gids voor snelle installatie PAP Veiligheidsvoorschriften en regelgevingsinformatie LEES DEZE INSTRUCTIES

Nadere informatie

Quickstart KPN USB-modem. Handleiding

Quickstart KPN USB-modem. Handleiding Quickstart KPN USB-modem Handleiding Inleiding De KPN USB-modem is een 3G multimode modem in USB-stick formaat, geschikt voor GSM-, GPRS-, EDGE-, UMTS en/of HSDPA-netwerken. De modem kan dankzij de USB-interface

Nadere informatie

Veelgestelde vragen voor Eee Pad TF201

Veelgestelde vragen voor Eee Pad TF201 Veelgestelde vragen voor Eee Pad TF201 DU6915 Bestanden beheren... 2 Hoe krijg ik toegang tot mijn gegevens die opgeslagen zijn op microsd, SD-kaart en USB-apparaat?... 2 Hoe verplaats ik het geselecteerde

Nadere informatie

DIT PROGRAMMA EN EEN ADOBE ID DIENT TE GEBEUREN VOORDAT U BOEKEN KOOPT!

DIT PROGRAMMA EN EEN ADOBE ID DIENT TE GEBEUREN VOORDAT U BOEKEN KOOPT! BELANGRIJKE NOOT OVER e-books: e-books in epub formaat, zijn beveiligd met DRM (Digital Rights Management) Om digitale E-Books te kopen, downloaden en lezen op uw ereader, epub formaat, heeft u het programma

Nadere informatie

Oo g b e s c h e r m i n g

Oo g b e s c h e r m i n g X Oo g b e s c h e r m i n g Staar nooit recht in de straal van de projector. Blijf zoveel mogelijk met uw rug naar de straal staan. Een aanwijsstok of laserpointer is aanbevolen zodat de gebruiker niet

Nadere informatie

Hi-Fi Muzieksysteem. Gebruikershandleiding

Hi-Fi Muzieksysteem. Gebruikershandleiding Hi-Fi Muzieksysteem Gebruikershandleiding Lees deze handleiding aandachtig alvorens het apparaat te gebruiken en bewaar hem voor toekomstig gebruik. op met Teknihall support: 0900 400 2001 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie