Ge b r u i k e r s h a n d l e i d i ng

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ge b r u i k e r s h a n d l e i d i ng"

Transcriptie

1 FOCUS Pico Pocket Projector Ge b r u i k e r s h a n d l e i d i ng

2 Oo g b e s c h e r m i n g CLASS LED PRODUCT Staar nooit recht in de straal van de beamer. Blijf zoveel mogelijk met uw rug naar de straal staan. Een aanwijsstok of laserpointer is aanbevolen zodat de gebruiker niet in de straal hoeft te komen. Wordt de beamer in een leslokaal gebruikt, geef de leerlingen dan duidelijke instructies als ze iets op het scherm moeten aanwijzen. Om het energieverbuik te verminderen, kunt u de ramen blinderen, zodat het omgevingslicht minder is. A..9.3 Gl a n s va n b e h u i z i n g va n r a n d a p pa r at e n (5 d e / b i j e e n ko m s t AG EK): De eisen voor de glans van de behuizing gelden voor randapparaten die worden gebruikt op de weergavewerkplek volgens BildscharbV. Randapparaten voor gebruik buiten de weergavewerkplek kunnen een GS- Markering ontvangen als het bereik in de gebruikershandleiding alsmede het certificaat wordt opgegeven. Dat betekent dat de volgende bewoording mogelijk is in situaties waarin gebruik binnen de blikrichting niet bedoeld is en waar voldoende aanwijzingen staan in de gebruikershandleiding om situaties te vermijden die invloed hebben op het werk. Bewoording in het certificaat: Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik in de directe blikrichting op visuele werkplekken. Om hinderlijke reflecties op visuele werkplekken te vermijden, moet dit apparaat direct in de blikrichting worden geplaatst. Regulerings- & veiligheidsaantekeningen Deze appendix geeft algemene aanwijzingen voor uw beamer. FCC-aantekening Dit apparaat is getest en bleek te voldoen aan de eisen voor een digitaal apparaat van klasse B, volgens deel 5 van de FCC-regels. Deze eisen zijn opgesteld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie bij gebruik in een woning. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequente energie en kan die energie uitstralen. Wordt het niet geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, dan kan dat schadelijke interferentie veroorzaken bij radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat interferentie in een bepaalde installatie niet zal voorkomen. Veroorzaakt dit apparaat schadelijke interferentie bij radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het apparaat uit en weer aan te schakelen, dan wordt de gebruiker aangemoedigd dat te verhelpen met een of meer van de volgende maatregelen: Verander de oriëntatie of locatie van de ontvangstantenne. Verhoog de afstand tussen het apparaat en de ontvanger. Sluit het apparaat aan op een andere groep dan waarop de ontvanger is aangesloten. Raadpleeg de leverancier of een ervaren radio- en televisietechnicus voor hulp. Opmerking: Afgeschermde kabels Alle verbindingen met andere rekenapparaten moeten gemaakt worden met afgeschermde kabels om te verzekeren dat de apparatuur voldoet aan de FCC-voorschriften. Let op Veranderingen en wijzigingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de fabrikant, kunnen tot gevolg hebben dat de gebruiker, volgens de Federal Communications Commission, niet meer bevoegd is dit apparaat te bedienen Gebruiksvoorwaarden Dit apparaat voldoet aan deel 5 van de FCC-regels. Gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:. dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken, en. dit apparaat moet alle ontvangen storing accepteren, zelfs als die storing ongewenst gedrag veroorzaakt. Opmerking: Canadese gebruikers Dit digitale apparaat van Klasse B voldoet aan Canadian ICES-003. Opmerking voor Canadese gebruikers Dit digitale apparaat van klasse B voldoet aan de Canadese norm NMB-003. Verklaring van conformiteit voor EUlanden EMC-richtlijn 004/08/EC (inclusief wijzigingen) Laagspanningsrichtlijn 006/95/EC R & TTE-richtlijn 999/5/EC (voor producten met een RF-functie) Belangrijke veiligheidsinstructie. Blokkeer de ventilatieopeningen niet. Om de betrouwbare werking van de beamer te garanderen en hem te beschermen tegen oververhitting, is het aan te bevelen de beamer op een plaats te zetten waar de ventilatie niet geblokkeerd wordt. Zet de beamer bijvoorbeeld niet op een volle salontafel, bank, bed enz. Zet de beamer niet in een afgesloten ruimte zoals een boekenkast of een andere kast waardoor de luchtstroom gehinderd wordt.. Gebruik de beamer niet bij water of vocht. Om het gevaar van brand of elektrische schokken te voorkomen, stelt u de beamer niet bloot aan regen of vocht. 3. Zet de beamer niet bij een warmtebron zoals een radiator, verwarmer, kachel of ander toestel zoals een versterker die warmte afgeeft. 4. Gebruik de beamer niet in direct zonlicht. 5. Gebruik de beamer niet bij een sterk magnetisch veld. 6. Gebruik de beamer niet op een zeer stoffige of vuile plaats. 7. Schakel het toestel uit voordat u het schoonmaakt. 8. Schakel de beamer uit voordat u de batterij verwijdert. 9. Verwijder de batterij als het apparaat een langere tijd niet gebruikt wordt. 0. Zorg voor een kamertemperatuur tussen 5 en 35 C.. Relatieve vochtigheid bij 5-35 C, 80% (max.), niet condenserend.. De batterij niet blootstellen aan temperaturen boven de +60 C (+40 F). 3. Nieuwe of ongebruikte batterijen kunnen een verlaagde capaciteit hebben. Laad de batterij volledig op voordat u deze voor het eerst gebruikt. 4. Steek de batterij niet in uw mond. 5. Voorkom dat de batterij een ander metalen oppervlak aanraakt. 6. Laat het toestel niet vallen, gooi er niet mee en probeer het niet te verbuigen. 7. Kan exploderen als het in het vuur wordt geworpen. 8. Uitsluitend met een droge doek schoonmaken. 9. Gebruik alleen de hulpstukken en toebehoren die door de fabrikant aanbevolen zijn. 0. Gebruik het toestel niet als het fysiek beschadigd of verkeerd gebruikt is. Mogelijke schade kan zijn, maar is niet beperkt tot: Apparaat is gevallen. Oplader of stekker is beschadigd. Er is vloeistof in de beamer geknoeid. Beamer is blootgesteld geweest aan regen of vocht. Er is iets in de beamer gevallen of er zit een los onderdeel in. Probeer het toestel niet zelf te repareren. Door de behuizing te openen, stelt u zich bloot aan gevaarlijke spanningen of andere risico's. Neem contact op met de plaatselijke leverancier of het reparatiecentrum voordat u het toestel voor reparatie opstuurt.. Laat geen voorwerpen of vloeistoffen in de beamer komen. Ze kunnen in contact komen met punten waarop gevaarlijke spanningen staan, kortsluiting veroorzaken met brand of elektrische schok tot gevolg.. Zie de behuizing van de beamer voor veiligheidsmarkeringen. 3. Het toestel mag alleen gerepareerd worden door bevoegd reparatiepersoneel. 4. Raak de beamer niet langere tijd aan terwijl hij gebruikt wordt. 5. LET OP: Gevaar voor explosie als de batterij door een onjuist type wordt vervangen. 6. Werp gebruikte batterijen volgens de aanwijzingen weg. Verwijderen van oude elektrische en elektronische apparatuur (Toepasselijk in de Europese Unie en andere Europese landen met inzamelingsfaciliteiten) Staat dit symbool op het apparaat of de verpakking, dan betekent dat dat het apparaat niet behandeld mag worden als huisvuil als u het wilt afvoeren. In plaats daarvan moet het ingeleverd worden op het inzamelingspunt voor recycling van elektrische en elektronische apparatuur. Door ervoor te zorgen dat het apparaat correct wordt afgevoerd, verhindert u mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid, die anders zouden kunnen ontstaan door het apparaat op onjuiste wijze te verwijderen. Recycling van materialen helpt bij het behoud van natuurlijke hulpbronnen. Dit symbool is alleen geldig in de Europese Unie. Wilt u het apparaat verwijderen, neem dan contact op met de plaatselijke autoriteiten of de leverancier en informeer naar de juiste manier van verwijderen.

3 Overzicht van het product 0 micro SD 5 Universal I/O mini HDMI Micro USB FOCUS Audio out AV IN 6 DC IN 4 3. Lens. Knop rechts ( ) 3. Knop Annuleren / ESC ( ) 4. Omhoog( ) 5. OK ( ) 6. Links ( ) 7. Focusregelaar 8. Omlaag ( ) 9. Knop Begin ( ) 0. LED-indicator. Sleutelriem. Luidspreker 3. Gelijkspanningsingang 4. Aansluiting audio-uitgang 5. IR-ontvanger 6. Universele I/O-aansluiting 7. Mini-HDMI-aansluiting 8. Aansluiting AV-ingang 9. Micro USB-poort 0. microsd-kaartsleuf. Batterijvakdeksel Statiefmoer 3. Hoofdschakelaar Afstandsbediening OFF VGA HDMI 8 Objecten -6 en 8 zijn ook functieknoppen. De functies zjin afhankeljik van de ingestelde stand. Overzicht van de verpakking 9 Bright De batterij plaatsen OFF 8a 3 Bright VGA 8b HDMI 8c Standaard toebehoren. Voeding met wisselstroomstekker. VGA-kabel 3. USB naar USB-kabel 4. Batterij 5. AV-kabel 6. Afstandsbediening De standaardtoebehoren zijn per land verschillend door de verschillende toepassingen. Het meegeleverde netsnoer is per land verschillend. 9 0 Apart leverbare toebehoren 7. Mini HDMI-kabel 8. ipod aansluitkit a. USB-kabel voor ipod-aansluiting b. ipod kabel c. ipod aansluiting 9. Componentkabel 0. Universele I/O naar USB vrouwelijk kabel. Hoofdschakelaar. Knop Omhoog ( ) 3. OK ( ) 4. Links ( ) 5. Omlaag ( ) 6. Knop Begin ( ) 7. Knop VGA 8. Knop HDMI 9. Knop Helder 0. Knop Annuleren / ESC ( ). Rechts ( ). Knop. V erwijder de klep van het batterijvak. ( ~ ). Lijn de contacten van de batterij uit met de contacten in het batterijvak. ( ) 3. Druk de batterij stevig op zijn plaats. ( ) 4. P laats het deksel van het batterijvak terug. ( )

4 in in in in in in De batterij opladen PUSH 3 Als het pictogram van de batterij ( ) op het projectiescherm verschijnt, moet u de batterij direct vervangen of de voedingsadapter aansluiten om de batterij op te laden.. Controleer of de beamer uitgeschakeld is.. Steek de stekker in het contact. ( ) 3. Sluit de voeding aan, ( ~ ) 4. Tijdens het opladen licht de LEDindicator rood op. ( ) 5. De LED-indicator wordt groen als de batterij geheel geladen is. Dit kan,5 uur duren. In-/Uitschakelen Druk op de hoofdschakelaar om de beamer in of uit te schakelen. De eerste maal verschijnt het taalscherm.. Markeer de gewenste taal. ( ). Selecteer het item. ( ) 4. De heldere modus is alleen beschikbaar als de voedingsadapter is aangesloten.. De batterij laadt niet op tijdens het gebruik van de projector. 3. Zie pagina 3 voor informatie over de LED-indicator. 4. Nadat de projector is uitgeschakeld, start het opladen van de batterij mogelijk niet direct als gevolg van de bescherming tegen hoge temperaturen. De projector begint automatisch met opladen zodra hij is afgekoeld. 5. De batterij heeft een eindige levensduur en veroudert iedere keer als deze volledig wordt opgeladen en ontladen. Hij verliest langzaam zijn vermogen tot opladen naarmate hij ouder wordt. Vervang de batterij aan het einde van de levensduur. bron aansluiten: HDMI Mac of Verloopstuk van Mini DisplayPort naar HDMI of. Sluit het HDMI-apparaat aan met de daarvoor bestemde kabel. ( ~ ) Plaats de universele aansluiting met de pijl naar boven.. Na het inschakelen van de beamer herkent deze automatisch de invoerbron. Druk anders op om het invoermenu te openen. (Zie pagina 9) 3. Druk op om HDMI te kiezen. HDMI-kabel niet meegeleverd. Verloopstuk van Mini DisplayPort naar HDMI (apart leverbaar) is te koop in Apple-winkels bron aansluiten: VGA Verloopstuk van Mini DisplayPort naar VGA Mac of. Sluit het VGA-apparaat aan met de daarvoor bestemde kabel. ( ~ ) Plaats de universele aansluiting met de pijl naar boven.. Na het inschakelen van de beamer herkent deze automatisch de invoerbron. Druk anders op om het invoermenu te openen. (Zie pagina 9) 3. Druk op om VGA te kiezen. Verloopstuk van Mini DisplayPort naar VGA (apart leverbaar) is te koop in Applewinkels 4

5 FOCUS MOLEX bron aansluiten: in / Audio in Gegevensbron plaatsen: MicroSD-kaart 3 Steek een microsd-kaart in de gleuf met de gouden contacten omlaag. Om de microsd-kaart weer te verwijderen, drukt u de kaart in, zodat hij loskomt. ipod ipod Voor video- en audio-invoer of of Alleen audioingang. Sluit het AV-apparaat aan met de daarvoor bestemde kabel. ( ~ ). Sluit externe luidsprekers aan op de audio-uitgang van de projector. ( ) 3. Na het inschakelen van de beamer herkent deze automatisch de invoerbron. Druk anders op om het invoermenu te openen. (Zie pagina 9) 4. Druk op om te selecteren.. Alle andere merk- en productnamen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van de respectievelijke bedrijven.. De kabels voor het aansluiten van videouitgangsapparaten zijn niet meegeleverd. Neem contact op met de leverancier. 3. ipad/ipod nano/ipod touch/iphone/ipod classic (versie 5 en hoger) 4. Ontworpen voor ipod/iphone/ Mobiele telefoon/pmp met televisieuitgangfuncties. Gebruik met apparaten met een audio-uitgangsspanning groter dan 0,3Vrms wordt niet aanbevolen. 5. De apart leverbare usb-kabel voor de ipod-connector wordt gebruikt om de ipod met de computer op te laden. De beamer projecteert mediabestanden rechtstreeks vanaf de gegevensbron: intern, microsd-kaart of externe bron via USB-snoer. De standaard is dat de beamer uit het interne weergeeft. Wordt er een microsd-kaart ingestoken, dan leest de beamer eerst van de microsdkaart. Verwijder de microsd-kaart niet terwijl de beamer een beeld van de kaart projecteert. Het kan resulteren in gegevensverlies of schade aan de kaart. Ondersteunt microsd-kaarten tot maximaal 3 GB. De microsd-kaart is niet in de verpakking meegeleverd. De indeling van de microsd-kaart onder Windows moet FAT3 zijn. Sluit de gegevensbron aan: USB (externe bron) De projector leest eerst gegevens van de USB-stick als deze is geplaatst. Verbind de USB-stick met de projector via een Universal I/O naar USB-kabel (vrouwelijk). ( ~ ). Een USB-kabel (voor de USB-stick) is niet inbegrepen in de verpakking.. De projector ondersteunt uitsluitend USBsticks (tot 5 V/50 ma) die met FAT3 zijn geformatteerd. 3. Een USB-harde schijf wordt niet ondersteund. Sluit de computer aan voor de gegevensoverdracht Stel het geprojecteerde beeld in Lijst met beeldformaten U kunt gegevens versturen naar het interne van de beamer of naar de microsd-kaart. Sluit een laptop of bureaucomputer aan met de meegeleverde kabel van USB naar micro-usb. Zie "Bestanden naar het interne uploaden" op pagina 3. Schermgrootte - Schermgrootte - Projectieafstand(A) Screendiagonaal (D) Breedte (B) Hoogte (C) (mm) (inch) Meter inch (mm) (inch) (mm) (inch) De laptop of bureaucomputer kan de ingangsbron alleen detecteren als de beamer ingeschakeld is. De projectie stopt als deze verbinding is gemaakt. B FOCUS Een statief gebruiken Schroef een gewoon statief in de statiefmoer van de beamer. A a Stel de scherpte in ( ) tot het beeld helder is. Het statief is apart leverbaar. 5

6 Gebruik van het menu Het menu openen Het menu Office Viewer openen Druk op de knop van de gewenste optie. Druk op om naar het vorige scherm terug te keren. Het menu openen Het menu openen Er verschijnt uitleg van de knoppen linksonder op de meeste schermen (zie hieronder). De uitleg is afhankeljik van de huidige instelling. Druk op de corresponderende knop om een optie of bewerking te kiezen. Het menu en openen Het invoersignaal selecteren Naar het Homemenu terugkeren Hoofdmenu Submenu Gegevensbronpictogram De projector leest in deze volgorde van de bronnen: Externe bron (USB)» microsd-kaart» intern. Druk op de knop voor het menu-item dat u wilt openen. Druk bijvoorbeeld voor op. Externe bron e Micro-SD-kaart menu Knoppengids Druk op de corresponderende knop om een optie of bewerking te kiezen. Submenu-objecten menu menu Office Viewermenu -instelling instellingen HDMI 6 VGA menu Weergave-instellingen Diavoorstelling Ingangsmenu enmenu Systeem

7 's afspelen - Bron: /USB-stick/MicroSD-kaart/Externe bron 's afspelen van intern, microsd-kaart of externe bron Als een externe bron (USB) is aangesloten, wordt eerst het externe gelezen. Wilt u gegevens uit het interne of de microsd-kaart lezen, druk dan op in het juiste scherm om de gegevensbron te veranderen. Zie onderstaande stappen.. Selecteer de gegevensbron Het scherm, het bronpictogram op de knoppengids en de volgorde waarin de schermen verschijnen, zijn afhankelijk van de beschikbare gegevensbron. Is er geen externe bron en geen microsd-kaart, dan verschijnt dit scherm niet als er op wordt gedrukt en het bronpictogram op de knoppengids niet getoond wordt. Externe opslag 3. Selecteer videobestand. Selecteer "" Gegevensbron veranderen MicroSD-kaart Het getoonde scherm is afhankeljik van de gegevensbron die in de vorige stap geselecteerd werd. Gegevensbron veranderen 4. Afspeelbestand of Gegevensbron veranderen afspelen ( zie pagina 8)</cf> Ja Afspelen vanaf het begin Afspelen vanaf het begin? Nee Afspelen vanaf het laatste punt 7

8 's afspelen - afspeelstand De knoppengids verdwijnt als u 3 seconden niet op het toetsenbord drukt. Om de knoppengids te tonen, drukt u op een willekeurige toets behalve of. Herhaal pictogrammen Volume afstellen Pauze/Afspelen Terugspoelen Alles herhalen Terug naar het vorige scherm Eén herhalen Herhalen uit Naar het hoofdmenu terugkeren Vooruitspoelen Om de herhaalinstellingen te veranderen, zie de -instellingen hieronder. -instellingen. Selecteer "en". Selecteer "instelling" -instelling instellingen 3. Stel de instellingen in Herhalen Browserweergave -instelling Weergave-instellingen Diavoorstelling Systeem Alles herhalen Eén herhalen Herhalen uit Weergave van browser: lijstweergave Weergave van browser: miniatuurweergave Compatibiliteit: 's Compatibele video-indeling Bestandsindeling decoder Audio- of spraakdecoder Bestandsindeling decoder Audio- of spraakdecoder.3gp H.63 H.64 HE-AAC.cmb H.64 HE-AAC MP3 HE-AAC PCM/G.7.flv Soreson Spark MP3.avi H.63 H.64 MPEG4 Xvid.mp4 H.63 H.64 MPEG4 8 MP3 HE-AAC Bestandsindeling decoder.mov H.63 H.64 MPEG4.wmv.asf MPEG4 SP VC- (WMV9) WMA.ts MPEG MP3 Audio- of spraakdecoder MP3 HE-AAC PCM/G.7 Om videobestanden te kopiëren, mag de bestandsgrootte niet meer zijn dan 4 GB en het gekopieerde videobestand moet afkomstig zijn van een computer of een SD-kaart met FAT3. ondersteunt geen gegevens met de B-Frame-functie.

9 afspelen - Bron: /USB-stick/MicroSD-kaart/Externe bron afspelen van intern, microsd-kaart of externe bron Als een externe bron (USB) is aangesloten, wordt eerst het externe gelezen. Wilt u gegevens uit het interne of de microsd-kaart lezen, druk dan op in het juiste scherm om de gegevensbron te veranderen. Zie onderstaande stappen.. Selecteer de gegevensbron Het scherm, het bronpictogram op de knoppengids en de volgorde waarin de schermen verschijnen, zijn afhankelijk van de beschikbare gegevensbron. Is er geen externe bron en geen microsd-kaart, dan verschijnt dit scherm niet als er op wordt gedrukt en het bronpictogram op de knoppengids niet getoond wordt. Externe opslag 3. Selecteer muziekbestand. Selecteer "" Gegevensbron veranderen MicroSD-kaart Het getoonde scherm is afhankeljik van de gegevensbron die in de vorige stap geselecteerd werd. Gegevensbron veranderen Gegevensbron veranderen 4. Afspeelbestand of afspeelstand ( zie pagina 0) Summer Unknow Unknow Next Song: Rainbow.mp3 9

10 afspelen - Afspeelstand De knoppengids verdwijnt als u 3 seconden niet op het toetsenbord drukt. Om de knoppengids te tonen, drukt u op een willekeurige toets behalve of. Summer Unknow Unknow Next Song: Rainbow.mp3 Herhalen / Pictogrammen willekeurige volgorde Alles herhalen Terug naar het vorige scherm Volume afstellen Eén herhalen Pauze/Afspelen Naar het hoofdmenu terugkeren Volgende spoor Snel vooruit (ingedrukt houden) Vorig spoor Terugspoelen (ingedrukt houden) Herhalen uit Willekeurige volgorde Op volgorde Om de instellingen van het herhalen of de volgorde te veranderen, zie instellingen hieronder. instellingen. Selecteer "en". Selecteer "instelling" -instelling instellingen Herhalen Willekeurig instellingen 3. Stel de instellingen in Weergave-instellingen Diavoorstelling Systeem Alles herhalen Eén herhalen Herhalen uit Willekeurige volgorde Op volgorde Compatibiliteit: Compatibele audio-indeling Bestandsindeling.aac.asf.flac.mp3.ogg.ra.wma.wav 0 Audiodecoder HE-AAC WMA9 FLAC MP3 Vorbis RA 6, 9, 0 WMA9 PCM

11 's bekijken - Bron: /USB-stick/MicroSD-kaart/Externe bron 's bekijken uit intern, de microsd-kaart of een externe bron Als een externe bron (USB) is aangesloten, wordt eerst het externe gelezen. Wilt u gegevens uit het interne of de microsd-kaart lezen, druk dan op in het juiste scherm om de gegevensbron te veranderen. Zie onderstaande stappen.. Selecteer de gegevensbron Het scherm, het bronpictogram op de knoppengids en de volgorde waarin de schermen verschijnen, zijn afhankelijk van de beschikbare gegevensbron. Is er geen externe bron en geen microsd-kaart, dan verschijnt dit scherm niet als er op wordt gedrukt en het bronpictogram op de knoppengids niet getoond wordt. Externe opslag 3. Selecteer de pagina Pagina-indicator. Selecteer "" Gegevensbron veranderen MicroSD-kaart Het getoonde scherm is afhankeljik van de gegevensbron die in de vorige stap geselecteerd werd. Gegevensbron veranderen 4. Ga naar de huidige pagina of Gegevensbron veranderen 6. Voorbeschouwing 5. Bladeren door miniafbeeldingen van bestand Modus volledig scherm ( zie pagina )

12 's bekijken Modus Volledig scherm De knoppengids verdwijnt als u 3 seconden niet op het toetsenbord drukt. Om de knoppengids te tonen, drukt u op een willekeurige toets behalve of. Diavoorstelling afspelen 90graden rechtsom draaien Volgende foto 90graden linksom draaien foto Naar het hoofdmenu terugkeren 's bekijken modus Diavoorstelling Bij een diavoorstelling worden de foto's continu getoond met de opgegeven intervaltijd, terwijl de muziek uit het interne in de achtergrond wordt afgespeeld. Om het interval voor de diavoorstelling te veranderen en de achtergrondmuziek in of uit te schakelen, zie de Diavoorstellinginstellingen hieronder.. Open de modus Diavoorstelling Modus Volledige schermweergave. Diavoorstelling bekijken 3. Diavoorstelling afsluiten Modus Diavoorstelling Sluit de diavoorstelling af Zorg ervoor dat de instelling voor achtergrondmuziek "Aan" is om hiervan gebruik te maken. Sla de muziekbestanden (indeling *.mp3) in het interne op in de map " diavoorstelling". Alleen muziekbestanden in de map " diavoorstelling" in het interne kunnen als achtergrondmuziek worden afgespeeld. Diavoorstelling pauzeren/afspelen Volume hoger Volgende foto Volume lager foto Naar het hoofdmenu terugkeren Sluit de diavoorstelling af

13 en van diavoorstelling. Selecteer "en". Selecteer "Diavoorstelling" 3. Stel de instellingen in -instelling instellingen Timer Achtergrondmuziek Diavoorstelling Weergave-instellingen Diavoorstelling Systeem Timer: interval van seconden Timer: interval van 5 seconden Timer: interval van 0 seconden Achtergrondmuziek aan Achtergrondmuziek uit Compatibiliteit: Fo t o Compatibele foto-indeling Bestandsindeling BMP JPG JPEG Bestandsextensie *.bmp, *.jpg *.jpeg De beamer ondersteunt de volgende fotoresolutie: Bitmapbestand, elk tot maximaal M (megapixels) Jpeg-bestand, elk tot 0M (megapixels) Overschrijdt een fotoresolutie deze beperking, dan wordt het bestand niet getoond in de map. Voor optimale beeldprestaties van stilstaande foto's of een diavoorstelling, is het aan te bevelen de kleinere bestandsgrootte en foto's met een lagere resolutie te gebruiken. 3

14 FOCUS Bekijken van documenten - Bron: /USB-stick/MicroSD-kaart/Externe bron Documenten bekijken in het interne, op de microsd-kaart of het externe Als een externe bron (USB) is aangesloten, wordt eerst het externe gelezen. Wilt u gegevens uit het interne of de microsd-kaart lezen, druk dan op in het juiste scherm om de gegevensbron te veranderen. Zie onderstaande stappen.. Selecteer de gegevensbron Het scherm, het bronpictogram op de knoppengids en de volgorde waarin de schermen verschijnen, zijn afhankelijk van de beschikbare gegevensbron. Is er geen externe bron en geen microsd-kaart, dan verschijnt dit scherm niet als er op wordt gedrukt en het bronpictogram op de knoppengids niet getoond wordt. Externe opslag 3. Bestand selecteren. Selecteer "Office Viewer" Gegevensbron veranderen MicroSD-kaart Het getoonde scherm is afhankeljik van de gegevensbron die in de vorige stap geselecteerd werd. Gegevensbron veranderen Gegevensbron veranderen 4. Bestand bekijken of Bekijkstand ( zie pagina 4) Compatibiliteit: Do c u m e n t De beamer gebruikt Picsel File Viewer voor het openen en bekijken van Microsoft Word-bestanden en Adobe PDF-bestanden. Ondersteunde versies 4 Versie Microsoft Office 95 Microsoft Word 97 Microsoft Office 000 Microsoft Office 003 Microsoft Office 007 Microsoft Office 00 Adobe PDF.0 ~.4 Compatible Document Format Bestandsindeling Microsoft Office-toepassing (Word, Excel, Power Point) Adobe PDF Bestandsextensie.doc.docx.ppt.pptx.xls.xlsx.pdf Lettertype / Taalondersteuning De beamer heeft een beperkte ondersteuning voor lettertypes. Wordt een document geopend met een lettertype dat niet ondersteund wordt, dan gebruikt Office Viewer automatisch een standaardlettertype. Het gevolg kan zijn dat de indeling van het document er anders uitziet. De beamer ondersteunt één standaardlettertype voor elk van de volgende talen. Office Viewer ondersteunt embedded lettertypes in Adobe PDF-documents, maar niet in Microsoft Worddocumenten. Embedded letttertypes hebben prioriteit over de lettertypes in het beamersysteem. Lettertype / Taal Tsjechisch Frans Deens Duits Nederlands Hongaars Engels Italiaans Japans Koreaans Pools Iberisch Portugees Russisch Spaans Zweeds Thais Turks Vietnamees Traditioneel Chinees Vereenvoudigd Chinees Arabisch Albanees Braziliaans Portugees Bulgaars Kroaats Ests Fins Grieks Sloweens Servisch Lets Litouws Macedonisch Noors Roemeens Latijns Amerikaans (Spaans) Slovaaks Indonesisch

15 Bekijken van documenten - Bekijkstand De knoppengids verdwijnt als u 3 seconden niet op het toetsenbord drukt. Om de knoppengids te tonen, drukt u op een willekeurige toets behalve of. S Naar links Pagina omhoog Naar rechts Pagina omlaag Weergavemodus afsluiten omhoog, omlaag, naar links, naar rechts (in zoommodus) FOCU Zoom in x ~ 4x Naar het hoofdmenu terugkeren Weergave-instellingen. Selecteer "en". Selecteer "Display Setting ( weergave)" -instelling instellingen 3. Stel de instellingen in Kleurmodus: LED-modus: Kleurmodus: Beeldverhouding Gamma Projectie Weergave-instellingen Weergave-instellingen Diavoorstelling Systeem LED-modus: Film (uitsluitend beschikbaar als de voedingsadapter is aangesloten) LED-modus: Helder Gamma: Helder Gamma: Speelfilm (uitsluitend beschikbaar als de voedingsadapter is aangesloten) Beeldverhouding: Auto LED-modus: Standaard Beeldverhouding: 4:3 LED-modus: ECO Beeldverhouding: 6:9 Kleurmodus: Uitgebreid Projectie: Vóór bureaublad Kleurmodus: Standaard Projectie: Vóór omgekeerd Gamma: Standaard Projectie: Achterkant-bureaublad Gamma: Presentatie Projectie: Achterkant omgekeerd 5

16 Selecteer de menutaal. Selecteer "en". Selecteer "Systeem" -instelling instellingen 3. Selecteer "Taal" Taal Informatie Firmware-upgrade Reset Systeem Weergave-instellingen Diavoorstelling Systeem 4. Selecteer taal 5. Taal bevestigen/ Terug naar het hoofdmenu Selecteer de gewenste menutaal. De opties zijn: Engels, Frans, Spaans, Portugees (Braziliaans), Duits, Italiaans, Russisch, Pools, Nederlands, Zweeds, Grieks, Traditioneel Chinees, Vereenvoudigd Chinees, Koreaans, Japans Beamerinformatie bekijken. Selecteer "en". Selecteer "Systeem" -instelling instellingen 3. Selecteer "Informatie" Taal Informatie Firmware-upgrade Reset Systeem Weergave-instellingen Diavoorstelling Systeem 5. Terug naar het hoofdmenu 4. Informatie bekijken Modelnaam: SW-versie: Capaciteit MicroSD-kaart Capaciteit van intern Capaciteit van extern (USB) Batterij wordt opgeladen 6 Voedingsadapter aangesloten

17 Firmware opwaarderen Software-updates zijn te vinden op de website van OPTOMA (www.optoma.com / /www.optoma.com.tw).. Maak op de computer een map met de naam "upgrade".. Download de nieuwste firmware van en sla hem op in de map "upgrade". 3. Kopieer de map "upgrade" naar de hoofddirectory van de microsd-kaart. 4. Steek de microsd-kaart in de microsd-kaartgleuf van de beamer. 5. Volg de stappen hieronder.. Selecteer "en". Selecteer "Systeem" -instelling instellingen Weergave-instellingen Diavoorstelling Systeem 5. Wacht op voltooiing 4. Bevestig het opwaarderen 3. S e l e c t e e r " F i r m w a r e bijwerken" Taal Informatie Ja Systeem Firmware-upgrade Reset Nee Nieuwe firmware. gevonden. Firmware upgraden? Het opwaarderen kan enige tijd duren, raak geen toetsen aan Het bericht "Er is geen nieuwe firmware gevonden" verschijnt als er geen firmwarebestand op de microsd-kaart staat. 6. Schakel de beamer uit Als het onderstaande scherm verschijnt, is het bijwerken voltooid. Houd de aan/uit-knop 6 seconden ingedrukt om het apparaat uit te schakelen. Druk niet op knoppen en schakel de beamer niet uit tijdens het opwaarderen. U zou er de beamer mee kunnen beschadigen. Verwijder de microsd-kaart niet voordat het opwaarderen voltooid is. 7. Verwijder de microsd-kaart 8 Schakel de projector in 7

18 Reset het systeem Het systeem opnieuw instellen met het menu Opnieuw instellen Bij een reset van het systeem worden alle bestanden in het interne verwijderd. Zorg dus voor een back-up voordat u een reset uitvoert.. Selecteer "en". Selecteer "Systeem" -instelling instellingen Weergave-instellingen Diavoorstelling Systeem 4. Bevestig Reset 3. Selecteer "Reset" Taal Informatie Ja Systeem Firmware-upgrade Reset Herstart de beamer Nee Wilt u het hele systeem resetten? 8

19 De externe invoerbron gebruiken: VGA / Composite AV / HDMI Ingangsbron wordt geselecteerd Als de beamer niet in de afspeelmodus staat en van een externe bron leest, herkent de beamer automatisch wanneer een videobron wordt aangesloten en ingeschakeld. Er verschijnt een bericht op het scherm. Als meerdere invoerapparaten tegelijkertijd zijn aangesloten, wordt het laatst aangesloten apparaat herkend. Ja VGA 800 x 600 VGA gedetecteerd. Schakelen naar VGA? 0 sec Nee Een gelijksoortig bericht verschijnt als andere externe invoerbronnen zijn gedetecteerd. bron wordt geselecteerd Als meer dan één extern apparaat op de beamer is aangesloten of de beamer herkent het externe apparaat niet automatisch, moet u de invoerbron met de hand selecteren. Voer hiertoe de volgende stappen uit:. Selecteer "Ingang". Selecteer de invoerbron VGA bron wordt geselecteerd VGA HDMI HDMI Naar het hoofdmenu terugkeren Ja 3. Ga naar de weergavemodus Nee 5. Sluit de weergavemodus af Weergavemodus 4. Stel Volume / en De weergavemodus afsluiten Weergave knoppengids in Bekijk het bronmateriaal VGA 800 x 600 of HOME? en Volume hoger Volume lager Het vak met het signaalbericht verschijnt even op het scherm; het label is afhankelijk van het geselecteerde invoersignaal. Beeldverhouding Knoppengids verbergen Naar het hoofdmenu terugkeren 9

20 en invoerbron en voor de beeldverhouding wijzigen. Bekijk het bronmateriaal Weergavemodus Weergave knoppengids 3. Blader door de instellingen. Selecteer "Beeldverhouding" Beeldverhouding 6:9-6:9 Bladeroptie 4. Bevestig de instelling 4:3 Als binnen 0 seconden geen toets is ingedrukt, verdwijnt automatisch het pictogram voor de beeldverhouding en wordt de instelling toegepast. 4:3 Bladeroptie Bladeroptie AUTO AUTO Aanpassen van het Contrast. Bekijk het bronmateriaal Weergavemodus Weergave knoppengids. Selecteer "en" Contrastinstellingen afsluiten Naar andere instellingen bladeren: Scherpte, Kleur, LED, Helderheid Naar het hoofdmenu terugkeren 0 Als binnen 0 seconden geen toets is ingedrukt, verdwijnt automatisch het pictogram voor het contrast en wordt de instelling toegepast. 4. Stel de instelling in 3. Selecteer "Contrast"

Joybee GP2 Miniprojector Gebruikershandleiding

Joybee GP2 Miniprojector Gebruikershandleiding Joybee GP2 Miniprojector Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Belangrijke veiligheidsinstructies... 3 Inleiding... 7 Kenmerken van de projector...7 Inhoud van de verpakking...8 Buitenkant van de projector...10

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING FUEL

GEBRUIKERSHANDLEIDING FUEL GEBRUIKERSHANDLEIDING FUEL KLIK HIER VOOR TOEGANG TOT EEN UP-TO-DATE ONLINE VERSIE van dit document. Daar vindt u de meest recente inhoud en ook uitvouwbare illustraties, eenvoudigere navigatie en een

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING D2 USB 3.0

GEBRUIKERSHANDLEIDING D2 USB 3.0 GEBRUIKERSHANDLEIDING D2 USB 3.0 KLIK HIER OM DE ACTUELE ONLINE VERSIE van dit document te openen voor de meest recente inhoud en functies zoals uitvouwbare illustraties, eenvoudigere navigatie en zoekmogelijkheden.

Nadere informatie

PORSCHE DESIGN DESKTOP DRIVE GEBRUIKERSHANDLEIDING

PORSCHE DESIGN DESKTOP DRIVE GEBRUIKERSHANDLEIDING PORSCHE DESIGN DESKTOP DRIVE GEBRUIKERSHANDLEIDING KLIK HIER VOOR TOEGANG TOT DE UP-TO-DATE ONLINE VERSIE van dit document voor de meest recente inhoud en functies zoals uitbreidbare illustraties, eenvoudigere

Nadere informatie

PORSCHE DESIGN MOBILE DRIVE GEBRUIKERSHANDLEIDING

PORSCHE DESIGN MOBILE DRIVE GEBRUIKERSHANDLEIDING PORSCHE DESIGN MOBILE DRIVE GEBRUIKERSHANDLEIDING KLIK HEIR OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT DE ACTUELE ONLINE VERSIE van dit document voor de meest recente inhoud en functies zoals uitbreidbare illustraties,

Nadere informatie

D5280U. User s Manual

D5280U. User s Manual D5280U User s Manual Voorwoord Copyright Deze publicatie, met inbegrip van alle foto's, illustraties en software, is beschermd volgende internationale wetten op auteursrechten met alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave...1 Gebruiksmededeling...2. Installatie...12. Bijlagen...70. Bedieningselementen gebruiker...20.

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave...1 Gebruiksmededeling...2. Installatie...12. Bijlagen...70. Bedieningselementen gebruiker...20. Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Gebruiksmededeling...2 Veiligheidsinformatie...2 Voorzorgsmaatregelen...3 Waarschuwingen voor de oogbescherming...5 Producteigenschappen...5 Inleiding...6 Overzicht verpakking...6

Nadere informatie

GP10 Ultra Lite LED Projector Gebruikershandleiding

GP10 Ultra Lite LED Projector Gebruikershandleiding GP10 Ultra Lite LED Projector Gebruikershandleiding Inhoud Belangrijke veiligheidsinstructies... 3 Inleiding... 6 Kenmerken van de projector...6 Inhoud van de verpakking...7 Buitenkant van de projector...8

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave...1 Gebruiksmededeling...2. Bijlagen...49. Installatie...11. Bedieningselementen gebruiker...22.

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave...1 Gebruiksmededeling...2. Bijlagen...49. Installatie...11. Bedieningselementen gebruiker...22. Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Gebruiksmededeling...2 Veiligheidsinformatie...2 Voorzorgsmaatregelen...3 Waarschuwingen voor de oogbescherming...6 Flexibele hoekinstelling...6 Inleiding...7 Overzicht

Nadere informatie

HP ENVY 27 27" IPS-monitor Gebruikershandleiding

HP ENVY 27 27 IPS-monitor Gebruikershandleiding HP ENVY 27 27" IPS-monitor Gebruikershandleiding 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft en Windows zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation, ENERGY STAR en het merk

Nadere informatie

Copyright. Disclaimer. Erkenning handelsmerken

Copyright. Disclaimer. Erkenning handelsmerken Copyright Deze publicatie, met inbegrip van alle foto's, illustraties en software, is beschermd volgende internationale wetten op auteursrechten met alle rechten voorbehouden. Deze handleiding of het materiaal

Nadere informatie

DisplayPort is een geregistreerd handelsmerk van de Video Electronics Standards Association, geregistreerd in de V.S. en andere landen.

DisplayPort is een geregistreerd handelsmerk van de Video Electronics Standards Association, geregistreerd in de V.S. en andere landen. Copyright Deze publicatie, met inbegrip van alle foto's, illustraties en software, is beschermd volgende internationale wetten op auteursrechten met alle rechten voorbehouden. Deze handleiding of het materiaal

Nadere informatie

CE-waarschuwing. Canada

CE-waarschuwing. Canada Verklaring van conformiteit Fabrikant: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Suite 200, Portland, Oregon 97223-8368 USA We verklaren onder onze unieke verantwoordelijkheid dat deze projector voldoet

Nadere informatie

LaCie 324i LCD Monitor. Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1

LaCie 324i LCD Monitor. Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 8 1.1. Kenmerken... 9 1.2. Specificaties LaCie 324i... 10 1.3. Inhoud van de verpakking... 11 1.4. Over de borgschroef van de

Nadere informatie

SH915/SW916 Digital Projector Gebruikershandleiding

SH915/SW916 Digital Projector Gebruikershandleiding SH915/SW916 Digital Projector Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Belangrijke veiligheidsinstructies... 3 Inleiding... 7 Kenmerken van de projector...7 Inhoud van de verpakking...9 Buitenkant van de projector...10

Nadere informatie

FCC-waarschuwing. Verklaring van conformiteit. Handelsmerken. Canada

FCC-waarschuwing. Verklaring van conformiteit. Handelsmerken. Canada Verklaring van conformiteit Fabrikant: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Suite 200, Portland, Oregon 97223-8368 USA We verklaren onder onze unieke verantwoordelijkheid dat deze projector voldoet

Nadere informatie

Handleiding Tablet DIT7010

Handleiding Tablet DIT7010 Veiligheidsmaatregelen Stel het apparaat niet bloot aan zware schokken en laat het niet vallen. Gebruik het apparaat niet in een extreem hete, koude, stoffige of vochtige omgeving. Stel het niet bloot

Nadere informatie

PJ X3241N PJ WX3231N GEGEVENSPROJECTOR

PJ X3241N PJ WX3231N GEGEVENSPROJECTOR PJ X3241N PJ WX3231N GEGEVENSPROJECTOR GEBRUIKERSHANDLEIDING Voor het Gebruik Voorbereidingen Bediening Andere Onderhoud Netwerk en USB-geheugen Voor een veilig en correct gebruik dient u de Voor het Gebruik

Nadere informatie

hp pavilion f1503/f1703 15-inch/17-inch LCD-monitor

hp pavilion f1503/f1703 15-inch/17-inch LCD-monitor Kennisgeving Belangrijke veiligheidsvoorschriften Kenmerken van de f1503- monitor Kenmerken van de f1703- monitor De monitor uitpakken De monitor installeren Stuurprogramma s installeren De monitor gebruiken

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding ICARUS 8 8"e-reader Gebruikershandleiding ICARUS 8 gebruikershandleiding Voorzorgsmaatregelen betreffende veiligheid Over de batterij Laad de batterij alleen in omgevingstemperaturen tussen 0 tot 35 graden

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 1

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Assisted Global Positioning System (A-GPS) 5 Netwerkdiensten 6 Toshiba Corporation 7 EU-garantiebepalingen 10 Licenties 11 Overeenkomstigheidsverklaring 13 Gezondheid en veiligheid

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Over de AC Ryan Playon!HD... 14 3. Instellingsmenu... 18 4. Blader Menu... 26

Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Over de AC Ryan Playon!HD... 14 3. Instellingsmenu... 18 4. Blader Menu... 26 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1 Voorwoord... 2 1.2 Geleverde onderdelen... 3 1.3 Waarschuwingen... 3 1.4 Aansluiten... 5 1.5 In- en uitschakelen... 11 1.6 Menutaal... 12 1.7 Harde schijf Formatteren...

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 6 1.1. Functies... 7 1.2. Beeldschermspecificaties... 8 1.3. Inhoud van de verpakking... 9 1.4. Over de LCD-steunpen... 10 1.5. Aanzichten

Nadere informatie

Geïntegreerde versterker Gebruikershandleiding 2 NEDERLANDS. Your music + our passion

Geïntegreerde versterker Gebruikershandleiding 2 NEDERLANDS. Your music + our passion Geïntegreerde versterker Gebruikershandleiding 2 NEDERLANDS Your music + our passion Inhoud Belangrijk! The Minx Xi is grotendeels een op software gebaseerd product; nieuwe functies en updates worden van

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Copyright 2006 Seiko Epson Corporation. Alle rechten voorbehouden. NPD2339-00 Inhoudsopgave Auteursrechten en handelsmerken Hoofdstuk 1 Inleiding Kenmerken...............................................................

Nadere informatie

Gebruikers handleiding

Gebruikers handleiding Gebruikers handleiding WAARSCHUWINGEN Voorwoord Wij danken u voor de aankoop van deze KODAK PIXPRO digitale videocamera. Lees deze handleiding goed door en bewaar deze op een veilige plaats voor het nalezen

Nadere informatie

HP Pocket Media Drive Handleiding

HP Pocket Media Drive Handleiding HP Pocket Media Drive Handleiding De enige garanties voor HP-producten en -diensten worden vermeld in de garantieverklaringen bij de desbetreffende producten en diensten. De informatie in deze publicatie

Nadere informatie

Model: XEMIO-955 / 965 / 966. MP4-speler / Aanraakscherm. Gebruiksaanwijzing (Nederlands)

Model: XEMIO-955 / 965 / 966. MP4-speler / Aanraakscherm. Gebruiksaanwijzing (Nederlands) Model: XEMIO-955 / 965 / 966 MP4-speler / Aanraakscherm Gebruiksaanwijzing (Nederlands) Voor meer informatie en ondersteuning, www.lenco.com Waarschuwingen: GEBRUIK ALTIJD DE STYLUS BIJ HET BEDIENEN VAN

Nadere informatie

De inhoud van het pakket controleren. SD-kaart. Recorder R-05. USB-kabel (mini-b-type) Batterijen (twee AA) Windscherm

De inhoud van het pakket controleren. SD-kaart. Recorder R-05. USB-kabel (mini-b-type) Batterijen (twee AA) Windscherm De inhoud van het pakket controleren De volgende items worden meegeleverd met de R-05. Controleer dat de volgende items in het pakket zitten zodra u het pakket opent. Neem contact op met uw dealer als

Nadere informatie

SL705X/S KENMERKEN DLP-PROJECTOR GEBRUIKERSHANDLEIDING OVERZICHT

SL705X/S KENMERKEN DLP-PROJECTOR GEBRUIKERSHANDLEIDING OVERZICHT DLP-PROJECTOR SL705X/S GEBRUIKERSHANDLEIDING Proficiat met de aanschaf van deze BenQ DLP-projector. Lees aandachtig deze gebruikershandleiding voor het juiste gebruik van het apparaat. Bewaar deze gebruikershandleiding

Nadere informatie