De Wet maatschappelijke ondersteuning in de gemeente Moerdijk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Wet maatschappelijke ondersteuning in de gemeente Moerdijk"

Transcriptie

1 De in de gemeente Moerdijk

2 3 Beste inwoners van de gemeente Moerdijk Voor u ligt onze nieuwe Wmo-krant. Hierin vindt u ervaringen en informatie over de praktijk van de in onze gemeente. De wet staat voor: meedoen. Meedoen in Moerdijk. Dat betekent dat inwoners aandacht hebben voor elkaar en voor de mensen in hun buurt of dorp; dat inwoners meedenken en initiatieven ontplooien om van Moerdijk een prettige, sociale gemeente te maken. Meedoen in Moerdijk mogelijk maken. Dat betekent dat we samen met u en met onze maatschappelijke organisaties steun, hulp en zorg organiseren als inwoners dat niet op eigen kracht kunnen. De invoering van de Wmo op 1 januari 2007 gaf ons de mogelijkheid om hier op gemeentelijk niveau inhoud aan te geven. We hebben eerst de huishoudelijke zorg en de voorzieningen voor gehandicapten geregeld. Op dit moment vragen wij via een enquête of onze inwoners over de kwaliteit hiervan tevreden zijn. We hebben een Wmoloket, waar iedereen terecht kan voor advies en informatie over leven met een beperking. Ook kunnen hier aanvragen gedaan worden voor professionele zorg, steun van vrijwilligers, steun bij mantelzorg, huishoudelijke zorg, hulpmiddelen en woonaanpassingen. We hebben een Wmo-raad, die bestaat uit vertegenwoordigers van cliënten- en belangenorganisaties. Zij adviseren de gemeente in wat te doen. Via de website kunt u onder zorg alles terugvinden. Maar wij weten dat er nog veel werk verzet moet worden. In ons beleidsplan en actieplan Maatschappij dat nu in de maak is, komen zaken aan de orde als zorg in het onderwijs, voortijdig schoolverlaten, mantelzorg, vrijwillige thuiszorg, overgewicht, depressie, maatschappelijke opvang, verslavingszorg, leeftijdsfase en wonen en dergelijke. En er is natuurlijk ook een relatie met de gemeentelijke uitvoering van de Wet Werk en Bijstand. De afgelopen maanden hebben we gebruikt om uw bijdragen aan ons beleids- en actieplan voor de komende tijd te verzamelen. We hebben dit gedaan aan de hand van 4 thema s die wat ons betreft ook nog in het beleidsplan mee moeten: eenzaamheid, armoede, laaggeletterdheid en opvoedingsondersteuning in Moerdijk. Dit hebben we gedaan met inwoners die uit eigen ervaring spreken, mensen die vanuit hun werk ermee in aanraking komen en inwoners die er gewoon in geïnteresseerd waren. Samen hebben we oplossingen bedacht waar wij ook aan gaan werken. We, dat zijn we samen. Gemeente, organisaties maar ook u. We hebben veel inzet nodig op welk terrein dan ook. Want net als u, wil ik dat iedere Moerdijkse inwoner voldoende kansen heeft om aan het normale maatschappelijke leven deel te nemen en dat we door aandacht voor elkaar ervoor zorgen dat gemeente Moerdijk de meest sociale gemeente van Nederland wordt. Het is belangrijk dat Moerdijk een gemeente is waar het veilig en schoon wonen is met voldoende voorzieningen op bereikbare afstand. Dat dorpsen stadsplannen uitgevoerd worden. Dat we zorgen dat het op sociaaleconomisch gebied voor de wind gaat en dat we een gezonde financiële gemeente zijn. Maar het is even zo belangrijk dat iedereen er met zijn mogelijkheden en beperkingen de kans heeft en krijgt om volwaardig lid te zijn, blijven of worden van onze samenleving. Een gemeente die Wmoproof is. Ik ga ervan uit dat u met ons mee denkt en doet! En ik hoop dat deze krant u inspiratie geeft. Wil Vissers Wethouder Wmo Meedoen in Moerdijk. Dat betekent dat inwoners aandacht hebben voor elkaar en voor de mensen in hun buurt of dorp. Dat inwoners meedenken en initiatieven ontplooien om van Moerdijk een prettige, sociale gemeente te maken. Inhoudsopgave 3 Voorwoord 5 Meetellen, meedoen en meepraten 7/9 Wmo-consulenten 11 MEE gaat uit van mogelijkheden en niet van beperkingen 13 Stichting Wmo-Raad gemeente Moerdijk 15 Vooruitblik 2008 door de voorzitter van de Wmo-Raad Moerdijk 16/17 Campagne aanval op de laaggeletterdheid 19 HOOM: voor vrijwillige hulp en zorg en mantelzorgondersteuning 21 Buddyzorg: helpen het leven weer op te pakken 23 Gehandicaptenplatform: de Kernen 25 Zorgboerderij De Zwanenhoeve, een unieke plek 27 Wmo en Jeugd 29 Novadic-Kentron start met speciale behandeling Jeugd 31 Wmo, ook voor psychische problemen

3 5 Meetellen, meedoen en meepraten De afgelopen periode is onder de titel Verstaat u mij? een aantal bijeenkomsten en ontmoetingen georganiseerd over maatschappelijke onderwerpen zoals armoede, laaggeletterdheid, eenzaamheid en opvoeding. Deze onderwerpen maken deel uit van het op te stellen gemeentelijk beleidsplan Maatschappij. Inwoners, belangenorganisaties en zorgaanbieders zijn uitgenodigd en hebben ook meegedaan aan deze bijeenkomsten en ontmoetingen. Meetellen, meedoen en meepraten was en is nog steeds het motto. Op het moment van het uitbrengen van deze Wmo-krant waren de resultaten nog niet bekend. De gemeente Moerdijk heeft burgerparticipatie hoog in het vaandel staan. Daarom is het zo belangrijk dat juist op het sociale beleid betrokkenheid wordt gestimuleerd. Iedere inwoner, van jong tot oud, van laag- tot hoogbegaafd, autochtoon of allochtoon, met of zonder beperkingen moet in Moerdijk volwaardig mee kunnen doen aan de samenleving. En iedereen kan een steentje bijdragen aan het ontwikkelen van het gemeentelijk beleidsplan Maatschappij. Het beleidsplan is bedoeld als integraal en samenhangend. In één beleidsplan waarin is opgenomen de (Wmo), het Volksgezondheidsplan en onderdelen van het jeugdbeleid, onderwijs, wonen en bovengenoemde thema s. Door diverse onderwerpen op het sociaal beleid met elkaar te verbinden kunnen burgers ook rekenen op een samenhangend voorzieningenaanbod. In een aantal gevallen is er niet sprake van één specifiek probleem, bijvoorbeeld de aanwezigheid van schulden, maar kunnen meerdere problemen een rol spelen. Een integrale aanpak biedt dan meer soelaas bij de oplossing waardoor een inwoner efficiënter wordt geholpen. Door regelmatig overleg met betrokken belangenorganisaties te voeren en door direct contact te hebben met inwoners maakt het beleidsplan Maatschappij niet alleen vóór Moerdijk maar ook dóór Moerdijk. Het beleidsplan moet haalbaar en meetbaar zijn. Immers, de gemeente moet over de geleverde prestaties verantwoording afleggen aan haar inwoners. Daarom wordt ieder jaar een klanttevredenheidsonderzoek gehouden om te meten of klanten en inwoners tevreden zijn over de geleverde prestaties. De uitkomsten van het klanttevredenheidsonderzoek moeten vervolgens verwerkt worden in het beleidsplan zodra dat nodig is. Het beleidsplan is dus dynamisch van aard en moet regelmatig geëvalueerd worden. Hierbij wordt aandacht besteed aan trends en knelpunten die van belang zijn voor een volwaardige deelname aan de maatschappij. Zo zullen rolstoelgebonden personen net zo makkelijk als ieder ander veilig en gemakkelijk hun boodschappen moeten kunnen doen, met het openbaar vervoer kunnen reizen en zonder problemen (openbare) gebouwen kunnen betreden. Het uiteindelijk doel van het beleidsplan Maatschappij is dat alle Moerdijkers op sociaal gebied volwaardig kunnen functioneren. Planning beleidsplan Maatschappij Januari mei 2008 opstellen concept beleidsplan Maatschappij en behandeling in college Juni november 2008 verwerken inspraak en adviezen, uitwerken van het actieplan Besluitvorming in de raad in- en uitvoering beleidsplan maatschappij

4 7 Wmo-consulenten De Wmo-consulenten van de gemeente komen in beeld zodra er een aanvraag is gedaan bij het Wmo-loket. Over het algemeen komt de consulent aan huis, zodat de aanvraag beoordeeld kan worden in de thuissituatie. Iemand heeft bijvoorbeeld een aanvraag gedaan voor een deeltaxi en bij navraag blijken er ook problemen te zijn met douchen. Dit wordt dan gelijk meegenomen. Vaak kan de consulent aan het eind van het bezoek al aangegeven of de aanvrager wel of niet in aanmerking komt voor de voorziening. Daarna onderneemt de consulent verder actie. Zodra duidelijk is of iemand daadwerkelijk in aanmerking komt voor een voorziening ontvangt hij/zij een brief met het besluit. Hierin staat waar men recht op heeft en eventueel onder welke voorwaarden. Als het over ingewikkelde situaties gaat of als de consulent er aan twijfelt of de gevraagde voorziening noodzakelijk is, wordt een extern advies ingewonnen. Aan de hand van dat advies kan de consulent alsnog een besluit nemen. Even voorstellen In de gemeente Moerdijk zijn op dit moment 4 Wmo-consulenten werkzaam. Ze hebben elk hun eigen werkgebied: Liesbeth Mol - Moerdijk, Willemstad, Oudemolen, Zwingelspaan, Standdaarbuiten en Noordhoek Ineke Dane - Fijnaart, Heijningen Robert Smeekens - Zevenbergschen Hoek, Langeweg, Klundert, Noordschans Carla Bastiaansen - Zevenbergen Zij nemen uw aanvraag in behandeling en brengen u op de hoogte van de beslissing. Als er een voorziening wordt toegekend, wordt door hen geregeld dat die er ook daadwerkelijk komt. Het Wmo-loket is te bereiken via nummer Meer informatie kunt u vinden op onder het thema Zorg. Dit laatste heeft te maken met gebruikelijke zorg. Als iemand een gezonde partner heeft wordt ervan uitgegaan dat die de huishoudelijke taken overneemt. Dat is overigens niet nieuw. Sinds 2006 wordt bij (her)indicaties gekeken of gebruikelijke zorg mogelijk is. De gaat er vanuit dat u in de eerste plaats zelf verantwoordelijk bent voor de oplossing van uw problemen. Lukt dat niet, dan kijken wij wat we kunnen doen om beperkingen te compenseren. Als er een indicatie wordt gesteld voor hulp bij het huishouden kan die in verschillende vormen worden afgegeven. Eerst wordt beoordeeld of en voor hoeveel uur iemand recht heeft op hulp. Vervolgens wordt beoordeeld wat voor soort hulp ingezet wordt. Hiervoor bestaan twee mogelijkheden: HbH 1 en HbH 2. HbH 1 staat voor een zelfstandige schoonmaakhulp. Die neemt de huishoudelijke taken waarvoor een indicatie bestaat van u over. U houdt hierbij de regie in eigen hand. Dit wil zeggen dat u kan aangeven waar de schoonmaakspullen staan en, zonodig in overleg met de hulp, wat er moet gebeuren. Hulp bij het huishouden (HbH) Sinds 1 juli 2007 moet u bij het Wmo-loket van Moerdijk zijn voor hulp bij het huishouden. Ook voor deze hulp wordt er vaak een huisbezoek afgelegd. Zeker als de aanvrager nog niet bekend is. In het gesprek wordt ingegaan op de gezondheid van de aanvrager en wordt bekeken wat de beperkingen zijn. Wat kan zelf nog gedaan worden en wat niet meer. Afhankelijk van de gezins- en woonsituatie wordt ook gekeken naar taken die de partner en eventueel inwonende kinderen kunnen overnemen. HbH 2 wordt geïndiceerd als er naast schoonmaakwerkzaamheden ook de regie en/of organisatie van het huishouden overgenomen moet worden. Dit kan bijvoorbeeld bij personen zijn die geestelijk achteruitgaan, waardoor zij zelf het overzicht over het huishouden kwijt zijn.

5 9 Wmo-consulenten [vervolg] Cliënten aan het woord Ervaringsverhaal van de heer Noort Hallo mensen, Ik zal mij even voorstellen. Mijn naam is Noort D.H., mijn roepnaam is Loek. Ik woon al 24 jaar in Zevenbergen. In het begin ging het nog met de gezondheid en kon ik voor iedereen klaar staan. Mijn gezondheid is met de jaren minder geworden en dat is niet zo gek als je bedenkt dat ik vanaf 1946 tot 1963 gewerkt heb met asbestmaterialen. Het was toen zo dat, als je werken wilde, dan was er ook werk. En dat heb ik dan ook gedaan. Maar je pleegde wel roofbouw op je lichaam. In die tijd was het zo: elke baas die een dubbeltje per uur meer gaf, was mìjn baas. Een werkweek was 48 uur, maar dat was er bij ons niet bij. Wij maakten normaal 72 uur en dan gebeurde het dikwijls dat het karwei afgemaakt moest worden. Wat in die tijd ook mee speelde was dat de materialen, zoals cement, nog verpakt waren in zakken van 50 kilo. Als je het kon pakte je twee zakken tegelijk, want dan hoefde je maar één keer te lopen. Dit ging allemaal ten koste van je rug, maar dat begreep je toen niet. Later betaal je de rekening als je te horen krijgt u bent versleten, er zijn bijna geen tussenwervels meer. We kunnen niets voor u doen, alleen maar pijnstillers. Doordat ik steeds van baas verwisselde, kreeg ik natuurlijk geen pensioenpremie mee. Dat hoorde ik later pas, toen het te laat was. Ik had een heel leuk gezin met vier kinderen, drie jongens en een meisje. Toen zij 43 jaar was, overleed onze dochter aan leukemie. Dat is voor ouders een onbeschrijfelijk gebeuren; iets wat je niet kan bevatten. Maar het is nu eenmaal zo en hou je maar staande. Iedere avond als ik aan de zuurstof zit, kan ik mij nog vermaken als ik in mijn sta-opstoel zit te puzzelen. Dan realiseer ik me dat ik gelukkig nog een geweldige vrouw heb, die mij kan bijstaan. Hoewel zij zelf ook gehandicapt is: zij heeft allebei de polsen verbrijzeld. Samen proberen we er het beste van te maken en dat gaat ons nog goed af. Binnenkort zijn we 60 jaar getrouwd. Dan kunnen wij zeggen: Dat hebben we mooi achter de rug. Het hele leven is: geef je zelf en wacht af wat je krijgt. Dat is ons motto. Want toen ik in 1975 werd afgekeurd, heeft zij mij toch maar goed opgevangen. Het gaat u allen goed, als u maar vertrouwen hebt. Laat dus nooit de moed zakken! Ervaringsverhaal mevrouw Melko Mevrouw Melko is vanuit Irak in Nederland komen wonen. Omdat ze slecht ter been is heeft ze via de Wmo een deeltaxipas en een scootmobiel gekregen. Tijdens een huisbezoek vroegen wij naar haar ervaringen met de Wmo. In februari 1999 verhuisde ik naar Noordhoek. Op een dag kreeg ik via de post een brief dat er een consulent langs zou komen. Toen was het nog Wvg. Zij heeft mij prachtig geholpen. Ze heeft een deeltaxi als voorziening toegekend. Zonder haar hulp kon ik niet naar de taalschool. Ik woonde in een dorp en vanwege mijn slechte benen kon ik moeilijk met het openbaar vervoer reizen. In de loop der jaren zijn mijn benen slechter geworden en is mijn mobiliteit nog meer achteruit gegaan. Door een krantenartikel kwam ik bij de Wmo terecht om een voorziening aan te vragen. Door mijn uitgeprocedeerde situatie -ik kwam uit Kurdistan, Iraq- kwam ik niet in aanmerking voor een scootmobiel. Na het verkrijgen van de verblijfsvergunning heeft de consulent mijn aanvraag weer behandeld en heb ik een scootmobiel gekregen. Hierdoor ben ik mobieler geworden. Afhankelijkheid van anderen is het ergste en pijnlijkste gevoel dat men meemaakt. Je wilt wat doen, maar er is een obstakel dat je belemmert. Door de voorzieningen en al die hulp van de Wmo kan je de drempel passeren en je ambitie uitoefenen. De pijn blijft nog wel, maar dan met een ander gevoel. Hierbij wil ik de gemeente en de Wmo ambtenaren bedanken voor al de hulp die zij ons bieden en de steun die zij ons geven. Dus aarzel niet als u behoefte heeft aan hulp.

6 11 MEE gaat uit van mogelijkheden en niet van beperkingen In het steunpunt van MEE West-Brabant in Moerdijk staat de deur open voor iedereen die informatie of ondersteuning nodig heeft. MEE is voor iedereen die beperkingen ervaart in het leven. Mensen met een verstandelijke-, lichamelijke en/of zintuiglijke beperking, mensen met een chronische aandoening, mensen met niet-aangeboren hersenletsel en mensen met autisme en soortgelijke beperkingen. De consulenten van MEE ondersteunen al deze mensen. Maken samen met de mensen hun problemen inzichtelijk, zoeken naar mogelijke oplossingen en adviseren. We kijken niet naar de beperking die mensen hebben maar vooral naar hun mogelijkheden, vertellen Hilde ten Have en Viola van Haperen, MEE consulenten in Moerdijk. En vergis je niet, die hebben ze zeker. MEE is een expertisecentrum en totaal onafhankelijk. We vullen niet in wat iemand nodig heeft maar helpen mensen hun eigen hulpvraag te formuleren, vertelt Hilde. Wie de hulp verleent, maakt ons helemaal niets uit. Als het maar op de beste manier gebeurt. Binnen de regio heeft MEE 3 vestigingen en 10 steunpunten, dus altijd dichtbij. Ook in Moerdijk waar de consulenten iedere maandagochtend spreekuur houden op het gemeentehuis en gedurende de rest van de week op afspraak. Als je weet dat 1 op de 4 mensen leeft met een aanwijsbare beperking, kun je wel nagaan dat er werk genoeg is. Er werken bij MEE ruim 120 mensen die deskundig zijn in het ondersteunen van mensen met een beperking. In iedere vestiging is ook een bibliotheek en informatiecentrum. Alle kennis is dus in huis. Hilde en Viola kunnen dus terugvallen op een grote groep deskundige collega s. En dat geeft een goed gevoel, zegt Viola. Daardoor kunnen we iedereen op de beste manier helpen. MEE helpt bij het zoeken naar geschikte woonruimte, school, werk of vragen over opvoeding, relaties, problemen met het eigen huishouden of de financiën. Veel mensen met een beperking lopen vaak tegen deuren aan bij instanties of worden gewoonweg niet begrepen. Soms worden ook gewoon de verkeerde vragen gesteld of er niet aangedacht dat sommige mensen meer tijd nodig hebben om iets te begrijpen. Ook begeleidt MEE cliënten in groepen. Er zijn gespreksgroepen voor mensen met autisme, met chronische ziekten en met een niet-aangeboren hersenletsel. MEE biedt die mensen een handvat om prettiger en volwaardiger verder te kunnen leven door het geven van praktische tips en ondersteuning. Waardoor de sociale redzaamheid van mensen sterker wordt. Dat geldt overigens ook voor ouders en partners. Want MEE werkt voor iedereen. Coördinatie In West Brabant is MEE verantwoordelijk voor coördinatie van hulp- en zorgverlening. MEE coördineert de integrale vroeghulp, een netwerk van hulpverleners die betrokken zijn bij jonge kinderen. Doel is een tijdige signalering van problemen en zorgen dat hier iets mee gebeurt. Dit verloopt zo succesvol dat MEE West Brabant door de minister als eerste is aangewezen om de coördinatie over een grotere groep kinderen uit te breiden. Ook de coördinatie van de hulpverlening aan mensen met een autisme ligt in handen van MEE. In steeds meer gemeenten is MEE te vinden binnen kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. Consulenten ondersteunen leidsters bij het signaleren van problemen bij kinderen en zorgen er voor dat de juiste hulpverleners worden ingeschakeld. Consulenten van MEE vind je ook in buurtnetwerken en de Mass-projecten, die zich richten op mensen met psychiatrische en sociale problemen. vragen bij een van de vestigingen of ze bellen. Elke denkbare hulpvraag kan worden gesteld. Samen met de hulpvrager gaan de consulenten van MEE aan de slag. Ons uitgangspunt blijft altijd dezelfde: we zullen nooit invullen wat mensen moeten doen, stellen Hilde en Viola. Maar we willen mensen sterker maken zodat ze zelf keuzes kunnen maken en zo veel mogelijk de regie over hun eigen leven kunnen voeren. Sterker worden. Daar gaat het om. Hoe? Dat is voor iedereen verschillend. Gewoon waar het kan en speciaal waar het moet. Ons maakt het niet uit wat mensen kiezen. Wij zijn onafhankelijk. MEE West-Brabant Telefoon: Steunpunt Moerdijk Locatie gemeentehuis Inloopspreekuur Maandag uur Het doel van MEE is een tijdige signalering van problemen en zorgen dat hier iets mee gebeurd Kenniscentrum MEE is een kenniscentrum bij uitstek. Kennisoverdracht vindt op vele manieren plaats. Van scholing van leerkrachten, maatschappelijk werkers, huismeesters tot informatiemarkten voor hulpverleners. Inderdaad om hen te attenderen op de diverse mogelijkheden. Veel mensen komen ook met

7 13 Stichting Wmo-Raad gemeente Moerdijk In de Wet op de maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is vastgelegd dat de colleges van burgemeester en wethouders (B&W) bij hun beleid op het terrein van de Wmo de ingezetenen van hun gemeente moeten betrekken. Ook moeten de colleges van B&W over hun ontwerpplannen op dit gebied advies vragen aan de gezamenlijke vertegenwoordigers van representatieve organisaties aan de vraagkant van de maatschappelijke ondersteuning. In de gemeente Moerdijk is de Stichting Wmo-Raad gemeente Moerdijk met deze taak belast en de rechten en plichten van deze Stichting zijn vastgelegd in een convenant met het college van B&W. Geschiedenis en organisatievorm De gemeente Moerdijk is begin 2006 begonnen met het opzetten van een Wmo-Raad in oprichting (i.o.). In de praktijk heeft die Wmo-Raad i.o. de vorm gekregen die nu officieel in de statuten van de Stichting is vastgelegd. Deelnemers aan de Stichting zijn geclusterde organisaties van belanghebbenden op het beleidsterrein van de Wmo. Aangezien de Wmo in januari 2007 is gestart met o.a. de thuiszorg, mantelzorgers, vrijwilligers en de voorzieningen op het gebied van de zorg voor gehandicapten komen de deelnemers aan de Wmo-Raad ook voornamelijk uit die hoek. Het gehandicaptenplatform De Kernen, het Zorgvragersoverleg, de afdeling Mantelzorg van HOOM (vroeger SVT) en Per Saldo zijn daar goede voorbeelden van. Ook de Seniorenadviesraad van de gemeente Moerdijk (SAM), de Stichting Cliëntenraad WWB gemeente Moerdijk zijn deelnemers van het eerste uur. Het Diaconaal Platform gemeente Moerdijk (DPGM) is de laatste organisatie die aanhaakte. Deze zeven organisaties zijn de deelnemers aan de Stichting Wmo-Raad gemeente Moerdijk en hebben elk een vertegenwoordiger in de raad. Door deze structuur is het mogelijk om binnen de Wmo-Raad bij de beleidsvorming rekening te houden met de belangen van grote groepen zorgvragers. Hoe de terugkoppeling binnen die clusters geregeld is, is een zaak van die organisaties zelf. Om een en ander in goede banen te leiden heeft de Stichting een onafhankelijk voorzitter. Om duidelijk te hebben waar de Wmo-Raad voor staat is in 2007 de gezamenlijke visie op het werk vastgelegd in een beleidsstuk Visie, Missie en Strategie. Aangezien de Wmo in 2008 wordt uitgebreid naar alle negen prestatievelden is het van belang dat ook organisaties op de nieuwe beleidsterreinen toetreden tot de stichting. Te denken valt dan aan geclusterde organisaties op het terrein van het jongeren- en jeugdwerk en op het gebied van de Geestelijke Gezondheidszorg. In de statuten is voorzien in een uitbreiding tot maximaal 14 organisaties. Met de onafhankelijk voorzitter komt dan het aantal bestuursleden op vijftien. Onze werkzaamheden Vanaf juli 2006 zijn we bezig geweest met lezen en discussiëren om grip te krijgen op alle beleidsplannen die op ons afkwamen, zoals de Verordening, Besluit en Beleidsregels inzake de Wet op de maatschappelijke ondersteuning. Aangezien we als Wmo-Raad het niet eens konden worden met het college over een aantal zaken in de verordening, moest uiteindelijk de gemeenteraad het verlossende woord spreken. Deze koos unaniem voor de zienswijze van de Wmo-Raad. Gevoelsmatig heeft dat een positief effect gehad op ons functioneren want de onderhandelingen over de resterende beleidsstukken verliep vlotter. In december 2006 waren alle stukken doorgenomen en zijn we tot overeenstemming gekomen met het college van B&W. In januari 2007 werd de sollicitatieprocedure voor een onafhankelijk voorzitter van de Wmo-Raad i.o. afgesloten. In de daarop volgende maanden hebben we ons beziggehouden met het convenant - op 14 maart ondertekend en het opstellen van de statuten van de stichting. Dit kreeg zijn beslag op 23 april De stichtingsvorm is gekozen vanwege de subsidieregeling van de gemeente Moerdijk. Vanaf dat moment hebben we ons gestort op het bespreken en vastleggen van onze eigen visie ter voorbereiding op de discussies over het vierjarig beleidsplan van de gemeente Moerdijk. De laatste maanden van 2007 zijn besteed aan het bespreken van de nieuwe verordening, besluit en beleidsregels inzake de Wmo voor het jaar In januari is daar overeenstemming over bereikt. Convenant en visie zijn te vinden op Aangezien de Wmo in 2008 wordt uitgebreid naar alle negen prestatievelden is het van belang dat ook organisaties op de nieuwe beleidsterreinen toetreden tot de stichting. Te denken valt dan aan geclusterde organisaties op het terrein van het jongeren- en jeugdwerk en op het gebied van de Geestelijke Gezondheidszorg Jan Monster (secretaris)

8 15 Vooruitblik 2008 door de voorzitter van de Wmo-Raad Moerdijk Eerst even een kleine terugblik. In de eerste Wmo krant, die in november 2007 huis aan huis is verschenen, stond een oproep om te solliciteren naar de functie van voorzitter voor de nieuwe Wmo-Raad. Vanuit mijn vroegere werk en opleiding sprak de nieuwe Wmo wet mij meteen aan. De nieuwe Wmo wet moet er voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en mee kunnen doen in de samenleving, al of niet geholpen door vrienden, familie of bekenden. Samen werken, samen leven, is een motto dat niet nieuw is, maar wel nieuw leven wordt ingeblazen door deze nieuwe Wmo wet. Het mee kunnen en blijven doen in deze maatschappij en de eigen verantwoordelijkheid van mensen, is wat mij vooral aansprak. De onderlinge betrokkenheid tussen mensen en indien nodig de hulp van anderen, vergroot de zelfstandigheid van mensen die dat niet meer goed alleen kunnen. En pas als zelfstandig meedoen niet (meer) kan, moet er ondersteuning vanuit de gemeente beschikbaar zijn. Om die wet goed uit te voeren is geen makkelijke taak voor gemeenten. Het vraagt om betere coördinatie en samenwerking tussen ambtelijke instellingen. De Wmo-Raad Moerdijk is, zoals u in het stuk van de secretaris heeft kunnen lezen, in 2006 en 2007 heel hard aan het werk geweest om in samenwerking met ambtenaren en projectleider Wmo, de concepten Verordening, Besluit en Beleidsregels voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Wmo te formuleren. Deze kunt u lezen op website van de gemeente Moerdijk. Voor 2008 is samenwerking het sleutelwoord, aldus burgemeester Den Duijn in zijn nieuwjaarstoespraak. En daar sluit de Wmo-Raad Moerdijk zich van harte bij aan. De eerste stappen op weg naar een goede basis voor de Wmo uitvoering in 2008 zijn inmiddels gezet. Voor het komende jaar staat in ieder geval het beleidsplan Wmo hoog op de agenda. In dat kader heeft de Wmo-Raad haar eigen missie en visie reeds bepaald. Aan de hand daarvan zal het Wmo beleidsplan worden getoetst. Ook het functioneren van het Wmo-loket staat op de agenda van de Wmo-Raad. Want het Wmo-loket is de basis voor alle hulpaanvragen en de Wmo-Raad vindt het belangrijk dat dit loket goed functioneert. Tot slot zal de Wmo-Raad in het komende jaar er alles aan doen om het aantal zetels van clusters die vertegenwoordigd kunnen zijn in de Wmo-Raad aan te vullen. Namens de Wmo-Raad Moerdijk spreek ik de hoop uit dat er in 2008 een goede en structurele samenwerking zal blijven plaatsvinden tussen alle mensen en instanties die met de nieuwe Wmo wet van doen hebben. Joke Buijtendijk Voorzitter Wmo-Raad Moerdijk

9 16 Wmo 17 Campagne aanval op de dolor laaggeletterdheid sit amet, Het helpen van je kinderen of kleinkinderen bij hun huiswerk, het lezen van een bijsluiter van een medicijn en het invullen van een formulier. Voor ruim 1,5 miljoen mensen in Nederland is dat een probleem. Zij hebben moeite met lezen en schrijven. Onderzoek heeft aangetoond dat in de gemeente Moerdijk 13% (!) van de inwoners tussen de 15 en 75 jaar laaggeletterd is. Daarvan zijn 560 mensen nagenoeg analfabeet. Dit zijn vaak mensen met een Nederlandse achtergrond. Laaggeletterden kunnen wel lezen en schrijven, maar niet voldoende om te kunnen functioneren in de samenleving. Het is moeilijk om laaggeletterden op te sporen. Daarom zet de ABC stichting, de Stichting Belangenbehartiging Alfabetisering, ambassadeurs en ambassadrices in. Het zijn mensen die zelf laaggeletterd of analfabeet waren en de hoge drempel naar betere lees- en schrijfvaardigheden al genomen hebben. Zij weten als geen ander hoe het probleem herkend kan worden, hoe mensen uit deze groep met begrip en respect benaderd kunnen worden en hoe zaken bespreekbaar gemaakt kunnen worden. In de gemeente Moerdijk zijn er twee ambassadrices. Dat zijn Anita van Ossewaarde en Anke van Reijt. De gemeente Moerdijk gaat in de aanval om laaggeletterdheid en analfabetisme te bestrijden. Op 1 februari 2007 is de aanval geopend door een informatieavond voor doorverwijzers te organiseren. Doorverwijzers zijn erg belangrijk. Dit zijn mensen uit de directe omgeving van de mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Zij kunnen mensen die moeite hebben met lezen en schrijven net even dat duwtje in de rug geven om een cursus te gaan volgen. Daarnaast is door de gemeente Moerdijk de intentieverklaring bestrijding laaggeletterdheid getekend. Hiermee heeft de gemeente aangegeven 28 analfabeten in de periode naar een cursus lezen en schrijven van het ROC, Kellebeekcollege te willen verwijzen. In 2008 wordt het lokaal aanvalsplan laaggeletterdheid verder beschreven en ingebed. De voornaamste punten daaruit zijn: 1. Het bespreekbaar maken van laaggeletterdheid. 2. Informatie toegankelijk maken: als je wilt dat de je boodschap over komt, houdt dan rekening met het feit dat één op de tien burgers moeite heeft met lezen. 3. Leesbevordering: leesbevorderingsprojecten voor kinderen en volwas senen moeten het plezier in lezen terugbrengen. 4. Aanpak taalachterstand bij kind, jongeren en hun ouders. Als een taalachterstand eenmaal is opgelopen, dan is het belangrijk dat dit wordt erkend en dat passende maatregelen worden genomen. 5. Aanpak laaggeletterdheid bij mensen zonder werk: het arbeidspotentieel dient door maatschappelijke ontwikkelingen volledig te worden benut. 6. Aanpak laaggeletterdheid bij werknemers: het terugdringen van de laaggeletterdheid betekent een verkleining van de kans op werkloosheid. Wat kunt u doen? Kent u volwassenen die moeite hebben met lezen en schrijven? Vertel hen dat er veel meer mensen zijn met hetzelfde probleem en dat er cursussen lezen en schrijven worden gegeven voor volwassenen. Geef hen dan het gratis telefoonnummer (24 uur per dag bereikbaar). Via dit nummer kan hij/zij zich aanmelden voor het volgen van een cursus lezen en schrijven voor volwassenen in Zevenbergen of elders. Basiseducatie Kellebeek College Bij het Kellebeek College kunt u terecht voor diverse opleidingen Basiseducatie. Basiseducatie is onderwijs voor volwassenen die geen of weinig opleiding hebben gevolgd en die hun kennis willen ophalen en vergroten. De cursussen zijn bedoeld voor Nederlandse cursisten met een lage vooropleiding. In Zevenbergen is ook een afdeling van de Basiseducatie. Hier wordt lesgegeven in kleine groepen. Voor meer informatie: Hieronder leest u een aantal ervaringsverhalen van ambassadrices alfabetisering, die zelf ook een cursus beter leren lezen en schrijven hebben gevolgd. Nooit te oud om te leren Anke van de Reijt (58) ging op 46 jarige leeftijd terug naar school om beter te leren lezen en schrijven. Vroeger op school had ik slechte ervaringen, omdat ik niet goed mee kon zat ik altijd achter in de klas. Bij leesbeurten werd ik vaak uitgelachen, ik sloeg woordjes over, las niet wat er stond en werd daardoor gepest. Ondanks dat heb ik me toch door de lagere schooltijd heen gesleept. Ik wilde graag verder leren, mijn vader vroeg zich echter af of dat wel verstandig was als je eenmaal getrouwd bent zou je geen opleiding nodig hebben. Op 46 jarige leeftijd ben ik terug naar school gegaan, omdat ik vaak rapportages moet schrijven. Ik wist dat het voor mij lastig zou zijn, omdat ik iets niet kon wat anderen zo gemakkelijk af leek te gaan. Ik ervaar nu ik eindelijk beter kan lezen en schrijven dat mijn leven weer een stuk aangenamer is geworden. Vooral omdat je nu ook je kleinkinderen voor kan lezen, dit heb ik bij mijn eigen kinderen nooit kunnen doen. Ik heb in 2002 de opleiding ZEGT HET VOORT gedaan waar ik nu ambassadeur alfabetisering van ben. Je bent nooit te oud om te leren. Zelfstandig Voor mij is het gewoon geworden. Om zelfstandig te zijn. En ook om mondiger te worden. Nu pak ik de telefoon om alles zelf te regelen. En daarvoor heb ik mijn moeder en mijn zus niet meer nodig. Dat is voor mij zelfstandig zijn. Anita Ossewaarde, Ambassadeur West-Brabant Van aarzelen tot trots In 1999 kwam Anita van Ossewaarde op 31 jarige leeftijd in de w.a.o. Mijn moeder vond een kaart waarop stond: Moeite met lezen en schrijven, doe er wat aan. Na heel lang nadenken en aarzelen heb ik toch gebeld. Ik maakte een afspraak voor een gesprek en kreeg een voortest. Toen ben ik begonnen met de cursus Nederlands in niveau 1 en werkte naar niveau 3. Het is leuk om te doen en ik heb zelfs ook het vak Engels, maatschappijleer en een cursus Nederlands met de computer gedaan. Ik ben hierdoor zelfverzekerd geworden en veel mensen uit mijn omgeving zeggen dat ook tegen mij. Daardoor voel ik mij een stuk prettiger en praat over van alles en nog wat mee. Ik doe mijn zegje en laat me niet meer ondersneeuwen. Aan mij werd gevraagd of ik mee wilde doen aan het project ZEG HET VOORT. In januari 2002 ben ik begonnen met de cursus om ambassadeur alfabetisering te worden. Ik ontving op 2 april vol trots het certificaat van Prinses Laurentien. En nu zeg ik het voort: heb je moeite met lezen, schrijven, rekenen kom dan naar school! Een geheim met grote gevolgen (fragment uit het levensverhaal van een cursist) Mijn leven lang kon ik nauwelijks schrijven en dat heb ik altijd goed verborgen kunnen houden. Als er wat ingevuld moest worden was er altijd wel iemand die mij hielp, want dan zei ik dat ik niet kon schrijven. Maar mijn leven zou een heel andere wending krijgen. Ruim 32 jaar heb ik bij dezelfde baas gewerkt met heel veel liefde en plezier. Omdat de fabriek gesloten werd, kwam ik zonder werk te zitten. En toen begonnen de problemen pas echt, want niemand wist dat ik niet kon schrijven (na vier jaar zonder werk, huis en geld, want vergeten WW aan te vragen, komt deze man op het Kellebeek College. Hij heeft goed leren schrijven en lezen en bouwt zijn leven weer helemaal op en heeft ook weer een goede baan.) Gedichten laaggeletterdheid Lezen is plezierig Als je het goed kan Schrijven is ook prettig Als je het maar kan Taal begrijpen is fijn Als je de woorden maar kent. Cobi Schrijven Zo simpel toch, denkt men. Hebben we allemaal geleerd, denkt men. Het is niet waar, weet ik Niet iedereen kan het, weet ik. Je hebt het nodig, dat is waar. Was het maar zo simpel toch. Corrie Woorden Ik zie woorden en woorden, maar begrijpen doe ik het niet. Om te leren moet ik lezen en lezen moet ik leren. Ite Weer naar school Het was oorlog Zes jaar jong Naar school Lezen en schrijven Was het moeilijkst Nu ben ik 62 Toch weer naar school Geen spijt Herman

Regelgeving & Geldzaken

Regelgeving & Geldzaken MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Regelgeving & Geldzaken Regelgeving & Geldzaken Hoe regel ik mijn geldzaken? Ik vind het moeilijk om overzicht te houden en wil geen schulden maken. Wie zorgt

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten?

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten? Ik heb een vraag...... over zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling, hulp en ondersteuning, opvoeding en jeugdhulp, ziekenhuisopname, beschermd wonen, schulden, werkloosheid, mijn arbeidsbeperking

Nadere informatie

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk...

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... Ik heb een vraag over zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... 1 Ik heb een laag inkomen en vind het moeilijk om werk te vinden... Ik wil me

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding Leeswijzer 1. Wet maatschappelijke ondersteuning 2. Het gesprek voorbereiden 3. Tot slot

Inhoudsopgave Inleiding Leeswijzer 1. Wet maatschappelijke ondersteuning 2. Het gesprek voorbereiden 3. Tot slot Inhoudsopgave Inleiding... 4 Leeswijzer... 5 1. Wet maatschappelijke ondersteuning... 6 De gemeente... 6 Het Wmoloket... 6 Het gesprek... 7 2. Het gesprek voorbereiden... 8 Woonsituatie... 9 Huishouden...

Nadere informatie

Wmo-loket. In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning

Wmo-loket. In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning Wmo-loket In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning sopgave 1. Wet maatschappelijke ondersteuning... 5 De gemeente... 5 Het Wmo loket... 5 Het gesprek... 6 2. Het gesprek voorbereiden... 7 Woonsituatie...

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk Vrijwillige hulp

Vrijwilligerswerk Vrijwillige hulp Vrijwilligerswerk Mantelzorg Vrijwillige hulp Burenhulp Maak samen het verschil. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil. Hun inzet op het gebied van onder andere cultuur, zorg, sport, natuur

Nadere informatie

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO)

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) Natuurlijk... NUTH NUTH... Natuurlijk Gemeente Nuth - Deweverplein 1 - Postbus 22000-6360 AA Nuth - 045-5659100 - www.nuth.nl VOORWOORD wethouder J.J.C van den

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Voor cliënten

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Voor cliënten MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Voor cliënten Ik red me prima, maar nu mijn zoontje zich niet normaal ontwikkelt weet ik het even niet meer. Mijn beperking vraagt om aanpassingen in huis.

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie

Kanteling Wmo Iedereen doet mee

Kanteling Wmo Iedereen doet mee Kanteling Wmo Iedereen doet mee Wmo-loket In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning Een brochure voor iedereen die ondersteuning nodig heeft vanuit de Wmo. Vrijwillige ouderenadviseur uit Gelderland

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

Opvoeding & Ontwikkeling

Opvoeding & Ontwikkeling MEE Utrecht, Gooi & Vecht Ondersteuning bij leven met een beperking Opvoeding & Ontwikkeling Opvoeding & Ontwikkeling MEE is een organisatie voor iedereen met een beperking of chronische ziekte. MEE biedt

Nadere informatie

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Informatie voor cliënten Cliënten en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel hebben vaak nare dingen meegemaakt. Ze zijn geschokt

Nadere informatie

Regelgeving & Geldzaken

Regelgeving & Geldzaken MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Regelgeving & Geldzaken Regelgeving & Geldzaken Hoe regel ik mijn geldzaken? Ik vind het moeilijk om overzicht te houden en wil geen schulden maken. Wie zorgt

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Voor cliënten

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Voor cliënten MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Voor cliënten Ik red me prima, maar nu mijn zoontje zich niet normaal ontwikkelt weet ik het even niet meer. Mijn beperking vraagt om aanpassingen in huis.

Nadere informatie

De mantelzorg DER LIEFDE

De mantelzorg DER LIEFDE De mantelzorg DER LIEFDE Ongeveer 3,5 miljoen Nederlanders zorgen onbetaald en langdurig voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner of familielid. Ook op de HAN zijn veel medewerkers

Nadere informatie

Regelgeving & Geldzaken

Regelgeving & Geldzaken MEE Gelderse Poort MEE maakt meedoen mogelijk Regelgeving & Geldzaken Regelgeving & Geldzaken Hoe regel ik mijn geldzaken? Ik vind het moeilijk om overzicht te houden en wil geen schulden maken. Wie zorgt

Nadere informatie

Beleid mantelzorg en vrijwilligers Fener Zorg

Beleid mantelzorg en vrijwilligers Fener Zorg P a g i n a 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Begrippen 1-2 3. Verschillen tussen mantelzorg en vrijwilligerswerk 2 4. Mantelzorg in Rotterdam 2-3 5. Visie van Fener Zorg op mantelzorg en vrijwilligers

Nadere informatie

Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht)

Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht) Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht) De vier cursisten, die aanwezig waren, begonnen zich aan elkaar voor te stellen onder leiding van de cursusleidster. Van de vier cursisten waren

Nadere informatie

Ik heb een vraag over:

Ik heb een vraag over: Ik heb een vraag...... over zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling, hulp en ondersteuning, opvoeding en jeugdhulp, ziekenhuisopname, beschermd wonen, schulden, werkloosheid, mijn arbeidsbeperking

Nadere informatie

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Meer dan 15.000 mensen zijn vrijwilliger bij een Waarom dit manifest? organisatie voor Vrijwillige Thuishulp,

Nadere informatie

Feiten en cijfers mantelzorg

Feiten en cijfers mantelzorg Feiten en cijfers mantelzorg Hieronder leest u de meest belangrijke feiten en cijfers op het gebied van mantelzorg in Nederland uit het SCP-rapport 'Informele hulp: wie doet er wat?' (2015). Aantal mantelzorgers

Nadere informatie

Presentatie Tranzo Zorgsalon 29 november 2012 Christine Kliphuis

Presentatie Tranzo Zorgsalon 29 november 2012 Christine Kliphuis Presentatie Tranzo Zorgsalon 29 november 2012 Christine Kliphuis Geachte dames en heren, Zelfredzaamheid is een mooi en positief begrip. Immers, elk kind wil dingen zelf leren doen, jezelf kunnen redden

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking. Voor verwijzers

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking. Voor verwijzers MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking Voor verwijzers Omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking Veel mensen met een licht

Nadere informatie

9 WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning

9 WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning Over de auteur: Wicher Pattje Wicher Pattje is oud-wethouder van de gemeente Groningen en beleidsadviseur in de sociale sector, gericht op overheden en non-profit instellingen. Voor meer informatie: www.conjunct.nl.

Nadere informatie

&Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN

&Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN &Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN & & VOLWASSENEN Ondersteuning voor mensen met een beperking Heb je een beperking of heeft je zoon of dochter een beperking? Dan is wat ondersteuning soms erg welkom. Ons Tweede

Nadere informatie

Ondersteuning bij leven met een beperking

Ondersteuning bij leven met een beperking Ondersteuning bij leven met een beperking Niet-aangeboren hersenletsel MEE Niet-aangeboren hersenletsel Raad en daad als het om mensen met NAH gaat Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) overkomt je. Door

Nadere informatie

MEE Zuidoost Brabant. Ondersteuning bij leven met een beperking. MEE helpt u op weg

MEE Zuidoost Brabant. Ondersteuning bij leven met een beperking. MEE helpt u op weg MEE Zuidoost Brabant Ondersteuning bij leven met een beperking MEE helpt u op weg We redden het niet met de opvoeding van ons kind. Wie wijst ons de weg? Thuis, begeleid zelfstandig of groepswonen. Wat

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Algemene brochure. voor mensen met een beperking. MEE maakt meedoen mogelijk

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Algemene brochure. voor mensen met een beperking. MEE maakt meedoen mogelijk MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Algemene brochure voor mensen met een beperking MEE maakt meedoen mogelijk 1 Colofon Tekst en samenstelling Eenvoudig Communiceren Amsterdam Afd. Communicatie

Nadere informatie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie Zaken voor mannen Verhalen van mannen met epilepsie Introductie Niet alle mannen vinden het prettig om over hun gezondheid te praten. Ieder mens is anders. Elke man met epilepsie ervaart zijn epilepsie

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Nieuwsbrief nr. 3, september 2013 Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Amstelveen, donderdagochtend 29 augustus om 7.45 uur s ochtends op het plein voor het raadhuis. Een vriendelijk

Nadere informatie

Opvoeding & Ontwikkeling

Opvoeding & Ontwikkeling MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Opvoeding & Ontwikkeling Opvoeding & Ontwikkeling Ons kind is anders dan andere kinderen. Wat is er aan de hand? Mijn dochter is in de puberteit. Hoe ga ik

Nadere informatie

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk...

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... Ik heb een vraag over zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... 1 Ik heb een laag inkomen en vind het moeilijk om werk te vinden... Ik wil me

Nadere informatie

Sport- en beweegvragen van kwetsbare doelgroepen/ mensen met een beperking in het sociale wijkteam en de rol van MEE

Sport- en beweegvragen van kwetsbare doelgroepen/ mensen met een beperking in het sociale wijkteam en de rol van MEE Sport- en beweegvragen van kwetsbare doelgroepen/ mensen met een beperking in het sociale wijkteam en de rol van MEE Dordrecht 17 maart 2016 Nynke Tilstra, Sportconsulent Introductie MEE Uitleg Wijkteams

Nadere informatie

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over,

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over, 3F Wat is vriendschap? 1 Iedereen heeft vrienden, iedereen vindt het hebben van vrienden van groot belang. Maar als we proberen uit te leggen wat vriendschap precies is staan we al snel met de mond vol

Nadere informatie

Probleem? Geen probleem. Met de vaardigheden die Humanitas je aanreikt, verander je je leven. Helemaal zelf. En het mooie is: iedereen kan het.

Probleem? Geen probleem. Met de vaardigheden die Humanitas je aanreikt, verander je je leven. Helemaal zelf. En het mooie is: iedereen kan het. ONTMOET HUMANITAS Probleem? Geen probleem. Met de vaardigheden die Humanitas je aanreikt, verander je je leven. Helemaal zelf. En het mooie is: iedereen kan het. Zonder uitzondering. Lukt het je niet alleen,

Nadere informatie

Zorgen voor een ander

Zorgen voor een ander Zorgen voor een ander Ruggesteun en het Steunpunt voor Mantelzorgers R U GGESTE U N Zorgen voor een ander Steunpunt voor Mantelzorgers Soms hebben mensen meer nodig dan goede zorg alleen; een extra luisterend

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

&Ons Tweede Thuis KINDEREN

&Ons Tweede Thuis KINDEREN &Ons Tweede Thuis KINDEREN & & KINDEREN Inleiding Het liefst zorg je als ouder zelf voor je kind maar soms heb je hulp nodig. Bijvoorbeeld als je kind een achterstand in de ontwikkeling of een verstandelijke,

Nadere informatie

18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% jaar jaar jaar 65+ Man Vrouw Ja Nee. Deventer gemiddelde

18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% jaar jaar jaar 65+ Man Vrouw Ja Nee. Deventer gemiddelde Bewonersonderzoek Deventer 2009: onderdeel mantelzorg Met de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) in 2007 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de ondersteuning van mantelzorgers. Mantelzorgers

Nadere informatie

Info. Aanraken, knuffelen en meer... Informatie voor cliënten. Expertisecentrum voor epilepsie en slaapgeneeskunde

Info. Aanraken, knuffelen en meer... Informatie voor cliënten. Expertisecentrum voor epilepsie en slaapgeneeskunde Info Aanraken, knuffelen en meer... Informatie voor cliënten Expertisecentrum voor epilepsie en slaapgeneeskunde Inhoud INHOUD 1. Waar gaat het over 3 2. Aanraken 4 3. Hoe noem jij dat? 5 4. Baas over

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Leren & Werken

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Leren & Werken MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Leren & Werken Steeds opnieuw raak ik mijn baan kwijt. Waar ligt dat nou aan? Welke vervolgopleiding zou iets voor mij zijn? Is er voor mij extra ondersteuning

Nadere informatie

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Voor wie is dit onderzoek? 1) Zelfstandig wonende ouderen

Nadere informatie

Het keukentafelgesprek

Het keukentafelgesprek Het keukentafelgesprek Informatie over het keukentafelgesprek Waarom een keukentafelgesprek? De Wmo heeft andere uitgangspunten dan de AWBZ. De AWBZ kent een recht op zorg. Er zijn landelijke richtlijnen

Nadere informatie

ALLES OVER DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

ALLES OVER DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING ALLES OVER DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING DE WMO IS ER OOK VOOR HULP IN HET HUISHOUDEN Eén van de prestatievelden binnen de Wmo betreft de hulp in het huishouden. Onlangs zijn met acht organisaties

Nadere informatie

Manifest. van de mantelzorger

Manifest. van de mantelzorger Manifest van de mantelzorger Manifest van de Mantelzorger Mantelzorgers zijn mensen die onbetaald en vanuit een persoonlijke band zorgen voor een hulpbehoevende oudere, chronische zieke of gehandicapte

Nadere informatie

Zorgen voor een ander

Zorgen voor een ander Zorgen voor een ander Steunpunt voor Mantelzorgers en Ruggesteun R U GGESTE U N Zorgen voor een ander Soms hebben mensen meer nodig dan goede zorg alleen; een extra luisterend oor bijvoorbeeld, of iemand

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Jeugd & Gezin

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Jeugd & Gezin MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Jeugd & Gezin We redden het niet met de opvoeding van ons kind. Is er iemand bij wie we terecht kunnen? Iemand die ons begrijpt? Ons kind heeft een beperking,

Nadere informatie

Steunpunt Mantelzorg Veenendaal

Steunpunt Mantelzorg Veenendaal Steunpunt Mantelzorg Veenendaal Omdat u belangrijk bent! Omdat jij belangrijk bent! 1 Zorgt u langdurig en onbetaald voor een naaste die extra hulp nodig heeft? Zorgt u bijvoorbeeld voor een ouder, partner,

Nadere informatie

Wat is er in uw situatie veranderd dat u juist nu naar het loket komt?

Wat is er in uw situatie veranderd dat u juist nu naar het loket komt? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 9. Startvraag A B C D E F G H Start van het proces: Klant komt in het loket Startvraag Waar kan ik u mee helpen? Antwoord van de klant De klant vertelt zijn verhaal in zijn eigen

Nadere informatie

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk?

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Hulp, informatie en advies voor iedereen die het nodig heeft Bij NIM Maatschappelijk Werk kan iedereen die het nodig heeft (in Nijmegen en de regio) aankloppen voor gratis

Nadere informatie

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang.

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang. Vanavond ga ik mijn man vertellen dat ik bij hem wegga. Na het eten vertel ik het hem. Ik heb veel tijd besteed aan het maken van deze laatste maaltijd. Met vlaflip toe. Ik hoop dat de klap niet te hard

Nadere informatie

Ons vignet laat zien wat we graag willen bereiken, namelijk mensen tot groei en bloei brengen als persoon en in hun relaties met andere mensen.

Ons vignet laat zien wat we graag willen bereiken, namelijk mensen tot groei en bloei brengen als persoon en in hun relaties met andere mensen. OptiMent OptiMent is er voor kinderen, jongeren en volwassenen die een steun(tje) in de rug kunnen gebruiken. We helpen om psychische klachten zo goed mogelijk te voorkomen. Wie al problemen heeft, kan

Nadere informatie

HULP BIJ OPVOEDING BEHANDELING BEGELEIDING OBSERVATIE DIAGNOSTIEK. kinderen

HULP BIJ OPVOEDING BEHANDELING BEGELEIDING OBSERVATIE DIAGNOSTIEK. kinderen HULP BIJ OPVOEDING BEHANDELING BEGELEIDING OBSERVATIE DIAGNOSTIEK kinderen Soms heeft een gezin extra begeleiding nodig. Bijvoorbeeld als uw kind een achterstand in de ontwikkeling of een verstandelijke,

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Leren & Werken

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Leren & Werken MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Leren & Werken Leren & Werken Wat is de beste school voor ons kind? Welke vervolgopleiding past bij mij? Kan mijn kind een betaalde baan aan of is een beschermde

Nadere informatie

Meedoen Werkt! Geen werk, geen uitkering, wél ambitie? Ontwikkel je talent in Purmerend!

Meedoen Werkt! Geen werk, geen uitkering, wél ambitie? Ontwikkel je talent in Purmerend! Meedoen Werkt! Geen werk, geen uitkering, wél ambitie? Ontwikkel je talent in Purmerend! Heb je geen werk, geen uitkering maar wél ambitie? Wil je bijvoorbeeld graag werkervaring opdoen, in contact komen

Nadere informatie

zorgen voor elkaar over mantelzorgers met een migranten achtergrond stamm

zorgen voor elkaar over mantelzorgers met een migranten achtergrond stamm zorgen voor elkaar over mantelzorgers met een migranten achtergrond stamm Mantelzorg is... Mooi De hulpvrager is je dankbaar, mantelzorg geeft veel voldoening Divers De taken lopen uiteen: huishoudelijke

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding... 4 Hoofdstuk 1 Het ontstaan van de rechten... 6 Hoofdstuk 2 De belangrijkste rechten...12

Inhoud. Inleiding... 4 Hoofdstuk 1 Het ontstaan van de rechten... 6 Hoofdstuk 2 De belangrijkste rechten...12 Inhoud Inleiding... 4 Hoofdstuk 1 Het ontstaan van de rechten... 6 Hoofdstuk 2 De belangrijkste rechten...12 Onderwerp 1 Gelijkheid...13 De rechten van Tim... 14 Onderwerp 2 Toegankelijkheid...17 De rechten

Nadere informatie

Buddy worden, buddy zijn Informatie voor nieuwe buddy's

Buddy worden, buddy zijn Informatie voor nieuwe buddy's Buddy worden, buddy zijn Informatie voor nieuwe buddy's Buddyzorg Nijmegen e.o. Panovenlaan 1 6525 DZ Nijmegen Tel: 024-3297731 Fax: 024-3245558 Email: buddyzorg@nim.nl Buddy worden, buddy zijn Deze brochure

Nadere informatie

Rapportage Onderzoek Mantelzorg

Rapportage Onderzoek Mantelzorg Rapportage Onderzoek Mantelzorg Westelijke Mijnstreek, september 2015 Inhoudsopgave pagina Inleiding - 1-1. Voorbereiding - 2-2. Bevindingen - 3-3. Conclusie & aanbevelingen - 5-4. Dankwoord - 6 - Inleiding

Nadere informatie

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Een land waar mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Lilian (48) vraagt haar zoontje om even een handje te komen geven. Dat doet hij en dan gaat hij weer lekker verder spelen. Wij nemen plaats aan

Nadere informatie

Gemeente Groningen laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2016

Gemeente Groningen laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2016 Gemeente Groningen laat zien waar e zorg om draait oktober 2016 In deze rapportage van Mijnkwaliteitvanleven.nl leest u de resultaten van dit landelijke initiatief, specifiek gericht op de gemeente Groningen.

Nadere informatie

Gemeente Zoetermeer laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2017

Gemeente Zoetermeer laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2017 Gemeente Zoetermeer laat zien waar e zorg om draait oktober 2017 In deze rapportage van Mijnkwaliteitvanleven.nl leest u de resultaten van dit landelijke initiatief, specifiek gericht op de gemeente Zoetermeer.

Nadere informatie

MEE Utrecht, Gooi & Vecht. Ondersteuning bij leven met een beperking. Omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking.

MEE Utrecht, Gooi & Vecht. Ondersteuning bij leven met een beperking. Omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking. MEE Utrecht, Gooi & Vecht Ondersteuning bij leven met een beperking Omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking Voor verwijzers Omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking Veel

Nadere informatie

Ondersteuning en hulp. in de gemeente Bunnik vanaf 1 januari 2015

Ondersteuning en hulp. in de gemeente Bunnik vanaf 1 januari 2015 Ondersteuning en hulp in de gemeente Bunnik vanaf 1 januari 2015 Voorwoord Dichtbij, bereikbaar en aanspreekbaar Het klinkt zo vanzelfsprekend en simpel: biedt mensen ondersteuning en hulp dichtbij, in

Nadere informatie

waardering Zwolle Jonge mantelzorgers (jonger dan 18 jaar) zijn in de onderzoeken van de gemeente niet meegenomen,

waardering Zwolle Jonge mantelzorgers (jonger dan 18 jaar) zijn in de onderzoeken van de gemeente niet meegenomen, Zwolle Rapportage Mantelzorg in beeld Resultaten uit onderzoeken onder mantelzorgers 2012 en 2014 De gemeente Zwolle wil de positie van de mantelzorger versterken en hun taak verlichten. Met de komst van

Nadere informatie

Onderwijs, zorg en dienstverlening voor volwassenen met een visuele beperking

Onderwijs, zorg en dienstverlening voor volwassenen met een visuele beperking Onderwijs, zorg en dienstverlening voor volwassenen met een visuele beperking Volop in het leven staan Ik wil de krant blijven lezen, zijn daar hulpmiddelen voor? Ik ben slechtziend, hoe breng ik de kinderen

Nadere informatie

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg JANUARI 2010 INHOUDSOPGAVE Waar gaat deze folder over? Welke zorg hoort bij de AWBZ? Vijf zorgfuncties

Nadere informatie

Ervaringen van mensen met verstandelijke beperkingen of psychiatrische problemen met zelfstandig wonen en deelname aan de samenleving

Ervaringen van mensen met verstandelijke beperkingen of psychiatrische problemen met zelfstandig wonen en deelname aan de samenleving Een eigen huis.. Ervaringen van mensen met verstandelijke beperkingen of psychiatrische problemen met zelfstandig wonen en deelname aan de samenleving M.H. Kwekkeboom (red.) A.H. de Boer (SCP) C.van Campen

Nadere informatie

Steunpunt Mantelzorg Dokkumer-Walden Het bieden van: Informatie (brochures, website, speciale gelegenheden) Advies en begeleiding (individueel) Emotionele steun: Luisterend oor Weg naar steunpunt soms

Nadere informatie

Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin)

Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin) Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin) Lay-out Bob Snel (trainer ATC Amstelduin) Document Versie maart 2007 Meer informatie E-mail:

Nadere informatie

MEE: PARTNER IN HET CJG

MEE: PARTNER IN HET CJG 1e kwartaal 2016 MEE: PARTNER IN HET CJG MEE ondersteunt mensen met een beperking zodat zij mee kunnen doen in de samenleving. Wij helpen iedereen (weer) grip op hun leven te krijgen, onder andere door

Nadere informatie

Inhoudsopgave...2. Voorwoord...3. Inleiding...3. Hoofdstukken...4. 1. Wat is een verpleeghuis?...4. 2. De geschiedenis van het verpleeghuis...

Inhoudsopgave...2. Voorwoord...3. Inleiding...3. Hoofdstukken...4. 1. Wat is een verpleeghuis?...4. 2. De geschiedenis van het verpleeghuis... Naam: School: Groep: 8 Laurens Tap De Trinoom Datum: 10 december 2012 Hoofdstuk: Inhoudsopgave Pagina 1 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave...2 Voorwoord...3 Inleiding...3 Hoofdstukken...4 1. Wat is een verpleeghuis?...4

Nadere informatie

Presentatie verdiepingssessie inkoop Jeugd-AWBZ. Vrijdag 13 juni 2014

Presentatie verdiepingssessie inkoop Jeugd-AWBZ. Vrijdag 13 juni 2014 Presentatie verdiepingssessie inkoop Jeugd-AWBZ Vrijdag 13 juni 2014 Wie zijn we? Ons Tweede thuis is een organisatie ten dienste van ongeveer 2000 mensen met een verstandelijke, meervoudige of lichamelijke

Nadere informatie

Gemeente Ede laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2017

Gemeente Ede laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2017 Gemeente Ede laat zien waar e zorg om draait oktober 2017 In deze rapportage van Mijnkwaliteitvanleven.nl leest u de resultaten van dit landelijke initiatief, specifiek gericht op de gemeente Ede. Sinds

Nadere informatie

> Zorgen voor een ander. Ruggesteun en het Steunpunt voor Mantelzorgers

> Zorgen voor een ander. Ruggesteun en het Steunpunt voor Mantelzorgers > Zorgen voor een ander Ruggesteun en het Steunpunt voor Mantelzorgers > Zorgen voor een ander Soms hebben mensen meer nodig dan goede zorg alleen; een extra luisterend oor bijvoorbeeld, of iemand die

Nadere informatie

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo.

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Overzicht volgens beleidsdoelen uit kadernota Wmo 2008-2012 Mee(r)doen in Dalfsen* 2009 Thema Wmo-loket Informatie geven over wonen, welzijn en zorg Wmo-loket

Nadere informatie

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou!

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou! Hallo Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou Als je ouders uit elkaar zijn kan dat lastig en verdrietig zijn. Misschien ben je er boos over of denk je dat het jouw

Nadere informatie

Opvoeding & Ontwikkeling

Opvoeding & Ontwikkeling MEE Zeeland Ondersteuning bij leven met een beperking Opvoeding & Ontwikkeling Opvoeding & Ontwikkeling Ons kind is anders dan andere kinderen. Wat is er aan de hand? Mijn dochter is in de puberteit. Hoe

Nadere informatie

Algemene informatie MEE Friesland

Algemene informatie MEE Friesland Algemene informatie MEE Friesland Ondersteuning bij leven met een beperking Wie is MEE Friesland? MEE is een unieke organisatie waar mensen met een beperking en hun omgeving met vragen terecht kunnen

Nadere informatie

JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011

JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011 JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011 Inleiding Sinds 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van kracht. Het doel van de wet is dat iedereen kan meedoen in de maatschappij,

Nadere informatie

Minters Mantelzorg. Kenniscentrum voor mantelzorgers én professionals. Voor mantelzorgers. Voor professionals. Over mantelzorg

Minters Mantelzorg. Kenniscentrum voor mantelzorgers én professionals. Voor mantelzorgers. Voor professionals. Over mantelzorg Voor mantelzorgers Voor professionals Over mantelzorg Minters Mantelzorg Kenniscentrum voor mantelzorgers én professionals Zorgt u meer dan acht uur per week en/of langer dan drie maanden voor uw partner,

Nadere informatie

Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( Wmo) Wmo-raad Westland

Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( Wmo) Wmo-raad Westland Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( Wmo) Wmo-raad Westland Wmo Wie of wat is de Wmo? Wet maatschappelijke ondersteuning. Deze wet is op 1 januari 2007 ingevoerd. - Zorgt ervoor dat iedereen zo lang mogelijk

Nadere informatie

Willem (59) Gerichte vraagverduidelijking, informatie en advies. Snel beeld van knelpunt, passende en gekantelde oplossing

Willem (59) Gerichte vraagverduidelijking, informatie en advies. Snel beeld van knelpunt, passende en gekantelde oplossing Willem (59) Willem heeft chronische rugklachten en kan niet meer werken. Hij is boos en neerslachtig omdat het hem niet lukt een hogere WAO-uitkering te krijgen. Hij vraagt MEE om hulp bij de aanvraag.

Nadere informatie

Zorg, begeleiding, werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden

Zorg, begeleiding, werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden Zorg, begeleiding, werk en inkomen Hulp bij het Huishouden Wmo, Hulp bij het Huishouden Toch hulp nodig via de gemeente? Heeft u geprobeerd om zelf hulp te regelen maar lukt het niet om uw probleem zelf

Nadere informatie

Vrijwillige hulp Maatjes Ontmoeten Mantelzorg

Vrijwillige hulp Maatjes Ontmoeten Mantelzorg Met elkaar, voor elkaar! Vrijwillige hulp Vrijwilligers zijn mannen en vrouwen die om een ander denken. Zij voelen zich betrokken bij hun medemens. Vrijwilligerswerk is voor hen een keuze. Ze zijn blij

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning. Voorlichtingsbijeenkomsten voor inwoners van Bernheze in oktober/november 2006

Wet maatschappelijke ondersteuning. Voorlichtingsbijeenkomsten voor inwoners van Bernheze in oktober/november 2006 Wet maatschappelijke ondersteuning Voorlichtingsbijeenkomsten voor inwoners van Bernheze in oktober/november 2006 Doel informatieavonden: U informeren over de betekenis van de Wmo. U informeren over de

Nadere informatie

ik? Houd je spreekbeurt over GGNet

ik? Houd je spreekbeurt over GGNet ik? Houd je spreekbeurt over GGNet 1 Houd je spreekbeurt over GGNet Krijg je zelf hulp van GGNet Jeugd? Of je vader/moeder/broer(tje)/zus(je) of iemand anders die je kent? Werkt één van je ouders bij GGNet?

Nadere informatie

vooruitkomen OUDERS & OPVOEDERS

vooruitkomen OUDERS & OPVOEDERS > vooruitkomen + OUDERS & OPVOEDERS ! Via Bureau Jeugdzorg of uw huisarts bent u bij Rubicon jeugdzorg terecht gekomen. Soms zijn er problemen in het gezin die u niet zelf kunt oplossen. Uw kind is bijvoorbeeld

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6, maart 2011

Nieuwsbrief 6, maart 2011 Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Nieuwsbrief 6, maart 2011 Steeds beter op de kaart Na de presentatie van de glossy in september is er weer genoeg gebeurd. In de gemeente Lopik is in

Nadere informatie

Inhoud. Hallo!...5. Wie is wie? Even voorstellen...7. Wat is mijn PrOP? PrOP opstellen Doelen voor mijn PrOP...19

Inhoud. Hallo!...5. Wie is wie? Even voorstellen...7. Wat is mijn PrOP? PrOP opstellen Doelen voor mijn PrOP...19 Inhoud Hallo!...5 Wie is wie? Even voorstellen...7 Wat is mijn PrOP?...9 1 PrOP opstellen...11 2 Doelen voor mijn PrOP...19 Ik verander mijn P!...23 3 Leren van anderen: het sociogram...25 4 Omgaan met

Nadere informatie

Het is de familieblues. Je kent dat gevoel vast wel. Je zit aan je familie vast. Voor altijd ben je verbonden met je ouders, je broers, je zussen.

Het is de familieblues. Je kent dat gevoel vast wel. Je zit aan je familie vast. Voor altijd ben je verbonden met je ouders, je broers, je zussen. De familieblues Tot mijn 15e noemde ik mijn ouders papa en mama. Daarna niet meer. Toen noemde ik mijn vader meester. Zo noemde hij zich ook als hij lesgaf. Hij was leraar Engels op een middelbare school.

Nadere informatie

Gemeente Tilburg laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2016

Gemeente Tilburg laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2016 Gemeente Tilburg laat zien waar e zorg om draait oktober 2016 In deze rapportage van Mijnkwaliteitvanleven.nl leest u de resultaten van dit landelijke initiatief, specifiek gericht op de gemeente Tilburg.

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

de jeugd is onze toekomst

de jeugd is onze toekomst de jeugd is onze toekomst vereniging van groninger gemeenten Bestuursakkoord Jeugd 2008-2012 In veel Groninger gemeenten zijn er kinderen met problemen. En daarvan krijgen er te veel op dit moment niet

Nadere informatie

Klanttevredenheid van mantelzorgers. Ik zie mezelf niet als mantelzorger, zorgen voor je naasten doe je gewoon! Gemeente Langedijk Juli 2013

Klanttevredenheid van mantelzorgers. Ik zie mezelf niet als mantelzorger, zorgen voor je naasten doe je gewoon! Gemeente Langedijk Juli 2013 Klanttevredenheid van mantelzorgers Ik zie mezelf niet als mantelzorger, zorgen voor je naasten doe je gewoon! Gemeente Langedijk Juli 2013 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN

Nadere informatie

Samen spreken over Herstel bij Hersenletsel. Henriette Visser 23-09-2010

Samen spreken over Herstel bij Hersenletsel. Henriette Visser 23-09-2010 Samen spreken over Herstel bij Hersenletsel Henriette Visser 23-09-2010 Werken aan herstel bij hersenletsel Hoe vanzelfsprekend is het? Marjan en Henk: Ze moeten vragen wat we willen. Je moet zelf ook

Nadere informatie

Gemeente Alkmaar laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2016

Gemeente Alkmaar laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2016 Gemeente Alkmaar laat zien waar e zorg om draait oktober 2016 In deze rapportage van Mijnkwaliteitvanleven.nl leest u de resultaten van dit landelijke initiatief, specifiek gericht op de gemeente Alkmaar.

Nadere informatie

Pakket 8 Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen met de nadruk op verzorging/verpleging

Pakket 8 Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen met de nadruk op verzorging/verpleging BESCHRIJVING VAN DE ZORGZWAARTEPAKKETTEN Pakket 8 Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen met de nadruk op verzorging/verpleging Pakket 8 is voor mensen met een ernstige

Nadere informatie