FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 september 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 september 2005"

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 september 2005 Gegevens onderneming : ASMU B.V. (hierna: ASMU ) Faillissementsnummer : Datum uitspraak : 31 augustus 2005 Curator : mr. L.J.L. Rijckmans R-C : mr. C.S. Schoorl Activiteiten onderneming : Blijkens het uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel legde ASMU zich toe op het bevorderen, het adviseren en het geven van onderwijs, onder andere door middel van het geven van cursussen, opleidingen, trainingen en seminars, waaronder onderwijs in metaal- en kunststofbewerking, het geven van adviezen met betrekking tot opleidingsvraagstukken alsmede met betrekking tot de arbeidsomstandigheden wet, het doen van onderzoeken, het verrichten van diensten t.b.v. opleidings- en adviseringswerkzaamheden en het verrichten van productiewerkzaamheden (zie ook onder het kopje Inventarisatie ). Omzetgegevens : Blijkens de administratie van ASMU bedroeg de netto-omzet in het jaar ,--. Voor het jaar 2004 zijn, voor zover de curator bekend is, nog geen financiële stukken opgemaakt. Personeel gemiddeld aantal : Blijkens het uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel waren er op datum faillissement 3 werknemers in dienst van ASMU. In praktijk bleken er echter 18 werknemers in dienst van ASMU te zijn. Verslagperiode : 31 augustus september Bestede uren in verslagperiode : 165 uren. Bestede uren Totaal : 165 uren.

2 1. Inventarisatie 1.1 Vennootschapsrechtelijke structuur Het volledige aandelenkapitaal in ASMU wordt in gelijke delen gehouden door de heren L.C.G.M. van Hezik (hierna: Van Hezik ), J. Wuister (hierna: Wuister ) en Feroci Beheer B.V. (hierna: Feroci ). De aandelen in laatstgenoemde vennootschap worden gehouden door de heer J. Hoogendijk (hierna: Hoogendijk ). Van Hezik, Wuister en Feroci zijn tevens alle drie alleen/zelfstandig bevoegd statutair bestuurders. 1.2 Activiteiten ASMU Op 3 december 2002 is door de rechtbank te Rotterdam het faillissement van Aval B.V. uitgesproken. Aval legde zich met name toe op het geven van lasopleidingen. Aval had vestigingen in Rotterdam, Utrecht en Arnhem. De vestiging te Rotterdam is destijds overgenomen door Stylehouse B.V., de vestigingen te Utrecht en Arnhem door ASMU. De naam ASMU staat voor Algemene Stichting Metaal Utrecht. Zoals hierboven is aangegeven legde ASMU zich, blijkens de inschrijving bij de Kamer van Koophandel en haar statuten, toe op het bevorderen, adviseren en het geven van onderwijs in metaal- en kunststofbewerking. Als voorbeeld, tevens zijnde de specialiteit van ASMU, kan dienen het geven van cursussen lassen. Binnen ASMU zijn drie stromen leerlingen te onderscheiden: i. Ten eerste zijn er de leerlingen uit de zakelijke markt. Het betreft werknemers van bedrijven die een (korte) opfris cursus bij ASMU doen. Deze leerlingen worden rechtstreeks door de desbetreffende

3 bedrijven naar ASMU gestuurd, en ASMU ontvangt, na het behalen van het gewenste certificaat door de leerling, hiervoor een vergoeding van de desbetreffende bedrijven. ii. Ten tweede zijn er de leerlingen die een opleiding volgen bij een VMBO-opleidingsinstituut en in dat kader een praktijkopleiding genieten bij ASMU. Op jaarbasis betreft het circa vijfendertig leerlingen. ASMU heeft ten aanzien van deze leerlingen het recht van fiscalisering. iii. Tenslotte is er de stroming van de zogenaamde BBL-leerlingen (hierna: BBL-leerlingen ). Deze leerlingen genieten een tweejarige opleiding. Deze opleiding kan worden omschreven als: werkend leren. Het theoriegedeelte van de opleiding genieten deze leerlingen bij het ROC en het praktijkgedeelte van de opleiding bij ASMU. De BBL-leerlingen volgen steeds negen weken opleiding en lopen vervolgens negen weken stage, zulks gedurende twee jaren. 1.3 Winst en verlies Blijkens de door de accountant opgestelde cijfers voor het jaar 2003, bedroeg de fiscale winst in het jaar 2003 een bedrag ad 3.717,--. Het balanstotaal in het jaar 2003 bedroeg ,--. Blijkens de door de boekhouder van ASMU opgestelde halfjaarbalans per 30 juni 2005, bedroeg het balanstotaal op dat moment , Lopende procedures Door de curator zijn twee lopende procedures aangetroffen. Beide procedures zijn door de respectievelijke verhuurders van de locatie Utrecht en de locatie Arnhem aangebracht. Deze procedures zijn inmiddels geschorst en tussen de curator en de respectievelijke verhuurders zijn afspraken gemaakt omtrent de afwikkeling van beide huurovereenkomsten.

4 1.5 Verzekeringen Op datum faillissement bestond er geen verzekering voor de inboedel. Er was noch een inboedelverzekering, noch een brandverzekering. De curator heeft onmiddellijk, in overleg met de huisbankier (zie hierna), de inventariszaken doen verzekeren. 1.6 Huur ASMU had twee locaties. De hoofdlocatie was gevestigd te Utrecht aan de Eendrachtlaan 98 (3526 LB) te Utrecht. Op datum faillissement betrof de huurachterstand voor deze locatie een bedrag ad circa ,--. Daarnaast had ASMU een locatie te Arnhem op het industriepark Kleefse Waard, Westvoortsedijk 73. Op datum faillissement bedroeg de huurachterstand ter zake deze locatie een bedrag ad circa , Oorzaak faillissement Het faillissement is met name veroorzaakt door (de wijziging in) de financiering van de BBL-leerlingen. De financiering van de BBL-leerlingen geschiedde aanvankelijk vanuit het bedrijfstakfonds van de Metalektro voor Arbeidsmarkt en Opleidingen, A+O (hierna: A+O ). In A+O zijn afgevaardigden van werkgevers(organisaties) en werknemers(organisaties) uit de grootmetaalbranche vertegenwoordigd. De tussen voornoemde partijen gemaakte afspraken inzake onder andere subsidieverstrekking zijn vastgelegd in de CAO Metalektro (hierna: de CAO ). In de CAO wordt ten aanzien van de financiering van opleidingen onderscheid gemaakt tussen een subsidie ten behoeve van een werkgever (hierna: Werkgeverssubsidie ) en subsidie ten behoeve van een opleidingsinstituut (hierna: Opleidingssubsidie ). De Opleidingssubsidie betrof met name een tegemoetkoming in de kosten van huisvesting van het opleidingsinstituut. Deze Opleidingssubsidie is in de

5 CAO 2000/2002 nog opgenomen. Deze subsidie is echter nadien afgeschaft en komt derhalve niet meer voor in de CAO 2002/2004. ASMU is geen werkgever. Om desalniettemin (indirect) aanspraak te kunnen maken op de werkgeverssubsidie heeft ASMU een (uitvoerings)overeenkomst gesloten met Stork Mobiel B.V., thans Hitecs B.V. genaamd (hierna: Hitecs ). Op basis van deze overeenkomst treden alle BBL-leerlingen van ASMU voor een periode van twee jaren in dienst bij Hitecs. Hitecs kan vervolgens jegens A+O aanspraak maken op Werkgeverssubsidie. Deze subsidie wendt Hitecs aan om voor betaling van de (loon)kosten van de bij haar in dienst zijnde BBL-leerlingen zorg te dragen. Een eventueel daarna resterend overschot betaald Hitecs door aan ASMU. Deze afrekening geschiedt telkens na verloop van een (tweejarig) opleidingstraject. In de CAO 2004/2006 is een wijziging ten aanzien van de Werkgeverssubsidie doorgevoerd. Op basis van deze nieuwe CAO is het namelijk niet meer mogelijk dat één werkgever aanspraak maakt op Werkgeverssubsidie voor meer dan vier werknemers. Voor ASMU betekent dit dat de door haar gehanteerde constructie, waarbij Hitecs een arbeidsovereenkomst aanging met alle BBL-leerlingen van ASMU, niet meer mogelijk is. Enerzijds werd derhalve de Opleidingssubsidie afgeschaft en anderzijds is onder de nieuwe CAO de door ASMU gehanteerde constructie ten aanzien van Werkgeverssubsidies niet langer mogelijk. Om aan deze ontwikkelingen het hoofd te bieden heeft ASMU getracht aanspraak te maken op Europese subsidie(s). Meer in het bijzonder op de zogenaamde Europees Sociaal Fonds, doelstelling 3 subsidie (hierna: ESF 3 subsidie ). Het betreft een subsidie die aan bedrijven kan worden verstrekt die scholing geven aan (potentiële) medewerkers die de employability van deze (potentiële) medewerkers vergroot. De curator heeft begrepen dat voor het aanvragen van een ESF 3 subsidie de nodige expertise is vereist. De curator heeft tevens begrepen dat deze expertise niet bij ASMU in huis aanwezig is. A+O bemiddelt voor meerdere

6 bedrijven in dergelijke aanvragen. Ook ASMU heeft A+O verzocht om bij de aanvraag te bemiddelen. De curator heeft echter begrepen dat, ten gevolge van steeds wijzigende voorwaarden, uiteindelijk nimmer een concrete aanvraag tot stand is gekomen. Door ASMU waren deze inkomsten echter al wel begroot. Het totale subsidiebedrag waar, aldus de directie van ASMU, met terugwerkende kracht tot en met het jaar 2003, aanspraak op kan worden gemaakt een bedrag bedraagt ad circa , --. (De curator dient deze mogelijke vordering op ESF nog nader te onderzoeken.) Het wegvallen van de Opleidingssubsidie, het niet langer in stand kunnen blijven van de door ASMU gehanteerde constructie terzake Werkgeverssubsidie en het niet tot stand komen van een concrete aanvraag voor ESF 3 subsidie, heeft uiteindelijk geleid tot het faillissement. 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faillissement : Aantal in jaar voor faillissement : Datum ontslagaanzegging : 5 september 2005 De curator heeft onmiddellijk na zijn benoeming de personeelsdossiers opgevraagd en deze bestudeerd. Vervolgens heeft de curator op 5 september 2005 een eerste plenaire bijeenkomst voor het personeel gearrangeerd en tijdens deze bijeenkomst het personeel geïnformeerd omtrent het faillissement en de beoogde doorstart. Tevens heeft de curator tijdens deze bijeenkomst het voltallige personeel het ontslag aangezegd en het ontslag toegelicht. De curator heeft overleg gevoerd met de betrokken werknemersvereniging (FNV) en een bijeenkomst van het FNV met het personeel bijgewoond.

7 Tenslotte heeft de curator het personeel periodiek op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen binnen het faillissement middels een nieuwsbrief die per werd verspreid. 3. Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving De beide bedrijfspanden van ASMU werden, zoals hierboven is aangegeven, gehuurd. ASMU bezat geen onroerende zaken. 3.2 Verkoopopbrengst n.v.t. 3.3 Hoogte hypotheek n.v.t. 3.4 Boedelbijdrage n.v.t. n.v.t. Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving Op de beide locaties van ASMU was op datum faillissement een groot aantal (verouderde) metaalbewerkingmachines aanwezig, alsmede een beperkte, sterk verouderde, kantoorinventaris. 3.6 Verkoopopbrengst De curator heeft de inventaris (en voorraden) in het kader van een doorstart (zie hierna) onderhands verkocht voor een bedrag ad ,--.

8 3.7 Boedelbijdrage Gezien het feit dat, naar alle waarschijnlijkheid, de volledige opbrengst van de inventaris, na aftrek van faillissementskosten, aan de fiscus zal toekomen is met de betrokken bank geen boedelbijdrage overeengekomen. Mocht echter op enig moment blijken dat wel een gedeelte van de opbrengst aan de bank toekomt, dan zal de curator alsnog een boedelbijdrage bedingen. 3.8 Bodemvoorrecht fiscus Zoals hierboven is aangegeven rust op de inventaris het voorrecht van de fiscus ex artikel 21 Iw, zodat de curator de opbrengst van de inventaris ex artikel 57 lid 3 Fw voor de fiscus heeft opgeëist. Bodemrecht fiscus Door de fiscus is medio mei 2005 (bodem)beslag gelegd. In dat verband heeft de curator alle partijen die meenden een eigendomsrecht te kunnen claimen ten aanzien van zaken die zich op datum faillissement op de bodem van ASMU bevonden, doorverwezen naar de fiscus voor het eventueel maken van bezwaar ex artikel 22 lid 1 Iw. Vanwege het feit dat het beslag ten aanzien van een aantal zaken onvoldoende was gespecificeerd, heeft de fiscus het bezwaar van de desbetreffende derden gehonoreerd. Tijdens de eerste bespreking met de directie van ASMU heeft de curator een in opdracht van ASMU opgesteld taxatierapport ontvangen. Dit rapport was opgemaakt ten behoeve van het afsluiten van een (inboedel)verzekering (zie hierboven). De curator heeft desalniettemin gemeend een tweede taxatie te moeten laten doen. Deze actie van de curator heeft zijn vruchten afgeworpen gezien het feit dat de getaxeerde waarde door de tweede taxateur aanzienlijk hoger lag dan die van de eerste taxateur. De tweede getaxeerde waarde is door de curator als uitgangspunt genomen bij zijn onderhandelingen omtrent een doorstart (zie hierna).

9 Onmiddellijk na zijn aantreden heeft de curator geïnventariseerd welke zaken, die zich op de bodem van ASMU bevonden, aan derden toe zouden kunnen behoren. Zoals hierboven is aangegeven, heeft de curator deze derden voor het maken van bezwaar tegen het (bodem)beslag doorverwezen naar de fiscus. Daarnaast heeft de curator de verschillende geclaimde eigendomsvoorbehouden beoordeeld en de derden hieromtrent geïnformeerd. De zaken die in eigendom aan derden toebehoorden en niet door het (bodem)beslag werden geraakt, althans ten aanzien waarvan het bezwaar door de fiscus is gehonoreerd, zijn teruggegeven aan de desbetreffende derden. Voorraden/ onderhanden werk 3.9 Beschrijving Op datum faillissement was er slechts een zeer beperkte voorraad aanwezig bij ASMU. Door ASMU werd namelijk per cursus ingekocht. Ook de onderhandenwerk portefeuille was beperkt. Het betrof met name reeds afgeronde opleidingen van de zakelijke leerlingen die, na het afleggen van een examen c.q. het verstrekken van een certificaat, konden worden uitgefactureerd Verkoopopbrengst Op de voorraden is, gezien de zeer beperkte omvang, geen separaat bod uitgebracht. Het onderhandenwerk is door de curator verkocht voor een bedrag ad , Boedelbijdrage n.v.t.

10 De curator heeft zich aan de hand van de administratie van ASMU een beeld proberen te vormen omtrent het aanwezige onderhandenwerk. De curator heeft vervolgens onderhandeld met de doorstarter (zie hierna) omtrent het overnemen van het desbetreffende onderhandenwerk. Andere activa 3.12 Beschrijving n.v.t Verkoopopbrengst n.v.t. n.v.t. 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren De curator heeft op datum faillissement een debiteurenlijst laten uitdraaien uit de administratie van ASMU. Het totale saldo van de debiteurenlijst sloot op een bedrag ad circa ,--. Een groot gedeelte ad circa ,-- was ouder dan 150 dagen. Zoals hierboven is aangegeven ontving Hitecs B.V. subsidie van A+O en betaalde Hitecs een eventueel overschot, na voldoening van lonen van de leerlingen van ASMU, door aan ASMU. In voorgaande jaren heeft Hitecs uit dien hoofde bedragen ad circa ,-- (per opleidingscyclus) aan ASMU betaald. Door de directie van ASMU werd aangegeven dat ook voor de lopende opleidingscycli een overschot werd verwacht, zodat daaruit een vordering op Hitecs zou resteren. De omvang van deze vordering was echter zeer moeilijk te begroten.

11 Tenslotte bestaat er mogelijk een vordering op ESF. Zoals hierboven is aangegeven dient de curator hier nog nader onderzoek naar te verrichten. 4.2 Opbrengst De curator heeft, in het kader van de doorstart (zie hierna), de gehele debiteurenportefeuille, inclusief de potentiële vordering op Hightechs, verkocht voor een bedrag ad ,--. De vordering op ESF is buiten de transactie gebleven. 4.3 Boedelbijdrage Met de bank is een boedelbijdrage van 10% van het door de bank ontvangen bedrag overeengekomen. De curator heeft de omvang en mogelijkheid tot incasso van de debiteurenportefeuille geïnventariseerd en onderhandelingen met de doorstarter gevoerd omtrent overname van de debiteurenportefeuille. 5. Bank / Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) ASMU hield een bankrekening aan bij Postbank N.V. met rekeningnummer Voornoemde bankrekening vertoonde op datum faillissement een saldo ad ,49 credit. De curator heeft inmiddels opdracht gegeven voornoemd saldo over te boeken naar de boedelrekening. Daarnaast hield ASMU een bankrekening aan bij Rabobank met rekeningnummer Het saldo op voornoemd bankrekeningnummer bedroeg op datum faillissement een bedrag ad ,89 debet.

12 5.2 Leasecontracten Door de curator is een beperkt aantal leasecontracten aangetroffen. Deze contracten zijn zoveel mogelijk in het kader van de doorstart (zie hierna) overgezet op de koper. 5.3 Beschrijving zekerheden Rabobank had een pandrecht op de inventaris, voorraden en debiteuren van ASMU. De desbetreffende zekerheidsdocumenten zijn aan de curator overgelegd en door deze bestudeerd. De curator heeft hierin geen onjuistheden aangetroffen. 5.4 Separatistenpositie In overleg met de curator heeft de bank er de voorkeur aan gegeven dat de aan haar verpande goederen onderhands door de curator werden verkocht in het kader van een doorstart. 5.5 Boedelbijdragen Zoals hierboven onder het kopje debiteuren is aangegeven is de curator met Rabobank een boedelbijdrage ter zake de verkoop van debiteuren overeengekomen van 10% van het bedrag dat door de bank wordt ontvangen. 5.6 Eigendomsvoorbehoud Zoals hierboven onder het kopje bedrijfsmiddelen is aangegeven heeft de curator onmiddellijk een inventarisatie gemaakt van (de geldigheid van) de door partijen geclaimde eigendomsvoorbehouden. De zaken waarop een geldig eigendomsvoorbehoud rustte en waarop het beslag van de fiscus niet kleefde, zijn inmiddels aan de desbetreffende derden geretourneerd.

13 5.7 Reclamerechten Er zijn geen partijen die een recht van reclame hebben ingeroepen jegens de curator. 5.8 Retentierechten De curator is niet geconfronteerd met partijen die zich beriepen op retentierechten. De curator heeft kort na zijn benoeming een bespreking gevoerd met Rabobank omtrent de positie van Rabobank alsmede de wijze van uitwinning van de zekerheden van Rabobank. De tijdens deze bijeenkomst gemaakte afspraken zijn door de curator en Rabobank over en weer aan elkaar bevestigd. De curator heeft op korte termijn een vervolgbespreking met Rabobank omtrent de afrekening naar aanleiding van de gerealiseerde doorstart (zie hierna). 6. Doorstart / voortzetten Voortzetten 6.1 Exploitatie / zekerheden Op datum faillissement was juist het schooljaar 2005/2006 voor de BBLleerlingen begonnen. De BBL-leerlingen die net aan hun tweede jaar begonnen waren allemaal op stage. De BBL-leerlingen die zich hadden aangemeld voor het eerste jaar zouden eerst een informatieavond krijgen. De curator heeft de tweedejaars BBL-leerlingen zoveel mogelijk hun stage laten continueren. Omdat de curator niet kon garanderen dat de nieuwe leerlingen hun opleiding zouden kunnen volgen, en hij het niet verantwoord achtte deze leerlingen aan een opleiding te laten beginnen die mogelijk binnen enkele weken zou moeten worden afgebroken, heeft de curator

14 tijdens de geplande informatieavond laten aangeven dat het begin van een eventuele opleiding was uitgesteld tot nader order. In de weken na datum faillissement stond slechts een beperkt aantal opleidingen voor zakelijke- en VMBO-leerlingen ingepland. Gezien het feit dat hiervoor, buiten de personeelskosten, slechts een beperkte hoeveelheid kosten behoefde te worden gemaakt, heeft de curator deze cursussen (gewoon) doorgang laten vinden. De curator heeft hieraan, ter voorkoming van boedelschulden, de voorwaarde verbonden dat geen nieuwe (les)materialen mochten worden aangeschaft. 6.2 Financiële verslaglegging De curator heeft opdracht gegeven de werkzaamheden gedurende het faillissement separaat te administreren. De curator heeft een inventarisatie gemaakt van de mogelijkheden om de lessen zoveel mogelijk doorgang te laten vinden ten behoeve van het bereiken van een doorstart going concern ; en de werkzaamheden van het personeel zoveel mogelijk gestuurd. Doorstart 6.3 Beschrijving In totaal hebben vijf partijen interesse getoond in het kopen van de activa van ASMU, om zodoende te komen tot een voortzetting van de activiteiten van ASMU. De curator heeft een informatiememorandum opgesteld en dit aan de diverse gegadigden toegestuurd. Vervolgens heeft de curator met de verschillende partijen onderhandeld. De curator heeft in zijn onderhandelingen met gegadigden bijzondere aandacht gevestigd op het maatschappelijke belang

15 dat verbonden is aan het voortzetten van de opleiding van de leerlingen in het algemeen en van de BBL-leerlingen in het bijzonder. De curator heeft in dat verband zich een beeld proberen te vormen van de mogelijkheden van de diversen gegadigden om de opleidingen zoveel mogelijk te waarborgen. Uiteindelijk heeft de curator dooronderhandeld met de meest gerede partij, Stylehouse B.V. die, zoals hierboven is aangegeven, uit het faillissement van AVAL B.V. reeds de locatie te Rotterdam had gekocht. Na enige onderhandelingen hebben Stylehouse B.V. en de curator overeenstemming bereikt op grond waarvan Stylehouse B.V. alle activa van de curator heeft gekocht met uitzondering van een eventuele vordering jegens ESF uit hoofde van (met terugwerkende kracht) te ontvangen ESF 3 gelden (zie hierboven). 6.4 Verantwoording De curator heeft Stylehouse B.V. verzocht een gesplitst bod uit te brengen, in die zin dat een aparte waarde werd toegekend aan inventaris en voorraden, debiteuren, onderhanden werk en de latente vordering op Hitecs. 6.5 Opbrengst De totale opbrengst bedroeg een bedrag ad , Boedelbijdrage Zoals hierboven is aangegeven is de curator met Rabobank een boedelbijdrage van 10% overeengekomen ter zake het bedrag dat Rabobank ontvangt uit hoofde van de verkoop van de debiteurenportefeuille, derhalve een bedrag ad 8.000,--.

16 De curator heeft een uitgebreid informatiememorandum opgesteld ten behoeve van de gegadigden en heet uitvoerige onderhandelingen gevoerd met de desbetreffende gegadigden. De curator heeft uiteindelijk een koopovereenkomst opgesteld en hieraan uitvoering gegeven. 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht De curator is nog doende de administratie van ASMU te bestuderen. 7.2 Depot jaarrekeningen ASMU heeft voor het jaar 2003 een balans gedeponeerd. De deponeringstermijn voor het jaar 2004 was op datum faillissement nog niet verstreken. 7.3 Goedk. Verklaring Accountant Bij de gedeponeerde balans voor het jaar 2003 is geen goedkeurende accountantsverklaring gevoegd. 7.4 Stortingsverpl. Aandelen De curator is nog doende te onderzoeken of de aandelen zijn volgestort. De eerste indruk van de curator is dat zulks niet het geval is. 7.5 Onbehoorlijk bestuur Het onderzoek van de curator naar een potentiële bestuurdersaansprakelijkheid is lopende.

17 7.6 Paulianeus handelen Vooralsnog is de curator niet geconfronteerd met paulianeuze handelingen. De curator zal hier echter nog nader onderzoek naar verrichten. De curator heeft direct na zijn aanstelling een back-up laten maken van de volledige digitale administratie van ASMU. Daarnaast heeft de curator de belangrijkste stukken uit de administratie onder zich genomen en (deels) bestudeerd. 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen Taxateur: 3.213,-- (inclusief BTW); UWV: Nog niet bekend. 8.2 Preferente vordering van de fiscus De fiscus heeft vooralsnog geen preferente vordering bekend gemaakt bij de curator. 8.3 Preferente vordering. van het UWV : UWV heeft nog geen preferente vordering bekend gemaakt bij de curator. 8.4 Andere preferente crediteuren : Vooralsnog geen. 8.5 Aantal concurrente crediteuren : 57 (bijlage) 8.6 Bedrag concurrente crediteuren : ,61 (bijlage) 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

18 Als gevolg van het feit dat de boedelvordering van UWV en de preferente vorderingen van UWV en de fiscus nog niet bekend, zijn kan de curator vooralsnog geen uitspraken doen omtrent de verwachte wijze van afwikkeling van het onderhavige faillissement. De curator heeft onmiddellijk na zijn aanstelling aan de hand van het crediteurenbestand van ASMU alle crediteuren aangeschreven en verzocht om enerzijds eventuele zekerheidsrechten aan hem bekend te maken en anderzijds hun vorderingen in te dienen. De curator heeft inmiddels een groot aantal crediteurenvorderingen ontvangen en deze geplaatst op de lijst van voorlopig erkende concurrente crediteurenvorderingen. 9. Overig 9.1 Termijn afwikkeling faillissement De curator kan vooralsnog geen uitspraken doen aangaande de termijn van afwikkeling van het onderhavige faillissement. 9.2 Indiening volgend verslag Behoudens voor zover bijzondere ontwikkelingen nopen tot eerdere verslaglegging, zal de curator een volgend verslag uitbrengen in de maand december Utrecht, 30 september 2005 Mr. L.J.L. Rijckmans (curator) CMS Derks Star Busmann N.V. Advocaten notarissen belastingadviseurs Postbus AG Utrecht

19 Telefoonnummer: Faxnummer: adres:

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 20 februari 2006

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 20 februari 2006 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 20 februari 2006 Gegevens onderneming : ASMU B.V. (hierna: ASMU ) Faillissementsnummer : 05.448 F Datum uitspraak : 31 augustus 2005 Curator : mr. L.J.L. Rijckmans

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 1 mei 2007

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 1 mei 2007 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 1 mei 2007 Gegevens onderneming : Van Werkhoven s Drukkerij Utrecht B.V. Faillissementsnummer : 06/492F Datum uitspraak : 20 september 2006 Curator : mr. J.L.M. Groenewegen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 7 december 2010

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 7 december 2010 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 7 december 2010 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Holland Vastgoedbeleggingen B.V., statutair gevestigd te Hilversum

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG NUMMER 1: 27 februari 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG NUMMER 1: 27 februari 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG NUMMER 1: 27 februari 2012 Gegevens onderneming : Interieur en Bouwbedrijf Houten B.V. Faillissementsnummer : F12/51 Datum uitspraak : 24 januari 2012 Curator : Mr. M.J.G.H. Verviers

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 24 maart 2010

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 24 maart 2010 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 24 maart 2010 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Holland Vastgoedbeleggingen B.V., statutair gevestigd te Hilversum en

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 december 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 december 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 december 2013 Gegevens failliet : Maashout Utrecht B.V., kantoorhoudende te Utrecht aan de Strijkviertel 35a; Kvknummer : 30157506 Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 1 november 2005

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 1 november 2005 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 1 november 2005 Gegevens onderneming : Schildersbedrijf R. DE WILD B.V., statutair gevestigd te Hilversum, zaakdoende te (1216 SL) Hilversum aan de Franciscusweg

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 oktober 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 oktober 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 oktober 2012 Gegevens onderneming : Galvano Techniek Veenendaal BV, KvK dossiernr. 30113342, gevestigd te (3903 KG) Veenendaal aan de Bobinestraat 36. Faillissementsnummer

Nadere informatie

: Aanleg glasvezelkabelnetwerken in panden, voornamelijk als onderaannemer.

: Aanleg glasvezelkabelnetwerken in panden, voornamelijk als onderaannemer. FAILLISSEMENTSVERSLAG : Nummer: 2 Datum: 10 april 2011 Gegevens onderneming : A.G. Rijke B.V. Faillissementsnummer : 11/294 F Datum uitspraak : 4 oktober 2011 Curator : Mr J.J. Douwes R-C : Mr P.F.A. Bierbooms

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer 8 Datum: 7 december 2005

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer 8 Datum: 7 december 2005 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer 8 Datum: 7 december 2005 Gegevens onderneming : Altitude Software B.V. gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te (3542 AW) Utrecht aan de Savannahweg 17 Faillissementsnummer

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 3 Datum: 14 februari 2014 Gegevens onderneming Datum uitspraak : 25 juni 2013 Curator : mr. S.V. Hardonk Rechter-commissaris : mr. M.H.F. van Vugt

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 25 juni 2013

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 25 juni 2013 De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 25 juni 2013 Gegevens Naam Adres onderneming Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Inzake het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Schilder- en afwerkingsbedrijf E. Hoogeweg

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 21 januari 2010. 2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid B.V.

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 21 januari 2010. 2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid B.V. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 21 januari 2010 Gegevens onderneming : 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GCA DRUKWERK B.V. (hierna te noemen: GCA drukwerk ), statutair gevestigd

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/15/641 NL:TZ:0000000633:F001 25-08-2015 Mr. R. Dufour mr. D.M. Staal Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap met

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer: 3 d.d. 26 januari 2007

Faillissementsverslag nummer: 3 d.d. 26 januari 2007 Faillissementsverslag nummer: 3 d.d. 26 januari 2007 Gegevens onderneming : BSK Bouwservice Kooiman B.V. Faillissementsnummer : 06/58 F Datum uitspraak : 25 januari 2006 Curator : mr. D.J. Bos (opvolgend

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 5 Datum: 11 augustus 2014 Gegevens onderneming Datum uitspraak : 25 juni 2013 Curator : mr. S.V. Hardonk Rechter-commissaris : mr. M.H.F. van Vugt

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 8 november 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 8 november 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 8 november 2011 Gegevens onderneming : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid R.F.A. van Kampen B.V. Faillissementsnummer : 11/355

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.10/17/156 NL:TZ:0000012081:F001 28-03-2017 mr. J. Smael mr. J van Spengen Algemeen Gegevens onderneming P. Luiks B.V. Pascalweg 58

Nadere informatie

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Inzake het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Schilder- en afwerkingsbedrijf J. Walraven

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : schildersbedrijf Omzetgegevens : netto-omzet 2003: 404.000,- netto-omzet 2004: 350.000,- Personeel gemiddeld aantal : 4

Activiteiten onderneming : schildersbedrijf Omzetgegevens : netto-omzet 2003: 404.000,- netto-omzet 2004: 350.000,- Personeel gemiddeld aantal : 4 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 29 juli 2005 Gegevens onderneming : Schildersbedrijf R. DE WILD B.V., statutair gevestigd te Hilversum, zaakdoende te (1216 SL) Hilversum aan de Franciscusweg 345B

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Comfour Nederland B.V., statutair gevestigd te Lelystad, gevestigd aan de Vaartweg 96 te (8243 PP) Lelystad, ingeschreven

Nadere informatie

Nummer: 3 Datum: 13 april 2012

Nummer: 3 Datum: 13 april 2012 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 13 april 2012 Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister : Christian Sijnen Mode B.V. 003414322 Faillissementsnummer : F11/792 Datum uitspraak

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 11-05-2006

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 11-05-2006 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 11-05-2006 Gegevens onderneming : SVD Vakonderwijs B.V. Faillissementsnummer : F 06/316 (S 06/6) Datum uitspraak : 7 juni 2006 (surséance: 20 april 2006) Curator

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 27 februari 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 27 februari 2009 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 27 februari 2009 Gegevens onderneming : 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PLUSBALIE HOLDING B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1. Datum: 19 november 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1. Datum: 19 november 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1. Datum: 19 november 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 25 juli 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 25 juli 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 25 juli 2013 Gegevens onderneming: de besloten vennootschap Laurens Marius College B.V., gevestigd te Apeldoorn aan de Oude Apeldoornseweg 41-45. Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 18 juni 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 18 juni 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 18 juni 2012 Gegevens onderneming : H. den Hartog Beheer B.V., statutair gevestigd te Maarssen en kantoorhoudende te (3607 AM) Maarssen aan de Duivenkamp

Nadere informatie

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Inzake het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Schilder- en afwerkingsbedrijf J. Walraven

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Almex Transport B.V. Nummer: 2 Datum: 10 juni 2015

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Almex Transport B.V. Nummer: 2 Datum: 10 juni 2015 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ALMEX TRANSPORT B.V., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd Gitaarstraat 55, (1312 PS) Almere, ingeschreven bij

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 4 mei 2006

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 4 mei 2006 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 4 mei 2006 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Lost Boys TV & Streaming Media B.V. Faillissementsnummer : 03/416 F Datum

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : NS Marketing & Sales Limited Faillissementsnummer : C/16/15/479 Datum uitspraak : 16 juni 2015 (rechtbank

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Bacio Media B.V. Faillissementsnummer : 09/429 F Datum uitspraak : 2 juni 2009 Datum verslag : 3 november 2009 Curator : mr. E.J.G.

Nadere informatie

Nummer: 2 Datum: 2 januari 2012

Nummer: 2 Datum: 2 januari 2012 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 2 januari 2012 Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister : Christian Sijnen Mode B.V. 003414322 Faillissementsnummer : F11/792 Datum uitspraak

Nadere informatie

openbaar FAILLISSEMENTSVERSLAG Verslagnummer: 2 Datum: 19 augustus 2014 ex art. 73a Fw

openbaar FAILLISSEMENTSVERSLAG Verslagnummer: 2 Datum: 19 augustus 2014 ex art. 73a Fw openbaar FAILLISSEMENTSVERSLAG Verslagnummer: 2 Datum: 19 augustus 2014 ex art. 73a Fw Gegevens gefailleerde : Ten Dam Parket B.V. Dossiernummer : 214020084 Faillissementsnummer : F.94/2014 Rechtbank :

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 05 10-07

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 05 10-07 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 05 10-07 Gegevens onderneming : SVD Vakonderwijs B.V. Faillissementsnummer : F 06/316 (S 06/6) Datum uitspraak : 7 juni 2006 (surséance: 20 april 2006) Curator :

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.10/17/286 NL:TZ:0000013930:F001 13-06-2017 mr. R.M. Avezaat mr. J van Spengen Algemeen Gegevens onderneming FFF Rotterdam B.V. Ds.

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag

Openbaar faillissementsverslag Openbaar faillissementsverslag Nummer: 1 Datum: 14 februari 2012 Gegevens: B.K. Groep Nederland B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nr. 39083490, statutair gevestigd te Amsterdam,

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Nummer: 6 Datum: 2 januari 2013 Gegevens onderneming: Datum uitspraak: 14 juni 2011 Curator: Mr. M.A.L.M. Willems R-C: Mr. C.P. Bleeker Activiteiten onderneming:

Nadere informatie

Bijlage 1 EINDVERSLAG Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Bijlage 1 EINDVERSLAG Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Bijlage 1 EINDVERSLAG Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Inzake het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Schilder- en afwerkingsbedrijf

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 24 mei 2005

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 24 mei 2005 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 24 mei 2005 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De Leeuw Huissen B.V., statutair gevestigd te Huissen, kantoorhoudende

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.02/17/287 NL:TZ:0000014388:F003 18-07-2017 mr. J.L.G.M. Verwiel mr. M Pellikaan Algemeen Gegevens onderneming Zwets Werkendam B.V.,

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 21 maart 2005

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 21 maart 2005 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 21 maart 2005 Gegevens onderneming : Bode Vastgoed B.V., Jaro Vastgoed B.V., J.J. Autosport B.V., De Maaspoort B.V., De Maaspoort Holding B.V., Sunseeker Superyachts

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG : I

FAILLISSEMENTSVERSLAG : I FAILLISSEMENTSVERSLAG : I Gegevens onderneming Faillissementsnummer Datum uitspraak : 29 maart 2016 Curator : mr. W.A. Entzinger Rechter-commissaris : mr. A.L. Goederee : De Besloten Vennootschap Innovation

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.02/17/152 NL:TZ:0000012497:F001 11-04-2017 Mr. F.T. Hiemstra mr. CTM Luijks Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 september 2005

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 september 2005 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 september 2005 Gegevens ondernemingen : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MULLBEES HOLDING B.V., statutair gevestigd te Hilversum en de

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 31 juli : Manjefiek Damesmode voor een Maatje meer B.V. (KVK: )

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 31 juli : Manjefiek Damesmode voor een Maatje meer B.V. (KVK: ) FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 31 juli 2013 Gegevens onderneming : Manjefiek Damesmode voor een Maatje meer B.V. (KVK: 30177860) Faillissementsnummer : C/16/13/727 F Datum uitspraak : 2 juli 2013

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 9 Datum: 27 december 2010

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 9 Datum: 27 december 2010 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 9 Datum: 27 december 2010 Gegevens onderneming : GWW Trading B.V. Faillissementsnummer : 08 / 468 F Datum uitspraak : 2 december 2008 Curator : Mr L.J.A.M. Hanssen R-C : Mr

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.10/16/151 NL:TZ:0000004450:F001 15-03-2016 mr. P. Beerens mr. WJ Roos-van Toor Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap

Nadere informatie

1 e FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 16 maart 2009

1 e FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 16 maart 2009 1 e FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 16 maart 2009 Gegevens onderneming : AHT Holding B.V. Faillissementsnummer : F 09/95 Datum uitspraak : 17 februari 2009 Curator : mr. M.W. Huijzer R-C : mr. W.E. Merens

Nadere informatie

Nummer: 3. betaling was verleend) Activiteiten onderneming : Installatie-, renovatie- en onderhoudsbedrijf

Nummer: 3. betaling was verleend) Activiteiten onderneming : Installatie-, renovatie- en onderhoudsbedrijf FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 25 februari 2015 Gegevens onderneming : Abiro B.V. Faillissementsnummer : 16/14/697 F Datum uitspraak : 31 juli 2014 (nadat reeds op 23 juli 2014 surseance van betaling

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : VI

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : VI FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : VI Datum : 23 mei 2010 Gegevens onderneming : Pro Horeca Leek B.V. Faillissementsnummer : 09/329 F Datum uitspraak : 01 december 2009 Curator : mr. P.J. Fousert Rechter-commissaris

Nadere informatie

Verslagperiode : 28 augustus 2012 t/m 30 oktober 2012 Bestede uren in verslagperiode : zie bijlage Bestede uren Totaal : zie bijlage

Verslagperiode : 28 augustus 2012 t/m 30 oktober 2012 Bestede uren in verslagperiode : zie bijlage Bestede uren Totaal : zie bijlage Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag (ex art. 73A Fw.) Nummer: 01 Datum: 30 oktober 2012 Gegevens onderneming : Stichting Dino Detacheringen Faillissementsnummer : 12/814 F Datum uitspraak : 28 augustus

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 13 oktober 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 13 oktober 2009 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 13 oktober 2009 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EVENT PLANET B.V. IN LIQUIDATIE, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Inzake de faillissementen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Arjan Boot Beheer, statutair gevestigd te

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.18/17/48 NL:TZ:0000011303:F001 21-02-2017 mr. H.T. Meijer mr. A.L. Goederee Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013 Gegevens failliet : Altigen Benelux B.V., kantoorhoudende te Utrecht aan de Computerlaan 5; Kvknummer : 51455757 Faillissementsnummer

Nadere informatie

Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk

Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 2 januari 2012 Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk Faillissementsnummer : 10/929 F

Nadere informatie

: Bouwkundig Bureau Caltek B.V. 28048854 Faillissementsnummer : F12/879 Datum uitspraak : 4 december 2012

: Bouwkundig Bureau Caltek B.V. 28048854 Faillissementsnummer : F12/879 Datum uitspraak : 4 december 2012 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 januari 2013 Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister : Bouwkundig Bureau Caltek B.V. 28048854 Faillissementsnummer : F12/879 Datum uitspraak

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 14 juni 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 14 juni 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 14 juni 2012 Gegevens onderneming : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Schildersbedrijf Siebelink B.V. Faillissementsnummer :

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 Datum: 7 augustus 2015 Gegevens onderneming: Datum uitspraak: 28 april 2015 Curator: mr. J. van Oijen R-C: mr. M.L. Trippenzee-Braaksma

Nadere informatie

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Inzake de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te Amsterdam aan de Van Woustraat 217, ingeschreven bij

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 29 oktober 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 29 oktober 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 29 oktober 2013 Gegevens failliet : Peeman Elektrotechniek B.V., kantoorhoudende te Houten aan Stuwmeer 113; Kvknummer : 30177290 Faillissementsnummer

Nadere informatie

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN TADIS BUSINESS SOLUTIONS B.V. d.d. 28 juli 2009

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN TADIS BUSINESS SOLUTIONS B.V. d.d. 28 juli 2009 EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN TADIS BUSINESS SOLUTIONS B.V. d.d. 28 juli 2009 Gegevens onderneming : Tadis Business Solutions B.V. Faillissementsnummer : 09/418 F Datum uitspraak

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 november 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 november 2013 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73a Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73a Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73a Fw.) Datum 18 januari 2010 Nummer 1 Gegevens onderneming M.A. Rook Holding B.V. Datum uitspraak 15 december 2009 Curator Mr.J.J. Wittekamp R-C

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 12 juni 2014. Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 12 juni 2014. Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 12 juni 2014 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Werbij B.V., tevens handelend onder de naam NedCard, statutair gevestigd

Nadere informatie

Bijlage 1 Openbaar EINDVERSLAG rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Bijlage 1 Openbaar EINDVERSLAG rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Bijlage 1 Openbaar EINDVERSLAG rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Inzake de faillissementen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Arjan Boot Beheer, statutair gevestigd te Amsterdam,

Nadere informatie

Wijzingen t.o.v. het vorige verslag zijn hieronder cursief weergegeven. Nummer: 2 Datum: 5 december 2013

Wijzingen t.o.v. het vorige verslag zijn hieronder cursief weergegeven. Nummer: 2 Datum: 5 december 2013 Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Bijlage: financieel verslag d.d. 5 december 2013 Wijzingen t.o.v. het vorige verslag zijn hieronder cursief weergegeven. Nummer:

Nadere informatie

Datum uitspraak : 14 juli 2009 : mr. T.M. Schraven : mevrouw mr. H.H. de Kroon-Biewenga

Datum uitspraak : 14 juli 2009 : mr. T.M. Schraven : mevrouw mr. H.H. de Kroon-Biewenga Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 Datum: 17 november 2009 Gegevens onderneming : Fish B.V., gevestigd te (5161 RN) Sprang- Capelle aan de Hoge Akkerweg 2 Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 16 november 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 16 november 2009 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 16 november 2009 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.05/17/359 NL:TZ:0000014744:F001 25-07-2017 Mr. A.M.T. Weersink mr. E Boerwinkel Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap

Nadere informatie

VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET Verslagnummer : 2 Datum: : 4 februari 2013 Gefailleerde : Van der Weerd Verlichting B.V. Faillissementsnummer : F 12/536 Datum uitspraak : 25 september 2012 Curator

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 1. inzake het faillissement van: Combi-Connect-International B.V.

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 1. inzake het faillissement van: Combi-Connect-International B.V. OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 1 inzake het faillissement van: CombiConnectInternational B.V. Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 18 februari 2014

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Nummer: 1 Datum: 15 oktober 2010 Gegevens: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Gooi-, Eem-, en Flevoland onder nr. 32041895 en 32114687, statutair gevestigd

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer 6 Datum: 5 maart 2007

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer 6 Datum: 5 maart 2007 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer 6 Datum: 5 maart 2007 Gegevens onderneming : Bakkerij Neplenbroek B.V. gevestigd te Utrecht, kantoorhoudende te Bunnik aan de Rumpsterweg 8e Faillissementsnummer : 04/509F

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 24 januari 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 24 januari 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 24 januari 2014 Gegevens onderneming: de besloten vennootschap Laurens Marius College B.V., gevestigd te Apeldoorn aan de Oude Apeldoornseweg 41-45. Faillissementsnummer

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 14 oktober 2014 Gegevens onderneming : Schadehuis Nieuwegein B.V. Faillissementsnummer : C/16/14/855 F Datum uitspraak : 16 september

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.05/16/676 NL:TZ:0000008868:F001 01-11-2016 Mr. F. Daemen mr. Schippers Algemeen Gegevens onderneming de besloten vennootschap met

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) 13022017 Faillissementsnummer: Datum uitspraak: Curator: RC: NL:TZ:0000008840:F001 26012016 mr. G.M. Volkerink mr. Joske Marsman Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap Postema Las & Constructie

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 9 mei 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 9 mei 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 9 mei 2011 Gegevens onderneming : Gordijnenatelier R. Ruiter BV, statutair gevestigd te Ede, feitelijk gevestigd te (3903 AP) Veenendaal aan de Nijverheidslaan 22,

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 2 Datum: 15 oktober Het papieren verslag is identiek aan het digitaal ingediende verslag

FAILLISSEMENTSVERSLAG 2 Datum: 15 oktober Het papieren verslag is identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG 2 Datum: 15 oktober 2012 Het papieren verslag is identiek aan het digitaal ingediende verslag GEGEVENS ONDERNEMING : FERONA SERVICES B.V. Faillissementsnummer : F12/112 Datum uitspraak

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 9 september 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 9 september 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 9 september 2015 Gegevens onderneming : J. Gelling Holding B.V. Faillissementsnummer : C/18/15/189 F Datum uitspraak : 12 mei 2015 Curator : mr. P.T. Bakker R-C :

Nadere informatie

: De besloten vennootschap E. van Straaten Holding BV. Faillissementsnummer : F 11/768 Datum uitspraak : 11 oktober 2011

: De besloten vennootschap E. van Straaten Holding BV. Faillissementsnummer : F 11/768 Datum uitspraak : 11 oktober 2011 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 14 mei 2012 Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister : De besloten vennootschap E. van Straaten Holding BV. Faillissementsnummer : F 11/768

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 2 datum: 5 oktober 2011

Faillissementsverslag nummer 2 datum: 5 oktober 2011 Faillissementsverslag nummer 2 datum: 5 oktober 2011 Gegevens onderneming : Gemovers B.V. te Nieuwkoop (Kvk nr. 28061469) Faillissementsnummer : 11/483 F Datum uitspraak : 5 juli 2011 Curator : mr. J.C.

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: ~- Datum: 12-07-2016 Faillissementsnummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: N L: TZ:0000004450: F001 15-03-2016 m r. P. Beerens mr. Hanneke Roos-van Toor Algemeen Gegevens onderneming De besloten

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/15/778 NL:TZ:0000001026:F001 27-10-2015 mr. J.W.H. Rouers mr. D.M. Staal Algemeen Gegevens onderneming Horeca Noordse Park B.V.,

Nadere informatie

: FCB B.V. :

: FCB B.V. : OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 maart 2014 Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister : FCB B.V. : 27343680 Faillissementsnummer : C/09/14/116F Datum uitspraak : 11 februari

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 maart 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 maart 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 maart 2011 Gegevens onderneming : Ton Donkelaar Containerservice BV, gevestigd te (3903 LG) Veenendaal aan de Kernreactorstraat 48, KvK Utrecht dossnr. 09139709

Nadere informatie

Nummer: 2 Datum: 28 december 2010

Nummer: 2 Datum: 28 december 2010 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 28 december 2010 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap ZappSpace B.V. Faillissementsnummer : F 10/741 Datum uitspraak : 28 september 2010 Rechter-commissaris

Nadere informatie

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) In het faillissement van (hierna: Franchise), gevestigd te Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Amsterdam onder

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 9 Datum: 23 augustus 2005

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 9 Datum: 23 augustus 2005 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 9 Datum: 23 augustus 2005 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De Bouwers B.V. statutair gevestigd en kantoorhoudende te Bussum.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014 Gegevens onderneming : Vennootschap onder firma Sitara s Take Away, gevestigd te (1333 JV) Almere, aan de J.T.P. Bijlhouwerstraat 6, zaakdoende te (1335 JW)

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Habivitaal Assen BV Nummer: 1 Datum: 13 juni 2014

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Habivitaal Assen BV Nummer: 1 Datum: 13 juni 2014 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: HABIVITAAL ASSEN B.V., statutair gevestigd te Assen, kantoorhoudende aan de Brink 12-A, (9401HS) Assen, ingeschreven bij

Nadere informatie

1.1 Directie en organisatie : De aandelen van de vennootschap zijn voor 100% in handen van Schoppenheer Beheer B.V.

1.1 Directie en organisatie : De aandelen van de vennootschap zijn voor 100% in handen van Schoppenheer Beheer B.V. DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73a FAILLISSEMENTSWET in het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Cafe Die Twee B.V. statutair gevestigd te Amsterdam aan de Nassaukade

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.08/17/162 NL:TZ:0000013262:F001 17-05-2017 mr. J.A. Holsbrink mr. M Koopmans Algemeen Gegevens onderneming de besloten vennootschap

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De stichting Stichting Lokale Omroep Dronten, statutair gevestigd te Dronten, gevestigd te (8253 PE) Dronten aan Het Spaarne 1, ingeschreven bij de

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.10/17/283 NL:TZ:0000013891:F001 09-06-2017 mr. P. Beerens mr. J van Spengen Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet, tevens zijde eindverslag

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet, tevens zijde eindverslag Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet, tevens zijde eindverslag Nummer: 2 Datum: 8 mei 2014 Gegevens onderneming Datum uitspraak : 7 januari 2014 Curator : mr. S.V. Hardonk Rechter-commissaris

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.05/15/784 NL:TZ:0000000788:F001 29-09-2015 Mr. C.F.H. Donners mr. J.A. Verspui Algemeen Gegevens onderneming de besloten vennootschap

Nadere informatie