Evangelische gemeente De Fontein 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Evangelische gemeente De Fontein 1"

Transcriptie

1 Ga dus op weg en maak alle volken tot Mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb.mattheüs 28 : 19, 20 Evangelische gemeente De Fontein 1

2 Inleiding. Ik heb je bestemd tot een licht voor alle volken om redding te brengen, tot aan de uiteinden der aarde.( Hand. 13:47) In het visiestuk van de evangelische gemeente de Fontein kun je lezen dat wij een gemeente willen zijn die omziet naar de vele mensen, die in duisternis leven en op zoek zijn naar het doel van hun bestaan. Het is onze opdracht om ons licht zo te laten schijnen in deze donkere wereld, zoals Jezus ons zegt in Hand.13:47, dat de mensen die de Here Jezus nog niet als hun persoonlijke Verlosser en Heiland kennen, de weg naar Hem weten te vinden. Hoe kunnen wij, die in het licht van de Here Jezus leven en met Hem wandelen, onze medemens maar in het duister laten ronddolen?. Het is onze opdracht om uit te gaan en het evangelie uit te dragen aan onze medemensen. In Mattheüs 28: 19-20a geeft Jezus ons de grote zendingsopdracht: Ga dus op weg en maak alle volken tot Mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb. Het is Zijn opdracht, waar wij gehoor aan moeten geven! Zending is eigenlijk Gods methode om te vermenigvuldigen, zoals in 2 Timotheüs 2:1-2 beschreven staat: Gij dan, mijn kind, wees krachtig in de genade in Christus Jezus, en wat gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan vertrouwde mensen, die bekwaam zullen zijn om ook anderen te onderrichten. Als evangelische gemeente de Fontein hebben we de opdracht om mensen binnen de Fontein toe te rusten, zodat zij anderen het evangelie kunnen vertellen. Als we toegerust zijn, mogen we in Zijn kracht uitgaan om de wereld te bereiken met het evangelie. In Handelingen 1:8 staat: maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt, en gij zult Mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde. We hebben niet alleen de opdracht om in onze eigen omgeving te gaan evangeliseren, maar ook aan andere culturen en in andere landen. We hebben als Gods kinderen allemaal de opdracht om te getuigen, maar we mogen ook mensen uitzenden, die zich daartoe geroepen weten door God. In Handelingen 13: 2-3 staat: En terwijl zij vasten bij de dienst des Heren, zeide de Heilige Geest: Zondert Mij nu Barnabas en Saulus af voor het werk, waartoe Ik hen geroepen heb. Toen vasten en baden zij, en legden hun de handen op en lieten hen gaan. Evangelische gemeente De Fontein 2

3 Het is de taak van de thuisgemeente, om mensen uit te zenden, die door de Heilige Geest bevestigd en geroepen zijn, om hen in gebed, door vasten en door handoplegging te laten gaan. Samenvattend kunnen we dus zeggen dat het de opdracht van de Here Jezus voor een ieder van ons is, om de liefde van God en het levensveranderende verlossingswerk van Hemzelf op eigentijdse wijze uit te leggen en voor te leven aan de mensen in onze omgeving, in ons land en wereldwijd. Daarnaast mogen we de gelovigen helpen, toerusten en begeleiden om toegewijde volgelingen van Jezus Christus te zijn, die leven volgens de Bijbel, door de kracht van de Heilige geest. Doel van dit plan Dit beleidsplan voor zending en evangelisatie heeft tot doel de gemeente bewust te maken van de zendingsopdracht die er voor een ieder van ons ligt. De Here Jezus zegt dat wij het zout der aarde en het licht de wereld zijn en dat wij zo ons licht moeten laten schijnen voor de mensen, zodat zij onze goede werken zien en God de Vader zullen gaan verheerlijken. Het kan zijn dat de Here Jezus spoedig terugkomt en tot die tijd hebben wij de mogelijkheid om de mensen te bereiken met het evangelie, zodat ook zij verlost worden uit het rijk der duisternis en overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon Zijner liefde, in wie wij de verlossing hebben, de vergeving der zonden. (Col.1:13,14) De gemeente mag zich hierbij het volgende afvragen: weten wij dat dit onze roeping is? ervaren wij liefde/bewogenheid met de verloren mensen om ons heen? willen wij ons persoonlijk en als gemeente inzetten voor onze naaste? willen wij, een ieder met zijn/haar gaven of talenten actief bezig zijn in Gods koninkrijk? kennen we onze verantwoordelijkheid hierin? willen wij zendelingen begeleiden en zowel geestelijk als financieel ondersteunen? Samengevat: Willen wij een missionaire gemeente zijn? Hoe kunnen wij aan de slag gaan? In de eerste plaats moeten de mensen om ons heen aan ons kunnen zien dat wij een volgeling van de Here Jezus zijn. Ons leven moet een leesbare brief van Christus zijn ( 2Cor. 3:2 ); en Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. ( Fil. 4:5 ). De mensen om ons heen moeten in ons doen en laten kunnen zien, wat het geloof voor ons betekent en wat dat voor een uitwerking op ons leven heeft. Een door God verandert leven heeft aantrekkingskracht! In de tweede plaats: God heeft ons allemaal uniek geschapen; niemand is zoals u/jij. Evangelische gemeente De Fontein 3

4 We hebben allemaal onze gaven en talenten van God gekregen, om die ook daadwerkelijk in Zijn dienst te gaan gebruiken. Dat betekent dat van iedereen ook verwacht wordt dat hij of zij zijn plekje inneemt of dat nu is in de zending dichtbij (evangelisatie) of zending ver weg. De Heilige Geest heeft ons toegerust met een hoeveelheid aan gaven. Daarom zijn er ook veel manieren om gestalte te geven aan het getuige zijn: heel die veelkleurigheid kan daarbij ingeschakeld worden. Evangeliseren én dienen kan met woorden, maar het kan ook door daden: - door te helpen - door te organiseren - door te bidden - door gastvrij te zijn - door te spreken - door te zingen Hier zie je de relatie tussen woordverkondiging en diaconaat. Zo gezien kan niemand eigenlijk zeggen: getuigen zijn is niets voor mij, want iedereen kan wel op de één of andere manier dienstbaar zijn en ingeschakeld worden. We moeten niet alleen gavengericht evangeliseren, maar ook behoeftegericht. Mensen zijn lang niet altijd aanspreekbaar op hun geestelijke behoeften; maar vaak is het wel mogelijk om binnen te komen via hun psychische en relationele behoeften. Richt je op de behoeften van de ander, op zijn of haar belangstellingssfeer en leefwereld en niet in de eerste plaats wat wij zo graag willen. Behoeftegericht evangeliseren is de ander van dienst zijn: werkelijk geïnteresseerd zijn in wat de ander beweegt, aandacht hebben voor alle aspecten van diens leven. Denken vanuit die ander. Jezus kwam om te dienen, dus wij mogen/moeten in navolging van Hem ons ook dienstbaar opstellen, in woord en daad. De vraag hierbij is: Welke taak heeft de Here God voor mij persoonlijk klaarliggen? Wat zijn mijn gaven en talenten? Wil ik ze gaan ontdekken, door uit te stappen? Wil ik me laten toerusten in de mij door God gegeven taak? Het is belangrijk dat wij toegerust worden voor onze taak. Hoe kunnen wij een ander helpen als wij zelf geen stevig fundament onder ons hebben? Kan een blinde een blinde geleiden? Vanuit de eigen gemeente kan er toerusting gegeven worden. Van buiten de gemeente kunnen er cursussen gevolgd worden, b.v.: - aanstekelijk christen - creatieve evangelisatie - grote opdrachtschool - werken onder tieners Evangelische gemeente De Fontein 4

5 Methoden Er zijn verschillende methoden om te gaan evangeliseren, dichtbij of veraf. Ga ontdekken wat u/jou het meest aanspreekt. Doelgroepen * de zending ingaan; je baan opgeven en, in het binnenland of in het buitenland, je gaven en talenten fulltime in de dienst van God gaan gebruiken, om zo mensen te bereiken met het evangelie. * de alpha cursus, een kennismakingscursus met het christelijke geloof hierbij kunnen we denken aan een avond alpha, een ochtend alpha, een youth alpha * creatieve evangelisatie, m.b.v. ballonnen, schetsbord, verhaal, rebus, goocheltrucs * straatevangelisatie, d.m.v. dans, drama, zang, * deur aan deur evangelisatie * jeugdwerk, zowel voor kinderen als tieners * sportevenementen * film avonden * praise avonden * campingevangelisatie * ontmoetingsdiensten * vrouwenochtenden * mannenontbijt * marriage course * ? Welke mensen willen we bereiken? In principe alle mensen, dus Kinderen Tieners Studenten Mannen Vrouwen Echtparen Bijstandsmoeders Alleengaanden Asielzoekers Er zijn ontzettend veel mogelijkheden om mensen te bereiken met het evangelie, maar zoals in Matth. 9 : 37 staat: De oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig. Verstaan wij onze opdracht en onze roeping? Als mensen hun roeping verstaan, hoe gaan wij daar dan mee om? De vraag dringt zich daarbij aan ons op: Welke mensen gaan wij als evangelische gemeente de Fontein financieel ondersteunen, als zij een periode van hun leven, hun tijd en gaven inzetten in de dienst van de Heer? Evangelische gemeente De Fontein 5

6 Zij moeten de Here Jezus kennen als hun persoonlijke Heiland en Verlosser en door Hem geroepen zijn om voor een langere of kortere periode de zending in te gaan. Zij moeten, pastoraal gezien, voor de evangelische gemeente de Fontein als hun thuisgemeente gekozen hebben, en zich kunnen vinden in de visie van de Fontein om zelf daadwerkelijk een instrument in de hand van de Here te willen zijn, zodat Zijn liefde, Zijn kracht en Zijn genade als een krachtige fontein door hen heen zal gaan werken, naar de mensen die de Here Jezus nog niet als hun persoonlijke Verlosser en Redder kennen. Tijdens een persoonlijk gesprek, door één van de oudsten en de verantwoordelijke diaken voor zending en evangelisatie, met hen moet dit duidelijk worden. Het is belangrijk dat de zendelingen hun gezicht laten zien in de gemeente, zodat de mensen weten wie ze zijn en wat ze doen. We verwachten van hen daarbij dienstbaarheid en betrouwbaarheid binnen de gemeente, door een stimulerende en motiverende houding om zowel jongeren als ouderen te betrekken bij het zendingswerk, zodat ook de gemeente zendingsbewust wordt. Dit kan tijdens een verlofperiode of tijdens hun werkzaamheden als ze in Nederland hun zendingsterrein hebben. Ze moeten in eerste instantie zelf proberen een achterban te vormen die hen o.a. financieel ondersteunt, voordat wij hen financieel gaan bijstaan. We willen hun daarbij wel helpen om mensen te zoeken die zich voor hen willen inzetten, door bijv. in een thuisfrontcomissie te zitten, die achterban willen zijn of op een andere manier zich in willen zetten voor hulp aan de zendelingen. Het initiatief om financiële hulp te vragen ligt bij de zendelingen zelf. Zij moeten kunnen aantonen dat ze zich een langere periode toewijden aan de zending en daarvoor, minimaal een jaar, onbetaald verlof hebben opgenomen of hun werk hebben opgezegd. De lesfase, op een Bijbelschool of een zendingsorganisatie, is voor hun eigen rekening Als de zendelingen om een financiële bijdrage vragen aan de evangelische gemeente de Fontein, dan moeten zij: * inzicht geven in hun financiële situatie * hoeveel geld denken ze nodig te hebben? * inzicht in hun achterban en hoe daar aan gewerkt wordt * zijn er mogelijkheden om zelf geld bij te verdienen? Als de zendelingen door de evangelische gemeente de Fontein financieel gesteund worden, dan is het goed om die steun halfjaarlijks te evalueren en eventueel te herzien. Financieel gezien, moet er een verdeelsleutel gemaakt worden, in welke mate we verschillende zendelingen steunen. (Iemand die bijv. bij het EBC werkt krijgt kost, inwoning en ziektekostenverzekering van het EBC, terwijl zendelingen bij J.m.e.O. alles zelf moeten bekostigen en zelfs nog geld mee moeten nemen). Evangelische gemeente De Fontein 6

7 De beslissing om zendelingen te gaan ondersteunen ligt bij de Raad van Oudsten. Thuisfrontcommissies. In de zending is een belangrijke taak weggelegd voor mensen die zendelingen ondersteunen in het vervullen van hun roeping. Net zoals het belangrijk is dat de zendeling Gods roepstem heeft verstaan en daar aan gehoor geeft, zo is het ook belangrijk dat zijn of haar gemeente die roeping bevestigt en hem of haar uitzendt als lid van het Lichaam. Om een zendeling zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen is het van belang om een thuisfrontcommissie op te richten, die uit een klein team van familie, gemeenteleden of vrienden bestaat, die de zendeling op verschillende vlakken kan ondersteunen. De voornaamste taken van een TFC zijn: ~ contact onderhouden met de zendeling, de gemeente en de betreffende zendingsorganisatie ~ geestelijke en morele ondersteuning bieden, zowel in de voorbereidingstijd als op het veld ~ gebedsondersteuning ~ werven van financiële steun ~ verlenen van praktische ondersteuning, zoals het verzorgen van nieuwsbrieven, geldzaken, belastingzaken, huisvesting als de zendeling op verlof komt etc. ~ de gemeente regelmatig op de hoogte houden over het wel en wee van de zendeling Samenvattend Als evangelische gemeente de Fontein hopen we een missionaire gemeente te zijn, die in liefde omziet naar de mensen om ons heen. We willen gehoor geven aan de zendingsopdracht die de Here Jezus ons gegeven heeft: Ga dus op weg en maak alle volken tot Mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb. We hoeven dit niet in eigen kracht te doen, want de Here Jezus voegt er aan toe: En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld. Evangelische gemeente De Fontein 7

Gemeentevisie van de evangelische gemeente te Ommen (aanvaard februari 2014 )

Gemeentevisie van de evangelische gemeente te Ommen (aanvaard februari 2014 ) Gemeentevisie van de evangelische gemeente te Ommen (aanvaard februari 2014 ) 1. Het hoofd van de gemeente: Onze Here Jezus Christus is het hoofd van Zijn gemeente. Hij werkt in en door de gemeente door

Nadere informatie

Preek Waarom zou ik belijdenis doen?

Preek Waarom zou ik belijdenis doen? Preek Waarom zou ik belijdenis doen? Waarom zou ik belijdenis doen? Deze vraag kom ik regelmatig tegen. Met als mogelijke reacties: Ik ben niet goed genoeg. Ik zondig immers elke dag; of, wat is de meerwaarde

Nadere informatie

Wie ik ben in Christus

Wie ik ben in Christus Wie ik ben in Christus Mijn identiteit Jos Douma www.tijdmetjezus.nl Dag 1 Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen 2 Korintiërs 5:17

Nadere informatie

1. Jezus is heel ver van ons

1. Jezus is heel ver van ons Waar is Jezus nu? 1 Gemeente van de Here Jezus, Waar is Jezus nu? Op dit moment? Een vraag die kinderen zomaar kunnen stellen. Ze zien Bob de Bouwer op tv. Ze zien en horen K3. Zo groeien we op. Alles

Nadere informatie

De kerk die toekomst heeft

De kerk die toekomst heeft De kerk die toekomst heeft De redactie van het Contactblad heeft me gevraagd een stukje te schrijven over de kerk van de toekomst, met als achtergrond de opgedane ervaring in Colombia en Rwanda. In Colombia

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht Lees : Mattheüs 18:21-35 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was,heeft Hij gelijkenissen verteld

Nadere informatie

EEN 10 VOOR CATECHESE!

EEN 10 VOOR CATECHESE! EEN 10 VOOR CATECHESE! Aandacht voor de kwaliteit van leren geloven in de gemeente Een handreiking Auteurs: Wielie Elhorst en Arie de Winter Beraadsgroep Catechese Protestantse Kerk in Nederland Inhoud

Nadere informatie

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 9 t/m 11

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 9 t/m 11 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3 en 4 Artikel 9 t/m 11 Werkboek 9 Dordtse Leerregels hoofdstuk 3 en 4 artikel 9 t/m 11 Boven artikel 9 t/m 11 schrijven we : Het is door U, door U alleen, om het eeuwig welbehagen.

Nadere informatie

Preek n.a.v. Gen 11:27-12:9

Preek n.a.v. Gen 11:27-12:9 Preek n.a.v. Gen 11:27-12:9 [meteen dia 1] Wie zou hier voor geen goud weg willen? Dalfsen: mooie plek om te wonen. Wil je niet weg. Voor velen geldt: geboren, getogen, al diverse generaties wonen hier.

Nadere informatie

1 Korinthiërs 15:14, 17b-19 Pasen 2011

1 Korinthiërs 15:14, 17b-19 Pasen 2011 1 Korinthiërs 15:14, 17b-19 Pasen 2011 Z. Opw. 46 (Vader, ik aanbid U) Belijdenis van afhankelijkheid Vredegroet van God Z. Opw. 207 ( Mijn God, ik zal U verhogen) Wetslezing Z. Opw. 244 (welzalig de man)

Nadere informatie

Lopen over water (Geloven met Petrus 2)

Lopen over water (Geloven met Petrus 2) Lopen over water (Geloven met Petrus 2) Preek over Matteüs 14:22-33 (ds. Jos Douma) Meteen daarna gelastte hij de leerlingen in de boot te stappen en alvast vooruit te gaan naar de overkant, hij zou ook

Nadere informatie

Kerk zijn vandaag en de toekomst van de parochies. Pastorale brief. Mgr. Jozef De Kesel

Kerk zijn vandaag en de toekomst van de parochies. Pastorale brief. Mgr. Jozef De Kesel Kerk zijn vandaag en de toekomst van de parochies Pastorale brief Mgr. Jozef De Kesel 1 Kerk zijn vandaag en de toekomst van de parochies Volgend jaar zal het vijftig jaar geleden zijn dat paus Johannes

Nadere informatie

Kraanvogelstraat 1 3815 TP Amersfoort 1

Kraanvogelstraat 1 3815 TP Amersfoort 1 Hoe word ik een kind van God? Paul de Cock PIG Pinkster Gemeente Immanuël Kraanvogelstraat 1 3815 TP Amersfoort 1 Hoe wordt ik een kind van God? Van oorsprong is de mens geschapen als kind van God. Adam

Nadere informatie

p1424 Terneuzen, 16 november 2014 Thema: dankbaarheid maakt je een ander mens Gemeente van Christus,

p1424 Terneuzen, 16 november 2014 Thema: dankbaarheid maakt je een ander mens Gemeente van Christus, p1424 Terneuzen, 16 november 2014 Thema: dankbaarheid maakt je een ander mens Liturgie Votum en groet Gezang 140 : 1,2,3 GK Gebed Schriftlezing door Eric Roose 2 Korintiërs 5,11-21 Psalm 116 : 1,2,10 Preek

Nadere informatie

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 12 t/m 14

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 12 t/m 14 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3 en 4 Artikel 12 t/m 14 Werkboek 10 Dordtse Leerregels hoofdstuk 3 en 4 artikel 12 t/m 14 Boven artikel 12 t/m 14 schrijven we : wedergeboorte en geloof In dit werkboek gaat

Nadere informatie

Gebruik de 5 stappen methode voor bijbelstudie (of gebruik de vragen die onder aan de tekst staan).

Gebruik de 5 stappen methode voor bijbelstudie (of gebruik de vragen die onder aan de tekst staan). Johannes 20:1-31 Gebruik de 5 stappen methode voor bijbelstudie (of gebruik de vragen die onder aan de tekst staan). Inhoud van deze les (Betacursus 20) De opstanding vroeg op de eerste dag van de week

Nadere informatie

De glans van Gods woord

De glans van Gods woord De glans van Gods woord Nederlandse Bisschoppenconferentie Brief over catechese "In elke fase van het levenslang durend catechetisch proces moet de catecheet op gepaste wijze verhalen hoe gelovigen, geleid

Nadere informatie

DE TIJD SAMENVOUWEN veertig keer samenvouwen - viering rond woord & brood -

DE TIJD SAMENVOUWEN veertig keer samenvouwen - viering rond woord & brood - DE TIJD SAMENVOUWEN veertig keer samenvouwen - viering rond woord & brood - derde vastenzondag 8 maart 2015 Bij het binnenkomen komen misdienaars Michiel en Sarah met voorganger Gert en lectoren Hildegart

Nadere informatie

Thema voor het huisbezoekseizoen 2003-2004. Gods Liefde & Trouw. Gereformeerde Kerk vrijgemaakt te Pijnacker - Nootdorp. September 2003 Blz.

Thema voor het huisbezoekseizoen 2003-2004. Gods Liefde & Trouw. Gereformeerde Kerk vrijgemaakt te Pijnacker - Nootdorp. September 2003 Blz. Gods Liefde & Trouw Gereformeerde Kerk vrijgemaakt te Pijnacker - Nootdorp September 2003 Blz. 1/7 September 2003 Blz. 2/7 Gods liefde en trouw Inleiding We gaan dit jaar in de gemeente doorspreken over

Nadere informatie

Waarom het de moeite waard is Christen te zijn. Norbert Lieth. Waarom het de moeite waard is Christen te zijn

Waarom het de moeite waard is Christen te zijn. Norbert Lieth. Waarom het de moeite waard is Christen te zijn Norbert Lieth Waarom het de moeite waard is Christen te zijn 1 2 Waarom het de moeite waard is Christen te zijn Norbert Lieth Waarom het de moeite waard is Christen te zijn Uitgeverij Middernachtsroep

Nadere informatie

ze (engelen) zijn door Hem (Christus) en tot Hem geschapen.

ze (engelen) zijn door Hem (Christus) en tot Hem geschapen. M.G. de Koning ENGELEN, ZE ZIJN ER (WEER) ze (engelen) zijn door Hem (Christus) en tot Hem geschapen. Oude Sporen 2008 2 Engelen, ze zijn er (weer) INHOUD Voorwoord...3 1. Het begin...4 2. De uitverkoren

Nadere informatie

DEEL 1. God heeft zich bekendgemaakt

DEEL 1. God heeft zich bekendgemaakt DEEL 1 God heeft zich bekendgemaakt BEWOGENHEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding... 3 Deel 1 - God heeft Zich bekend gemaakt 1. God de Schepper... 5 2. God de Almachtige... 7 3. God, de eeuwige Getrouwe...

Nadere informatie

Johannes 14:1-31. Jezus gaat naar God de Vader (14:1-3) Jezus is de weg naar God de Vader (14:4-6)

Johannes 14:1-31. Jezus gaat naar God de Vader (14:1-3) Jezus is de weg naar God de Vader (14:4-6) Johannes 14:1-31 Gebruik de 5 stappen methode voor bijbelstudie (of gebruik de vragen die onder aan de tekst staan). Inhoud van deze les (Betacursus 14) Jezus gaat naar God de Vader (14:1-3)... 1 Jezus

Nadere informatie

Ben ik wel uitverkoren?

Ben ik wel uitverkoren? Bijschrift bij de foto - De schapen: in Johannes 10:11,16 zegt de Heere Jezus: Ik ben de goede Herder; de goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Ik heb nog andere schapen, die van dezen stal niet

Nadere informatie

Verlangen naar verandering!? (1) Ooh, wat mooi! De hoopvolle belofte van 2 Korintiërs 3:18. ds. Jos Douma, Fonteinkerk Haarlem

Verlangen naar verandering!? (1) Ooh, wat mooi! De hoopvolle belofte van 2 Korintiërs 3:18. ds. Jos Douma, Fonteinkerk Haarlem Verlangen naar verandering!? (1) Ooh, wat mooi! De hoopvolle belofte van 2 Korintiërs 3:18 ds. Jos Douma, Fonteinkerk Haarlem kijk voor ondersteunende materialen op: www.josdouma.nl/3vers18 Wij allen die

Nadere informatie

Genade. Home :: Abonneren ::

Genade. Home :: Abonneren :: Home :: Abonneren :: Redactioneel Van de BODEMWeb WebBODEM: Interessante weblinksgemeenschapsleven?! Wat truttig! Ik noem dat 'community'.levensveranderende gemeenschappencolumn De hond of de kateen samenbindende

Nadere informatie

KERKORDE ORDINANTIES. van de Protestantse Kerk in Nederland

KERKORDE ORDINANTIES. van de Protestantse Kerk in Nederland KERKORDE en ORDINANTIES van de Protestantse Kerk in Nederland KERKORDE VAN DE PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND (versie maart 2015) INHOUDSOPGAVE KERKORDE VAN DE PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND... 3 ORDINANTIE

Nadere informatie

Een koning als geen ander!

Een koning als geen ander! Een koning als geen ander! - viering rond woord en brood - Ten Bos, 23 november 2014] Bij het binnenkomen komen misdienaars (namen) en lectoren (namen) met [de voorganger] mee uit de sacristie. Ze stappen

Nadere informatie

En toen was er voor mij niemand meer

En toen was er voor mij niemand meer En toen was er voor mij niemand meer Over godsdienst en incest De samenwerkende synoden van de Nederlandse Hervormde Kerk de Gereformeerde Kerken in Nederland de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk

Nadere informatie