Buitenlanders in de Belgische gevangenissen: knelpunten en mogelijke oplossingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Buitenlanders in de Belgische gevangenissen: knelpunten en mogelijke oplossingen"

Transcriptie

1 Buitenlanders in de Belgische gevangenissen: knelpunten en mogelijke oplossingen 1

2 2

3 Buitenlanders in de Belgische gevangenissen: knelpunten en mogelijke oplossingen Onderzoeksrapport: 1 november januari 2004 Prof. dr. S. Snacken, promotor Jan Keulen en Leentje Winkelmans, wetenschappelijk medewerkers Vrije Universiteit Brussel, Pleinlaan 2 te 1050 Brussel 3

4 BUITENLANDERS IN DE BELGISCHE GEVANGENISSEN KNELPUNTEN EN MOGELIJKE OPLOSSINGEN Cette publication est égalmement disponible en français sous le titre Etrangers dans les prisons belges: problèmes et solutions possibles Een uitgave van de Koning Boudewijnstichting, Brederodestraat 21 te 1000 Brussel Auteurs: Sonja Snacken, Jan Keulen, Leentje Winkelmans Coördinatie voor de Koning Boudewijnstichting Françoise Pissart, directrice Sabine Denis, programma-adviseur Ann Vasseur, directie-assistente Grafische vormgeving: Tabeoka Druk: Peeters Illustraties: Deze uitgave kan gratis worden gedownload van onze website Deze uitgave kan gratis besteld worden: on-line via per naar of telefonisch bij het Contactcentrum van de Koning Boudewijnstichting, tel , fax Wettelijk depot: D/2004/2893/05 ISBN: NUR: 740 Mei 2004 Met de steun van de Nationale Loterij 4

5 INLEIDING Iets meer dan een jaar geleden lanceerde de Koning Boudewijnstichting het Luisternetwerk dat bestaat uit mensen die, voor de Stichting, nieuwe vormen van sociaal onrecht opsporen. Deze personen staan met beide voeten in de samenleving (huismoeders, vrijwilligers, verpleegsters, handelaars, advocaten, notarissen, dokters, schooldirecteuren, psychologen, caféuitbaters, politiemensen, etc) en informeren de Stichting over markante feiten uit hun omgeving die duiden op bestaand of ontluikend sociaal onrecht. Zo kwamen er signalen over de moeilijke situatie van buitenlandse gevangen zonder wettelijke verblijfsvergunning. Omdat ze geen wettelijk verblijfsstatuut hebben, kunnen deze gevangenen geen voorwaardelijke invrijheidsstelling of een strafopschorting aanvragen. Na het uitzitten van hun straf worden ze administratief aangehouden omdat ze illegaal in het land zijn. Omdat de besluitvorming tijd vraagt, blijven ze nog langer in de gevangenis. De Stichting vroeg de vakgroep Criminologie van de VUB, onder leiding van professor Snacken, om de problematiek te bestuderen. Dit rapport is het resultaat van drie maanden intensieve research, van kwantitatieve en kwalitatieve analyses, van interviews op het terrein met bevoorrechte getuigen en twee rondetafelgesprekken op de Stichting. In het eerste hoofdstuk wordt kort ingegaan op de onderzoeksmethode. Het tweede hoofdstuk omvat een kwantitatieve schets van het profiel van de buitenlandse gevangenen op basis van een aantal gegevens, zoals nationaliteit, geslacht, leeftijd, wettelijke toestand en vreemdelingentoestand. Hoofdstuk 3 geeft een volledig overzicht van de juridische regelgeving die van toepassing is of zou kunnen zijn op buitenlandse gevangenen. Hoofdstuk 4 bespreekt de voornaamste problemen waarmee buitenlanders worden geconfronteerd tijdens hun detentie en bij een mogelijke invrijheidsstelling. Tot slot worden nog een aantal mogelijke oplossingen opgesomd in hoofdstuk 5, gevolgd door een samenvattende conclusie. De Stichting hoopt met dit verslag een positieve bijdrage te kunnen leveren om de problemen die voortvloeien uit de aanwezigheid van een groot aantal buitenlanders in de gevangenissen sneller te helpen oplossen. De Stichting wil hierbij vooral het onzeker statuut van deze gevangen helpen uitklaren zodat hun positie tijdens en na de detentie duidelijk wordt. Bij het zoeken naar oplossingen voor de geïnventariseerde problemen werd in dit rapport voortdurend gestreefd naar een evenwicht tussen de belangen van de gevangenen zelf, van het gevangenisleven in het bijzonder en van de samenleving in het algemeen. De Koning Boudewijnstichting 5

6 INHOUD HOOFDSTUK 1 ONDERZOEKSOPZET Doel 1.2 Onderzoeksvragen 1.3 Methode Wie zijn deze vreemdelingen? Welke problemen worden ervaren tijdens de detentie én met betrekking tot een mogelijke invrijheidsstelling? HOOFDSTUK 2 KWANTITATIEVE SCHETS Methodologie De gegevensverzameling via het informaticasysteem GRIFFIE Bedenkingen bij het werken met het cijfermateriaal 2.2 Situering populatie vreemdelingen t.o.v. totale penitentiaire bevolking 2.3 Populatie vreemdelingen in kaart gebracht Nationaliteit Geslacht Leeftijd Wettelijke toestand Regime Vreemdelingentoestand HOOFDSTUK 3 JURIDISCHE SCHETS Juridische situering van het administratief vreemdelingenstatuut De Vreemdelingenwet Het Vluchtelingenverdrag De Regularisatiewet 3.2 Juridische situering van de detentie Administratieve detentie Strafrechtelijke detentie Strafrechtelijk niveau Penitentiair niveau 3.3 Juridische situering van de invrijheidsstelling Voorwaardelijke invrijheidsstelling Ambtshalve voorlopige invrijheidsstelling

7 3.3.3 Voorlopige invrijheidsstelling met het oog op de verwijdering uit het Rijk Algemeen Ministeriële omzendbrief dd. 20 mei Ministeriële omzendbrief dd. 28 juli Collectieve omzendbrief nr. 71 dd. 20 juni Collectieve brief dd. 17 december Juridische situering van de internationale verdragen Tussenstaatse overbrenging Overbrenging van procedure Toezicht op de voorwaardelijk veroordeelde of in vrijheid gestelde personen HOOFDSTUK 4 PROBLEMEN EN KNELPUNTEN VAN BUITEN- LANDERS IN DE BELGISCHE GEVANGENISSEN Problemen tijdens de detentie Taal en communicatie Verbale communicatie Non verbale communicatie: Consequenties van taalprobleem Cultuur Cultuurgebonden kenmerken Religie Multi-culturele communicatie Racisme Bezigheden Tewerkstelling Activiteiten Sociale isolatie Bijstand / Begeleiding De Gemeenschappen De rechtshulp De psychosociale dienst Regime 4.2 Problemen bij een mogelijke invrijheidsstelling Algemene problemen Communicatie en cultuur

8 INHOUD Kennis van de procedures Oriëntatie van de dossiers Betekening van de beslissingen De eigenlijke procedures Bevel het grondgebied te verlaten Strafopschorting Voorwaardelijke invrijheidsstelling De verschillende betrokken instanties Dienst Vreemdelingenzaken Ambassades Aparte categorieën Geïnterneerden Personen zonder middelen van bestaan HOOFDSTUK 5 BESPREKING MOGELIJKE OPLOSSINGEN Communicatie 5.2 Cultuur 5.3 Vorming en Activiteiten 5.4 Invrijheidsstellingen 5.5 Wettelijke oplossingen CONCLUSIE 76 VOETNOTEN 78 FIGUREN EN TABELLEN 86 BIBLIOGRAFIE 87 BIJLAGEN 93 8

9 9

10 HOOFDSTUK 1: ONDERZOEKSOPZET Binnen dit eerste hoofdstuk wordt beknopt het onderzoeksopzet weergegeven. Achtereenvolgens komen het doel van het onderzoek, de eigenlijke onderzoeksvragen en de aangewende methode om deze vragen te beantwoorden aan bod. Het onderzoek vond plaats over drie maanden, namelijk van 1 november 2003 tot 31 januari België kent een belangrijk aandeel «vreemdelingen» in de gevangenissen. 1.1 DOEL Deze personen ervaren specifieke problemen verbonden aan hun statuut van «vreemdeling», zowel juridisch, penitentiair als naar een mogelijke invrijheidsstelling/ uitwijzing toe. Doel van dit onderzoek is een overzicht te verschaffen van deze specifieke problemen en te zoeken naar mogelijke oplossingen en acties die op dit terrein door de Koning Boudewijnstichting kunnen ondernomen worden. 1.2 ONDERZOEKSVRAGEN De drie volgende onderzoeksvragen worden vooropgesteld: 1. Wie zijn deze vreemdelingen? 2. Welke problemen worden ervaren tijdens de detentie? 3. Welke problemen worden ervaren met betrekking tot een mogelijke invrijheidsstelling? Het onderzoek bevat zowel een kwantitatief als een kwalitatief deel. 1.3 METHODE Voor de eerste onderzoeksvraag wordt teruggegrepen naar een analyse van bestaand en beschikbaar cijfermateriaal. De twee volgende vragen worden beantwoord via verwerking van kwalitatieve data, verkregen uit individuele open interviews en twee rondetafelgesprekken WIE ZIJN DEZE VREEMDELINGEN? De onderzoeksgroep werd afgebakend naar alle gedetineerden die niet de Belgische nationaliteit bezitten 1. Binnen deze ruime categorie zijn o.a. volgende subgroepen 2 te onderscheiden met mogelijks elk een specifieke problematiek: vreemdelingen zonder wettige verblijfsvergunning (die ofwel een misdrijf begaan hebben ofwel enkel administratief gehecht zijn); 10 O N D E R Z O E K S O P Z E T

11 vreemdelingen uit buurlanden (EU); tweede of derde generatie migranten (zonder Belgische nationaliteit). Via het informaticasysteem GRIFFIE werden er heel wat kwantitatieve gegevens over de penitentiaire bevolking verzameld en geanalyseerd. Dit systeem en de eigenlijke gegevensverzameling worden uitgebreider besproken in het volgende hoofdstuk, alwaar een deel van de verkregen kwantitatieve informatie wordt weergegeven en toegelicht WELKE PROBLEMEN WORDEN ERVAREN TIJDENS DE DETENTIE EN MET BETREKKING TOT EEN MOGELIJKE INVRIJHEIDSSTELLING? Zoals reeds aangegeven werden de kwalitatieve data verzameld via individuele open interviews met bevoorrechte getuigen en Ronde Tafel gesprekken met de verschillende betrokken instanties. Allereerst werden er gesprekken gevoerd met personen werkzaam in enkele centrale diensten, zoals de Dienst Griffie en de Dienst Individuele Gevallen van het Directoraat - Generaal Uitvoering van Straffen en Maatregelen, de Commissie Voorwaardelijke Invrijheidsstelling (Brussel), de Dienst Vreemdelingenzaken (Bureau D) en het Justitieel Welzijnswerk De Kempen. In deze eerste fase werden in totaal 7 mensen bevraagd. Vervolgens werden zes gevangenissen bezocht, namelijk 2 Vlaamse (Antwerpen en Merksplas), 2 Waalse (Lantin en Ittre) en 2 Brusselse (Sint Gillis en Vorst). Daar werden telkens gesprekken gevoerd met een directielid, een medewerker van de psychosociale dienst, een penitentiair beambte en enkele gedetineerden. Soms werd dit aangevuld met een medewerker van de griffiedienst binnen de gevangenis en/of medewerker van Commissie voor Toezicht. In het totaal zijn er 7 directieleden, 6 medewerkers PSD, 6 penitentiair beambten, 2 griffiechefs, 1 lid van een Commissie voor Toezicht en 18 gedetineerden bevraagd. De gesprekken verliepen via semi-gestructureerde interviews, d.w.z. aan de hand van een checklist met items, maar waarbij een ruime input van de ondervraagde mogelijk was. De volgende thema s kwamen hierbij aan bod: communicatie (intern: met medegedetineerden en personeel), cultuurverschillen, groepsvorming, racisme, gevangenisregime, arbeid, sociale isolatie, voorbereiding van invrijheidsstellingen en/of uitzetting, samenwerking en communicatie vanuit gevangenissen met verschillende (centrale) diensten. Tot slot werd de gegevensverzameling inzake kwalitatieve data afgesloten met twee rondetafelgesprekken, namelijk 1 Nederlandstalige en 1 Franstalige. Deze bijeenkomsten 11

12 vonden plaats eind januari en hadden tot doel een discussie te voeren tussen alle verschillende betrokken instanties rond de gevonden problemen en de mogelijke oplossingen. Een vertegenwoordiging van volgende instanties was aanwezig bij de Nederlandstalige Ronde Tafel : de Dienst Individuele Gevallen, de Dienst GRIFFIE, de Commissie Voorwaardelijke invrijheidsstelling (Brussel), de Dienst Vreemdelingenzaken (Bureau D), het Kabinet van de Minister van Justitie - Strategische Cel, het Justitieel Welzijnswerk De Kempen, het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie, de Vlaamse Gemeenschap, de directie van de gevangenissen te Oudenaarde, Turnhout, Leuven Hulp, Leuven Centraal, Hoogstraten en Merksplas. Bij de Franstalige Ronde Tafel waren volgende instanties vertegenwoordigd: la Service des Cas Individuels, la Commission Libération Conditionnelle (Bruxelles), l Office des Etrangers (Bureau D), le Cabinet du Ministre de la Justice - Cellule Stratégique, l Institut National de Criminalistique et de Criminologie, FSP Justice-Service Psychosocial, le directeur ou autre personnel des prisons de Lantin, Namur, Forest, Tournai et Saint- Hubert. De verkregen informatie, zowel uit de interviews als de Ronde Tafels, wordt weergegeven in hoofdstuk 4 aangaande de problemen en in hoofdstuk 5 aangaande de mogelijke oplossingen. 12 O N D E R Z O E K S O P Z E T

13 HOOFDSTUK 2: KWANTITATIEVE SCHETS We starten dit hoofdstuk met een beknopte methodologische inleiding. We vermelden op basis van welke gegevens deze kwantitatieve schets tot stand kwam en stellen enkele algemene beperkingen voorop, die we indachtig moeten zijn bij de interpretatie van het cijfermateriaal. Vervolgens komen we tot de uiteindelijke weergave van onze analyse, waarin een situering van de populatie vreemdelingen in de totale penitentiaire bevolking aan bod komt. Daarnaast wordt de groep gedetineerden zonder de Belgische nationaliteit in kaart gebracht aan de hand van een aantal eigenschappen (zoals nationaliteit, geslacht, leeftijd, wettelijke toestand, regime, vreemdelingentoestand). 2.1 METHODOLOGIE DE GEGEVENSVERZAMELING VIA HET INFORMATICASYSTEEM GRIFFIE Via het informaticasysteem GRIFFIE werden gegevens verkregen voor de totale penitentiaire bevolking over de laatste 10 jaar. GRIFFIE is een recent ontwikkeld informaticasysteem om de informatieverwerking van de Dienst Griffie van het Directoraat-Generaal Uitvoering van Straffen en Maatregelen te automatiseren. Het is de opvolger van het vroegere programma SIDIS. Volgens dit nieuwe systeem is het mogelijk voor iedere gedetineerde een elektronisch dossier op te stellen, waarin het volledige detentietraject van de persoon in kwestie op de voet gevolgd kan worden. De dossiers worden opgemaakt op de griffie van de gevangenissen en worden automatisch gekopieerd in een centrale databank. 3 Deze laatste bevindt zich op de Dienst Griffie van het Directoraat-Generaal Uitvoering van Straffen en Maatregelen te Brussel en het is via die databank dat wij de nodige gegevens verkregen. De implementatie van het systeem in de gevangenissen startte op de historische datum van 11 september In mei 2002 was het ingevoerd in alle gevangenissen. Vandaar dat de gegevens voor onze kwantitatieve schets van 1993 tot en met 2001 terug te vinden waren in het programma SIDIS en voor 2002 en 2003 verkregen werden volgens het programma GRIFFIE. De data, verkregen uit beide systemen en van belang voor ons onderzoek, zijn echter wel vergelijkbaar. In de databank wordt enorm veel informatie verzameld rond verschillende kenmerken. Het kan gaan van algemene gegevens tot heel specifieke. 13

14 In het kader van ons onderzoek hebben we ons beperkt tot het opvragen van volgende data: geslacht geboorteland nationaliteit geboortedatum regime vreemdelingentoestand wettelijke toestand We verkregen deze informatie, zoals reeds aangegeven voor de totale penitentiaire bevolking over de jaren 1993 tot en met 2003, in de vorm van Excel-bestanden. Door enkele bewerkingen konden op deze manier overzichtstabellen worden opgemaakt. Als peildatum werd 14 november naar voor geschoven. Deze datum werd willekeurig gekozen bij de start van het project. We kunnen enkel werken met een dagpopulatie. De consequenties hiervan worden besproken in het volgende punt BEDENKINGEN BIJ HET WERKEN MET HET CIJFERMATERIAAL Inzake penitentiaire statistieken wordt gewerkt met twee parameters om een zicht te krijgen op de omvang van de gevangenispopulatie, namelijk het aantal opsluitingen en de dagpopulatie. Het aantal opsluitingen geeft aan hoeveel gedetineerden op een bepaalde peildatum in de gevangenis zijn binnengekomen. Het is een dynamische parameter die enkel nieuwe gedetineerden telt die uit vrijheid in de gevangenis terechtkomen 4. Voor ons onderzoek werken we met de andere parameter, namelijk de dagpopulatie. Dit is een statische momentopname en geeft het aantal gedetineerden weer dat op een bepaalde peildatum in de gevangenis verblijft. Deze paramater is logischerwijze onderhevig aan schommelingen en kan grote verschillen tonen van dag tot dag. Het zou beter zijn te werken met een gemiddelde dagpopulatie per jaar. Spijtig genoeg zijn deze gegevens niet aanwezig of beschikbaar voor elk van de 10 jaar die wij hebben vooropgesteld en zijn we genoodzaakt te werken met telkens de dagpopulatie op 14 november van desbetreffend jaar. Hiermee moeten we rekening houden bij zowel de interpretatie van deze cijfergegevens als bij de vergelijking met andere bronnen. 14 K W A N T I T A T I E V E S C H E T S

15 2.2 SITUERING POPULATIE VREEMDELINGEN T.O.V. TOTALE PENITENTIAIRE BEVOLKING Figuur 1: de totale penitentiaire bevolking op 14 november # personen in gevangenis In bovenstaande figuur nemen we een duidelijke stijgende tendens waar in de totale penitentiaire bevolking over het laatste decennia. In 2003 zitten er ongeveer 2000 gedetineerden meer in de Belgische gevangenissen dan in In de twee volgende figuren worden de populatie gedetineerden met Belgische nationaliteit en de populatie gedetineerden zonder de Belgische nationaliteit tegen- over elkaar geplaatst. 15

16 Figuur 2: populatie vreemdelingen en populatie Belgen op 14 november (absoluut) # personen in gevangenis Figuur 2 toont de evolutie over de laatste 10 jaar van beide populaties in absolute cijfers. Zowel bij de Belgische populatie als bij de populatie vreemdelingen is een groei van de populatie waar te nemen. De Belgische populatie stijgt tot ongeveer 1250 gedetineerden meer dan in 1993 en de populatie vreemdelingen stijgt tot ongeveer 800 gedetineerden meer dan in Terwijl de stijging bij de Belgische populatie vrij constant verloopt, zien we bij de populatie vreemdelingen dat deze groep vooral de laatste 5 jaar sterk aangroeit. Figuur 3: populatie vreemdelingen en populatie Belgen op 14 november (relatief) percentage K W A N T I T A T I E V E S C H E T S

17 Wanneer we het relatieve aandeel van beide populaties bekijken, zien we dat, vooral de laatste jaren, beide groepen terug dichter bij elkaar komen. Het wordt ook duidelijk dat reeds langer dan vandaag onze penitentiaire bevolking voor een groot deel uit vreemdelingen bestaat. De schommelingen voor de laatste 10 jaar, in het relatieve aandeel van de populatie vreemdelingen in de totale penitentiaire bevolking, gebeuren tussen een minimum van 38% en een maximum van 43%. Toch is in vorige figuur een duidelijke stijging van het aantal vreemdelingen in absolute getallen zichtbaar vanaf De tabel op de volgende pagina toont ons de populatieconcentratie per gevangenis voor 14 november Er wordt een onderscheid gemaakt in voorlopig gehechten en veroordeelden enerzijds en geïnterneerden volgens de toepassing van de Wet op de Bescherming van de Maatschappij anderzijds. Bij de bespreking van deze tabel weerhouden we hier enkel de gegevens voor de groep voorlopig gehechten en veroordeelden. Een verdere opsplitsing binnen de groep vreemdelingen a.d.h.v. hun hechtenistitel gebeurt later in dit hoofdstuk. Voor de totale groep voorlopig gehechten en veroordeelden in Belgische gevangenissen vinden we in 2003 volgende verdeling: 55% heeft de Belgische nationaliteit en 45% heeft niet de Belgische nationaliteit. Wanneer we een opsplitsing maken voor Vlaanderen, Wallonië en Brussel komen we tot respectievelijk 45% van de Vlaamse penitentiaire bevolking, 38% van de Waalse penitentiaire bevolking en 68% in de Brusselse penitentiaire bevolking die niet de Belgische nationaliteit heeft. In absolute cijfers heeft Vlaanderen het hoogste aantal vreemdelingen in de gevangenissen. De hoogste concentraties vinden we daar terug in Antwerpen, Merksplas en Turnhout; de hoogste absolute aantallen vinden we in Antwerpen, Merksplas en Brugge. De twee grote Brusselse arresthuizen hebben de grootste concentratie vreemdelingen over alle Belgische gevangenissen. Dit is mede te verklaren door het feit dat de personen die worden opgepakt te Zaventem in eerste instantie naar deze penitentiaire inrichtingen worden gebracht. Voor Wallonië vinden we de hoogste concentraties terug in Ittre, Andenne en Lantin; de hoogste absolute aantallen vinden we in dezelfde penitentiaire inrichtingen terug. 17

18 Tabel 1: populatieconcentratie per gevangenis op 14 november 2003 (absoluut en relatief) Antwerpen Brugge Dendermonde Gent Hasselt Hoogstraten Ieper Leuven C. Leuven H. Mechelen Merksplas Oudenaarde Ruislede Tongeren Turnhout Wortel Subtot. VL veroordeelden + voorl. Gehechten tot.pop. # BN % # Vr N % % % % % % 89 47% % % % 46 46% % 30 20% % 31 28% % % % 64 46% % 44 39% % % % 54 37% % 4 7% % 30 40% % 50 58% % 62 42% % % wet op de bescherm. van maatschap. TOT. tot.pop. #BN % #Vr N % % 13 23% % 6 21% % 5 9% % 3 11% % 31 12% % 4 8% % 62 13% 4071 St. Gilles Vorst Subtot. BRU % % % % % % % 31 40% % 31 40% 1198 Andenne Arlon Dinant Huy Ittre Jamioulx Lantin Marneffe Mons Namur Nivelles Paifve St.Hubert Tournai Verviers Subtot. WAL % % % 53 43% % 6 17% % 16 20% % % % % % % % 33 26% % 91 27% % 43 25% % 74 35% % 75 31% % 77 40% % 79 37% % % % 2 7% % 8 47% % 10 24% % 28 17% % 49 19% 4002 Totaal BEL % % % % K W A N T I T A T I E V E S C H E T S

19 2.3 POPULATIE VREEMDELINGEN IN KAART GEBRACHT De populatie gedetineerden zonder Belgische nationaliteit wordt hier afzonderlijk in kaart gebracht. Dit gebeurt aan de hand van de bespreking van enkele eigenschappen van de betreffende groep. Deze gegevens kunnen misschien bruikbaar zijn bij het uitwerken van daadwerkelijke oplossingen voor de specifieke doelgroep vreemdelingen in de penitentiaire bevolking NATIONALITEIT In onderstaande tabel geven we een overzicht van het aantal verschillende vreemde nationaliteiten aanwezig in de gevangenispopulatie. Hiervoor hebben we de invulling gevolgd zoals ze in GRIFFIE werd opgegeven. Dit wil zeggen dat alle codes volgens GRIFFIE van aanwezige nationaliteiten in de gevangenis per jaar werden opgeteld, dus zijn bv. codes zoals vaderlandsloos, vluchteling en onbepaalde nationaliteit ook opgenomen in de telling en de overkoepelende categorieën zoals bv. Ex-Joegoslavië of Ex-Sovjet Unie ook samen met de nieuwe staten, indien daar al een invulling van gegeven was. Tabel 2: aantal verschillende nationaliteiten in populatie vreemdelingen op 14 november (volgens codes GRIFFIE ) # nat We zien dat het aantal vreemde nationaliteiten in de Belgische gevangenissen is toegenomen. In 2003 hadden we te maken met het hoogste aantal over de laatste 10 jaar, namelijk 108. De groei in het aantal nationaliteiten is uiteraard voor een deel te wijten aan het ontstaan van nieuwe Staten uit vroeger ééngemaakte landen. Op pagina 21 vindt u een uitgebreide tabel die de evolutie in de verschillende nationaliteiten weergeeft over 10 jaar. Ook deze tabel werd samengesteld volgens de nationaliteitsgegevens van vreemdelingen in de gevangenis zoals aangegeven door GRIFFIE. 19

20 De registratie van de signaletiekgegevens is gebaseerd op de identiteitsstukken in het bezit van de gedetineerde. Bij ontbreken worden de gegevens overgenomen van de opsluitingstukken al dan niet aangevuld met de verklaringen bij de opsluiting. De rol van de griffie blijft hier beperkt tot een simpele registratie. Wanneer later, na identificatie o.a. op basis van de vingerafdrukken, een verbeterde signaletiek wordt medegedeeld door de federale politie, wordt deze samengevoegd met het bestaande dossier 5. De populatie vreemdelingen in de Belgische gevangenissen wordt vooral gevormd door personen uit Europa en Afrika, de andere continenten Azië, Amerika en Oceanië zijn in veel mindere mate vertegenwoordigd. Een juiste verdeling van vreemdelingen over nieuwe Staten van vroegere ééngemaakte landen kan nog niet gegeven worden, vandaar dat Ex Joegoslavië en Ex-Sovjet Unie zijn aangegeven in de tabel. In bijlage 1 vindt u een lijst met alle mogelijke nationaliteiten die de categorie andere invult. In volgende grafieken worden de nationaliteiten nadrukkelijker bekeken en geven we een verschuiving in de overheersende nationaliteitsgroepen weer. 20 K W A N T I T A T I E V E S C H E T S

21 Tabel 3: overzicht van alle nationaliteiten in populatie vreemdelingen op 14 november (absoluut en relatief) EUROPA Buurlanden Oost-Europa Ex-Joegoslavië Ex-Sovjet Unie Albanië Roemenië Polen Andere Zuid-Europa Italië Turkije Andere Andere AFRIKA Noord-Afrika Marokko Algerije Tunesië Andere Andere AZIE Midden-Oosten Andere AMERIKA USA en Canada Zuid-Amerika OCEANIE ANDERE (vl,vlu,onbep) abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % 236 8% 197 6% 168 5% 188 6% 194 7% 200 5% 212 6% 228 6% 232 6% 155 5% 210 7% 125 4% 95 3% 107 3% 106 4% 129 4% 166 5% 204 6% 266 7% 273 7% % 111 4% 93 3% 86 3% 135 4% 102 3% 80 2% 81 2% 54 2% 63 2% 61 2% % 61 2% 81 3% 51 2% 42 1% 33 1% 31 1% 38 1% 33 1% 32 1% 38 1% TOTAAL

22 Figuur 4: aantal Noord-Afrikanen en Oost-Europeanen op 14 november (absoluut) # personen in gevangenis Terwijl de groep Noord Afrikanen op constante wijze aangroeit, zien we dat het aantal Oost Europeanen na enkele jaren stabiel te zijn, fors begint te stijgen na Figuur 5: aandeel Noord-Afrikanen en Oost-Europeanen op 14 november (relatief) percentage Daar waar de Noord Afrikanen altijd een groot overwicht vormden in de populatie vreemdelingen in de gevangenissen, worden zij nu bijna bijgehaald door de Oost Europeanen. Het aandeel van deze laatste groep steeg over het laatste decennium van 13 naar 23%, terwijl het aandeel van de groep Noord-Afrikanen in de totale populatie vreemdelingen vrij constant bleef schommelen tussen een minimum van 34% en een maximum van 39% en in 2003 terug eindigde op 34% K W A N T I T A T I E V E S C H E T S

23 2.3.2 GESLACHT Tabel 4: populatie vreemdelingen en Belgen op 14 november naar geslacht (absoluut en relatief) jaartal tot.bn man vrouw tot.vn man vrouw abs. rel. abs. rel. abs. rel. abs. rel % 193 5% % 175 6% % 206 5% % 151 5% % 217 5% % 160 5% % 201 4% % 150 5% % 208 4% % 127 4% % 212 4% % 107 4% % 209 4% % 112 4% % 222 4% % 135 4% % 198 4% % 124 4% % 231 4% % 158 4% % 242 5% % 147 4% Binnen de totale populatie vreemdelingen vinden we overheersend mannen terug. Ook voor de Belgische populatie is het aandeel van vrouwen klein en ongeveer gelijklopend met dat van de vrouwen zonder Belgische nationaliteit. Beide situeren zich rond 4 à 5%. In absolute aantallen vinden we bij de vrouwen met Belgische nationaliteit een hoger cijfer dan bij de vrouwen met een vreemde nationaliteit LEEFTIJD Tabel 5: leeftijd populatie vreemdelingen op 14 november (absoluut) jaartal totaal zuig. -18j j j j j. + 55j. onbep

SENAAT. Schriftelijke parlementaire vraag van Mijnheer de Senator Bart LAEREMANS. Geregistreerd ter griffie van de Senaat op 07/05/2013

SENAAT. Schriftelijke parlementaire vraag van Mijnheer de Senator Bart LAEREMANS. Geregistreerd ter griffie van de Senaat op 07/05/2013 SENAAT Schriftelijke parlementaire vraag van Mijnheer de Senator Bart LAEREMANS Geregistreerd ter griffie van de Senaat op 07/05/2013 Onder het nummer 5-8964 Titel: Gedetineerden - Nationaliteit - Wettige

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 12 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 12 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN SCSZ/05/69 1 BERAADSLAGING NR. 05/026 VAN 7 JUNI 2005 M.B.T. DE RAADPLEGING VAN HET WACHTREGISTER DOOR DE DIENST VOOR ADMINISTRATIEVE CONTROLE VAN HET RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING

Nadere informatie

3.1.3.2. De Dublin-criteria teneinde de verantwoordelijke staat te bepalen.

3.1.3.2. De Dublin-criteria teneinde de verantwoordelijke staat te bepalen. INHOUDSTAFEL VOORWOORD DEEL I : ASIEL EN SUBSIDIAIRE BESCHERMING. 1. HET BEGRIP «VLUCHTELING». 1.1. Zich buiten het land van herkomst bevinden. 1.2. Een gegronde vrees voor vervolging hebben. 1.2.1. Het

Nadere informatie

Strafuitvoeringsrechtbanken

Strafuitvoeringsrechtbanken Strafuitvoeringsrechtbanken Op 1 februari 2007 traden de strafuitvoeringsrechtbanken in werking. Heel wat beslissingen die vroeger door de minister van justitie genomen werden, zullen nu door een rechter

Nadere informatie

Datum : 21/10/2002 BS : 29/10/2002

Datum : 21/10/2002 BS : 29/10/2002 Datum : 21/10/2002 BS : 29/10/2002 Omzendbrief betreffende de aanvraag tot verblijf of vestiging in het Koninkrijk, ingediend op basis van artikel 40 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang

Nadere informatie

Strafuitvoeringsrechtbanken

Strafuitvoeringsrechtbanken Strafuitvoeringsrechtbanken v.u.: Jos Vander Velpen, Gebroeders De Smetstraat 75, 9000 Gent Gebroeders De Smetstraat 75 9000 Gent foto s: Lieven Nollet tijdstip eerste publicatie: februari 2007 - herwerking:

Nadere informatie

KAARTEN VOOR VREEMDELINGEN EN VERBLIJFSDOCUMENTEN AFGEGEVEN IN HET KADER VAN DE GEZINSHERENIGING

KAARTEN VOOR VREEMDELINGEN EN VERBLIJFSDOCUMENTEN AFGEGEVEN IN HET KADER VAN DE GEZINSHERENIGING KAARTEN VOOR VREEMDELINGEN EN VERBLIJFSDOCUMENTEN AFGEGEVEN IN HET KADER VAN DE GEZINSHERENIGING Jaarlijkse statistieken 2010-2013. 1. Algemene gegevens over de eerste kaarten voor vreemdelingen of verblijfsdocumenten

Nadere informatie

Strafuitvoeringsrechtbanken

Strafuitvoeringsrechtbanken v.u.: Jos Vander Velpen, Gebroeders De Smetstraat 75, 9000 Gent foto s: Lieven Nollet Strafuitvoeringsrechtbanken Gebroeders De Smetstraat 75 9000 Gent tijdstip eerste publicatie: februari 2007 - herwerking:

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 20 FEBRUARI 2009 C.08.0115.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.08.0115.N N.B., wonende te, eiseres, toegelaten tot het voordeel van de kosteloze rechtspleging bij beslissing van het bureau voor

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS ASIELZOEKERS Maandelijkse statistieken voor het 2016 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2016 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. Aantal asielzoekers 1 per type aanvraag en per maand

Nadere informatie

Het Centraal AanmeldPunt voor druggebruikers in de gevangenis

Het Centraal AanmeldPunt voor druggebruikers in de gevangenis Het Centraal AanmeldPunt voor druggebruikers in de gevangenis 1. Inhoud van het CAP Het centraal aanmeldpunt drugs of kortweg CAP, wil alle gedetineerden met een drugprobleem ondersteunen in hun zoektocht

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN ASIELAANVRAGEN Maandelijkse statistieken voor het jaar 2015 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2015 1. Inkomende aanvragen 1.1. Aantal inschrijvingen van asielzoekers voor 2015

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS ASIELZOEKERS Maandelijkse statistieken voor het 2017 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2017 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. Aantal asielzoekers 1 per type aanvraag en per maand

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS ASIELZOEKERS Maandelijkse statistieken voor het 2017 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2017 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. Aantal asielzoekers 1 per type aanvraag en per maand

Nadere informatie

Dienst uw brief van uw kenmerk Ons kenmerk datum Bijlage(n)

Dienst uw brief van uw kenmerk Ons kenmerk datum Bijlage(n) tél.: 02 509 81 48 fax: 02 509 85 58 personne de contact: Brigitte De Ruyck e-mail: brigitte.deruyck@ mi-is.be Aan Mevrouwen de Voorzitsters en de Heren Voorzitters van de openbare centra voor maatschappelijk

Nadere informatie

AANVRAGEN OM MACHTIGING TOT UITZONDERLIJK VERBLIJF

AANVRAGEN OM MACHTIGING TOT UITZONDERLIJK VERBLIJF AANVRAGEN OM MACHTIGING TOT UITZONDERLIJK VERBLIJF Maandelijkse statistieken Maart 2015 1. Input (nieuwe binnenkomende aanvragen) Tabel 1. Aantal binnenkomende aanvragen per type procedure en per maand

Nadere informatie

Strafuitvoeringsrechtbanken

Strafuitvoeringsrechtbanken Strafuitvoeringsrechtbanken Op 1 februari 2007 traden de strafuitvoeringsrechtbanken in werking. Heel wat beslissingen die vroeger door de minister van justitie genomen werden, zullen nu door een rechter

Nadere informatie

AANVRAGEN OM MACHTIGING TOT VERBLIJF VOOR HUMANITAIRE REDENEN.

AANVRAGEN OM MACHTIGING TOT VERBLIJF VOOR HUMANITAIRE REDENEN. Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken AANVRAGEN OM MACHTIGING TOT VERBLIJF VOOR HUMANITAIRE REDENEN. Statistisch overzicht 2012 Dienst Vreemdelingenzaken: maandelijkse statistieken aanvragen machtiging

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS ASIELZOEKERS Maandelijkse statistieken voor het 2016 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2016 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. Aantal asielzoekers 1 per type aanvraag en per maand

Nadere informatie

BERICHT AAN DE GEMEENTEN GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 14 OKTOBER 2012

BERICHT AAN DE GEMEENTEN GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 14 OKTOBER 2012 BERICHT AAN DE GEMEENTEN GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 14 OKTOBER 2012 INSCHRIJVING VAN VREEMDELINGEN DIE IN BELGIË VERBLIJVEN EN DIE GEEN ONDERDANEN ZIJN VAN EEN LIDSTAAT VAN DE EUROPESE UNIE De omzendbrief

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN ASIELAANVRAGEN Maandelijkse statistieken voor het jaar 2015 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2015 925 815 921 884 1.354 1.886 2.630 Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken

Nadere informatie

AANVRAGEN OM MACHTIGING TOT UITZONDERLIJK VERBLIJF

AANVRAGEN OM MACHTIGING TOT UITZONDERLIJK VERBLIJF AANVRAGEN OM MACHTIGING TOT UITZONDERLIJK VERBLIJF Maandelijkse statistieken Januari 2016 1. Input (nieuwe binnenkomende aanvragen) Tabel 1. Aantal binnenkomende aanvragen per type procedure en per maand

Nadere informatie

NIET NALEVEN VAN DE RICHTLIJNEN = GEEN BETALING VAN DE UITZONDERLIJKE PRESTATIES

NIET NALEVEN VAN DE RICHTLIJNEN = GEEN BETALING VAN DE UITZONDERLIJKE PRESTATIES Federale Overheidsdienst FINANCIEN 1040 Brussel, 3 september 2009 THESAURIE correspondentieadres Kuntslaan 30 1040 BRUSSEL Betalingen Nota aan de ordonnateurs van de Strafinrichtingen uw bericht van uw

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN ASIELAANVRAGEN Maandelijkse statistieken voor het jaar 2015 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2015 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. inschrijvingen van asielzoekers per type aanvraag

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN ASIELAANVRAGEN Maandelijkse statistieken voor het jaar 2015 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2015 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. inschrijvingen van asielzoekers per type aanvraag

Nadere informatie

Instructie m.b.t. de toepassing van het oude artikel 9,3 en het artikel 9bis van de vreemdelingenwet.

Instructie m.b.t. de toepassing van het oude artikel 9,3 en het artikel 9bis van de vreemdelingenwet. Instructie m.b.t. de toepassing van het oude artikel 9,3 en het artikel 9bis van de vreemdelingenwet. Bepaalde specifieke humanitaire situaties kunnen de toekenning rechtvaardigen van een machtiging tot

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN ASIELAANVRAGEN Maandelijkse statistieken voor het jaar 2015 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2015 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. inschrijvingen van asielzoekers per type aanvraag

Nadere informatie

Bijlage C 37 Uittreksel uit het Vluchtelingenverdrag en uit het Protocol van 31 januari 1967 met artikelsgewijze toelichtinq

Bijlage C 37 Uittreksel uit het Vluchtelingenverdrag en uit het Protocol van 31 januari 1967 met artikelsgewijze toelichtinq Bijlage C 37 Uittreksel uit het Vluchtelingenverdrag en uit het Protocol van 31 januari 1967 met artikelsgewijze toelichtinq Artikel 1 (Verdrag) Definitie van de term 'vluchteling' A, Voor de toepassing

Nadere informatie

Steven Dewulf Studiecentrum voor militair recht en oorlogsrecht KMS 15 mei 2013

Steven Dewulf Studiecentrum voor militair recht en oorlogsrecht KMS 15 mei 2013 Steven Dewulf Studiecentrum voor militair recht en oorlogsrecht KMS 15 mei 2013 Rechtsmachtrecht Misdrijven op Belgisch grondgebied gepleegd Misdrijven buiten het grondgebied van het Rijk gepleegd Territorialiteitsbeginsel

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN ASIELAANVRAGEN Maandelijkse statistieken voor het jaar 2015 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2015 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. inschrijvingen van asielzoekers per type aanvraag

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT TOT VRIJLATING (Artikels 71 e.v. van de Wet van 15 december 1980)

VERZOEKSCHRIFT TOT VRIJLATING (Artikels 71 e.v. van de Wet van 15 december 1980) VERZOEKSCHRIFT TOT VRIJLATING (Artikels 71 e.v. van de Wet van 15 december 1980) Aan Mevrouw/Mijnheer de Voorzitter van de Raadkamer van de Correctionele Rechtbank te Brussel Justitiepaleis Poelaertplein

Nadere informatie

VREEMDELINGEN. Wijzigingen in de formulieren die de gemeentebesturen moeten gebruiken

VREEMDELINGEN. Wijzigingen in de formulieren die de gemeentebesturen moeten gebruiken BERICHTEN UGA TM Division of Continuga TM nv 8501 KORTRIJK-HEULE tel. 056 36 32 00 fax 056 35 60 96 e-mail: sales@uga.be September 2007 Op 1 juni 2007 zijn de nieuwe bepalingen vervat in: de wet van 15

Nadere informatie

Omzendbrief tot wijziging van de omzendbrief van 15 september 1998 betreffende het verblijf van vreemdelingen die in België wensen te komen studeren

Omzendbrief tot wijziging van de omzendbrief van 15 september 1998 betreffende het verblijf van vreemdelingen die in België wensen te komen studeren Datum: 01/09/2005 B.S.: 06/10/2005 Omzendbrief tot wijziging van de omzendbrief van 15 september 1998 betreffende het verblijf van vreemdelingen die in België wensen te komen studeren I. Inleiding : Krachtens

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN ASIELAANVRAGEN Maandelijkse statistieken voor het jaar 2015 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2015 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. inschrijvingen van asielzoekers per type aanvraag

Nadere informatie

Datum: 24/05/1994 B.S.: 21/07/1994

Datum: 24/05/1994 B.S.: 21/07/1994 Datum: 24/05/1994 B.S.: 21/07/1994 24 MEI 1994. - Wet tot oprichting van een wachtregister voor vreemdelingen die zich vluchteling verklaren of die vragen om als vluchteling te worden erkend. ALBERT ll,

Nadere informatie

Oprichting van strafuitvoeringsrechtbanken (2004-03-31)

Oprichting van strafuitvoeringsrechtbanken (2004-03-31) Persbericht van de Ministerraad Oprichting van strafuitvoeringsrechtbanken (2004-03-31) Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Vice-Eerste Minister en Minister van Justitie, keurde de Ministerraad

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 17 november 2000 (20.11) (OR. fr) 13095/1/00 REV 1 LIMITE MIGR 91 COMIX 802

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 17 november 2000 (20.11) (OR. fr) 13095/1/00 REV 1 LIMITE MIGR 91 COMIX 802 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 17 november 2000 (20.11) (OR. fr) 13095/1/00 REV 1 LIMITE MIGR 91 COMIX 802 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap het Comité van permanente vertegenwoordigers Initiatief

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN ASIELAANVRAGEN Maandelijkse statistieken voor het jaar 2014 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2014 1. Inkomende aanvragen 1.1. inschrijvingen van asielzoekers voor 2014 Maand

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS ASIELZOEKERS Maandelijkse statistieken voor het 2016 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2016 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. Aantal asielzoekers 1 per type aanvraag en per maand

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS ASIELZOEKERS Maandelijkse statistieken voor het 2016 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2016 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. Aantal asielzoekers 1 per type aanvraag en per maand

Nadere informatie

Verdrag van Genhve betreffende de status van vluchtelingen van 1951 en het daarbij behorende Protocol (uittreksel)

Verdrag van Genhve betreffende de status van vluchtelingen van 1951 en het daarbij behorende Protocol (uittreksel) Verdrag van Geneve en Protocol C17 C17 Verdrag van Genhve betreffende de status van vluchtelingen van 1951 en het daarbij behorende Protocol (uittreksel) Verdrag van 28 juli 1951, Trb. 1954,88. In werkingtreding

Nadere informatie

Aan de Dames en Heren Burgemeesters en aan de Ambtenaren van de burgerlijke stand van het Rijk,

Aan de Dames en Heren Burgemeesters en aan de Ambtenaren van de burgerlijke stand van het Rijk, Bijlage 2 OMZENDBRIEF van 17 september 2013 betreffende de gegevensuitwisseling tussen de ambtenaren van de burgerlijke stand en de Dienst Vreemdelingenzaken ter gelegenheid van een huwelijksaangifte of

Nadere informatie

MAANDELIJKSE UITZONDERLIJKE PRESTATIES

MAANDELIJKSE UITZONDERLIJKE PRESTATIES Federale Overheidsdienst FINANCIEN 1040 Brussel, 28 maart 2007 THESAURIE correspondentieadres Kuntslaan 30 1040 BRUSSEL Betalingen Nota aan de Ordonnateurs uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlage(n)

Nadere informatie

Langgestrafte veroordeelden in de SURB-wachtkamer voor VI

Langgestrafte veroordeelden in de SURB-wachtkamer voor VI Langgestrafte veroordeelden in de SURB-wachtkamer voor VI Eric MAES & Carrol TANGE Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie Databron en onderzochte populatie Module SUR SIDIS-Griffie (DGEPI)

Nadere informatie

REGULARISATIE 7/2009 Samenvatting opgesteld door het advocatenkantoor www.casabel.be

REGULARISATIE 7/2009 Samenvatting opgesteld door het advocatenkantoor www.casabel.be REGULARISATIE 7/2009 Samenvatting opgesteld door het advocatenkantoor www.casabel.be Procedure Zij die reeds een aanvraag hebben ingediend : - Moeten geen nieuwe aanvraag indienen - Kunnen een aanvullende

Nadere informatie

I. Opvolging van de beslissing tot verwijdering genomen door de Minister of zijn gemachtigde.

I. Opvolging van de beslissing tot verwijdering genomen door de Minister of zijn gemachtigde. Omzendbrief van 10 juni 2011 betreffende de bevoegdheden van de Burgemeester in het kader van de verwijdering van een onderdaan van een derde land ( B.S. 16 juni 2011). Aan de Dames en Heren Burgemeesters,

Nadere informatie

TYPEFORMULIER Regularisatieaanvraag

TYPEFORMULIER Regularisatieaanvraag TYPEFORMULIER Regularisatieaanvraag Het gaat om een facultatief formulier dat enkel geldig is in het kader van de indiening van een nieuwe regularisatieaanvraag op basis van artikel 9 bis of van de actualisering

Nadere informatie

Sociale steun/detentie / bijlage 35 tijdens beroep in het kader van een 9ter-aanvraag. Gevolgen arrest Abdida (HvJ)

Sociale steun/detentie / bijlage 35 tijdens beroep in het kader van een 9ter-aanvraag. Gevolgen arrest Abdida (HvJ) Sociale steun/detentie / bijlage 35 tijdens beroep in het kader een 9ter-aanvraag Medisch probleem Nationaliteit Partijen Aids Niger OCMW Ottignies LLN t. Moussa Abdida Gevolgen arrest Abdida (HvJ) Beslissing

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 3 november 2000 (15.11) (OR. fr) 12957/00 LIMITE MIGR 89 COMIX 785

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 3 november 2000 (15.11) (OR. fr) 12957/00 LIMITE MIGR 89 COMIX 785 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 3 november 2000 (15.11) (OR. fr) 12957/00 LIMITE MIGR 89 COMIX 785 NOTA van: aan: Betreft: het Voorzitterschap het Strategisch Comité immigratie, grenzen en asiel initiatief

Nadere informatie

Ter informatie voor de leerkracht:

Ter informatie voor de leerkracht: Ter informatie voor de leerkracht: Dit is een beperkte verklarende woordenlijst. Voor meer praktische vragen verwijzen wij graag door naar het Infodossier Leerlingen zonder wettig verblijf van het Vlaams

Nadere informatie

Geachte Dames, geachte Heren,

Geachte Dames, geachte Heren, Omzendbrief van 30 januari 2006 betreffende de inschrijving van vreemdelingen die in België verblijven en die geen onderdanen zijn van een Lidstaat van de Europese Unie als kiezers voor de gewone vernieuwing

Nadere informatie

Asielaanvragen en beschermingsgraad januari 2016

Asielaanvragen en beschermingsgraad januari 2016 Asielaanvragen en beschermingsgraad januari 2016 Nota in het kader van de coördinatieopdracht monitoring asielinstroom van het Agentschap Integratie en Inburgering Publicatiedatum: 26 februari 2016 Inhoud

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2003 ] Notariaat Met dank aan

Nadere informatie

ADVIES Nr. 12 / 2004 van 21 oktober 2004

ADVIES Nr. 12 / 2004 van 21 oktober 2004 KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hallepoortlaan 5-8, B-1060 Brussel Tel. : +32(0)2/542.72.00 E-mail : commission@privacy.fgov.be Fax.: : +32(0)2/542.72.12 http://www.privacy.fgov.be/ COMMISSIE VOOR DE

Nadere informatie

STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN MINISTERS. Wet van 25 juni 1998 tot regeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van ministers 1

STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN MINISTERS. Wet van 25 juni 1998 tot regeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van ministers 1 STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN MINISTERS Wet van 25 juni 1998 tot regeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van ministers 1 TITEL I TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 Deze wet regelt een

Nadere informatie

KAARTEN VOOR VREEMDELINGEN EN VERBLIJFSDOCUMENTEN AFGEGEVEN IN HET KADER VAN DE GEZINSHERENIGING

KAARTEN VOOR VREEMDELINGEN EN VERBLIJFSDOCUMENTEN AFGEGEVEN IN HET KADER VAN DE GEZINSHERENIGING KAARTEN VOOR VREEMDELINGEN EN VERBLIJFSDOCUMENTEN AFGEGEVEN IN HET KADER VAN DE GEZINSHERENIGING Jaarlijkse statistieken 2010-2014. 1. Algemene gegevens over de eerste kaarten voor vreemdelingen of verblijfsdocumenten

Nadere informatie

De Staten van de Benelux hebben besloten om de op de visumvignetten aangebrachte vermeldingen te vereenvoudigen (1).

De Staten van de Benelux hebben besloten om de op de visumvignetten aangebrachte vermeldingen te vereenvoudigen (1). Datum : 21/09/2005 B.S : 11/10/2005 Omzendbrief met betrekking tot de nieuwe gemeenschappelijke vermeldingen die kunnen worden gebruikt in het geval van de afgifte van een Benelux-visum A, B, C of D +

Nadere informatie

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE HASSELT VAN 15 DECEMBER 2015

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE HASSELT VAN 15 DECEMBER 2015 RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE HASSELT VAN 15 DECEMBER 2015 INZAKE HET OPENBAAR MINISTERIE BURGERLIJKE PARTIJEN Vlaamse Vervoersmaatschappij ( ) openbare instelling onder de vorm van een NV, met ondernemingsnummer

Nadere informatie

penitentiair beambte

penitentiair beambte De Federale Overheidsdienst Justitie is op zoek naar integere, sterke persoonlijkheden die als een voorbeeldfunctie kunnen uitoefenen. Om je als potentiële kandidaat alvast een goed beeld te geven van

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2006

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2006 BERICHTEN UGA 8501 KORTRIJK-HEULE Tel. 056 36 32 00 Fax 056 35 60 96 E-mail: sales@uga.be januari 2006 GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2006 INSCHRIJVING IN DE KIEZERSLIJSTEN VAN NIET-BELGISCHE BURGERS I. NIET-BELGISCHE

Nadere informatie

Omzendbrief betreffende de nieuwe asielprocedure en zijn gevolgen voor de maatschappelijke dienstverlening.

Omzendbrief betreffende de nieuwe asielprocedure en zijn gevolgen voor de maatschappelijke dienstverlening. Url : www.mi-is.be Aan de Dames en Heren voorzitters van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn Onze referentie : 6212 Datum : 22 augustus 2007 Mevrouw de Voorzitter, Mijnheer de Voorzitter, Omzendbrief

Nadere informatie

Constructie van de variabele Etnische afkomst

Constructie van de variabele Etnische afkomst Constructie van de variabele Etnische afkomst Ter inleiding geven we eerst een aantal door verschillende organisaties gehanteerde definities van een allochtoon. Daarna leggen we voor het SiBO-onderzoek

Nadere informatie

1. Het adres van inschrijving in de bevolkingsregisters van een niet-ontvoogde minderjarige:

1. Het adres van inschrijving in de bevolkingsregisters van een niet-ontvoogde minderjarige: Algemene Onderrichtingen van 7 oktober 1992 betreffende het houden van de bevolkingsregisters (gecoördineerde versie van 27 april 2007), deel I, nr. 68: 68. De inschrijving van niet-ontvoogde minderjarigen:

Nadere informatie

Rapport. Datum: 11 april 2000 Rapportnummer: 2000/148

Rapport. Datum: 11 april 2000 Rapportnummer: 2000/148 Rapport Datum: 11 april 2000 Rapportnummer: 2000/148 2 Klacht Op 1 februari 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer Y. te Zwolle, ingediend door de Stichting Rechtsbijstand Asiel

Nadere informatie

ECHTSCHEIDINGEN KENNEN GEEN GRENZEN (regels van internationaal privaat recht)

ECHTSCHEIDINGEN KENNEN GEEN GRENZEN (regels van internationaal privaat recht) ECHTSCHEIDINGEN KENNEN GEEN GRENZEN (regels van internationaal privaat recht) Steeds meer worden we in de rechtspraktijk geconfronteerd met internationale echtscheidingen op basis van de volgende elementen:

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 20 FEBRUARI 2009 C.07.0641.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.07.0641.N L.V., wonende eiser, toegelaten tot het voordeel van de kosteloze rechtspleging bij beslissing van het bureau voor rechtsbijstand

Nadere informatie

Titel II. Straffen. 1. Algemeen. Artikel 1:11

Titel II. Straffen. 1. Algemeen. Artikel 1:11 Titel II Straffen 1. Algemeen Artikel 1:11 1. De straffen zijn: a. de hoofdstraffen: 1. gevangenisstraf; 2. hechtenis; 3. taakstraf; 4. geldboete. b. de bijkomende straffen: 1. ontzetting van bepaalde

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 15 FEBRUARI 2011 P.11.0144.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.11.0144.N M M, geboren te Shkoder (Albanië) op 20 november 1975, verblijvende in het centrum voor illegalen te Brugge, vreemdeling,

Nadere informatie

Rechtsbijstand bij bemiddeling

Rechtsbijstand bij bemiddeling Rechtsbijstand bij bemiddeling De wet van 21 februari 2005 in verband met de bemiddeling heeft de mogelijkheid geopend rechtsbijstand toe te kennen in elke procedure van vrijwillige of gerechtelijke bemiddeling

Nadere informatie

Rapport. Datum: 29 november 2007 Rapportnummer: 2007/277

Rapport. Datum: 29 november 2007 Rapportnummer: 2007/277 Rapport Datum: 29 november 2007 Rapportnummer: 2007/277 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) te Leeuwarden ten aanzien van de zelfmeldprocedure en elektronische

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2017:5462

ECLI:NL:RBAMS:2017:5462 ECLI:NL:RBAMS:2017:5462 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 01-08-2017 Datum publicatie 01-08-2017 Zaaknummer 13/751411-17 RK-nummer: 17/4077 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

5.1. Impact van de wijzigingen van het nationaliteitswetboek

5.1. Impact van de wijzigingen van het nationaliteitswetboek 5. Verkrijgen en toekennen van de Belgische nationaliteit 1 5.1. Impact van de wijzigingen van het nationaliteitswetboek Sinds het ontstaan van het Koninkrijk stijgt het aantal vreemdelingen dat Belg wordt

Nadere informatie

Datum: 15/4/1998 (Bijgewerkt 27/08/2007) B.S. : Niet verschenen Gewijzigd ingevolge omzendbrief van 21/09/2005 (B.S. 11/10/2005)

Datum: 15/4/1998 (Bijgewerkt 27/08/2007) B.S. : Niet verschenen Gewijzigd ingevolge omzendbrief van 21/09/2005 (B.S. 11/10/2005) Datum: 15/4/1998 (Bijgewerkt 27/08/2007) B.S. : Niet verschenen Gewijzigd ingevolge omzendbrief van 21/09/2005 (B.S. 11/10/2005) Omzendbrief betreffende de toepassing van de Uitvoeringsovereenkomst van

Nadere informatie

INSCHRIJVING VAN NIET-BELGISCHE KIEZERS OP DE KIEZERSLIJSTEN

INSCHRIJVING VAN NIET-BELGISCHE KIEZERS OP DE KIEZERSLIJSTEN BERICHTEN UGA TM Division of Continuga TM nv 8501 KORTRIJK-HEULE tel. 056 36 32 00 fax 056 35 60 96 e-mail: sales@uga.be STADSBESTUUR BEVOLKING MEVROUW DE BOECK OUDSTRIJDERSPLEIN 18 1500 HALLE September

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 19141 31 oktober 2011 Aanwijzing paspoortsignalering Categorie: opsporing Rechtskarakter: Aanwijzing in de zin van artikel

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 26 AUGUSTUS 2015 P.15.1156.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.15.1156. N K G, vreemdeling, vastgehouden, eiser, met als raadsman mr. Géraldine Debandt, advocaat bij de balie te Antwerpen, met

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 10 SEPTEMBER 2007 S.07.0003.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.07.0003.F A. T., Mr. Michel Mahieu, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN LUIK.

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/11/070 BERAADSLAGING NR 11/044 VAN 7 JUNI 2011 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE PROGRAMMATORISCHE

Nadere informatie

- de toepasselijke procedure inzake de indiening en de behandeling van het verzoek tot machtiging tot terugkeer;

- de toepasselijke procedure inzake de indiening en de behandeling van het verzoek tot machtiging tot terugkeer; Datum : 05/02/1996 BS : 27/02/1996 Omzendbrief van 5 februari 1996 betreffende de gevallen waarin en van de voorwaarden waaronder een vreemdeling, wiens afwezigheid uit het Rijk langer dan één jaar duurt,

Nadere informatie

WETSVOORSTEL. (Ingediend door de heer Filip De Man) TOELICHTING

WETSVOORSTEL. (Ingediend door de heer Filip De Man) TOELICHTING WETSVOORSTEL tot verduidelijking van de gevallen waarin een uitzondering kan toegestaan worden op het principe dat een verblijfsmachtiging in het buitenland moet aangevraagd worden (Ingediend door de heer

Nadere informatie

nr. 285 van LORIN PARYS datum: 25 januari 2017 aan JO VANDEURZEN Justitiehuizen - Werklastmeting

nr. 285 van LORIN PARYS datum: 25 januari 2017 aan JO VANDEURZEN Justitiehuizen - Werklastmeting SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 285 van LORIN PARYS datum: 25 januari 2017 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Justitiehuizen - Werklastmeting De minister liet heeft eerder

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE VOOR DE GARANTEN

INFORMATIEBROCHURE VOOR DE GARANTEN INFORMATIEBROCHURE VOOR DE GARANTEN U hebt een kennis of een familielid - die niet de Belgische nationaliteit heeft EN - niet beschikt over voldoende financiële middelen om de kosten van zijn verblijf

Nadere informatie

De Europese Economische Ruimte

De Europese Economische Ruimte De Europese Economische Ruimte 1 Schengen zone Verblijf < 3 maanden 2 Koninkrijk België Provincie: Arrondissement: Gemeente: Ref.: BIJLAGE 3TER (bijgewerkt 14/05/2008) MELDING VAN AANWEZIGHEID Afgeleverd

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. tot wijziging van het decreet van 4 juni 2003 betreffende het inwerkingsbeleid

ONTWERP VAN DECREET. tot wijziging van het decreet van 4 juni 2003 betreffende het inwerkingsbeleid Stuk 1762 (2007-2008) Nr. 1 Zitting 2007-2008 24 juni 2008 ONTWERP VAN DECREET tot wijziging van het decreet van 4 juni 2003 betreffende het inwerkingsbeleid 4441 ECO Stuk 1762 (2007-2008) Nr. 1 2 INHOUD

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 477 Wet van 2 december 2015, houdende bepalingen verband houdende met de instelling van de rechtsopvolgers van in Nederland gevestigde internationale

Nadere informatie

DE BEROEPSINSTANTIE - Afdeling openbaarheid van bestuur

DE BEROEPSINSTANTIE - Afdeling openbaarheid van bestuur Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie Vlaamse Regering Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Afdeling Kanselarij Boudewijnlaan 30, bus 20 1000 Brussel

Nadere informatie

MIGRATIE- EN ASIELBELEID Balans Bilan. Melchior Wathelet POLITIQUE DE MIGRATION ET D ASILE STAATSSECRETARIS VOOR MIGRATIE- EN ASIELBELEID

MIGRATIE- EN ASIELBELEID Balans Bilan. Melchior Wathelet POLITIQUE DE MIGRATION ET D ASILE STAATSSECRETARIS VOOR MIGRATIE- EN ASIELBELEID MIGRATIE- EN ASIELBELEID POLITIQUE DE MIGRATION ET D ASILE 2010 Balans Bilan Melchior Wathelet SECRÉTAIRE D ETAT À LA POLITIQUE DE MIGRATION ET D ASILE STAATSSECRETARIS VOOR MIGRATIE- EN ASIELBELEID DE

Nadere informatie

Inhoud. Ten geleide. Avant propos. Woord vooraf. Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1: Achtergrond en oriëntatie

Inhoud. Ten geleide. Avant propos. Woord vooraf. Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1: Achtergrond en oriëntatie Inhoud Inhoud Ten geleide Avant propos Woord vooraf Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Achtergrond en oriëntatie 1 Intitiele opdracht 1.1 haalbaarheidscriteria 1.2 Definitie van het begrip integrale veiligheidszorg

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/13/158 BERAADSLAGING NR. 13/074 VAN 2 JULI 2013 MET BETREKKING TOT DE UITWISSELING VAN PERSOONSGEGEVENS TUSSEN

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/063 BERAADSLAGING NR 11/041 VAN 7 JUNI 2011 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

CORRECTIONELE RECHTBANK VAN TURNHOUT. 31 DECEMBER 2001, 14de KAMER. Verdacht van op de hierna vermelde plaatsen en op de hierna vermelde tijdstippen:

CORRECTIONELE RECHTBANK VAN TURNHOUT. 31 DECEMBER 2001, 14de KAMER. Verdacht van op de hierna vermelde plaatsen en op de hierna vermelde tijdstippen: CORRECTIONELE RECHTBANK VAN TURNHOUT ln zake van het OPENBAAR MINISTERIE tegen: I. Not. nr. 5 beklaagden 31 DECEMBER 2001, 14de KAMER Verdacht van op de hierna vermelde plaatsen en op de hierna vermelde

Nadere informatie

Wederopsluiting na vrijlating uit de gevangenis

Wederopsluiting na vrijlating uit de gevangenis Wederopsluiting na vrijlating uit de gevangenis Luc ROBERT & Eric MAES (promotor) 16 februari 2012 Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie OVERZICHT Intro: recidive-onderzoek in België

Nadere informatie

Buitenlandse straf uitzitten in Nederland

Buitenlandse straf uitzitten in Nederland Regelingen en voorzieningen CODE 6.5.3.232 Buitenlandse straf uitzitten in Nederland algemene informatie bronnen Ministerie van Veiligheid en Justitie, Dienst Justitiële Inrichtingen; www.dji.nl Straf

Nadere informatie

Wetboek van de Belgische nationaliteit

Wetboek van de Belgische nationaliteit Wetboek van de Belgische nationaliteit Martine Verbeek 1 Wetgeving van toepassing 04/12/2012 (BS 14/12/2012) : Wijziging WBN. Toepassing vanaf 01/01/2013 14/01/2013 (BS 21/01/2013) : KB uitvoering. 17/01/2013

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 18 juli 2017

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 18 juli 2017 A D V I E S Nr. 2.044 ------------------------------ Zitting van dinsdag 18 juli 2017 ----------------------------------------- Ontwerp van koninklijk besluit houdende diverse maatregelen inzake detachering

Nadere informatie

Dienst Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Bijlage(n) Dienst Juridisch en Beleidsondersteunend Advies

Dienst Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Bijlage(n) Dienst Juridisch en Beleidsondersteunend Advies aan Mevrouwen de Voorzitsters en de Heren Voorzitters van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn Dienst Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Bijlage(n) Dienst Juridisch en Beleidsondersteunend

Nadere informatie

WET BETREFFENDE DE INTERNERING 5 MEI 2014

WET BETREFFENDE DE INTERNERING 5 MEI 2014 WET BETREFFENDE DE INTERNERING 5 MEI 2014 I. Algemene bepalingen II. Gerechtelijke fase van de internering III. Uitvoeringsfase van de internering IV. Definitieve invrijheidstelling V. Diverse bepalingen

Nadere informatie

De gevolgen van een strafrechtelijke afdoening voor de verblijfsrechtelijke positie van jongeren

De gevolgen van een strafrechtelijke afdoening voor de verblijfsrechtelijke positie van jongeren De gevolgen van een strafrechtelijke afdoening voor de verblijfsrechtelijke positie van jongeren Dit document beoogt de strafrechtelijke consequenties voor de verblijfsrechtelijke positie van een vreemdeling

Nadere informatie

I.T. 206 ASIELPROCEDURE

I.T. 206 ASIELPROCEDURE I.T. 206 ASIELPROCEDURE De asielprocedure wordt in het Rijksregister opgenomen onder het informatietype 206 (IT206). Binnen dit informatietype worden verschillende gegevens opgenomen. Er moet bovendien

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 14 OKTOBER 2012

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 14 OKTOBER 2012 BERICHTEN UGA TM Division of Continuga TM nv 8501 KORTRIJK-HEULE tel. 056 36 32 00 fax 056 35 60 96 e-mail: sales@uga.be Februari 2012 GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 14 OKTOBER 2012 INSCHRIJVING VAN NIET-BELGISCHE

Nadere informatie