Mogen allen één zijn!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Mogen allen één zijn!"

Transcriptie

1 Dekenaat Herzele Houtem Zevende zondag van Pasen C-jaar 11 en 12 mei 2013 Mogen allen één zijn! Intredelied (ZJ 503, 1 +2): Zingt een nieuw lied voor de Heer Zingt een nieuw lied voor de Heer, alle landen. Zingt voor de Heer en verheerlijkt zijn naam. Treedt in zijn tempel met uw offeranden, kondigt zijn roem bij de heidenen aan. Refrein. Zingt een nieuw lied, alle landen. Zingt voor de Heer en verheerlijkt zijn Naam. Groot is de Heer, die wij vrezen en prijzen. Aarde en lucht komen vers uit zijn hand, schoonheid en kracht vergezellen Hem beide: wild is de zee en tevreden het land. Refrein. Welkom en inleiding Gebed om vergeving V. Bidden wij tot God om ontferming die ons de weg naar de eenheid gewezen heeft L. Heer, ontferm U over ons, want één van hart zijn is soms zo moeilijk. A. Heer, ontferm U over ons, Heer ontferm U over ons (1c) 1

2 L. Christus, ontferm U over ons, want we groeien zo gemakkelijk uit elkaar door domme kleinigheden. A. Heer, ontferm U over ons, Heer ontferm U over ons. L. Heer, ontferm U over ons, want wij wantrouwen elkaar zo gemakkelijk A. Heer, ontferm U over ons, Heer ontferm U over ons. V. Moge de Goede God ons nabij zijn, ons zijn barmhartigheid tonen en ons een leven van vreugde gunnen in de eeuwen der eeuwen. Amen Loflied: Halleluja Halleluja, Hosanna, God, wat zijt Gij groot Goede Vader en Schepper, Gij vergeet ons nooit Lof zij U, dank zij U, altijd opnieuw voor uw grootheid en zovele gaven Halleluja, Hosanna, God, wat zijt Gij groot Goede Vader en Schepper, Gij vergeet ons nooit Openingsgebed. V. Goede God, niemand heeft U ooit gezien, maar uw Zoon heeft ons uw liefde voorgeleefd. A.Mogen wij in zijn voetsporen treden om zijn visioen van eenheid uit te dragen, in woord en daad. Dat vragen wij U door Jezus Christus, onze Heer, die met U en de heilige Geest leeft in de eeuwen der eeuwen. Amen. Eerste lezing. Tussenzang (ZJ 503, 3+4): Zingt een nieuw lied voor de Heer. Roept tot de volkeren: God is de koning, Hij houdt de weegschaal der wereld loodrecht; Hij is rechtvaardig, bij Hem is het oordeel, alles wordt Hem aan zijn voeten gelegd. 2

3 Zingt een nieuw lied, alle landen. Zingt voor de Heer en verheerlijkt zijn Naam. Juicht wat in zee leeft, of leeft op de velden: ziet, uw Verlosser gaat komen, weest blij! Wuift alle bomen der wouden, verwelkomt juichend uw Koning, want Hij is nabij! Refrein. Evangelie Joh 17, Jezus bidt tot zijn Vader voor de gelovigen van alle tijden: dat zij één mogen zijn, in liefde verbonden met Jezus en met God. Acclamatie: ZJ 3e Alleluia. Alleluia. Alleluia. Alleluia. Alleluia. Alleluia. Homilie Geloofsbelijdenis V. Vader God, wij geloven in U, als maker van al het mooie hier op aarde, als Vader van ieder van ons. A. Jezus, zoon van God, wij geloven in U, als mens zoals wij, gekomen tussen ons om ons te leren wat echte liefde is, als verlosser van ons allen. Voorbeden. V. Bidden wij samen tot onze ene God die zich openbaart als een God van gerechtigheid, trouw en mededogen. L. Voor hen die trouw zijn, en staande blijven door alle onrecht heen; voor hen die bidden, voor de ander die hen kwaad aan doet: dat God met hen verbonden is. Laten wij bidden. A. God van leven en licht, maak alles nieuw, alleluia. 3

4 L. Voor hen die geen eerbied hebben voor de relatie van de ander, voor hen die zich afkeren van menselijk contact, voor hen die geen vriendschapsband kunnen onderhouden; om aandacht voor iedere mens, om echte verbondenheid in hun leven. Laten wij bidden. A.God van leven en licht, maak alles nieuw, alleluia. L. Bidden we als gemeenschap voor kinderen die gedoopt werden of de eerste keer de communie ontvingen, voor jongeren die gevormd werden, voor jonge mensen die zich op hun toekomst voorbereiden, voor hen die gaan trouwen, voor onze zieken. Laten wij bidden A. God van leven en licht, maak alles nieuw, alleluia. V. God, Gij hebt beloofd met ons verbonden te blijven, alle dagen tot de voleinding van de wereld. Amen. Gebed over de gaven. V. Goede God, met open handen bieden wij U onze gaven aan: brood en wijn op deze tafel. Open ook ons hart opdat wij ons verbonden weten met U en U oprecht kunnen danken door Christus, onze Heer. A. Amen. Eucharistisch gebed. V. De Heer zal bij u zijn. A. De Heer zal u bewaren. V. Verheft uw hart. A. Wij zijn met ons hart bij de Heer. V. Brengen wij dank aan de Heer onze God. A. Hij is onze dankbaarheid waardig. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken, altijd en overal, die is verrezen en aan zijn leerlingen verschenen, die opgestegen is ten hemel, voor hun ogen. Hij doet ons delen in de heerlijkheid die Hij van U, zijn Vader, heeft ontvangen. 4

5 Vreugde om het paasfeest vervult ons, mensen die op aarde wonen; vreugde vervult de engelen in de hemel, de machten en de krachten die U loven, die U dit lied toejuichen zonder einde: Heilig (Theresiamis) Hemelse Vader, met eerbied noemen wij uw Naam. Altijd zijt Gij met ons op weg en dichter dan wij durven dromen zijt Gij bij ons wanneer uw Zoon ons samenbrengt rond deze tafel, waar wij uw liefde vieren met brood en beker. Zoals eens op de weg naar Emmaüs ontsluit Hij nu voor ons de Schrift en wij herkennen Hem bij het breken van het brood. Van dankbaarheid, Vader, zijn wij vervuld. U zeggen wij dank, door Jezus, uw geliefde Zoon, onze Heer. Daarom bidden wij, almachtige God: beadem met uw Geest dit brood en deze wijn zodat Jezus Christus in ons midden komt met de gaven van zijn lichaam en zijn bloed. Want op de avond voor zijn lijden nam Hij onder de maaltijd brood en sprak tot U het dankgebed. Hij brak het brood en gaf het aan zijn leerlingen terwijl Hij zei: Verkondigen wij het mysterie van het geloof. Redder van de wereld, bevrijd ons. Gij die ons hebt verlost door uw kruis en verrijzenis. Oneindig goede Vader, wij vieren de gedachtenis van onze verzoening en wij verkondigen de liefde die Gij ons betoont. Uw Zoon is door het lijden en de dood gegaan, en tot nieuw leven opgewekt, is Hij ingetreden in uw heerlijkheid. Zie met genegenheid neer op dit offer en erken erin uw eigen Zoon die zijn leven heeft gegeven en zijn bloed vergoten opdat voor ons, Vader, de weg naar U geopend en begaanbaar zij. Barmhartige God, laat de Geest van Jezus in ons wonen en vervul ons met uw liefde. Sterk ons door de gaven van zijn lichaam en zijn bloed en maak nieuwe mensen van ons; dat wij op Jezus gelijken. Van dankbaarheid, Vader, zijn wij vervuld. U zeggen wij dank, door Jezus, uw geliefde Zoon, onze Heer. 5

6 Bescherm onze paus Franciscus en onze bisschop Luc, leer alle gelovigen van uw Kerk de tekenen van deze tijd verstaan en maak hen trouw in de beleving van uw evangelie. Maak ons herbergzaam van hart voor alle mensen rondom ons; dat wij delend in hun vragen en hun pijn, in hun vreugden en hun hoop hen de weg aantonen die naar uw liefde leidt. Van dankbaarheid, Vader, zijn wij vervuld. U zeggen wij dank, door Jezus, uw geliefde Zoon, onze Heer. Erbarm U, Vader, over onze broeders en zusters die in de vrede van Christus naar U zijn teruggekeerd, en over alle gestorvenen waarvan Gij alleen het geloof hebt gekend. Breng hen tot het licht van de verrijzenis. En als ook onze weg ten einde loopt, neem ons dan op in uw huis, waar plaats is voor velen. Schenk ons de vervulling van onze levenslange hoop: overvloedig leven in uw heerlijkheid. Van dankbaarheid, Vader, zijn wij vervuld. U zeggen wij dank, door Jezus, uw geliefde Zoon, onze Heer. Laat ons toe in de gemeenschap van uw heiligen; dat wij met Maria, de Maagd en Moeder God, met uw apostelen en martelaren, en al de anderen die U genegen zijn, dankbaar uw Naam aanbidden en U prijzen door Jezus Christus, onze Heer. Door Hem en met Hem en in Hem zal uw Naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de heilige Geest, hier en nu, en tot in eeuwigheid. Amen. Onze Vader Weesgegroet Vredeswens Lam Gods (Theresiamis) 6

7 Communie Communielied: (ZJ 373, 1+ 2) Mogen allen één zijn. Mogen allen één zijn, Vader, zoals Gij in Mij zijt en Ik in U ben; mogen zij ook één zijn in Ons opdat de wereld gelove in Mij. Heilige Vader, U wil Ik Mij wijden voor al wie Gij Mij toevertrouwt, dat zij zich aan U wijden ook in liefd' aan elkaar tot zelfs in de dood. Mogen allen één zijn, Vader, zoals Gij in Mij zijt en Ik in U ben; mogen zij ook één zijn in Ons opdat de wereld gelove in Mij. Heilige Vader, ik bid ook voor allen, die ooit zullen luist ren naar hen en blij geloven in uw woord; ook zij wezen één en één zoals Wij! Mogen allen één zijn, Vader, zoals Gij in Mij zijt en Ik in U ben; mogen zij ook één zijn in Ons opdat de wereld gelove in Mij. Bezinning of Stiltemoment L. God, Gij hebt ieder van ons een moeder gegeven die ons geleerd heeft zorg te dragen voor elkaar. Haar luisterend hart heeft ons getoond hoe wij elkaar met de taal van het hart kunnen toespreken. Zij leerde ons hoe wij moeten bemoedigen en bevestigen, hoe wij elkaar kunnen troosten, en wat de kunst is om te delen in lief en leed. Onze dankbaarheid voor moeder is het geheugen van ons hart. Zegen onze moeders en zegen ook ons, Heer, opdat wij het nooit opgeven het beste van onszelf te geven, opdat wij openbloeien tot liefdevolle mensen die ook op vandaag gestalte geven aan uw droom, die in Jezus van Nazareth en in Maria, zijn Moeder, tot ons is gekomen. Amen. 7

8 Slotgebed A. Barmhartige Vader, door Jezus, uw Zoon, spreekt U de hartewens uit dat alle mensen één zijn. Wij danken U om de eenheid die wij hier ervaren. Voltooi onze band met U en met elkaar. Amen. Zending en Zegen. 8

Jaarthema 2015: Deel je vreugde!

Jaarthema 2015: Deel je vreugde! Jaarthema 2015: Deel je vreugde! Maria was de eerste om haar vreugde te delen! Na de ontmoeting met de engel Gabriël, toen Maria haar Ja-woord gaf, is ze met spoed zegt Lucas, naar haar nicht Elisabeth

Nadere informatie

Een koning als geen ander!

Een koning als geen ander! Een koning als geen ander! - viering rond woord en brood - Ten Bos, 23 november 2014] Bij het binnenkomen komen misdienaars (namen) en lectoren (namen) met [de voorganger] mee uit de sacristie. Ze stappen

Nadere informatie

Noveen tot de Goddelijke Barmhartigheid

Noveen tot de Goddelijke Barmhartigheid Noveen tot de Goddelijke Barmhartigheid voor de bekering van de aborteurs en van allen die schuldig en medeplichtig zijn aan de massamoorden op de ongeborenen kinderen Uit het dagboek van zuster Faustina:

Nadere informatie

Orde voor de ingebruikneming van een orgel of ander muziekinstrument

Orde voor de ingebruikneming van een orgel of ander muziekinstrument Orde voor de ingebruikneming van een orgel ander muziekinstrument Het orgel muziekinstrument wordt tot aan het moment van het zegengebed nog niet bespeeld. De liederen die voordien worden aangegeven, zullen

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels

De Dordtse Leerregels De Dordtse Leerregels Hoofdstuk1 Artikel 15 t/m 18 Werkboek 4 Dordtse Leerregels hoofdstuk 1 artikel 15 t/m 18 In werkboek 4 leren we weer iets meer over de Dordtse Leerregels. In dit werkboek gaat het

Nadere informatie

Al mijn bronnen zijn in U

Al mijn bronnen zijn in U Al mijn bronnen zijn in U door: M. Tapernoux Psalm 87:7 In deze psalm spreken de kinderen van Korach profetisch over de vreugde die er in Jeruzalem zal heersen in het duizendjarig Vrederijk. De zegeningen

Nadere informatie

Overvloedig en meer dan overvloedig

Overvloedig en meer dan overvloedig Overvloedig en meer dan overvloedig door: M. Tapernoux (...) maar waar de zonde toenam, is de genade veel overvloediger geworden; opdat, zoals de zonde heeft geregeerd door de dood, zo ook de genade zou

Nadere informatie

IN DE DIEPTE TOCH OP EEN HOOGTE!

IN DE DIEPTE TOCH OP EEN HOOGTE! Preek over psalm 63. (eventueel erbij lezen: ps 119:161-168) Ton de Ruiter. ================================================================== David bezingt hier een ervaring, die hij graag doorgeeft tot

Nadere informatie

1 Korinthiërs 15:14, 17b-19 Pasen 2011

1 Korinthiërs 15:14, 17b-19 Pasen 2011 1 Korinthiërs 15:14, 17b-19 Pasen 2011 Z. Opw. 46 (Vader, ik aanbid U) Belijdenis van afhankelijkheid Vredegroet van God Z. Opw. 207 ( Mijn God, ik zal U verhogen) Wetslezing Z. Opw. 244 (welzalig de man)

Nadere informatie

Wie ik ben in Christus

Wie ik ben in Christus Wie ik ben in Christus Mijn identiteit Jos Douma www.tijdmetjezus.nl Dag 1 Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen 2 Korintiërs 5:17

Nadere informatie

De HEER is mijn herder Meditaties over Psalm 23. Jos Douma

De HEER is mijn herder Meditaties over Psalm 23. Jos Douma De HEER is mijn herder Meditaties over Psalm 23 Jos Douma Psalm 23 De HEER is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water, hij geeft mij

Nadere informatie

1. Jezus is heel ver van ons

1. Jezus is heel ver van ons Waar is Jezus nu? 1 Gemeente van de Here Jezus, Waar is Jezus nu? Op dit moment? Een vraag die kinderen zomaar kunnen stellen. Ze zien Bob de Bouwer op tv. Ze zien en horen K3. Zo groeien we op. Alles

Nadere informatie

Die Mij gezien heeft, die heeft den Vader gezien.

Die Mij gezien heeft, die heeft den Vader gezien. Die Mij gezien heeft, die heeft den Vader gezien. Zingen: Psalm 92 : 1 en 2 Lezen : Joh. 14 Zingen: Psalm 63 : 1 en 2 Zingen: Psalm 3 : 4 Zingen: Psalm 2 : 7 Geliefden, het Woord van God, hetwelk wij u

Nadere informatie

Een lied in de woestijn Ds. J. IJsselstein Psalm 63:2

Een lied in de woestijn Ds. J. IJsselstein Psalm 63:2 Een lied in de woestijn Ds. J. IJsselstein Psalm 63:2 Gemeente, de preek van vanmorgen gaat over zoeken, over God zoeken. De preek gaat over Psalm 63. Een psalm door David gedicht, toen hij was in de woestijn

Nadere informatie

1. God heeft de wereld geschapen.

1. God heeft de wereld geschapen. 1. God heeft de wereld geschapen. God heeft alles geschapen. Het licht en de zon; de planten en de bloemen; de vissen, de vogels en de dieren. Kleur deze tekeningen mooi in. God heeft ook de mensen geschapen,

Nadere informatie

En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen.

En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. Als ik dit schrijf, is Pasen net voorbij. Het feest van de overwinning van Jezus Christus hebben we opnieuw mogen vieren. Jezus

Nadere informatie

Hoe kom ik ooit tot God bekeerd?

Hoe kom ik ooit tot God bekeerd? Hoe kom ik ooit tot God bekeerd? Lukas 15 : 1-7 1 En al de tollenaars en de zondaars naderden tot Hem, om Hem te horen. 2 En de Farizeen en de Schriftgeleerden murmureerden, zeggende: Deze ontvangt de

Nadere informatie

Waarom het de moeite waard is Christen te zijn. Norbert Lieth. Waarom het de moeite waard is Christen te zijn

Waarom het de moeite waard is Christen te zijn. Norbert Lieth. Waarom het de moeite waard is Christen te zijn Norbert Lieth Waarom het de moeite waard is Christen te zijn 1 2 Waarom het de moeite waard is Christen te zijn Norbert Lieth Waarom het de moeite waard is Christen te zijn Uitgeverij Middernachtsroep

Nadere informatie

Thema voor het huisbezoekseizoen 2003-2004. Gods Liefde & Trouw. Gereformeerde Kerk vrijgemaakt te Pijnacker - Nootdorp. September 2003 Blz.

Thema voor het huisbezoekseizoen 2003-2004. Gods Liefde & Trouw. Gereformeerde Kerk vrijgemaakt te Pijnacker - Nootdorp. September 2003 Blz. Gods Liefde & Trouw Gereformeerde Kerk vrijgemaakt te Pijnacker - Nootdorp September 2003 Blz. 1/7 September 2003 Blz. 2/7 Gods liefde en trouw Inleiding We gaan dit jaar in de gemeente doorspreken over

Nadere informatie

Gemeentevisie van de evangelische gemeente te Ommen (aanvaard februari 2014 )

Gemeentevisie van de evangelische gemeente te Ommen (aanvaard februari 2014 ) Gemeentevisie van de evangelische gemeente te Ommen (aanvaard februari 2014 ) 1. Het hoofd van de gemeente: Onze Here Jezus Christus is het hoofd van Zijn gemeente. Hij werkt in en door de gemeente door

Nadere informatie

HET CHRISTENDOM. 1) Ontstaan

HET CHRISTENDOM. 1) Ontstaan HET CHRISTENDOM 1) Ontstaan Jezus is als jood geboren in Bethlehem, in het jaar dat later in de christelijke jaartelling officieel het jaar 1 heet. De eerste 30 jaren van zijn leven brengt Hij door in

Nadere informatie

Lopen over water (Geloven met Petrus 2)

Lopen over water (Geloven met Petrus 2) Lopen over water (Geloven met Petrus 2) Preek over Matteüs 14:22-33 (ds. Jos Douma) Meteen daarna gelastte hij de leerlingen in de boot te stappen en alvast vooruit te gaan naar de overkant, hij zou ook

Nadere informatie

Zo ontfermt Hij Zich dan, diens Hij wil, en verhardt, dien Hij wil, Rom. 9 vers 18.

Zo ontfermt Hij Zich dan, diens Hij wil, en verhardt, dien Hij wil, Rom. 9 vers 18. Dr. H.F. Kohlbrugge Zo ontfermt Hij Zich dan, diens Hij wil, en verhardt, dien Hij wil, Rom. 9 vers 18. Zeker aanzienlijk heer van hoge geboorte wilde zich op reis begeven naar een vergelegen land. Omdat

Nadere informatie

Bevel tot geloof. C.H. Spurgeon. En dit is Zijn gebod, dat wij geloven in de Naam van Zijn Zoon Jezus Christus. 1 Johannes 3:23

Bevel tot geloof. C.H. Spurgeon. En dit is Zijn gebod, dat wij geloven in de Naam van Zijn Zoon Jezus Christus. 1 Johannes 3:23 Bevel tot geloof C.H. Spurgeon En dit is Zijn gebod, dat wij geloven in de Naam van Zijn Zoon Jezus Christus. 1 Johannes 3:23 De oude wet glinstert in ontzagwekkende heerlijkheid met haar Tien Geboden.

Nadere informatie

Ben ik eigenlijk wel uitverkoren?

Ben ik eigenlijk wel uitverkoren? Ben ik eigenlijk wel uitverkoren? Jaren geleden zei eens iemand tegen me: De uitverkiezing, daar kom je nooit uit. Met uitverkiezing bedoelde hij, dat volgens hem God vooraf bepaalde mensen uitkiest om

Nadere informatie

Verlangen naar verandering!? (1) Ooh, wat mooi! De hoopvolle belofte van 2 Korintiërs 3:18. ds. Jos Douma, Fonteinkerk Haarlem

Verlangen naar verandering!? (1) Ooh, wat mooi! De hoopvolle belofte van 2 Korintiërs 3:18. ds. Jos Douma, Fonteinkerk Haarlem Verlangen naar verandering!? (1) Ooh, wat mooi! De hoopvolle belofte van 2 Korintiërs 3:18 ds. Jos Douma, Fonteinkerk Haarlem kijk voor ondersteunende materialen op: www.josdouma.nl/3vers18 Wij allen die

Nadere informatie

Een kind er Waldenzen B. Florijn

Een kind er Waldenzen B. Florijn Een kind er Waldenzen B. Florijn DEEL 1 VERJAAGD, VERDREVEN HOOFDSTUK 1 Kom maar, mijn kind, kom maar. Nog even dan zijn we er, dan kun je uitrusten, Jean. Nu is het niet ver meer. Over het met een dikke

Nadere informatie

Wat God bereid heeft

Wat God bereid heeft Wat God bereid heeft voor degenen, die Hem liefhebben "Art used by Pat Marvenko Smith, copyright 1992. To order prints visit her "Revelation Illustrated" site, http://revelationillustrated.com." Een studie

Nadere informatie

De God die mij als Herder geleid heeft

De God die mij als Herder geleid heeft De God die mij als Herder geleid heeft door: P. Fuzier Genesis 48:15-16 Hoe treffend zijn de woorden van Jakob, toen hij Jozef zegende in zijn beide zoons Efraïm en Manasse: God, voor wiens aangezicht

Nadere informatie

Ben ik wel uitverkoren?

Ben ik wel uitverkoren? Bijschrift bij de foto - De schapen: in Johannes 10:11,16 zegt de Heere Jezus: Ik ben de goede Herder; de goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Ik heb nog andere schapen, die van dezen stal niet

Nadere informatie