> Prototype Aardehuis > rapporten gelijkwaardigheid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "> Prototype Aardehuis > rapporten gelijkwaardigheid"

Transcriptie

1 > Prototype Aardehuis > rapporten gelijkwaardigheid > Vereniging Aardehuis Oost Nederland > Zonnekamp-Oost, gemeente Olst Wijhe > bouwaanvraag > 21 januari 2010 > maak<architectuur / G. de Weerd > Röellstraat 2 > 6814 JD Arnhem > +31(0) > >

2 Rapporten e.d. ten behoeve van het aantonen van gelijkwaardigheid Het Prototype Aardehuis wijkt op veel aspecten af van een regulier huis waarvoor onze bouwaanvraag wordt ingediend. Om het Aardehuis toch te kunnen toetsen, leveren wij in deze sectie van de stukken rapportages, keurmerken, garantieverklaringen en dergelijke (of verwijzingen daarnaar), waarmee onzes inziens voldoende aangetoond wordt dat de veiligheid en gezondheid van de gebruikers van het Aardehuis gewaarborgd is. Uit een eerste overleg met brandweer en gemeente Olst-Wijhe over de in te dienen bouwaanvraag bleek dat voor de volgende aspecten degelijkwaardigheid nog (nader) aangetoond dient te worden: 1. brandveiligheid 1.1. brandveiligheid van de bandenwand met leemlaag Wij hebben gezocht naar rapporten of situaties waarin onderzocht en beschreven is wat de benodigde dikte van de leemlaag is om een brandveiligheid van minimaal 30 minuten te garanderen. Met het aanbrengen van leem op een onderlaag van met aarde gevulde autobanden is geen specifiek rapport te vinden. De beoogde eindsituatie in een afgewerkt Aardehuis is evenwel niet anders dan die in een strobalen-huis. De brandwerendheid van met (stro)leem afgewerkte strobalen of riet is wel wetenschappelijk aangetoond. Bijgaande stukken tonen aan dat bij voldoende dikte de afwerkingslaag met stroleem een feitelijk onbrandbare wand oplevert. In de bijlagen treft u aan: Leem op riet, gedrag bij brand brandveiligheid strobalenbouw 1.2. brandveiligheid bij koken op gas middels gasflessen De leden van de Vereniging Aardehuis hebben tussentijds de keuze gemaakt om te gaan koken op elektriciteit. Daarmee komt de kwestie van brandveiligheid m.b.t. koken op gas te vervallen. 2. gas/water/licht/riolering 2.2. drinkwater: de kwaliteit van het gezuiverde regenwater Het Aardehuis maakt gebruik van een gelaagd filtersysteem om regenwater tot verbruikswater en gebruikswater (drinkwaterkwaliteit) te zuiveren. Verbruikswater is voldoende gezuiverd met een eenvoudig koolstoffilter om te gebruiken voor de afwas, planten, wasmachine, badkamer, de tuin enzovoorts. Deze systemen zijn in vele varianten op de markt. Ook voor het bereiken van drinkwaterkwaliteit zijn er diverse aanbieders. De filtersystemen die in de te bouwen Aardehuizen zullen worden gebruikt, betreffen complete gecertificeerde units. Vereniging Aardehuis is niet van plan om zelf filtercombinaties te bouwen of samen te stellen. Gezien de fase waarin het project zich bevindt, hebben de leden van de Vereniging nog geen definitieve keuze gemaakt voor één bepaald op de markt zijnde systeem of leverancier. In de bijlagen treft u aan: PureWater drinkwater-filtersysteem Beschrijving van de technische kwalificaties, onderhouds- en garantiebepalingen die een blijvend goede kwaliteit van het systeem waarborgen Advies watervoorziening Aardehuizen Olst De Vereniging heeft aan Syneff Consult een advies gevraagd op gebied van opties voor kwalitatief goede drinkwatersystemen, ten behoeve van het op termijn kunnen maken van een afgewogen keuze. In het door Syneff Consult (ir. C. Posma) opgestelde advies wordt bij de verschillende opties tevens verwezen naar de certificering van de beschreven systemen Voorbeelden en werking filtersystemen Ter illustratie nog enkele voorbeelden van in de praktijk gebruikelijke systemen, waaronder dat van Earthship Biotecture zoals dat ook bij Earthship Zwolle is toegepast. vereniging Aardehuis P. Hendriksen, maak<architectuur - G. de Weerd, bouwaanvraag pagina 1 van 3

3 2.2. riolering: de werking van het beoogde zuiveringssysteem De Vereniging Aardehuis wil voor de zuivering van afvalwater een helofytenfilter aanleggen. Het helofytenfilter is momenteel het hoogst renderend Individueel Behandelingssysteem voor Afvalwater in Nederland. Er zijn vele bedrijven die systemen kunnen aanleggen met KIWAcertificering, waarbij vele helofytenfilters volgens de IBA-klassificering zelfs ruim kunnen voldoen aan de normen die gesteld zijn voor toepassing in kwetsbare gebieden. Garantiecertificaten en rapporten aangaande vermeende potentiële stankoverlast van helofytenfilters zijn moeilijker te vinden. Dit heeft alles te maken met het feit dat stankoverlast lastig valt te objectiveren, en dat de geurproductie van helofytenfilters in sterke mate samenhangt met een breed scala aan lokale omgevingsfactoren. Desalniettemin zijn de nieuwe generaties helofytenfiltersystemen dermate verbeterd, dat klachten over stank de facto tot het verleden behoren. Om ervaringen met geurverspreiding door helofytenfilters in de regio van Olst-Wijhe in beeld te brengen hebben we een inventarisatie toegevoegd van een aantal lokaties waar dergelijke systemen reeds langere tijd in gebruik zijn, zonder dat er sprake is van enige klachten over stankoverlast. Daarnaast informatie over een bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer (De Peel, Limburg), waar nota bene naast het koffieterras een helofytenfilter is aangelegd. Ook wat verderweg gelegen is de eco-wijk Eva Lanxmeer, als een van de bekendste Nederlandse lokatie waar voor clusters van vele tientallen woningen tegelijk drie goed functionerende helofytenfilters reeds meer dan 10 jaar naar tevredenheid van de bewoners in gebruik zijn. In de bijlagen treft u aan: De kwaliteit van helofytenfilters KIWA-certificaat Brinkman-Vos BV inventarisatie functionerende helofytenfilters 3. thermische isolatie: 3.1. isolatiewaarden De isolatiewaarden voor vloeren, wanden en dak alsook voor kozijnen inclusief beglazing dienen middels berekening te worden aangetoond. Hiervoor baseren wij ons goeddeels op berekeningen die reeds gemaakt zijn voor het gerealiseerde Earthship in Zwolle. Aanvullend kijken wij naar ervaringsgegevens bij andere Earthships, waarvan bijgevoegde passages uit een uitvoerig onderzoeksrapport door Freney (2009) goede indicaties geeft aangaande de thermische en isolerende werking van een Earthship. In de bijlagen treft u aan: berekening isolatiewaarden bij bouwaanvraag Earthship Zwolle rapport M. Freney (2009) Earthships: sustainable housing alternative 4. energieprestatie: 4.1. EPC-berekening Een EPC-berekening werd door de gemeente Olst-Wijhe tijdens het bouwtoets-vooroverleg niet noodzakelijk gevonden. Gezien het energetisch zelfvoorzienende karakter van het Aardehuis en de isolatiewaardes van vloer, wand en dak is de energiezuinigheid gewaarborgd. Voor de volledigheid verwijzen wij u naar de beschikbare berekeningen van isolatiewaardes behorend bij de bouwaanvraag van het gerealiseerde Earthship in Zwolle (bijlage ). Aanvullend treft u een onderzoeksrapport aan van de Universiteit van Brighton, Engeland, rond de thermische werking van een Aardehuis. In de bijlagen treft u aan: berekeningen t.b.v. Earthship Zwolle rapport Thermal Performance Earthship Brighton Dit rapport is uitgevoerd door de universiteit van Brighton. Het geeft de thermische metingen weer die zijn uitgevoerd aan het Earthship dat in Brighton gebouwd is. De metingen lopen van April 2004 tot November Het rapport laat zien dat het aardehuis s zomers warmte opslaat in de aarde-taluds en massieve aardemuren en in de winter warmte afgeeft aan het huis. Ook laat het zien dat de taluds en massieve aardemuren in het eerste jaar 2 graden warmer zijn geworden. vereniging Aardehuis P. Hendriksen, maak<architectuur - G. de Weerd, bouwaanvraag pagina 2 van 3

4 Conclusie: Het thermische concept van het Aardehuis werkt in het Brighton Earthship. Er is met dit rapport niet aangetoond dat bijverwarmen in de winter in Nederlandse omstandigheden niet nodig zou zijn. Hiervoor is nader onderzoek nodig, dat momenteel wordt uitgevoerd door Vereniging Aardehuis en de Universiteit van Twente. vereniging Aardehuis P. Hendriksen, maak<architectuur - G. de Weerd, bouwaanvraag pagina 3 van 3

5 bijlage Leem op riet, gedrag bij brand vereniging aardehuis - P. Hendriksen, maak<architectuur - G. de Weerd, bouwaanvraag

6 Brandwerendheid leem Bron: Bouwfysische eigenschappen In het algemeen kan men stellen dat de lichtste leemsamenstelling de meeste voordelen oplevert in het klimaat van Nederland; dat isoleert immers het best. Wanneer men massief wil bouwen in leem is stroleem het meest geschikt (rho = 400 kg/m3). Het heeft bovendien een kleine dampdiffusieweerstand µd = 1m (normale constructies variëren van 5-10 m). Een ander belangrijk punt van leem is dat het onbrandbaar is. Zowel de stenen, de stuc als bijvoorbeeld stroleem zullen nooit in brand geraken. Uit een TNO-test uit 1993 blijkt dat een leemplafond van 3 centimeter dik gestuct op riet pas na 2 uur en 5 minuten gevaar oplevert. Uit de test bleek dat dan de verbindingen dermate heet worden dat ze loslaten van het tengelwerk. Leem blijkt hiermee dus een uitstekend brandwerend materiaal te zijn. Kengetallen leem Materiaal Masieve leem Lichte leem Massa ( kg/m3) Warmtegeleidingscoefficient (W/mk) 0,91 1,13 0,1 0,17 0,25 0,35 Warmteweerstand R(m 2 K/W) 0,44 0,35 4,0 2,35 1,6 1,14 Specifieke warmtecapaciteit C(kj/kgK) 1,0 1,0 1,3 1,1 1,1 1,1 Warmteopslagcapaciteit Cw(kj/m 3 K) Dampdiffusieweerstandgetal µ(-) <10 <10 < 5 < 5 < 5 < 5 Therm. uitzettingsco. (10-6 m/mk) Luchtgeluidsisolatie Ilu(dB) 56 gebaseerd op 40 cm dikke muur, bron: Leichtlehmbau, F. Volhard. Brandveiligheid Brandvertragingstijd wand 28 mm: 2 uur 5 min, conform NEN 6069 (TNO, maart 1993). Brandveiligheid Bron: Brandwerendheid van een gestuukte leemwand op riet bedraagt conform TNO NEN 6069 (28mm leemlaag) 125min. Lees het Tierrafino TNO Rapport voor details over de sterke brandvertragende kwaliteiten van leem op riet, verwerkt in een plafond onder een houten vloer.

7 05-CVB-R0321 ORIENTEREND ONDERZOEK NAAR HET GEDRAG BIJ BRAND VAN EEN HOUTEN VLOER-PLAFONDCONSTRUC- TIE MET EEN PLAFOND VAN LEEM OP RIET 22 december 2005 WTJB/GTTB Opdrachtgever: Leembouw Nederland Van Walbeeckstraat CK Amsterdam Projectnaam: Gedrag bij brand Projectnr. : /018 Auteur(s) : ir. J.C.A. v.d. Weijgert ing. P.W. van de Haar Pagina's : 6 Tabellen : 1 Figuren : 11 Bijlagen : - Thema : WP-onderwerp : 202,222 Trefwoord(en): vloer-plafondconstructie, leem, riet

8 TNO-Rapport Pagina 05-CVB-R0321 december Onderwerp Onderzocht op Opdrachtgever : Houten vloer-plafondconstructie met een plafond opgebouwd uit leem op riet. : Gedrag bij enkelzijdige verhitting volgens de standaardbrandkromme als gespecificeerd in NEN : Leembouw Nederland Van Walbeeckstraat CK Amsterdam. Datum onderzoek : 4 maart Het onderzochte proefstuk : Beproefd werd een deel van een vloer-plafond constructie met afmetingen: lengte: 1290 mm breedte: 1290 mm en hoogte: 400 mm. Zie Fig. 1 en Fig. 2. Het proefstuk bestond uit: - een rachelwerk; - een plafond samengesteld uit leem en riet; - houten balken; - houten vloerdelen; - een doosconstructie bestaande uit Multiplex platen, dikte 18 mm, waarin het deel van de vloer-plafond constructie was ingebouwd, zie Fig. 3. Elk van de onderdelen wordt in het navolgende afzonderlijk beschreven. a. Rachelwerk In de doosconstructie was een kader van vurehouten regels, afmetingen 45 x 70 mm, aanwezig. Tegen het kader waren rachels, met afmetingen 45 x 18 mm, gespijkerd. T.p.v. het midden was op het vurehouten kader een strook multiplex, afmetingen 98 x 19 mm, gespijkerd. Zie Fig. 2 en 3. De rachels waren met draadnagels h.o.h. ca. 195 mm bevestigd: - in het midden tegen bovengenoemde Multiplex strook; - t.p.v. de uiteinden tegen de kaderrand met afmetingen 45 x 18 mm. Zie Fig. 1 en 2. b. Plafond uit leem op riet

9 TNO-Rapport Pagina 05-CVB-R0321 december Op de rachels was riet aangebracht middels staaldraad, 0,6 mm, en nieten, afmetingen 38 x 10 mm. De nieten waren h.o.h. ca. 40 mm aangebracht. Zie Fig. 4. Het basismateriaal voor de leemlaag bestond uit een mengsel van leem, zand en stro. Het basismateriaal was droog en korrelig, en werd met water aangemaakt tot een verwerkbare leemmortel, voordat het tegen de onderzijde van het proefstuk werd aangebracht. Het aanbrengen geschiedde met een spaan en -overeenkomstig de praktijksituatie- werd de leem vanaf de onderzijde tegen het riet gepleisterd. De volumieke massa van de leem bedroeg: kg/m 3 (droog, los basismateriaal); kg/m 3 (met water aangemaakt). Het lemen plafond werd in twee lagen, elk met een dikte van ca. 15 mm, aangebracht. Na het aanbrengen van de eerste laag werd het proefstuk geconditioneerd bij 30 C en 30 % R.V. gedurende een periode van 12 dagen. Vervolgens werd de tweede laag aangebracht. Na een conditioneringsperiode van 15 dagen (30 C en 30 % R.V.) werd vastgesteld dat in de leemlaag het evenwichtsvochtgehalte bereikt was. Hiertoe was een speciaal dummy-proefstuk vervaardigd. Op de beproevingsdatum bedroeg het vochtgehalte van de leemlaag 0,8 % [m/m] (bepaald na droging van het dummy-proefstuk bij 105 C). De totale dikte van de leemlaag bedroeg 32 à 35 mm (gemeten na de beproeving t.p.v. de zijranden -welke niet aan directe verhitting waren blootgesteld-). De hoogte van het plenum bedroeg 295 mm. c. Houten balken Twee houten balken, afmetingen 120 x 180 mm ( b x h), waren in het multiplex kader geschroefd; de balken waren h.o.h. 475 mm aangebracht. Zie Fig. 1. Het rachelwerk was tegen de balken geplaatst, doch hieraan niet bevestigd. De volumieke massa van de balken kon niet worden bepaald. d. Houten vloerdelen Op de houten balken waren vurehouten vloerdelen

10 TNO-Rapport Pagina 05-CVB-R0321 december bevestigd, zie Fig. 2. De vloerdelen met een breedte variërend van 150 mm à 200 mm waren 35 mm dik. De vloerdelen waren voorzien van mes en groef en op de balken vastgezet met draadnagels. Tevens waren de vloerdelen t.p.v. de uiteinden met draadnagels vastgezet op een vurehouten lat met afmetingen 45 x 18 mm, welke in het Multiplex kader langs twee zijden -evenwijdig aan de balken- was aangebracht. Zie Fig. 2. Op de datum van beproeving bedroeg het gewicht van het proefstuk: 211,5 kg. Een foto van het proefstuk voor aanvang van de verhitting is gegeven in Fig. 5a (direct verhitte zijde) en Fig. 5b (niet direct verhitte zijde). Wijze van onderzoek : Het onderzoek werd, afgezien van de beperkte afmetingen en de belasting, uitgevoerd overeenkomstig het gestelde in de norm NEN 6069, uitgave oktober Dit houdt in dat het proefstuk eenzijdig werd verhit - aan de onderzijdevolgens de standaardbrandkromme, waarbij t.p.v. de onderzijde van het proefstuk een overdruk van 20 ± 5 Pa werd nagestreefd. Het proefstuk is onbelast onderzocht. Tijdens de beproeving was het lemen plafond vierzijdig opgelegd op de ovenranden. In het Multiplex kader was een kijkopening gemaakt, zodanig dat het niet direct verhitte oppervlak van het lemen plafond -met delen van het riet nog in zicht- tijdens de beproeving kon worden waargenomen. Zie Fig. 6a. De kijkopening was met mica luchtdicht afgesloten, teneinde de plenumtemperatuur niet te beïnvloeden.

11 TNO-Rapport Pagina 05-CVB-R0321 december Verrichte metingen : De gastemperaturen in de oven zijn gemeten met 3 thermokoppels. Op de niet direct verhitte zijde van de het proefstuk waren 5 thermokoppels aangebracht (Tk 1 t/m 5), zoals aangegeven in Fig. 1. De luchttemperatuur in het plenum werd gemeten met 3 thermokoppels (Tk 6 t/m 8). Zie Fig. 2. Tenslotte zijn aan de niet direct verhitte zijde van de wand nog temperaturen gemeten met behulp van een mobiel thermokoppel. Waarnemingen : a. Tijdens de verhitting 0 min. : Aanvang verhitting. 4½ min. : Kleine scheurtjes ontstaan in het direct verhitte oppervlak van het lemen plafond. 9½ min. : Het direct verhitte oppervlak van het lemen plafond kleurt zwart. 12 min. : Rook ontwijkt t.p.v. de aansluiting tussen de multiplex kaderconstructie en de ovenrand. 21 min. : Op enkele scheurtjes na is het direct verhitte oppervlak van het lemen plafond volledig glad en nog onbeschadigd. 52 min. : Vochtplekken zijn waarneembaar op de buitenzijde van de multiplex kaderconstructie (langs de aansluiting tussen de platen t.p.v. de hoeken). 67 min. : Rook begint langs de vloerdelen te ontwijken. Het lemen plafond begint door te hangen. 76 min. : De rookontwikkeling langs de vloerdelen neemt toe. 81 min. : Een ca. 100 mm lange barst is ontstaan in het direct verhitte oppervlak van het lemen plafond. Het rachelwerk is gebroken, de leemplaat hangt los van de rachels. 108 min.: In het direct verhitte oppervlak van het lemen plafond zijn meerdere scheuren onstaan. 118 min.: Het aantal scheuren in het direct verhitte oppervlak van het lemen plafond neemt verder toe. 124 min.: Het stro en riet op het lemen plafond in het plenum ontvlamt. 130 min.: De leemplaat begint te breken. De scheurwijdte neemt verder toe. Langs

12 TNO-Rapport Pagina 05-CVB-R0321 december de vloerdelen op de niet direct verhitte zijde van het proefstuk ontstaat een zwartkleuring. Met een mobiel thermokoppel wordt de temperatuur van de vloerdelen gemeten, deze bedraagt ca. 96 C. 139 min.: Het lemen plafond barst open. Vlammen worden in het plenum waargenomen. 141 min.: Een deel van het lemen plafond valt de oven in. De vloerdelen worden aan de onderzijde direct verhit. 150 min.: Op het niet direct verhitte oppervlak van de vloerdelen wordt met een mobiel thermokoppel een temperatuur gemeten van 215 C. 152 min.: Watten gehouden op 25 mm afstand vanaf het niet direct verhitte oppervlak van de vloerdelen ontvlammen. De verhitting wordt beëindigd. b. Na afkoeling Een foto van het proefstuk na beëindiging van de verhitting is gegeven in Fig. 6b. Fig. 7 geeft een foto van het proefstuk nadat de oven is geopend. Vervolgens werd het proefstuk van de oven verwijderd. Een foto van een deel van het lemen plafond na verhitting en afkoeling is gegeven in Fig. 8. Meetresultaten : Fig. 9 geeft de gemeten gastemperaturen in de oven. De gemeten temperaturen op de niet direct verhitte zijde van het proefstuk zijn gegeven in Fig. 10. Tot slot zijn de gemeten luchttemperaturen in het plenum gegeven in Fig. 11.

13 TNO-Rapport Pagina 05-CVB-R0321 december Samenvatting beproevingsresultaten : De verhittingsduur in minuten waarbij nog juist aan de in NEN 6069 vermelde relevante beoordelingscriteria wordt voldaan, is vermeld in onderstaande Tabel 1. Tabel 1 Criterium Tijdsduur in minuten gedurende welke aan het criterium werd voldaan Vlamdichtheid betrokken op de afdichting 152 Thermische isolatie betrokken op de temperatuur 150 Opmerking 1 Opmerking 2 : De werkelijke waarde van de brandwerendheid van vloer-plafond constructies moet worden bepaald aan proefstukken "op ware grootte" en onder belasting conform NEN Omdat de afmetingen van het proefstuk slechts klein waren en geen belasting aanwezig was kan dus geen conclusie worden getrokken m.b.t. de brandwerendheid. : Verwacht moet worden dat de resultaten van een beproeving "op ware grootte" aanzienlijk ongunstiger zullen zijn dan de in Tabel 1 vermelde waarden, omdat: - de op de vloerconstructie aanwezige belasting de doorbuiging zal vergroten, waardoor scheurvorming in het lemen plafond zal toenemen; - het lemen plafond eerder van de rachels zal losraken, indien de leemplaat langs de zijranden niet wordt ondersteund. Ir. J.C.A. van de Weijgert Ing. P.W. van de Haar

14 TNO-Rapport Pagina 05-CVB-R0321 december Fig. 1a: Fig. 1b: Fig. 2a: Fig. 2b: Fig. 3: Bovenaanzicht op het proefstuk met de positie van de thermokoppels op de vloerdelen Verticale doorsnede A-A Bovenaanzicht op het proefstuk met de rachels (onderbroken lijnen) en de positie van de thermokoppels in het plenum Verticale doorsnede A-A Bovenaanzicht van het proefstuk voor aanbrengen van de houten balken, de vloerdelen en de leemlaag Fig. 4: Het riet geniet op het rachelwerk (vóór aanbrengen van de leemlaag) Fig. 5: Het proefstuk voor aanvang van de verhitting a. De direct verhitte zijde b. De niet direct verhitte zijde Fig. 6: Het proefstuk geplaatst op de oven vóór aanvang en na beëindiging van de verhitting a. Vóór verhitting b. Na verhitting Fig. 7: Het proefstuk na beëindiging van de verhitting nadat de oven is geopend Fig. 8: Een deel van het lemen plafond na verhitting en afkoeling, gezien vanaf de rietzijde (= bovenzijde) Fig. 9: De gemeten gastemperaturen in de oven als funktie van de verhittingsduur.

15 TNO-Rapport Pagina 05-CVB-R0321 december Fig. 10: De gemeten oppervlakte-temperaturen op de niet direct verhitte zijde van het proefstuk (Tk 1 t/m Tk 5) Fig. 11: De gemeten luchttemperaturen in het plenum

16 bijlage Brandveiligheid strobalenbouw vereniging aardehuis - P. Hendriksen, maak<architectuur - G. de Weerd, bouwaanvraag

17 Strobouw: Brandveiligheid Bron: Weinig brandgevaar "Een huis van stro, dat brandt toch snel!" is een typische misvatting, die er bij vele mensen 'ingebrand' zit! Deze misvatting komt gedeeltelijk doordat de mensen stro met hooi verwarren: in ons collectief geheugen zitten er wel ergens beelden van spontane ontbranding in hooischuren. Do oorzaak is hier dat grote hooistapels te nat en groen gebaald zijn. Hooi bestaat uit gedroogde grasoorten, stro uit halmen van graangewassen, dus dat zijn twee verschillende materialen met verschillende eigenschappen. Bovendien zijn de strobalen op zich stevig geperst en in de strowand worden ze ook nog eens extra compact aangespannen: dus stro in balen geperst en in een strowand heeft een hoge densiteit. Je kan strobalen dus niet zo gemakkelijk in brand steken. Eer een strobaal vlam vat, zal ze eerst aan de oppervlakte verkolen en daardoor de onderliggende laag beschermen, een vergelijkbaar fenomeen als bij hout denk maar aan de verkoolde boomstammen die na een bosbrand toch nog rechtstaan. Je kan het ook vergelijken met de poging om een telefoonboek te verbranden. De losse bladzijden uit het telefoonboek kan je gemakkelijk doen ontvlammen, maar het boek in z n geheel verbranden, is veel moeilijker. Tel daarbij op dat een strobaal nooit bloot in een gebouw staat, maar de strowand wordt steeds ingebouwd of bepleisterd: aan de binnenkant met een leemlaag, aan de buitenkant ook met leem of met een kalkpleisterlaag. Deze bepleistering beschermt het stro zeer goed en maakt de strowand zeer brandveilig. In de VS, Oostenrijk, Duitsland, Denemarken nam men de proef op de som: bij testen weerstond een blote strobaal 30 minuten aan vuur. Een met leem bepleisterde strobaal meer dan 90 minuten een zeer succesvol en geruststellend testresultaat! Voor zover wij gevallen van brand in strobalen woningen kennen, weten we dat het hier dan meestal ging om een combinatie van een slechte afwerking met een vuurbron. In feite is het risico op brandend stro groter tijdens de opslag en het bouwproces. Het grootste brandgevaar zijn niet de strobalen zelf, maar het losse stro dat tijdens de werken op de werf rondslingert. Als er door onvoorzichtigheid brand uitbreekt op de werf, kunnen de vlammen zich door de wind snel verspreiden in het losse stro. Het is dus ten zeerste aan te bevelen het losse stro dagelijks in zakken te verzamelen

18 en op een veilige afstand van het gebouw te bewaren, tot je dit losse stro (samen met het afgeschoren stro) kan gebruiken in de leemmengeling voor de beschermende leemlaag. Verder kan je de nog niet gestapelde strobalen ook beter veilig bewaren en zorgen dat je strowerf brandveilig is ingericht. Wetenschappelijke testresultaten voor brandweerstand strobalenbouw Volgens buitenlandse certificatie vallen strobalen in de categorie van normaal brandbaar, te vergelijken met bio-ecologische isolatiematerialen. Op grond van de testresultaten dd 01 /02 / 2000 uitgevoerd door afdeling aangepaste technologie van de Technische Universiteit Wenen Gruppe Angepasste Technologie, Technische Universität Wien Wiedner Haupstrasse Wien MAGISTRAT DER STADT WIEN MA 39-VFA Magistratsabteiling 39, Versuchs- und Forschungsanstalt der Stadt Wien, gegründet 1878 Akkreditierte Pruf- und berwachungsstelle A-1110 Wien Dossiernr: MA 39-VFA voldoet de beproefde strobalenwand, ingebouwd in een houtconstructie ; met een lemen binnenbezetting van 2cm, en een buitenbepleistering in kalk van 2cm, met een totale dikte van 43 cm, aan de brandweerklasse F90 (brandbestendig) volgens NORM B , uitgave Dit brandattest kan je helpen bij de brandverzekering om een normale polis voor je strobalen huis te verkrijgen. Voor meer informatie over dit brandattest: zie downloads / brandattest strobalen woning. Op grond van de testresultaten dd 04 /07 / 2003 uitgevoerd door Institut für Baustoffe, Massivbau und Brandschutz in opdracht van Fachverband Stroballenbau Deutschland voldoet de beproefde strobalenwand, ingebouwd in een houtconstructie ; met een lemen binnen- en buitenbezetting van min 3cm aan de brandweerklasse F90 (brandbestendig) volgens Eurpose norm din en : in verbindung met DIN EN :

19 Dit brandattest kan je helpen bij de brandverzekering om een normale polis voor je strobalen huis te verkrijgen. Voor meer informatie over dit brandattest: zie downloads / brandtest volgens Europese wetgeving. Beoordeling brandweerstand strobalenbouw in vakliteratuur Studies zoals opgenomen in ondergenoemde vermeldingen in vakliteratuur, beoordelen dat ervaring voldoende aantoont dat een strobalenwand uitzonderlijk bestand is tegen vuur. Strobalen tussen een dragende houten constructie, en langs twee zijden bepleisterd hebben minimaal een brandweerstand van 90 min. Een niet bepleisterde strobalenwand heeft een brandweerstand van 34 minuten. Vermelding in THE STRAW BALE HOUSE, Steen Steen and Brainbrigde ISBN Pag 41-42: The straw bales/mortar structure wall has proven to be exceptionally resitant to fire. The straw bales hold enough air to provide good insulation value but because they are compacted firmly they don t hold enough air to permit combustion Vertaling : Ervaring heeft aangetoond dat een strobalenwand uitzonderlijk bestand is tegen vuur. De strobalen bevatten genoeg zuurstof om goed te isoleren, maar zijn zodanig hard samengeperst dat ze niet genoeg zuurstof bevatten om verbranding toe te laten. -REPORT TO THE CANADA MORTAGAGE AND HOUSING CORPORATION / in het mid 1980 s; te National Research Council carried out fire safety tests of plastered straw bales and found them to be more resistant to fire than most conventional building materials. The mortar-encased bales passed the small-scale fire test with a maximum temperature rise of only 110 degrees F of up to degrees F. over four hours. The plaster surface coating withstood temperatures of up to degrees F. for two hours before a small crack developed. Samengevat : Testen midden jaren 1980, uitgevoerd door National Research Council van Canada, tonen aan dat het pleisterwerk van bepleisterde strobalen, blootgesteld aan een temperatuur van 1.800F, pas na twee uur barsten in het pleisterwerk vertoonden In 1993, fire tests completed in the state of New Mexico showed equally positive results. Two tests were conducted, one on an unplastered straw bale wall panel and the second on a straw bale wall that had been plastered. The first test conducted on

20 the unplasterd wall section met het standard reguirements of exposing the interior face of the panel to 1,000 degrees F within five minutes and increasing to 1,550 degrees F after thirty minutes. The temperatue rise on the unheated side of the panel was 1.97 degrees F. It took thirty-four minutes for the fire to burn through the center of the test wall, not through the middle of a bale, but at a joint where bales met. When the panel burned through at the joint, the rest of the bales were only charred halfway through, about 9 inches of the 18 inch thickness of the two-string bales tested In the second test, furnace temperatures reached degrees F. during a two-hour test period. Flames and hot gases did not enetrate the test wall, and the temperature rise on the unheated side of te panel was about 10 degrees F. There was some cracking of the plaster on the heated side of the panel, and where this occurred there was charring of the bales to a depth of 2 inches. The Canadian an New Mexico fire tests clearly show the exceptional fire resistance of plastered straw bales. Samengevat : Testen in 1993, uitgevoerd in de staat New Mexico toonde aan dat een niet bepleisterde strobalenwand een brandweerstand heeft van 34 minuten de bepleistering van een strobalenwand blootgesteld aan een temperatuur van 1.942F pas na twee uur barstjes in het pleisterwerk vertoont Pag 341 Straw that is coated with clay is protected from fire, insects, rodents and all moisture sources other than standing water Vermelding in BASISWERK DUURZAAM & GEZOND BOUWEN, bouwen met strobalen, een practische hulp bij het realiseren van milieubewuste en gezonde leefruimten van strobalen, deel twee, NIBE PUBLISHING bv, 2002, Postbus 229, NL-1400 AE BUSSUM, ISBN : Pag 9 : goede brandwerendheid : Een constructie van strobalen met pleisterlagen heeft een zeer geode brandwerendheid! In eerste instantie zorgt de onbrandbare pleisterlaag voor bescherming en in tweede instantie zorgt het zuurstofarme milieu in de balen voor doving van vlammen. Vermelding in LEEMBOUWTECHNIEK DEEL II, korte handleiding voor de bouw van een strolemen huis, leembouw Nederland Amsterdam, 1997, ISBN ? NUGI 923:

21 Pag 43 : BRANDBESTENDIGHEID : Stroleem is niet brandbaar. De dichtheid van de strolemen wand mag dan echter niet onder de 1700 kg/m3 komen. Aangezien stroleem in de regel wordt afgewerkt, zal ook bij een lagere massa (500 kg/m3) de brandbestendigheid blijven bestaan. Omdat de stroleem helemaal om het houtskelet is gewerkt, zal ook dat niet worden aangetast. De stroleem zal bij brand verschroeien waarbij er lucht aan onttrokken wordt. Is dit eenmaal gebeurd dan zal de brand vanzelf doven (zonder zuurstof immers geen vuur). De verschroeiing zal een geringe rookontwikkeling geven. Wanneer een muur afgestuct is met leemstuc bestaat er geen brandgevaar, zelfs verschroeiing en rookontwikkeling zullen achterwege bljven. Uit een TNO-test blijkt dat een gestuct leemplafond pas na twee uur en vijf minuten naar beneden valt. Vermelding in HET VAKWERKHUIS, korte handleiding voor bouw en restauratie, leembouwtechnieken deel 1, uitgegeven door LEEMBOUW NEDERLAND, Amsterdam, 1995, ISBN X, NUGI 923 Pag 28 : BRANDBESTENDIGHEID Vakwerkhout ontbrandt niet snel; hout van meer dan 2cm dikte behoort tot de bouwklasse B2, wat wil zeggen normaal ontvlambaar. In vergelijking met staal is hout derhalve een brandveilig materiaal. Een TNO-test van maart 1993 heeft uitgewezen dat een leemplafond dat opgebouwd is uit een stuclaag van 2cm op rietmat, een brandvertragingstijd heeft van 2.05uur. Daarmee bewijst leem, naast vakwerkhout, zich eveneens als een brandveilige bouwstof.

Brandschot ; canalures staaldak profiel type 106.

Brandschot ; canalures staaldak profiel type 106. 12-07-2005 Pagina 1 Ko Eisinger Opdrachtgever / producent: Contact persoon: Naam. Firma Alèrt BV. Naam. Dhr R de Nijs. Adres. Schiedamsedijk 29. Tel. 010-4733311. Postcode. 3100 AD Schiedam. Fax. 010-4270258.

Nadere informatie

Naam: THEBA UNISYSTEMEN B.V. Adres: Populierenlaan 80 tel. 0251 31 57 48 Postcode: 1911 BM fax. 0251 31 58 94 Plaats: Uitgeest

Naam: THEBA UNISYSTEMEN B.V. Adres: Populierenlaan 80 tel. 0251 31 57 48 Postcode: 1911 BM fax. 0251 31 58 94 Plaats: Uitgeest Opdrachtgever / Producent: Naam: THEBA UNISYSTEMEN B.V. Adres: Populierenlaan 80 tel. 0251 31 57 48 Postcode: 1911 BM fax. 0251 31 58 94 Plaats: Uitgeest Onderwerp: Een reguliere binnenwand constructie

Nadere informatie

BRANDPREVENTIE BEGINT MET KENNIS VAN ZAKEN!

BRANDPREVENTIE BEGINT MET KENNIS VAN ZAKEN! BRANDPREVENTIE BEGINT MET KENNIS VAN ZAKEN! Alle brandwerende beglazingen van Vetrotech Saint-Gobain worden uitgebreid getoetst aan de nationale en Europese brandveiligheidsnormen. Dat gebeurt ruim 500

Nadere informatie

Brandwerende bescherming van betonnen kanaalplaten met Rockfon Facett platen

Brandwerende bescherming van betonnen kanaalplaten met Rockfon Facett platen Efectis Nederland BV Efectis Nederland-rapport 2010-Efectis-R0778 Brandwerende bescherming van betonnen kanaalplaten met Rockfon Facett platen Efectis Nederland BV Centrum voor Brandveiligheid Lange Kleiweg

Nadere informatie

Indicatieve bepaling brandwerendheid tegel PL2/40 gemonteerd op een spouw met steenwol tegen een staalplaat.

Indicatieve bepaling brandwerendheid tegel PL2/40 gemonteerd op een spouw met steenwol tegen een staalplaat. Indicatieve bepaling brandwerendheid tegel PL2/40 gemonteerd op een spouw met steenwol tegen een staalplaat. Bepaling van het temperatuurverloop in de constructie bij verhitting volgens de koolwaterstofkromme.

Nadere informatie

De beoordeling zal worden gegeven op basis van de mogelijkheden die Bijlage A van NEN 6069:2005 biedt.

De beoordeling zal worden gegeven op basis van de mogelijkheden die Bijlage A van NEN 6069:2005 biedt. Efectis Nederland BV Retouradres: Postbus 1090, 2280 CB RIJSWIJK Kreunen Kunststoffen BV T.a.v. dhr. H. Uitslag Postbus 98 7240 AB LOCHEM Efectis Nederland BV Centrum voor Brandveiligheid Lange Kleiweg

Nadere informatie

Indicatieve bepaling brandwerendheid tegel PL2/40+A gemonteerd op een spouw met steenwol tegen een staalplaat met verstijvingen.

Indicatieve bepaling brandwerendheid tegel PL2/40+A gemonteerd op een spouw met steenwol tegen een staalplaat met verstijvingen. Indicatieve bepaling brandwerendheid tegel PL2/40+A gemonteerd op een spouw met steenwol tegen een staalplaat met verstijvingen. Bepaling van het temperatuurverloop in de constructie bij verhitting volgens

Nadere informatie

CLASSIFICATIE VAN DE BRANDWERENDHEID VOLGENS EN 13501-2: 2007

CLASSIFICATIE VAN DE BRANDWERENDHEID VOLGENS EN 13501-2: 2007 CLASSIFICATIE VAN DE BRANDWERENDHEID VOLGENS EN 13501-2: 2007 Klant: Reynaers Aluminium NV/SA Oude Liersebaan 266 B 2570 Duffel België Afgegeven door: Efectis Nederland BV Centrum voor Brandveiligheid

Nadere informatie

Brandwerendheid van stalen ventilatiekanalen zonder brandkleppen voorzien van een steenwol bekleding type Conlit Ductrock

Brandwerendheid van stalen ventilatiekanalen zonder brandkleppen voorzien van een steenwol bekleding type Conlit Ductrock Efectis Nederland BV nederland The European experts in fire safety Samenvatting van onderzoek Producteigenschappen Lange Kleiweg 5 Postbus 1090 2280 CB Rijswijk www.efectis.nl T 015 276 3480 F 015 276

Nadere informatie

Postbus 554 2665 ZN Bleiswijk Brandpuntlaan Zuid 16 2665 NZ Bleiswijk 088 3473 723 nederland@efectis.com

Postbus 554 2665 ZN Bleiswijk Brandpuntlaan Zuid 16 2665 NZ Bleiswijk 088 3473 723 nederland@efectis.com Postbus 554 2665 ZN Bleiswijk Brandpuntlaan Zuid 16 2665 NZ Bleiswijk 088 3473 723 nederland@efectis.com tremco illbruck Productie BV T.a.v. dhr. F. Hendrikse Vlietskade 1032 4241 WC ARKEL Onze referentie

Nadere informatie

Postbus 58 4200 AB GORINCHEM. Lange Kleiweg 5 Postbus 1090 2280 BC RIJSWIJK. Notified Body Nr.: 1234. Niet-dragende wand met Attema hollewanddozen

Postbus 58 4200 AB GORINCHEM. Lange Kleiweg 5 Postbus 1090 2280 BC RIJSWIJK. Notified Body Nr.: 1234. Niet-dragende wand met Attema hollewanddozen CLASSIFICATIE VAN DE BRANDWERENDHEID VOLGENS EN 13501-2:2007+A1:2009 VAN EEN NIET-DRAGENDE WANDCONSTRUCTIE VOORZIEN VAN HOLLEWANDDOZEN MET VERSCHILLENDE TYPEN BEDRADING Opdrachtgever: Attema B.V. Postbus

Nadere informatie

Hout. Houteigenschappen 2013/12

Hout. Houteigenschappen 2013/12 2013/12 Hout Houteigenschappen Hout is een natuurproduct. Elke houtsoort heeft zijn eigen unieke eigenschappen. Deze eigenschappen kunnen echter per soort enigszins variëren. Om tot optimaal gebruik en

Nadere informatie

Alkreflex 2L-2. In de spouw. innovation in insulation. Algemeen. Verwerking / bestekomschrijving

Alkreflex 2L-2. In de spouw. innovation in insulation. Algemeen. Verwerking / bestekomschrijving In de spouw Alkreflex 2L-2 Algemeen Alkreflex 2L-2 zodanig monteren dat aan weerszijden van de Alkreflex 2L-2 een spouw aanwezig is van minimaal 20 mm. Alkreflex 2L-2 monteren op houten regels. In gevelconstructies

Nadere informatie

Efectis Nederland BV. Systemair T.a.v. de heer E. Kuiper Kilweg 10-16 3336 LL ZWIJNDRECHT. Geachte heer Kuiper,

Efectis Nederland BV. Systemair T.a.v. de heer E. Kuiper Kilweg 10-16 3336 LL ZWIJNDRECHT. Geachte heer Kuiper, Efectis Nederland BV Retouradres: Postbus 1090, 2280 CB RIJSWIJK Systemair T.a.v. de heer E. Kuiper Kilweg 10-16 3336 LL ZWIJNDRECHT Efectis Nederland BV Centrum voor Brandveiligheid Lange Kleiweg 5 Postbus

Nadere informatie

Prefab licht beton PRINS. Prefab licht betonnen gevel elementen. gevel producten

Prefab licht beton PRINS. Prefab licht betonnen gevel elementen. gevel producten Prefab licht beton Prefab licht beton Prefab licht betonnen gevel elementen PRINS gevel producten Thermodur en Prins Gevel Producten De economische oplossing voor uw creatieve vrijheid Thermodur gevel

Nadere informatie

WATER FACTORY. Productinformatie»

WATER FACTORY. Productinformatie» WATER FACTORY Productinformatie» » Drinkwater... Kwaliteit van uw drinkwater Hoeveel water drinkt u per dag? U drinkt het misschien zo uit de kraan, maakt er koffie, thee of limonade van en u kookt er

Nadere informatie

Postbus 554-2665 ZN Bleiswijk Brandpuntlaan Zuid 16-2665 NZ Bleiswijk 088 3473 723 nederland@efectis.com

Postbus 554-2665 ZN Bleiswijk Brandpuntlaan Zuid 16-2665 NZ Bleiswijk 088 3473 723 nederland@efectis.com Postbus 554-2665 ZN Bleiswijk Brandpuntlaan Zuid 16-2665 NZ Bleiswijk 088 3473 723 nederland@efectis.com T.a.v. dhr. E. Delbaere Textielstraat 18A B-8790 WAREGEM België Onze referentie Bleiswijk, Projectnummer

Nadere informatie

Buitenpleister systeem (ETICS) een andere blik op de mogelijkheden

Buitenpleister systeem (ETICS) een andere blik op de mogelijkheden Buitenpleister systeem (ETICS) een andere blik op de mogelijkheden Frank Vanhove Managing Director Benelux NOVEMBER 27, 2013 1 Wat is ETICS? bevestiging FOAMGLAS isolatieplaat wapeningslaag (voorstrijklaag)

Nadere informatie

De brandwerendheid van ramen, wanden en deuren

De brandwerendheid van ramen, wanden en deuren De brandwerendheid van ramen, wanden en deuren Bert Nieuwenhuizen (BBN), Jacques Mertens (Peutz), Gisela van Blokland (NEN) Inleiding Dit artikel geeft een korte beschrijving van de wijze waarop de normcommissie

Nadere informatie

Productinfo paneelwanden Sonata T110 en T90

Productinfo paneelwanden Sonata T110 en T90 Korte beschrijving V12.0NL Geluidsisolatie Productinfo paneelwanden Sonata T110 en T90 Een paneelwand is een mobiele wand welke is opgebouwd uit losse sandwichpanelen die eenvoudig door één persoon verplaatsbaar

Nadere informatie

Brandwerendheid volgens NEN-EN 1634 van een stompe 54 mm Krepel dubbele deuren met glasopening in een plaatstalen kozijn.

Brandwerendheid volgens NEN-EN 1634 van een stompe 54 mm Krepel dubbele deuren met glasopening in een plaatstalen kozijn. Krepel Deuren J.R. Krepellaan 5-7 Postbus 2 7380 AA Klarenbeek T:+31 (0) 301 13 41 F:+31 (0) 301 21 52 info@krepel.nl www.krepel.nl Samenvatting van onderzoek Brandwerendheid volgens NEN-EN 1634 van een

Nadere informatie

I.S.T.C. Intelligent Saving Temperature Controler

I.S.T.C. Intelligent Saving Temperature Controler MATEN & INFORMATIE I.S.T.C. Intelligent Saving Temperature Controler Deze unieke modulerende zender, als enige ter wereld, verlaagt het energieverbruik aanzienlijk. Het werkt in combinatie met de energy

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Gaasbakken

Gebruiksaanwijzing Gaasbakken Gebruiksaanwijzing Gaasbakken Augustus 2013 001_NL Gebruiksvoorschrift F1 F2 F3 Er bestaan drie uitvoeringen gaasbakken. De 4983 heeft een verhoogde bodem. De 4980 en de 4984 hebben een verstevigde bodem

Nadere informatie

Noise Fire Solutions. Dit lettertype hebben wij niet. Nu Bauhaus Heavy gebruikt. Nofisol, Het Grote vergelijk 2. Niet alle schotten zijn hetzelfde...

Noise Fire Solutions. Dit lettertype hebben wij niet. Nu Bauhaus Heavy gebruikt. Nofisol, Het Grote vergelijk 2. Niet alle schotten zijn hetzelfde... Noise Fire Solutions Dit lettertype hebben wij niet. Nu Bauhaus Heavy gebruikt. Nofisol, Het Grote vergelijk 2 Niet alle schotten zijn hetzelfde... De Reden In Het Grote vergelijk (uitgave september 2014)

Nadere informatie

Brandwerendheid volgens NEN-EN 1634 in samenhang met NEN 6069 van een stompe 54 mm Krepel deur met of zonder glasopening in een plaatstalen kozijn.

Brandwerendheid volgens NEN-EN 1634 in samenhang met NEN 6069 van een stompe 54 mm Krepel deur met of zonder glasopening in een plaatstalen kozijn. Krepel Deuren J.R. Krepellaan 5-7 Postbus 2 7380 AA Klarenbeek T:+31 (0) 301 13 41 F:+31 (0) 301 21 info@krepel.nl www.krepel.nl Samenvatting van onderzoek Brandwerendheid volgens NEN-EN 1634 in samenhang

Nadere informatie

Brandwerende barrières: achtergronden van de eisen en bepalingsmethode. Leeswijzer bij testrapporten.

Brandwerende barrières: achtergronden van de eisen en bepalingsmethode. Leeswijzer bij testrapporten. Brandwerende barrières: achtergronden van de eisen en bepalingsmethode. Leeswijzer bij testrapporten. Rapportnummer C 1395-1-RA-002 d.d. 14 mei 2014 Brandwerende barrières: achtergronden van de eisen en

Nadere informatie

Postbus 554-2665 ZN Bleiswijk Brandpuntlaan Zuid 16-2665 NZ Bleiswijk 088 3473 723 nederland@efectis.com

Postbus 554-2665 ZN Bleiswijk Brandpuntlaan Zuid 16-2665 NZ Bleiswijk 088 3473 723 nederland@efectis.com Postbus 554-2665 ZN Bleiswijk Brandpuntlaan Zuid 16-2665 NZ Bleiswijk 088 3473 723 nederland@efectis.com Beoordeling van mogelijke uitbreidingen op het toepassingsgebied van de in rapport 2013-Efectis-R0409a

Nadere informatie

INSTITUUT TNO VOOR BOUWMATERIALEN EN BOUWCONSTRUCTIES TOEGEPAST-NATUURWETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

INSTITUUT TNO VOOR BOUWMATERIALEN EN BOUWCONSTRUCTIES TOEGEPAST-NATUURWETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK * T 'W RAPPORT BETREFFENDE HET GEDRAG BIJ EENZIJDIGE VERHITTING VAN 3 LICHTGEWICHT BETONPLATEN VOORZIEN AAN DE ONDERZIJDE VAN EEN LAAG STEENWOL EN EEN LAAG PYROK MET STREKMETAAL. KA' ' ' F Sk l. lwe Rapportnuinmer

Nadere informatie

Moet ik thuis zijn voor mijn levering? Ja, wij hebben namelijk uw handtekening nodig voor het afleveren van uw bestelling.

Moet ik thuis zijn voor mijn levering? Ja, wij hebben namelijk uw handtekening nodig voor het afleveren van uw bestelling. VRAAG EN ANTWOORD Bestellen en leveren Wat is de levertijd van jullie producten? De standaard levertijd van onze producten is 6 weken. Onze producten worden kant en klaar, dat wil zeggen inclusief glas,

Nadere informatie

AUT-ARK I. is een drijvende passiefwoning met Europees passiefhuis certificaat

AUT-ARK I. is een drijvende passiefwoning met Europees passiefhuis certificaat by AUT-ARK I is een drijvende passiefwoning met Europees passiefhuis certificaat De woning heeft geen kade aansluiting meer nodig en is dus volledig zelfvoorzienend (autark). Hij is uiterst duurzaam middels

Nadere informatie

Postbus 554 2665 ZN Bleiswijk Brandpuntlaan Zuid 16 2665 NZ Bleiswijk 088 3473 723 nederland@efectis.com

Postbus 554 2665 ZN Bleiswijk Brandpuntlaan Zuid 16 2665 NZ Bleiswijk 088 3473 723 nederland@efectis.com Postbus 554 2665 ZN Bleiswijk Brandpuntlaan Zuid 16 2665 NZ Bleiswijk 088 3473 723 nederland@efectis.com Vleugelboot 22 3991 CL HOUTEN Boerhaavelaan 40 2713 H ZOETERMEER Postbus 190 2700 AD ZOETERMEER

Nadere informatie

Nieuw: hout dat niet brandt! Herakustik fine/a2: De nieuwe generatie houtwol-akoestiekplaten

Nieuw: hout dat niet brandt! Herakustik fine/a2: De nieuwe generatie houtwol-akoestiekplaten Nieuw: hout dat niet brandt! Herakustik fine/a2: De nieuwe generatie houtwol-akoestiekplaten Heraklith designstudie Hot design veilige oplossing Het materiaal hout is bij moderne ruimtevormgeving niet

Nadere informatie

Decentraal Watermanagement. Bouwstenen voor Ingenieurs en Architecten Regenwater.com Grijswater.com Infiltratie.com

Decentraal Watermanagement. Bouwstenen voor Ingenieurs en Architecten Regenwater.com Grijswater.com Infiltratie.com Decentraal Watermanagement Bouwstenen voor Ingenieurs en Architecten Regenwater.com Grijswater.com Infiltratie.com GEP 2013 GEP Dehoust Gruppe Dehoust Stahltanks, Nienburg GEP Umwelttechnik, Eitorf GEP

Nadere informatie

Theuma N.V. Zandstraat 10 B-3460 Bekkevoort BELGIЁ. Efectis Nederland-rapport. 2008-Efectis-R0218. Efectis Nederland BV

Theuma N.V. Zandstraat 10 B-3460 Bekkevoort BELGIЁ. Efectis Nederland-rapport. 2008-Efectis-R0218. Efectis Nederland BV Efectis Nederland BV Efectis Nederland-rapport 2008-Efectis-R0218 Bepaling van de brandwerendheid volgens NEN- EN 1634-1:2001 van twee deurkozijnconstructies, bestaande uit 2 deurbladen afgehangen in Mono(plus)

Nadere informatie

Platdak systemen BauderTHERM - Partieel klevende dakbanen

Platdak systemen BauderTHERM - Partieel klevende dakbanen Platdak systemen - Partieel klevende dakbanen Dakbanen met recordtijden Op het dak telt vandaag de dag snelheid en rendement naast kwaliteit. Precies daarom heeft Bauder een eigentijds productengamma ontwikkeld,,

Nadere informatie

Fire Stop Solutions Isolatie Fire Sleeves

Fire Stop Solutions Isolatie Fire Sleeves Fire Stop Solutions Isolatie Fire Sleeves Installatie Instructie Fire Stop Solutions Isolatie sleeves bied tot 2 uur brandweerstand in vloeren en wanden voor afdichtingen van metalen en PVC buizen tot

Nadere informatie

eryl is een compact huis met een vloeroppervlakte van 77m. Door met

eryl is een compact huis met een vloeroppervlakte van 77m. Door met eryl is een compact huis met een vloeroppervlakte van 77m. Door met B goedkope en hergebruikte materialen te werken blijven de kosten voor 2 materialen en installaties onder de 15.000. Het huis is ontworpen

Nadere informatie

Brandwerende roosters rond

Brandwerende roosters rond Brandwerende roosters rond GR1 / GR1K: Brandwerend ventilatierooster, voor plaatsing in wanden of deuren om brandvoortplanting tegen te gaan. Cirkelvormig doorkijk rooster afgewerkt met aluminium kragen.

Nadere informatie

TECHNISCHE FICHE. Leempleisters van Wanlin. Samenstelling van de pleistermaterialen. Verpakking en opslag. Fysieke eigenschappen.

TECHNISCHE FICHE. Leempleisters van Wanlin. Samenstelling van de pleistermaterialen. Verpakking en opslag. Fysieke eigenschappen. Leempleisters van Wanlin Samenstelling van de pleistermaterialen Zand, zuivere leem van Wanlin, gehakseld stro. Verpakking en opslag Het pleistermateriaal Argibase is verkrijgbaar in twee varianten: Argibase-D

Nadere informatie

Onder de dekvloer Demtec ES Onder dekvloeren, hout en beton. Onder dekvloeren, hout en beton. . Soms wordt ook de (oude) ΔL w

Onder de dekvloer Demtec ES Onder dekvloeren, hout en beton. Onder dekvloeren, hout en beton. . Soms wordt ook de (oude) ΔL w GRANISOVLOERen Vilton Granisovloeren zijn dunne geluidisolerende vloersystemen voor zwevende dekvloeren. De akoestische vloeren zijn vervaardigd uit gerecycled rubbergranulaat. Er zijn verschillende soorten

Nadere informatie

Uitbreiding van het toepassingsgebied van het Rockfon Sonar systeemplafond in vloerplafond constructies

Uitbreiding van het toepassingsgebied van het Rockfon Sonar systeemplafond in vloerplafond constructies Efectis Nederland BV Efectis Nederland-rapport 2007-Efectis-R0870 Uitbreiding van het toepassingsgebied van het Rockfon Sonar systeemplafond in vloerplafond constructies Efectis Nederland BV Centrum voor

Nadere informatie

Rookwerendheid van Attema Brandwerende Doorvoer

Rookwerendheid van Attema Brandwerende Doorvoer Postbus 554 2665 ZN Bleiswijk Brandpuntlaan Zuid 16 2665 NZ Bleiswijk 088 3473 723 nederland@efectis.com Postbus 58 4200 AB GORINCHEM Onze referentie Bleiswijk, Projectnummer ENL-14-001109 Rookwerendheid

Nadere informatie

60 minuten brandwerende deur-kozijncombinatie

60 minuten brandwerende deur-kozijncombinatie Een deur met het daarbij behorende kozijn, maakt onderdeel uit van de constructie waarin deze is verwerkt, de zogenaamde scheidingsconstructies. De mate van brandwerendheid is afhankelijk van de eisen

Nadere informatie

Tecnofire en Soft-Puff

Tecnofire en Soft-Puff #2 Tecnofire en Soft-Puff brandwerend Bij verhitting expanderend materiaal voor het vlamdicht maken van brandwerende constructies. Al 26.981538 Alprokon aluminium www.alprokon.com t (0180) 64 39 50 Alprokon

Nadere informatie

Gedragsregels VTU Kisten commissie

Gedragsregels VTU Kisten commissie Doel/doelstelling Het doel van de gedragsregels m.b.t. kisten die geschikt zijn om te worden gecremeerd, is ervoor te zorgen dat de crematie van een kist kan plaatsvinden zonder problemen, waarbij de getekende

Nadere informatie

> Prototype Aardehuis > materialenstaat

> Prototype Aardehuis > materialenstaat > Prototype Aardehuis > materialenstaat > Vereniging Aardehuis Oost Nederland > Zonnekamp-Oost, gemeente Olst Wijhe > bouwaanvraag > 21 januari 2010 > maak Röellstraat 2 >

Nadere informatie

SAMEN IS ZOVEEL BETER!

SAMEN IS ZOVEEL BETER! SAMEN IS ZOVEEL BETER! HET HITTESCHILD INLEIDING Voor een goede thermische en akoestische isolatie moet je in principe verschillende lagen uit verschillende materialen, elk met zijn specifieke eigenschappen,

Nadere informatie

Weltevree. Kachel informatie blad. Stonestove by dick van hoff. Tilestove Small by dick van hoff. Tilestove Big by dick van hoff

Weltevree. Kachel informatie blad. Stonestove by dick van hoff. Tilestove Small by dick van hoff. Tilestove Big by dick van hoff Weltevree Kachel informatie blad Stonestove by dick van hoff Tilestove Small by dick van hoff Tilestove Big by dick van hoff Weltevree Stonestove De Stonestove is een houtkachel gebaseerd op het accumulerende

Nadere informatie

Rapport. Opdrachtgever: Xella Nederland bv Rapportnummer: Y 1281-1-RA Datum: 22 juli 2010 JM/NvD/HT/Y 1281-1-RA

Rapport. Opdrachtgever: Xella Nederland bv Rapportnummer: Y 1281-1-RA Datum: 22 juli 2010 JM/NvD/HT/Y 1281-1-RA Rapport Lid ONRI ISO-9001: 2000 gecertificeerd Bepaling van de brandwerendheid met betrekking tot de scheidende functie conform EN 1364-1 van een niet-dragende wand, bestaande uit Hebel cellenbeton wandplaten,

Nadere informatie

Hoogwaardige, bepleisterbare, kleefbare afdichtingsband voor luchtdichte naden aan ramen, deuren, vloeren of houten structuren

Hoogwaardige, bepleisterbare, kleefbare afdichtingsband voor luchtdichte naden aan ramen, deuren, vloeren of houten structuren Hoogwaardige, bepleisterbare, kleefbare afdichtingsband voor luchtdichte naden aan ramen, deuren, vloeren of houten structuren Internal & External Use Multifunctioneel voor binnen & buiten Bepleisterbaar

Nadere informatie

ZEUS PYRO. Werking volgens onderdruk principe. Rendement 82-90% Geringe afmetingen. Ingebouwde veiligheidskoelspiraal

ZEUS PYRO. Werking volgens onderdruk principe. Rendement 82-90% Geringe afmetingen. Ingebouwde veiligheidskoelspiraal ZEUS PYRO Werking volgens onderdruk principe Rendement 82-90% Geringe afmetingen Ingebouwde veiligheidskoelspiraal Hoogwaardig keramisch vuurbeton LACFIRE 1800/20 SiC Aslade kan geledigd tijdens het verwarmingsbedrijf

Nadere informatie

ColoRex Geleidend installeren

ColoRex Geleidend installeren ColoRex Geleidend installeren Productomschrijving ColoRex is een onder hoge druk geperste homogene vinyltegel met een hoog bindmiddelgehalte van weekgemaakte polyvinylchloride met stabilisatoren, waaraan

Nadere informatie

Ontdek het perfecte buitengevelisolatiesysteem met Powerwall.

Ontdek het perfecte buitengevelisolatiesysteem met Powerwall. Nieuw systeem Ontdek het perfecte buitengevelisolatiesysteem met Powerwall. Geschikt voor een waaier aan gevelafwerkingen. Studiebureau Omgeving-Mortsel Nieuw systeem Goed isoleren is belangrijk. Voor

Nadere informatie

Calduran. dilataties en aansluitingen

Calduran. dilataties en aansluitingen Calduran Bouwtechniek en Voorlichting Postbus 97 3840 AB Harderwijk Telefoon: 0341 464 004 dilataties en aansluitingen Wanden van kalkzandsteen kunnen beter niet onbeperkt lang gemaakt worden. De lengte

Nadere informatie

Zolder isoleren? Doe het met isoeasy Pro. isoeasy Pro

Zolder isoleren? Doe het met isoeasy Pro. isoeasy Pro Zolder isoleren? Doe het met isoeasy Pro isoeasy Pro isoeasy Pro De nummer 1 in zolderisolatie Het snelste systeem Het is zo eenvoudig, isoleren met isoeasy Pro. In slechts vijf stappen bevestigt u zowel

Nadere informatie

Overzicht. Brandwerende deuren. Rookwerende deuren. Productnorm CE-markering Samenvatting. Beproeving Klasseringen Bouwvoorschriften (basisnormen)

Overzicht. Brandwerende deuren. Rookwerende deuren. Productnorm CE-markering Samenvatting. Beproeving Klasseringen Bouwvoorschriften (basisnormen) Overzicht Brandwerende deuren Beproeving Klasseringen Bouwvoorschriften (basisnormen) Rookwerende deuren Beproeving Klasseringen Bouwvoorschriften (basisnormen) Productnorm CE-markering Samenvatting Beproeving

Nadere informatie

Tisanos, het kunstgras valondergrondsysteem voor duurzame veiligheid op speelplaatsen en sportvelden.

Tisanos, het kunstgras valondergrondsysteem voor duurzame veiligheid op speelplaatsen en sportvelden. Tisanos, het kunstgras valondergrondsysteem voor duurzame veiligheid op speelplaatsen en sportvelden. DE IDEALE OPLOSSING VOOR EEN VEILIGE SPEEL- EN VALONDERGROND. Het Tisanos systeem staat voor een technologische

Nadere informatie

Isolatie en klimaatbeheersing van monumenten. Henk Schellen

Isolatie en klimaatbeheersing van monumenten. Henk Schellen Isolatie en klimaatbeheersing van monumenten Henk Schellen Inhoud Inleiding Thermische behaaglijkheid Energiegebruik gebouwen Noodzaak bouwfysische aanpassingen Isolatie gevel, isolatie vensters, zonwering,

Nadere informatie

Studieavond: Houtskeletbouw 21 november 2014, Nocturne van HOUT & HABITAT, Antwerp Expo

Studieavond: Houtskeletbouw 21 november 2014, Nocturne van HOUT & HABITAT, Antwerp Expo Studieavond: Houtskeletbouw 21 november 2014, Nocturne van HOUT & HABITAT, Antwerp Expo 21 November 19.00 19.20 Brandveiligheid en gevels: nieuwe oplossingen voor houtskeletbouw Y. Martin WTCB 2 Inhoud

Nadere informatie

Techniek. TBA-Richtlijn 1.11 Brandstroken Buitengevelisolatie

Techniek. TBA-Richtlijn 1.11 Brandstroken Buitengevelisolatie Techniek TBA-Richtlijn 1.11 Brandstroken Buitengevelisolatie TBA-Richtlijn 1.11 Brandstroken bij buitengevelisolatie TBA-Richtlijn 1.11 Brandstroken bij buitengevelisolatie 1 Inleiding 3 2 Indeling van

Nadere informatie

Energie en water de circulaire economie

Energie en water de circulaire economie Energie en water de circulaire economie Prof. Dr. Ad van Wijk 4-6-2014 28-5-2014 Delft University of Technology Challenge the future Circular Economy (EMF) 2 Six principles of the Circle Economy All materials

Nadere informatie

Parquet hardwood floors

Parquet hardwood floors HARDWOOD Premium Collection Parquet hardwood floors Nature walks with you Hardhouten parketvloeren Puur natuur De natuur levert ons in haar weelderige, exotische wouden één van de meest waardevolle design-materialen

Nadere informatie

VOORBEREIDENDE INFORMATIE

VOORBEREIDENDE INFORMATIE VOORBEREIDENDE INFORMATIE Richtlijnen specificaties wasbakken Aan de hand van een speciaal ontwikkelde testmethode hebben de ingenieurs van Dyson voor een uiteenlopende serie wasbakken onderzocht of ze

Nadere informatie

Elke Recoh-drain is voorzien van een sticker met eigen nummer. Deze sticker moet leesbaar blijven. Indien deze niet leesbaar is vervalt de garantie.

Elke Recoh-drain is voorzien van een sticker met eigen nummer. Deze sticker moet leesbaar blijven. Indien deze niet leesbaar is vervalt de garantie. Installatie instructie Recoh-drain RD1-835CW Wij feliciteren u met de aanschaf van de Recoh-drain (Douchegoot-wtw). De Recoh-drain is één van de economisch meest interessante vormen van energiebesparing.

Nadere informatie

BIS Pacifyre MK II Brandmanchet

BIS Pacifyre MK II Brandmanchet BIS Pacifyre MK II Brandmanchet walraven.com BIS Pacifyre MK II Moeiteloos zelf te installeren volgens de norm Simpel en innovatief Jury Nederlandse Bouwprijs Breed toepasbaar De BIS Pacifyre MK II is

Nadere informatie

BauderPIR De slanke PIR-schuim isolatieplaat. End use steeldeck brandklasse Bs1 d0. Hellenddaksystemen Platdaksystemen Groendaksystemen

BauderPIR De slanke PIR-schuim isolatieplaat. End use steeldeck brandklasse Bs1 d0. Hellenddaksystemen Platdaksystemen Groendaksystemen BauderPIR De slanke PIR-schuim isolatieplaat End use steeldeck brandklasse Bs1 d0 Hellenddaksystemen Platdaksystemen Groendaksystemen BauderPIR de isolatieplaat voor platte en hellende daken en spouwmuren

Nadere informatie

Aanbevelingen voor de installatie van Svensson schermdoeken Schuivende installaties

Aanbevelingen voor de installatie van Svensson schermdoeken Schuivende installaties De juiste breedte en lengte bestellen Breedte De standaardbreedtes van onze schermdoeken zijn dusdanig gekozen dat ze aansluiten bij de gebruikelijke vakmaten van de kas. Zie onderstaande tabel: Standaardbreedte

Nadere informatie

BELGISCHE ISOLATIE VOOR MORGEN

BELGISCHE ISOLATIE VOOR MORGEN BELGISCHE ISOLATIE VOOR MORGEN KIERLOOS - BRANDVEILIG - VEELZIJDIG - BETROUWBAAR MEERWAARDE Wat is voor u belangrijk wanneer u isolatiemateriaal kiest? Goede isolatiewaarden? Een goede brandweerstand?

Nadere informatie

GOLFPLATEN. 10 jaar garantie op plaat èn kleur JAAR

GOLFPLATEN. 10 jaar garantie op plaat èn kleur JAAR GOLFPLATEN 10 jaar garantie op plaat èn kleur 10 jaar GARANTIE op de plaat en de coating10 JAAR 10 jaar GARANTIE op de plaat en de coating10 JAAR golfplaten Landini staat voor absolute topkwaliteit op

Nadere informatie

WATER FACTORY. Installation and Service Guide» Point of use Household Water Purification

WATER FACTORY. Installation and Service Guide» Point of use Household Water Purification WATER FACTORY Installation and Service Guide» Point of use Household Water Purification » Welkom...» Aansluitschema Geachte mevrouw/mijnheer, Van harte gefeliciteerd met de aankoop van uw Water Factory

Nadere informatie

Montagehandleiding en voorbeelden

Montagehandleiding en voorbeelden Montagehandleiding en voorbeelden www.nocalcinternational.com NoCalc Prefilter De kwaliteit van leidingwater is niet altijd vanzelfsprekend! Natuurlijk wilt u genieten van schoon en zuiver (drink)water.

Nadere informatie

HET VORMEN EN GIETEN VAN EEN KLOK IN DE VROEGERE KLOKKENGIETERIJ

HET VORMEN EN GIETEN VAN EEN KLOK IN DE VROEGERE KLOKKENGIETERIJ HET VORMEN EN GIETEN VAN EEN KLOK IN DE VROEGERE KLOKKENGIETERIJ Het vormproces bestaat uit het maken van een vuurvaste vorm uit leem waarin een lege ruimte is uitgespaard met precies dezelfde vorm en

Nadere informatie

CAGO GAS. Installatie - en gebruiks handleiding. Katalyt oven. Mod. Oro 165. Artikel nummer: 810021 CE 0051. Maximale voltooiing: 3100W - 220 g/h LPG

CAGO GAS. Installatie - en gebruiks handleiding. Katalyt oven. Mod. Oro 165. Artikel nummer: 810021 CE 0051. Maximale voltooiing: 3100W - 220 g/h LPG CAGO GAS Installatie - en gebruiks handleiding Katalyt oven Mod. Oro 165 Artikel nummer: 810021 CE 0051 Maximale voltooiing: 3100W - 220 g/h LPG Voor gebruik van dit toestel aub. zorgvuldig installatie

Nadere informatie

De extreem slijtvaste en blijvend mooie vloer

De extreem slijtvaste en blijvend mooie vloer STRONG FLOORS BY NATURE De extreem slijtvaste en blijvend mooie vloer DE NIEUWE LAK AFWERKING VOOR VLOEREN De sterkste lakafwerking die wij ooit hebben geproduceerd is nu beschikbaar. Deze nieuwe slijtvaste

Nadere informatie

A HECHTINGSPROEFKIT (HPK) WWW.ONDERHOUDNL.NL/HPK

A HECHTINGSPROEFKIT (HPK) WWW.ONDERHOUDNL.NL/HPK A HECHTINGSPROEFKIT (HPK) WWW.ONDERHOUDNL.NL/HPK Bepaling van de hechting van verf op hout : de HPK (HechtingsProefKit) versie 2015 1. Voorwoord Dit document is opgesteld door de Commissie Verf op Hout.

Nadere informatie

Uitwegen voor de moeilijke situatie van NL (industriële) WKK

Uitwegen voor de moeilijke situatie van NL (industriële) WKK Uitwegen voor de moeilijke situatie van NL (industriële) WKK Kees den Blanken Cogen Nederland Driebergen, Dinsdag 3 juni 2014 Kees.denblanken@cogen.nl Renewables genereren alle stroom (in Nederland in

Nadere informatie

Info brandwerendheid wanden.

Info brandwerendheid wanden. Info brandwerendheid wanden. Waarom brandwerende wanden? Binnen is buiten! Om een brandveilig gebouw te maken is er in Nederland bepaald dat er om iedere 1000m2 ruimte een brandwerende muur moet zitten.

Nadere informatie

www.regenwater.com Tuin Woningbouw Regenwater Regenwater Tuin Utiliteitsbouw Regenwater Grijswater Infiltratie Afvalwater

www.regenwater.com Tuin Woningbouw Regenwater Regenwater Tuin Utiliteitsbouw Regenwater Grijswater Infiltratie Afvalwater www.regenwater.com Afvalwater Infiltratie Grijswater Utiliteitsbouw Woningbouw in de tuin paal RVS Ondergrondse tuintankfilter Flatline regenwatertank (zie pagina 6) Dompelpomp X-Press tankfilter X-Press

Nadere informatie

Zelf je zolder isoleren? Doe het met isoeasy

Zelf je zolder isoleren? Doe het met isoeasy Zelf je zolder isoleren? Doe het met isoeasy hellend dak ISOLEREN ÉN AFWERKEN IN ÉÉN HANDELING! isoeasy De nummer 1 in zolderisolatie Het snelste systeem Isoleren met isoeasy is zo makkelijk. In slechts

Nadere informatie

Pilkington Pyrostop Pilkington Pyrodur. Beglazing en verwerkingsrichtlijnen voor brandwerende beglazing

Pilkington Pyrostop Pilkington Pyrodur. Beglazing en verwerkingsrichtlijnen voor brandwerende beglazing Pilkington Pyrostop Pilkington Pyrodur Beglazing en verwerkingsrichtlijnen voor brandwerende beglazing Beglazing en verwerkingsrichtlijnen voor brandwerende beglazing Inhoud 1.0 Algemeen product advies

Nadere informatie

Climate Recovery kanaalsysteem Montagehandleiding

Climate Recovery kanaalsysteem Montagehandleiding kanaalsysteem Montagehandleiding Welkom Volg Ons Deze montagehandleiding laat je stap voor stap zien hoe je het beste kan werken met het geïsoleerde kanaalsysteem. Zowel met de individuele producten als

Nadere informatie

eenvoudig goed isoleren Geluidsoverlast? Easycell maakt het isoleren eenvoudig

eenvoudig goed isoleren Geluidsoverlast? Easycell maakt het isoleren eenvoudig E a s y - c e l l eenvoudig goed isoleren Geluidsoverlast? Easycell maakt het isoleren eenvoudig Isoleren van houten vloeren, daken en wanden is nu eenvoudig geworden met Easycell. Hierdoor is het de ideale

Nadere informatie

Brandwerend PUR-schuim met pipet of voor pistool

Brandwerend PUR-schuim met pipet of voor pistool PromaFOAM -C Brandwerend PUR-schuim met pipet of voor pistool Alleen Promat biedt Zekerheid met zoveel geteste oplossingen! F1 1 PROMAFOAM -C PROMAFOAM -C, brandwerend PUR-schuim voor het veilig afdichten

Nadere informatie

Korte samenvatting Polystyreen JS Vloerelementen

Korte samenvatting Polystyreen JS Vloerelementen Wezelseheide 32, 2230 Herselt Belgie +32 (0) 485468249 verkoop@thermomur.be Korte samenvatting Polystyreen JS Vloerelementen CE certificaat volgens PN-EN15037-4+A1:2013 TRADITIONELE METHODE INNOVATIEVE

Nadere informatie

INDIVIDUELE TAAK OPLEIDINSONDERDEEL CONSTRUCTIES 1. JULIE VANDENBULCKE MAK 1 E Aannemer: Luc Vandermeulen

INDIVIDUELE TAAK OPLEIDINSONDERDEEL CONSTRUCTIES 1. JULIE VANDENBULCKE MAK 1 E Aannemer: Luc Vandermeulen INDIVIDUELE TAAK OPLEIDINSONDERDEEL CONSTRUCTIES 1 JULIE VANDENBULCKE MAK 1 E Aannemer: Luc Vandermeulen Inhoud 1. 1 ste constructiedetail... 2 2. 2 de constructiedetail... 3 3. Beschrijving van de opbouw

Nadere informatie

HOOGWAARDIGE PRODUCTEN VOOR DE BOUW ISTALLATIERICHTLIJNEN SUPERQUILT. Meerlaagse isolatiedeken voor gevels. BDA Praktijkbladen

HOOGWAARDIGE PRODUCTEN VOOR DE BOUW ISTALLATIERICHTLIJNEN SUPERQUILT. Meerlaagse isolatiedeken voor gevels. BDA Praktijkbladen HOOGWAARDIGE PRODUCTEN VOOR DE BOUW ISTALLATIERICHTLIJNEN SUPERQUILT Meerlaagse isolatieken voor gevels Voor diverse geveltoepassingen High performance isolatie Voorzien van BDA keur Iaal voor nieuwbouw

Nadere informatie

Geluiddempende roosters Maatwerk roosters

Geluiddempende roosters Maatwerk roosters Brandwerende producten Brandwerende kleppen, ventielen en roosters Geluiddempende roosters Maatwerk roosters Specialist in ventilatie Brandwerende kleppen Omschrijving Vlinderbrandkleppen zijn ontworpen

Nadere informatie

TECHNISCHE SPECIFICATIE

TECHNISCHE SPECIFICATIE VOORAANZICHT ZIJAANZICHT 297 286 50,8 52,2 Dikte wasbak/werkblad Max. 57 Min 3,5 Afstand tussen de beluchter en het uiteinde van de kraan Max 835,5 / Min 631,5 Water invoer 266 Kabelingang achterzijde

Nadere informatie

Glaswol. Glaswol is gemaakt van gerecycled glas

Glaswol. Glaswol is gemaakt van gerecycled glas Glaswol Glaswol is een van de meeste gebruikte isolatiematerialen in Nederland. En dat is geen wonder. Het is niet duur, het isoleert uitstekend en kan makkelijk in smalle ruimtes worden gebruikt. Je propt

Nadere informatie

OPSLAGTANKS dubbelwandige in HDPE

OPSLAGTANKS dubbelwandige in HDPE OPSLAGTANKS dubbelwandige in HDPE Voor opslag mazout-diesel-olie en regenwater MILIEUBESCHERMING? NATUURLIJK! IQ BEPROEFDE KWALITEIT HDPE niet gerecycleerd, gecertificeerd materiaal. Spiraalvormige dubbelwandige

Nadere informatie

BASWAPHON Cool naadloos akoestisch klimaatplafond

BASWAPHON Cool naadloos akoestisch klimaatplafond BASWAPHON Cool naadloos akoestisch klimaatplafond CATEGORIE TOEPASSINGEN DRAAGPLAAT OPPERVLAKTESTRUCTUUR AFWERKING Breedbandige naadloze geluidsabsorptie Koeling en verwarming d.m.v. capilair systeem Naadloze,

Nadere informatie

Productblad ROCKPANEL Ply

Productblad ROCKPANEL Ply Productblad ROCKPANEL Ply 1 Productbeschrijving ROCKPANEL Ply plaatmateriaal met primerlaag bestaat uit samengeperste minerale wol met een thermohardende kunsthars. De eind (kleur)laag kan op de bouwplaats

Nadere informatie

7.3 Grenstoestand met betrekking tot de dragende functie 7.3.1 Kanaalplaatvloeren Buiging

7.3 Grenstoestand met betrekking tot de dragende functie 7.3.1 Kanaalplaatvloeren Buiging Tabel 4 Brandwerendheidseisen met betrekking tot bezwijken (zie Bouwbesluit tabellen V) bouwconstructie brandwerendheidseis (min.) bouwconstructie waarvan bet bezwijken l~idt tot bet onbruikbaar worden

Nadere informatie

F S S I n t e r n a t i o n a l. Brochure Brandwerende ventilatieroosters. FSS International Schonenvaardersstraat 8c 7418 CC DEVENTER

F S S I n t e r n a t i o n a l. Brochure Brandwerende ventilatieroosters. FSS International Schonenvaardersstraat 8c 7418 CC DEVENTER F S S I n t e r n a t i o n a l Fire protection FSS International Schonenvaardersstraat 8c 7418 CC DEVENTER Tel: +31 (0)570-630678 Fax: +31 (0)570-632409 E-mail: info@fssinternational.nl Website: www.fssinternational.nl

Nadere informatie

Breedbandige naadloze geluidsabsorptie

Breedbandige naadloze geluidsabsorptie BASWAphon CATEGORIE TOEPASSINGEN DRAAGPLAAT OPPERVLAKTESTRUCTUUR Breedbandige naadloze geluidsabsorptie Naadloze, voegloze plafonds in publieke ruimtes, concertzalen, scholen, kantoren, kerken, musea,

Nadere informatie

Rapportcode: 9.269-Drentea Datum: 20 juli 2009

Rapportcode: 9.269-Drentea Datum: 20 juli 2009 Titel: Toetsing van Drentea kantoortafel PRO-T aan de eisen t.a.v. afmetingen, veiligheid, Rapportcode: 9.269-Drentea Datum: 20 juli 2009 Rapportcode: 9.269-Drentea Datum: 20 juli 2009 Pagina: 2/9 SHR

Nadere informatie

Het Powerroof. systeem voor hellende daken. De ultieme garantie op efficiënte isolatie.

Het Powerroof. systeem voor hellende daken. De ultieme garantie op efficiënte isolatie. Het Powerroof systeem voor hellende daken. De ultieme garantie op efficiënte isolatie. De energieprijzen swingen de pan uit. Energiebesparend (ver)bouwen is dan ook rendabeler dan ooit. Met Powerroof,

Nadere informatie

RubberShell SA Innovatief zelfklevend EPDM membraan

RubberShell SA Innovatief zelfklevend EPDM membraan RubberShell SA Innovatief zelfklevend EPDM membraan RubberShell SA Een vernieuwende technologie voor het eenvoudig, snel en veilig afdichten van gebouwen. RubberShell SA is een uniek, glasvezel versterkte

Nadere informatie

onafhankelijke woning Geen enkele kost voor het verbruik van elektriciteit, verwarming, drinkwater Geen black-out meer 0% vervuiling geen CO 2

onafhankelijke woning Geen enkele kost voor het verbruik van elektriciteit, verwarming, drinkwater Geen black-out meer 0% vervuiling geen CO 2 Ontwerpt de autonome Voor 258.7 Incl. BTW Prijs zonder terrein en ereloon architect (± 5%) onafhankelijke woning Geen enkele kost voor het verbruik van elektriciteit, verwarming, drinkwater Geen black-out

Nadere informatie

Tercal verwarmingssystemen

Tercal verwarmingssystemen Tercal verwarmingssystemen De HP 160 Easy is een hoogwaardige betaalbare zonneboiler met een zeer goede opbrengst, die bovendien onderhoudsvrij is. Het is een volgens het zwaartekrachtprincipe werkend

Nadere informatie