Een aanzienlijk deel van het eigen vermogen van CVBA Sociaal Vastgoed Project zal dus geïnvesteerd worden in vastgoed.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een aanzienlijk deel van het eigen vermogen van CVBA Sociaal Vastgoed Project zal dus geïnvesteerd worden in vastgoed."

Transcriptie

1 4. RISICOFACTOREN 4.1 Risicofactoren eigen aan de uitgevende instelling CVBA Sociaal Vastgoed Project is van oordeel dat onderstaande factoren van invloed kunnen zijn op haar vermogen om op de door haar uitgegeven B-aandelen en C-aandelen een jaarlijks dividend van 2,5% te kunnen uitbetalen en om bij uittreding de nominale waarde van de aandelen (2.500 per A-aandeel, per B-aandeel en per C-aandeel) terug te betalen. Al deze factoren zijn onzekere omstandigheden die zich al dan niet kunnen voordoen. CVBA Sociaal Vastgoed Project is van oordeel dat onderstaande factoren de voornaamste risico s zijn in verband met de investering in haar aandelen. Daarnaast zijn er ook onvoorziene omstandigheden die mogelijk een invloed kunnen hebben op het vermogen van CVBA Sociaal Vastgoed Project om een dividend uit te keren of om bij uittreding het nominale kapitaal terug te betalen. CVBA Sociaal Vastgoed Project kan zich niet uitspreken over de mogelijkheid dat een dergelijke onvoorziene omstandigheid zich kan voordoen Liquiditeitsrisico Het maatschappelijk doel van CVBA Sociaal Vastgoed Project is te investeren in de aankoop van gebouwen, deze te renoveren volgens de Vlaamse wooncode en deze gebouwen te verhuren op de sociale verhuurmarkt (sociale verhuurkantoren, OCMW s). Een aanzienlijk deel van het eigen vermogen van CVBA Sociaal Vastgoed Project zal dus geïnvesteerd worden in vastgoed. Vastgoed is niet liquide. Door de verhuring wordt er wel een geldstroom gegenereerd. Vastgoed kan ook liquide gemaakt worden door het te verkopen. Hier gaat evenwel een tijd overheen. CVBA Sociaal Vastgoed Project zal daarom een gedeelte van haar eigen vermogen (te weten 5% van het variabel kapitaal) niet investeren in vastgoed maar beleggen op korte termijn, ter financiering van de mogelijk toekomstige uittredingen van Vennoten investeerders. CVBA Sociaal Vastgoed Project zal hiervoor de adviezen van de KBC-bank volgen. Indien, ondanks het bestaan van de liquide buffer, de liquiditeit onvoldoende zou zijn (bv. wanneer vennoten tegelijk een groot gedeelte van de aandelen terugvragen) is er in de statuten en in het intern reglement van de vennootschap CVBA Sociaal Vastgoed Project voorzien dat: - de uittreding alleen is toegestaan in zoverre de uittreding niet tot gevolg heeft het nettoactief van de vennootschap te verminderen tot een bedrag dat kleiner is dan het vaste gedeelte van het kapitaal door de statuten vastgesteld of het aantal vennoten tot minder dan drie te herleiden; - een uittreding mag worden geweigerd indien zij de vereffening van de vennootschap tot gevolg zou hebben of het bestaan ervan in het gedrang brengt; - het aantal B-vennoten en C-vennoten dat uittreedt per boekjaar maximaal samen vijf procent (5%) van het variabel kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen; - een verzoek tot vrijwillige uittreding slechts kan ingediend worden door een vennoot vanaf de derde verjaardag van zijn toetreding. 27

2 4.1.2 Marktrisico's Het vermogen van CVBA Sociaal Vastgoed Project wordt voor het grootste gedeelte belegd in vastgoed, voor een kleiner gedeelte in kortlopende beleggingen. Voor beide gedeelten is CVBA Sociaal Vastgoed Project onderhevig aan de schommelingen en evoluties op de markt. Rentevoetrisico Rentevoeten zijn onderhevig aan diverse factoren (economische conjunctuur, politiek klimaat, nationaal en internationaal monetair beleid, regelgeving ) welke buiten de controle van CVBA Sociaal Vastgoed Project vallen. Aangezien toekomstige rentevoeten een onzekere factor uitmaken, is CVBA Sociaal Vastgoed Project onderhevig aan een rentevoetrisico, zowel voor beleggingen als voor externe leningen. Met betrekking tot haar beleggingen zal CVBA Sociaal Vastgoed Project inschrijven op korte termijn-beleggingen teneinde zich in te dekken tegen renteschommelingen. Alzo kan CVBA Sociaal Vastgoed Project bij een stijging van de rentevoeten haar beleggingen heroriënteren binnen een kort tijdsbestek. Bovendien zal voor de kortlopende effecten het marktrisico beperkt worden door een defensieve beleggingsstrategie aan te houden. CVBA Sociaal Vastgoed Project zal hiervoor de adviezen van de KBC-bank volgen. Er zal alleen worden ingetekend op beleggingsproducten met een laag risico. Het risicoprofiel van de totaliteit van de portefeuille is defensief tot neutraal. Advies van KBC-Bank d.d. 19/02/2015 ( kan en moet voortdurende geëvolueerd en bijgestuurd worden) Looptijd: 8 jaar Vaste gegarandeerde rente van 1% Aangevuld met een variabele winstdeelname: Historische rendementen (vaste rente + winstdeelname): 2011: 3% 2012: 2,75% 2013: 2,60% 2014: 2,25% Risicoklasse: 1 (op een schaal van 7, dus zeer defensief) Tussentijdse opvragingen van kapitaal zijn mogelijk Er zal alleen worden ingetekend op beleggingsproducten met een laag risico. Het risicoprofiel van de totaliteit van de portefeuille is defensief tot neutraal. Het rentevoetrisico speelt ook wanneer CVBA Sociaal Vastgoed Project externe leningen zou aangaan om haar projecten te financieren. Kiest CVBA Sociaal Vastgoed Project voor een variabele rente, dan zal hierbij steeds een cap (maximale stijging/daling) bedongen worden teneinde het rentevoetrisico te beperken. Ingeval van een lage rentevoet zal geopteerd worden voor een vaste rentevoet zodat de financiering niet onderhevig is aan een stijging van de rentevoeten in de toekomst. Bij een daling van de rentevoeten, kan CVBA Sociaal Vastgoed Project steeds vervroegd terugbetalen en een nieuwe lening (met lagere interestvoet) aangaan ter herfinanciering. Evolutie vastgoedprijzen Het vermogen van CVBA Sociaal Vastgoed Project zal voor het grootste deel bestaan uit onroerend goed. CVBA Sociaal Vastgoed Project zal derhalve sterk onderhevig zijn aan de stijgingen of dalingen van de prijzen in de vastgoedmarkt. 28

3 Prijsevolutie in bouw- en renovatiesector CVBA Sociaal Vastgoed Project zal voor de bouw/renovatie en het onderhoud van de gebouwen beroep doen op gespecialiseerde firma's (aannemers). Bijgevolg is CVBA Sociaal Vastgoed Project onderworpen aan de schommelingen van de prijzen op dit vlak (bv. stijging kostprijs materialen in functie van de bouwindex). Indien er moet overgegaan worden tot de verkoop van gebouwen, zijn we onderhevig aan de normale schommelingen op de vastgoedmarkt Risico's verbonden aan de activiteit Voor het vinden van panden hebben we de nodige expertise in huis. CVBA Sociaal Vastgoed Project gaat actief zelf op zoek gaan naar panden. Wanneer een project door CVBA Sociaal Vastgoed Project geselecteerd wordt voor aankoop en realisatie, zal er een overeenkomst worden afgesloten met een firma gespecialiseerd in budgetvriendelijk renoveren volgens de Vlaamse wooncode. CVBA Sociaal Vastgoed Project richt zich bij haar activiteit op de verhuur op de sociale verhuurmarkt, waarbij de meeste huurprijzen zich onder de huurprijzen op de privé-markt situeren. Hierdoor zal het rendement dat aan de vennoten Categorie B en C (investeerders) geboden wordt minder hoog zijn dan op de privé markt, maar tegelijk minder risicovol. De investering in aandelen van CVBA Sociaal Vastgoed Project moet naast een louter financiële transactie, veeleer beschouwd worden als een engagement om eigen middelen in te zetten voor een maatschappelijke behoefte, te weten de leefomstandigheden van personen met nood aan sociale huisvesting te verbeteren. CVBA Sociaal Vastgoed Project zal het gebouw verhuren, direct aan de overheid, de OCMW, de gemeentes of de sociale verhuurkantoren. De panden moeten worden verhuurd met de huurcontracten die overeenkomen met de wettelijke bepalingen dienaangaande, ook wat de termijnen betreft (3-6-9 jaar). Het risico op leegstand is beperkt tot quasi onbestaande doordat CVBA Sociaal Vastgoed Project zich op een zeer specifieke doelgroep richte nl. De sociale huurder. Het is dan ook een realistische verwachting dat het verloop (wisseling van huurders) veel kleiner zal zijn dan gemiddeld in de huurmarkt. Er is weinig of geen risico dat de huurder (zijnde de sociale verhuurkantoren of OCMW s) zijn verplichting tot het betalen van huur niet nakomt aangezien de verhuur verloopt via sociale verhuurkantoren en niet rechtstreeks met de sociale huurder zelf. In voorkomend geval zullen door CVBA Sociaal Vastgoed Project alle rechtsmiddelen worden ingezet om de achterstallige bedragen te innen. Er is geen of weinig risico dat de huurder zijn verplichting tot het betalen van huur niet nakomt. De huurder van CVBA Sociaal Vastgoed Project is immers het sociale verhuurkantoor of het OCMW zelf, en dus niet de sociale huurder die het pand zal betrekken. Indien dit wel het geval zou zijn, zullen door CVBA Sociaal Vastgoed Project alle rechtsmiddelen worden ingezet om de achterstallige bedragen te innen. Huurders hebben rechten maar ook plichten net als ieder ander burger en zullen wat dit betreft behandeld worden als elke andere wanbetaler. 29

4 De opvolging van de bouwfase (van ontwerp tot ingebruikname) zal gebeuren door CVBA Sociaal Vastgoed Project. Voor calamiteiten tijdens de bouwfase zal CVBA Sociaal Vastgoed Project een verzekering alle bouwplaats risico's afsluiten. Eenmaal het gebouw klaar is zal het eigenaarsonderhoud ten laste zijn van CVBA Sociaal Vastgoed Project. Zo lang CVBA Sociaal Vastgoed Project geen eigen onderhoudspersoneel in dienst heeft, zal het hiervoor beroep doen op gespecialiseerde firma's. CVBA Sociaal Vastgoed Project zal een verzekering afsluiten ter bescherming van de gebouwen tegen brand, natuurrampen en aanverwante risico's. Aangezien CVBA Sociaal Vastgoed Project zich concentreert op één specifieke activiteit en er dus geen differentiatie in activiteit is, brengt dit een concentratierisico mee. Dit concentratierisico wordt getemperd door de mogelijkheid om te verhuren of verkopen op de privé-markt Risico's verbonden aan de grenzen qua geografie en doelpubliek CVBA Sociaal Vastgoed Project richt zich tot een beperkte markt op geografisch vlak. CVBA Sociaal Vastgoed Project wil actief zijn in heel Vlaanderen, in alle provincies. De beperking tot Vlaanderen is een gevolg van het feit dat het beleid van sociale woningen op Vlaams niveau georganiseerd is. Dit behoort tot de bevoegdheid van de Vlaamse gewest en de toepasselijke wetgeving situeert zich op Vlaams niveau. In principe zou CVBA Sociaal Vastgoed Project ook activiteiten kunnen ontwikkelen buiten Vlaanderen, maar die ambitie is er momenteel nog niet Solvabiliteitsrisico CVBA Sociaal Vastgoed Project ambieert om de investeringen in sociaal vastgoed te doen met eigen middelen. De mogelijkheid dat CVBA Sociaal Vastgoed Project leningen of kredieten aangaat bij derden is evenwel in de statuten voorzien. CVBA Sociaal Vastgoed Project heeft niet de intentie om externe schulden aan te gaan, tenzij dit noodzakelijk zou zijn voor de continuïteit van de activiteiten van CVBA Sociaal Vastgoed Project. Op datum van 30/04/2015 heeft CVBA Sociaal Vastgoed Project geen externe schuld via leningen of kredieten Overheidsrisico CVBA Sociaal Vastgoed Project koopt en renoveert gebouwen en infrastructuren voor de sociale verhuurmarkt. 30

5 Zij krijgen hier van de overheid of de sociale verhuurkantoren een vast verhuurcontract met een vaste huurprijs. CVBA Sociaal Vastgoed Project zal hiervoor samenwerkingsverbanden afsluiten met door de overheid erkende sociale verhuurkantoren. Er is een grote behoefte aan sociale verhuur in de maatschappij, de wachtlijsten in deze sector zijn alom bekend. Indien de overheid, tegen alle tendensen in, niet meer zou inhuren op de privémarkt is er in deze situatie voor CVBA Sociaal Vastgoed Project een zeer belangrijke grote uitweg: de privémarkt Risico eigen aan een startende onderneming CVBA Sociaal Vastgoed Project is een startende onderneming, recent opgericht vanuit een dynamische, maar ook maatschappelijke bewogenheid. Deze bewogenheid moet nog worden omgezet in concrete realisaties. CVBA Sociaal Vastgoed Project kan als startende onderneming nog geen operationele activiteiten en financiële cijfers voorleggen. De belegger dient er rekening mee te houden dat het opstarten van een onderneming de nodige tijd vergt. In een eerste fase: ( de fase van deze prospectus ) CVBA Sociaal Vastgoed Project beoogt het eerste jaar (verkort boekjaar) 16 panden aan te kopen en renoveren, in de twee daarop volgende jaren zullen dat 20 panden per jaar zijn. Daarvoor is in totaal nodig. De gemiddelde kost per pand (inclusief renovatie, registratie en notariskosten) wordt op geraamd. Per pand zal jaarlijks gemiddeld een sociale huuropbrengst van gegenereerd worden. In deze zit ook een cash-reserve voorzien van 5% van het variabel kapitaal. Voor de winstprognoses en business plan verwijzen wij graag naar deel 8 hierna. De grote sterkhouders zullen de goede aankoop en het budgetvriendelijk renoveren van de panden zijn, waarin de oprichters van CVBA Sociaal Vastgoed Project in het verleden de nodige ervaring hebben opgedaan met telkens een geslaagd resultaat. Voor de projecten voorzien in deze prospectus is nodig in de eerste drie jaar. Deze middelen wenst CVBA Sociaal Vastgoed Project op te halen middels de uitgifte van aandelen Categorie B en C waarover deze prospectus handelt. De beoordeling van projecten behoort tot de bevoegdheid van het bestuur. CVBA Sociaal Vastgoed Project wil stap voor stap te werk gaan, en geen engagementen aangaan waarvoor het de middelen niet heeft. Het tempo van de investeringen en ontwikkelingen zal worden aangepast aan het tempo waaraan de kapitaalsophaling zal verlopen. Indien CVBA Sociaal Vastgoed Project er niet in slaagt de te verzamelen van dit aanbod, zal worden gestart met een kleiner bedrag aan investeringen. 31

6 4.2 Risicofactoren eigen aan de aandelen Aard en waarde van de aandelen Het door aandelen vertegenwoordigde kapitaal maakt deel uit van het eigen vermogen van CVBA Sociaal Vastgoed Project. In geval van ontbinding en vereffening van CVBA Sociaal Vastgoed Project zal het nominaal kapitaal van de aandelen pas terugbetaald worden na betaling van de schulden van CVBA Sociaal Vastgoed Project. Indien na betaling van deze schulden het vermogen van de vennootschap ontoereikend is om de vennoten uit te betalen overeenkomstig de statuten, zal de uitbetaling pondspondsgewijs gebeuren en is het dus mogelijk dat de nominale waarde van het aandeel niet of niet volledig terugbetaald kan worden. Ook in geval van ontbinding of vereffening van CVBA Sociaal Vastgoed Project is het mogelijk dat de vennoot het geïnvesteerde kapitaal slechts gedeeltelijk of helemaal niet terugkrijgt. De B-aandelen en C-aandelen van CVBA Sociaal Vastgoed Project die het voorwerp uitmaken van deze prospectus, maken bij intekening deel uit van het veranderlijk kapitaal van CVBA Sociaal Vastgoed Project. De B- en C-vennoten hebben bij het einde van hun lidmaatschap recht op de nominale waarde van hun B- en C-aandelen. De B- en C-aandelen geven geen recht op eventuele reserves of meerwaarden, maar zullen evenmin onderhevig zijn aan de boekhoudkundige minwaarde van de aandelen. Het dient benadrukt te worden dat men bij intekening het nominaal bedrag van respectievelijk of betaalt en dat men bij uittreding het nominaal bedrag van respectievelijk of terug ontvangt. Bij intekening betaalt men dus geen breukdeel van het vermogen van CVBA Sociaal Vastgoed Project en bij uittreding ontvangt men ook geen breukdeel van het vermogen van CVBA Sociaal Vastgoed Project. De aandelen zijn niet beursgenoteerd en niet vrij verhandelbaar. Bijgevolg kan de waarde niet stijgen (en niet dalen) ingevolge de beurswaardering van het aandeel. De aandelen bieden ook geen bescherming tegen inflatie of monetaire erosie. Bij intekening op de aandelen moet men er rekening mee houden dat een dividend een variabel inkomen is. De vennootschap streeft ernaar jaarlijks een preferent dividend uit te keren op de aandelen van Categorie B en C ten belope van 2,50% op hun nominale waarde Behoud van coöperanten Het risico bestaat dat indien een groot aantal coöperanten gelijktijdig wenst uit te treden, CVBA Sociaal Vastgoed Project op dat ogenblik niet over voldoende liquide middelen beschikt om het scheidingsaandeel te betalen en de terugbetaling tijdelijk dient uit te stellen. CVBA Sociaal Vastgoed Project probeert hieraan tegemoet te komen door de standstillperiode van 3 jaar, het maximaal aantal uittredende vennoten te limiteren (maximum 5% van het variabel kapitaal per jaar), alsook door een deel van haar vermogen (met name 5% van het variabel kapitaal) beschikbaar te houden voor uittredende vennoten. Het kapitaal bestemd voor potentiële uittredende vennoten zal belegd worden in beleggingen op korte termijn zodat voldoende liquiditeiten beschikbaar blijven. 32

7 Een vennoot kan dus enkel uittreden vanaf het derde jaar na zijn inschrijving en gedurende de eerste zes maanden van het boekjaar. De uittreding of terugneming kan bovendien door het bestuur worden geweigerd om gegronde redenen. Het bestuur zal haar beslissing steeds nemen in het belang van de vennootschap en de continuïteit van de activiteiten van CVBA Sociaal Vastgoed Project. Indien meer dan 5% van het variabel kapitaal wenst uit te treden, beslist het bestuur van CVBA Sociaal Vastgoed Project autonoom of de (financiële) situatie van de vennootschap dit kan dragen. Zo het bestuur meent van wel, dan zal het bestuur ook de uittreding van deze vennoten goedkeuren. Is het bestuur daarentegen van mening dat meerdere uittredingen van vennoten de vennootschap CVBA Sociaal Vastgoed Project en/of haar projecten in gedrang brengt, dan zal het bestuur het verzoek tot deze meerdere uittredingen weigeren. De geweigerde verzoeken tot uittreding worden overgedragen naar het volgende jaar. De verzoeken tot uittreding worden door het bestuur in chronologische volgorde van ontvangst behandeld. Geen mogelijkheid tot vrijwillige uittreding in tweede jaarhelft Vennoten kunnen slechts vrijwillig (geheel of gedeeltelijk) uittreden gedurende de eerste zes maanden van ieder boekjaar. Die terugneming of uittreding is evenwel alleen toegestaan in zoverre ze niet voor gevolg heeft dat het maatschappelijk kapitaal wordt verminderd tot een bedrag dat kleiner is dan het vaste gedeelte door de statuten vastgesteld te weten of dat het aantal vennoten wordt herleid tot minder dan 3. Een vennoot kan alleen met toestemming van het bestuur uittreden of aandelen terugnemen. Aandelen kunnen overgedragen worden aan bestaande vennoten binnen dezelfde categorie mits goedkeuring door het bestuur. Geen mogelijkheid tot terugneming of uittreding vóór 2018 Een vennoot kan slechts een verzoek tot vrijwillige uittreding indienen vanaf de derde verjaardag van zijn toetreding. In afwijking van de statutaire bepalingen, kunnen de vennoten op elk ogenblik gedurende het boekjaar -dus ook in de tweede helft van het lopende boekjaar- per aangetekend schrijven of schrijven met ontvangstmelding gericht aan het bestuursorgaan, een verzoek indienen tot vrijwillige uittreding. Het bestuursorgaan beslist vervolgens binnen een termijn dertig (30) kalenderdagen over de uittreding volgens de statutair voorziene meerderheden, waarbij een weigering tot uittreding enkel kan wegens gegronde redenen (bij wijze van voorbeeld indien de uittreding van de vennoot de vennootschap in liquiditeitsproblemen zou kunnen brengen). De uittreding is alleen toegestaan in zoverre: de uittreding niet tot gevolg heeft het netto-actief van de vennootschap te verminderen tot een bedrag dat kleiner is dan het vaste gedeelte van het kapitaal door de statuten vastgesteld of het aantal vennoten tot minder dan drie te herleiden; het aantal B-vennoten en C-vennoten dat uittreedt per boekjaar maximaal samen vijf procent (5%) van het variabel kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen. De waarde van het scheidingsaandeel van de uittredende vennoot wordt vastgesteld volgens de bepalingen van de statuten met dien verstande dat ook voor de uittreding in de tweede helft van het lopende boekjaar de waardering zal gebeuren op basis van het eigen vermogen van de goedgekeurde jaarrekening van de vennootschap welke tevens werd gebruikt voor uittredingen in de eerste helft van datzelfde boekjaar. Zodoende gebeuren uittredingen binnen eenzelfde boekjaar aan hetzelfde scheidingsaandeel. 33

8 De uittreding van een vennoot brengt vanaf de kennisgeving van de uittreding en van rechtswege het ontslag mee van alle natuurlijke personen verbonden met de uittredende vennoot, die een functie binnen de vennootschap bekleden Overdrachtsbeperkingen De aandelen zijn niet genoteerd op een gereglementeerde markt of multilaterale handelsfaciliteit en dus niet zonder meer verhandelbaar. Aandelen kunnen bovendien slechts worden overgedragen na goedkeuring van het bestuur Ontbreken van depositobeschermingsmaatregeling De aandelen van CVBA Sociaal Vastgoed Project komen niet in aanmerking voor de waarborg van het beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten voorzien door de wet van 17 december 1998 tot oprichting van een beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten en tot reorganisatie van de beschermingsregelingen voor deposito's en financiële instrumenten Wijziging in de reglementering omtrent coöperatieve vennootschappen Gewijzigde regelgeving kunnen van invloed zijn op de werking van de vennootschap en op de aantrekkelijkheid van de situatie van de coöperanten Aanwending van het coöperatief kapitaal Het bestuur van CVBA Sociaal Vastgoed Project zal op onafhankelijke en discretionaire wijze investeringsbeslissingen kunnen nemen, zonder daartoe de goedkeuring te moeten vragen van de vennoten Organisatie van het aandeelhouderschap en het bestuur CVBA Sociaal Vastgoed Project heeft drie categorieën aandelen: - aandelen Categorie A (A-aandelen) - aandelen Categorie B (B-aandelen) - aandelen Categorie C (C-aandelen) De A-aandelen zijn voorbehouden aan de oprichters en aan de personen aanvaard door het bestuur op voordracht van A-vennoten overeenkomstig de procedure voorzien in het intern reglement. Huidig aanbod tot uitgifte betreft B- en C-aandelen. Gevolgen op niveau van de algemene vergadering De aandelen die worden uitgegeven zijn aandelen categorie B en C met een nominale waarde van 5000 respectievelijk per aandeel. Naast deze aandelen categorie B en C werden door de vennootschap tevens aandelen categorie A uitgegeven met een nominale waarde van per aandeel. Elk aandeel van categorie A geeft recht op vijftig (50) stemmen. De A-aandelen vertegenwoordigen op de algemene vergadering steeds een stemkracht gelijk aan de helft van alle stemmen uit te oefenen op de algemene vergadering. De B-aandelen en C-aandelen vertegenwoordigen samen op de algemene vergadering de andere helft van de uit te oefenen stemmen, waarbij de B-aandelen tachtig procent (80%) van deze andere helft uitmaken en de C-aandelen twintig procent (20%) van deze andere helft. Alle aanwezige of rechtsgeldig vertegenwoordigde vennoten brengen op de algemene vergadering hun stem uit. Vervolgens worden aan de uitgebrachte stemmen per categorie van de aandelen de hiervoor vermelde stemkracht toegekend. 34

9 Behoudens de buitengewone algemene vergaderingen die beraadslagen over de wijziging van de statuten, beraadslaagt de algemene vergadering geldig ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde vennoten. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de stemmen. Bij gelijkheid van stemmen, is de stem van de voorzitter van de algemene vergadering beslissend. De beslissingen van de buitengewone algemene vergadering worden genomen met een drie vierden (3/4) meerderheid van de stemmen, op voorwaarde dat de totaliteit van de A-aandelen aanwezig/vertegenwoordigd is. Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het aantal aanwezige/vertegenwoordigde A-aandelen en met een drie vierden (3/4) meerderheid van de stemmen. Tegen de beslissingen van de algemene vergadering is geen beroep mogelijk. De aandeelhouderstructuur van CVBA Sociaal Vastgoed Project houdt risico s in bij het nemen van beslissingen op niveau van de algemene vergadering. Aangezien elk A-aandeel recht geeft op vijftig (50) stemmen en alle A-aandelen steeds de helft van het totale aantal stemmen vertegenwoordigen (de B-aandelen vertegenwoordigen samen 40% van alle stemmen en de C-aandelen samen 10% van alle stemmen), kunnen de A-aandelen gezamenlijk met hun 50% stemkracht het nemen van gewone beslissingen door de algemene vergadering van CVBA Sociaal Vastgoed Project blokkeren. Beslissingen met een bijzondere meerderheid (onder andere statutenwijziging) kunnen mogelijks niet worden goedgekeurd door de algemene vergadering bij gebrek aan overeenstemming tussen A-vennoten enerzijds en B- en C- vennoten anderzijds. Voor statutenwijzigingen die minstens een drie vierden (3/4) meerderheid van de stemmen vereisen, hebben de A-aandelen gezamenlijk eveneens een blokkeringsmogelijkheid. De stemkracht van de A-aandelen geeft hen inderdaad een vetorecht, maar evenwel niet de mogelijkheid om eenzijdig beslissingen door te duwen. Gevolgen op niveau van het bestuur De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders. De algemene vergadering bepaalt het aantal bestuurders, zij benoemt en ontslaat de bestuurders en stelt de vergoedingen vast. De meerderheid van de vennoten van categorie A aanwezig of vertegenwoordigd op de algemene vergadering, hebben het recht om aan de algemene vergadering kandidaatbestuurders voor te dragen. Tenzij anders bepaald door de algemene vergadering, wordt het mandaat van de bestuurders niet bezoldigd. De aftredende bestuurders zijn herbenoembaar. Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot bestuurder, dient deze onder haar vennoten, bestuurders, leden van de directieraad, of werknemers een vaste vertegenwoordiger te benoemen die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon bestuurder. De vaste vertegenwoordiger is niet persoonlijk aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap. Het bestuursorgaan kan één of meerdere gedelegeerde bestuurders aanstellen, verkozen onder de bestuurders bij gewone meerderheid. Ieder lid van het bestuursorgaan kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de algemene vergadering. Bestuurders kunnen ad nutum ontslagen worden door de algemene vergadering met gewone meerderheid van stemmen. Het bestuursorgaan vergadert zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist. Een bestuurder mag zich door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen. Elke bestuurder mag maar één andere bestuurder vertegenwoordigen. Wanneer er meer dan één bestuurder is, worden de besluiten van het bestuursorgaan genomen bij gewone meerderheid van stemmen, behoudens andersluidende bepalingen in onderhavige statuten of het intern reglement. Bij gelijkheid van stemmen, is de beslissing niet aangenomen. Indien één of meer aanwezige bestuurders zich onthouden, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen van de overige aanwezige bestuurders. Over de punten die niet vermeld zijn in de oproeping kan slechts dan rechtsgeldig worden beraadslaagd en besloten, wanneer alle 35

10 bestuurders aanwezig zijn en ermee instemmen. De beslissingen worden opgenomen in notulen, die in een bijzonder register worden ingeschreven en ondertekend door alle aanwezige bestuurders. Aangezien CVBA Sociaal Vastgoed Project op datum van de prospectus slechts één bestuurder heeft, te weten de heer Kurt Goetgebuer, bestaat er een risico wanneer deze enige bestuurder defungeert. Dit zal voorlopig ondervangen worden het afsluiten van een keyman insurance. Vanaf wanneer het financieel mogelijk is, zal CVBA Sociaal Vastgoed Project bijkomende bekwame bestuurders aantrekken en benoemen Structurele verbondenheid met BVBA Onderhoud en herstel De heer Kurt Goetgebuer is enerzijds bestuurder van CVBA Sociaal Vastgoed Project en anderzijds zaakvoerder van BVBA Onderhoud en herstel. Er bestaat dus een structurele verbondenheid tussen beide vennootschappen via de persoon van de heer Kurt Goetgebuer. Bovendien is BVBA Onderhoud en herstel mede-oprichter van CVBA Sociaal Vastgoed Project. Aangezien de samenwerking tussen CVBA Sociaal Vastgoed Project en BVBA Onderhoud en herstel wordt gestuurd door de heer Kurt Goetgebuer, beslist de heer Kurt Goetgebuer over het doorsturen van opdrachten aan BVBA Onderhoud en herstel. Het risico bestaat dat CVBA Sociaal Vastgoed Project hogere renovatiekosten betaalt aan BVBA Onderhoud en herstel dan wanneer de renovatiewerken door een andere renovatiebedrijf zouden uitgevoerd worden. Onderhoud en herstel BVBA zal bij de facturatie aan CVBA Sociaal Vastgoed Project dezelfde tarieven hanteren als voor haar ander cliënteel. Bovendien dienen de renovatiekosten zoals geraamd door CVBA Sociaal Vastgoed Project gerespecteerd te worden binnen het voorziene budget (gemiddeld ,83 exclusief BTW per pand). 36

INCLUSIE INVEST cvba-so. Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid met Sociaal Oogmerk. Veilig investeren met respect!

INCLUSIE INVEST cvba-so. Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid met Sociaal Oogmerk. Veilig investeren met respect! INCLUSIE INVEST cvba-so Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid met Sociaal Oogmerk Veilig investeren met respect! Maatschappelijke zetel : Breugelweg 200 3900 OverpeltOndernemingsnummer

Nadere informatie

Veilig investeren met respect!

Veilig investeren met respect! INCLUSIE INVEST cvba-so Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid met Sociaal Oogmerk Veilig investeren met respect! Maatschappelijke zetel : Breugelweg 200 3900 Overpelt Ondernemingsnummer

Nadere informatie

Informatiebundel voor aandeelhouders van Collectief Goed cvba-so

Informatiebundel voor aandeelhouders van Collectief Goed cvba-so 1 Informatiebundel voor aandeelhouders van Collectief Goed cvba-so 1. Informatiegegevens Officiële naam Vestigingsplaats en rechtsvorm Collectief Goed cvba-so Rechtsvorm: Coöperatieve vennootschap met

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Eoly Coöperatie CVBA

Huishoudelijk Reglement Eoly Coöperatie CVBA Huishoudelijk Reglement Eoly Coöperatie CVBA Het Huishoudelijk Reglement treedt in werking vanaf 1 februari 2017 De opmaak of wijziging van het Huishoudelijk Reglement gebeurt door de Raad van Bestuur

Nadere informatie

Art. 1.: De vereniging draagt de naam: Olympia Badmintonclub, vereniging zonder winstoogmerk, afgekort: "Olympia B.C.", v.z.w.

Art. 1.: De vereniging draagt de naam: Olympia Badmintonclub, vereniging zonder winstoogmerk, afgekort: Olympia B.C., v.z.w. Olympia Badmintonclub Vereniging zonder winstoogmerk Oogststraat 1A bus 6B 2600 Berchem Verenigingsnummer : 865787 Ondernemingsnummer : 433509034 Tel. : 03/440.34.19 e-mail : cornelis.vanlaer@skynet.be

Nadere informatie

S T A T U T E N W I J Z I G I N G goedgekeurd op AV 08/04/2014 TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

S T A T U T E N W I J Z I G I N G goedgekeurd op AV 08/04/2014 TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR S T A T U T E N W I J Z I G I N G goedgekeurd op AV 08/04/2014 TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR ARTIKEL 1 De vereniging draagt de naam: Regionaal WelzijnsPlatform Noord-West-Vlaanderen vzw ARTIKEL 2

Nadere informatie

Om geldig te zijn, zal deze volmacht uiterlijk op donderdag 5 juni 2014 in ons bezit moeten zijn VOLMACHT. Naam en voornaam Adres

Om geldig te zijn, zal deze volmacht uiterlijk op donderdag 5 juni 2014 in ons bezit moeten zijn VOLMACHT. Naam en voornaam Adres Om geldig te zijn, zal deze volmacht uiterlijk op donderdag 5 juni 2014 in ons bezit moeten zijn Ik, ondergetekende Naam en voornaam Adres VOLMACHT eigena(a)r(es) van aandelen van de Naamloze Vennootschap

Nadere informatie

Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV van 30 maart 2011

Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV van 30 maart 2011 Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV van 30 maart 2011 Dit document bevat een toelichting bij de belangrijkste punten van de agenda van

Nadere informatie

Vergelijkende matrix vennootschapsvormen (Stibbe-rapport: Onderzoek naar de financieel-juridische aspecten van een Energie Conversie Park)

Vergelijkende matrix vennootschapsvormen (Stibbe-rapport: Onderzoek naar de financieel-juridische aspecten van een Energie Conversie Park) Vergelijkende matrix vennootschapsvormen (Stibbe-rapport: Onderzoek naar de financieel-juridische aspecten van een Energie Conversie Park) NV BVBA CVBA ESV Notariële akte vereist voor oprichting? Ja Ja

Nadere informatie

GECOÖRDINEERDE STATUTEN

GECOÖRDINEERDE STATUTEN GECOÖRDINEERDE STATUTEN Statuten van de vzw Interdiocesane Dienst voor het Katholiek Godsdienstonderwijs zoals gewijzigd door de algemene vergadering op 11 september 2003. N. 4999 [S-C 46030] Interdiocesane

Nadere informatie

Nieuwe statuten - Naamswijziging

Nieuwe statuten - Naamswijziging Reigerstraat 10 9000 Gent T 09 220 84 31 info@dewerkplekarchitecten.be www.dewerkplekarchitecten.be Nieuwe statuten - Naamswijziging De algemene vergadering van 12 juni 2015 geldig samengeroepen en beschikkend

Nadere informatie

STORM CVBA. Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Maatschappelijke zetel: Katwilgweg 2, 2050 Antwerpen

STORM CVBA. Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Maatschappelijke zetel: Katwilgweg 2, 2050 Antwerpen STORM CVBA Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Maatschappelijke zetel: Katwilgweg 2, 2050 Antwerpen Ondernemingsnummer: 0535.792.564 SAMENVATTING 8 oktober 2013 Een investering in

Nadere informatie

Statuten Lubko vzw. 1 De vereniging heeft tot doel de beoefening en bevordering van korfbal.

Statuten Lubko vzw. 1 De vereniging heeft tot doel de beoefening en bevordering van korfbal. Statuten Lubko vzw Titel I NAAM - ZETEL - DOEL DUUR Artikel 1 1 De vereniging wordt genoemd Korfbalclub Lubko, afgekort Lubko. 2 Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen,

Nadere informatie

Openbaar aanbod van aandelen van de Europese Coöperatieve Vennootschap NewB

Openbaar aanbod van aandelen van de Europese Coöperatieve Vennootschap NewB Openbaar aanbod van aandelen van de Europese Coöperatieve Vennootschap NewB 1. Het huidige aanbod gebeurt zonder de publicatie van een door de FSMA goedgekeurde prospectus, aangezien het daarvan vrijgesteld

Nadere informatie

STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS

STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS 1. Naam, zetel, doel en duur van de vereniging. Artikel 1: De vereniging draagt de naam VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS, afgekort VOR. Artikel 2: De zetel

Nadere informatie

JURIDISCHE EN ORGANISATORISCHE ASPECTEN VAN COÖPERATIEF ONDERNEMEN

JURIDISCHE EN ORGANISATORISCHE ASPECTEN VAN COÖPERATIEF ONDERNEMEN JURIDISCHE EN ORGANISATORISCHE ASPECTEN VAN COÖPERATIEF ONDERNEMEN Lieve Jacobs 18/6/2012 Nota Deze presentatie is voor persoonlijk gebruik van de deelnemers. Ze is onvolledig zonder de mondelinge toelichting

Nadere informatie

VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK VRIJE ZWEMMERS GENT S T A T U T E N

VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK VRIJE ZWEMMERS GENT S T A T U T E N VRIJE ZWEMMERS GENT - vzw Lothariusstraat 29, 9032 Wondelgem Ondernemingsnummer: 465638008 VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK VRIJE ZWEMMERS GENT S T A T U T E N HOOFDSTUK 1: DE VERENIGING Artikel 1 Rechtsvorm

Nadere informatie

Schotense Waterski Klub vzwd

Schotense Waterski Klub vzwd Schotense Waterski Klub vzwd Ondernemingsnummer: 414.214.447 N I E U W E S T A T U T E N De 2 e algemene vergadering van 25 april 2004, geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige aantallen inzake

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur

Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur Statuten FNIP vzw Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur Artikel 1 - De vereniging wordt genoemd "Federatie van Nationale en Internationale Postzegelhandelaren" vzw, afgekort, FNIP vzw. Artikel 2 -

Nadere informatie

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen TELENET GROUP HOLDING NV Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg 4 2800 Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen 0477.702.333 UITNODIGING VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Nadere informatie

De vereniging draagt de naam: Samenwerkingsverband Sociale Tewerkstelling vzw, afgekort: SST vzw

De vereniging draagt de naam: Samenwerkingsverband Sociale Tewerkstelling vzw, afgekort: SST vzw Coördinatie van de statuten Samenwerkingsverband Sociale Tewerkstelling Ondernemingsnummer 0435.338.968 Laatste wijziging: 15/06/2012 TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR ARTIKEL 1 De vereniging draagt

Nadere informatie

CENTRUM voor BEELDEXPRESSIE vzw (Ondernemingsnummer: 475631481)

CENTRUM voor BEELDEXPRESSIE vzw (Ondernemingsnummer: 475631481) NIEUWE STATUTEN CENTRUM voor BEELDEXPRESSIE vzw (Ondernemingsnummer: 475631481) TITEL I : Benaming, zetel, doel, duur. Artikel 1 : Artikel 2 : De vereniging draagt als naam : Centrum voor Beeldexpressie,

Nadere informatie

Argenta Coöperatieve cvba 2018 Antwerpen, Belgiëlei 49-53 RPR Antwerpen 0823.992.630 INTERN REGLEMENT

Argenta Coöperatieve cvba 2018 Antwerpen, Belgiëlei 49-53 RPR Antwerpen 0823.992.630 INTERN REGLEMENT Argenta Coöperatieve cvba 2018 Antwerpen, Belgiëlei 49-53 RPR Antwerpen 0823.992.630 INTERN REGLEMENT Dit intern reglement, zoals bedoeld in artikel 32 van de statuten, is een aanvulling op de statuten

Nadere informatie

BIJLAGE B BIJ DE TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ALLIANDER N.V., TE HOUDEN OP 27 MAART 2013

BIJLAGE B BIJ DE TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ALLIANDER N.V., TE HOUDEN OP 27 MAART 2013 BIJLAGE B BIJ DE TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ALLIANDER N.V., TE HOUDEN OP 27 MAART 2013 VOORSTEL TOT AANPASSING VAN DE STATUTEN VAN ALLIANDER N.V. (d.d.

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Antwerpen, afdeling Turnhout

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Antwerpen, afdeling Turnhout 1. Inleiding NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout Verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig

Nadere informatie

Openbaar aanbod van aandelen van de Europese Coöperatieve Vennootschap NewB

Openbaar aanbod van aandelen van de Europese Coöperatieve Vennootschap NewB Openbaar aanbod van aandelen van de Europese Coöperatieve Vennootschap NewB 1. Het huidige aanbod gebeurt zonder de publicatie van een door de FSMA goedgekeurde prospectus, aangezien het daarvan vrijgesteld

Nadere informatie

STATUTEN. DE WARANDE VZW ZINNERSTRAAT 1, 1000 BRUSSEL Ondernemingsnummer 433.458.554

STATUTEN. DE WARANDE VZW ZINNERSTRAAT 1, 1000 BRUSSEL Ondernemingsnummer 433.458.554 STATUTEN DE WARANDE VZW ZINNERSTRAAT 1, 1000 BRUSSEL Ondernemingsnummer 433.458.554 TITEL I : NAAM_- ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. De vereniging draagt de naam: "De Warande v.z.w." Artikel 2. De zetel

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE IN KADER VAN ARTIKEL 582 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN 4ENERGY INVEST NV GEVESTIGD

Nadere informatie

Antwerpse Triatlon en Duatlon club v.z.w. Louis Mastplein 28, 2660 Hoboken Tel.: 0496/244.555

Antwerpse Triatlon en Duatlon club v.z.w. Louis Mastplein 28, 2660 Hoboken Tel.: 0496/244.555 NIEUWE STATUTEN - ZETELWIJZIGING De algemene vergadering van 24 februari 2005 geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige aantallen inzake aanwezigheid en meerderheid, heeft in haar zitting besloten

Nadere informatie

ASOC Ramsel KC vzw. Statuten vzw. ASOC Ramsel

ASOC Ramsel KC vzw. Statuten vzw. ASOC Ramsel ASOC Ramsel KC vzw Statuten vzw ASOC Ramsel Benaming, zetel en doel Art. 1 : Op 29 november 2003 werd te Aarschot de ASOC Korfbal Club, bij verkorting ASOC KC als feitelijke vereniging opgericht. Op 16

Nadere informatie

Akte Oprichting TITEL 1 NAAM ZETEL DOEL - DUUR. De vereniging heeft als naam overlegplatform voor energiedeskundigen, afgekort OVED.

Akte Oprichting TITEL 1 NAAM ZETEL DOEL - DUUR. De vereniging heeft als naam overlegplatform voor energiedeskundigen, afgekort OVED. Akte Oprichting Benaming: OVED: Overlegplatform voor energiedeskundigen Rechtsvorm: Vereniging zonder Winstoogmerk Zetel: 9000 Gent, Kortrijksesteenweg 1007 De ondergetekenden, - E-STER bvba, Koning Albertlaan

Nadere informatie

S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING. 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM).

S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING. 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM). S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING ARTIKEL 1: naam 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM). ARTIKEL 2: zetel 1 De zetel van de vereniging is

Nadere informatie

MONTEA VOLMACHT. Ondergetekende: NAAM WOONPLAATS NAAM VENNOOTSCHAP RECHTSVORM MAATSCHAPPELIJKE ZETEL ONDERNEMINGSNUMMER VERTEGENWOORDIGD DOOR

MONTEA VOLMACHT. Ondergetekende: NAAM WOONPLAATS NAAM VENNOOTSCHAP RECHTSVORM MAATSCHAPPELIJKE ZETEL ONDERNEMINGSNUMMER VERTEGENWOORDIGD DOOR MONTEA Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap naar Belgisch recht Commanditaire Vennootschap op Aandelen die een openbaar beroep doet op het spaarwezen Industrielaan 27-9320 Erembodegem (Aalst)

Nadere informatie

Nominale waarde per A-aandeel: 125 EUR Maximum inschrijving: 24 A-aandelen

Nominale waarde per A-aandeel: 125 EUR Maximum inschrijving: 24 A-aandelen ASPIRAVI SAMEN CVBA Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Maatschappelijke zetel: Vooruitgangstraat 333/5, 1030 Brussel Ondernemingsnummer: 0824.919.276 PROSPECTUS voor de doorlopende

Nadere informatie

P O R S O P S E P C E T C U T S U

P O R S O P S E P C E T C U T S U ASPIRAVI SAMEN CVBA Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Maatschappelijke zetel: Vooruitgangstraat 333/5, 1030 Brussel Ondernemingsnummer: 0824.919.276 PROSPECTUS voor de voor doorlopende

Nadere informatie

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Kunstschaatsclub Heuvelkouter vzw K.S.C. Heuvelkouter vzw Hoefstraat 98 1770 Liedekerke Ondernemingsnummer : 0438.746.242 N I E U W E S T A T U T E N Z E T E L W I J Z I G I N G De algemene vergadering

Nadere informatie

PROSPECTUS voor de doorlopende openbare aanbieding van aandelen vanaf 8 november 2013 voor een maximumbedrag van 2.500.000 EUR (5 november 2013)

PROSPECTUS voor de doorlopende openbare aanbieding van aandelen vanaf 8 november 2013 voor een maximumbedrag van 2.500.000 EUR (5 november 2013) ZONNEBERG CVBA Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Maatschappelijke zetel: Coupure Rechts 712, 9000 Gent Ondernemingsnummer: 0537.462.647 PROSPECTUS voor de doorlopende openbare aanbieding

Nadere informatie

NEWSLETTER December 2012

NEWSLETTER December 2012 Cadanz BVBA/SPRL RPR/RPM BE 0807.929.727 Bischoffsheimlaan 36 1000 Brussels Belgium Tel.: +32 2 210 02 75 Fax.: +32 2 210 02 89 www.cadanz-law.com NEWSLETTER December 2012 VETO-RECHTEN BINNEN DE RAAD VAN

Nadere informatie

Vennootschapsvormen en de daaraan gekoppelde keuzes, en risico s. Bruno De Vuyst. VUB Starterseminarie 18 oktober 2007 NV: 61.500.

Vennootschapsvormen en de daaraan gekoppelde keuzes, en risico s. Bruno De Vuyst. VUB Starterseminarie 18 oktober 2007 NV: 61.500. MARX VAN RANST VERMEERSCH & PARTNERS The LAW FIRM that WORKS Vennootschapsvormen en de daaraan gekoppelde keuzes, en risico s VUB Starterseminarie 18 oktober 2007 Bruno De Vuyst MVV&P - 2007 Vereist aantal

Nadere informatie

TITEL II: LEDEN ART. 5

TITEL II: LEDEN ART. 5 STATUTEN VAN DE FEITELIJKE VERENIGING RED MERCATORPARK Inhoud: Titel I : Omschrijving van de vereniging Titel II : Leden Titel III : Bestuur Titel IV : Algemene vergadering Titel V : Problemen binnen de

Nadere informatie

Akte Oprichting gecoördineerde versie

Akte Oprichting gecoördineerde versie Akte Oprichting gecoördineerde versie Benaming: OVED: Overlegplatform voor energiedeskundigen Rechtsvorm: Vereniging zonder Winstoogmerk Zetel: 9050 Gentbrugge, Kerkstraat 108 TITEL 1 NAAM ZETEL DOEL -

Nadere informatie

Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 24 mei 2012 om 10 uur

Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 24 mei 2012 om 10 uur naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

Vriendenkring 1ste Zeescouts Antwerpen VZW Thonetlaan 165, 2050 Antwerpen Ondernemingsnummer :

Vriendenkring 1ste Zeescouts Antwerpen VZW Thonetlaan 165, 2050 Antwerpen Ondernemingsnummer : Vriendenkring 1ste Zeescouts Antwerpen VZW Thonetlaan 165, 2050 Antwerpen Ondernemingsnummer : 412.834.176 Statuten Vriendenkring 1ste Zeescouts Antwerpen. BENAMING - ZETEL - DUUR DOEL. Artikel 1 De vereniging

Nadere informatie

Volmacht Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders van 17 mei 2011

Volmacht Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders van 17 mei 2011 Naamloze vennootschap De Gerlachekaai 20 te 2000 Antwerpen BTW BE 0860 409 202 RPR Antwerpen Volmacht Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders van 17 mei 2011 Ondergetekende : Eigenaar van...aandelen

Nadere informatie

GECÖORDINEERDE STATUTEN

GECÖORDINEERDE STATUTEN Pedagogisch Centrum Wagenschot vzw P.C. Wagenschot vzw Steenweg 2 9810 Eke-Nazareth Ondernemingsnummer : 0435.044.505 GECÖORDINEERDE STATUTEN De algemene vergadering van 19/06/2014, geldig samengeroepen

Nadere informatie

PBO. Statuten. Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen v.z.w. HOOFDSTUK I Benaming, zetel, duur en doel

PBO. Statuten. Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen v.z.w. HOOFDSTUK I Benaming, zetel, duur en doel PBO Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen v.z.w. Directie Statuten HOOFDSTUK I Benaming, zetel, duur en doel Artikel 1 De vereniging draagt de naam : "Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen",

Nadere informatie

FSMA_2011_01 dd. 27 april 2011

FSMA_2011_01 dd. 27 april 2011 Mededeling FSMA_2011_01 dd. 27 april 2011 Mededeling inzake de wet van 20 december 2010 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen Toepassingsveld:

Nadere informatie

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder.

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder. vzw Zevenbunder, NIEUWE STATUTEN Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008 De statuten van de vzw worden gewijzigd door de volledige vervanging van de teksten, zoals gepubliceerd

Nadere informatie

Statuten. Artikel 1. Artikel 2

Statuten. Artikel 1. Artikel 2 Statuten Artikel 1 De vereniging draagt de naam Koninklijke Vlaamse Vereniging voor Preventie en Bescherming, afgekort Prebes, vereniging zonder winstoogmerk. Deze afkorting mag zij gebruiken in haar betrekkingen

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zitting 2008-2009 18 februari 2009 ONTWERP VAN DECREET betreffende de organisatie en erkenning van toeristische samenwerkingsverbanden TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zie: 1853 (2008-2009)

Nadere informatie

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen Reglement voor de toekenning van renteloze leningen aan erkende culturele verenigingen Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 januari 2002 Bekendgemaakt op 31 januari 2002 Artikel 1 Hoofdstuk I - Algemene

Nadere informatie

PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256. (Hierna, de Vennootschap )

PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256. (Hierna, de Vennootschap ) PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256 (Hierna, de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 582 VAN HET

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING AGFA-GEVAERT NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING Op de Buitengewone Algemene Vergadering van 26 april 2005

Nadere informatie

Statuten van STICHTING Regtvast, statutair gevestigd te Amsterdam, zoals vastgesteld op 20 december 2012 voor mr. K. Stelling, notaris te Amsterdam.

Statuten van STICHTING Regtvast, statutair gevestigd te Amsterdam, zoals vastgesteld op 20 december 2012 voor mr. K. Stelling, notaris te Amsterdam. 1 Statuten van STICHTING Regtvast, statutair gevestigd te Amsterdam, zoals vastgesteld op 20 december 2012 voor mr. K. Stelling, notaris te Amsterdam. Naam en zetel. Artikel 1. 1. De stichting draagt de

Nadere informatie

Openbaar aanbod van aandelen van de Europese Coöperatieve Vennootschap Met Beperkte Aansprakelijkheid NewB 1

Openbaar aanbod van aandelen van de Europese Coöperatieve Vennootschap Met Beperkte Aansprakelijkheid NewB 1 Openbaar aanbod van aandelen van de Europese Coöperatieve Vennootschap Met Beperkte Aansprakelijkheid NewB 1 1. Het huidige aanbod gebeurt zonder de publicatie van een door de FSMA goedgekeurde prospectus,

Nadere informatie

VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W.

VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W. VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W. Deze statuten zijn een voorbeeld van hoe statuten van een vereniging zonder winstoogmerk er zouden kunnen uitzien. Wettelijk moeten er enkel een bepaald aantal minimumvermeldingen

Nadere informatie

ART. 3 VERENIGINGSJAAR Het verenigingsjaar, tevens boekjaar, loopt van 1 juni tot en met 31 mei daaropvolgend.

ART. 3 VERENIGINGSJAAR Het verenigingsjaar, tevens boekjaar, loopt van 1 juni tot en met 31 mei daaropvolgend. I._ALGEMENE_BEPALINGEN ART. 1 NAAM EN ZINSPREUK De naam van de vereniging luidt: AGORA en het besluit tot oprichting is genomen op 19 mei 1993 te Glimmen. De zinspreuk van de vereniging luidt: Vriendschap

Nadere informatie

Statuten: wijziging. Hoofdstuk I: naam, zetel, doel en duur

Statuten: wijziging. Hoofdstuk I: naam, zetel, doel en duur ADEM-TOCHT vzw Eendenplasstraat 33 9940 EVERGEM Statuten: wijziging Overeenkomstig artikel 8 van de Wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, zoals gewijzigd

Nadere informatie

VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W.

VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W. VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W. Deze statuten zijn een voorbeeld van hoe statuten van een vereniging zonder winstoogmerk er zouden kunnen uitzien. Wettelijk moeten er enkel een bepaald aantal minimumvermeldingen

Nadere informatie

STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE

STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER dd.6/2/03 REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE Gelet op het decreet van 13 juli 2001, houdende de organisatie van het overleg en de inspraak in het Gemeentelijk Cultuurbeleid. Gelet

Nadere informatie

SWI\GZE\LJA\20046439\152065 STATUTEN DOORLOPENDE TEKST STICHTING JONGE BALIE ACTIVITEITEN AMSTERDAM

SWI\GZE\LJA\20046439\152065 STATUTEN DOORLOPENDE TEKST STICHTING JONGE BALIE ACTIVITEITEN AMSTERDAM - 1 - SWI\GZE\LJA\20046439\152065 STATUTEN DOORLOPENDE TEKST STICHTING JONGE BALIE ACTIVITEITEN AMSTERDAM STATUTEN Naam en zetel: Artikel 1: 1. De stichting draagt de naam: Stichting Jonge Balie Activiteiten

Nadere informatie

Reglement Lidmaatschap Ternesse Golf & Country Club vzw

Reglement Lidmaatschap Ternesse Golf & Country Club vzw Reglement Lidmaatschap Ternesse Golf & Country Club vzw 1. Algemeen Dit reglement is een aanvulling van de Statuten van Ternesse Golf en Country Club en werd opgemaakt door de Raad van bestuur in vergadering

Nadere informatie

INCLUSIE INVEST cvba-so Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid met Sociaal Oogmerk. Veilig investeren met respect!

INCLUSIE INVEST cvba-so Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid met Sociaal Oogmerk. Veilig investeren met respect! INCLUSIE INVEST cvba-so Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid met Sociaal Oogmerk Veilig investeren met respect! Maatschappelijke zetel : Breugelweg 200 3900 Overpelt Ondernemingsnummer

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 22 APRIL 2014

OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 22 APRIL 2014 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

Werd overeengekomen een feitelijke vereniging op te richten, met onderstaande statuten.

Werd overeengekomen een feitelijke vereniging op te richten, met onderstaande statuten. Feitelijke vereniging Projectkoor Chantage STATUTEN Versie: 24/11/2012 Tussen de ondergetekenden Matthias Bauw Sarah Finaut Geert De Deygere Nele Fiers, Els Vanoverschelde Werd overeengekomen een feitelijke

Nadere informatie

Statuten. Stichting Preferente Aandelen KAS BANK

Statuten. Stichting Preferente Aandelen KAS BANK Statuten Stichting Preferente Aandelen KAS BANK d.d. 26 maart 2009 Statuten van Stichting Preferente Aandelen KAS BANK, gevestigd te Amsterdam, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden

Nadere informatie

KONINKLIJKE PARK TENNIS CLUB BRASSCHAAT v.z.w.

KONINKLIJKE PARK TENNIS CLUB BRASSCHAAT v.z.w. Titel I. Naam Zetel doel duur. KONINKLIJKE PARK TENNIS CLUB BRASSCHAAT v.z.w. Artikel 1: De Vereniging Zonder Winstoogmerk, hierna de vereniging genoemd, op 17 juli 1955 opgericht, draagt als naam Koninklijke

Nadere informatie

INCLUSIE INVEST cvba-so Cooperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid met Sociaal Oogmerk. Veilig investeren met respect!

INCLUSIE INVEST cvba-so Cooperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid met Sociaal Oogmerk. Veilig investeren met respect! INCLUSIE INVEST cvba-so Cooperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid met Sociaal Oogmerk Veilig investeren met respect! Maatschappelijke zetel : Breugelweg 200-3900 Overpelt Ondernemingsnummer:

Nadere informatie

STATUTEN VOJAKA VZW Hoofdstuk 1 Naam - Zetel - Doel - Duur

STATUTEN VOJAKA VZW Hoofdstuk 1 Naam - Zetel - Doel - Duur STATUTEN VOJAKA VZW De ondergetekenden: Vinck Johan Frieslandstraat 13 bus 21, 2660 Hoboken Ambtenaar Waeijaert Stijn Ploegsebaan 67, 2930 Brasschaat Bediende beiden van de Belgische nationaliteit en van

Nadere informatie

S O L V A C AGENDA. I. Verslag van de Raad van Bestuur over de wijzigingen van de statuten. Wijzigingen van de statuten.

S O L V A C AGENDA. I. Verslag van de Raad van Bestuur over de wijzigingen van de statuten. Wijzigingen van de statuten. S O L V A C NV BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING dinsdag 10 mei 2011 na afloop van de gewone algemene vergadering --------------------------------------------------------------- AGENDA I. Verslag van de

Nadere informatie

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel)

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) VOLMACHT gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

VZW UNION SINT SEBASTIAAN KAPELLEN (U.S.K. vzw) STATUTEN HANDBOOGMAATSCHAPPIJ

VZW UNION SINT SEBASTIAAN KAPELLEN (U.S.K. vzw) STATUTEN HANDBOOGMAATSCHAPPIJ VZW UNION SINT SEBASTIAAN KAPELLEN (U.S.K. vzw) STATUTEN HANDBOOGMAATSCHAPPIJ TITEL I: NAAM ZETEL DUUR ARTIKEL 1 De vereniging draagt de naam Union Sint Sebastiaan Kapellen vzw,afgekort USK vzw. De vereniging

Nadere informatie

INTERN REGLEMENT VAN HET DIRECTIECOMITÉ

INTERN REGLEMENT VAN HET DIRECTIECOMITÉ BIJLAGE 4 BIJ HET CORPORATE GOVERNANCE CHARTER INTERN REGLEMENT VAN HET DIRECTIECOMITÉ OPGESTELD DOOR DE RAAD VAN BESTUUR INHOUDSOPGAVE Algemeen... 3 1. Samenstelling... 3 2. Benoeming... 3 3. Bevoegdheden

Nadere informatie

S T A T U T E N. S O C I A A L F O N D S KBC Vereniging zonder Winstoogmerk

S T A T U T E N. S O C I A A L F O N D S KBC Vereniging zonder Winstoogmerk S T A T U T E N S O C I A A L F O N D S KBC Vereniging zonder Winstoogmerk 10 juni 2004 S T A T U T E N HOOFDSTUK I - Naam, zetel, doel, duur -------- ------ Artikel 1 De vereniging zonder winstoogmerk

Nadere informatie

Informatie over het aanbod van aandelen van De Landgenoten 01/05/2015-30/04/2016

Informatie over het aanbod van aandelen van De Landgenoten 01/05/2015-30/04/2016 Informatie over het aanbod van aandelen van De Landgenoten 01/05/2015-30/04/2016 (Dit infodossier dateert van 23/03/2015. Alle voorgaande infodossiers vervallen bij deze.) www.delandgenoten.be Infodossier

Nadere informatie

STORM CVBA. Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Maatschappelijke zetel: Katwilgweg 2, 2050 Antwerpen

STORM CVBA. Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Maatschappelijke zetel: Katwilgweg 2, 2050 Antwerpen STORM CVBA Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Maatschappelijke zetel: Katwilgweg 2, 2050 Antwerpen Ondernemingsnummer: 0535.792.564 SAMENVATTING 8 oktober 2013 Een investering in

Nadere informatie

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING Econocom Group SA/NV Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Marsveldplein 5, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel)

Nadere informatie

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Taekwondo-club ILYO Testelt-Aarschot vzw Taekwondo-club ILYO vzw Elsleukenstraat 27 A 3201 Langdorp Ondernemingsnummer : 0454.488.649 N I E U W E S T A T U T E N De algemene vergadering van..., geldig

Nadere informatie

b. het voeren van politieke, maatschappelijke en culturele actie;

b. het voeren van politieke, maatschappelijke en culturele actie; STATUTEN der LIBERTARISCHE PARTIJ Aangenomen op 28 november 2015 Artikel 1 De vereniging De vereniging draagt de naam Libertarische Partij en zal hierna worden aangeduid als de partij. De naam van de partij

Nadere informatie

STATUTEN VZW LET US CHANGE ETHIOPIË ADRES: MINNEVELD 13, 3000 L EUVEN ONDERNEMINGSNUMMER: 0836.951.434 GERECHTERLIJK ARRONDISSEMENT: LEUVEN

STATUTEN VZW LET US CHANGE ETHIOPIË ADRES: MINNEVELD 13, 3000 L EUVEN ONDERNEMINGSNUMMER: 0836.951.434 GERECHTERLIJK ARRONDISSEMENT: LEUVEN STATUTEN VZW LET US CHANGE ETHIOPIË VZW LET US CHANGE ETHIOPIË ADRES: MINNEVELD 13, 3000 L EUVEN ONDERNEMINGSNUMMER: 0836.951.434 GERECHTERLIJK ARRONDISSEMENT: LEUVEN I. NAAM // ADRES // DOEL // DUUR Statuten

Nadere informatie

Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011

Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011 Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011 Dit document bevat een toelichting bij punt 2 van de agenda van de Buitengewone Algemene

Nadere informatie

" WASE WIND " Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Kouterstraat 116 bus 2 9120 Beveren (Vrasene) ----- STATUTEN

 WASE WIND  Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Kouterstraat 116 bus 2 9120 Beveren (Vrasene) ----- STATUTEN " WASE WIND " Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Kouterstraat 116 bus 2 9120 Beveren (Vrasene) ----- STATUTEN AFDELING I : BENAMING - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1 De vennootschap

Nadere informatie

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Blauwput Omnisport vzw BOS Karel Schurmansstraat 110 3010 Kessel-Lo Ondernemingsnummer: 0470.384.672 GECOÖRDINEERDE STATUTEN De algemene vergadering, geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige

Nadere informatie

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap )

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap ) Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486 (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKELEN

Nadere informatie

Artikel 4 Het maatschappelijk jaar valt samen met het kalenderjaar.

Artikel 4 Het maatschappelijk jaar valt samen met het kalenderjaar. Benaming: Rechtsvorm: Zetel : Ondernemingsnr.: Voorwerp akte: Vlaams Genootschap van Santiago de Compostela Verening zonder winstoogmerk Varkensstraat 6 2800 Mechelen 430.947.739 NIEUWE STATUTEN - RAAD

Nadere informatie

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Petanque Federatie Vlaanderen vzw P.F.V. Zuiderlaan 13 9000 Gent Ondernemingsnummer: 418483437 C O O R D I N A T I T I E S T A T U T E N De algemene vergadering, geldig samengeroepen en beschikkend over

Nadere informatie

SAAB CLUB Belgium. vereniging zonder winstoogmerk association sans but lucrative. RPR Antwerpen Ondernemingsnummer 0434.203.474 NIEUWE STATUTEN

SAAB CLUB Belgium. vereniging zonder winstoogmerk association sans but lucrative. RPR Antwerpen Ondernemingsnummer 0434.203.474 NIEUWE STATUTEN SAAB CLUB Belgium vereniging zonder winstoogmerk association sans but lucrative RPR Antwerpen Ondernemingsnummer 0434.203.474 NIEUWE STATUTEN De bijzondere algemene vergadering van de "Saab Club Belgium"

Nadere informatie

Art.4: De Vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde worden ontbonden.

Art.4: De Vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde worden ontbonden. Vlaamse Technische Kring Gent, v.z.w. STATUTEN 12/02/2017 Titel I: Naam, zetel, duur en doel van de Vereniging Art.1: De Vereniging draagt de naam Vlaamse Technische Kring Gent, Vereniging zonder winstoogmerk,

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

TITEL I. - Benaming, zetel, doel. Artikel 1. De vereniging draagt de naam Vereniging van de Vlaamse Provincies. TITEL II. Leden

TITEL I. - Benaming, zetel, doel. Artikel 1. De vereniging draagt de naam Vereniging van de Vlaamse Provincies. TITEL II. Leden 1 STATUTEN 27.03.1991 (bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 10.10.1991) gewijzigd op 27.01.1995 (BS 28/04/1995), 27.01.2001 (BS 27/09/2001), 6.12.2003 en 13.03.2004 (BS 06/01/2006 en 31.08.2007 (BS

Nadere informatie

STATUTEN. van. Stichting VUT-fonds ECI

STATUTEN. van. Stichting VUT-fonds ECI STATUTEN van Stichting VUT-fonds ECI DEFINITIES Artikel 1 1. In deze statuten wordt verstaan onder: stichting: Stichting VUT-fonds ECI; bestuur: het bestuur van de stichting aangesloten ondernemingen:

Nadere informatie

- 1 - STICHTING BEHEER SNS REAAL

- 1 - STICHTING BEHEER SNS REAAL - 1 - STATUTEN VAN STICHTING BEHEER SNS REAAL PHK/6006588/10100283.dlt met zetel te Utrecht, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 30 september 2009 voor mr. M.A.J. Cremers, notaris

Nadere informatie

F L U X Y S Naamloze Vennootschap. Kunstlaan Brussel BTW BE RPR Brussel

F L U X Y S Naamloze Vennootschap. Kunstlaan Brussel BTW BE RPR Brussel F L U X Y S Naamloze Vennootschap Kunstlaan 31-1040 Brussel BTW BE 0402 954 628 RPR Brussel UITTREKSEL VAN DE BIJEENROEPING VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 9 MEI 2006 Voorstel om de statuten

Nadere informatie

S T A T U T E N - Z E T E L Gecoördineerde tekst vanaf 13 februari 2010

S T A T U T E N - Z E T E L Gecoördineerde tekst vanaf 13 februari 2010 Koninklijke Belgische Biljartbond vzw Federation Royale Belge de Billard asbl KBBB vzw - FRBB asbl Martelarenplein, 13 3000 Leuven Ondernemingsnummer : 0409.579.332 S T A T U T E N - Z E T E L Gecoördineerde

Nadere informatie

C O N F E R E N T I E V A N V L A A M S E G E R E C H T S D E U R W A A R D E R S

C O N F E R E N T I E V A N V L A A M S E G E R E C H T S D E U R W A A R D E R S CONFERENTIE VAN VLAAMSE GERECHTSDEURWAARDERS, vereniging zonder winstgevend doel, te 2000 Antwerpen, Drukkerijstraat 16. ----------------------------------------- GECOORDINEERDE TEKST DER STATUTEN ---------------------------------------

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: BENAMING - ZETEL - DOEL - DUUR

HOOFDSTUK I: BENAMING - ZETEL - DOEL - DUUR STATUTEN Verbond der clubs van Golfbiljart van Tienen en Omstreken VZW Oude Leuvensestraat 93 te 3300 Tienen Arrondissement Leuven Ondernemingsnummer: 0410770056 HOOFDSTUK I: BENAMING - ZETEL - DOEL -

Nadere informatie

DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare

DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare Ondernemingsnummer: 0405.548.486 RPR Kortrijk (de 'Vennootschap') Bijzonder

Nadere informatie

ARCOPAR CVBA Urbain Britsierslaan 5 Schaarbeek (1030 Schaarbeek) HUISHOUDELIJK REGLEMENT

ARCOPAR CVBA Urbain Britsierslaan 5 Schaarbeek (1030 Schaarbeek) HUISHOUDELIJK REGLEMENT ARCOPAR CVBA Urbain Britsierslaan 5 Schaarbeek (1030 Schaarbeek) HUISHOUDELIJK REGLEMENT Dit huishoudelijk reglement is een aanvulling van de statuten van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

INCLUSIE INVEST cvba-so Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid met Sociaal Oogmerk. Veilig investeren met respect!

INCLUSIE INVEST cvba-so Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid met Sociaal Oogmerk. Veilig investeren met respect! INCLUSIE INVEST cvba-so Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid met Sociaal Oogmerk Veilig investeren met respect! Maatschappelijke zetel : Breugelweg 200 3900 Overpelt Ondernemingsnummer

Nadere informatie

TITEL I.- NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR

TITEL I.- NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR TITEL I.- NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR 1 2 3 4 De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam "ACADEMIA OPHTHALMOLOGICA BELGICA", in het kort "AOB". Beide namen mogen afzonderlijk worden gebruikt. De zetel

Nadere informatie