FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 september 2005

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 september 2005"

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 september 2005 Gegevens onderneming : ASMU B.V. (hierna: ASMU ) Faillissementsnummer : Datum uitspraak : 31 augustus 2005 Curator : mr. L.J.L. Rijckmans R-C : mr. C.S. Schoorl Activiteiten onderneming : Blijkens het uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel legde ASMU zich toe op het bevorderen, het adviseren en het geven van onderwijs, onder andere door middel van het geven van cursussen, opleidingen, trainingen en seminars, waaronder onderwijs in metaal- en kunststofbewerking, het geven van adviezen met betrekking tot opleidingsvraagstukken alsmede met betrekking tot de arbeidsomstandigheden wet, het doen van onderzoeken, het verrichten van diensten t.b.v. opleidings- en adviseringswerkzaamheden en het verrichten van productiewerkzaamheden (zie ook onder het kopje Inventarisatie ). Omzetgegevens : Blijkens de administratie van ASMU bedroeg de netto-omzet in het jaar ,--. Voor het jaar 2004 zijn, voor zover de curator bekend is, nog geen financiële stukken opgemaakt. Personeel gemiddeld aantal : Blijkens het uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel waren er op datum faillissement 3 werknemers in dienst van ASMU. In praktijk bleken er echter 18 werknemers in dienst van ASMU te zijn. Verslagperiode : 31 augustus september Bestede uren in verslagperiode : 165 uren. Bestede uren Totaal : 165 uren.

2 1. Inventarisatie 1.1 Vennootschapsrechtelijke structuur Het volledige aandelenkapitaal in ASMU wordt in gelijke delen gehouden door de heren L.C.G.M. van Hezik (hierna: Van Hezik ), J. Wuister (hierna: Wuister ) en Feroci Beheer B.V. (hierna: Feroci ). De aandelen in laatstgenoemde vennootschap worden gehouden door de heer J. Hoogendijk (hierna: Hoogendijk ). Van Hezik, Wuister en Feroci zijn tevens alle drie alleen/zelfstandig bevoegd statutair bestuurders. 1.2 Activiteiten ASMU Op 3 december 2002 is door de rechtbank te Rotterdam het faillissement van Aval B.V. uitgesproken. Aval legde zich met name toe op het geven van lasopleidingen. Aval had vestigingen in Rotterdam, Utrecht en Arnhem. De vestiging te Rotterdam is destijds overgenomen door Stylehouse B.V., de vestigingen te Utrecht en Arnhem door ASMU. De naam ASMU staat voor Algemene Stichting Metaal Utrecht. Zoals hierboven is aangegeven legde ASMU zich, blijkens de inschrijving bij de Kamer van Koophandel en haar statuten, toe op het bevorderen, adviseren en het geven van onderwijs in metaal- en kunststofbewerking. Als voorbeeld, tevens zijnde de specialiteit van ASMU, kan dienen het geven van cursussen lassen. Binnen ASMU zijn drie stromen leerlingen te onderscheiden: i. Ten eerste zijn er de leerlingen uit de zakelijke markt. Het betreft werknemers van bedrijven die een (korte) opfris cursus bij ASMU doen. Deze leerlingen worden rechtstreeks door de desbetreffende

3 bedrijven naar ASMU gestuurd, en ASMU ontvangt, na het behalen van het gewenste certificaat door de leerling, hiervoor een vergoeding van de desbetreffende bedrijven. ii. Ten tweede zijn er de leerlingen die een opleiding volgen bij een VMBO-opleidingsinstituut en in dat kader een praktijkopleiding genieten bij ASMU. Op jaarbasis betreft het circa vijfendertig leerlingen. ASMU heeft ten aanzien van deze leerlingen het recht van fiscalisering. iii. Tenslotte is er de stroming van de zogenaamde BBL-leerlingen (hierna: BBL-leerlingen ). Deze leerlingen genieten een tweejarige opleiding. Deze opleiding kan worden omschreven als: werkend leren. Het theoriegedeelte van de opleiding genieten deze leerlingen bij het ROC en het praktijkgedeelte van de opleiding bij ASMU. De BBL-leerlingen volgen steeds negen weken opleiding en lopen vervolgens negen weken stage, zulks gedurende twee jaren. 1.3 Winst en verlies Blijkens de door de accountant opgestelde cijfers voor het jaar 2003, bedroeg de fiscale winst in het jaar 2003 een bedrag ad 3.717,--. Het balanstotaal in het jaar 2003 bedroeg ,--. Blijkens de door de boekhouder van ASMU opgestelde halfjaarbalans per 30 juni 2005, bedroeg het balanstotaal op dat moment , Lopende procedures Door de curator zijn twee lopende procedures aangetroffen. Beide procedures zijn door de respectievelijke verhuurders van de locatie Utrecht en de locatie Arnhem aangebracht. Deze procedures zijn inmiddels geschorst en tussen de curator en de respectievelijke verhuurders zijn afspraken gemaakt omtrent de afwikkeling van beide huurovereenkomsten.

4 1.5 Verzekeringen Op datum faillissement bestond er geen verzekering voor de inboedel. Er was noch een inboedelverzekering, noch een brandverzekering. De curator heeft onmiddellijk, in overleg met de huisbankier (zie hierna), de inventariszaken doen verzekeren. 1.6 Huur ASMU had twee locaties. De hoofdlocatie was gevestigd te Utrecht aan de Eendrachtlaan 98 (3526 LB) te Utrecht. Op datum faillissement betrof de huurachterstand voor deze locatie een bedrag ad circa ,--. Daarnaast had ASMU een locatie te Arnhem op het industriepark Kleefse Waard, Westvoortsedijk 73. Op datum faillissement bedroeg de huurachterstand ter zake deze locatie een bedrag ad circa , Oorzaak faillissement Het faillissement is met name veroorzaakt door (de wijziging in) de financiering van de BBL-leerlingen. De financiering van de BBL-leerlingen geschiedde aanvankelijk vanuit het bedrijfstakfonds van de Metalektro voor Arbeidsmarkt en Opleidingen, A+O (hierna: A+O ). In A+O zijn afgevaardigden van werkgevers(organisaties) en werknemers(organisaties) uit de grootmetaalbranche vertegenwoordigd. De tussen voornoemde partijen gemaakte afspraken inzake onder andere subsidieverstrekking zijn vastgelegd in de CAO Metalektro (hierna: de CAO ). In de CAO wordt ten aanzien van de financiering van opleidingen onderscheid gemaakt tussen een subsidie ten behoeve van een werkgever (hierna: Werkgeverssubsidie ) en subsidie ten behoeve van een opleidingsinstituut (hierna: Opleidingssubsidie ). De Opleidingssubsidie betrof met name een tegemoetkoming in de kosten van huisvesting van het opleidingsinstituut. Deze Opleidingssubsidie is in de

5 CAO 2000/2002 nog opgenomen. Deze subsidie is echter nadien afgeschaft en komt derhalve niet meer voor in de CAO 2002/2004. ASMU is geen werkgever. Om desalniettemin (indirect) aanspraak te kunnen maken op de werkgeverssubsidie heeft ASMU een (uitvoerings)overeenkomst gesloten met Stork Mobiel B.V., thans Hitecs B.V. genaamd (hierna: Hitecs ). Op basis van deze overeenkomst treden alle BBL-leerlingen van ASMU voor een periode van twee jaren in dienst bij Hitecs. Hitecs kan vervolgens jegens A+O aanspraak maken op Werkgeverssubsidie. Deze subsidie wendt Hitecs aan om voor betaling van de (loon)kosten van de bij haar in dienst zijnde BBL-leerlingen zorg te dragen. Een eventueel daarna resterend overschot betaald Hitecs door aan ASMU. Deze afrekening geschiedt telkens na verloop van een (tweejarig) opleidingstraject. In de CAO 2004/2006 is een wijziging ten aanzien van de Werkgeverssubsidie doorgevoerd. Op basis van deze nieuwe CAO is het namelijk niet meer mogelijk dat één werkgever aanspraak maakt op Werkgeverssubsidie voor meer dan vier werknemers. Voor ASMU betekent dit dat de door haar gehanteerde constructie, waarbij Hitecs een arbeidsovereenkomst aanging met alle BBL-leerlingen van ASMU, niet meer mogelijk is. Enerzijds werd derhalve de Opleidingssubsidie afgeschaft en anderzijds is onder de nieuwe CAO de door ASMU gehanteerde constructie ten aanzien van Werkgeverssubsidies niet langer mogelijk. Om aan deze ontwikkelingen het hoofd te bieden heeft ASMU getracht aanspraak te maken op Europese subsidie(s). Meer in het bijzonder op de zogenaamde Europees Sociaal Fonds, doelstelling 3 subsidie (hierna: ESF 3 subsidie ). Het betreft een subsidie die aan bedrijven kan worden verstrekt die scholing geven aan (potentiële) medewerkers die de employability van deze (potentiële) medewerkers vergroot. De curator heeft begrepen dat voor het aanvragen van een ESF 3 subsidie de nodige expertise is vereist. De curator heeft tevens begrepen dat deze expertise niet bij ASMU in huis aanwezig is. A+O bemiddelt voor meerdere

6 bedrijven in dergelijke aanvragen. Ook ASMU heeft A+O verzocht om bij de aanvraag te bemiddelen. De curator heeft echter begrepen dat, ten gevolge van steeds wijzigende voorwaarden, uiteindelijk nimmer een concrete aanvraag tot stand is gekomen. Door ASMU waren deze inkomsten echter al wel begroot. Het totale subsidiebedrag waar, aldus de directie van ASMU, met terugwerkende kracht tot en met het jaar 2003, aanspraak op kan worden gemaakt een bedrag bedraagt ad circa , --. (De curator dient deze mogelijke vordering op ESF nog nader te onderzoeken.) Het wegvallen van de Opleidingssubsidie, het niet langer in stand kunnen blijven van de door ASMU gehanteerde constructie terzake Werkgeverssubsidie en het niet tot stand komen van een concrete aanvraag voor ESF 3 subsidie, heeft uiteindelijk geleid tot het faillissement. 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faillissement : Aantal in jaar voor faillissement : Datum ontslagaanzegging : 5 september 2005 De curator heeft onmiddellijk na zijn benoeming de personeelsdossiers opgevraagd en deze bestudeerd. Vervolgens heeft de curator op 5 september 2005 een eerste plenaire bijeenkomst voor het personeel gearrangeerd en tijdens deze bijeenkomst het personeel geïnformeerd omtrent het faillissement en de beoogde doorstart. Tevens heeft de curator tijdens deze bijeenkomst het voltallige personeel het ontslag aangezegd en het ontslag toegelicht. De curator heeft overleg gevoerd met de betrokken werknemersvereniging (FNV) en een bijeenkomst van het FNV met het personeel bijgewoond.

7 Tenslotte heeft de curator het personeel periodiek op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen binnen het faillissement middels een nieuwsbrief die per werd verspreid. 3. Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving De beide bedrijfspanden van ASMU werden, zoals hierboven is aangegeven, gehuurd. ASMU bezat geen onroerende zaken. 3.2 Verkoopopbrengst n.v.t. 3.3 Hoogte hypotheek n.v.t. 3.4 Boedelbijdrage n.v.t. n.v.t. Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving Op de beide locaties van ASMU was op datum faillissement een groot aantal (verouderde) metaalbewerkingmachines aanwezig, alsmede een beperkte, sterk verouderde, kantoorinventaris. 3.6 Verkoopopbrengst De curator heeft de inventaris (en voorraden) in het kader van een doorstart (zie hierna) onderhands verkocht voor een bedrag ad ,--.

8 3.7 Boedelbijdrage Gezien het feit dat, naar alle waarschijnlijkheid, de volledige opbrengst van de inventaris, na aftrek van faillissementskosten, aan de fiscus zal toekomen is met de betrokken bank geen boedelbijdrage overeengekomen. Mocht echter op enig moment blijken dat wel een gedeelte van de opbrengst aan de bank toekomt, dan zal de curator alsnog een boedelbijdrage bedingen. 3.8 Bodemvoorrecht fiscus Zoals hierboven is aangegeven rust op de inventaris het voorrecht van de fiscus ex artikel 21 Iw, zodat de curator de opbrengst van de inventaris ex artikel 57 lid 3 Fw voor de fiscus heeft opgeëist. Bodemrecht fiscus Door de fiscus is medio mei 2005 (bodem)beslag gelegd. In dat verband heeft de curator alle partijen die meenden een eigendomsrecht te kunnen claimen ten aanzien van zaken die zich op datum faillissement op de bodem van ASMU bevonden, doorverwezen naar de fiscus voor het eventueel maken van bezwaar ex artikel 22 lid 1 Iw. Vanwege het feit dat het beslag ten aanzien van een aantal zaken onvoldoende was gespecificeerd, heeft de fiscus het bezwaar van de desbetreffende derden gehonoreerd. Tijdens de eerste bespreking met de directie van ASMU heeft de curator een in opdracht van ASMU opgesteld taxatierapport ontvangen. Dit rapport was opgemaakt ten behoeve van het afsluiten van een (inboedel)verzekering (zie hierboven). De curator heeft desalniettemin gemeend een tweede taxatie te moeten laten doen. Deze actie van de curator heeft zijn vruchten afgeworpen gezien het feit dat de getaxeerde waarde door de tweede taxateur aanzienlijk hoger lag dan die van de eerste taxateur. De tweede getaxeerde waarde is door de curator als uitgangspunt genomen bij zijn onderhandelingen omtrent een doorstart (zie hierna).

9 Onmiddellijk na zijn aantreden heeft de curator geïnventariseerd welke zaken, die zich op de bodem van ASMU bevonden, aan derden toe zouden kunnen behoren. Zoals hierboven is aangegeven, heeft de curator deze derden voor het maken van bezwaar tegen het (bodem)beslag doorverwezen naar de fiscus. Daarnaast heeft de curator de verschillende geclaimde eigendomsvoorbehouden beoordeeld en de derden hieromtrent geïnformeerd. De zaken die in eigendom aan derden toebehoorden en niet door het (bodem)beslag werden geraakt, althans ten aanzien waarvan het bezwaar door de fiscus is gehonoreerd, zijn teruggegeven aan de desbetreffende derden. Voorraden/ onderhanden werk 3.9 Beschrijving Op datum faillissement was er slechts een zeer beperkte voorraad aanwezig bij ASMU. Door ASMU werd namelijk per cursus ingekocht. Ook de onderhandenwerk portefeuille was beperkt. Het betrof met name reeds afgeronde opleidingen van de zakelijke leerlingen die, na het afleggen van een examen c.q. het verstrekken van een certificaat, konden worden uitgefactureerd Verkoopopbrengst Op de voorraden is, gezien de zeer beperkte omvang, geen separaat bod uitgebracht. Het onderhandenwerk is door de curator verkocht voor een bedrag ad , Boedelbijdrage n.v.t.

10 De curator heeft zich aan de hand van de administratie van ASMU een beeld proberen te vormen omtrent het aanwezige onderhandenwerk. De curator heeft vervolgens onderhandeld met de doorstarter (zie hierna) omtrent het overnemen van het desbetreffende onderhandenwerk. Andere activa 3.12 Beschrijving n.v.t Verkoopopbrengst n.v.t. n.v.t. 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren De curator heeft op datum faillissement een debiteurenlijst laten uitdraaien uit de administratie van ASMU. Het totale saldo van de debiteurenlijst sloot op een bedrag ad circa ,--. Een groot gedeelte ad circa ,-- was ouder dan 150 dagen. Zoals hierboven is aangegeven ontving Hitecs B.V. subsidie van A+O en betaalde Hitecs een eventueel overschot, na voldoening van lonen van de leerlingen van ASMU, door aan ASMU. In voorgaande jaren heeft Hitecs uit dien hoofde bedragen ad circa ,-- (per opleidingscyclus) aan ASMU betaald. Door de directie van ASMU werd aangegeven dat ook voor de lopende opleidingscycli een overschot werd verwacht, zodat daaruit een vordering op Hitecs zou resteren. De omvang van deze vordering was echter zeer moeilijk te begroten.

11 Tenslotte bestaat er mogelijk een vordering op ESF. Zoals hierboven is aangegeven dient de curator hier nog nader onderzoek naar te verrichten. 4.2 Opbrengst De curator heeft, in het kader van de doorstart (zie hierna), de gehele debiteurenportefeuille, inclusief de potentiële vordering op Hightechs, verkocht voor een bedrag ad ,--. De vordering op ESF is buiten de transactie gebleven. 4.3 Boedelbijdrage Met de bank is een boedelbijdrage van 10% van het door de bank ontvangen bedrag overeengekomen. De curator heeft de omvang en mogelijkheid tot incasso van de debiteurenportefeuille geïnventariseerd en onderhandelingen met de doorstarter gevoerd omtrent overname van de debiteurenportefeuille. 5. Bank / Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) ASMU hield een bankrekening aan bij Postbank N.V. met rekeningnummer Voornoemde bankrekening vertoonde op datum faillissement een saldo ad ,49 credit. De curator heeft inmiddels opdracht gegeven voornoemd saldo over te boeken naar de boedelrekening. Daarnaast hield ASMU een bankrekening aan bij Rabobank met rekeningnummer Het saldo op voornoemd bankrekeningnummer bedroeg op datum faillissement een bedrag ad ,89 debet.

12 5.2 Leasecontracten Door de curator is een beperkt aantal leasecontracten aangetroffen. Deze contracten zijn zoveel mogelijk in het kader van de doorstart (zie hierna) overgezet op de koper. 5.3 Beschrijving zekerheden Rabobank had een pandrecht op de inventaris, voorraden en debiteuren van ASMU. De desbetreffende zekerheidsdocumenten zijn aan de curator overgelegd en door deze bestudeerd. De curator heeft hierin geen onjuistheden aangetroffen. 5.4 Separatistenpositie In overleg met de curator heeft de bank er de voorkeur aan gegeven dat de aan haar verpande goederen onderhands door de curator werden verkocht in het kader van een doorstart. 5.5 Boedelbijdragen Zoals hierboven onder het kopje debiteuren is aangegeven is de curator met Rabobank een boedelbijdrage ter zake de verkoop van debiteuren overeengekomen van 10% van het bedrag dat door de bank wordt ontvangen. 5.6 Eigendomsvoorbehoud Zoals hierboven onder het kopje bedrijfsmiddelen is aangegeven heeft de curator onmiddellijk een inventarisatie gemaakt van (de geldigheid van) de door partijen geclaimde eigendomsvoorbehouden. De zaken waarop een geldig eigendomsvoorbehoud rustte en waarop het beslag van de fiscus niet kleefde, zijn inmiddels aan de desbetreffende derden geretourneerd.

13 5.7 Reclamerechten Er zijn geen partijen die een recht van reclame hebben ingeroepen jegens de curator. 5.8 Retentierechten De curator is niet geconfronteerd met partijen die zich beriepen op retentierechten. De curator heeft kort na zijn benoeming een bespreking gevoerd met Rabobank omtrent de positie van Rabobank alsmede de wijze van uitwinning van de zekerheden van Rabobank. De tijdens deze bijeenkomst gemaakte afspraken zijn door de curator en Rabobank over en weer aan elkaar bevestigd. De curator heeft op korte termijn een vervolgbespreking met Rabobank omtrent de afrekening naar aanleiding van de gerealiseerde doorstart (zie hierna). 6. Doorstart / voortzetten Voortzetten 6.1 Exploitatie / zekerheden Op datum faillissement was juist het schooljaar 2005/2006 voor de BBLleerlingen begonnen. De BBL-leerlingen die net aan hun tweede jaar begonnen waren allemaal op stage. De BBL-leerlingen die zich hadden aangemeld voor het eerste jaar zouden eerst een informatieavond krijgen. De curator heeft de tweedejaars BBL-leerlingen zoveel mogelijk hun stage laten continueren. Omdat de curator niet kon garanderen dat de nieuwe leerlingen hun opleiding zouden kunnen volgen, en hij het niet verantwoord achtte deze leerlingen aan een opleiding te laten beginnen die mogelijk binnen enkele weken zou moeten worden afgebroken, heeft de curator

14 tijdens de geplande informatieavond laten aangeven dat het begin van een eventuele opleiding was uitgesteld tot nader order. In de weken na datum faillissement stond slechts een beperkt aantal opleidingen voor zakelijke- en VMBO-leerlingen ingepland. Gezien het feit dat hiervoor, buiten de personeelskosten, slechts een beperkte hoeveelheid kosten behoefde te worden gemaakt, heeft de curator deze cursussen (gewoon) doorgang laten vinden. De curator heeft hieraan, ter voorkoming van boedelschulden, de voorwaarde verbonden dat geen nieuwe (les)materialen mochten worden aangeschaft. 6.2 Financiële verslaglegging De curator heeft opdracht gegeven de werkzaamheden gedurende het faillissement separaat te administreren. De curator heeft een inventarisatie gemaakt van de mogelijkheden om de lessen zoveel mogelijk doorgang te laten vinden ten behoeve van het bereiken van een doorstart going concern ; en de werkzaamheden van het personeel zoveel mogelijk gestuurd. Doorstart 6.3 Beschrijving In totaal hebben vijf partijen interesse getoond in het kopen van de activa van ASMU, om zodoende te komen tot een voortzetting van de activiteiten van ASMU. De curator heeft een informatiememorandum opgesteld en dit aan de diverse gegadigden toegestuurd. Vervolgens heeft de curator met de verschillende partijen onderhandeld. De curator heeft in zijn onderhandelingen met gegadigden bijzondere aandacht gevestigd op het maatschappelijke belang

15 dat verbonden is aan het voortzetten van de opleiding van de leerlingen in het algemeen en van de BBL-leerlingen in het bijzonder. De curator heeft in dat verband zich een beeld proberen te vormen van de mogelijkheden van de diversen gegadigden om de opleidingen zoveel mogelijk te waarborgen. Uiteindelijk heeft de curator dooronderhandeld met de meest gerede partij, Stylehouse B.V. die, zoals hierboven is aangegeven, uit het faillissement van AVAL B.V. reeds de locatie te Rotterdam had gekocht. Na enige onderhandelingen hebben Stylehouse B.V. en de curator overeenstemming bereikt op grond waarvan Stylehouse B.V. alle activa van de curator heeft gekocht met uitzondering van een eventuele vordering jegens ESF uit hoofde van (met terugwerkende kracht) te ontvangen ESF 3 gelden (zie hierboven). 6.4 Verantwoording De curator heeft Stylehouse B.V. verzocht een gesplitst bod uit te brengen, in die zin dat een aparte waarde werd toegekend aan inventaris en voorraden, debiteuren, onderhanden werk en de latente vordering op Hitecs. 6.5 Opbrengst De totale opbrengst bedroeg een bedrag ad , Boedelbijdrage Zoals hierboven is aangegeven is de curator met Rabobank een boedelbijdrage van 10% overeengekomen ter zake het bedrag dat Rabobank ontvangt uit hoofde van de verkoop van de debiteurenportefeuille, derhalve een bedrag ad 8.000,--.

16 De curator heeft een uitgebreid informatiememorandum opgesteld ten behoeve van de gegadigden en heet uitvoerige onderhandelingen gevoerd met de desbetreffende gegadigden. De curator heeft uiteindelijk een koopovereenkomst opgesteld en hieraan uitvoering gegeven. 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht De curator is nog doende de administratie van ASMU te bestuderen. 7.2 Depot jaarrekeningen ASMU heeft voor het jaar 2003 een balans gedeponeerd. De deponeringstermijn voor het jaar 2004 was op datum faillissement nog niet verstreken. 7.3 Goedk. Verklaring Accountant Bij de gedeponeerde balans voor het jaar 2003 is geen goedkeurende accountantsverklaring gevoegd. 7.4 Stortingsverpl. Aandelen De curator is nog doende te onderzoeken of de aandelen zijn volgestort. De eerste indruk van de curator is dat zulks niet het geval is. 7.5 Onbehoorlijk bestuur Het onderzoek van de curator naar een potentiële bestuurdersaansprakelijkheid is lopende.

17 7.6 Paulianeus handelen Vooralsnog is de curator niet geconfronteerd met paulianeuze handelingen. De curator zal hier echter nog nader onderzoek naar verrichten. De curator heeft direct na zijn aanstelling een back-up laten maken van de volledige digitale administratie van ASMU. Daarnaast heeft de curator de belangrijkste stukken uit de administratie onder zich genomen en (deels) bestudeerd. 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen Taxateur: 3.213,-- (inclusief BTW); UWV: Nog niet bekend. 8.2 Preferente vordering van de fiscus De fiscus heeft vooralsnog geen preferente vordering bekend gemaakt bij de curator. 8.3 Preferente vordering. van het UWV : UWV heeft nog geen preferente vordering bekend gemaakt bij de curator. 8.4 Andere preferente crediteuren : Vooralsnog geen. 8.5 Aantal concurrente crediteuren : 57 (bijlage) 8.6 Bedrag concurrente crediteuren : ,61 (bijlage) 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

18 Als gevolg van het feit dat de boedelvordering van UWV en de preferente vorderingen van UWV en de fiscus nog niet bekend, zijn kan de curator vooralsnog geen uitspraken doen omtrent de verwachte wijze van afwikkeling van het onderhavige faillissement. De curator heeft onmiddellijk na zijn aanstelling aan de hand van het crediteurenbestand van ASMU alle crediteuren aangeschreven en verzocht om enerzijds eventuele zekerheidsrechten aan hem bekend te maken en anderzijds hun vorderingen in te dienen. De curator heeft inmiddels een groot aantal crediteurenvorderingen ontvangen en deze geplaatst op de lijst van voorlopig erkende concurrente crediteurenvorderingen. 9. Overig 9.1 Termijn afwikkeling faillissement De curator kan vooralsnog geen uitspraken doen aangaande de termijn van afwikkeling van het onderhavige faillissement. 9.2 Indiening volgend verslag Behoudens voor zover bijzondere ontwikkelingen nopen tot eerdere verslaglegging, zal de curator een volgend verslag uitbrengen in de maand december Utrecht, 30 september 2005 Mr. L.J.L. Rijckmans (curator) CMS Derks Star Busmann N.V. Advocaten notarissen belastingadviseurs Postbus AG Utrecht

19 Telefoonnummer: Faxnummer: adres:

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 april 2005

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 april 2005 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 april 2005 Gegevens onderneming : Bouwmaatschappij Niron B.V. ( Niron ) Faillissementsnummer : 05.133 F Datum uitspraak : 9 maart 2005 Curator : mr. drs. J.L.M.

Nadere informatie

GECOMBINEERD FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 3 maart 2009

GECOMBINEERD FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 3 maart 2009 GECOMBINEERD FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 3 maart 2009 Gegevens onderneming : Serin B.V. ( Serin ), statutair gevestigd te Dordrecht, kantoorhoudende te Utrecht aan de Tennesseedreef 26. Borghols

Nadere informatie

GECOMBINEERD OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FW NR. 1. inzake de faillissementen van: faillissementsnummer: C 13/14/332 F

GECOMBINEERD OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FW NR. 1. inzake de faillissementen van: faillissementsnummer: C 13/14/332 F GECOMBINEERD OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FW NR. 1 inzake de faillissementen van: Maatschap Pesman Advocaten Seprem B.V. Primavera B.V. Porcio B.V. faillissementsnummer: C 13/14/335 F faillissementsnummer:

Nadere informatie

GECOMBINEERD OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 227 RESP. 73a FW NR. 1

GECOMBINEERD OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 227 RESP. 73a FW NR. 1 GECOMBINEERD OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 227 RESP. 73a FW NR. 1 inzake het faillissement van: 2L Mobility Solutions B.V. surséancenummer: S10/50 faillissementsnummer: F 10/634 CMS Derks Star Busmann N.V.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 3 januari 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 3 januari 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 3 januari 2012 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon tevens eindverslag ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon tevens eindverslag ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon tevens eindverslag ex artikel 73a FW Datum: 12 november 2013 Nummer: negen Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid InSite

Nadere informatie

1e openbare verslag in het faillissement TAXIBEDRIJF VENDERBOSCH B.V.. Ex artikel 73a Faillissementswet

1e openbare verslag in het faillissement TAXIBEDRIJF VENDERBOSCH B.V.. Ex artikel 73a Faillissementswet 1e openbare verslag in het faillissement TAXIBEDRIJF VENDERBOSCH B.V.. Ex artikel 73a Faillissementswet Naam : Taxibedrijf Venderbosch B.V. Adres : Markenweg 13, 7051 HS Varsseveld Datum uitspraak : 27

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Sercan Mode B.V. Faillissementsnummer : 06.574 Datum uitspraak : 10 oktober 2006 Curator : mr N.P. Klein Rechter-Commissaris :

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Instore Retail Solutions B.V. Nummer: 4 Datum: 9 juni 2015

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Instore Retail Solutions B.V. Nummer: 4 Datum: 9 juni 2015 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Instore Retail Solutions B.V., statutair gevestigd te Zeewolde en zaakdoende te (1327 CJ) Almere aan het adres Palmpolstraat 92, ingeschreven bij de Kamer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Contour Communication B.V., statutair gevestigd te Enkhuizen, gevestigd te (1328 ET) Almere

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 2 Datum: 29 januari 2013 Gegevens onderneming : Bouwgroep Utrecht B.V. Datum uitspraak : 25 september 2012 Curator : mr. S.V. Hardonk Rechter-commissaris

Nadere informatie

: 25.257,50 (zie bijlage 1). : 25.638,88 (bijlage 1).

: 25.257,50 (zie bijlage 1). : 25.638,88 (bijlage 1). Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 1 mei 2014 Nummer: drie Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Rooddirect B.V., : gevestigd aan de Badhuisstraat 137 te Vlissingen

Nadere informatie

GECOMBINEERD OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FW NR. 3. inzake de faillissementen van: faillissementsnummer: C13/14/332F

GECOMBINEERD OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FW NR. 3. inzake de faillissementen van: faillissementsnummer: C13/14/332F GECOMBINEERD OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FW NR. 3 inzake de faillissementen van: Maatschap Pesman Advocaten Seprem B.V. Primavera B.V. Porcio B.V. faillissementsnummer: C13/14/335F faillissementsnummer:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 september 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 september 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 september 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 2 maart 2015 HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG Gegevens ondernemingen : De besloten vennootschap

Nadere informatie

EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: De besloten vennootschap PASSI FLORA BV, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (8032 JX) Zwolle aan De Dobbe nr. 49.; Faillissementsnummer(s)

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TRAFFIC AND SECURITY SOLUTIONS B.V., statutair gevestigd te Almere, gevestigd te (1332 BC)

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Nummer: 5 Datum: 22 maart 2011 Gegevens onderneming: Focus Show Equipment B.V. en Touchwoud Holding B.V. Datum uitspraak: 17 november 2009 Curator: Mr. M.A.L.M.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 18 juli 2014 Nummer: 2

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 18 juli 2014 Nummer: 2 FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 18 juli 2014 Nummer: 2 Gegevens ondernemingen : De besloten vennootschap ERESSEN B.V., statutair gevestigd te Bilthoven, feitelijk gevestigd te (1332 EC) Almere aan de Damsluisweg

Nadere informatie

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 27 juni 2014 Gegevens onderneming

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Swerissen Hypotheken en Financiële Planning B.V., statutair gevestigd te Almere

FAILLISSEMENTSVERSLAG. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Swerissen Hypotheken en Financiële Planning B.V., statutair gevestigd te Almere FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 4 Datum : 15 november 2012 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Swerissen Hypotheken en Financiële Planning B.V., statutair gevestigd te Almere Faillissementsnummer

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 Datum: 22 maart 2010 Gegevens onderneming: Datum uitspraak: 17 november 2009 Curator: Mr. M.A.L.M. Willems R-C: Mr. C.M. Degenaar

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 oktober 2013. : 2R-IT Services B.V. tevens handelend onder de namen 2R-Titso, 2R-Infra en E-legtric

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 oktober 2013. : 2R-IT Services B.V. tevens handelend onder de namen 2R-Titso, 2R-Infra en E-legtric Aan dit verslag en de eventuele bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend. Niets in dit verslag en de eventuele bijlagen kan worden opgevat als een erkenning van aansprakelijkheid noch als afstand van

Nadere informatie

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN.

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 28 april 2015 HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. Gegevens ondernemingen

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BORRIUS PERSONEELSDIENSTEN B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BORRIUS PERSONEELSDIENSTEN B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BORRIUS PERSONEELSDIENSTEN B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Borrius

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 9 april 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 9 april 2015 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 9 april 2015 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid France Limousin Nederland

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 5 Datum : 13 september 2012 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Strack Lichtstraten Alphen B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

Handelsregister : nummer 20072970 Adres : Adres onderneming: Zinkerweg 3-5, (5145 NL) Waalwijk

Handelsregister : nummer 20072970 Adres : Adres onderneming: Zinkerweg 3-5, (5145 NL) Waalwijk FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 3 Datum : 20 januari 2011 Gegevens failliet : Flexrent Autoverhuur Waalwijk B.V. Handelsregister : nummer 20072970 Adres : Adres onderneming: Zinkerweg 3-5, (5145 NL) Waalwijk

Nadere informatie

omzet 2010 volgens conceptjaarrekening: 98.459,-

omzet 2010 volgens conceptjaarrekening: 98.459,- FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 20 maart 2012 Gegevens failliet: MPC Cheese B.V. Faillissementsnummer: 12/47 F Datum uitspraak: 24 januari 2012 Rechter-commissaris: Curator: Activiteiten onderneming:

Nadere informatie