Es huis REGISTERACCOUNTANTS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Es huis REGISTERACCOUNTANTS"

Transcriptie

1 Es huis REGISTERACCOUNTANTS Stichting Vrienden van De Klup Twente T.a.v. het bestuur Berlagelaan ST ALIVIELO Institutenweg PH Enschede Postbus AL.Enschede Tel. (053) 431 SS 65 Fax (053) Behandeld door: J. te Pas MSc Ons kenmerk: /JTP/45239 Datum: 31 maart Betreft: Machtiging openbaarmaking controleverklaring 2013 Geacht bestuur, Hierbij ontvangt u een gewaarmerkt exemplaar van de jaarstukken 2013, voorzien van onze controleverklaring d.d. 31 maart Tevens zenden wij u 15 losse exemplaren van bovengenoemde controleverklaring. Wij bevestigen u akkoord te gaan met het opnemen van deze controleverklaring in exemplaren van de jaarrekening 2013 die overeenkomen met het bijgevoegde gewaarmerkte exemplaar. Wij hebben één exemplaar van de controleverklaring voorzien van een originele handtekening. Dit exemplaar is ten behoeve van uw eigen archief. De overige exemplaren van de controleverklaring zijn voorzien van de naam van onze accountantspraktijk en de naam van de accountant, echter zonder persoonlijke handtekening. Wij verzoeken u bij openbaarmaking van de controieverklaring gebruik te maken van de exemplaren van de controleverklaring die niet zijn voorzien van een persoonlijke handtekening. Wij bevestigen u ermee akkoord te gaan dat het afschrift van onze controleverklaring zonder persoonlijke handtekening, zoals opgenomen in de Overige gegevens van bijgaande - door ons gewaarmerkte - stukken, wordt openbaar gemaakt, mits de opgemaakte jaarrekening ongewijzigd wordt vastgesteld door het bestuur. Openbaarmaking van de controleverklaring is slechts toegestaan tezamen met deze jaarrekening. Indien u de jaarstukken en de controleverklaring opneemt op Internet, dient u te waarborgen dat de jaarrekening goed is afgescheiden van andere informatie op de Internet-site. Afscheiding kan bijvoorbeeld plaatsvinden door de jaarrekening in niet-bewerkbare vorm als een afzonderlijk bestand op te nemen of door een waarschuwing op te nemen indien de lezer de jaarstukken verlaat ("u verlaat de beveiligde, door de accountant gecontroleerde jaarrekening"). Een exemplaar van de jaarrekening dient te worden ondertekend door de leden van het bestuur. Deze jaarrekening dient te worden vastgesteld in een vergadering van het bestuur en de vaststelling dient te worden genotuleerd. \ paraafvoor waarmerkygsdseleinden EshufS Registeraccountants BV Algemene voorwaarden / Handelsregister K.v.K. Enschede nr Üd van het SRA

2 Es huis Overigens wijzen wij erop dat, indien tot de vergadering van het bestuur waarin de jaarrekening wordt vastgesteld en goedgekeurd omstandigheden blijken die aanpassing van de jaarrekening noodzakelijk maken, een dergelijke aanpassing nog voor de vergadering moet worden gemaakt. Uiteraard vervalt in die situatie onze bovengenoemdeftoestemming. Hoogachten^ Eshuis, Registeraotountants drs. If.1^^. Schaepers RA

3 stichting Vrienden van de Klup Berlagelaan ST Almelo Inhoudsopgave 1. Verslag van het bestuur 1.1 Oprichting 1.2 Doelstelling 1.3 Inschrijving Kamer van Koophandel 1.4 Samenstelling bestuur 2. Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2.2 Exploitatierekening 2.3 Toelichting Toelichting algemeen Toelichting op de balans Toelichting op de exploitatierekening Bijlage A Gamecentrum Fun-ie-fit Accountantsverklaring

4 stichting Vrienden van de Klup VERSLAG VAN HET BESTUUR 1. ALGEMEEN 1.1 OPRICHTING De Stichting Vrienden van de Klup is opgericht bij akte van 14 oktober 1988 verleden voor notaris W. de Haan te AInnelo. De statuten van de stichting zijn laatstelijk gewijzigd bij akte van 31 augustus 2011 verleden voor notaris E.R.Willems te Almelo. 1.2 DOELSTELLING De Stichting stelt zich ten doei: - het ondersteunen van het realiseren van de kerntaken van de stichting: "Stichting de Klup Twente", gevestigd te 7606 ST Almelo, Berlagelaan 2, ingeschreven in het handelsregister onder nummer De Stichting tracht haar doel te bereiken door het verkrijgen van middelen zoals: - subsidies - donaties - schenkingen, erfstellingen en legaten - alle andere verkrijgingen en baten 1.3 INSCHRIJVING KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN De Stichting staat ingeschreven in het Stichtingenregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Twente en Salland te Enschede, onder nummer SAMENSTELLING BESTUUR De heer H. Bijker De heer R. Bakker De heer R.A.M. Pot voorzitter penningmeester lid Almelo, 31 maart 2014 pagina 1 waarrriefi doeleinden

5 stichting Vrienden van de Klup 2.1 Balans per 31 december 2013 Balans per 31 december 2013 ACTIVA PASSIVA Vaste activa Materiële vaste activa Vervoermiddelen Investeringen Fun-ie-fit Eigen vermogen Algemene reserve Bestemmingsreserve Vorderingen Debiteuren Belastingen en premies Overige vorderingen Kortlopende schulden Crediteuren Overlopende schulden Liquide middelen pagina 2

6 stichting Vrienden van de klup 2.2 Exploitatierekening 2013 Baten Vervoersdienst Gamecentrum Fun-ie-fit Akties Rente Overige baten 62, totaal baten Lasten Afschrijvingen Vervoersdienst Gamecentrum Fun-ie-fit Akties Algemene kosten totaal lasten Exploitatieresultaat EXPLOITATIERESULTAAT WORDT ALS VOLGT VERWERKT Saldo resultaat boekjaar toevoeging bestemmingsreserve "fun-ie-fit" onttrekking bestemmingsreserve "fun-ie-fit" O onttrekking algemene reserve O Ö pagina 3 waar

7 stichting Vrienden van de Klup Toelichting algemeen ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING Deze jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 Organisaties zonder winststreven. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke baianspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben. Baten worden slechts opgenomen voorzover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Grondslagen voor de w/aardering van activa en passiva - Activa en passiva zijn, tenzij anders vermeld, opgenomen tegen nominale waarde. - Materiële vaste activa: De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de aanschafwaarde verminderd met lineaire afschrijvingen gebaseerd op de verwachte economische levensduur. De afschrijvingspercentages zijn: vervoermiddelen 20% verbouwing / inrichting fun-ie-fit 10%-20% - Bestemmingsreserve: Het saldo van baten en lasten, betrekking hebbend op het project Fun-ie-fit,wordt jaarlijks gemuteerd op de desbetreffende bestemmingsreserve. Deze reserve is te beschouwen als een buffer om de financiering van het project afgedekt te krijgen. - Vorderingen: Vorderingen zijn opgenomen en gewaardeerd tegen de nominale waarde, eventueel verminderd met een voorziening voor incourantheid. - Liquide middelen: De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde en staan ter vrije beschikking. pagina 4 waan proor isdoeleinder'

8 stichting Vrienden van de Klup Toelichting op de balans per 31 december 2013 Materiële vaste activa Vervoermiddelen saldo per 1 januari investering boekjaar afschrijvingen saldo per 31 december Fun-ie-fit saldo per 1 januari investeringen boekjaar afschrijvingen saldo per 31 december aanschafwaarde investering boekjaar cumulatieve afschrijvingen stand per 31 december Vorderingen Debiteuren saldo per 31 december Belastingen en premies sociale verzekeringen belasting personenauto's en motorvoertuigen Overige vorderingen en overlopende activa nog te ontvangen rentebaten vooruitbetaalde kosten Liquide middelen rabobank totaal liquide middelen pagina 5 pafaaf vpor waam)»f^ eieinden

9 stichting Vrienden van de Klup Toelichting op de balans per 31 december 2013 Eigen Vermogen Algemene reserves saldo per 1 januari resultaat boekjaar saldo per 31 december Bestemmingsreserve fun-ie-fit saldo per 1 januari toevoeging boekjaar afsciirijving boekjaar saldo per 31 december Totaal vermogen Kortlopende schulden Overige schulden en overlopende stichting de klup administratiekosten vooruitontvangen posten passiva skanfonds pagina 6 waan voor Seleinderi

10 stichting Vrienden van de klup Toelichting op de exploitatierekening 2013 Baten Vervoersdienst klupbus stichting de klup daco-project zorgplus twente buitenschoolse opvang vervoer via derden totaal vervoersdienst Gamcentrum Fun-ie-fit bijdrage skanfonds opbrengsten uit activiteiten opbrengsten uit sponsorbijdragen totaal gamecentrum fun-ie-fit , , , Akties chocolade akties nieuwsbrief schik vakantiereizen totaal akties ,914 10, , Donaties / giften urenco limited schenking particulier stichting fonds oranjefonds fun-ie-fit peitschfonds fun-ie-fit klup van 50 nacht van almelo nederlandse stichting stg.bedrijven tubbergen afc heracles / almeioos feestje rotary wierden bijdrage investering fun-ie-fit bijdrage exploitatie fun-ie-fit novuss baten voorgaande jaren totaal baten donaties / giften , ,384 35, , , , Rentebaten spaarrekening banken totaal rentebaten 2, , pagina 7 paraar^oor waarra^ wtósdoeleinden

11 stichting Vrienden van de klup Toelichting op de exploitatierekening 2013 Lasten Afschrijvingen afschrijving vervoermiddelen ,847 afschrijving gamecentrum fun-ie-fit sub-totaal afschrijvingen ,847 doorgeboekt t.l.v. vervoersdienst ,847 doorgeboekt t,l,v, gamecentrum fun-ie-fit totaal afschrijvingen X.. Vervoersdienst afschrijving vervoermiddelen ,847 kosten verbruik diesel ,972 kosten onderhoud / reparaties ,173 kosten verzekering 913 4,115 kosten vervoerscoördinator ,830 kosten vervoer via derden overige kosten totaal kosten klapbussen Gamecentrum Fun-ie-fit afschrijvingen verbouv\/ en inrichting exploitatielasten vanuit exploitatielasten boekjaar totaal gamecentrum Fun-ie-fit Akties chocolade akties nieuwsbrief schik vakantiereizen algemene wervingskosten totaal akties Algemene kosten kamer van koophandel 0 24 rente en bankkosten algemene bestuurskosten accountantskosten administratiekosten bestedingen stichting de klup vrijwilligers algemene verwervingskosten fondsen 0 0 overige totaale algemene kosten 40, pagina 8

12 stichting Vrienden van de klup BIJLAGE A LASTEN BEGROTING EXPLOITATIE EXPLOITATIE TOTAAL EXPLOITATI Personele kosten coördinatie pr & promotie activiteitenbegeleiding Huisvesting gebruik game-ruimte afschrijving verbouwing stroomverbruik glasvezel kabel schoonmaak / via wajong schoonmaak / via asito schoonmaak oplevering verzekeringen Organisatie algemene kosten kosten opening Uitvoeringskosten afschrijving apparatuur vervanging / onderhoud vrijwilligers Totalen BEGROTING EXPLOITATIE EXPLOITATIE TOTAAL EXPLOITAT BATEN Opbrengsten uit verhuur sponsorgelden bedrijven bijdr.deelnemers / lidmaat bijdrage Skan-fonds Totalen OVERZICHT SKAN-FONDS toegezegde bijdrage Skan-fonds toegezegde bijdrage Skan-fonds Totaal toegezegd uitgaven t.l.v. Skan-fonds op basis voorschotten Restant budget Skanfonds vigns.begroting waara5«sdoeielnden

13 B [i]mb B mf«m

14 Eshuis Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. Oordeel betreffende de Jaarrekening Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van de Stichting Vrienden van de Klup Twente per 31 december 2013 en van het resultaat over 2013 in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. paraat voor waarme^^^sdoeleinden

Stichting Martini Paviljoen

Stichting Martini Paviljoen Stichting Martini Paviljoen Stichting Martini Paviljoen (voorheen: Stichting Vrienden van het Martini Ziekenhuis) Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE I ALGEMEEN I.1 Naam en vestigingsplaats 1 I.2 Samenstelling

Nadere informatie

STICHTING METAAL- EN ELECTRO OPLEIDINGEN TWENTE TE HENGELO (OV.) JAARRAPPORT 2012/2013 -1-

STICHTING METAAL- EN ELECTRO OPLEIDINGEN TWENTE TE HENGELO (OV.) JAARRAPPORT 2012/2013 -1- Stichting Metaal- en Electro Opleidingen Twente te Hengelo (Ov.) STICHTING METAAL- EN ELECTRO OPLEIDINGEN TWENTE TE HENGELO (OV.) JAARRAPPORT 2012/2013-1- Mefaal- en Electro Opleidingen Twente te Hengelo

Nadere informatie

Wij hebben het genoegen u hierbij het financieel verslag over 2012 van uw stichting aan te bieden.

Wij hebben het genoegen u hierbij het financieel verslag over 2012 van uw stichting aan te bieden. JAARREKENING 2012 Stichting Alert Postbus 16122 2301 CG Leiden Zevenbergen, 30 april 2014 Kenmerk: 136690 Behandeld door: A.J.P. van der Sanden Geacht bestuur, Wij hebben het genoegen u hierbij het financieel

Nadere informatie

Stichting ChildTRAC Nederland Rosmalen JAARREKENING 2013

Stichting ChildTRAC Nederland Rosmalen JAARREKENING 2013 Rosmalen JAARREKENING 2013 hulshof kroonen & groen Inhoudsopgave ACCOUNTANTSRAPPORT Pagina Samenstellingsverklaring 3 Algemeen 4 BESTUURSVERSLAG 5 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 7 Staat van baten

Nadere informatie

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA Postbus 19606 1000 GP AMSTERDAM Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Behandeld door: Daniël Tol 088

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2014. Stichting Mr. Roelsefonds Hofzicht 48 2181 AH HILLEGOM

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2014. Stichting Mr. Roelsefonds Hofzicht 48 2181 AH HILLEGOM FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2014 Stichting Mr. Roelsefonds Hofzicht 48 2181 AH HILLEGOM INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Beoordelingsverklaring 3 3 Algemeen 4 BESTUURSVERSLAG

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Shoot Me

Jaarrekening 2013. Stichting Shoot Me Stichting Shoot Me vastgesteld op 3 juni 2014 inhoud Samenstellingsverklaring pagina 3 Bedrijfsgegevens en grondslagen pagina 4 Balans pagina 6 Staat van baten en lasten pagina 8 Toelichting op de Balans

Nadere informatie

St. Lokale Omroep Hengelo. gevestigd te Hengelo. Jaarrekening 2013

St. Lokale Omroep Hengelo. gevestigd te Hengelo. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: 06088978 Datum: Opgesteld door: 12 februari 2014 Paul Temmink Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Opdracht 3 Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

Activa 31.03.2014 31.03.2013. Materiële vaste activa 59.798 52.351

Activa 31.03.2014 31.03.2013. Materiële vaste activa 59.798 52.351 Jaarrekening VSO Nederland 2013 2014 1.1 Balans per 31 maart 2014 Activa 31.03.2014 31.03.2013 Vaste activa Materiële vaste activa 59.798 52.351 Vlottende activa Rekening-courant VSO International 11.989

Nadere informatie

Tel: +31 (0)73 640 57 05 Fax: +31 (0)73 642 77 30 info@bdo.nl www.bdo.nl

Tel: +31 (0)73 640 57 05 Fax: +31 (0)73 642 77 30 info@bdo.nl www.bdo.nl BDO Tel: +31 (0)73 640 57 05 Fax: +31 (0)73 642 77 30 info@bdo.nl www.bdo.nl BDO Audit a Assurance B.V. Postbus 3191, 5203 DD 's-hertogenbosch Meerendonkweg 25, 5216 TZ 's-hertogenbosch Nederland Stichting

Nadere informatie

Balans per 31 december 2012

Balans per 31 december 2012 Balans per 31 december 2012 Vaste activa Toelichting 31 december 2012 Materiële vaste activa 1 204.983 Vlottende activa Voorraden 2 7.510 Vorderingen 3 37.128 Liquide middelen 379.976 629.597 Toelichting

Nadere informatie

Bewaarder RE Woningfonds VI BV JAARBERICHT 2010

Bewaarder RE Woningfonds VI BV JAARBERICHT 2010 Bewaarder RE Woningfonds VI BV JAARBERICHT 2010 Inhoudsopgave Algemeen Directieverslag 2 pagina Jaarrekening Balans 6 Winst-en-verliesrekening 7 Kasstroomoverzicht 8 Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2013

Financieel jaarverslag 2013 Stichting Hulpfonds Beter-uit Reizen Blad 1 / 13 Stichting Hulpfonds Beter-uit Reizen te Alphen aan den Rijn Financieel jaarverslag 2013 Alphen aan den Rijn, 4 december 2014 Stichting Hulpfonds Beter-uit

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Geboren Om Vrij Te Zijn te Aalten. Inhoudsopgave

Jaarrekening. Stichting Geboren Om Vrij Te Zijn te Aalten. Inhoudsopgave Jaarrekening te Inhoudsopgave Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2012 2 2. Staat van baten en lasten over 2012 3 3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4 4. Toelichting op de balans per

Nadere informatie

noord-hollands archief

noord-hollands archief noord-hollands archief Gemeenteraad van Haarlem Postbus 511 2003 PB HAARLEM Datum; 24 april 2014 Onderwerp: jaarrekening 2013 Uw kenmerk: Ons kenmerk: Z-14-06010 / UIT-14-04104 Geachte leden van de Raad,

Nadere informatie

Balans per 31 december 2013 (in duizenden euro s)

Balans per 31 december 2013 (in duizenden euro s) Jaarrekening Balans per 31 december (in duizenden euro s) ACTIVA (na resultaatbestemming) 31-12- 31-12-2012 Materiële vaste activa (1) - panden 23.343 24.314 - vervoermiddelen 2.088 2.014 - overige activa

Nadere informatie

Statutaire naam 1 Doelstelling 1 Samenstelling bestuur 1 Verslag activiteiten 1 Begroting 2014 3

Statutaire naam 1 Doelstelling 1 Samenstelling bestuur 1 Verslag activiteiten 1 Begroting 2014 3 Stichting Jeugdsportfonds Nijmegen te Nijmegen. Rapport betreffende het Financieel Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Rapport Financieel Jaarverslag 2013 Bestuursverslag Jaarrekening Statutaire naam

Nadere informatie

EV/mdb/9YE9ZD. Den Haag, 15 juli 2015. Geachte heer Nikken,

EV/mdb/9YE9ZD. Den Haag, 15 juli 2015. Geachte heer Nikken, Ernst & Young Accountants LLP Tel: +31 88407 1000 Wassenaarseweg 80 Fax: +31 88 407 41 87 2596 CZ Den Haag, Netherlands ey.com Postbus 90636 2509 LP Den Haag, Netherlands VERTROUWELIJK Leo Mont Fo fl ds

Nadere informatie

Ouder-/ Verwantenvereniging Merwebolder / Lingebolder Sliedrecht

Ouder-/ Verwantenvereniging Merwebolder / Lingebolder Sliedrecht Ouder-/ Verwantenvereniging Sliedrecht JAARREKENING 2014 ouder-verwantenvereniqlnq Z Zorg- en dienstverlening... Inhoud Jaarrekening Balans per 3 1 december 2014 Baten en Lasten over 2014 Toelichting op

Nadere informatie

Keijser Capital Asset Management B.V.

Keijser Capital Asset Management B.V. Jaarverslag 2012 Keijser Capital Asset Management B.V. Keizersgracht 410 1016 GC Amsterdam Tel: 020-531 21 21 Fax: 020-531 21 95 Inhoud Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 6

Nadere informatie

RAPPORT BETREFT. Stichting Museumnacht Amsterdam Piet Heinkade 5 1019 BR Amsterdam. Rapport inzake jaarstukken 2013

RAPPORT BETREFT. Stichting Museumnacht Amsterdam Piet Heinkade 5 1019 BR Amsterdam. Rapport inzake jaarstukken 2013 RAPPORT Stichting Museumnacht Piet Heinkade 5 1019 BR BETREFT Rapport inzake jaarstukken 2013 Stichting Museumnacht Voorblad 0 Inhoud Jaarrapport 2 Algemeen 3 Resultaatvergelijk 4 Jaarrekening 5 Balans

Nadere informatie

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008 TlCustody Inhoud 3 Directieverslag Jaarrekening 2008 4 Balans per 31 december 2008 5 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Guusje Nederhorst Fonds. te Amsterdam

Stichting Guusje Nederhorst Fonds. te Amsterdam Stichting Guusje Nederhorst Fonds te Amsterdam Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoud Pagina BESTUURSVERSLAG Algemeen Activiteitenverslag Begroting 2015 Toekomstbeleid 3 4 6 8 9 JAARREKENING 2014 Balans

Nadere informatie

Copernicusstraat 17 3772 CV BARNEVELD JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014. 11 mei 2015-1

Copernicusstraat 17 3772 CV BARNEVELD JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014. 11 mei 2015-1 Copernicusstraat 17 3772 CV BARNEVELD JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 11 mei 2015-1 JAARVERSLAG 2014 INHOUD Paginanummer 1. Bestuursverslag 1.1 Algemeen 4 1.2 Activiteiten en financiële

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Robeco

Stichting Bewaarder Robeco Stichting Bewaarder Robeco Jaarrekening over het boekjaar 2013 Stichting Bewaarder Robeco INHOUDSOPGAVE Pagina Algemene informatie 1 Verslag van het Bestuur 2 Algemeen 2 Ontwikkelingen gedurende het verslagjaar

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG. Stichting Jongerencultuurfonds te Amsterdam

FINANCIEEL JAARVERSLAG. Stichting Jongerencultuurfonds te Amsterdam FINANCIEEL JAARVERSLAG Stichting Jongerencultuurfonds te Amsterdam Rapport betreffende financieel jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE BESTUURSVERSLAG 2 Statutaire naam 2 Doelstelling 2 Samenstelling bestuur

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2014. Stichting Hulpfonds Beter-uit Reizen te Alphen aan den Rijn

Financieel jaarverslag 2014. Stichting Hulpfonds Beter-uit Reizen te Alphen aan den Rijn Stichting Hulpfonds Beter-uit Reizen Blad 1 / 13 Stichting Hulpfonds Beter-uit Reizen te Alphen aan den Rijn Financieel jaarverslag 2014 Alphen aan den Rijn, 22 juni 2015 Stichting Hulpfonds Beter-uit

Nadere informatie

Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting

Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting Infine Voorbeeldrapport T.a.v. de directie Wagonette 2a 3897AD ZEEWOLDE Tussentijds Rapport over de periode 1 januari 2014 t/m 30 september 2014 Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met

Nadere informatie