I. Jim Tolliby haatte meisjes. Hij vond ze brutaal, zelfbewust en zelfverzekerd.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "I. Jim Tolliby haatte meisjes. Hij vond ze brutaal, zelfbewust en zelfverzekerd."

Transcriptie

1

2 2 '^srw^w^f^^^^ JSL - KSP? Zijt gij verliefd? Een frissche welriekende adem door UEN^CEN : THROAT EASE«^ BREATH FEBFUME SEN-SEN zuivert en parfumeert de adem; ontneemt direct alcohol en tabakslucht. Succesvol bg schorre of heesche stem; onontbeerlijk voor zangers, redenaars, rookers, chauffeurs enz. Per pakje 5 cent. Bo parf.zaken, Drogisten enz. Engros: SEN-SEN-IMPORT Hilversum Toeschouwer: Wal doen jullie met die rollen?" Sjouwer: O, die zetten ze op de electrische piano 1" TANDEN ALS PARELEN na het gebruik van iva TANDPASTA in tuben a 25 & 60 cts. A f'jti '' ' lan Uw toekomst zijn, indien U in vlotte bewoordingen e>cs een kejclirijviug geeft van Lux Toilet Zeep, de beroemde jchoonheidszeep, die door 90 van de 100 filmsterren geregeld gebruikt wordt, volgens onderstaande punten: %ß Haargescliiktlieid voor de clagelijkse venorging zelfs van de teerste kuid. Xf Het delicate parfum, dat zelfs Je meest verwende stnaals voldoet. X9 Het overvloedige, zachte scliuiiu en zijn keilzame wcrliing op de liuid. \J De edele grondstoffen, verwerkt in Lux Toilet.Zeep wat voor elke leek terstond zichtbaar is aan de absoluut enige, ivoor-witte kleur. Ij).Zuiver Nederlands fabrikaat. Voor de beste en kortste inzending loven wij uit: Ie Prijsi 3 st. Lux Toilet Zeep p. mnd. GEDURENDE UW LEVEN 2e Prjjs: 3,, 3e Prijs: 3 4e Prijs: 3 5e Prijs; 3 10 jaar 5 jaar 3 jaar 2 jaar oe Prijs: 3 1 jaar terwql Je 500 volgende deelnemer., een leuke verrassing ont A/" 3^"-./ 1?, ' ns, en moe,em ' n k«' I>«i«ïijn van Lever's Zee Mij. N.V. Rotterdam, vóór 51 December a.s. Bij elke inzending :encling n moeten drie buitenomslagen van Lux Toilet Zeep worden gevoegd. Op de enveloppe moet staan: Prijsvraag L.T De beoordeling rdelii d.. inzendingen berust bij de Directie. Over de toekenning der prijzen kan geen briefwisseling worden gevoerd. De uitslag wordt eind Februari in dit blad bekend gemaakt. \ Voelt U soms iets voor een gezelschapsspelletje, mijnheer?' Zeker juffrouw _ als U tenminste tijd hebt?" LTIS2-0100M ZOO JUIST VERSCHENEN HET BOEKWERK "MODERNE DANSEN" VOOR DEN AMATEUR DOOR DEN HEER EN MEVR. J. A. BRONMEYER Inhoud: Quick Step, Slow Foxtrot, Tango, Waltz, Blues en Rumba. Met een beschrijving van alle figuren, zoowel voor Dame als voor Heer. PRIJS F , PER POST F GIRO LANGE POTEN 27 DEN HAAG TEL r r KM IKAWS OP HM PUKEITO I. Jim Tolliby haatte meisjes. Hij vond ze brutaal, zelfbewust en zelfverzekerd. Misschien kwam het, omdat hij bang voor ze was. Maar er was nog iets anders, dat hem zijn slordige, roode bos haar deed schudden en zeggen: Neen baas, dat kan ik niet doen." Gay Remington, de dochter van den baas, had bepaald, dat Jim, die opzichter was, met haar naar de stad zou rijden. Ze waren nu met zijn drieën in het kantoor op de farm bijeen. John Remington zei: Nu, vecht het dan maar met je tweeën uit." En hij grinnikte, wetend, dat Gay het^ zou winnen. Er kwam een booze uitdrukking op Jims mager, gebronsd gezicht. U bedoelt," beet hij den anderen man toe, dat u uw toestemming geeft, dat ze dertig mijl door een woestijn rijdt, bij nacht en ontij desnoods, met die bandietenbende van Juan Martinez op de vlakte! Herinnert u zich niets van wat ik u verteld heb van den overval van die duivels, twee dagen geleden, in ons kamp in Horse Creek?" De farmer grijnslachte. Nu, je hebt ze er lekker van langs gegeven nietwaar?" vroeg hij. Dat was echt iets voor den baas. Die nam alles altijd even gemakkelijk op. Dat js het hem juist," antwoordde Jim norsch. Twee van Juans ruiters werden doodelijk gewond. Juan heeft wraak gezworen en u weet evengoed als ik, dat hij niet rust voor hij zich gewroken heeft." Gay Remington mengde zich in het gesprek. Het is gewoon bespottelijk. Het ligt toch voor de hand, dat als ze zoo bloeddorstig zijn als je zegt, zij een aanval doen op een troep van onze ruiters. Zij zullen heusch niet 's nachts rondsnuffelen, om een of anderen galanten jongeman te pakken te nemen, die met een meisje naar een feest rijdt. Mexicanen hebben den naam nogal romantisch te zijn." De stem van het meisje klonk spottend. Ik hoop, dat je geen reden krijgt, om van meening te veranderen," bromde Jim. Nu, baas, geeft u uw orders?" Niet bijster op zijn gemak schoof John Remington in zijn stoel heen en weer. Het meisje kan geen kwaad," sprak hij ten slotte. De kwestie is, Jim, dat jij met je drommelsche kornuiten achter iederen wilgénstruik een vijand veronderstelt. Ik heb er geen bezwaar tegen als Gay naar de stad wil. Ofschoon ik het natuurlijk een veiliger idee vindt als er iemand met haar meegaat." Dus u zou haar niet alleen willen laten gaan," riep Jim. Waarom niet?" kwam Gay tusschenbeide. -EZN 3PA.NNEND VERHAAL UIT DE WILD WE3T" DOOR UALMARnZ Jim gaf zich toen gewonnen. We zullen na donker weggaan," deelde hij kortaf mee. En zeg alsjeblieft tegen niemand een woord over dit uitstapje!" Dat was ronduit gesproken tegen de dochter van den baas, maar Jim had een streepje voor op de veefokkerij van John Remington. II. Misschien, redeneerde Jim bij zichzelf, toen hij dien middag weer aan zijn werk ging, had hij het gevaar overdreven. En toch, hij kende die bandieten; gluiperige lafaards als ze waren, konden ze wreed en kwaadaardig zijn. De theorie van Gay ging niet op: twee eenzame ruiters zouden meer een kolfje naar hun hand zijn dan een groep cow-boys. En vooral als ze zouden vermoeden, dat een van dat tweetal de dochter van den grootcn John Remington was. Het was pikdonker en een duistere, sterrenlooze hemel hing, zooals dikwijls boven de woestenij, toen Jim de gezadelde paar den naar huis bracht. Gay stond al op hem te wachten en de zware gestalte van John vulde de breede deuropening. Gay wierp den veefokker een vroo lijke kushand toe. Tot ziens, vader," riep ze, ik zal uw groeten overbrengen aan Juan Martinez, als we hem ontmoeten." Jim negeerde de plagerij en vroeg met een stem, die hard als staal klonk: Heb je een revolver bij je?" Gay keek naar hem. Het was te donker om haar oogen te zien, maar haar stem klonk uitdagend. Ben je bang?" Jim onderdrukte een vloek en zei verder niets, toen ze wegreden. Hij begreep zijn, eigen gemoedstoestand niet heelemaal. Twee weken geleden, in het kamp bij Horse Creek, had hij eenvoudig gehunkerd naar een gevecht, had hij ter- nauwernood kunnen wachten tot de bandietenbende de vijandelijkheden opende. Hijzelf was het geweest, die een van de twee fatale schoten had afgevuurd in een handgemeen, dat hem haast het leven had gekost. Hij had er diep van genoten. En nu? Wat was het verschil met toen? Hij had geen last van romantische gevoelens ten opzichte van het beschermen van meisje en Gay was wel de laatste, die daarvoor in aanmerking kwam, (CAROLA HOIHIINI speelt in de Olaf Fjord-film der Ufa, T Het groote démasqué".

3 - 4 ' ^ ' ^ y^lense yiolenaar.y\ustoeefende dame^ DE FILMSTER HELEN TWELVETREES, die thans bij de Fox-film geëngageerd Is, in een schitterend toilet ontworpen door den modeteekenaar William Lambert. BEZOEKT HET ÏIHlE^lflElB, TE DEN HAAG met haar uhdagcud zelfvertrouwen. Ze had hierum gevraagd, er up aaugedrongeu... Een uur reden ze zwijgend naast elkaar voort. Gay had geprobeerd een gesprek te beginnen, maar Jim had haar poging norsch afgewezen. Omstreeks tien uur trokken ze door een droge waadplaats, begroeid met taai struikgewas. Jim hield den teugel in, en luisterde; hij meende, dat hij verwijderd gestamp van hoeven had gehoord, meer een trilling dan een werkelijk geluid. Het stierf weg, toen het hoefgetrappel van hun eigen paarden ophield. Zijn de bandieten ons op het spoor?" vroeg Gay plagend. John volhardde in zjjn stilzwijgen en reed verder. Later, na een uur misschien, kwam de dunne sikkel van een jonge maan van achter een wolk gluren en be-i loofde de woestenij in licht te zetten. John vloekte, thans niet binnensmonds. Zijn zenuwen tintelden nog steeds door de verre, zwakke trillingen, die zijn ooren niet nauwkeurig konden opvangen. Dat maanlicht stond hemheclernaal niet aan. Hij gaf zijn paard de sporen en onder protest schoot Gay naast hem. Hij week een weinig uit zijn richting en zette koers naar een met dennon begroeide strook grond. Vraag driehonderd en zes Hoe is de naam December ontstaan voor de laatste maand van het jaar? Onder degenen, die ons vóór 29 December (abonné's uit overzeesche gewesten vóór 28 Februari) goede oplossingen zenden aan ons adres: Redactie,,Het Weekblad", Galgewater 22, Leiden, zullen wij een hoofdprijs van ƒ 2.50 en vijf troostprijzen verdeelen. Op briefkaart of envelop gelieve men duidelijk te vermelden: Vraag 306. De toekenning der prijzen en troostprijzen geschiedt volgens een systeem, waarbij alle inzenders van goede oplossingen gelijke kansen hebben op het verkrijgen der prijzen. Vraag driehonderd en twee De meeste vliegen sterven bij den aanvang van den winter door de koude en de overblijvenden zoeken zich een veilige schuilplaats. Bovendien worden er 's winters geen vliegen geboren, daar de eieren, die in het najaar gelegd worden, niet uitkomen voor het volgende voorjaar, en er gedurende den winter zelf in het geheel geen eieren gelegd worden. Met de juiste oplossing van deze vraag verwierf de heer J. Spider te Amsterdam den hoofdprijs, terwijl de troostprijzen toegekend konden worden aan den heer H. L. Pos, Rotterdam; den heer G. F. Hart, Groningen; mejuffrouw A. S. Buils, Den Haag; den heer van Man. Amsterdam; den heer L. F. de Bie, Haarlem. ANKEES r<h,afc>andffbs LJaü_J- Ü n^ HONEV DEW IMP r >' ^ CIGARETTES mpobteims; AlVANASg HONEV DEW Bang voor Gay's spot, legde hij uit: Daarginds is water. Ik zag je een pak proviand in je zadeltasch steken. Ik dacht, dat we daar wel een stukje konden eten." Gay, blij ten minste zijn stem weer te hooren, al klonk die ook allesbehalve vriendelijk, antwoordde opgewekt: Goed, en ik vermoed, dat je wel zult bijdraaien, als je de zalige koeken proeft, die Francheta gebakken heeft." Jim voelde een plotselinge kou langs zijn rug. Fyancheta?" gromde hij. Heb je haar gezegd, dat we naar de stad reden?" Je bent zeker van plan daar iets verschrikkelijks van te maken?" zei Gay op martelenden toon. Het eenige is," verklaarde Jim effen, dat Francheta's broer tot Juan Martinez' bende behoort! De Chineesche kok is daarachter gekomen.' Ik heb je vader gewaarschuwd, maar hij wou niet naar me luisteren." Ik wéét het," luidde Gay's bescheid. Francheta heeft me er alles van verteld. Hij heeft hun naam bevlekt, zegt ze. Ze is erg op hem gebeten." Gay," viel Jim uit, je bent een domme, eigenwijze gans. Ik hoop, dat je er niet de kwade gevolgen van zult ondervinden." Je stem," wierp het meisje lachend tegen, klinkt of je precies het tegenovergestelde meent. Ik geloof er niets van, dat je zoo'n hekel aan me hebt, als je zegt." Jim wendde het hoofd af, dankbaar, dat de duisternis onder de dennen, die ze thans bereikt hadden, zijn brandende wangen aan den impertinenten blik van het meisje onttrok. Bij een klein stroompje stegen ze af. Jim luisterde opnieuw, de ooren gespitst. Boven de ewone geluiden van de wildernis iet zachte tjilpen van een vogel, het roge, tikkende schuifelen van een haasge hagedis, het gedempte snorren van een slang, meende hij wéér dat verre gedender te hooren. Maar hij was er niet zeker van. Hij zette zich naast Gay en at de versehe koeken ze waren inderdaad zoo verrukkelijk als Francheta alleen REMBRANDT THEATER AMSTERDAM BRENGT STEEDS DE BESTE PROGRAMMA'S..^p *m i-j; ^ass

4 i -^?s^ w^r^mm^mm^^mmms^mmim VER. ROTTERDAMSCH-HOFSTAD-TOONEEL DIR. COR VAN DER LUGT MELSERT HET EEUWIGE KIND WEENSCH BLIJSPEL IN 4 BEDRIJVEN VAN ROBERT NEUNER. REGIE; ADR. VAN DER HORST SIGAREN 's Morgens, 's Middag-s, Ter eere van Roemers zilveren tooneelfeest heeft het Hofstad Tooneel Het Eeuwige Kind" op zijn repertoire gebracht en men heeft daarmee een zeer verstandige daad gedaan. Roemer had niet licht een stuk kunnen kiezen, dat zoo zeer den besten kant van zijn veelzijdig tooneeltalent naar voren brengt, als juist dit blijspel. Hij is er de man van middelbaren leeftijd in, die het leven van de gemoedelijke zijde opneemt, die gul en hartelijk is en zich door geen overdreven conventies laat ringelooren, doch doet waar hij lust in heeft en wat goed is in zijn oogen. Schlüter (Anton Roemer), die de schatrijke eigenaar' is van het Schlüter-concern, heeft den tweeden prijs gewonnen in een prijsvraag van zijn eigen concern, waaraan hij onder het pseudoniem Naumann had meegedaan. De prijs bestaat uit een gratis verblijf van veertien dagen in een der grootste Oostenrijksche berghotels. Schlüter besluit daar heen te gaan als een arme slokker, om eens te ervaren, hoe een arm mensch in een chique hotel behandeld wordt. Juffrouw Mensing, zijn huishoudster (Cec. Spoor-Carelsen), Johann, de huisknecht (Elsensohn) en zijn dochter Herta (Annie van Duyn) vinden dit plan lang zoo mooi niet als Schlüter zelf. Herta besluit dan ook het hotel op te bellen en de directeur er van in. kennis te stellen, dat de eenvoudige burgerman, die bij hem zal komen logeeren, 'n multimillionnair is, van wien zij allerlei kleine eigenaardigheden mededeelt. Het onvermijdelijke geschiedt natuurlijk ook, namelijk, dat een zekeren Dr. Scheinpflug (Theo Frenkel), de eerste prijswinnaar en waarlijk een dood-arme drommel, voor den multi-millionnair wordt versleten en met allen eerbied wordt behandeld, terwijl Naumann, alias Schlüter, met den nek wordt aangezien. Na eindelooze, hoogst komische verwikkelingen, komt het zoo ver, dat Scheinpflug, niets vermoedend, voor zich en zijn nieuwen vriend Naumann 'n baantje bij Schlüter verovert en mejuffrouw Naumann ten huwelijk vraagt. Als ten slotte bij de verloving alles uitkomt, zijn ze bereiden kon. Maar weer kwam de wensch, dat Gay haar plan voor dezen nachtclijkcn rit maar voor zichzelf had gehouden. Je kon op die dekselsche Mexicanen geen peil trekken. De vrouwen waren meestal loyaal tegenover de mannen van hun familie. Terwijl ze daar zaten in de maandoorlichte schaduw der boomen, ontwaarden ze een ratelslang, op geen tien pas afstand. Gay zag het ondier het eerst en bliksemsnel had ze haar hand uitgestoken en Jims revolver uit zijn gordel gegrist. Dit is een mooie gelegenheid om je LIJDERS AAN ASTHMA Boom R Asthmapoeder yeeft bij inademing direct verlictiting bij Asthma en daar uit voortkomende Borstbe nauwdhcid en Borstbektemniini) BOö* fsn stfl»! pos Alleen echt mei den naam BOOM. Verkrijgbaar in Apotheken en Drogistwinkels i per groote dücs. Anton Roemer, Paul Steenberg en Theo Frenkel. alle partijen tevreden, behalve de hoteldirecteur en de portier, die wegens hun onbehoorlijk gedrag tegen Naumann, den kleinen man', ontslagen worden. Ge ziet, een intrigue met heel veel mogelijkheden, die goed uitgewerkt zijn. Dit, tezamen genomen met het feit, dat spel, regie en decor voortreffelijk in orde waren (een extra woord van hulde naast Roemer aan Annie van Duyn en haar beeldig toilet in IV), maakte dezen huldigingsavond van Roemer tot een zeer geslaagde. De verschillende speeches na afloop getuigden alle van de ruime plaats, die Roemer zich zoo terecht bij publiek en collega's verworven heeft. Kortom: een waardige jubileum-viering van een goed acteur met een goed blijspel. ' L. wat meer respect voor vrouwen tt leeren!" Ze lachte en legde aan in de richting van de schaduw, waar nu ook Jim den glinsterenden, opgerichten buik van de ratelslang had gezien. Bij instinct, in de seconde vóór ze zijn wapen te pakken had, had hij een grooten steen gegrepen. Nu riep hij haar scherp toe: Hou opl Niet schieten!" Het was te laat. Het schot knalde en het geluid plantte zich in wentelende golven door de woestenij voort. Ik hèb hem, hoor!" snoefde Gay. Jim wierp haar een woesten blik toe. Ik mag lijden, dat dit alles is wat je hebt!" flapte hij nijdig uit. Of is het je bedoeling den heelen omtrek aan te kondigen, dat we hier zijn?" Gay was nu ook boos. Ik heb er niet aan gedacht, dat je bang was om je te compromitteeren 1 's Avonds laat met een meisje op het pad, hè?" Vóór hij haar pols kon grijpen en Verwijder zelf Uw huidontsieringen Door natuurlijke zuurstof-beharufeling. Radox heeft alle vctwormpjcs onmiddellijk verwijderd en de roode puistjes en vlekken op mijn gezicht verdwenen langzamerhand. De huid was niet meer zoo ruw en droog, maar ging er zacht en gezond uitzien. Ik heb erg veel plcizier van Radox." Mej. E. D. Radox is een eenvoudig, natuurlijk middel, dat doordringt tot onder de huid. En daar bevindt <ich de oorzaak van een goed of slecht teint: de onderhuidsche weefsels en kliertjes. De waardevolle bestanddeelen, die Radox aan Uw waschwater toevoegt, zullen de poriën reinigen, de onderhuidschc weefsels en kliertjes versterken, cu zoo de gcheele huid als 't ware verjungen en verfrisschen. Dit is de eenvoudige verklaring waarom het dagelijksch gebruik van Radox U een smetteloos teint zal verschaffen, zonder vetwormpjes, puistjes of andere ontsieringen. Kadox is heerlijk geparfumeerd en verkrijgbaar bij alle apothekers en drogisten ;i f 0.75 per pak, omzetbelasting inbegrepen. Ken pak is toereikend voor verscheidene weken. Imp. N.V. Rowntrec Handels-Maatschappij, Heerengracht 209, Amsterdam C. vloekend de revolver uit haar weerstrevende vingers wringen, had ze nóg vier schoten laten knallen. Jim veegde het koude zweet van zijn voorhoofd. 1 Jij verduivelde zottin," grauwde hij haar toe, nu heb je de poppen aan het dansen..." III. Alsof de schoten een signaal waren geweest, werd het verwijderde en zwakke jean mm IM DE MYPTEDIEUZE ORAVIM ^ 's Avonds. gedender, dat de laatste twee uren door zijn zenuwen getinteld had, een duidelijk te onderscheiden geluid: het onmiskenbare bonken van paardenhoeven, ver weg, maar steeds naderbij komend. Hij had het meisje verwenscht, en nu, starend naar "zijn revolver, waar nog maar één schot op zat, verwenschte hij zichzelf. Hij had zoo volkomen rekening gehouden met de mogelijkheid, de waarschijnlijkheid zelfs, dat ze aangevallen zouden worden, dat hij een gordel met extra ammunitie had klaar gelegd, maar hij had dien thuisgelaten uit vrees voor den kouden hoon van het meisje. Hij was een lafaard, hij zag het nu helder in, een lafaard van de ergste soort, om de kletspraatjes van een vrouw te laten triomfeeren over zijn gezond verstand, alleen uit angst voor haar snijdende en krenkende spotternij. En nu, als die troep gemeene, gluiperige schurken van Juan Martinez' bende, wild van wraakzucht, hen aanviel, zouden ze hulpeloos zijn. En het meisje... Jim smeet haar bijna in het zadel. En thans lachte Gay niet. Ze had ook het geluid van de naderende hoeven gehoord en de uitdrukking van Jims gezicht had duidelijk getoond, dat er ernstig gevaar dreigde. Het spijt me, Jim," zei ze kleintjes. Het is mijn schuld. Ik heb het tegen Francheta gezegd om jou kwaad. te maken. Ik heb geen seconde gedacht, dat ze het ook zou oververtellen. En jiu nog die schoten " Jim hoorde haar ternauwernood. Mogelijk kunnen we ze nog ontsnappen," verklaarde hij grimmig. Ik had nooit gedroomd, dat ik nog eens de beenen zou moeten nemen voor zóó'n zoodje smeerlappen, maar dezen keer komt het er toch van." Ze hadden een voorsprong van misschien een kwart mijl. Juist toen zij buiten beschutting van de boomen kwamen en hun paarden de vlakte opdraafden, de richting inslaande van John Remingtons veefokkerij, zagen zij de bandieten, in gesloten formatie rijdend, boven een terreinverheffing te voorschijn schieten. Ze hoorden hun doordringend gegil, dat bewees, dat zij eveneens gezien waren en een kogel deed een fontein zand vlak achter de hoeven van hun paarden opdwarrelen. Ze hadden nóg een voordeel: hun dieren waren frisscher. De Mexicanen Een frissche mond mei write tanden door Qe Nederlandsche Tandpasta»WAT MIJN HARDT MAAKT IS GOED" WILLEM HUNSCHE IN OP HOOP VAN ZEGEN" moesten tweemaal zoover gereden hebben als zij, om hen op te vangen, nadat zij de boodschap van de onbetrouwbare Francheta hadden gekregen. En zoo, al zou het tusschen neus en lippen zijn geweest, zouden ze een kans hebben gehad om te ontkomen, als Gay's pony niet gestruikeld was in een gat, door een of ander knaagdier van de wildernis gegraven, en tegen den grond was geploft, zijn berijdster in een niet te stuiten buiteling boven zijn kop slingerend. Jims eerste, den adem benemende angst, nadat hij zijn paard pijlsnel had gekeerd, om er aan haar zijde af te springen, was, dat ze wel dood kon zijn -ze lag zoo stil. Maar toen hij zich over haar heenboog, hijgde ze: Er mankeert mij niets, Jim. Alleen maar buiten adem. Als je me even op den rug wilt kloppen..." Ze maakte den zin niet af en vervolgde, in een plotselinge golf van verschrikking: O, Jim, het is vreeselijk, zooals je er door mijn toedoen ingeraakt bent! Met mijn pony is het afgeloopen en zelfs als Op vier en vyftiajarigen leeftud is te Amsterdam de acteur Willem Hunsche overleden. ^Villem Hunsche werd te Amsterdam geboren. Op jeugdigen leeftyd kwam hy aan het tooneel. Veel rollen heeft hfl in zijn loopbaan vervuld, doch groot of klein, iedere creatie die hij gaf, was bf. Hunsche was de eerste acteur in ons land, die voor de film speelde. Zijn laatste rol, zoowei op het tooneel als op de film, was Simon" In Op hoop van zegen." Het is hem niet beschoren geweest, zijn laatste filmrol op het witte doek te mogen aanschouwen. Eén goed mensch en een goed acteur is met hem heengegaan. jouw paard ons allebei kon dragen, zou het toch te laat zijn. Luister Jim je moet mij hier achterlaten. Het is mijn schuld en 't is niet meer dan billijk, dat jij je probeert te redden." Jim slaagde er in een gedwongen lach te laten hooren.. Ik denk niet, dat ik op dat voorstel inga. Jij moet zien te ontkomen. Vooruit hier is mijn paard." Gay schudde het hoofd. Ze was overeind gekrabbeld, maar bleef stokstijf staan, toen hij wilde trachten haar in het zadel te dwingen. Neen," zei ze vastbesloten, als jij niet wilt gaan, zullen we het samen afwachten. Levend of dood " Jim viel haar kortaangebonden in de rede. Dood?" kreunde hij. Doodgaan is een kleinigheid, vergeleken bij wat ze met ons zullen doen."" Toen dacht hij eensklaps aan zijn revolver, waarop nog één schot zat. Als hij het wapen behield, kon hij misschien twee van die gillende duivels naar de andere wereld zenden, voor ze met (Uervolé op pag/na 12)

5 :,,. : --'.i,?; l'i «I^p ^>- ' ~' " % Ü> J yi, "", i * W S3 'S y / s >, b' V, TÜRAn m Ui^ ' %*- _ f' UPA-FILM Regie; Gerhard Lamprecht Rolverdeeling: De keiier., Willy Schaefl De keizerin Leopoldine Komt«Prinses Turandot Käthe von ^ Mian Li Inge I Kalaf, vogelkoopman Willy Fr; Willibald. Paul 1 De opperrechter, Aribert Wlscj Prins Samarkand Paul Heiden De beul. Gerhard Damn De fruithandelaar Ernst Bah De zonnestralen worden weerfc in de glinsterende daken van oude keizersstad Peking. De lei A wind draagt op zijn vleugels de tonen een lied voort, van een lied, opgedra aan prinses Turandot, de schoonste en felijkste aller vrouwen. Het wordt gez gen door een jongen prins, die door beul naar hét schavot gebracht wordt De Chineezen schudden hun hoofd, weer een jongeman, die zyn hoofd liezen zal omdat prinses Turandot lij wordt voor de printrouwen wil." De prinses geeft aan i< gevoerd ep zegt haar harer aanbidders drie raadsels op te waarheid, zooals nog niesen voor zij hem het jawoord geeft en «d ooit heeft gedurfd. hij dat niet kan kost het hem zijn hovend van toom laat de De hoofden' worden op palen voor het ioorlijke Turandot hem leis tentoongesteld en lederen dag den opperrechter voemeerdert deze lugubere reeks. De kei echter niet om onthet speeltuig van zijn dochter, is wanho] ^d te worden, want on- Zoo kan het niet doorgaan, vindt hij. ^s zichzelve is Turandot móét trouwen. Er moét iemand gevon ^ onder den indruk ge 1 worden, die de drie raadsels weet op ^en van zijn toespraak, lossen. En dus vaardigt hij de proclam opperrechter brengt hem uit, dat ieder, die de raadsels op kam r -... de honderd zeven sen, zijn dochter tot vrouw zal krijgen, veertig minnaars van de verschillig of het een koningszoon of die onthoofd hadbedelaar is. moeten worden, maar Kalaf, de vogelkoopman, zal aan de slechts opgesloten zijn. noodiging gehoor geven. Hij zal de hoofden voor het paleis raadsels oplossen, niet om Turandot 1 ook niet van hen. maar trouwen, maar om haar eens de waarh te vertellen over haar bloeddorstige gingen. ' ' '4 * I. nagemaakt door een knap kunstenaar. Dien avond wordt Kalaf weer voor de prinses gebracht om de raadsels op te lossen. En... met de hulp van zijn trouwen bediende slaagt hij daarin. Maar Turandot geeft zich nog niet gewonnen én blijft van een afwerende koelheid. Met den keizer smeedt Kalaf dan een plan om haar liefde te winnen. Want om een vrouw haar liefde te laten bekennen, moet men onverschillig doen. Kalaf cal haar een makkelijk raadsel opgeven en als ze het raadt, zal hij van een huwelijk met haar afzien. Verkleed zoekt ze hem op en probeert de opgave te weten te komen. Als Kalaf haar echter den volgenden dag het raadsel opgeeft, zegt hij heel wat anders, en in haar verwarring geeft Turandot zich bloot, zoodoende tevens haar ontluikende liefde verradend. 1. KCthe v. Nagy en Inge List. Mlan-Li vertelt over haar eerste ontmoeting met Kalaf en Willibald. 2. Aan het hof. 3. Een tête k tête in den woonwagen van Kalaf. 4. De vogelhandelaar Kalaf ontmoet de schavotkar waarop 'n slachtoffer van Turandot sit. 5. Leopoldine Konstantin als Keizerin van China. 6. Inge List en Paul Kemp als Mian-U, en Willibald. 7. Willibald, de bediende van den vogelhandelaar, en Mian-Li de kamervrouw van prinses Turandot. 8. Käthe v. Nfegy als turandot, prinses van China. 9. De keizer van China leest zijn dochter Turandot de les. (Willy Schaeffers en Käthe v. Nagy).

6 "' ' -imm mim*j!*^mvimmm"w*m AMSTERDAMSCHE KRONIEK In het Centraal Theater gaf het Centraal Tooneel" de eerste opvoering van De ouweluitjes thuis" (The olds folks at home), een blijspel in dye bedrijven van H. M. Harwood. ken. En als hij op een nacht Liza thuis brengt en te dronken is om zijn auto weer goed en wel naar huis te rijden, vraagt Liza hem te logeeren. Zij brengt hem naar de logeerkamer en in een scène. De ouweluitjes thuis" is een geestig waarbij Steven zich gedraagt als een Pablijspel, met een zeker twijfelachtige mo- rijsche apache, gaan Liza de oogen open. raal. Het probleem is het volgende: Moet een vrouw, die gehuwd is en een misstap begaat, dit voor haar man geheimhouden als zij weet, dat door haar zwijgen de rust en het geluk van haar echtgenoot gered is? U ziet, een tamelijk netelig probleem. H. M. Harwood gaat er niet te diep op in en de eindconclusie, die zeker aanvechtbaar is, luidt: de vrouw moet zwijgen". Lady Jane Kingdom is de echtgenoote van den professor Charles Kingdom, een man, waarbij zij het kalme geluk gevonden heeft. Maar haar liefde behoort aan Lord Cyril Aldingham, doch steeds heeft zij deze liefde voor de wereld verborgen weten te houden. Ook haar dochter, de zeer modern opgevoede en lichtzinnige Liza vermoedt er niets van, en het zou ook wel steeds een geheim gebleven zijn als de moeder haar eigen leven niet als een waarschuwend voorbeeld aan haar dochter en vooral aan haar schoondochter Joan Remmelts als David Remmington. Sybil had verteld. Liza heeft een vriendenkring, die uit veel mannen maar weinig beeren bestaat. Een dezer vrienden. Steven Rains, wordt ten tooneele gevoerd. Hij is verslaafd aan cocaïne en bovendien doorloopend dron- Chris Baay als Hume, Frits van Dongen als Steven Rains en Tilly Lus als Lady Jane Kingdom. En des morgens aan het ontbijt is zij een ander meisje geworden, zij heeft nog slechts één doel: werken en dit soort vrienden vergeten. De schoondochter Sybil heeft denzelfden nacht in hetzelfde huis een ander avontuur beleefd. Des middags kwam zij in 't huis harer schoonouders aan in gezelschap van den romanschrijver Douglas Wilton. Deze schrijver leeft maar met één gedachte: stof voor zijn romans te ontdekken. En daar zijn romans meestal vrouwenproblemen" behandelen, zijn zijn ontdekkingsreizen nogal van geborneerden aard. Sybil is verliefd op den verwaanden Douglas en deelt haar schoonmoeder mede, dat zij van plan is te scheiden. Nu speelt Lady Jane hoog spel: zij vraagt Douglas te logeeren en geeft hem de kamer naast Sybil. Aan het ontbijt zijn Sybil en Douglas aanmerkelijk minder enthousiast^" hij voelt zich opgelucht als hij afscheid kan nemen, nadat hij Sybil beloofd heeft nog eens over alles te zullen nadenken". En Sybil wil alles aan haar echtgenoot vertellen. Maar dan komt Lady Jane met haar levensverhaal en geeft Sybil den raad te handelen zooals zij gedaan heeft. Moraal: wat niet weet, wat niet deert. De ouweluitjes thuis" is door het Cen- Mary Dresselhuys als Liza Kingdom. traal Tooneel" onder regie van Cees Laseur vlot gespeeld. Paul Bromberg had voor smaakvolle decors gezorgd. De stampvolle zaal was enthousiast. -,W - Cees Laseur als Douglas Wilton. bezocht met zijn vrouw de kleine provinciestad, waar zij als kinderen hadden gewoond en elkaar hadden, leeren kennen.,,wat is 't hier veranderd, hè?" constateerde mijn nicht.,,kijk, dat paadje waar wij elkaar plachten te ontmoeten, is nu een breede verkeersweg geworden met een verkeerssignaal." Ja vrouw," antwoordde mijn neef, terwijl hij er zuchtend bijvoegde: En toen was dat roode licht er ook nog niet...." Ik vaar al zoo lang op deze rivier," vertelde de kapitein van de stoomboot, dat ik iedere oneffenheid van den bodem ken." Juist op dat oogenblik stootte de boot op een rotsblok, waardoor zij bijna zonk. Dit is er bijvoorbeeld een van," ging de kapitein rustig verder tegen de passagiers, die nerveus opvlogen. Bezoeker: Kerel, ik kan mijn oogen niet gelooven, dat je hier in het ziekenhuis ligt! Gisteravond heb ik je nog zien dansen met dat knappe blonde meisje." Slachtoffer: Ja, dat heeft mijn vrouw ook gezien." De theelepeltjes, die tante Anna ons heeft gegeven toen we trouwden, zijn niet echt, hoor!" zei de jonge vrouw. Hoe weet je dat? Heb jij zoo'n verstand van zilver?" vroeg de man glimlachend. Neen, maar ik ken tante Anna!" Zeg kerel, is 't werkelijk waar, dat je gaat trouwen met Tine Smit?" Ja, 't is waar." Goede hemel wat heeft je in vredesnaam bewogen om haar ten huwelijk te vragen?" Tine Smit, man Tine Smit!" Is dat een of' ander souvenir, dat u daar in uw medaillon hebt?" Ja, een lok haar van mijn man." Maar uw man leeft toch nog! " Ja, maar haar heeft hij niet meer." Vermoedelijke huurder: Ik vind dit huis heel aardig en 't bevalt mij best, maar ik heb gehoord, dat 't hier spookt." Verhuurder: Mijn lieve mevrouw, dat is een kwestie, die men zelf in de hand heeft. De spoken komen hier alleen als de huurders hun huur niet betalen." Menig man, die zijn betrekking kwijt raakt, is ook zijn gezondheid kwijt," zuchtte Meyer. Zeg dat wel," zei Pietersen. Daar zou jk je voorbeelden van kunnen noemen' Bijvoorbeeld Professor Stavast Toen die zich niet meer staande kon houden, was hij binnen enkele uren dood." Is 't heusch? Wat was hij?" Koorddanser." Dokter: Nu diep ademhalen en drie maal drie" zeggen!" Patiënt: Negen!" : ' ' ' ', " C. $ Th.-MUZZLES No. SöS 1. Gtefa KiepUra 2. P^MfVafno 3. Annie Chaplin 4. Madeleine von Nagy 5. Clivè'Faienda 6.JI>tfus K«art >. PJuHTp^Barrie 8. Clj»rtes lileêer 9. Käthe van^«*t6n 10. Jean Spane IX.Kjiby Ljiptno 12. Hermann Hplnt^s' 13. Jesstè Parker 14. Walter Mont- gomery 15. Fieutje Moor* 16. Joseph Bienen 17. Sylvain Sfflney 18. T«ide Boyer 19. Juhan Bancroft 20. Umrs Keéler 21. Joan Ayres 22. Mona Blondeil 23. Friti^Cafier 24. Gerhard ft*sok 25. Lpretta j>*ell Wij geven ditmaal weer eens een namenraadsel, waarmee we vroeger zooveel succes geoogst hebben. Van een reeks van vijftig namen van filmsterren heeft onze puzzle-redacteur de voor- en achternamen een beetje door elkaar gegooid, waardoor bovenstaande combinaties ontstaan zijn. Wij vragen nu, ons de vijftig juiste namen te zenden. Men heeft daartoe niets anders te doen, dan bij iederen voornaam den daarbij behoorenden achternaam te zoeken. Wij stellen tien nieuwe filmfoto's beschikbaar om te verdeelen onder de goede oplossers. De oplossingen moeten vóór 25 December gezonden worden aan: Red.,Het Weekblad", Vul op bovenstaande punten in: 1. snelheidsrit. 2. insect. 3. tegenovergestelde van lach. 4. meisjesnaam. 5. muzieknoot NAMENRAADSEL 26. Dörit Lyon 27. Oskar Hpwird 28. Vjjoor Ellis 29. Ginger GfjfbrS 30. Joe E. Meissnei 31. Henryjiemp 32 t Jtfn dtijm-usr' 33. Mady SjJrthïdl 34. Maria Wilcoxon 35. WHtiam Sima 36. Louise Speelmans 37. Roland Steinbeck 38. Sylvia Young SAMENSTELRAADSEL 39. Charlie Odemar 40. Patricia Markart 41. L»wis Borel 42. Grace Poons 43. Robert Kreysler 44. Charles Buddy B«r*n 45. Lew Marlen 46. George Christians 47. UafCs de-ktrwa 48. Ben Rogers 49. Ida Vihrog 50. Leslie Rogers Galgewater 22, Leiden. Onze abonné's uit overzeesche gewesten hebben tot den 25sten Februari gelegenheid ons hun oplossingen te doen toekomen. Op de enveloppe gelieve men echter duidelijk te vermelden: C. ä Th,- puzz les No Zij, die ook de Wekelijksche Vraag op wenschen te lossen, kunnen die desgewenscht tegelijk met deze puzzles inzenden, doch zij gelieven de oplossingen dan op een apart, eveneens volledifr van naam en adres voorzien velletje papier te schrijven. De toekenning der prj/zen en troostprijzen geschiedt volgens een systeem, waarbij a " e inzenders van goede oplossingen gelijke kansen hebben op het verkrijgen der prijzen. Als nu de letters van deze woorden op de juiste manier samengevoegd worden, vormen ze tezamen den naam van een filmster Onder de goede oplossers zullen we een hoofdprijs van f en drie troostprijzen (filmfoto's) verdeelen. OPLOSSINGEN C. & Th.-PÜZZLES No. 565 KNIPPUZZLE Käthe von Napy - 11 De tien foto's werden verworven door: den heer W. J. Segaar, Den Haag; mevrouw P. Verbiest-Brink, Hillegersberg; mejuffrouw Donkersloot, Rotterdam ; den Keer J. Schwerzel, Rotterdam; mejuffrouw A. van Lit, Den Helder; mejuffrouw E. Schmelter, Rotterdam; mejuffrouw W. Schürmann, Rijswijk; den heer D. Thijssen, Rotterdam; den heer C. Coelman Den Haag; mejuffrouw N. Zoon, Dordrecht. MONOORAMRAADSEL Pau/ Hör biger en Trude Marlen en Elga Brink in Speel niet met vuur De hoofdprijs werd toegekend aan mejuffrouw P. van Maaren te Nijmegen. De troostprijzen werden verworven door den heer M. M. Dom te Den Haag, mejuffrouw C. Schuiten te Groningen en mevrouw Boekraad te Eindhoven.

EN DEYI e d* hoofdrol»o«e Ufa-toonMm Punk aus Amerik«"

EN DEYI e d* hoofdrol»o«e Ufa-toonMm Punk aus Amerik« EN DEYI e d* hoofdrol»o«e Ufa-toonMm Punk aus Amerik«" BOEKWERKEN MODERNE DANSEN" Door den Heer en Mevr. J. A. Bronmeyer VOOR DEN AMATEUR Inhoud: Quick Step, Slow Foxtrol, Tango, Waltx, Bluet en Rumba

Nadere informatie

êmt^i-- '«i: TW flt fl LOLO CHLUD in de Ufa-toonfilm Een Meinacht In Weenen"

êmt^i-- '«i: TW flt fl LOLO CHLUD in de Ufa-toonfilm Een Meinacht In Weenen «T êmt^i-- '«i: M. ^" TW flt fl ; LOLO CHLUD in de Ufa-toonfilm Een Meinacht In Weenen" ; m ^^P*^mm^mm*mmm±- mmmmm^.-mymmmßm^^m i^.i ^i ^T./:,:v ;^ V ;:.-i, V -- ^..^^iv ^ :: '^ '.^>i:^r. /- /M;^^ i^h

Nadere informatie

^-1. l/l. r / HET FILM-M^LNUSCRIPT P \ 1* r SCHMYEH HOX HXT. (1 jcl^ar 9

^-1. l/l. r / HET FILM-M^LNUSCRIPT P \ 1* r SCHMYEH HOX HXT. (1 jcl^ar 9 i ^^^^^^^^^ i^imammmmmmm^^mmm^m^^m^^^^^^^^,.., i HET FILM-M^LNUSCRIPT HOX HXT SCHMYEH Groot is het aantal personen, dat rondloopt met de gedachte, als het ware voor de film geschapen te zijn. En slechts

Nadere informatie

HAVBANK SCHIEDAM. VOOR NOG GEEN f 2.- PER MAAND. verzekert zich een 25-jarige voor ff *l^#^^ uit te keeren op zijn 60e jaar of. '

HAVBANK SCHIEDAM. VOOR NOG GEEN f 2.- PER MAAND. verzekert zich een 25-jarige voor ff *l^#^^ uit te keeren op zijn 60e jaar of. ' VOOR NOG GEEN f 2.- PER MAAND verzekert zich een 25-jarige voor ff *l^#^^ uit te keeren op zijn 60e jaar of. ' direct bij zijn vroeger overlijden bij de 3-'' HAVBANK SCHIEDAM IN DE ROODE DUIVEL" EEN COMPLEET

Nadere informatie

Wat is Togal? TOOAL-TABLETTEN zun een onovertroffen middel hij

Wat is Togal? TOOAL-TABLETTEN zun een onovertroffen middel hij üi 365 ''.'' ' : ^ -t-~ y ü:^i i^w^ 'é - ^i- -v.«...,,i atmm i..,.**** J%M Wat is Togal? TOOAL-TABLETTEN zun een onovertroffen middel hij Rneumatiet Ischi ias Verkoudheid Spit in den rug Zenuw- en Hoofdpijn

Nadere informatie

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden (naar het Basiswoordenboek Nederlands van P. de Kleijn en E. Nieuwborg & www.dikverhaar.nl) A aan aanbieden aandacht aandeel (het) aandoen aangezien aankijken

Nadere informatie

Virqï. tm^ ^dres van Redactie en administratie: @algewater 22 - fielden. v, pierwesterbaan

Virqï. tm^ ^dres van Redactie en administratie: @algewater 22 - fielden. v, pierwesterbaan Z a5 WÊJf ' 'ZTÉ tm P < Virqï dres van Redactie en administratie: @algewater 22 - fielden % Op de laatste pagina een aardig Cabaretliedje Tekst; pisuisse?luäiefe; HöX Tak Het Clneroa S Theatergedeelte

Nadere informatie

Redactie en administratie: Gaigewater 22. Leiden, Tel. 760 Verschijnt wekelijks, prijs per kwartaal f 1 95. ^Ke leacciir\g_. 5gyptiöj\ Cigarette!

Redactie en administratie: Gaigewater 22. Leiden, Tel. 760 Verschijnt wekelijks, prijs per kwartaal f 1 95. ^Ke leacciir\g_. 5gyptiöj\ Cigarette! ^ Redactie en administratie: Gaigewater 22. Leiden, Tel. 760 Verschijnt wekelijks, prijs per kwartaal f 1 95 ^Ke leacciir\g_ 5gyptiöj\ Cigarette! a? i/ßrschijnt slechts één Heer! Uithnippeni EERSTVOLGENDE

Nadere informatie

Toen wij in België waren, konden we bij vrienden logeren, _ we erg op prijs stelden. ... = hetgeen; wat

Toen wij in België waren, konden we bij vrienden logeren, _ we erg op prijs stelden. ... = hetgeen; wat Woorden in Context deel 1, Dieltjens L., Vanparys J., Baten L., Claes MT., Alkema P., Lodewick J, 2009, Bruxelles, De Boeck 1712 items Wic 12.1 Algemene woordenschat Ik kies zelf _ met wie ik samenwerk,

Nadere informatie

CAFE-RESTAURANT [BNTSWHH^ [Lift] WAT HET PUBLIEK. Verrast. Onze lezereftsca en lezers beelieeen. %=^==i ~ i=^t. Lachend

CAFE-RESTAURANT [BNTSWHH^ [Lift] WAT HET PUBLIEK. Verrast. Onze lezereftsca en lezers beelieeen. %=^==i ~ i=^t. Lachend INEMAEN rcfjjj'i 111111111 Inzending No. 26 mi PRIJSVRAAG CAFE-RESTAURANT [BNTSWHH^ [Lift] 09 AMSTERDAM REMBRANDTPLEIN WAT HET PUBLIEK!^P«fl '' ' " ^^ w*»w" _. =^r-- Middag-, Diner- en Avondconcert: HONG-KAPEL-BONZO-OLAH

Nadere informatie

Een Zinnig Woord. L. Beheydt

Een Zinnig Woord. L. Beheydt Een Zinnig Woord L. Beheydt In... zomer is het hier erg warm. Ik ga naar... stad. Jan speelt met... jongens van zijn klas. Joep is een vriend... mijn broer. An houdt... lekker eten. Dat boek is... mij.

Nadere informatie

si» OF HET WITTE DOEK

si» OF HET WITTE DOEK ^^^^^ ^n dit nummer bevindt aich een aardig liedje met woorden en muaiek van )umas >ïdres van Red. en >rdm.: Galgewater 22, fielden. Qiro no. 418èO - Wet Cinema fi'theater-gedeelte staat onder redactie

Nadere informatie

-j^mi '?T\J. x^ P&M. :: sa. : fpk>_ m. rii S*' *'A, ' I^ '\, --ipffï'i if»> maêêêom %%#* ' ; ^ ;.' '

-j^mi '?T\J. x^ P&M. :: sa. : fpk>_ m. rii S*' *'A, ' I^ '\, --ipffï'i if»> maêêêom %%#* ' ; ^ ;.' ' 15tt -j^mi '?T\J. x^ *'A, ' I^ Wi P&M rii ÉQ %%#* ' S*' :: sa. : fpk>_ m --ipffï'i if»> '\, ; ^ ;.' ' maêêêom - l,, -.- ;, - - :-- ^ - *''VW>rJWTiWtW$l3S!&? ' :" ;-"V. ; - ;:*A * -..,- ; _.- ^^^ ^^^ 26

Nadere informatie

Vertélteen Mectí veverh aal., r.-5 9

Vertélteen Mectí veverh aal., r.-5 9 kapitein CD ~ o 1 : P),. 0 - Vertélteen Mectí veverh aal., r.-5 9 F ylt74#p r' FG 'TGa~~ ERGE EXCELLS;O Publieke Vijand Nr 1 DUBBEL SPEL Charley Dave had zich net aangekleed in de vuile, donkere kamer

Nadere informatie

TARZAN DE VERSCHRIKKELIJKE

TARZAN DE VERSCHRIKKELIJKE TARZAN DE VERSCHRIKKELIJKE VAN EDGAR RICE BURROUGHS NAAR DE AMERIKAANSCHE UITGAVE BEWERKT DOOR W. J. A. ROLDANUS Jr. RIJSWIJK (Z.-H.) BLANKWAARDT & SCHOONHOVEN. HOOFDSTUK I. De Pithekanthropos. Stil als

Nadere informatie

De wonderlijke lotgevallen van Jan zonder Vrees

De wonderlijke lotgevallen van Jan zonder Vrees De wonderlijke lotgevallen van Jan zonder Vrees C. de Kinder bron. L. Opdebeek, Antwerpen z.j. [ca 1920] Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/kind008wond01_01/colofon.htm 2005 dbnl 9 Het

Nadere informatie

Schaduwdal SCHADUWDAL. Floris van Vugt, 4v. Lente/Zomer 2000, voor KCV, 4vwo 1 / 63

Schaduwdal SCHADUWDAL. Floris van Vugt, 4v. Lente/Zomer 2000, voor KCV, 4vwo 1 / 63 SCHADUWDAL Floris van Vugt, 4v Lente/Zomer 2000, voor KCV, 4vwo 1 / 63 Inhoud Inleiding 3 Proloog..4 Deel I.7 Deel II..20 Deel III 33 Deel IV 52 Slot...60 Logboek 61 2 / 63 Inleiding Gefeliciteerd met

Nadere informatie

FRANZ KAFKA DE GEDAANTE VERWISSELING DE GEDAANTEVERWISSELING FRANZ KAFKA DE GEDAANTE VERWISSELING»»» * GENIVS * «ss * * 1944 Franz Kafka Praag 1883 - Weenen 1924 Oorspronkelijke titel: Die Verwandlung

Nadere informatie

100 DE LIJDENBURGSCHE GOUDVELDEN.

100 DE LIJDENBURGSCHE GOUDVELDEN. 100 DE LIJDENBURGSCHE GOUDVELDEN. Ret goud vindt men hier in klompjes in het zand~ in de rotsen of in fijne aderen als stofgoud in den steen, waaruit het niet zonder machines kan worden verwijderd; deze

Nadere informatie

RBOR. Presented to the. LIBRARYö/f/ze UNIVERSITY OF TORONTO AUER JOHN W.

RBOR. Presented to the. LIBRARYö/f/ze UNIVERSITY OF TORONTO AUER JOHN W. MHBBBBMMBM RBOR Presented to the LIBRARYö/f/ze UNIVERSITY OF TORONTO by JOHN W. AUER KLAASJE ZEVENSTER. Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/klaasjezevenster05lenn

Nadere informatie

ONZE LEVENS ZIJN ALS KAARSEN. door. Jan Vermeer SMASHWORDS EDITION ~~~~ Copyright 2014 by Jan Vermeer / Open Doors

ONZE LEVENS ZIJN ALS KAARSEN. door. Jan Vermeer SMASHWORDS EDITION ~~~~ Copyright 2014 by Jan Vermeer / Open Doors ONZE LEVENS ZIJN ALS KAARSEN door Jan Vermeer SMASHWORDS EDITION ~~~~ Copyright 2014 by Jan Vermeer / Open Doors Dit ebook mag door de gebruiker / lezer verspreid worden, mits de tekst niet wordt aangepast.

Nadere informatie

WOORDKOMPAS W pagina 1

WOORDKOMPAS W pagina 1 WOORDKOMPAS W pagina 1 de W(ee) van Willem, d e23e letter van ons alfabet, de WA verzekering (zie ook >>verzekering ) De auto van je buurman total loss door je loslopende hond? ± Ja natuurlijk, als je

Nadere informatie

EEN SUPER-MOORDWERKTUIG.

EEN SUPER-MOORDWERKTUIG. Opmerkelijke uitvindingen en bedenksels... (oorspronkelijke spelling gehandhaafd) Sumatra Post 17-1-1922 De geest weegt ruim ½ ons. De kunst gaat ver, en naar het heet, zou men er reeds in geslaagd zijn

Nadere informatie

IN haast ondraaglijke spanning wachtte de moeder dien avond de komst

IN haast ondraaglijke spanning wachtte de moeder dien avond de komst DE VERLOREN ZOON DOOR FENNA DE MEYIER IN haast ondraaglijke spanning wachtte de moeder dien avond de komst van haar zoon en haar onbekende schoondochter af. Hoe forsch, ja onstuimig de vreugde om het weerzien

Nadere informatie

1853-1944. Fragmenten uit het leven van Gerrit Molenaar

1853-1944. Fragmenten uit het leven van Gerrit Molenaar 1853-1944 Fragmenten uit het leven van Gerrit Molenaar 2 Inleiding Op 18 december 1853 werd Gerrit Molenaar geboren. Ruim 91 jaar later, in maart 1944 overleed hij. Gerrit Molenaar was mijn overgrootvader

Nadere informatie

De mensen zijn gek, zegt God. Ze willen altijd meer tijd winnen. Ze willen de tijd bezitten. Ze kunnen alleen nog zeggen: Verspil geen tijd.

De mensen zijn gek, zegt God. Ze willen altijd meer tijd winnen. Ze willen de tijd bezitten. Ze kunnen alleen nog zeggen: Verspil geen tijd. De mensen zijn gek, zegt God. Ze willen altijd meer tijd winnen. Ze willen de tijd bezitten. Ze kunnen alleen nog zeggen: Verspil geen tijd. Arme mensen, die niet begrepen hebben dat men zijn tijd kan

Nadere informatie

Vadertje Langbeen. Jean Webster. bron Jean Webster, Vadertje Langbeen. Scheltema & Holkema's boekhandel, Amsterdam ca. 1920 (4de druk) 2012 dbnl

Vadertje Langbeen. Jean Webster. bron Jean Webster, Vadertje Langbeen. Scheltema & Holkema's boekhandel, Amsterdam ca. 1920 (4de druk) 2012 dbnl Vadertje Langbeen Jean Webster bron. Scheltema & Holkema's boekhandel, Amsterdam ca. 1920 (4de druk) Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/webs001vade04_01/colofon.php 2012 dbnl 5 Lamme Woensdag.

Nadere informatie

Winnaar van de Pulitzer prize voor Empire Falls. Richard Russo. Brug der zuchten

Winnaar van de Pulitzer prize voor Empire Falls. Richard Russo. Brug der zuchten Winnaar van de Pulitzer prize voor Empire Falls Richard Russo Brug der zuchten ROMAN SIGNATUUR Het verhaal Lou C. Lynch, bijnaam Lucy, woont al zijn hele leven in Thomaston, New York. Hij is veertig jaar

Nadere informatie

Hoofdstuk 15 Voorouders van Hilda Gerarda Boissevain: De families Boissevain, MacDonnell, Moylan, Graves and Drought.. 337

Hoofdstuk 15 Voorouders van Hilda Gerarda Boissevain: De families Boissevain, MacDonnell, Moylan, Graves and Drought.. 337 ARCHIEF DE BOOIJ Deel 2 Inhoud: Hoofdstuk 13. (deel 2) Hendrik de Booij (1867-1964) c. Fragmenten dagboek 1947-1964 (deel 2). 2 d. Verhalen "Mensen die ik ontmoette..37 e. Fragmenten dagboek Concertgebouw

Nadere informatie

Alles komt terecht. Maurice Roelants. Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/roel004alle01_01/colofon.htm

Alles komt terecht. Maurice Roelants. Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/roel004alle01_01/colofon.htm Alles komt terecht Maurice Roelants bron. Nijgh & Van Ditmar, Rotterdam 1937 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/roel004alle01_01/colofon.htm 2010 dbnl / erven Maurice Roelants 4 Aber fragt

Nadere informatie