EVALUATIE NOTA BEGRAVEN EN BEGRAAFPLAATSEN WINSUM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EVALUATIE NOTA BEGRAVEN EN BEGRAAFPLAATSEN WINSUM"

Transcriptie

1 EVALUATIE NOTA BEGRAVEN EN BEGRAAFPLAATSEN WINSUM januari 2014

2

3 Inhoud 1.INLEIDING AANPAK ONDERZOEK DE UITKOMSTEN EN DE STAND VAN ZAKEN OPTIES ADVIES/VOORSTEL

4 2

5 1.INLEIDING In 2011 heeft de raad van de gemeente Winsum de Nota Begraven en Begraafplaatsen in de Gemeente Winsum vastgesteld. Een nota met de componenten Beleid, Beheerverordening, Legesverordening, Tarieventabel en het Uitvoeringsbesluit. De visies die het college had benoemd in de Visienota Bezuinigingen maakten deel uit van de gehanteerde uitgangspunten. In deze nota werd o.a. de mogelijkheid tot het ruimen van graven belicht en het verlengen van grafrechten. In de tarieventabel 2012 werden vervolgens de nieuwe tarieven vastgesteld. Deze notitie kan worden beschouwd als een evaluatie van de Nota Begraven en Begraafplaatsen in de gemeente Winsum. WETTELIJKE KADERS Bij de opstelling van het beleid zijn een aantal artikelen in de Wet op de Lijkbezorging leidend. Dit zijn belangrijke artikelen waar de houders van begraafplaatsen rekening mee moeten houden. Naast de landelijke wettelijke kaders is er, bij de vaststelling van de beheerverordening in 2011, door de raad ook een besluit genomen over het proces van uitgeven en verlengen van het grafrecht. In deze beheerverordening is ook het proces van ruiming van graven, urnengraven en urnennissen opgenomen. Wet op de Lijkbezorging (landelijk) Wet op de Lijkbezorging (Wlb) van 7 maart 1991, houdende nieuwe bepalingen betreffende de lijkbezorging (nog steeds geldend) Artikel 28 1.Een uitsluitend recht op een graf, welke vorm aan dit recht ook wordt gegeven, kan uitsluitend schriftelijk worden gevestigd. Het recht kan voor onbepaalde tijd of voor een bepaalde tijd van ten minste tien jaar worden verleend. Het voor bepaalde tijd verleende recht wordt op verzoek, mits gedaan binnen twee jaar voor het verstrijken van de termijn, telkens verlengd, met dien verstande dat de houder van de begraafplaats kan bepalen dat een periode van verlenging niet korter is dan vijf jaar en niet langer is dan twintig jaar. Het uitsluitend recht op een graf is geen registergoed. 2. Binnen een jaar na de aanvang van de termijn waarin verlenging van het recht kan worden verzocht doet de houder van de begraafplaats aan de rechthebbende wiens adres hem bekend is, schriftelijk mededeling van het verstrijken van de termijn en van het bepaalde in het eerste lid. (Note: deze verplichting geldt vanaf 7 maart 1991) 3. Indien niet binnen drie maanden na verzending van de mededeling, bedoeld in het tweede lid, om verlenging van het recht is verzocht, maakt de houder van de begraafplaats de mededeling bekend bij het graf en bij de ingang van de begraafplaats, tot het einde van de periode waarvoor het recht was gevestigd. 3

6 4. In geval van kennelijke verwaarlozing van het onderhoud van een particulier graf, kan de houder van de begraafplaats, voor zover de plicht tot onderhoud niet bij hem ligt, deze verwaarlozing vastleggen in een schriftelijke verklaring, die hij toezendt aan de rechthebbende, die binnen één jaar na ontvangst in het onderhoud voorziet. 5. Indien de ontvangst van de verklaring, bedoeld in het vierde lid, niet bevestigd wordt, maakt de houder van de begraafplaats de verklaring bekend bij het graf en bij de ingang van de begraafplaats, gedurende een periode van vijf jaar dan wel totdat in die periode in het onderhoud is voorzien. 6. Indien toepassing is gegeven aan het vierde of vijfde lid en niet alsnog in het onderhoud van het graf is voorzien, vervalt het recht op het graf op het moment dat de periode van één dan wel vijf jaar, bedoeld in het vierde respectievelijk vijfde lid, is verstreken. 7. Indien het recht op het graf nog geen tien jaar is gevestigd op het moment dat de periode, bedoeld in het vijfde lid is verstreken, blijft de bekendmaking in stand totdat de periode van tien jaar is verstreken dan wel totdat in die periode in het onderhoud is voorzien. Indien niet voordien in het onderhoud van het graf is voorzien, vervalt het recht op het graf zodra de termijn van tien jaar is verstreken. Procedure verlengen kort samengevat De houder van de begraafplaats (in ons geval de gemeente): moet sinds 7 maart 1991 (Wlb, art 28, lid 2) de rechthebbenden wiens adres hem bekend is aanschrijven als de termijn van grafrecht verstrijkt, voordien hoefde dit niet. Primair ligt het belang van tijdig verlengen natuurlijk bij de rechthebbenden zelf. Als rechthebbenden aangeven de rechten niet te willen verlengen na het verstrijken van de termijn van grafrecht vervallen deze aan de gemeente. Belanghebbenden van algemene graven, in het verleden de armengraven en thans graven waarin de overledene op kosten van de gemeente is begraven, zijn geen rechthebbenden en kunnen het grafrecht niet verkrijgen. De houder van de begraafplaats, de gemeente in dit geval, is gerechtigd het graf te ruimen als de wettelijke termijn van 10 jaar grafrust is verstreken. Wet- en regelgeving (lokaal) Over het proces van uitgeven en verlengen van het grafrecht is door de raad al een besluit genomen bij de vaststelling van de beheerverordening in De Wet op de Lijkbezorging vormde de basis bij het opstellen van deze verordening. In de beheerverordening staat het volgende: Artikel 14. Termijnen particuliere graven 1.Het college verleent, voor zover de daartoe bestemde ruimte van de begraafplaats(en) dat toelaat, op een daartoe bij hen schriftelijk in te dienen aanvraag, voor de tijd van twintig jaar recht op een particulier graf. De termijn begint te lopen op de datum waarop het particuliere graf is uitgegeven. 4

7 2.Het in het eerste lid van dit artikel bedoelde recht wordt op aanvraag van de rechthebbende verlengd telkens met een termijn van tien jaar, mits de aanvraag voor het verstrijken van de lopende termijn wordt ingediend. 3.Het college geeft de mogelijkheid, in het geval van een verlenging zoals bedoelt als in het derde lid van artikel 8, de termijn voor een particulier graf van een aansluitend begraven partner overeenkomstig te verlengen. Artikel 23. Ruiming, bezorging van overblijfselen en as 1.Het voornemen van het college om een graf te ruimen wordt ten minste een jaar voorafgaande aan het tijdstip waarop het graf geruimd zal worden per brief aan de rechthebbende of, wanneer het een algemeen graf betreft, aan de belanghebbende bekend gemaakt. Wanneer het adres van de rechthebbende of belanghebbende niet bekend is maakt het college het voornemen tot ruiming van het graf gedurende ten minste een jaar voorafgaande aan het tijdstip van ruiming door middel van een bij het graf te plaatsen bordje en bij de ingang van de begraafplaats op het mededelingenbord bekend. 2. AANPAK ONDERZOEK Er is besloten om actief beleid te voeren op het innen van leges voor het verlengen van de vervallen grafrechten. Rechthebbenden werden tot dusver niet aangeschreven en rechthebbenden meldden zich ook niet zelf. Omdat de termijn van grafrecht hierdoor nooit werd verlengd kunnen veel graven daardoor tot op heden kosteloos voortbestaan. Om vast te kunnen stellen om welke graven het gaat moeten alle graftermijnen en rechthebbenden bekend zijn. We moeten dus kunnen beschikken over zowel de namen en als de adresgegevens van de actuele rechthebbenden. Het werd al snel duidelijk dat deze gegevens incompleet waren omdat de termijnen niet per graf gekoppeld waren aan de gravenadministratie en bovendien niet alle grafgegevens klopten of volledig waren. Een zorgvuldig onderzoek was daarom onvermijdelijk. Hiermee is in 2012 gestart. Als eerste werden de gegevens van de algemene begraafplaats van Baflo verzameld. Uit een verordening van de voormalige gemeente Baflo bleek dat vanaf 1974 tot 1992 grafrecht voor een termijn van 30 jaar was verleend. Omdat deze termijn in de meeste gevallen was verstreken werd besloten om te onderzoeken of hier een begin kon worden gemaakt met de aanschrijving van rechthebbenden en het aanbieden van het verlengen van de grafrechten voor een periode van tien jaar. Van een deel van de graven waarvan het grafrecht van 30 jaar inmiddels was verlopen werden de actuele rechthebbenden achterhaald en aangeschreven. Omdat er in het verleden nog nooit sprake was geweest van het moeten verlengen van de grafrechten voelden de betrokkenen zich overvallen en werd er emotioneel gereageerd. Een vertegenwoordiging van rechthebbenden schreef een brief, men vormde een werkgroep en deze werkgroep werd vervolgens door de wethouder uitgenodigd voor een gesprek. Tijdens twee bijeenkomsten werden standpunten uitgewisseld, toegelicht en werden vragen gesteld en beantwoord. Er werd besproken dat, op basis van zorgvuldigheid en gelijkheid, eerst de gegevens van de overige begraafplaatsen in de gemeente Winsum op dezelfde wijze zouden worden gecontroleerd. Omdat 5

8 rechthebbenden pas daarna kunnen worden aangeschreven, werd de verlenging van het grafrecht in Baflo voorlopig opgeschort. Om de gegevens van alle begraafplaatsen compleet in beeld te krijgen werd niet alleen het archief van de gemeente Winsum doorzocht. Ook het Groninger Archief werd meerdere keren bezocht en er werden oude kerkboeken nageplozen. Er zijn veel situatiefoto s op de begraafplaatsen gemaakt. Dit noodzakelijke veldwerk kostte veel tijd en was pas rond de zomervakantie 2013 afgerond. 3. DE UITKOMSTEN EN DE STAND VAN ZAKEN Het in 2012 uitgestippeld tijdpad bleek dus veel te optimistisch. Wat in eerste instantie een gewone administratieve klus leek werd uiteindelijk een zeer complex en tijdrovend onderzoek. Om alle gegevens in beeld te krijgen moesten alle administraties van de afgelopen jaren worden achterhaald en gecontroleerd. Deze administraties gaan zelfs terug tot eind Wat is geconstateerd tijdens het onderzoek? -In het verleden is van diverse graven het onderhoud voor onbepaalde tijd afgekocht en deels voor bepaalde tijd. In veel gevallen is die bepaalde tijd termijn alweer verstreken. -In de loop der jaren zijn grafnummers hier en daar gewijzigd maar dit is niet consequent aangepast in de gravenadministratie. -In de jaren vijfig hebben enkele gemeenten rechthebbenden aangeschreven om rechten over te laten schrijven omdat de rechthebbende was overleden etc. Daarna is dit niet meer voorgekomen. Hier wordt inmiddels weer actief beleid op gevoerd. -Grafrechten die destijds niet zijn overgeschreven zijn vervallen aan de gemeente. Hier en daar zijn monumenten verwijderd maar dit is niet in alle gevallen gebeurd. De reden daarvan is niet meer te achterhalen. Het onderhoud van de monumenten die niet zijn verwijderd is sindsdien voor rekening van de gemeente. -De aanleiding om rechthebbenden destijds aan te schrijven kwam vermoedelijk voort uit het feit dat toen van grafregisters in boekvorm werd overgestapt op een kaartregister. -In het verleden zijn verordeningen diverse keren aangepast voor wat betreft de termijn van grafrecht, onderhoud etc. -Op enkele begraafplaatsen zijn in het verleden reeds graven (de zgn. armenlapjes) geruimd. -Vroeger werden er verschillende graftermijnen voor dezelfde begraafplaatsen gehanteerd. Het verschil werd verklaard door de klasse waar men werd begraven. De eerste klasse was duurder dan de tweede klasse en kende een langere termijn van grafrecht bijvoorbeeld 60 jaar. Voor de tweede klasse gold dan bijvoorbeeld een graftermijn van 40 jaar. Ook was er sprake van zgn. armenlapjes waar onvermogenden werden begraven. 6

9 -Van rechthebbenden (vroeger ook aangevers van overlijden) is vele jaren alleen maar de naam genoteerd, adresgegevens ontbreken. De zoektocht naar rechthebbenden is dan onmogelijk omdat er niet voldoende informatie uit het verleden beschikbaar is. Aanknopingspunten ontbreken. -Van ooit begraven armen en kinderen zijn wel gegevens bekend maar het is niet bekend waar ze begraven zijn (geweest). Er is in het verleden geruimd of zelfs overheen begraven. Collega s van de buitendienst komen soms bij het plaatsen van een grafkelder nog menselijke resten tegen. -De administratieve overzettingen van boek naar kaart naar computer zijn niet foutloos verlopen. Bovendien is destijds bij de laatste overzetting als graftermijn bij alle graven voor onbepaalde tijd vermeld, terwijl hier, naar nu blijkt, nogal wat variatie in is. In het verleden zijn de graftermijnen in verordeningen immers regelmatig gewijzigd. -Voor het achterhalen van de gegevens bleek het raadplegen van het eigen archief niet voldoende, ook aan het Groninger Archief is meerdere keren een bezoek gebracht om te trachten nog ontbrekende gegevens te achterhalen. Dit is diverse keren succesvol geweest. -We hebben vastgesteld dat, ondanks het feit dat grafrechten voor bepaalde termijn werden verleend, er tot dusver geen verlenging van grafrecht heeft plaatsgevonden als deze termijn was verstreken. Gemeenten schreven de rechthebbenden niet aan en rechthebbenden meldden zich niet bij de gemeenten. Veel graven kunnen daardoor tot op heden kosteloos voortbestaan. Wat heeft het onderzoek tot dusver opgeleverd? -Dat de gegevens van alle graven en overledenen zijn geïnventariseerd en juist in kaart zijn gebracht. -Dat destijds in oude verordeningen geldende graftermijnen zijn gekoppeld aan de uitgiftedata van de graven of het moment van begraven. Soms ging deze termijn namelijk pas lopen nadat de begrafenis had plaatsgevonden, de rechten werden eerder al gevestigd. -Een verloren gewaand deel van de administratie van Baflo werd teruggevonden. De gegevens vanaf 1870 zijn nu bekend, wie er begraven is in een graf, wanneer men is overleden en wie de toenmalige rechthebbende was. -De helft van de gravenadministratie is voor wat betreft de gegevens van de overledenen, termijnen etc. inmiddels gecontroleerd en bijgewerkt. De grafgegevens van de begraafplaatsen Adorp, Sauwerd en Winsum moeten nog worden gecontroleerd. Wie de rechthebbenden zijn wordt in de tweede fase van het onderzoek gecontroleerd. Als rechthebbenden door ons worden aangeschreven zijn er aantal uitkomsten mogelijk: 1. Rechthebbende wil verlengen: Het grafrecht wordt voor tien jaar verlengd nadat de rechthebbende de verschuldigde leges heeft voldaan. Als de graftermijn al is verstreken is er feitelijk geen sprake meer van verlenging. Het graf kan daardoor ook opnieuw (voor 20 jaar) aan de eerdere rechthebbende worden uitgegeven. 7

10 2. Rechthebbende wil niet verlengen: De grafrechten vervallen aan de gemeente. Wil een familielid of andere belangstellende de rechten later alsnog op zijn/haar naam over laten schrijven dan is ook sprake van een nieuwe uitgifte van het graf. Zonder overschrijving van de vorige rechthebbende, aaneensluitend op de inmiddels afgelopen termijn, is er namelijk geen sprake meer van verlenging. 3. Rechthebbende meldt zich niet en is niet te achterhalen: Als een rechthebbende zich niet bij ons meldt en wij deze, door verhuizing of overlijden, ook niet zelf kunnen achterhalen, zullen de rechten uiteindelijk ook aan de gemeente vervallen. De gemeente moet wel moeite doen om mogelijke opvolgers van een rechthebbende te achterhalen. Zo kan bijvoorbeeld een oproep gedaan worden in een lokale krant, op de website, informatiebord op de begraafplaats of een bordje bij het graf geplaatst worden met het verzoek of belangstellenden zich willen melden. Een termijn van een jaar is in het laatste geval wenselijk om bijvoorbeeld mensen te bereiken die vanwege een verjaardag of trouwdag zo nu en dan het graf bezoeken. Graven waarvoor zich niemand meldt kunnen vervolgens na 5 jaar geruimd worden. Het grafrecht kan ook andere redenen vervallen aan de gemeente (zie Wlb, artikel 28, lid 4,5,6,7): 1. Onderhoud: Ook door het niet onderhouden van het graf kunnen uiteindelijk de grafrechten komen te vervallen aan de gemeente. Voordat het zover is moet wel een zorgvuldige procedure worden gevolgd die gebonden is aan termijnen. De rechthebbende moet een jaar de tijd krijgen om het graf op te knappen. Gebeurt dat niet (of meldt zich niemand) dan vervalt het grafrecht na vijf jaar. Overigens moeten in de verordening wel criteria worden opgenomen wat onder verwaarlozing wordt verstaan. 2. Grafrecht voor onbepaalde tijd: Bij een eeuwigdurend graf vervallen de grafrechten niet door verjaring. Maar als een gemeente besluit om de actuele rechthebbenden te vinden en er is geen rechthebbende die de oude rechten opeist, dan vervalt het grafrecht toch aan de gemeente. In dat geval kan ook tot ruiming worden overgegaan. Soms is in de oude verordeningen opgenomen dat bij het overlijden van een geregistreerde rechthebbende zich binnen 1 jaar een nieuwe rechthebbende moet melden. Gebeurt dat niet, dan kan zelfs tot ruiming over worden gegaan zonder verdere informatieverplichtingen. Ontwikkelingen begraven Om na te gaan of de verhoging van de leges effect heeft op het aantal begrafenissen in onze gemeente zijn de cijfers van de afgelopen vijf jaren verzameld en is gesproken met de diverse betrokkenen. Ook is vakliteratuur geraadpleegd. 8

11 Overleden Nieuwe Nieuwe Bestaande Elders Begraven in begraven of Niet begraven grafrechten urnennis grafrechten Winsum gecremeerd in Winsum ,93% ,29% ,74% ,12% ,13% In 2011 zijn er weliswaar minder burgers overleden in de gemeente Winsum maar werd er relatief meer begraven. Dit verklaart de trendbreuk ten opzichte van de overige jaren. Uitgegeven grafrecht per begraafplaats: Adorp Baflo Ezinge Garnwerd Feerwerd Sauwerd Winsum Totaal De afnemende belangstelling voor begraven doet zich niet alleen in onze gemeente voor, het is een landelijke trend. Landelijk gezien wordt er nog in ongeveer 40% van alle gevallen begraven. In Winsum staat het verpleeghuis de 12 Hoven, hier overlijden jaarlijks enkele tientallen (>50) bewoners per jaar. Van dit aantal is 95% niet afkomstig uit de gemeente Winsum. Zij worden, als ze worden begraven, niet in onze gemeente begraven. Dit heeft een negatieve invloed op het aantal begrafenissen in onze gemeente. Als inwoners van de gemeente Winsum worden begraven in een andere gemeente dan is dat volgens de uitvaartverzorgers omdat men daar in het verleden al grafrecht heeft gevestigd of dat er, om andere redenen, nog een band is met die gemeente. Uitwijk vanwege te hoge leges wordt niet bevestigd. Verklaring afname aantal begrafenissen De afname is te verklaren door een aantal ontwikkelingen: - In kerkelijke kringen werd vroeger niet gecremeerd, tegenwoordig gebeurt dat regelmatig. - De keus om nabestaanden naderhand niet voor hoge kosten te stellen is steeds vaker reden om voor crematie te kiezen. 9

12 De keuze voor een begrafenis of crematie bepaalt een groot deel van de totale uitvaartkosten. Begrafeniskosten zijn hoger dan de kosten voor een crematie. Dit komt omdat begrafeniskosten voor een deel bestaan uit grafkosten. De kosten voor een crematie zijn lager dan voor een begrafenis omdat er geen leges voor grafrechten en begraven etc. verschuldigd zijn. Ook is er geen grafbedekking nodig en wil men de urn in een urnennis of urnengraf plaatsen dan gelden hiervoor lagere tarieven dan voor een graf. Kosten crematie Uit informatie van Monuta blijkt dat de gemiddelde crematiekosten in Nederland 1.100,00 bedragen. Naast de crematiekosten zijn natuurlijk er ook nog kosten voor andere onderdelen die bij een uitvaart horen. Bijvoorbeeld de basiskosten, die gelden voor zowel een crematie als begrafenis. In de basiskosten zitten de diensten van de uitvaartverzorger, bezorging van de kist en de laatste verzorging van de overledene. Gemiddeld komt men dan vaak uit op een bedrag rond 4.000,--. Kosten begraven Uit een onderzoek van het dagblad de Telegraaf in juni 2013 blijkt dat een begrafenis gemiddeld 5.000,00 tot 8.000,00 kost. Een begrafenis is vooral door de kosten àchteraf duurder dan een crematie. Verhoging leges De verhoging van de leges heeft een deel van onze burgers aan het denken gezet. Tegenwoordig wordt er, bij leven, regelmatig informatie ingewonnen en worden keuzes gemaakt. Op het onderwerp overlijden en begraven rust minder een taboe dan vroeger het geval was. Enkele burgers hebben laten weten dat ze het tarief te hoog vinden voor hetgeen wordt geboden, sommigen vinden de tarieven hoe dan ook te hoog. Op dit moment bedragen de leges voor een graf 2.255,00 voor een periode van 20 jaar, voor een urnengraf 1.648,00. Doordat nu ook in jaarlijkse termijnen kan worden betaald is per jaar 112,75 respectievelijk 82,40.. In gevallen waar de achtergebleven partner ook direct voor een tweede graf het grafrecht wil vestigen verdubbelt echter dit bedrag. Als de nabestaande jong is moet ook dit grafrecht na 20 jaar eventueel nog een aantal keren voor 10 jaar worden verlengd. Uitvaartverzekeringen keren vaak alleen de kosten uit voor de overledene, als men ook direct grafrecht wil vestigen voor een tweede graf moet dit door de nabestaande zelf worden betaald. Uit gesprekken met nabestaanden blijkt regelmatig dat er van tevoren niet voldoende is nagedacht over de financiële gevolgen van het overlijden van een dierbare. Men heeft vaak geen idee van de totale kosten van uitvaart en begraven. Vooral ouderen zijn hier niet goed genoeg meer voor verzekerd. Hoewel de kosten in de afgelopen jaren flink zijn gestegen heeft men de polis hier niet op aangepast. Meestal is vele jaren geleden alleen een polis in natura afgesloten, het vestigen van het grafrecht is hier dan niet in opgenomen. Het verlengen van grafrecht valt niet te verzekeren. 10

13 Onderstaand een vergelijk met de tarieven van een aantal omliggende gemeenten. Overzicht grafrecht Winsum e.o. Grafrecht Verlenging 10 jaar Zuidhorn (20 jr) graf 1.448, urn 827, de Marne (onbep.tijd) graf 2.430,00 nvt urn nis 3.019,00 nvt urn barocolumbaria 2.216,00 nvt urn graf 1.908,00 nvt Bedum (30 jr) graf 1 diep 2.609,00 869,00 (begraafplaats Bedum) graf 2 diep 5.218, ,00 urn 1.304,50 434,00 Appingedam (20 jr) graf 684,00 342,00 urn 684,00 342,00 Loppersum (40 jr) graf 1.178,95 294,75 Groningen/Selwerderhof urn 1.178,95 294,75 vrij veld (30jr) graf 3.361,00 807,00 20 jr urn 1.068,00 807,00 Winsum (20 jr) graf 2.255, ,00 urn 1.812,00 905,00 (excl. bijkomende kosten zoals grafkelder, begraven, vergunning monument, bijzetten etc.) 4. OPTIES Tijdens de bijeenkomsten met de werkgroep Baflo kwam een zevental opties aan de orde: 1. Bij administratieve onduidelijkheden graftermijn voor onbepaalde tijd aanhouden (rechthebbenden behouden wel hun plichten); 2. Huidige tarieven sterk verlagen, het verlengingstarief bedraagt thans 1.126,00 voor 10 jaar; 3. Tarieven die golden voor het verlengen van de grafrechten ten tijde van vestiging van de grafrechten (opgenomen in de toen geldende verordening) met indexering tot heden hanteren; 4. Grafrechten pas laten ingaan op moment van begraven; 5. Onderhoudsniveau begraafplaatsen verlagen; 11

14 6. Betalingsmogelijkheid onderzoeken van betaling in jaarlijks termijnen (bij verlenging in tien jaar); 7. Onderzoeken welke compensatiemogelijkheden er zijn voor onvermogenden. Uitwerking opties : Ad 1. Deze onduidelijkheden zijn inmiddels opgelost de, in de toenmalig geldende verordeningen genoemde, graftermijnen zijn gekoppeld aan de graven. Ad.2/3 Op grond van de verordening geldt het tarief op het moment dat daadwerkelijk wordt verlengd. Dit tarief wordt jaarlijks vastgesteld door de gemeenteraad. Als rechten niet tijdig zijn overgeschreven is er zelfs feitelijk sprake van een nieuwe uitgifte van het graf. Dit omdat de rechten al zijn vervallen aan de gemeente. Die uitgifte vindt dan opnieuw plaats voor een termijn van 20 jaar, het tarief hiervoor is momenteel 2.255,00. De gemeente Winsum wil in alle gevallen het vervallen grafrecht voor 10 jaar verlengen. Ad.4 Deze optie heeft op een aantal begraafplaatsen geleid tot uitgifte van graven waarvoor (soms tientallen jaren geleden) grafrecht is verleend, waar uiteindelijk geen gebruik van is gemaakt. Deze graven kunnen echter niet zomaar opnieuw worden uitgegeven. De termijn van grafrecht kan in deze optie bovendien vele jaren worden opgerekt terwijl er bij de vestiging van het grafrecht maar voor twintig jaar is betaald. ad 5 De tarieven grafrecht en verlenging zijn mede gebaseerd op onderhoudskosten. Deze zijn gebaseerd op groenkwaliteitsniveau Basis+. Dit betekent in de praktijk een bescheiden plus ten opzichte van het overige openbaar groen. Het verlagen van het kwaliteitsniveau naar basis geeft een geraamde afname van de onderhoudskosten van ongeveer ,00. Een tweede optie om de kosten te verlagen is het versoberen van de inrichting. Door beplanting om te vormen tot gazon, of gazon deels extensief (bermbeheer) te beheren, is ook een kostenverlaging te realiseren. Zonder extreem veel afbreuk te doen aan het beeld of de functionaliteit lijkt een afname van kosten mogelijk met circa 5.000,00. Hier staat een eenmalige investering van circa 6.000,00 tegenover. ad 6 In de Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2014 is opgenomen dat leges mogen worden betaald in 10 (verlenging) en in 20 (bij uitgifte) gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en elk van de volgende termijnen telkens een jaar later. ad 7 Een beroep op de regeling Bijzondere Bijstand van SoZaWe is niet mogelijk. Een optie zou het oprichten van een speciaal fonds voor onvermogenden kunnen zijn. 12

15 5. ADVIES/VOORSTEL Om de gravenadministratie verder te optimaliseren en over te kunnen gaan tot het in rekening brengen van leges voor het verlengen van de termijn van grafrecht wordt voorgesteld om onderstaande procedure te volgen: Per 1 april 2014 starten met een uitgebreide publiciteitscampagne waarbij alle rechthebbenden of belangstellenden worden opgeroepen om zich binnen één jaar bij ons te melden. Burgers die onlangs grafrecht hebben gevestigd en/of het grafrecht hebben laten overschrijven hoeven niet te reageren. Hun actuele gegevens zijn bij de gemeente bekend. De oproep vindt plaats via de publiciteitsborden op de begraafplaatsen, via advertenties, website, social media etc. We zullen alles in het werk stellen om zoveel mogelijk mensen te bereiken. De betreffende graven kunnen worden voorzien van een sticker of een paaltje zodat ze herkenbaar zijn. Een dergelijke procedure is inmiddels al door meerdere gemeenten in ons land gevolgd. Na één jaar kan de balans worden opgemaakt van het aantal rechthebbenden en het aantal graven waarvoor zich niemand heeft gemeld. De rechten van deze graven vervallen aan de gemeente. In een deel van de gevallen zullen de grafrechten moeten worden overgeschreven op naam van een nieuwe rechthebbenden. Hiervoor worden leges in rekening gebracht (thans 12,00). De gemeente zal een besluit moeten nemen over de vervolgprocedure zoals het eventueel verwijderen van monumenten en/of het op termijn (kan na 5 jaar) ruimen van graven. De rechthebbenden van wie de termijn van het grafrecht is verstreken wordt aangeboden om de rechten te verlengen. Alle vervallen rechten worden in 2015 verlengd voor een termijn van tien jaren. De raad wordt voorgesteld om onderstaande te besluiten: 1. in te stemmen met de voorgestelde procedure om rechthebbenden te achterhalen; 2. de rechthebbenden in 2015 aan te schrijven voor verlenging van het grafrecht. 13

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 30 696 Wijziging van de Wet op de lijkbezorging Nr. 10 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 3 april 2008 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

Nadere informatie

Gemeentelijke begraafplaatsen in Voorst

Gemeentelijke begraafplaatsen in Voorst Gemeentelijke begraafplaatsen in Voorst Twello Gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Voorst Inleiding Dat u deze brochure aan het lezen bent, betekent waarschijnlijk dat u aan het nadenken bent

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen De raad van de gemeente Maasdriel; gezien het voorstel van het college van 2 november 2010; gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. gelezen het voorstel van het burgemeester en wethouders van 17 december 2013, nummer 6,

Gemeente Langedijk. gelezen het voorstel van het burgemeester en wethouders van 17 december 2013, nummer 6, Gemeente Langedijk De raad van de gemeente Langedijk, gelezen het voorstel van het burgemeester en wethouders van 17 december 2013, nummer 6, gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel

Nadere informatie

begraafplaatsen in neder-betuwe

begraafplaatsen in neder-betuwe begraafplaatsen in neder-betuwe Begraafplaatsen in Neder-Betuwe InleIdIng Gedurende ons leven worden we allemaal eens geconfronteerd met het nemen van afscheid van een overleden dierbare. Wie op dat moment

Nadere informatie

Artikel 1. Begripsbepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen De raad van de gemeente Grootegast; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 29 oktober 2010, agendapunt 11: gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel

Nadere informatie

Gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet;

Gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet; De raad van de gemeente Vaals, Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 november 2014; Gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet; Besluit vast

Nadere informatie

MODEL-BEHEERSVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN

MODEL-BEHEERSVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN MODEL-BEHEERSVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN De raad van de gemeente..., gelezen het voorstel van het college van... (datum), nr...., inzake...; gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel

Nadere informatie

Als er iemand overlijdt

Als er iemand overlijdt Als er iemand overlijdt Begraven en cremeren in de gemeente Lingewaard 1 Wat moet u regelen als een naaste overlijdt? INHOUD 1 Wat moet u regelen als een naaste overlijdt? 2 Begraafplaatsen 3 Wie is er

Nadere informatie

BEHEERVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN

BEHEERVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN BEHEERVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN De raad van de gemeente Reimerswaal, gelezen het voorstel van het college van 13 februari 2014, nummer14.002678; gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en

Nadere informatie

Inzicht in de mogelijkheden die de gemeente Oud-Beijerland biedt op de algemene begraafplaats. BEGRAVEN

Inzicht in de mogelijkheden die de gemeente Oud-Beijerland biedt op de algemene begraafplaats. BEGRAVEN Inzicht in de mogelijkheden die de gemeente Oud-Beijerland biedt op de algemene begraafplaats. BEGRAVEN Inleiding Begraven, het is geen alledaags onderwerp. Toch kunt u er geheel onverwachts mee te maken

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 november 2013;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 november 2013; Verordening *BM1301896* BM1301896 De raad van de gemeente Steenbergen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 november 2013; gelet op: artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel

Nadere informatie

Wijziging van de Wet op de lijkbezorging. Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wijziging van de Wet op de lijkbezorging. Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 30 696 Wijziging van de Wet op de lijkbezorging Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of

Nadere informatie

Verordening op de heffing en de invordering van rechten gemeentelijke begraafplaatsen 2017.

Verordening op de heffing en de invordering van rechten gemeentelijke begraafplaatsen 2017. Verordening op de heffing en de invordering van rechten gemeentelijke begraafplaatsen 2017. Nr. 263530 / 263717 De raad van de gemeente Oldebroek; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Tarieven 2008 begraven in Leerdam

Tarieven 2008 begraven in Leerdam Tarieven 2008 begraven in Leerdam Begrippenlijst Zandgraf met bekisting en looproosters Begraaftoestel Baarwagen Rechthebbende : Zandgraf: Keldergraf: Algemeen graf: Familiegraf: Kindergraf: 1e bijzetting:

Nadere informatie

Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie

Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie Rubriek: Algemeen Naam regeling: Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats(en) voor de gemeente Zundert 2012 Citeertitel:

Nadere informatie

Behoort bij raadsvoorstel 233 ( titel: j. Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2016)

Behoort bij raadsvoorstel 233 ( titel: j. Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2016) INTEGRALE VERORDENING Behoort bij raadsvoorstel 233 ( titel: j. Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2016) De raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug; Gelet op artikel

Nadere informatie

Voorgestelde besluit: De Beheerverordening begraafplaatsen gemeente Winsum 2008 vast te stellen

Voorgestelde besluit: De Beheerverordening begraafplaatsen gemeente Winsum 2008 vast te stellen Vergadering: 19 februari 2008 Agendanummer: 11 Status: bespreekstuk Portefeuillehouder: J. Warris Behandelend ambtenaar K. Nanninga, 0595-447785 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. K. Nanninga) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

BEHEERSVERORDENING GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATS DRONTEN 2015

BEHEERSVERORDENING GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATS DRONTEN 2015 BEHEERSVERORDENING GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATS DRONTEN 2015 WETSTECHNISCHE INFORMATIE GEGEVENS VAN DE REGELING Overheidsorganisatie gemeente Dronten Officiële naam regeling Beheersverordening gemeentelijke

Nadere informatie

Verordening op het beheer en gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen

Verordening op het beheer en gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen De raad van de gemeente Reimerswaal; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 november 2009, nummer 09.034320; gelet op het bepaalde in de Wet op de lijkbezorging en artikel 150 van Gemeentewet;

Nadere informatie

BEHEERSVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN

BEHEERSVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN BEHEERSVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN De raad van de gemeente Sint Anthonis; gelezen het voorstel van het college van 31 augustus 2010; gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van

Nadere informatie

6. Tarieven behorend bij de Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten voor de Boskamp 2015

6. Tarieven behorend bij de Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten voor de Boskamp 2015 6. Tarieven behorend bij de Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten voor de Boskamp 2015 Hoofdstuk 6.1. Het verlenen van rechten 6.1. Het tarief bedraagt voor: a. het verlenen

Nadere informatie

BEGRAAFPLAATS HELLEVOETSLUIS. Soorten graven en asbestemmingen op de begraafplaats Stoofweg

BEGRAAFPLAATS HELLEVOETSLUIS. Soorten graven en asbestemmingen op de begraafplaats Stoofweg BEGRAAFPLAATS HELLEVOETSLUIS Soorten graven en asbestemmingen op de begraafplaats Stoofweg Hellevoetsluis heeft drie begraafplaatsen. Alleen op de begraafplaats aan de Stoofweg worden nieuwe graven uitgegeven.

Nadere informatie

Reglement beheer Protestantse begraafplaats Broekerhaven

Reglement beheer Protestantse begraafplaats Broekerhaven Reglement beheer Protestantse begraafplaats Broekerhaven REGLEMENT VOOR HET BEHEER VAN DE BEGRAAFPLAATS VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE Stede Broec Maart 2011 HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Reglement beheer Protestantse begraafplaats

Reglement beheer Protestantse begraafplaats Reglement beheer Protestantse begraafplaats REGLEMENT VOOR HET BEHEER VAN DE BEGRAAFPLAATS VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE HURDEGARYP Reglement beheer Protestantse begraafplaats Hurdegaryp Pagina 1 van 12

Nadere informatie

gelezen het raadsvoorstel nummer RVO12.0272 van het college van burgemeester en wethouders van Den Helder van 9 oktober 2012;

gelezen het raadsvoorstel nummer RVO12.0272 van het college van burgemeester en wethouders van Den Helder van 9 oktober 2012; gemeente Den Helder Geamendeerd raadsbesluit Raadsvergadering d.d. : 7 november 2012 Besluit nummer : RB12.0184 Onderwerp : verordening iijkbezorgingsrechten 2013 De raad van de gemeente Den Helder; gelezen

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 september 2011

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 september 2011 VERORDENING OP HET BEHEER EN GEBRUIK VAN DE ALGEMENE BEGRAAFPLAATSEN GEMEENTE BRONCKHORST De raad van de gemeente Bronckhorst; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 september 2011

Nadere informatie

Verordening op het beheer en gebruik van de gemeentelijke begraaf- en gedenkplaatsen 2017

Verordening op het beheer en gebruik van de gemeentelijke begraaf- en gedenkplaatsen 2017 Verordening op het beheer en gebruik van de gemeentelijke begraaf- en gedenkplaatsen 2017 HOOFDSTUK 1 - Inleidende bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen Deze verordening verstaat onder: a. begraaf-

Nadere informatie

BEHEERSVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN

BEHEERSVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN BEHEERSVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN De raad van de gemeente Elburg, gelezen het voorstel van het college van Elburg. 20 september 2011, nr. 5 inzake regels voor de gemeentelijke begraafplaatsen; Beheersverordening

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders met kenmerk d.d. 8 november 2016;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders met kenmerk d.d. 8 november 2016; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Albrandswaard. Nr. 176026 14 december 2016 Verordening Lijkbezorgingsrechten 2017 De raad van de gemeente Albrandswaard; gelezen het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet;

gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet; Nr. 775 Beheersverordening Gemeentelijke begraafplaats Zeist 2012 vastgesteld 4 december 2012 De raad van de gemeente Zeist, gelezen het voorstel van het college van 3 oktober 2012, registratienummer 12cv.00394,

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. INLEIDENDE BEPALINGEN

HOOFDSTUK 1. INLEIDENDE BEPALINGEN Nr. 14 De raad van de gemeente Marum, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 30 september 2010, nr. 10.10.14.; gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel

Nadere informatie

Beheersverordening begraafplaatsen gemeente Lemsterland 2013

Beheersverordening begraafplaatsen gemeente Lemsterland 2013 Beheersverordening begraafplaatsen gemeente Lemsterland 2013 De raad van de gemeente Lemsterland, gelezen het voorstel van het college van... (datum), nr...., inzake...; gelet op artikel 35 van de Wet

Nadere informatie

TARIEVEN BEGRAAFPLAATS "DE BOSKAMP" 2014

TARIEVEN BEGRAAFPLAATS DE BOSKAMP 2014 TARIEVEN BEGRAAFPLAATS "DE BOSKAMP" 2014 Graf: Uitgifte grafrechten voor 20 jaar 1.197,00 Bijdrage onderhoudskosten begraafplaats voor 20 jaar 2.275,00 Totaal 4.264,00 Begrafenis van een overledene van

Nadere informatie

Gemeentelijke begraafplaatsen

Gemeentelijke begraafplaatsen Gemeentelijke begraafplaatsen Gemeente Woensdrecht Veel mensen denken liever niet na over de dood. Toch krijgen we allemaal tijdens ons leven met de dood te maken. In deze folder vindt u informatie over

Nadere informatie

1. De verordening op het beheer en gebruik van de begraafplaatsen 2011, incl. bijbehorende tarieventabel;

1. De verordening op het beheer en gebruik van de begraafplaatsen 2011, incl. bijbehorende tarieventabel; Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/10-00316 Behandelend ambtenaar C. Uittenbogaard Postreg.nr. Tel.nr 0345-636393 Datum: 17 januari 2011 ONDERWERP: Herziening verordening op het beheer en

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 september 2011 en 27 september 2011;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 september 2011 en 27 september 2011; Nr. : De raad van de gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 september 2011 en 27 september 2011; gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging

Nadere informatie

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen voor de gemeente Heerenveen.

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen voor de gemeente Heerenveen. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen voor de gemeente Heerenveen. Toelichting op de Verordening op het beheer en het gebruik

Nadere informatie

Gemeente Albrandsuuaard

Gemeente Albrandsuuaard Albrandsuuaard RAADSBESLUIT Onderwerp Datum vergadering/ Kenmerk agendanummer Verordening Lijkbezorgingsrechten 2017 1146166 Commissie Openbaar: Openbaar BBVnummer: 1128486 De raad van de gemeente Albrandswaard;

Nadere informatie

Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats(en) voor de gemeente Haren 2011

Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats(en) voor de gemeente Haren 2011 D E RAAD VAN DE GEMEENTE HAREN, gelezen het voorstel van het college van 11 januari 2011; gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t : vast te stellen

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 december 2011;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 december 2011; De raad van de gemeente Stede Broec; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 december 2011; gelet op artikel 35 van de Wet op de Lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet; b e

Nadere informatie

BEHEERVERORDENING GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN KRIMPEN AAN DEN IJSSEL 2015

BEHEERVERORDENING GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN KRIMPEN AAN DEN IJSSEL 2015 BEHEERVERORDENING GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN KRIMPEN AAN DEN IJSSEL 2015 De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Krimpen

Nadere informatie

Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Zoetermeer

Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Zoetermeer Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Zoetermeer Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig

Nadere informatie

Beleidsplan begraafplaatsen 2010 van de Parochie HH. Twaalf Apostelen.

Beleidsplan begraafplaatsen 2010 van de Parochie HH. Twaalf Apostelen. Beleidsplan begraafplaatsen 2010 van de Parochie HH. Twaalf Apostelen. 1. Inleiding De parochie HH. Twaalf Apostelen is per 1 januari 2010 ontstaan uit een samenvoeging van 12 parochies met 13 kerken in

Nadere informatie

Verordening op de heffing en de invordering van onderhoudsrechten gemeentelijke begraafplaatsen, periode vóór 1 april 2017.

Verordening op de heffing en de invordering van onderhoudsrechten gemeentelijke begraafplaatsen, periode vóór 1 april 2017. Verordening op de heffing en de invordering van onderhoudsrechten gemeentelijke begraafplaatsen, periode vóór 1 april 2017. Nr. 263530 / 263711 De raad van de gemeente Oldebroek; gelezen het voorstel van

Nadere informatie

Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen voor de gemeente Hilversum 2010

Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen voor de gemeente Hilversum 2010 De raad van de gemeente Hilversum; gelezen het voorstel van Burgemeester en wethouders dd. 11 mei 2010; BESLUIT: gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet; de

Nadere informatie

Lijkbezorgingsrechten 2017

Lijkbezorgingsrechten 2017 Lijkbezorgingsrechten 2017 De raad van de gemeente Vlissingen; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; gelet op de artikelen 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van

Nadere informatie

gelet op het bepaalde in artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet

gelet op het bepaalde in artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet DE RAAD VAN DE GEMEENTE ROERMOND, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 november 2013, raadsvoorstelnummer 2013/083/1; gelet op het bepaalde in artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen

Nadere informatie

Gemeente Dordrecht Vaststellen Heffingsverordening Essenhof 2015 met bijbehorende tarieventabel 2015 - Nr. 1303036 17 december 2014

Gemeente Dordrecht Vaststellen Heffingsverordening Essenhof 2015 met bijbehorende tarieventabel 2015 - Nr. 1303036 17 december 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Dordrecht. Nr. 75592 17 december 2014 Gemeente Dordrecht Vaststellen Heffingsverordening Essenhof 2015 met bijbehorende tarieventabel 2015 - Nr. 1303036 17 december

Nadere informatie

Besluit van de raad van de gemeente Noordwijk van 14 december 1993 (De Zeekant van PUBLICATIEDATUM)

Besluit van de raad van de gemeente Noordwijk van 14 december 1993 (De Zeekant van PUBLICATIEDATUM) Besluit van de raad van de gemeente Noordwijk van 14 december 1993 (De Zeekant van PUBLICATIEDATUM) Beheersverordening Algemene Begraafplaats Noordwijk De raad der gemeente Noordwijk gelezen het voorstel

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 14 november 2006, Nr. PD/2006/13987;

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 14 november 2006, Nr. PD/2006/13987; Gemeentebestuur Ontwerp besluit - V De RAAD van de gemeente Dordrecht; gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 14 november 2006, Nr. PD/2006/13987; overwegende dat het wenselijk

Nadere informatie

Notitie Ruimen graven IJsselstein Zaak: R.V.:

Notitie Ruimen graven IJsselstein Zaak: R.V.: 1 Samenvatting In de visie begraafplaatsen IJsselstein is aangekondigd u te informeren over de voorbereidingen voor het ruimen van graven op de begraafplaatsen Eiteren en De Hoge Akker. In de nu voorliggende

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van ; gelet op het besprokene in de commissievergadering van ;

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van ; gelet op het besprokene in de commissievergadering van ; Zaaknummer Documentnummer Z-16-19484 INT/016537 De Raad van de gemeente Sint Anthonis; gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van ; gelet op het besprokene in de commissievergadering

Nadere informatie

Begraafplaatsen in de gemeente Echt-Susteren Annahof en Elsene

Begraafplaatsen in de gemeente Echt-Susteren Annahof en Elsene Begraafplaatsen in de gemeente Echt-Susteren Annahof en Elsene Inhoudsopgave Voorwoord 3 De gemeentelijke begraafplaatsen 4 Begraafplaats Annahof 4 Begraafplaats Elsene 6 Termijnen van uitgifte en verlenging

Nadere informatie

Toelichting en tarieven. begraafplaatsen Leidschendam-Voorburg

Toelichting en tarieven. begraafplaatsen Leidschendam-Voorburg Toelichting en tarieven begraafplaatsen Leidschendam-Voorburg 1 Regelgeving die van toepassing is - Wet op de lijkbezorging - Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2015

Nadere informatie

Verordening op het beheer en het gebruik van de gesloten gemeentelijke begraafplaatsen

Verordening op het beheer en het gebruik van de gesloten gemeentelijke begraafplaatsen Nr. GRIFFIE / Beheersverordening gesloten begraafplaatsen De raad van de gemeente Roosendaal, gelezen het voorstel van het college van 2 maart 2009, nr...., gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging

Nadere informatie

BEHEERVERORDENING GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN GELDERMALSEN. gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet;

BEHEERVERORDENING GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN GELDERMALSEN. gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet; BEHEERVERORDENING GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN GELDERMALSEN De raad van de gemeente Geldermalsen, gelezen het voorstel van het college van 7 april 2015, nr. X; gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 november 2009, voorstelnummer 239;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 november 2009, voorstelnummer 239; De raad van de gemeente Leek; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 november 2009, voorstelnummer 239; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Datum raadsvergadering maandag 15 december 2014

Datum raadsvergadering maandag 15 december 2014 Raadsvoorstel Datum vaststelling voorstel door het college 18 november 2014 Datum raadsvergadering maandag 15 december 2014 Nummer raadsvoorstel 2014-096 Bijbehorend veld van de programmabegroting Middelen

Nadere informatie

Gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders, nummer van.. Gelet op artikel 229 eerstel lid aanhef en onderdeel a en b van de Gemeentewet:

Gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders, nummer van.. Gelet op artikel 229 eerstel lid aanhef en onderdeel a en b van de Gemeentewet: De raad van de gemeente Velsen, Gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders, nummer van.. Gelet op artikel 229 eerstel lid aanhef en onderdeel a en b van de Gemeentewet: Besluit vast te stellen

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 oktober 2017;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 oktober 2017; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Almelo Nr. 207018 1 december 2017 Verordening begraafplaatsrechten 2018 De Raad van de Gemeente Almelo; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Begraven en begraafplaatsen in de gemeente Nunspeet

Begraven en begraafplaatsen in de gemeente Nunspeet Begraven en begraafplaatsen in de gemeente Nunspeet ii 1 Voorwoord Voor mensen die van nabij een sterfgeval meemaken, is de overgang van leven naar dood een ingrijpende ervaring. Het is een gebeurtenis

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van ;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van ; De raad van de gemeente Lochem; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 01-11-2016; gelet op de artikel 156, tweede lid, aanhef en onderdeel h en op artikel 229, eerste

Nadere informatie

Begraafplaatsen in Leidschendam-Voorburg

Begraafplaatsen in Leidschendam-Voorburg Begraafplaatsen in Leidschendam-Voorburg Begraafplaatsen in Leidschendam-Voorburg Pagina 1 Begraafplaatsen in Leidschendam-Voorburg Als iemand overlijdt, dan hebben de nabestaanden meestal de emotionele

Nadere informatie

Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Valkenswaard 2011

Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Valkenswaard 2011 / GEMEENTE VA LKEN SWA A R. D De gemeenteraad van Valkenswaard in zijn openbare vergadering van 29 juli 2010; gelezen het voorstel van het college van Valkenswaard d.d. 29 juni 2010; registratienummer

Nadere informatie

gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 oktober 2011, met kenmerk AP 020; raadsstuk 2011-3021o;

gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 oktober 2011, met kenmerk AP 020; raadsstuk 2011-3021o; Verordening lijkbezorgingsrechten 2012 De raad van de gemeente Rotterdam, gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 oktober 2011, met kenmerk AP 020; raadsstuk 2011-3021o;

Nadere informatie

gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg

gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg min iiiiin in min BM1401971 De raad van de gemeente Steenbergen; In behandeling genomen het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

BEHEERSVERORDENING ALGEMEEN BEGRAAFPARK TEN BOER

BEHEERSVERORDENING ALGEMEEN BEGRAAFPARK TEN BOER BEHEERSVERORDENING ALGEMEEN BEGRAAFPARK TEN BOER De raad van de gemeente Ten Boer, gelezen het voorstel van het college van 4 november 2014, nr. 008, inzake Wijziging regelgeving Begraafpark; gelet op

Nadere informatie

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen voor de gemeente Heerenveen 2012.

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen voor de gemeente Heerenveen 2012. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen voor de gemeente Heerenveen 2012. Toelichting op de Verordening op het beheer en het

Nadere informatie

De begraafplaatsen zijn voor een ieder dagelijks toegankelijk van s morgens 08.00 uur tot een half uur na zonsondergang.

De begraafplaatsen zijn voor een ieder dagelijks toegankelijk van s morgens 08.00 uur tot een half uur na zonsondergang. Begraven in Vianen In deze folder geeft de gemeente een overzicht van de mogelijkheden van de Viaanse begraafplaatsen en een korte toelichting. Meer informatie over verordeningen en tarieven die gelden

Nadere informatie

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2017

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2017 Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2017 De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 november 2016; gelet

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 23 september 2014, met kenmerk AP020, raadsstuk 14bb4454;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 23 september 2014, met kenmerk AP020, raadsstuk 14bb4454; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rotterdam. Nr. 74 7 december 204 Verordening lijkbezorgingsrechten 205 De raad van de gemeente Rotterdam, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester

Nadere informatie

Stichting R.K.Begraafplaats H.H.Petrus en Paulus

Stichting R.K.Begraafplaats H.H.Petrus en Paulus Stichting R.K.Begraafplaats H.H.Petrus en Paulus Bezoekadres: Administratie: Website: St.Annahof 1 Willaertstraat 33 www.rkb-petrusenpaulus.nl 3764 BA Soest 3766 CP Soest Tel: 035-6013564 Artikel 1: Definities

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 september 2014;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 september 2014; De raad van de gemeente Hilversum; RAADSBESLUIT gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 september 2014; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Begraven in de gemeente Oldebroek

Begraven in de gemeente Oldebroek Begraven in de gemeente Oldebroek De laatste rustplaats Niemand staat graag stil bij een onderwerp als begraven. Toch komt er een moment dat u er over moet nadenken. Omdat u een naaste hebt verloren bijvoorbeeld.

Nadere informatie

BEHEERSVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN DE MARNE 2014

BEHEERSVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN DE MARNE 2014 BEHEERSVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN DE MARNE 2014 Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. begraafplaatsen: de begraafplaatsen - begraafplaats

Nadere informatie

Verordening op het beheer en het gebruik van de algemene begraafplaatsen

Verordening op het beheer en het gebruik van de algemene begraafplaatsen Verordening op het beheer en het gebruik van de algemene begraafplaatsen No.: 8/4. De raad van de gemeente Menterwolde; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders; overwegende dat het gewenst

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET BEHEER VAN DE BEGRAAFPLAATS VAN DE HERVORMDE GEMEENTE BENSCHOP

REGLEMENT VOOR HET BEHEER VAN DE BEGRAAFPLAATS VAN DE HERVORMDE GEMEENTE BENSCHOP REGLEMENT VOOR HET BEHEER VAN DE BEGRAAFPLAATS VAN DE HERVORMDE GEMEENTE BENSCHOP HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Dit reglement verstaat onder: administrateur: degene

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 8 november 2016;

GEMEENTEBLAD. gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 8 november 2016; De raad van de gemeente Houten; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 8 november ; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet; besluit

Nadere informatie

Begraven en asbestemming

Begraven en asbestemming Begraven en asbestemming In deze folder geven wij u algemene informatie die u helpt bij het maken van een keuze voor een laatste rustplaats op een gemeentelijke begraafplaats. De gemeente Meppel beschikt

Nadere informatie

BEGRAVEN EN BIJZETTEN

BEGRAVEN EN BIJZETTEN BEGRAVEN EN BIJZETTEN in de gemeente Schouwen-Duiveland inclusief tarieventabel 2015 Inhoud Begrippenlijst 5 1. Inleiding 9 2. Keuze van een graf 11 3. Asbestemmingen 15 4. Grafmonumenten en beplanting

Nadere informatie

PLAATSELIJK REGLEMENT. Van de begraafplaatsen te G O U T U M en S W I C H U M. GOUTUM Kerkhof Agneskerk Buorren BB Goutum

PLAATSELIJK REGLEMENT. Van de begraafplaatsen te G O U T U M en S W I C H U M. GOUTUM Kerkhof Agneskerk Buorren BB Goutum PLAATSELIJK REGLEMENT Van de begraafplaatsen te G O U T U M en S W I C H U M GOUTUM Kerkhof Agneskerk Buorren 23 9084 BB Goutum SWICHUM Kerkhof Nicolaaskerk Ayttadyk 3 9087 CD Swichum Protestantse gemeente

Nadere informatie

Wat zijn de kosten voor een begrafenis op R.-K. Begraafplaats Buitenveldert?

Wat zijn de kosten voor een begrafenis op R.-K. Begraafplaats Buitenveldert? Kostenoverzicht 2012 Wat zijn de kosten voor een begrafenis op R.-K. Begraafplaats Buitenveldert? Hieronder vindt u uitleg over een aantal mogelijkheden en de te verwachten kosten voor het begraven op

Nadere informatie

Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats(en) voor de gemeente Midden-Drenthe

Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats(en) voor de gemeente Midden-Drenthe Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats(en) voor de gemeente Midden-Drenthe Verordening vastgesteld: 31 januari 2013 In werking getreden: 1 februari 2013 HOOFDSTUK 1.

Nadere informatie

Verordening op de heffing en invordering van rechten voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen

Verordening op de heffing en invordering van rechten voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen Verordening op de heffing en invordering van rechten voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen 2017 De Raad van de Gemeente Almelo; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 11

Nadere informatie

Reglement. voor de begraafplaats. Oud Kralingen

Reglement. voor de begraafplaats. Oud Kralingen Reglement voor de begraafplaats Oud Kralingen zoals vastgesteld op 20 december 2013, ingaande 1 januari 2014 Begraafplaats Oud Kralingen Laan van Oud Kralingen 1 3066 HA Rotterdam t: (010) 220 27 00 e:

Nadere informatie

Verordening op de heffing en invordering van rechten voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen

Verordening op de heffing en invordering van rechten voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Almelo. Nr. 119346 15 december 2015 Verordening op de heffing en invordering van rechten voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen 2016 De Raad van

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 september 2015, nummer 2015/35,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 september 2015, nummer 2015/35, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Ouder-Amstel. Nr. 115389 2 december 2015 Verordening Begraafplaatsrechten 2016 De raad van de gemeente Ouder-Amstel, gelezen het voorstel van burgemeester en

Nadere informatie

Verordening op de heffing en invordering van rechten voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen 2015

Verordening op de heffing en invordering van rechten voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen 2015 GEMEENTEBLAD Nr. 72013 10 december Officiële uitgave van gemeente Almelo. 2014 Verordening op de heffing en invordering van rechten voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen 2015 De Raad van

Nadere informatie

Algemene begraafplaatsen gemeente Hoorn Tarieven 2017

Algemene begraafplaatsen gemeente Hoorn Tarieven 2017 1. Begraafplaats Berkhouterweg 3 1.1 Begraven volwassenen 3 1.2 Begraven kinderen 4 1.3 Urnenbewaarplaatsen 6 1.4 Verlengen grafrechten 7 2. Begraafplaats Zuiderveld 9 2.1 Begraven volwassenen 9 2.2 Begraven

Nadere informatie

Verordening op de heffing en invordering van rechten voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen in de Haarlemmermeer 2014

Verordening op de heffing en invordering van rechten voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen in de Haarlemmermeer 2014 Verordening op de heffing en invordering van rechten voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen in de Haarlemmermeer 2014 De raad van de gemeente Haarlemmermeer; gelezen het voorstel van het

Nadere informatie

Hervormde begraafplaats Ochten

Hervormde begraafplaats Ochten Hervormde begraafplaats Ochten Beheer van de Hervormde begraafplaats aan de Liniestraat te Ochten per 1 januari 2016 Overeenkomstig het Reglement voor het beheer van de begraafplaats van de Hervormde gemeente

Nadere informatie

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LIJKBEZORGINGSRECHTEN 2016 (versie geldig vanaf )

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LIJKBEZORGINGSRECHTEN 2016 (versie geldig vanaf ) VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LIJKBEZORGINGSRECHTEN 2016 (versie geldig vanaf 1-1-2016) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam van de regeling

Nadere informatie

Verordening op de heffing en invordering van rechten voor het gebruik. begraafplaatsen en het gemeentelijk crematorium 2004

Verordening op de heffing en invordering van rechten voor het gebruik. begraafplaatsen en het gemeentelijk crematorium 2004 eigenschappen Verordening op de heffing en invordering van rechten voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen en het gemeentelijk crematorium 2004 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling

Nadere informatie

plaats in Poortugaal zijn de graven op volgorde uitgegeven. De rechten van een algemeen graf blijven bij de beheerder van de begraaf-

plaats in Poortugaal zijn de graven op volgorde uitgegeven. De rechten van een algemeen graf blijven bij de beheerder van de begraaf- INFO Begraven in Albrandswaard Begraven of cremeren plaats in Poortugaal zijn de graven Als een naaste van u overlijdt, kunt één diep. U kunt hier ook kiezen voor u hem of haar laten begraven op een een

Nadere informatie

Verordening op de heffing en invordering van begrafenis- en andere rechten voor de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Hellendoorn 2016

Verordening op de heffing en invordering van begrafenis- en andere rechten voor de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Hellendoorn 2016 CVDR Officiële uitgave van Hellendoorn. Nr. CVDR381213_1 16 december 2016 Verordening op de heffing en invordering van begrafenis- en andere rechten voor de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente

Nadere informatie

{pl. b. particulier graf: - een graf ten aanzien waarvan aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot;

{pl. b. particulier graf: - een graf ten aanzien waarvan aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot; ÞnLr!f:tr :VEn {pl ^ ^ ^r-- Gemeente Boxmeer Onderwerp: Vaststelling van de Verordening lijkbezorgingsrechten Boxmeer 2017 met bijbehorende tarieventabel. Nummer: 6c. De raad van de gemeente Boxmeer; gelezen

Nadere informatie

Tarieven gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Drechterland voor Foto: entree begraafplaats aan de Molenwei in Hoogkarspel

Tarieven gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Drechterland voor Foto: entree begraafplaats aan de Molenwei in Hoogkarspel Tarieven gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Drechterland voor 2016 Foto: entree begraafplaats aan de Molenwei in Hoogkarspel Inhoud 1. Waar liggen onze begraafplaatsen 2. De kosten voor grafrechten

Nadere informatie

DE RAAD DER GEMEENTE DEURNE. gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 oktober 2016, nr. 91;

DE RAAD DER GEMEENTE DEURNE. gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 oktober 2016, nr. 91; Gemeenteblad nr. 331, 24 november 2016 Nr. 91d DE RAAD DER GEMEENTE DEURNE gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 oktober 2016, nr. 91; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen

Nadere informatie

Begraafplaatsen. Algemene informatie over de begraafplaatsen in de Gemeente Medemblik

Begraafplaatsen. Algemene informatie over de begraafplaatsen in de Gemeente Medemblik Begraafplaatsen Algemene informatie over de begraafplaatsen in de Gemeente Medemblik Niemand staat graag stil bij de dood. Toch krijgt iedereen ermee te maken. Bijvoorbeeld wanneer u een dierbare verliest

Nadere informatie