Algemene Voorwaarden Crypton Versie september 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Voorwaarden Crypton Versie 1.2 24 september 2014"

Transcriptie

1 Algemene Voorwaarden Crypton Versie september 2014 Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt: 1.1. Crypton: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, Crypton, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer ; 1.2. Klant: opdrachtgever van Crypton aan wie Crypton producten en/of diensten levert dan wel voor wie Crypton werkzaamheden verricht dan wel met wie Crypton een overeenkomst aangaat; 1.3. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Crypton en Klant tot stand komt en elke wijziging of aanvulling daarop; 1.4. Diensten: de door Crypton aan Klant op basis van de Overeenkomst te leveren diensten. Artikel 2. Algemeen 2.1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere Overeenkomst tussen Crypton en Klant waarop Crypton deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk zijn overeengekomen De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Crypton en Klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen De door Crypton opgegeven levertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen. Artikel 3. Aanbiedingen en offertes 3.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven. Indien in een aanbieding een termijn voor aanvaarding is genoemd, betreft deze termijn slechts de geldigheid van het aanbod, en tast die termijn de vrijblijvendheid van het aanbod niet aan Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Crypton opgegeven eisen en specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop Crypton haar aanbieding baseert. Pagina 1 van 10

2 3.3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Crypton niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten Kennelijke fouten of vergissingen op de website, in publicaties of offertes binden Crypton niet Crypton levert geen diensten voor internetactiviteiten die in strijd zijn met de wet dan wel die de rechten van derden schenden De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door Klant van het aanbod. Een aanbod kan door Klant alleen integraal aanvaard worden. Een afwijkende aanvaarding, geldt als het doen van een aanbod door Klant aan Crypton, de Overeenkomst komt niet eerder tot stand dan nadat Crypton dat aanbod (de afwijkende aanvaarding) heeft aanvaard. Artikel 4. Concepttekst/ontwerp en eenmalige herziening Indien de levering een tekst of ontwerp bevat, zal het aanbod betrekking hebben op tweemaal een herziening na overleg met Klant. Meer herzieningen of wijzigingen van de oorspronkelijke opdracht zijn niet in de overeengekomen prijs inbegrepen en zullen apart in rekening worden gebracht. Artikel 5. Uitvoering van de Overeenkomst 5.1. Crypton zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren Crypton bepaalt door welke personen de Overeenkomst wordt uitgevoerd. Crypton heeft daarbij het recht bij de uitvoering van de Overeenkomst, zonder kennisgeving aan Klant, derden in te schakelen, goederen van derden te betrekken, diensten van derden af te nemen en de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten en de hieraan verbonden kosten aan Klant door te berekenen. Artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten Crypton streeft ernaar haar Diensten (in het bijzonder hostingdiensten) zeven (7) dagen per week en vierentwintig (24) uur per dag toegankelijk te houden, maar kan de toegang onderbreken, onder meer door onderhoudswerken, updates en/of om enig andere technische reden. Crypton is niet aansprakelijk voor de schade die Klant heeft geleden ten gevolge van dergelijke onderbrekingen. Bij afwezigheid van een SLA streeft Crypton er naar haar Diensten 99% van de beschikbare tijd in een jaar, beschikbaar te houden voor Klant. Indien er een SLA is afgesproken tussen partijen, geldt de beschikbaarheid zoals in de SLA is uiteengezet Crypton is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de Overeenkomst indien Klant de door Crypton verlangde gegevens en informatie, in de vorm en op de wijze als door Crypton gewenst, heeft verstrekt. Extra kosten, ontstaan doordat Klant de verlangde gegevens en informatie niet, niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk heeft verstrekt, komen voor rekening van Klant. Artikel 6. Aanvraag domeinnamen 6.1. Crypton bemiddelt alleen bij het registreren van een domeinnaam voor Klant en zal de aanvraag voor het betreffende domein deponeren bij de verantwoordelijke instantie. Indien de verantwoordelijke instantie de aanvraag niet honoreert, kan Crypton hiervoor nimmer Pagina 2 van 10

3 aansprakelijk worden gesteld Indien de door Klant aangevraagde domeinnaam niet meer beschikbaar is op het moment dat Crypton de aanvraag indient bij de verantwoordelijke instantie en deze wel beschikbaar was op het moment dat Klant de aanvraag indiende bij Crypton, kan Crypton op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor het niet kunnen registeren van een domeinnaam Registratie van de domeinnaam vindt plaats op naam van Klant. Klant is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam Klant is verplicht in geval van wijziging van de houdergegevens (zoals adres en bedrijfsnaam) dit te melden aan Crypton Indien de factuur inclusief eventueel opgelopen rente en kosten ter zake een domeinnaam onbetaald blijft, en Crypton Klant in gebreke heeft gesteld, waarbij in die ingebrekestelling Klant een redelijke termijn gegund wordt om alsnog te betalen, heeft Crypton het recht de domeinnaam op te heffen. In dat geval kan Crypton niet tot enige schadevergoeding worden gehouden. Artikel 7. Verplichtingen van Klant 7.1. Klant draagt er zorg voor dat alle materialen (zoals bijvoorbeeld afbeeldingen, teksten, video s), gegevens en apparatuur, waarvan Crypton aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig beschikbaar zijn. Tevens dient Klant Crypton alle autorisaties te verlenen die nodig zijn om de Overeenkomst naar behoren uit te voeren. Indien de hiervoor bedoelde materialen, gegevens en/of apparatuur niet tijdig beschikbaar is, heeft Crypton het recht de overeenkomst op te schorten. Klant dient in dat geval rekening te houden met dat de werkzaamheden, nadat de materialen, gegevens en/of apparatuur is aangeleverd, opnieuw ingepland dienen te worden Klant behandelt door Crypton verstrekte inlogcodes vertrouwelijk en met zorg en maakt deze slechts aan geautoriseerde personeelsleden kenbaar Klant is gehouden Crypton onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn Klant dient zich te onthouden van gedragingen welke het Crypton onmogelijk maakt de overeengekomen werkzaamheden naar behoren uit te voeren Klant erkent dat Crypton het recht heeft de website van Klant offline te zetten indien Klant of derden misbruik maken van deze website, er sprake is van andere onregelmatigheden of van technische storingen, ongeacht de oorzaak daarvan. In dat geval kan Crypton niet tot enige schadevergoeding worden gehouden Klant is zelf verantwoordelijk voor het weergeven van afbeeldingen, tekst, video of geluidsbestanden waarvoor de rechten bij derden liggen. Indien Crypton in haar ontwerpen of opgeleverde website materiaal gebruikt waarvoor een licentie dient te worden verkregen, zal Crypton dit tijdig bij Klant kenbaar maken. Na akkoord zal Crypton de licenties namens Klant aanschaffen, en zal Crypton de licenties op naam van Klant zetten. Klant is verantwoordelijk voor eventuele verleningen van de licenties. Pagina 3 van 10

4 7.7. Het is Klant niet toegestaan om de Diensten te gebruiken in strijd met het bepaalde in de relevante en toepasselijke wettelijke bepalingen, goede zeden en openbare orde, gedragscodes en de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer betaamt Het is Klant die een Dienst van Crypton afneemt niet toegestaan: a. de kwetsbaarheid van een computersysteem of netwerk te onderzoeken of te testen of de beveiliging zonder dat de rechthebbende daar expliciet toestemming voor heeft gegeven te doorbreken; b. documenten op het Internet te publiceren waarvan de intellectuele eigendoms- of andere rechten bij derden berusten en deze derden voor de publicatie geen toestemming hebben gegeven; c. een andere gebruiker bij diens gebruik van het Internet te hinderen door bijvoorbeeld het verzenden van ongevraagde of ongewenste e- mailberichten of kettingbrieven, het versturen van e- mailbombs, het laten volstromen van een e- - mailsysteem, het trachten een systeem te overbelasten (DDOS); d. computervirussen te creëren, te introduceren of te verspreiden; e. andere gebruikers van het Internet (seksueel) te intimideren, ethisch onverantwoord materiaal te verspreiden of toegankelijk te maken, waaronder in elk geval maar niet uitsluitend dient te worden verstaan materiaal dat de eerbaarheid van minderjarigen aantast of een aantasting inhoudt van het recht op privéleven en/of de menselijke waardigheid alsmede materiaal dat een uiting aanzet tot discriminatie; f. zodanig gebruik te maken van het netwerk dat daardoor de juiste werking van computersystemen van Crypton of derden worden gehinderd dan wel dat daardoor andere gebruikers van het netwerk worden gehinderd respectievelijk belemmerd Klant is zelf verantwoordelijk voor het ter beschikking hebben en houden van enige software, hardware (inclusief randapparatuur) en/of (internet)verbindingen noodzakelijk om van de Diensten gebruik te kunnen maken. Zoals bijvoorbeeld een internetbrowser en internetverbinding Indien Klant niet aan zijn verplichtingen verwoord in dit artikel heeft voldaan, dan zijn alle kosten die daaruit voortvloeien voor rekening van Klant. Artikel 8. Meerwerk 8.1. Klant aanvaardt dat de hoogte van de kosten van de uitvoering van de overeenkomst kan worden beïnvloed indien partijen besluiten tot wijziging van aanpak, werkwijze en/of omvang van de overeengekomen werkzaamheden Kosten voor extra werkzaamheden worden apart aan Klant in rekening gebracht. Echter, niet eerder dan nadat Crypton voorafgaand aan het uitvoeren van de extra werkzaamheden Klant op Pagina 4 van 10

5 de hoogte heeft gesteld van eventuele extra werkzaamheden en de daaraan verbonden kosten, en Klant hiervoor akkoord heeft gegeven Extra werkzaamheden die niet zijn overeengekomen, maar om niet (zonder additionele kosten) door Crypton worden uitgevoerd, worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverplichting. Crypton kan derhalve voor die werkzaamheden geen resultaat garanderen. Artikel 9. Prijzen en betaling 9.1. De door Crypton opgegeven prijzen en tarieven zijn altijd exclusief BTW, tenzij anders is vermeld Crypton factureert 50% (vijftig procent) van het geoffreerde bedrag vooraf of, als er een ontwerpfase is overeengekomen, nadat Crypton het eerste ontwerp heeft verstuurd. Tenzij anders overeengekomen zal zal Crypton pas overgaan tot (verdere) uitvoering van de werkzaamheden dan wel levering van de overeengekomen deliverables en/of Diensten op het moment dat Crypton de betaling die betrekking heeft op die eerste factuur heeft ontvangen. De overige 50% (vijftig procent) van het gefactureerde bedrag wordt gefactureerd na de oplevering. Dit alles tenzij anders is overeengekomen Klant dient de van Crypton ontvangen facturen te betalen binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum Indien Crypton hostingdiensten aan Klant levert, of als er een service level agreement is overeengekomen, dan geschiedt facturatie van de gehele jaarlijkse vergoeding vooraf Indien Klant in gebreke blijft in de betaling binnen de gestelde betalingstermijn, dan is Klant, na door Crypton ten minste eenmaal te zijn aangemaand om binnen een redelijke termijn te betalen, in verzuim. In dat geval is Klant, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke handelsrente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat Klant in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van Klant, voor zover de wet dat toelaat In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Klant zijn de vorderingen van Crypton op Klant onmiddellijk opeisbaar Crypton kan de in het kader van de Overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat Klant alle aan Crypton verschuldigde bedragen betaald heeft. Artikel 10. Intellectuele eigendomsrechten Alle rechten van intellectuele eigendom op de op grond van de Overeenkomst ontwikkelde of aan Klant ter beschikking gestelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Crypton, diens licentiegevers of toeleveranciers. Klant verkrijgt uitsluitend een onmiddellijk herroepbare, niet- exclusieve, niet- overdraagbare aan derden en niet sublicentieerbare licentie welke niet meer inhoudt dan dat het onderwerp van de licentie mag worden aangewend voor het doel waarvoor het onderwerp van de licentie aan Klant door Crypton ter beschikking is gesteld Klant garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Crypton van apparatuur, programmatuur, voor websites bestemd materiaal (beeldmateriaal, tekst, muziek, domeinnamen, logo s, hyperlinks etc.), databestanden of andere materialen, Pagina 5 van 10

6 waaronder ontwerpmateriaal, met het doel van gebruik, bewerking, installatie of incorporatie (bijv. in een website of ontwerp). Klant vrijwaart Crypton tegen elke aanspraak van een derde die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van die derde Indien en voor zover de geleverde programmatuur gebaseerd is op open source, en daarbij behorende licenties, prevaleren die licenties boven hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald als die bepalingen strijdig zijn met die open source licenties. Klant verklaart bekend te zijn met de risico s van het inzetten van open source en vrijwaart Crypton voor alle aanspraken van derden inzake intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de ingezette open source software. Deze vrijwaring strekt mede tot kosten, schadevergoedingen en het in vrijwaring roepen in rechte. Tenzij expliciet anders is overeengekomen, is Crypton niet verantwoordelijk voor het updaten en upgraden van de open source programmatuur. Crypton kan nimmer aansprakelijk zijn voor eventuele (beveiligings)lekken en mogelijke exploits, en andere gebreken waardoor schade kan ontstaan, in de open source programmatuur Op eerste verzoek van Klant werkt Crypton mee aan de overdracht van de intellectuele eigendomsrechten op programmatuur en/of ontwerpen die specifiek voor Klant zijn ontwikkeld. Voor programmatuur waarvoor dit niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat de programmatuur aan andere klanten niet- exclusief is gelicentieerd, is Crypton op eerste verzoek van Klant bereid een niet- exclusieve licentie op de broncode te verstrekken inhoudende dat Klant de broncode alleen mag (doen laten) onderhouden ten behoeve van haar eigen bedrijfscontinuïteit conform het doel waarvoor de opdracht aan Crypton verleend is. De licentie houdt uitdrukkelijk niet in dat de boncode meerdere keren in productie mag worden genomen, zo is het Klant niet toegestaan de broncode te kopiëren om er een nieuwe en/of andere website mee te bouwen. De licentie als hiervoor bedoeld is herroepbaar indien en voor zover Klant toerekenbaar te kort schiet in de nakoming van de verplichtingen uit dit artikel. Aan de overdracht en/of licentieverlening als in dit artikel bedoeld kan Crypton (financiële) voorwaarden verbinden, bijvoorbeeld in het geval de Overeenkomst op basis van fixed price is aangegaan, en na afloop blijkt dat Crypton meer uren heeft besteed dan dat zij voor het door Klant geaccordeerde voorstel heeft ingeschat. Dit laatste blijkt uit de urensregistratie van Crypton. Artikel 11. Acceptatie, acceptatietest en garantie Indien partijen overeenkomen dat Klant na oplevering een acceptatietest zal uitvoeren, dan vindt die acceptatietest binnen tien (10) werkdagen na de datum oplevering plaats. De acceptatietest heeft tot doel vast te stellen dat het door Crypton opgeleverde voldoet aan de (functionele) specificaties. Waar in dit artikel sprake is van gebreken, wordt daaronder verstaan het substantieel niet voldoen aan de tussen partijen schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen specificaties. Van een gebrek is alleen sprake indien Klant deze kan aantonen en indien deze door Crypton reproduceerbaar is De acceptatietest kan betrekking hebben op programmatuur, grafische ontwerpen (designs), diensten, concepten en documentatie, hierna te noemen het onderwerp van acceptatie. De integrale acceptatie vindt plaats door ondertekening van het acceptatieformulier zoals dat door Crypton verstrekt wordt. Pagina 6 van 10

7 11.3. Tijdens de acceptatietest zal Crypton Klant op diens verzoek tegen haar dan geldende tarieven assisteren Bij niet- acceptatie stuurt Klant Crypton binnen vijf (5) werkdagen nadat de acceptatietest heeft plaatsgevonden een verslag van de acceptatietest toe. In dit verslag zullen de eventueel geconstateerde gebreken worden vastgelegd en zal worden aangegeven of het geheel goed functioneert en/of voldoet Mocht Crypton na afloop van de in dit artikel onder lid 1 genoemde termijn daarbij opgeteld de in voorgaande lid genoemde termijn de resultaten van de acceptatietest niet hebben ontvangen, dan zal Crypton het onderwerp van acceptatie als geaccepteerd beschouwen Kleine gebreken, waartoe worden gerekend gebreken die door hun aard en/of aantal bedrijfsmatige ingebruikname redelijkerwijze niet in de weg staan, zullen geen reden tot onthouding van de acceptatie zijn Indien en voor zover mogelijk zal Crypton na ontvangst van het in dit artikel bedoelde verslag naar beste vermogen de in dat verslag vastgelegde gebreken verhelpen. Indien de overeenkomst op basis van fixed price is aangegaan, geschiedt dit herstel kosteloos in alle andere gevallen worden deze werkzaamheden op basis van nacalculatie of op basis van een door Klant geaccordeerd voorstel in rekening gebracht Indien het opgeleverde door Klant wordt geaccepteerd, zal de datum waarop het acceptatieformulier is ondertekend, gelden als de datum van acceptatie Indien Klant het opgeleverde voor acceptatie in gebruik neemt, geldt de datum van oplevering, of indien eerder, ingebruikname als datum van acceptatie Na integrale acceptatie door Klant zal Crypton het onderwerp van acceptatie bedrijfsklaar opleveren, daaronder begrepen maar niet uitsluitend het live zetten van eventuele programmatuur en/of vrijgeven van eventuele (grafische) bronbestanden. Dit laatste indien en voor zover expliciet overeengekomen Door middel van het ondertekenen van het acceptatieformulier verleent Klant decharge aan Crypton inzake de werkzaamheden welke aan de acceptatie vooraf gingen en accepteert Klant het geleverde as is. Gebreken zijnde onvolkomenheden die het onderwerp van acceptatie ingevolge de (functionele) specificaties en/of offerte niet had mogen bezitten- die zich binnen drie (3) weken na acceptatie openbaren, zullen indien en voor zover er sprake was van een overeenkomst op basis van fixed price- kosteloos worden verholpen Indien partijen niet zijn overeengekomen dat een acceptatietest zal worden uitgevoerd, aanvaardt Klant het onderwerp van acceptatie in de staat waarin deze zich op het moment van aflevering bevindt ( as is ), derhalve met alle zichtbare en onzichtbare fouten en gebreken. Artikel 12. Toerekenbare en niet- toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van de Overeenkomst De totale aansprakelijkheid van Crypton wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of uit enige andere hoofde, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Klant overeengekomen garantieverplichting, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen en door Klant daadwerkelijk betaalde prijs exclusief BTW. Indien de Pagina 7 van 10

8 Overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is, is de aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen door Crypton in het kader van die Overeenkomst Klant in de twee (2) maanden aan de schade veroorzakende gebeurtenis aan Klant exclusief BTW in rekening is gebracht en daadwerkelijk door Klant is betaald. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Crypton voor directe schade, uit welke hoofde dan ook, meer bedragen dan (tien duizend euro) voor een schadeveroorzakende gebeurtenis, waarbij een reeks opvolgende schadeveroorzakende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis De aansprakelijkheid van Crypton voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Klant, schade verband houdende met het gebruik van door Klant aan Crypton voorgeschreven zaken, werkwijzen,materialen of programmatuur van derden en schade verband houdende met de inschakeling van door Klant aan Crypton voorgeschreven toeleveranciers is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van Crypton wegens verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten De hiervoor bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Crypton Tenzij nakoming door de Crypton blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van Crypton wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst slechts indien Klant Crypton onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Crypton ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Crypton in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren Het bepaalde in dit artikel alsmede alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze algemene voorwaarden gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Crypton zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient Crypton is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt of dient te komen. Indien Crypton zich jegens Klant op overmacht beroept, zal Crypton Klant hieromtrent zo spoedig mogelijk, evenwel binnen een redelijke termijn, schriftelijk in kennis stellen Onder een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) voor Crypton wordt in elk geval begrepen het niet naar behoren kunnen nakomen door Crypton van haar verplichtingen ten gevolge van (langdurige) ziekte, stakingen, verkeersstremmingen, verlies van data en documenten, stroomstoringen, (DDOS- )aanvallen door derden op (open source) software, verlate aanlevering van zaken en/of diensten, zulks ongeacht of deze omstandigheid gelegen is of plaatsvindt bij Crypton zelf of bij haar leverancier(s), ongeschiktheid van materialen, programmatuur en/of apparatuur waarvan het gebruik door Klant aan Crypton door Klant is voorgeschreven Indien een overmachtsituatie langer dan zestig (60) dagen heeft geduurd en Klant Crypton schriftelijk in gebreke heeft gesteld, heeft Klant het recht om de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang buiten rechte te ontbinden, zonder dat Crypton tot enige schadevergoeding is gehouden. Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst is Pagina 8 van 10

9 gepresteerd wordt alsdan pro rato afgerekend. Artikel 13. Looptijd en beëindiging De Overeenkomst treedt in werking op het moment dat partijen ingevolge artikel 3.7 een Overeenkomst zijn aangegaan, tenzij in de Overeenkomst anders is overeengekomen. Als de Overeenkomst geen duurovereenkomst betreft, eindigt de Overeenkomst zodra de verplichtingen van beide partijen over en weer in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst zijn uitgevoerd. Als de Overeenkomst een duurovereenkomst betreft, gelden de leden 2 tot en met 4 van dit artikel. Een Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur zoals daarin is vermeld Indien in de Overeenkomst geen looptijd is overeengekomen, geldt deze als aangegaan voor één (1) jaar, tenzij de aard van de Overeenkomst zich daartegen verzet. In dat laatste geval blijkt uit de Overeenkomst zelf wanneer deze eindigt Na ommekomst van de (initiële) looptijd van de Overeenkomst wordt de Overeenkomst verlengd voor een periode gelijk aan de initiële looptijd tenzij deze eindigt doordat Klant of Crypton deze schriftelijk opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van dertig (30) dagen tegen het einde van de looptijd Indien overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd, is een der partijen gerechtigd deze op te zeggen door middel van een aangetekend schrijven, gericht aan de andere partij en met inachtneming van een opzegtermijn van dertig (30) dagen tegen het eind van een kalenderjaar. Opzegging kan niet eerder dan nadat de overeenkomst tenminste één (1) jaar heeft geduurd Crypton is onverlet hetgeen in de overeenkomst is bepaald, gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring en zonder voorafgaande ingebrekestelling of kennisgeving, geheel of gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang te ontbinden: a. Indien Klant toerekenbaar tekortschiet ter zake van één of meer van zijn verplichtingen en/of nakoming onmogelijk is; b. indien voor Crypton aannemelijk is dat Klant niet in staat of bereid is of zal zijn om aan haar verplichtingen te voldoen; c. indien Klant surseance heeft aangevraagd, in de situatie van surseance verkeert, faillissement is aangevraagd, in staat van faillissement verkeert, overgaat tot liquidatie van zijn onderneming dan wel zijn activiteiten staakt of op enigerlei wijze insolvabel blijkt; d. indien Crypton door de samenwerking met Klant imagoschade leidt dan wel een verdere samenwerking met Klant tot voorzienbare imagoschade van Crypton zal leiden In geval van ontbinding als hiervoor bedoeld is Crypton nimmer tot welke vorm van schadevergoeding ook gehouden. Klant is gehouden Crypton te vrijwaren van, en schadeloos te stellen ter zake vorderingen van derden die door of in verband met de ontbinding als in voorgaand lid bedoeld mochten ontstaan. Pagina 9 van 10

10 13.7. In geval van ontbinding als bedoeld in 13.5 is Klant gehouden alle reeds door Crypton gemaakte kosten terstond te vergoeden, onverminderd het recht van Crypton om volledige schadevergoeding te vorderen Indien partijen op het moment van ontbinding van een Overeenkomst reeds prestaties ter uitvoering daarvan hebben verricht en ontvangen, dan zullen deze prestaties en daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking zijn. Dit ongeacht de reden van de ontbinding waaronder ontbinding door Klant wegens toerekenbare tekortkomingen in de nakoming door Crypton. Door Crypton aan Klant uitgereikte facturen zijn op het moment van ontbinding direct opeisbaar Verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging van de opdracht voort te duren, blijven bestaan. De beëindiging van de overeenkomst ontslaat partijen uitdrukkelijk niet van het bepaalde met betrekking tot: geheimhouding, intellectuele eigendomsrechten, toepasselijk recht en geschiloplossing. Dit geldt ook bij beëindiging door ontbinding op basis van een toerekenbare tekortkoming van Crypton. Artikel 14. Overige bepalingen Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn Het is Klant niet toegestaan, zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Crypton, gedurende de Overeenkomst en twee (2) jaar na beëindiging van de Overeenkomst met de derden partijen waarmee Crypton samenwerkt ten behoeve van het uitvoeren van de Overeenkomst, zoals programmeurs, overeenkomsten te sluiten tot het leveren van diensten die gelijk of gelijksoortig zijn aan de diensten die Crypton aanbiedt Op elke Overeenkomst tussen Crypton en Klant is Nederlands recht van toepassing Alle geschillen ter zake van Overeenkomsten tussen Klant en Crypton worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Crypton gevestigd is. *** Pagina 10 van 10

Artikel 1. Toepasselijkheid en totstandkoming van overeenkomst

Artikel 1. Toepasselijkheid en totstandkoming van overeenkomst Artikel 1. Toepasselijkheid en totstandkoming van overeenkomst 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, rechtsbetrekkingen en offertes met of van de YZCommunicatie gevestigd

Nadere informatie

Artikel 1. Toepasselijkheid en totstandkoming van overeenkomst

Artikel 1. Toepasselijkheid en totstandkoming van overeenkomst Algemene Voorwaarden Artikel 1. Toepasselijkheid en totstandkoming van overeenkomst 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, rechtsbetrekkingen en offertes met of van

Nadere informatie

Artikel 1. Toepasselijkheid en totstandkoming van overeenkomst

Artikel 1. Toepasselijkheid en totstandkoming van overeenkomst Algemene Voorwaarden Artikel 1. Toepasselijkheid en totstandkoming van overeenkomst 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, rechtsbetrekkingen en offertes met of van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Burst Versie 1.2 van 6 janauri 2015

Algemene Voorwaarden Burst Versie 1.2 van 6 janauri 2015 Artikel 1. Toepasselijkheid en totstandkoming van overeenkomst 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, rechtsbetrekkingen en offertes met of van de besloten vennootschap

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Tepucom B.V. versie 1.4 van 19 mei 2012

Algemene Voorwaarden Tepucom B.V. versie 1.4 van 19 mei 2012 Artikel 1. Toepasselijkheid en totstandkoming van overeenkomst 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, rechtsbetrekkingen en offertes met of van de besloten vennootschap

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Webwiersma webontwikkeling Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van PowerWeb4You Internet Diensten, ingaande op 18-07-2013

Algemene Voorwaarden van PowerWeb4You Internet Diensten, ingaande op 18-07-2013 PowerWeb4You Internet Diensten Johannes ter Horststraat, 72 7513ZJ Enschede Nederland E: support@powerweb4you.nl W: www.powerweb4you.nl KvK: 0822583008225830 BTW: NL206203998B01 Algemene Voorwaarden van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015

Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015 Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Online Marketingmachine

Algemene voorwaarden Online Marketingmachine Algemene voorwaarden Online Marketingmachine 1 Artikel 1 Algemene Bepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, onderhandelingen en rechtsbetrekkingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Mellcom ict v.o.f.

Algemene voorwaarden van Mellcom ict v.o.f. Algemene voorwaarden van Mellcom ict v.o.f. Algemene Bepalingen 1. Algemeen 1.1 Deze Algemene voorwaarden gelden voor iedere onderhandeling, offerte en overeenkomst tussen Mellcom ict v.o.f. (hierna: Mellcom

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SendCloud B.V. 2015 Artikel 1 Definities Artikel 2 Algemeen Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

Algemene voorwaarden SendCloud B.V. 2015 Artikel 1 Definities Artikel 2 Algemeen Artikel 3 Aanbiedingen en offertes Algemene voorwaarden SendCloud B.V. 2015 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN - LEGALSENSE 2013.002

ALGEMENE VOORWAARDEN - LEGALSENSE 2013.002 ALGEMENE VOORWAARDEN - LEGALSENSE 2013.002 ALGEMENE BEPALINGEN 1. Definities Legalsense B.V., statutair gevestigd te Utrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Utrecht onder nummer 58081186. Klant,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Mindwize Telemarketing BV

Algemene voorwaarden. Mindwize Telemarketing BV Algemene voorwaarden Mindwize Telemarketing BV Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden StarteenWebwinkel.nu

Algemene Voorwaarden StarteenWebwinkel.nu Algemene Voorwaarden StarteenWebwinkel.nu Versie 1 Datum: 01-09-2012 ALGEMEEN 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Algemene voorwaarden Het geheel van bepalingen zoals in

Nadere informatie

ICT~Office Voorwaarden

ICT~Office Voorwaarden Module Algemeen De ICT~Office Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840. ALGEMEEN 1. Toepasselijkheid ICT~Office Voorwaarden 1.1 De ICT~Office Voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN MARKXMAN BV

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN MARKXMAN BV ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN MARKXMAN BV HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Definities Begrippen welke in de Algemene Voorwaarden worden gehanteerd, in enkelvoud of meervoud, en aanvangen met een

Nadere informatie

1.1. Abonnement: Een abonnement op de Dienst. 1.2. Algemene Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden.

1.1. Abonnement: Een abonnement op de Dienst. 1.2. Algemene Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities 1.1. Abonnement: Een abonnement op de Dienst. 1.2. Algemene Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden. 1.3. Dienst: MijnDiAd als een dienst (SaaS). Klant neemt een abonnement af voor

Nadere informatie

ICT office voorwaarden

ICT office voorwaarden ICT office voorwaarden Module Algemeen ICT office voorwaarden De ICT~Office Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840. ALGEMEEN 1. Toepasselijkheid

Nadere informatie

ICT~Office Voorwaarden. Module Algemeen

ICT~Office Voorwaarden. Module Algemeen ICT~Office Voorwaarden Module Algemeen ICT~Office Voorwaarden De ICT~Office Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840. ALGEMEEN 1. Toepasselijkheid

Nadere informatie

ICT~Office Voorwaarden. Module Algemeen

ICT~Office Voorwaarden. Module Algemeen ICT~Office Voorwaarden Module Algemeen ICT~Office Voorwaarden De ICT~Office Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840. ALGEMEEN 1. Toepasselijkheid

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden KindPlanner Software BV. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Den Haag onder nummer 58247556.

Algemene Voorwaarden KindPlanner Software BV. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Den Haag onder nummer 58247556. Algemene Voorwaarden KindPlanner Software BV Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Den Haag onder nummer 58247556. ALGEMEEN 1. Toepasselijkheid ICT~Office Voorwaarden 1.1

Nadere informatie

ICT~Office Voorwaarden. Module Algemeen

ICT~Office Voorwaarden. Module Algemeen ICT~Office Voorwaarden Module Algemeen ICT~Office Voorwaarden De ICT~Office Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840. ALGEMEEN 1. Toepasselijkheid

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICT~Office

Algemene Voorwaarden ICT~Office Algemene Voorwaarden ICT~Office 1. Toepasselijkheid ICT~Office Voorwaarden 1.1 De ICT~Office Voorwaarden zijn opgesteld door ICT~Office. De ICT~Office Voorwaarden bestaan uit de onderhavige module Algemeen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van MacHelp

Algemene voorwaarden van MacHelp Algemene voorwaarden van MacHelp ALGEMENE BEPALINGEN 1. Aanbiedingen overeenkomst 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij MacHelp

Nadere informatie

SET ICT ALGEMENE VOORWAARDEN

SET ICT ALGEMENE VOORWAARDEN SET ICT ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst hebben de volgende begrippen, zowel in enkelvoud als in meervoud en steeds met een hoofdletter geschreven,

Nadere informatie

ICT~Office Voorwaarden t.b.v. Controlvision Business Software BV

ICT~Office Voorwaarden t.b.v. Controlvision Business Software BV ICT~Office Voorwaarden t.b.v. Controlvision Business Software BV Modules: Algemeen 1. Licentie voor programmatuur 2. Ontwikkeling van programmatuur 3. Onderhoud van programmatuur 8. Opleidingen en trainingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden arnekeuning.nl, online projectmanagement

Algemene voorwaarden arnekeuning.nl, online projectmanagement Molenweg 23 7431 BG Diepenveen 06-47782459 info@arnekeuning.nl www.arnekeuning.nl Handelsregister 08138149 BTW nr. NL17.14.35.588.B01 Algemene voorwaarden arnekeuning.nl, online projectmanagement Dit document

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ADVISIE BUSINESS SOLUTIONS BV

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ADVISIE BUSINESS SOLUTIONS BV ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ADVISIE BUSINESS SOLUTIONS BV Deze Algemene Bepalingen zijn onderverdeeld in 8 hoofdstukken, te weten: I Algemene bepalingen II Algemene bepalingen systeembeheer III Algemene bepalingen

Nadere informatie

2bMore. ICT~Office Voorwaarden. 2bMore B.V. Bankrelatie: ABNAMRO 47.34.08.759 KvK Utrecht: 3023 4431 BTW nummer: NL8155.19.989.B01

2bMore. ICT~Office Voorwaarden. 2bMore B.V. Bankrelatie: ABNAMRO 47.34.08.759 KvK Utrecht: 3023 4431 BTW nummer: NL8155.19.989.B01 2bMore 2bMore B.V. Bankrelatie: ABNAMRO 47.34.08.759 KvK Utrecht: 3023 4431 BTW nummer: NL8155.19.989.B01 Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de navolgende modules van de ICT~Office Voorwaarden

Nadere informatie