CAFE-RESTAURANT [BNTSWHH^ [Lift] WAT HET PUBLIEK. Verrast. Onze lezereftsca en lezers beelieeen. %=^==i ~ i=^t. Lachend

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CAFE-RESTAURANT [BNTSWHH^ [Lift] WAT HET PUBLIEK. Verrast. Onze lezereftsca en lezers beelieeen. %=^==i ~ i=^t. Lachend"

Transcriptie

1 INEMAEN

2 rcfjjj'i Inzending No. 26 mi PRIJSVRAAG CAFE-RESTAURANT [BNTSWHH^ [Lift] 09 AMSTERDAM REMBRANDTPLEIN WAT HET PUBLIEK!^P«fl '' ' " ^^ w*»w" _. =^r-- Middag-, Diner- en Avondconcert: HONG-KAPEL-BONZO-OLAH Zalen disponibel voor Vergaderingen en Partijen. Gerenommeerde Keuken. 17 Ie klasse electrisch verwarmde Toulet Billards Billijke Prijzen. Aanbevelend F. REIBEL (Gérant] EIGENLIJK NIET WEET -Lachend 1 B Twee InMndingen kunnen den prij* krijgen Inzending No. 27 Eén dame ca één heer krijgen een vrije reia naar Berlijn Zij, die als uitverkorenen de personen aanwijzen, die ook werkelijk gekozen worden, krijgen 'n aardige verrassing DANS- EN GYMNASTIEK INSTITUUT W&M HlNTt? TELEFOON No HEILIGENWEG 26"28 AMSTERDAM RHYTHMISCHE GYMNASTIEK HOLLANDSCHE ASSISTENTEN Jonge dameslessen op Woensdagmiddag Privé-lessen in moderne dansen dagelijks Ook aan H.H. dansleeraren Concert-en Theater-Bureau B.H.IBELINGS Luthersche Burgwal 10. Den Haag. Telef " *«? dan «and IM^IS IM SYHASTTIR. DAMES- EN HEERENKAPPER - HAARWERKEN, enz. I Ch Bourbonstraat 2 Den Haas. Tel Godfried de Groot "Jan Êuykenstr. 2a Tel Amsterdam Specialiteit in Moderne en Artistieke foto's TAen sie de vele reproducties van ons werk in Het Weekblad" Cinema Sheater Onze lezereftsca en lezers beelieeen Inzending No. 30 Gewoon Inzending No. 31 Lachend Lachend 9 aaakft'. Zieookpag. 8 en 18 Zoodra alle foto's zijn opgenomen, bepalen onze lezers, wie de gelukkigen zijn %=^==i ~ i=^t MATHIEU VAN EYSDEN Boven: gegrimeerd als De Spie in Uijsbreeht van Aemstel. Onder: zijn gewoon portret. Wanneer het in studie nemen van een nieuw stuk in de lijst der werkzaamheden wordt aangekondigd, beginnen reeds de voorbereidingen, vóór de eerste repetitie is uitgeschreven. Eerst vinden de besprekingen met den regisseur plaats, die zijn scenario" maakt en heel vaak, op een miniatuur tooneeltje met cartonnen poppen, de mise en scène ineenzet, zooals hij zich die, na lezing van het stuk heeft gedacht. Verschillende decorontwerpen worden hem ter keuring voorgelegd, totdat eindelijk zijne keuze bepaald is, en nadere onderhandelingen met den tooneelmeester worden gevoerd. Deze, die zijn tooneel door en door moet kennen, weet precies, welke hulpmiddelen hem ten dienste staan, wat hij met zijn snoerbodem" kan bereiken, kortom hij is de man, die weet te zeggen, ot een idee van den regisseur uitvoerbaar is ot niet! Heeft men met dezen autoriteit'" overeenstemming bereikt, dan gaat men over tot de kostenberekening, een der voornaamste factoren. Meestal komen kunst" en materialisme" Den heer H. Michels, wiens grimeerwerk in Parijs met den gouden prijs bekroond werd, ziet men hier bezig. De eerste kop stelt Klingsor uit de Parsifal" voor, de andere Falstaff in botsing! Is men het eindelijk eens geworden, dan wordt het geheele machtige apparaat, dat technische dienst" heet, in werking gesteld! Men krijgt dan te doen met decorateurs, timmerlieden, schoenmakers, kleermakers, modisten, costumiers, requisiteurs, kortom met iedereen, die voor het tot stand komen van een tooneelopvoering noodig is. De meeste groote buitenlandsche theaters hebben voor alles hun eigen werkplaatsen; in ons land, waar kunst" tot nu toe nog steeds stiefmoederlijk behandeld wordt, is dit niet het geval en moet het meerendeet der benoodigdheden van buitenaf komen, een omstandigheid, die de werkzaamheden van regisseur, inspicient.en ret uisiceur, veel moeilijker maakt. Tijdens onze vacantie, brachten wij een bezoek aan het Wiener Burgtheater", waar juist de voorbereidingen voor een nieuw stuk in vollen gang waren! Aangezien het onzen lezeressen en lezers mogelijk wel zal interesseeren eens een kijkje te nemen in het innerlijke huishou EEN MEESTERSTUK VAN GRIMEERKUNST DOOR DEN HEER MICHELS VERRICHT SYLVAIN P00NS Boven: de heer Poons door den heer Michels als Karakterkop" gegrimeerd. Onder: zijn gewoon portret. den" van een theater, geven wij hieronder een beschrijving van het vele, dat moet geschieden, alvorens het publiek kan genieten van een voorstelling. Het allereerste voerde men ons naar de décorbergplaats, een groot, vensterloos gebouw, waar reusachtige boomstammen uit linnen en hout vervaardigd, hun geschilderde kroon in de lucht verhieven; in een ander gedeelte stonden grimmig uitziende rotsgevaarten, daartegenover lagen eenige vergulde zuilen van een hindoetempel, broederlijk naast een venetiaansche gondel Wij bestegen een ijzeren trap en kwamen in de afdeeling Stückwcrkc." Schoorstcenen, boekenkasten, standbeelden, zui len, pilasters, alles vervaardigd van geperst papier. Een galerij van ijzer, alles is hier brandvrij," loopt langs de vier muren van het gebouw, terwijl verschillende gangen vanaf deze galerij naar andere ge 20 DANSUEtfEN "IS 2 Thèon Soirees daifxudes inbegrefim Dansinstituut~ EDDyRAY WESTEINOEO TtL AMSTB3D»M

3 deelten van het gebouw voeren. Het was er stil als in een graf. Men kwam er onder den indruk van een sprookjesachtige" rust. Het werd den bezoeker duidelijk, dat al deze dingen slechts leven" onder den hellen schijn van voetlicht, lensen en schijnwerpers, wanneer de spelers acteeren en de zaal gevuld is met een aandachtig publiek. Dooven de lichten na de voorstelling, dan zinkt alles weer terug in de stille onbewogenheid van de bergplaats. Op de tweede verdieping van het gebouw openden wij eene deur en bevonden ons plotseling in een groote ruimte, waar het daglicht vrij en onbelemmerd kan binnen stroomen, dit was de werkplaats van de decorateurs. Groote linnen doeken bedekten den grond, daarop waren de schilders met meterlange kwasten bezig te schilderen. Decorateurs arbeiden steeds staan de, terwijl het te bewerken doek op den grond uitgespreid ligt. Van hieruit bereikten wij langs een smalle wenteltrap, de werkplaats waar de "Stückwerke" vervaardigd worden. Een op bijzondere wijze geprepareerd papier, wordt in vochtigen toestand in gipsvormen geperst, en wanneer het door en door droog is en den vereischten vorm heeft aangenomen, daaruit verwijderd en beschilderd, zoodat het op het tooneel marmer, goud of porselein kan voorstellen. Öok hier was het kalm. Juist onder dit atelier lag de timmermanswerkplaats. Daar heerschte een lawaai, dat iemand hooren en zien vergaat. De motoren gonsden, er werd gehamerd en gezaagd, in een woord, men moest schreeuwen cm zich verstaanbaar te kunnen maken. Hier worden de karkassen" gemaakt, houten ramen, die, met het beschilderde linnen bespannen, huizen, bergen, muren, zeeën, enz. worden. Terwijl schilders, timmerlui en Stückwerker" ijverig bezig zijn, werken in het theater zelf, weer andere menschen. In de eerste plaats moeten de costumes in gereedheid gebracht worden. De leider van het costuummagazijn, heeft alles reeds klaar als de acteurs en de figuratie komen passen. Natuurlijk is het op te voeren stuk door hem gelezen, zoodat hij volkomen op de hoogte is van de benoodigde klecding. De leider van het costuummagazijn van het Burgtheater, is een vroolijke oude heer, die bijna vijftig jaar in functie is en nauwkeurig weet, wat eiken tooneelspeler of zijn voorganger in de verschillende stukken gedragen heeft; van kop tot teen KING LEAR De heer Joh. Langenaken werd door den heer H. Michels zoo gegrimeerd, dat nu onherkenbaar was. De staaltjes van grimeerkunst op deze en de vorige pagina met foto 8 van den heer Godfried de Groot gereproduceerd, zijn het werk van den heer Herman Michels, wiens zeldzame begaafdheid op dit gebied, zeker ten volle spreekt kan deze functionnaris hem uit valsche gouden kettingen, armbanden en ringen, met en zon het hoofd aankleeden, met ridderorden, handschoenen, alles der nagemaakte edelsteenen, wat elke rol in het bijzonder oorringen, diademen, alles wat eischt. tot opschik kan dienen. De belangrijkste middelen om de ver Met liefde en toegenegenheid beziet een costumier de costuums, die eenmaal door be volmaken, zijn wel persoonlijking van een rol te schmink, roemdheden op tooneelgebied gedragen zijn; dit zijn voor hem reliquien." Wanneer men 't duf riekende kleedingmagazijn doorgaat, komt men in een kleine aangrenzende kamer, waar hoofddeksels van de meest uiteenloopende soorten zijn opgeborgen. Helmen uit alle tijden en alle landen, koningskronen, narrenkoppen, hooge hoeden, enz., enz.; vanuit deze kamer bereikt men de wapenkamer, waar men zich in een museum waant. Wapenrustingen, zwaarden, lansen, pijlen en bogen, geweren uit alle tijdvakken en zoo zorgvuldig op rekken gezet en aan de muren opgehangen, alsof zij ter bezichtiging opgesteld zijn. Doch niemand komt ze bekijken dan de costumier, als hij 's avonds het zwaard van Hamlet's vader of den degen van Henri de Lagardère noodig heeft! Wie geen keuze kan maken, heeft nog gelegenheid op den zolder rond te kijken, waar speren en dunne lansen van de Zuidzeelanders liggen, naast primitieve schilden, knotsen en allerlei bogen, pijlkokers en pijlen, zoowel de geverfde giftpijlen der eerste primitieve menschen, als de vergulde van den kleinen god Amorl Wat niet aanwezig is, moet nieuw, volgens keus van den artist, vervaardigd worden. Derhalve is er dan ook aan het theater een uitgebreide kleermakerij verbonden, met paskamers, voorzien van eene belichting als 'op de Bühne. In deze kleermakerij bevinden zich langs de wanden verschillende kasten, gevuld met sieraden; snorren, baarden en pruiken. Dit is de afdeeling van den theaterkapper. Het is niet gemakkelijk met betrekkelijk geringe hulpmiddelen van een jong persoon, een eerbiedwaardigen grijsaard te maken, of omgekeerd, een oud acteur te veranderen in een jongen held. Decoraties en costuums alleen, maken een stuk nog niet opvoerbaar, daartoe behooren nog meubelen, kleeden, gordijnen, aankleeding van een kamer, zooals b.v. schilderijen, vazen, bloemen en dergelijke kleinigheden, die een huis zijn gezelligheid geven. Daarvoor zorgt de requisiteur. Zijn kamer" bevat o.m. boeken, lampen, tafelkleeden, serviezen, doch ook andere zaken, pistolen, oude doozen, perkamentrollen, verzegelde brieven, lantaarns, te veel om op te noemen. De meubelen bevinden zich in de kelderruimte onder het theater; meubelen uit alle tijdvakken, vanaf de middeleeuwen tot de meest moderne, zijn daar aanwezig. Als alles besproken en afgemaakt is, begint de geheele machinerie te werken. Buitenstaanders kunnen er zich geen denkbeeld van vormen, hoe hard aan het tooneel gearbeid wordt. Nergens, in geen enkel bedrijf heerscht zulk een ijzeren discipline. Met ongelooflijke snelheid worden bevelen en aanwijzingen uitgevoerd. Ieder staat voor zijn werk! Liefde voor het vak en ijverzucht, leveren de energie, die voor 'n dergelijken werkkring noodig zijn. En slechts het feit, dat iederen avond nieuwe spanning en een zich geheel geven meebrengt, stelt de theatermenschen in staat, f risch en monter, dezen zenuwsloopenden arbeid te verrichten I De werkzaamheden nemen eenige weken in beslag en eindelijk is de dag der eerste repetitie in costuum aangebroken. Tot nu toe zijn op de verschillende repetities, deuren, ramen, trappen, enz. slechts gemarkeerd, d.w.2. aangegeven met toevallig aanwezige latten, stoelen of zetstukken (kleine stukken decor); thans worden voor de eerste maal de juiste decors gebruikt. Als in den vroegen morgen alle benoodigdheden achter op de Bühne gewenscht zijn, krabben de chancheerders zich bedenkelijk het hoofd, wanneer zij de verscheidenheid zien van alles, wat in de weinige minuten der entre actes, allemaal moet worden afgebroken, opgebouwd en klaar gezet. In dien korte spanne tijds, tusschen de verschillende bedrijven, heerscht er op het tooneel een gejaagde haast, die elke beschrijving tart. Er wordt heen en weer gerend, geroepen, met verschillende décorvakken, meubelen en requisieten gesjouwd. Dit is natuurlijk zoo'n eerste maal het ergst, omdat de tooneelwerklieden, den boel nog niet kennen, nog niet uit elkaar weten te houden en geen flauw idéé hebben, wat bij elkaar hoort 1 Eindelijk staat alles en neemt de inspicient, na den regisseur de meest belangrijke persoon der technici, met veldheersblik alles in oogenschouw. Hier ontbreekt nog wat, daar is iets overbodigs; dadelijk zijn rappe handen bezig hierin wijziging te brengen. Thans wordt het licht geprobeerd, m.a.w. tracht men den juisten stand te bepalen, zoodat de scène op haar voordeeligst uitkomt! Een gongslagl Tooneel vrij! De repetitie begint. Op de generale" repetitie, de laatste repetitie vóór de voorstelling, geschiedt alles als op de uitvoering voor het publiek. Iedereen is bij een première overspannen. De toeschouwers komen de zaal binnen. Nog eenmaal inspecteeren regisseur en inspicient het tooneel. Klaar?" klinkt de stem van den inspicient. Ja!" Eerste klap! Tweede klap! Derde klap!", dof dreunen de gongslagen! Halen!" Het voordoek gaat op, de zaal slaat donker, zoodat het helverlichte tooneel nog meer uitkomt. Het spel is begonnen! E. TERWIN. Jn Rmslerdam en Rotterdam bad dit tweetal woel «acces op. Htm dansen is beschaafd en maal ail door een goede techniek. Har aid Tiatuen oogstte hij de Salxburget VeAspiele, waar hij mei hel battel van &rnsl TÜalray en Katta Sterna meewerkte, veel succes. Hij beheerscht de oade ballettechniek volkomen en heeft zich daarbij ooft op den modernen dan* loe,,.t. Mfl geicga. TOtfymnmMi.io.»juni.rtiiiw.' rtiortji. ett*i«w.*>~*mm*m GRAMOPHOONPIATEN-BIBUOTHEEK {dimbeie^ WETERINGSCHANS 183, AMSTERDAM. Verkoop van Radio-toestellen Edison-Bell Gramophoonplaten en onderdeelen

4 Be groot reeder Roberts heeft plannen gemaakt met zijn luxe jacht Yoshiwara," eene non stop" wereldreis te maken, terwijl alle gemakken en vermaken eener wereldstad op het schip aanwezig zullen zijn. Op het jacht bevindt zich een uitgebreide kring rijke nietsdoeners, kunstenaars, aristocraten, miilionnairs, doch de meerder '. heid van het gezelschap bestaat uit oplichters, die deze gelegenheid maar al te gaarne hebben aangegrepen, om eens voor een tijdje aan de bespiedende oogen der politie te ontkomen. De manager van den reeder Stefan Martini, is kort voor het vertrek van zijn jacht, op zijn kantoor gevonden, op raadselachtige wijze vermoord. Natuurlijk zijn de personen, met welke hij het laatst gezien werd, de meest ernstig verdachten. Hiertoe behooren de reeder, Martini's geliefde, de danseres Marfa Petrowna en Killian Gurlitt, een jonge tooneeïschrijver, die met Martini een heftige twist had, omdat deze, Gurlitt's bruid, de zangeres Leonie Storm, door bedriegelijke voorwendsels tot het aannemen van een contract op het jacht, verlokte, enkel met het doel, haar den reeder in handen te spelen. Door bijzondere omstandigheden geraakt Gurlitt in de macht van den reeder en tevens ' wordt hij verdacht door de politie. Ook hij zoekt een toevlucht aan boord der Yoshiwara", waar hij Marfa Petrowna ontmoet. Zij bemint Gurlitt en weet dezen op slinksche wijze van zijne bruid te scheiden. Op het jacht spelen zich ondertusschen opwindende tooneelen af. De oplichters, die het niet langer noodig achten, zich te beheerschen, houden het eene bachanaal na het andere. Meegesleurd in dezen roes, ontspint zich tusschen Marfa Killian, Roberts en Leonie, een drama, dat zijn hoogtepunt bereikt, als de politie op het schip een overval doet. Een onbekende detective, welke zich mede aan boord bevindt, is het intusschen gelukt den waren moordenaar te ontdekken. Hij laat dezen door de politie arresteeren. Marfa, de door alle passagiers veratgoode, beroemde danseres, wordt geboeid van boord gebracht! Haar duistere plannen en haar verdorvenheid zijn aan het licht gekomen. Killian Gurlitt, van alle verdenking gezuiverd, voor eeuwig vereend met Leonie, kan met opgerichten hoofde naar zijn woonplaats terugkeeren, eene gelukkige toekomst te gemoet! flet J^CïiT DER 1 /* ZEVEN zon De nieuwe Ufa-film waarin optreden: Marfa, de danseres Kilian Curlitt Leonie, zijn verloofde.... Alfons Costa, kapelmeester, Kurt Vespermann Roberts, de reeder, Hugo Werner-Kahle De man met het litteeken, Kurt Gerron Stefan Martini.... Alfred Gerasch MARFA GEEFT OP HET JACHT EEN DANSVOORSTELLING DE POLITIE GRIJPT IN RINA MARSA EN HUGO WERNER-KAHLE (DE REEDER) IN DE BAR IZIE BIJZONDERHEDEN OMTRENT ONZE PRIJSVRAAG OP PAG. 2, 10 EN 18i NÓ *No NANETTE EEN SCENE UIT HET TWEEDE BEDRIJF In het Grand Theater te Amsterdam wordt bovengenoemde operette in 3 bedrijven van Frank Mandel, Otto Harbach en Irving Caesar door het gezelschap,,difraen" opgevoerd. De muziek is van Vincent Youmans, doch bestaat hoofdzakelijk, uit een bewerking van de twee populaire Schlagers Tea for two" en I want to be happy". De groote rol in deze moderne operette speelt het orkest. Deze jazzband stond onder leiding van den hollandschen LUIGI Dl FRAEN EN HANSI GOETZE componist Louis Metz. Hem Tot ons leedwezen moest deze dans vervallen, aangezien do bevallige Hansi haar hand ernstig bezeerde komt zeer zeker het grootste deel van het succes toe. Sylvain Poons teekent voor de regie en vervult de rol van Billy Early, den advocaat. Poons wordt van operette tot operette beter. Hij behoort thans tot de krachten, die voor een succesvolle operette opvoering onontbeerlijk zijn. Het brengen van zijn liedjes kan geen Louis Davids hem verbeteren en hij danst als een geboren balletmeester. Geen wonder, dat zijn dansje met Difraen avond aan avond gebiscerd moet worden. *~'< '&? De dansparodie met Matthieu EEN SCÈNE UIT HET EERSTE BEDRIJF van Eysden is allergrappigst en BERTHE VERZWIJFER EN JEAN JANSSENS MATTHIEU VAN EYSDEN, OMRINGD DOOR BETTY, WINNIE EN FLORA doet de zaal daveren van het lachen. Matthieu van Eysden, die de iol van Jimmy Smith vervult, trad eindelijk eens op den voorgrond. Hij is voor deze rol het juiste type en speelde zijn moeilijke rol beheerscht. Hoe licht had overdrijving hier geschaad. Wij hopen hem nog vaak m groote rollen te zien. Van de dames noemen wij Bertha Verzwijver (Nanette) en ' Lily Casani (Mary), die zich \ beide aan de moderne sfeer zeer goed wisten aan te passen. Het drietal Sientje Hamme, Nelly Ernst en Corrie Pinksen was alleraardigst en vooral de laatst genoemde bleek aan charme nog niets ingeboet te hebben. En lest best noemen wij Jean Janssens, die zijn songs met gevoel voor het voetlicht bracht en de vrouwenharten in de zaal weer sneller deed kloppen. De decors, ontworpen door Jaap van Dam, zagen er vroolijk en welverzorgd uit. De 1 5 Difraen girls dansten dat het een lust was er na te kijken. Het geheel een zeer goed verzorgd en geslaagde opvoering, die een zeer langen tijd volle zalen zal trekken. MISS COLLER, DE SECRETARESSE (LYA BOS) EN GEORGE (LOUIS ZEGWAARD) DE REGISSEUR Sylvain Poons wiens regie ten zeerste to prijzen valt

5 M'n neef Janssen had ruzie met z'n vrouw, m'n nicht. Toen de twist het hoogst was, riep hij verontwaardigd uit: ik geloof, dat je mij voor een volmaakten idioot houdt. Troost je, zei m'n nicht sar castisch, zooals we allemaal in onze familie zijn, troost je I Niets is volmaakt in deze wereld. Niet zoo bedoeld. Conducteur, moet voor kinde ren ook betaald worden, vroeg de moeder. Beneden vijf niet, was het antwoord. O, dat is prachtig, ik heb er maar drie. ONS 5PORTHOEKJE Keurvoetbal. oor de derde maal in successie was V het Spartaterrein,. ons semi-intemationaal-voetbalveld uitgekozen tot kampplaats voor de 4 keur-elftallen en de beide jeugd dito's, waaruit het Nederlandsen elftal en het ieugdelftal gekozen moeten worden voor de beide wedstrijden tegen onze ZuideUjke sportbroeders, de Belgen op 4 November a.s. Veel resultaat heeft deze 7 uur voetbal niet opgeleverd. Wat de T.C.-commissie gehoopt had, de ontdekking van eenige sterren aan den voetbalhemel, helaas, daar is niet veel van gekomen. Het eenige, dat de T.C. nu zeker weet, is, dat naast het Nederlandsen elftal minstens nog eenige andere elftallen zijn samen te stellen van gelijke kracht. Dat het roode elftal (het eigenlijke Nederlandse he elftal) een vrij poover resultaat bereikte valt niet te verwonderen, daar natuurlijk alle tegenstanders zich inspanden om een overwinning op rood te behalen. Gaan we nu de resultaten op technisch ebied eens na, dan was het voor de f.c.-commissie zonneklaar, dat v. d. Meulen nog steeds ons beste keeper is. Met deze verklaring doen we het uitstekende werk van van der Aa in niets te kort. De H.F.C.'er maakte één fout, toen hij in den wedstrijd Rood-Blauw te vroeg uitliep, overigens was zijn werk zóó subliem, dat we wat de plaats onder de lat betreft op 4 November gerust kunnen z^jn. Een tweede les, uit deze wedstrijden te trekken, is deze, dat ons larid rijk is aan goede achterspelers. Zoowel van Kun, Lelieveld als v. d. Zalm doen voor van Kol niet onder. Wat de middenlinie's betreft zijn we nu angstig zeker te weten gekomen, dat ons land geen spil herbergt. Massy heeft nog zijn oude fouten. Van Pelt, vaneerd en Grobbe deden naast vele goede ook vele slechte dingen. De N.A.C.'er Van Pelt leek ons na Massy de beste, al is ook hij geen groot speler als De Korver of Lotsy. De T.C. zal ook dit jaar Massy als spil moeten aanwijzen, als was t alleen maar om zijn heerlijk enthousiasme, waaraan op dezen dag zoo wat alle spelers, ook Massy, mank gingen. Als linkshalf stak van Heel boven zijn concurrenten uit. De Feyenoorder is een klasse op zich zelf. Bij Groen viel het spel van Schreurs minder op dan verleden jaar. Wat de rechtshalf betreft, hier waren Kools, de Ridder en van Kesteren van vrijwel gelijke kracht. Zooals gezegd zagen we op deze plaats gaarne eens een proef met Lelieveld, die in V.U.C, eigenlijk op die plaats thuishoort. Wat de voorhoede betrefjt Hier kan de T.C. met een gerust han gaan kienen, waarmede we maar willen zeggen, dat op elke plaats in de roode voorhoede net zoo goed een ander, gelijkwaardig, speler kan worden neergezet. Weber of Vermeer, Gehring of v. d. Griend, Tap of Khrin, Smeets ol Klein, Elfring of Lommen, 't is koekoek één-zang. Op de linksbuitenplaats zouden ook van Nellen en van Gelder zeer zeker evengoed voldoen als Weber. Waar we de roode spelers al zoo menigmaal becritiseerden willen we nu een kort woord wijden aan hun concurrenten. Vermeer is zeer zeker een speler met aanleg en daar van Nellen o. i. nog te jong is voor een vertegenwoordigend elftal, achten we hem de toekomstige remplacant voor Weber. De H.V.Ver heeft zijn lichaamskracht voor op den V.U.C 'er van Gelder, die overigens ook zijn partij spelen kan, als 't moet. Van der Griend is sedert het vorige jaar hard vooruit gegaan. In de eerste klasse zal deze speler zich beslist nog meer ontwikkelen. We achten hem momenteel, nu Gehring blijkbaar zijn spelpeil van voor 2 jaar niet meer kan bereiken, te verkiezen boven den Longa-man. Op de middenvoorplaats gaat het tusschen Tap en Kluin. Kluin beschikt over een formidabel schot, hetgeen hij in den laatsten wedstrijd demonstreerde door 3 doelpunten. Hij is echter nog slechter spelverdeeler dan Tap, die vooral in zijn tweeden wedstrijd weer aan 't pingelen ging en veel te weinig op links speelde. De V.U C.'er Klein is in 't veld een uitstekend speler, doch heeft geen schot en is voor doel absoluut gevaarloos. Hij maakte echter mooie openingen voor Kluin en droeg veel bij tot het succes van Gerritse. Elfring ondervindt o. i. het nadeel van steeds in de lagere regionen te moeten spelen. Hü lijkt ons ongeroutineerd tegen werkelijk prima kunsthalfs. Jammer, dat deze speler niet eens geregeld in de eerste klasse kan uitkomen, al waardeeren we aan den anderen kant zijn clubliefde. Lommen speelde twee uitstekende wedstrijden. We kennen dezen speler nog te weinig. Vertoonde hij in Rotterdam z'n gewone spel, dan zouden we willen adviseeren hem eens een kans te geven. Summa-Summarum gelooven we niet, dat ons nationaal elftal veel veranderingen zal ondergaan. Daarvoor zijn de spelers te veel gelijkwaardig. Voorhoedespelers, die zichzelf kiezen (Dé Kessler, Mannus Francken, Snethlage, Wekker) hebben we niet meer. Bü de jeugdelftallen is ons v. d. Voort (H.D.V.S.) opgevallen. De T.C. houde hem in de gaten. JAN VAN ZANT. Om woest te worden. Marie had een kostbaar stuk laten vallen. Mevrouw was woedend. Maar Maiie, zeg dan in 's-hemelsnaam hoe de vaas gebroken is. Marie, heelemaal van streek: In allemaal kleine stukkies, mevrouw. Vriendelijk." oordeel. Men beweert, dat deze tenor Caruso kan vervangen. Zeker. Maar dan alleen in z'n grail De voordeelen van vrouw zifn. Dames, zei m'n vriend de Bruin, hebben veel voor op mannen. Zoo, zei juffrouw de Zwart, bij voorbaat verheugd. Ja, ging de Bruin verder, ze hoeven op geen tooneelschool geweest te zijn, om scènes te kunnen maken. Het heeft niets geholpen. Is je broer erg veranderd sinds hij een jaar in Amerika is geweest? Eerlijk gezegd, neen. Hij denkt wel dat hij 't is, maar hij is 't niet. Elk oogenblik zegt hij: Goeie deugd, wat was ik vroeger een gek... Ook op p«ni. 2 en IS xiia In» zcndlnden afgebeeld Inzending No. 32 De ware vreugde. Toen Hans om de hand van Else vroeg, zeiden d'r ouders toen direkt ja"? Meer nog. Ze zeiden Halielu... ja! De beste methode. We hadden 'n hond en... woonden op een bovenhuis. Een combinatie, die niet buitengewoon gelukkig is. Dus stelde m'n man voor om ons van den hond te ontdoen en zei, onvriendelijk zooals mannen zijn: Zeg Jeanne, hoe raken we dat mormel kwijt. Zulle we het weggeven? Niet doen, man, dan wilgeen mensch het beest hebben. Bied het je vrienden aan als een koopje voor flio.. Afdoende beoordeeling. Jonge dame, die de aspiratie heeft eens als zangeres op te treden, vraagt nadat zij gezongen heeft aan een criticus, bekend om zijn onverbiddelijkheid. Vindt u, dat ik een sopraanot een contraltostem heb...? Kort en bondig was het antwoord: Neenl Hij niet. Ik geloof dat je bang bent, Keesje, om alleen naar boven te gaan. Neen hoor, zei Kees. Gaat u maar gerust mee, dan zult u zien dat ik niet bang ben. Hoe wist ze dat? Moesje en kleine Liesje zitten in de tram. Op de bank aan den overkant een neger. O, moesje, kijk die m'nheér ereis een zwart gezicht hebben, zegt Liesje, die heeft zich van morgen zeker niet gewasschen. Mag je niet zoo hard opzeggen, Lies. En dan, die m'nheér heeft niet alleen eenzwart gezicht, die is heelemaal zwart. Waarop Lies,, tot groot genoegen van alle overige passagiers, met een hoog stemmetje vraagt: Heelemaal zwart, op z'n heele lijf... Maar moesje, hoe weet u dat? Hij had d'r een. Heb jij wel eens gehoord van een machine, waarop je kunt zien of iemand liegt. Ja zeker. Erger nog, ik ben met zoo'n apparaat getrouwd! Inzending No. 33 Lachend Een reis naar Berlijn is «te prijs!

6 HANS JUNKcR- MANN als OVERSTE WtlDLINGEN De Aafa iilm te Amsterdam bracht een film in ons land, waarin de hoofdrollen door Harry Liedtke en Maria Paudier vervuld worden. De inhoud is als volgt. Seppl Sterz (Harry Liedtke) is een kranig officier, die echter aan zijn vriendin Nicki Pichalec (Hanni Weisse) zijn geheele gage offert. De overste van het regiment ziet dit met leede oogen aan. Zoodoende is er tusschen overste en luitenant voortdurend een gespannen verhouding. Pichalec heeft veel toiletjes noodig en toiletten kosten veel geld. Een tante van Sterz is in Zwitserland gestorven en laat haar neef een floreerende heerenmodezaak na. Deze zaak wordt door de mooie Mizzi (Maria Paudier) gedreven. Overste Weidlingen (Hans Junkermann) behoort tot de vaste klanten. Zoo is dus onze luitenant plotseling handelaar in dassen geworden, wat hij natuurlijk angstvallig verborgen houdt. De materieele voordeelen zijn echter niet te versmaden. Mizzi wordt verliefd op haar patroon, deze vermoedt echter niets van haar teedere gevoelens. Mizzi en Pichalec krijgen twist en Seppl ontslaat Mizzi. Een nieuwe verkoopster komt, maar de klanten zijn spoorloos verdwenen. De zaak loopt niet ^~iet TIEFJEvAhDEM ' LuiTETfAnT AAFAmeer. Mizzi ontbreekt. Door verschillende trucs lukt het Mizzi eindelijk Seppls aandacht op haar te vestigen. Hij wordt op haar verliefd en bijna was men reeds aan het gelukkige einde. Allerlei verwikkelingen leiden er echter toe, dat Mizzi aan de ernstige bedoelingen van haar minnaar twijfelt en uit ' J^v^J^^^tfa^jP^^^M'' m HARRY LIEDTKE EN MARIA PAUDLER MARIA PAUDLER EN HANS JUNKERMANN ^^^TI 1 KTJ ^WkTtY 1^ & H Ijkfo ' I *3JJ«k. "~ "" '.^^^^il \ ^ ^ ^ B>pi È - m wanhoop valt zij den overste in de armen, die juist voor zijn luitenant een goed woordje kwam doen. Seppl is door deze gebeurtenissen totaal ontmoedigd. Hij verlaat den dienst. Mizzi komt weldra tot de ontdekking, dat zij Seppl verkeerd beoordeeld heeft, doch nu is zij met den overste verloofd. Deze bemerkt echter spoedig, waar de schoen wringt en geeft haar edelmoedig haar woord terug. Seppl en Mizzi worden een gelukkig paar. iïïft«k^w S' fcè.heerenmode" WÉ*ËË 1 ^H fl^h «wsfiblfrw MIZZI IN EEN UASTIGE SITUATIE OVERSTE WEIDLINGEN DE UNIVERSAL TE AMSTERDAM BRENGT DEZE JOODSCHE FILM IN ONS LAND few York de smeltkroes van de wereld... Wij maken kennis met de familie Levine, bestaande uit George Levine, de vader, diens echtgenoote, Flip Levine, zijn zoon, en Betty Levine, zijn dochter. Vijftien jaar geleden emigreerden zij uit Rusland en trokken naar New York city. Drie families. De eene vestigde zich als slager, de tweede als kruidenier en de derde als broekperser. George Levine, de broekperser" was met zijn keuze niet tevreden, Voor zijn beide kinderen had hij iets beters bedacht. Zijn zwoegen had maar een doel, om zijn kroost een goede toekomst te verschaffen. Zooals dit meer voorkomt ontgroeiden de kinderen aan hun omgeving en schaamden zij zich, om vrienden en bekenden in de ouderlijke woning binnen te voeren. Na een heftige woordenwisseling tusschen vader en dochter zien wij Betty haar familie ***. verlaten om mtrek bij haar vriendin te nemen. f. De oorlog is uitgebroken, en alle amerikaansche jongens ' worden als vrijwilligers opgeroepen. Het is voor de familie Levine een hard gelag, wanneer zij hun eehige zoon als vrijwilliger zien dienst nemen. Betty die in dien tusschentijd sympathie heeft opgevat voor een neef van haar vriendin, ziet tot haar spijt dat ook deze als officier in het leger wordt ingelijfd. Flip die zich door zijn durf en moed onderscheidt redt in een veldslag zijn officier, met opoffering van zijn eigen leven. Vader en moeder Levine krijgen kennis van deze treurige tijding en dragen de slag met groote moeite. Hun dochter Betty heeft weder intrek genomen in het ouderlijke huis om het verlies van Flip te verzachten. De oorlog is voorbij en de militairen keeren huiswaarts, heelhuids of verminkt. Alle lamilieleden staan de soldaten op te wachten en de familie Levine die daar ook bij staan, zien hun i zoon in gedachten ook huiswaarts keeren. Hugo die nu de hand komt vragen van Betty wordt door toeval gewaar dat het Betty's broer was, aan wien hij zijn leven te danken heeft. Zij ouders die tegen dit h' opzien, brengt hij aan hi stand dat het door een komt dat hij nog in he is, waardoor het verhat als dit behoort in een { film, eindigt met een kig huwelijk. Indien U meent HET BESTE gezien te hebben, dat er op nlmgebied bestaat, dan heeft de WILTON METRO GOLDWYN alhjd NOO BETERE FILMS D( Jazz^Zanger, 's werelds grootste succesfilm met AL JOLSON komt

7 GEBRUIKT QN(fc>MPLE:&T V&MlAAL:^VLU(nT&LINC& PEP HALF POND ÖEKARMD in DE BLUEBAMD FABRIEKEN OOIT Q MARGAHMEr Maar waarom niet? U gebruikt in Uw huishouding wel verschillende vetten en oliën. Plantenvet bijvoorbeeld en plantaardige oliën, zooalsslaolie. en ook gebruikt U rnelk: Welnu van de fijnste oliën en vetten met melk gekarnd, wordt Pw bereid. Als U het eene gebruikt, waarom dan niet het andere. Zet Uw vooroordeel opzij. Gebruikt Jfeïï Slechts- één kwartje per half pond. MARGABIME VOOR ALLEN Het leek wel een nachtelijk tooneeltje in 't land der feeën. De beide oevers der rivier schitterden door de vele aangebrachte gloeilampjes; vroolijk versierde, ranke vaartuigen gleden zachtjes af en aan en hun lichtjes weerspiegelden zich in het water. Men hoorde allerlei vroolijke wijsjes, het ratelend geluid van 'n draaimolen, afgebroken door schel gefluit en het gekras van goedkoope gramofoonsi Bij den steiger van de uitspanning de Oude Zwaan" lag een menigte kleine bootjes en in den tuin was een bont gezelschap van vroolijke jongelieden bijeen. Denis Wedburn baande zich een weg door de dichte menigte naar den waterkant. Nadat hij van zijn vrienden afscheid had genomen, wilde hij huiswaarts keeren en zocht zijn bootje, dat doox de vele nakomers wat terzijde was geschoven. Om het te bereiken, moest hij over verscheidene andere heenstappen. Op het dek lag een stapel kussens en xeisdekens verward dooreen; straks bij het schuitenhuisje, waar hij zijn boot opberg zou hij alles wel netjes opruimen. Hij nam de riemen en wilde ex een flinken gang in zetten. Juist had hij afgestooten, toen een stem fluisterde: Het spijt me vreeselijk", en de hoop kussens en dekens omhoog ging en uiteen viel. Wedburn viel bijna om van den schrik. Daar tegenover hem stond het liefste meisje, dat hij nog ooit had gezien. Ze was klein en donker, met een fijn bleek gezichtje en had groote bruine oogen. Het spijt me vreeselijk," herhaalde ze; maar maar." Heelemaal niet," lachte Wedburn. Het doet er niet toe. Het zou iedereen kunnen overkomen in een verkeerde boot te stappen. Als ge me wilt zeggen, waar de uwe ligt." Met haar wijsvinger tegen haar lippen gedrukt, viel zij hem in de rede: Verberg me! Ik vergiste me niet. Ik deed het opzettelijk ik ik geef 'me aan uwe genade over. Breng me om 's hemelsnaam ergens heen! Ze zitten mij na en het was mijn eenige kans, de eenige plaats, waar ik me kon verbergen. Ik vertrouwde er op, iemand te vinden, die me zou willen helpen". Wedburn was een eenvoudige jonge man, die in zijn eentonig leven van jongmensch, dat iëderen dag naar zijn kantoor in de City trekt, nog nimmer een dergelijk avontuur had beleefd. Hij beheerschte zich echter en nam de roeispanen op. Wees maar niet bang", Foto Godfr. de M. VAN WARMELO De knappe acteur, aan het gezelschap de Speeldoos verbonden sprak hij, ik zal alles doen om u te helpen". Er kwam een zachte glans in haar oogen, toen ze in de zijne blikten : Ge zijt heel goed", fluisterde ze. Wat kan ik voor u doen?" Breng me ergens heen; smokkel me het station binnen, als ge kunt!" Hij knikte. Ik zal m'n best doen. Ik -ik ik wil u niet met vragen lastig vallen, maar als ik u moet helpen, zou ik toch moeten weten, wien ge wilt ontloopen?" Ze kwam naar hem toe. De politie en -en anderen", fluisterde ze. Wedburn schrok. Ze zag er zoo onschuldig en lief uit; hij kon onmogelijk kwaad van haar denken. In orde", sprak hij; we zullen ons best doen". Ge zult zelf gevaar loopen", mompelde ze. In orde, hoor!" zeide hij nogmaais. Ze keek hem aan en het bloed vloog naar zijn wangen. 't Is prachtig van u", sprak ze. Zijt ge niet vreeselijk bang, dat ge iets verkeerds doet?" fbbêbsemammamsm" ~ KUNST IN ZEEUWSCH-VLAANDEREN Ter Neuzen, het stadje gelegen in Zeeuwsch-Vlaanderen, bezuiden de Schelde beschikt sinds een paar jaren over goede gelegenheid, waarop verschillende provincieplaatsen met grootere bevolking met recht jaloersch kunnen zijn. In verband met de ligging en den verren afstand, schijnen de Hollandsche gezelschappen huiverig alhier op te treden. Men vindt daarin echter vergoeding door het optreden van de beste Vlaamsche gezelschappen o. m. van den Kon. Ned. Schouwburg uit Gent, terwijl men hierboven een afbeelding ziet van het Concert- en Bioscoopgebouw, dat ruim 500 bezoekers kan bevatten, met daarvoor het personeel en het gezelschap, van de Folies-Bergere (Volksschouwburg) uit Brussel, dat twee zeer geslaagde opvoeringen gaf van de operettes,de Schoone Poolsche" en..de Orlof', De beide vrouwelijke hoofdpersonen. Mevr. Nini Verschoote en mevr. Manon Latour werden danig in de bloemetjes gezet. Hij schudde het hoofd. Neen; waarvan men u ook mag verdenken ik ben er heel zeker van, dat ge onschuldig zijt. Ik weet niet, hoè ik dat weet; maar ik weet het zeker!" Maar stel eens, dat ik werkelijk schuldig ben!" Ik geloof het niet. Bovendien ge zijt bij mij om hulp gekomen. Ik heb zoo vaak gedacht, dat als een ontsnapte veroordeelde me verzocht hem te verbergen, ik het doen zou, wat hij ook zou hebben misdreven. Luister eens, miss Smith " Miss Smith?" Nu ja, ik moet u toch een naam geven en u zult me toch zeker niet met uw waren naam bekend maken. Dus miss Smith! Als ge den laatsten trein wilt halen, hebben we niet al te veel tijd. We moeten dus eerst eens overleggen. Vooreerst doe uw hoed af; trek mijn trui aan en sla mijn sjaal over uw hoofd. Dan zal niemand u herkennen." Zij deed, zooals hij haar gelastte en even zag hij een vroolijk licht in haar oogen, toen ze de das om haar haren strikte. En nu moeten we zien, hoe we ongemerkt aan het station komen. Het beste lijkt mij, bij het kennisterrein te landen; aan het eind ervan is de weg, die ons binnen enkele minuten er heen voert". Als er maar geen agent bij het hek staat! Waar kan ik blijven, terwijl gij op verkenning uitgaat.'" Ze waren nu den oever genaderd, waar de stoomcaroussel onder begeleiding van 'n orgel vlug ronddraaide. Ga daarin, terwijl ik rondkijk. Niemand zal acht slaan op een meisje in een trui; ga op een der binnenste paarden zitten, dan zal men zeker niet op u letten". Ge zijt heel verstandig, ik denk ook, dat dat het beste zal zijn. Kijk goed, of er politie aan den uitgang staat en of ge ook mannen ziet, die grijze dassen met gouden en zilveren strepen dragen". Denis beloofde haar, nauwkeurig het terrein te verkennen. Ik zal nu vlak bij den molen landen", sprak hij; ge kunt dan uit de boot op een der paarden springen. Als mijn MIJNH 0 tfdserv a ARD rs 'p-j tabletten

8 pj^jtk onderzoekingstocht is afgeloopen, kom ik hier terug' en kunt ge me weer bij de boot vinden. Kom dan naar mij toe, tenzij ik m'n hoofd schud". Ze knikte, ten teeken, dat ze hem had begrepen. Toen de molen stopte, landde Wedburn en het meisje sptong uit de boot, juist op het platform. Hij zag haar op een houten paard plaats nemen; toen staple hij door de menigte. Er waren zooveel agenten op het terrein, ook de uitgang werd bewaakt dat hij tot de conclusie kwam, dat het op het water veel veiliger. was. Gejaagd keerde hij naar den molen terug en wachtte aan den waterkant, zooals was afgesproken. Het meisje zag hem dadelijk en kwam naar hem toe. En?" vroeg ze. Het zit vol met agenten; ik denk, dat we beter " Hij kon zijn zin niet af maken, want plots stoof een jonge man in roeikostuum op hem af; hij droeg een das met gouden en zilveren strepen en twee jongelieden met dezelfde dassen getooid, holden achter hem aan. Eindelijk hebben we je gevonden!" schreeuwde hij tot het meisje en zich tot Wed burn keerend riep hij: Drommels mijnheer, wie zijt gij?" Zonder zich ook maar even te bedenken, sloeg deze met zijn vuist tegen de kaak van den jongen man, die daar door tegen zijn naderende vrienden aanwaggelde en toen voorover tusschen de menigte viel. Wedburn hoorde hoe het meisje in de boot klauterde; dadelijk volgde hij haar en juist was hij van den wal gestoken, toen hij voelde, hoe een hand den rand van de wherry greep. Hij nam een roeispaan, sloeg ertegen en de hand verdween. Daarop ging hij er ijlings van door. Hij had niet meer dan vijf a zes slagen gedaan, toen hij meende te hooren, dat de drie mannen in een andere boot stapten. Even keek hij om en bemerkte, dat er ook een dame bij hen zat. Zij schreeuwde hem toe: Stop! Stop!" Dat zal nog eens een race worden", zeide hij tot het meisje. Als ge roeien kunt, help dart een handje". Langzamerhand kwamen zij hun achtervolgers een flink stuk vooruit. Je hadt je hadt hem niet tegen den grond moeten slaan", sprak het meisje. Zou die stomp tegen de kaak veel pijn hebben gedaan? Weineen; 't maakte hem even wat suf. Als ik hem tegen het oor had gestooten, had het erger geweest", stelde hij haar gerust. DE JEUGDIGE KRACHT Het nieuwe portret ilat einze medewerker Godfried de Oruot met zijn hekem freni.'iliteit. vai, V w! ''., n l.'ju. ile 7ö jnrigr ie:uil.'> nlmemtnousiastem U. I. tv i\ottrruam. üe IK>>>;JI,J,,CII iti de film Anna kjiei.inu worden vervuld door John Gilbert en Greta Garbo. Het adres van Ramon Navairo is: Metro Goldwijn, Mayer Studio Cul. er City, Californië. ü. H. re Amsterdam. Het adres \an Adelqui Millar is: Whitehall films. Londen. O. /. te Rotterdam. Deze rol in Zeemansvrouwen" wordt vervuld door Earle Fox.'Het adres van Mary Astor is: First National Studio Burbank, Californië. N. d. /. te Amsterdam. Ossi Oswalda filmt thans in Engeland. Zij is in Pankow bij Berlijn geboren. Haar eerste filtnengagement was bij de Union N G. te Den Haag. Hans Ferdinand lunkermann is in Stuttgart geboren. Hij is getrouwd met de actrice ulia Serda. Heeft ook in Holland gefilmd. Zijn adres is Berlijn Charlottenburg Fasanenstrasse 21. A. d. H. te Groningen. De filmacteur Walter Leo Slezak is in Weenen geboren. Was eerst bankbeamte. Kwam door den filmregisseur Michael Kertesz aan de film. Zijn adres : BerlijnJ Friedenau, Stierstrasse Lya te Hengelo. De ware naam van den filmregisseur Victor Sjóstróm is Victor Hartmann. G. B. te Den Haag. Hierbij de gevraagde adressen : George Bancroft: Paramount Famous, Lasky Studio, 5451, Marathon Street, Hollywood. Mary Philbin ; Universal Studio, Universal Ciiy, Californië. Heinrich George, Kolilhasenbrüch bij Berlijn, Baeckestraat 6 Gr. j. te Haarlem. Livio Cesare Pavanelli is in Bologna geboren. Hij is getrouwd. Speelde zijn eerste filmrol in Adres: Berlijn, Kalckreuthstrasse 16. Filmenthoesiast te Alkmaar. Het adres van: Elsa Wagner is Berlijn Halenoll, Lützenstrasse 7; Eduard von Winterstein, Berlijn. Char ' ittenburg, Niebuhrstrasse 8. HET TE ROTTERDAM O, gelukkig; je moet niet denken, dat ik ondankbaar ben. Ik vond je echt kranig!" Hij zeide niets, maar genoot van die heerlijke oogenblikken. Wat was het leven mooi! Hoe heet je eigenlijk?" vroeg het meisje. Denis Wedburn", antwoordde hij. Ze sprak hem bij zijn voornaam aan. Wel Denis, waar breng je me heen?" Over het water naar Crutchford. Daar kunt ge den trein naar Londen nemen. Het is niet verder dan een kwartier. We zullen onze vervolgers gemakkelijk verslaan". Het meisje lachte zacht. Wat is er?" vroeg Denis. Ze keek hem niet aan, maar roeide rustig voort. Ik ik zal het je vertellen, voordat we scheiden", mompelde ze. Ik zou kunnen gillen van pleizier. Denis, je bent een schat! We zijn hun prachtig ontslipt! En ik ben zoo blij, dat je dien man geen pijn deed. Hij is zoo kwaad niet en bovendien was het heel natuurlijk dat " Zij brak den zin af, toen ze zag, hoe Wedburn de wenkbrauwen fronste. Voor we van elkaar gaan", voegde ze er aan toe, zal ik je zeggen, waarom ik zoomoest, lachen". Een paar minuten later landden zij te Crutchford. Er was niet veel tijd meer, wilden ze den laatsten trein halen. Wedburn riep een juist passeerend leeg rijtuig aan en zij stapten in. Binnen ontdeed het meisje zich van trui en sjaal, gaf ze haar redder terug en zette haar eigen hoed weer op. Nu is alles voorbij!" zuchtte ze. Hij boog zich tot haar over. Zie ik je nog terug?" waagde hij. Ik zou wel willen", zeide ze oprecht. Ik heb je zooveel te danken, dat dat ik je nog eens weer zou willen ontmoeten. En ik ben je een uitleg schuldig, die ik je aanstonds zal geven. Ik ik twijfel er aan, of je me zult vergeven!" Wedburn lachte. Er zal niet veel te vergeven zijn", sprak hij. Ik heb dit alles heel prettig gevonden! Heusch? Ook, dat je dien armen Arthur zoo hebt geslagen? Nu, wees dan niet boos. Het was alles een grap!" Een grap!" Ja; mag ik me aan je voorstellen, Mr. Wedburn lady Eileen Dexterly". Hij schrok en kromp onmerkbaar ineen, daar hij den naam kende en wist, dat lady Dexterly de dochter van een markies was. Zie je", ging ze verder; ik beloofde mijzelf een prettigen dag en 't werd een vervelende. M'n broer, een ander meisje, twee vrienden en ikzelf kwamen per auto hierheen om naar de kermis te gaan. Ik had genoeg van al onze gewone amusementen en wilde eens wat anders. Ik dacht eens echt pleizier te maken, maar de anderen waren onmogelijk vervelend. En 't werd hoe langer hoe erger. Ik wilde in den draaimolen en ze wilden mij niet laten gaan. Alsof het wat gehinderd had! Niemand kent ons toch hier! Toen kreeg ik een dolle bui en liep van hen weg. Ik had er genoeg van, zoo netjes te zitten en te zien, hoe anderen wel degelijk pleizier hadden. Ik wilde een echt avontuur; ik zou hen schrik aanjagen! Zoo liep ik in je boot en verzon dat verhaal. Ik verknenterde me het was zulk een nieuwe gewaarwording in de boot van een vreemden man te zijn en voor te wenden, dat de politie mij zocht. Het was de grootste emotie, die ik ooit heb gehad 1 Voor het eerst in mijn leven, heb ik geleefd!" Wedburn grijnsde. Ik ben blij, dat ge u zoo hebt geamuseerd", zeide hij. Dat was dus zeker uw gezelschap, dat ons volgde?" Ze knikte vroolijk. Wie weet, wat ze denken! Het leek wel, of ik met een vreemden man wegliep! De man, dien je hebt geslagen, is Arthur, arme oude Arthur, een vriend van mijn broer". Het spijt me", bromde Wedburn; ik zal hem mijn excuses moeten aanbieden". Als je hem werkelijk geen pijn deed, komt het er niet op aan; het was niet kwaad voor hem, dat hij even zijn waardigheid verloor. Mr. Wedburn, ik ben u zeer dankbaar, ik heb echt genoten. Als u niet aardig was geweest, had ik stellig veel spijt van alles gehad. U is toch niet haatdragend?" Wel neen; ik heb er evenveel van genoten als u, alleen " Wat, alleen?" Nu het spijt me, dat u lady Eileen Dexterly is". Zij begreep heel goed, wat hij bedoelde. Kom ons eens bezoeken", zeide ze. We blijven nog drie weken in de stad". Ik ben slechts een gewone stadsjongen", mompelde Denis en Parklane hgt heel ver van Fenchurch street". Een half uur met de bus", plaagde zij hem. Hij keek haar even aan en wendde toen den blik af. Ge weet heel goed, dat ik dat niet bedoel. We zullen aqn het station afscheid nemen, het is beter, dat ik u niet meer zie". Zij schoof wat dichter bij en raakte zijn arm aan. Hij gevoelde, dat zij hem aanzeg; zelf waagde hij het niet, haar aan te zien. JACK SMITH Na gedurende een maand voor een enthousiast publiek en uitverkochte zalen in het Deutsches Künstler Theater te Berlijn te zijn opgetreden, werd de wereldberoemde Jack Smith, tegen een ongelooflijk hooge gage, door baron de Rothschild te Parijs uitgenoodigd twee soiree's te geven. De heele Parijsche pers was zonder uitzondering vol lof, zijn optreden leek wel een wereldgebeurtenis! Zijn onvergeevenaarde manier van zingen en het doen uitkomen van zijn meest bekende liedjes als: To night my night with babv; Poor Papa; Pretty little Baby e.a. brachten evengoed als het diiitsche Publiek, de parijsche Haute" in extase. Het is het Concertbureau.(acq. Elto gelukt Jack Smith voor een optreden te engageeren. Waarom?" drong zij aan. Ik dacht, dat wij vrienden zouden worden". Ik behoor niet tot uw stand", zeide hij eenvoudig, en ik bezit niet de middelen, om mij daarin te begeven. Ik weet niet, of u mij begrijpt. Mannen, zooals ik, moeten op hun kantoor werken voor hun bestaan". Ze viel hem in de rede. Mannen zooals jij", riep ze uit. Zal ik je eens wat zeggen, Denis Wedburn; van alle mannen, die ik ken, ben jij de eenige, die het risico zou willen nemen, een onbekend meisje te helpen aan de wet Foto Godfried de Groot BELLA HOPMAN Een violiste, die, ondanks haar jeugd, zich in Nederland en daarbuiten den naam van een der besten heeft weten te verwerven. te ontkomen, zooals jij hebt gedaan, toen je me hielp en nog aan mijn onschuld geloofde. Er zijn niet veel mannen, die zouden doen wat jij deed voor een vreemde, terwijl je toch gevaar hep, voor een medeplichtige te worden aangezien. Ik dacht, dat ik een vriend had gevonden, maar je wijst mijn vriendschap af. Je wilt me zeifs niet komen bezoeken!" Even aarzelde Denis, raapte al zijn moed bijeen en keek haar recht in haar donkere oogen. Luister", sprak hij; we zouden geen vrienden kunnen zijn. Je bent het mooiste en liefste meisje, dat ik ooit heb ontmoet. Als ik je terug zou zien, zou ik van je gaan houden... Het zou lastig voor jou en vreeselijk voor mij zijn. D&n zou je begrijpen, dat de afstand tusschen Park Lane en Fenchurch street meer is dan drie stuivers kosten voor de bus Begrijp dus, lady Eileen, dat het beter is, wanneer we elkaar aan het.station vaarwel zeggen. We hebben een prettigen tijd gehad en gij hadt uw avontuur. Morgen zal het voor u slechts een herinnering zijn". Het rijtuig stopte voor het station. Denis nam een kaartje en bracht het meisje in een leege eerste klasse coupé. Ze wilde hem het geld teruggeven, maar hield niet aan. toen hij weigerde. Door het raampje reikte ze hem de hand. De conducteur floot en de trein zette zich in beweging. Toen zij afscheid hadden genomen, zeide ze nog: Dus je wilt me niet komen opzoeken?" Met een droeven glimlach keek hij haar aan.,ja, je zult stellig komen", vervolgde ze, als je meent, wat je daareven hebt gezegd. Denk er aan, de aanhouder " Ja, ja", spoorde hij aan en liep hard om den trein bij te houden. De aanhouder wint", riep zij lachend en trok haar hoofd van het venster terug; maar voordat de trein om den hoek verdween, zag Wedburn haar handje met een witten zakdoek wuiven. Park Lane en Fenchurch street", mompelde hij. Maar wat doet dat er eigenlijk toe! Bij slot van rekening ben je ook maar een gewoon lief meisje. Eileen; en ik zal zooveel mogelijk trachten, dien afstand te overbruggen". Heeft u ook al een serie van onze boeken 1 Voor elk abonnee dien gij ons zendt, hebt ge icchl op één boek

9 tftfm ^-^^^^^^^^^^ ^^^^ Het stuk d< et erwachen" d< geen Wedekil d engelsche sh k als Wedekin< Prachtig zijn* d vele momenten aan Frühlingstn, maar van Druten blijkt nog (te zijn. Het probleem wordt in dit jheel wat minder cru behandeld, lit in zijn mooi tooneelwerk deed. engelsche school toes tanden in dit werk geschilderd en het verwondert ons niet dat Young Woodley in Londen avond aan avond volle zalen. Het Ned. Indisch Tooneel heeft dit moeilijke tooneelwerk subi opgevoerd. Ieder der medespelenden bleek ten volle voor hun la: N taak berekend. Tilly Lus wist steeds den zuiveren toon te vinden om de opstandigheid en liefde dezer vrouw tot uiting te brengen. Ook Nico de Jong als haar koude en steeds correcte echtgenoot was prachtig. Hoe meesterlijk was zijn spel in zijn woede en hoe voelde men zijn steeds groeiende angst voor een schandaal. Jan C. de Vos Jr. zagen we eindelijk weer eens in een voor hem passende rol. Hij heeft alles mee voor de uitbeelding van de jonge Woodley. Cor Ruys speelde de vader en gaf in samenspel met Simmons en Laura prachtige momenten te genieten. Louis Borel, de vertaler van dit stuk speelde voor het eerst een belangrijke rol en verraste ons door een buitengewone begaafdheid. Voor de verdere medespelenden niets dan lof. Puberteit beloofd een repertoir stuk te worden waarvan Cor Ruys en de zijnen nog lang pleizier zullen beleven. "\(\.\.yl,\jl^ udenei Oor het Ned. Indisch Tooneel wordt dit D< tooneelstuk geschreven door John van Druten en vertaald door Louis Borel, opgevoerd. De première in de Princesse-Schouwburg te Den Haag was een succes. Het weder-optreden van de begaafde actrice Tilly Lus had in geen beter voor haar passende rol kunnen plaats vinden. j7arv C <U V05 Jr. VAN KATMAPiNA BUSH Tegen den morgen sliep ze in en werd met schrik wakker toen haar wekker afliep. Haar gelaat stond strak als marmer. Geen spoor van droefheid was er op te bespeuren, toen zij aan de familie-ontbijttafel verscheen. Fred kibbelde met Gladys, een zuster een jaar ouder dan zij. die wink_eljuffrouw was in één der eerste kleedermagazijnen-. Matilda, de oudste, trachtte de zaak te sussen, terwijl ze een scheur dichtnaaide in een jurkje, dat Ethel, de jongste, heden nog aan moest doen voor ze ging naar de school voor jonge dames". Intusschen zat deze jeugdige spruit in een zeer vuile gebloemde japansche morgenjapon saucijsjes te nuttigen. Er lagen kruimels op de tafel en stroop. Het kleine hitje voor alles bracht juist in een tinnen koffiekan de onsmakelijke koffie binnen. Toen vader nog leefde, had men 's morgens altijd thee gebruikt en Matilda begreep eigenlijk niet, waarom Fred, na een uitstapje naar Boulogne op een vacantiedag van de Bank, op koffie was blijven aandringen. Maar zoo was het altijd. Als Fred iets wilde, moest het gebeuren zelfs al hield men niet van koffie 1 Katharina Bush had niet veel op met haar familie. Zij was niet mededeelzaam van natuur en vrij onbarmhartig. Moest zij van hen houden, omdat ze toevallig haar broers en zusters waren? Zij had toch niet gevraagd om in hun kring geboren te worden! Zij waren - altijd heel anders dan zij geweest. Het was auerdolst belachelijk en onlogisch, om van haar genegenheid te verlangen alleen terwille van dit geboorte toeval, redeneerde ze. Matilda, de oudste, die voor hen allen een moeder geweest was, nam een klein plaatsje in in haar hart. Arme, ouwe Tild," noemde zij haar zuster, de grootste oude dwaas, die bestond" en Matilda vergoodde haar lastig zusje Katharina. Nu Katharina's oogen open waren gegaan, schenen allen haar nog onmogelijker toe. Die koffie is ongenietbaar bocht 1" zei ze, haar kopje wegschuivend. Het lijkt juist zooveel op fransche koffie als Ett op een japaneesche, met die vuile ochtendjapon aan." Wat weet jij van fransche koffie af, zou ik wel willen vragen? Zeg!" zei Bert, de broer, die juist onder haar stond in leeftijd. Ben je soms eventjes naar Boulogne overgewipt, zooals de gouverneur?" Ik wenschte wel, dat je mij niet meer de gouverneur noemde, Bert!" bracht mijnheer Frederik Bush in het midden, even zijn kibbelpartij met Gladys onderbrekend. Mabel vindt het hoogst onaangenaam. Ze zegt, dat het nergens gebeurt en ze houdt niet van matrozentaal." Maar Albert Bush wuifde hem met een half saucijsje aan zijn vork toe, terwijl hij het uitschaterde. Hij was de grappenmaker der familie, en Ethel lachte mee. Wanneer het niet in haar smaak viel, antwoordde Katharina nooit op hun opmerkingen. Het was nutteloos haar den handschoen toe te werpen, hij bleef steeds liggen. Zelts op Matilda's bemerking, dat ze toch vroeger altijd de koffie zoo gedronken had zonder er iets op af te keuren, bewaarde ze het stilzwijgen. Wanneer zij eens geweten hadden, hoe beteekenisvol dat woord vroeger" haar dien morgen in de ooren klonk. Zij at haar geroosterd brood op en begon zich tot vertrekken gereed te maken. Zij waarschuwde Gladys niet, dat het ook voor haar tijd werd, wilde zij niet te laat komen. Dat was de zaak van Gladys en met andermans zaken bemoeide zij zich niet. Toen ze de kamer verliet, zei ze tot Matilda. Ik zou graag van avond als ik thuis kom de kachel aan willen hebben in mijn kamer. En voortaan altijd. Reken maar uit, hoeveel het kosten zal. Het extra werk voor Emile er bij geteld. Ik zal het betalen." Waarvoor is dat nu noodig, kind?" vroeg Matilda verbaasd. Het is j>as October. Niemand heeft ooit een kachel aan voor November, zelfs niet in de zitkamer, laat staan in een slaapkamer. Het is dwaas liefste!' Daar heb ik mij niet aan te storen. Ik wil het graag en daar komt het alleen op aan. Ik heb iets te doen en ben niet van plan om te bevriezen. Matilda begreep, dat haar redeneeren niets zou baten en gat het dus maar op. Niet te vergeefs had ze twee en twintig jaar met Katharina omgegaan. Ze" heeft veel weg van vader," zuchtte ze en begon het kleine dienstmeisje te helpen met het opruimen van de ontbijttafel, nadat allen vertrokken waren naar het West End". Zij pochten er steeds op, dat ze allemaal daar hun werkkring hadden, op de City werd laag neer gezien door hen. Ja, zij heeft vader's aard, niet dien van moeder. Wat vader wilde, moest gebeuren. Thed heeft het ook, maar lang zoo erg niet als Kitty! Wat zou ik blij geweest zijn, als zij zich met Charlie Prodgers verloofd had en goed en wel getrouwd wasl" Weer zuchtte ze en ging bij het raam zitten om te genieten van het heerlijkste wat de dag haar brengen kon, het feuilleton in de Morning Reflector. In deze korte oogenblikken vergat ze al haar huiselijke bekommernissen, alle geldzorgen, om geheel en al op te gaan in de lotgevallen van aristokratische schurken en onschuldige vervolgde gouvernantes en actrices, zich ook één gevoelend dan met de groote wereld. Wat haar politieken aanleg betreft, was zij een vast overtuigd radikaal. Alle aristocraten zonder uitzondering waren beslist slecht en dienden uitgeroeid te worden. Toch las zij graag over hen en luisterde naar de beschrijvingen der vrouwelijke leden uit de eerste hand door Gladys, die velen harer in de uitstalzalen van mevrouw Ermoutine ontmoette. Glad kent ze," zei ze vaak vol trots tot zichzelf. Intusschen had Katharina Bush, na mijnheer Prodgers in den trein waar hij haar elken morgen zocht te ontmoeten totaal genegeerd te hebben, het kantoor harer principalen bereikt en was aan haar dagelijksche bezigheden begonnen. Er was werk, dat voor twaalf klaar moest zijn. In verband met de hernieuwde leening aan Lord Algernon Fitz Rufus zou de oude markies verplicht wezen om voor Kerstmis te betalen, zei mijnheer Percival Livingstone. Tot zijn onuitsprekelijke verbazing liet Miss Bush plotseling een kort lachje hooren. Het klonk volstrekt niet vroolijk en brak oogenblikkelijk af maar het was toch ongetwijfeld een lach! Waarom maakt u zich vroolijk?' vroeg hij lispend om toch vooral te zorgen, dat zijn stem even beleefd en zacht zou klinken als gewoonlijk. Omdat de oude markies natuurlijk betalen moet,' antwoordde Katharina. Den ganschen dag liet ze haar gedachten geen oogenblik van haar werk dwalen. Zij vol bracht alles met haar gewone nauwkeurigheid. Zelfs onder haar lunch las zij de couranten oplettend door, zij had zichzelf gewoon gemaakt geen twee dingen te gelijk te doen. Het oogenblik om alles te overdenken zou eerst dan komen, wanneer zij er zich ongestoord aan kon geven. Zoodra ze vrij was, wilde ze naar haar eigen kamertje gaan en daar zou ze, na rijp beraad, beslissen welke haar volgende zet zou wezen op 's levens schaakbord. Een paar verbrande houtjes en een stukje turf op het kleine roostertje was alles wat ze dien avond bij haar thuiskomst in haar heiligdom ontdekte. Het manesje van alles scheen geen talentvol kachelaanmaakster te zijn. Er viel wel iets op te merken. Katharina fronste haar wenkbrauwen en begbn zelf het zaakje op te knappen, terwijl ze mompelde: Onmogelijk wicht! En dan zeggen ze nog wel, dat wij allen eender zijn. Waarom kan zij haar werk niet even goed doen als ik het mijne!' Met de haar aangeboren flinke manier had ze de zaak spoedig in orde gebracht en snorde het kacheltje weldra lustig. En nadat zij haar huisjapon had aangetrokken, zette zij zich neer om alles te overdenken. Zij had Lord Algy lief dat was het eerste en gewichtigste punt van beschouwing. Zij had hem zoo lief, dat het verstandiger was hem niet meer terug te zien, daar zij er geenszins plan op had de minnares te worden van wien dan ook. Zij had met open oogen gegeten van den boom der kennis en de vrucht, die zij had genoten, was te zalig voor dagelijksch gebruik. De liefde zou de overhand over haar verkrijgen, wanneer het zoo voortging. Zij wist dat Algy in dat geval weldra het één en alles worden ging, dat er voor haar in de wereld bestond. Het was dus duidelijk, dat iedere betrekking tot hem onmiddellijk verbroken moest worden, of haar loopbaan zou geëindigd wezen en al die jaren studie verloren. Zelfs wanneer hij haar tot zijn vrouw wilde maken, zou zij geen meester blijven van de omstandigheden. Deze zalige herinnering aan ongeoorloofd genot zou altijd tusschen hen zijn. Door gevolgtrekken had zij dingen geleerd, die zij op geen andere manier had kunnen leeren kennen en nu moest zij flink wezen en er voordeel uit trekken. Zij verachtte zwakkelingen en had daarom geen greintje medelijden met minzieke meisjes. REMBRANDT- THEATER AMSTERDAM BRENGT STEEDS DE BESTE PROGRAMMA'S

10 Langzaam aan ontdoet de natuur zich van haar zomertooi en wisselt van gewaad, in een telkens nieuwe, verrassende kleurschakeering van licht en donkerbruin, van bloedrood en goudgeel. Ook wij wisselen van kleedij. We gaan de zomerkleeding opbergen en ons toilet in orde brengen voor de koelere herfstdagen en den tijd waarop koning winter zijn scepter gaat zwaaien. Raadzaam is 't echter 't zomergoed schoon weg te leggen, dan heeft ook de door ieder zoo gevreesde mot, er veel minder vat op. De dunne jurken van kunstzijde kungemakkelijk gewasschen worden. Neem lauw water met een niet te sterke zeepoplossing. Spoel het goed flink, vooral niet wrijven of boenen. Haal 't vervolgens uit het sop en knijp 't uit, zonder te wringen. Leg 't uit om te drogen, niet ophangen, want dan bestaat er gevaar, dat de zwaarte van het water, de stof doet scheuren. Als het volkomen droog is, dan voorzichtig bijrekken, vervolgens aan den binnenkant strijken, met een niet te warm ijzer. Deze behandeling is ook toe te passen op de tegenwoordig veelvuldig voorkomende onder- Inzending No. 34 DIT lis het Merk der goede Fii:-s! PENSION SALOMONS Gelkingestraat 39, Groningen PRIMA KEUKEN Centrale verwarming Stroomend water in alle kamers In Centrum gelegen Kamers vanaf f 3,50 per dag VOORj^OMZE o No No Allerliefste najaarsjapon voor wollen stof of viyelia gegarneerd met crèüe de cnine in bijpassende kleur. De tweebaansrok heeft van voren diepe plooien. Verkrijgbaar in bustemaat , 100 of 110 cm. Benoodigd van 135 cm. breede stof M2. van 95 cm. breed stof 50 cm. No Chique mantel voor laken, velveteen of satijn met kraag en manchetten van bont. Verkrijgbaar voor bustemaat 90, 95, 100 of 110 cm. Benoodigd van 135 cm. breede stof M3. of van 90 cm. breede stof M*. van 10 cm. breed bont M No Heerlijke warme najaars- en wintermantel voor tweed of wol serge en gegarneerd met bonr. Verkrijgbaar in bustemaat 90, of 110 cm. Benoodigd van 135cM. breede stof M. 2,50 van 17 cm. breed bont M. 1,75. I Van deze afbeeldingen, die met toestemming der firma Weldon Ltd te Londen zijn gereproduceerd, zijn fr. D O. geknipte patronen verkrijgbaar tegen toezending van f 0.75 en vermelding yan het no. aan mevr. Miliy Simons. 2e Schuytstr.261, Den Haag kleeding van kunstzijde, voor kousen, kleedjes, enz. De tinten der kousen ondergaan niet veel verandering, vleeschkleurige, beige, grijze kousen, waarnaast nog eenige kasha nuancen zijn veel in trek. Ook in het model der schoentjes is niet veel verandering gekomen. Iets langeren neus, iets meerdere randing en verder de gewone vormen, die al twee, drie seizoenen in zwang zijn. Te Biarritz, toch wel een zeer moderne badplaats, waren laaggehakte schoenen zeer populair. Zij worden gedragen in lichte tinten grijs en beige of geheel wit met banden van hagedissenleer. Bij het vele zwart, dat voor de avondkleeding in de mode is, worden veelal zwarte schoentjes gedragen. Zwart lak en zwart satijn is zeer in trek, ja geldt voor hoog chique, terwijl de vorm zeer eenvoudig, geheel glad gehouden wordt. De kant wordt bij voorkeur van de fijnste zijde gekozen en moet zeer doorschijnend zijn. Ook zilvergrijze kanten en RESSEM No nooe schoentjes staan bij zwarte avondkleeding zeer fijn, vooral indien de robe met zilver gegarneerd is. Bij een donkerblauw middagtoilet je draagt men schoentjes van dezelfde kleur. Om de schoenzolen langer mee te doen, gaan, smeert men ze om de drie of vier weken in met ongekookte lijnolie. Dit insmeren kan alleen geschieden, als de zolen droog zijn, de olie trekt er dan dadelijk in en laat bij het loopen geen vlekken achter, 't Beste is om de schoenen direct na het koopen te behandelen. Natte schoenen of laarzen moet men stijf opvullen met kran tenpapier en op zijde gelegd laten drogen. Het vervelend gekraak van schoenen is te ver helpen, door op een bord een laagje castorolie te gieten en hierop de schoenen te plaatsen, of de zolen in zand en water te dompelen en daarna een nacht in lijnolie te laten weeken. Ten opzichte van de handschoenen worden er eveneens pogingen in het werk gesteld eenige variatie te brengen en wel met betrekking tot de versiering der manchetten. De nieuwe glacé's hebben smalle manchetten in twee of drie harmonieerende tinten. Het moderne komt in hoofdzaak tot uiting in bewerkingen boven op de hand. De bekende drie lijnen zijn dan aangebracht door handborduursel in de kleuren van het leer. Verschillende nuancen beige, hoofdzakelijk licht en grijsachtig beige komen bij deze nieuwe bewerking voor. Het reinigen van glacé handschoenen behoeft niet uitsluitend met benzine te geschieden, maar kan ook plaats vinden als volgt: Men lost in 1 / 2 L. heete melk tamelijk veel zeep op, roert er een eierdooier doorheen en doet er een beetje aether of salmiak bij, dit verhoogt de werking. Nu trekt men den handschoen aan, doopt een fijn wollen lapje in dit mengsel en wrijft met 't natte lapje zachtjes over den handschoen, hij wordt schoon en blijft zacht. Dit geldt voor alle kleuren, ook voor witte. Vochtvlekken in glacé handschoenen zijn op de volgende manier weg te krijgen: Hertshoornzout in een goed sluitende bus strooien, er een dun papier overheen leggen en de handschoenen op het papier leggen. Dan de bus goed sluiten en 2 a 3 dagen laten staan, de vlekken zullen heelemaal verdwijnen. Inzending No. 35 PUROL huid In dooien van en 90 et Tube 80 cl. Bij Apoth. en Drogisten/, PI. O R A DIRECTIE DIFRAEN AMSTELSTRAAT - AMSTERDAM - Telefoon Een nieuwe huid in 10 dagen. Wanneer Uw huid dof en dood is> wanneer U last hebt van vetwormpjes, puistjes en andere ontsieringen, betéekent dit slechts dat Uw huid- * openingen verstopt zijn, en dat de zuurafscheidingen, die zich in de onder de huid bevindende kliertjes ophoopen, niet naar behooren kunnen worden verwijderd. De nieuwste schoonheirisbehandeling reinigt de huidopeningen, en voorziet genoemde kliertjes van geneeskrachtige zuurstof. Crèmes en zalfjes geven slechts oppervlakkige resultaten. De Radox-behandeling tast direct den wortel van het kwaad aan. Slechts een weinig Radoa in het waschwater en U zult verbaasd staan over het resultaat Puistjes, vetwormpjes, vlekken verdwijnen allemaal, terwijl de huid frisch. zuiver en welriekend wordt..ik leed jarenlang aan een vlekkerige hutd, en ik ben U vee' dank verschuldiga, omdat Uw Radox-behandeling mij geheel genezen heeft Het is nu mijn gewoonte voortdurend Radox te gebruikeft, en ik heb al mijn vriendinnen van mijn nieuwen vriend' verteld." ) Maart Mevr. M. D. Origineele brief tei inzage. Om Rimpel* te verwilderen. Voeg een theelepel Radox in een kop gefiltreerde zure melk, en pas dit middel eiken dag toe. Dit mengsel zal de huid verfrisschen, en de rimpels verwijderen. Radox wordt aanbevolen voor: Puistjes Uitgezette poriën Lichaamsgeuren Vetwormpjes Droge huid Nagel- en hand- Rimpels Haar-behandeling behandeling Vette huid Overmatig transpireeren Gewichtsvermindering Radox is heerlijk geparfumeerd en is verkrijgbaar bij alle apothekers en drogisten, f 1.25 per pak. Een pak is toereikend voor verscheidene weken. Import: Rowntree Handelsmij., Keizersgr. 124, Amsterdam DANS-INSTITUUT TH. W. BUS Poel es tr aal 29 Groningen Telef MODERNE = DANSEN Rhytmische Gymnastiek DANS-INST. v. d. ZANDEN Schiedamschesingel Rotterdam Telef. S1565 PROFESSIONAL LESSEN PRIVÉ-LES CLU B-LES ACADEMIE DE DANSES - ROCCO DUBOIS P. COENSTBAAT - LA HAYE - TELEF Privélessen en Clublessen voor eiken leeftijd MILLE COLONNES AMSTERDAM CABARET VARIÉTÉ DANCING '"^{j^0 ÉEN A B O N N E aan ons gezonden Daaraan is voor u N MOOI BOEK verbonden ledere avond 8 uur De groote Lachrevue VAN MOND TOT IflOND GEEN GRDJZE HAREN MEEH. 20 3AAR JONGER ziet gij er uit sinds uw GRI3ZE HAREN door middel van PERFECTUM hunne vroegere kleur teruggekregen hebben. PERFECTUM is een onschadelijk haarwater, is goed voor de hoofdhuid en voorkomt het uitvallen der haren. GEEN HAARVERF SUCCES VERZEKERD Per flac. f2.25 en f4.. Verz. geschiedt franco huis na ontv. bedrag of onder remb. INSTITUT B\ IAUTI FREDERIK HENDRIKLAAN 63(A) - DEN HAAG. Huid- en Haarverzorging - Gelaals- en Lichaamsmassage Manicure Pedicure Coiffeur pour Dames Speciale installatie (met badinrichting) voor massages. Ook voor den Jaargang 1927 stelden wij een BAND beschikbaar. De prijs daarvan bedraagt slechts f150 franco per post Ge kunt dezen bij Uwen leverancier bestellen of met bijvoeging van het bedrag in postzegels, als postwissel of door storting op onze postrekening (No ) opzenden aan de Administratie, Galgewater 22 r Leiden

11 L,ANGS VÖLOJSN EN WEG3BN m Cr en\cecieu\k.. wvf * & g ï g 6? Sb F^ P J 5 f ^ SSb SE Ü 4=4 P ö bb d s Ez ^r ip Sfejb S e ^^g * //O^ct. W J 2* S *$ = ^ i* S=2 P^Ff 0'b»a: S JLÉ 'T ^ MUZIEK VAN EVA VAN DANTZIO ffls tf^p T gs f* JU Up i JLÉ ÉÖ d=l èé 3= 3F 5 ^ ^50 EE=Ö i flact. ffi 83 * 3reed. EE Ö2 3 r ^ 3i '/ J o. pï PP T ÏM T Ü M W^t W a 2: s ï T 3 j T" ^0 :=* «ÏWTS? f /O M2 ^ XCT J 1 b-# el s ft 2t * «=c» ipw=" SP = a -v= g CC Jl e 3E 3^a ^b=g ÖE JlJïïï r~rr d -: d * s :Q: DE HIS MASTERS VOICE" GRAMOPHONE en plaat en Philip's Geluidversterker is een ideale combinatie voor goede muziek in Groote Zalen, Dancings, Lunchrooms, Cafe's enz. VRAAGT PRIJSOPGAVE EN DEMONSTRATIE AAN: WILLEM PI$ifg i& HIS MUSTEK'S BCi" GRAMOPHONE- EN RADIOHANDEL :-: PASSAGE 46, DEN HAAG, TELEF Redactie en Administratie: Galgewater 22, Leiden. Tel. 760 Verschijnt wekelijks PrQs per kwartaal f 1.05 ^

Inhoud. Een nacht 7. Voetstappen 27. Strijder in de schaduw 51

Inhoud. Een nacht 7. Voetstappen 27. Strijder in de schaduw 51 Inhoud Een nacht 7 Voetstappen 27 Strijder in de schaduw 51 5 Een nacht 6 Een plek om te slapen Ik ben gevlucht uit mijn land. Daardoor heb ik geen thuis meer. De wind neemt me mee. Soms hierheen, soms

Nadere informatie

Er was eens een Kleine Ziel die tegen God zei: Ik weet wie ik ben, ik ben het licht net als alle andere zielen.

Er was eens een Kleine Ziel die tegen God zei: Ik weet wie ik ben, ik ben het licht net als alle andere zielen. Een klein gesprekje met God Er was eens een Kleine Ziel die tegen God zei: Ik weet wie ik ben, ik ben het licht net als alle andere zielen. God lachte breed. Dat is waar!, zei God. Jij bent ook het licht.

Nadere informatie

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang.

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang. Vanavond ga ik mijn man vertellen dat ik bij hem wegga. Na het eten vertel ik het hem. Ik heb veel tijd besteed aan het maken van deze laatste maaltijd. Met vlaflip toe. Ik hoop dat de klap niet te hard

Nadere informatie

GEZIN-SCHOOL-KERKDIENST VAN DE GROENLING op 12 februari 2017 in De Bron

GEZIN-SCHOOL-KERKDIENST VAN DE GROENLING op 12 februari 2017 in De Bron GEZIN-SCHOOL-KERKDIENST VAN DE GROENLING op 12 februari 2017 in De Bron MAAR TOEN HIJ VOELDE HOE HARD HET WAAIDE, WERD HIJ BANG EN BEGON TE ZINKEN. HEER, RED MIJ! Ds. Nelleke Beimers, voorganger Gerrit

Nadere informatie

Er was eens een heel groot bos. Met bomen en bloemen. En heel veel verschillende dieren. Aan de rand van dat bos woonde, in een grot, een draakje. Dat draakje had de mooiste grot van iedereen. Lekker vochtig

Nadere informatie

Het tweede avontuur van Broer Vos en Broer Konijn

Het tweede avontuur van Broer Vos en Broer Konijn Het tweede avontuur van Broer Vos en Broer Konijn Oom Remus bron. Z.n., z.p. ca. 1950 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/remu001twee01_01/colofon.php 2010 dbnl / erven J.C. Harries 2 [Het

Nadere informatie

De twee zaken waarover je in dit boek kunt lezen, zijn de meest vreemde zaken die Sherlock Holmes ooit heeft opgelost.

De twee zaken waarover je in dit boek kunt lezen, zijn de meest vreemde zaken die Sherlock Holmes ooit heeft opgelost. Sherlock Holmes was een beroemde Engelse privédetective. Hij heeft niet echt bestaan. Maar de schrijver Arthur Conan Doyle kon zo goed schrijven, dat veel mensen dachten dat hij wél echt bestond. Sherlock

Nadere informatie

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente,

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, We zijn er doorheen gegaan, Veertig dagen en nachten, Tijd van voorbereiding...

Nadere informatie

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school.

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school. Voorwoord Susan schrijft elke dag in haar dagboek. Dat dagboek is geen echt boek. En ook geen schrift. Susans dagboek zit in haar tablet, een tablet van school. In een map die Moeilijke Vragen heet. Susan

Nadere informatie

Hans Kuyper. F-Side Story. Tekeningen Annet Schaap. leopold / amsterdam

Hans Kuyper. F-Side Story. Tekeningen Annet Schaap. leopold / amsterdam Hans Kuyper F-Side Story Tekeningen Annet Schaap leopold / amsterdam De eerste woorden Naomi was geen bang meisje. Nou ja, meestal niet. Extreem grote spinnen ging ze liever uit de weg, en al te opdringerige

Nadere informatie

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 LES 4 Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 De boodschap God hoort en verhoort onze gebeden voor elkaar. Leertekst: Terwijl Petrus onder zware bewaking zat

Nadere informatie

Fidel en zijn kameraadjes

Fidel en zijn kameraadjes Fidel en zijn kameraadjes Reinoudina de Goeje bron. G. Theod. Bom, Amsterdam 1870-1880 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/goej001fide01_01/colofon.php 2011 dbnl 1 Fidel en zijn kameraadjes.

Nadere informatie

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan.

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan. Geelzucht Toen ik 15 was, kreeg ik geelzucht. De ziekte begon in de herfst en duurde tot het voorjaar. Ik voelde me eerst steeds ellendiger worden. Maar in januari ging het beter. Mijn moeder zette een

Nadere informatie

Voorwoord. Rome en de Romeinen

Voorwoord. Rome en de Romeinen Voorwoord Rome en de Romeinen Dit verhaal speelt in Rome, ongeveer 2000 jaar geleden. Rome was toen een rijke stad, met prachtige gebouwen. Zoals paleizen voor de keizers, voor de Senaat en voor de grote

Nadere informatie

Les 13: Geboorte van Jezus.

Les 13: Geboorte van Jezus. Les 13: Geboorte van Jezus. kun je lezen in lukas 1 en 2 Wees gegroet, Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je. Maria kijkt op van waar ze mee bezig is. Er staat iemand in de deuropening van het huis

Nadere informatie

ROSANNE. Oh, oh, oh. Van Aemstel Produkties - De leukste uitjes van Amsterdam - www.amterdamexcursies.nl

ROSANNE. Oh, oh, oh. Van Aemstel Produkties - De leukste uitjes van Amsterdam - www.amterdamexcursies.nl ROSANNE Rosanne, ik weet dat er heel veel mannen zijn Elke keer weer een ander en mij doet 't pijn Want jou liefde waarmee jij mij soms verblijdt Wil ik liever, liever, liever, liever voor altijd Als ik

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

Bert staat op een ladder. En trekt aan de planten die groeien in de dakgoot. Hij verstopt de luidspreker en het stopcontact achter de planten.

Bert staat op een ladder. En trekt aan de planten die groeien in de dakgoot. Hij verstopt de luidspreker en het stopcontact achter de planten. Helaas Wanneer besloot Bert om Lizzy te vermoorden? Vreemd. Hij herinnert zich het niet precies. Het was in ieder geval toen Lizzy dat wijf leerde kennen. Dat idiote wijf met haar rare verhalen. Bert staat

Nadere informatie

De kleine draak vindt het drakenland Iris Kater. Vandaag wil ik jullie iets vertellen over een kleine draak.

De kleine draak vindt het drakenland Iris Kater. Vandaag wil ik jullie iets vertellen over een kleine draak. De kleine draak vindt het drakenland Iris Kater Vandaag wil ik jullie iets vertellen over een kleine draak. Deze kleine draak werd in de mensenwereld geboren en heeft lang bij zijn vriend Maurice en zijn

Nadere informatie

Jan Goedbloed te paard

Jan Goedbloed te paard Jan Goedbloed te paard Reinoudina de Goeje bron. S. Warendorf Jr., Amsterdam ca. 1890 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/goej001jang01_01/colofon.php 2011 dbnl 1 Jan Goedbloed te paard.

Nadere informatie

Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen

Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen Openingstekst: (Door een ouder en kind) A. Zeg zou jij het licht aandoen? Je moet opschieten, want het is bijna tijd. Dadelijk

Nadere informatie

Tuin van Heden.nu 1 Mag ik zijn wie ik ben? Van In 5

Tuin van Heden.nu 1 Mag ik zijn wie ik ben? Van In 5 Tuin van Heden.nu 1 Mag ik zijn wie ik ben? Van In 5 5 Tuin van Heden.nu 1 Mag ik zijn wie ik ben? Van In 6 Zacheüs (1) Het is erg druk in de stad vandaag. Iedereen loopt op straat. Zacheüs wurmt zich

Nadere informatie

Op reis naar Bethlehem

Op reis naar Bethlehem Op reis naar Bethlehem Rollen: Verteller Jozef Maria Engel Twee omroepers Kind 1 Kind 2 Kind 3 Receptionist 1 Receptionist 2 Receptionist 3 Kind 4 Kind 5 Herder 1 Herder 2 Herder 3 Herder 4 Drie wijzen

Nadere informatie

"Afraid of the Dead ( The Escape ) Hoofdstuk 5"

Afraid of the Dead ( The Escape ) Hoofdstuk 5 "Afraid of the Dead ( The Escape ) Hoofdstuk 5" Voor het eerst alleen Ik werd wakker in een kamer. Een witte kamer. Ik wist niet waar ik was, het was in ieder geval niet de Isolatieruimte. Ik keek om me

Nadere informatie

Help, mijn papa en mama gaan scheiden!

Help, mijn papa en mama gaan scheiden! Help, mijn papa en mama gaan scheiden! Joep ligt in bed. Hij houdt zijn handen tegen zijn oren. Beneden hoort hij harde boze stemmen. Papa en mama hebben ruzie. Papa en mama hebben vaak ruzie. Ze denken

Nadere informatie

Als voorganger vraag ik u, Eeuwige God, maak mij waardig deze kehilla kedosja deze heilige gemeente, voor te gaan gedurende deze dag.

Als voorganger vraag ik u, Eeuwige God, maak mij waardig deze kehilla kedosja deze heilige gemeente, voor te gaan gedurende deze dag. Inleidend gebed We staan hier aan het begin van een lange dag. Een dag waarin we vele malen vergeving zullen vragen aan U, Eeuwige onze God. Korte en lange lijsten, zacht en hardop, voor onszelf en samen

Nadere informatie

Ik ben maar een eenvoudige ezel, maar ik wil je graag een mooi verhaal vertellen

Ik ben maar een eenvoudige ezel, maar ik wil je graag een mooi verhaal vertellen De ezel van Bethlehem Naar een verhaal van Jacques Elan Bewerkt door Koos Stenger Ik ben maar een eenvoudige ezel, maar ik wil je graag een mooi verhaal vertellen over iets wat er met me gebeurd is. Het

Nadere informatie

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te kijken...4 De mensenmenigte opende zich in het midden...5 Toen

Nadere informatie

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Ferenc Göndör IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Uitgeverij Eenvoudig Communiceren 3 Mijn vader Lang geleden kwam een jonge, joodse man naar het land Hongarije. Mohr Goldklang was zijn naam. Dat was mijn opa. Mohr

Nadere informatie

Voorwoord. Veel leesplezier! Liefs, Rhijja

Voorwoord. Veel leesplezier! Liefs, Rhijja Voorwoord Verliefd zijn is super, maar ook doodeng. Want het kan je heel onzeker maken. En als het uiteindelijk uitgaat, voel je je intens verdrietig. In dit boek lees je over mijn liefdesleven, de mooie,

Nadere informatie

De steen die verhalen vertelt.

De steen die verhalen vertelt. De steen die verhalen vertelt. Heel lang geleden kenden de mensen geen verhalen, er waren geen verhalenvertellers. Het leven zonder verhalen was heel moeilijk, vooral gedurende de lange winteravonden,

Nadere informatie

De haas en de egel. Wilhelm Grimm en Jacob Grimm. bron Wilhelm Grimm en Jacob Grimm, De haas en de egel. Z.n., z.p. 1900-1910.

De haas en de egel. Wilhelm Grimm en Jacob Grimm. bron Wilhelm Grimm en Jacob Grimm, De haas en de egel. Z.n., z.p. 1900-1910. De haas en de egel Wilhelm Grimm en Jacob Grimm bron. Z.n., z.p. 1900-1910 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/grim002haas01_01/colofon.php 2011 dbnl 1 De haas en de egel. Het was een mooie

Nadere informatie

Dit verhaal gaat over een schat, die je overal kunt vinden : zowel hier als daar, zowel vroeger als nu. Een schat zo rijk als het leven zelf, die

Dit verhaal gaat over een schat, die je overal kunt vinden : zowel hier als daar, zowel vroeger als nu. Een schat zo rijk als het leven zelf, die Er zit een schat verborgen in jezelf Dit verhaal gaat over een schat, die je overal kunt vinden : zowel hier als daar, zowel vroeger als nu. Een schat zo rijk als het leven zelf, die toont hoe het zijn

Nadere informatie

1 Vinden de andere flamingo s mij een vreemde vogel? Dat moeten ze dan maar zelf weten. Misschien hebben ze wel gelijk. Het is ook raar, een flamingo die jaloers is op een mens. En ook nog op een paard.

Nadere informatie

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus.

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 1 Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 2 Het verhaal De Goede Week Trouw, Hoop en Spijt Ik wil jullie vandaag vertellen over de Goede Week. Dat

Nadere informatie

3e Statie: Jezus valt voor de 1e maal onder het kruis.

3e Statie: Jezus valt voor de 1e maal onder het kruis. 1e Statie: Jezus wordt ter dood veroordeeld. De eerste plaats waar Jezus stil stond op de kruisweg, was het paleis van de Romeinse landvoogd Pontius Pilatus. De joodse leiders wilden Jezus uit de weg ruimen.

Nadere informatie

Edward van de Vendel. De grote verboden zolder

Edward van de Vendel. De grote verboden zolder Edward van de Vendel De grote verboden zolder Amsterdam Antwerpen Em. Querido s Kinderboeken Uitgeverij 2017 www.queridokinderboeken.nl www.edwardvandevendel.com Copyright 2017 Edward van de Vendel Niets

Nadere informatie

Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden

Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden zijn ouders hem, maar alle andere konijntjes noemden

Nadere informatie

Refrein: Als het regent in jouw hart en je kunt alleen maar huilen, kom dan bij me, hou me vast, in mijn armen mag je schuilen.

Refrein: Als het regent in jouw hart en je kunt alleen maar huilen, kom dan bij me, hou me vast, in mijn armen mag je schuilen. Ellen en Patrick Nooit meer je stem, nooit meer je lach, Alles gaat terug, naar die éne dag. De pijn vanbinnen, het doet zo n zeer, Ze zeggen dat het mindert, maar wanneer... Intredelied: M n oma is gestorven

Nadere informatie

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij.

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij. Lied: Ik ben ik (bij thema 1: ik ben mezelf) (nr. 1 en 2 op de CD) : Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Ik heb een mooie naam, van achter en vooraan.

Nadere informatie

H E T V E R L O R E N G E L D

H E T V E R L O R E N G E L D H E T V E R L O R E N G E L D Personen Evangelieschrijver Vrouw (ze heet Marie) Haar buurvrouwen en vriendinnen; o Willemien o Janny o Sjaan o Sophie (Als het stuk begint, zit de evangelieschrijver op

Nadere informatie

Voorwoord. Daarna ging ik praten met Chitra, een Tamilvrouw uit Sri Lanka. Zij zette zich in voor de Tamilstrijd.

Voorwoord. Daarna ging ik praten met Chitra, een Tamilvrouw uit Sri Lanka. Zij zette zich in voor de Tamilstrijd. Voorwoord In dit boek staan interviews van nieuwkomers over hun leven in Nederland. Ik geef al twintig jaar les aan nieuwkomers. Al deze mensen hebben prachtige verhalen te vertellen. Dus wie moest ik

Nadere informatie

De slappe lach die je gelukkig maakt

De slappe lach die je gelukkig maakt De slappe lach die je gelukkig maakt DE AVONTUREN VAN API & LOLI De slappe lach die je gelukkig maakt ISBN 978-2-9560653-1-9 First print 2017 Brussels - Belgium All rights reserved. Api & Loli De slappe

Nadere informatie

Een gesprekje met God de kleine Ziel en de zon

Een gesprekje met God de kleine Ziel en de zon de kleine Ziel en de zon Een kinderparabel gebaseerd op Een ongewoon gesprek met Ergens in de tijd was er een Zieltje, dat tegen zei: Ik weet wie ik ben! zei: Dat is heel mooi. Wie ben je dan? En het Zieltje

Nadere informatie

1 Samuel 24 - Ik krijg je nog wel - Of zou jij het anders doen?

1 Samuel 24 - Ik krijg je nog wel - Of zou jij het anders doen? 1 Samuel 24 - Ik krijg je nog wel - Of zou jij het anders doen? Gezinsdienst Liturgie Zingen: - Gez 75,1.2.5 Nu gaan de bloemen nog dood - EL 445 Ik zag een kuikentje - Gez 171 Wees stil voor het aangezicht

Nadere informatie

De kerker met de vijf sloten. Crista Hendriks

De kerker met de vijf sloten. Crista Hendriks De kerker met de vijf sloten Crista Hendriks Schrijver: Crista Hendriks Coverontwerp: Pluis Tekst & Ontwerp ISBN: 9789402126112 Crista Hendriks 2014-2 - Voor Oscar... zonder jou zou dit verhaal er nooit

Nadere informatie

BLIJF IN DE HERE! Liturgie:

BLIJF IN DE HERE! Liturgie: BLIJF IN DE HERE! 1 Joh. 2:28 / gehouden op 31-05-2009 (openbare geloofsbelijdenis) p.1 Liturgie: Votum en groet Zingen: Gezang 147:1.3.4 Gebed Openbare geloofsbelijdenis Zingen: Gezang 10:1 Voorbede Schriftlezing:

Nadere informatie

Mijn loverboy Verloren onschuld

Mijn loverboy Verloren onschuld Mijn loverboy Verloren onschuld in makkelijke taal simone schoemaker 8 Het verhaal van Lisa De dag begint goed. Ik word wakker met een blij gevoel. Yes, ik ben jarig! Ik ben zestien! Mijn moeder feliciteert

Nadere informatie

JAN STEVENS. Voorjaarsdroom. De Wielewaal" Dordrecht 1945

JAN STEVENS. Voorjaarsdroom. De Wielewaal Dordrecht 1945 JAN STEVENS Voorjaarsdroom De Wielewaal" Dordrecht 1945 r JAN STEVENS 4 Voorjaarsdroom De Wielewaal" Dordrecht 1945 voor Minke « Die lentemorgen, vroeg - ben ik door de boomgaard gegaan en het was of

Nadere informatie

Gebeden voor jongeren

Gebeden voor jongeren Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Gebeden voor jongeren... 2 Gebed van het licht... 2 Mijn leven tot een licht... 2 Gebed voor sterke benen... 2 Dankgebed... 3 Gebed van Franciscus... 3 Dankgebed als je

Nadere informatie

Kom erbij Tekst: Ron Schröder & Marianne Busser Muziek: Marcel & Lydia Zimmer 2013 Celmar Music / Schröder & Busser

Kom erbij Tekst: Ron Schröder & Marianne Busser Muziek: Marcel & Lydia Zimmer 2013 Celmar Music / Schröder & Busser Kom erbij Kom erbij, want ik wil je iets vertellen, het is heel bijzonder, dus luister allemaal. Ik ken honderdduizend prachtige verhalen, maar dit is echt het mooiste van allemaal. Het gaat over twee

Nadere informatie

Er zijn mensen nodig met nieuwe fantasie

Er zijn mensen nodig met nieuwe fantasie Er zijn mensen nodig met nieuwe fantasie Ervaringen, belevenissen, vragen in woorden gevangen om die woorden weer vrij te laten in nieuwe ervaringen, belevenissen, vragen. Marcel Zagers www.meerstemmig.nl

Nadere informatie

Toon Uw heerlijkheid Opwekking 505

Toon Uw heerlijkheid Opwekking 505 Hartelijk welkom Toon Uw heerlijkheid Opwekking 505 Vader van de schepping, volvoer uw eeuwige plan. Maak ons een generatie die overwinnen kan. Heer, laat uw koninkrijk komen, waar heel de schepping

Nadere informatie

Pasen met peuters en kleuters. Jojo is weg

Pasen met peuters en kleuters. Jojo is weg Pasen met peuters en kleuters Beertje Jojo is weg Thema Maria is verdrietig, haar beste Vriend is er niet meer. Wat is Maria blij als ze Jezus weer ziet. Hij is opgestaan uit de dood! Wat heb je nodig?

Nadere informatie

Het is de familieblues. Je kent dat gevoel vast wel. Je zit aan je familie vast. Voor altijd ben je verbonden met je ouders, je broers, je zussen.

Het is de familieblues. Je kent dat gevoel vast wel. Je zit aan je familie vast. Voor altijd ben je verbonden met je ouders, je broers, je zussen. De familieblues Tot mijn 15e noemde ik mijn ouders papa en mama. Daarna niet meer. Toen noemde ik mijn vader meester. Zo noemde hij zich ook als hij lesgaf. Hij was leraar Engels op een middelbare school.

Nadere informatie

Lucie en hare moeder

Lucie en hare moeder Lucie en hare moeder Reinoudina de Goeje bron. Jacs. G. Robbers, Rotterdam 1870 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/goej001luci01_01/colofon.php 2011 dbnl 1 Lucie en hare moeder, door Agatha.

Nadere informatie

BIJLAGEN LESPAKKET 1.2

BIJLAGEN LESPAKKET 1.2 BIJLAGEN LESPAKKET 1.2 BIJLAGE 1 A4 BLADEN THEMA S BIJLAGE 2 DOMINO EMOTIES BIJLAGE 3 MATCHING OEFENING GEVOELENS BIJLAGE 4 VRAGENLIJST FILM BIJLAGE 5 VRAGENSTROOKJES HOEKENWERK BIJLAGE 6 ANTWOORDENBLAD

Nadere informatie

September 2008 Door: Charlotte Storm van s Gravesande. Bijbehorende foto's: zie onderaan de tekst. Hallo mede dierenvrienden,

September 2008 Door: Charlotte Storm van s Gravesande. Bijbehorende foto's: zie onderaan de tekst. Hallo mede dierenvrienden, September 2008 Door: Charlotte Storm van s Gravesande Bijbehorende foto's: zie onderaan de tekst Hallo mede dierenvrienden, Na mijn indrukwekkende reis naar India, is mij gevraagd om een kort verhaaltje

Nadere informatie

OOGGETUIGE. Johannes 20:30-31

OOGGETUIGE. Johannes 20:30-31 1 januari OOGGETUIGE Johannes 20:30-31 Een nieuw jaar ligt voor ons. Wat er gaat komen, weten we niet. Al heb je waarschijnlijk mooie plannen gemaakt. Misschien heb je goede voornemens. Om elke dag uit

Nadere informatie

De gebroeders Leeuwenhart

De gebroeders Leeuwenhart Astrid Lindgren De gebroeders Leeuwenhart vertaald door Rita Törnqvist-Verschuur met tekeningen van Ilon Wikland Uitgeverij Ploegsma Amsterdam Hoofdstuk 1 Wat ik nu ga vertellen gaat over mijn broer. Over

Nadere informatie

Orde van dienst Hervormde Gemeente te Sellingen

Orde van dienst Hervormde Gemeente te Sellingen Orde van Dienst Kerk en Schooldienst Zondag 15 oktober 2017 Predikant: Organist: Pianist: Met medewerking van: ds. Klaas Meijer en ds. Bram Verduijn Margriet Withaar Gea Wolters alle kinderen en leerkrachten

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist. M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga.

Welkom in de Menorah. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist. M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga. Welkom in de Menorah M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist : Ds. A.H. Boschma : mw. L. van der Veen : De Kinderen

Nadere informatie

-23- Geen medelijden

-23- Geen medelijden -22- Graniet Hoeveel keer was de vrachtwagen al gestopt? Innocent was de tel kwijtgeraakt. Telkens als de truck halt hield, werden er een paar jongens naar binnen geduwd. Maar nu bleef de deur van de laadruimte

Nadere informatie

OPDRACHT 1 : SCRIPT EN INTERACTIEVE VERSIE VAK : SCHRIJVEN --LOIS VEHOF--

OPDRACHT 1 : SCRIPT EN INTERACTIEVE VERSIE VAK : SCHRIJVEN --LOIS VEHOF-- OPDRACHT 1 : SCRIPT EN INTERACTIEVE VERSIE VAK : SCHRIJVEN --LOIS VEHOF-- Confrontatie scene Written by Loïs Vehof Genre: Avontuur Locatie: De oude tempel Protagonist: Wachter Antagonist: Dief Conflict:

Nadere informatie

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Op Toon Hoogte 182 Door Uw genade Vader Door Uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige

Nadere informatie

Makkers en rakkers. Nel Ooievaar. bron Nel Ooievaar, Makkers en rakkers. 'De Vliegende Hollander', Utrecht ca. 1940. 2010 dbnl

Makkers en rakkers. Nel Ooievaar. bron Nel Ooievaar, Makkers en rakkers. 'De Vliegende Hollander', Utrecht ca. 1940. 2010 dbnl Makkers en rakkers Nel Ooievaar bron. 'De Vliegende Hollander', Utrecht ca. 1940 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/ooie002makk01_01/colofon.php 2010 dbnl 2 [Makkers en rakkers] 3 Een mus

Nadere informatie

Het paaltje van Oosterlittens Er stond weer een pot met bonen! Elke avond kreeg de schoenmaker van Oosterlittens bonen te eten. Maar de schoenmaker

Het paaltje van Oosterlittens Er stond weer een pot met bonen! Elke avond kreeg de schoenmaker van Oosterlittens bonen te eten. Maar de schoenmaker Het paaltje van Oosterlittens Er stond weer een pot met bonen! Elke avond kreeg de schoenmaker van Oosterlittens bonen te eten. Maar de schoenmaker klaagde nooit. Hij was te arm om vlees te kopen. Elke

Nadere informatie

De eerste liefde van God

De eerste liefde van God De eerste liefde van God Trouwpreek over 1 Johannes 3:16 (ds. Jos Douma) gehouden in de trouwdienst van Jeroen en Marjoke Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop. God is

Nadere informatie

Menze Fernandus van Houten

Menze Fernandus van Houten Liturgieboekje bij het afscheid van Menze Fernandus van Houten * Groningen, 10 februari 1931 Tolbert, 21 februari 2016 in een samenkomst op donderdag 25 februari 2016, om 11.00u in de Gereformeerde Kerk

Nadere informatie

Het kasteel van Dracula

Het kasteel van Dracula Uit het dagboek van Jonathan Harker: Het kasteel van Dracula 4 mei Eindelijk kom ik bij het kasteel van Dracula aan. Het kasteel ligt in de bergen. Er zijn geen andere huizen in de buurt. Ik ben moe. Het

Nadere informatie

Voor Cootje. de vuurtoren

Voor Cootje. de vuurtoren Voor Cootje de vuurtoren De Koos Meinderts vuurtoren Lemniscaat & Annette Fienieg Nederlandse rechten Lemniscaat b.v. Rotterdam 2007 isbn 978 90 5637 909 4 Tekst: Koos Meinderts, 2007 Illustraties: Annette

Nadere informatie

Lekker ding. Maar Anita kijkt boos. Hersendoden zijn het!, zegt ze. Die Jeroen is de ergste. Ik kijk weer om en zie hem meteen zitten.

Lekker ding. Maar Anita kijkt boos. Hersendoden zijn het!, zegt ze. Die Jeroen is de ergste. Ik kijk weer om en zie hem meteen zitten. Lekker ding Pas op!, roept Anita. Achter je zitten de hersendoden! Ik kijk achterom. Achter ons zitten twee jongens en drie meisjes hun boterhammen te eten. Ze zijn gevaarlijk, zegt Anita. Ze schudt haar

Nadere informatie

Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur

Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur Voorganger: Organiste: Koster: Ds. M.J. van Oordt Bep Veenstra Dirk Bouwman 2 Voorzang: Psalm 116 vers 1 en 11 God heb

Nadere informatie

De magische deur van KASTEEL013

De magische deur van KASTEEL013 De magische deur van KASTEEL013 Auteurs: Thomas, Liana, Elyas, Brit en Tijn van BS Cleijn Hasselt, begeleiding: Saskia Dellevoet Op een regenachtige dag verveelde ik me. Ik appte Lisa. Zullen we naar de

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Ik hoop voor u dat u ooit eens flink verliefd bent geweest. Niet zo n beetje van: die of die vind ik best aardig. Misschien wordt dat nog wel eens wat

Nadere informatie

Zondag 12 april 2015 is er om 15 uur een aangepaste gezinsdienst in de Opstandingskerk te Terneuzen. Voorganger: de heer G.A. Slabbekoorn uit Goes

Zondag 12 april 2015 is er om 15 uur een aangepaste gezinsdienst in de Opstandingskerk te Terneuzen. Voorganger: de heer G.A. Slabbekoorn uit Goes LITURGISCHE WERKGROEP VOOR AANGEPASTE GEZINSDIENSTEN Corr. Adr.: Mevr. J. Pelle - Tel. 0115-694737 e-mail: japelle@zeelandnet.nl Dhr. A. Scheele - Tel. 0115-563188 e-mail: ascheele@hetnet.nl THEMA: Zondag

Nadere informatie

Een gesprekje met God De kleine ziel en de zon

Een gesprekje met God De kleine ziel en de zon Een gesprekje met God De kleine ziel en de zon Parabel geschreven door Neale Donald Walsch Ergens in de tijd was er een Zieltje, dat tegen God zei: Ik weet wie ik ben! God zei: Dat is heel mooi. Wie ben

Nadere informatie

Lieve broer! Je liefste zus!!! Camille Vandenbussche. 12-19 oktober

Lieve broer! Je liefste zus!!! Camille Vandenbussche. 12-19 oktober Lieve broer! 12-19 oktober Je bent nog maar 1 week weg, en ik mis je al! Hopelijk zie ik je nog terug! Ik heb gehoord dat er al heel wat mannen zijn gestorven! Jij nog niet,gelukkig! En,papa, alles goed

Nadere informatie

Liedteksten Kerstfeest Zondagsschool 2014. Samenzang

Liedteksten Kerstfeest Zondagsschool 2014. Samenzang Liedteksten Kerstfeest Zondagsschool 2014 Samenzang - Komt allen te zamen Komt allen tezamen, jubelend van vreugde, komt nu, o komt nu naar Bethlehem. Ziet nu de Vorst der eng'len, hier geboren, komt laten

Nadere informatie

KINDEREN VAN HET LICHT

KINDEREN VAN HET LICHT KINDEREN VAN HET LICHT Verteller: Het gebeurde in een donkere nacht, heel lang geleden, dat er herders in het veld waren, die de wacht hielden over hun schapen. Zij stonden net wat met elkaar te praten,

Nadere informatie

Johanna Kruit. Gedichten, geïnspireerd door bomen. Geheimen

Johanna Kruit. Gedichten, geïnspireerd door bomen. Geheimen 1 Gedichten, geïnspireerd door bomen Geheimen In het donker huizen bomen die overdag gewoner zijn. Wij slaan de bochten van een pad mee om en gaan, ontkomen aan het licht af op geheimen.kleine geluiden

Nadere informatie

Het lam. Arna van Deelen

Het lam. Arna van Deelen Het lam Arna van Deelen Hij leunde vermoeid op zijn staf, starend over de eindeloze velden. De kudde lag verspreid onder de bomen, die op deze tijd van de dag voor wat schaduw zorgden. Hij legde zijn hand

Nadere informatie

1. Joris. Voor haar huis remt Roos. Ik ben er. De gordijnen beneden zijn weer dicht.

1. Joris. Voor haar huis remt Roos. Ik ben er. De gordijnen beneden zijn weer dicht. 1. Joris Hé Roos, fiets eens niet zo hard. Roos schrikt op en kijkt naast zich. Recht in het vrolijke gezicht van Joris. Joris zit in haar klas. Ben je voor mij op de vlucht?, vraagt hij. Wat een onzin.

Nadere informatie

Verhaal: Jozef en Maria

Verhaal: Jozef en Maria Verhaal: Jozef en Maria Er was eens een vrouw, Maria. Maria was een heel gewone jonge vrouw, net zo gewoon als jij en ik. Toch had God haar uitgekozen om iets heel belangrijks te doen. Iets wat de hele

Nadere informatie

Jonggezinnedienst 24 sept uur Thema : de Koninklijke trein Kind vermist/gemist opening winterwerk met ds Hoekman

Jonggezinnedienst 24 sept uur Thema : de Koninklijke trein Kind vermist/gemist opening winterwerk met ds Hoekman Jonggezinnedienst 24 sept 2017 10.00 uur Thema : de Koninklijke trein Kind vermist/gemist opening winterwerk met ds Hoekman Welkom en afkondigingen: Zingen: Heb je al een kaartje voor de koninklijk trein

Nadere informatie

LES 2. De reus en de steen. Sabbat

LES 2. De reus en de steen. Sabbat Sabbat Doe Leer de powertext. De reus en de steen Denk aan een keer toen je gestuurd werd voor een speciale booodschap. Was het iets dat graag wilde doen of had je er geen zin in? Liep het heel anders

Nadere informatie

Zoë Zwabber en Sam Spons Een spetterend avontuur

Zoë Zwabber en Sam Spons Een spetterend avontuur De soapstory van Zoë Zwabber en Sam Spons Een spetterend avontuur door Margriet Keller Zwabber & Spons Inhoud: Die keer dat Zoë Zwabber terechtkwam bij haar Samuel Augustinus Melchior Spons gabber 2 Die

Nadere informatie

naar God Verlangen Thema: juni welkom in de open deur dienst voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan

naar God Verlangen Thema: juni welkom in de open deur dienst voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan welkom juni in de open deur dienst 19 2016 Thema: Verlangen naar God n.a.v. Psalm 42 voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan organist: Christian Boogaard Welkom en

Nadere informatie

Vlinder en Neushoorn

Vlinder en Neushoorn Vlinder en Neushoorn Hoi, zei Vlinder. Hoi, zei Neushoorn, hoewel hij meestal niets zei. Maar hij was in een goede bui. Vlinder streek neer op de hoorn van Neushoorn en leek erg zenuwachtig. Hoi! zei Vlinder

Nadere informatie

Schrijver: KAT Coverontwerp: MTH ISBN: 9 789402 123678

Schrijver: KAT Coverontwerp: MTH ISBN: 9 789402 123678 <Katelyne> Schrijver: KAT Coverontwerp: MTH ISBN: 9 789402 123678 Inleiding Timo is een ander mens geworden door zijn grote vriend Tommy. Toch was het niet altijd zo geweest, Timo had Tommy gekregen voor

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12 Bruiloftsfeest Sara en Johannes hebben een kaart gekregen In een hele mooie enveloppe Met de post kregen ze die kaart Weet je wat op die kaart stond? Nou? Wij gaan trouwen!

Nadere informatie

Komt allen tezamen. Samenzang (orgel): Jezus zegt dat hij hier van ons verwacht

Komt allen tezamen. Samenzang (orgel): Jezus zegt dat hij hier van ons verwacht Samenzang (orgel): Jezus zegt dat hij hier van ons verwacht Jezus zegt, dat Hij hier van ons verwacht, dat wij zijn als kaarsjes, brandend in de nacht. En Hij wenst dat ieder tot Zijn ere schijn'; jij

Nadere informatie

het laatste station van de wereld

het laatste station van de wereld het laatste station van de wereld 1 het tekeningen van ingrid godon laatste station van de wereld een verhaal van paul verrept 2 3 4 5 6 7 8 9 1 De schilder Emile stond om vier uur op. Hij droeg een lang,

Nadere informatie

50 TINTEN HEMELSBLAUW Verhalen over de liefde van God, Bijbelteksten en teksten en tekeningen van Luus Verheijen. Deel 1 EEN WONDER!

50 TINTEN HEMELSBLAUW Verhalen over de liefde van God, Bijbelteksten en teksten en tekeningen van Luus Verheijen. Deel 1 EEN WONDER! 50 TINTEN HEMELSBLAUW Verhalen over de liefde van God, Bijbelteksten en teksten en tekeningen van Luus Verheijen Deel 1 EEN WONDER! 1 Vreugde Hoi, ik ben Joy. Dat is het Engels voor vreugde, blijdschap.

Nadere informatie

De kleine wildebras. Th. Storm. Magda Stomps. Zie voor verantwoording:

De kleine wildebras. Th. Storm. Magda Stomps. Zie voor verantwoording: De kleine wildebras Th. Storm Magda Stomps bron (vert. Magda Stomps). De Pelgrim, Eindhoven 1943 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/stor047klei01_01/colofon.php 2010 dbnl / erven Else Wenz-Viëtor

Nadere informatie

Een Berbers dorp. Mijn zussen en ik mochten van mijn vader naar school. Meestal mochten alleen jongens naar school.

Een Berbers dorp. Mijn zussen en ik mochten van mijn vader naar school. Meestal mochten alleen jongens naar school. Een Berbers dorp Ik ben geboren en opgegroeid in het noorden van Marokko. In een buitenwijk van de stad Nador. Iedereen kent elkaar en altijd kun je bij de mensen binnenlopen. Als er feest is, viert het

Nadere informatie

Maria, de moeder van Jezus

Maria, de moeder van Jezus Maria, de moeder van Jezus Kerstoverdenking Rotary 2014 1. Maria in de kerkgeschiedenis 2. Maria in de Bijbel 3. Boodschap 1. Wees gegroet Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt

Nadere informatie

Ik heb geen zin om op te staan

Ik heb geen zin om op te staan Liedteksten De avonturen van mijnheer Kommer en mijnheer Kwel Voorbereiding in de klas: meezingen refrein Het Dorp Het is weer tijd om op te staan Maar ik heb geen zin Hij heeft geen zin Om naar m n school

Nadere informatie

Liturgie avonddienst op 31 juli uur in de Westerkerk te Veenendaal Voorganger: ds. W.G. Teeuwissen

Liturgie avonddienst op 31 juli uur in de Westerkerk te Veenendaal Voorganger: ds. W.G. Teeuwissen Liturgie avonddienst op 31 juli 2016 18.30 uur in de Westerkerk te Veenendaal Voorganger: ds. W.G. Teeuwissen Liedboek 466: 1 en 3 1. Als God, mijn God, maar voor mij is, wie is er dan mij tegen? Dan werken

Nadere informatie

0-3 maanden zwanger. Zwanger. Deel 1

0-3 maanden zwanger. Zwanger. Deel 1 Zwanger Ik was voor het eerst zwanger. Ik voelde het meteen. Het kon gewoon niet anders. Het waren nog maar een paar cellen in mijn buik. Toch voelde ik het. Deel 1 0-3 maanden zwanger Veel te vroeg kocht

Nadere informatie