Directieverslag en jaarrekening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Directieverslag en jaarrekening"

Transcriptie

1 Directieverslag en jaarrekening 213 Directieverslag 213

2 Inhoud Directieverslag Jaarrekening Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Kasstroomoverzicht 18 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 19 Toelichting op de balans 24 Toelichting op de staat van baten en lasten 29 Toelichting toerekening bestedingen en kosten 31 Toelichting directie bezoldiging 32 Gesegmenteerde balans en staat van baten en lasten Fonds verstandelijk gehandicapten 33 Gesegmenteerde balans en staat van baten en lasten Revalidatiefonds 37 Ondertekening jaarrekening door directie en raad van toezicht 39 Overige gegevens 4 Bijlagen: Verdeling project toezeggingen 4 Overzicht leden Raad van Toezicht, Raad van Advies en Commissies 41 Begroting Fotografie: Wim Haze (omslag grote foto) Lilian van Rooij (omslag kleine foto 2e van links) Jeannet Wendel (omslag kleine foto 3e van links) Hans Gerritsen (omslag kleine foto rechts) Arno ten Hoeve (pagina 1) Directieverslag 213 2

3 Directieverslag Directieverslag 213 Het jaar 213 gingen de twee fondsen van stichting Meedoen mogelijk maken, het Revalidatiefonds en Fonds verstandelijk gehandicapten, voortvarend aan de slag met een ambitieus jaarplan gericht op de missie: mensen met een handicap en/of chronische ziekte doen gelijkwaardig, op een hen passende wijze, mee in de samenleving. De financiële doelstellingen zijn in de loop van het jaar bijgesteld want 213 bleek een lastig jaar voor de organisatie. Enerzijds door ziekte van de directeur/bestuurder en reductie van het aantal formatieplaatsen door tegenvallende resultaten, anderzijds door externe ontwikkelingen. Zoals ook in ons meerjarenbeleidsplan ( ) geconstateerd wordt, draagt de economische crisis en het gevoerde overheidsbeleid niet bij aan een snelle realisatie van onze missie. Bijvoorbeeld met betrekking tot de positie van mensen met een beperking op de arbeidsmarkt. Door toenemende werkloosheid wordt de positie van onze doelgroep nog lastiger. Diezelfde economische crisis begint ook steeds duidelijker gevolgen te hebben voor de inkomsten van de organisatie. Beide fondsen zijn afhankelijk van bijdragen van loterijen en het succes van de eigen fondsenwerving: donaties, nationale collecte, sponsoring, acties en evenementen. Geen van deze inkomstenbronnen zijn nog vanzelfsprekend. Voor hetzelfde resultaat moeten de fondsen steeds meer inspanningen verrichten. Daarnaast is steeds minder voorspelbaar welke acties tot een goed resultaat leiden. Los van de effecten van de economische crisis kunnen we spreken van het einde van vanzelfsprekendheden. De donateur die decennialang de fondsen steunt of de vrijwilliger die meer dan tien jaar collecteert, verdwijnt meer en meer. Daarvoor in de plaats komt een nieuwe generatie die op een heel nieuwe manier bindingen aangaat. Mensen die zich verbonden voelen met onze doelgroep verbinden zich primair aan een specifiek doel of project en minder aan de fondsen. Dit vraagt om een andere benadering vanuit de fondsen. In deze veranderende markt opereren het Revalidatiefonds en Fonds verstandelijk gehandicapten. Elk met hun eigen doelgroepen, mogelijkheden en kansen. Wat niet verandert, is onze gedrevenheid om de missie en doelstellingen te realiseren. Directieverslag 213 3

4 Doelstelling Op 31 mei 211 is stichting Meedoen mogelijk maken opgericht als resultaat van de fusie tussen Stichting Nationaal Revalidatie Fonds en Stichting Fonds verstandelijk gehandicapten. De gefuseerde organisatie heeft als doelstelling het bevorderen van het functioneren in de samenleving en/of verbetering van kwaliteit van leven van mensen met een handicap alsmede het zich inzetten ter voorkoming dat mensen met een beperking tussen wal en schip vallen (zie het meerjarenbeleidsplan ). Missie van het Revalidatiefonds en Fonds verstandelijk gehandicapten Onze ambitie is een maatschappelijk ondernemende organisatie te zijn die op basis van eigen financiële kracht jaarlijks projecten en onderzoeken initieert en/of financiert zodat mensen met een beperking op een hen passende en innovatieve manier meer gelijkwaardig en op meer (onderdelen van de) levensterreinen kunnen meedoen in de samenleving. De administratieve en financiële afhandeling en advisering rondom de aanvragen gebeurt bij de afdeling Bestedingen op het landelijk bureau. De directeur/bestuurder is verantwoordelijk voor de besluitvorming. Beleid Externe ontwikkelingen, zowel binnen de gehandicaptensector als in de fondsenwerving, hebben er toe geleid dat de organisatie haar beleid heeft geëvalueerd en op een aantal punten reeds heeft aangepast in 213. In 214 krijgt dit verder vorm en inhoud. Voor de korte termijn zijn primair maatregelen getroffen om de kosten terug te dringen. Inkomsten Het beleid van het Revalidatiefonds en Fonds verstandelijk gehandicapten is erop gericht de binnenkomende gelden te besteden in het kader van de doelstelling. De fondsen financieren hun activiteiten door middel van het werven en beheren van gelden. De inkomsten komen uit: Doelgroep Fonds verstandelijk gehandicapten Het fonds ondersteunt projecten van en voor mensen met een verstandelijke beperking en hun directe omgeving. Doelgroep Revalidatiefonds Het Revalidatiefonds zet zich in voor mensen met een lichamelijke handicap en/of chronische ziekte. Giften en schenkingen (o.a. via direct mail en collecte) Legaten en nalatenschappen Bijdragen van goede doelen loterijen (VriendenLoterij, De Lotto en de SupportActie) Vermogensfondsen Beleggingen Voor Fonds verstandelijk gehandicapten is de jaarlijkse collecte in de laatste week van september de belangrijkste bron van inkomsten. Werkwijze De fondsen binnen stichting Meedoen mogelijk maken financieren (wetenschappelijke) onderzoeken en projecten van organisaties zonder winstoogmerk of nemen zelf het initiatief om projecten of onderzoeken te starten. Projecten komen ten goede aan meerdere mensen met een handicap. De fondsen geven geen individuele steun. Financiën De financiële doelstellingen, zoals vastgelegd in de begroting voor 213, bleken al snel gedurende het jaar te ambitieus. Hoewel extra fondsenwervende capaciteit al vroeg in het verslagjaar in dienst was gekomen, bleek het rendement langer op zich te laten wachten. Vandaar dat halverwege het verslagjaar Directieverslag 213 4

5 maatregelen zijn voorbereid en geïmplementeerd om het kostenniveau te verlagen en in lijn te brengen met de te verwachten baten. Het uiteindelijk exploitatietekort dat ten laste van de continuïteitsreserve is gebracht bedraagt De totale baten bedroegen , een stijging van 7% ten opzichte van 212 ( ), maar 31% lager dan de begroting ( ). Door de lagere baten uit eigen fondsenwerving is ingegrepen op de kostenstructuur, waardoor ook lasten ten opzichte van de begroting zijn verminderd zoals verwervingskosten (-29%) en minder dan begrote doelbestedingen (-34%). Het CBF-percentage (% kosten eigen fondsenwerving t.o.v. de baten uit eigen fondsenwerving) is in 213 licht gedaald van 23,5% in 212 naar 23,% in 213. Het bestedingspercentage baten (doelbestedingen t.o.v. totaal baten) is ook verbeterd van 7,7% naar 74,1%. Met andere woorden, van iedere ontvangen euro wordt 74 eurocent besteed aan de doelstelling van de stichting. Ondanks het ten opzichte van de begroting tegenvallende resultaat is het verslagjaar met een positieve cash flow afgesloten door met name de toename van de korte termijn verplichtingen die hoofdzakelijk voortkomen uit het GRAIL project t.b.v. vier participerende revalidatiecentra. Beleggingsbeleid Stichting Meedoen mogelijk maken heeft een beleggingsstatuut, waarin de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid wordt verwoord. In het beleggingsbeleid wordt gestreefd naar een verantwoorde synthese tussen financieel rendement/risico en sociale en milieugerichte aspecten. Binnen deze doelstelling streven we naar de opbouw van een portefeuille die de koopkracht van de portefeuille over een termijn van meerdere jaren tenminste in tact houdt bij zo laag mogelijke risico s. Het beheer van het vermogen is uitbesteed aan de Triodos Bank en Staalbankiers. Er is in 213 belegd binnen de afgesproken bandbreedtes en conform de afspraak, waaronder de duurzaamheidscriteria. Relaties en samenwerking De fondsen onderhouden contacten met verschillende landelijke, provinciale en regionale organisaties om gezamenlijk de belangen van mensen met een beperking te behartigen. Het Revalidatiefonds werkt o.a. nauw samen met de Chronisch Zieken en Gehandicaptenraad (samen met Platform VG nu: Ieder(in) en Revalidatie Nederland. Het Revalidatiefonds neemt deel aan de Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF). Fonds verstandelijk gehandicapten heeft o.a. nauw contact met de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), MEE Nederland en Platform VG (samen met CG-raad nu: Ieder(in). Daarnaast participeren de fondsen in www. aanvraag.nl, naast Johanna Kinderfonds, NSGK, VSBfonds en Skanfonds. Deze website biedt organisaties de mogelijkheid om, via één loket, financiële steun te zoeken voor projecten die voldoen aan de doelstellingen van deze fondsen. Voor de fondsen betekent de samenwerking in verbetering van de efficiency: één medewerker maakt de aanvraag gereed voor besluitvorming door de zes autonome fondsen. Binnen het informele samenwerkingsverband Fondsen Overleg Projecten vindt bespreking plaats van relevante inhoudelijke ontwikkelingen en thema s. Ook worden er projecten besproken die bij meer dan twee fondsen zijn ingediend. Tijdens het informele samenwerkingsverband Fondsen Overleg Arbeidstoeleiding bespreken medewerkers van verschillende fondsen relevante ontwikkelingen en projecten op het gebied van arbeidstoeleiding. Stichting Meedoen mogelijk maken is lid van de Vereniging voor Fondsenwervende Instellingen (VFI), de brancheorganisatie van erkende goede doelen. De centrale doelstelling van de VFI is het vertrouwen van het Nederlandse publiek in goede doelen te behouden en te vergroten. Fonds verstandelijk gehandicapten participeert in de Stichting Collecteplan (SCP). Hierin zijn alle fondsen die jaarlijks collecteren vertegenwoordigd. Directieverslag 213 5

6 VriendenLoterij De VriendenLoterij steunt goede doelen die werken aan verbetering van welzijn en gezondheid in Nederland. Bij deze loterij kan men meespelen voor een zelf gekozen club, vereniging of stichting en dus ook voor het Revalidatiefonds of Fonds verstandelijk gehandicapten. De goededoelenloterij is een bewezen en succesvol middel voor fondsenwerving. Tijdens het Goed Geld Gala van de VriendenLoterij op donderdag 13 februari 214 is de nettoopbrengst over 213 bekendgemaakt. In totaal heeft de VriendenLoterij bijna 49 miljoen euro uitgekeerd aan goede doelen op het gebied van sport en gezondheid. Het Revalidatiefonds ontving een cheque van ruim acht ton ( ; 212: ). Fonds verstandelijk gehandicapten nam een cheque van ruim 2,5 ton ( ; 212: ) in ontvangst. Fondsenwerving Om effectief fondsen te werven, moeten we steeds creatiever zijn. Wij bouwen continu aan ons netwerk en we spannen ons in om onze missie en het belang ervan onder de aandacht te houden. Het is hierbij van groot belang dat we weten wie zich op welke manier wil inzetten voor mensen met een handicap. Wij spelen in op actuele, maatschappelijke ontwikkelingen door andere manieren van fondsenwerving in te zetten. Dat betekent dat we onder meer steeds meer gebruik maken van de mogelijkheden die social media bieden. In 213 zijn onze additionele activiteiten gericht op major donors, bedrijfsleven, evenementen en crowd funding. Maar ook de relatie met de huidige donateurs en de versterking van de collecte-organisatie kregen in 213 onze volle aandacht. In 213 hebben we daarnaast het Knoop Gala ingezet om nieuwe donateurs te werven voor Fonds verstandelijk gehandicapten. SupportActie Fonds verstandelijk gehandicapten neemt ook deel aan de SupportActie. Dit is een nationale loterij waarmee Nederlandse verenigingen, organisaties, goede doelen, stichtingen en instellingen fondsen kunnen werven. Door de verkoop van loten aan supporters, genereren de deelnemende organisaties extra structurele inkomsten. De Lotto Het Revalidatiefonds is een van de goede doelen op het gebied van sport, cultuur, maatschappelijk welzijn en volksgezondheid die deelt in de opbrengsten van De Lotto en de andere merken van De Lotto (Toto en Krasloten). Over 213 wordt voor het Revalidatiefonds een opbrengst verwacht van ongeveer Bestedingen De afdeling Bestedingen is verantwoordelijk voor de beoordeling en financiering van externe projecten van aanvragende organisaties. In essentie gaat het om projecten die bijdragen aan de realisatie van onze missie. De afdeling Bestedingen geeft invulling aan de inhoudelijke speerpunten van de organisatie: door de toekenning van gelden aan externe projecten en in de ontwikkeling en uitvoering van eigen projecten. Met het besluit om een Programma Arbeid te ontwikkelen voor Fonds verstandelijk gehandicapten is de eerste stap gezet naar een verdere verfijning en onderbouwing van de speerpunten. In 213 is ook gekeken naar de mogelijkheid/wenselijkheid van een Programma Eigen Regie. De afdeling Bestedingen is voortdurend actief in het signaleren van ontwikkelingen en het adequaat inspelen op veranderingen. De primaire bron daarvoor ligt in de vele aanvragen die de fondsen jaarlijks ontvangen. Dit rijke informatiebestand is geanalyseerd op relevante ontwikkelingen en behoeftes: de zgn. antennefunctie van de afdeling Bestedingen. Voor een overzicht van de bestedingen per categorie wordt verwezen naar de bijlage 1 (pagina 39). Directieverslag 213 6

7 Communicatie Externe communicatie In het meerjarenbeleidsplan is een belangrijke rol weggelegd voor communicatie: de twee merken van de stichting versterken en een grotere naamsbekendheid. Naamsbekendheid is voor betrokkenheid bij beide fondsen cruciaal. Hierbij bieden eigen projecten veel kansen, maar ook projecten die door de fondsen gefinancierd worden kunnen we gebruiken om onze naamsbekendheid te vergroten. De fondsen hebben dit jaar tijd, energie en geld besteed aan het vertellen en laten zien van de noodzaak van de fondsen. Hiertoe zijn verschillende communicatiemiddelen ontwikkeld en ingezet. Het gaat dan om online middelen, zoals website, en social media, rtv-middelen zoals radiospots en prerolls (spots op internet) en om middelen in print, zoals folders, flyers, advertenties, etc. Daarnaast is het genereren van (vrije) publiciteit van groot belang. Voorbeelden zijn: André van Duin heeft op vrijdag 16 augustus de expositie Down s Upside op het Mediapark in Hilversum geopend. RTL Boulevard, landelijke en regionale kranten hebben hieraan aandacht besteed. Om aandacht te vragen voor de collecteweek van Fonds verstandelijk gehandicapten heeft een collectant op maandag 23 september 213 de beurs geopend met een gongslag. Dit is live uitgezonden op RTL 7. Maandag 23 september heeft burgemeester Broertjes van Hilversum de collecteweek geopend. Hij heeft een eerste bijdrage gedaan aan Gerdi Verbeet, vertegenwoordiger van Fonds verstandelijk gehandicapten. Daarnaast zijn in Baarn, Heemstede, Hoogeveen, Veldhoven en Zeewolde soortgelijke bijeenkomsten geweest, waaraan de regionale en lokale pers aandacht heeft besteed. In aanloop naar uitzending van het Knoop Gala op woensdag 25 december, Eerste Kerstdag, heeft er in het Algemeen Dagblad een uitgebreid artikel gestaan over de show. Ook in diverse televisiegidsen is een artikeltje over het gala verschenen. Op Twitter stond, tijdens de uitzending, het onderwerp #knoopgala in de top 1 van onderwerpen (trending topic). Interne communicatie Interne communicatie is een belangrijk managementinstrument en een cruciaal middel bij veranderingen in de organisatie en haar omgeving. Keuzes vanuit het management voor de koers van de organisatie hebben consequenties voor personeel en de manier van werken. Goede communicatie en medewerkers betrokkenheid is dan van groot belang. Naast de inzet van vijf interne nieuwsbrieven zijn er twee personeelsbijeenkomsten geweest om de medewerkers te informeren over belangrijke beslissingen. Daarnaast krijgen medewerkers geregeld informatie over actuele onderwerpen via de . Organisatie In de organisatiestructuur is een duidelijke scheiding aangebracht tussen bestuur en toezicht; de directeur/bestuurder is eindverantwoordelijk voor het bestuur van de organisatie, de dagelijkse leiding en uitvoering van het werkprogramma. Het toezicht daarop is belegd bij de Raad van Toezicht. Raad van Toezicht De Raad van Toezicht bestaat uit zeven personen; voorzitter is de heer Asje van Dijk. Zie bijlage 2 (pagina 4 en 41) voor een overzicht van de leden van de Raad van Toezicht en hun relevante nevenfuncties. De Raad van Toezicht is in het verslagjaar vier maal bij elkaar geweest. Vergoeding Raad van Toezicht De Raad van Toezicht ontvangt geen vergoeding voor haar werkzaamheden; alleen de in het kader van de Raad werkelijk gemaakte reis- en verblijfkosten worden vergoed. Directieverslag 213 7

8 Raad van Advies De Raad van Advies adviseert de directeur/ bestuurder op met name strategische vraagstukken. De Raad van Advies is in 213 twee maal bij elkaar geweest. De adviezen van de Raad zijn een welkome aanvulling c.q. aanscherping van het beleid van de organisatie. Zie bijlage 2 voor een overzicht van de leden van de Raad van Advies. Bestedingencommissie De bestedingencommissie wordt gevormd door enige leden van de Raad van Advies; voorzitter is de heer professor Arie Prevo. De commissie heeft tot taak alle landelijke aanvragen van beide fondsen boven de 15. te beoordelen en een advies te formuleren over de mogelijke toekenning van financiële middelen. Het advies wordt voorgelegd aan de directeur/bestuurder, die daarover vervolgens een besluit neemt. De bestedingencommissie is in 213 vier maal bij elkaar geweest. In december 213 hebben Arie Prevo en Marijke Mootz afscheid genomen van de bestedingencommissie, na jarenlange inzet en betrokkenheid bij de fondsen. Directie/bestuur In verband met de langdurige ziekte heeft Mechteld van den Beld haar functie als directeur/bestuurder in november 213 moeten neerleggen. Bettie Ubels heeft haar functie tot eind 213 waargenomen. Voor de bezoldiging van de directeur/bestuurder en de waarnemend directeur/bestuurder is de Adviesregeling Beloning Directeuren van Goede Doelen van de VFI gevolgd. Personeel In 213 is een aantal contracten van medewerkers niet verlengd, mede door tegenvallende inkomsten. Op basis daarvan is de structuur van de stichting in de loop van 213 platter georganiseerd. Medezeggenschap De medezeggenschap in de organisatie is geregeld via een personeelsvergadering. In 213 is het personeel twee keer bij elkaar gekomen. Vertrouwenspersoon De heer Popping is vertrouwenspersoon van de organisatie. In 213 is geen beroep op hem gedaan. Auditcommissie De auditcommissie heeft tot taak het voorbereiden van de besluitvorming van de Raad van Toezicht over de financiële gang van zaken van de organisatie. Tevens toetst de auditcommissie de administratieve organisatie en controle. Voorzitter is de heer Gijs Bak. De auditcommissie is in 213 twee maal bij elkaar geweest, waarbij ook de externe accountant aanwezig is geweest. Zie bijlage 2 voor een overzicht van de leden van de auditcommissie. Remuneratiecommissie De remuneratiecommissie is, onder verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht, belast met het functioneren en het beloningsbeleid van de directeur/bestuurder. Voorzitter is de heer Asje van Dijk. Mede gelet op de langdurige ziekte van directeur/bestuurder Mechteld van den Beld en haar re-integratieprogramma is de commissie in 213 zes keer bijeen geweest en heeft het hele proces actief begeleid. Vrijwilligers Ongeveer 3. vrijwilligers zetten zich jaarlijks in om de nationale collecte van Fonds verstandelijk gehandicapten mogelijk te maken. Dat blijkt echter niet voldoende te zijn om alle Nederlanders te bereiken in de collecteweek en moeten wervingsacties georganiseerd worden om het vrijwilligersbestand op peil te houden en zo mogelijk uit te breiden. Het bel-me-niet register is daarbij een toenemende hindernis. Werving van vrijwilligers via wervingsbureaus of andere kanalen is in korte tijd zeer kostbaar geworden. De provinciale collectecoördinatoren ondersteunen de vrijwilligers en organiseren ook zelf werving van nieuwe vrijwilligers. Zij benutten onder meer hun netwerk en evenementen om vrijwilligers en/of fondsen te werven. Op het landelijk bureau is verder gewerkt aan de opbouw van een databestand met adresgegevens van alle vrijwilligers. De provinciale commissies van Fonds verstandelijk gehandicapten zijn Directieverslag 213 8

9 samengesteld uit vrijwilligers met betrokkenheid tot de doelgroep. Zij beoordelen de lokale en regionale aanvragen en adviseren de directeur/bestuurder. Tenslotte zijn ook vrijwilligers actief op het landelijk bureau in Bunnik: secretariële werkzaamheden, archiveren, verzorgen van de lunch, klein onderhoud e.d. Daarnaast verrichten de meeste medewerkers een aanzienlijk aantal uren vrijwillig ten behoeve van activiteiten van de stichting. De inzet van alle vrijwilligers en medewerkers wordt zeer gewaardeerd. Arbeidsvoorwaarden De organisatie volgt de CAO-Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening voor wat betreft de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Voor de beloning van de directie wordt de VFI Adviesregeling Directie Goede Doelenorganisaties gevolgd. Ziekteverzuim Het ziekteverzuimpercentage in het verslagjaar was 7,7%. Dit is sterk negatief beïnvloed door de langdurige ziekte van de directeur. Het voor dit verzuim gecorrigeerde percentage voor 213 is 4,3%. Dit is onder het landelijk gemiddelde van 4,8% (Zorg en Welzijn). Huisvesting In 213 is het huurcontract opgezegd van het huidige kantoor. De wens van de organisatie is om zo meer flexibel te kunnen reageren op veranderingen in de markt en de structuur van de organisatie. De fondsen zijn nog tot en met december 214 gevestigd in Gebouw Rijnhaeghe II aan de J.F. Kennedylaan in Bunnik. Bunnik, 18 april 214 B. Ubels Wnd. Directeur/bestuurder Directieverslag 213 9

10 Jaarrekening 213 Jaarrekening 213 1

11 stichting MEEDoEn MoGEliJK MaKEn Balans 31 december december 212 activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa vorderingen korte termijnen overlopende activa Effecten liquide middelen totaal Jaarrekening

12 stichting MEEDoEn MoGEliJK MaKEn Balans 31 december december 212 passiva Reserves en fondsen reserves stichtingskapitaal continuiteitsreserve reserve waardeverschillen beleggingen bestemmingsreserves fondsen bestemmingsfondsen totaal reserves en fondsen Kortlopende schulden totaal Jaarrekening

13 stichting MEEDoEn MoGEliJK MaKEn staat van BatEn En lasten werkelijk 213 bijgestelde begroting 213 oorspronkelijke begroting 213 werkelijk 212 BatEn: Baten uit eigen fondsenwerving Baten uit acties van derden Rentebaten en baten uit beleggingen overige baten Bestemmingsfonds Zwakzinnigenzorg utrecht 12. som DER BatEn Jaarrekening

14 stichting MEEDoEn MoGEliJK MaKEn staat van BatEn En lasten werkelijk 213 bijgestelde begroting 213 oorspronkelijke begroting 213 werkelijk 212 lasten: Besteed aan doelstelling (in % van het totaal van de baten) ,1% ,2% ,9% ,7% verwervingskosten overige lasten 672 Kosten beheer en administratie som DER lasten som DER BatEn operationeel saldo dotatie aan reserve waardeverschillen beleggingen vrijval bestemmingsreserve projecten resultaat boekjaar ten laste van continuïteitsreserve Kengetallen Kostenpercentage eigen fondsenwerving Bestedingspercentage baten Bestedingspercentage lasten Kostenpercentage beheer en administratie 23,% 74,1% 72,2% 12,1% 25,% 72,2% 72,2% 1,1% 18,8% 77,9% 77,9% 6,5% 23,5% 7,7% 72,1% 11,3% Jaarrekening

15 stichting MEEDoEn MoGEliJK MaKEn KasstRooMovERZiCHt 213 Boekjaar 213 Boekjaar 212 Saldo van baten en lasten Afschrijvingen materiële vaste activa Kasstroom Mutatie effecten Vorderingen korte termijn en overlopende activa Langlopende verplichtingen Kortlopende verplichtingen toename/afname werkkapitaal Kasstroom uit operationele activiteiten Investeringen in materiële vaste activa Kasstroom uit investeringsactiviteiten netto kasstroom Liquide middelen begin boekjaar Liquide middelen eind boekjaar Mutatie liquide middelen Jaarrekening

16 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 213 Algemene toelichting Activiteiten De activiteiten van stichting Meedoen mogelijk maken betreffen voornamelijk het bevorderen van het functioneren in de samenleving en/of de verbetering van de kwaliteit van leven van mensen met een handicap, alsmede het zich inzetten ter voorkoming dat mensen met een beperking tussen wal en schip vallen, een en ander te realiseren in het kader van ideële doelstellingen van de stichting (zie statuten). Continuïteit Het eigen vermogen van stichting Meedoen mogelijk maken bedraagt per 31 december De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn dan ook gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de stichting. Toelichting op het kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. Schattingen Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van stichting Meedoen mogelijk maken zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningpost. Grondslagen voor waardering van activa en passiva Algemeen De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Richtlijn 65 Fondsenwervende instellingen, die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigings prijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. Vergelijking met voorgaand jaar De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar. Materiële vaste activa Vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen. Effecten Effecten worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Effecten die onderdeel zijn van de handelsportefeuille worden gewaardeerd tegen reële waarde. Waardeveranderingen worden rechtstreeks in de staat van baten en lasten verwerkt. Effecten als onderdeel van de vlottende activa hebben een looptijd korter dan 1 jaar. Voor obligaties die worden aangehouden geldt dat ongerealiseerde waardemutaties direct in de reserves en fondsen worden verwerkt. Vorderingen Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten Jaarrekening

17 ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering. Liquide middelen Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Reserves en fondsen De reserves en fondsen zijn zodanig gepresenteerd dat daaruit blijkt welk gedeelte vrij besteedbaar is en welk gedeelte is vastgelegd. Indien aan een deel van de reserves en fondsen een beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven dan gezien de doelstelling van de organisatie zou zijn toegestaan, is dit deel verantwoord als vastgelegd vermogen. In de toelichting worden het bedrag en de beperkte doelstelling van iedere bestemmingsreserve vermeld. Ook het feit dat het bestuur deze beperking heeft aangebracht, wordt vermeld. Bestemmingsreserve Het bestuur van een fondsenwervende instelling heeft een deel van de reserves afgezonderd voor een speciaal doel. Bestemmingsfonds Door derden is aan een deel van de middelen een specifieke besteding is gegeven. Daarnaast is door stichting Meedoen mogelijk maken t.a.v. Fonds verstandelijk gehandicapten het deel van de collecteopbrengst 213 onder aftrek van operationele kosten in een bestemmingsreserve ondergebracht t.b.v. subsidies (toezeggingen doelbestedingen) binnen een jaar. Voorzieningen Algemeen Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De overige voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld. Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen. Grondslagen voor bepaling van het resultaat Algemeen Het saldo (resultaat) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten. De baten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; lasten reeds zodra zij voorzienbaar zijn. Baten die worden ontvangen in de vorm van zaken of diensten worden gewaardeerd tegen de reële waarde, voor zover deze te bepalen is. In dat geval worden zodanige baten in de staat van baten en lasten verantwoord. Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, worden in de staat van baten en lasten verwerkt; indien deze baten in het verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden de nog niet bestede gelden opgenomen in de desbetreffende bestemmingsreserve resp. bestemmingsfonds. Een onttrekking aan bestemmingsreserve resp. - fonds wordt als besteding (last) verwerkt in de staat van baten en lasten. Jaarrekening

18 Sponsorbijdragen Bijdragen van sponsoren worden verantwoord in het jaar waarop de bijdrage betrekking heeft. op de ontvangen leningen die als onderdeel van de berekening van de effectieve rente worden meegenomen. Giften Giften bestaande uit diensten worden in het algemeen niet financieel verantwoord, tenzij dit op geld waardeerbare diensten van bedrijven betreft. De niet financiële bijdrage die door vrijwilligers wordt geleverd, wordt niet in de staat van baten en lasten verantwoord. Lasten De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Personeelsbeloningen Periodiek betaalbare beloningen Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers. Verstrekte subsidies Subsidieverplichtingen worden ten laste van het boekjaar gebracht waarin het besluit tot toekenning schriftelijk aan de subsidieontvanger is medegedeeld, ongeacht in welk boekjaar de subsidie wordt uitgekeerd. Bijzondere posten Bijzondere kosten zijn baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die behoren tot het saldo uit gewone bedrijfs uitoefening, maar die omwille van de vergelijkbaarheid apart toegelicht worden op grond van de aard, omvang of het incidentele karakter van de post. Grondslagen van segmentering In de jaarrekening wordt een segmentatie van de balans en staat van baten en lasten gemaakt in de twee merken: Revalidatiefonds en Fonds verstandelijk gehandicapten. Pensioenen Stichting Meedoen mogelijk maken heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord. De volgens de CAO afgeloten pensioenregeling betreft een toegezegd pensioenregeling Afschrijvingen Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikname afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige afschrijvingen aangepast. Alle bezittingen en schulden zijn op basis van het karakter en de herkomst van de posten toegerekend aan één van beide merken. Alle baten zijn op basis van de herkomst van de baten toegerekend aan één van beide merken. Op het moment dat baten voortkomen uit een gemeenschappelijke actie van beide merken, worden deze evenredig toegerekend. De lasten zijn toegerekend op basis van de verdeling van de inspanningen die ten grondslag liggen aan de lasten. Deze zijn ingeschat aan de hand van de urenbesteding van de medewerkers van de stichting. Rentebaten en rentelasten Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten Jaarrekening

19 toelichting op DE Balans MatERiËlE vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffi ngswaarde, verminderd met een jaarlijkse afschrijving hierover, gebaseerd op de economische levensduur. De afschrijvingen op materiële vaste activa worden berekend op onderstaande percentages van de aanschafwaarde: Inventaris en computerapparatuur 2%. Alle inventaris wordt ten behoeve van de eigen bedrijfsvoering ingezet De gecumuleerde aanschaffi ngswaarden en afschrijvingen ultimo het boekjaar zijn: inventaris 31 december cumulatieve aanschaffi ngswaarde cumulatieve afschrijvingen balanswaarde De mutaties zijn in totalen: balanswaarde per 1 januari 213 mutaties: investeringen desinvesteringen afschrijvingen balanswaarde per 31 december Jaarrekening

20 toelichting op DE Balans FinanCiËlE vaste activa te ontvangen Nuts Ohra inz. GRAIL project langer dan 1 jaar vorderingen KoRtE termijn En overlopende activa te ontvangen Nuts Ohra inz. GRAIL project binnen 1 jaar te ontvangen Nuts Ohra inz. Ik Ben Bijzonder (IBB) project te ontvangen s Heerenloo inz. Kooksport nog te ontvangen opbrengsten Supportactie VriendenLoterij, Lotto en Krasloterij bestemmingsgiften legaten en nalatenschappen depotbedrag TPG te ontvangen rente rente obligaties vooruitbetaalde huren en servicekosten belastingdienst teruggaaf WAO/WIA overigen totaal EFFECtEn OBLIGATIES Nominale waarde Beurswaarde 31 december 213 staatsobligaties met een rentepercentage variërend van 3,75% tot 4,5% met een periode van afl oop van 24 tot 218 overige obligaties, 3,5% tot 5,25%, met een looptijd tot 221 totaal obligaties AANDELEN Verkrijgingswaarde Beurswaarde 31 dec 13 betreft uitsluitend ter beurze genoteerde aandelen totaal aandelen De aandelen zijn gewaardeerd tegen beurswaarde. Voor ongerealiseerde koerswinsten wordt een reserve gevormd. Voor beleggingen waarbij de beurswaarde lager is dan de verkrijgingsprijs wordt ongerealiseerd koersverlies ten laste van het resultaat gebracht. totaal effecten liquide MiDDElEn banken kas totaal Jaarrekening 213 2

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming)

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) 1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa Referentie 31 december 2015 31 december 2014 (in euro's) Vaste activa 4.5.1 Materiele vaste activa 381 8.420 Vlottende activa

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Drop-Inn

Jaarrekening 2015 Stichting Drop-Inn Jaarrekening 2015 Stichting Drop-Inn 1 INHOUD 1. Balans per 31 december 2015 3 2. Exploitatierekening 2015 4 3. Toelichting bij de balans en exploitatierekening 5-11 4. Controleverklaring 12 2 BALANS 2015

Nadere informatie

Financieel verslag 2012. Stichting Malumba NU Theater. Rotterdam

Financieel verslag 2012. Stichting Malumba NU Theater. Rotterdam Financieel verslag 2012 Stichting Malumba NU Theater Rotterdam Inhoud Jaarverslag van het bestuur Jaarrekening Balans per 31 december 2012 Staat van baten en lasten over 2012 Toelichting op de balans en

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Marianne Center

JAARREKENING Stichting Marianne Center JAARREKENING 2014 Stichting Marianne Center Inhoud Jaarverslag 3 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2014 4 Staat van baten en lasten over 2014 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Materiële vaste activa 1 0 0. Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 2 1.962 1.717 Liquide middelen 3 164.356 175.597 166.318 177.

Materiële vaste activa 1 0 0. Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 2 1.962 1.717 Liquide middelen 3 164.356 175.597 166.318 177. BALANS (na resultaatbestemming) 31 december 31 december Ref. ACTIVA Materiële vaste activa 1 0 0 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 2 1.962 1.717 Liquide middelen 3 164.356 175.597 166.318

Nadere informatie

Financiële informatie 2016 Stichting Museum Beelden aan Zee Den Haag

Financiële informatie 2016 Stichting Museum Beelden aan Zee Den Haag Financiële informatie 2016 Stichting Museum Beelden aan Zee Den Haag Missie Beelden aan Zee is het enige museum in Nederland dat zich exclusief richt op de moderne en hedendaagse, internationale beeldhouwkunst.

Nadere informatie

DES Centrum gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

DES Centrum gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 DES Centrum gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans per 31 december

Nadere informatie

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM Balans 31 dec 2014 STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2014 Balans 31 dec 2014 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (NA RESULTAATBESTEMMING) ACTIVA 31 december 2014 31 december 2013 VASTE ACTIVA

Nadere informatie

CHILDREN ASKING, H.I. AMBACHT /4.

CHILDREN ASKING, H.I. AMBACHT /4. CHILDREN ASKING, H.I. AMBACHT 18-06-2016/4. ALGEMENE TOELICHTING Algemeen De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Richtlijn 650 Fondsenwervende

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Hospice De Patio

Stichting Vrienden van Hospice De Patio Stichting Vrienden van Hospice De Patio Dordrecht Jaarverslaggeving 2011 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2011 (na resultaatbestemming) 3 2. Staat van baten en lasten over 2011

Nadere informatie

Jaarrekening 2016 Stichting Piloot met Missie Gouda

Jaarrekening 2016 Stichting Piloot met Missie Gouda Jaarrekening 2016 Stichting Piloot met Missie Gouda Mei 2017 (vaststelling jaarrekening) Stichting Piloot met Missie, Gouda Pagina 1 van 6 Inhoud Balans per 31 december 2016 3 Toelichting op de balans

Nadere informatie

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012 Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht Rapport inzake de jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring 1 Algemeen 2 Resultaten 2 Financiële positie 3 Jaarrekening Balans

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening 2013. Stichting Den Haag onder de Hemel. Den Haag

Verkorte jaarrekening 2013. Stichting Den Haag onder de Hemel. Den Haag Verkorte jaarrekening 2013 Stichting Den Haag onder de Hemel Den Haag (Ontleend aan het Jaarverslag en Jaarrekening 2013, zoals op 27 maart 2014 door het bestuur goedgekeurd en vastgesteld en van een goedkeurende

Nadere informatie

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012 Stichting Merkaz Utrecht Financieel verslag 2012 Inhoudsopgave Pagina Jaarverslag Financiële positie 3 Meerjarenoverzicht 4 Kengetallen 4 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 6 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Financieel overzicht Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 31 maart 2016

Financieel overzicht Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 31 maart 2016 Financieel overzicht 2015 Stichting Stedelijk Museum Fonds Versie 31 maart 2016 Inhoud Financieel overzicht 2015 3 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek Jaarrekening 2016 van Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe te Kootwijkerbroek Inhoudsopgave 1 Bestuursverslag en ondertekening door bestuur 3 2 Balans per 31 december 2016 5 3 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Financieel verslag Stichting De Nijensteen, Heerde

Financieel verslag Stichting De Nijensteen, Heerde Financieel verslag 2015 Stichting De Nijensteen, Heerde Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) 4 Staat van baten en lasten over 2015 5 Grondslagen van waardering

Nadere informatie

Verkorte balans Ultimo 2012 Ultimo 2011

Verkorte balans Ultimo 2012 Ultimo 2011 Stichting Sluyterman van Loo VERKORTE JAARREKENING 2012 Verkorte balans Ultimo 2012 Ultimo 2011 Materiele vaste activa Gebouwen en terreinen 12.422.001 12.623.001 Vlottende activa Vorderingen 547.455 394.428

Nadere informatie

Financieel overzicht 2014. Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 04-06-2015

Financieel overzicht 2014. Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 04-06-2015 Financieel overzicht 2014 Stichting Stedelijk Museum Fonds Versie 04-06-2015 Inhoud Financieel overzicht 2014 3 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na verwerking van het resultaat) ACTIEF 31.12.2016 31.12.2015 MATERIËLE VASTE ACTIVA 5.184.551 4.292.292 VOORRADEN 362.102 439.375 VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA 175.528

Nadere informatie

Financieel verslag 2013. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek

Financieel verslag 2013. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek Financieel verslag 2013 Stichting Tuin Laag Oorsprong Oosterbeek Inhoud Jaarrekening Balans per 31 december 2013 3 Staat van baten en lasten over 2013 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Instituut Fondsenwerving gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART

JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na verwerking van het verlies) 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) 27.897 27.897 Vlottende activa

Nadere informatie

Financiële informatie Stichting Den Haag onder de Hemel. Den Haag

Financiële informatie Stichting Den Haag onder de Hemel. Den Haag Financiële informatie 2016 Stichting Den Haag onder de Hemel Den Haag Balans op 31 december 2016 (na voorgestelde resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 Vlottende activa Vorderingen 1 33.410

Nadere informatie

NLNet gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

NLNet gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 NLNet gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans per 31 december

Nadere informatie

Rafaël Nederland te Giessenlanden. Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015

Rafaël Nederland te Giessenlanden. Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015 Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 2 Financiële positie 3 Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 5 2 Winst-en-verliesrekening over 2014 7 3 Toelichting op de jaarrekening

Nadere informatie

Financieel verslag 2012. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek

Financieel verslag 2012. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek Financieel verslag 2012 Stichting Tuin Laag Oorsprong Oosterbeek Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2011 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 Toelichting op de balans en staat van baten en

Nadere informatie

Financieel verslag 2011. Stichting Malumba NU Theater. Rotterdam

Financieel verslag 2011. Stichting Malumba NU Theater. Rotterdam Financieel verslag 2011 Stichting Malumba NU Theater Rotterdam Inhoud Jaarverslag van het bestuur Jaarrekening Balans per 31 december 2011 Staat van baten en lasten over 2011 Toelichting op de balans en

Nadere informatie

Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming)

Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming) Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming) Toelichting 31 maart 2016 31 maart 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 1 Inrichting 646 1.851 Inventaris 2.738 4.670 Vlottende activa 3.384

Nadere informatie

Stichting Dagopvang Utrecht te Utrecht

Stichting Dagopvang Utrecht te Utrecht te Utrecht Rapport inzake jaarstukken 2014 SAMENGEVATTE JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na winstbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

JAARREKENING 2016 STICHTING REIS MET JE HART

JAARREKENING 2016 STICHTING REIS MET JE HART JAARREKENING STICHTING REIS MET JE HART 1 BALANS PER 31 DECEMBER (na verwerking van het verlies) 31 december 31 december ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) 27.731 27.897 Vlottende activa 27.731

Nadere informatie

Financieel verslag 2014. Nederlandse Bowling Federatie Veenendaal

Financieel verslag 2014. Nederlandse Bowling Federatie Veenendaal Financieel verslag 2014 Veenendaal Datum: 26 maart 2015 Inhoud Jaarrekening Pagina: Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Algemene toelichting op de balans en staat van baten

Nadere informatie

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2014

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2014 Hilversum Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 2 Resultatenanalyse 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten over 2014 5 3 Grondslagen voor waardering

Nadere informatie

Stichting Stéphanos. Jaarrapport 2015

Stichting Stéphanos. Jaarrapport 2015 Stichting Stéphanos Jaarrapport 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina A Balans per 31 december 2015 3 B Staat van baten en lasten over 2015 4 C Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 D Toelichting op de

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN HET BARTHOLOMEUS GASTHUIS. Jaarverslag 2013

STICHTING VRIENDEN VAN HET BARTHOLOMEUS GASTHUIS. Jaarverslag 2013 STICHTING VRIENDEN VAN HET BARTHOLOMEUS GASTHUIS Inhoud 1 Jaarverslag 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Activiteitenverslag 3 1.3 Resultaat afgelopen jaar 3 1.4 Beleggingen 3 2 Algemene gegevens 4 2.1 Naam en vestigingsplaats

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2011 van. Stichting Marianne Center. te Hardenberg. Inhoudsopgave. Pagina. Accountantsverklaring. Samenstellingsverklaring 1

Jaarverslaggeving 2011 van. Stichting Marianne Center. te Hardenberg. Inhoudsopgave. Pagina. Accountantsverklaring. Samenstellingsverklaring 1 Jaarverslaggeving 2011 van Stichting Marianne Center te Hardenberg Inhoudsopgave Pagina Accountantsverklaring Samenstellingsverklaring 1 Jaarrekening 1. Jaarverslag 2 2. Jaarrekening 2011: 3 2.1 Balans

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2014 2013 1. Vaste activa 1.1 inventaris 7.948 10.358 1.2 machines 738 1.355 1.3 automatisering

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Oevernet

Jaarrekening 2014. Stichting Oevernet Jaarrekening 2014 Stichting Oevernet 1.0 Inhoud 1 Inhoud 2 2 Jaarrekening 2.1 Bestuursverslag 3 2.2 Grondslagen 4 2.3 Balans per 31 december 6 2.4 Staat van Baten en Lasten 7 2.5 Toelichting Financiële

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

De Nederlandse Vegetariërsbond Minahassastraat RS AMSTERDAM JAARVERSLAG RAPPORT Inzake jaarverslag

De Nederlandse Vegetariërsbond Minahassastraat RS AMSTERDAM JAARVERSLAG RAPPORT Inzake jaarverslag De Nederlandse Vegetariërsbond Minahassastraat 1 1094 RS AMSTERDAM JAARVERSLAG 2016 RAPPORT Inzake jaarverslag 2016 30-05-2017-1 De Nederlandse Vegetariërsbond AMSTERDAM JAARVERSLAG 2016 INHOUD Paginanummer

Nadere informatie

Stichting Medische Voortplanting Voorburg

Stichting Medische Voortplanting Voorburg Stichting Medische Voortplanting Voorburg Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 1.1 Jaarrekening 2015 1.1.1 Balans per 31 december 2015 4 1.1.2 Resultatenrekening over 2015 5 1.1.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam Stadserf 1 3112 DZ INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 3 Kasstroomoverzicht 2015 4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Vrienden van Sprank

Jaarrekening 2013. Stichting Vrienden van Sprank Jaarrekening 2013 Stichting Vrienden van Sprank 1 INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2013 5.1.1 Balans per 31 december 2013 4 5.1.2 Resultatenrekening over 2013 5 5.1.3 Kasstroomoverzicht over 2013

Nadere informatie

Stichting Voedselallergie gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

Stichting Voedselallergie gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 Stichting Voedselallergie gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans

Nadere informatie

Balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming)

Balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming) Balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming) ACTIVA Vaste activa Toe- 31 december 2016 lichting Materiële vaste activa 1 1.268 Vlottende activa Vorderingen 2 15.066 Liquide middelen 58.955 PASSIVA

Nadere informatie

Rapport inzake de jaarrekening Stichting Special Arts Nederland te Amersfoort

Rapport inzake de jaarrekening Stichting Special Arts Nederland te Amersfoort Rapport inzake de jaarrekening 2016 Stichting Special Arts Nederland te JAARREKENING 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ACTIVA 2016 2015 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 1 50.062

Nadere informatie

Stichting Zorgboerderij Den Hoet. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2012

Stichting Zorgboerderij Den Hoet. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2012 Stichting Zorgboerderij Den Hoet gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2012 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2014 2013 1. Vaste activa 1.1 terreinen 13.317 13.317 1.2 inventaris 153.507 157.886 1.3 automatisering

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Hemofilie-Patiënten gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

Nederlandse Vereniging van Hemofilie-Patiënten gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 Nederlandse Vereniging van Hemofilie-Patiënten gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2013

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2013 Hilversum Jaarrapport 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 2 Resultatenanalyse 3 FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 4 2 Staat van baten en lasten over 2013 5 3 Grondslagen

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Steun Stichting Vrienden van Winterdijk

Jaarrekening 2014. Steun Stichting Vrienden van Winterdijk Jaarrekening 2014 Steun Stichting Vrienden van Winterdijk INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarrekening 2014 Balans per 31 december 2014 3 Resultatenrekening over 2014 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Oevernet

Jaarrekening 2015 Stichting Oevernet Jaarrekening 2015 Stichting Oevernet Inhoud 1 Bestuursverslag 3 1.1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4 2 Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2015 6 2.2 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard Financiele gegevens 2014 Stichting Hospice Hoeksche Waard BALANS PER 31 DECEMBER 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 488.106 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 104.201 Liquide

Nadere informatie

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2015

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2015 STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2015 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (NA RESULTAATBESTEMMING) ACTIVA 31 dec 15 31 dec 14 VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa Software 15.361 6.357

Nadere informatie

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 1 1. Opdracht 2 2. Resultaat 3 3. Vermogenspositie Jaarstukken 2013 Jaarrekening

Nadere informatie

GKIN geconsolideerde De landelijke kerkenraad Heuvelstraat AD TILBURG. Jaarrekening 2015

GKIN geconsolideerde De landelijke kerkenraad Heuvelstraat AD TILBURG. Jaarrekening 2015 GKIN geconsolideerde De landelijke kerkenraad Heuvelstraat 141 5038 AD TILBURG Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2015 2 1.2 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Vorderingen (2) Debiteuren 25.947 23.609 Pensioenen 1.244 - Overlopende activa 18.213 7.088 45.404 30.697

Vorderingen (2) Debiteuren 25.947 23.609 Pensioenen 1.244 - Overlopende activa 18.213 7.088 45.404 30.697 Balans per 31 december 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na winstbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa (1) Machines en inventaris 18.985 14.171 VLOTTENDE

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de Balans per 31 december 2014 5 Toelichting op

Nadere informatie

STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN

STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN JAARREKENING 2013 Versie: openbaar Vastgesteld: 23 april 2014 Balans per 31 december 2013 (na resultaatbestemming) Activa 31-12-2013 31-12-2012 Vaste activa Materiële

Nadere informatie

RAPPORT. Stichting Expertise en Logeercentrum Friesland te Hardegarijp. Inzake Jaarrekening 2013. Uitgebracht aan

RAPPORT. Stichting Expertise en Logeercentrum Friesland te Hardegarijp. Inzake Jaarrekening 2013. Uitgebracht aan RAPPORT Inzake Jaarrekening 2013 Uitgebracht aan Stichting Expertise en Logeercentrum Friesland te Hardegarijp 1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking van het resultaat) ACTIVA 31 december 2013

Nadere informatie

Statutaire naam 1 Doelstelling 1 Samenstelling bestuur 1 Verslag activiteiten 1 Begroting 2014 3

Statutaire naam 1 Doelstelling 1 Samenstelling bestuur 1 Verslag activiteiten 1 Begroting 2014 3 Stichting Jeugdsportfonds Nijmegen te Nijmegen. Rapport betreffende het Financieel Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Rapport Financieel Jaarverslag 2013 Bestuursverslag Jaarrekening Statutaire naam

Nadere informatie

Stichting Carrefour, Welzijnsgroep Noordoostpolder Emmeloord. Jaarrapport 2014

Stichting Carrefour, Welzijnsgroep Noordoostpolder Emmeloord. Jaarrapport 2014 Emmeloord Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 3 2 Staat van baten en lasten over 2014 4 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 5 1 BALANS PER 31

Nadere informatie

Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming)

Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming) Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming) ACTIVA Toe- 31 december 2015 lichting Vaste activa Materiële vaste activa 1 2.071 Vlottende activa Liquide middelen 66.919 68.990 PASSIVA Eigen vermogen

Nadere informatie

Financieel verslag 2016 Stichting Slinger Utrecht

Financieel verslag 2016 Stichting Slinger Utrecht Financieel verslag 2016 Stichting Slinger Utrecht Het ondernemende netwerk met hart en ambitie voor de stad Inhoud Jaarrekening Balans per 31 december 2016 3 Staat van baten en lasten over 2016 5 Toelichting

Nadere informatie

Stichting Buurderij De Wilde Haan. Balloo 94 9458 TD BALLOO. Jaarrekening 2012

Stichting Buurderij De Wilde Haan. Balloo 94 9458 TD BALLOO. Jaarrekening 2012 Stichting Buurderij De Wilde Haan Balloo 94 9458 TD BALLOO Jaarrekening 2012 Stichting Buurderij De Wilde Haan Balloo 94 9458 TD BALLOO Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans

Nadere informatie

NIEUWE JAARVERSLAGREGELS RJ650

NIEUWE JAARVERSLAGREGELS RJ650 NIEUWE JAARVERSLAGREGELS RJ650 De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft sinds 2008 nieuwe richtlijnen vastgesteld voor jaarverslagen van fondsenwervende instellingen, de zogenaamde RJ650. Deze richtlijnen

Nadere informatie

31 december december 2015 Ref. Vlottende activa Voorraden

31 december december 2015 Ref. Vlottende activa Voorraden Balans per 31 december 2016 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa 31 december 2016 31 december 2015 Ref Vaste activa Materiële vaste activa 4 Gebouwen 4 1.342.900 1.476.200 Inventaris 4 1.254.500

Nadere informatie

Rapport Balans per 31 december 2013 Staat van baten en lasten 2013. Stichting Beit Jiddi Beerseweg 4 5431 LC CUIJK

Rapport Balans per 31 december 2013 Staat van baten en lasten 2013. Stichting Beit Jiddi Beerseweg 4 5431 LC CUIJK Rapport Balans per 31 december 2013 Staat van baten en lasten 2013 Stichting Beit Jiddi Beerseweg 4 5431 LC CUIJK Stichting Beit Jiddi Beerseweg 4 5431 LC CUIJK Jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1.

Nadere informatie

Financiele gegevens Stichting Hospice Hoeksche Waard

Financiele gegevens Stichting Hospice Hoeksche Waard Financiele gegevens 2013 Stichting Hospice Hoeksche Waard BALANS PER 31 DECEMBER 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 515.767 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 43.733 Liquide

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2015 4 2 Staat van baten en lasten over 2015 6 3 Kasstroomoverzicht 2015

Nadere informatie

Publicatiestukken van 19 november 2014 t/m 31 december 2015

Publicatiestukken van 19 november 2014 t/m 31 december 2015 Publicatiestukken van 19 november 2014 t/m 31 december 2015 Deze publicatiestukken zijn ontleend aan de jaarrekening van 19 november 2014 t/m 31 december 2015, welke is vastgesteld en goedgekeurd in de

Nadere informatie

Stichting Unie van Vrijwilligers Afdeling Zeist Karpervijver CJ Zeist. Jaarrekening 2016

Stichting Unie van Vrijwilligers Afdeling Zeist Karpervijver CJ Zeist. Jaarrekening 2016 Stichting Unie van Vrijwilligers Afdeling Zeist Karpervijver 15 3703 CJ Zeist Jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 3 Toelichting

Nadere informatie

Stichting Praemium Erasmianum Amsterdam. Financieel publicatieverslag 2016

Stichting Praemium Erasmianum Amsterdam. Financieel publicatieverslag 2016 Stichting Praemium Erasmianum Amsterdam Financieel publicatieverslag 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. JAARREKENING 1.1 Balans per 31 december 2016 1 1.2 Staat van baten en laten over 2016 3 1.3 Grondslagen

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Financiële jaarstukken 2015

Financiële jaarstukken 2015 Financiële jaarstukken 2015 Vastgesteld in de bestuursvergadering van 18 april 2016 Stichting Vredenburgh te Amsterdam datum 18 april 2016 kenmerk 16-371/SR Inhoudsopgave Pagina Rapportage inzake de jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Present Den Haag

Stichting Present Den Haag FINANCIELE CIJFERS 2016 (verkort) Stichting Present Den Haag Balans (na resultaatbestemming) Activa 31 december 2016 31 december 2015 Vaste activa Materiële vaste activa 2.4.1 2.280 2.884 Vlottende activa

Nadere informatie

Opgemaakt d.d. 30 juni 2015

Opgemaakt d.d. 30 juni 2015 JAARREKENING 2014 Opgemaakt d.d. 30 juni 2015 JAARREKENING 2014 STICHTING TWARNE GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING De grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn conform de wettelijke

Nadere informatie

Stichting Travers Fonds JAARVERSLAG Stichting Travers Fonds is onderdeel van Stichting Travers

Stichting Travers Fonds JAARVERSLAG Stichting Travers Fonds is onderdeel van Stichting Travers Stichting Travers Fonds JAARVERSLAG 2016 Stichting Travers Fonds is onderdeel van Stichting Travers Jaarverslag Stichting Travers Fonds Inhoudsopgave Verslag van Bestuur en directie Bestuursverslag pagina

Nadere informatie

Stichting Sociaal/Medische Hulpverlening aan Oost-Europa. Jaarrekening 2012

Stichting Sociaal/Medische Hulpverlening aan Oost-Europa. Jaarrekening 2012 Stichting Sociaal/Medische Hulpverlening aan Oost-Europa Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE JAARREKENING Pagina 1. Balans per 31 december 2012 1 2. Staat van baten en lasten over 2012 2 3. Grondslagen voor

Nadere informatie

Stichting GIST / GIST Foundation. Jan van Goyenkade HR AMSTERDAM. Jaarrekening 2015

Stichting GIST / GIST Foundation. Jan van Goyenkade HR AMSTERDAM. Jaarrekening 2015 Stichting GIST / GIST Foundation Jan van Goyenkade 6 1075 HR AMSTERDAM Jaarrekening 2015 30 juni 2016 Stichting GIST / GIST Foundation Jan van Goyenkade 6 1075 HR AMSTERDAM Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015 STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina VERKORTE JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten over 2014 5 3

Nadere informatie

Financieel verslag Nederlandse Bowling Federatie Veenendaal

Financieel verslag Nederlandse Bowling Federatie Veenendaal Financieel verslag 2015 Veenendaal Datum: 15 maart 2016 Inhoud Jaarrekening Pagina: Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 3 Algemene toelichting op de balans en staat van baten

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Jaarrekening 2015 Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Zoetermeer, juni 2016 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2015 Staat van baten en lasten 2015 Toelichting grondslagen 1 2

Nadere informatie

Vorderingen Overige vorderingen Liquide middelen

Vorderingen Overige vorderingen Liquide middelen JAARREKENING 2016 BALANS PER 31 DECEMBER (na resultaatbestemming) (in duizenden euro s) 31 december 2016 31 december 2015 Activa Financiële vaste activa Converteerbare preferente en extra te verkrijgen

Nadere informatie

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH Jaarrekening Stichting CHAVAH 2015 1 Inhoudsopgave BESTUURSVERSLAG 3 JAARREKENING 2015 6 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 7 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014-15 8 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE JAARREKENING 2015

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Shoot Me

Jaarrekening 2013. Stichting Shoot Me Stichting Shoot Me vastgesteld op 3 juni 2014 inhoud Samenstellingsverklaring pagina 3 Bedrijfsgegevens en grondslagen pagina 4 Balans pagina 6 Staat van baten en lasten pagina 8 Toelichting op de Balans

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening pag. 1

JAARREKENING Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening pag. 1 JAARREKENING 2015 Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2015 - pag. 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2015 1. Bestuursverslag 2. Balans per 31-12-2015 3. Staat van Baten en Lasten over

Nadere informatie

WALDO STICHTING TE ODIJK. Jaarrekening 2013. 9 januari 2015

WALDO STICHTING TE ODIJK. Jaarrekening 2013. 9 januari 2015 WALDO STICHTING TE ODIJK Jaarrekening 2013 9 januari 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Ontbreken van de verklaring 2 3 Resultaat 3 4 Financiële positie 4 JAARREKENING 1 Balans

Nadere informatie

Rapport. aan de Directie en de Raad van Toezicht van Stichting CareClowns, Amersfoort

Rapport. aan de Directie en de Raad van Toezicht van Stichting CareClowns, Amersfoort Rapport aan de Directie en de Raad van Toezicht van inzake jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarekening Jaarrekening 2 Bijlagen Balans per 31 december 2014 3 Staat van baten en lasten over 2014 4 Kasstroom

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting KopGroep Bibliotheken

Jaarrekening Stichting KopGroep Bibliotheken Jaarrekening 2015 Stichting KopGroep Bibliotheken Den Helder, juli 2016 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2015 Staat van baten en lasten 2015 Toelichting grondslagen 1 2 3 Opgesteld

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt

Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt - 1 - BALANS PER 31-12-2014 (bedragen in euro s) ACTIEF 31 december 2014 31 december 2013 Toelichting Vaste

Nadere informatie

STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN

STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN JAARREKENING 2015 Versie: openbaar Vastgesteld: april 2016 Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming) Activa 31-12-2015 31-12-2014 Vaste activa Materiële

Nadere informatie

Publicatiestukken 2014 van Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert

Publicatiestukken 2014 van Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert Publicatiestukken 2014 van Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert Pagina 1 INHOUD 1 Balans op 31 december 2014 (na resultaatverdeling) 2 Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie

Mentelity foundation Baambrugge. Jaarrapport 2014

Mentelity foundation Baambrugge. Jaarrapport 2014 Baambrugge Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 2 Resultatenanalyse 3 3 Financiële positie 4 JAARREKENING OVERIGE GEGEVENS 1 Balans per 31 december 2014 5 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting Diaconessenhuis/Mariastichting tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis

Stichting Diaconessenhuis/Mariastichting tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis Jaarverslag 2013 tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis 2 Inhoudsopgave: Bestuursverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Resultatenrekening

Nadere informatie

SHOP T.a.v. het bestuur Herengracht EH DEN HAAG. Verkorte jaarrekening 2015

SHOP T.a.v. het bestuur Herengracht EH DEN HAAG. Verkorte jaarrekening 2015 SHOP T.a.v. het bestuur Herengracht 20 2511 EH DEN HAAG Verkorte jaarrekening 2015 SHOP T.a.v. het bestuur Herengracht 20 2511 EH DEN HAAG Verkorte jaarrekening 2015 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Materiële vaste activa Inventaris Financiële vaste activa Effecten Som der vaste activa

Materiële vaste activa Inventaris Financiële vaste activa Effecten Som der vaste activa 31 december 2015 31 december 2014 A c t i v a Vaste activa Materiële vaste activa Inventaris 376 472 Financiële vaste activa Effecten 203.357 203.357 Som der vaste activa 203.733 203.829 Vlottende activa

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 STICHTING HEEMSCHUT HULPFONDS AMSTERDAM

JAARREKENING 2015 STICHTING HEEMSCHUT HULPFONDS AMSTERDAM JAARREKENING 2015 STICHTING HEEMSCHUT HULPFONDS te AMSTERDAM INHOUD ALGEMEEN 1. Algemeen... 3 JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2015... 4 2. Staat van baten en lasten over 2015... 6 3. Grondslagen

Nadere informatie

Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat WD OMMEN Publicatiebalans 2014

Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat WD OMMEN Publicatiebalans 2014 Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat 49 7731 WD OMMEN Publicatiebalans 2014 Vastgesteld op de bestuursvergadering d.d. 30 december 2016. Kingdom Ministries De heer A. van der Laak

Nadere informatie