CAFE-RESTAURANT [BNTSWHH^ [Lift] WAT HET PUBLIEK. Verrast. Onze lezereftsca en lezers beelieeen. %=^==i ~ i=^t. Lachend

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CAFE-RESTAURANT [BNTSWHH^ [Lift] WAT HET PUBLIEK. Verrast. Onze lezereftsca en lezers beelieeen. %=^==i ~ i=^t. Lachend"

Transcriptie

1 INEMAEN

2 rcfjjj'i Inzending No. 26 mi PRIJSVRAAG CAFE-RESTAURANT [BNTSWHH^ [Lift] 09 AMSTERDAM REMBRANDTPLEIN WAT HET PUBLIEK!^P«fl '' ' " ^^ w*»w" _. =^r-- Middag-, Diner- en Avondconcert: HONG-KAPEL-BONZO-OLAH Zalen disponibel voor Vergaderingen en Partijen. Gerenommeerde Keuken. 17 Ie klasse electrisch verwarmde Toulet Billards Billijke Prijzen. Aanbevelend F. REIBEL (Gérant] EIGENLIJK NIET WEET -Lachend 1 B Twee InMndingen kunnen den prij* krijgen Inzending No. 27 Eén dame ca één heer krijgen een vrije reia naar Berlijn Zij, die als uitverkorenen de personen aanwijzen, die ook werkelijk gekozen worden, krijgen 'n aardige verrassing DANS- EN GYMNASTIEK INSTITUUT W&M HlNTt? TELEFOON No HEILIGENWEG 26"28 AMSTERDAM RHYTHMISCHE GYMNASTIEK HOLLANDSCHE ASSISTENTEN Jonge dameslessen op Woensdagmiddag Privé-lessen in moderne dansen dagelijks Ook aan H.H. dansleeraren Concert-en Theater-Bureau B.H.IBELINGS Luthersche Burgwal 10. Den Haag. Telef " *«? dan «and IM^IS IM SYHASTTIR. DAMES- EN HEERENKAPPER - HAARWERKEN, enz. I Ch Bourbonstraat 2 Den Haas. Tel Godfried de Groot "Jan Êuykenstr. 2a Tel Amsterdam Specialiteit in Moderne en Artistieke foto's TAen sie de vele reproducties van ons werk in Het Weekblad" Cinema Sheater Onze lezereftsca en lezers beelieeen Inzending No. 30 Gewoon Inzending No. 31 Lachend Lachend 9 aaakft'. Zieookpag. 8 en 18 Zoodra alle foto's zijn opgenomen, bepalen onze lezers, wie de gelukkigen zijn %=^==i ~ i=^t MATHIEU VAN EYSDEN Boven: gegrimeerd als De Spie in Uijsbreeht van Aemstel. Onder: zijn gewoon portret. Wanneer het in studie nemen van een nieuw stuk in de lijst der werkzaamheden wordt aangekondigd, beginnen reeds de voorbereidingen, vóór de eerste repetitie is uitgeschreven. Eerst vinden de besprekingen met den regisseur plaats, die zijn scenario" maakt en heel vaak, op een miniatuur tooneeltje met cartonnen poppen, de mise en scène ineenzet, zooals hij zich die, na lezing van het stuk heeft gedacht. Verschillende decorontwerpen worden hem ter keuring voorgelegd, totdat eindelijk zijne keuze bepaald is, en nadere onderhandelingen met den tooneelmeester worden gevoerd. Deze, die zijn tooneel door en door moet kennen, weet precies, welke hulpmiddelen hem ten dienste staan, wat hij met zijn snoerbodem" kan bereiken, kortom hij is de man, die weet te zeggen, ot een idee van den regisseur uitvoerbaar is ot niet! Heeft men met dezen autoriteit'" overeenstemming bereikt, dan gaat men over tot de kostenberekening, een der voornaamste factoren. Meestal komen kunst" en materialisme" Den heer H. Michels, wiens grimeerwerk in Parijs met den gouden prijs bekroond werd, ziet men hier bezig. De eerste kop stelt Klingsor uit de Parsifal" voor, de andere Falstaff in botsing! Is men het eindelijk eens geworden, dan wordt het geheele machtige apparaat, dat technische dienst" heet, in werking gesteld! Men krijgt dan te doen met decorateurs, timmerlieden, schoenmakers, kleermakers, modisten, costumiers, requisiteurs, kortom met iedereen, die voor het tot stand komen van een tooneelopvoering noodig is. De meeste groote buitenlandsche theaters hebben voor alles hun eigen werkplaatsen; in ons land, waar kunst" tot nu toe nog steeds stiefmoederlijk behandeld wordt, is dit niet het geval en moet het meerendeet der benoodigdheden van buitenaf komen, een omstandigheid, die de werkzaamheden van regisseur, inspicient.en ret uisiceur, veel moeilijker maakt. Tijdens onze vacantie, brachten wij een bezoek aan het Wiener Burgtheater", waar juist de voorbereidingen voor een nieuw stuk in vollen gang waren! Aangezien het onzen lezeressen en lezers mogelijk wel zal interesseeren eens een kijkje te nemen in het innerlijke huishou EEN MEESTERSTUK VAN GRIMEERKUNST DOOR DEN HEER MICHELS VERRICHT SYLVAIN P00NS Boven: de heer Poons door den heer Michels als Karakterkop" gegrimeerd. Onder: zijn gewoon portret. den" van een theater, geven wij hieronder een beschrijving van het vele, dat moet geschieden, alvorens het publiek kan genieten van een voorstelling. Het allereerste voerde men ons naar de décorbergplaats, een groot, vensterloos gebouw, waar reusachtige boomstammen uit linnen en hout vervaardigd, hun geschilderde kroon in de lucht verhieven; in een ander gedeelte stonden grimmig uitziende rotsgevaarten, daartegenover lagen eenige vergulde zuilen van een hindoetempel, broederlijk naast een venetiaansche gondel Wij bestegen een ijzeren trap en kwamen in de afdeeling Stückwcrkc." Schoorstcenen, boekenkasten, standbeelden, zui len, pilasters, alles vervaardigd van geperst papier. Een galerij van ijzer, alles is hier brandvrij," loopt langs de vier muren van het gebouw, terwijl verschillende gangen vanaf deze galerij naar andere ge 20 DANSUEtfEN "IS 2 Thèon Soirees daifxudes inbegrefim Dansinstituut~ EDDyRAY WESTEINOEO TtL AMSTB3D»M

3 deelten van het gebouw voeren. Het was er stil als in een graf. Men kwam er onder den indruk van een sprookjesachtige" rust. Het werd den bezoeker duidelijk, dat al deze dingen slechts leven" onder den hellen schijn van voetlicht, lensen en schijnwerpers, wanneer de spelers acteeren en de zaal gevuld is met een aandachtig publiek. Dooven de lichten na de voorstelling, dan zinkt alles weer terug in de stille onbewogenheid van de bergplaats. Op de tweede verdieping van het gebouw openden wij eene deur en bevonden ons plotseling in een groote ruimte, waar het daglicht vrij en onbelemmerd kan binnen stroomen, dit was de werkplaats van de decorateurs. Groote linnen doeken bedekten den grond, daarop waren de schilders met meterlange kwasten bezig te schilderen. Decorateurs arbeiden steeds staan de, terwijl het te bewerken doek op den grond uitgespreid ligt. Van hieruit bereikten wij langs een smalle wenteltrap, de werkplaats waar de "Stückwerke" vervaardigd worden. Een op bijzondere wijze geprepareerd papier, wordt in vochtigen toestand in gipsvormen geperst, en wanneer het door en door droog is en den vereischten vorm heeft aangenomen, daaruit verwijderd en beschilderd, zoodat het op het tooneel marmer, goud of porselein kan voorstellen. Öok hier was het kalm. Juist onder dit atelier lag de timmermanswerkplaats. Daar heerschte een lawaai, dat iemand hooren en zien vergaat. De motoren gonsden, er werd gehamerd en gezaagd, in een woord, men moest schreeuwen cm zich verstaanbaar te kunnen maken. Hier worden de karkassen" gemaakt, houten ramen, die, met het beschilderde linnen bespannen, huizen, bergen, muren, zeeën, enz. worden. Terwijl schilders, timmerlui en Stückwerker" ijverig bezig zijn, werken in het theater zelf, weer andere menschen. In de eerste plaats moeten de costumes in gereedheid gebracht worden. De leider van het costuummagazijn, heeft alles reeds klaar als de acteurs en de figuratie komen passen. Natuurlijk is het op te voeren stuk door hem gelezen, zoodat hij volkomen op de hoogte is van de benoodigde klecding. De leider van het costuummagazijn van het Burgtheater, is een vroolijke oude heer, die bijna vijftig jaar in functie is en nauwkeurig weet, wat eiken tooneelspeler of zijn voorganger in de verschillende stukken gedragen heeft; van kop tot teen KING LEAR De heer Joh. Langenaken werd door den heer H. Michels zoo gegrimeerd, dat nu onherkenbaar was. De staaltjes van grimeerkunst op deze en de vorige pagina met foto 8 van den heer Godfried de Groot gereproduceerd, zijn het werk van den heer Herman Michels, wiens zeldzame begaafdheid op dit gebied, zeker ten volle spreekt kan deze functionnaris hem uit valsche gouden kettingen, armbanden en ringen, met en zon het hoofd aankleeden, met ridderorden, handschoenen, alles der nagemaakte edelsteenen, wat elke rol in het bijzonder oorringen, diademen, alles wat eischt. tot opschik kan dienen. De belangrijkste middelen om de ver Met liefde en toegenegenheid beziet een costumier de costuums, die eenmaal door be volmaken, zijn wel persoonlijking van een rol te schmink, roemdheden op tooneelgebied gedragen zijn; dit zijn voor hem reliquien." Wanneer men 't duf riekende kleedingmagazijn doorgaat, komt men in een kleine aangrenzende kamer, waar hoofddeksels van de meest uiteenloopende soorten zijn opgeborgen. Helmen uit alle tijden en alle landen, koningskronen, narrenkoppen, hooge hoeden, enz., enz.; vanuit deze kamer bereikt men de wapenkamer, waar men zich in een museum waant. Wapenrustingen, zwaarden, lansen, pijlen en bogen, geweren uit alle tijdvakken en zoo zorgvuldig op rekken gezet en aan de muren opgehangen, alsof zij ter bezichtiging opgesteld zijn. Doch niemand komt ze bekijken dan de costumier, als hij 's avonds het zwaard van Hamlet's vader of den degen van Henri de Lagardère noodig heeft! Wie geen keuze kan maken, heeft nog gelegenheid op den zolder rond te kijken, waar speren en dunne lansen van de Zuidzeelanders liggen, naast primitieve schilden, knotsen en allerlei bogen, pijlkokers en pijlen, zoowel de geverfde giftpijlen der eerste primitieve menschen, als de vergulde van den kleinen god Amorl Wat niet aanwezig is, moet nieuw, volgens keus van den artist, vervaardigd worden. Derhalve is er dan ook aan het theater een uitgebreide kleermakerij verbonden, met paskamers, voorzien van eene belichting als 'op de Bühne. In deze kleermakerij bevinden zich langs de wanden verschillende kasten, gevuld met sieraden; snorren, baarden en pruiken. Dit is de afdeeling van den theaterkapper. Het is niet gemakkelijk met betrekkelijk geringe hulpmiddelen van een jong persoon, een eerbiedwaardigen grijsaard te maken, of omgekeerd, een oud acteur te veranderen in een jongen held. Decoraties en costuums alleen, maken een stuk nog niet opvoerbaar, daartoe behooren nog meubelen, kleeden, gordijnen, aankleeding van een kamer, zooals b.v. schilderijen, vazen, bloemen en dergelijke kleinigheden, die een huis zijn gezelligheid geven. Daarvoor zorgt de requisiteur. Zijn kamer" bevat o.m. boeken, lampen, tafelkleeden, serviezen, doch ook andere zaken, pistolen, oude doozen, perkamentrollen, verzegelde brieven, lantaarns, te veel om op te noemen. De meubelen bevinden zich in de kelderruimte onder het theater; meubelen uit alle tijdvakken, vanaf de middeleeuwen tot de meest moderne, zijn daar aanwezig. Als alles besproken en afgemaakt is, begint de geheele machinerie te werken. Buitenstaanders kunnen er zich geen denkbeeld van vormen, hoe hard aan het tooneel gearbeid wordt. Nergens, in geen enkel bedrijf heerscht zulk een ijzeren discipline. Met ongelooflijke snelheid worden bevelen en aanwijzingen uitgevoerd. Ieder staat voor zijn werk! Liefde voor het vak en ijverzucht, leveren de energie, die voor 'n dergelijken werkkring noodig zijn. En slechts het feit, dat iederen avond nieuwe spanning en een zich geheel geven meebrengt, stelt de theatermenschen in staat, f risch en monter, dezen zenuwsloopenden arbeid te verrichten I De werkzaamheden nemen eenige weken in beslag en eindelijk is de dag der eerste repetitie in costuum aangebroken. Tot nu toe zijn op de verschillende repetities, deuren, ramen, trappen, enz. slechts gemarkeerd, d.w.2. aangegeven met toevallig aanwezige latten, stoelen of zetstukken (kleine stukken decor); thans worden voor de eerste maal de juiste decors gebruikt. Als in den vroegen morgen alle benoodigdheden achter op de Bühne gewenscht zijn, krabben de chancheerders zich bedenkelijk het hoofd, wanneer zij de verscheidenheid zien van alles, wat in de weinige minuten der entre actes, allemaal moet worden afgebroken, opgebouwd en klaar gezet. In dien korte spanne tijds, tusschen de verschillende bedrijven, heerscht er op het tooneel een gejaagde haast, die elke beschrijving tart. Er wordt heen en weer gerend, geroepen, met verschillende décorvakken, meubelen en requisieten gesjouwd. Dit is natuurlijk zoo'n eerste maal het ergst, omdat de tooneelwerklieden, den boel nog niet kennen, nog niet uit elkaar weten te houden en geen flauw idéé hebben, wat bij elkaar hoort 1 Eindelijk staat alles en neemt de inspicient, na den regisseur de meest belangrijke persoon der technici, met veldheersblik alles in oogenschouw. Hier ontbreekt nog wat, daar is iets overbodigs; dadelijk zijn rappe handen bezig hierin wijziging te brengen. Thans wordt het licht geprobeerd, m.a.w. tracht men den juisten stand te bepalen, zoodat de scène op haar voordeeligst uitkomt! Een gongslagl Tooneel vrij! De repetitie begint. Op de generale" repetitie, de laatste repetitie vóór de voorstelling, geschiedt alles als op de uitvoering voor het publiek. Iedereen is bij een première overspannen. De toeschouwers komen de zaal binnen. Nog eenmaal inspecteeren regisseur en inspicient het tooneel. Klaar?" klinkt de stem van den inspicient. Ja!" Eerste klap! Tweede klap! Derde klap!", dof dreunen de gongslagen! Halen!" Het voordoek gaat op, de zaal slaat donker, zoodat het helverlichte tooneel nog meer uitkomt. Het spel is begonnen! E. TERWIN. Jn Rmslerdam en Rotterdam bad dit tweetal woel «acces op. Htm dansen is beschaafd en maal ail door een goede techniek. Har aid Tiatuen oogstte hij de Salxburget VeAspiele, waar hij mei hel battel van &rnsl TÜalray en Katta Sterna meewerkte, veel succes. Hij beheerscht de oade ballettechniek volkomen en heeft zich daarbij ooft op den modernen dan* loe,,.t. Mfl geicga. TOtfymnmMi.io.»juni.rtiiiw.' rtiortji. ett*i«w.*>~*mm*m GRAMOPHOONPIATEN-BIBUOTHEEK {dimbeie^ WETERINGSCHANS 183, AMSTERDAM. Verkoop van Radio-toestellen Edison-Bell Gramophoonplaten en onderdeelen

4 Be groot reeder Roberts heeft plannen gemaakt met zijn luxe jacht Yoshiwara," eene non stop" wereldreis te maken, terwijl alle gemakken en vermaken eener wereldstad op het schip aanwezig zullen zijn. Op het jacht bevindt zich een uitgebreide kring rijke nietsdoeners, kunstenaars, aristocraten, miilionnairs, doch de meerder '. heid van het gezelschap bestaat uit oplichters, die deze gelegenheid maar al te gaarne hebben aangegrepen, om eens voor een tijdje aan de bespiedende oogen der politie te ontkomen. De manager van den reeder Stefan Martini, is kort voor het vertrek van zijn jacht, op zijn kantoor gevonden, op raadselachtige wijze vermoord. Natuurlijk zijn de personen, met welke hij het laatst gezien werd, de meest ernstig verdachten. Hiertoe behooren de reeder, Martini's geliefde, de danseres Marfa Petrowna en Killian Gurlitt, een jonge tooneeïschrijver, die met Martini een heftige twist had, omdat deze, Gurlitt's bruid, de zangeres Leonie Storm, door bedriegelijke voorwendsels tot het aannemen van een contract op het jacht, verlokte, enkel met het doel, haar den reeder in handen te spelen. Door bijzondere omstandigheden geraakt Gurlitt in de macht van den reeder en tevens ' wordt hij verdacht door de politie. Ook hij zoekt een toevlucht aan boord der Yoshiwara", waar hij Marfa Petrowna ontmoet. Zij bemint Gurlitt en weet dezen op slinksche wijze van zijne bruid te scheiden. Op het jacht spelen zich ondertusschen opwindende tooneelen af. De oplichters, die het niet langer noodig achten, zich te beheerschen, houden het eene bachanaal na het andere. Meegesleurd in dezen roes, ontspint zich tusschen Marfa Killian, Roberts en Leonie, een drama, dat zijn hoogtepunt bereikt, als de politie op het schip een overval doet. Een onbekende detective, welke zich mede aan boord bevindt, is het intusschen gelukt den waren moordenaar te ontdekken. Hij laat dezen door de politie arresteeren. Marfa, de door alle passagiers veratgoode, beroemde danseres, wordt geboeid van boord gebracht! Haar duistere plannen en haar verdorvenheid zijn aan het licht gekomen. Killian Gurlitt, van alle verdenking gezuiverd, voor eeuwig vereend met Leonie, kan met opgerichten hoofde naar zijn woonplaats terugkeeren, eene gelukkige toekomst te gemoet! flet J^CïiT DER 1 /* ZEVEN zon De nieuwe Ufa-film waarin optreden: Marfa, de danseres Kilian Curlitt Leonie, zijn verloofde.... Alfons Costa, kapelmeester, Kurt Vespermann Roberts, de reeder, Hugo Werner-Kahle De man met het litteeken, Kurt Gerron Stefan Martini.... Alfred Gerasch MARFA GEEFT OP HET JACHT EEN DANSVOORSTELLING DE POLITIE GRIJPT IN RINA MARSA EN HUGO WERNER-KAHLE (DE REEDER) IN DE BAR IZIE BIJZONDERHEDEN OMTRENT ONZE PRIJSVRAAG OP PAG. 2, 10 EN 18i NÓ *No NANETTE EEN SCENE UIT HET TWEEDE BEDRIJF In het Grand Theater te Amsterdam wordt bovengenoemde operette in 3 bedrijven van Frank Mandel, Otto Harbach en Irving Caesar door het gezelschap,,difraen" opgevoerd. De muziek is van Vincent Youmans, doch bestaat hoofdzakelijk, uit een bewerking van de twee populaire Schlagers Tea for two" en I want to be happy". De groote rol in deze moderne operette speelt het orkest. Deze jazzband stond onder leiding van den hollandschen LUIGI Dl FRAEN EN HANSI GOETZE componist Louis Metz. Hem Tot ons leedwezen moest deze dans vervallen, aangezien do bevallige Hansi haar hand ernstig bezeerde komt zeer zeker het grootste deel van het succes toe. Sylvain Poons teekent voor de regie en vervult de rol van Billy Early, den advocaat. Poons wordt van operette tot operette beter. Hij behoort thans tot de krachten, die voor een succesvolle operette opvoering onontbeerlijk zijn. Het brengen van zijn liedjes kan geen Louis Davids hem verbeteren en hij danst als een geboren balletmeester. Geen wonder, dat zijn dansje met Difraen avond aan avond gebiscerd moet worden. *~'< '&? De dansparodie met Matthieu EEN SCÈNE UIT HET EERSTE BEDRIJF van Eysden is allergrappigst en BERTHE VERZWIJFER EN JEAN JANSSENS MATTHIEU VAN EYSDEN, OMRINGD DOOR BETTY, WINNIE EN FLORA doet de zaal daveren van het lachen. Matthieu van Eysden, die de iol van Jimmy Smith vervult, trad eindelijk eens op den voorgrond. Hij is voor deze rol het juiste type en speelde zijn moeilijke rol beheerscht. Hoe licht had overdrijving hier geschaad. Wij hopen hem nog vaak m groote rollen te zien. Van de dames noemen wij Bertha Verzwijver (Nanette) en ' Lily Casani (Mary), die zich \ beide aan de moderne sfeer zeer goed wisten aan te passen. Het drietal Sientje Hamme, Nelly Ernst en Corrie Pinksen was alleraardigst en vooral de laatst genoemde bleek aan charme nog niets ingeboet te hebben. En lest best noemen wij Jean Janssens, die zijn songs met gevoel voor het voetlicht bracht en de vrouwenharten in de zaal weer sneller deed kloppen. De decors, ontworpen door Jaap van Dam, zagen er vroolijk en welverzorgd uit. De 1 5 Difraen girls dansten dat het een lust was er na te kijken. Het geheel een zeer goed verzorgd en geslaagde opvoering, die een zeer langen tijd volle zalen zal trekken. MISS COLLER, DE SECRETARESSE (LYA BOS) EN GEORGE (LOUIS ZEGWAARD) DE REGISSEUR Sylvain Poons wiens regie ten zeerste to prijzen valt

5 M'n neef Janssen had ruzie met z'n vrouw, m'n nicht. Toen de twist het hoogst was, riep hij verontwaardigd uit: ik geloof, dat je mij voor een volmaakten idioot houdt. Troost je, zei m'n nicht sar castisch, zooals we allemaal in onze familie zijn, troost je I Niets is volmaakt in deze wereld. Niet zoo bedoeld. Conducteur, moet voor kinde ren ook betaald worden, vroeg de moeder. Beneden vijf niet, was het antwoord. O, dat is prachtig, ik heb er maar drie. ONS 5PORTHOEKJE Keurvoetbal. oor de derde maal in successie was V het Spartaterrein,. ons semi-intemationaal-voetbalveld uitgekozen tot kampplaats voor de 4 keur-elftallen en de beide jeugd dito's, waaruit het Nederlandsen elftal en het ieugdelftal gekozen moeten worden voor de beide wedstrijden tegen onze ZuideUjke sportbroeders, de Belgen op 4 November a.s. Veel resultaat heeft deze 7 uur voetbal niet opgeleverd. Wat de T.C.-commissie gehoopt had, de ontdekking van eenige sterren aan den voetbalhemel, helaas, daar is niet veel van gekomen. Het eenige, dat de T.C. nu zeker weet, is, dat naast het Nederlandsen elftal minstens nog eenige andere elftallen zijn samen te stellen van gelijke kracht. Dat het roode elftal (het eigenlijke Nederlandse he elftal) een vrij poover resultaat bereikte valt niet te verwonderen, daar natuurlijk alle tegenstanders zich inspanden om een overwinning op rood te behalen. Gaan we nu de resultaten op technisch ebied eens na, dan was het voor de f.c.-commissie zonneklaar, dat v. d. Meulen nog steeds ons beste keeper is. Met deze verklaring doen we het uitstekende werk van van der Aa in niets te kort. De H.F.C.'er maakte één fout, toen hij in den wedstrijd Rood-Blauw te vroeg uitliep, overigens was zijn werk zóó subliem, dat we wat de plaats onder de lat betreft op 4 November gerust kunnen z^jn. Een tweede les, uit deze wedstrijden te trekken, is deze, dat ons larid rijk is aan goede achterspelers. Zoowel van Kun, Lelieveld als v. d. Zalm doen voor van Kol niet onder. Wat de middenlinie's betreft zijn we nu angstig zeker te weten gekomen, dat ons land geen spil herbergt. Massy heeft nog zijn oude fouten. Van Pelt, vaneerd en Grobbe deden naast vele goede ook vele slechte dingen. De N.A.C.'er Van Pelt leek ons na Massy de beste, al is ook hij geen groot speler als De Korver of Lotsy. De T.C. zal ook dit jaar Massy als spil moeten aanwijzen, als was t alleen maar om zijn heerlijk enthousiasme, waaraan op dezen dag zoo wat alle spelers, ook Massy, mank gingen. Als linkshalf stak van Heel boven zijn concurrenten uit. De Feyenoorder is een klasse op zich zelf. Bij Groen viel het spel van Schreurs minder op dan verleden jaar. Wat de rechtshalf betreft, hier waren Kools, de Ridder en van Kesteren van vrijwel gelijke kracht. Zooals gezegd zagen we op deze plaats gaarne eens een proef met Lelieveld, die in V.U.C, eigenlijk op die plaats thuishoort. Wat de voorhoede betrefjt Hier kan de T.C. met een gerust han gaan kienen, waarmede we maar willen zeggen, dat op elke plaats in de roode voorhoede net zoo goed een ander, gelijkwaardig, speler kan worden neergezet. Weber of Vermeer, Gehring of v. d. Griend, Tap of Khrin, Smeets ol Klein, Elfring of Lommen, 't is koekoek één-zang. Op de linksbuitenplaats zouden ook van Nellen en van Gelder zeer zeker evengoed voldoen als Weber. Waar we de roode spelers al zoo menigmaal becritiseerden willen we nu een kort woord wijden aan hun concurrenten. Vermeer is zeer zeker een speler met aanleg en daar van Nellen o. i. nog te jong is voor een vertegenwoordigend elftal, achten we hem de toekomstige remplacant voor Weber. De H.V.Ver heeft zijn lichaamskracht voor op den V.U.C 'er van Gelder, die overigens ook zijn partij spelen kan, als 't moet. Van der Griend is sedert het vorige jaar hard vooruit gegaan. In de eerste klasse zal deze speler zich beslist nog meer ontwikkelen. We achten hem momenteel, nu Gehring blijkbaar zijn spelpeil van voor 2 jaar niet meer kan bereiken, te verkiezen boven den Longa-man. Op de middenvoorplaats gaat het tusschen Tap en Kluin. Kluin beschikt over een formidabel schot, hetgeen hij in den laatsten wedstrijd demonstreerde door 3 doelpunten. Hij is echter nog slechter spelverdeeler dan Tap, die vooral in zijn tweeden wedstrijd weer aan 't pingelen ging en veel te weinig op links speelde. De V.U C.'er Klein is in 't veld een uitstekend speler, doch heeft geen schot en is voor doel absoluut gevaarloos. Hij maakte echter mooie openingen voor Kluin en droeg veel bij tot het succes van Gerritse. Elfring ondervindt o. i. het nadeel van steeds in de lagere regionen te moeten spelen. Hü lijkt ons ongeroutineerd tegen werkelijk prima kunsthalfs. Jammer, dat deze speler niet eens geregeld in de eerste klasse kan uitkomen, al waardeeren we aan den anderen kant zijn clubliefde. Lommen speelde twee uitstekende wedstrijden. We kennen dezen speler nog te weinig. Vertoonde hij in Rotterdam z'n gewone spel, dan zouden we willen adviseeren hem eens een kans te geven. Summa-Summarum gelooven we niet, dat ons nationaal elftal veel veranderingen zal ondergaan. Daarvoor zijn de spelers te veel gelijkwaardig. Voorhoedespelers, die zichzelf kiezen (Dé Kessler, Mannus Francken, Snethlage, Wekker) hebben we niet meer. Bü de jeugdelftallen is ons v. d. Voort (H.D.V.S.) opgevallen. De T.C. houde hem in de gaten. JAN VAN ZANT. Om woest te worden. Marie had een kostbaar stuk laten vallen. Mevrouw was woedend. Maar Maiie, zeg dan in 's-hemelsnaam hoe de vaas gebroken is. Marie, heelemaal van streek: In allemaal kleine stukkies, mevrouw. Vriendelijk." oordeel. Men beweert, dat deze tenor Caruso kan vervangen. Zeker. Maar dan alleen in z'n grail De voordeelen van vrouw zifn. Dames, zei m'n vriend de Bruin, hebben veel voor op mannen. Zoo, zei juffrouw de Zwart, bij voorbaat verheugd. Ja, ging de Bruin verder, ze hoeven op geen tooneelschool geweest te zijn, om scènes te kunnen maken. Het heeft niets geholpen. Is je broer erg veranderd sinds hij een jaar in Amerika is geweest? Eerlijk gezegd, neen. Hij denkt wel dat hij 't is, maar hij is 't niet. Elk oogenblik zegt hij: Goeie deugd, wat was ik vroeger een gek... Ook op p«ni. 2 en IS xiia In» zcndlnden afgebeeld Inzending No. 32 De ware vreugde. Toen Hans om de hand van Else vroeg, zeiden d'r ouders toen direkt ja"? Meer nog. Ze zeiden Halielu... ja! De beste methode. We hadden 'n hond en... woonden op een bovenhuis. Een combinatie, die niet buitengewoon gelukkig is. Dus stelde m'n man voor om ons van den hond te ontdoen en zei, onvriendelijk zooals mannen zijn: Zeg Jeanne, hoe raken we dat mormel kwijt. Zulle we het weggeven? Niet doen, man, dan wilgeen mensch het beest hebben. Bied het je vrienden aan als een koopje voor flio.. Afdoende beoordeeling. Jonge dame, die de aspiratie heeft eens als zangeres op te treden, vraagt nadat zij gezongen heeft aan een criticus, bekend om zijn onverbiddelijkheid. Vindt u, dat ik een sopraanot een contraltostem heb...? Kort en bondig was het antwoord: Neenl Hij niet. Ik geloof dat je bang bent, Keesje, om alleen naar boven te gaan. Neen hoor, zei Kees. Gaat u maar gerust mee, dan zult u zien dat ik niet bang ben. Hoe wist ze dat? Moesje en kleine Liesje zitten in de tram. Op de bank aan den overkant een neger. O, moesje, kijk die m'nheér ereis een zwart gezicht hebben, zegt Liesje, die heeft zich van morgen zeker niet gewasschen. Mag je niet zoo hard opzeggen, Lies. En dan, die m'nheér heeft niet alleen eenzwart gezicht, die is heelemaal zwart. Waarop Lies,, tot groot genoegen van alle overige passagiers, met een hoog stemmetje vraagt: Heelemaal zwart, op z'n heele lijf... Maar moesje, hoe weet u dat? Hij had d'r een. Heb jij wel eens gehoord van een machine, waarop je kunt zien of iemand liegt. Ja zeker. Erger nog, ik ben met zoo'n apparaat getrouwd! Inzending No. 33 Lachend Een reis naar Berlijn is «te prijs!

6 HANS JUNKcR- MANN als OVERSTE WtlDLINGEN De Aafa iilm te Amsterdam bracht een film in ons land, waarin de hoofdrollen door Harry Liedtke en Maria Paudier vervuld worden. De inhoud is als volgt. Seppl Sterz (Harry Liedtke) is een kranig officier, die echter aan zijn vriendin Nicki Pichalec (Hanni Weisse) zijn geheele gage offert. De overste van het regiment ziet dit met leede oogen aan. Zoodoende is er tusschen overste en luitenant voortdurend een gespannen verhouding. Pichalec heeft veel toiletjes noodig en toiletten kosten veel geld. Een tante van Sterz is in Zwitserland gestorven en laat haar neef een floreerende heerenmodezaak na. Deze zaak wordt door de mooie Mizzi (Maria Paudier) gedreven. Overste Weidlingen (Hans Junkermann) behoort tot de vaste klanten. Zoo is dus onze luitenant plotseling handelaar in dassen geworden, wat hij natuurlijk angstvallig verborgen houdt. De materieele voordeelen zijn echter niet te versmaden. Mizzi wordt verliefd op haar patroon, deze vermoedt echter niets van haar teedere gevoelens. Mizzi en Pichalec krijgen twist en Seppl ontslaat Mizzi. Een nieuwe verkoopster komt, maar de klanten zijn spoorloos verdwenen. De zaak loopt niet ^~iet TIEFJEvAhDEM ' LuiTETfAnT AAFAmeer. Mizzi ontbreekt. Door verschillende trucs lukt het Mizzi eindelijk Seppls aandacht op haar te vestigen. Hij wordt op haar verliefd en bijna was men reeds aan het gelukkige einde. Allerlei verwikkelingen leiden er echter toe, dat Mizzi aan de ernstige bedoelingen van haar minnaar twijfelt en uit ' J^v^J^^^tfa^jP^^^M'' m HARRY LIEDTKE EN MARIA PAUDLER MARIA PAUDLER EN HANS JUNKERMANN ^^^TI 1 KTJ ^WkTtY 1^ & H Ijkfo ' I *3JJ«k. "~ "" '.^^^^il \ ^ ^ ^ B>pi È - m wanhoop valt zij den overste in de armen, die juist voor zijn luitenant een goed woordje kwam doen. Seppl is door deze gebeurtenissen totaal ontmoedigd. Hij verlaat den dienst. Mizzi komt weldra tot de ontdekking, dat zij Seppl verkeerd beoordeeld heeft, doch nu is zij met den overste verloofd. Deze bemerkt echter spoedig, waar de schoen wringt en geeft haar edelmoedig haar woord terug. Seppl en Mizzi worden een gelukkig paar. iïïft«k^w S' fcè.heerenmode" WÉ*ËË 1 ^H fl^h «wsfiblfrw MIZZI IN EEN UASTIGE SITUATIE OVERSTE WEIDLINGEN DE UNIVERSAL TE AMSTERDAM BRENGT DEZE JOODSCHE FILM IN ONS LAND few York de smeltkroes van de wereld... Wij maken kennis met de familie Levine, bestaande uit George Levine, de vader, diens echtgenoote, Flip Levine, zijn zoon, en Betty Levine, zijn dochter. Vijftien jaar geleden emigreerden zij uit Rusland en trokken naar New York city. Drie families. De eene vestigde zich als slager, de tweede als kruidenier en de derde als broekperser. George Levine, de broekperser" was met zijn keuze niet tevreden, Voor zijn beide kinderen had hij iets beters bedacht. Zijn zwoegen had maar een doel, om zijn kroost een goede toekomst te verschaffen. Zooals dit meer voorkomt ontgroeiden de kinderen aan hun omgeving en schaamden zij zich, om vrienden en bekenden in de ouderlijke woning binnen te voeren. Na een heftige woordenwisseling tusschen vader en dochter zien wij Betty haar familie ***. verlaten om mtrek bij haar vriendin te nemen. f. De oorlog is uitgebroken, en alle amerikaansche jongens ' worden als vrijwilligers opgeroepen. Het is voor de familie Levine een hard gelag, wanneer zij hun eehige zoon als vrijwilliger zien dienst nemen. Betty die in dien tusschentijd sympathie heeft opgevat voor een neef van haar vriendin, ziet tot haar spijt dat ook deze als officier in het leger wordt ingelijfd. Flip die zich door zijn durf en moed onderscheidt redt in een veldslag zijn officier, met opoffering van zijn eigen leven. Vader en moeder Levine krijgen kennis van deze treurige tijding en dragen de slag met groote moeite. Hun dochter Betty heeft weder intrek genomen in het ouderlijke huis om het verlies van Flip te verzachten. De oorlog is voorbij en de militairen keeren huiswaarts, heelhuids of verminkt. Alle lamilieleden staan de soldaten op te wachten en de familie Levine die daar ook bij staan, zien hun i zoon in gedachten ook huiswaarts keeren. Hugo die nu de hand komt vragen van Betty wordt door toeval gewaar dat het Betty's broer was, aan wien hij zijn leven te danken heeft. Zij ouders die tegen dit h' opzien, brengt hij aan hi stand dat het door een komt dat hij nog in he is, waardoor het verhat als dit behoort in een { film, eindigt met een kig huwelijk. Indien U meent HET BESTE gezien te hebben, dat er op nlmgebied bestaat, dan heeft de WILTON METRO GOLDWYN alhjd NOO BETERE FILMS D( Jazz^Zanger, 's werelds grootste succesfilm met AL JOLSON komt

Redactie en administratie: Gaigewater 22. Leiden, Tel. 760 Verschijnt wekelijks, prijs per kwartaal f 1 95. ^Ke leacciir\g_. 5gyptiöj\ Cigarette!

Redactie en administratie: Gaigewater 22. Leiden, Tel. 760 Verschijnt wekelijks, prijs per kwartaal f 1 95. ^Ke leacciir\g_. 5gyptiöj\ Cigarette! ^ Redactie en administratie: Gaigewater 22. Leiden, Tel. 760 Verschijnt wekelijks, prijs per kwartaal f 1 95 ^Ke leacciir\g_ 5gyptiöj\ Cigarette! a? i/ßrschijnt slechts één Heer! Uithnippeni EERSTVOLGENDE

Nadere informatie

^-1. l/l. r / HET FILM-M^LNUSCRIPT P \ 1* r SCHMYEH HOX HXT. (1 jcl^ar 9

^-1. l/l. r / HET FILM-M^LNUSCRIPT P \ 1* r SCHMYEH HOX HXT. (1 jcl^ar 9 i ^^^^^^^^^ i^imammmmmmm^^mmm^m^^m^^^^^^^^,.., i HET FILM-M^LNUSCRIPT HOX HXT SCHMYEH Groot is het aantal personen, dat rondloopt met de gedachte, als het ware voor de film geschapen te zijn. En slechts

Nadere informatie

Virqï. tm^ ^dres van Redactie en administratie: @algewater 22 - fielden. v, pierwesterbaan

Virqï. tm^ ^dres van Redactie en administratie: @algewater 22 - fielden. v, pierwesterbaan Z a5 WÊJf ' 'ZTÉ tm P < Virqï dres van Redactie en administratie: @algewater 22 - fielden % Op de laatste pagina een aardig Cabaretliedje Tekst; pisuisse?luäiefe; HöX Tak Het Clneroa S Theatergedeelte

Nadere informatie

Een Zinnig Woord. L. Beheydt

Een Zinnig Woord. L. Beheydt Een Zinnig Woord L. Beheydt In... zomer is het hier erg warm. Ik ga naar... stad. Jan speelt met... jongens van zijn klas. Joep is een vriend... mijn broer. An houdt... lekker eten. Dat boek is... mij.

Nadere informatie

Toen wij in België waren, konden we bij vrienden logeren, _ we erg op prijs stelden. ... = hetgeen; wat

Toen wij in België waren, konden we bij vrienden logeren, _ we erg op prijs stelden. ... = hetgeen; wat Woorden in Context deel 1, Dieltjens L., Vanparys J., Baten L., Claes MT., Alkema P., Lodewick J, 2009, Bruxelles, De Boeck 1712 items Wic 12.1 Algemene woordenschat Ik kies zelf _ met wie ik samenwerk,

Nadere informatie

Vadertje Langbeen. Jean Webster. bron Jean Webster, Vadertje Langbeen. Scheltema & Holkema's boekhandel, Amsterdam ca. 1920 (4de druk) 2012 dbnl

Vadertje Langbeen. Jean Webster. bron Jean Webster, Vadertje Langbeen. Scheltema & Holkema's boekhandel, Amsterdam ca. 1920 (4de druk) 2012 dbnl Vadertje Langbeen Jean Webster bron. Scheltema & Holkema's boekhandel, Amsterdam ca. 1920 (4de druk) Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/webs001vade04_01/colofon.php 2012 dbnl 5 Lamme Woensdag.

Nadere informatie

êmt^i-- '«i: TW flt fl LOLO CHLUD in de Ufa-toonfilm Een Meinacht In Weenen"

êmt^i-- '«i: TW flt fl LOLO CHLUD in de Ufa-toonfilm Een Meinacht In Weenen «T êmt^i-- '«i: M. ^" TW flt fl ; LOLO CHLUD in de Ufa-toonfilm Een Meinacht In Weenen" ; m ^^P*^mm^mm*mmm±- mmmmm^.-mymmmßm^^m i^.i ^i ^T./:,:v ;^ V ;:.-i, V -- ^..^^iv ^ :: '^ '.^>i:^r. /- /M;^^ i^h

Nadere informatie

EN DEYI e d* hoofdrol»o«e Ufa-toonMm Punk aus Amerik«"

EN DEYI e d* hoofdrol»o«e Ufa-toonMm Punk aus Amerik« EN DEYI e d* hoofdrol»o«e Ufa-toonMm Punk aus Amerik«" BOEKWERKEN MODERNE DANSEN" Door den Heer en Mevr. J. A. Bronmeyer VOOR DEN AMATEUR Inhoud: Quick Step, Slow Foxtrol, Tango, Waltx, Bluet en Rumba

Nadere informatie

-j^mi '?T\J. x^ P&M. :: sa. : fpk>_ m. rii S*' *'A, ' I^ '\, --ipffï'i if»> maêêêom %%#* ' ; ^ ;.' '

-j^mi '?T\J. x^ P&M. :: sa. : fpk>_ m. rii S*' *'A, ' I^ '\, --ipffï'i if»> maêêêom %%#* ' ; ^ ;.' ' 15tt -j^mi '?T\J. x^ *'A, ' I^ Wi P&M rii ÉQ %%#* ' S*' :: sa. : fpk>_ m --ipffï'i if»> '\, ; ^ ;.' ' maêêêom - l,, -.- ;, - - :-- ^ - *''VW>rJWTiWtW$l3S!&? ' :" ;-"V. ; - ;:*A * -..,- ; _.- ^^^ ^^^ 26

Nadere informatie

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden (naar het Basiswoordenboek Nederlands van P. de Kleijn en E. Nieuwborg & www.dikverhaar.nl) A aan aanbieden aandacht aandeel (het) aandoen aangezien aankijken

Nadere informatie

HAVBANK SCHIEDAM. VOOR NOG GEEN f 2.- PER MAAND. verzekert zich een 25-jarige voor ff *l^#^^ uit te keeren op zijn 60e jaar of. '

HAVBANK SCHIEDAM. VOOR NOG GEEN f 2.- PER MAAND. verzekert zich een 25-jarige voor ff *l^#^^ uit te keeren op zijn 60e jaar of. ' VOOR NOG GEEN f 2.- PER MAAND verzekert zich een 25-jarige voor ff *l^#^^ uit te keeren op zijn 60e jaar of. ' direct bij zijn vroeger overlijden bij de 3-'' HAVBANK SCHIEDAM IN DE ROODE DUIVEL" EEN COMPLEET

Nadere informatie

si» OF HET WITTE DOEK

si» OF HET WITTE DOEK ^^^^^ ^n dit nummer bevindt aich een aardig liedje met woorden en muaiek van )umas >ïdres van Red. en >rdm.: Galgewater 22, fielden. Qiro no. 418èO - Wet Cinema fi'theater-gedeelte staat onder redactie

Nadere informatie

WOORDKOMPAS W pagina 1

WOORDKOMPAS W pagina 1 WOORDKOMPAS W pagina 1 de W(ee) van Willem, d e23e letter van ons alfabet, de WA verzekering (zie ook >>verzekering ) De auto van je buurman total loss door je loslopende hond? ± Ja natuurlijk, als je

Nadere informatie

1853-1944. Fragmenten uit het leven van Gerrit Molenaar

1853-1944. Fragmenten uit het leven van Gerrit Molenaar 1853-1944 Fragmenten uit het leven van Gerrit Molenaar 2 Inleiding Op 18 december 1853 werd Gerrit Molenaar geboren. Ruim 91 jaar later, in maart 1944 overleed hij. Gerrit Molenaar was mijn overgrootvader

Nadere informatie

FRANZ KAFKA DE GEDAANTE VERWISSELING DE GEDAANTEVERWISSELING FRANZ KAFKA DE GEDAANTE VERWISSELING»»» * GENIVS * «ss * * 1944 Franz Kafka Praag 1883 - Weenen 1924 Oorspronkelijke titel: Die Verwandlung

Nadere informatie

Schaduwdal SCHADUWDAL. Floris van Vugt, 4v. Lente/Zomer 2000, voor KCV, 4vwo 1 / 63

Schaduwdal SCHADUWDAL. Floris van Vugt, 4v. Lente/Zomer 2000, voor KCV, 4vwo 1 / 63 SCHADUWDAL Floris van Vugt, 4v Lente/Zomer 2000, voor KCV, 4vwo 1 / 63 Inhoud Inleiding 3 Proloog..4 Deel I.7 Deel II..20 Deel III 33 Deel IV 52 Slot...60 Logboek 61 2 / 63 Inleiding Gefeliciteerd met

Nadere informatie

Wat is Togal? TOOAL-TABLETTEN zun een onovertroffen middel hij

Wat is Togal? TOOAL-TABLETTEN zun een onovertroffen middel hij üi 365 ''.'' ' : ^ -t-~ y ü:^i i^w^ 'é - ^i- -v.«...,,i atmm i..,.**** J%M Wat is Togal? TOOAL-TABLETTEN zun een onovertroffen middel hij Rneumatiet Ischi ias Verkoudheid Spit in den rug Zenuw- en Hoofdpijn

Nadere informatie

De wonderlijke lotgevallen van Jan zonder Vrees

De wonderlijke lotgevallen van Jan zonder Vrees De wonderlijke lotgevallen van Jan zonder Vrees C. de Kinder bron. L. Opdebeek, Antwerpen z.j. [ca 1920] Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/kind008wond01_01/colofon.htm 2005 dbnl 9 Het

Nadere informatie

RBOR. Presented to the. LIBRARYö/f/ze UNIVERSITY OF TORONTO AUER JOHN W.

RBOR. Presented to the. LIBRARYö/f/ze UNIVERSITY OF TORONTO AUER JOHN W. MHBBBBMMBM RBOR Presented to the LIBRARYö/f/ze UNIVERSITY OF TORONTO by JOHN W. AUER KLAASJE ZEVENSTER. Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/klaasjezevenster05lenn

Nadere informatie

De mensen zijn gek, zegt God. Ze willen altijd meer tijd winnen. Ze willen de tijd bezitten. Ze kunnen alleen nog zeggen: Verspil geen tijd.

De mensen zijn gek, zegt God. Ze willen altijd meer tijd winnen. Ze willen de tijd bezitten. Ze kunnen alleen nog zeggen: Verspil geen tijd. De mensen zijn gek, zegt God. Ze willen altijd meer tijd winnen. Ze willen de tijd bezitten. Ze kunnen alleen nog zeggen: Verspil geen tijd. Arme mensen, die niet begrepen hebben dat men zijn tijd kan

Nadere informatie

100 DE LIJDENBURGSCHE GOUDVELDEN.

100 DE LIJDENBURGSCHE GOUDVELDEN. 100 DE LIJDENBURGSCHE GOUDVELDEN. Ret goud vindt men hier in klompjes in het zand~ in de rotsen of in fijne aderen als stofgoud in den steen, waaruit het niet zonder machines kan worden verwijderd; deze

Nadere informatie

DOOR J H BRINKGREVE ENTROD BIBLIOTHEEK IN DE VACANTIE. ALKMAt\R GEBJ:l KLUITMAJt

DOOR J H BRINKGREVE ENTROD BIBLIOTHEEK IN DE VACANTIE. ALKMAt\R GEBJ:l KLUITMAJt MEISIESFLAT DE DOOR J H BRINKGREVE ENTROD BIBLIOTHEEK IN DE VACANTIE ALKMAt\R GEBJ:l KLUITMAJt DE MEISJESFLAT DOOR J. H. BRINKGREVE-ENTROP W IN DE VACANTIE BIBLIOTHEEK VOOR JONGENS EN MEISJES DE MEISJESFLAT

Nadere informatie

De reis om de wereld in 80 dagen

De reis om de wereld in 80 dagen De reis om de wereld in 80 dagen Jules Verne Vertaald door: Gerard Keller bron (vert. Gerard Keller). Jacs. G. Robbers, Rotterdam 1885 (7de druk) Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/vern002reis02_01/colofon.php

Nadere informatie

CAMERA LOOPT. Mr. A. ROOTHAERT. A. W. Bruna & Zoon Utrecht DOOR

CAMERA LOOPT. Mr. A. ROOTHAERT. A. W. Bruna & Zoon Utrecht DOOR CAMERA LOOPT i, CAMERA LOOPT DOOR Mr. A. ROOTHAERT A. W. Bruna & Zoon Utrecht De directie van de N.V. Batavia-Film was te fel op een koopje uit geweest en kwam dus bedrogen uit. Nadat er reeds twee toneelstukken

Nadere informatie

Jaargang 2 Nummer 6. Fijne feestdagen gewenst! V@st&Zeker 6 1

Jaargang 2 Nummer 6. Fijne feestdagen gewenst! V@st&Zeker 6 1 Jaargang 2 Nummer 6 Fijne feestdagen gewenst! V@st&Zeker 6 1 In dit nummer : M@ilbox! Kampdata Cambodja-m@il! Een kerst om nooit te vergeten Romeinen Vragenbox?????? De geheime gang Puzzelbox Bileam, de

Nadere informatie

Hoofdstuk 15 Voorouders van Hilda Gerarda Boissevain: De families Boissevain, MacDonnell, Moylan, Graves and Drought.. 337

Hoofdstuk 15 Voorouders van Hilda Gerarda Boissevain: De families Boissevain, MacDonnell, Moylan, Graves and Drought.. 337 ARCHIEF DE BOOIJ Deel 2 Inhoud: Hoofdstuk 13. (deel 2) Hendrik de Booij (1867-1964) c. Fragmenten dagboek 1947-1964 (deel 2). 2 d. Verhalen "Mensen die ik ontmoette..37 e. Fragmenten dagboek Concertgebouw

Nadere informatie

Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap 3

Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap 3 Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap 3 bron. Cyriel Buysse Genootschap, Gent 1987 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/_med006198701_01/colofon.php 2014 dbnl 5 Inleiding De inhoud

Nadere informatie

DERDE JAARGANG N 0 37. l^t^l. PP TTQ BIJ ABONNEMENT rrvljo PER JAAR /6.50

DERDE JAARGANG N 0 37. l^t^l. PP TTQ BIJ ABONNEMENT rrvljo PER JAAR /6.50 DERDE JAARGANG N 0 37. l^t^l PP TTQ BIJ ABONNEMENT rrvljo PER JAAR /6.50 DE F1LM-WERELD GEïLLUSTREERD WEEKBLAD De "Nieuwe Itoliaonsche filmproductie in ons land. Dezer dagen vernamen we dat in ons land

Nadere informatie

WOORDKOMPAS V pagina 1

WOORDKOMPAS V pagina 1 WOORDKOMPAS V pagina 1 vaag/-e Door de mist heen zag je de vage omtrekken van het kasteel. ± Je kreeg alleen een onduidelijke indruk van het grote gebouw. Pas toen de mist was opgetrokken kregen we

Nadere informatie

Stijlstudie en stijloefening

Stijlstudie en stijloefening Stijlstudie en stijloefening J. Mathijs Acket bewerkt door C.F.P. Stutterheim bron (ed. C.F.P. Stutterheim). Erven F. Bohn, Haarlem 1960 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/acke006stij01_01/colofon.htm

Nadere informatie