D. de Vries Skoallestrjitte 8 Tel:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "D. de Vries Skoallestrjitte 8 Tel: 0518-432383 E-mail: D.de.Vries84@kpnplanet.nl"

Transcriptie

1 Redactie: R.P. de Hoog Leijesterpaed 5 Tel: D. de Vries Skoallestrjitte 8 Tel: K. Hoekstra Poelhuizen 1 Tel Oplage: 355 ex. Banknummer: NL83ABNA ABN-Amro. Beste lezers, Wanneer we de Rattelwacht in elkaar zetten is de wereld wit buiten, het heeft gesneeuwd. We hebben er weer wat leuks van gemaakt, mede dankzij alle kopij die is ingeleverd op onze redactie. Sla deze pagina maar gauw om en lees al het nieuws van Hijum en Finkum. Inleveren kopij graag voor: 1-5, 28-8 en van 2015 bij K. Hoekstra De nieuwe Rattelwacht zal weer verschijnen rond week 20, 37 en 46 van 2015 Kopij graag inleveren voor:2 e editie 1 mei,3 e editie 28 augustus,4 e editie 30 oktober bij K. Hoekstra. De 2 e editie zal weer verschijnen rond week 20 Redactie

2 Nijs út Feinsum Alderearst wolle wij jim allegear in sûn en fleurich 2015 tawinskje.fansels hoopje wij dat der yn Feinsum in bulte bart,sadat wij in protte fertelle kinne. Op 3 nov.2014 betinkt Frank de Jager (Holdingawei 33) om syn goaten skjin te meitsjen.al dy blêden binne ommers net befoarderlik foar de trochstreaming. Mar och hea..net bêst! Frank falt fan de ljedder ôf en komt net alhiel goed telâne. Yn t sikenhûs docht bliken dat hij syn skouder brutsen hat. Opereare dus. Nei in drege operaasje folget no in herstelperioade. Gelokkich giet it de goeie kant wer út. Betterskip Frank. 7 nov wie de huldiging fan de Freule-winners yn de Kampioen. Alles wie prachtich fersierd en der wienen in protte minsken om de jonges en harren begelieders te lokwinskjen.hja krigen allegear kadootsjes en fansels wurden fan gruttte wurdearring troch ferskate sprekkers.in hiele moaie jûn,dy t de jonges : Hylke,Jetze-Lútzen en Laas-Piter net gau ferjitte sille. It Sint-Maartenfeest wie ek wer tige wichtich yn ús doarp. In hiele protte bêrn mei harren lampions songen de stjerren fan 'e himel. In prachtich gesicht al dy kopkes. Allegear wat snobbersguod yn'e tas en gau nei it folgjende adres. De opbringst wie oan de ein fan it doarp grif super! It Sinterklaasfeest wie op 29 nov. ek wer tige slagge. De Sint kaam mei syn swarte helpen nei de Kampioen en makke der mei alle bêrn in feest fan. Dank U Sinterklaasje! Midden yn ús doarp stjit rûnom de krystdagen altyd in krystbeam. Jaap docht de tariedings (touwen,lampen ensfh.) en op in sneontemoarn wurde der inkele mannen optrommele om de beam omheech te hisen. In hichtepunt yn it ôfrûne jier wie it krystfeest. De tsjerke streamde fol mei minsken.net allinnich út Hijum en Feinsum,mar ek út 'e doarpen om ús hinne.yn it rinpaad moasten sels stuollen bijsetten wurde.de tsjerke wie moai "oanklaaid" en strielde sfear en waarmte út.it fielde goed om meielkoar te wêzen yn sa n " roerige" tiid. It korps Crescendo út Hijum spile prachtige lieten,b.g."war is over"fan John Lennon;"Earth" fan Michal Jackson en fan de klassike komponist Anton Bruckner in moai koraal.

3 Meiny Dankert fertelde in ferhaal oer in famke dat har ferwûndere oer de greate krystbeam yn tsjerke. In tapasselik ferhaal,skreaun troch Henki v.d. Polderdyk (Hindrik Liemburg) De foarsitter fan Doarpsbelang,Jaap Kerstma, betanke elkenien foar harren ynset en noadige alle oanwêzigen út om efkes nei te geniten ûnder it genot fan in beker sûkelademolke, glühwein en krystkrânske. Op âldjiersdei waard elkenien útnoege om yn de boarterstún karbyd ôf te sjitten. In aardichheid foar sa n tweintich persoanen. Alles waard yn stelling brocht en doe koe de knallerij begjinne. It gong der om wei. Oan 'ein fan dit tradisjonele barren hie ús hiele doarp wol troch dat it jier 2014 echt foarbij wie. We belânje yn it jier 2015 en begjinne yn Feinsum fuortendaliks mei in borrel. We skriuwe de datum 4 jannewaris.elkenien de hân skodzje mei de bêste winsken derbij. In drankje,praatsje, nijtsje en roddeltsje makket sa n bijienkomst gesellich. Fan Janke de Groot hawwe de ynwenners fan Feinsum mail krigen. Dêryn waard ferteld dat Meint van Berkum yn Hayemastate kaam is te wenjen. Dat wie eartiids it plysjeburo yn Stiens. Ek waard der in fersyk dien oan frijwilligers om mei him te dammen en te fytsen. Bea Grijpstra hat bericht dien dat hja wol fytse wol mei Meint. In frijwilliger foar it dammen is noch net fûn. Mochten der minsken wêze dy t mei Meint damme wolle,nim dan efkes kontakt op mij Janke. Tillefoannûmer It breidkafee rint as it spoar.oan hiele lange tafels wurdt drok wurke om prachtige kreaasjes klear te krijen.fariaasje genôch! Elkenien is wolkom. Wolle jim mear witte,skilje dan mei Janke. ( ) Noch sa n moaie ferdivedaasje is it Anti-Shantykoar. Lekker meielkoar sjonge ûnder lieding fan Jitze en Ton.De oefenjûnen binne op freed. Der sit lykwols gjin regelmaat yn. Mear witte? Nim kontakt op mei Jitze.( ) Dit wie dan it nijs út Feinsum fan de moannen novimber,desimber 2014 en jannewaris Hawwe jim as ynwenners nijs.dan soenen wij it graach witte wolle.maile mei ek. Groetnis fan Betsy en Baukje Mailadres Betsie : Mailadres Baukje:

4 Nieuws van het bestuur van Dorpsbelang Feinsum Wij hebben de december activiteiten weer achter de rug en kunnen terugkijken op een succesvolle periode. Begin december krijgen de 70 plussers in het dorp een kerstattentie. De waardering, die we daarvoor krijgen, is hartelijk en liefdevol en daarom blijven we dit doen. Ook Meint van Berkum werd niet vergeten.hij woont nu in Stiens in Hayema State en is tevreden. Zowel lichamelijk als geestelijk gaat hij weer vooruit. Tijdens de Kerstnachtviering konden we meer dan 100 bezoekers verwelkomen in de knus versierde kerk. De dames en heren, die dit verzorgd hebben, willen we nog vanaf deze plaats bedanken. Het repertoire van Crescendo was afwisselend en werd met enthousiasme ontvangen. Na afloop heeft Dorpsbelang veel goede reacties ontvangen en we konden natuurlijk ook nog genieten van de chocomelk en de glühwein met een kerstkransje. Het begin van 2015 hebben we met de dorpsbewoners beklonken op 4 januari s middags in de consistoriekamer van de kerk.in deze week hebben de meeste dorpsbewoner hun kerstboom afgetuigd en naar de verzamelplaats gebracht. Dorpsbelang Feinsum ontvangt ieder jaar van de gemeente een vast bedrag voor elke boom en we kunnen daarmee weer enkele activiteiten organiseren voor het dorp. Naast de leuke dingen moeten we ook besturen. We hebben een jaarlijks overleg met de dorpsbelangen uit de gemeente in het gemeentehuis. Dit jaar was het thema mienskip. Het was een vruchtbare bijeenkomst. Belangrijke onderwerpen waren vrijwilligershulp en de rol van het contactpersoon, invloed op de eigen groenvoorziening, het voortbestaan van de school in sommige dorpen. Dorpsbelang Feinsum hoopt dat dit in de toekomst, als we in 2018 bij Leeuwarden komen, dit nog steeds plaats zal vinden. Binnenkort zullen de bewoners van Hijum, Feinsum en Alde Leije de mogelijkheid krijgen om zich te laten voorlichten over energieneutraal wonen. Elders in dit blad zal er info over staan. Noteert U alvast even de voorjaarsvergadering van Dorpsbelang Feinsum op a.s. vrijdag 27 maart. De website van Feinsum wordt op dit moment vernieuwd door vrijwilligers uit het dorp en zal nu weer helemaal actueel worden. Bewoners, toeristen en andere belangstellenden kunnen op deze manier meer informatie geboden worden omtrent alles wat er in ons dorp gebeurd en mogelijk is. Dit was het zakelijke deel van het nieuws, maar elders in dit blad wordt u wel weer op de hoogte gebracht van de persoonlijke weetjes en de nieuwtjes uit Feinsum. Lyts Bliuwe en Grutsk Weze Jaap Kerstma

5 Uitnodiging bijeenkomst 4 maart voor de bewoners uit Hijum, Feinsum en Alde Leie. Op initiatief van de werkgroep duurzaam Feinsum en met ondersteuning van de dorpsbelangen van Feinsum, Hijum en Alde Leie zal er op woensdag 4 maart in dorpshuis Us Gebou een bijeenkomst georganiseerd worden over de mogelijkheden van energiebesparing en opwekking van energie met behulp van zonnepanelen. Het programma zal er als volgt uit zien: uur Ontvangst met koffie uur Opening uur Mogelijkheden voor energiebesparing in huis door de heer Sam van der Meij van Focal Point BV, adviseur energie en duurzaamheid uur Discussie uur Pauze uur Zelfopwekking van energie d.m.v. zonnepanelen door Gerke Draaistra van adviesbureau E Kwadraat uur Discussie uur Sluiting. In februari zullen alle bewoners van Friesland een energielabel in de bus krijgen van hun eigen woning. Dit is daarom een mooi moment om in de toekomst geld te besparen en uw woning te verbeteren. Op deze avond kunt u zich laten voorlichten wat voor mogelijkheden u hiervoor heeft. Neem uw gegevens over stroom- en gasverbruik op uw eindejaar nota van uw energieleverancier mee. We nodigen u van harte uit op woensdag 4 maart in Us Gebou in Alde Leie. De entree is gratis Werkgroep duurzaam Feinsum (Sjoerd Oostra, Jitze Grijpstra, Ali de Vries, Anton Germeraard en Klaas Hoekstra)

6 EVEN BIJPRATEN MET DORPSBELANG De eenden zwemmen rondjes in het water van de ijsbaan. Het is een vreemde winter, veel storm en nattigheid, terwijl er nog nauwelijks nachtvorst is geweest. De sneeuwklokjes staan alweer in bloei en de bomen en struiken vormen alweer hun eerste knoppen. De lente is in aantocht en daarom ook weer de hoogste tijd om u even bij te praten Terugblik op de vergadering van 8 december 2014 We mochten een groot aantal mensen op deze vergadering begroeten. Er waren ook wat nieuwe gezichten en dat is wel heel fijn! In de najaarsvergadering werden tal van onderwerpen toegelicht en besproken. Zo kwam de school, de nieuwbouw, NL. doet, de kerk, de Jongeren Ontmoetings Plaats(JOP) en het overleg met de gemeente aan de orde. Na de pauze heeft notaris mr. S. Swart uit Stiens ons geïnformeerd over het schenkingsrecht, over het nut en noodzaak van een testament en over de gevolgen van het eigen vermogen met betrekking tot de eigen bijdrage voor zorg. Het was bijzonder interessant en de aanwezigen gingen met veel nieuwe informatie naar huis. Voorjaarsvergadering Dorpsbelang Op 20 april wordt de volgende Algemene ledenvergadering gehouden. De voorlopige agenda staat ook in deze Rattelwacht. U krijgt tegen die tijd nog een briefje met de uitnodiging en de agenda in de brievenbus. Zet de datum vast in uw agenda! We hopen dat er weer heel veel mensen de ledenvergadering zullen bezoeken. Het is voor de bewoners van ons dorp de mogelijkheid om mee te praten en op de hoogte te blijven van alles wat er speelt binnen onze leefgemeenschap. Hijumer Kikker De Hijumer Kikker wordt uitgereikt aan iemand die veel voor het dorp heeft gedaan, of nog steeds doet. Dat kan van alles zijn, bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of mantelzorg, maar het is altijd iemand die door houding en gedrag met kop en schouders boven de bevolking uitsteekt. Het zijn vaak mensen die altijd bereid zijn om iets voor een ander te doen, zonder dat zij daar ook maar iets voor terug willen hebben. Mensen die misschien zelfs liever niet in de schijnwerpers staan, maar die je toch wel eens een compliment zou moeten geven, al was het alleen maar om een stukje waardering uit te spreken. Kent u zo iemand in Hijum, dan kunt u die persoon of personen nomineren voor de Hijumer Kikker. U kunt bellen, mailen of een briefje in de brievenbus stoppen bij een van de bestuursleden. We vinden het wel prettig als u de argumenten waarom u hem of haar nomineert er even bij vermeld.

7 Jubileum! Dorpsbelang Hijum bestaat 100 jaar!!! Op 20 oktober 1915 werd de vereniging van Dorpsbelang opgericht. Dat betekent dat wij dit jaar ons 100 jarig jubileum mogen vieren. Natuurlijk willen we hier de nodige aandacht aan besteden. We zijn op zoek naar ideeën en mensen die zouden willen helpen. 100 jaar is niet niks het is een mijlpaal. Hebt u een idee, een tip of een suggestie? Neem even contact met ons op! Bijeenkomst Duurzame energie Dit voorjaar valt er bij 5 miljoen huishoudens het energielabel op de deurmat. Vanuit de dorpsbelangen verenigingen van Oude Leije, Finkum en Hijum wordt er op 4 maart in Us Gebou in Oude Leije een avond georganiseerd over Duurzaamheid. We hebben verschillende gastsprekers uitgenodigd. U krijgt informatie over de mogelijkheden om zelf energie te besparen en over de mogelijkheden om zelf energie op te wekken. Er zal nog een uitnodiging langs de deuren worden gebracht en we hopen dat er ook vanuit Hijum veel animo is. Duurzaamheid en besparen op energie is een onderwerp dat iedereen wel zou moeten aanspreken Net stinne, der hinne Dorpsvisie Hijum Een dorpsvisie is een plan waarin wordt aangegeven wat- volgens de inwoners- de gewenste ontwikkelingen zijn voor de leefbaarheid van het dorp en de naaste omgeving. Leefbaarheid van dorpen is zeer belangrijk en krijgt steeds meer aandacht van de overheid. Om die overheid te informeren over de wensen en mogelijkheden in ons dorp Hijum stellen we dit document op. De gemeente Leeuwarderadeel bestaat op dit moment uit 7 dorpen en de mensen bij de gemeente kennen ons en ons dorp. Maar als we straks bij Leeuwarden komen, zijn we één van de tig dorpen. Als we bij Leeuwarden horen zijn de lijnen niet meer zo kort en daarom is het belangrijk dat wij onze visie en wensen verwoorden in een document voor de toekomst. In de dorpsvisie zullen wij aan de hand van een aantal thema s uw wensen en uw beeld op onze woonomgeving verwoorden. Het is een document dat voor en door de inwoners van Hijum moet worden opgemaakt. Het kompas waarop wij ons in de periode van 2015 tot 2020 willen laten leiden. Goedemorgen dorpsgenoot! Eenzaamheid is volksziekte nummer één! Er zijn heel veel mensen die alleen door het leven gaan. Dat heeft niets te maken met leeftijd, het zijn soms ouderen, maar ook jongeren. Er zijn mensen die de hele dag niemand spreken. In de winterperiode is het vaak nog erger dan in de zomer. Bij mooi weer ga je eens even een straatje om of maak je een praatje in de tuin, oer de hage Maar als het slecht weer is, de regen met bakken de lucht uitkomt en de wind om het huis raast, zie je niemand. Er zijn in ons dorp ook veel mensen die alleen wonen. Er kan altijd van alles gebeuren,. Je hoort dat wel eens iemand is gevallen of iemand ligt ziek op bed en niemand die het in de gaten heeft. Als je samen woont is er altijd iemand die hulp kan inroepen,

8 maar als je alleen bent is dat soms onmogelijk. Je moet er toch niet aan denken dat iemand een hele dag hulpeloos in een noodsituatie verkeerd! Een soort van telefoonkring zou een oplossing kunnen bieden. Dorpsbelang wil proberen om mensen met elkaar in contact te brengen. Als we een aantal mensen hebben, die graag wat meer contact zouden willen hebben, kunnen we die misschien aan elkaar koppelen. Je kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan een dagelijks telefoontje: Hallo buurtgenoot, hoe is het? Lekker geslapen? Ga je vandaag nog wat leuks doen? O, je gaat boodschappen doen zullen we samen even gaan? Heb je zin om vanavond bij mij boer zoekt vrouw te kijken? Zullen we even een bakje koffie drinken? Zullen we een eindje gaan wandelen? Heb je zin om een spelletje kaart? Ik heb soep gemaakt, wil je een kopje proeven? Dit zijn zomaar even wat voorbeelden. We leven in een kleine dorpsgemeenschap en tóch zijn er ook bij ons mensen die zich verschrikkelijk eenzaam voelen. Nogmaals, het heeft niet te maken met leeftijd, want of je 30 of 80 bent eenzaamheid is voor iedereen een ondraaglijk lot. Een mens is geen solitair levend wezen, elk mens heeft gezelschap nodig. We hebben elkaar nodig, al is het maar even voor een uurtje, samen ben je niet alleen. Ook voor dit initiatief kunt u zich melden. Stuur een mailtje naar of bel (na uur). Rij met je hart Nog een keertje in de herhaling omdat we het toch nog niet allemaal tussen de oren hebben. Hebt u die slagzin wel een op de televisie of radio gehoord. Dit is een oproep om netjes, beschaafd en vriendelijk te rijden. Alle inspanningen in ons dorp hebben het doel om de snelheid eruit te halen. Het is een dertig kilometer gebied. Helaas moeten we constateren dat er maar weinig bestuurders zijn, die zich aan die dertig kilometer houden. We doen een beroep op u pas uw snelheid aan. Voor de veiligheid van onze inwoners, maar ook voor uw eigen veiligheid. Bij vorst kan het pleintje met de kikker verraderlijk glad zijn! Realiseert u dat u in het dorp rijdt. De mensen en dieren horen daar thuis, uw auto is de gast in dit straatbeeld. Voetje van het gaspedaal, begroet de mensen die je tegenkomt, kijk om je heen, geniet van het dorp rij met je hart!!! Parkeren van bedrijfsauto s en grote vrachtauto s Nog steeds een terugkerende bron van ergernis: De bedrijfsauto van de buurman voor jouw ramen! Probeer een beetje rekening met elkaar te houden en parkeer deze wagens op één van de parkeerterreintjes. Voor vrachtauto s gelden andere regels. Er is een nieuwe plaatselijke verordening waarin is opgenomen dat het niet is toegestaan grote vrachtauto s in de bebouwde kom te parkeren. Voor Stiens was een dergelijke regeling al van kracht, maar deze regeling geldt nu ook voor alle buitendorpen. De tekst van de APV kunt u op de site van de gemeente terugvinden.

9 Meldingen klein leed Onder klein leed wordt verstaan: Verstopte kolken, verzakte tegels en bestrating, vermiste straatnaambordjes en bepaalde snoeiwerkzaamheden van gemeentelijk groen. Mocht u één van deze zaken te melden hebben kunt u dagelijks van tot uur terecht bij de gemeente op het telefoonnummer U kunt ook gebruik maken van het internet op de website van de gemeente waar een digitaal formulier te vinden is. Snoei-afval en grofvuil Er zijn nieuwe voorschriften voor het ophalen van snoei- en tuinafval. In de Stienser Omroeper en op de site van de gemeente staat beschreven hoe u moet handelen. Er is geen vaste route op vaste tijdstippen. U moet uw afval aanmelden bij de Omrin en dan wordt het op een afgesproken plaats en tijdstip opgehaald. Even bellen en het is zo geregeld! Denk eraan u moet uw snoei-afval altijd aanmelden, doet u dat niet wordt het niet meegenomen! Hulpdienst Hijum Af en toe wordt er een beroep gedaan op onze hulpdienst. Fijn dat u ons weet te vinden, want daar doen we het voor. Moet u even naar de apotheek, een boodschapje halen of naar de dokter, maar bent u door de griep aan huis gekluisterd. We hebben in Hijum een hulpdienst en graag brengen we dit nog eens een keer onder uw aandacht. Hebt u vervoer nodig, heeft u dat een klusje dat u zelf niet kunt doen, heeft u oppas nodig of wilt u zomaar eens een bezoekje ontvangen. Dat kan geregeld worden. Aarzel niet, niemand vindt het gek, niemand vindt het vervelend, niemand vindt het lastig Bel gewoon even met één van de bestuursleden! Telefoonnummers bestuur Nelleke Slagter (Voorzitter) Anita van der Es (Secretariaat) Anneke de Vries (Penningmeester) Wim Hofman Wim Beijering Dat was het weer voor deze keer! Mocht u ergens mee zitten, aarzel niet en laat het ons weten. Wie weet is het probleem snel te verhelpen. U kunt trouwens niet alleen met problemen bij ons terecht als u tevreden bent horen we dat ook heel graag! Agenda Dorpsbelang 4 maart Thema avond Duurzame Energie Us Gebou in Oude Leije 20 april Algemene ledenvergadering Dorpsbelang Nelleke Slagter-Adelaar Voorzitter

10 Het bestuur van Dorpsbelang Hijum nodigt u uit voor de ledenvergadering op Maandag 20 april 2015 om uur in het dorpshuis ; De Kampioen te Hijum (voorlopige)agenda Pauze 1. Opening voorzitter 2. Vaststellen notulen van de vergadering van 8 december Jaarverslag en mededelingen voorzitter 4. Ingekomen en uitgegane stukken 5. Verslag Penningmeester 6. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie 7. Bestuursverkiezing Volgens het rooster van aftreden is Nelleke Slagter aftredend. Zij stelt zich opnieuw verkiesbaar. Tegenkandidaten kunnen zich tot 24 uur vóór de vergadering melden bij het bestuur. 8. Vaststellen contributie 9. Rondvraag Na de pauze gaan we in kleine groepjes in gesprek over de visie van het Dorp Hijum. We hebben in 2004 een enquete gehouden en daarna is door de gemeente een dorpenspiegel gemaakt. De doelen die we daarin benoemd hebben, zijn allemaal gerealiseerd. Met het oog op de gemeentelijke herindeling is het belangrijk dat we een visie ontwikkelen voor de komende jaren. Hoe staat het ervoor en wat zijn onze wensen voor de toekomst. Welke doelen gaan we stellen en wat moet er gebeuren om dat te realiseren. Uw inbreng is daarbij belangrijk. De ledenvergadering is iedere keer weer een gezellige en informatieve bijeenkomst. Bent u nog nooit geweest? Dan wordt het hoog tijd wij willen u graag ontmoeten en horen wat er in ons dorp leeft. Laat uw stem horen, praat mee, denk mee en doe mee! Mogen wij weer rekenen op uw komst? Namens het Bestuur Dorpsbelang Hijum Nelleke Slagter ( ) Voorzitter

11 CMV Crescendo Hijum-Finkum 2014 is succesvol afgesloten met een geslaagd koffieconcert samen met de Hallumer Fanfare en de kerstsamenzang in Finkum en Hijum. Aan het begin van dit nieuwe jaar zijn we als vereniging al weer druk bezig met repeteren voor de komende concerten en kampioenschappen. Het jaar is goed begonnen. Vier leerlingen, Inge Beijering, Janna Monsma, Femke Bijma en Bouke Gerlof Terpstra, zijn op 17 januari geslaagd voor hun theorieexamen. Binnenkort kunnen ze zich opmaken voor het praktijkexamen. In februari doet de Band4You(th) mee aan de Jeugd Sponsor Actie van de Poiesz. Het is de bedoeling dat de jeugd tijdens deze actie gaat helpen met de verkoop van een sponsorproduct dat in die week in de aanbieding is. Met deze verkoop kunnen zij extra jeugdsponsormunten scoren. Op zaterdag 7 februari 2015 zal de Band4You(th) aanwezig zijn bij de Poiesz. Op zondag 29 maart zullen wij een voorjaars-/try-outconcert geven in de St. Vituskerk te Stiens. Het concerts begint om uur. Aan het einde van het vorige jaar heeft Jos Pasma bedankt als lid van Crescendo. Gelukkig hebben we weer een nieuw lid kunnen verwelkomen, nl. Afke-Nynke Elting. Ook heeft de Band4You(th) weer een dirigent. Hilda Wiersma is bereid gevonden om samen met de jeugd op vrijdagavond te repeteren. Koffiedrinken in dorpshuis De Kampioen. Elke tweede donderdag van de maand is er weer koffiemorgen in dorpshuis De Kampioen. Aanvang uur. Iedereen is welkom. Wanneer: 12 februari 12 maart en 9 april. Doarpshûs Hijum/Feinsum

12 KV IN NIJ BEGJIN Hijum/Finkum Uitnodiging voor de ledenvergadering op donderdag 12 maart 2015 aanvang uur. 1. Opening. 2. Mededelingen en ingekomen stukken. 3. Notulen vorige vergadering. 4. Jaarverslag Verslag jeugdcommissie Financieel verslag (verslag kascommissie). PAUZE 7. Bestuursverkiezing: Aftredend/Herkiesbaar: Henk Westerhuis Aftredend: Hans Horstmann Gerrit Steegstra Nieuwe kandidaten: Brecht Horstmann Maaike Steegstra Hilde Kuipers 8. Wedstrijdprogramma Rondvraag Sluiting

13 Wat een gezelligheid!! Als ik dit stukje zit te schrijven, is het alweer eind januari Wat gaat de tijd toch snel! Door middel van dit verhaal wil ik u graag mee terug nemen in de tijd. In de maanden november en december van 2014 is er veel leuks gebeurd op de Arjen Roelofsskoalle. November stond voor ons in het teken van Sint Maarten. Alle kinderen hebben onder leiding van de meester en juffen een prachtige lampion gemaakt. s Ochtends zijn we met groep 1 en 2 en de peuters naar Petterhústerstate in Stiens geweest. De kinderen hebben in groepjes voor de bewoners gezongen. s Avonds gingen de kinderen in groepjes langs de huizen in Hijum en hebben de prachtigste liedjes ten gehore gebracht. Het was wel fris, maar dat kon de pret niet drukken! Vervolgens kwam het sinterklaasfeest. Er was veel consternatie: vanaf 1 december stond er een tentje naast de school. Van wie kon die nu zijn? In de loop van de week hing er een Pietenpet over het dak en het mysterie was opgelost. Er sliepen Pieten in de tent! Maar waarom lieten die Pieten zich niet zien? Op 5 december speelde een delegatie van het korps sinterklaasliedjes op het schoolplein. Sinterklaas kwam alleen aangewandeld, weer geen Pieten! De kinderen wisten niet hoe snel ze Sinterklaas moesten vertellen dat de Pieten in de tent hadden geslapen. En ja hoor, bij het horen van Sinterklaas, kwamen zij eruit. Ze hadden hier de hele week geslapen, want er was geen bed meer vrij in het Pietenhuis. Vervolgens hebben de kinderen een heerlijke ochtend op school gehad. Na het vertrek van Sinterklaas deed de kerst zijn intrede. De school werd versierd met een prachtig wintertafereel in de gemeenschappelijke ruimte en natuurlijk kerstbomen in alle lokalen. In deze tijd van het jaar wordt vaak stil gestaan bij mensen die minder bedeeld zijn, daarom is besloten mee te doen met de actie van Omrop Fryslan: Samen voor de voedselbank. De kinderen zijn in groepjes met een skelter en kar door Hijum & Finkum gegaan en hebben behoorlijk wat producten opgehaald. En hoe leuk was het dat Omrop Fryslan naar Hijum kwam om de kinderen te filmen terwijl ze langs de deuren gingen? Zo trots als een pauw waren ze! Zoals ieder jaar hebben de kinderen in deze periode ook een attentie gemaakt voor de 65+ ers van Hijum & Finkum. Ze hebben glazen potjes beplakt met vliegerpapier en later nog voorzien van de nodige glitters. De potjes zijn de vrijdag voor de kerstvakantie in groepjes rondgebracht.

14 Daarnaast mochten de kinderen in de laatste week voor de kerstvakantie weer met z n allen s avonds op school eten. Het kerstbuffet werd gevuld met hapjes, die de kinderen met hun ouders thuis hadden gemaakt. Meester René heeft daarna alle kinderen een kerstverhaal voorgelezen. Wat een gezelligheid, met als klap op de vuurpijl: ijstaart met vuurwerk. De ouders met jongere broertjes en zusjes hadden in de tussentijd een gezellig samenzijn in 1 van de lokalen. Aan het einde kwam iedereen nog even bij elkaar en toen was het kerstvakantie! In januari hebben de kinderen hard gewerkt aan de Cito toetsen. En ook in januari was er weer aandacht voor leuke dingen: de Nationale voorleesdagen. Er werd gestart met een schoolontbijt, waarbij de peuters ook zijn aangeschoven. Een broodje eten met z n allen en een lekker kopje thee erbij is altijd een groot feest. Meester René kan heel goed voorlezen en heeft de hele school weer een prachtig verhaal voorgelezen. De Nationale voorleesdagen zijn nog niet afgelopen, dus de volgende keer hoort u wat er nog meer is gebeurd.. Ouderraad Arjen Roelofsskoalle

15 Nieuws van peuterspeelzaal de Troetelbeertjes De drukke feestmaand ligt alweer een tijdje achter ons en we zijn weer vol goede moed aan een nieuw jaar begonnen. Het thema waar we op dit moment mee bezig zijn is `Hatsjoe`. We hebben het over ziek zijn en weer beter worden. We verzorgen de zieke pop Puk en plakken pleisters. Ook knutselen we o.a. bloemen, pleisters en beterschapskaarten. Op 23 januari hebben we in het kader van de nationale voorleesdagen samen met de basisschoolkinderen een schoolontbijt gehad. Na gesmuld te hebben van de lekkere broodjes hebben we in ons eigen lokaal lekker gespeeld en om uur kwam mevrouw Janke Abma van de bibliotheek ons het verhaal `Boer Boris gaat naar zee` voorlezen. Ze had hiervoor een vertelkastje meegenomen en een koffer waar de kinderen spullen om mee te nemen op vakantie in konden plakken. De kinderen vonden dit allemaal heel leuk en reageerden enthousiast op het verhaal. Er zijn weer een aantal kinderen die ons hebben verlaten. Samara en Ilse zitten inmiddels beide op de basisschool. We hopen dat ze daar een leuke en leerzame tijd zullen hebben. Gelukkig zijn er ook weer nieuwe kinderen voor in de plaats gekomen. Femme, Lindsey en Tessa zitten nu op de peuterspeelzaal en uiteraard hopen wij dat zij bij ons een leuke tijd zullen hebben. Ze voelen zich al aardig thuis bij ons en horen er alweer helemaal bij. Ook heb ik na de kerstvakantie assistentie van een vrijwilligster. Trientsje de Hoog helpt mij op de dinsdag en vrijdag ochtend en hier zijn wij uiteraard heel erg blij mee. Trientsje bedankt dat je ons wilt komen versterken. Met vriendelijke groet, Antsje Francis

16 Aktiviteitenkommisje doarpshûs de Kampioen Hijum-Feinsum Freed 6 february 2015 : J&M teaterwurk, It Jubileum Dit jier steane Jan Arendz en Marijke Geertsma 40 jier op de planken. Om dit te fieren komme se mei in sels skreaun stik oer in akteursechtpear, dat ek jubilearret. Dy akteurs hawwe harren 60-jierrich-jubileum, yn De man (Jan) wol dit unike jubileum fiere, de frou (Marijke) hat der gjin nocht mear oan. Dizze foarstelling is foar in part basearre op de stikken, dy t se spile ha. Tagelyk hawwe dy stikken ynfloed hân op har deistich libben, lykas it akteur-wêzen dat ek hân hat. Ommers, se binne net allinne kollega s, mar ek en foaral man en frou. Sa is It Jubileum suver in kronyk, net alllinne fan it (toaniel)libben fan in akteursechtpear, mar ek fan it Fryske kulturele libben, fan it feroarjende Fryslân. In kronyk fan it libben harren libben- tusken 1974 en De rezjy fan It Jubileum is yn hannen fan Bruun Kuijt. Sneon 28 february 2015: PITER, MARCEL EN GURBE: TRIJE TRÛBADOERS YN HIJUM DRACHTEN/HIJUM Doarpshûs De Kampioen yn Hijum is sneontejûn 28 febrewaris it dekor foar in bysûnder konsert. Trije Fryske trûbadoers, Piter Wilkens, Marcel Smit en Gurbe Douwstra bringe dy jûn harren lietsjesprogramma Trûbadoersjûn. In jûnfoljend programma wêryn t elk fan de artysten solo in set mei harren eigen Frysktalich repertoire bringt. De trije manlju slute de jûn dan mei harren trijen ôf. In jier ferlyn gie dit nije konsept fan Piter, Gurbe en Marcel yn premjêre en yntusken wurdt it programma alle moannen wol in kear spile earne yn de provinsje. En it publyk reageart entûsjast. It idee foar dizze konserten ûntstie by in earder mienskiplik optreden. Dat foel yn e smaak by it publyk, mar ek by Piter, Marcel en Gurbe sels. De koppen waarden by elkoar stutsen en der waard besletten om fan dit konsept in nij programma te meitsjen. It giet dêrby om luisterconcerten, wêrby t de trije sjonger/lietskriuwers in kar meitsje út de moaiste lietsjes út

17 harren repertoire, fleurich en mankelyk, it sit der allegear yn. En meiinoar slute sy dan de jûn ôf mei sels in tal spesjaal foar dit programma skreaune nije lieten. It konsert set om oere utein en reserfeare is mooglik fia foto f.l.n.r. Gurbe Douwstra, Marcel Smit en Piter Wilkens mear ynfo oer de trije artysten op: en Tiisdei 10 maart 2015 : Tryater, Thúsfront Oer it loslitten fan bern, basearre op wierbarde ferhalen út Fryslân Trije jongens nimme ôfskied fan harren thús, de âlden swaaie de jonge beropsmilitairen út Sa n momint hat ynfloed op de ferhâlding tusken âlden en bern. As in bern bygelyks kiest foar in baan yn it bûtenlân, is dy feroaring en dêrmei ek de ynfloed op it gesin, grut, mar as in bern kiest foar in militêr bestean, hat dat noch folle mear ympakt. En as it dan ek noch útstjoerd wurdt nei in oarlochsgebiet dan stiet it gesin op e kop. Yn folle rapper tempo as gewoanwei moatte se it loslitte. En altyd spilet dy sintrale fraach: wêr is it goed foar en is it de muoite wurdich? Thúsfront is in stik oer it loslitten fan bern. Heit en mem steane sintraal. Wat bart der mei har as in bern kiest foar in militêre karriêre en as soldaat yn in oarlochssituaasje telâne komt? Hoe giet de famylje om mei al dy ûngerêstens en ûnwissens, mar ek bewûndering en grutskens? As de jonges wer thúskomme docht bliken dat se te gau fan in bern in folwoeksene wurden binne. De jonges binne mannen wurden. It bern mei dan wer thús wêze, as heit en mem bist him kwyt. De ynfloed en it effekt fan dy kar op it libben, tinken, dwaan en litten fan heiten en memmen, dêr giet Thúsfront oer. Skriuwer Romke Toering hat yn de ôfrûne jierren oan in protte keukentafels sitten om de ferhalen fan âlden te hearren en op te tekenjen. De keukentafel is it plak dêr t in soad famyljesaken en ûnderwerpen bepraat wurde. No mei it publyk oanskowe en de persoanlike ferhalen fan âlden en bern fan tichtby meimeitsje. Thúsfront is yn it foarige seizoen - as in teatrale lêzing - presintearre yn de Sneak Previews. Dat rôp in protte waarme reaksjes op, ek fan minsken sûnder bern as militêr.

18 Sneon 28 maart 2015 : Klaverjassen Freed 17 april 2015 : Pier 21, Feteranen mei Freark Smink en Joop Wittermans - Feteranen Twa âlde feteranen ha altyd fochten foar de frijheid fan Fryslân. Tsjin wat of wa t dy ek mar bedrige. En as it moat dogge sy dat sa wer! De ien wol noch altyd net foar de oar ûnderdwaan. Mei unifoarmen fol medaljes binne sy betinking nei betinking presint. Hoe lang noch? De twa Fryske aktearkanonnen Freark Smink en Joop Wittermans spylje de beide feteranen yn dizze foarstelling dêr t hilariteit en brekberheid, en herkenberheid en oerdriuwing elkoar ôfwikselje. Bouke Oldenhof skreau de tekst, Jos Thie naam de regy op him. Feteranen is krekt as De Emigrant in produksje fan Stichting Pier 21, Ynfo / kaarten : of Út namme fan de aktiviteitenkommisje doarpshûs de Kampioen, Hijum-Feinsum Annika Vonk oant sjen yn de Kampioen! Bedankje Hjirbij wolle wij elkenien bedanke foar de prachtige blommen dy t wij krigen ha op ús 50-jierrige troudei. In hieleboel kaarten en slûfkes mei ynhâld en oare kado s, It wie geweldich. Wij ha in fijne middei hawn. Ek wolle wij elkenien bedanke foar de belangstelling dy t wij ûnderfûn ha nei it thúskommen fan Bauke út it sikenhús. Bauke en Aaltsje

19 Oproep Werkgroepleden voor de Documentatiestichting. De Documentatiestichting Leeuwarderadeel heeft tot doel het verzamelen, beheren en toegankelijk maken van documentatiemateriaal dat binding heeft met de gemeente Leeuwarderadeel. De Documentatiestichting Leeuwarderadeel heeft één of meerdere vertegenwoordigers in ieder dorp van onze gemeente. Voor ons dorp Hijum zoeken wij enkele werkgroepleden die mee willen werken aan het verder verzamelen en inventariseren van allerlei gegevens over ons dorp. Iedereen die belangstelling heeft voor de historie van de eigen streek en mee wil werken om gegevens hierover te verzamelen en te verwerken is van harte welkom. Het is wel noodzakelijk dat u in redelijke mate met de computer overweg kunt om gegevens op te zoeken en in te voeren. U kunt zich aanmelden bij Klaas Tijtsma Sillân NL in Britsum Tel Ook kunt u bij Klaas informatie krijgen over de werkwijze en lopende projecten. Voor meer informatie en gegevens zie: Waar staat de DOCUMENTATIESTICHTING LEEUWARDERADEEL voor? Deel 1 Doelstelling: 1. het bevorderen van de belangstelling en kennis voor de geschiedenis van de gemeente het Noordertrimdeel) Leeuwarderadeel 2. het verrichten of doen verrichten van onderzoek betreffende de historie van het Noordertrimdeel; 3. het uitgeven, doen uitgeven of helpen uitgeven van publicaties, de geschiedenis van het Noordertrimdeel betreffende; 4. het vastleggen van de status quo van het Noordertrimdeel op enig moment (Momentopname); 5. het duurzaam veiligstellen van voor de historie van het Noordertrimdeel van belang zijnde collecties en verzamelingen; bijvoorbeeld: archieven, foto, film en video, websites etc. in zowel digitale als analoge vorm; 6. de samenwerking met instellingen die een aan het doel van de Documentatiestichting verwante doelstelling hebben. Ter realisatie van de doelstelling moeten allerlei werkzaamheden worden uitgevoerd en acties op touw worden gezet. Volgende keer gaan we hier verder op in.

20 Waar staat de DOCUMENTATIESTICHTING LEEUWARDERADEEL voor? Deel 2 In de vorige aflevering gingen we in op de doelstelling van de Documentatiestichting Leeuwarderadeel, hieronder willen we u graag uit de doeken doen hoe wij deze doelstelling trachten te realiseren. Wat en hoe? Archief het verzamelen en toegankelijk maken van bron- en documentatiemateriaal, in de ruimste zin van het woord, dat op het bovengenoemde gebied betrekking heeft. Dit eventueel in samenwerking met het Historisch Centrum Leeuwarden. Instellingen, verenigingen, bedrijven en personen kunnen, onder bepaalde voorwaarden, hun archief bij of via de documentatiestichting in bewaring geven. Het is mogelijk eigenaar van de in bewaring gegeven stukken te blijven. Historie van gemeente Met gebruikmaking van eigen archiefmateriaal en van dat wat elders is opgeslagen, wordt getracht de belangstelling voor de historie van de eigen streek te wekken en te versterken door middel van publicaties en het (beter) toegankelijk maken van de beschikbare informatie. Middelen Voor het beschikbaar stellen van informatie en publicaties staan verschillende middelen ter beschikking. Getracht wordt een historisch Informatiepunt (in de bibliotheek) te handhaven en uit te breiden. De archieven uit het Noordertrimdeel zijn ondergebracht bij het Historisch Centrum Leeuwarden en daar vrij voor publiek toegankelijk. Eventuele aanbieding van archieven kan geschieden via de Voor informatie op historisch gebied staat ons tevens de website ter beschikking. Via dit medium worden historisch interessante feiten en nieuwtjes wereldkundig gemaakt. Ook wordt voor verstrekking van informatie regelmatig gebruik gemaakt van de Stienser Omroeper en de dorpskranten. Opbouw stichting De stichting bestaat naast het bestuur uit werkgroep-leden. Bestuursleden worden benoemd door de verenigingen van dorpsbelang van de verschillende in het Noordertrimdeel gelegen dorpen: Oude Leije, Hijum, Finkum, Stiens, Britsum en Jelsum/Koanjum. Er is dus een evenredige bestuursvertegenwoordiging per dorp. Voor wie? De stichting richt zich in principe op iedereen die belangstelling heeft voor hetgeen zich binnen het Noordertrimdeel afspeelt of heeft afgespeeld. In een volgende aflevering willen we graag verder ingaan op de Samenstelling van de stichting en haar werkzaamheden.

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum Januari 2015 APK KeurIng 19,95 all In uw Peugeot EN haaima elly Hofstede - Peugeot 208,,Voor mijn werk als mediator moet ik veel rijden. Ik maak

Nadere informatie

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum Februari 2014 APK KeurIng 19,95 all In uw Peugeot EN haaima elly Hofstede - Peugeot 208,,Voor mijn werk als mediator moet ik veel rijden. Ik maak

Nadere informatie

DE KOEKOEK 28 e jaargang nr. 6 februari 2014

DE KOEKOEK 28 e jaargang nr. 6 februari 2014 -8045- DE KOEKOEK 28 e jaargang nr. 6 februari 2014 Beste dorpsgenoten, Tijdens de redactievergadering van 10 februari zijn de Olympische Winterspelen in Sotsji in volle gang. De Nederlandse schaatsploeg

Nadere informatie

Dit had toch een leuke plaats geweest voor uw advertentie. Neem snel contact op met: Doarpsbelang - Boudina Rijpma - van der Meulen

Dit had toch een leuke plaats geweest voor uw advertentie. Neem snel contact op met: Doarpsbelang - Boudina Rijpma - van der Meulen maaitiid 2014 Beste ynwenners, Foar jim leit al wer it Maaitiidsnûmmer fan de Nijsbriif. Wylst ik op de bank sit om dit stikje te skriuwen, skynt it foarjierssintsje my lekker op de rêch. In Nijsbriif

Nadere informatie

Het is een bewaarexemplaar!

Het is een bewaarexemplaar! Het is een bewaarexemplaar! Het achtste nummer ligt nu voor u open en hiermee is het tweede jaar alweer vol. Zijn dit samen acht nummers op úw boekenplank? De productie van het eerste nummer weet de redactie

Nadere informatie

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum Maart 2014 APK KeurIng 19,95 all In uw Peugeot EN haaima elly Hofstede - Peugeot 208,,Voor mijn werk als mediator moet ik veel rijden. Ik maak heel

Nadere informatie

DOARPSAGENDA (onder voorbehoud) DE KOEKOEK 27 e jaargang nr. 10 juni 2013

DOARPSAGENDA (onder voorbehoud) DE KOEKOEK 27 e jaargang nr. 10 juni 2013 -7876- DOARPSAGENDA (onder voorbehoud) -7859- DE KOEKOEK 27 e jaargang nr. 10 juni 2013 28-06 Oud-papier-actie gez. scholen 06-07 Beachvolleybaltoernooi op de Greate Buorren, 13.00 uur 08-07 Kopij inleveren

Nadere informatie

t Pompebled Doarpskrante mei it nijs fan 11 jaargang Nr.: november 2003

t Pompebled Doarpskrante mei it nijs fan 11 jaargang Nr.: november 2003 t Pompebled e 11 jaargang Nr.: 114 november 2003 Doarpskrante mei it nijs fan Fryske Peallen Sigerswâld 1 Colofon t POMPEBLED verschijnt 10 keer per jaar Oplage: ±900 exemplaren Uitgave en advertenties:

Nadere informatie

Wispelweagen FEBRUARI 2014 Jaargang 44

Wispelweagen FEBRUARI 2014 Jaargang 44 Wispelweagen FEBRUARI 2014 Jaargang 44 Voorzitter REDACTIE: Jelle van der Meulen De Streek 33 tel. 466558 Secretariaat Bartsje van der Heide Smidte 50 tel. 463196 Financiën & advertenties Johannes Oppersma

Nadere informatie

41e jaargang nr. 164 - juni 2013. De oude kazerne DOARPSBEL JUNI 2013 1

41e jaargang nr. 164 - juni 2013. De oude kazerne DOARPSBEL JUNI 2013 1 41e jaargang nr. 164 - juni 2013 De oude kazerne DOARPSBEL JUNI 2013 1 INHOUDSOPGAVE Agenda...2 Bestuur dorpsbelang Holwerd...2 Nijs fan doarpsbelang...3 De natoer yn en om Holwert...6 Notulen van de Algemene

Nadere informatie

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum April 2014 APK KeurIng 19,95 all In uw Peugeot EN haaima elly Hofstede - Peugeot 208,,Voor mijn werk als mediator moet ik veel rijden. Ik maak heel

Nadere informatie

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 36 ste jiergong nûmer 3 novimber 2004

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 36 ste jiergong nûmer 3 novimber 2004 De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 36 ste jiergong nûmer 3 novimber 2004 Meidielingsblêd fan: Doarpsbelangen, Oranje feriening, Krite It Pompeblêd, Muzykfer. Excelsior, Martens Cantorij, Herv. en Geref.

Nadere informatie

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum April 2015 APK KeurIng 19,95 all In uw Peugeot EN haaima elly Hofstede - Peugeot 208,,Voor mijn werk als mediator moet ik veel rijden. Ik maak heel

Nadere informatie

Snertrit 21 november vanaf t Hafhoefke

Snertrit 21 november vanaf t Hafhoefke Hete chocola en 'Op e Hichte' De winter mét vorst staat onverwacht snel voor de deur. Verwarming moet een graadje (of twee graadjes...) hoger, schaatsen zijn uit het vet, Elfstedenkoorts dreigt met een

Nadere informatie

Dorpskrant voor Ternaard e.o. Juni 2014

Dorpskrant voor Ternaard e.o. Juni 2014 Dorpskrant voor Ternaard e.o. Juni 2014 . 35 e jaargang nummer 2 juni 2014 Bestuur Dorpsbelangen Ellen Tabak, voorzitter/externe contacten voorzitter@ternaard.nu tel. 221207 Thea van der Kooi-Akkerman

Nadere informatie

Sneon 4 juli 2015 52e Jiergong nû. 2138

Sneon 4 juli 2015 52e Jiergong nû. 2138 Sneon 4 juli 2015 52e Jiergong nû. 2138 2 DOARPSNIJS Dorpskrant voor Exmorra en Allingawier Jaargang 52, Nr. 2138 Juli 2015 Redactie: Petra Tolsma 0515-576911 Griet Reitsma 0515-574408 Willem de Boer 0515-851040

Nadere informatie

t Pompebled Doarpskrante mei it nijs fan n l 19 jaargang Nr.: September2011

t Pompebled Doarpskrante mei it nijs fan n l 19 jaargang Nr.: September2011 t Pompebled e 19 jaargang Nr.: 192 September2011 Doarpskrante mei it nijs fan Fr y s k e n le l a Pe Si g d âl ersw Colofon t POMPEBLED verschijnt 10 keer per jaar. Oplage: ±950 exemplaren Advertenties:

Nadere informatie

Colofon. Kopij voor de volgende Nijs Beetster aanleveren voor donderdag 14 mei bij Tine. Kriebels. De Nijs Beetster online op www.nijbeets.

Colofon. Kopij voor de volgende Nijs Beetster aanleveren voor donderdag 14 mei bij Tine. Kriebels. De Nijs Beetster online op www.nijbeets. de dorpskrant van Nij Beets jaargang 10 - nr 8- april 2015 Colofon Redactie Bart Ledegang Peppel 4 T: 462063 E: ledegang@home.nl Tine de Kleine DN-wei 43 T: 461520 E: tinedekleine@gmail.com Advertenties

Nadere informatie

t Pompebled 7 e jaargang nummer 77 februari 2000 Doarpskrante mei it nijs fan

t Pompebled 7 e jaargang nummer 77 februari 2000 Doarpskrante mei it nijs fan t Pompebled 7 e jaargang nummer 77 februari 2000 Doarpskrante mei it nijs fan 1 t POMPEBLED verschijnt 10 keer per jaar OPLAGE: 900 exemplaren Uitgave: Drukkerij Canrinus De Rusken 44 Frieschepalen Tel.:

Nadere informatie

DOARPSBLÊD FOAR WYTGAARD

DOARPSBLÊD FOAR WYTGAARD DOARPSBLÊD FOAR WYTGAARD Foar alle RUWFOER o.o.: - persfezels - snijmaïs - bierbostel - foerjïrpels En fansels ek foar alle soarten krêftfoer dy't it bêste by jo' basis-rantsoen passe. kinne jo terjochte

Nadere informatie

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum Januari 2014 APK KeurIng 19,95 all In uw Peugeot EN haaima elly Hofstede - Peugeot 208,,Voor mijn werk als mediator moet ik veel rijden. Ik maak

Nadere informatie

Officieel orgaan van Plaatselijk Belang Mildam Jaargang 8 - nr. 3 Verschijnt 4 x per jaar Oplage: 320 stuks

Officieel orgaan van Plaatselijk Belang Mildam Jaargang 8 - nr. 3 Verschijnt 4 x per jaar Oplage: 320 stuks Mildamster Brêge Colofon Redactie: Sietse van Dijk Henk Hidding Henk v.d. Kam Ab Slager Michiko Sugawara Lily Tola Renske de Vries Willy Wiersma (lay-out) Penningmeester: Grietus Brouwer Linoleumsnede

Nadere informatie

24 juni Inleveren bij: Sonja Boltjes, De Geasten 14, Jistrum of mail naar: oksenijs@gmail.com YNHÂLD KOLOFON. Juni 2013.

24 juni Inleveren bij: Sonja Boltjes, De Geasten 14, Jistrum of mail naar: oksenijs@gmail.com YNHÂLD KOLOFON. Juni 2013. t Oksenijs Juni 2013 Doarpskrante Jistrum - Skûlenboarch Jiergong 33 nûmmer 6. Oantal 440 YNHÂLD KOLOFON Mededelingen Dorpsbelangen 2 Oksenijskes 3 Fysiotherapie Yn it Doarp 5 Verslag VV Jistrum - Follega

Nadere informatie

DüARPSBLÊD FüAR WYTGAERD,38)

DüARPSBLÊD FüAR WYTGAERD,38) DüARPSBLÊD FüAR WYTGAERD,38) 1 fxrpehaj) " IT HAVfNPYH(E" 24 jaargang, na.138 dec. '93/jan. '94 verschijnt 6 keer per jaar Redactie-alres: Meekeshof 36, 9089 FM Wytgaard, tel.:05105-51106. Redactie: Joz.B.Roorda

Nadere informatie

re redactie is niet verantwoordelijk

re redactie is niet verantwoordelijk tkrpsblêd Jaar 1 :u::rl"ffi.ad "ITHA~' 2re jaargang, no.153 juni/juli1~ vers::hijnt 6 keer per jaar ~: ~of77, S039 BD Wytgaard, tel. :058-2551lli7. Redoctie: Joz.B.Roorda E.de Jong M Hoekstra-SiEm:lI1SIB

Nadere informatie

Een praatje bij het plaatje. Van de redactie. Opening bedrijventerrein. Redactie "de Bân

Een praatje bij het plaatje. Van de redactie. Opening bedrijventerrein. Redactie de Bân Van de redactie Redactie "de Bân Jan Lammert Sijtsema jr., Merkebuorren 39a tel: 48 12 00 Annie Posthumus, Weinterp 40. tel: 48 13 81 Klaasje v.d. Woude, Te Nijenhuiswei 10, tel: 48 13 91 Durk van der

Nadere informatie

WEBEDITIE OP E ROASTER JANUARI 2011

WEBEDITIE OP E ROASTER JANUARI 2011 WEBEDITIE OP E ROASTER JANUARI 2011 AED, daar red je levens mee en reanimeren moet je leren AED, daar red je levens mee is een veel gebruikte slogan. Dekt de vlag de lading of moeten we ons hoeden voor

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "#$%&'%(!)*+,!!!!!!!!!!!!!!"#$%&#'()*+""#*,-#(''#.*-/"/*

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! #$%&'%(!)*+,!!!!!!!!!!!!!!#$%&#'()*+#*,-#(''#.*-//* "#$%&'%()+, "#$%&#'()+""#,-#(''#.-/"/ . 01-2''#3'(3(455-#6 7-8#4'#9:;6< =-%)44#"#$%8->'(3-( -..#/0'$'12344%5(66#%7#86#%/#94/6'96#/ ""#$%&&'#(&'#)#+,)- 6#.:))+); #9%#6'%(>.'+')(&'#)#+,)-

Nadere informatie

Op pagina 41 bijvoorbeeld staat nu een kleurplaat en die was beschikbaar voor uw bijdragen.

Op pagina 41 bijvoorbeeld staat nu een kleurplaat en die was beschikbaar voor uw bijdragen. Vanuit de Redactie Wijziging uiterlijk Het exemplaar dat voor u ligt heeft een andere vorm dan de voorgaande uitgaven. Voorheen werd de krant voorzien van twee nietjes in de rug. Hierdoor werden teveel

Nadere informatie