As A Man Thinketh. Zoals We Denken. Voorwoord. Vertaald door Frank Berghuis

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "As A Man Thinketh. Zoals We Denken. Voorwoord. Vertaald door Frank Berghuis"

Transcriptie

1 Voorwoord James Allen As A Man Thinketh Zoals We Denken Dit kleine boekje (het resultaat van m editatie en ervaring) is niet bedoeld als een volledige verhandeling over het veel beschreven onderwerp, de kracht van gedachten. Het is eerder suggestief dan verklarend. Het heeft tot doel iedereen tot de ontdekking en het begrip te brengen dat iedereen de m aker van zichzelf is door de oprechtheid van gedachten die m en kiest en aanm oedigt. Dat de geest de m eesterwever is. Zowel voor de innerlijke aankleding van het karakter als de uiterlijke aankleding van om standigheden. En dat, als m en tot nog toe in onwetendheid en pijn heeft geweefd, dat nu kan doen in verlichting en blijdschap. James Allen ( ) Vertaald door Frank Berghuis 2

2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Gedachten En Karakter Hoofdstuk Pagina Voorwoord 2 1. Gedachten En Karakter 4 2. Het Effect Van Gedachten Op Omstandigheden 8 3. Het Effect Van Gedachten Op Gezondheid En Lichaam Gedachten En Doelen Gedachten En Prestaties Visie En Idealen Kalmte 35 Naschrift 38 copyright vertaling: Gedachtengoed 3 Het aforisme Zoals we denken in ons hart, zo zijn we, geldt voor alles in het leven. We zij n wat we denken te zij n. Dit heeft niet alleen betrekking op onze gevoelens, maar beïnvloedt iedere situatie en alle omstandigheden. We zij n letterlij k wat we denken, ons karakter is de complete som van al onze gedachten. Zoals een plant niet kan bestaan zonder zaad, ontspringt elke daad van iemand uit de verborgen zaden van gedachten, en kan niet verschijnen zonder hen. Dit is evenzeer van toepassing op daden die spontaan en onvoorbereid lij ken, als op handelingen die weloverwogen zijn. Handelingen zij n de bloesem van gedachten, en plezier en lij den zij n het fruit; aldus oogsten we de zoete en bittere vruchten van onze eigen landbouw. Gedachten in de geest hebben ons gemaakt. Wat we zijn door gedachten is gecreëerd en gevormd. Wanneer we boosaardige gedachten hebben, zullen we pijn ervaren, Zo zeker als een begrafenisstoet de lijkauto zal volgen. Als we vreugdevolle gedachten in stand houden, Zal blijdschap ons als een schaduw volgen. 4

3 Het mensdom is volwassen bij wet en geen creatie door een truc. En oorzaak en gevolg zij n net zo absoluut en feitelij k in de verborgen wereld van gedachten als in de wereld van zichtbare en materiële zaken. Een nobel en Goddelij k karakter is niet een gunst, of toeval, maar is het natuurlij ke resultaat van voortdurende inspanning in positief denken. Het is het effect van lang gekoesterde associaties met Goddelijke gedachten. Een laaghartig en beestachtig karakter is, door hetzelfde proces, het resultaat van het koesteren van voortdurend negatieve en beschamende gedachten. We worden gecreëerd en vernietigd door onszelf. In de wapenkamer van onze gedachten creëren wij de wapens die ons verwoesten. We maken tevens het gereedschap waarmee we hemelse paleizen van vreugde, kracht en vrede bouwen. Door de j uiste keuze en de zuivere toepassing van gedachten stij gen wij tot Goddelij ke Perfectie. Door misbruik en de verkeerde toepassing van gedachten dalen wij tot onder bestiaal niveau. Tussen deze twee extremen bevinden zich alle gradaties van een karakter en ieder persoon is de maker en meester ervan. Van alle prachtige waarheden die te maken hebben met de ziel en die in deze tij d gereconstrueerd en aan het licht gebracht zij n, is er niet één die meer verblij dt en vruchtbaarder is van Goddelij ke belofte en vertrouwen dan deze: Wij zij n de meester van onze gedachten, de vormer van ons karakter, en de maker en schepper van onze situatie, omgeving en bestemming. 5 Zij nde een wezen van Kracht, Intelligentie en Liefde, en de Meester over onze eigen gedachten, bewaren wij de sleutel voor iedere situatie. En hebben we het vermogen om onszelf te transformeren in alles wat we wensen. We hebben altij d controle, zelfs in ons zwakste en meest verlaten gesteldheid. Maar in onze zwakheid en vernedering zij n we dwaze meesters die ons huishouden slecht besturen. Wanneer we aanvangen iets te doen aan onze situatie en toegewijd zoeken naar de wetten waarop ons bestaan is gevestigd, zullen we de wij ze meester worden, onze energie met intelligentie sturen en meer productieve gedachten voortbrengen. Dit is de bewuste meester en dat kunnen we alleen worden door in onszelf de wetmatigheden van gedachten te ontdekken. En deze ontdekking is geheel een kwestie van toepassing, zelfanalyse en ervaring. Alleen door veel zoeken en graven worden goud en diamanten verkregen, en we kunnen iedere verborgen waarheid over onszelf vinden, als we diep in de mij n van onze ziel graven. We zij n de samensteller van ons karakter, de vormer van ons leven en de bouwer van onze bestemming. Door onze gedachten te observeren, te controleren en te veranderen en hun uitwerking na te gaan op onszelf, op anderen en op het leven en omstandigheden, terwij l we verbanden zien tussen oorzaak en gevolg door geduld te betrachten en te onderzoeken. Door van iedere ervaring gebruik te maken, zelfs van de meest onbeduidende, van dagelijkse gebeurtenissen, als een middel om zelfkennis te verkrij gen wat Begrip, Wijsheid en Kracht betreft. 6

4 In deze richting, als in geen andere, geldt de wetmatigheid dat Alles wat gezocht wordt, gevonden zal worden, en op alles waarop wordt geklopt, zal worden geopend. Slechts door geduld, oefening en onophoudelij ke bemoeienis kunnen we de Deur openen van de Tempel der Wijsheid. Hoofdstuk 2 Het Effect Van Gedachten Op Omstandigheden Het menselij ke denkvermogen is als een tuin die onderhouden kan worden, of toestemming krij gt voor wildgroei; maar zowel gecultiveerd of verwaarloosd, het moet, en zal iets voortbrengen. Wanneer geen waardevolle zaden zij n geplant, zal een overvloed van waardeloze onkruidzaden bezit nemen van de tuin, en zal de tuin meer van hetzelfde produceren. Zoals een tuinman zij n stukj e grond cultiveert, het vrij houdt van onkruid, en hij het fruit en de bloemen die hij nodig heeft erin laat groeien, mogen wij zorgen voor de tuin van onze geest. Alle verkeerde, waardeloze en onzuivere gedachten eruit wiedend, en de bloemen en het fruit van goede, waardevolle en zuivere gedachten cultiverend. Door in dit proces te volharden, ontdekken we vroeger of later dat we de meester tuinman van de ziel zij n, de regisseur van het leven. Dit toont ook aan hoe de kracht van gedachten en geestelij ke factoren te werk gaan in de schepping van karakter, omstandigheden en bestemming. Gedachten en karakter zij n één, en omdat het karakter zichzelf slechts kan openbaren en ontdekken via omgeving en omstandigheden zullen de uitwendige 7 8

5 condities van iemands leven altij d harmonieus gerelateerd zijn aan zijn inwendige gesteldheid. Dit betekent niet dat onze omstandigheden op ieder moment een indicatie zij n van ons volledige karakter, maar dat deze huidige omstandigheden zo diep verbonden zij n met sommige vit ale gedacht enonderdelen dat ze, voorlopig, onmisbaar zij n voor onze ontwikkeling. De wetten die betrekking hebben op onze gedachten besturen ons totale bestaan. Gedachten die we in ons karakter hebben ingebouwd hebben ons gebracht waar we ons nu bevinden. En binnen de afspraak van het leven bestaat niet zo iets als toeval, maar iedere gebeurtenis in ons leven is het resultaat van een wet die zich niet kan vergissen. Het maakt niet uit of men niet in evenwicht is met de omgeving of dat men zich ermee tevreden voelt. Je bent zelf verantwoordelijk. Als vooruitstrevende en zich ontwikkelende wezens, zijn we hier om te kunnen leren dat we kunnen groeien. En zodra we de spirituele les leren die iedere omstandigheid voor ons bevat, zal deze oplossen en plaats maken voor andere omstandigheden. We worstelen met omstandigheden zolang we geloven dat we schepselen zij n van uitwendige situaties. Maar wanneer we ons realiseren dat we creatieve krachten zij n en dat we het commando voeren over de verborgen bodem en de zaden van het bestaan van waaruit omstandigheden groeien, worden we de rechtmatige meester over onszelf. Omstandigheden groeien uit onze gedachten. Wanneer we zelfcontrole en zelfzuivering praktiseren, zullen we bemerken dat de verandering in onze omstandigheden in exacte verhouding is met onze veranderde mentale conditie. Wanneer we ons serieus toeleggen op het verhelpen van defecten in ons karakter, maken we snel progressie en passeren we rap een serie van wisselvalligheden (plotselinge veranderingen van de ene omstandigheid naar een ander). De ziel trekt aan wat het heimelij k koestert. Dat waar het van houdt en daar waar het bang voor is. Het rij st tot de hoogten van zij n gekoesterde aspiraties. Het valt tot het niveau van zij n onreine wensen. En omstandigheden zij n de middelen waardoor de ziel kennis vergaart. Ieder gedachtenzaadj e, gezaaid of toegestaan om toevallig wortel te schieten, zal vroeger of later uitgroeien tot een handeling en draagt zij n eigen fruit van mogelij kheden en omstandigheden. Goede gedachten dragen goed fruit, slechte gedachten dragen slecht fruit. De buitenwereld van omstandigheden vormt zichzelf naar de innerlij ke wereld van gedachten en zowel plezierige als onplezierige externe condities zij n factoren die voor het ultieme goede van het individu zorgen. Zoals de maaier van onze eigen oogst, leren we zowel van ons lijden als van onze gelukzaligheid. De wetten die betrekking hebben op groei en aanpassing heersen overal. Een persoon eindigt niet in 9 10

6 het gevang door het noodlot of door omstandigheden maar door continue negatieve en immorele gedachten. Noch zal iemand met zuivere gedachten plotseling in misdaad vervallen door stress of een externe kracht. De criminele gedachten zij n dan al langer in het hart heimelij k gekoesterd en het moment van gelegenheid ontblootte zijn verzamelde kracht. Omstandigheden maken niet wie of wat we zij n. Het ontbloot ons onze ware ik. Zelfs bij geboorte weet de ziel alles en door iedere stap van zij n aardse reis trekt het die combinaties van omstandigheden aan waardoor het zichzelf openbaart. Alle omstandigheden zij n de reflecties van onze eigen zuiverheid en onzuiverheid, kracht en zwakte. We trekken niet naar ons toe dat wat we willen, maar dat wat we zijn. Onze bevliegingen, illusies en ambities drij ven voort bij iedere stap, maar onze diepst verborgen gedachten en wensen worden verwezenlijkt, hetzij goed of slecht. We worden belemmerd door onszelf. Gedachten en handelingen zij n de cipiers van het Lot, zij ketenen ons als ze eerloos zijn. Zij zij n tevens de engelen van de Vrij heid, zij bevrij den ons als ze edelmoedig zijn. We verkrij gen niet wat we wensen of wat we vragen, we verkrij gen wat we rechtmatig verdienen, niet meer en niet minder. Onze wensen en gebeden worden slechts beloond en beantwoord wanneer ze in harmonie zijn met onze gedachten en handelingen. Wat is, in het licht van deze waarheid, dan de betekenis van vechten tegen de omstandigheden? Het betekent dat we constant in opstand komen tegen een gevolg, terwij l we in ons hart continu de oorzaak koesteren en conserveren. Deze oorzaak kan de vorm van een bewuste ondeugd aannemen of een onbewuste zwakheid, maar wat het ook is, het vertraagd halsstarrig de inspanningen van zijn eigenaar en schreeuwt aldus om een oplossing. We proberen angstvallig onze omstandigheden te verbeteren, maar zij n niet bereid onszelf te verbeteren. Derhalve blij ven we begrensd. Degene die niet terugdeinst voor zelfonderwerping, kan nooit falen het onderwerp, waarop hij zij n ziel en zaligheid heeft gezet, te volbrengen. Dit geldt net zo voor aardse als voor hemelse zaken. Zelfs degene wiens enige doel het is om rij kdom te vergaren, moet bereid zij n om grote persoonlij ke offers te brengen alvorens hij zij n doel kan volbrengen. En hoeveel meer om een sterk en evenwichtig leven te leiden? Hier is iemand die beklagenswaardig arm is. Hij probeert extreem angstvallig om zij n omgeving en huiselij ke comfort te verbeteren, maar in de tussentij d onttrekt hij zich aan zij n werkzaamheden en houdt zich voor dat hij gerechtigd is zij n werkgever te bedriegen op grond van zijn ontoereikende salaris. Zo n persoon begrij pt de meest eenvoudige beginselen van de principes niet die de basis zij n van echte voorspoed. Hij is niet alleen totaal ongeschikt om zij n betreurenswaardige situatie te ontstij gen, maar hij trekt feitelij k een nog diepere armzaligheid aan door uit te weiden over en te handelen naar zij n luie, misleidende en zwakke gedachten

7 Hier is een rij ke persoon die het slachtoffer is van een pij nlij ke en hardnekkige ziekte die het resultaat is van vraatzucht. Hij is bereid om grote hoeveelheden geld uit te geven om er vanaf te komen maar hij wil zij n vraatzuchtige begeertes niet opgeven. Hij wil zij n honger naar vet en onnatuurlij k voedsel bevredigen en wil zij n gezondheid ook behouden. Zo n persoon is totaal ongeschikt om gezond te zij n omdat hij nog niet de eerste beginselen van een gezond leven heeft geleerd. Hier is een werkgever die oneerlij ke manieren gebruikt om te voorkomen dat hij voorgeschreven lonen uitbetaalt, en, in de hoop om hogere winsten te maken, de lonen van zij n werknemers reduceert. Zo n persoon is niet geschikt voor welvarendheid. En wanneer hij failliet is, zowel in reputatie als in vermogen, zal hij het de omstandigheden verwij ten, niet wetende dat hij de enige samensteller is van zijn omstandigheden. Ik heb deze drie voorbeelden met name geïntroduceerd als een illustratie van het feit dat we (hoewel bij na altij d onbewust) de veroorzaker zij n van onze omstandigheden. Dat we, terwij l we ons richten op een goed einde, continu onze verwerkelij king verhinderen door gedachten en wensen aan te moedigen die onmogelijk harmoniseren met dat doeleinde. Dit soort voorbeelden kunnen oneindig worden gemultipliceerd en gevarieerd maar dat is niet noodzakelij k. U kunt, wanneer u dat besluit, de verrichtingen van de wetten van gedachten in uw eigen geest en leven opsporen, en totdat dat gebeurd is, zullen alleen externe feitelij kheden niet dienen als onderbouwing voor deze redenaties. 13 Omstandigheden zij n zo gecompliceerd, gedachten zij n zo diep geworteld, dat condities voor geluk enorm variëren. Daarom kunnen we een ander niet beoordelen door slechts te kij ken naar zij n externe omstandigheden. Iemand kan eerlij k zij n op bepaalde gebieden maar armoede lij den. Iemand kan oneerlij k zij n op bepaalde gebieden, maar rij kdom verwerven. Maar de conclusie die gewoonlijk gevormd wordt, dat de ene persoon faalt vanwege zij n ongewone eerlij kheid en de ander succes heeft vanwege zij n ongewone oneerlij kheid, is het resultaat van een oppervlakkig oordeel. Het veronderstelt dat de oneerlij ke persoon bij na totaal corrupt is en de eerlij ke persoon bij na helemaal deugdzaam. In het licht van een diepere kennis en een uitgebreidere ervaring is zo n oordeel verkeerd. De oneerlij ke persoon heeft misschien een aantal bewonderenswaardige deugden die de ander niet bezit, en de eerlij ke persoon heeft wellicht afschuwelij ke ondeugden die afwezig zijn in de ander. Eerlijke mensen verwerven de goede resultaten van hun eerlij ke gedachten en daden. Zij roepen ook het lij den over zichzelf af die hun ondeugden voortbrengen. Oneerlij ke mensen veroorzaken op dezelfde manier hun lijden en geluk. Het is plezierig voor de menselij ke ij delheid om te denken dat we lij den door onze eigen rechtschapenheid. Maar niet voordat we iedere zieke, verbitterde, en onzuivere gedachten uit onze ziel hebben uitgeroeid, kunnen we in de positie verkeren dat we weten en kunnen verklaren dat ons lij den het resultaat is van onze goede en niet van onze slechte eigenschappen. En op weg naar, ver voordat we deze opperste perfectie hebben bereikt, zullen we, werkend 14

8 aan onze gedachten en ons leven, de Grote Wetmatigheid vinden, die onvoorwaardelij k waar is en die daardoor niet kan voortbrengen het goede voor het kwaad en het kwaad voor het goede. Dit wetende kunnen we terugkij ken op onze vroegere onwetendheid en blindheid en concluderen dat ons leven rechtvaardig geordend is, en altij d was. En dat alle vroegere ervaringen, goed en slecht, de rechtvaardige gevolgen waren van onze ontwikkelende, thans nog niet complete zelf. Goede gedachten en acties kunnen nooit slechte resultaten opleveren. Slechte gedachten en acties kunnen nooit goede resultaten opleveren. Niets komt voort uit graan behalve graan, niets komt voort uit netels behalve netels. We begrij pen deze wet vanuit de natuur en werken daarmee. Maar weinigen begrij pen dit in de mentale en morele wereld (hoewel dit proces daar net zo simpel en onlosmakelij k is) en werken er daardoor niet mee. Lij den is altijd het gevolg van verkeerde gedachten in een bepaalde richting. Het is een indicatie dat het individu niet in harmonie is met zichzelf, met de Wet van zij n bestaan. De enige en hoogste bedoeling van lij den is om te zuiveren, om alles wat waardeloos en onzuiver is uit te roeien. Lij den stopt voor de persoon die puur is. Een volmaakt puur en verlicht persoon kan niet lijden. Lij den is het directe resultaat van onze mentale disharmonie. Gelukzaligheid is het directe gevolg van onze mentale harmonie. Gelukzaligheid, niet materiële bezittingen, is het meetinstrument van j uiste gedachten. Boosaardigheid, niet het gebrek aan 15 materiële bezittingen, is het meetinstrument van foute gedachten. Iemand kan vervloekt zij n en rij k, hij kan gezegend zij n en arm. Gelukzaligheid en rij kdom gaan alleen samen wanneer de rij kdommen j uist en wij s worden gebruikt. En de arme persoon daalt slechts af naar misère wanneer hij zij n lot beschouwt als een last die zich verkeerd opdringt. Armoede en toegeeflij kheid zij n de twee extreme vormen van ellende. Ze zij n beide gelij kelij k onnatuurlij k en het resultaat van mentale wanorde. We zij n niet oprecht geconditioneerd totdat we gelukkig, gezond en welvarend zij n. En geluk, gezondheid en welvarendheid zij n de resultaten van een harmonieuze aanpassing van de innerlij ke wereld met de uiterlij ke wereld. We worden pas een complete persoon wanneer we ophouden met klagen en bekritiseren en beginnen te zoeken naar de verborgen rechtvaardigheid die ons leven reguleert. Wanneer we onze geest aanpassen aan deze regulerende factor, stoppen we met het beschuldigen van anderen als zij nde de oorzaak van onze omstandigheden en trekken we onszelf op door sterke en nobele gedachten. Wanneer we stoppen met schoppen tegen omstandigheden, maar ze beginnen te gebruiken als hulpmiddelen voor snellere progressie, en als middel om de verborgen krachten te ontdekken en de mogelijkheden in onszelf. Wet, niet wanorde, is het dominerende grondbeginsel in het universum. Rechtvaardigheid, niet onrecht, is de ziel en de essentie van het leven. Eerlij kheid, niet corruptie, is de vormende en bewegende kracht in het spirituele bewind van de wereld. Omdat dit zo is, 16

9 kunnen we slechts concluderen dat het universum altij d gelij k heeft. En tij dens het proces waarin we onszelf corrigeren, zullen we ontdekken dat wanneer we onze gedachten ten aanzien van zaken en andere mensen veranderen, zaken en andere mensen ten aanzien van ons veranderen. Het bewij s van deze waarheid is in iedere persoon aanwezig en kan daardoor makkelij k worden begrepen door systematische zelfbeschouwing en zelfanalyse. Laat iemand zij n gedachten radicaal veranderen en hij zal zich verbazen over de snelle transformatie dat dit teweeg zal brengen in de materiële omstandigheden van zijn leven. We beelden ons in dat we gedachten geheim kunnen houden, maar dat is niet zo. Ze verworden snel tot gewoonten, en gewoonten resulteren in omstandigheden. Beestachtige gedachten verworden tot gewoonten als dronkenschap en lust, wat resulteert in omstandigheden van noodlij dendheid en ziekte. Onzuivere gedachten van elke soort worden vermoeiende en verwarrende gewoonten, die resulteren in verstorende en nadelige omstandigheden. Gedachten van angst, twij fel en besluiteloosheid ontaarden in zwakke en besluiteloze gewoonten, die resulteren in falen, gebrek en slaafse afhankelijkheid. Luie gedachten verworden tot zwakte, gewoonten van onreinheid en oneerlij kheid, die resulteren in omstandigheden van armoede en bedelen. Hatelij ke en afkeurende gedachten worden gewoonten van beschuldiging en geweld, die resulteren in omstandigheden van verwonding en vervolging. Egoïstische gedachten verworden tot gewoonten van zelfzucht, die resulteren in schrij nende omstandigheden. 17 Aan de andere kant vormen mooie gedachten zich tot gewoonten van elegantie en vriendelij kheid, wat resulteert in milde en zonnige omstandigheden. Zuivere gedachten verwezenlij ken gewoonten van matiging en zelfcontrole die verworden tot omstandigheden van rust en vrede. Gedachten over moed, zelfvertrouwen en beslissingen verworden tot sterke gewoonten die resulteren in omstandigheden van succes, overvloed en vrijheid. Energieke gedachten verworden tot gewoonten van schoonheid en vlij t, die uitmonden in aangename omstandigheden. Vriendelij ke en vergevende gedachten worden gewoonten van zachtaardigheid die zich vormen tot beschermende en conserverende omstandigheden. Liefdevolle en onzelfzuchtige gedachten verworden tot gewoonten van zorgeloosheid over wat anderen doen of denken en dat resulteert in omstandigheden van zekere en blijvende voorspoed en ware rijkdom. Een bepaalde gedachtegang waarin wordt volhard, of het nu goed of slecht is, kan niet falen om dit resultaat te produceren. We kunnen niet direct onze omstandigheden kiezen, maar we kunnen onze gedachten kiezen, en op die manier indirect, maar stellig, onze omstandigheden vormen. De natuur helpt iedereen de gedachten te bevredigen die men het meest aanmoedigt en gelegenheden worden gepresenteerd die snel zowel de goede als de slechte gedachten aan de oppervlakte brengen. Wanneer we onze immorele gedachten beëindigen, zal de gehele wereld ons koesteren en klaar staan ons te helpen. Wanneer we onze zwakke en zieke gedachten 18

10 opbergen, zullen de kansen aan alle kanten verrijzen om ons te ondersteunen. Moedig goede gedachten aan en geen enkel moeizaam lot zal ons binden aan armoede en schande. De wereld is j ouw caleidoscoop en de gevarieerde kleurencombinaties die het op ieder moment aan j ou presenteert zij n de uitstekend aangepaste beelden van de gedachten die jou bewegen. Hoofdstuk 3 De Effecten Van Gedachten Op Gezondheid En Lichaam Je zult zijn wat je verkiest te zijn Want falen is snel foutief tevreden Door dat zwakke woord omstandigheden Maar spirit minacht dat, en wint terrein Het beheerst de tijd, en eist zijn tol Het bedreigt die hoogmoedige bedrieger, Kans, En biedt de spreekwoordelijke stoelendans Ontkroon, en vervul een dienaars rol De menselijke Wil, die ongeziene kracht Het nageslacht van een onsterfelijk gevoel Kan houwen een weg naar elk doel Ofschoon muren van graniet zijn aangebracht Wees geduldig bij respijt En wacht als iemand met toekomstbeeld Als spirit opstaat en beveelt Zijn de Goden gewillig bereid Het lichaam is de dienaar van de geest. Het gehoorzaamt de besturing van de geest, of deze nou weloverwogen gekozen is of automatisch tot uitdrukking gebracht. Wanneer we negatieve gedachten denken zal het lichaam wegzinken in ziekte en verval; onder bevel van vreugdevolle en zuivere gedachten wordt het aangekleed met jeugdigheid en schoonheid. Ziekte en gezondheid, net als omstandigheden, vinden hun oorsprong in gedachten. Ziekelij ke gedachten zullen zich uiten door een ziek lichaam. Angstgedachten staan bekend om het feit dat ze iemand net zo snel als een kogel kunnen doden. Ze doden continu duizenden personen, net zo stellig ofschoon minder snel. De mensen die leven met angst voor ziekten zij n de mensen die het krij gen. Angst ontmoedigt zeer snel het gehele lichaam en maakt het toegankelij k voor het binnendringen van ziekten; terwij l onzuivere gedachten, zelfs als er niet fysiek aan wordt toegegeven, vroeger of later het zenuwstelsel zal verwoesten. Sterke, pure en blij e gedachten bouwen het lichaam op in kracht en gratie. Het lichaam is een delicaat en kneedbaar instrument dat gemakkelij k reageert op de gedachten die een indruk achterlaten

11 Terugkerende gedachten zullen hun eigen effecten, goed of verkeerd, veroorzaken. Zolang we onreine gedachten verkondigen, zullen we altij d onzuiver en vergiftigd bloed hebben. Vanuit een schoon hart verschij nt een schoon leven en een schoon lichaam. Een besmeurde geest produceert een besmeurd leven en een verdorven lichaam. Gedachten zij n de bron van activiteiten, leven en ontdekking; maak de bron zuiver en alles zal zuiver zijn. Een verandering in dieet zal iemand niet helpen als hij zij n gedachten niet veranderd. Wanneer iemand zij n gedachten zuiver maakt, zal hij niet langer onzuiver voedsel verlangen. Zuivere gedachten resulteren in zuivere gewoonten. De zogenaamde heilige die zij n lichaam niet wast is geen heilige. Degene die zij n gedachten versterkt en gezuiverd heeft, hoeft het kwaadaardige niet te overdenken. Wanneer j e j e lichaam zou willen perfectioneren, waak dan ook over j e geest. Wanneer j e j e lichaam wilt vernieuwen, verfraai dan ook j e geest. Gedachten aan kwaadaardigheid, afgunst, teleurstelling en wanhoop, beroven het lichaam van zij n gezondheid en gratie. Een verzuurd gezicht komt niet door toeval; het is ontstaan door zure gedachten. Rimpels die ontsieren ontstaan door domheid, boosheid en hooghartigheid. Ik ken een vrouw van 96 die het blij e, onschuldige gezicht heeft van een meisj e. Ik ken een man van ver onder de middelbare leeftij d wiens gezicht is dichtgetrokken in diepe contouren. Het ene is resultaat van een lieftallige en zonnige geaardheid; het ander is de uitkomst van woede en ontevredenheid. Je kunt geen gezond huis hebben tenzij j e de ramen opent en de zonneschij n en de frisse lucht binnenlaat. Derhalve kan een sterk lichaam en een blij, helder en kalme uitdrukking slechts het resultaat zij n van de vrij e toelating in de geest van gedachten van vreugde en welwillendheid en rust. De gezichten van ouderen vertonen rimpels die het gevolg zij n van medeleven, anderen door sterke en zuivere gedachten en anderen zij n gekerfd door boosheid. Wie kan hiertussen geen onderscheid maken? Bij degenen die rechtvaardig hebben geleefd is de ouderdom kalm, vredig en zacht, zoals de ondergaande zon. Ik heb recentelij k een filosoof gezien op zij n sterfbed. Hij was niet oud, op zij n leeftij d na. Hij stierf zo zacht en vredig als hij had geleefd. Er is geen dokter die zo goed is als vrolij ke gedachten om de ziekten uit een lichaam te laten verdwij nen. Er is geen deken die j e kunt vergelij ken met vriendelij kheid om de schaduwen van verdriet en zorgen uiteen te drij ven. Wie continu leeft met akelige gedachten, cynisme, achterdocht en afgunst zal zichzelf begrenzen in een eigengemaakte gevangenis. Maar als men overal positief over denkt, overal vrolijk over is en geduldig leert het goede in alles te vinden, zulke onbaatzuchtige gedachten zij n de poorten naar de hemel. En een ieder die elke dag doorbrengt in gedachten van vrede j egens ieder schepsel zal overvloedige vrede in zijn leven brengen en in het leven van iedereen om hem heen

12 Hoofdstuk 4 Gedachten En Doelen Totdat gedachten zijn gekoppeld aan doelen is er geen intelligente totstandkoming. Bij de meeste personen worden gedachten toegestaan om af te drijven op de oceaan dat het leven heet. Doelloosheid is een ondeugd, en moet niet doorgaan voor degene die weg wil sturen van catastrofe en vernietiging. Degenen die geen belangrij k doel heeft in het leven wordt een makkelij k slachtoffer van kleingeestige zorgen, angsten, moeilij kheden en zelfmedelij den. Dit zij n allen indicaties van zwakte die, net zo zeker als opzettelij k geplande zondes (hoewel via een andere weg), leiden tot mislukking, ongeluk en verlies. Want zwakte kan niet volharden in een krachtevoluerend universum. We dienen een legitiem doel in ons hart te definiëren en we moeten beginnen om dit te bereiken. We dienen dit doel de centrale focus van onze gedachten te maken. Het kan de vorm aannemen van een spiritueel ideaal, of het kan een materieel obj ect zij n. Wat het ook is, we dienen constant de kracht van onze gedachten te focussen op het doel dat voor ons ligt. We moeten van dit doel onze hoogste plicht maken en ons wij den aan deze prestatie, terwij l we ons niet toestaan dat onze gedachten wegdrij ven naar kortstondige illusies, hunkeringen en verbeeldingen. Dit is de koninklij ke weg naar zelfcontrole en de ware 23 concentratie van gedachten. Zelfs wanneer we keer op keer mislukken om dit doel te bereiken, wat we moeten om zwakte te overwinnen, zal de gewonnen kracht van het karakt er de maatstaf zij n van het werkelijke succes. En dit zal een nieuw startpunt worden voor toekomstige kracht en overwinningen. Degenen die niet zij n voorbereid op een grootse bestemming dienen hun gedachten te fixeren op de perfecte uitvoering van hun taak, hoe onbeduidend die taak mag lij ken. Alleen op die manier kunnen gedachten verzameld en gefocust worden en beslissingen en kracht worden ontwikkeld. Wanneer dat uitgevoerd is, is niets meer onmogelijk. De zwakste ziel, bekend met zijn weerloosheid, en deze waarheid gelovend, dat kracht alleen kan worden ont wikkeld door inspanning en oef ening, zal zich direct inspannen. En, inspanning op inspanning stapelend, geduld op geduld en kracht op kracht, zal hij nooit ophouden zich te ontwikkelen en zal hij uiteindelijk goddelijk sterk worden. Zoals de fysiek zwakke man zichzelf sterk kan maken door voorzichtig en geduldig te trainen, zo kan de man met zwakke gedachten zichzelf sterk maken door zichzelf te oefenen in correct denken. Door doelloosheid en zwakte terzij de te schuiven en te beginnen te denken met een doel is hetzelfde als de rangen binnentreden van de krachtige personen die mislukking slechts herkennen als één van de paden naar succes. Diegenen die ervoor zorgen dat alle omstandigheden hen dienen, die sterk denken, die zonder angst proberen, en meesterlijk slagen. 24

13 Wanneer we een hoofddoel aangenomen hebben, dienen we een recht pad uit te zetten richting de overwinning en ons daarop zo sterk te focussen dat we niets anders meer zien. Twij fel en angst dienen rigoureus uitgebannen te worden. Het zij n verguisde elementen die de rechte lij n van de inspanning ruïneren, het krom maken, ondoeltreffend, waardeloos. Gedachten van twij fel en angst kunnen nooit iets tot stand brengen. Ze zullen altij d tot mislukking leiden. Een doel, energie, daadkracht en alle sterke gedachten stoppen wanneer twijfel en angst binnensluipen. De wil om te doen vindt zij n bron in de wetenschap dat we het kunnen doen. Twij fel en angst zij n de grote vij anden van kennis, en iedereen die ze aanmoedigt, en niet verslaat, saboteert zichzelf bij iedere stap. Degenen die twij fel en angst verslagen hebben, hebben mislukking verslagen. Hun gedachten zij n zo krachtig dat alle moeilij kheden dapper tegemoet getreden zij n en overwonnen. Hun doelen zijn geschikt geplant, en ze bloeien en brengen fruit voort dat niet vroegtij dig op de grond valt. Gedachten die zonder angst verenigd worden met een doel worden creatieve krachten. Iedereen die dat weet is klaar om meer te worden dan een bundel verdwaalde gedachten en variërende sensaties. Iedereen die dat doet, wordt de bewuste en intelligente schepper van zijn eigen realiteit Hoofdstuk 5 Gedachten En Prestaties Alles wat we bereiken en alles waarin we falen is het directe resultaat van onze eigen gedachten. In een j uist geordende universum, waar een verlies van evenwicht totale destructie betekent, is individuele verantwoordelij kheid een absolute must. Onze zwakheid en kracht, zuiverheid en onzuiverheid, zij n van onszelf en van niemand anders. Ze kunnen alleen door onszelf veranderd worden, nooit door iemand anders. Onze omstandigheden zij n van onszelf, van niemand anders. Ons lij den en ons geluk hebben zich van binnenuit ontwikkeld. Zoals we denken, zo zij n we. Zoals we blij ven denken, zo zullen we blij ven voortbestaan. Een sterke persoon kan een zwakke persoon niet helpen, tenzij de laatste geholpen wil worden. En zelfs dan dient deze persoon vanuit zichzelf sterk te worden. Hij moet, door zij n eigen inspanningen, de krachten ontwikkelen die hij in een ander bewondert. Niemand dan de persoon zelf kan dit veranderen en uitvoeren. Het is gewoon voor mensen om te denken en te zeggen: Velen zij n slaven want er is een onderdrukker, laten we de onderdrukker haten! Onder een kleine doch groeiende minderheid is echter een tendens te vernemen om deze mening om te draaien en te zeggen: Er is een onderdrukker omdat velen slaven zij n, laten we de slaven minachten.

14 De waarheid is dat onderdrukker en slaven collaborateurs zij n in onwetendheid, en terwij l het lij kt dat ze elkaar laten lij den, doen ze in feite zichzelf geweld aan. Een volmaakte Wetenschap bemerkt de actie van de wetmatigheid in de zwakte van de onderdrukte en de misbruikte macht van de onderdrukker. Een volmaakte Liefde ziet het lij den die beide kanten veroorzaken en veroordeelt geen van beiden. Een volmaakte Barmhartigheid omhelst zowel de onderdrukker als de onderdrukte. Degenen die weerloosheid hebben overwonnen en die alle egoïstische gedachten hebben verwij derd, behoren niet tot de onderdrukkers en niet tot de onderdrukten. Zij zijn vrij. We kunnen alleen stij gen, overwinnen en iets bereiken door onze gedachten te verheffen. We kunnen alleen zwak, hopeloos en miserabel blij ven door te weigeren onze gedachten op een hoger niveau te tillen. Voordat we wat dan ook kunnen bereiken, zelfs wereldse zaken, dienen we onze gedachten uit te laten stij gen boven slaafse, barbaarse toegeeflij kheid. We hoeven niet, om te kunnen slagen, alle dierlij kheid en egoïsme op te geven, maar op zij n minst dienen we een deel ervan op te offeren. Wanneer onze eerste gedachten van dierlij ke toegeeflij kheid zij n, kunnen we noch helder denken, noch efficiënt plannen. We kunnen dan nooit onze latent aanwezige bronnen vinden en ontwikkelen en zullen dan falen in iedere onderneming. Wanneer we niet dapper begonnen zij n onze gedachten te beheersen, dan zij n we niet in de positie zaken te regelen en verantwoordelijkheden te nemen. 27 Dan zij n we niet geschikt om onafhankelij k te werk te gaan en zelfstandig te zij n. We zij n dan gelimiteerd door de gedachten die we kiezen. Er kunnen geen progressie of overwinningen plaatsvinden zonder opoffering. Ons wereldlij ke succes kan worden gemeten door de mate waarin we onze verwarde, barbaarse gedachten opgeven en onze geest fixeren op de ontplooiing van onze plannen en de versterking van besluiten en zelfvertrouwen. Des te hoger we onze gedachten brengen, des te groter zal ons succes zijn en des te meer gezegend en langdurig zullen onze resultaten zijn. Het universum bevoordeelt niet de hebzuchtige, de oneerlij ke en de slechte, hoewel dat louter aan de oppervlakte soms zo lij kt te zij n. Het helpt de eerlij ke, de grootmoedige, de goede. Alle grote onderwijzers van alle tij den hebben dit verklaard op verschillende wijzen. En om het bewij zen en te weten hoef j e slechts te volharden in een groeiende rechtschapenheid door je gedachten te verheffen. Intellectuele prestaties zij n het resultaat van gedachten die gewij d zij n aan het zoeken naar kennis of aan de schoonheid en de waarheid in de natuur. Zulke prestaties zullen soms wellicht verbonden zij n met ijdelheid en ambitie maar ze zijn niet het resultaat van zulke karaktertrekken. Ze zij n de natuurlij ke uitvloeiselen van langdurige en zware inspanningen en van zuivere en onbaatzuchtige gedachten. Spirituele prestaties zij n de voltooiing van heilige ambities. Degene die constant leeft in het denkbeeld van nobele en volmaakte gedachten, die volhardt in alles wat puur en onbaatzuchtig is, zal, zo zeker als de 28

15 zon het hoogste punt bereikt en de maan helemaal vol wordt, wij s en nobel in karakter worden en stij gen tot in een positie van invloed en gezegendheid. Prestaties van elke soort zij n de kroon op de krachtsinspanning, de diadeem van gedachten. Door de hulp van zelfcontrole, beslissingen, zuiverheid, rechtschapenheid en goed geïnstrueerde gedachten zullen we omhoog gaan. Door de hulp van barbaarsheid, luiheid, corruptie en wanorde in onze gedachten zullen we wegzakken. We kunnen stij gen tot hoge successen in de wereld, zelfs tot verheven posities in de spirituele wereld, en toch weer afdalen tot zwakte en ellendige toestanden door arrogante, egoïstische en corrupte gedachten toe te staan bezit van ons te nemen. Overwinningen die zij n bereikt door j uiste gedachten kunnen slechts behouden blij ven door oplettendheid. Velen vieren de teugels als succes verzekerd lij kt en vallen snel terug in mislukking. Alle prestaties, of het nou in zaken is, intellectueel of in de spirituele wereld, zij n het resultaat van geconcentreerde gedachten. Ze worden bestuurd door dezelfde wet en komen voort uit hetzelfde systeem. Het enige verschil ligt in het doel dat we willen bereiken. Degene die weinig wil volbrengen, hoeft weinig op te offeren. Degene die veel wil bereiken, dient veel op te offeren. Degene die het hoogste wil bereiken, dient overvloedig op te offeren. Hoofdstuk 6 Visie En Idealen (en Geluk) De dromers zij n de redders van de wereld. Zoals de zichtbare wereld wordt ondersteund door de onzichtbare wereld van gedachten, zo wordt het mensdom met al zij n beproevingen, zonden en kleinzielige roepingen gevoed door de prachtige visioenen van haar solitaire dromers. De mensheid mag haar dromers niet vergeten. Het kan haar idealen niet laten vervagen en laten sterven. Het leeft in hen. Het kent hen zoals de realiteit welke het op een dag zal zien en kennen. Componist, beeldhouwer, schilder, dichter, profeet, wij sgeer; zij zij n de ontwerpers van het hiernamaals, de architecten van de hemel. De wereld is prachtig omdat zij hebben geleefd. Zonder hen zouden de arbeiders vergaan. Iedereen die een prachtig visioen koestert, iedereen die een verheven ideaal in zijn hart bewaart, zal zich dit op een dag realiseren. Columbus koesterde een droombeeld van een andere wereld en hij ontdekte het. Copernicus koesterde zij n visioen van een veelheid van werelden en hij legde dit bloot. Boedha behield zij n visioen van een spirituele wereld van een smetteloze schoonheid en een perfecte vrede, en hij betrad deze

16 Koester j ouw droombeeld. Koester j ouw idealen. Koester de muziek die j e hart beroert, de schoonheid die wordt gevormd in j e geest, de lieflij kheid die zich drapeert rond j e zuiverste gedachten. Hieruit zullen namelij k alle verrukkelij ke condities groeien, de totale hemelse omgeving. Want, wanneer j e ze vast houdt in j e hart, zullen ze j e wereld worden. Het wensen is het verkrij gen, het verlangen is het bereiken. Zal ons nederigste verzoek totaal ingewilligd worden en ons meest verheven ambitie verhongeren vanwege een gebrek aan voedsel? Zo is de Wet niet. De Wet zegt: Vraag en ontvang. Droom verheven dromen. En zoals j e droomt, zo zul j e worden. Jouw Droombeeld is de belofte van wat j e op een dag zult zij n. Jouw Ideaal is de voorspelling van wat je uiteindelijk zult onthullen. De grootste prestatie was in het begin, en tij delij k, een droom. De eik slaapt in de eikel, de vogel wacht in het ei. En in het hoogste visioen van de geest roert een wakkere engel. Dromen zij n de zaailingen van de realiteit. Jouw omstandigheden mogen wellicht niet prettig zijn, maar dat zullen ze niet blij ven als j e alleen maar een Ideaal voor ogen houdt en ernaar streeft dat te bereiken. Je kunt niet reizen aan de binnenkant en stilstaan aan de buitenkant. Hier is een j eugd verhard door armoede en arbeid. Begrensd door lange uren in een ongezonde werkomgeving; ongeschoold en de totale kunst van raffinement ontbreekt. 31 Maar hij droomt van betere tij den. Hij denkt aan intelligentie, aan perfectie, aan gratie en schoonheid. Hij gelooft in ideale levensomstandigheden en bouwt deze mentaal op. De omvangrij kere vrij heid en de grotere draagwij dte nemen bezit van hem. Onrust moedigt hem aan actie te ondernemen en hij gebruikt al zij n vrij e tij d en al zij n middelen om zij n latent aanwezige krachten en bronnen te ontwikkelen. Zeer spoedig is zij n geest zo veranderd dat de werkplaats hem niet langer vast kan houden. Hij ontgroeit zij n huidige omgeving en met de groei van alle mogelij kheden schudt hij zij n oude wereld af als een oud kledingstuk. Jaren later zien we deze j ongeling als een volwassen man. We vinden hem terug als een meester van bepaalde krachten van de geest die hij efficiënt gebruikt met wereldwij de invloed en nagenoeg onvergelij kbare macht. In zij n handen houdt hij de teugels van onvoorstelbare verantwoordelij kheden. Hij spreekt en levens veranderen. Mannen en vrouwen hangen aan zij n lippen en kneden hun karakter opnieuw. Zoals de zon wordt hij het vaste en verlichte centrum waaromheen ontelbare bestemmingen ronddraaien. Hij heeft het Visioen van zij n j eugd gerealiseerd. Hij is één geworden met zijn Ideaal. En ook j ij zult het Visioen (niet slechts de ij dele wens) van j e hart realiseren, of het nou verachtelij k of prachtig is, of een mengeling van beide. Omdat je altijd aangetrokken wordt door waar j e heimelij k het meest van houdt. In j e handen zal het exacte resultaat van j e eigen gedachten geplaatst worden. 32

17 Je zult ontvangen wat j e verdient: niets meer, niets minder. Wat j e huidige omgeving ook zij n mag, j e zult dalen, op dezelfde voet doorgaan of stij gen met j e gedachten, j e Visie, j e Ideaal. Je wordt zo klein als j e controlerende lust, zo groot als je dominante ambitie. In de prachtige woorden van Stanton Kirkham Davis, Je houdt wellicht de boeken bij en op dit moment zul j e de deur doorgaan die voor j ou zo lang de barrière voor j e idealen leek. Je zult j ezelf terugvinden voor een publiek, de pen nog steeds achter j e oor, de inkt aan j e vingers, en dan en daar zal de stortvloed van j e inspiratie uit j e vloeien. Je hoedt wellicht schapen en j e zult dwalen naar de stad, herderlij k en met open mond; zult dwalen onder de onverschrokken leiding van de ziel in de studio van de meester. En na een tij d zal hij zeggen: ik heb je niets meer te leren. En nu ben j e de meester geworden, die zo recent nog droomde van grootse dingen terwij l hij schapen hoedde. Je zult de zaag en de schaaf neerleggen om de herschepping van de wereld op je te nemen. De gedachteloze, de onwetende en de luie zien slechts de schij nbare resultaten van dingen en niet de dingen zelf. Zij spreken over geluk, over lotsbeschikking en toeval. Als ze zien dat iemand rij k wordt, zeggen ze : wat heeft hij een geluk! Kij kend naar een ander die intellectueel bekwaam wordt, roepen ze uit: welk een toeval valt hem ten deel! En wanneer ze het volmaakte karakter en de uitgestrekte invloed van een ander aanschouwen, merken ze op: wat een kansen heeft hij steeds weer! Zij zien niet de beproevingen en de mislukkingen en de strij d die deze personen hebben meegemaakt om hun ervaringen te vergroten. Zij hebben geen kennis van de offers die zij hebben gedaan, van de dappere krachtsinspanningen die zij hebben begaan, van het vertrouwen dat zij hebben beoefend zodat zij de klaarblij kelij ke onoverkomelij kheden konden overwinnen om het Visioen van hun hart te realiseren. Zij weten niets van de duisternis en het hartzeer, zij zien alleen het licht en de vreugde en noemen het geluk. Zien niet de lange, zware reis, maar zien het plezierige doel en noemen het toeval. Begrij pen het proces niet, maar bemerken slechts het resultaat en bestempelen dat als kansen. In alle menselij ke aangelegenheden zij n er inspanningen en zij n er resultaten. De kracht van de inspanning is af te meten in het resultaat. Toeval is dat niet. Talent, kracht, materiële, intellectuele en spirituele bezittingen zij n de vruchten van inspanningen. Zij zij n gedachten die zij n voltooid, doelen bereikt, visioenen gerealiseerd. Het Droombeeld dat j e ophemelt in j e gedachten, het Ideaal dat j e in j e hart de troon laat bestij gen hierop zul je je leven bouwen, dit zul je worden

18 Hoofdstuk 7 Kalmte Kalmte van de geest is één van de fantastische charmes van wij sheid. Het is het resultaat van lange en geduldige pogingen tot zelfbeheersing en van een meer dan gewone kennis omtrent de wetten en de werking van gedachten. We worden kalm in de mate waarin we onszelf begrij pen als gedachten-ontwikkelende wezens. Voor dit soort kennis is vereist dat we begrij pen dat ook een ander het resultaat is van gedachten. En zodra we het j uiste begrip hebben ontwikkeld en zelfs duidelij ker de innerlij ke relatie van dingen zien door oorzaak en gevolg, zullen we stoppen met onrust, razernij, zorgen en spij t. We blij ven dan in evenwicht, standvastig en rustig. Wanneer j e kalm bent, en geleerd hebt j ezelf te besturen, weet j e hoe j e j e aan kunt passen aan anderen. En zij, op hun beurt, eerbiedigen j ouw spirituele kracht. Zij voelen dat ze van j e kunnen leren en op je kunnen vertrouwen. Des te kalmer we worden, des te groter is ons succes, onze invloed en ons vermogen om goede dingen te doen. Zelfs de gewone handelaar zal zien dat zij n zaak overvloedig zal groeien wanneer hij een grotere zelfbeheersing en bedaardheid ontwikkelt. 35 Mensen willen namelij k altij d handelen met iemand wiens gedrag rechtvaardig is. Sterke, kalme mensen zij n altij d geliefd en worden altij d vereerd. Ze zij n als een schaduwrij ke boom in een dorstig land, of een schuilende rots in een storm. Wie houdt er niet van een rustig gemoed, een gematigd en gebalanceerd leven? Het maakt niet uit of het regent of dat de zon schijnt of welke veranderingen het pad kruisen van degenen die deze zegeningen bezitten, want zij zij n altij d sereen en kalm. Dat uitmuntende evenwicht in karakter dat we sereniteit noemen is de laatste les die we leren. Het is de bloesem van het leven, het binnenhalen van de oogst. Het is waardevol als wijsheid begerenswaardiger dan fij n goud. Hoe onbetekenisvol ziet louter geld vergaren eruit in vergelij king met een rustgevend leven. Een leven dat verblij ft in de oceaan van de waarheid, onder de golven, buiten het bereik van tumult, in de oneindige kalmte! Hoeveel mensen kennen we niet die hun leven verzuren, die alles wat zoet en mooi is vernielen door hun explosieve humeur, die evenwichtigheid in hun karakter vernietigen en kwaad bloed aanmaken! Het lij kt erop dat de meeste mensen hun leven verwoesten en hun geluk ruïneren door een gebrek aan zelfbeheersing. Hoe weinig mensen ontmoeten we in dit leven die in balans zij n, die dat uitmuntende evenwicht bezitten dat karakteristiek is voor een voltooid karakter! Ja, de mensheid drij ft af door een ongecontroleerde lust, is tumultueus door een stuurloos verdriet, wordt 36

19 weggeblazen door angst en twij fel. Alleen de wij ze mens, alleen degene wiens gedachten worden beheerst en gezuiverd, zorgt ervoor dat de wind en de stormen van de ziel hem gehoorzamen. Door stormen gekwelde zielen, waar j e j e ook bevindt, onder welke omstandigheden j e ook leeft, onthoudt het volgende: In de oceaan van het leven lachen de eilanden van gezegendheid j e toe en de zonnige oevers van j e idealen wachten op j e komst. Houdt j e handen stevig aan het roer van je gedachten. In de kern van je ziel rust de gebiedende Meester. Hij slaapt slechts. Maak Hem wakker. Zelfbeheersing is kracht. Goede Gedachten is meesterschap. Kalmte is macht. Beste Lezer, Dit boek is een vrij nauwkeurige vertaling van Jam es Allen s As A Man Thinketh (1904) en de revisited versie van Gregory Folsom (2002). I k heb geprobeerd de anciënniteit in stand te houden m aar heb hier en daar het taalgebruik iets aangepast om de leesbaarheid te verhogen. I k hoop dat u hebt genoten tijdens het lezen. I k wens u tevens veel leesplezier tijdens het lezen om dat ik vermoed dat u het nog meerdere malen zult inkijken. Haal eruit wat erin zit, is m ijn advies. Daarom zult u het vaker willen lezen. Als u slechts één keer aan fitness doet, bent u ook niet levenslang gezond. Toch? Veel plezier met dit cadeautje. Hartelijke groet, Spreek je hart toe: Ontspan, Wees kalm! Frank Berghuis P.S. Als u denkt: dit is een leuk boekje, maar hóe verander ik mijn denk- en gedragspatronen? dan nodig ik u uit contact met mij op te nemen. Ik kom u dat graag uitleggen

20 Aantekeningen Dit boek ( origineel ) is het fundam ent van deze veranderende tij d w aarin zuiver, helder en positiever denken centraal staan. Het heeft dezelfde im pact als Think And Grow Rich van Napoleon Hill (1937). Vele bekende hedendaagse m entoren hebben dit boek gebruikt als hun startpunt en als hun basis. Het is diepgaand. Elke zin is een sem inar op zich. Dat is de m ening van zoveel m ensen dat het noem en van aant allen afbreuk doet aan de w erkelij kheid. Ontelbaar, letterlij k ontelbaar. Sinds decennia is het een bestseller. Het is een klassieker. En het is nu eindelijk vertaald! Lees het in één adem uit. Of niet. Lees het in gedeelten. Studeer eruit, probeer eruit en leer het aan anderen. Onder het m otto: W at j e bereikt bij een ander, versterk je in jezelf. Deze belofte kan ik u in ieder geval doen: na het lezen en praktiseren van o.a. dit boek kunnen heel mooie gebeurtenissen plaatsvinden. Meer info, opmerkingen, vragen, cursussen: Frank Berghuis Gedachtengoed Postbus MD Amsterdam tel:

James Allen. Zoals je denkt. vertaald en ingeleid door Arjen van Kol

James Allen. Zoals je denkt. vertaald en ingeleid door Arjen van Kol James Allen Zoals je denkt vertaald en ingeleid door Arjen van Kol Inleiding Meer dan een eeuw terug schreef James Allen, een Engelsman over wie verder niet zo gek veel bekend is, As a Man Thinketh. Het

Nadere informatie

Copyright 2004 - Stichting Ars Floreat. www.arsfloreat.nl. info@arsfloreat.nl

Copyright 2004 - Stichting Ars Floreat. www.arsfloreat.nl. info@arsfloreat.nl Goed Gezelschap Deze tekst is uitsluitend voor persoonlijk gebruik. Commercieel gebruik is niet toegestaan. Evenmin is het toegestaan de tekst te wijzigen, bewerken, geheel of gedeeltelijk te publiceren,

Nadere informatie

de bergrede in het licht van de vedanta-leer

de bergrede in het licht van de vedanta-leer de bergrede in het licht van de vedanta-leer Deze tekst is uitsluitend voor persoonlijk gebruik. Commercieel gebruik is niet toegestaan. Evenmin is het toegestaan de tekst te wijzigen, bewerken, geheel

Nadere informatie

Hoe eenvoudig het kan zijn

Hoe eenvoudig het kan zijn Hoe eenvoudig het kan zijn De Traveler Serie door Ken Page Clear Light Arts, ADL USA Oorspronkelijke Titel: Nederlandse Vertaling: The Way It Works Yvonne Marée gecertificeerd HSH Practitioner www.yvonnemaree.nl

Nadere informatie

Narcotics Anonymous NA-Anonieme Verslaafden

Narcotics Anonymous NA-Anonieme Verslaafden Narcotics Anonymous NA-Anonieme Verslaafden Een Introductie tot NA-Anonieme Verslaafden De Twaalf Stappen van NA-Anonieme Verslaafden 1. Wij erkenden dat wij machteloos stonden tegenover onze verslaving,

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Het Einde van al het Kwaad

Het Einde van al het Kwaad Het Einde van al het Kwaad Dit boek is een vertaling van: The End of All Evil, by Jeremy Locke ISBN 0-9777451-0-4 Dit boek wordt aangeboden vanuit www.mensenrechten.org Meer informatie over natural law,

Nadere informatie

Leven met Jezus. Het evangelie volgens Jakobus. Jos Douma. www.tijdmetjezus.nl

Leven met Jezus. Het evangelie volgens Jakobus. Jos Douma. www.tijdmetjezus.nl Leven met Jezus Het evangelie volgens Jakobus Jos Douma www.tijdmetjezus.nl Dag 1 Het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters, als u allerlei beproevingen ondergaat. Jakobus 1:2 Blij in

Nadere informatie

Het Kleine Boekje. Een introductie op The Work van Byron Katie. Niemand kan jou vrijheid geven behalve jij. Dit kleine boekje zal je laten zien hoe.

Het Kleine Boekje. Een introductie op The Work van Byron Katie. Niemand kan jou vrijheid geven behalve jij. Dit kleine boekje zal je laten zien hoe. Het Kleine Boekje Een introductie op The Work van Byron Katie Niemand kan jou vrijheid geven behalve jij. Dit kleine boekje zal je laten zien hoe. Byron Katie Dit boekje geeft de essentie weer van The

Nadere informatie

De wereld heeft mensen nodig met lef en creativiteit, mensen die hun nek durven uitsteken.

De wereld heeft mensen nodig met lef en creativiteit, mensen die hun nek durven uitsteken. Wolf Peppmeier is hoofdredacteur van het kappersvakblad Top Hair Benelux en geeft workshops en lezingen op het gebied van zelfvertrouwen, uitstraling en balans. Sommige mensen hebben uitstraling. Maar

Nadere informatie

GENADE ERVAREN (1) Je hebt niet meer dan mijn genade nodig

GENADE ERVAREN (1) Je hebt niet meer dan mijn genade nodig GENADE ERVAREN (1) Je hebt niet meer dan mijn genade nodig Over verbrokenheid Preek over Psalm 51:19 en 2 Korintiërs 12:9-10 Het offer voor God is een gebroken geest; een gebroken en verbrijzeld hart zult

Nadere informatie

Al mijn bronnen zijn in U

Al mijn bronnen zijn in U Al mijn bronnen zijn in U door: M. Tapernoux Psalm 87:7 In deze psalm spreken de kinderen van Korach profetisch over de vreugde die er in Jeruzalem zal heersen in het duizendjarig Vrederijk. De zegeningen

Nadere informatie

De Zeven Valleien Bahá'u'lláh

De Zeven Valleien Bahá'u'lláh De Zeven Valleien Bahá'u'lláh De Zeven Valleien is door Bahá'u'lláh geopenbaard in het Perzisch. Nederlandse uitgave - onder toezicht van de Nationale Geestelijke Raad van de bahá'ís van Nederland - naar

Nadere informatie

Communiceren met je Engelen en Spirituele Gidsen

Communiceren met je Engelen en Spirituele Gidsen Communiceren met je Engelen en Spirituele Gidsen Door Jennifer Hoffman Door Jennifer Hoffman Kanaal voor Aartsengel Uriel healing@urielheals.com Vert. Fran Tielemans 1 Communiceren met je Engelen en Spirituele

Nadere informatie

Stephanie Dowrick, Het zelf, de ander en intimiteit Uit: Stephanie Dowrick, Intimiteit & alleenzijn Amsterdam/Antwerpen 1993

Stephanie Dowrick, Het zelf, de ander en intimiteit Uit: Stephanie Dowrick, Intimiteit & alleenzijn Amsterdam/Antwerpen 1993 - Dowrick, Zelf-ander-intimiteit, p.1 - Stephanie Dowrick, Het zelf, de ander en intimiteit Uit: Stephanie Dowrick, Intimiteit & alleenzijn Amsterdam/Antwerpen 1993 1 Afzonderlijke zelven in relatie tot

Nadere informatie

ze (engelen) zijn door Hem (Christus) en tot Hem geschapen.

ze (engelen) zijn door Hem (Christus) en tot Hem geschapen. M.G. de Koning ENGELEN, ZE ZIJN ER (WEER) ze (engelen) zijn door Hem (Christus) en tot Hem geschapen. Oude Sporen 2008 2 Engelen, ze zijn er (weer) INHOUD Voorwoord...3 1. Het begin...4 2. De uitverkoren

Nadere informatie

Z I N ( G E V I N G ) I N W E R K

Z I N ( G E V I N G ) I N W E R K ZIN(GEVING) IN WERK Colofon Zin(geving) in werk is een uitgave van CNV Publieke Zaak in samenwerking met FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken. Deze uitgave vormt een onderdeel van het project

Nadere informatie

W. Kelly. Het boek. Daniël

W. Kelly. Het boek. Daniël Het boek Daniël W. Kelly Het boek Daniël Notes on the book of Daniël by W. Kelly (April, 1897) Herziene versie 2010 Inhoud Inleiding....................................... 9 Hoofdstuk 1....................................

Nadere informatie

REDDEN WAT VERLOREN WAS

REDDEN WAT VERLOREN WAS NELLY ASTELLI HIDALGO ALEXIS SMETS, S.J. REDDEN WAT VERLOREN WAS Een weg naar innerlijke genezing UITGEVERIJ TABOR - BRUGGE 1 INLEIDING Jezus zou zo graag komen "bij ons wonen", zoals Hij bij Zacheüs gewoond

Nadere informatie

Leef je Passie! Voor iedereen die zijn Passies wil ontdekken en leven. Dit handboek gidst je in het leven vanuit Hart en Ziel. Martijn Raaijmakers

Leef je Passie! Voor iedereen die zijn Passies wil ontdekken en leven. Dit handboek gidst je in het leven vanuit Hart en Ziel. Martijn Raaijmakers Leef je Passie! Voor iedereen die zijn Passies wil ontdekken en leven. Dit handboek gidst je in het leven vanuit Hart en Ziel. Martijn Raaijmakers Ieder mens kan op ieder moment in z n leven volop Passie

Nadere informatie

Vrees niet! Overwinning over vrees en angst. Henri Hüpscher

Vrees niet! Overwinning over vrees en angst. Henri Hüpscher 2 Vrees niet! Overwinning over vrees en angst Henri Hüpscher 2005 Henri Hüpscher Deze studie mag op alle manieren worden vermenigvuldigd en verspreid mits volledig en onveranderd en niet voor commerciële

Nadere informatie

over de dood en daarna..

over de dood en daarna.. M.G. de Koning BEGRAVEN OF CREMEREN? over de dood en daarna.. Oude Sporen 2008 2 Begraven of cremeren? INHOUD Vooraf...4 1. De dood...6 Inleiding...6 Het ontstaan van de zonde...8 Als God willen zijn...8

Nadere informatie

OP EEN DAG VROEG HIJ ZICH AF WIE HET WAS

OP EEN DAG VROEG HIJ ZICH AF WIE HET WAS OP EEN DAG VROEG HIJ ZICH AF WIE HET WAS Aantekeningen van de lezingen van Davide Prosperi en Julián Carrón bij de Opening van het jaar van de volwassenen en de studenten van CL Fiera Rho-Pero, 25 september

Nadere informatie

DE PROTOCOLLEN VAN DE WIJZEN VAN SION (Nederlandse vertaling uit 1933) Voorwoord

DE PROTOCOLLEN VAN DE WIJZEN VAN SION (Nederlandse vertaling uit 1933) Voorwoord DE PROTOCOLLEN VAN DE WIJZEN VAN SION (Nederlandse vertaling uit 1933) Voorwoord De protocollen zijn een zeer explosief geschrift dat gezien moet worden als een geactualiseerde en geconcretiseerde uitwerking

Nadere informatie

HOE ONTWIKKEL JE ACCEPTATIE?

HOE ONTWIKKEL JE ACCEPTATIE? HOE ONTWIKKEL JE ACCEPTATIE? Handout in de cursus Mindfulness Based Cognitive Therapy, januari 2010 Ger Schurink www.mbcttrainingen.nl www.mindfulnessblog.nl gerschurink@mbcttrainingen.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

Voor de. kracht van. de jeugd

Voor de. kracht van. de jeugd Voor de kracht van de jeugd Boodschap van het Eerste Presidium aan de jongeren GELIEFDE JONGEMANNEN EN JONGEVROUWEN, wij hebben veel vertrouwen in jullie. Jullie zijn geliefde zoons en dochters van God,

Nadere informatie

Werkboek. Creëer meer plezier in je werk

Werkboek. Creëer meer plezier in je werk Werkboek Creëer meer plezier in je werk Schouten en Nelissen ontwikkelde, samen met de universiteit van Utrecht, een training die medewerkers bewust maakt van de ruimte die zij zelf hebben om het werk

Nadere informatie

De Theosofische Vereniging in de wereld van nu. Danielle Audoin

De Theosofische Vereniging in de wereld van nu. Danielle Audoin De Theosofische Vereniging in de wereld van nu Danielle Audoin De Theosofische Vereniging in de wereld van nu Danielle Audoin Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland Deze brochure verscheen

Nadere informatie

De reis van de ziel na de dood (Een Samenvatting van Kitab Ar-Ruh van Ibn Al- Qayyiem)

De reis van de ziel na de dood (Een Samenvatting van Kitab Ar-Ruh van Ibn Al- Qayyiem) De reis van de ziel na de dood (Een Samenvatting van Kitab Ar-Ruh van Ibn Al- Qayyiem) [هوجدية - [nederlands Door: Soelaymane bin Saleh Algoeraashie 1431-2010 خمترص ملساي ل كتاب الروح لابن القيم» باللغة

Nadere informatie

Veerkracht in je werk. Werkboek voor zelfonderzoek en actie

Veerkracht in je werk. Werkboek voor zelfonderzoek en actie Veerkracht in je werk Werkboek voor zelfonderzoek en actie Welkom Veerkracht in je werk Werkboek voor zelfonderzoek en actie Leren heeft een persoonlijk karakter. Wij vinden dat daar een persoonlijke aanspreekvorm

Nadere informatie