PROSPECTUS. met betrekking tot de uitgifte van EUR 3,92 % nominatieve obligaties, terugbetaalbaar op 16 februari 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROSPECTUS. met betrekking tot de uitgifte van 50.000.000 EUR 3,92 % nominatieve obligaties, terugbetaalbaar op 16 februari 2012"

Transcriptie

1 PROSPECTUS met betrekking tot de uitgifte van EUR 3,92 % nominatieve obligaties, terugbetaalbaar op 16 februari 2012 uitgegeven door het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost (naamloze vennootschap van publiek recht) onvoorwaardelijk en onherroepelijk gewaarborgd door het Koninkrijk België Openbaar bod tot inschrijving in België Inschrijvingsperiode van 15 januari tot 14 februari 2007, (vervroegde afsluiting mogelijk) Uitgifteprijs : 100 % Datum van betaling: 16 februari 2007 Lead manager: KBC Bank Loketbanken: Dexia Bank Fortis Bank ING Financial Markets CBC Banque Centea 15 januari 2007

2 INHOUDSTAFEL I. Gegevens over de personen die verantwoordelijk zijn voor het prospectus en over de controle van de rekeningen 3 II. Gegevens over het openbaar bod en over de betrokken obligaties 4 III. Gegevens van algemene aard over de Uitgever, zijn bedrijf en zijn kapitaal 10 IV. Gegevens over het vermogen, de financiële toestand en de resultaten van de Uitgever 14 V. Gegevens over bestuur, leiding en toezicht van de Uitgever 14 BIJLAGE 1: Vorm van certificaat van nominatieve inschrijving 17

3 I. GEGEVENS OVER DE PERSONEN DIE VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR HET PROSPECTUS EN OVER DE CONTROLE VAN DE REKENINGEN De Raad van Bestuur van het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost (het Fonds, de Uitgever of de vennootschap ) verklaart dat de gegevens van het prospectus waarvoor hij verantwoordelijk is, voor zover hem bekend, stroken met de werkelijkheid en dat geen gegevens zijn weggelaten waardoor de inhoud van het prospectus zou kunnen wijzigen. De controle van de financiële toestand van het Fonds, van zijn jaarrekeningen en van de regulariteit, ten opzichte van de wet en van de statuten, van de in de jaarrekeningen vast te stellen operaties wordt toevertrouwd aan een of meerdere commissarissen-revisoren, gekozen uit de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren en benoemd door de Algemene Vergadering voor een hernieuwbare periode van drie jaar. De commissarissen-revisoren gekozen voor de drie volgende jaren zijn Grant Thorton, BVCV, Pontbeekstraat 2, B-1702 Groot-Bijgaarden, vertegenwoordigd door Marleen Mannekens. 3

4 II. GEGEVENS OVER HET OPENBAAR BOD EN OVER DE BETROKKEN OBLIGATIES Kenmerken van de verrichting Uitgever : Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost (Naamloze vennootshap van publiek recht) Borg Bedrag Fiscaal voordeel Vorm : Overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 28 december 2006, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 9 januari 2007, tot toekenning van de Staatswaarborg voor leningen aan te gaan door het Fonds ter reductie van de globale energiekost, geniet de uitgifte de Staatswaarborg voor de rente en de aflossing. : EUR, vertegenwoordigd door obligaties met een nominale waarde van 500 EUR. : Er wordt een belastingvermindering verleend aan natuurlijke personen voor de inschrijvingen op de obligaties van het Fonds ter reductie van de globale energiekost. De belastingvermindering bedraagt 5% van het ingeschreven bedrag met een maximum van 270 euro per belastingplichtige voor zover onderworpen aan de Belgische personenbelasting. : Nominatieve inschrijvingen. De Uitgever zal voor het beheer van het register zorgen. Het register dient als bewijs van de inschrijving. Een certificaat in de vorm van Bijlage 1 bij dit prospectus zal ter bevestiging aan de investeerder gestuurd worden. Overdraagbaarheid : De obligaties van deze uitgifte zijn niet overdraagbaar. Coupure : 500 EUR Rente : 3,92 % per jaar, betaalbaar na verloop van de termijn op 16 februari van elk jaar en voor de eerste keer op 16 februari De voornoemde rentevoet is de rentevoet vóór inhouding van belastingen. Valt de vervaldatum op een sluitingsdag van de banken in België, dan zal de interestbetaling uitgesteld worden tot de eerstvolgende werkdag zonder aanrekening van de interesten tussen de datum van 16 februari en de eerstvolgende werkdag. Betalingsdatum : 16 februari De obligaties zullen rente opbrengen vanaf die datum. Eindvervaldag : 16 februari 2012 Uitgifteprijs Coupon Terugbetaling : De uitgifteprijs werd vastgesteld op 100 %, zijnde 500,- EUR per obligatie van 500,- EUR. Die prijs is volledig betaalbaar door debet van de rekeningcourant op 16 februari : Jaarlijks, betaalbaar na vervallen termijn, telkens op 16 februari van de jaren 2008 tot : De terugbetaling op de vervaldatum gebeurt tegen 100% van de nominale waarde, dus 500 EUR per coupure. Valt de vervaldatum op een sluitingsdag van de banken in België, dan zal de betaling van de hoofdsom uitgesteld 4

5 worden tot de eerstvolgende werkdag zonder aanrekening van de interesten tussen de vervaldatum en de eerstvolgende werkdag. Statuut Loketbanken Financiële dienst Vervroegde terugbetaling : De obligaties vormen een gewone niet-achtergestelde schuld van de Uitgever. Deze is pari passu geklasseerd in dezelfde rang als alle andere niet-achtergestelde huidige en toekomstige schulden van de Uitgever. : De inschrijvingen worden ontvangen bij de volgende instellingen waar prospectussen beschikbaar zijn: - KBC Bank - Dexia Bank - Fortis Bank - ING Financial Markets - CBC Banque - Centea : De interesten en de terugbetaling van het kapitaal van de obligaties zullen gestort worden op de rekening die door de beleggers bij de inschrijving wordt opgegeven : Niet toegelaten. Nochtans zal het Fonds de ingeschreven obligaties afkopen als de houder ervan overlijdt voor de eindvervaldag. Bij overlijden van de inschrijver betaalt het Fonds aan de rechtverkrijgenden het volledig bedrag van de obligaties uit, met inbegrip van het evenredig deel van de verlopen, maar nog niet uitgekeerde interesten. De voorheen verkregen belastingvermindering blijft behouden. Inschrijvingsperiode : Van 15 januari tot 14 februari 2007, vervroegde afsluiting mogelijk. De inschrijving zal vervroegd afgesloten worden indien het bedrag der inschrijvingen 50 miljoen euro bereikt of overschrijdt. De eventuele vervroegde afsluiting zal in de pers aangekondigd worden. Indien het bedrag der inschrijvingen niet 50 miljoen euro bereikt, zal het nominaal uitgegeven bedrag verminderd worden tot het effectief ingeschreven bedrag. De inschrijvingen zullen eventueel aanleiding geven tot verdeling. Bij overinschrijving zal de verdeling uitgevoerd worden volgens objectieve verdelingscriteria op basis waarvan voorrang zal gegeven worden aan de kleine orders. De gestorte bedragen voor aangevraagde maar niet toegewezen obligaties zullen terugbetaald worden binnen de zeven werkdagen na de betalingsdatum zonder dat de inschrijvers interesten op hun stortingen kunnen doen gelden. Toepasselijk recht, wetgeving waaronder de obligaties zijn uitgegeven Rechterlijke instanties die in geval van geschil bevoegd zijn Verjaring van de coupons en van het kapitaal : De onderhavige lening is onderworpen aan de Belgische wetten. : Enkel de Hoven en Rechtbanken van Brussel zijn bevoegd inzake iedere betwisting met betrekking tot de lening. : De betaling van de interesten verjaart na vijf jaar. De betaling van de hoofdsom verjaart na dertig jaar. 5

6 Notering : De obligaties worden niet aan de beurs genoteerd. Bijzondere clausules Zakelijke zekerheden en voorrechten : Elke obligatiehouder heeft het recht het gedeelte van de lening dat hem toekomt onmiddellijk opeisbaar te maken, vermeerderd met het pro rata van de rente tot de volledige betaling, in geval van: - staking van betaling of in geval van minnelijke of gerechtelijke schikking geformuleerd door de Uitgever; - ontbinding van de Uitgever, behalve indien die ontbinding het gevolg is van een fusie door opslorping van de vennootschap of een fusie door oprichting van een nieuwe vennootschap; - niet-naleving van één der verplichtingen die aan de Uitgever zijn opgelegd krachtens de voorwaarden van deze lening; - niet-naleving van één der verplichtingen die aan de Uitgever zijn opgelegd krachtens de voorwaarden van een andere lening of een ander krediet, en op voorwaarde dat hieraan niet werd verholpen in overeenstemming met de conventioneel overeengekomen beschikkingen. : Aan deze lening is geen enkele zakelijke zekerheid noch voorrecht verbonden. Deze lening komt op dezelfde rang als de andere nietachtergestelde en niet-bevoorrechte leningen van de Uitgever. De Uitgever verbindt zich ertoe, voor de ganse duur van de lening, geen zakelijke zekerheden toe te kennen op zijn goederen of zijn activa ter waarborg van nieuwe leningen of nieuwe kredieten, in de vorm van of vertegenwoordigd door depositobewijzen, obligaties of andere gelijkaardige effecten die de Uitgever in de toekomst zou uitgeven of aangaan. Niettemin, in de veronderstelling dat de Uitgever dergelijke zakelijke zekerheden zou willen hechten aan de waarborg van nieuwe door de Uitgever uit te geven leningen of aan te gane kredieten, dan verbindt hij zich nu reeds ertoe de obligaties van deze lening te laten genieten van dezelfde zakelijke zekerheden en in dezelfde rang, of indien dit niet mogelijk is, van gelijkwaardige zakelijke zekerheden die met gewone meerderheid van de houders van obligaties worden aanvaard. Mededelingen : Alle mededelingen aan de houders van de obligaties zullen gepubliceerd worden in de Belgische financiële pers (De Tijd en L Echo). Secundaire markt : De Loketbanken verzekeren geen secundaire markt voor deze obligaties. Codes : ISIN Code : BE BEL Code : /48 Kosten Geen beursbelasting of heffing op materiële levering bij de inschrijving. 6

7 Algemene informatie De Raad van Bestuur van de Uitgever heeft op 13 juli 2006 beslist deze obligaties uit te geven. Overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 28 december 2006, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 9 januari 2007, tot toekenning van de Staatswaarborg voor leningen aan te gaan door het Fonds ter reductie van de globale energiekost, geniet de uitgifte de Staatswaarborg voor de rente en de aflossing. De banken vermeld op de eerste pagina van het prospectus zullen de obligaties zonder vaste overname verkopen. De kosten bedragen 1% van de nominale waarde van de obligatie-uitgifte. Het prospectus kan verkregen worden bij de Loketbanken, evenals bij KBC Bank op het telefoonnummer Het prospectus wordt ook gepubliceerd op de websites en Het jaarverslag van de Uitgever, alsook het jaarlijkse verslag van de Regeringscommissaris ter attentie van de federale Regering waarin hij een verslag voorlegt van het gebruik en van de verdeling van de middelen van het Fonds in de loop van het verstreken jaar zullen door elke belegger kunnen verkregen worden bij het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost. Doel van de uitgifte Indien het bedrag der inschrijvingen 50 miljoen euro bereikt, zal de netto-opbrengst van de lening EUR bedragen. Zij zal door de Uitgever aangewend worden voor het verstrekken van voordelige leningen met het oog op structurele energiebesparende maatregelen. Fiscaal Regime De betalingen in verband met deze obligaties zullen onderworpen zijn aan de fiscale wetten of andere wetten of reglementen van kracht in België. Voor de toepassing van de Belgische inkomstenbelasting zijn de obligaties als vastrentende effecten te beschouwen (artikel 2 1, 8 WIB92). A) Belastingvermindering in de Personenbelasting 1 Artikel 156 van de Programmawet van 27 december 2005 voorziet in een belastingvermindering voor de verwerving van de obligaties die door het Fonds ter reductie van de globale energiekost worden uitgegeven. Deze belastingvermindering wordt toegekend voor de sommen die tijdens het belastbare tijdperk zijn gestort voor de verwerving ervan. Hiertoe dient met volgende elementen te worden rekening gehouden: 1. de obligaties moeten, behalve bij overlijden, gedurende de volledige periode in het bezit blijven van de inschrijver; - bij vervreemding binnen de periode van 60 maanden wordt een bedrag gelijk aan zoveel maal één zestigste van de verkregen belastingvermindering, als er volle maanden overblijven tot het einde van de periode van 60 maanden belastbaar. Bij deze vervreemding heeft de nieuwe bezitter géén recht op de belastingvermindering; DEZE PARAGRAAF IS NIET VAN TOEPASSING IN ONDERHAVIGE UITGIFTE DAAR DE OBLIGATIES NIET OVERDRAAGBAAR ZIJN 1 Deze vermindering is niet van toepassing op de niet-inwoners en dit ongeacht het aanslagstelsel. 7

8 - bij overlijden van de inschrijver betaalt het Fonds ter reductie van de globale energiekost aan de rechtverkrijgenden het volledig bedrag van de obligaties uit, met inbegrip van het evenredig deel van de verlopen, maar nog niet uitgekeerde interesten. De voorheen verkregen belastingvermindering blijft behouden; 2. de inschrijver legt tot staving van zijn aangifte in de personenbelasting een document over, dat door het Fonds ter reductie van de globale energiekost, vóór 31 maart van het aanslagjaar, wordt opgesteld en verstuurd aan de inschrijver en aan de fiscale administratie. De belastingvermindering bedraagt 5% van de werkelijk gedane betalingen, per belastbare periode. Het totaal van de belastingvermindering mag niet meer bedragen dan 210 EUR (niet-geïndexeerd). Gelet op de emissie in 2007 (aanslagjaar 2008) bedraagt dit geïndexeerd bedrag EUR 270. Deze belastingvermindering geldt voor elke echtgenoot indien de obligaties op zijn persoonlijke naam zijn uitgegeven. B) Inkomsten van obligaties Volgens de huidige wetgeving wordt op de inkomsten van obligaties, in principe, een roerende voorheffing van 15% ingehouden aan de bron. De roerende voorheffing is niet verschuldigd indien de interesten betaald worden aan de volgende begunstigden: a) ten voordele van begunstigden die in België verblijven: krachtens art. 107, 2, 8 KB/WIB92 118, 1, 2 /3 KB/WIB92 - de financiële instellingen of daarmee gelijkgestelde ondernemingen bedoeld in artikel 105, 1 KB/WIB92 - de parastatale instellingen voor sociale zekerheid of daarmee gelijkgestelde instellingen bedoeld in artikel 105, 2 KB/WIB92 krachtens art. 115, 1 en 2 KB/WIB92 118, 1, 4 KB/WIB92 - de in het kader van het pensioensparen erkende beleggingsfondsen en de houders van een individuele pensioenspaarrekening die de obligaties bevatten krachtens art. 116 KB/WIB92 118, 1, 6 KB/WIB92 - de beleggingsvennootschappen als bedoeld in de artikelen 114, 118 en 119 quinquies van de wet van 1990 b) ten voordele van begunstigden niet-inwoners van België (natuurlijke of rechtspersoon) krachtens art. 107, 2, 10 KB/WIB92 118, 1, 1 KB/WIB92 - de niet-inwoners van België (natuurlijke of rechtspersonen) op voorwaarde dat de obligaties door de begunstigde niet worden aangewend voor het uitoefenen van een beroepsactiviteit in België. De ingehouden roerende voorheffing is in principe bevrijdend. Op deze regel zijn echter uitzonderingen die hieronder worden besproken. (i) Indien Belgische belastingplichtigen (natuurlijke personen) de obligaties voor privé-doeleinden aanwenden, is die voorheffing bevrijdend (art. 313 WIB92). De aangifte van de inkomsten is dus facultatief. Indien de begunstigde ze wenst aan te geven, zullen de inkomsten normaal belast worden tegen een aparte aanslagvoet van de personenbelasting die overeenstemt met de aanslagvoet van de roerende voorheffing van 15% (verhoogd met de gemeentelijke opcentiemen) tenzij het globaal belaste bedrag van de belasting lager is dan dat van de toepassing van aparte aanslagvoeten. In dit geval is 8

9 de aan de bron afgehouden voorheffing aanrekenbaar op de verschuldigde belasting en zelfs terugbetaalbaar indien zij de belasting overschrijdt. (ii) (iii) Voor de Belgische inwoners (natuurlijke of rechtspersonen) die de obligaties aanwenden voor beroepsdoeleinden is de voorheffing niet bevrijdend. Hieruit volgt dat de inkomsten uit deze obligaties door de begunstigde moeten worden aangegeven en dat ze zullen worden belast ofwel tegen de marginale aanslagvoet in het geval van toepassing van de personenbelasting (verhoogd met de gemeentelijke opcentiemen), ofwel tegen de aanslagvoet van de vennootschapsbelasting. Zowel voor de personenbelasting als voor de vennootschapsbelasting is de ingehouden voorheffing verrekenbaar en zelfs terugbetaalbaar indien zij de belasting overschrijdt. Voor de belastingplichtigen onderworpen aan de rechtspersonenbelasting is de effectief ingehouden roerende voorheffing de definitieve belasting. (iv) Voor niet-inwoners (natuurlijke of rechtspersonen) is de roerende voorheffing van 15% verschuldigd. Er wordt aan herinnerd dat de roerende voorheffing niet verschuldigd is op de interesten betaald aan begunstigden/niet-inwoners mits naleving van de hiervoren vermelde voorwaarden. De roerende voorheffing die moet ingehouden worden kan echter verminderd worden door toepassing van de overeenkomsten ter voorkoming van de dubbele belasting afgesloten tussen België en het domicilieland van de begunstigde. (v) (vi) De roerende voorheffing wordt slechts verrekend ten belope van het bedrag van de voorheffing met betrekking tot de belastbare inkomsten in verhouding tot de periode gedurende dewelke de begunstigde de eigendom of het vruchtgebruik van de obligaties had indien de obligaties aangewend worden voor privé-doeleinden. Het bedrag van de roerende voorheffing wordt slechts verrekend ten belope van het bedrag van de voorheffing met betrekking tot de belastbare inkomsten in verhouding tot de periode gedurende dewelke de begunstigde de volle eigendom had van de obligaties indien zij worden aangewend voor de uitoefening van een beroepsactiviteit. (art.280 WIB 1992) Voor Belgische belastingplichtigen die de obligaties voor privé-doeleinden aanwenden, voor de belastingplichtigen onderworpen aan de rechtspersonenbelasting en de belasting der niet- inwoners (natuurlijke personen) zijn de meerwaarden verwezenlijkt op de verkoop van effecten voor vervaldag (buiten de reeds verlopen interesten) in principe niet belastbaar. Meerwaarden die bij inkoop door de emittent worden gerealiseerd worden daarentegen fiscaal als interesten beschouwd. Dit laatste geldt ook voor iedere som die bij de eindvervaldag meer wordt uitgekeerd dan de nominale waarde. De minderwaarden zijn in geen geval fiscaal aftrekbaar. Voor de Belgische belastingplichtigen (natuurlijke of rechtspersonen) en niet-ingezetenen (rechtspersonen) die de obligaties aanwenden voor beroepsdoeleinden zijn in dezelfde situaties de meerwaarden daarentegen steeds belastbaar terwijl de minderwaarden aftrekbaar zijn. TAKS OP BEURSVERRICHTINGEN EN TAKS OP DE AFLEVERING VAN EFFECTEN AAN TOONDER Geen beurstaks en geen taks op de aflevering van effecten aan toonder is verschuldigd bij de inschrijving. Bovenstaande beschrijving is een samenvatting van de huidige belastingwetgeving en kan dus in de tijd veranderen. Raadpleeg uw financiële en fiscale adviseur in geval van twijfel. 9

10 III. GEGEVENS VAN ALGEMENE AARD OVER DE UITGEVER, ZIJN BEDRIJF EN ZIJN KAPITAAL 1. Inleiding Stelt u zich eens voor, een jaar waar vlak na de zomer de olieprijzen stijgen tot ongekende hoogte. Verschillende oorzaken. Extreme weersomstandigheden beschadigen of vernietigen olieplatformen, de spanning in het Midden-Oosten loopt op, een niet-stabiele situatie in andere olie-exporterende landen, een conflict met een van grootste gas-uitvoerende landen escaleert, de speculatie op de wereldmarkt neemt toe, enz. En dat met de winter voor de deur in ons land. Een periode waarin het energieverbruik het grootst is. Zeker voor de verwarming van gebouwen. En dus ook van woningen, waar u en ik wonen of waar mensen behorende tot de sociaalzwaksten van onze samenleving en die het vaak met een zeer bescheiden salaris moeten rooien. Science-fiction? Nee. Dit gebeurde op het einde van de zomer En dan is de vraag: Wat kan de regering hieraan doen? Jazeker, op korte termijn moet voor de sociaalzwaksten iets gebeuren. Met de winter voor de deur kunnen we hen niet letterlijk in de kou laten staan. Dus verlengde de federale regering de maatregel om hen een stookoliecheque te geven, een eenmalige tussenkomst die het leed van de hoge energieprijzen wat moest helpen verzachten. Iedereen kreeg zelfs een korting op zijn of haar energiefactuur. Het probleem is echter dat we er mogen van uitgaan dat de situatie die werd beschreven niet eenmalig is. Volgend jaar of het jaar daarop kunnen we in dezelfde situatie belanden. Het geven van een cheque aan de inwoners van het land draagt niet bij tot de structurele welvaart van zijn inwoners. Hoogstens enkelen worden beter van die hogere energieprijzen. U en ik niet, en zeker niet diegenen die behoren tot de sociaalzwaksten in onze samenleving. Goed besturen is dan ook vooruitzien. Het inschatten dat een situatie zich zou kunnen herhalen en vervolgens een beleid voeren gericht op preventie. En dat is net wat Els Van Weert, Staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, in samenwerking met haar collega, Bruno Tobback, Minister van Leefmilieu, heeft ontwikkeld. 2 Een bijdrage tot een beleid gericht op het permanent minder verbruiken van energie in de woningbouw. Het is ook een voorbeeld bij uitstek van duurzame ontwikkeling. Deze maatregel, waarover verder meer, illustreert perfect een aanpak gericht op de drie pijlers van duurzame ontwikkeling: de economische, de sociale en de ecologische pijler. Immers : wanneer u en ik minder energie nodig hebben voor onze woning, dan is dat goed voor onze portemonnee (de economische pijler). Wanneer de meest behoeftigen in onze samenleving, bij het besparen op het energieverbruik actief worden geholpen, dan bekommeren we ons om de sociale pijler. En tot slot, hoeft het nog gezegd: een lager energieverbruik draagt bij tot het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen en heeft een positief effect op het bestrijden van nog veel andere milieuproblemen (de ecologische pijler). Het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost (FRGE) En zo werd het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost (FRGE) opgericht. 3 Het is een N.V. van publiek recht en een dochtermaatschappij van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij. In de statuten wordt bepaald dat het Fonds als doel heeft: de studie en de verwezenlijking van projecten door tussenbeide te komen in de financiering van structurele maatregelen om reducties van de globale 2 Op voorstel van de Minister van Leefmilieu en de Staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie heeft de regering de oprichting van het initiatief ingeschreven in de Programmawet Titel III-Diverse bepalingen van 27 december 2005, Hoofdstuk VIII-Duurzame ontwikkeling. Oprichting van het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost (Belgisch Staatsblad van 30 december 2005). 3 Koninklijk Besluit van 9maart 2006 tot vaststelling van de statuten van het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost (Belgisch Staatsblad van 9 november 2006). 10

11 energiekost in particuliere woningen te bevorderen voor de doelgroep van de meest behoeftigen en het verstrekken van goedkopen leningen voor structurele maatregelen om reducties van de globale energiekost in woningen bezet door privé-personen en dienstig als hoofdverblijfplaats te bevorderen. Hierin kunt u lezen wat hoger reeds werd uitgelegd.. Kortom: Het FRGE zal goedkope leningen verstrekken aan particulieren voor structurele energiebesparende maatregelen. Het FRGE zal hiervoor beroep doen op lokale entiteiten (zie verder). Even illustreren U of ik stellen vast dat onze maandelijkse energiefactuur toch nog behoorlijk hoog is en we willen daar iets aan doen. Een energieaudit, al dan niet gratis, helpt bij het maken van de keuze van de meest aangewezen energiebesparende investeringen. Een kosten-batenanalyse is hierbij een leidraad. Daarin staat ondermeer de terugbetaalperiode van de geplande investering via de energiebesparing bepaald. Hierbij werd ondermeer rekening gehouden met de fiscale aftrek én de gewestelijke, provinciale of gemeentelijke subsidies die in rekening kunnen worden gebracht. Maar dan blijft er nog een bedrag over dat moet betaald worden. Dat bedrag kan in een keer vereffend worden of via een lening worden gefinancierd. Misschien is er wel een reden waarom u eerder dan alles in één keer liever, een lening wilt aangaan over pakweg 5 jaar. Welnu, dan kunt u via de lokale entiteit in uw stad of gemeente terecht bij het Fonds. Daar kunt u voor maximum Euro een goedkope lening aangaan. De rente wordt bepaald door de Raad van Bestuur van het Fonds maar zal altijd beduidend lager liggen dan de marktrente. U ondertekent een contract met de lokale entiteit waarin u zich engageert tot de terugbetaling van de lening. De sociaalzwaksten hebben echter wel wat andere bekommernissen aan het hoofd dan energiebesparing, zo zou je denken. In feite is dat ook zo. Zij behoren echt tot de meest behoeftigen van onze samenleving en elke steun is welkom. Ook een initiatief om hun maandelijkse energiefactuur te doen dalen. En veelal wonen de meest behoeftigen in een oudere woning waar geen dubbel glas of dakisolatie aanwezig is en/of waar de verwarmingsketel dringend aan vervanging toe is. Het is daarom dat het Fonds van deze lokale entiteiten zal vragen dat zij optreden als een ESCO ( Energy Service Company ). Hoe gaat dat dan in zijn werk? Eerst en vooral zal de lokale entiteit samenwerken met het OCMW. Het OCMW (of een andere lokale sociale dienst) komt in contact met de mensen van de doelgroep. Ze bekijken samen de mogelijkheden van energiebesparing. Een beslissing over de investeringen wordt genomen, indien het gezin geen eigenaar is van de woning, in samenspraak met de eigenaar. Die wordt altijd maximaal geresponsabiliseerd. Een contract wordt opgemaakt waarin precies wordt bepaald wie wat doet en wie welke verantwoordelijkheid draagt. Vervolgens belast een lokale entiteit een aannemer met de werkzaamheden. De werf wordt opgevolgd, de werken worden opgeleverd en de terugbetaling van de gemaakte kosten kan starten. Op basis (van een deel) van de uitgespaarde energiefactuur wordt een bedrag terugbetaald gespreid over 5 jaar. U vraagt zich misschien af: Wie is die lokale entiteit, waarvan verschillende keren sprake? Welnu, daar speelt de autonomie van de gemeente. Het is de gemeente die, in samenspraak met het OCMW, de lokale entiteit aanduidt. Dat kan een autonoom gemeentelijk bedrijf, een sociaal verhuurkantoor, een netwerkbeheerder, enz. zijn. De gemeente moet aan het Fonds bewijzen dat die lokale entiteit in staat is om haar taak te vervullen. De lokale entiteit moet een grondgebied bestrijken waar ongeveer inwoners wonen. Steden of grote gemeenten komen daar gemakkelijk aan. De andere zullen moeten bovengemeentelijk samenwerken. Het moet immers de bedoeling zijn dat de lokale entiteiten voldoende kritische massa ontwikkelen om hun taak naar behoren te kunnen vervullen. Zij krijgen daar trouwens een financiële steun voor van het Fonds. Dat kan omdat het Fonds op zijn beurt een jaarlijkse dotatie ontvangt van de federale overheid (zie verder). Tussen het Fonds en de lokale entiteit wordt een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met sluitende bepalingen over eenieders rechten en plichten. Veel meer hierover is te lezen in het beheerscontract dat de 11

12 federale overheid afsloot met het Fonds. 4 Ook de afbakening van wie behoort tot de meest behoeftigen werd netjes geformuleerd. 5 Het financiële plan van het Fonds Vooreerst beschikt het Fonds als N.V. over een startkapitaal van 2,5 miljoen euro, via de FPIM, ter beschikking gesteld door de federale overheid. Vervolgens ontvangt het Fonds momenteel 2 miljoen euro per jaar voor de werkingskosten uit de federale begroting. Dit bedrag wordt vooreerst aangewend én voor de centrale werking én voor de ondersteuning van de lokale entiteiten. Concreet betekent dit dat in de opstart tussen de 10 en 20 lokale entiteiten zullen kunnen worden ondersteund. Elke lokale entiteit zal bevoegd zijn voor een grondgebied van ongeveer - minstens inwoners. Steden, grote gemeenten of bovengemeentelijke samenwerkingsverbanden kunnen zich dus kandidaat stellen om erkend te worden door het Fonds. Tot slot. Het Fonds heeft een maximale schuldpositie van 100 miljoen euro. Deze kan worden ingevuld door het ophalen van obligaties met staatswaarborg en fiscaal voordeel. Dit kapitaal moet als een rollend fonds dienen voor de energiebesparende investeringen in woningen (max euro per woning). Het financiële plan voorziet in een benutting gespreid over 5 jaar, d.w.z. ongeveer 20 miljoen euro per jaar. Bijgevolg kunnen in België minstens woningen per jaar worden bediend, zowel via goedkope leningen voor iedereen als via begeleide investeringen bij de sociaalzwaksten in onze samenleving. Er zal worden verwacht dat elke lokale entiteit jaarlijks middelen besteedt voor een 100 à 200-tal woningen.. Via de ophaling van obligaties in de periode 15 januari tot 14 februari 2007 zal de eerste helft van de schuldpositie, met name 50 miljoen euro, worden opgenomen. Rekening houdend met het genoemde financiële plan kan op die manier tussen de 2 en 3 jaar gewerkt worden. 2. Benaming - in het Nederlands: «Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost» - in het Frans: «Fonds de Réduction du Coût Global de l Energie» De Nederlandse en Franse benamingen kunnen apart of samen gebruikt worden. 3. Juridische vorm Een Naamloze Vennotschap van publiek recht en een dochtermaatschappij van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij opgericht bij Koninklijk Besluit van 9 maart 2006 tot vaststelling van de statuten van het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost (Belgisch Staatsblad van 9 november 2006) in uitvoering van art. 28 van de Programmawet Titel III-Diverse bepalingen van 27 december 2005, Hoofdstuk VIII-Duurzame ontwikkeling. Oprichting van het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost (Belgisch Staatsblad van 30 december 2005). 4. Maatschappelijke Zetel De zetel van de vennootschap is gevestigd te B-1050 Brussel, Louizalaan, 54, bus 1. De zetel zal naar elke plaats in België kunnen worden overgebracht bij beslissing van de Raad van Bestuur,die over alle machten beschikt teneinde de daaruit volgende statutenwijziging op authentieke wijze te laten vaststellen. De Raad van Bestuur moet elke wijziging van de zetel van de vennootschap in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad laten bekendmaken. 4 Koninklijk Besluit van 1 juli 2006 tot vaststelling van het beheerscontract van het Fonds ter reductie van de globale energiekost (Belgisch Staatsblad van 6 juli 2006). 5 Koninklijk Besluit van 2 juni 2006 houdende de definitie van de doelgroep van de meest behoeftigen van het Fonds ter reductie van de globale energiekost (Belgisch Staatsblad van 6 juli 2006). 12

13 5. Duur Het Fonds is voor onbepaalde duur opgericht. Het zal kunnen ontbonden worden door de Algemene Vergadering die besluit zoals vereist is voor de wijzigingen van de statuten. 6. Beheerscontract Een tussen de Staat en het Fonds ter reductie van de globale energiekost gesloten beheerscontract bepaalt de nadere voorwaarden waaronder de vennootschap haar opdracht uitvoert. De bewoordingen van dit contract alsook van iedere wijziging worden goedgekeurd door de Koning via een in Ministerraad overlegd besluit. 7. Doel De vennootschap heeft als doel de studie en de verwezenlijking van projecten door tussenbeide te komen in de financiering van structurele maatregelen om reducties van de globale energiekost in particuliere woningen te bevorderen voor de doelgroep van de meest behoeftigen en het verstrekken van goedkope leningen voor structurele maatregelen om reducties van de globale energiekost in woningen bezet door privé-personen en dienstig als hoofdverblijfplaats te bevorderen. Dit kan onder andere verwezenlijkt worden door gebruik te maken van derde-investeerdersmechanismen, zonder beperkingen wat betreft de in werking gestelde technologieën, de locaties van de projecten en de opdrachtgevers van deze projecten. Zij mag alle roerende, onroerende, financiële, commerciële en industriële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar maatschappelijke doel, of die bevorderlijk kunnen zijn voor dit maatschappelijke doel. Zij mag met name op alle manieren belang stellen in ondernemingen met een zelfde, een soortgelijk of een verwant doel. (art. 3 van de Statuten) 8. Maatschappelijk kapitaal en aandeelhouders Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twee miljoen vijfhonderdduizend euro ( ), vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen zonder aanduiding van de nominale waarde. Het maatschappelijk kapitaal is volledig ingetekend door de Federale Investeringsmaatschappij (nu genoemd de Federale Investerings- en Participatiemaatschappij). Het kapitaal kan later in één of meer malen worden verhoogd of verlaagd bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders, die beslist zoals vereist is voor een wijziging van de statuten. (art. 6 van de Statuten) In het kader van een kapitaalverhoging door inschrijving in geld worden de nieuwe aandelen bij voorkeur aangeboden aan de aandeelhouders naar verhouding van de aandelen die zij bezitten. De algemene vergadering kan mits inachtneming van artikel 596 Wetboek van vennootschappen dit voorkeurrecht beperken of opheffen. (art. 7 van de Statuten) De algemene vergadering kan met inachtneming van de voorschriften vereist voor een statutenwijziging, aan de raad van bestuur de bevoegdheid toekennen, voor een periode van vijf (5) jaar, om het maatschappelijk kapitaal in één of meer malen tot een bedrag dat zij bepaalt te verhogen. Deze toelating is hernieuwbaar. De betrokken beslissing moet bij uittreksel gepubliceerd worden in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad en moet het bedrag van het toegestane kapitaal vermelden. De algemene vergadering kan aan de raad van bestuur de bevoegdheid toekennen, in geval van een kapitaalverhoging in het kader van het toegestane kapitaal, in het belang van de vennootschap en mits vervulling van de voorwaarden vermeld in artikel 596 van het Wetboek van vennootschappen, om het voorkeurrecht van de aandeelhouders te beperken of op te heffen. (art. 8 van de Statuten) Alle aandelen zijn en blijven op naam. In de maatschappelijke zetel wordt een aandelenregister bijgehouden. De eigendom van een aandeel op naam wordt bewezen door de inschrijving in het betrokken register. Van die inschrijving worden certificaten, ondertekend door twee bestuurders aan de aandeelhouders afgegeven. Voor wat betreft de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten erkent de vennootschap slechts één eigenaar per aandeel. 13

14 Indien verscheidene personen rechten laten gelden op een aandeel kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele persoon als eigenaar van die aandeel ten aanzien van de vennootschap is aangewezen. De overdracht van de aandelen op naam geschiedt door een verklaring van overdracht ingeschreven in het register overeenkomstig artikel 504 van het Wetboek van vennootschappen. De rechten en verplichtingen verbonden aan een aandeel, volgen dit aandeel ongeacht in wiens handen dit zich bevindt. De aandeelhouders kunnen slechts aangesproken worden voor het verlies van hun aandelen. De eigendom van een aandeel brengt van rechtswege de onderwerping aan de onderhavige statuten en de beslissingen van de algemene vergadering met zich mee. (art. 9 van de statuten) IV. GEGEVENS OVER HET VERMOGEN, DE FINANCIELE TOESTAND EN DE RESULTATEN VAN DE UITGEVER De Uitgever is een Naamloze Vennootschap van publiek recht opgericht bij notariële akte van 10 maart Op de datum van dit prospectus zijn er geen jaarrekeningen bij de Uitgever. De vennoten van de Uitgever zoeken vooral de verwezenlijking van het maatschappelijk doel en streven slechts een beperkte vermogenswinst na. Het maatschappelijk boekjaar loopt van één januari tot éénendertig december. Na het afsluiten van het maatschappelijk boekjaar, stelt de raad van bestuur een inventaris op, alsmede een jaarrekening en een verslag over zijn beleid, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. De jaarrekening, het verslag van de Raad van Bestuur en, desgevallend, het verslag van de commissaris(sen) worden samen met de oproeping van de jaarvergadering aan de aandeelhouders bezorgd. Het batig saldo, na aftrek van de lasten, algemene kosten, provisies en nodige afschrijvingen, vormt de nettowinst die mag worden verdeeld. Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van tenminste vijf procent (5%) afgenomen voor de vorming van een wettelijk reservefonds. De verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het wettelijk reservefonds tien procent (10%) van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt. De algemene vergadering bepaalt de bestemming van het saldo op voorstel van de Raad van Bestuur. De algemene vergadering kan beslissen het saldo, geheel of gedeeltelijk, te reserveren. De Raad van Bestuur kan overeenkomstig artikel 618 Wetboek van vennootschappen beslissen op het resultaat van het boekjaar interim-dividenden uit te keren. In geval van ontbinding van de vennootschap, beschikt de algemene vergadering over de meest uitgebreide bevoegdheden in het kader van de vereffening van de vennootschap, de keuze van de vereffenaars en de bepaling van hun bevoegdheden. Na betaling van alle schulden, lasten en kosten verbonden aan de vereffening, of een eventuele consignatie van de betrokken sommen, wordt het netto-actief verdeeld over de aandeelhouders naar verhouding van de aandelen die zij bezitten. V. GEGEVENS OVER BESTUUR, LEIDING EN TOEZICHT VAN DE UITGEVER 1. Hoedanigheid van vennoot Zijn vennoten: de stichters van de vennootschap, met name de Federale Investeringsmaatschappij (nu genoemd de Federale Investerings- en Participatiemaatschappij); 2. Raad van Bestuur De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur bestaande uit 8 leden, benoemd voor een verlengbare termijn van zes jaar. Met uitzondering van de in lid twee bedoelde leden, zijn er evenveel Nederlandstalige als Franstalige leden, met uitzondering van de voorzitter. 14

15 Elke Gewestregering wordt uitgenodigd een lid van de Raad van Bestuur voor te dragen. Het bestuursmandaat wordt, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, gratis uitgeoefend. De leden van de raad worden door de Koning benoemd bij een in Ministerraad overlegd besluit. Zij kunnen worden afgezet volgens dezelfde procedure. Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, zijnde een natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van deze opdracht namens en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger is onderworpen aan dezelfde voorwaarden en heeft dezelfde aansprakelijkheden, zowel op burgerlijk als op strafrechtelijk vlak, als zou hij het mandaat in eigen naam en voor eigen rekening uitgeoefend hebben, zonder evenwel afbreuk te doen aan de solidaire aansprakelijkheid van de vennootschap die hij vertegenwoordigt. Deze kan slechts zijn vaste vertegenwoordiger ontslaan indien hij tegelijkertijd een nieuwe vaste vertegenwoordiger aanduidt. De benoeming en het ontslag van de vaste vertegenwoordiger worden aan dezelfde regels inzake openbaarmaking onderworpen als zou hij zijn functie in eigen naam en voor eigen rekening uitoefenen. De rechtspersoon die tot bestuurder wordt benoemd, wordt als Nederlandstalig of Franstalig beschouwd, naar gelang de taalrol van de vertegenwoordiger. Derden kunnen de rechtvaardiging van de betrokken machten niet opeisen: de loutere benoeming tot vertegenwoordiger of gedelegeerde van de rechtspersoon volstaat. (art. 12 van de statuten) De leden van de Raad van Bestuur zijn: Bernard Mazijn, Voorzitter Luc Mabille, Onder-Voorzitter Wilfried Bieseman, Lid van de Raad van Bestuur Antoine de Borman, Lid van de Raad van Bestuur Maria-Isabella Detand, Lid van de Raad van Bestuur Isabel Haest, Gedelegeerd Bestuurder Hugues Latteur, Lid van de Raad van Bestuur Alexandre Lesiw, Lid van de Raad van Bestuur 3. Raad van Wijzen De Raad van Bestuur richt een Raad van Wijzen op en regelt er de werking van overeenkomstig de bepalingen van het beheerscontract afgesloten tussen de Staat en de vennootschap. De Raad van Wijzen telt maximum 20 leden en is o.m. samengesteld uit vertegenwoordigers van de energiesector, het Sociaal Stookoliefonds, het Fonds voor Gas en Elektriciteit, de representatieve organisaties van de werkgevers uit de bouwsector, de representatieve organisaties van de werknemers, de OCMW s, de steden en gemeenten, en de financiële sector. De Raad van wijzen verleent advies aan de Raad van Bestuur betreffende alle aangelegenheden die betrekking hebben op de door het Fonds verleende diensten en de voor het Fonds vastgestelde doelstellingen. De Raad geeft zijn advies op verzoek van de Raad van Bestuur of op initiatief van de Raad zelf. De Raad kan punten op de agenda van de Raad van Bestuur plaatsen. 4. Controle Het toezicht op de financiële toestand, de jaarrekeningen en de regelmatigheid van de transacties die in de jaarrekeningen moeten worden opgenomen, wordt toevertrouwd aan één of meer commissarissen benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en legt een vergoeding vast met inachtneming van de controlenormen van het I.B.R. 15

16 De commissarissen hebben collectief of individueel het recht onbeperkt controle en toezicht te houden op alle verrichtingen van de vennootschap. Hiertoe hebben zij in de ruimten van de vennootschap inzage van de boeken, de briefwisseling, de notulen en in het algemeen alle geschreven documenten van de vennootschap. (art. 27 uit de Statuten) 1. Het «Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost staat onder het toezicht van de minister tot wiens bevoegdheid het Leefmilieu behoort, de minister tot wiens bevoegdheid de Duurzame Ontwikkeling behoort, de minister tot wiens bevoegdheid de Energie behoort en de minister tot wiens bevoegdheid de Maatschappelijke Integratie, onverminderd de bevoegdheden van de Minister van Financiën en de minister bevoegd voor de Federale Investeringsmaatschappij in de materies die hen betreffen. Dit toezicht wordt uitgevoerd door een regeringscommissaris die op de naleving van de wet, de statuten en het beheerscontract toeziet. 2. Bij een in de Ministerraad overlegd besluit, benoemt de Koning een regeringscommissaris bij de vennootschap. De regeringscommissaris brengt aan de in 1 bedoelde ministers verslag uit. 3. De regeringscommissaris wordt op alle vergaderingen van de bestuursorganen uitgenodigd, waarin hij met raadgevende stem zetelt. Op elk moment kan hij, zonder verplaatsing, kennis nemen van alle boeken en documenten van de vennootschap. Hij kan alle inlichtingen aan haar beheerders, agenten en beambten vragen en kan ook alle verificaties uitvoeren die hij noodzakelijk acht. Elk trimester geeft de raad van bestuur hem een stand van het vermogen opgemaakt volgens het schema van de balans en de resultatenrekeningen. 4. De regeringscommissaris kan elke beslissing van de bestuursorganen die volgens hem in strijd is met de wet, de statuten of het beheerscontract schorsen en voorleggen aan de minister tot wiens bevoegdheid het Leefmilieu en de minister tot wiens bevoegdheid de Duurzame Ontwikkeling behoort. Hiervoor beschikt hij over een termijn van vier volle dagen vanaf de datum van de vergadering waarop de beslissing werd genomen voor zover hij er regelmatig voor opgeroepen is geweest en, indien dit niet het geval is, vanaf de dag waarop hij er kennis van heeft genomen. De beslissing kan slechts worden uitgevoerd indien de betrokken minister er zich binnen acht volle dagen, te rekenen vanaf het einde van de schorsingstermijn, niet tegen verzet heeft. De regeringscommissaris brengt de andere ministers bedoeld in paragraaf 1 op de hoogte over elke aangelegenheid die onder hun bevoegdheid valt. 5. De regeringscommissaris zal vóór 31 maart van elk jaar een rapport opmaken ten behoeve van de federale regering waarin hij verslag uitbrengt over de aanwending en de verdeling van de middelen van het Fonds ter reductie van de globale energiekost in het afgelopen kalenderjaar, waarbij in het bijzonder aandacht wordt besteed aan de vraag van het publiek naar dergelijke structurele maatregelen met het oog op het bevorderen van reducties van de globale energiekost en naar de verstrekking van goedkope leningen alsook aan de kwaliteit van de projecten die aan het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost zijn voorgelegd. (art. 28 uit de Statuten) De regeringscommissaris is: Kris De Witte 16

17 BIJLAGE 1: VORM VAN CERTIFICAAT VAN NOMINATIEVE INSCHRIJVING Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost (naamloze vennootschap van publiek recht) onvoorwaardelijk en onherroepelijk gewaarborgd door het Koninkrijk België EUR 3,92 % nominatieve obligaties, terugbetaalbaar op 16 februari 2012 ISIN BE CERTIFICAAT VAN NOMINATIEVE INSCHRIJVING NR. < > M < > < >straat < > is ingeschreven in het register van obligatiehouders van het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost voor een bedrag van < > EUR (< > euro) ter vertegenwoordiging van < > obligatie(s) van 500 EUR van de uitgifte van EUR 3,92% nominatieve obligaties, terugbetaalbaar op 16 februari 2012, waarvan de kenmerken zijn opgenomen in het uitgifteprospectus van 15 januari 2007 Brussel, < > 2007 Voor de bestuurder De Permanente vertegenwoordiger < > 17

18 MAATSCHAPPELIJKE ZETEL VAN DE UITGEVER Fonds ter reductie van de globale energiekost Louizalaan 54, Bus 1 B-1050 Brussel LOKETBANKEN KBC Bank Havenlaan Brussel Dexia Bank Pachecolaan Brussel CBC Banque Grote Markt Brussel Fortis Bank Warandeberg Brussel ING Financial Markets Marnixlaan Brussel Centea Mechelsesteenweg Antwerpen 18

SOVAL INVEST NV INFORMATIE MEMORANDUM

SOVAL INVEST NV INFORMATIE MEMORANDUM SOVAL INVEST NV Naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te [ ] INFORMATIE MEMORANDUM met betrekking tot een private plaatsing van obligaties met een duurtijd van 5 jaar en een jaarlijkse intrestvoet

Nadere informatie

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 UITGIFTE VAN 250.000.000 EUR CONVERTEERBARE OBLIGATIES TERUGBETAALBAAR IN 2009 MET OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur

Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur Statuten FNIP vzw Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur Artikel 1 - De vereniging wordt genoemd "Federatie van Nationale en Internationale Postzegelhandelaren" vzw, afgekort, FNIP vzw. Artikel 2 -

Nadere informatie

PRIVACY TRAINING CENTER Oprichtingsakte

PRIVACY TRAINING CENTER Oprichtingsakte PRIVACY TRAINING CENTER Oprichtingsakte De ondergetekenden: zijn samengekomen op 8 juni 2016 en overeengekomen een vereniging zonder winstoogmerk op te richten, overeenkomstig de Wet van 27 juni 1921 zoals

Nadere informatie

F L U X Y S Naamloze Vennootschap. Kunstlaan Brussel BTW BE RPR Brussel

F L U X Y S Naamloze Vennootschap. Kunstlaan Brussel BTW BE RPR Brussel F L U X Y S Naamloze Vennootschap Kunstlaan 31-1040 Brussel BTW BE 0402 954 628 RPR Brussel UITTREKSEL VAN DE BIJEENROEPING VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 9 MEI 2006 Voorstel om de statuten

Nadere informatie

Statuten Lubko vzw. 1 De vereniging heeft tot doel de beoefening en bevordering van korfbal.

Statuten Lubko vzw. 1 De vereniging heeft tot doel de beoefening en bevordering van korfbal. Statuten Lubko vzw Titel I NAAM - ZETEL - DOEL DUUR Artikel 1 1 De vereniging wordt genoemd Korfbalclub Lubko, afgekort Lubko. 2 Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen,

Nadere informatie

GECOÖRDINEERDE STATUTEN

GECOÖRDINEERDE STATUTEN GECOÖRDINEERDE STATUTEN Statuten van de vzw Interdiocesane Dienst voor het Katholiek Godsdienstonderwijs zoals gewijzigd door de algemene vergadering op 11 september 2003. N. 4999 [S-C 46030] Interdiocesane

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS naamloze vennootschap Researchdreef 60, 1070 Brussel Ondernemingsnr. 0403.053.608 (RPR Brussel) ("UCB NV") OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS De aandeelhouders worden

Nadere informatie

VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W.

VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W. VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W. Deze statuten zijn een voorbeeld van hoe statuten van een vereniging zonder winstoogmerk er zouden kunnen uitzien. Wettelijk moeten er enkel een bepaald aantal minimumvermeldingen

Nadere informatie

Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/

Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/ Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/ 19/06/2013 Titel I: Benaming Zetel Doel Duur Artikel 1: De vereniging draagt als naam Gentse Amateurtheaters vereniging

Nadere informatie

Art. 1.: De vereniging draagt de naam: Olympia Badmintonclub, vereniging zonder winstoogmerk, afgekort: "Olympia B.C.", v.z.w.

Art. 1.: De vereniging draagt de naam: Olympia Badmintonclub, vereniging zonder winstoogmerk, afgekort: Olympia B.C., v.z.w. Olympia Badmintonclub Vereniging zonder winstoogmerk Oogststraat 1A bus 6B 2600 Berchem Verenigingsnummer : 865787 Ondernemingsnummer : 433509034 Tel. : 03/440.34.19 e-mail : cornelis.vanlaer@skynet.be

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap)

OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap) 1 OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap) TUSSEN : De naamloze vennootschap naar Belgisch recht,, met maatschappelijke zetel te, en ingeschreven bij de Kruispuntbank der Ondernemingen

Nadere informatie

VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W.

VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W. VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W. Deze statuten zijn een voorbeeld van hoe statuten van een vereniging zonder winstoogmerk er zouden kunnen uitzien. Wettelijk moeten er enkel een bepaald aantal minimumvermeldingen

Nadere informatie

CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap)

CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap) CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap) RPR Griffie van de Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel Brussel BTW BE-0448.332.911 -------------------------------

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

KBC BANK Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel. BTW BE (RPR Brussel)

KBC BANK Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel. BTW BE (RPR Brussel) KBC BANK Naamloze Vennootschap Havenlaan 2-1080 Brussel BTW BE 0462.920.226 (RPR Brussel) Oproeping tot de Jaarvergadering en de Buitengewone Algemene Vergadering van KBC Bank NV die zullen plaatsvinden

Nadere informatie

STATUTEN VZW LET US CHANGE ETHIOPIË ADRES: MINNEVELD 13, 3000 L EUVEN ONDERNEMINGSNUMMER: 0836.951.434 GERECHTERLIJK ARRONDISSEMENT: LEUVEN

STATUTEN VZW LET US CHANGE ETHIOPIË ADRES: MINNEVELD 13, 3000 L EUVEN ONDERNEMINGSNUMMER: 0836.951.434 GERECHTERLIJK ARRONDISSEMENT: LEUVEN STATUTEN VZW LET US CHANGE ETHIOPIË VZW LET US CHANGE ETHIOPIË ADRES: MINNEVELD 13, 3000 L EUVEN ONDERNEMINGSNUMMER: 0836.951.434 GERECHTERLIJK ARRONDISSEMENT: LEUVEN I. NAAM // ADRES // DOEL // DUUR Statuten

Nadere informatie

Ondernemingsnummer: 0458.430.512 BTW nr BE 458.430.512. (de "Vennootschap") OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Ondernemingsnummer: 0458.430.512 BTW nr BE 458.430.512. (de Vennootschap) OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS KEYWARE TECHNOLOGIES Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan Ikaros Business Park Ikaroslaan 24 1930 Zaventem Ondernemingsnummer: 0458.430.512 BTW nr BE 458.430.512

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING AGFA-GEVAERT NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING Op de Buitengewone Algemene Vergadering van 26 april 2005

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Turnhout

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Turnhout NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout TOELICHTING Buitengewone Algemene Vergadering te houden op donderdag 14 november

Nadere informatie

SOLVAY NV Maatschappelijke zetel : Ransbeekstraat 310,1120 Brussel RPR Brussel 0403.091.220 VERDUIDELIJKENDE NOTA

SOLVAY NV Maatschappelijke zetel : Ransbeekstraat 310,1120 Brussel RPR Brussel 0403.091.220 VERDUIDELIJKENDE NOTA SOLVAY NV Maatschappelijke zetel : Ransbeekstraat 310,1120 Brussel RPR Brussel 0403.091.220 VERDUIDELIJKENDE NOTA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 13 MEI 2014 Deze nota werd opgesteld in toepassing

Nadere informatie

INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES

INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES VOLMACHT Ondergetekende, 1. Rechtspersoon: Maatschappelijke benaming en rechtsvorm: Maatschappelijke zetel: Geldig vertegenwoordigd door: Wonende te: of 2. Natuurlijke persoon: Familienaam: Voornaam: Woonplaats:

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS KEYWARE TECHNOLOGIES Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan Ikaros Business Park Ikaroslaan 24 1930 Zaventem Ondernemingsnummer: RPR 0458.430.512 (Brussel)

Nadere informatie

NV BEKAERT SA. Naamloze Vennootschap te 8550 Zwevegem (België) Bekaertstraat 2. BTW BE RPR Kortrijk

NV BEKAERT SA. Naamloze Vennootschap te 8550 Zwevegem (België) Bekaertstraat 2. BTW BE RPR Kortrijk NV BEKAERT SA Naamloze Vennootschap te 8550 Zwevegem (België) Bekaertstraat 2 BTW BE 0405.388.536 RPR Kortrijk OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS De aandeelhouders, de

Nadere informatie

PBO. Statuten. Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen v.z.w. HOOFDSTUK I Benaming, zetel, duur en doel

PBO. Statuten. Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen v.z.w. HOOFDSTUK I Benaming, zetel, duur en doel PBO Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen v.z.w. Directie Statuten HOOFDSTUK I Benaming, zetel, duur en doel Artikel 1 De vereniging draagt de naam : "Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen",

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 9 DECEMBER 2013

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 9 DECEMBER 2013 RETAIL ESTATES Naamloze Vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch Recht Zetel: Industrielaan 6, 1740 Ternat Ondernemingsnummer: 0434.797.847 (Brussel) (de Vennootschap ) OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE

Nadere informatie

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder.

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder. vzw Zevenbunder, NIEUWE STATUTEN Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008 De statuten van de vzw worden gewijzigd door de volledige vervanging van de teksten, zoals gepubliceerd

Nadere informatie

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, titel III, hoofdstuk II, afdeling III, onderafdeling 4. Ondernemingen die investeren in een raamovereenkomst voor de productie van een audiovisueel werk Art. 194ter.

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV die in Brussel zal worden gehouden op 30 maart 2011 MODEL VAN VOLMACHT

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV die in Brussel zal worden gehouden op 30 maart 2011 MODEL VAN VOLMACHT Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV die in Brussel zal worden gehouden op 30 maart 2011 MODEL VAN VOLMACHT Indien u zich op deze Vergadering wenst te laten vertegenwoordigen,

Nadere informatie

1. Verslag van de Raad van Bestuur dd. 07/09/2010 dat de omstandige verantwoording inhoudt van het

1. Verslag van de Raad van Bestuur dd. 07/09/2010 dat de omstandige verantwoording inhoudt van het Etn. Franz Colruyt Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Edingensesteenweg, 196 1500 Halle BTW BE 0400.378.485 RPR Brussel De aandeelhouders worden uitgenodigd tot een Buitengewone Algemene Vergadering

Nadere informatie

OPROEPING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TE HOUDEN OP 18 DECEMBER 2013 VANAF 17 UUR

OPROEPING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TE HOUDEN OP 18 DECEMBER 2013 VANAF 17 UUR RealDolmen Naamloze vennootschap A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen BTW BE / RPR 0429.037.235 Brussel (België) OPROEPING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TE HOUDEN OP 18 DECEMBER

Nadere informatie

STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS

STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS 1. Naam, zetel, doel en duur van de vereniging. Artikel 1: De vereniging draagt de naam VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS, afgekort VOR. Artikel 2: De zetel

Nadere informatie

TITEL I.- NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR

TITEL I.- NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR TITEL I.- NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR 1 2 3 4 De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam "ACADEMIA OPHTHALMOLOGICA BELGICA", in het kort "AOB". Beide namen mogen afzonderlijk worden gebruikt. De zetel

Nadere informatie

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP 1 AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP Heden, [ ] tweeduizend veertien, verscheen voor mij, mr. Marcel Dirk Pieter Anker, notaris te Amsterdam: [ ]. De comparant verklaarde dat

Nadere informatie

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING Ondergetekende: naam en voornaam / (vennootschaps)naam: adres / zetel: eigenaar van: aandelen van de vennootschap; en/of eigenaar van: warrants

Nadere informatie

"ECODIS" in vereffening Naamloze vennootschap. Brechtsebaan 30 2900 Schoten. RPR (Antwerpen) 0478.049.157 BTW BE 0478.049.157. (de "Vennootschap")

ECODIS in vereffening Naamloze vennootschap. Brechtsebaan 30 2900 Schoten. RPR (Antwerpen) 0478.049.157 BTW BE 0478.049.157. (de Vennootschap) "ECODIS" in vereffening Naamloze vennootschap Brechtsebaan 30 2900 Schoten RPR (Antwerpen) 0478.049.157 BTW BE 0478.049.157 (de "Vennootschap") De vereffenaar van de Vennootschap nodigt u bij deze graag

Nadere informatie

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments...

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments... Page 1 of 5 Home > Résultats de la recherche > Circulaires > Circulaire nr. Ci.RH.231/532.259 (AAFisc Nr. 3/2013) dd. 25.01.2013 Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Personenbelasting

Nadere informatie

VOLMACHT VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN PINGUIN NV VAN 18 JULI

VOLMACHT VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN PINGUIN NV VAN 18 JULI VOLMACHT VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN PINGUIN NV VAN 18 JULI 2013 1. Ondergetekende : (volledige naam van de aandeelhouder - en eventueel rechtsvorm -) (volledig adres van de aandeelhouder)

Nadere informatie

(adres) eigenaar mede-eigenaar - vruchtgebruiker - naakte eigenaar pandgevende eigenaar pandhouder (2)(3)

(adres) eigenaar mede-eigenaar - vruchtgebruiker - naakte eigenaar pandgevende eigenaar pandhouder (2)(3) Volmacht (1) Ondergetekende (naam)..... (adres)...... eigenaar mede-eigenaar - vruchtgebruiker - naakte eigenaar pandgevende eigenaar pandhouder (2)(3) van... aandelen op naam - aandelen aan toonder (2)

Nadere informatie

Statuten. Artikel 1. Artikel 2

Statuten. Artikel 1. Artikel 2 Statuten Artikel 1 De vereniging draagt de naam Koninklijke Vlaamse Vereniging voor Preventie en Bescherming, afgekort Prebes, vereniging zonder winstoogmerk. Deze afkorting mag zij gebruiken in haar betrekkingen

Nadere informatie

Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort

Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort Naam en zetel. Artikel 1. 1. De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 22 APRIL 2014

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 22 APRIL 2014 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

Tax shelter voor startende ondernemingen

Tax shelter voor startende ondernemingen Newsflash Tax shelter voor startende ondernemingen Via de tax shelter wil de Federale overheid natuurlijke personen fiscaal aanmoedigen om risicokapitaal te verschaffen aan startende ondernemingen binnen

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 22 APRIL 2014

OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 22 APRIL 2014 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

V O L M A C H T. Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)..... met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel)...

V O L M A C H T. Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)..... met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel)... V O L M A C H T Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)...... of met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel).... en ter zake overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS)

STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS) STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS) I. Rechtsvorm, benaming, maatschappelijke zetel, duur, doel artikel 1: rechtsvorm - benaming De vereniging is opgericht als een vereniging zonder

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 1 JUNI 2017

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 1 JUNI 2017 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

KBC Bank Naamloze Vennootschap

KBC Bank Naamloze Vennootschap KBC Bank Naamloze Vennootschap Havenlaan 2, 1080 BRUSSEL BTW BE 0462.920.226 R.P.R. Brussel Jaarvergadering van de aandeelhouders van woensdag 24 april 2013, gehouden in de zetel te Havenlaan 2, 1080 Brussel

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 ARGENTA FUND OF FUNDS De vennootschap ARGENTA FUND OF FUNDS (hierna de vennootschap genoemd) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

AKTE VAN OPRICHTING STICHTING HET MEERLANDENFONDS. De comparant verklaart een stichting op te richten, die wordt geregeerd door de volgende

AKTE VAN OPRICHTING STICHTING HET MEERLANDENFONDS. De comparant verklaart een stichting op te richten, die wordt geregeerd door de volgende AKTE VAN OPRICHTING STICHTING HET MEERLANDENFONDS De comparant verklaart een stichting op te richten, die wordt geregeerd door de volgende S T A T U T E N : Naam. Zetel. Artikel 1. De stichting draagt

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE IN KADER VAN ARTIKEL 582 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN 4ENERGY INVEST NV GEVESTIGD

Nadere informatie

Akte Oprichting gecoördineerde versie

Akte Oprichting gecoördineerde versie Akte Oprichting gecoördineerde versie Benaming: OVED: Overlegplatform voor energiedeskundigen Rechtsvorm: Vereniging zonder Winstoogmerk Zetel: 9050 Gentbrugge, Kerkstraat 108 TITEL 1 NAAM ZETEL DOEL -

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN

STATUTEN STICHTING MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN 20140163 1 STATUTEN STICHTING MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN doorlopende tekst van de statuten van de stichting: Stichting Meesman Beleggingsfondsen (vóór statutenwijziging genaamd: Stichting Bewaarder Meesman

Nadere informatie

LUX INTERNATIONAL STRATEGY BELGISCHE BIJLAGE VAN JUNI 2005 AAN HET PROSPECTUS VAN JULI 2004 EN ZIJN AANHANGSEL VAN AUGUSTUS 2004

LUX INTERNATIONAL STRATEGY BELGISCHE BIJLAGE VAN JUNI 2005 AAN HET PROSPECTUS VAN JULI 2004 EN ZIJN AANHANGSEL VAN AUGUSTUS 2004 LUX INTERNATIONAL STRATEGY BELGISCHE BIJLAGE VAN JUNI 2005 AAN HET PROSPECTUS VAN JULI 2004 EN ZIJN AANHANGSEL VAN AUGUSTUS 2004 BIJKOMENDE INLICHTINGEN VOOR BELGISCHE INWONERS Belangrijke opmerking :

Nadere informatie

VZW BBSF - FSBB. De statuten werden aangepast door de beslissing van de Algemene Vergadering van 21/11/2013.

VZW BBSF - FSBB. De statuten werden aangepast door de beslissing van de Algemene Vergadering van 21/11/2013. VZW BBSF - FSBB De statuten werden aangepast door de beslissing van de Algemene Vergadering van 21/11/2013. TITEL I: NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR Artikel 1 - Naam De vereniging draagt de naam Belgische Bowlingsport

Nadere informatie

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt:

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt: De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt: Artikel 1 Dit decreet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 107quater van de Grondwet. Artikel 2 Bij het Ministerie

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 604 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN INHOUDSTAFEL

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 604 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN INHOUDSTAFEL Real Software, afgekort Real Naamloze Vennootschap Prins Boudewijnlaan 26, 2550 Kontich Register van Rechtspersonen onder Ondernemingsnummer RPR 0429.037.235 Kanton Kontich, Arrondissement Antwerpen BIJZONDER

Nadere informatie

Ondernemingsnummer 0458.623.918 (RPR Antwerpen) BTW: BE 0458.623.918

Ondernemingsnummer 0458.623.918 (RPR Antwerpen) BTW: BE 0458.623.918 Naamloze Vennootschap Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch recht of openbare Vastgoedbevak naar Belgisch recht Uitbreidingstraat 18 2600 Berchem Ondernemingsnummer 0458.623.918

Nadere informatie

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOLMACHTFORMULIER VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING Ondergetekende: naam en voornaam / (vennootschaps)naam: adres / zetel: eigenaar van: aandelen op naam 1 ; en/of eigenaar van: gedematerialiseerde aandelen

Nadere informatie

Vennootschapsvormen en de daaraan gekoppelde keuzes, en risico s. Bruno De Vuyst. VUB Starterseminarie 18 oktober 2007 NV: 61.500.

Vennootschapsvormen en de daaraan gekoppelde keuzes, en risico s. Bruno De Vuyst. VUB Starterseminarie 18 oktober 2007 NV: 61.500. MARX VAN RANST VERMEERSCH & PARTNERS The LAW FIRM that WORKS Vennootschapsvormen en de daaraan gekoppelde keuzes, en risico s VUB Starterseminarie 18 oktober 2007 Bruno De Vuyst MVV&P - 2007 Vereist aantal

Nadere informatie

INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012

INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012 Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012 Deze nota tracht de belangrijkste

Nadere informatie

UNITED ANODISERS Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Drukpersstraat 4, B-1000 Brussel KBO: (RPR Brussel) OPROEPING

UNITED ANODISERS Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Drukpersstraat 4, B-1000 Brussel KBO: (RPR Brussel) OPROEPING UNITED ANODISERS Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Drukpersstraat 4, B-1000 Brussel KBO: 0448.204.633 (RPR Brussel) OPROEPING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING De raad van bestuur van de naamloze

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS

SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS II SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS Op datum van 30 september 2005 over de uitgifte van maximum EUR 41.075.000 vertegenwoordigd door maximum 132.500 obligaties met een nominale waarde van maximum EUR 310

Nadere informatie

PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR (Hierna, de Vennootschap )

PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR (Hierna, de Vennootschap ) PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256 (Hierna, de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 604 VAN HET

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VGP NV Spinnerijstraat 12 9240 Zele Ondernemingsnummer 0887.216.042 (RPR Gent, afdeling Dendermonde) BTW BE 0887.216.042 www. vgpparks.eu (de Vennootschap ) OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

I. Kapitaalverhoging met publieke uitgifte voorbehouden aan het personeel, uit kracht van artikel 609 van het Wetboek van Vennootschappen.

I. Kapitaalverhoging met publieke uitgifte voorbehouden aan het personeel, uit kracht van artikel 609 van het Wetboek van Vennootschappen. Etn. Fr. Colruyt NV Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Edingensesteenweg, 196 1500 Halle BTW-BE-0400.378.485 RPR Brussel De aandeelhouders worden uitgenodigd tot een Buitengewone Algemene Vergadering

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 12 AUGUSTUS 2014

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 12 AUGUSTUS 2014 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

Document te versturen aan Befimmo CommVA ten laatste op 19 april 2012. STEMMEN PER CORESPONDENTIE

Document te versturen aan Befimmo CommVA ten laatste op 19 april 2012. STEMMEN PER CORESPONDENTIE Document te versturen aan Befimmo CommVA ten laatste op 19 april 2012. STEMMEN PER CORESPONDENTIE De ondergetekende: Natuurlijk persoon Naam en voornaam: Woonplaats : OF Rechtspersoon Maatschappelijke

Nadere informatie

LOTUS BAKERIES NV OPROEPING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

LOTUS BAKERIES NV OPROEPING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING LOTUS BAKERIES NV OPROEPING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING De raad van bestuur heeft het genoegen de aandeelhouders en de houders van warrants van Lotus Bakeries NV uit te nodigen tot de Gewone

Nadere informatie

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen 7 september 2015 Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen Deze checklist heeft betrekking op rechtstreekse investeringen in een Startersvennootschap.

Nadere informatie

VOLLEDIGE EN DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR EUROCOMMERCIAL PROPERTIES

VOLLEDIGE EN DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR EUROCOMMERCIAL PROPERTIES 1 VOLLEDIGE EN DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR EUROCOMMERCIAL PROPERTIES STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Ministerie van Justitie Onderwerp Wet betreffende de certificatie van effecten uitgegeven door handelsvennootschappen. Datum 15 juli 1998 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen

Nadere informatie

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel)

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) VOLMACHT gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 10 MEI 2016 BIJ TE WONEN

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 10 MEI 2016 BIJ TE WONEN F L U X Y S B E L G I U M Naamloze Vennootschap Kunstlaan 31-1040 Brussel BTW BE 0402 954 628 RPR Brussel OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 10 MEI 2016 BIJ TE WONEN De raad van bestuur van

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout VOLMACHT Buitengewone Algemene Vergadering te houden op dinsdag 14 december 2010

Nadere informatie

GREENYARD Naamloze Vennootschap Strijbroek Sint-Katelijne-Waver RPR Antwerpen, afdeling Mechelen BTW BE

GREENYARD Naamloze Vennootschap Strijbroek Sint-Katelijne-Waver RPR Antwerpen, afdeling Mechelen BTW BE GREENYARD Naamloze Vennootschap Strijbroek 10 2860 Sint-Katelijne-Waver RPR Antwerpen, afdeling Mechelen BTW BE 0402.777.157 VOLMACHT VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 15 SEPTEMBER 2017 1 Ondergetekende

Nadere informatie

Artikel 4 Het maatschappelijk jaar valt samen met het kalenderjaar.

Artikel 4 Het maatschappelijk jaar valt samen met het kalenderjaar. Benaming: Rechtsvorm: Zetel : Ondernemingsnr.: Voorwerp akte: Vlaams Genootschap van Santiago de Compostela Verening zonder winstoogmerk Varkensstraat 6 2800 Mechelen 430.947.739 NIEUWE STATUTEN - RAAD

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen van dinsdag

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor van aandelen Telegraaf Media Groep N.V.

Stichting Administratiekantoor van aandelen Telegraaf Media Groep N.V. Doorlopende tekst van de statuten van Stichting Administratiekantoor van aandelen Telegraaf Media Groep N.V., gevestigd zoals deze luiden na het verlijden van de akte houdende partiële statutenwijziging,

Nadere informatie

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING Ondergetekende: naam en voornaam / (vennootschaps)naam: adres / zetel: eigenaar van: aandelen van de vennootschap; en/of eigenaar van: warrants

Nadere informatie

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING Ondergetekende: naam en voornaam / (vennootschaps)naam: adres / zetel: eigenaar van: aandelen van de vennootschap; en/of eigenaar van: warrants

Nadere informatie

OPROEPINGSBERICHT VOOR GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

OPROEPINGSBERICHT VOOR GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING Burgerlijke vennootschap met de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen Zetel van de vennootschap: Philipssite 5 bus 10, 3001 Leuven RPR Leuven 0464.965.639 OPROEPINGSBERICHT VOOR GEWONE EN

Nadere informatie

UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen De Gerlachekaai 20 te 2000 Antwerpen BTW BE 0860 409 202 RPR Antwerpen UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

Om geldig te zijn, zal deze volmacht uiterlijk op donderdag 5 juni 2014 in ons bezit moeten zijn VOLMACHT. Naam en voornaam Adres

Om geldig te zijn, zal deze volmacht uiterlijk op donderdag 5 juni 2014 in ons bezit moeten zijn VOLMACHT. Naam en voornaam Adres Om geldig te zijn, zal deze volmacht uiterlijk op donderdag 5 juni 2014 in ons bezit moeten zijn Ik, ondergetekende Naam en voornaam Adres VOLMACHT eigena(a)r(es) van aandelen van de Naamloze Vennootschap

Nadere informatie

- 1 - STICHTING BEHEER SNS REAAL

- 1 - STICHTING BEHEER SNS REAAL - 1 - STATUTEN VAN STICHTING BEHEER SNS REAAL PHK/6006588/10100283.dlt met zetel te Utrecht, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 30 september 2009 voor mr. M.A.J. Cremers, notaris

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT1 TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO 10 MEI 2017

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT1 TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO 10 MEI 2017 Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT1 TER ATTENTIE VAN DE

Nadere informatie

Oproeping buitengewone algemene vergadering van Arseus

Oproeping buitengewone algemene vergadering van Arseus Oproeping buitengewone algemene vergadering van Arseus Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Textielstraat 24, 8790 Waregem Btw BE 0890.535.026 RPR Kortrijk

Nadere informatie

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING Econocom Group SA/NV Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Marsveldplein 5, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel)

Nadere informatie

TITEL II: LEDEN ART. 5

TITEL II: LEDEN ART. 5 STATUTEN VAN DE FEITELIJKE VERENIGING RED MERCATORPARK Inhoud: Titel I : Omschrijving van de vereniging Titel II : Leden Titel III : Bestuur Titel IV : Algemene vergadering Titel V : Problemen binnen de

Nadere informatie

Volmacht te versturen aan Befimmo CommVA ten laatste op 19 april VOLMACHT

Volmacht te versturen aan Befimmo CommVA ten laatste op 19 april VOLMACHT Volmacht te versturen aan Befimmo CommVA ten laatste op 19 april 2012. VOLMACHT De ondergetekende: Natuurlijk persoon Naam en voornaam: Woonplaats : Rechtspersoon Maatschappelijke benaming en rechtsvorm:

Nadere informatie

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 9 MEI 2017 BIJ TE WONEN

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 9 MEI 2017 BIJ TE WONEN F L U X Y S B E L G I U M Naamloze Vennootschap Kunstlaan 31-1040 Brussel BTW BE 0402 954 628 RPR Brussel OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 9 MEI 2017 BIJ TE WONEN De raad van bestuur van

Nadere informatie

AGENDA EN VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

AGENDA EN VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING Econocom Group SE Europese vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: 5 Marsveldplein, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel) OPROEPING

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 TRIODOS SICAV I sicav naar Luxemburgse recht conform Richtlijn 85/611/EEG Route D Esch, 69, 1470 Luxemburg LUXEMBURG De informatie die in deze bijlage

Nadere informatie

TOELICHTING GEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op vrijdag 12 mei 2017 om uur CET

TOELICHTING GEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op vrijdag 12 mei 2017 om uur CET Naamloze vennootschap Maatschappelijke Zetel: Generaal de Wittelaan 11B, 2800 Mechelen, België Ondernemingsnummer BTW BE 0505.640.808 RPR Antwerpen, afdeling Mechelen TOELICHTING GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

DECREET. houdende oprichting van de naamloze vennootschap Mijnschade en Bemaling Limburgs Mijngebied

DECREET. houdende oprichting van de naamloze vennootschap Mijnschade en Bemaling Limburgs Mijngebied VLAAMS PARLEMENT DECREET houdende oprichting van de naamloze vennootschap Mijnschade en Bemaling Limburgs Mijngebied HOOFDSTUK I Algemene bepalingen Artikel 1 Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.

Nadere informatie

2.1. Definitie... 2 2.2. Alleen aandelen?... 2 2.3 Alleen inkopen?... 2 2.4. Alleen bestaande aandelen?... 3 2.5. Alleen in eigen naam?...

2.1. Definitie... 2 2.2. Alleen aandelen?... 2 2.3 Alleen inkopen?... 2 2.4. Alleen bestaande aandelen?... 3 2.5. Alleen in eigen naam?... Inhoudstafel Deel 1 - Inkoop van eigen aandelen 1. Inleiding... 1 2. Wat is een verkrijging van eigen aandelen?... 2 2.1. Definitie... 2 2.2. Alleen aandelen?... 2 2.3 Alleen inkopen?... 2 2.4. Alleen

Nadere informatie

(de Vennootschap ) I. GEWONE ALGEMENE VERGADERING

(de Vennootschap ) I. GEWONE ALGEMENE VERGADERING Wereldhave Belgium Comm. VA Commanditaire vennootschap op aandelen Openbare Vastgoedbeleggingsinstelling met Vast Kapitaal (Vastgoedbevak) naar Belgisch recht Medialaan 30, bus 6 1800 Vilvoorde Ondernemingsnummer

Nadere informatie

Maatschappelijke zetel: Urbain Britsierlaan 5 1030 Brussel ondernemingsnummer 0410 339989 GECOÖRDINEERDE STATUTEN

Maatschappelijke zetel: Urbain Britsierlaan 5 1030 Brussel ondernemingsnummer 0410 339989 GECOÖRDINEERDE STATUTEN Femma vzw Urbain Britsierslaan 5 1030 BRUSSEL (02) 246 51 11 femma@femma.be Femma vzw Maatschappelijke zetel: Urbain Britsierlaan 5 1030 Brussel ondernemingsnummer 0410 339989 GECOÖRDINEERDE STATUTEN De

Nadere informatie