TRANSPARANTIE- VERSLAG BDO Audit & Assurance B.V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TRANSPARANTIE- VERSLAG 2010. BDO Audit & Assurance B.V"

Transcriptie

1 TRANSPARANTIE- VERSLAG 2010 BDO Audit & Assurance B.V

2 3 1 Transparantie in een veranderende wereld Inhoud 1 Transparantie in een veranderende wereld 3 2 Juridische en organisatorische structuur 4 3 Internationaal netwerk BDO 6 4 Stelsel van kwaliteitsbeheersing 8 5 Naleving van onafhankelijkheidsvoorschriften 12 6 Onderhouden vaktechnische kennis 14 7 Omzet 15 8 Grondslag beloning externe accountants 16 9 Verklaring van beleidsbepalers 17 Bijlage: lijst van organisaties van openbaar belang 18 Bijlage: lijst van afkortingen 18 De rol van de accountant is in 2010 veelvuldig ter discussie gesteld. Dit heeft geleid tot een publiek debat over de kwaliteit, het vermogen tot zelfreflectie en het op de juiste wijze dienen van het maatschappelijk verkeer. Rapporten als dat van de Autoriteit Financiële Markten en de Eurocommissaris Michel Barnier stellen de noodzaak tot verandering onomwonden aan de orde. BDO wil zich daar waar mogelijk actief mengen in het publieke debat. Wij zijn ervan overtuigd dat het aangaan van het debat leidt tot nieuwe inzichten en zelfreflectie. We kunnen daar niet bij afwezig blijven. Wat BDO in de diverse rapporten mist, is het onderscheid tussen accountants die werkzaam zijn voor grote en beursgenoteerde ondernemingen en accountants die opereren in het mkb. Weliswaar is de functie van controlerend accountant niet wezenlijk anders, maar dat geldt in de optiek van BDO wel voor de rol die een controlerend accountant daarnaast nog kan vervullen. De strikte scheiding tussen accountant en adviseur bij beursgenoteerde ondernemingen is vanwege het verschil in belanghebbenden in onze optiek van een geheel andere orde voor het mkb. Behalve als accountant bekleden wij voor onze cliënten in het mkb ook de rol van sparringpartner en adviseur. Daarbij kun je als accountant niet op afstand blijven, maar moet je juist heel dicht bij de cliënt staan. Als dit onderscheid niet wordt gemaakt, bestaat het gevaar dat mkb-ondernemingen onnodig zwaar worden belast. In de optiek van BDO moet dan ook het credo gelden: strenger waar nodig, soepeler waar mogelijk. Vanwege de veranderende wereld waarin BDO zich als organisatie bevindt, is het noodzakelijk om de rol van de accountant continu te blijven toetsen. BDO hecht daarom grote waarde aan transparantie & kwaliteit. Ons eigen systeem van kwaliteitsbeheersing en interne reviews leveren verbeterpunten op. Het vernieuwde en aangepaste proces van cliënt- en opdrachtacceptatie (hierna COF) dat BDO in 2010 heeft doorgevoerd, is daar een sprekend voorbeeld van. In de nieuwe release van COF is een groot aantal veranderingen doorgevoerd die leiden tot een meer efficiënte afwikkeling van de acceptatieprocedure. De gestegen bewustwording voor het naleven van de regelgeving lijkt positief bij te dragen aan het inbedden van de procedure in de organisatie. Een vastgesteld aandachtspunt uit het boekjaar 2010 is de operationele organisatie van het instrumentarium om de kwaliteit van onze professionals te bewaken. Analyse van het systeem wijst uit dat dit meer dynamisch en efficiënt kan worden ingericht door het volledige pakket aan instrumenten onder te brengen bij één afdeling (Quality & Riskmanagement). Deze gewenste aanpassing in het stelsel van kwaliteitsbewaking zal in 2011 verder worden uitgewerkt. Ook in het huidige boekjaar zal BDO blijven vasthouden aan het egalitaire beloningsbeleid van de partners. Het leveren van kwaliteit en het voldoen aan de normen ten aanzien van professionaliteit zijn in onze optiek basisvereisten voor onze partners. BDO hanteert geen financiële prikkels die de focus op professioneel gedrag kunnen afleiden. Eventuele underperformance dient Wettelijk kader Omdat onder meer wettelijke controles bij organisaties van openbaar belang (OOB) verricht, is zij krachtens artikel 30 van het Besluit toezicht accountantsorganisaties (Bta) gehouden jaarlijks een verslag op te stellen, waarin een beschrijving op hoofdlijnen van haar organisatie en van haar stelsel van kwaliteitsbeheersing zijn opgenomen. Het voorliggende transparantieverslag heeft tot doel het publiek inzicht te bieden in de structuur en het functioneren van BDO Audit & Assurance B.V. zijnde de accountantsorganisatie en tevens houder van de vergunning in het kader van de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta). op basis van een gestructureerd plan te worden verbeterd. Herhaling in de volgende beoordelingsperiode is onacceptabel. De maatregelen die de organisatie heeft om bij te sturen bij het niet voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen worden in dit Transparantieverslag beschreven in het handhavingsbeleid. Zoals gezegd, ziet BDO kritische zelfreflectie als een continu proces. Wij zullen dan ook het debat aangaan met onze cliënten, relaties, toezichthouders en overige stakeholders om in de toekomst onze geleverde kwaliteit voortdurend te verhogen.

3 4 5 2 Juridische en organisatorische structuur is statutair gevestigd in Eindhoven. Er zijn nevenvestigingen verspreid over Nederland, van waaruit wettelijke controles worden verricht onder verantwoordelijkheid van externe accountants. Deze vestigingen zijn als zodanig in geschreven in het door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) gehouden register. De afdeling Quality & Riskmanagement (QRM) is binnen BDO belast met de taak om tijdig wijzigingen in het register te registreren. BDO Facility Services B.V. Petobel I B.V. BDO Global IT Management & Support B.V. Voor een overzicht van de vestigingen van BDO in Nederland verwijzen wij naar onze website (www.bdo.nl), waar de gegevens van alle vestigingen beschikbaar zijn. In het kader van de beroepsuitoefening is de or ganisatie ingedeeld in vier Lines of Service (LoS): Audit & Assurance (A&A); Accountancy & Bedrijfsadvies (A&B); Belastingadvies (BA); Consultancy (CO). BDO A&B Groep B.V. BDO Accountants & Belastingadviseurs B.V. Beheer- en Administratie Maatschappij Nederland B.V. BDO Holding B.V. BDO Consultancy Groep B.V. BDO Corporate Finance B.V. BDO Consultants B.V. BDO IT Consultants B.V. BDO Interim & Recruitment B.V. BDO Investigations B.V. BDO Arbeidsjuristen B.V. De activiteiten op het gebied van Audit & Assurance zijn ondergebracht in BDO Audit & Assurance B.V., welke vennootschap houdster is van een vergunning voor het verrichten van wettelijke controles (o.m. bij organisaties van openbaar belang) als bedoeld in de Wta. BDO Audit & Assurance B.V. maakt deel uit van BDO in Nederland. Samen met de overige onderdelen van deze groep, die als nationaal netwerk wordt beschouwd, kennen zij de volgende juridische structuur: BDO Online Services B.V. De aandelen van BDO Holding B.V. worden via een vijftal houdstervennootschappen gehouden door Stichting Aandelenbeheer BDO. Deze Stichting kent een Vergadering van Partner-aandeelhouders waarin alle houders van certificaten van aandelen in het kapitaal van de hiervoor bedoelde houdstervennootschappen deel uitmaken. De certificaathouders zijn aan BDO verbonden professionals. Zij opereren vanuit hun persoonlijke vennootschap en stellen hun arbeid en kunde door middel van een managementovereenkomst ter beschikking aan BDO. De accountantsorganisatie (BDO Audit & Assurance B.V.) heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, waarvan alle aandelen worden gehouden door BDO Holding B.V. te Eindhoven. Tussen het bestuur van BDO Holding B.V. en dat van ieder van haar dochtermaatschappijen bestaat een personele unie. ONAFHANKELIJKHEID De onafhankelijkheid van de bij de dochtermaatschappijen werkzame professionals is gewaarborgd door bepalingen in de statuten van bedoelde dochtermaatschappijen. Deze interdisciplinaire onafhankelijkheid houdt in dat bestuurders geen zeggenschap hebben over de wijze van praktijkuitoefening door de professionals binnen de vennootschap, voor zover dit de onafhankelijkheid van die professionals aantast. Dit laatste zou het geval zijn indien bijvoorbeeld bestuurders die geen accountant zijn, zeggenschap zouden hebben over de praktijkuitoefening door accountants. Deze bepaling vormt een statutaire beperking van de bevoegdheden van bepaalde bestuurders en dus niet van het bestuur als zodanig. De accountantsorganisatie heeft geen personeel in dienst, maar leent dit in via groepsvennootschap(pen). De beheersstructuur van de accountantsorganisatie kenmerkt zich door een verdeling van taken en bevoegdheden (en daarmee samenhangende verantwoordelijkheden) over twee bestuursorganen. Dit zijn: het bestuur van de accountantsorganisatie en het management team van de Line of Service Audit & Assurance (MT A&A). Binnen de accountantsorganisatie is het dagelijks beleid opgedragen aan een daartoe aangewezen lid van de RvB, die daarin wordt bijgestaan door het MT A&A. Een onderdeel hiervan is het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de beroeps- en praktijkuitoefening door onze accountants. De uitoefening van deze taak van het MT A&A vindt plaats binnen de normen van het stelsel van kwaliteitsbewaking en risicobeheersing zoals die voor BDO als geheel zijn neergelegd in het Reglement Beroeps- en Praktijkuitoefening. De normen in dit reglement gelden voor alle binnen BDO werkzame en de daaraan verbonden professionals. Het betreft hier meer algemene normen die bijvoorbeeld de integere bedrijfsvoering en de onafhankelijkheid van de BDO-groep en haar externe accountants moeten waarborgen. Op grond van het voorgaande zijn de leden van het bestuur van de accountantsorganisatie als beleidsbepaler en de leden van het MT A&A als medebeleidsbepaler aangemerkt. In de uitvoering en monitoring van hun taken op het vlak van kwaliteitszorg worden deze besturen ondersteund door het Bureau Vaktechniek (BVT). De Compliance Officer ziet toe op de naleving van het stelsel van kwaliteitsbeheersing ( kwaliteitsbewaking ) in opdracht van de (mede)beleidsbepalers en legt aan hen verantwoording af. De Compliance Officer fungeert ook als onafhankelijkheidsfunctionaris voor de gehele BDO-groep. De partners zijn bijvoorbeeld verplicht eventuele nevenfuncties en financiële belangen vooraf ter goedkeuring voor te leggen aan de Compliance Officer. Het bestuur van de accountantsorganisatie wordt feitelijk gevormd door de leden van de Raad van Bestuur (RvB) van BDO Holding B.V. Zo is er binnen BDO een ononderbroken bestuurslijn, die de eenheid van beleid zo veel mogelijk waarborgt en een slagvaardige besturing vanuit de leiding van de groep mogelijk maakt. Gedurende 2010 werd de RvB gevormd door: R. Brummelman, voorzitter en registeraccountant; J. Evers, registeraccountant; R. van Eijk, registeraccountant; P. Perquin, fiscalist; H. Renckens, Chief Operations Officer (COO) en registeraccountant. De beheersstructuur van de accountantsorganisatie kenmerkt zich door een verdeling van taken en bevoegdheden over twee bestuursorganen. Alle leden van de RvB zijn aangemerkt als beleidsbepaler op grond van de Wta. RAAD VAN TOEZICHT Op het niveau van de Stichting Aandelenbeheer BDO is een Raad van Toezicht (RvT) ingesteld, samengesteld uit een voorzitter en vier leden. Om een optimale governance structuur te bewerkstelligen is de RvT zodanig samengesteld dat wordt voldaan aan de eisen van onafhankelijkheid, onpartijdigheid en deskundigheid. Dit heeft tot gevolg dat ten minste één lid van de RvT niet tot de kring van partners behoort. Gedurende 2010 behoorden twee leden van de RvT, waaronder de voorzitter, niet tot deze kring. De RvT heeft taken en bevoegdheden die in belangrijke mate vergelijkbaar zijn met die van een Raad van Commissarissen binnen een groep van vennootschappen. De leden van de RvT worden als medebeleidsbepaler aangemerkt. Een ander belangrijk orgaan is de Vergadering van Partner-aandeelhouders (VvP). De RvB en de RvT leggen verantwoording af aan de VvP. De VvP benoemt de leden van het bestuur van de Stichting Aandelenbeheer BDO. Tussen het bestuur van de Stichting Aandelenbeheer BDO en de RvB van BDO Holding B.V. bestaat een personele unie.

4 6 7 3 Internationaal netwerk BDO BDO Nederland kenmerkt zich door lokale onafhankelijkheid in een internationaal netwerk. BDO is aangesloten bij het internationale BDO-netwerk. Dit netwerk is een service-entiteit ten behoeve van de bij haar aangesloten organisaties, ook wel member firms genoemd. De leden van het internationale netwerk zijn onafhankelijke, zelfstandig opererende organisaties, die zich richten op de hoogste kwaliteit bij het leveren van financieel zakelijke dienstverlening en advies. Hierdoor is sprake van een lokale eigendomsstructuur en een lokale aansturing. De member firms die deel uitmaken van het internationale BDO-netwerk zijn lid van BDO International Ltd, een rechtspersoon naar Engels recht met beperkte aansprakelijkheid. Elke, bij het internationale BDO-netwerk, aangesloten landelijke organisatie bepaalt in grote mate haar eigen beleid. De samenwerking biedt kansen tot uitwisseling van mensen en expertise, toegang tot nieuwe markten en verdere versterking van het internationale cliëntensegment, gezamenlijke sponsoring en kostenvoordelen bij inkoop en bij opleidings- en trainingsprogramma s. In de afgelopen jaren heeft het internationale BDO-netwerk een belangrijke stap gezet in het versterken van een consistente internationale dienstverlening. Op diverse vlakken wordt gewerkt aan verbetering van de internationale standaarden, onderlinge communicatie en uitwisseling van best practices. Een belangrijke stap hierin is de ontwikkeling van de nieuwe Audit Process Tool (APT). De APT draagt bij aan het optimaliseren van het auditproces en is gericht op een verdere vergroting van de efficiency en effectiviteit van het controleproces. De APT is de verplichte standaard voor alle member firms (harmonisatie) en voldoet aan de actuele controlestandaarden van de internationale accountantsfederatie IFAC. De APT stelt partners en medewerkers wereldwijd in staat om optimaal samen te werken. In 2010 heeft een aantal (pilot) locaties gewerkt met deze nieuwe audit tool. In 2011 zal verdere uitrol van de APT plaatsvinden. Het internationale BDO-netwerk heeft per 1 januari 2010 een single global trading name doorgevoerd. De kantoren van BDO hanteren wereldwijd voortaan de eenduidige naam BDO. Voor BDO Nederland betekende dit dat de toevoeging CampsObers is komen te vervallen. De stap naar een single global trading name voor alle BDO-organisaties wereldwijd benadrukt dat wij behoren tot een netwerk van kantoren met hetzelfde streven: het leveren van adviezen van hoge kwaliteit ongeacht de vraag of onze cliënt nationaal of internationaal actief is. Om deze internationale kwaliteitsstandaarden te waarborgen en internationale samenwerking te ondersteunen, is een internationaal systeem van accreditatie ingericht. Aan BDO in Nederland is de kwalificatie volledig geaccrediteerd toegekend. BDO International Ltd toetst periodiek of BDO Nederland zich houdt aan de voorschriften en kwaliteitsregels zoals deze zijn overeengekomen in internationaal verband. Deze Quality Assurance Review (QAR) vindt, in beginsel, elke drie jaar plaats. In 2010 heeft BDO International Ltd in dit kader een onderzoek uitgevoerd bij BDO Audit & Assurance B.V. De uitkomst van dit onderzoek was bevredigend. Het internationale BDO-netwerk levert diensten in de volgende landen: ALGERIJE ANGOLA ARGENTINIË AUSTRALIË AZERBEIDZJAN BAHAMA S BAHRAIN BELARUS BELGIË BOLIVIA BOTSWANA BRAZILIË BRITSE MAAGDENEILANDEN BULGARIJE CAMBODJA CANADA CAYMAN Eilanden CHILI CHINA (VOLKSREPUBLIEK) COLOMBIA COMOREN COSTA RICA CYPRUS DENEMARKEN & FAERÖER EILANDEN DOMINICAANSE REPUBLIEK DUITSLAND ECUADOR EGYPTE EL SALVADOR ESTLAND FILIPIJNEN FINLAND FRANKRIJK GEORGIË GIBRALTAR GRIEKENLAND GROENLAND GUATEMALA GUERNSEY HONG KONG HONGARIJE IERLAND INDIA INDONESIË ISLE OF MAN ISRAËL ITALIË JAMAICA JAPAN JERSEY JORDANIË KAAPVERDIË KAZACHSTAN KOREA KOSOVO KROATIË LETLAND LIBANON LIECHTENSTEIN LITOUWEN LUXEMBURG MACAO MADAGASCAR MALEISIË MALTA MAROKKO MAURITIUS MEXICO MOZAMBIQUE NAMIBIË NEDERLANDSE ANTILLEN (ARUBA CURAÇAO SINT- MAARTEN) NEDERLAND NIEUW ZEELAND NIGERIA NOORWEGEN OEKRAÏNE OMAN OOST-AFRIKA (BURUNDI KENIA RWANDA TANZANIA OEGANDA) OOST CARAÏBEN (SINT-LUCIA SINT- VINCENT GRENADINES) OOSTENRIJK PAKISTAN PANAMA PARAGUAY PERU POLEN PORTUGAL QATAR ROEMENIË RUSLAND SAN MARINO SAUDI-ARABIË SENEGAL SERVIË SEYCHELLEN SINGAPORE SLOVENIË SLOWAKIJE SPANJE SRI LANKA SURINAME TAIWAN THAILAND TRINIDAD & TOBAGO TSJECHIË TUNESIË TURKIJE TURKMENISTAN URUGUAY VENEZUELA VERENIGD KONINKRIJK VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA VIËTNAM ZAMBIA ZIMBABWE ZUID-AFRIKA ZWEDEN ZWITSERLAND

5 8 9 4 Stelsel van kwaliteitsbeheersing Het leveren van de hoogst mogelijke kwaliteit ligt voor ons aan de basis van onze dienstverlening en de vertrouwensrelatie die wij met onze cliënten opbouwen. Onze waarden, zoals vastgelegd in de BDO-gedragscode, bieden een duidelijk kader en dienen voor al onze medewerkers als leidraad voor het kwaliteitsbesef bij de uitvoering van werkzaamheden. Het kwaliteitsbeleid van BDO is afgeleid van het strategisch beleid en in overeenstemming met de afspraken binnen het internationale BDO-netwerk. De doelen van dit algemene kwaliteitsbeleid zijn: voldoen aan legitieme verwachtingen en behoeften van cliënten en medewerkers; voldoen aan relevante wet- en regelgeving; beheersing van significante en materiële risico s. Stelsel van kwaliteitsbeheersing en kwaliteitsbevordering BDO BDO draagt de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle medewerkers handelen volgens de kwaliteitsstandaarden, beschrijvingen en procedures. Dit is vastgelegd in het stelsel van kwaliteitsbeheersing van BDO. Enerzijds betekent dit dat BDO toeziet op de naleving van wet- en regelgeving door individuele professionals, anderzijds draagt de organisatie er zorg voor dat het stelsel van kwaliteitsbeheersing zodanig is ingericht dat dit een goede beroepsuitoefening mogelijk maakt. De zorgplicht die rust op de accountantsorganisatie geldt dus zowel voor het inrichten en bewaken van het stelsel van kwaliteitsbeheersing als voor het treffen van waarborgen, zodat uitsluitend accountants die voldoen aan de normen van de beroepsorganisaties NIVRA en NOvAA, controleverklaringen afgeven. ACCREDITATIE Door het stellen van accreditatienormen voor professionals wordt gewaarborgd dat de dienstverlening professioneel is en tegen een hoge kwaliteitsstandaard wordt geleverd. Hiervoor heeft BDO specifieke ervaringseisen en deskundigheidsnormen gesteld. Accreditatie is, onder meer, vereist voor het uitvoeren van assuranceopdrachten en voor het uitvoeren van assuranceopdrachten bij OOB s. Ook is accreditatie vereist voor het uitvoeren van opdrachten waarbij de verslaggevingsgrondslagen gebaseerd zijn op IFRS of US GAAP. In 2010 heeft verdere uitwerking en evaluatie van het accreditatiebeleid plaatsgevonden. Inmiddels is naast deze al langer bestaande categorieën tevens accreditatie vereist voor het uitvoeren van assuranceopdrachten bij pensioenfondsen en verzekeraars (niet als OOB kwalificerend). CLIËNT- EN OPDRACHTACCEPTATIE Het commerciële beleid van BDO is gestoeld op het met de hoogst mogelijke kwaliteit bedienen van cliënten. Bij cliënt- en opdrachtacceptatie is de vraag: willen en kunnen we de cliënt bedienen. Elementen die hierbij een rol spelen zijn integriteit, onafhankelijkheid en deskundigheid. Dit heeft in 2010 geleid tot de weigering van een aantal cliënten en/of opdrachten door BDO. De centrale procedure voor cliënt- en opdracht(her)acceptatie geldt voor de gehele BDO-organisatie. Voor elke nieuwe opdracht en elke doorlopende accountantsopdracht dient de verantwoordelijke partner een Onze waarden, zoals vastgelegd in de BDO-gedragscode, bieden een duidelijk kader en dienen voor al onze mede werkers als leidraad voor het kwaliteits besef bij de uitvoering van werkzaamheden. geautomatiseerd cliënt- en opdrachtacceptatieformulier (COF) in. Hierin worden overwegingen inzake integriteit, onafhankelijkheid en deskundigheid verder uitgewerkt. Bijvoorbeeld, indien voor de uitvoering van een bepaalde opdracht accreditatie is vereist, wordt dit door de afdeling QRM getoetst. Indien een partner niet is geaccrediteerd voor het uitvoeren van de opdracht, zal QRM een andere eindverantwoordelijke partner aanwijzen. QRM beoordeelt of voor het uitvoeren van de opdracht dusdanig specifieke kennis noodzakelijk is dat aanvullende voorwaarden moeten worden gesteld. De kwalificatie van het risicoprofiel van de opdracht vindt eveneens plaats door QRM. Bij controleopdrachten bij OOB s en bij een aantal, door QRM, aangewezen wettelijke controleopdrachten wordt een Opdrachtgerichte Kwaliteitsbeoordeling (OKB) uitgevoerd. Het systeem voor het geautomatiseerd afwikkelen van de cliënt- en opdrachtacceptatieprocedures (COF) is in 2010 aangepast. In de nieuwe release van COF is een groot aantal verbeteringen doorgevoerd die leiden tot een meer efficiënte afwikkeling van de procedures. De gestegen bewustwording voor het naleven van de regelgeving en het op een juiste wijze ondersteunen van de praktijk, dragen positief bij aan het inbedden van de procedures in de organisatie. Dit neemt niet weg dat de organisatie nog een belangrijk aandachtspunt signaleert in het verder ontwikkelen van de activiteiten die gericht zijn op het toezien van het gebruik van COF. Het betreft hierbij niet alleen een controle op de volledigheid van de ingediende formulieren in COF, maar ook een meer uitgebreide (risico)analyse op de gegevens in COF in het kader van kwaliteitsbewaking en risicomanagement. GEHEIMHOUDING Het beschermen van informatie heeft binnen BDO één van de hoogste prioriteiten. Geheimhouding van informatie is gewaarborgd door de beveiliging van in- en externe archieven. De digitalisering van informatie speelt hierin een cruciale rol. Bij het uitvoeren van wettelijke en vrijwillige controleopdrachten moeten alle accountants van BDO gebruikmaken van het digitaal dossier. Elk digitaal dossier bevindt zich in een beveiligde en afgeschermde omgeving en is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers die daartoe door de eindverantwoordelijke partner in staat zijn gesteld. BDO heeft de verantwoordelijkheden en bevoegdheden met betrekking tot de informatiebeveiliging vastgelegd in het BDO Informatiebeveiligingsbeleid. Hierin worden ook de algemene beveiligingseisen beschreven. De ICT Security Officer is verantwoordelijk voor het rapporteren over beveiligingsincidenten en relevante ontwikkelingen op het gebied van informatiebeveiliging aan het multidisciplinair samengesteld Forum Informatiebeveiliging. HET ACCOUNTANTSDOSSIER In het accountantsdossier verantwoordt de externe accountant zich voor de uitvoering van zijn werkzaamheden. De wettelijke voorschriften bepalen welke informatie en documentatie het controledossier in elk geval moet bevatten (zoals de opdrachtaanvaarding, het controleplan, alle correspondentie met de controlecliënt, de voornaamste bevindingen van de controle en de onderbouwing van het oordeel). De inhoud van het dossier is belangrijk voor de beoordeling van de uitgevoerde werkzaamheden, zowel in het kader van de interne kwaliteitstoetsing (CTB) als externe kwaliteitstoetsing door de beroepsorganisatie en de AFM. Een compleet dossier moet uiteindelijk niet alleen de afgegeven verklaring kunnen ondersteunen, maar ook zichtbaar maken dat aan de eisen van de wet- en overige regelgeving is voldaan. Uiterlijk twee maanden na ondertekening van de verklaring dient het accountantsdossier te zijn afgesloten ( de 60-dagen eis ). De werkzaamheden moeten volledig zijn verricht en gedocumenteerd voordat de verklaring wordt afgegeven. Binnen BDO wordt met behulp van het digitaal dossier de naleving van de 60-dagen eis geautomatiseerd afgedwongen. De afdeling QRM bewaakt dit proces. Uit de evaluatie van het proces werd in 2010 duidelijk dat het monitoren van deze De gestegen bewustwording voor het naleven van de regelgeving en het op een juiste wijze ondersteunen van de praktijk, dragen positief bij aan het inbedden van de procedures in de organisatie. termijn wordt bemoeilijkt omdat het digitaal dossier niet (geheel) leidend is als controledossier. Het naleven van de 60-dagen termijn zal verder worden verankerd in procedures na uitrol van de APT. Na deze uitrol zal het digitaal dossier leidend zijn. In 2011 zal de landelijke uitrol van de BDO Audit Approach en de APT plaatsvinden. De APT zal een belangrijke bijdrage gaan leveren aan de verhoging van de kwaliteit van de accountantscontrole, met name door de aandacht voor een goede risicoanalyse en de daaraan gekoppelde beoordeling van de interne beheersingsmaatregelen en de uiteindelijke werkzaamheden die de accountant moet uitvoeren.

6 10 11 De organisatie heeft een aantal instrumenten om toe te zien op de kwaliteit van de beroepsuitoefening. Het doel van deze dossiertoetsing is om een oordeel te vormen over de vaktechnische kwaliteit van de uitvoering van de opdracht én om na te gaan of opdrachten worden verricht in overeenstemming met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Stelsel van kwaliteitsbewaking De belangrijkste elementen van het stelsel van kwaliteitsbewaking bestaan uit het toezicht op de naleving van de maatregelen in het stelsel van kwaliteitsbeheersing en uit het toezicht op de professionele dienstverlening. Toezicht op de naleving van de maatregelen in het stelsel van kwaliteitsbeheersing Het toezicht op de naleving van de maatregelen in het stelsel van kwaliteitsbeheersing vindt doorlopend plaats door de afdeling QRM, onder supervisie en verantwoordelijkheid van de Compliance Officer. De Compliance Officer (afkomstig uit de bij BDO werkzame groep partners) is een belangrijk aanspreekpunt voor de dagelijkse beleidsbepalers en voor de AFM als externe toezichthouder. De afdeling QRM bestaat uit 3,5 Fte en oefent onafhankelijk toezicht uit op het kwaliteitsbeleid en het stelsel van kwaliteitsbeheersing. Dit toezicht moet waarborgen dat binnen BDO de relevante (sectorspecifieke) wet- en regelgeving en de daarvan afgeleide interne regelgeving wordt nageleefd. De uitkomsten van het onderzoek naar de opzet en werking van het stelsel van kwaliteitsbeheersing in 2010 zijn vastgelegd in het compliance rapport, dat door de Compliance Officer aan de RvB is uitgebracht. Dit rapport wordt ook besproken met de RvT. De activiteiten van QRM gericht op toezicht behelzen onder meer de naleving van de regels in het kader van de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme), normen voor onafhankelijkheid, vakbekwaamheid (o.a. Nadere Voorschriften permanente educatie) en cliënt- en opdrachtacceptatie. Toezicht op de professionele dienstverlening De organisatie heeft een aantal instrumenten om toe te zien op de kwaliteit van de beroepsuitoefening. Het doel van deze dossiertoetsing is om een oordeel te vormen over de vaktechnische kwaliteit van de uitvoering van de opdracht én om na te gaan of opdrachten worden verricht in overeenstemming met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. We onderscheiden twee verschillende soorten dossiertoetsingen. Enerzijds is er een dossiertoetsing mogelijk gedurende de uitvoering van de opdracht, anderzijds is er de jaarlijkse review van dossiers. Dossiertoetsing gedurende de uitvoering van de opdracht Bij controleopdrachten bij OOB s en bij wettelijke controles met een verhoogd risicoprofiel wordt een Opdrachtgerichte Kwaliteitsbeoordeling (OKB) uitgevoerd. De partner die deze OKB uitvoert, is intern door het MT A&A geaccrediteerd om als OKB er op te treden. De procedure voor het aanstellen van een OKB er is gericht op het toetsen van elementen van vakbekwaamheid en ervaring met interne toetsingen. Na toetsing van deze elementen ontstaat feitelijk een groep van OKB ers, die vervolgens door QRM worden toegewezen aan de te toetsen opdrachten. De OKB-procedure, zoals hiervoor beschreven, wordt constant geëvalueerd. Naar aanleiding van deze evaluatie is in 2010 besloten niet langer een aparte accreditatiecategorie voor OKB ers toe te kennen. Bij het toewijzen van een OKB er aan een opdracht wordt aansluiting gezocht met het accreditatiesysteem voor controleopdrachten. Hierdoor ontstaat meer flexibiliteit om in bepaalde situaties de juiste persoon op het juiste dossier te plaatsen en is de organisatie niet meer afhankelijk van een vaste groep van OKB ers. Factoren zoals kennis en/of deskundigheid inzake de branche, ervaring en beschikbaarheid spelen een belangrijke rol bij het toewijzen van een OKB er aan de opdracht. Alle IFRS-jaarrekeningen worden gereviewd voor afgifte van de accountantsverklaring. Voor jaarrekeningen van beursfondsen wordt deze review uitgevoerd door het BVT. Voor jaarrekeningen van niet-beursfondsen wordt deze review uitgevoerd door IFRS-geaccrediteerde partners of senior managers. QRM kan besluiten om een zoeklichtonderzoek (ZLO) in te stellen om meer risicovolle opdrachten te onderzoeken of om opdrachten themagericht te onderzoeken. Herstelmogelijkheden kunnen op deze wijze plaatsvinden voor afgifte van de verklaring. In 2010 is naar aanleiding van de uitkomsten van interne kwaliteitstoetsingen op twee locaties een zoeklichtonderzoek uitgevoerd. De uitkomsten van dit onderzoek hebben geresulteerd in een aantal aanbevelingen. Deze aanbevelingen komen overeen met de geconstateerde aandachtspunten door de Commissie Toezicht Beroepsuitoefening (CTB) inzake het documenteren van afwegingen en afwikkelen van bevindingen. Dossiertoetsing na afgifte van de controleverklaring De aansturing en het toezicht op de beroepsen praktijkuitoefening door de accountantsorganisatie vinden plaats door het MT A&A. Het MT A&A geeft jaarlijks opdracht tot het toetsen van een aantal dossiers door de CTB. Elke locatie (en de daaraan verbonden partners) wordt minimaal eenmaal per drie jaar getoetst. In het afgelopen boekjaar zijn 57 dossiers onderzocht van 25 partners. Het gaat hierbij om 57 jaarrekeningcontroles (zowel wettelijk als niet-wettelijk). Op basis van de uitkomsten van de CTB-toetsing is een aantal aandachtspunten geconstateerd. De belangrijkste punten ter verbetering betreffen: het beter documenteren van de afwegingen die gedurende de fase van de risicoanalyse zijn gemaakt. Het betreft hierbij bijvoorbeeld overwegingen die hebben geleid tot het inschatten van risico s, gekwalificeerd als laag ; het beter documenteren van de afwikkeling van de bevindingen die gedurende het controleproces worden geconstateerd; het tijdig aftekenen en afronden van een dossier voor afgifte van de controleverklaring. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan het aftekenen van dossierstukken binnen de 60-dagen termijn; het verbeteren van de zichtbare betrokkenheid van de partner in het dossier. De hierboven beschreven uitsplitsing van instrumenten OKB en ZLO onder beheer van de afdeling QRM en CTB onder beheer van het MT A&A is in 2010 nader onder de loep genomen. Deze analyse wijst uit dat een meer dynamisch en efficiënt systeem van kwaliteitsbewaking kan worden ingericht door het volledige pakket aan instrumenten onder te brengen bij één afdeling (QRM). Deze gewenste aanpassing in het stelsel van kwaliteitsbewaking zal in 2011 verder worden uitgewerkt. In het afgelopen boekjaar is een CKOkwaliteitsonderzoek uitgevoerd door de beroepsorganisatie NIVRA bij BDO Audit & Assurance B.V. en bij BDO Accountants & Belastingadviseurs B.V. Volledigheidshalve vermelden wij dat de wettelijke controles zijn uitgesloten van dossierselectie in het CKO-kwaliteits onderzoek. Met betrekking tot BDO Accountants & Belastingadviseurs B.V. is geoordeeld dat het stelsel van interne kwaliteitsbeheersing voldoet in opzet en werking aan het bepaalde bij of krachtens de Wet op de Registeraccountants. AFM De afdeling QRM verzorgt de verplichte meldingen aan de AFM en de wijzigingen in de vergunninggegevens in het AFM-register. De meldingen en wijzigingen betreffen het in- en uitschrijven van externe accountants, mutaties in (mede)beleidsbepalers, het melden van tussentijdse beëindigingen van wettelijke controleopdrachten, het melden van aanhangig gemaakte tuchtzaken tegen externe accountants en het melden van incidenten. In het afgelopen boekjaar zijn twee aanhangig gemaakte tuchtzaken aan de AFM gemeld. Beide zaken zijn door de Accountantskamer niet ontvankelijk verklaard. In 2010 hebben zich geen incidenten voorgedaan. In 2010 is geen onderzoek verricht door de AFM naar het stelsel van kwaliteitsbeheersing. Factoren zoals kennis en/of deskundigheid inzake de branche, ervaring en beschikbaarheid spelen een belangrijke rol bij het toewijzen van een OKB er aan de opdracht.

Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/07/2012 tot en met 31/08/2012

Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/07/2012 tot en met 31/08/2012 1 van 9 Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/07/2012 tot en met 31/08/2012 Dossier Land van Bestemming Controlelijst Categorie Controlelijst Subcategorie Bedrag ( ) 1 Rusland CAT00

Nadere informatie

TRANSPARANTIE- VERSLAG 2011 BDO Audit & Assurance B.V.

TRANSPARANTIE- VERSLAG 2011 BDO Audit & Assurance B.V. TRANSPARANTIE- VERSLAG 2011 BDO Audit & Assurance B.V. BDO AUDIT & ASSURANCE B.V. TRANSPARANTIEVERSLAG 2011 BDO AUDIT & ASSURANCE B.V. TRANSPARANTIEVERSLAG 2011 Voorwoord Een onafhankelijke, kritische

Nadere informatie

Uitwisseling van bankinlichtingen Kalender van onderhandelingen (art. 26 OESO)

Uitwisseling van bankinlichtingen Kalender van onderhandelingen (art. 26 OESO) Uitwisseling van bankinlichtingen Kalender van (art. 26 OESO) 10/11/2009 I. Nieuwe overeenkomsten die een bepaling bevatten die voorziet in de uitwisseling van bankinlichtingen Land Botswana 03/07/09 Herziene

Nadere informatie

HERKOMST EN BESTEMMING GOEDEREN VIA ROTTERDAM

HERKOMST EN BESTEMMING GOEDEREN VIA ROTTERDAM Landen van Herkomst Agribulk Breakbulk Containers Ertsen Kolen LNG Minerale olie Overig droog Overig nat Ruwe olie TOTAAL Algerije 518 562 1.814 2.894 Angola 25 64 2.061 2.150 Argentinië 1.627 142 447

Nadere informatie

LAND WERELDDEEL VIDEOREPORTAGES VLAANDEREN VAKANTIELAND

LAND WERELDDEEL VIDEOREPORTAGES VLAANDEREN VAKANTIELAND LAND WERELDDEEL VIDEOREPORTAGES VLAANDEREN VAKANTIELAND Algerije http://www.een.be/programmas/vlaanderen-vakantieland/nic-de-oases-van-de-sahara http://www.een.be/programmas/vlaanderen-vakantieland/nic-tussen-de-kamelen-algerije

Nadere informatie

JAAROVERZICHT 2010 gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS

JAAROVERZICHT 2010 gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS Hout en Plaatmateriaal JAAROVERZICHT gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS 1 van 22 08/15/2011 Hout Nederland - Index en Samenvatting Per Categorie (genummerd) zijn de gegevens uitgesplitst

Nadere informatie

Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/01/2013 tot en met 31/01/2013

Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/01/2013 tot en met 31/01/2013 1 van 22 Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/01/2013 tot en met 31/01/2013 Dossier Land van Bestemming Land van Eindgebruik Controlelijst Categorie Controlelijst Subcategorie Bedrag

Nadere informatie

Bijlage. 3 - meename door moeder meename door beiden meename door derde(n)

Bijlage. 3 - meename door moeder meename door beiden meename door derde(n) Cijfers 22 Bijlage Cijfers 22 Aantal zaken Aantal afgeronde zaken Inkomende zaken: 49 24 Aantal betrokken kinderen: 65 33 Verzoeken teruggeleiding 2 47 22 meename door vader 3 meename door moeder 35 9

Nadere informatie

Visumvereisten voor buitenlanders die Oekraïne betreden. Land Visum vereist / niet vereist Opmerking*

Visumvereisten voor buitenlanders die Oekraïne betreden. Land Visum vereist / niet vereist Opmerking* Visumvereisten voor buitenlanders die Oekraïne betreden Land Visum vereist / niet vereist Opmerking* 1. Oostenrijk Geen visum nodig voor een verblijf van 2. Afghanistan DP - houders van diplomatieke paspoorten

Nadere informatie

TRANSPARANTIEVERSLAG 2012

TRANSPARANTIEVERSLAG 2012 TRANSPARANTIEVERSLAG 2012 Omdat mensen tellen. 02 03 INHOUD voorwoord 03 01 Juridische en organisatorische structuur 04 Juridische structuur 04 Organisatorische structuur 05 02 Internationaal netwerk BDO

Nadere informatie

nr. 726 van ORTWIN DEPOORTERE datum: 27 juni 2017 aan JO VANDEURZEN Kinderbijslag - Kinderen in het buitenland

nr. 726 van ORTWIN DEPOORTERE datum: 27 juni 2017 aan JO VANDEURZEN Kinderbijslag - Kinderen in het buitenland SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 726 van ORTWIN DEPOORTERE datum: 27 juni 2017 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Kinderbijslag - Kinderen in het buitenland Kinderen moeten

Nadere informatie

Lijst van verdragen op alfabetische volgorde: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lijst van verdragen op alfabetische volgorde: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Lijst van verdragen op alfabetische volgorde: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Albanië dubbele 14-12-2001 22-07-2004 15-11-2005 Trb.2004, 281 Argentinië dubbele 04-03-1994 27-12-1996

Nadere informatie

Binnen de EU bellen, sms en en internetten uit je bundel, zonder extra kosten

Binnen de EU bellen, sms en en internetten uit je bundel, zonder extra kosten Tarieven buitenland De tarieven buitenland zijn ingedeeld in 4 zones. Zone 1, 2 en 3 hebben een lijst met landen waarvoor specifieke tarieven van toepassing zijn. Zone 4 is uitsluitend van toepassing voor

Nadere informatie

Statistiek internationale kinderontvoering 2008

Statistiek internationale kinderontvoering 2008 Statistiek internationale kinderontvoering 8 Cijfers 8 Aantal zaken: Aantal betrokken kinderen: Aantal afgeronde zaken : Aantal kinderen in afgeronde zaken: Inkomende zaken: 59 76 44 57 Verzoeken teruggeleiding?

Nadere informatie

Statistiek internationale kinderontvoering 2008

Statistiek internationale kinderontvoering 2008 Cijfers 8 Statistiek internationale kinderontvoering 8 Aantal zaken: Aantal betrokken kinderen: Aantal afgeronde zaken : Aantal kinderen in afgeronde zaken: Inkomende zaken: 59 76 44 57 Verzoeken teruggeleiding

Nadere informatie

Aruba-Mobiel 24. Australië 8. Australië-Mobiel 19. Azerbeidzjan 18. Azerbeidzjan-Mobiel 30. Azoren 5. Bahama s 17. Bahama s-mobiel 17.

Aruba-Mobiel 24. Australië 8. Australië-Mobiel 19. Azerbeidzjan 18. Azerbeidzjan-Mobiel 30. Azoren 5. Bahama s 17. Bahama s-mobiel 17. Algerije 9 Aruba-Mobiel 24 Brazilië 6 Algerije-Mobiel 25 Australië 8 Brazilië-Mobiel 19 Marokko 1 Australië-Mobiel 19 Britse-Maagdeneilanden 19 Marokko-Mobiel 25 Azerbeidzjan 18 Britse-Maagdeneilanden-Mobiel

Nadere informatie

VOETBAL TORNOOI VAN DE LAGERE SCHOLEN VAN SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE

VOETBAL TORNOOI VAN DE LAGERE SCHOLEN VAN SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE Klein GROEP A Duitsland - Cuba 3-0 Wales - Chili 1-1 Kameroen - Finland 1-0 Duitsland - Wales 4-0 Chili - Kameroen 0-3 Cuba - Finland 1-0 Duitsland - Chili 4-0 Cuba - Kameroen 0-2 Wales - Finland 1-1 Duitsland

Nadere informatie

Tarieven buitenland. Tarieven zone 1. Landen zone 1 1/4

Tarieven buitenland. Tarieven zone 1. Landen zone 1 1/4 Tarieven buitenland Per 30 april 2016 zijn de tarieven voor gebruik van je abonnement in zone 1 veranderd. De minuten, sms'jes en MB's gaan vanaf nu uit je gewone bundel en je betaalt een kleine toeslag.

Nadere informatie

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. Onderwerp

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën.  Onderwerp Auteur Federale Overheidsdienst Financiën www.minfin.fgov.be Onderwerp Uitwisseling van bankinlichtingen. Kalender van (art. 26 OESO) 16 juli 2009 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen

Nadere informatie

Datum onderteken ing

Datum onderteken ing Datum onderteken ing Datum inwerkingtreding Land Status Vindplaats 1. Albanië In werking 15-04-1994 01-09-1995 1994, 145 2. Algerije In werking 20-03-1997 01-08-2008 2007, 079 3. Argentinië In werking

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers

Dit document maakt gebruik van bladwijzers Dit document maakt gebruik van bladwijzers NBA-handreiking 1135 4 maart 2016 NBA-handreiking 1135 NBA-handreiking 1135: Van toepassing op: Accountantsorganisaties met een oob vergunning Onderwerp Toelichten

Nadere informatie

Tarieven Internationale registratie (Benelux basis) 2016

Tarieven Internationale registratie (Benelux basis) 2016 Tarieven Internationale registratie (Benelux basis) 2016 Nieuwe aanvrage tot registratie officiële taksen in totale kosten in * basisbedrag t/m 3 klassen 755 1055 toeslag merk in kleur 250 275 Vernieuwing

Nadere informatie

Landenlijst Bazel, OESO, EU en EVA

Landenlijst Bazel, OESO, EU en EVA -12- Landenlijst Bazel, OESO, EU en EVA Toelichting: EVA staat voor de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) en is een samenwerkingsverband tussen Liechtenstein, Noorwegen, Island en Zwitserland. De associatie

Nadere informatie

Accountant: Registeraccountant of Accountant-Administratieconsulent met certificeringsbevoegdheid.

Accountant: Registeraccountant of Accountant-Administratieconsulent met certificeringsbevoegdheid. Definities Accountant: Registeraccountant of Accountant-Administratieconsulent met certificeringsbevoegdheid. Accountantsorganisatie: Een onderneming of instelling die bedrijfsmatig wettelijke controles

Nadere informatie

Voizz Prijslijst. 1 maart 2011

Voizz Prijslijst. 1 maart 2011 Voizz Prijslijst 1 maart 2011 Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing, druk- en zetfouten voorbehouden. De voorgaande prijslijsten komen te vervallen. Alle genoemde prijzen zijn exclusief B.T.W.

Nadere informatie

Buitenlandse dienstreizen - tabel van de dagelijkse forfaitaire vergoedingen en maximumprijzen voor logies (vanaf 1 april 2011)

Buitenlandse dienstreizen - tabel van de dagelijkse forfaitaire vergoedingen en maximumprijzen voor logies (vanaf 1 april 2011) Buitenlandse dienstreizen - tabel van de dagelijkse en en maximumprijzen voor logies (vanaf 1 april 2011) Landen Steden in EUR Afghanistan Alle bestemmingen 155 69 Albanië Alle bestemmingen 139 92 Algerije

Nadere informatie

Toenemende aandacht voor toezicht niet-oob accountantskantoren

Toenemende aandacht voor toezicht niet-oob accountantskantoren Toenemende aandacht voor toezicht niet-oob accountantskantoren De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt sinds 2006 toezicht op accountantsorganisaties. De niet-oob vergunninghouders voeren uitsluitend

Nadere informatie

Naar de nieuwe tariefplannen

Naar de nieuwe tariefplannen Naar de nieuwe tariefplannen Je herlaadkaart Maghreb Mobile De informatie over de vroegere tariefformules is beschikbaar als referentie voor klanten die deze tariefformules op dit moment gebruiken en deze

Nadere informatie

Bezorginformatie per land

Bezorginformatie per land Bezorginformatie per land De overkomstduur van een zending voor rest vd wereld kan beïnvloed worden door de inklaringstijd bij de douane. De inklaringstijd varieert van 1 week tot 4 weken. Land Overkomstduur

Nadere informatie

Dit besluit vervangt het Besluit van 31 december 2015, nr. DGBel 2015/5911M, Stcrt. 2015, nr n1

Dit besluit vervangt het Besluit van 31 december 2015, nr. DGBel 2015/5911M, Stcrt. 2015, nr n1 Common Reporting Standard; landenlijst deelnemende rechtsgebieden Directoraat-Generaal der Belastingdienst, Fiscaliteit Besluit van 28 juni 2016, nr. DGBel 2016/ 3128M Dit besluit vervangt het Besluit

Nadere informatie

Tarieven. Internationale Merken Overeenkomst Van Madrid En Protocol o.b.v. een Benelux Registratie

Tarieven. Internationale Merken Overeenkomst Van Madrid En Protocol o.b.v. een Benelux Registratie Tarieven Internationale Merken Overeenkomst Van Madrid En Protocol o.b.v. een Benelux Registratie MERKDEPOT Depot van een merk voor 1 t/m 3 klassen voor een periode van 10 jaar: Basisbedrag (eenmalig bedrag)

Nadere informatie

nr. 571 van LYDIA PEETERS datum: 18 april 2017 aan JOKE SCHAUVLIEGE Appel- en perenteelt - Interventievergoedingen

nr. 571 van LYDIA PEETERS datum: 18 april 2017 aan JOKE SCHAUVLIEGE Appel- en perenteelt - Interventievergoedingen SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 571 van LYDIA PEETERS datum: 18 april 2017 aan JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW Appel- en perenteelt - Interventievergoedingen Ten gevolge van de

Nadere informatie

Overzicht aanvullende waarborgen bij OOB-controle

Overzicht aanvullende waarborgen bij OOB-controle 1 2 3 4 Waarborg Vergunningplicht Een accountantsorganisatie dient te beschikken over een specifieke vergunning om een OOBcontrole te kunnen uitvoeren. Kwaliteitsbeoordelaar De accountantsverklaring wordt

Nadere informatie

Evaluatie eerste 89 uitgevoerde Onderzoeken ter Plaatse bij niet-oob vergunningaanvragers 13 april 2007

Evaluatie eerste 89 uitgevoerde Onderzoeken ter Plaatse bij niet-oob vergunningaanvragers 13 april 2007 Evaluatie eerste 89 uitgevoerde Onderzoeken ter Plaatse bij niet-oob vergunningaanvragers 13 april 2007 1. Inleiding In de periode december 2006 tot eind maart 2007 heeft de AFM 89 onderzoeken ter plaatse

Nadere informatie

Transparantieverslag 2010

Transparantieverslag 2010 Transparantieverslag 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Structuur Extendum Audit B.V...4 2.1 Juridische structuur...4 2.2 Organisatorische structuur...4 2.2.1 Toelichting organisatorische structuur

Nadere informatie

Common Reporting Standard; landenlijst deelnemende rechtsgebieden. Directoraat-Generaal der Belastingdienst, Fiscaliteit

Common Reporting Standard; landenlijst deelnemende rechtsgebieden. Directoraat-Generaal der Belastingdienst, Fiscaliteit Common Reporting Standard; landenlijst deelnemende rechtsgebieden Directoraat-Generaal der Belastingdienst, Fiscaliteit Besluit van 31 december 2015, nr. DGBel 2015/5911M, De Staatssecretaris van Financiën

Nadere informatie

TRANSPARANTIEVERSLAG 2013 BDO Audit & Assurance B.V.

TRANSPARANTIEVERSLAG 2013 BDO Audit & Assurance B.V. TRANSPARANTIEVERSLAG 2013 BDO Audit & Assurance B.V. Omdat mensen tellen. 2 - Transparantieverslag 2013 3 - BDO Audit & Assurance B.V. INHOUD VOORWOORD 03 VERSLAG COMMISSIE PUBLIEK BELANG 04 1 JURIDISCHE

Nadere informatie

VERTALING. Amendement op het protocol van Montreal inzake substanties die de ozonlaag aantasten ARTIKEL 1

VERTALING. Amendement op het protocol van Montreal inzake substanties die de ozonlaag aantasten ARTIKEL 1 VERTALING Amendement op het protocol van Montreal inzake substanties die de ozonlaag aantasten ARTIKEL 1 Wijziging A. Artikel 2, vijfde lid In artikel 2, vijfde lid, van het Protocol worden de woorden

Nadere informatie

JAAROVERZICHT 2010 gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS

JAAROVERZICHT 2010 gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS Hout en Plaatmateriaal JAAROVERZICHT gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS 1 van 20 08/15/2011 Hout Nederland - Index en Samenvatting Per Categorie (genummerd) zijn de gegevens uitgesplitst

Nadere informatie

Proximus mobile Business tarieven

Proximus mobile Business tarieven Proximus mobile Business tarieven Proxiworld tarieven vanaf 01/07/2015: De prijzen in de tabellen hieronder worden in EUR/min, EUR/SMS, EUR/ en EUR/MB weergegeven, BTW excl. In verzonden in Europese Unie

Nadere informatie

Geachte leden van de rekeningencommissie,

Geachte leden van de rekeningencommissie, Postbus 202 1000 AE Amsterdam Gemeente Amsterdam T.a.v. de Rekeningencommissie Postbus 202 1000AE Amsterdam datum 9 juni 2016 ons kenmerk RA_16_122 behandeld door A. Kok onderwerp Toezicht op ACAM bijlage

Nadere informatie

Nieuwe FedEx tarieven Geldig vanaf 4 januari 2016

Nieuwe FedEx tarieven Geldig vanaf 4 januari 2016 Nieuwe FedEx tarieven Geldig vanaf januari 0 Of uw zendingen nu zwaar of licht zijn - en spoedeisend of minder dringend, FedEx heeft de oplossing voor u. Profiteer van scherpe tarieven voor een zeer betrouwbare

Nadere informatie

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG MEI 2015

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG MEI 2015 ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG MEI 2015 Publicatiedatum: 11 juni 2015 INHOUDSTAFEL I. Algemeen overzicht van asielaanvragen in 2015... 2 II. Overzicht van asielaanvragen in België... 4 1. Aantal asielaanvragen

Nadere informatie

Concept NBA-handreiking Publicatie kwaliteitsfactoren 17 april 2015

Concept NBA-handreiking Publicatie kwaliteitsfactoren 17 april 2015 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Concept NBA-handreiking 17 april 2015 Consultatieperiode loopt tot 29 mei 2015 Concept NBA-handreiking NBA-handreiking Van toepassing op: xx Onderwerp xx Datum:

Nadere informatie

Praktijkhandreiking 1106 INTERNE ROULATIE BIJ NIET-OOB S Vastgesteld in de bestuursvergadering van 16 december 2009. Ingetrokken per dec '14

Praktijkhandreiking 1106 INTERNE ROULATIE BIJ NIET-OOB S Vastgesteld in de bestuursvergadering van 16 december 2009. Ingetrokken per dec '14 Praktijkhandreiking 1106 INTERNE ROULATIE BIJ NIET-OOB S Vastgesteld in de bestuursvergadering van 16 december 2009 1 PRAKTIJKHANDREIKING INTERNE ROULATIE BIJ NIET-OOB S Praktijkhandreiking 1106 Datum:

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Proximus mobile prijzen (GSM-abonnementen)

Proximus mobile prijzen (GSM-abonnementen) Proximus mobile prijzen (GSM-abonnementen) 01/07/2015 De prijzen in de tabellen hieronder worden in EUR/min, EUR/SMS, EUR/ en EUR/MB weergegeven, BTW excl. In gevoerd verzonden Europese Unie in * * Sommige

Nadere informatie

Proximus mobile prijzen (prepaid kaarten)

Proximus mobile prijzen (prepaid kaarten) Proximus mobile prijzen (prepaid kaarten) 01/07/2015 De prijzen in de tabellen hieronder worden in EUR/min, EUR/SMS, EUR/ en EUR/MB weergegeven, BTW inb. In gevoerd verzonden Europese Unie in * * Sommige

Nadere informatie

Transparantieverslag 2009

Transparantieverslag 2009 Transparantieverslag 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Structuur Extendum Audit B.V.... 4 2.1 Juridische structuur... 4 2.2 Organisatorische structuur... 4 2.2.1 Toelichting organisatorische structuur

Nadere informatie

Interne beheersing: Aan assurance verwante opdrachten Inleiding. Het kwaliteitsonderzoek. Regelgeving. Vragenlijst.

Interne beheersing: Aan assurance verwante opdrachten Inleiding. Het kwaliteitsonderzoek. Regelgeving. Vragenlijst. Interne beheersing: Aan assurance verwante opdrachten 2010 Naam vragenlijst: Vertrouwelijk Inleiding In het kader van de Verordening Kwaliteitsonderzoek is het accountantskantoor geselecteerd voor een

Nadere informatie

Convenant inzake samenwerking op het gebied van toezicht op accountantsorganisaties. tussen

Convenant inzake samenwerking op het gebied van toezicht op accountantsorganisaties. tussen Convenant inzake samenwerking op het gebied van toezicht op accountantsorganisaties tussen de Stichting Autoriteit Financiële Markten en het Nederlands Instituut van Registeraccountants alsmede tussen

Nadere informatie

International Call Advantage

International Call Advantage Oproep vanuit België naar Afghanistan Vast en mobiel 2,1 1,42 Alaska Vast en mobiel 2,1 1,42 Albanië Vast en mobiel 2,1 0,82 Algerije Vast en mobiel 2,1 1,05 Amerikaanse eilanden Vast en mobiel 2,1 0,29

Nadere informatie

II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING

II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING 2. VERSTEVIGING VAN RISICOMANAGEMENT Van belang is een goed samenspel tussen het bestuur, de raad van commissarissen en de auditcommissie, evenals goede communicatie met

Nadere informatie

Afghanistan incl mobiel - Azoren

Afghanistan incl mobiel - Azoren Afghanistan incl mobiel - Azoren Afghanistan incl mobiel 2,57 Alaska incl mobiel 0,10 Albanië 0,36 Albanië Mobiel 0,42 Albanië Tirana 0,27 Algerije Mobiel 0,51 Amerikaans Samoa 1,00 Amerikaanse Maagendeilanden

Nadere informatie

Verordening accountantsorganisaties

Verordening accountantsorganisaties Verordening accountantsorganisaties De ledenvergadering van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants; Gelet op artikel 19, tweede lid, onderdeel b, van de Wet op het accountantsberoep; Overwegende

Nadere informatie

NIEUWE REGELGEVING VOOR ORGANISATIES VAN OPENBAAR BELANG De gevolgen voor uw organisatie op een rij

NIEUWE REGELGEVING VOOR ORGANISATIES VAN OPENBAAR BELANG De gevolgen voor uw organisatie op een rij NIEUWE REGELGEVING VOOR ORGANISATIES VAN OPENBAAR BELANG De gevolgen voor uw organisatie op een rij Omdat mensen tellen. Nieuwe regelgeving voor Organisaties van Openbaar Belang 3 Invoering nieuwe regelgeving

Nadere informatie

5. Beschrijving van het onderzoek

5. Beschrijving van het onderzoek 5. Beschrijving van het onderzoek 5.1 Doel van het onderzoek Het toezicht van de AFM op accountantsorganisaties is erop gericht de kwaliteit van wettelijke controles te verbeteren en duurzaam te waarborgen.

Nadere informatie

Toeslagen Belastingdienst. Berekening kindgebonden budget 2015

Toeslagen Belastingdienst. Berekening kindgebonden budget 2015 Toeslagen Belastingdienst Berekening kindgebonden budget 2015 Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor kinderen tot 18 jaar. Uw klant krijgt het kindgebonden budget naast de kinderbijslag.

Nadere informatie

DOCUMENTEN WETTIG VERBLIJF

DOCUMENTEN WETTIG VERBLIJF DOCUMENTEN WETTIG VERBLIJF Vanaf 1 september 2011 Moeten cursisten die voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht (18 jaar) bij inschrijving het bewijs leveren te beschikken over de Belgische nationaliteit

Nadere informatie

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG OVERZICHT 2014 Publicatiedatum: 8 januari 2015 Contact: Tine Van Valckenborgh tine.vanvalckenborgh@ibz.fgov.be 02 205 50 56 INHOUDSTAFEL I. Algemeen overzicht van asielaanvragen

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2002 Nr. 96

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2002 Nr. 96 50 (1999) Nr. 3 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2002 Nr. 96 A. TITEL Verdrag betreffende het verbod op en de onmiddellijke actie voor de uitbanning van de ergste vormen van kinderarbeid

Nadere informatie

Internationale beltarieven ZET solutions geldig per 1 maart Alle bedragen zijn in euro's en excl BTW.

Internationale beltarieven ZET solutions geldig per 1 maart Alle bedragen zijn in euro's en excl BTW. Internationale beltarieven ZET solutions geldig per 1 maart 2011. Alle bedragen zijn in euro's en excl BTW. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen piek- en daltarieven. B C D Tarieven per maart 2011

Nadere informatie

Compliance charter Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V.

Compliance charter Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. Compliance charter Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. [geldend vanaf 1 juli 2014, PB14-235] Artikel 1 Definities De definities welke in dit compliance charter worden gebruikt zijn nader

Nadere informatie

Sector in beeld. Uitkomsten AFM Monitor Accountantsorganisaties 2010

Sector in beeld. Uitkomsten AFM Monitor Accountantsorganisaties 2010 Sector in beeld Uitkomsten AFM Monitor Accountantsorganisaties 2010 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

A) Lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum. 1.

A) Lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum. 1. Lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en lijst van derde landen waarvan de onderdanen van deze plicht zijn vrijgesteld

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De ledenvergadering van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants,

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De ledenvergadering van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants, STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 31296 16 juni 2016 Verordening tot wijziging van de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten

Nadere informatie

Toeslagen Belastingdienst. Berekening kindgebonden budget 2017

Toeslagen Belastingdienst. Berekening kindgebonden budget 2017 Toeslagen Belastingdienst Berekening kindgebonden budget 2017 Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor kinderen tot 18 jaar. Uw klant krijgt het kindgebonden budget naast de kinderbijslag.

Nadere informatie

Transparantieverslag 2008

Transparantieverslag 2008 31 maart 2009 Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Juridische en organisatorische structuur van Berk 3. Juridische en organisatorische structuur nationaal en internationaal netwerk 4. Bestuurs- en beheersstructuur

Nadere informatie

Proximus mobile prijzen (GSM-abonnementen)

Proximus mobile prijzen (GSM-abonnementen) Proximus mobile prijzen (GSM-abonnementen) 01/07/2015 De prijzen in de tabellen hieronder worden in EUR/min, EUR/SMS, EUR/ en EUR/MB weergegeven, BTW inb. In gevoerd verzonden Europese Unie in * * Sommige

Nadere informatie

HET MULTILATERAAL AKKOORD TUSSEN BEVOEGDE AUTORITEITEN BETREFFENDE DE AUTOMATISCHE UITWISSELING VAN INLICHTINGEN INZAKE FINANCIELE REKENINGEN

HET MULTILATERAAL AKKOORD TUSSEN BEVOEGDE AUTORITEITEN BETREFFENDE DE AUTOMATISCHE UITWISSELING VAN INLICHTINGEN INZAKE FINANCIELE REKENINGEN KENNISGEVING INGEVOLGE SECTIE 7, (1), (c) VAN HET MULTILATERAAL AKKOORD TUSSEN BEVOEGDE AUTORITEITEN BETREFFENDE DE AUTOMATISCHE UITWISSELING VAN INLICHTINGEN INZAKE FINANCIELE REKENINGEN 31 januari 2016

Nadere informatie

Buitenlandse dienstreizen - tabel van de dagelijkse forfaitaire vergoedingen en maximumprijzen voor logies (vanaf 1 april 2016)

Buitenlandse dienstreizen - tabel van de dagelijkse forfaitaire vergoedingen en maximumprijzen voor logies (vanaf 1 april 2016) Buitenlandse dienstreizen - tabel van de dagelijkse en en maximumprijzen voor logies (vanaf 1 april 2016) Maximale Afghanistan Alle bestemmingen 180 66,09 Albanië Alle bestemmingen 175 90,09 Algerije Alle

Nadere informatie

0,09 per SMS 0,20 per MMS

0,09 per SMS 0,20 per MMS Nationaal buiten bundle Gesprekken SMS MMS Data < 100 MB Data > 100 MB Prijs 0,15 per minuut 0,09 per SMS 0,20 per MMS 0,15 per MB 0,075 per MB Afghanistan 2,45 0,07 0,15 Afghanistan Mobiel 2,45 0,07 0,15

Nadere informatie

Bestemming Starttarief Exclusief BTW Inclusief 21% BTW Vast Mobiel Vast Mobiel

Bestemming Starttarief Exclusief BTW Inclusief 21% BTW Vast Mobiel Vast Mobiel Afghanistan 0,000 0,2596 0,2596 0,3142 0,3142 Albanie 0,000 0,1731 0,2596 0,2094 0,3142 Albanie special 0,000 0,8222 0,8222 0,9948 0,9948 Algerije 0,000 0,1475 0,3029 0,1785 0,3665 America Samoa 0,000

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Statistiek buitenlandse handel. Kwartaalbericht 2014-II

Instituut voor de nationale rekeningen. Statistiek buitenlandse handel. Kwartaalbericht 2014-II nstituut voor de nationale rekeningen Statistiek buitenlandse handel Kwartaalbericht 2014- nstituut voor de nationale rekeningen Nationale Bank van België, Brussel Alle rechten voorbehouden. De volledige

Nadere informatie

1.2 Besluiten over de interpretatie van dit reglement worden genomen door de Raad van Commissarissen.

1.2 Besluiten over de interpretatie van dit reglement worden genomen door de Raad van Commissarissen. Bijlage G REGLEMENT COMMISSIE PUBLIEK BELANG van de Raad van Commissarissen opgesteld door de Raad van Commissarissen op: 20 mei 2015 1. ALGEMEEN 1.1 Dit reglement van de Commissie Publiek Belang is opgesteld

Nadere informatie

Interne beheersing: Aan assurance verwante opdrachten

Interne beheersing: Aan assurance verwante opdrachten Interne beheersing: Aan assurance verwante opdrachten Naam vragenlijst: Vertrouwelijk Inleiding In het kader van de Verordening op de Kwaliteitstoetsing (RA s) is het accountantskantoor geselecteerd voor

Nadere informatie

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG APRIL 2015

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG APRIL 2015 ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG APRIL 2015 Publicatiedatum: 18 mei 2015 INHOUDSTAFEL I. Algemeen overzicht van asielaanvragen in 2015... 2 II. Overzicht van asielaanvragen in België... 4 1. Aantal asielaanvragen

Nadere informatie

tariefvoorwaarden hollandsnieuwe Sim Only

tariefvoorwaarden hollandsnieuwe Sim Only tariefvoorwaarden hollandsnieuwe Sim Only tarieven voor bellen, sms en en mobiel internet in Nederland Sim Only bundels zakelijk Sim Only abonnement prijs per maand (24 mnd) tarief per MB, minuut of sms

Nadere informatie

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG JULI 2014 Publicatiedatum: 6 augustus 2014 Contact: Tine Van Valckenborgh tine.vanvalckenborgh@ibz.fgov.be 02 205 50 56 INHOUDSTAFEL I. Algemeen overzicht van asielaanvragen

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 11 december 2014 INLEIDING Dit reglement is opgesteld ingevolge artikel 12 lid 5 en 12 van

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1138 21-11-2017 NBA-handreiking 1138 NBA-handreiking 1138 Van toepassing op: Onderwerp: Vraag en antwoord Datum: 21 november 2017 Status: NBA-handreiking,

Nadere informatie

De accountantspraktijk waarbij één accountant werkzaam is of waaraan één

De accountantspraktijk waarbij één accountant werkzaam is of waaraan één Verordening op de kosten kwaliteitsbeoordelingen De ledenvergadering van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants; Gelet op de artikelen 5, eerste lid en 19, eerste lid, van de Wet op het accountantsberoep;

Nadere informatie

TRANSPARANTIEVERSLAG 2014 BDO Audit & Assurance B.V. Omdat mensen tellen.

TRANSPARANTIEVERSLAG 2014 BDO Audit & Assurance B.V. Omdat mensen tellen. TRANSPARANTIEVERSLAG 2014 BDO Audit & Assurance B.V. Omdat mensen tellen. Inhoud Voorwoord 3 Verslag Commissie Publiek Belang 4 1 Toekomst accountantsberoep 6 2 Juridische en organisatorische structuur

Nadere informatie

Tarieven. 1. Grensoverschrijdende betalingen. Toepassingsgebied

Tarieven. 1. Grensoverschrijdende betalingen. Toepassingsgebied Tarieven Algemene Voorwaarden en tarieven voor internationale betalingen en incasso van buitenlandse cheques en cheques in deviezen, in voege op 1 januari 2015. Opmerking: 21% BTW is inbegrepen in de tarieven

Nadere informatie

Posttarieven. Per januari 2017

Posttarieven. Per januari 2017 Posttarieven Per januari 2017 Post versturen binnen Nederland of naar het buitenland? Voor al uw postzaken hebben wij een passende oplossing. In deze folder vindt u de tarieven van onze meest gebruikte

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Statistiek buitenlandse handel. Kwartaalbericht 2013-I

Instituut voor de nationale rekeningen. Statistiek buitenlandse handel. Kwartaalbericht 2013-I nstituut voor de nationale rekeningen Statistiek buitenlandse handel Kwartaalbericht 2013- nstituut voor de nationale rekeningen Nationale Bank van België, Brussel Alle rechten voorbehouden. De volledige

Nadere informatie

TRANSPARANTIEVERSLAG 2011. SMA Accountants NV

TRANSPARANTIEVERSLAG 2011. SMA Accountants NV TRANSPARANTIEVERSLAG 2011 SMA Accountants NV Nieuwegein, 25 maart 2012 1. Inleiding Ingevolge het Besluit toezicht accountantsorganisaties (Bta), artikel 30, is de accountantsorganisatie, die een wettelijke

Nadere informatie

Regeling woonlandbeginsel in de sociale zekerheid

Regeling woonlandbeginsel in de sociale zekerheid Regelingen en voorzieningen CODE 1.1.9.815 Regeling woonlandbeginsel in de sociale zekerheid tekst + toelichting bronnen Staatscourant 2012, nr. 8306, d.d. 27.4.2012 (oorspronkelijke regeling) Staatscourant

Nadere informatie

Transparantieverslag 2009. 31 maart 2010

Transparantieverslag 2009. 31 maart 2010 Transparantieverslag 2009 31 maart 2010 Inhoud 1 Inleiding 2 Kwaliteitsbeleid en -beheersing 3 Organisatiestructuur 4 Structuur (inter)nationaal netwerk 5 Bestuurs- en beheersstructuur Berk N.V. 6 Beloning

Nadere informatie

TRANSPARANTIEVERSLAG 2010. SMA-Accountants NV

TRANSPARANTIEVERSLAG 2010. SMA-Accountants NV TRANSPARANTIEVERSLAG 2010 SMA-Accountants NV Nieuwegein, 15 maart 2011 1. Inleiding Ingevolge het Besluit Toezicht Accountantsorganisaties (BTA), artikel 30, is de accountantsorganisatie, die een wettelijke

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V.

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V. PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V. I Inleiding Keijser Capital Asset Management B.V. (de Directie ) voert de directie over Add Value Fund N.V. (hierna ook Add Value Fund of Fonds ). De Directie

Nadere informatie

BNG Compliance Charter

BNG Compliance Charter BNG Compliance Charter Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bng.nl Contactpersoon Compliance, Integriteit en Veiligheidszaken T 070 3750 677 N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, statutair

Nadere informatie

.., Algemene Rekenkamer. belastingontwijking in relatie tot de fiscale regels en het verdragennetwerk

.., Algemene Rekenkamer. belastingontwijking in relatie tot de fiscale regels en het verdragennetwerk zoals Algemene Rekenkamer.., Voorzitter van de Tweede Kamer Lange Voorhout 8 der Staten Generaal Binnenhof 4 Postbus 20015 2500 EA Den Haag T 070-3424344 DEN HAAG E voorlichting@rekenkamer.nl w www.rekenkamer.ni

Nadere informatie

I. OVEREENKOMSTEN. van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen

I. OVEREENKOMSTEN. van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen I. OVEREENKOMSTEN Overeenkomst tussen de Republiek Albanië en het Koninkrijk België tot het vermijden van dubbele belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen en tot het voorkomen

Nadere informatie

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE Vastgesteld door de RvC op 10 maart 2010 1 10 maart 2010 INHOUDSOPGAVE Blz. 0. Inleiding... 3 1. Samenstelling... 3 2. Taken en bevoegdheden... 3 3. Taken betreffende

Nadere informatie

TARIEVEN MERKRECHT per 1 januari 2010 conform bijgaande voorwaarden merkenrecht

TARIEVEN MERKRECHT per 1 januari 2010 conform bijgaande voorwaarden merkenrecht TARIEVEN MERKRECHT per 1 januari 2010 conform bijgaande voorwaarden merkenrecht TARIEVEN MERKREGISTRATIE BENELUX (België, Nederland, Luxemburg) Kosten BBIE* Depot individueel merk (incl. vooronderzoek

Nadere informatie

mobiel prepaid HEMA Tarieven Buitenland: 1. Bellen in Nederland naar buitenlandse nummers (internationaal)

mobiel prepaid HEMA Tarieven Buitenland: 1. Bellen in Nederland naar buitenlandse nummers (internationaal) HEMA Tarieven Buitenland: 1. Bellen in Nederland naar buitenlandse nummers (internationaal) naar vast naar mobiel Europese Unie (EU) 0,25 0,49 Rest van Europa 0,49 0,59 VS & Canada 0,30 0,30 Rest van de

Nadere informatie

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG AUGUSTUS 2015 Publicatiedatum: 10 september 2015 Contact: Damien Dermaux damien.dermaux@ibz.fgov.be 02 205 56 27 INHOUDSTAFEL I. Algemeen overzicht van asielaanvragen in

Nadere informatie

Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V.

Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. [geldend vanaf 1 juni 2015, PB15-220] Artikel 1 Definities De definities welke in dit uitbestedingsbeleid worden gebruikt zijn nader

Nadere informatie