FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 20 februari 2006

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 20 februari 2006"

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 20 februari 2006 Gegevens onderneming : ASMU B.V. (hierna: ASMU ) Faillissementsnummer : F Datum uitspraak : 31 augustus 2005 Curator : mr. L.J.L. Rijckmans R-C : mr. C.S. Schoorl Activiteiten onderneming : Blijkens het uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel dreef ASMU een onderneming die zich, samengevat, toelegde op het bevorderen, het adviseren en het geven van onderwijs. Omzetgegevens : Blijkens de administratie van ASMU bedroeg de netto-omzet in het jaar ,--. Voor het jaar 2004 zijn, voor zover de curator bekend is, nog geen financiële stukken opgemaakt. Personeel gemiddeld aantal : 18. Verslagperiode : 30 september februari Bestede uren in verslagperiode : 59 uren. Bestede uren Totaal : 224 uren. 0. Inleiding Dit tweede openbaar verslag is een vervolg op het eerste openbaar verslag d.d. 30 september De curator zal in het onderhavige verslag enkel melding maken van de ontwikkelingen die zich in de onderhavige verslagperiode hebben voorgedaan. Voor zover er zich ten aanzien van de hierna te behandelen onderwerpen geen ontwikkelingen hebben voorgedaan, wordt kortheidshalve verwezen naar het eerste openbare verslag. Lezing van voornoemd verslag is derhalve noodzakelijk voor een goed begrip van dit tweede openbaar verslag. 1

2 1. Inventarisatie 1.1 Vennootschapsrechtelijke structuur 1.2 Activiteiten ASMU Winst en verlies 1.3 Lopende procedures 1.4 Verzekeringen Op datum faillissement bestond er noch een inboedelverzekering, noch een brandverzekering. De curator heeft onmiddellijk na zijn benoeming, in overleg met de huisbankier (zie hierna), de inventariszaken en voorraden doen verzekeren. Na verkoop van de inventaris en voorraden heeft de curator alle verzekeringen beëindigd. 1.5 Huur ASMU had twee locaties. De hoofdlocatie was gevestigd te Utrecht aan de Eendrachtlaan 98 (3526 LB) te Utrecht. Op datum faillissement betrof de huurachterstand voor deze locatie een bedrag ad circa ,--. Daarnaast had ASMU een locatie te Arnhem op het industriepark Kleefse Waard, Westvoortsedijk 73. Op datum faillissement bedroeg de huurachterstand ter zake deze locatie een bedrag ad circa ,--. Beide huurovereenkomsten zijn in goed overleg met de verhuurder en de koper van de activa/activiteiten, Stylehouse B.V. (hierna: de Koper ), overgezet op naam van de Koper. 2

3 1.6 Oorzaak faillissement 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faillissement : Aantal in jaar voor faillissement : Datum ontslagaanzegging : 5 september 2005 In de onderhavige verslagperiode zijn in dit verband nagenoeg geen nadere werkzaamheden verricht door de curator. 3. Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving 3.2 Verkoopopbrengst 3.3 Hoogte hypotheek 3.4 Boedelbijdrage Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving 3

4 3.6 Verkoopopbrengst 3.7 Boedelbijdrage Gezien het feit dat, naar alle waarschijnlijkheid, de volledige opbrengst van de inventaris, na aftrek van faillissementskosten, aan de fiscus zal toekomen is met de betrokken bank geen boedelbijdrage overeengekomen. Inmiddels heeft de curator geconstateerd dat de voorlopige vordering van de fiscus de verkoopopbrengst van de inventaris overstijgt. 3.8 Bodemvoorrecht fiscus Zoals hierboven is aangegeven rust op de inventaris het voorrecht van de fiscus ex artikel 21 Iw, zodat de curator de opbrengst van de inventaris ex artikel 57 lid 3 Fw voor de fiscus heeft opgeëist. Bodemrecht fiscus Voorraden/ onderhanden werk 3.9 Beschrijving 3.10 Verkoopopbrengst 3.11 Boedelbijdrage In de onderhavige verslagperiode zijn in dit verband geen nadere werkzaamheden verricht door de curator. 4

5 Andere activa 3.12 Beschrijving 3.13 Verkoopopbrengst 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren Handelsdebiteuren De curator heeft op datum faillissement een debiteurenlijst laten uitdraaien uit de administratie van ASMU. Het totale saldo van de debiteurenlijst sloot op een bedrag ad circa ,--. Een groot gedeelte ad circa ,-- was ouder dan 150 dagen. Hitecs ASMU is geen werkgever. Om desalniettemin (indirect) aanspraak te kunnen maken op de werkgeverssubsidie had ASMU een (uitvoerings)overeenkomst gesloten met Stork Mobiel B.V., thans Hitecs B.V. genaamd (hierna: Hitecs ). Op basis van deze overeenkomst traden alle BBL-leerlingen van ASMU voor een periode van twee jaren in dienst bij Hitecs. Hitecs kon vervolgens jegens A+O aanspraak maken op werkgeverssubsidie. Deze subsidie wendde Hitecs aan om voor betaling van de (loon)kosten van de bij haar in dienst zijnde BBL-leerlingen zorg te dragen. Een eventueel daarna resterend overschot betaalde Hitecs door aan ASMU, terwijl een eventueel tekort door ASMU aan Hitecs diende te worden vergoed. In voorgaande jaren had Hitecs overschotten van circa ,-- (per opleidingscyclus). Deze overschotten heeft zij steeds aan ASMU doorbetaald. Door de directie van ASMU werd aangegeven dat ook voor de lopende opleidingscycli een overschot werd verwacht, zodat daaruit een vordering op Hitecs zou 5

6 resteren. Inmiddels is gebleken dat Hitecs echter, aldus Hitecs, een aanzienlijk tekort heeft, zodat zij uit dien hoofde een vordering op ASMU heeft. ESF ASMU heeft getracht aanspraak te maken op Europese subsidie(s). Meer in het bijzonder op de zogenaamde Europees Sociaal Fonds, doelstelling 3 subsidie (hierna: subsidie ). Het betreft een subsidie die aan bedrijven kan worden verstrekt die scholing geven aan (potentiële) medewerkers die de employability van deze (potentiële) medewerkers vergroot. De curator heeft begrepen dat voor het aanvragen van een subsidie de nodige expertise is vereist en dat deze expertise niet bij ASMU in huis aanwezig was. A+O bemiddelt voor meerdere bedrijven in dergelijke aanvragen. Ook ASMU heeft A+O verzocht om bij de aanvraag te bemiddelen. Aldus de directie van ASMU is, ten gevolge van steeds wijzigende voorwaarden, nimmer een concrete aanvraag tot stand gekomen. Aldus A+O is door ASMU überhaupt geen informatie verstrekt. Aldus de directie van ASMU bedraagt het totale subsidiebedrag waar met terugwerkende kracht tot en met het jaar 2003 aanspraak op kan worden gemaakt een bedrag ad circa , --. De curator is, in samenwerking met de Koper, doende deze mogelijke vordering op ESF nader te onderzoeken. De curator zal hiertoe op korte termijn overleg voeren met een in ESF-subsidies gespecialiseerde accountant. 4.2 Opbrengst De curator heeft, in het kader van de doorstart door de Koper, de gehele debiteurenportefeuille, inclusief de potentiële vordering op Hitecs, verkocht voor een bedrag ad ,--. De vordering op ESF is buiten de transactie gebleven. De bank claimt een pandrecht op deze laatste vordering. 4.3 Boedelbijdrage 6

7 De curator heeft in de onderhavige verslagperiode overleg gevoerd met de Koper en A+O over de eventuele vordering op ESF. 5. Bank / Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) ASMU hield een bankrekening aan bij Postbank N.V. met rekeningnummer Voornoemde bankrekening vertoonde op datum faillissement een saldo ad ,49 credit. Voornoemd saldo is inmiddels op verzoek van de curator overgeboekt naar de boedelrekening. Daarnaast hield ASMU een bankrekening aan bij Rabobank met rekeningnummer Het saldo op voornoemd bankrekeningnummer bedroeg op datum faillissement een bedrag ad ,89 debet. Als gevolg van het feit dat enkele aan de bank (stil) verpande debiteuren op de bankrekening bij de bank hebben betaald, en als gevolg van de verkoop van de aan de bank (stil) verpande debiteurenportefeuille, is voornoemd saldo teruggelopen tot EUR , Leasecontracten 5.3 Beschrijving zekerheden 5.4 Separatistenpositie 5.5 Boedelbijdragen 5.6 Eigendomsvoorbehoud 7

8 5.7 Reclamerechten Er zijn geen partijen die een recht van reclame hebben ingeroepen jegens de curator. 5.8 Retentierechten De curator is niet geconfronteerd met partijen die zich beriepen op retentierechten. De curator heeft kort na zijn benoeming een bespreking gevoerd met Rabobank omtrent de positie van Rabobank alsmede de wijze van uitwinning van de zekerheden van Rabobank. De tijdens deze bijeenkomst gemaakte afspraken zijn door de curator en Rabobank over en weer aan elkaar bevestigd. De curator heeft inmiddels overleg gevoerd omtrent de financiële afrekening naar aanleiding van de gerealiseerde doorstart. In het verlengde hiervan heeft de curator zoveel mogelijk conform de gemaakte afspraken afgerekend. 6. Doorstart / voortzetten Voortzetten 6.1 Exploitatie / zekerheden 6.2 Financiële verslaglegging 8

9 Doorstart 6.3 Beschrijving 6.4 Verantwoording 6.5 Opbrengst De totale opbrengst bedroeg een bedrag ad , Boedelbijdrage De curator heeft in de onderhavige verslagperiode nog veelvuldig overleg gevoerd met de Koper en diverse andere partijen om de doorstart zoveel mogelijk kans van slagen te geven. In dat licht heeft de curator zich samen met de koper bij onder andere het ROC, Hitecs en de gemeente Utrecht vervoegd om de verschillende opleidingen zoveel mogelijk onder de oude condities te kunnen laten voortduren. 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht Het onderzoek van de curator loopt. 7.2 Depot jaarrekeningen ASMU heeft voor het jaar 2003 een balans gedeponeerd. De deponeringstermijn voor het jaar 2004 was op datum faillissement nog niet verstreken. 9

10 7.3 Goedk. Verklaring Accountant Bij de gedeponeerde balans voor het jaar 2003 is geen goedkeurende accountantsverklaring gevoegd. 7.4 Stortingsverpl. Aandelen De curator is nog doende te onderzoeken of de aandelen zijn volgestort. Vooralsnog lijkt zulks niet het geval te zijn. 7.5 Onbehoorlijk bestuur Het onderzoek van de curator naar een potentiële bestuurdersaansprakelijkheid loopt. 7.6 Paulianeus handelen Het onderzoek van de curator loopt. De curator heeft in de afgelopen verslagperiode de administratie van ASMU gedeeltelijk bestudeerd. 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen Taxateur: 3.213,-- (inclusief BTW); UWV: Nog niet bekend; Salaris curator: EUR ,90 (incl. BTW); HVPC: EUR 1.677,37; ABIN Vink: EUR 695, Preferente vordering van de fiscus De fiscus heeft een voorlopige preferente vordering bekend gemaakt van EUR ,--. Deze vordering zal naar alle waarschijnlijkheid nog toenemen als gevolg van een vordering op grond van artikel 21 lid 2 OB. 10

11 8.3 Preferente vordering. van het UWV : EUR , Andere preferente crediteuren : EUR 1.392, Aantal concurrente crediteuren : Bedrag concurrente crediteuren : ,04 (bijlage) 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling Als gevolg van het feit dat de boedelvordering van UWV nog niet bekend is, kan de curator vooralsnog geen uitspraken doen omtrent de verwachte wijze van afwikkeling van het onderhavige faillissement. Gezien echter het tot op heden gerealiseerde actief (saldo boedelrekening EUR ,--) en de hoge preferente vordering van de fiscus, zijn de vooruitzichten voor concurrente crediteuren niet gunstig. 9. Overig 9.1 Termijn afwikkeling faillissement De curator kan vooralsnog geen uitspraken doen aangaande de termijn van afwikkeling van het onderhavige faillissement. 9.2 Indiening volgend verslag Behoudens voor zover bijzondere ontwikkelingen nopen tot eerdere verslaglegging, zal de curator een volgend verslag uitbrengen in de maand mei Utrecht, 20 februari 2006 Mr. L.J.L. Rijckmans (curator) CMS Derks Star Busmann N.V. Advocaten notarissen belastingadviseurs Postbus AG Utrecht Telefoonnummer: Faxnummer: adres: 11

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V.

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V. DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014 Gegevens onderneming : Vennootschap onder firma Sitara s Take Away, gevestigd te (1333 JV) Almere, aan de J.T.P. Bijlhouwerstraat 6, zaakdoende te (1335 JW)

Nadere informatie

Verslagperiode : 12 februari 2014 t/m 10 februari 2015 Uren in verslagperiode : 0 Bestede uren totaal : 4,6 Saldo faillissementsrekening

Verslagperiode : 12 februari 2014 t/m 10 februari 2015 Uren in verslagperiode : 0 Bestede uren totaal : 4,6 Saldo faillissementsrekening TIENDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Gouden Kooi B.V. (hierna te noemen Gouden Kooi ), ingeschreven in

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : NS Marketing & Sales Limited Faillissementsnummer : C/16/15/479 Datum uitspraak : 16 juni 2015 (rechtbank

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De Coöperatieve Vereniging H.R.-VISION U.A., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1322 AC) Almere aan de Televisieweg 2, ingeschreven

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013 Gegevens failliet : Altigen Benelux B.V., kantoorhoudende te Utrecht aan de Computerlaan 5; Kvknummer : 51455757 Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 oktober 2013. : 2R-IT Services B.V. tevens handelend onder de namen 2R-Titso, 2R-Infra en E-legtric

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 oktober 2013. : 2R-IT Services B.V. tevens handelend onder de namen 2R-Titso, 2R-Infra en E-legtric Aan dit verslag en de eventuele bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend. Niets in dit verslag en de eventuele bijlagen kan worden opgevat als een erkenning van aansprakelijkheid noch als afstand van

Nadere informatie

GECOMBINEERD OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 227 RESP. 73a FW NR. 1

GECOMBINEERD OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 227 RESP. 73a FW NR. 1 GECOMBINEERD OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 227 RESP. 73a FW NR. 1 inzake het faillissement van: 2L Mobility Solutions B.V. surséancenummer: S10/50 faillissementsnummer: F 10/634 CMS Derks Star Busmann N.V.

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Gegevens onderneming : Rijnmond Staalbouw B.V. Faillissementsnummer : F12.432 Datum uitspraak : 12 juni 2012 Curator : mr. A.Y. Kroll Rechter-commissaris

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BORRIUS PERSONEELSDIENSTEN B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BORRIUS PERSONEELSDIENSTEN B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BORRIUS PERSONEELSDIENSTEN B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Borrius

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 april 2005

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 april 2005 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 april 2005 Gegevens onderneming : Bouwmaatschappij Niron B.V. ( Niron ) Faillissementsnummer : 05.133 F Datum uitspraak : 9 maart 2005 Curator : mr. drs. J.L.M.

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V.

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3 inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 2 Datum: 6 januari 2015 Gegevens

Nadere informatie

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Gegevens onderneming : Sebra Polymer Recycling B.V., gevestigd te Middelburg : aan de Uijterschootweg 8

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 6 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012 Gegevens failliet: IndiEco Holding B.V. Faillissementsnummer: 12/110 F Datum uitspraak: 14 februari 2012 Rechter-commissaris: Curator: Activiteiten

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Contour Communication B.V., statutair gevestigd te Enkhuizen, gevestigd te (1328 ET) Almere

Nadere informatie

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Tweede openbare verslag Datum 19 december 2013 Gegevens onderneming Hertenroep BV (kvk: 20079026) Faillissementsnummer F. 02/13/493 Datum uitspraak 21 mei 2013

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015 Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 28 augustus 2012 Gegevens onderneming : Time

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TRAFFIC AND SECURITY SOLUTIONS B.V., statutair gevestigd te Almere, gevestigd te (1332 BC)

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Gegevens onderneming : Stichting Kraamzorg Natural Care Faillissementsnummer : F11/765 Datum uitspraak : 11 oktober 2011 Curator : mr. A.Y. Kroll

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 2 Datum: 29 januari 2013 Gegevens onderneming : Bouwgroep Utrecht B.V. Datum uitspraak : 25 september 2012 Curator : mr. S.V. Hardonk Rechter-commissaris

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 8 EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

GECOMBINEERD FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 3 maart 2009

GECOMBINEERD FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 3 maart 2009 GECOMBINEERD FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 3 maart 2009 Gegevens onderneming : Serin B.V. ( Serin ), statutair gevestigd te Dordrecht, kantoorhoudende te Utrecht aan de Tennesseedreef 26. Borghols

Nadere informatie

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN TRESSUNT PAYROLL B.V.

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN TRESSUNT PAYROLL B.V. DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN TRESSUNT PAYROLL B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap TRESSUNT PAYROLL B.V. statutair gevestigd te (1061AX)

Nadere informatie

NEGENDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DE HOORN VAN NIEUWEGEIN B.V.

NEGENDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DE HOORN VAN NIEUWEGEIN B.V. NEGENDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DE HOORN VAN NIEUWEGEIN B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1093 GB)

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. : The Visual Identity Management Group B.V. Datum uitspraak : 28 oktober 2013

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. : The Visual Identity Management Group B.V. Datum uitspraak : 28 oktober 2013 EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : The Visual Identity Management Group B.V. Faillissementsnummer : C/13/13/693 F Datum uitspraak : 28 oktober 2013 Curator : mr.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 2 januari 2014 Gegevens onderneming : De stichting STICHTING VRIENDEN VAN TOM, statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te Almere aan de Bottelaarpassage 78 (1315

Nadere informatie