HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HUISHOUDELIJK REGLEMENT"

Transcriptie

1 LIMBURGSE POOL BILJART FEDERATIE Veldstraat Overpelt m: 0479/ f: 011/ w: HUISHOUDELIJK REGLEMENT LIMBURGSE POOL BILJART FEDERATIE versie

2 INHOUDSOPGAVE *1* STATUTAIRE BEPALINGEN DE BESTUURSLEDEN (BL) DE ADVIESRAAD (AR) HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT (HHR) NATIONALE LICENTIE DE CLUBS DE CLUBLEDEN ALGEMENE LEDENVERGADERING... 5 *2* DE INTERCLUBCOMPETITIE ADMINISTRATIEVE VERPLICHTINGEN NOODZAKELIJKE GEGEVENS EN VERANTWOORDELIJKEN INSCHRIJVING PLOEGEN HET LIDMAATSCHAP VERLOREN DOCUMENTEN DE CLUBREKENING SEIZOENBIJDRAGEN EN KOSTEN BERICHTGEVING EN CORRESPONDENTIE MANDATERING JEUGDPLOEGEN *3* DE WEDSTRIJDEN DOCUMENTEN EN KLEDIJ GELDIGHEID VAN DE WEDSTRIJD HET WEDSTRIJDFORMULIER HET SPELVERLOOP DE UITRUSTING TAFELKEURING EN HERKEURING DE ARBITRAGE DE WEDSTRIJDUITSLAG ADMINISTRATIEVE FORFAITS HET VERDAGEN VAN WEDSTRIJDEN SPELERSSTATUTEN VLIEGENDE RESERVEN (VR) *4* COMPETITIEKLASSEMENTEN PLOEGENKLASSEMENT NULWEDSTRIJDEN EN GESCHRAPTE WEDSTRIJDEN DALEN EN STIJGEN PLOEGEN GELIJK IN EINDSTAND PROMOTIE WEDSTRIJDEN PROMOTIE BEPERKING VERPLICHTE DEGRADATIE HERSCHIKKING VAN DE REEKSEN BEKER VAN LIMBURG VOOR PLOEGEN LIMBURGSE INDIVIDUELE KAMPIOENSCHAPPEN versie dd Limburgse Pool Biljart Federatie p 2/30

3 *5* KLACHTEN BEHANDELING ONTVANKELIJKHEIDSVOORWAARDEN ONONTVANKELIJKE KLACHTEN MELDINGEN OMTRENT ONSPORTIVITEIT GELIJK HALEN BIJ KLACHT GEEN GELIJK HALEN BIJ KLACHT RECHT OP VERDEDIGING *6* SANCTIES AANLEIDING SCHRAPPING SCHORSINGEN BOETES EN SANCTIES BEROEP DE GESCHILLENCOMMISSIE *7* REGLEMENTERING TRANSFER RECHT VAN HET LID EN VERPLICHTING VAN DE CLUB FEITELIJKE BELETSELS TRANSFERS *8* FUSIE EN LOKAALVERANDERING VERSTANDHOUDING MET DE UITBATING CLUBBELANGEN EN HANDELSFONDS LOKAALSLUITING VERANDERING VAN LOKAAL FUSIE TUSSEN CLUBS CLUBVERANTWOORDELIJKEN EN FUSIE FINANCIËLE GEVOLGEN VAN EEN FUSIE NAAM VAN DE FUSIECLUB PLOEGENAANTAL NA DE FUSIE *9* TORNOOIEN EN NEVENCOMPETITIES OPEN TORNOOIEN EN ANDERE COMPETITIES SCHEIDSRECHTERS COMMISSIES REGLEMENTSWIJZIGINGEN FORMULIEREN BELANGRIJKE OPMERKINGEN SLOTOPMERKING versie dd Limburgse Pool Biljart Federatie p 3/30

4 HOOFDSTUK I *1* STATUTAIRE BEPALINGEN 1.1 DE BESTUURSLEDEN (BL) De BL hebben de meest uitgestrekte machten om de vereniging te besturen. De algemene vergadering (AV) benoemt de beheerders voor de duur van 3 jaar (hernieuwbaar), maar de mandaten kunnen te allen tijde worden herroepen. De BL kunnen werkingscommissies oprichten en afschaffen. Alle BL moeten behoren allen tot een andere club en/of zijn houder van een geldige licentie. Uitbaters van de thuislokalen van de aangesloten poolclubs en personen die handel drijven in pool-artikelen worden niet als bestuurslid aanvaard. Het aantal bestuursleden is vastgesteld op minstens drie en maximaal zeven. Indien er minder dan drie BL zijn kunnen er twee leden uit eenzelfde club zetelen tot er terug meer dan drie BL uit verschillende clubs zijn. 1.2 DE ADVIESRAAD (AR) Wordt gehouden tijdens elk werkingsjaar. Is samengesteld uit één vertegenwoordiger (in functie) theoretisch gezien de voorzitter - van elke club met een maximum van één stem per club die in het voorbije werkingsjaar in regel waren met alle administratieve bepalingen en alle betalingen. Het oplopen van een boete brengt géén uitsluiting met zich mee, het laattijdig betalen van rekeningen wel. Zij kunnen advies geven over het HHR. 1.3 HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT (HHR) Regelt alle schikkingen die niet door de statuten zijn voorzien. De BL hebben de bevoegdheid om bij gewone meerderheid het HHR aan te vullen of aan te passen. Aangebrachte wijzigingen zijn nooit met terugwerkende kracht. 1.4 NATIONALE LICENTIE De LPBF werkt in haar eigen regio, zij vraagt een licentie aan bij de Vlaamse Pool Biljart Federatie als zijnde één lid, en wordt als dusdanig ook uitgenodigd via één uitnodiging aan het regionale secretariaat, de ledenadministratie gebeurt door de LPBF Er worden onder géén enkel beding door het Vlaamse secretariaat afspraken en of administratieve zaken rechtstreeks geregeld met de clubs (met uitzondering van tornooicontracten enz ) De LPBF zal indien nodig hulp verlenen aan het Nationale bestuur FORMULIER A, FORMULIER P, FORMULIER B, samen met de officiële licentieaanvragen FORMULIER L, dienen uiterlijk op 1 augustus in het LPBF secretariaat toe te komen. Dit kan via de post, per fax of na afspraak. versie dd Limburgse Pool Biljart Federatie p 4/30

5 1.5 DE CLUBS Ten opzichte van LPBF bestaat een club juridisch uit minstens 3 verschillende clubverantwoordelijken (KV), te kiezen uit een voorzitter, een penningmeester, een correspondent, sportleider en een jeugdverantwoordelijke. Zij moeten 18 jaar zijn en hun domicilie hebben binnen de Belgische grenzen. De KV kunnen tijdens een aan gang zijnde seizoen enkel gewisseld worden mits toestemming van LPBF Voorzitter: is het lid van de adviesraad Penningmeester: is de beheerder het geld van de club Correspondent: is het aanspreekpunt van LPBF Sportleider: is het aanspreekpunt voor alle vragen ivm de reglementen en spelregels binnen de club Jeugdverantwoordelijk: is verantwoordelijk voor de begeleiding van de jeugdspelers. 1.6 DE CLUBLEDEN Door toetreding aanvaardt men alle reglementeringen. Er mogen geen daden gesteld worden die de goede naam en/of de werking van de LPBF kunnen schaden of aantasten. Dergelijke inbreuk kan met uitsluiting worden bestraft. Elk lid wordt geacht de reglementen, alle berichten en de verslaggeving, welke bekend gemaakt wordt via de clubs, te lezen, zodat nooit ONWETENDHEID over een feit ter verontschuldiging kan worden ingeroepen. 1.7 ALGEMENE LEDENVERGADERING Er zijn jaarlijks minstens twee verplichte ledenvergaderingen voorzien: Eerste verplichte algemene ledenvergadering is aan het begin van het seizoen (gewoonlijk eind augustus - voor de juiste datum raadpleeg de mailing). Tweede verplichte algemene ledenvergadering is aan het eind van het seizoen (gewoonlijk begin juni - voor de juiste datum raadpleeg de mailing). Het aantal aanwezige leden van een club ligt vast op MINSTENS één (1), al adviseren wij om met twee (2) personen te komen. Om praktische redenen (aantal plaatsen) vragen wij om niet met meer dan drie (3) personen per club te komen. Er is ongeacht het aantal aanwezige leden per club bij een mogelijke stemming, slechts één (1) stem geldig per club. Clubs die op een van deze vergaderingen als afwezig worden gezien, krijgen een boete. (Zie boetetarieven art 11). versie dd Limburgse Pool Biljart Federatie p 5/30

6 HOOFDSTUK II *2* DE INTERCLUBCOMPETITIE 2.1 ADMINISTRATIEVE VERPLICHTINGEN Aansluiting Club Door aan te sluiten aanvaardt de club alle reglementen. Men verbindt er zich toe deze nauwgezet na te leven, alsook de clubleden daartoe te verplichten, dit zowel voor de LPBF activiteiten als voor organisaties waaraan LPBF zijn medewerking verleent Elke club dient een waarborgsom te betalen van 50,00, die jaarlijks door de BL vastgesteld wordt. Deze waarborg is seizoenoverschrijdend Jaarlijks moet een clubbijdrage betaald worden, onafhankelijk van het aantal ingeschreven ploegen, en wordt jaarlijks door de BL vastgesteld. Een seizoen loopt van 1 augustus tot en met 31 juli Per lokaal kan maximaal één club worden aanvaard. Uitzonderingen kunnen door LPBF toegestaan worden ingeval een club door problemen met de uitbating of heirkracht zonder lokaal komt te vallen, deze toestand kan echter hoogstens één seizoen gedoogd worden, daarna dient een nieuw lokaal gevonden te worden of een fusie door te voeren met het huidige lokaal De ploegen van clubs die (her)starten in de competitie worden altijd ondergebracht in het laagste reeksniveau. Indien er in een hogere reeks een plaats vacant is kan men mits het spelen van promotie wedstrijden deze plaats verkrijgen.(zie 4.5) Nieuwe clubs mogen géén naam van reeds bestaande LPBF clubs aannemen. De LPBF moet akkoord gaan met de gekozen naam, en kan zelfs zijn mening herzien. Men zal niet aanvaarden dat de benaming beperkt wordt tot deze van een gemeente of deelgemeente In geval van een gebeurde fusie kan de naam van de opgeslorpte club nog voor drie jaar aan een andere (nieuwe) club geweigerd worden. 2.2 NOODZAKELIJKE GEGEVENS EN VERANTWOORDELIJKEN Vooraleer de (her)aansluiting van een club kan worden aanvaard moet aan het secretariaat een FORMULIER A worden overgemaakt met volgende gegevens: Minstens drie verschillende personen die clubverantwoordelijke zijn. Het correspondentieadres met telefoonnummer en adres. De sluitingsdag van het lokaal. Naam, adres, telefoonnummer, en eventueel website van het lokaal waar alle thuiswedstrijden gespeeld worden, alsook de afmetingen en het aantal tafels die voor het seizoen ter beschikking zullen worden gesteld. Het schriftelijke akkoord van de uitbater dat de competitie in zijn lokaal kan doorgaan. De naam van de club en het banknummer waarmee de betalingen aan LPBF plegen te gebeuren. Het rekeningnummer van de uitbater ivm uitbetaling forfaits. Alle clubverantwoordelijken dienen houder te zijn van een LPBF/BPBF licentie De opgegeven verantwoordelijken kunnen enkel gewijzigd worden bij ingang van een nieuw seizoen of mits akkoord van LPBF. Dit geldt voor elke wijziging van gegevens onder punt versie dd Limburgse Pool Biljart Federatie p 6/30

7 2.2.3 Als een verandering van clubverantwoordelijke tijdens het lopende seizoen wordt doorgegeven, dan moet een nieuw FORMULIER A worden aangevraagd en ingevuld, het volstaat dan om enkel de rubriek over de nieuwe verantwoordelijken volledig in te vullen Clubs die niet in orde zijn met bovenvermelde administratieve vereisten, verliezen alle rechten, en kunnen ook geschrapt en uit competitie gezet worden. 2.3 INSCHRIJVING PLOEGEN Per club is het aantal ploegen beperkt tot het dubbele van het aantal beschikbare tafels, waarover de club volgens regel formulier A (clublokaal gegevens) beschikt. Uitzonderingen voor meer ploegen kunnen door de BL toegestaan worden Per ingeschreven ploeg is een jaarlijkse bijdrage verschuldigd, waarvan de omvang door de BL wordt vastgelegd Samen met de clubbijdrage moeten alle ploegbijdragen in één globale som vereffend worden, op de door de BL jaarlijks vastgestelde termijn De bijdragen kunnen noch geheel, noch gedeeltelijk teruggevorderd worden wanneer een club of ploeg uiteindelijk niet aan de competitie deelneemt of deze niet volledig afwerkt Meldingen die na de jaarlijks vastgestelde termijn binnenkomen, worden automatisch verwezen naar de wachtlijst. Een eventueel heropvissen is dan nog enkel mogelijk voor het laagste reeksniveau Een ploeg bevat minimum drie en maximum zes vaste spelers. Van alle spelers de vaste en de vliegende reserve moet de volledige identiteit aan het secretariaat worden bekendgemaakt tegen de jaarlijkse termijn door de BL vastgesteld, bij middel van FORMULIER L Een ploeg duidt een voorkeur thuisspeeldag aan. Vanaf het moment dat de kalenders klaar zijn wordt een eventuele wijziging toegestaan mits het betalen van 15,00 administratieve kost. Deze wijziging gaat pas in vanaf het moment dat dit bedrag op onze rekening staat De naam van een ploeg mag een pseudoniem zijn maar in de naam moet een duidelijke verwijzing zitten naar de club De ploegverantwoordelijke aangeduid op formulier P moet op het formulier L (licentie aanvraag) een maximum van communicatiegegevens (telefoon en/of gsm nummer en adres) invullen. Indien de aangeduide ploegverantwoordelijk géén -adres heeft opgegeven, kiest LPBF automatisch een andere ploegverantwoordelijke die wel voldoet aan deze regel LPBF is niet verplicht om automatisch van elke club, alle laattijdige ingeschreven ploegen te aanvaarden. Voor elke club kan een andere beslissing worden genomen, afhankelijk van de praktische schikkingen betreffende de diverse reeksen. 2.4 HET LIDMAATSCHAP Men kan lid worden door aan te sluiten bij een club. Elk een moet een individuele aanvraag ondertekenen en FORMULIER L indienen. Er moet medeondertekend worden door een clubverantwoordelijke, alsook voor de minderjarigen (-18j) door een wettelijke vertegenwoordiger (ouder of voogd) Een persoon, of wettelijke verantwoordelijke van een minderjarige, die een FORMULIER L in meerdere clubs ondertekend zal, of de persoon voor wie de inschrijving bedoelt is, onvoorwaardelijk geschorst worden voor de duur van één (1) jaar De jaarlijkse bijdrage wordt jaarlijks vastgelegd door de BL en doorberekend naar de club van aansluiting. versie dd Limburgse Pool Biljart Federatie p 7/30

8 2.4.4 Een persoon die (her)aansluit tijdens het seizoen heeft twee mogelijkheden. Ofwel wordt er een wedstrijd gespeeld en moet binnen de 8 dagen na zijn eerste wedstrijd een FORMULIER L met pasfoto naar het secretariaat worden opsturen. Het dubbele luik daarvan geldt als voorlopige lidkaart tot ontvangst van de originele licentie, en moet door betrokkene als dusdanig worden bijgehouden, het dient tevens voorzien te zijn van een recente pasfoto. Het document moet de datum van de eerste wedstrijd vermelden. Het moet ook worden ondertekend door een eigen clubverantwoordelijke en door de kapitein van de tegenpartij, eventueel ook door ouder/voogd als aanvrager minderjarig is (-18j). Zo men nog geen licentie met pasfoto heeft, dient een recente pasfoto bij het document gevoegd te worden. Het niet opvolgen van deze richtlijnen binnen de vereiste termijnen, heeft tot gevolg dat deze speler niet speelgerechtigd is, en de aldus door hem behaalde punten van het resultaat van zijn team kunnen afgetrokken worden. Deze speler zal automatisch een vaste speler zijn in de ploeg waar hij zijn wedstrijd speelt. Ofwel wordt het FORMULIER L eerst opgestuurd naar het secretariaat, zodoende zijn spelersstatuut bepaald kan worden. Pas wanneer dit spelersstatuut ontvangen is, kan deze speler een wedstrijd aanvatten. Op deze manier kan de club zelf kiezen of ze een speler inschrijft als vliegende reserves of vaste speler. Een club kan jaarlijks een onbeperkt aantal leden (her)aansluiten, tot en met de laatste dag van de reguliere competitie. Na 31 december kunnen echter geen vliegende reserves meer worden aangesloten. (M.a.w.: een speler die aansluit na 31 december is automatisch vaste speler bij de ploeg voor wie hij zijn eerste wedstrijd speelt.) In elke ploegbijdrage zit het lidgeld vervat van 5 leden, alsook het competitierecht per ploeg (bedrag jaarlijks vast te stellen door de BL). Zonder bijbetalen heeft elke club recht op een aantal licenties dat gelijk is aan vijfmaal het aantal ingeschreven ploegen. Of de aanvragen dan bestemd zijn voor vaste spelers of vliegende reserves speelt hierbij géén rol Bij elke activiteit moet de licentie worden voorgelegd. De individuele licenties blijven geldig tot herroeping van de BL Elk lid in het bezit van een geldige LPBF/BPBF licentie, wordt beschouwd als zijnde in orde met alle clubbijdragen. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen licentie, bij niet voorleggen is men niet speelgerechtigd. Vervanging bij verlies gebeurt tegen de prijs die door de BL jaarlijks wordt vastgelegd Zo men omwille van statutaire bepalingen of door sancties het lidmaatschap verliest, kan men géén teruggave van de bijdrage eisen. De BL kunnen altijd iemand als lid weigeren, zonder daarvoor een motivatie op te geven. De club zelf moet op het LPBF secretariaat informeren over de speelgerechtigheid van nieuwe leden die worden aangesloten Adreswijzigingen moeten binnen de acht dagen aan het secretariaat worden medegedeeld, die dan een aangepaste licentie bezorgt. Dit gebeurt door middel van een FORMULIER L en men dient bovenaan te vermelden: ADRESWIJZIGING Bij verlies van de licentie moet men onmiddellijk een nieuw exemplaar aanvragen door middel van het FORMULIER L met recente pasfoto, en de vermelding bovenaan schrijven DUPLICAAT. Het dubbel daarvan geldt dan weer als voorlopige licentie. 2.5 VERLOREN DOCUMENTEN Documenten worden enkel vervangen mits betaling van de overeenstemmende kostprijs (jaarlijks door de BL vastgelegd) vermeerderd met 2,50 administratiekosten. versie dd Limburgse Pool Biljart Federatie p 8/30

9 2.5.2 Bij het uit competitie nemen van een ploeg, worden alle licenties van de betrokken vaste spelers ongeldig. Tot einde seizoen zijn deze spelers uitgesloten van interclubwedstrijden en bekercompetitie in teamverband. Afwijkingen kunnen enkel door de BL toegestaan worden. 2.6 DE CLUBREKENING Alle te betalen sommen worden aan de club ter kennis gebracht. Tevens wordt de uiterste betaaldatum in dit schrijven vermeld. Deze vervaldatum is de dag waarop de gelden op de LPBF rekeningen dienen te staan Het niet hernieuwen van de aansluiting betekent géén kwijtschelding van eventuele openstaande schulden. Dit geldt zowel voor clubs, ploegen en spelers Alle betalingen moeten geschieden op het daarvoor opgegeven bankrekeningnummer van LPBF, en dit ten laatste vóór de vervaldag van de factuur, het in gebreke blijven van eender welke betalingen kan leiden tot uitsluiting van betrokken club, en verlies van zijn rechten. 2.7 SEIZOENBIJDRAGEN EN KOSTEN Eenmalige waarborg (enkel voor nieuwe clubs) 50,00 Jaarlijkse lokaalbijdrage 75,00 Per ploeg, bekercompetitie en competitierecht 40,00 Per speler, licentie 25,00 Verloren licenties 5,00 Deze tarieven kunnen jaarlijks door het LPBF bestuur gewijzigd worden. Een club die niet meer aansluit bij LPBF dient dit schriftelijk te melden (met of ingeschreven zending) voor 15 juli van elk jaar, het eventuele tegoed van de waarborg wordt enkel teruggestort wanneer de club haar ontslag reglementair meldt binnen de voorziene tijd en voor zover er geen openstaande schulden tegenover LPBF meer zijn, bedragen die voor deze datum niet opgevraagd werden, blijven eigendom van de federatie. 2.8 BERICHTGEVING EN CORRESPONDENTIE Officieel zijn alleen de beslissingen die vermeld worden, of waarnaar verwezen wordt, in de briefwisseling, of berichten van het bestuur naar de clubs toe. Deze worden naar elke clubcorrespondentieadres gestuurd. Elk exemplaar moet de correspondent altijd ter kennis van zijn clubleden brengen. De leden worden geacht de berichten door te nemen en kunnen na het verschijnen ervan, géén enkele verontschuldiging betreffende onwetendheid inroepen Tenzij uitdrukkelijk vermeld, moeten alle brieven aan LPBF aan het secretariaat gericht worden. Er worden enkel brieven behandeld die door minstens één clubverantwoordelijke mede ondertekend is. Alle andere zendingen zijn nietig. Getaxeerde zendingen worden altijd geweigerd Betreffende problemen tussen individuele leden en hun club, dan moet het schrijven aan het secretariaat gericht zijn Wanneer er in een mailing specifiek staat dat de correspondent moet reageren als teken van ontvangst moet dit binnen de 5 (vijf) kalenderdagen na het verzenden van de mailing gebeuren. Wanneer dit niet gebeurt kan er een administratieve boete van 5,00 worden opgelegd aan de betreffende club. versie dd Limburgse Pool Biljart Federatie p 9/30

10 2.9 MANDATERING Men kan nooit voor een andere club een mandaat vervullen, noch verantwoordelijkheid opnemen, en dit zowel binnen de schoot van die andere club als daarbuiten, tenzij de statuten het anders voorzien. De BL hebben het recht de toegang tot de statutaire vergaderingen te limiteren. (in principe enkel de leden op de neergelegde ledenlijst bij de griffie) 2.10 JEUGDPLOEGEN Indien er 2/3 van de spelers bij inschrijving jonger dan 18 jaar zijn, dan mogen ze op aanvraag alle wedstrijden thuis spelen. Dit om verplaatsingen te vermijden. Deze aanvraag moet samen met de ploeginschrijving gebeuren. Indien er in één afdeling meerdere jeugdploegen met dezelfde voordelen zijn, dan vervallen deze voordelen enkel op de dagen dat deze jeugdploegen elkaars tegenstander zijn. Indien een jeugdploeg bij een wedstrijd niet voldoet aan de eisen (te veel +18jarigen opgesteld). Krijgt deze ploeg de eerste keer een waarschuwing. Bij de tweede overtreding verliest de jeugdploeg het thuisvoordeel, en moeten ze al hun wedstrijden afwerken zoals op de kalender is aangegeven. versie dd Limburgse Pool Biljart Federatie p 10/30

11 HOOFDSTUK III *3* DE WEDSTRIJDEN 3.1 DOCUMENTEN EN KLEDIJ Gedurende het ganse verloop van de wedstrijden moeten volgende documenten voorhanden zijn: Het huishoudelijke reglement LPBF Recentste BPBF/LPBF uitgave van de spelregels Wedstrijdformulier FORMULIER W Alle spelerslicenties van de deelnemers Voor de eerste drie documenten is steeds de thuisploeg verantwoordelijk. Elk LPBF bestuurslid is gemachtigd vaststellingen te doen, evenals de eventueel officieel aangeduide scheidsrechters, en te rapporteren op het wedstrijd formulier en eventueel een rapport opstellen en dit later aan de betrokken partijen en het LPBF bestuur te laten geworden KLEDIJ: in kledij wordt volgende dresscode voorzien: DRESSCODE B : zwart geklede schoenen, zwart geklede broek, polo of hemd van de club of ploeg DRESSCODE C : goed onderhouden broek (zonder scheuren of gaten), polo of hemd van de club of ploeg Dresscorde B wordt toegepast in de interclubwedstrijden van de eerste afdeling. Dresscode C wordt toegepast op alle andere wedstrijden en tornooien van de LPBF. Spelers die zich niet aan de richtlijnen houden krijgen een boete. Polo of hemd van de club of ploeg wil zeggen dat elke speler van een ploeg ook de eventuele reserve(n) een polo of hemd van dezelfde kleur en opdrukken of stickers heeft, deze moet zichtbaar gedragen worden dus niet onder een jas of een trui. 3.2 GELDIGHEID VAN DE WEDSTRIJD Alle wedstrijden moeten doorgaan op de door de officiële kalender voorziene data. Tenzij uitgestelde of op voorhand gespeelde wedstrijden. Elke ploeg moet minstens twee speelgerechtigde spelers afvaardigen. Het beginuur van de wedstrijden wordt jaarlijks door de BL vastgelegd Een ploeg bestaat uit minimum 3 en maximum 6 spelers, minstens één vaste speler en eventueel twee vliegende reserves, of minstens één vaste en één vliegende reserve kunnen de wedstrijd geldig betwisten. Bij aanvang van de wedstrijd (20.00 uur) moeten minstens 2 spelers aanwezig zijn. De derde speler (en eventueel volgende spelers) kan zijn aanwezigheid uitstellen tot uur. Indien de derde speler niet aanwezig is om uur worden zijn wedstrijden automatisch ingevuld met forfaitcijfers (FF). Let op: Uitzondering: In de eerste afdeling is het aanvangsuur uur en mag de derde speler zijn aanwezigheid uitstellen tot uur Indien er op het aanvangsuur van de wedstrijd geen tegenstander aanwezig blijkt te zijn, moet de DB op de hoogte gesteld worden. Bij voorkeur per sms of mail. De wedstrijd kan dan geclaimd worden. versie dd Limburgse Pool Biljart Federatie p 11/30

12 3.2.4 Elke speler moet in het lokaal aanwezig zijn bij de aanvang van zijn wedstrijd, zoniet worden aan deze wedstrijd forfaitcijfers toegekend en F.F. ingevuld op het wedstrijdformulier. Een speler kan pas definitief het lokaal verlaten, als blijkt dat voor het verdere verloop van de wedstrijd zijn aanwezigheid niet meer is vereist. Indien blijkt dat door omstandigheden (wegwerkzaamheden, niet vinden lokaal, omleidingen, files, enz ) het lokaal niet tijdig kan worden bereikt, moeten de bezoekers het lokaal tijdig waarschuwen, vóór uur. Als controle voor de juiste tijd geldt de sprekende klok, telefoonnummer Let op: Uitzondering: In de eerste afdeling is dit voor Elke speler die een uitgestelde wedstrijd speelt moet op het ogenblik van de door de LPBF voorziene datum van de wedstrijd lid zijn van deze club. Een speler die een schorsing opgelopen heeft kan geen verdaagde wedstrijd spelen waarvan de voorziene datum van de wedstrijd in zijn schorsingsperiode valt Zo één speler van de bezoekende ploeg de toegang tot het lokaal geweigerd wordt, dan verliest de thuisploeg met forfait. Elke bezoekende speler moet toegang verkrijgen tot het lokaal en dit van één kwartier voor tot één kwartier na de wedstrijd. Hetzelfde geldt voor LPBF, VPBF & BPBF bestuursleden en alle officieel aangestelde personen De uitbater heeft steeds het recht, mits gemotiveerd verzoekschrift aan de LPBF om één van bovenvermelde personen de toegang tot de zaak te weigeren. Indien de uitbater wegens tijdsgebrek, het verzoekschrift niet geldig kan indienen, wordt de wedstrijd uitgesteld tot het verzoekschrift is behandeld. Het Regionaal Bestuur kan beslissen de wedstrijd in een ander lokaal te laten doorgaan op een door de LPBF vastgelegde datum en uur. 3.3 HET WEDSTRIJDFORMULIER Bij aanvang van de wedstrijd moeten beide ploegen formulier W (wedstrijdformulier) volledige ingevuld hebben en zijn er geen wijzigingen meer mogelijk. De thuisploeg vult het eerste de linker zijde in, daarna de bezoekers de rechterzijde zonder kennis te nemen van de linkerzijde (dus met deze zijde bedekt). Het is toegestaan dat de thuisploeg speciale invulformulieren voorziet zodoende beide ploegen afzonderlijk de ploegopstelling opmaken. Deze formulieren horen dan op deze manier worden overgeschreven op het formulier W, voordat de wedstrijd start. De ploegkapiteins zijn verantwoordelijk voor het correct invullen van de hoofdding van de eigen ploeg. De thuiskapitein is verantwoordelijk voor de algemene hoofdding. Ontbreekt van beide ploegen een derde speler dan krijgen die een "FF" teken naast hun naam. Beschikt een speler alleen over een voorlopige licentie (Formulier L) dan wordt vermeld NL (nieuw lid). Na de wedstrijd moet elke kapitein aftekenen, de thuiskapitein moet de totaalscore invullen, beide teams krijgen een kopij van het wedstrijdformulier. Indien er spelers zijn die niet in orde zijn met de drescode moet dit vermeld zijn op het wedstrijdformulier (in het vak opmerkingen) bij nalatigheid zullen beide ploegen beboet worden (zie art 8). Het plegen van bedrog en/of vervalsing van uitslagen kan leiden tot een boete, en eventueel tot uitsluiting van de competitie. Zo een speler weigert tegen een bepaalde tegenstander te spelen, dan verliest deze speler met forfait, en wordt FF ingevuld op het wedstrijdformulier. Bij het beëindigen van de wedstrijden maakt men de som van de behaalde scores, tevens moet het einduur ingevuld worden, en het wedstrijdblad door beide partijen ondertekend worden De games van één en dezelfde wedstrijd worden steeds na elkaar gespeeld. De interclubwedstrijden mogen op meerdere tafels worden afgewerkt. De uitbater en/of thuisploeg dient zijn tafel(s) gratis ter beschikking te stellen. versie dd Limburgse Pool Biljart Federatie p 12/30

13 3.4 HET SPELVERLOOP Er wordt als volgt gespeeld: In Eerste Afdeling: 2 wedstrijden 9-Ball naar 7 winnende games 2 wedstrijden 10-Ball naar 6 winnende games 2 wedstrijden 8-Ball naar 6 winnende games 2 wedstrijden 14.1 naar 70 punten (10 punten = 1 wedstrijdpunt) Maximum 52 punten te behalen In Tweede Afdeling: 2 wedstrijden 9-Ball naar 7 winnende games 2 wedstrijden 8-Ball naar 6 winnende games 2 wedstrijden 14.1 naar 60 punten (10 punten = 1 wedstrijdpunt) Maximum 38 punten te behalen In Derde Afdeling: 2 wedstrijden 9-Ball naar 6 winnende games 2 wedstrijden 8-Ball naar 5 winnende games 2 wedstrijden 14.1 naar 50 punten (10 punten = 1 wedstrijdpunt) Maximum 32 punten te behalen In Vierde Afdeling en lager: 2 wedstrijden 9-Ball naar 5 winnende games 2 wedstrijden 8-Ball naar 4 winnende games 2 wedstrijden 14.1 naar 40 punten (10 punten = 1 wedstrijdpunt) Maximum 26 punten te behalen Race lengte Het is te allen tijde toegestaan om de lengte van de races in te korten (bv maar 1 tafel beschikbaar). Beide ploegen moeten hier wel mee akkoord gaan De puntentelling Na de wedstrijd worden de punten herleid naar het volgende systeem: De speler die als eerste het voorop gestelde aantal games voor zijn afdeling behaalt krijgt 1 (één) punt. De ploeg die het meeste aantal games van één discipline gewonnen heeft krijgt 1 (één) punt extra, indien er meer dan 1 wedstrijd gespeeld worden van deze discipline. Zo kan men van deze discipline s maximum 3 (drie) punten verdienen.bij een gelijk aantal punten van de gewonnen games per discipline krijgt geen van beide ploegen een extra punt. Na telling van alle gewonnen games in de einduitslag krijgt de ploeg met het meeste gewonnen games 1 (één) punt extra. Bij een gelijk aantal punten van de gewonnen games in de einduitslag krijgen beide ploegen geen extra punt. Er kunnen minimum 6 (zes) en maximum 10 (tien) punten gewonnen worden per competitie dag. Let op: Uitzondering: In de eerste afdeling kunnen er minimum 8 (acht) en maximum 13 (dertien) Break Tijdens de competitie van alle discipline, uitgezonderd 14.1, zal de winnaar van de tos bepalen wie het spel mag openen, en voor de volgende games zal om beurt gebreakt worden. Voor 14.1 zal de winnaar van de tos bepalen wie het spel mag openen. De tegenspeler legt het spel klaar voor de break, de breakende speler mag een controle uitvoeren en eventueel de ballen beter laten aansluiten. versie dd Limburgse Pool Biljart Federatie p 13/30

14 3.5 DE UITRUSTING De biljarts Bij de gewone teamcompetitie alsook bij de voorrondes (tot en met de 1/2 finales) van de bekercompetitie zijn alle pooltafels van 6-voet lengte en groter toegelaten. De finales van de bekercompetitie en rankingtornooien worden altijd beslecht op 9-voet tafels. Bij tafels met geldinworp wordt ervoor gezorgd dat het zonder meer mogelijk is verkeerdelijk gepotte ballen die volgens de reglementen terug op tafel moeten gespot worden, te recupereren. De ruimte tussen biljarts en muren, pilaren en andere biljarts dient zodanig te zijn dat er zonder hinder met een normale keulengte kan gespeeld worden. Wedstrijden mogen enkel gespeeld worden op de door de LPBF gekeurde tafels. De wedstrijdtafels moeten in een goede staat van onderhoud verkeren. Zij moeten verzorgd en wedstrijdklaar zijn, d.w.z. geborsteld en zuiver. De markeringen op het biljart moeten goed zichtbaar zijn. Belangrijk: elke teamkapitein kan hierover een melding maken op het wedstrijdblad, of per mail aan het secretariaat De lakens De kleur van het laken moet voldoen aan de E.P.B.F. normen. De spanning en conditie van het laken dienen goed bespeelbaar te zijn. Het is aan te raden de lakens tijdig te hernieuwen De markeringen op het biljart dienen duidelijk zichtbaar aangebracht te zijn: De hoofdlijn De hoofdspot De voetspot De lange lijn vanaf de voetband tot voorbij de voetpunt De driehoek De centerspot De verlichting Boven het biljart dient een zodanige verlichting aangebracht te worden dat een gelijkmatige belichting van het biljart verzekerd wordt De toebehoren Per tafel is een driehoek (eigen aan de tekening op de tafel) en minimaal één hulpkeu aanwezig De ballen Er wordt gespeeld met één witte bal en met genummerde ballen (het aantal hangt af van de discipline) die alle eenzelfde diameter en eenzelfde gewicht hebben De zaal De temperatuur in de zaal moet behaaglijk zijn, (±20 ) de thuisploeg is verantwoordelijk voor een serene sfeer, dit beduid onder andere het weren van luidruchtige bezoekers en overdreven muziekdecibels. 3.6 TAFELKEURING EN HERKEURING De tafelkeuring houdt in dat alle punten onder 3.5 gecontroleerd worden. Deze wordt uitgevoerd op aanvraag door ten minste één BL. Indien men niet akkoord gaat met de keurder zal een herkeuring door een andere BL uitgevoerd worden Indien de tafels bij de keuring niet in orde blijken te zijn (zie alle punten van 3.5) en een herkeuring zich opdringt zal een bedrag van 10,00 per te herkeuren tafel opgelegd worden. versie dd Limburgse Pool Biljart Federatie p 14/30

15 3.7 DE ARBITRAGE Het is mogelijk dat er voor een wedstrijd één of twéé scheidsrechters officieel aangesteld worden, beide ploegen moeten dit aanvaarden. Indien een ploeg van mening is een scheidsrechter nodig te hebben, om welke reden dan ook, kan er mits tijdig een aanvraag te formuleren aan het secretariaat een scheidrechter aanwezig zijn. De aanvragende ploeg zal dan instaan voor de vergoeding van de verplaatsing en de consumaties voor deze persoon (ongeveer één per uur) tijdens de wedstrijd Zijn er géén officiële scheidsrechters, dan kunnen de oneven matchen geleid door de bezoekers, de even matchen door de thuisploeg. Zijn de bezoekers slechts met twéé spelers, dan leidt de thuisploeg alle matchen. 3.8 DE WEDSTRIJDUITSLAG Een kapitein die meent dat zijn ploeg werd benadeeld door een onregelmatigheid, mag een schriftelijke klacht laten volgen. In géén geval mag een game of een match worden stopgezet, dan komt er géén onderzoek, en wordt men als verliezer aanzien. Alle betwistingen worden behandeld op de eerste volgende bestuursvergadering van LPBF. Tot aan de uitspraak blijft de uitslag onder voorbehoud. Een weigering om te spelen om eender welke reden heeft steeds een forfait voor de weigerende ploeg tengevolge Het te laat opsturen van de wedstrijdformulieren (steeds door de thuisploeg) wordt gesanctioneerd door 5,00 boete. Het niet doorbellen of sms en van de uitslag onmiddellijk na de wedstrijd wordt gesanctioneerd door 5,00 boete. Het witte formulier (de anderen zijn slecht leesbaar en veroorzaken soms discussies) mag ook doorgefaxed worden na de wedstrijd, en ten laatste één dag later voor uur op het faxnummer of met mail in dit geval dient er niet meer doorgebeld of ge-sms t te worden. Het niet doorfaxen staat gelijk met het niet doorbellen en opsturen. Wanneer beide (niet doorbellen en opsturen) inbreuken tezelfdertijd gebeuren is er een totale boete van 10, De ploeg die een wedstrijd wint door het niet aantreden van de tegenstrever, dient een wedstrijdformulier in te sturen en de uitslag door te bellen/faxen, ongeacht of ze thuisploeg of bezoeker zijn, op het formulier worden dan de spelers van de aanwezige ploeg ingevuld. Deze bepaling geldt niet als het bestuursverslag dit per geval uitdrukkelijk het tegendeel vermeldt. De dubbels van de wedstrijdformulieren kunnen steeds worden opgevraagd, daarom dienen ze bewaard te worden tot het einde van het lopende seizoen. 3.9 ADMINISTRATIEVE FORFAITS Dit is een sanctie waarbij per speelweek (of meerdere speelweken) alle ploegen van een club alle behaalde punten verliezen, idem de spelers. Het verlies is definitief. De afgenomen punten worden niet toegevoegd aan de score van de tegenstander, deze behoud enkel de behaalde punten in de wedstrijd. Deze sanctie wordt toegepast wanneer een club niet tijdig de opgelegde facturen betaalde, en duurt tot en met de ingang van de betaling op rekening van LPBF. (Dit met een maximum van 3 opeenvolgende weken, waarna de club uit competitie genomen wordt.) versie dd Limburgse Pool Biljart Federatie p 15/30

16 3.10 HET VERDAGEN VAN WEDSTRIJDEN Principieel moeten alle wedstrijden doorgaan op de door de officiële kalender voorziene dag en uren. Elke wijzing wordt besproken tussen de ploegkapiteins van een wedstrijd. Bij onderling akkoord is deze enkel geldig indien beide teams deze ten minste 24 uren op voorhand via schriftelijk of via aan het LPBF secretariaat ter kennis geven, uitstel op de dag zelf leidt automatisch tot een forfait uitslag, het niet of laattijdig melden kan leiden tot boetes zie boetetarieven 6.4, tenzij bij overmacht (ziekte of ongeval de dag van de wedstrijd). Elke wijziging mag meerdere weken (ongeacht de reden) vervroegd of ten laatste een week na de voorziene datum gespeeld worden, indien de beide ploegen niet tot een overeenkomst kunnen komen in deze periode zal het LPBF bestuur een datum vastleggen, het team dat zich niet aan deze datum houdt krijgt een forfait uitslag. Indien een team (of speler) een bijzondere VPBF / BPBF / EPBF opdracht krijgt, deelname WK, EK,... etc. waardoor voor de competitie een belet ontstaat, dan kan het bestuur tot een uitzonderingsmaatregel beslissen Als verplaatsing omwille van weersomstandigheden bijzonder gevaarlijk wordt, kan het bestuur beslissen tot een algemene afgelasting en worden de wedstrijden naar een later, door het secretariaat, te bepalen dag verschoven. Desgevallend zullen de lokalen tegen uiterlijk 18u30 telefonisch worden verwittigd, door het LPBF secretariaat Bij tijdelijke of definitieve sluiting van het lokaal, moet de thuisploeg ervoor zorgen dat de wedstrijden kunnen doorgaan in een ander lokaal, op een afstand die voor de bezoekers als gelijkwaardig kan worden beschouwd. Zowel het secretariaat als de bezoekers moeten hiervan door de thuisploeg verwittigd worden, minstens 8 dagen op voorhand (tenzij bij overmacht door plotse onvoorziene sluiting). Zo dit in de heenronde gebeurd kan na akkoord van het secretariaat de wedstrijden omgewisseld worden en bvb eerst bij de bezoekers laten doorgaan Een andere datum wordt voorgesteld ingeval van overmacht gebeurt dit in onderling overleg tussen de clubs: maximum 1 week uitstel (zie regel ), en men moet het secretariaat ervan ten laatste op de oorspronkelijke dag verwittigen. In alle andere gevallen, dienen de wedstrijden vroeger dan de oorspronkelijke datum gespeeld, zodat de kalender/klassementen geen al te groot vertekent beeld geven. Personen die op het ogenblik dat de wedstrijd geprogrammeerd is en nog geen lid zijn van de club, of geschorst waren op het ogenblik dat de wedstrijd normaal moest gespeeld worden mogen niet opgesteld worden om een uitgestelde wedstrijd te beslechten. versie dd Limburgse Pool Biljart Federatie p 16/30

17 3.11 SPELERSSTATUTEN In de interclub bezitten alle spelers een A, B of een C statut dewelke op hun licentie vermeldt staat. Dit spelersstatuut is enkel geldig voor de eigen competitie. A-statuut Top 48 van nationale ranking op het moment van inschrijving. 1/16 finale spelers tijdens een van de drie BKs van het afgelopen jaar. Top 10 individuele ranking ere afdeling van het afgelopen jaar. Top 6 individuele ranking eerste afdeling van het afgelopen jaar. 1/2 finalisten van 3 ILK van het afgelopen jaar Spelers die uit andere regio s komen, die als vliegende reserve fungeren. Buitenlanders eerste jaar in de competitie, die als vliegende reserve fungeren. B-statuut Alle spelers uit eerste afdeling die geen A-statuut hebben. Subtop tot 12 uit eerste afdeling van het afgelopen jaar. Top 6 uit tweede afdeling van het afgelopen jaar. Kwartfinalisten van 3 ILK van het afgelopen jaar. Spelers die uit andere regio s komen, die als vaste speler fungeren Buitenlanders eerste jaar in de competitie, die als vaste speler fungeren. C-statuut Alle andere spelers Het verkregen statuut zal men drie jaar behouden alvorens men naar een lager B of C statuut zal zakken. De BR kan elke speler, zonder opgave van reden, een ander statuut toekennen VLIEGENDE RESERVEN (VR) Een VR is een speler die om in het even welke ploeg van zijn club mag aantreden, met de beperking van slechts in één ploeg per afdeling, per speelweek. Per wedstrijd mag een ploeg maximaal twéé VR opstellen. Twéé VR s alleen kunnen nooit een geldige wedstrijd betwisten. Een VR mag als ploegkapitein fungeren VR s mogen maximum 25 wedstrijden per seizoen spelen, bekerwedstrijden exclusief VR s kunnen deelnemen aan tornooien en er ook prijzen en punten verdienen. Tijdens een aan gang zijnde seizoen kan een VR vaste speler worden indien hij niet bij meerdere ploegen in zijn club als VR gespeeld heeft. Hij kan dan vast worden in de ploeg waarin hij al aantrad Tot en met 31 december kan een vaste speler die in competitie nog géén enkele wedstrijd speelde, tot VR worden omgeschakeld, hij moet echter door een andere vaste speler worden vervangen (min. 3 vaste per ploeg), hetzelfde geldt voor een VR die nog niet gespeeld heeft. Een VR is een volwaardig lid, daardoor gelden voor een VR ook dezelfde verplichtingen, richtlijnen, voorschriften en rechten Spelers die bij aansluiting behoren tot de top 48 op de Belgische ranking, kunnen géén vliegende reserve worden Twee (2) spelers kunnen in een wedstrijd vervangen worden door VR s, met eenzelfde of een lager statuut, om alsnog een geldige wedstrijd te betwisten. De vervangingen een A speler: door een A, B of een C reservespeler een B speler: door een B of een C reservespeler (nooit door een A reservespeler) een C speler: door een C reservespeler (nooit door een A of B reservespeler) versie dd Limburgse Pool Biljart Federatie p 17/30

18 HOOFDSTUK IV *4* COMPETITIEKLASSEMENTEN 4.1 PLOEGENKLASSEMENT In alle reeksen worden minimum zes wedstrijden gespeeld. Jaarlijks wordt door de BL in samenspraak met de AR vastgelegd hoe de puntenverdeling toegekend wordt. 4.2 NULWEDSTRIJDEN EN GESCHRAPTE WEDSTRIJDEN Beide ploegen krijgen nul punten als het bestuur oordeelt dat beide ploegen grove overtredingen hebben begaan Als een ploeg uit competitie verdwijnt: In de eerste ronde: dan worden alle wedstrijden nulwedstrijden en wordt deze ploeg vervangen door VRIJ wedstrijden. In de tweede ronde: dan worden alle wedstrijden uit die tweede ronde nulwedstrijden, met behoud van de resultaten in de eerste ronde. 4.3 DALEN EN STIJGEN Jaarlijks wordt door de BL in functie van het aantal inschrijvingen en reeksen, het aantal dalers en stijgers vastgelegd. Een eindrangschikking is pas definitief na afhandeling van alle eventuele gegronde klachten en verslagen Bijkomende stijgers kunnen worden geselecteerd volgens promotiewedstrijden, (zie regel 4.5), slechts indien er na inschrijving der ploegen er plaatsen niet ingevuld werden Bij grote herschikkingen kan dalen of stijgen over méér dan één niveau ingevoerd worden mits bekendmaking vooraleer het seizoen start Jaarlijks stijgen en zakken twee ploegen van elke reeks, behalve in eerste (deze kunnen niet stijgen), en de laagste reeks (deze kunnen niet zakken). Een uitzondering is er indien een ploeg(en) vroegtijdig de competitie verla(a)t(en) (forfait od), bij deze gelegenheid zullen er op het einde van het seizoen van de lagere reeks twee ploegen promoveren, let wel slechts één ploeg van de hogere reeks degradeert, of geen ploeg degradeert indien er meerdere ploegen in één reeks vroegtijdig stoppen. 4.4 PLOEGEN GELIJK IN EINDSTAND In afnemende belangrijkheid wordt achtereenvolgens rekening gehouden met: Aantal gewonnen punten Minste tegen punten Aantal gewonnen wedstrijden Minst aantal framepunten tegen Onderlinge confrontatie in de interclub Wordt er een barragewedstrijd gespeeld in een neutraal lokaal, aangeduid door de LPBF. Ploegkapiteins duiden elk 1 vaste speler aan die een wedstrijd zal betwisten 9-ball race to 7. versie dd Limburgse Pool Biljart Federatie p 18/30

19 4.5 PROMOTIE WEDSTRIJDEN Vrijgekomen plaatsen, om welke reden dan ook, kunnen worden ingenomen door ploegen uit de onderliggende reeksniveaus. Elke ploeg mag deelnemen mits tijdige inschrijving. Deze inschrijvingsperiode zal jaarlijks door de BL vastgelegd worden. De BL kunnen elke ploeg om welke reden ook weigeren. Indien er meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen zullen er promotie wedstrijden gespeeld worden op neutraal gebied volgens de regels die jaarlijks door de BL vastgelegd worden. Ploegen die zich inschrijven voor promotie wedstrijden in eerste, of een lagere reeks en niet slagen in de promotiewedstrijd zullen niet automatisch promoveren naar een lagere reeks, maar zullen deze plaats eveneens door een promotie wedstrijd te spelen moeten verdienen. In de laagste reeks mag men steeds starten (zie regel 2.1.5). 4.6 PROMOTIE BEPERKING Elke reeks mag maximum twee ploegen van éénzelfde club bevatten met uitzondering van de laagste reeks hier mogen meer dan twee ploegen van éénzelfde club bevatten. Let op: De BL kunnen hier altijd een uitzondering op maken, indien een goede werking van de competitie dit vereist. 4.7 VERPLICHTE DEGRADATIE Ploegen die uit competitie verdwijnen of op fraude worden betrapt, zullen het volgende seizoen verplicht zijn om in het laagste reeksniveau te starten. Bij teveel aan ploegen komen ze onder aan de wachtlijst. Ploegen van clubs die te laat inschrijven, of die worden opgevist na het verschijnen van de nieuwe reeksindelingen, kunnen enkel in het laagste reeksniveau worden ondergebracht. Bij teveel aan ploegen komen ze onder aan de wachtlijst in volgorde van poststempeldatum, inschrijfdatum (mail/fax) of afgiftedatum (secretariaat). 4.8 HERSCHIKKING VAN DE REEKSEN De BL kunnen vrij beslissen over de reeksindeling, zowel wat betreft het aantal niveaus als het aantal reeksen per niveau, als het aantal ploegen per reeks. Idem voor wat betreft het aantal dalende en/of stijgende ploegen, dit wordt jaarlijks door de BL vastgelegd Wijzigingen in het schema moeten aangekondigd worden vooraleer de competitie start. Een herschikking gebeurt dan pas na afloop van dat seizoen. Voor het bepalen van het aantal reeksen en ploegen in het laagste niveau is het bestuur niet gebonden aan een termijn. Bij de clubs, die voor een volgend seizoen een kleiner aantal ploegen inschrijven, worden bij de reeksindeling automatisch de laagst geklasseerde ploegen geëlimineerd. versie dd Limburgse Pool Biljart Federatie p 19/30

20 4.9 BEKER VAN LIMBURG VOOR PLOEGEN Is een nevencompetitie voor alle ingeschreven ploegen bij de LPBF de voorwaarden tot deelname werden voldaan met de inschrijving der ploegen, verplichte inschrijving. De deelname is verplicht Ingeschreven ploegen die forfait geven worden beboet net zoals in de competitie De loting gebeurt door de BL Ploegen uit de laagste afdeling krijgt altijd het thuisvoordeel in de eerste ronde, indien beide ploegen uit dezelfde afdeling komen is de bovenste ploeg op de chart die als thuisploeg wordt aangeduid. In een verdere fase van de beker van Limburg zullen de wedstrijd beslecht worden in een HEEN- en TERUGwedstrijd, dan speelt de bovenste ploeg in de chart speelt als eerste een thuiswedstrijd Het spelverloop in deze competitie is: 3 X 9 Ball race to 7 3 X 8 Ball race to 6 Telkens te openen met alternerende break. De gewonnen frames worden opgeteld en zullen de eindstand bepalen. Bij gelijke eindstand zal het aantal gewonnen wedstrijden de winnaar bepalen. Indien er nog steeds geen winnaar bepaald kan worden zal men door middel van penalty s (zie regel 4.9.7) de winnende ploeg bepalen Het spelverloop: Alle ploegen met uitzondering van de ploegen uit de eerste afdeling, spelen een dubbele KO t.e.m. dat er samen met de ploegen uit de eerste afdeling, 16 ploegen overblijven. Deze 16 ploegen spelen een single KO tot de halve finale. Deze 4 ploegen komen op een vrije dag (door de BL jaarlijks te bepalen) samen om in de namiddag de halve finale, en daarna aansluitend de grote en kleine finale te spelen. De locatie wordt bepaald dmv loting op de eerste algemene vergadering Penalty s: De tos bepaalt welke ploeg er mag kiezen wie er begint. Van beide ploegen zullen drie spelers één penalty spelen. De witte bal ligt op het hoofdpunt en de 9-ball ligt op het voetpunt, vanuit deze positie zal men via één geldige stoot deze 9-ball proberen te potten. Indien deze geldig gepot wordt krijgt men één punt. De ploeg die hier de meeste punten behaald is de winnaar. Indien de eindstand nog steeds onbeslist is na deze drie penalty s kiest elke ploeg één speler die vanaf dan elke penalty neemt. Deze serie wordt voorgezet, totdat, nadat elke ploeg een gelijk aantal penalty s heeft genomen, de ene ploeg een punt meer heeft gescoord dan de andere. De uitslag van de penalty s moet vermeld worden op het wedstrijdformulier bij het vak voor de opmerkingen LIMBURGSE INDIVIDUELE KAMPIOENSCHAPPEN Is een nevencompetitie voor personen die lid zijn van de LPBF, de deelname is niet verplicht. Alle personen die het grondgebied Limburg (BELGIE) bewonen en geen lid zijn van LPBF kunnen per seizoen aan één individueel Limburgs kampioenschap meedoen. Locaties, datums en de kosten voor deelname worden jaarlijks door de BL bepaald evenals het spelverloop en de te spelen disciplines. versie dd Limburgse Pool Biljart Federatie p 20/30

Beker van Belgie Dames 2015-2016

Beker van Belgie Dames 2015-2016 Beker van Belgie Dames 2015-2016 Art. 1: De stichting PROMBAS organiseert een tornooi voor seniores dames onder de benaming Beker van België Dames. Vanaf de eerste speeldag vallen de organisatiekosten

Nadere informatie

BEKER VAN ANTWERPEN - HEREN

BEKER VAN ANTWERPEN - HEREN BEKER VAN ANTWERPEN - HEREN SEIZOEN 2013-2014 REGLEMENT Artikel 1 Het Provinciaal Comité richt ieder seizoen een Provinciale competitie in: Beker van Antwerpen genoemd. Deze competitie heeft tot doel de

Nadere informatie

BEKER VAN ANTWERPEN - VROUWEN SEIZOEN

BEKER VAN ANTWERPEN - VROUWEN SEIZOEN BEKER VAN ANTWERPEN - VROUWEN SEIZOEN 2016-2017 REGLEMENT Artikel 1 Het Provinciaal Comité richt ieder seizoen een Provinciale competitie in: Beker van Antwerpen genoemd. Vrijblijvende deelname van één

Nadere informatie

Stadsbeker REGLEMENT.

Stadsbeker REGLEMENT. Stadsbeker 2017. REGLEMENT. De stukken die in het groen staan zijn de punten die aangepast of veranderd zijn ten opzichte van het reglement van vorig jaar. Veel leesplezier. 1. Elke wedstrijd dient stipt

Nadere informatie

3de PROVINCIAAL Drie reeksen van 16 ploegen. Drie stijgers naar 2de Provinciaal (eerste van iedere reeks); (eindronde eerst geklasseerden voor

3de PROVINCIAAL Drie reeksen van 16 ploegen. Drie stijgers naar 2de Provinciaal (eerste van iedere reeks); (eindronde eerst geklasseerden voor MODALITEITEN SEIZOEN 2015-2016 1ste PROVINCIAAL Eén reeks van 16 ploegen. Kampioen stijgt naar Bevordering. Eindronde: 4 clubs. Als eerste gerechtigde de 2e geklasseerde en de 3 periodekampioenen - de

Nadere informatie

PC WEST- VLAANDEREN Lijst boeten, waarborgen en inschrijvingsrechten SEIZOEN geldig vanaf 01/09/2008.

PC WEST- VLAANDEREN Lijst boeten, waarborgen en inschrijvingsrechten SEIZOEN geldig vanaf 01/09/2008. PC WEST- VLAANDEREN Lijst boeten, waarborgen en inschrijvingsrechten SEIZOEN 2008 2009 geldig vanaf 01/09/2008. Artikel Omschrijving A. ADMINISTRATIEVE BOETEN A.1. Boeten m.b.t. organisaties (hoofdstuk

Nadere informatie

BEKER VAN OOST-VLAANDEREN HOFMAN SPORT CUP VROUWEN REGLEMENT SEIZOEN

BEKER VAN OOST-VLAANDEREN HOFMAN SPORT CUP VROUWEN REGLEMENT SEIZOEN BEKER VAN OOST-VLAANDEREN HOFMAN SPORT CUP VROUWEN REGLEMENT SEIZOEN 2016-2017 PRINCIPES Alle clubs die in de provinciale reeksen met één of meer damesploegen aantreden, zijn verplicht om met minstens

Nadere informatie

KONINKLIJKE BELGISCHE GOLF FEDERATIE

KONINKLIJKE BELGISCHE GOLF FEDERATIE KONINKLIJKE BELGISCHE GOLF FEDERATIE SRI-1 INTERCLUBKAMPIOENSCHAP VAN BELGIE HEREN EN DAMES 2017 DIVISIE 1 ALLE CATEGORIEËN 22, 23, 29, 30 april en 1 mei 2017 * SPECIFIEK REGLEMENT * De Algemene Reglementen

Nadere informatie

Provinciale seniorenontmoetingen VET CUP

Provinciale seniorenontmoetingen VET CUP Provinciale seniorenontmoetingen VET CUP Vereniging voor Vlaams-Brabantse Badmintonton Clubs Ondernemingsnummer: 424.375.097 Rekeningnummer Fortis : 001-0952174-01 Website: http://www.vvbbc.be Uitgave

Nadere informatie

Artikel 2 : De spelers moeten aangesloten zijn bij VTV en een MINIMUMLEEFTIJD VAN 21 JAAR hebben of worden tijdens dat jaar.

Artikel 2 : De spelers moeten aangesloten zijn bij VTV en een MINIMUMLEEFTIJD VAN 21 JAAR hebben of worden tijdens dat jaar. Kempische Verstandhouding der Tennisclubs : K.V.T. Reglement van de KVT-competitie: Artikel 1 : Ploegen kunnen ingeschreven worden in verschillende afdelingen: Afdeling 1 : Maximum 60 punten voor de Heren.

Nadere informatie

NATIONALE BEKER OPENGESTELD VOOR ALLE BELGISCHE CLUBS AANGESLOTEN BIJ DE K.B.V.B

NATIONALE BEKER OPENGESTELD VOOR ALLE BELGISCHE CLUBS AANGESLOTEN BIJ DE K.B.V.B NATIONALE BEKER OPENGESTELD VOOR ALLE BELGISCHE CLUBS AANGESLOTEN BIJ DE K.B.V.B Nationale bekercompetitie opengesteld voor alle Belgische clubs aangesloten bij de K.B.V.B. K.B.V.B. Stamnummer 9512 Werkingscel

Nadere informatie

HOOFDSTUK 3: DE BEKER VAN BELGIE U21 BETAALD VOETBAL

HOOFDSTUK 3: DE BEKER VAN BELGIE U21 BETAALD VOETBAL R13.023 Invoering Beker van België U21 Betaald Voetbal Het UC legt onderstaande interpretatieve beslissing voor aan de Nationale Studiecommissie: 1. Motivering Teneinde de jonge, beloftevolle spelers van

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT I. ALGEMEEN 1. Naam vereniging De vereniging draagt de naam Gewestelijk Recreatief Volleybal Verbond Omgeving Turnhout, de verkorte naam is GERVVOT. (Art. 1 Statuten) 2. Doel GERVVOT

Nadere informatie

PC WEST- VLAANDEREN Lijst boeten, waarborgen en inschrijvingsrechten SEIZOEN geldig vanaf 01/09/2009.

PC WEST- VLAANDEREN Lijst boeten, waarborgen en inschrijvingsrechten SEIZOEN geldig vanaf 01/09/2009. PC WEST- VLAANDEREN Lijst boeten, waarborgen en inschrijvingsrechten SEIZOEN 2009 2010 geldig vanaf 01/09/2009. A. ADMINISTRATIEVE BOETEN A.1. A.3.42 A.1.1. A.3.42 A.1.2. A.2. Boeten m.b.t. organisaties

Nadere informatie

3de PROVINCIAAL Drie reeksen van 16 ploegen. Drie stijgers naar 2de Provinciaal (eerste van iedere reeks); (eindronde eerst geklasseerden voor

3de PROVINCIAAL Drie reeksen van 16 ploegen. Drie stijgers naar 2de Provinciaal (eerste van iedere reeks); (eindronde eerst geklasseerden voor MODALITEITEN SEIZOEN 2013-2014 1ste PROVINCIAAL Eén reeks van 16 ploegen. Kampioen stijgt naar Bevordering. Eindronde: 4 clubs. Als eerste gerechtigde de 2e geklasseerde en de 3 periodekampioenen - de

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT CLUBKAMPIOENSCHAP

WEDSTRIJDREGLEMENT CLUBKAMPIOENSCHAP WEDSTRIJDREGLEMENT CLUBKAMPIOENSCHAP Volgens de uitgave van 11 september 2003. 1. DE INRICHTING 1.1. Het kampioenschap, ingedeeld in afdelingen, met ploegen van zes (of vier) spelers, wordt betwist tussen

Nadere informatie

Beker van Belgie Heren

Beker van Belgie Heren Beker van Belgie Heren 2017-2018 Art. 1: De stichting PROMBAS organiseert een tornooi voor seniors heren onder de benaming Beker van België Heren. Het departement Competitie, gemengd samengesteld uit leden

Nadere informatie

BEKERS VAN BELGIE. Beker van België voor verbondskampioenen Aan deze beker moeten de verbondskampioenen deelnemen (9 ploegen)

BEKERS VAN BELGIE. Beker van België voor verbondskampioenen Aan deze beker moeten de verbondskampioenen deelnemen (9 ploegen) Algemeen: BEKERS VAN BELGIE Er worden 7 verschillende Bekers van België samengesteld, waarbij de mogelijkheid wordt geboden aan elke BGB speler om deel te nemen met een ploeg in één van deze bekers en

Nadere informatie

Koninklijke Limburgse Biljartbond VZW

Koninklijke Limburgse Biljartbond VZW Koninklijke Limburgse Biljartbond VZW Huishoudelijk reglement Lijst van errata en wijzigingen 13/02/2014 aanpassing art. 24 13/02/2014 aanpassing art. 26 13/02/2014 aanpassing art. 30 13/02/2014 aanpassing

Nadere informatie

De ploegen worden ingedeeld in reeksen, volgens de som van de waardepunten, die overeenstemmen met het enkelklassement van elke speler.

De ploegen worden ingedeeld in reeksen, volgens de som van de waardepunten, die overeenstemmen met het enkelklassement van elke speler. 11 Art. 4.2. Art. 4.2.1. Art. 4.2.1.1 Interclubcompetitie Interclub Categorieën Heren, Dames en Gemengd Alle Leeftijden: Reeks 1: max. 45 punten Reeks 2: max. 30 punten Jong Veteranen +35, Veteranen +45,

Nadere informatie

BONDSREGELs MAAS en WAALSE BILJARTBOND

BONDSREGELs MAAS en WAALSE BILJARTBOND Art.1. De teams zullen volgens krachtsverhouding in verschillende libre klassen worden ingedeeld. Het is toegestaan met maximaal twee teams van een en dezelfde vereniging of clublokaal in een zelfde klasse

Nadere informatie

Roeselaarse Inter Club Kaarting

Roeselaarse Inter Club Kaarting Roeselaarse Inter Club Kaarting REGLEMENTEN ORGANISATIE - EN SPELREGLEMENTEN HOOFDSTUK 1 : Samenstelling van het bestuur HOOFDSTUK 2 : Aansluitingsvoorwaarden van lokalen en ploegen HOOFDSTUK 3 : De spelerslijst

Nadere informatie

Beker van Belgie Heren

Beker van Belgie Heren Beker van Belgie Heren 2015-2016 Art. 1: De stichting PROMBAS organiseert een tornooi voor seniors heren onder de benaming Beker van België Heren. Het departement Competitie, gemengd samengesteld uit leden

Nadere informatie

BRV Brugs Recreatief Volleybal REGLEMENTEN

BRV Brugs Recreatief Volleybal REGLEMENTEN 1. ALGEMEEN. 1.1 Alle leden worden geacht de statuten en de reglementen te kennen. 1.2 Overal waar speler vermeld staat, wordt tevens speelster bedoeld. 1.3 De reglementen van BRV zijn bindend voor alle

Nadere informatie

Deel Administratie. Huishoudelijk Reglement

Deel Administratie. Huishoudelijk Reglement Deel Administratie Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Deel Competitie ART. 260 KALENDER A) KALENDER VAN HET SEIZOEN De kalender van de landelijke afdelingen wordt opgemaakt door en onder verantwoordelijkheid

Nadere informatie

BEKER VAN ANTWERPEN - HEREN SEIZOEN REGLEMENT (c).

BEKER VAN ANTWERPEN - HEREN SEIZOEN REGLEMENT (c). BEKER VAN ANTWERPEN - HEREN SEIZOEN 2017-2018 - REGLEMENT (c). Artikel 1 Het Provinciaal Comité richt ieder seizoen een Provinciale competitie in: Beker van Antwerpen genoemd. Deze competitie heeft tot

Nadere informatie

PROVINCIAAL COMITE ANTWERPEN Planning kampioenschappen

PROVINCIAAL COMITE ANTWERPEN Planning kampioenschappen PROVINCIAAL COMITE ANTWERPEN Planning kampioenschappen 2017-2018 Planning wedstrijden reserven en jeugd PROVINCIALE en GEWESTELIJKE RESERVEN art. 1567 PROVINCIALE en GEWESTELIJKE U21 - art. 1573-1575 PROVINCIALE

Nadere informatie

BEKER VAN ANTWERPEN - VROUWEN SEIZOEN REGLEMENT (c).

BEKER VAN ANTWERPEN - VROUWEN SEIZOEN REGLEMENT (c). BEKER VAN ANTWERPEN - VROUWEN SEIZOEN 2017-2018 - REGLEMENT (c). Artikel 1 Het Provinciaal Comité richt ieder seizoen een Provinciale competitie in: Beker van Antwerpen genoemd. Vrijblijvende deelname

Nadere informatie

K.B.T.T.B. VZW LIJST VAN BOETEN, INSCHRIJVINGSRECHTEN EN GELE KAARTEN Seizoen

K.B.T.T.B. VZW LIJST VAN BOETEN, INSCHRIJVINGSRECHTEN EN GELE KAARTEN Seizoen K.B.T.T.B. VZW LIJST VAN BOETEN, INSCHRIJVINGSRECHTEN EN GELE KAARTEN Seizoen 2016-2017 1. BOETEN BELANGRIJK: Boete niet betaald binnen de vastgestelde termijn: Verhoging met 20% van het bedrag van de

Nadere informatie

BEKER VAN ANTWERPEN - HEREN SEIZOEN 2016-2017

BEKER VAN ANTWERPEN - HEREN SEIZOEN 2016-2017 BEKER VAN ANTWERPEN - HEREN SEIZOEN 2016-2017 REGLEMENT Artikel 1 Het Provinciaal Comité richt ieder seizoen een Provinciale competitie in: Beker van Antwerpen genoemd. Deze competitie heeft tot doel de

Nadere informatie

DEEL 1 Competitie voor eerste elftallen Heren. DEEL 2 Competitie voor eerste elftallen Vrouwen. DEEL 4 Competitie voor jeugdploegen

DEEL 1 Competitie voor eerste elftallen Heren. DEEL 2 Competitie voor eerste elftallen Vrouwen. DEEL 4 Competitie voor jeugdploegen MODALITEITEN KAMPIOENSCHAPPEN SEIZOEN 2016-2017 DEEL 1 Competitie voor eerste elftallen Heren DEEL 2 Competitie voor eerste elftallen Vrouwen DEEL 3 Competitie voor reserve-elftallen DEEL 4 Competitie

Nadere informatie

2017 PADEL NAJAAR INTERCLUB

2017 PADEL NAJAAR INTERCLUB 2017 PADEL NAJAAR INTERCLUB 1. ALGEMEEN 1.1. De 2017 Padel Interclub is een teamcompetitie voor spelers van clubs die aangesloten zijn bij Tennis Vlaanderen. De competitie wordt georganiseerd volgens de

Nadere informatie

KARDINAALSBEKER VOLLEYBAL 2017 REGLEMENT

KARDINAALSBEKER VOLLEYBAL 2017 REGLEMENT KARDINAALSBEKER VOLLEYBAL 2017 REGLEMENT 1. DEELNEMERS A. De competitie staat open voor de leerlingen van het Secundair Onderwijs, behorende tot het net van het Vrij Katholiek Onderwijs. B. School = een

Nadere informatie

Koninklijke Belgische Korfbalbond Vlaamse Liga v.z.w. Tornooireglement Beker van België

Koninklijke Belgische Korfbalbond Vlaamse Liga v.z.w. Tornooireglement Beker van België Koninklijke Belgische Korfbalbond Vlaamse Liga v.z.w. Tornooireglement Beker van België Versie 03-08-2016 SENIOREN 1. De "Beker van België Senioren" wordt betwist onder de bepalingen van het Reglement

Nadere informatie

SPELREGLEMENT. I. ALGEMEEN 1. Het speelseizoen. 2. Spelregels. VERENIGINGEN en LEDEN. Het speelseizoen loopt van 1 september tot en met 31 mei.

SPELREGLEMENT. I. ALGEMEEN 1. Het speelseizoen. 2. Spelregels. VERENIGINGEN en LEDEN. Het speelseizoen loopt van 1 september tot en met 31 mei. I. ALGEMEEN 1. Het speelseizoen SPELREGLEMENT Het speelseizoen loopt van 1 september tot en met 31 mei. 2. Spelregels De wedstrijden van de GERVVOT-competitie worden gespeeld volgens de geldende internationale

Nadere informatie

MODALITEITEN SEIZOEN

MODALITEITEN SEIZOEN MODALITEITEN SEIZOEN 2017-2018 1ste PROVINCIAAL Eén reeks van 16 ploegen. Kampioen stijgt naar 3 de klasse amateurs Voetbal Vlaanderen. Eindronde: 4 clubs. Als eerste gerechtigde deelnemers de 2e geklasseerde

Nadere informatie

STATUTEN BEKER VAN DE WESTKUST

STATUTEN BEKER VAN DE WESTKUST STATUTEN BEKER VAN DE WESTKUST 01-08-2016 1. Doel en leiding 1.1 Het tornooi Beker van de Westkust wordt opgericht zonder winstgevend doel en is uitsluitend bestemd om liefhebbersvoetbal in competitieverband

Nadere informatie

REGLEMENT ANTWERP STUDENTS LEAGUE ZAALVOETBAL 2011-2012

REGLEMENT ANTWERP STUDENTS LEAGUE ZAALVOETBAL 2011-2012 REGLEMENT ANTWERP STUDENTS LEAGUE ZAALVOETBAL 2011-2012 1. Deelnemen 1.1. Meedoen aan deze competitie kan enkel als men in het bezit is van een geldige sportsticker. Sportstickers kunnen ter plaatse aangekocht

Nadere informatie

BRV Brugs Recreatief Volleybal

BRV Brugs Recreatief Volleybal 1. ALGEMEEN. BRV (Brevo) start vanaf het seizoen 2015-2016 een samenwerkingsverband enerzijds met de VVB voor het ledenbeheer, en anderzijds met de KWVBV voor de beker- en competitiewedstrijden. De gestelde

Nadere informatie

BEKER VAN OOST-VLAANDEREN BEKERREGLEMENT

BEKER VAN OOST-VLAANDEREN BEKERREGLEMENT BEKER VAN OOST-VLAANDEREN BEKERREGLEMENT art. 1 Het Provinciaal Comité Oost-Vlaanderen richt een bekercompetitie in voor seniors heren, seniors dames en jeugd jongens en meisjes onder de benaming: Beker

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Document bijgewerkt na AV 21/03/ Geldig vanaf 01/07/2014 2/17

INHOUDSTAFEL. Document bijgewerkt na AV 21/03/ Geldig vanaf 01/07/2014 2/17 HUISHOUDELIJK REGLEMENT DEEL MUTATIES VLAAMSE BASKETBALLIGA VZW INHOUDSTAFEL DE MUTATIES... 3 ART. 551 ALGEMENE PRINCIPES... 3 ART. 552 SOORTEN VAN SPELERS... 5 ART. 553 SOORTEN VAN MUTATIES... 6 ART.

Nadere informatie

LIGA ZAALVOETBAL RIEMST

LIGA ZAALVOETBAL RIEMST LIGA ZAALVOETBAL RIEMST SECRETARIAAT L.Z.R. Gerechtigde correspondent : Dirkx Ronny Sint Jansstraat 8c 3770 Riemst-Herderen Telefoon : 0497/320199 Email : dirkxronny@gmail.com Website : www.ligariemst.be

Nadere informatie

STATUTEN BEKER VAN DE WESTKUST

STATUTEN BEKER VAN DE WESTKUST STATUTEN BEKER VAN DE WESTKUST 28-07-2017 1. Doel en leiding 1.1 Het tornooi Beker van de Westkust wordt opgericht zonder winstgevend doel en is uitsluitend bestemd om liefhebbersvoetbal in competitieverband

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN VAN DE SCHEIDSRECHTER VOOR DE WEDSTRIJD

ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN VAN DE SCHEIDSRECHTER VOOR DE WEDSTRIJD ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN VAN DE SCHEIDSRECHTER VOOR DE WEDSTRIJD Deze tekst is geschreven in de mannelijke vorm. Hierachter schuilt geen enkele vorm van discriminatie tegenover het vrouwelijke geslacht

Nadere informatie

Verslag. Zie bijlage 1: de voorgestelde wijzigingen die goedgekeurd werden.

Verslag. Zie bijlage 1: de voorgestelde wijzigingen die goedgekeurd werden. Tornooicommissie Vergadering van maandag 07 april 2014 18:30 uur Lokaal: Huis van de Sport Aanwezig: Thierry Mullens (voorzitter), Paul Decroos Herman De Wael, Jean Stas, Marc Van Hoof, Marc Herssens,

Nadere informatie

MODALITEITEN VOOR DE KAMPIOENSCHAPPEN SEIZOEN

MODALITEITEN VOOR DE KAMPIOENSCHAPPEN SEIZOEN MODALITEITEN VOOR DE KAMPIOENSCHAPPEN SEIZOEN 2013-2014 INHOUD DEEL 1 DEEL 2 DEEL 3 DEEL 4 DEEL 5 Competitie voor eerste elftallen Heren Competitie voor eerste elftallen Vrouwen Competitie voor reserve-elftallen

Nadere informatie

TORNOOIREGLEMENT VAN DE LEUVENSE INTERCLUB 2017

TORNOOIREGLEMENT VAN DE LEUVENSE INTERCLUB 2017 Blz 1 VAN DE LEUVENSE INTERCLUB 2017 TER ATTENTIE VAN DE PLOEGKAPITEINS 1. Het tornooi wordt gespeeld volgens de reglementen van de K.B.T.B. - V.T.V. 2. Een ploeg bestaat uit allemaal verschillende spelers.

Nadere informatie

Beroepscommissie VBL (BC)

Beroepscommissie VBL (BC) Beroepscommissie VBL (BC) 1. Algemene bepalingen. a. De Beroepscommissie is het hoogste gezagsorgaan in de VBL wat betreft de toepassing van reglementen en inzake de gedragsregels. b. De Beroepscommissie

Nadere informatie

Inschrijvingsreglement FIS wedstrijden seizoen 2015-2016

Inschrijvingsreglement FIS wedstrijden seizoen 2015-2016 Inschrijvingsreglement FIS wedstrijden seizoen 2015-2016 Vanaf seizoen 2014-2015 werkt de Koninklijke Belgische Ski Federatie met een nieuw online systeem voor FIS-inschrijvingen. Elke Belgische renner

Nadere informatie

Art. 1: Deelnemingsvoorwaarden

Art. 1: Deelnemingsvoorwaarden REGLEMENT BEKER VAN ANTWERPEN SEIZOEN 2016-2017 HEREN, DAMES en JEUGD Art. 1: Deelnemingsvoorwaarden 1.1. Aan de Beker van Antwerpen, ingericht door het Provinciaal Comité Antwerpen, kan gratis deelgenomen

Nadere informatie

Art. 1: Deelnemingsvoorwaarden

Art. 1: Deelnemingsvoorwaarden REGLEMENT BEKER VAN ANTWERPEN SEIZOEN 2017-2018 HEREN, DAMES en JEUGD Art. 1: Deelnemingsvoorwaarden 1.1. Aan de Beker van Antwerpen, ingericht door het Provinciaal Comité Antwerpen, kan gratis deelgenomen

Nadere informatie

VRIJE CURACAOSE VOETBAL FEDERATIE WEDSTRIJDREGLEMENT SEIZOEN

VRIJE CURACAOSE VOETBAL FEDERATIE WEDSTRIJDREGLEMENT SEIZOEN VRIJE CURACAOSE VOETBAL FEDERATIE WEDSTRIJDREGLEMENT SEIZOEN 2006-2007 Art. 1 Algemeen De wedstrijden worden gespeeld volgens de regels van de FIFA, tenzij in het wedstrijdreglement anders wordt vermeld.

Nadere informatie

- Wedstrijd: prestatie tussen 2 personen of 2 duo s.

- Wedstrijd: prestatie tussen 2 personen of 2 duo s. - Ook in geval van forfait dient een ingevuld poulekaartje ingestuurd te worden door de thuisploeg (met vermelding van de forfait). - De uiterste inleveringsdatum is vastgesteld op 8 april (dit is alleen

Nadere informatie

BELGIAN POOL BILLIARD FEDERATION vzw

BELGIAN POOL BILLIARD FEDERATION vzw BELGIAN POOL BILLIARD FEDERATION vzw OFFICEEL LICENTIEHOUDER VAN E.P.B.F. (EUROPEAN POCKET BILLIARD FEDERATION) ERKEND LID VAN: W.C.B.S. WORLD CONFEDERATION OF BILLIARD SPORTS W.P.A. WORLD POOL ASSOCIATION

Nadere informatie

Reglementen Hagelandse Darts Liga

Reglementen Hagelandse Darts Liga Reglementen Hagelandse Darts Liga Inhoud 1. Bestuur... 2 2. Algemene voorwaarden... 3 3. Hoofdzetel... 4 4. Doel en taken van de vereniging... 4 5. Aansprakelijkheid... 4 6. Algemene Vergadering... 5 7.

Nadere informatie

PROVINCIAAL COMITE ANTWERPEN - Planning kampioenschappen

PROVINCIAAL COMITE ANTWERPEN - Planning kampioenschappen PROVINCIAAL COMITE ANTWERPEN - Planning kampioenschappen 2017 2018 EERSTE PLOEGEN HEREN A. MODALITEITEN. Eerste provinciale afdeling. Eén reeks van 16 ploegen. De kampioen stijgt naar derde klasse amateurs

Nadere informatie

Secretariaat FROS-LZV Gemeenteplein 26 3010 Kessel-Lo 016/296.378 secretariaat@froslzv.be http://olaf.fros.be

Secretariaat FROS-LZV Gemeenteplein 26 3010 Kessel-Lo 016/296.378 secretariaat@froslzv.be http://olaf.fros.be Secretariaat FROS-LZV Gemeenteplein 26 3010 Kessel-Lo 016/296.378 secretariaat@froslzv.be Verantwoordelijke uitgever: Pierre Janssens; Boomgaardstraat 22 bus 35, 2600 Berchem Inhoudstafel 1. Algemene info

Nadere informatie

Informatiebrochure en reglementen Voorstelling bestuur B.C. EURO-CITY

Informatiebrochure en reglementen Voorstelling bestuur B.C. EURO-CITY Informatiebrochure en reglementen Voorstelling bestuur B.C. EURO-CITY Voorzitter & organisatie zondagsliga: Schatbewaarder: Secretaris: Sportleider: Sleeuwaert Davy Coussement Filip Bisschops Sven De Wilde

Nadere informatie

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq REGLEMENTEN BEVERSE BILJARTFEDERATIE (BBF) wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Nadere informatie

AANVULLEND REGLEMENT VOOR DE KADERCOMPETITIE SEIZOEN 2015 2016

AANVULLEND REGLEMENT VOOR DE KADERCOMPETITIE SEIZOEN 2015 2016 AANVULLEND REGLEMENT VOOR DE KADERCOMPETITIE SEIZOEN 2015 2016 1. Algemeen Op de Kadercompetitie zijn van toepassing: - De statuten en huishoudelijk reglement van de KNBB en KNBB Vereniging Carambole -

Nadere informatie

Administratieve formaliteiten van de scheidsrechter voor de wedstrijd Controle van de documenten

Administratieve formaliteiten van de scheidsrechter voor de wedstrijd Controle van de documenten Administratieve formaliteiten van de scheidsrechter voor de wedstrijd Controle van de documenten De scheidsrechters wordt met aandrang verzocht onderstaande richtlijnen stipt na te leven. Deze richtlijnen

Nadere informatie

ONTWERP MODALITEITEN DEEL 4 Competitie voor jeugdploegen

ONTWERP MODALITEITEN DEEL 4 Competitie voor jeugdploegen ONTWERP MODALITEITEN 2012-2013 DEEL 4 Competitie voor jeugdploegen INHOUD DEEL 4 Competitie voor jeugdploegen A. Provinciale jeugdreeksen U19-U17-U15-U13-U11-U10-U9-U8 B. Bijzondere jeugdreeksen U19-U17-U15-U13-U11-U10-U9-U8

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Toegetreden Leden

Huishoudelijk Reglement Toegetreden Leden Huishoudelijk Reglement Toegetreden Leden 1. Toegetreden lid iedereen kan toegetreden lid van de vereniging worden. deze hebben geen stemrecht op de Algemene Vergadering en kunnen niet tot lid van de Raad

Nadere informatie

KONINKLIJKE BELGISCHE HOCKEY BOND VZW BEROEPSCOMITE ZITTING. VAN 21 juni 2016

KONINKLIJKE BELGISCHE HOCKEY BOND VZW BEROEPSCOMITE ZITTING. VAN 21 juni 2016 KONINKLIJKE BELGISCHE HOCKEY BOND VZW BEROEPSCOMITE ZITTING VAN 21 juni 2016 Inzake Match Heren Reg.VHL1 BAUD3/MECH3 van 13 maart 2016 Het Beroepscomité is samengesteld uit Mr. L. C. J.-C. (Voorzitter),

Nadere informatie

Reglement SBN Jeugdcompetitie Najaar 2016

Reglement SBN Jeugdcompetitie Najaar 2016 ALGEMENE BEPALINGEN BEGRIPSBEPALINGEN ARTIKEL 1 Voor de Jeugdcompetitie zijn de algemene bepalingen van het competitiereglement van toepassing. Beroepscommissie Commissie welke ingeschakeld kan worden

Nadere informatie

Reglement Provinciale Beker (geldig vanaf seizoen 2014 2015).

Reglement Provinciale Beker (geldig vanaf seizoen 2014 2015). Reglement Provinciale Beker (geldig vanaf seizoen 2014 2015). Art. 1 Organisatie Het Provinciaal Comité West-Vlaanderen (verder PC genoemd) organiseert jaarlijks een competitie Beker van West-Vlaanderen

Nadere informatie

Rekrutering van scheidsrechters

Rekrutering van scheidsrechters 1 rtikel 331 Rekrutering van scheidsrechters 1. antal 11. Elke club moet, uitgezonderd de eerste twee seizoenen na haar aansluiting, tussen de aan haar toegewezen leden: - minstens één actieve scheidsrechter

Nadere informatie

Het Huisleaguereglement

Het Huisleaguereglement Het Huisleaguereglement Hoofdstuk 1: Algemene Bepalingen en Opzet. 1.1 1.1.2 1.1.3 1.2 Onder de huisleagues worden bowlingcompetities verstaan, die door Bowlingvereniging Leiderdorp (BVLD) worden georganiseerd.

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL DE MUTATIES

INHOUDSTAFEL DE MUTATIES INHOUDSTAFEL DE MUTATIES ART. 551 ALGEMENE PRINCIPES ART. 552 SOORTEN VAN SPELERS ART. 553 SOORTEN VAN MUTATIES ART. 554 PROCEDURES VAN GEWONE MUTATIE ART. 555 LEDENLIJSTEN ART. 556 MUTATIE VAN EEN LID

Nadere informatie

REGLEMENT PROVINCIALE SENIORENCOMPETITIE HEREN DAMES GEMENGD

REGLEMENT PROVINCIALE SENIORENCOMPETITIE HEREN DAMES GEMENGD PBA - Seniorencompetitie / 1 Provinciale Badmintonvereniging Antwerpen VZW REGLEMENT PROVINCIALE SENIORENCOMPETITIE HEREN DAMES GEMENGD Provinciale Badmintonvereniging Antwerpen vzw Maatschappelijke zetel:

Nadere informatie

Wedstrijdreglement BZA

Wedstrijdreglement BZA Wedstrijdreglement BZA Algemeen 1. Het Bedrijfs - & Zomeravondvoetbal 2013 - nader te noemen BZA wordt namens ZVV Urk door de Commissie Recreatief georganiseerd. De organisatie heeft het mandaat om beslissingen

Nadere informatie

1. Locatie Alle wedstrijden worden op zaterdagavond gespeeld in het Gemeentelijk Sportcentrum Koornmolen, Processiestraat 15 in Gooik vanaf 18.

1. Locatie Alle wedstrijden worden op zaterdagavond gespeeld in het Gemeentelijk Sportcentrum Koornmolen, Processiestraat 15 in Gooik vanaf 18. 1. Locatie Alle wedstrijden worden op zaterdagavond gespeeld in het Gemeentelijk Sportcentrum Koornmolen, Processiestraat 15 in Gooik vanaf 18.00u 2. FUTSAL reglement De Gooikse zaalvoetbal competitie

Nadere informatie

Model van Reglement van Inwendige Orde (RIO) voor de afdelingen en groepen van de HVV vzw

Model van Reglement van Inwendige Orde (RIO) voor de afdelingen en groepen van de HVV vzw Model van Reglement van Inwendige Orde (RIO) voor de afdelingen en groepen van de HVV vzw Inleiding In uitvoering van Titel VI artikels 24 en 25 van de statuten van de vzw HVV en van Titel 3: punten 1,

Nadere informatie

Werkingscel Nat. Bekers

Werkingscel Nat. Bekers Nationale bekercompetitie opengesteld voor alle Belgische clubs aangesloten bij de K.B.V.B. K.B.V.B. Stamnummer 9512 Werkingscel Nat. Bekers Correspondentie en inlichtingen Jean Pierre Laverge, Veldolm

Nadere informatie

C 270 ORGANISATIE TORNOOIEN. Badminton Vlaanderen info@badmintonvlaanderen.be 03/287.83.80

C 270 ORGANISATIE TORNOOIEN. Badminton Vlaanderen info@badmintonvlaanderen.be 03/287.83.80 Badminton Vlaanderen info@badmintonvlaanderen.be 03/287.83.80 C 270 ORGANISATIE TORNOOIEN Badminton Vlaanderen vzw Info@badmintonvlaanderen.be www.badmintonvlaanderen.be HOOFDSTUK 1. VOOR HET TORNOOI ARTIKEL

Nadere informatie

5 de SCHOLIEREN- & JUNIORENTORNOOI op zaterdag 8 april 2017

5 de SCHOLIEREN- & JUNIORENTORNOOI op zaterdag 8 april 2017 ALGEMEEN TORNOOIREGLEMENT INSCHRIJVINGEN 1. Het tornooi wordt voorbehouden aan KVV-clubs: alle spelers zijn aangesloten bij een KVV-club en beschikken over een lidkaart van het KVV. 2. De inschrijving

Nadere informatie

ETHIAS BEKER VAN VLAANDEREN SEIZOEN 2015-2016 HEREN

ETHIAS BEKER VAN VLAANDEREN SEIZOEN 2015-2016 HEREN ETHIAS BEKER VAN VLAANDEREN SEIZOEN 2015-2016 HEREN Art. 1: De Vlaamse Basketballiga richt een bekercompetitie in voor Seniors Heren onder de benaming: Ethias Beker van Vlaanderen Heren. Vanaf de eerste

Nadere informatie

W.1.A.2 De ploegencompetitie wordt gespeeld binnen de periode van 1 september tot 15 juni van het daarop volgende jaar.

W.1.A.2 De ploegencompetitie wordt gespeeld binnen de periode van 1 september tot 15 juni van het daarop volgende jaar. WEDSTRIJDREGLEMENTEN PLOEGENCOMPETITIE W.1. ALGEMENE BEPALINGEN W.1.A Organisatie W.1.A.1 De ploegencompetitie kan worden georganiseerd op nationaal, provinciaal en gewestelijk vlak volgens de modaliteiten

Nadere informatie

4.1 Er wordt gespeeld volgens de reglementen van de KBVB.

4.1 Er wordt gespeeld volgens de reglementen van de KBVB. 1. CATEGORIEEN VOETBAL PIRAMIDAAL PROVINCIAAL Miniemen jongens (2003 + 2002) Cadetten jongens (2001 + 2000) Scholieren jongens (1999 + 1998 + 1997) Categorie 1 meisjes (2003 + 2002 + 2001) Categorie 2

Nadere informatie

Wedstrijdreglement van de actie «CATSAN SMART PACK»

Wedstrijdreglement van de actie «CATSAN SMART PACK» Wedstrijdreglement van de actie «CATSAN SMART PACK» 1 De Organisator De «CATSAN Smart Pack» wedstrijd (de Wedstrijd ) wordt georganiseerd door Mars Belgium NV, Kleine Kloosterstraat 8, 1932 Sint-Stevens-Woluwe,

Nadere informatie

Model van een tuchtreglement

Model van een tuchtreglement Model van een tuchtreglement VOORAFGAANDE BEPALINGEN 1.1 Artikel 1: Toepassingsgebied: De Tuchtcommissie van de [ ]Federatie is bevoegd om in eerste aanleg te oordelen over iedere overtreding van een algemeen

Nadere informatie

TRANSFERVADEMECUM. Inhoud

TRANSFERVADEMECUM. Inhoud TRANSFERVADEMECUM Inhoud OMBUD EN INFO TRANSFERS & TRANSFERAANVRAGEN... 1 WANNEER IS EEN TRANSFERPROCEDURE NODIG?... 1 Bij een interne transfer (binnen de VTTL ):... 1 Bij een externe transfer:... 1 TRANSFERCOMMISSIE...

Nadere informatie

HET TORNOOI GAAT DOOR OP ONZE TERREINEN AAN DE SPORTHAL - LEEWEG 26 te 9270 LAARNE.

HET TORNOOI GAAT DOOR OP ONZE TERREINEN AAN DE SPORTHAL - LEEWEG 26 te 9270 LAARNE. 24 Jeugdtornooi KVV Laarne-Kalken 30 april & 1 mei 2017 KVV LAARNE-KALKEN dankt U voor uw deelname op zondag 30 april (U15) en maandag 1 mei 2016 (U6, U7, U8, U9, U10, U11, U13) aan ons 24 jeugdtornooi.

Nadere informatie

Art. 4.5.2 Procedure berekening enkelklassement Zie Addendum onder Art. 4.5.2

Art. 4.5.2 Procedure berekening enkelklassement Zie Addendum onder Art. 4.5.2 38 Art. 4.5. Art. 4.5.1 Klassementsbepaling Algemeen a) Bij het jaarlijks (her)aansluiten van de tennisleden is de clubsecretaris verantwoordelijk voor het correct doorgeven van de klassementen van zijn

Nadere informatie

C 260 SPEELGERECHTIGDHEID BIJ COMPETITIEVE SPORTORGANISATIES. Badminton Vlaanderen info@badmintonvlaanderen.be 03/287.83.80

C 260 SPEELGERECHTIGDHEID BIJ COMPETITIEVE SPORTORGANISATIES. Badminton Vlaanderen info@badmintonvlaanderen.be 03/287.83.80 Badminton Vlaanderen info@badmintonvlaanderen.be 03/287.83.80 C 260 SPEELGERECHTIGDHEID BIJ COMPETITIEVE SPORTORGANISATIES Badminton Vlaanderen vzw Info@badmintonvlaanderen.be www.badmintonvlaanderen.be

Nadere informatie

PROGRAMMABOEKJE EINDRONDE VELD 2014-2015

PROGRAMMABOEKJE EINDRONDE VELD 2014-2015 PROGRAMMABOEKJE EINDRONDE VELD 2014-2015 Koninklijke Belgische Korfbalbond Vlaamse Liga vzw Comité voor Wedstrijdzaken G. Vervoortstraat 4 2100 Deurne Versie: 21/03/2015 COMITE VOOR WEDSTRIJDZAKEN Voorzitter

Nadere informatie

STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE

STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER dd.6/2/03 REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE Gelet op het decreet van 13 juli 2001, houdende de organisatie van het overleg en de inspraak in het Gemeentelijk Cultuurbeleid. Gelet

Nadere informatie

GOLFBILJARTVERBOND vzw GEOZ REGLEMENT

GOLFBILJARTVERBOND vzw GEOZ REGLEMENT Golfbiljartverbond vzw GEOZ Maatschappelijke zetel: Winston Churchillstraat 24 9770 KRUISHOUTEM Bankrekeningnummer: KBC 445 5526281 61 Secretariaat: Freddy Cooreman - Middelweg 114 9910 URSEL tel & fax:

Nadere informatie

STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING JOGGINGCLUB BRAKEL

STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING JOGGINGCLUB BRAKEL 21-06-2013 STATUTEN JOGGINGCLUB BRAKEL 1/6 STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING JOGGINGCLUB BRAKEL Titel I: Omschrijving van de vereniging Artikel 1 1.1 De naam van de vereniging luidt Joggingclub Brakel 1.2

Nadere informatie

STRAFBEPALINGEN SPORTCOMITÉ BEROEPSCOMITÉ

STRAFBEPALINGEN SPORTCOMITÉ BEROEPSCOMITÉ STRAFBEPALINGEN SPORTCOMITÉ BEROEPSCOMITÉ MAASLANDSE VERSTANDHOUDING VETERANENCLUBS VOETBAL vzw HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN 1 HOOFDSTUK 2: STRAFBEPALING VOOR DE VETERANENCLUB 3 HOOFDSTUK 3: STRAFBEPALING

Nadere informatie

Deze reglementering is van toepassing voor de VZVB-jeugdcup NOORD, CENTRAAL en WEST voor het seizoen

Deze reglementering is van toepassing voor de VZVB-jeugdcup NOORD, CENTRAAL en WEST voor het seizoen Deze reglementering is van toepassing voor de VZVB-jeugdcup NOORD, CENTRAAL en WEST voor het seizoen 201 2016 1. Aansluiting - Identiteit 1.1. Elke ploeg heeft een officiële licentielijst bij waarop alle

Nadere informatie

PROVINCIAAL COMITE ANTWERPEN - Planning kampioenschappen 2016 2017

PROVINCIAAL COMITE ANTWERPEN - Planning kampioenschappen 2016 2017 PROVINCIAAL COMITE ANTWERPEN - Planning kampioenschappen 2016 2017 EERSTE PLOEGEN HEREN A. MODALITEITEN. Eerste provinciale afdeling Eén reeks van 16 ploegen. De kampioen stijgt naar derde klasse. Er wordt

Nadere informatie

Reglementswijzigingen Algemene vergadering amateurvoetbal najaar 2010

Reglementswijzigingen Algemene vergadering amateurvoetbal najaar 2010 Koninklijke Nederlandse Voetbalbond Reglementswijzigingen Algemene vergadering amateurvoetbal najaar 2010 In de algemene vergadering amateurvoetbal van 4 december 2010 zijn de volgende reglementswijzigingen

Nadere informatie

Basisreglement Geert Popma Friesland Cup. 1.Inschrijven voor een toernooi.

Basisreglement Geert Popma Friesland Cup. 1.Inschrijven voor een toernooi. Basisreglement Geert Popma Friesland Cup. 1.Inschrijven voor een toernooi. Elke biljarter kan deelnemen aan de toernooien van de Geert Popma Een biljarter is deelnemer als hij/zij zich tijdig aanmeldt

Nadere informatie

Deze reglementering is van toepassing voor de VZVB-jeugdcup NOORD, CENTRAAL en WEST voor het seizoen

Deze reglementering is van toepassing voor de VZVB-jeugdcup NOORD, CENTRAAL en WEST voor het seizoen Deze reglementering is van toepassing voor de VZVB-jeugdcup NOORD, CENTRAAL en WEST voor het seizoen 2013-2014 1. Aansluiting - Identiteit 1.1. Elke ploeg heeft een officiële licentielijst bij waarop alle

Nadere informatie

Koninklijke Belgische Korfbalbond Vlaamse Liga v.z.w. Tornooireglement Beker van België

Koninklijke Belgische Korfbalbond Vlaamse Liga v.z.w. Tornooireglement Beker van België Koninklijke Belgische Korfbalbond Vlaamse Liga v.z.w. Tornooireglement Beker van België Versie 01-07-2015 SENIOREN 1. De "Beker van België Senioren" wordt betwist onder de bepalingen van het Reglement

Nadere informatie

DZS RECREATIE FUTSAL DORDRECHT. DZS Regelement seizoen 2016/2017 uitgave

DZS RECREATIE FUTSAL DORDRECHT. DZS Regelement seizoen 2016/2017 uitgave Dordtse Zaalvoetbal Stichting DZS Regelement seizoen 2016/2017 uitgave 14-03-2016. Inschrijving Indien vóór de eerste competitiewedstrijd niet aan alle financiële verplichtingen is voldaan kan de wedstrijd

Nadere informatie

Reglement Biljart Artistiek

Reglement Biljart Artistiek Reglement Biljart Artistiek Artikel 1: Algemene bepalingen a. Dit reglement is van toepassing op alle officiële wedstrijden Biljart Artistiek, die onder verantwoordelijkheid van de KNBB Vereniging Carambole

Nadere informatie

TECHNISCH REGLEMENT VLAAMSE SCHIETSPORTKOEPEL AFDELING DOELSCHIETEN

TECHNISCH REGLEMENT VLAAMSE SCHIETSPORTKOEPEL AFDELING DOELSCHIETEN TECHNISCH REGLEMENT VLAAMSE SCHIETSPORTKOEPEL AFDELING DOELSCHIETEN Art. 1. Dit landelijk technisch reglement bevat aanvullende bepalingen op het Technisch Reglement ISSF en de Nationale Reglementen en

Nadere informatie

STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING RUNNERS MAARKEDAL

STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING RUNNERS MAARKEDAL STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING RUNNERS MAARKEDAL Titel I: Omschrijving van de vereniging Artikel 1 1.1 De naam van de vereniging luidt Runners Maarkedal, met zetel te 9688 Maarkedal, Bosterijststraat 15.

Nadere informatie