CAFE-RESTAURANT [BNTSWHH^ [Lift] WAT HET PUBLIEK. Verrast. Onze lezereftsca en lezers beelieeen. %=^==i ~ i=^t. Lachend

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CAFE-RESTAURANT [BNTSWHH^ [Lift] WAT HET PUBLIEK. Verrast. Onze lezereftsca en lezers beelieeen. %=^==i ~ i=^t. Lachend"

Transcriptie

1 INEMAEN

2 rcfjjj'i Inzending No. 26 mi PRIJSVRAAG CAFE-RESTAURANT [BNTSWHH^ [Lift] 09 AMSTERDAM REMBRANDTPLEIN WAT HET PUBLIEK!^P«fl '' ' " ^^ w*»w" _. =^r-- Middag-, Diner- en Avondconcert: HONG-KAPEL-BONZO-OLAH Zalen disponibel voor Vergaderingen en Partijen. Gerenommeerde Keuken. 17 Ie klasse electrisch verwarmde Toulet Billards Billijke Prijzen. Aanbevelend F. REIBEL (Gérant] EIGENLIJK NIET WEET -Lachend 1 B Twee InMndingen kunnen den prij* krijgen Inzending No. 27 Eén dame ca één heer krijgen een vrije reia naar Berlijn Zij, die als uitverkorenen de personen aanwijzen, die ook werkelijk gekozen worden, krijgen 'n aardige verrassing DANS- EN GYMNASTIEK INSTITUUT W&M HlNTt? TELEFOON No HEILIGENWEG 26"28 AMSTERDAM RHYTHMISCHE GYMNASTIEK HOLLANDSCHE ASSISTENTEN Jonge dameslessen op Woensdagmiddag Privé-lessen in moderne dansen dagelijks Ook aan H.H. dansleeraren Concert-en Theater-Bureau B.H.IBELINGS Luthersche Burgwal 10. Den Haag. Telef " *«? dan «and IM^IS IM SYHASTTIR. DAMES- EN HEERENKAPPER - HAARWERKEN, enz. I Ch Bourbonstraat 2 Den Haas. Tel Godfried de Groot "Jan Êuykenstr. 2a Tel Amsterdam Specialiteit in Moderne en Artistieke foto's TAen sie de vele reproducties van ons werk in Het Weekblad" Cinema Sheater Onze lezereftsca en lezers beelieeen Inzending No. 30 Gewoon Inzending No. 31 Lachend Lachend 9 aaakft'. Zieookpag. 8 en 18 Zoodra alle foto's zijn opgenomen, bepalen onze lezers, wie de gelukkigen zijn %=^==i ~ i=^t MATHIEU VAN EYSDEN Boven: gegrimeerd als De Spie in Uijsbreeht van Aemstel. Onder: zijn gewoon portret. Wanneer het in studie nemen van een nieuw stuk in de lijst der werkzaamheden wordt aangekondigd, beginnen reeds de voorbereidingen, vóór de eerste repetitie is uitgeschreven. Eerst vinden de besprekingen met den regisseur plaats, die zijn scenario" maakt en heel vaak, op een miniatuur tooneeltje met cartonnen poppen, de mise en scène ineenzet, zooals hij zich die, na lezing van het stuk heeft gedacht. Verschillende decorontwerpen worden hem ter keuring voorgelegd, totdat eindelijk zijne keuze bepaald is, en nadere onderhandelingen met den tooneelmeester worden gevoerd. Deze, die zijn tooneel door en door moet kennen, weet precies, welke hulpmiddelen hem ten dienste staan, wat hij met zijn snoerbodem" kan bereiken, kortom hij is de man, die weet te zeggen, ot een idee van den regisseur uitvoerbaar is ot niet! Heeft men met dezen autoriteit'" overeenstemming bereikt, dan gaat men over tot de kostenberekening, een der voornaamste factoren. Meestal komen kunst" en materialisme" Den heer H. Michels, wiens grimeerwerk in Parijs met den gouden prijs bekroond werd, ziet men hier bezig. De eerste kop stelt Klingsor uit de Parsifal" voor, de andere Falstaff in botsing! Is men het eindelijk eens geworden, dan wordt het geheele machtige apparaat, dat technische dienst" heet, in werking gesteld! Men krijgt dan te doen met decorateurs, timmerlieden, schoenmakers, kleermakers, modisten, costumiers, requisiteurs, kortom met iedereen, die voor het tot stand komen van een tooneelopvoering noodig is. De meeste groote buitenlandsche theaters hebben voor alles hun eigen werkplaatsen; in ons land, waar kunst" tot nu toe nog steeds stiefmoederlijk behandeld wordt, is dit niet het geval en moet het meerendeet der benoodigdheden van buitenaf komen, een omstandigheid, die de werkzaamheden van regisseur, inspicient.en ret uisiceur, veel moeilijker maakt. Tijdens onze vacantie, brachten wij een bezoek aan het Wiener Burgtheater", waar juist de voorbereidingen voor een nieuw stuk in vollen gang waren! Aangezien het onzen lezeressen en lezers mogelijk wel zal interesseeren eens een kijkje te nemen in het innerlijke huishou EEN MEESTERSTUK VAN GRIMEERKUNST DOOR DEN HEER MICHELS VERRICHT SYLVAIN P00NS Boven: de heer Poons door den heer Michels als Karakterkop" gegrimeerd. Onder: zijn gewoon portret. den" van een theater, geven wij hieronder een beschrijving van het vele, dat moet geschieden, alvorens het publiek kan genieten van een voorstelling. Het allereerste voerde men ons naar de décorbergplaats, een groot, vensterloos gebouw, waar reusachtige boomstammen uit linnen en hout vervaardigd, hun geschilderde kroon in de lucht verhieven; in een ander gedeelte stonden grimmig uitziende rotsgevaarten, daartegenover lagen eenige vergulde zuilen van een hindoetempel, broederlijk naast een venetiaansche gondel Wij bestegen een ijzeren trap en kwamen in de afdeeling Stückwcrkc." Schoorstcenen, boekenkasten, standbeelden, zui len, pilasters, alles vervaardigd van geperst papier. Een galerij van ijzer, alles is hier brandvrij," loopt langs de vier muren van het gebouw, terwijl verschillende gangen vanaf deze galerij naar andere ge 20 DANSUEtfEN "IS 2 Thèon Soirees daifxudes inbegrefim Dansinstituut~ EDDyRAY WESTEINOEO TtL AMSTB3D»M

3 deelten van het gebouw voeren. Het was er stil als in een graf. Men kwam er onder den indruk van een sprookjesachtige" rust. Het werd den bezoeker duidelijk, dat al deze dingen slechts leven" onder den hellen schijn van voetlicht, lensen en schijnwerpers, wanneer de spelers acteeren en de zaal gevuld is met een aandachtig publiek. Dooven de lichten na de voorstelling, dan zinkt alles weer terug in de stille onbewogenheid van de bergplaats. Op de tweede verdieping van het gebouw openden wij eene deur en bevonden ons plotseling in een groote ruimte, waar het daglicht vrij en onbelemmerd kan binnen stroomen, dit was de werkplaats van de decorateurs. Groote linnen doeken bedekten den grond, daarop waren de schilders met meterlange kwasten bezig te schilderen. Decorateurs arbeiden steeds staan de, terwijl het te bewerken doek op den grond uitgespreid ligt. Van hieruit bereikten wij langs een smalle wenteltrap, de werkplaats waar de "Stückwerke" vervaardigd worden. Een op bijzondere wijze geprepareerd papier, wordt in vochtigen toestand in gipsvormen geperst, en wanneer het door en door droog is en den vereischten vorm heeft aangenomen, daaruit verwijderd en beschilderd, zoodat het op het tooneel marmer, goud of porselein kan voorstellen. Öok hier was het kalm. Juist onder dit atelier lag de timmermanswerkplaats. Daar heerschte een lawaai, dat iemand hooren en zien vergaat. De motoren gonsden, er werd gehamerd en gezaagd, in een woord, men moest schreeuwen cm zich verstaanbaar te kunnen maken. Hier worden de karkassen" gemaakt, houten ramen, die, met het beschilderde linnen bespannen, huizen, bergen, muren, zeeën, enz. worden. Terwijl schilders, timmerlui en Stückwerker" ijverig bezig zijn, werken in het theater zelf, weer andere menschen. In de eerste plaats moeten de costumes in gereedheid gebracht worden. De leider van het costuummagazijn, heeft alles reeds klaar als de acteurs en de figuratie komen passen. Natuurlijk is het op te voeren stuk door hem gelezen, zoodat hij volkomen op de hoogte is van de benoodigde klecding. De leider van het costuummagazijn van het Burgtheater, is een vroolijke oude heer, die bijna vijftig jaar in functie is en nauwkeurig weet, wat eiken tooneelspeler of zijn voorganger in de verschillende stukken gedragen heeft; van kop tot teen KING LEAR De heer Joh. Langenaken werd door den heer H. Michels zoo gegrimeerd, dat nu onherkenbaar was. De staaltjes van grimeerkunst op deze en de vorige pagina met foto 8 van den heer Godfried de Groot gereproduceerd, zijn het werk van den heer Herman Michels, wiens zeldzame begaafdheid op dit gebied, zeker ten volle spreekt kan deze functionnaris hem uit valsche gouden kettingen, armbanden en ringen, met en zon het hoofd aankleeden, met ridderorden, handschoenen, alles der nagemaakte edelsteenen, wat elke rol in het bijzonder oorringen, diademen, alles wat eischt. tot opschik kan dienen. De belangrijkste middelen om de ver Met liefde en toegenegenheid beziet een costumier de costuums, die eenmaal door be volmaken, zijn wel persoonlijking van een rol te schmink, roemdheden op tooneelgebied gedragen zijn; dit zijn voor hem reliquien." Wanneer men 't duf riekende kleedingmagazijn doorgaat, komt men in een kleine aangrenzende kamer, waar hoofddeksels van de meest uiteenloopende soorten zijn opgeborgen. Helmen uit alle tijden en alle landen, koningskronen, narrenkoppen, hooge hoeden, enz., enz.; vanuit deze kamer bereikt men de wapenkamer, waar men zich in een museum waant. Wapenrustingen, zwaarden, lansen, pijlen en bogen, geweren uit alle tijdvakken en zoo zorgvuldig op rekken gezet en aan de muren opgehangen, alsof zij ter bezichtiging opgesteld zijn. Doch niemand komt ze bekijken dan de costumier, als hij 's avonds het zwaard van Hamlet's vader of den degen van Henri de Lagardère noodig heeft! Wie geen keuze kan maken, heeft nog gelegenheid op den zolder rond te kijken, waar speren en dunne lansen van de Zuidzeelanders liggen, naast primitieve schilden, knotsen en allerlei bogen, pijlkokers en pijlen, zoowel de geverfde giftpijlen der eerste primitieve menschen, als de vergulde van den kleinen god Amorl Wat niet aanwezig is, moet nieuw, volgens keus van den artist, vervaardigd worden. Derhalve is er dan ook aan het theater een uitgebreide kleermakerij verbonden, met paskamers, voorzien van eene belichting als 'op de Bühne. In deze kleermakerij bevinden zich langs de wanden verschillende kasten, gevuld met sieraden; snorren, baarden en pruiken. Dit is de afdeeling van den theaterkapper. Het is niet gemakkelijk met betrekkelijk geringe hulpmiddelen van een jong persoon, een eerbiedwaardigen grijsaard te maken, of omgekeerd, een oud acteur te veranderen in een jongen held. Decoraties en costuums alleen, maken een stuk nog niet opvoerbaar, daartoe behooren nog meubelen, kleeden, gordijnen, aankleeding van een kamer, zooals b.v. schilderijen, vazen, bloemen en dergelijke kleinigheden, die een huis zijn gezelligheid geven. Daarvoor zorgt de requisiteur. Zijn kamer" bevat o.m. boeken, lampen, tafelkleeden, serviezen, doch ook andere zaken, pistolen, oude doozen, perkamentrollen, verzegelde brieven, lantaarns, te veel om op te noemen. De meubelen bevinden zich in de kelderruimte onder het theater; meubelen uit alle tijdvakken, vanaf de middeleeuwen tot de meest moderne, zijn daar aanwezig. Als alles besproken en afgemaakt is, begint de geheele machinerie te werken. Buitenstaanders kunnen er zich geen denkbeeld van vormen, hoe hard aan het tooneel gearbeid wordt. Nergens, in geen enkel bedrijf heerscht zulk een ijzeren discipline. Met ongelooflijke snelheid worden bevelen en aanwijzingen uitgevoerd. Ieder staat voor zijn werk! Liefde voor het vak en ijverzucht, leveren de energie, die voor 'n dergelijken werkkring noodig zijn. En slechts het feit, dat iederen avond nieuwe spanning en een zich geheel geven meebrengt, stelt de theatermenschen in staat, f risch en monter, dezen zenuwsloopenden arbeid te verrichten I De werkzaamheden nemen eenige weken in beslag en eindelijk is de dag der eerste repetitie in costuum aangebroken. Tot nu toe zijn op de verschillende repetities, deuren, ramen, trappen, enz. slechts gemarkeerd, d.w.2. aangegeven met toevallig aanwezige latten, stoelen of zetstukken (kleine stukken decor); thans worden voor de eerste maal de juiste decors gebruikt. Als in den vroegen morgen alle benoodigdheden achter op de Bühne gewenscht zijn, krabben de chancheerders zich bedenkelijk het hoofd, wanneer zij de verscheidenheid zien van alles, wat in de weinige minuten der entre actes, allemaal moet worden afgebroken, opgebouwd en klaar gezet. In dien korte spanne tijds, tusschen de verschillende bedrijven, heerscht er op het tooneel een gejaagde haast, die elke beschrijving tart. Er wordt heen en weer gerend, geroepen, met verschillende décorvakken, meubelen en requisieten gesjouwd. Dit is natuurlijk zoo'n eerste maal het ergst, omdat de tooneelwerklieden, den boel nog niet kennen, nog niet uit elkaar weten te houden en geen flauw idéé hebben, wat bij elkaar hoort 1 Eindelijk staat alles en neemt de inspicient, na den regisseur de meest belangrijke persoon der technici, met veldheersblik alles in oogenschouw. Hier ontbreekt nog wat, daar is iets overbodigs; dadelijk zijn rappe handen bezig hierin wijziging te brengen. Thans wordt het licht geprobeerd, m.a.w. tracht men den juisten stand te bepalen, zoodat de scène op haar voordeeligst uitkomt! Een gongslagl Tooneel vrij! De repetitie begint. Op de generale" repetitie, de laatste repetitie vóór de voorstelling, geschiedt alles als op de uitvoering voor het publiek. Iedereen is bij een première overspannen. De toeschouwers komen de zaal binnen. Nog eenmaal inspecteeren regisseur en inspicient het tooneel. Klaar?" klinkt de stem van den inspicient. Ja!" Eerste klap! Tweede klap! Derde klap!", dof dreunen de gongslagen! Halen!" Het voordoek gaat op, de zaal slaat donker, zoodat het helverlichte tooneel nog meer uitkomt. Het spel is begonnen! E. TERWIN. Jn Rmslerdam en Rotterdam bad dit tweetal woel «acces op. Htm dansen is beschaafd en maal ail door een goede techniek. Har aid Tiatuen oogstte hij de Salxburget VeAspiele, waar hij mei hel battel van &rnsl TÜalray en Katta Sterna meewerkte, veel succes. Hij beheerscht de oade ballettechniek volkomen en heeft zich daarbij ooft op den modernen dan* loe,,.t. Mfl geicga. TOtfymnmMi.io.»juni.rtiiiw.' rtiortji. ett*i«w.*>~*mm*m GRAMOPHOONPIATEN-BIBUOTHEEK {dimbeie^ WETERINGSCHANS 183, AMSTERDAM. Verkoop van Radio-toestellen Edison-Bell Gramophoonplaten en onderdeelen

4 Be groot reeder Roberts heeft plannen gemaakt met zijn luxe jacht Yoshiwara," eene non stop" wereldreis te maken, terwijl alle gemakken en vermaken eener wereldstad op het schip aanwezig zullen zijn. Op het jacht bevindt zich een uitgebreide kring rijke nietsdoeners, kunstenaars, aristocraten, miilionnairs, doch de meerder '. heid van het gezelschap bestaat uit oplichters, die deze gelegenheid maar al te gaarne hebben aangegrepen, om eens voor een tijdje aan de bespiedende oogen der politie te ontkomen. De manager van den reeder Stefan Martini, is kort voor het vertrek van zijn jacht, op zijn kantoor gevonden, op raadselachtige wijze vermoord. Natuurlijk zijn de personen, met welke hij het laatst gezien werd, de meest ernstig verdachten. Hiertoe behooren de reeder, Martini's geliefde, de danseres Marfa Petrowna en Killian Gurlitt, een jonge tooneeïschrijver, die met Martini een heftige twist had, omdat deze, Gurlitt's bruid, de zangeres Leonie Storm, door bedriegelijke voorwendsels tot het aannemen van een contract op het jacht, verlokte, enkel met het doel, haar den reeder in handen te spelen. Door bijzondere omstandigheden geraakt Gurlitt in de macht van den reeder en tevens ' wordt hij verdacht door de politie. Ook hij zoekt een toevlucht aan boord der Yoshiwara", waar hij Marfa Petrowna ontmoet. Zij bemint Gurlitt en weet dezen op slinksche wijze van zijne bruid te scheiden. Op het jacht spelen zich ondertusschen opwindende tooneelen af. De oplichters, die het niet langer noodig achten, zich te beheerschen, houden het eene bachanaal na het andere. Meegesleurd in dezen roes, ontspint zich tusschen Marfa Killian, Roberts en Leonie, een drama, dat zijn hoogtepunt bereikt, als de politie op het schip een overval doet. Een onbekende detective, welke zich mede aan boord bevindt, is het intusschen gelukt den waren moordenaar te ontdekken. Hij laat dezen door de politie arresteeren. Marfa, de door alle passagiers veratgoode, beroemde danseres, wordt geboeid van boord gebracht! Haar duistere plannen en haar verdorvenheid zijn aan het licht gekomen. Killian Gurlitt, van alle verdenking gezuiverd, voor eeuwig vereend met Leonie, kan met opgerichten hoofde naar zijn woonplaats terugkeeren, eene gelukkige toekomst te gemoet! flet J^CïiT DER 1 /* ZEVEN zon De nieuwe Ufa-film waarin optreden: Marfa, de danseres Kilian Curlitt Leonie, zijn verloofde.... Alfons Costa, kapelmeester, Kurt Vespermann Roberts, de reeder, Hugo Werner-Kahle De man met het litteeken, Kurt Gerron Stefan Martini.... Alfred Gerasch MARFA GEEFT OP HET JACHT EEN DANSVOORSTELLING DE POLITIE GRIJPT IN RINA MARSA EN HUGO WERNER-KAHLE (DE REEDER) IN DE BAR IZIE BIJZONDERHEDEN OMTRENT ONZE PRIJSVRAAG OP PAG. 2, 10 EN 18i NÓ *No NANETTE EEN SCENE UIT HET TWEEDE BEDRIJF In het Grand Theater te Amsterdam wordt bovengenoemde operette in 3 bedrijven van Frank Mandel, Otto Harbach en Irving Caesar door het gezelschap,,difraen" opgevoerd. De muziek is van Vincent Youmans, doch bestaat hoofdzakelijk, uit een bewerking van de twee populaire Schlagers Tea for two" en I want to be happy". De groote rol in deze moderne operette speelt het orkest. Deze jazzband stond onder leiding van den hollandschen LUIGI Dl FRAEN EN HANSI GOETZE componist Louis Metz. Hem Tot ons leedwezen moest deze dans vervallen, aangezien do bevallige Hansi haar hand ernstig bezeerde komt zeer zeker het grootste deel van het succes toe. Sylvain Poons teekent voor de regie en vervult de rol van Billy Early, den advocaat. Poons wordt van operette tot operette beter. Hij behoort thans tot de krachten, die voor een succesvolle operette opvoering onontbeerlijk zijn. Het brengen van zijn liedjes kan geen Louis Davids hem verbeteren en hij danst als een geboren balletmeester. Geen wonder, dat zijn dansje met Difraen avond aan avond gebiscerd moet worden. *~'< '&? De dansparodie met Matthieu EEN SCÈNE UIT HET EERSTE BEDRIJF van Eysden is allergrappigst en BERTHE VERZWIJFER EN JEAN JANSSENS MATTHIEU VAN EYSDEN, OMRINGD DOOR BETTY, WINNIE EN FLORA doet de zaal daveren van het lachen. Matthieu van Eysden, die de iol van Jimmy Smith vervult, trad eindelijk eens op den voorgrond. Hij is voor deze rol het juiste type en speelde zijn moeilijke rol beheerscht. Hoe licht had overdrijving hier geschaad. Wij hopen hem nog vaak m groote rollen te zien. Van de dames noemen wij Bertha Verzwijver (Nanette) en ' Lily Casani (Mary), die zich \ beide aan de moderne sfeer zeer goed wisten aan te passen. Het drietal Sientje Hamme, Nelly Ernst en Corrie Pinksen was alleraardigst en vooral de laatst genoemde bleek aan charme nog niets ingeboet te hebben. En lest best noemen wij Jean Janssens, die zijn songs met gevoel voor het voetlicht bracht en de vrouwenharten in de zaal weer sneller deed kloppen. De decors, ontworpen door Jaap van Dam, zagen er vroolijk en welverzorgd uit. De 1 5 Difraen girls dansten dat het een lust was er na te kijken. Het geheel een zeer goed verzorgd en geslaagde opvoering, die een zeer langen tijd volle zalen zal trekken. MISS COLLER, DE SECRETARESSE (LYA BOS) EN GEORGE (LOUIS ZEGWAARD) DE REGISSEUR Sylvain Poons wiens regie ten zeerste to prijzen valt

5 M'n neef Janssen had ruzie met z'n vrouw, m'n nicht. Toen de twist het hoogst was, riep hij verontwaardigd uit: ik geloof, dat je mij voor een volmaakten idioot houdt. Troost je, zei m'n nicht sar castisch, zooals we allemaal in onze familie zijn, troost je I Niets is volmaakt in deze wereld. Niet zoo bedoeld. Conducteur, moet voor kinde ren ook betaald worden, vroeg de moeder. Beneden vijf niet, was het antwoord. O, dat is prachtig, ik heb er maar drie. ONS 5PORTHOEKJE Keurvoetbal. oor de derde maal in successie was V het Spartaterrein,. ons semi-intemationaal-voetbalveld uitgekozen tot kampplaats voor de 4 keur-elftallen en de beide jeugd dito's, waaruit het Nederlandsen elftal en het ieugdelftal gekozen moeten worden voor de beide wedstrijden tegen onze ZuideUjke sportbroeders, de Belgen op 4 November a.s. Veel resultaat heeft deze 7 uur voetbal niet opgeleverd. Wat de T.C.-commissie gehoopt had, de ontdekking van eenige sterren aan den voetbalhemel, helaas, daar is niet veel van gekomen. Het eenige, dat de T.C. nu zeker weet, is, dat naast het Nederlandsen elftal minstens nog eenige andere elftallen zijn samen te stellen van gelijke kracht. Dat het roode elftal (het eigenlijke Nederlandse he elftal) een vrij poover resultaat bereikte valt niet te verwonderen, daar natuurlijk alle tegenstanders zich inspanden om een overwinning op rood te behalen. Gaan we nu de resultaten op technisch ebied eens na, dan was het voor de f.c.-commissie zonneklaar, dat v. d. Meulen nog steeds ons beste keeper is. Met deze verklaring doen we het uitstekende werk van van der Aa in niets te kort. De H.F.C.'er maakte één fout, toen hij in den wedstrijd Rood-Blauw te vroeg uitliep, overigens was zijn werk zóó subliem, dat we wat de plaats onder de lat betreft op 4 November gerust kunnen z^jn. Een tweede les, uit deze wedstrijden te trekken, is deze, dat ons larid rijk is aan goede achterspelers. Zoowel van Kun, Lelieveld als v. d. Zalm doen voor van Kol niet onder. Wat de middenlinie's betreft zijn we nu angstig zeker te weten gekomen, dat ons land geen spil herbergt. Massy heeft nog zijn oude fouten. Van Pelt, vaneerd en Grobbe deden naast vele goede ook vele slechte dingen. De N.A.C.'er Van Pelt leek ons na Massy de beste, al is ook hij geen groot speler als De Korver of Lotsy. De T.C. zal ook dit jaar Massy als spil moeten aanwijzen, als was t alleen maar om zijn heerlijk enthousiasme, waaraan op dezen dag zoo wat alle spelers, ook Massy, mank gingen. Als linkshalf stak van Heel boven zijn concurrenten uit. De Feyenoorder is een klasse op zich zelf. Bij Groen viel het spel van Schreurs minder op dan verleden jaar. Wat de rechtshalf betreft, hier waren Kools, de Ridder en van Kesteren van vrijwel gelijke kracht. Zooals gezegd zagen we op deze plaats gaarne eens een proef met Lelieveld, die in V.U.C, eigenlijk op die plaats thuishoort. Wat de voorhoede betrefjt Hier kan de T.C. met een gerust han gaan kienen, waarmede we maar willen zeggen, dat op elke plaats in de roode voorhoede net zoo goed een ander, gelijkwaardig, speler kan worden neergezet. Weber of Vermeer, Gehring of v. d. Griend, Tap of Khrin, Smeets ol Klein, Elfring of Lommen, 't is koekoek één-zang. Op de linksbuitenplaats zouden ook van Nellen en van Gelder zeer zeker evengoed voldoen als Weber. Waar we de roode spelers al zoo menigmaal becritiseerden willen we nu een kort woord wijden aan hun concurrenten. Vermeer is zeer zeker een speler met aanleg en daar van Nellen o. i. nog te jong is voor een vertegenwoordigend elftal, achten we hem de toekomstige remplacant voor Weber. De H.V.Ver heeft zijn lichaamskracht voor op den V.U.C 'er van Gelder, die overigens ook zijn partij spelen kan, als 't moet. Van der Griend is sedert het vorige jaar hard vooruit gegaan. In de eerste klasse zal deze speler zich beslist nog meer ontwikkelen. We achten hem momenteel, nu Gehring blijkbaar zijn spelpeil van voor 2 jaar niet meer kan bereiken, te verkiezen boven den Longa-man. Op de middenvoorplaats gaat het tusschen Tap en Kluin. Kluin beschikt over een formidabel schot, hetgeen hij in den laatsten wedstrijd demonstreerde door 3 doelpunten. Hij is echter nog slechter spelverdeeler dan Tap, die vooral in zijn tweeden wedstrijd weer aan 't pingelen ging en veel te weinig op links speelde. De V.U C.'er Klein is in 't veld een uitstekend speler, doch heeft geen schot en is voor doel absoluut gevaarloos. Hij maakte echter mooie openingen voor Kluin en droeg veel bij tot het succes van Gerritse. Elfring ondervindt o. i. het nadeel van steeds in de lagere regionen te moeten spelen. Hü lijkt ons ongeroutineerd tegen werkelijk prima kunsthalfs. Jammer, dat deze speler niet eens geregeld in de eerste klasse kan uitkomen, al waardeeren we aan den anderen kant zijn clubliefde. Lommen speelde twee uitstekende wedstrijden. We kennen dezen speler nog te weinig. Vertoonde hij in Rotterdam z'n gewone spel, dan zouden we willen adviseeren hem eens een kans te geven. Summa-Summarum gelooven we niet, dat ons nationaal elftal veel veranderingen zal ondergaan. Daarvoor zijn de spelers te veel gelijkwaardig. Voorhoedespelers, die zichzelf kiezen (Dé Kessler, Mannus Francken, Snethlage, Wekker) hebben we niet meer. Bü de jeugdelftallen is ons v. d. Voort (H.D.V.S.) opgevallen. De T.C. houde hem in de gaten. JAN VAN ZANT. Om woest te worden. Marie had een kostbaar stuk laten vallen. Mevrouw was woedend. Maar Maiie, zeg dan in 's-hemelsnaam hoe de vaas gebroken is. Marie, heelemaal van streek: In allemaal kleine stukkies, mevrouw. Vriendelijk." oordeel. Men beweert, dat deze tenor Caruso kan vervangen. Zeker. Maar dan alleen in z'n grail De voordeelen van vrouw zifn. Dames, zei m'n vriend de Bruin, hebben veel voor op mannen. Zoo, zei juffrouw de Zwart, bij voorbaat verheugd. Ja, ging de Bruin verder, ze hoeven op geen tooneelschool geweest te zijn, om scènes te kunnen maken. Het heeft niets geholpen. Is je broer erg veranderd sinds hij een jaar in Amerika is geweest? Eerlijk gezegd, neen. Hij denkt wel dat hij 't is, maar hij is 't niet. Elk oogenblik zegt hij: Goeie deugd, wat was ik vroeger een gek... Ook op p«ni. 2 en IS xiia In» zcndlnden afgebeeld Inzending No. 32 De ware vreugde. Toen Hans om de hand van Else vroeg, zeiden d'r ouders toen direkt ja"? Meer nog. Ze zeiden Halielu... ja! De beste methode. We hadden 'n hond en... woonden op een bovenhuis. Een combinatie, die niet buitengewoon gelukkig is. Dus stelde m'n man voor om ons van den hond te ontdoen en zei, onvriendelijk zooals mannen zijn: Zeg Jeanne, hoe raken we dat mormel kwijt. Zulle we het weggeven? Niet doen, man, dan wilgeen mensch het beest hebben. Bied het je vrienden aan als een koopje voor flio.. Afdoende beoordeeling. Jonge dame, die de aspiratie heeft eens als zangeres op te treden, vraagt nadat zij gezongen heeft aan een criticus, bekend om zijn onverbiddelijkheid. Vindt u, dat ik een sopraanot een contraltostem heb...? Kort en bondig was het antwoord: Neenl Hij niet. Ik geloof dat je bang bent, Keesje, om alleen naar boven te gaan. Neen hoor, zei Kees. Gaat u maar gerust mee, dan zult u zien dat ik niet bang ben. Hoe wist ze dat? Moesje en kleine Liesje zitten in de tram. Op de bank aan den overkant een neger. O, moesje, kijk die m'nheér ereis een zwart gezicht hebben, zegt Liesje, die heeft zich van morgen zeker niet gewasschen. Mag je niet zoo hard opzeggen, Lies. En dan, die m'nheér heeft niet alleen eenzwart gezicht, die is heelemaal zwart. Waarop Lies,, tot groot genoegen van alle overige passagiers, met een hoog stemmetje vraagt: Heelemaal zwart, op z'n heele lijf... Maar moesje, hoe weet u dat? Hij had d'r een. Heb jij wel eens gehoord van een machine, waarop je kunt zien of iemand liegt. Ja zeker. Erger nog, ik ben met zoo'n apparaat getrouwd! Inzending No. 33 Lachend Een reis naar Berlijn is «te prijs!

6 HANS JUNKcR- MANN als OVERSTE WtlDLINGEN De Aafa iilm te Amsterdam bracht een film in ons land, waarin de hoofdrollen door Harry Liedtke en Maria Paudier vervuld worden. De inhoud is als volgt. Seppl Sterz (Harry Liedtke) is een kranig officier, die echter aan zijn vriendin Nicki Pichalec (Hanni Weisse) zijn geheele gage offert. De overste van het regiment ziet dit met leede oogen aan. Zoodoende is er tusschen overste en luitenant voortdurend een gespannen verhouding. Pichalec heeft veel toiletjes noodig en toiletten kosten veel geld. Een tante van Sterz is in Zwitserland gestorven en laat haar neef een floreerende heerenmodezaak na. Deze zaak wordt door de mooie Mizzi (Maria Paudier) gedreven. Overste Weidlingen (Hans Junkermann) behoort tot de vaste klanten. Zoo is dus onze luitenant plotseling handelaar in dassen geworden, wat hij natuurlijk angstvallig verborgen houdt. De materieele voordeelen zijn echter niet te versmaden. Mizzi wordt verliefd op haar patroon, deze vermoedt echter niets van haar teedere gevoelens. Mizzi en Pichalec krijgen twist en Seppl ontslaat Mizzi. Een nieuwe verkoopster komt, maar de klanten zijn spoorloos verdwenen. De zaak loopt niet ^~iet TIEFJEvAhDEM ' LuiTETfAnT AAFAmeer. Mizzi ontbreekt. Door verschillende trucs lukt het Mizzi eindelijk Seppls aandacht op haar te vestigen. Hij wordt op haar verliefd en bijna was men reeds aan het gelukkige einde. Allerlei verwikkelingen leiden er echter toe, dat Mizzi aan de ernstige bedoelingen van haar minnaar twijfelt en uit ' J^v^J^^^tfa^jP^^^M'' m HARRY LIEDTKE EN MARIA PAUDLER MARIA PAUDLER EN HANS JUNKERMANN ^^^TI 1 KTJ ^WkTtY 1^ & H Ijkfo ' I *3JJ«k. "~ "" '.^^^^il \ ^ ^ ^ B>pi È - m wanhoop valt zij den overste in de armen, die juist voor zijn luitenant een goed woordje kwam doen. Seppl is door deze gebeurtenissen totaal ontmoedigd. Hij verlaat den dienst. Mizzi komt weldra tot de ontdekking, dat zij Seppl verkeerd beoordeeld heeft, doch nu is zij met den overste verloofd. Deze bemerkt echter spoedig, waar de schoen wringt en geeft haar edelmoedig haar woord terug. Seppl en Mizzi worden een gelukkig paar. iïïft«k^w S' fcè.heerenmode" WÉ*ËË 1 ^H fl^h «wsfiblfrw MIZZI IN EEN UASTIGE SITUATIE OVERSTE WEIDLINGEN DE UNIVERSAL TE AMSTERDAM BRENGT DEZE JOODSCHE FILM IN ONS LAND few York de smeltkroes van de wereld... Wij maken kennis met de familie Levine, bestaande uit George Levine, de vader, diens echtgenoote, Flip Levine, zijn zoon, en Betty Levine, zijn dochter. Vijftien jaar geleden emigreerden zij uit Rusland en trokken naar New York city. Drie families. De eene vestigde zich als slager, de tweede als kruidenier en de derde als broekperser. George Levine, de broekperser" was met zijn keuze niet tevreden, Voor zijn beide kinderen had hij iets beters bedacht. Zijn zwoegen had maar een doel, om zijn kroost een goede toekomst te verschaffen. Zooals dit meer voorkomt ontgroeiden de kinderen aan hun omgeving en schaamden zij zich, om vrienden en bekenden in de ouderlijke woning binnen te voeren. Na een heftige woordenwisseling tusschen vader en dochter zien wij Betty haar familie ***. verlaten om mtrek bij haar vriendin te nemen. f. De oorlog is uitgebroken, en alle amerikaansche jongens ' worden als vrijwilligers opgeroepen. Het is voor de familie Levine een hard gelag, wanneer zij hun eehige zoon als vrijwilliger zien dienst nemen. Betty die in dien tusschentijd sympathie heeft opgevat voor een neef van haar vriendin, ziet tot haar spijt dat ook deze als officier in het leger wordt ingelijfd. Flip die zich door zijn durf en moed onderscheidt redt in een veldslag zijn officier, met opoffering van zijn eigen leven. Vader en moeder Levine krijgen kennis van deze treurige tijding en dragen de slag met groote moeite. Hun dochter Betty heeft weder intrek genomen in het ouderlijke huis om het verlies van Flip te verzachten. De oorlog is voorbij en de militairen keeren huiswaarts, heelhuids of verminkt. Alle lamilieleden staan de soldaten op te wachten en de familie Levine die daar ook bij staan, zien hun i zoon in gedachten ook huiswaarts keeren. Hugo die nu de hand komt vragen van Betty wordt door toeval gewaar dat het Betty's broer was, aan wien hij zijn leven te danken heeft. Zij ouders die tegen dit h' opzien, brengt hij aan hi stand dat het door een komt dat hij nog in he is, waardoor het verhat als dit behoort in een { film, eindigt met een kig huwelijk. Indien U meent HET BESTE gezien te hebben, dat er op nlmgebied bestaat, dan heeft de WILTON METRO GOLDWYN alhjd NOO BETERE FILMS D( Jazz^Zanger, 's werelds grootste succesfilm met AL JOLSON komt

Inhoud. Een nacht 7. Voetstappen 27. Strijder in de schaduw 51

Inhoud. Een nacht 7. Voetstappen 27. Strijder in de schaduw 51 Inhoud Een nacht 7 Voetstappen 27 Strijder in de schaduw 51 5 Een nacht 6 Een plek om te slapen Ik ben gevlucht uit mijn land. Daardoor heb ik geen thuis meer. De wind neemt me mee. Soms hierheen, soms

Nadere informatie

Er was eens een Kleine Ziel die tegen God zei: Ik weet wie ik ben, ik ben het licht net als alle andere zielen.

Er was eens een Kleine Ziel die tegen God zei: Ik weet wie ik ben, ik ben het licht net als alle andere zielen. Een klein gesprekje met God Er was eens een Kleine Ziel die tegen God zei: Ik weet wie ik ben, ik ben het licht net als alle andere zielen. God lachte breed. Dat is waar!, zei God. Jij bent ook het licht.

Nadere informatie

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang.

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang. Vanavond ga ik mijn man vertellen dat ik bij hem wegga. Na het eten vertel ik het hem. Ik heb veel tijd besteed aan het maken van deze laatste maaltijd. Met vlaflip toe. Ik hoop dat de klap niet te hard

Nadere informatie

Dit verhaal gaat over een schat, die je overal kunt vinden : zowel hier als daar, zowel vroeger als nu. Een schat zo rijk als het leven zelf, die

Dit verhaal gaat over een schat, die je overal kunt vinden : zowel hier als daar, zowel vroeger als nu. Een schat zo rijk als het leven zelf, die Er zit een schat verborgen in jezelf Dit verhaal gaat over een schat, die je overal kunt vinden : zowel hier als daar, zowel vroeger als nu. Een schat zo rijk als het leven zelf, die toont hoe het zijn

Nadere informatie

Bert staat op een ladder. En trekt aan de planten die groeien in de dakgoot. Hij verstopt de luidspreker en het stopcontact achter de planten.

Bert staat op een ladder. En trekt aan de planten die groeien in de dakgoot. Hij verstopt de luidspreker en het stopcontact achter de planten. Helaas Wanneer besloot Bert om Lizzy te vermoorden? Vreemd. Hij herinnert zich het niet precies. Het was in ieder geval toen Lizzy dat wijf leerde kennen. Dat idiote wijf met haar rare verhalen. Bert staat

Nadere informatie

Mijn loverboy Verloren onschuld

Mijn loverboy Verloren onschuld Mijn loverboy Verloren onschuld in makkelijke taal simone schoemaker 8 Het verhaal van Lisa De dag begint goed. Ik word wakker met een blij gevoel. Yes, ik ben jarig! Ik ben zestien! Mijn moeder feliciteert

Nadere informatie

Er was eens een heel groot bos. Met bomen en bloemen. En heel veel verschillende dieren. Aan de rand van dat bos woonde, in een grot, een draakje. Dat draakje had de mooiste grot van iedereen. Lekker vochtig

Nadere informatie

Een gesprekje met God De kleine ziel en de zon

Een gesprekje met God De kleine ziel en de zon Een gesprekje met God De kleine ziel en de zon Parabel geschreven door Neale Donald Walsch Ergens in de tijd was er een Zieltje, dat tegen God zei: Ik weet wie ik ben! God zei: Dat is heel mooi. Wie ben

Nadere informatie

Het tweede avontuur van Broer Vos en Broer Konijn

Het tweede avontuur van Broer Vos en Broer Konijn Het tweede avontuur van Broer Vos en Broer Konijn Oom Remus bron. Z.n., z.p. ca. 1950 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/remu001twee01_01/colofon.php 2010 dbnl / erven J.C. Harries 2 [Het

Nadere informatie

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus.

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 1 Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 2 Het verhaal De Goede Week Trouw, Hoop en Spijt Ik wil jullie vandaag vertellen over de Goede Week. Dat

Nadere informatie

Het paaltje van Oosterlittens Er stond weer een pot met bonen! Elke avond kreeg de schoenmaker van Oosterlittens bonen te eten. Maar de schoenmaker

Het paaltje van Oosterlittens Er stond weer een pot met bonen! Elke avond kreeg de schoenmaker van Oosterlittens bonen te eten. Maar de schoenmaker Het paaltje van Oosterlittens Er stond weer een pot met bonen! Elke avond kreeg de schoenmaker van Oosterlittens bonen te eten. Maar de schoenmaker klaagde nooit. Hij was te arm om vlees te kopen. Elke

Nadere informatie

1 Samuel 24 - Ik krijg je nog wel - Of zou jij het anders doen?

1 Samuel 24 - Ik krijg je nog wel - Of zou jij het anders doen? 1 Samuel 24 - Ik krijg je nog wel - Of zou jij het anders doen? Gezinsdienst Liturgie Zingen: - Gez 75,1.2.5 Nu gaan de bloemen nog dood - EL 445 Ik zag een kuikentje - Gez 171 Wees stil voor het aangezicht

Nadere informatie

De twee zaken waarover je in dit boek kunt lezen, zijn de meest vreemde zaken die Sherlock Holmes ooit heeft opgelost.

De twee zaken waarover je in dit boek kunt lezen, zijn de meest vreemde zaken die Sherlock Holmes ooit heeft opgelost. Sherlock Holmes was een beroemde Engelse privédetective. Hij heeft niet echt bestaan. Maar de schrijver Arthur Conan Doyle kon zo goed schrijven, dat veel mensen dachten dat hij wél echt bestond. Sherlock

Nadere informatie

Een Berbers dorp. Mijn zussen en ik mochten van mijn vader naar school. Meestal mochten alleen jongens naar school.

Een Berbers dorp. Mijn zussen en ik mochten van mijn vader naar school. Meestal mochten alleen jongens naar school. Een Berbers dorp Ik ben geboren en opgegroeid in het noorden van Marokko. In een buitenwijk van de stad Nador. Iedereen kent elkaar en altijd kun je bij de mensen binnenlopen. Als er feest is, viert het

Nadere informatie

Gedichten en korte spreuken voor rouwbrieven en dankkaartjes.

Gedichten en korte spreuken voor rouwbrieven en dankkaartjes. Gedichten en korte spreuken voor rouwbrieven en dankkaartjes. Rust nu maar uit, je hebt je strijd gestreden. Je hebt het als een moedig man gedaan. Wie kan begrijpen hoe je hebt geleden en wie kan voelen,

Nadere informatie

-23- Geen medelijden

-23- Geen medelijden -22- Graniet Hoeveel keer was de vrachtwagen al gestopt? Innocent was de tel kwijtgeraakt. Telkens als de truck halt hield, werden er een paar jongens naar binnen geduwd. Maar nu bleef de deur van de laadruimte

Nadere informatie

ROSANNE. Oh, oh, oh. Van Aemstel Produkties - De leukste uitjes van Amsterdam - www.amterdamexcursies.nl

ROSANNE. Oh, oh, oh. Van Aemstel Produkties - De leukste uitjes van Amsterdam - www.amterdamexcursies.nl ROSANNE Rosanne, ik weet dat er heel veel mannen zijn Elke keer weer een ander en mij doet 't pijn Want jou liefde waarmee jij mij soms verblijdt Wil ik liever, liever, liever, liever voor altijd Als ik

Nadere informatie

Op reis naar Bethlehem

Op reis naar Bethlehem Op reis naar Bethlehem Rollen: Verteller Jozef Maria Engel Twee omroepers Kind 1 Kind 2 Kind 3 Receptionist 1 Receptionist 2 Receptionist 3 Kind 4 Kind 5 Herder 1 Herder 2 Herder 3 Herder 4 Drie wijzen

Nadere informatie

Ik ben maar een eenvoudige ezel, maar ik wil je graag een mooi verhaal vertellen

Ik ben maar een eenvoudige ezel, maar ik wil je graag een mooi verhaal vertellen De ezel van Bethlehem Naar een verhaal van Jacques Elan Bewerkt door Koos Stenger Ik ben maar een eenvoudige ezel, maar ik wil je graag een mooi verhaal vertellen over iets wat er met me gebeurd is. Het

Nadere informatie

Het lam. Arna van Deelen

Het lam. Arna van Deelen Het lam Arna van Deelen Hij leunde vermoeid op zijn staf, starend over de eindeloze velden. De kudde lag verspreid onder de bomen, die op deze tijd van de dag voor wat schaduw zorgden. Hij legde zijn hand

Nadere informatie

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 LES 4 Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 De boodschap God hoort en verhoort onze gebeden voor elkaar. Leertekst: Terwijl Petrus onder zware bewaking zat

Nadere informatie

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Ferenc Göndör IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Uitgeverij Eenvoudig Communiceren 3 Mijn vader Lang geleden kwam een jonge, joodse man naar het land Hongarije. Mohr Goldklang was zijn naam. Dat was mijn opa. Mohr

Nadere informatie

Voorwoord. Rome en de Romeinen

Voorwoord. Rome en de Romeinen Voorwoord Rome en de Romeinen Dit verhaal speelt in Rome, ongeveer 2000 jaar geleden. Rome was toen een rijke stad, met prachtige gebouwen. Zoals paleizen voor de keizers, voor de Senaat en voor de grote

Nadere informatie

De beslissing. Aan mij zal het niet liggen, antwoordde Jens. Maar jij

De beslissing. Aan mij zal het niet liggen, antwoordde Jens. Maar jij De beslissing De winter daarvoor was de beslissing gevallen. We zaten met een glas wijn bij mijn ouders in de woonkamer en vertelden over Kreta, en ook dat we van plan waren naar Zuid- Duitsland te verhuizen.

Nadere informatie

3e Statie: Jezus valt voor de 1e maal onder het kruis.

3e Statie: Jezus valt voor de 1e maal onder het kruis. 1e Statie: Jezus wordt ter dood veroordeeld. De eerste plaats waar Jezus stil stond op de kruisweg, was het paleis van de Romeinse landvoogd Pontius Pilatus. De joodse leiders wilden Jezus uit de weg ruimen.

Nadere informatie

Welkom thuis! Gezinsdienst

Welkom thuis! Gezinsdienst Welkom thuis! Gezinsdienst Orde van dienst voor de gezinsdienst op 6 maart 2016 in de Protestantse Gemeente Wolphaartsdijk. Voorganger: ds. C.A. van Eck Organist: Cor den Haan Met medewerking van kinderkoor

Nadere informatie

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te kijken...4 De mensenmenigte opende zich in het midden...5 Toen

Nadere informatie

Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden

Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden zijn ouders hem, maar alle andere konijntjes noemden

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist. M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga.

Welkom in de Menorah. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist. M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga. Welkom in de Menorah M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist : Ds. A.H. Boschma : mw. L. van der Veen : De Kinderen

Nadere informatie

Nella s nieuwe kamer is heel mooi. Op het bed liggen zijden lakens en een wollen deken.

Nella s nieuwe kamer is heel mooi. Op het bed liggen zijden lakens en een wollen deken. Amsterdam, 1686 1 Nella loopt op de Herengracht in Amsterdam. Ze heeft een grote koffer bij zich. Aan deze gracht staan de duurste woningen van de hele stad. Hier wonen de rijkste koopmannen. Daarom wordt

Nadere informatie

Voorwoord. Veel leesplezier! Liefs, Rhijja

Voorwoord. Veel leesplezier! Liefs, Rhijja Voorwoord Verliefd zijn is super, maar ook doodeng. Want het kan je heel onzeker maken. En als het uiteindelijk uitgaat, voel je je intens verdrietig. In dit boek lees je over mijn liefdesleven, de mooie,

Nadere informatie

Een sterke vrouw (bewerking uit het boek Spreuken)

Een sterke vrouw (bewerking uit het boek Spreuken) Een sterke vrouw (bewerking uit het boek Spreuken) Dag en nacht waakt ze. Haar handen kennen geen rust. Haar ogen gaan rond en zien wat gezien moet worden. Haar oren zijn gespitst en horen wat gehoord

Nadere informatie

Zondag 6 maart 2016, 10.00 uur Jeugddienst. Voorganger: ds. Bert de Wit

Zondag 6 maart 2016, 10.00 uur Jeugddienst. Voorganger: ds. Bert de Wit Preek Zondag 6 maart 2016, 10.00 uur Jeugddienst Thema: @Home Voorganger: ds. Bert de Wit Schriftlezing: Lucas 15:11-32 Een vader had twee zonen zo begint het verhaal. Met de beschrijving van een gezin.

Nadere informatie

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school.

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school. Voorwoord Susan schrijft elke dag in haar dagboek. Dat dagboek is geen echt boek. En ook geen schrift. Susans dagboek zit in haar tablet, een tablet van school. In een map die Moeilijke Vragen heet. Susan

Nadere informatie

Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen

Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen Openingstekst: (Door een ouder en kind) A. Zeg zou jij het licht aandoen? Je moet opschieten, want het is bijna tijd. Dadelijk

Nadere informatie

Elke miskraam is anders (deel 2)

Elke miskraam is anders (deel 2) Elke miskraam is anders (deel 2) Eindelijk zijn we twee weken verder en heb ik inmiddels de ingreep gehad waar ik op zat te wachten. In de tussen tijd dacht ik eerst dat ik nu wel schoon zou zijn, maar

Nadere informatie

De gelaarsde kat. Charles Perrault. Vertaald door: Simon Abramsz. Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/perr041gela01_01/colofon.

De gelaarsde kat. Charles Perrault. Vertaald door: Simon Abramsz. Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/perr041gela01_01/colofon. De gelaarsde kat Charles Perrault Vertaald door: Simon Abramsz. bron (vert. Simon Abramsz.). S.L. van Looy, Amsterdam 1915 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/perr041gela01_01/colofon.php

Nadere informatie

De kerker met de vijf sloten. Crista Hendriks

De kerker met de vijf sloten. Crista Hendriks De kerker met de vijf sloten Crista Hendriks Schrijver: Crista Hendriks Coverontwerp: Pluis Tekst & Ontwerp ISBN: 9789402126112 Crista Hendriks 2014-2 - Voor Oscar... zonder jou zou dit verhaal er nooit

Nadere informatie

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente,

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, We zijn er doorheen gegaan, Veertig dagen en nachten, Tijd van voorbereiding...

Nadere informatie

Kom erbij Tekst: Ron Schröder & Marianne Busser Muziek: Marcel & Lydia Zimmer 2013 Celmar Music / Schröder & Busser

Kom erbij Tekst: Ron Schröder & Marianne Busser Muziek: Marcel & Lydia Zimmer 2013 Celmar Music / Schröder & Busser Kom erbij Kom erbij, want ik wil je iets vertellen, het is heel bijzonder, dus luister allemaal. Ik ken honderdduizend prachtige verhalen, maar dit is echt het mooiste van allemaal. Het gaat over twee

Nadere informatie

Menze Fernandus van Houten

Menze Fernandus van Houten Liturgieboekje bij het afscheid van Menze Fernandus van Houten * Groningen, 10 februari 1931 Tolbert, 21 februari 2016 in een samenkomst op donderdag 25 februari 2016, om 11.00u in de Gereformeerde Kerk

Nadere informatie

Help, mijn papa en mama gaan scheiden!

Help, mijn papa en mama gaan scheiden! Help, mijn papa en mama gaan scheiden! Joep ligt in bed. Hij houdt zijn handen tegen zijn oren. Beneden hoort hij harde boze stemmen. Papa en mama hebben ruzie. Papa en mama hebben vaak ruzie. Ze denken

Nadere informatie

Gebeden voor jongeren

Gebeden voor jongeren Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Gebeden voor jongeren... 2 Gebed van het licht... 2 Mijn leven tot een licht... 2 Gebed voor sterke benen... 2 Dankgebed... 3 Gebed van Franciscus... 3 Dankgebed als je

Nadere informatie

HETTY LUITEN. Voorbij de einder. GROTE LETTER BIBLIOTHEEK deventer

HETTY LUITEN. Voorbij de einder. GROTE LETTER BIBLIOTHEEK deventer HETTY LUITEN Voorbij de einder GROTE LETTER BIBLIOTHEEK deventer 1 Ja, dit is m! dacht Ankie. Dit is de pagina die ik zocht. Ze wipte van enthousiasme met haar stoel op en neer en keek vol belangstelling

Nadere informatie

naar God Verlangen Thema: juni welkom in de open deur dienst voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan

naar God Verlangen Thema: juni welkom in de open deur dienst voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan welkom juni in de open deur dienst 19 2016 Thema: Verlangen naar God n.a.v. Psalm 42 voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan organist: Christian Boogaard Welkom en

Nadere informatie

Voor Cootje. de vuurtoren

Voor Cootje. de vuurtoren Voor Cootje de vuurtoren De Koos Meinderts vuurtoren Lemniscaat & Annette Fienieg Nederlandse rechten Lemniscaat b.v. Rotterdam 2007 isbn 978 90 5637 909 4 Tekst: Koos Meinderts, 2007 Illustraties: Annette

Nadere informatie

Jij bent nog onbeschreven en nog geen groot verhaal jij blaakt alleen van leven dat in jou ademhaalt.

Jij bent nog onbeschreven en nog geen groot verhaal jij blaakt alleen van leven dat in jou ademhaalt. Jij bent nog onbeschreven en nog geen groot verhaal jij blaakt alleen van leven dat in jou ademhaalt. Jij kunt geen mensen haten en doet geen ander zeer misschien ben jij het wapen waarmee ik liefde leer.

Nadere informatie

LES 2. De reus en de steen. Sabbat

LES 2. De reus en de steen. Sabbat Sabbat Doe Leer de powertext. De reus en de steen Denk aan een keer toen je gestuurd werd voor een speciale booodschap. Was het iets dat graag wilde doen of had je er geen zin in? Liep het heel anders

Nadere informatie

Nooit had zijn moeder over haar vader gesproken en nu hij dood was, moest ze de hele dag huilen.

Nooit had zijn moeder over haar vader gesproken en nu hij dood was, moest ze de hele dag huilen. 9-12 jaar De villa van Spoek De villa van Spoek was een grote villa aan de Tapijtweg nummer elf in het stadje Sonsbeek. Het huis stond aan een brede rivier en had een lange oprijlaan van glimmende witte

Nadere informatie

BIJLAGEN LESPAKKET 1.2

BIJLAGEN LESPAKKET 1.2 BIJLAGEN LESPAKKET 1.2 BIJLAGE 1 A4 BLADEN THEMA S BIJLAGE 2 DOMINO EMOTIES BIJLAGE 3 MATCHING OEFENING GEVOELENS BIJLAGE 4 VRAGENLIJST FILM BIJLAGE 5 VRAGENSTROOKJES HOEKENWERK BIJLAGE 6 ANTWOORDENBLAD

Nadere informatie

1. Als het leven soms pijn doet

1. Als het leven soms pijn doet 1. Als het leven soms pijn doet 1 Als het leven soms pijn doet en de storm gaat tekeer in een tijd van moeite en verdriet. Alsof de zon niet meer opkomt en het altijd donker blijft en de ochtend het daglicht

Nadere informatie

Makkers en rakkers. Nel Ooievaar. bron Nel Ooievaar, Makkers en rakkers. 'De Vliegende Hollander', Utrecht ca. 1940. 2010 dbnl

Makkers en rakkers. Nel Ooievaar. bron Nel Ooievaar, Makkers en rakkers. 'De Vliegende Hollander', Utrecht ca. 1940. 2010 dbnl Makkers en rakkers Nel Ooievaar bron. 'De Vliegende Hollander', Utrecht ca. 1940 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/ooie002makk01_01/colofon.php 2010 dbnl 2 [Makkers en rakkers] 3 Een mus

Nadere informatie

OPENLUCHTDIENST 21 juni 2015. Thema: Laat iets van je horen. Mmv gospelkoor Inspiration uit Dordrecht

OPENLUCHTDIENST 21 juni 2015. Thema: Laat iets van je horen. Mmv gospelkoor Inspiration uit Dordrecht OPENLUCHTDIENST 21 juni 2015 Thema: Laat iets van je horen Mmv gospelkoor Inspiration uit Dordrecht Welkom bij deze Openluchtdienst, fijn dat u en jij er bent! Schilders: tijdens de dienst zullen een aantal

Nadere informatie

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan.

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan. Geelzucht Toen ik 15 was, kreeg ik geelzucht. De ziekte begon in de herfst en duurde tot het voorjaar. Ik voelde me eerst steeds ellendiger worden. Maar in januari ging het beter. Mijn moeder zette een

Nadere informatie

KINDEREN VAN HET LICHT

KINDEREN VAN HET LICHT KINDEREN VAN HET LICHT Verteller: Het gebeurde in een donkere nacht, heel lang geleden, dat er herders in het veld waren, die de wacht hielden over hun schapen. Zij stonden net wat met elkaar te praten,

Nadere informatie

Rianne haalt haar hand door Jochems haar terwijl ze naar de kamer loopt. Kijk eens wie we daar hebben? roept ze als ze uit het raam kijkt.

Rianne haalt haar hand door Jochems haar terwijl ze naar de kamer loopt. Kijk eens wie we daar hebben? roept ze als ze uit het raam kijkt. Hoofdstuk 1 Zullen we deze ballonnen nog aan de lamp hangen? Vragend kijkt Rianne Jochem aan. Is goed, mompelt haar stiefbroertje zacht. Hé, wat is er? vraagt Rianne verbaasd. Vind je de slingers niet

Nadere informatie

De haas en de egel. Wilhelm Grimm en Jacob Grimm. bron Wilhelm Grimm en Jacob Grimm, De haas en de egel. Z.n., z.p. 1900-1910.

De haas en de egel. Wilhelm Grimm en Jacob Grimm. bron Wilhelm Grimm en Jacob Grimm, De haas en de egel. Z.n., z.p. 1900-1910. De haas en de egel Wilhelm Grimm en Jacob Grimm bron. Z.n., z.p. 1900-1910 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/grim002haas01_01/colofon.php 2011 dbnl 1 De haas en de egel. Het was een mooie

Nadere informatie

Bron: De sprookjes van Grimm; volledige uitgave, vertaald door M.M. de Vries-Vogel. Unieboek BV - Van Holkema & Warendorf, Weesp, 1984.

Bron: De sprookjes van Grimm; volledige uitgave, vertaald door M.M. de Vries-Vogel. Unieboek BV - Van Holkema & Warendorf, Weesp, 1984. Bontepels Er was eens een koning en die had een vrouw met gouden haar. Ze was zo mooi, dat haar gelijke nergens te vinden was. Toen werd zij ziek en daar ze voelde, dat ze weldra sterven ging, riep ze

Nadere informatie

Tuin van Heden.nu 1 Mag ik zijn wie ik ben? Van In 5

Tuin van Heden.nu 1 Mag ik zijn wie ik ben? Van In 5 Tuin van Heden.nu 1 Mag ik zijn wie ik ben? Van In 5 5 Tuin van Heden.nu 1 Mag ik zijn wie ik ben? Van In 6 Zacheüs (1) Het is erg druk in de stad vandaag. Iedereen loopt op straat. Zacheüs wurmt zich

Nadere informatie

SALUUT! LESMAP. Droomedaris-Rex Mellaertsstraat 16 2140 Borgerhout

SALUUT! LESMAP. Droomedaris-Rex Mellaertsstraat 16 2140 Borgerhout SALUUT! LESMAP Droomedaris-Rex Mellaertsstraat 16 2140 Borgerhout 1 SALUUT! is een voorstelling met Sophie Derijcke, Saskia Thijs en Trijn Janssens tekst: regie: spel: poppen: muziek: kostuums: decorontwerp:

Nadere informatie

Presentatie Kindermonument Groep 8 2013 2014 St. Catharinaschool Vormgeving de kinderen met hulp van meester Roomer

Presentatie Kindermonument Groep 8 2013 2014 St. Catharinaschool Vormgeving de kinderen met hulp van meester Roomer Presentatie Kindermonument Groep 8 2013 2014 St. Catharinaschool Vormgeving de kinderen met hulp van meester Roomer aisha kindsoldaten Kindsoldaten, ik ruik haat. Dat gebeurt, als je kinderen niet spelen

Nadere informatie

do van ranst Eline wordt een ster

do van ranst Eline wordt een ster do van ranst Eline wordt een ster 2010 Uitgeverij Manteau / Standaard Uitgeverij en Do Van Ranst Standaard Uitgeverij nv, Mechelsesteenweg 203, B-2018 Antwerpen www.manteau.be - info@manteau.be Deze reeks

Nadere informatie

Moeders bloemen. Agatha Snellen. bron Agatha Snellen, Moeders bloemen. Gebr. Kluitman, Alkmaar 1926. 2010 dbnl / erven Agatha Snellen

Moeders bloemen. Agatha Snellen. bron Agatha Snellen, Moeders bloemen. Gebr. Kluitman, Alkmaar 1926. 2010 dbnl / erven Agatha Snellen Moeders bloemen Agatha Snellen bron. Gebr. Kluitman, Alkmaar 1926 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/snel011moed02_01/colofon.htm 2010 dbnl / erven Agatha Snellen 1 2 Moeders bloemen. Het

Nadere informatie

(Mat 14, 22-33) Jezus loopt over het water Jezus zei tegen de leerlingen dat ze naar de boot moesten gaan. Ze moesten alvast naar de overkant varen.

(Mat 14, 22-33) Jezus loopt over het water Jezus zei tegen de leerlingen dat ze naar de boot moesten gaan. Ze moesten alvast naar de overkant varen. (Mat 14, 22-33) Jezus loopt over het water Jezus zei tegen de leerlingen dat ze naar de boot moesten gaan. Ze moesten alvast naar de overkant varen. Jezus zou later komen, hij wilde eerst de mensen naar

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

tussen haakjes voor bezinning en gebed Allerheiligen/Allerzielen 2010

tussen haakjes voor bezinning en gebed Allerheiligen/Allerzielen 2010 tussen haakjes voor bezinning en gebed Allerheiligen/Allerzielen 2010 Welkom en inleiding 1 Goede mensen, van harte welkom in deze gebedsviering naar aanleiding van het feest van Allerheiligen en Allerzielen.

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

Liedteksten Kerstfeest Zondagsschool 2014. Samenzang

Liedteksten Kerstfeest Zondagsschool 2014. Samenzang Liedteksten Kerstfeest Zondagsschool 2014 Samenzang - Komt allen te zamen Komt allen tezamen, jubelend van vreugde, komt nu, o komt nu naar Bethlehem. Ziet nu de Vorst der eng'len, hier geboren, komt laten

Nadere informatie

OPDRACHT 1 : SCRIPT EN INTERACTIEVE VERSIE VAK : SCHRIJVEN --LOIS VEHOF--

OPDRACHT 1 : SCRIPT EN INTERACTIEVE VERSIE VAK : SCHRIJVEN --LOIS VEHOF-- OPDRACHT 1 : SCRIPT EN INTERACTIEVE VERSIE VAK : SCHRIJVEN --LOIS VEHOF-- Confrontatie scene Written by Loïs Vehof Genre: Avontuur Locatie: De oude tempel Protagonist: Wachter Antagonist: Dief Conflict:

Nadere informatie

Gelukkig Hansje. Jacob Grimm en Wilhelm Grimm. bron Jacob Grimm en Wilhelm Grimm, Gelukkig Hansje. D. Noothoven van Goor, Leiden 1850-1860.

Gelukkig Hansje. Jacob Grimm en Wilhelm Grimm. bron Jacob Grimm en Wilhelm Grimm, Gelukkig Hansje. D. Noothoven van Goor, Leiden 1850-1860. Gelukkig Hansje Jacob Grimm en Wilhelm Grimm bron. D. Noothoven van Goor, Leiden 1850-1860 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/grim001gelu01_01/colofon.php 2011 dbnl 1 Gelukkig Hansje. Wilt

Nadere informatie

JAN STEVENS. Voorjaarsdroom. De Wielewaal" Dordrecht 1945

JAN STEVENS. Voorjaarsdroom. De Wielewaal Dordrecht 1945 JAN STEVENS Voorjaarsdroom De Wielewaal" Dordrecht 1945 r JAN STEVENS 4 Voorjaarsdroom De Wielewaal" Dordrecht 1945 voor Minke « Die lentemorgen, vroeg - ben ik door de boomgaard gegaan en het was of

Nadere informatie

Het kasteel van Dracula

Het kasteel van Dracula Uit het dagboek van Jonathan Harker: Het kasteel van Dracula 4 mei Eindelijk kom ik bij het kasteel van Dracula aan. Het kasteel ligt in de bergen. Er zijn geen andere huizen in de buurt. Ik ben moe. Het

Nadere informatie

Laura zelf heeft bijna nooit ruzie met haar moeder. De moeder van Laura komt uit Peru. Yasmina vindt haar lief, zacht en zorgzaam.

Laura zelf heeft bijna nooit ruzie met haar moeder. De moeder van Laura komt uit Peru. Yasmina vindt haar lief, zacht en zorgzaam. 1. Yasmina doet het tuinhekje achter zich dicht. Hoe kan ze zo stom zijn niet aan de verjaardag van haar moeder te denken? Haar moeder blijft woedend achter. Yasmina voelt zich even rot, maar na drie stappen

Nadere informatie

Reality Reeks Verwerkingsopdrachten. Mooi meisje Verliefd op een loverboy

Reality Reeks Verwerkingsopdrachten. Mooi meisje Verliefd op een loverboy Reality Reeks Verwerkingsopdrachten Mooi meisje Verliefd op een loverboy Lees blz. 3. Woont Laura in de stad of op het platteland? Hoe weet je dat? Lees blz. 5 en 7. Woont Laura s oma al lang op de boerderij?

Nadere informatie

Sterdienst 8 februari 2015 Oosterkerk: Thema: Mag ik mij even voorstellen, n.a.v. Lukas 19, 1 10 Jezus en Zacheus. Ds.

Sterdienst 8 februari 2015 Oosterkerk: Thema: Mag ik mij even voorstellen, n.a.v. Lukas 19, 1 10 Jezus en Zacheus. Ds. Sterdienst 8 februari 2015 Oosterkerk: Thema: Mag ik mij even voorstellen, n.a.v. Lukas 19, 1 10 Jezus en Zacheus. Ds. Evert Jan Hefting Mag ik me even voorstellen? Mijn naam is Zacheüs, oppertollenaar

Nadere informatie

1 Vinden de andere flamingo s mij een vreemde vogel? Dat moeten ze dan maar zelf weten. Misschien hebben ze wel gelijk. Het is ook raar, een flamingo die jaloers is op een mens. En ook nog op een paard.

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

Zingen: OTH 45 - als een hert dat verlangt naar water. Zingen: Opwekking 468 - wij willen dat Jezus wordt verhoogd

Zingen: OTH 45 - als een hert dat verlangt naar water. Zingen: Opwekking 468 - wij willen dat Jezus wordt verhoogd Welkom Zingen: OTH 204 - kom tot de Vader Votum en groet Zingen: OTH187 - maak mij rein voor u Gebed Gezongen geloofsbelijdenis: Opwekking 426 Ja, ik geloof in Jezus Schriftlezing: Psalm 27 Zingen: OTH

Nadere informatie

Geloofsbelijdenis * (zie de drie voorbeelden) (Als de ouders een doopkaars hebben kan die nu worden aangestoken.)

Geloofsbelijdenis * (zie de drie voorbeelden) (Als de ouders een doopkaars hebben kan die nu worden aangestoken.) Overzicht van een doopviering, waarin de doop wordt gedaan door Nel Hogervorst van Kampen, pastoraal werker. Zij vindt het prettig als er niet zoveel tekst in het boekje staat, omdat zij dan kan improviseren.

Nadere informatie

Atelier Leo. Schilderijen en Gedichten

Atelier Leo. Schilderijen en Gedichten Atelier Schilderijen en Gedichten Op eigen kracht Gevaar is nooit in rust. Bergen, woestijnen, zeeën, Zeeuwse kust. De Schelde ver beneden. Ik leid je door de tijd, weet waar te zijn, Drijf je op liefde,

Nadere informatie

Luisteren naar de Heilige Geest

Luisteren naar de Heilige Geest Luisteren naar de Heilige Geest Johannes 14:16-17 En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen,

Nadere informatie

Mijn laatste nieuwsbrief

Mijn laatste nieuwsbrief Mijn laatste nieuwsbrief Lieve familie, vrienden en sponsors! Mijn laatste nieuwsbrief schrijf ik vanuit het prachtige en kleurrijke Sri Lanka! Hier vierde ik Kerst en Oud en Nieuw met de bemanning van

Nadere informatie

14 God ging steeds voor hen uit, overdag in een wolk, s nachts in licht en vuur.

14 God ging steeds voor hen uit, overdag in een wolk, s nachts in licht en vuur. Psalmen Psalm 78 1 Een lied van Asaf. De lessen van het verleden Luister allemaal naar mijn woorden. Luister goed, want ik wil jullie iets leren. 2 Wijze woorden wil ik spreken, wijze woorden over het

Nadere informatie

OOGGETUIGE. Johannes 20:30-31

OOGGETUIGE. Johannes 20:30-31 1 januari OOGGETUIGE Johannes 20:30-31 Een nieuw jaar ligt voor ons. Wat er gaat komen, weten we niet. Al heb je waarschijnlijk mooie plannen gemaakt. Misschien heb je goede voornemens. Om elke dag uit

Nadere informatie

Spekkoek. Op de terugweg praat zijn oma de hele tijd. Ze is blij omdat Igor maandag mag komen werken.

Spekkoek. Op de terugweg praat zijn oma de hele tijd. Ze is blij omdat Igor maandag mag komen werken. Spekkoek Oma heeft de post gehaald. Er is een brief van de Sociale Werkplaats. Snel scheurt ze hem open. Haar ogen gaan over de regels. Ze kan het niet geloven, maar het staat er echt. Igor mag naar de

Nadere informatie

Batavia werf. We gingen naar Batavia werf.

Batavia werf. We gingen naar Batavia werf. Batavia werf We gingen naar Batavia werf. Met de klas. En we gingen ook met de auto. Ik zat met Yessir Thijs en Sebastiaan en de moeder van Sebastiaan.We hadden ook groepjes toen we in de Batavia werf

Nadere informatie

veeg de tranen van me weg. Ik kijk nog eens rond en er valt een hoop spanning van me af. Er komt zelfs een kleine glimlach op me gezicht terug.

veeg de tranen van me weg. Ik kijk nog eens rond en er valt een hoop spanning van me af. Er komt zelfs een kleine glimlach op me gezicht terug. Het DOC Ik kruip in één van de buikpijn terwijl ik in bed lig. Mijn gedachten gaan uit naar de volgende dag. Ik weet wat er die dag staat te gebeuren, maar nog niet hoe dit zal uitpakken. Als ik hieraan

Nadere informatie

De geschiedenis van een muis

De geschiedenis van een muis bron exemplaar Koninklijke Bibliotheek Den Haag, signatuur: XKP 098. J. Vlieger, Amsterdam 1880-1890 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/_ges005gesc01_01/colofon.htm 2010 dbnl 1 De Geschiedenis

Nadere informatie

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld Avondwake Mientje van Dijk - van Halteren Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld 1 2 Begroeting Tijdens begroeting steken zusjes van Mientje kaarsen aan: Nel, Joke, Corry, Marjan en

Nadere informatie

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Op Toon Hoogte 182 Door Uw genade Vader Door Uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige

Nadere informatie

4 Heer, u hebt aan de mensen uw regels gegeven. Zo weet ik wat ik moet doen. 5 Ik wil leven volgens uw wetten, en dat volhouden, elke dag weer.

4 Heer, u hebt aan de mensen uw regels gegeven. Zo weet ik wat ik moet doen. 5 Ik wil leven volgens uw wetten, en dat volhouden, elke dag weer. Psalmen Psalm 119 Heer, ik wil leven volgens uw wetten 1 Gelukkig zijn mensen die altijd het goede doen, die leven volgens de wet van de Heer. 2 Gelukkig zijn mensen die altijd denken aan de woorden van

Nadere informatie

Piet met de speen. Lize met de speen

Piet met de speen. Lize met de speen Piet met de speen. Lize met de speen Dora Maehler bron. Z.n., z.p. ca. 1906 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/maeh001piet01_01/colofon.php 2010 dbnl 1 Piet met de speen. Ja kind'ren-lief,

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Ik hoop voor u dat u ooit eens flink verliefd bent geweest. Niet zo n beetje van: die of die vind ik best aardig. Misschien wordt dat nog wel eens wat

Nadere informatie

www.queridokinderboeken.nl

www.queridokinderboeken.nl www.queridokinderboeken.nl Copyright 2013 Joke van Leeuwen Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, in enige vorm of op welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

De eerste liefde van God

De eerste liefde van God De eerste liefde van God Trouwpreek over 1 Johannes 3:16 (ds. Jos Douma) gehouden in de trouwdienst van Jeroen en Marjoke Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop. God is

Nadere informatie

Papa en mama hebben ruzie. Ton en Toya vinden dat niet leuk. Papa wil graag dat Ton en Toya bij hem op bezoek komen, maar van mama mag dat niet.

Papa en mama hebben ruzie. Ton en Toya vinden dat niet leuk. Papa wil graag dat Ton en Toya bij hem op bezoek komen, maar van mama mag dat niet. Bezoek op kantoor Papa en mama hebben ruzie. Ton en Toya vinden dat niet leuk. Papa wil graag dat Ton en Toya bij hem op bezoek komen, maar van mama mag dat niet. Ton en Toya hebben wat problemen thuis.

Nadere informatie

Rivka voelt tranen in haar ogen. Vader aait over haar wang. Hij zegt: Veel plezier, prinsesje. Vergeet je nooit wie je bent? Dan draait vader zich

Rivka voelt tranen in haar ogen. Vader aait over haar wang. Hij zegt: Veel plezier, prinsesje. Vergeet je nooit wie je bent? Dan draait vader zich 1942-1943 1 Rivka! Het is tijd om te gaan!, roept vader. Rivka is blij. Ze gaat logeren. Ze weet niet bij wie. En ze weet ook niet hoe lang. Maar ze heeft er wel zin in. Vader heeft gezegd: Je gaat in

Nadere informatie

Zondag 12 april 2015 is er om 15 uur een aangepaste gezinsdienst in de Opstandingskerk te Terneuzen. Voorganger: de heer G.A. Slabbekoorn uit Goes

Zondag 12 april 2015 is er om 15 uur een aangepaste gezinsdienst in de Opstandingskerk te Terneuzen. Voorganger: de heer G.A. Slabbekoorn uit Goes LITURGISCHE WERKGROEP VOOR AANGEPASTE GEZINSDIENSTEN Corr. Adr.: Mevr. J. Pelle - Tel. 0115-694737 e-mail: japelle@zeelandnet.nl Dhr. A. Scheele - Tel. 0115-563188 e-mail: ascheele@hetnet.nl THEMA: Zondag

Nadere informatie

Waarom de slak zijn huisje altijd met zich meedraagt

Waarom de slak zijn huisje altijd met zich meedraagt Waarom de slak zijn huisje altijd met zich meedraagt Ies Spreekmeester bron. Van Holkema & Warendorf, Amsterdam 1946 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/spre012waar01_01/colofon.php 2010

Nadere informatie

Sander Kloet. Elisha Mercelina. Het zwarte meer

Sander Kloet. Elisha Mercelina. Het zwarte meer Sander Kloet koud zo voelt het hier. kil ik weet niet waar het vandaan komt het is geen kou. het is angst. angst voor de wereld angst voor de dag van morgen bang dat we dingen vergeten bang dat we dingen

Nadere informatie