D. de Vries Skoallestrjitte 8 Tel:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "D. de Vries Skoallestrjitte 8 Tel: 0518-432383 E-mail: D.de.Vries84@kpnplanet.nl"

Transcriptie

1 Redactie: R.P. de Hoog Leijesterpaed 5 Tel: D. de Vries Skoallestrjitte 8 Tel: K. Hoekstra Poelhuizen 1 Tel Oplage: 355 ex. Banknummer: NL83ABNA ABN-Amro. Beste lezers, Wanneer we de Rattelwacht in elkaar zetten is de wereld wit buiten, het heeft gesneeuwd. We hebben er weer wat leuks van gemaakt, mede dankzij alle kopij die is ingeleverd op onze redactie. Sla deze pagina maar gauw om en lees al het nieuws van Hijum en Finkum. Inleveren kopij graag voor: 1-5, 28-8 en van 2015 bij K. Hoekstra De nieuwe Rattelwacht zal weer verschijnen rond week 20, 37 en 46 van 2015 Kopij graag inleveren voor:2 e editie 1 mei,3 e editie 28 augustus,4 e editie 30 oktober bij K. Hoekstra. De 2 e editie zal weer verschijnen rond week 20 Redactie

2 Nijs út Feinsum Alderearst wolle wij jim allegear in sûn en fleurich 2015 tawinskje.fansels hoopje wij dat der yn Feinsum in bulte bart,sadat wij in protte fertelle kinne. Op 3 nov.2014 betinkt Frank de Jager (Holdingawei 33) om syn goaten skjin te meitsjen.al dy blêden binne ommers net befoarderlik foar de trochstreaming. Mar och hea..net bêst! Frank falt fan de ljedder ôf en komt net alhiel goed telâne. Yn t sikenhûs docht bliken dat hij syn skouder brutsen hat. Opereare dus. Nei in drege operaasje folget no in herstelperioade. Gelokkich giet it de goeie kant wer út. Betterskip Frank. 7 nov wie de huldiging fan de Freule-winners yn de Kampioen. Alles wie prachtich fersierd en der wienen in protte minsken om de jonges en harren begelieders te lokwinskjen.hja krigen allegear kadootsjes en fansels wurden fan gruttte wurdearring troch ferskate sprekkers.in hiele moaie jûn,dy t de jonges : Hylke,Jetze-Lútzen en Laas-Piter net gau ferjitte sille. It Sint-Maartenfeest wie ek wer tige wichtich yn ús doarp. In hiele protte bêrn mei harren lampions songen de stjerren fan 'e himel. In prachtich gesicht al dy kopkes. Allegear wat snobbersguod yn'e tas en gau nei it folgjende adres. De opbringst wie oan de ein fan it doarp grif super! It Sinterklaasfeest wie op 29 nov. ek wer tige slagge. De Sint kaam mei syn swarte helpen nei de Kampioen en makke der mei alle bêrn in feest fan. Dank U Sinterklaasje! Midden yn ús doarp stjit rûnom de krystdagen altyd in krystbeam. Jaap docht de tariedings (touwen,lampen ensfh.) en op in sneontemoarn wurde der inkele mannen optrommele om de beam omheech te hisen. In hichtepunt yn it ôfrûne jier wie it krystfeest. De tsjerke streamde fol mei minsken.net allinnich út Hijum en Feinsum,mar ek út 'e doarpen om ús hinne.yn it rinpaad moasten sels stuollen bijsetten wurde.de tsjerke wie moai "oanklaaid" en strielde sfear en waarmte út.it fielde goed om meielkoar te wêzen yn sa n " roerige" tiid. It korps Crescendo út Hijum spile prachtige lieten,b.g."war is over"fan John Lennon;"Earth" fan Michal Jackson en fan de klassike komponist Anton Bruckner in moai koraal.

3 Meiny Dankert fertelde in ferhaal oer in famke dat har ferwûndere oer de greate krystbeam yn tsjerke. In tapasselik ferhaal,skreaun troch Henki v.d. Polderdyk (Hindrik Liemburg) De foarsitter fan Doarpsbelang,Jaap Kerstma, betanke elkenien foar harren ynset en noadige alle oanwêzigen út om efkes nei te geniten ûnder it genot fan in beker sûkelademolke, glühwein en krystkrânske. Op âldjiersdei waard elkenien útnoege om yn de boarterstún karbyd ôf te sjitten. In aardichheid foar sa n tweintich persoanen. Alles waard yn stelling brocht en doe koe de knallerij begjinne. It gong der om wei. Oan 'ein fan dit tradisjonele barren hie ús hiele doarp wol troch dat it jier 2014 echt foarbij wie. We belânje yn it jier 2015 en begjinne yn Feinsum fuortendaliks mei in borrel. We skriuwe de datum 4 jannewaris.elkenien de hân skodzje mei de bêste winsken derbij. In drankje,praatsje, nijtsje en roddeltsje makket sa n bijienkomst gesellich. Fan Janke de Groot hawwe de ynwenners fan Feinsum mail krigen. Dêryn waard ferteld dat Meint van Berkum yn Hayemastate kaam is te wenjen. Dat wie eartiids it plysjeburo yn Stiens. Ek waard der in fersyk dien oan frijwilligers om mei him te dammen en te fytsen. Bea Grijpstra hat bericht dien dat hja wol fytse wol mei Meint. In frijwilliger foar it dammen is noch net fûn. Mochten der minsken wêze dy t mei Meint damme wolle,nim dan efkes kontakt op mij Janke. Tillefoannûmer It breidkafee rint as it spoar.oan hiele lange tafels wurdt drok wurke om prachtige kreaasjes klear te krijen.fariaasje genôch! Elkenien is wolkom. Wolle jim mear witte,skilje dan mei Janke. ( ) Noch sa n moaie ferdivedaasje is it Anti-Shantykoar. Lekker meielkoar sjonge ûnder lieding fan Jitze en Ton.De oefenjûnen binne op freed. Der sit lykwols gjin regelmaat yn. Mear witte? Nim kontakt op mei Jitze.( ) Dit wie dan it nijs út Feinsum fan de moannen novimber,desimber 2014 en jannewaris Hawwe jim as ynwenners nijs.dan soenen wij it graach witte wolle.maile mei ek. Groetnis fan Betsy en Baukje Mailadres Betsie : Mailadres Baukje:

4 Nieuws van het bestuur van Dorpsbelang Feinsum Wij hebben de december activiteiten weer achter de rug en kunnen terugkijken op een succesvolle periode. Begin december krijgen de 70 plussers in het dorp een kerstattentie. De waardering, die we daarvoor krijgen, is hartelijk en liefdevol en daarom blijven we dit doen. Ook Meint van Berkum werd niet vergeten.hij woont nu in Stiens in Hayema State en is tevreden. Zowel lichamelijk als geestelijk gaat hij weer vooruit. Tijdens de Kerstnachtviering konden we meer dan 100 bezoekers verwelkomen in de knus versierde kerk. De dames en heren, die dit verzorgd hebben, willen we nog vanaf deze plaats bedanken. Het repertoire van Crescendo was afwisselend en werd met enthousiasme ontvangen. Na afloop heeft Dorpsbelang veel goede reacties ontvangen en we konden natuurlijk ook nog genieten van de chocomelk en de glühwein met een kerstkransje. Het begin van 2015 hebben we met de dorpsbewoners beklonken op 4 januari s middags in de consistoriekamer van de kerk.in deze week hebben de meeste dorpsbewoner hun kerstboom afgetuigd en naar de verzamelplaats gebracht. Dorpsbelang Feinsum ontvangt ieder jaar van de gemeente een vast bedrag voor elke boom en we kunnen daarmee weer enkele activiteiten organiseren voor het dorp. Naast de leuke dingen moeten we ook besturen. We hebben een jaarlijks overleg met de dorpsbelangen uit de gemeente in het gemeentehuis. Dit jaar was het thema mienskip. Het was een vruchtbare bijeenkomst. Belangrijke onderwerpen waren vrijwilligershulp en de rol van het contactpersoon, invloed op de eigen groenvoorziening, het voortbestaan van de school in sommige dorpen. Dorpsbelang Feinsum hoopt dat dit in de toekomst, als we in 2018 bij Leeuwarden komen, dit nog steeds plaats zal vinden. Binnenkort zullen de bewoners van Hijum, Feinsum en Alde Leije de mogelijkheid krijgen om zich te laten voorlichten over energieneutraal wonen. Elders in dit blad zal er info over staan. Noteert U alvast even de voorjaarsvergadering van Dorpsbelang Feinsum op a.s. vrijdag 27 maart. De website van Feinsum wordt op dit moment vernieuwd door vrijwilligers uit het dorp en zal nu weer helemaal actueel worden. Bewoners, toeristen en andere belangstellenden kunnen op deze manier meer informatie geboden worden omtrent alles wat er in ons dorp gebeurd en mogelijk is. Dit was het zakelijke deel van het nieuws, maar elders in dit blad wordt u wel weer op de hoogte gebracht van de persoonlijke weetjes en de nieuwtjes uit Feinsum. Lyts Bliuwe en Grutsk Weze Jaap Kerstma

5 Uitnodiging bijeenkomst 4 maart voor de bewoners uit Hijum, Feinsum en Alde Leie. Op initiatief van de werkgroep duurzaam Feinsum en met ondersteuning van de dorpsbelangen van Feinsum, Hijum en Alde Leie zal er op woensdag 4 maart in dorpshuis Us Gebou een bijeenkomst georganiseerd worden over de mogelijkheden van energiebesparing en opwekking van energie met behulp van zonnepanelen. Het programma zal er als volgt uit zien: uur Ontvangst met koffie uur Opening uur Mogelijkheden voor energiebesparing in huis door de heer Sam van der Meij van Focal Point BV, adviseur energie en duurzaamheid uur Discussie uur Pauze uur Zelfopwekking van energie d.m.v. zonnepanelen door Gerke Draaistra van adviesbureau E Kwadraat uur Discussie uur Sluiting. In februari zullen alle bewoners van Friesland een energielabel in de bus krijgen van hun eigen woning. Dit is daarom een mooi moment om in de toekomst geld te besparen en uw woning te verbeteren. Op deze avond kunt u zich laten voorlichten wat voor mogelijkheden u hiervoor heeft. Neem uw gegevens over stroom- en gasverbruik op uw eindejaar nota van uw energieleverancier mee. We nodigen u van harte uit op woensdag 4 maart in Us Gebou in Alde Leie. De entree is gratis Werkgroep duurzaam Feinsum (Sjoerd Oostra, Jitze Grijpstra, Ali de Vries, Anton Germeraard en Klaas Hoekstra)

6 EVEN BIJPRATEN MET DORPSBELANG De eenden zwemmen rondjes in het water van de ijsbaan. Het is een vreemde winter, veel storm en nattigheid, terwijl er nog nauwelijks nachtvorst is geweest. De sneeuwklokjes staan alweer in bloei en de bomen en struiken vormen alweer hun eerste knoppen. De lente is in aantocht en daarom ook weer de hoogste tijd om u even bij te praten Terugblik op de vergadering van 8 december 2014 We mochten een groot aantal mensen op deze vergadering begroeten. Er waren ook wat nieuwe gezichten en dat is wel heel fijn! In de najaarsvergadering werden tal van onderwerpen toegelicht en besproken. Zo kwam de school, de nieuwbouw, NL. doet, de kerk, de Jongeren Ontmoetings Plaats(JOP) en het overleg met de gemeente aan de orde. Na de pauze heeft notaris mr. S. Swart uit Stiens ons geïnformeerd over het schenkingsrecht, over het nut en noodzaak van een testament en over de gevolgen van het eigen vermogen met betrekking tot de eigen bijdrage voor zorg. Het was bijzonder interessant en de aanwezigen gingen met veel nieuwe informatie naar huis. Voorjaarsvergadering Dorpsbelang Op 20 april wordt de volgende Algemene ledenvergadering gehouden. De voorlopige agenda staat ook in deze Rattelwacht. U krijgt tegen die tijd nog een briefje met de uitnodiging en de agenda in de brievenbus. Zet de datum vast in uw agenda! We hopen dat er weer heel veel mensen de ledenvergadering zullen bezoeken. Het is voor de bewoners van ons dorp de mogelijkheid om mee te praten en op de hoogte te blijven van alles wat er speelt binnen onze leefgemeenschap. Hijumer Kikker De Hijumer Kikker wordt uitgereikt aan iemand die veel voor het dorp heeft gedaan, of nog steeds doet. Dat kan van alles zijn, bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of mantelzorg, maar het is altijd iemand die door houding en gedrag met kop en schouders boven de bevolking uitsteekt. Het zijn vaak mensen die altijd bereid zijn om iets voor een ander te doen, zonder dat zij daar ook maar iets voor terug willen hebben. Mensen die misschien zelfs liever niet in de schijnwerpers staan, maar die je toch wel eens een compliment zou moeten geven, al was het alleen maar om een stukje waardering uit te spreken. Kent u zo iemand in Hijum, dan kunt u die persoon of personen nomineren voor de Hijumer Kikker. U kunt bellen, mailen of een briefje in de brievenbus stoppen bij een van de bestuursleden. We vinden het wel prettig als u de argumenten waarom u hem of haar nomineert er even bij vermeld.

7 Jubileum! Dorpsbelang Hijum bestaat 100 jaar!!! Op 20 oktober 1915 werd de vereniging van Dorpsbelang opgericht. Dat betekent dat wij dit jaar ons 100 jarig jubileum mogen vieren. Natuurlijk willen we hier de nodige aandacht aan besteden. We zijn op zoek naar ideeën en mensen die zouden willen helpen. 100 jaar is niet niks het is een mijlpaal. Hebt u een idee, een tip of een suggestie? Neem even contact met ons op! Bijeenkomst Duurzame energie Dit voorjaar valt er bij 5 miljoen huishoudens het energielabel op de deurmat. Vanuit de dorpsbelangen verenigingen van Oude Leije, Finkum en Hijum wordt er op 4 maart in Us Gebou in Oude Leije een avond georganiseerd over Duurzaamheid. We hebben verschillende gastsprekers uitgenodigd. U krijgt informatie over de mogelijkheden om zelf energie te besparen en over de mogelijkheden om zelf energie op te wekken. Er zal nog een uitnodiging langs de deuren worden gebracht en we hopen dat er ook vanuit Hijum veel animo is. Duurzaamheid en besparen op energie is een onderwerp dat iedereen wel zou moeten aanspreken Net stinne, der hinne Dorpsvisie Hijum Een dorpsvisie is een plan waarin wordt aangegeven wat- volgens de inwoners- de gewenste ontwikkelingen zijn voor de leefbaarheid van het dorp en de naaste omgeving. Leefbaarheid van dorpen is zeer belangrijk en krijgt steeds meer aandacht van de overheid. Om die overheid te informeren over de wensen en mogelijkheden in ons dorp Hijum stellen we dit document op. De gemeente Leeuwarderadeel bestaat op dit moment uit 7 dorpen en de mensen bij de gemeente kennen ons en ons dorp. Maar als we straks bij Leeuwarden komen, zijn we één van de tig dorpen. Als we bij Leeuwarden horen zijn de lijnen niet meer zo kort en daarom is het belangrijk dat wij onze visie en wensen verwoorden in een document voor de toekomst. In de dorpsvisie zullen wij aan de hand van een aantal thema s uw wensen en uw beeld op onze woonomgeving verwoorden. Het is een document dat voor en door de inwoners van Hijum moet worden opgemaakt. Het kompas waarop wij ons in de periode van 2015 tot 2020 willen laten leiden. Goedemorgen dorpsgenoot! Eenzaamheid is volksziekte nummer één! Er zijn heel veel mensen die alleen door het leven gaan. Dat heeft niets te maken met leeftijd, het zijn soms ouderen, maar ook jongeren. Er zijn mensen die de hele dag niemand spreken. In de winterperiode is het vaak nog erger dan in de zomer. Bij mooi weer ga je eens even een straatje om of maak je een praatje in de tuin, oer de hage Maar als het slecht weer is, de regen met bakken de lucht uitkomt en de wind om het huis raast, zie je niemand. Er zijn in ons dorp ook veel mensen die alleen wonen. Er kan altijd van alles gebeuren,. Je hoort dat wel eens iemand is gevallen of iemand ligt ziek op bed en niemand die het in de gaten heeft. Als je samen woont is er altijd iemand die hulp kan inroepen,

8 maar als je alleen bent is dat soms onmogelijk. Je moet er toch niet aan denken dat iemand een hele dag hulpeloos in een noodsituatie verkeerd! Een soort van telefoonkring zou een oplossing kunnen bieden. Dorpsbelang wil proberen om mensen met elkaar in contact te brengen. Als we een aantal mensen hebben, die graag wat meer contact zouden willen hebben, kunnen we die misschien aan elkaar koppelen. Je kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan een dagelijks telefoontje: Hallo buurtgenoot, hoe is het? Lekker geslapen? Ga je vandaag nog wat leuks doen? O, je gaat boodschappen doen zullen we samen even gaan? Heb je zin om vanavond bij mij boer zoekt vrouw te kijken? Zullen we even een bakje koffie drinken? Zullen we een eindje gaan wandelen? Heb je zin om een spelletje kaart? Ik heb soep gemaakt, wil je een kopje proeven? Dit zijn zomaar even wat voorbeelden. We leven in een kleine dorpsgemeenschap en tóch zijn er ook bij ons mensen die zich verschrikkelijk eenzaam voelen. Nogmaals, het heeft niet te maken met leeftijd, want of je 30 of 80 bent eenzaamheid is voor iedereen een ondraaglijk lot. Een mens is geen solitair levend wezen, elk mens heeft gezelschap nodig. We hebben elkaar nodig, al is het maar even voor een uurtje, samen ben je niet alleen. Ook voor dit initiatief kunt u zich melden. Stuur een mailtje naar of bel (na uur). Rij met je hart Nog een keertje in de herhaling omdat we het toch nog niet allemaal tussen de oren hebben. Hebt u die slagzin wel een op de televisie of radio gehoord. Dit is een oproep om netjes, beschaafd en vriendelijk te rijden. Alle inspanningen in ons dorp hebben het doel om de snelheid eruit te halen. Het is een dertig kilometer gebied. Helaas moeten we constateren dat er maar weinig bestuurders zijn, die zich aan die dertig kilometer houden. We doen een beroep op u pas uw snelheid aan. Voor de veiligheid van onze inwoners, maar ook voor uw eigen veiligheid. Bij vorst kan het pleintje met de kikker verraderlijk glad zijn! Realiseert u dat u in het dorp rijdt. De mensen en dieren horen daar thuis, uw auto is de gast in dit straatbeeld. Voetje van het gaspedaal, begroet de mensen die je tegenkomt, kijk om je heen, geniet van het dorp rij met je hart!!! Parkeren van bedrijfsauto s en grote vrachtauto s Nog steeds een terugkerende bron van ergernis: De bedrijfsauto van de buurman voor jouw ramen! Probeer een beetje rekening met elkaar te houden en parkeer deze wagens op één van de parkeerterreintjes. Voor vrachtauto s gelden andere regels. Er is een nieuwe plaatselijke verordening waarin is opgenomen dat het niet is toegestaan grote vrachtauto s in de bebouwde kom te parkeren. Voor Stiens was een dergelijke regeling al van kracht, maar deze regeling geldt nu ook voor alle buitendorpen. De tekst van de APV kunt u op de site van de gemeente terugvinden.

9 Meldingen klein leed Onder klein leed wordt verstaan: Verstopte kolken, verzakte tegels en bestrating, vermiste straatnaambordjes en bepaalde snoeiwerkzaamheden van gemeentelijk groen. Mocht u één van deze zaken te melden hebben kunt u dagelijks van tot uur terecht bij de gemeente op het telefoonnummer U kunt ook gebruik maken van het internet op de website van de gemeente waar een digitaal formulier te vinden is. Snoei-afval en grofvuil Er zijn nieuwe voorschriften voor het ophalen van snoei- en tuinafval. In de Stienser Omroeper en op de site van de gemeente staat beschreven hoe u moet handelen. Er is geen vaste route op vaste tijdstippen. U moet uw afval aanmelden bij de Omrin en dan wordt het op een afgesproken plaats en tijdstip opgehaald. Even bellen en het is zo geregeld! Denk eraan u moet uw snoei-afval altijd aanmelden, doet u dat niet wordt het niet meegenomen! Hulpdienst Hijum Af en toe wordt er een beroep gedaan op onze hulpdienst. Fijn dat u ons weet te vinden, want daar doen we het voor. Moet u even naar de apotheek, een boodschapje halen of naar de dokter, maar bent u door de griep aan huis gekluisterd. We hebben in Hijum een hulpdienst en graag brengen we dit nog eens een keer onder uw aandacht. Hebt u vervoer nodig, heeft u dat een klusje dat u zelf niet kunt doen, heeft u oppas nodig of wilt u zomaar eens een bezoekje ontvangen. Dat kan geregeld worden. Aarzel niet, niemand vindt het gek, niemand vindt het vervelend, niemand vindt het lastig Bel gewoon even met één van de bestuursleden! Telefoonnummers bestuur Nelleke Slagter (Voorzitter) Anita van der Es (Secretariaat) Anneke de Vries (Penningmeester) Wim Hofman Wim Beijering Dat was het weer voor deze keer! Mocht u ergens mee zitten, aarzel niet en laat het ons weten. Wie weet is het probleem snel te verhelpen. U kunt trouwens niet alleen met problemen bij ons terecht als u tevreden bent horen we dat ook heel graag! Agenda Dorpsbelang 4 maart Thema avond Duurzame Energie Us Gebou in Oude Leije 20 april Algemene ledenvergadering Dorpsbelang Nelleke Slagter-Adelaar Voorzitter

10 Het bestuur van Dorpsbelang Hijum nodigt u uit voor de ledenvergadering op Maandag 20 april 2015 om uur in het dorpshuis ; De Kampioen te Hijum (voorlopige)agenda Pauze 1. Opening voorzitter 2. Vaststellen notulen van de vergadering van 8 december Jaarverslag en mededelingen voorzitter 4. Ingekomen en uitgegane stukken 5. Verslag Penningmeester 6. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie 7. Bestuursverkiezing Volgens het rooster van aftreden is Nelleke Slagter aftredend. Zij stelt zich opnieuw verkiesbaar. Tegenkandidaten kunnen zich tot 24 uur vóór de vergadering melden bij het bestuur. 8. Vaststellen contributie 9. Rondvraag Na de pauze gaan we in kleine groepjes in gesprek over de visie van het Dorp Hijum. We hebben in 2004 een enquete gehouden en daarna is door de gemeente een dorpenspiegel gemaakt. De doelen die we daarin benoemd hebben, zijn allemaal gerealiseerd. Met het oog op de gemeentelijke herindeling is het belangrijk dat we een visie ontwikkelen voor de komende jaren. Hoe staat het ervoor en wat zijn onze wensen voor de toekomst. Welke doelen gaan we stellen en wat moet er gebeuren om dat te realiseren. Uw inbreng is daarbij belangrijk. De ledenvergadering is iedere keer weer een gezellige en informatieve bijeenkomst. Bent u nog nooit geweest? Dan wordt het hoog tijd wij willen u graag ontmoeten en horen wat er in ons dorp leeft. Laat uw stem horen, praat mee, denk mee en doe mee! Mogen wij weer rekenen op uw komst? Namens het Bestuur Dorpsbelang Hijum Nelleke Slagter ( ) Voorzitter

11 CMV Crescendo Hijum-Finkum 2014 is succesvol afgesloten met een geslaagd koffieconcert samen met de Hallumer Fanfare en de kerstsamenzang in Finkum en Hijum. Aan het begin van dit nieuwe jaar zijn we als vereniging al weer druk bezig met repeteren voor de komende concerten en kampioenschappen. Het jaar is goed begonnen. Vier leerlingen, Inge Beijering, Janna Monsma, Femke Bijma en Bouke Gerlof Terpstra, zijn op 17 januari geslaagd voor hun theorieexamen. Binnenkort kunnen ze zich opmaken voor het praktijkexamen. In februari doet de Band4You(th) mee aan de Jeugd Sponsor Actie van de Poiesz. Het is de bedoeling dat de jeugd tijdens deze actie gaat helpen met de verkoop van een sponsorproduct dat in die week in de aanbieding is. Met deze verkoop kunnen zij extra jeugdsponsormunten scoren. Op zaterdag 7 februari 2015 zal de Band4You(th) aanwezig zijn bij de Poiesz. Op zondag 29 maart zullen wij een voorjaars-/try-outconcert geven in de St. Vituskerk te Stiens. Het concerts begint om uur. Aan het einde van het vorige jaar heeft Jos Pasma bedankt als lid van Crescendo. Gelukkig hebben we weer een nieuw lid kunnen verwelkomen, nl. Afke-Nynke Elting. Ook heeft de Band4You(th) weer een dirigent. Hilda Wiersma is bereid gevonden om samen met de jeugd op vrijdagavond te repeteren. Koffiedrinken in dorpshuis De Kampioen. Elke tweede donderdag van de maand is er weer koffiemorgen in dorpshuis De Kampioen. Aanvang uur. Iedereen is welkom. Wanneer: 12 februari 12 maart en 9 april. Doarpshûs Hijum/Feinsum

12 KV IN NIJ BEGJIN Hijum/Finkum Uitnodiging voor de ledenvergadering op donderdag 12 maart 2015 aanvang uur. 1. Opening. 2. Mededelingen en ingekomen stukken. 3. Notulen vorige vergadering. 4. Jaarverslag Verslag jeugdcommissie Financieel verslag (verslag kascommissie). PAUZE 7. Bestuursverkiezing: Aftredend/Herkiesbaar: Henk Westerhuis Aftredend: Hans Horstmann Gerrit Steegstra Nieuwe kandidaten: Brecht Horstmann Maaike Steegstra Hilde Kuipers 8. Wedstrijdprogramma Rondvraag Sluiting

13 Wat een gezelligheid!! Als ik dit stukje zit te schrijven, is het alweer eind januari Wat gaat de tijd toch snel! Door middel van dit verhaal wil ik u graag mee terug nemen in de tijd. In de maanden november en december van 2014 is er veel leuks gebeurd op de Arjen Roelofsskoalle. November stond voor ons in het teken van Sint Maarten. Alle kinderen hebben onder leiding van de meester en juffen een prachtige lampion gemaakt. s Ochtends zijn we met groep 1 en 2 en de peuters naar Petterhústerstate in Stiens geweest. De kinderen hebben in groepjes voor de bewoners gezongen. s Avonds gingen de kinderen in groepjes langs de huizen in Hijum en hebben de prachtigste liedjes ten gehore gebracht. Het was wel fris, maar dat kon de pret niet drukken! Vervolgens kwam het sinterklaasfeest. Er was veel consternatie: vanaf 1 december stond er een tentje naast de school. Van wie kon die nu zijn? In de loop van de week hing er een Pietenpet over het dak en het mysterie was opgelost. Er sliepen Pieten in de tent! Maar waarom lieten die Pieten zich niet zien? Op 5 december speelde een delegatie van het korps sinterklaasliedjes op het schoolplein. Sinterklaas kwam alleen aangewandeld, weer geen Pieten! De kinderen wisten niet hoe snel ze Sinterklaas moesten vertellen dat de Pieten in de tent hadden geslapen. En ja hoor, bij het horen van Sinterklaas, kwamen zij eruit. Ze hadden hier de hele week geslapen, want er was geen bed meer vrij in het Pietenhuis. Vervolgens hebben de kinderen een heerlijke ochtend op school gehad. Na het vertrek van Sinterklaas deed de kerst zijn intrede. De school werd versierd met een prachtig wintertafereel in de gemeenschappelijke ruimte en natuurlijk kerstbomen in alle lokalen. In deze tijd van het jaar wordt vaak stil gestaan bij mensen die minder bedeeld zijn, daarom is besloten mee te doen met de actie van Omrop Fryslan: Samen voor de voedselbank. De kinderen zijn in groepjes met een skelter en kar door Hijum & Finkum gegaan en hebben behoorlijk wat producten opgehaald. En hoe leuk was het dat Omrop Fryslan naar Hijum kwam om de kinderen te filmen terwijl ze langs de deuren gingen? Zo trots als een pauw waren ze! Zoals ieder jaar hebben de kinderen in deze periode ook een attentie gemaakt voor de 65+ ers van Hijum & Finkum. Ze hebben glazen potjes beplakt met vliegerpapier en later nog voorzien van de nodige glitters. De potjes zijn de vrijdag voor de kerstvakantie in groepjes rondgebracht.

14 Daarnaast mochten de kinderen in de laatste week voor de kerstvakantie weer met z n allen s avonds op school eten. Het kerstbuffet werd gevuld met hapjes, die de kinderen met hun ouders thuis hadden gemaakt. Meester René heeft daarna alle kinderen een kerstverhaal voorgelezen. Wat een gezelligheid, met als klap op de vuurpijl: ijstaart met vuurwerk. De ouders met jongere broertjes en zusjes hadden in de tussentijd een gezellig samenzijn in 1 van de lokalen. Aan het einde kwam iedereen nog even bij elkaar en toen was het kerstvakantie! In januari hebben de kinderen hard gewerkt aan de Cito toetsen. En ook in januari was er weer aandacht voor leuke dingen: de Nationale voorleesdagen. Er werd gestart met een schoolontbijt, waarbij de peuters ook zijn aangeschoven. Een broodje eten met z n allen en een lekker kopje thee erbij is altijd een groot feest. Meester René kan heel goed voorlezen en heeft de hele school weer een prachtig verhaal voorgelezen. De Nationale voorleesdagen zijn nog niet afgelopen, dus de volgende keer hoort u wat er nog meer is gebeurd.. Ouderraad Arjen Roelofsskoalle

15 Nieuws van peuterspeelzaal de Troetelbeertjes De drukke feestmaand ligt alweer een tijdje achter ons en we zijn weer vol goede moed aan een nieuw jaar begonnen. Het thema waar we op dit moment mee bezig zijn is `Hatsjoe`. We hebben het over ziek zijn en weer beter worden. We verzorgen de zieke pop Puk en plakken pleisters. Ook knutselen we o.a. bloemen, pleisters en beterschapskaarten. Op 23 januari hebben we in het kader van de nationale voorleesdagen samen met de basisschoolkinderen een schoolontbijt gehad. Na gesmuld te hebben van de lekkere broodjes hebben we in ons eigen lokaal lekker gespeeld en om uur kwam mevrouw Janke Abma van de bibliotheek ons het verhaal `Boer Boris gaat naar zee` voorlezen. Ze had hiervoor een vertelkastje meegenomen en een koffer waar de kinderen spullen om mee te nemen op vakantie in konden plakken. De kinderen vonden dit allemaal heel leuk en reageerden enthousiast op het verhaal. Er zijn weer een aantal kinderen die ons hebben verlaten. Samara en Ilse zitten inmiddels beide op de basisschool. We hopen dat ze daar een leuke en leerzame tijd zullen hebben. Gelukkig zijn er ook weer nieuwe kinderen voor in de plaats gekomen. Femme, Lindsey en Tessa zitten nu op de peuterspeelzaal en uiteraard hopen wij dat zij bij ons een leuke tijd zullen hebben. Ze voelen zich al aardig thuis bij ons en horen er alweer helemaal bij. Ook heb ik na de kerstvakantie assistentie van een vrijwilligster. Trientsje de Hoog helpt mij op de dinsdag en vrijdag ochtend en hier zijn wij uiteraard heel erg blij mee. Trientsje bedankt dat je ons wilt komen versterken. Met vriendelijke groet, Antsje Francis

16 Aktiviteitenkommisje doarpshûs de Kampioen Hijum-Feinsum Freed 6 february 2015 : J&M teaterwurk, It Jubileum Dit jier steane Jan Arendz en Marijke Geertsma 40 jier op de planken. Om dit te fieren komme se mei in sels skreaun stik oer in akteursechtpear, dat ek jubilearret. Dy akteurs hawwe harren 60-jierrich-jubileum, yn De man (Jan) wol dit unike jubileum fiere, de frou (Marijke) hat der gjin nocht mear oan. Dizze foarstelling is foar in part basearre op de stikken, dy t se spile ha. Tagelyk hawwe dy stikken ynfloed hân op har deistich libben, lykas it akteur-wêzen dat ek hân hat. Ommers, se binne net allinne kollega s, mar ek en foaral man en frou. Sa is It Jubileum suver in kronyk, net alllinne fan it (toaniel)libben fan in akteursechtpear, mar ek fan it Fryske kulturele libben, fan it feroarjende Fryslân. In kronyk fan it libben harren libben- tusken 1974 en De rezjy fan It Jubileum is yn hannen fan Bruun Kuijt. Sneon 28 february 2015: PITER, MARCEL EN GURBE: TRIJE TRÛBADOERS YN HIJUM DRACHTEN/HIJUM Doarpshûs De Kampioen yn Hijum is sneontejûn 28 febrewaris it dekor foar in bysûnder konsert. Trije Fryske trûbadoers, Piter Wilkens, Marcel Smit en Gurbe Douwstra bringe dy jûn harren lietsjesprogramma Trûbadoersjûn. In jûnfoljend programma wêryn t elk fan de artysten solo in set mei harren eigen Frysktalich repertoire bringt. De trije manlju slute de jûn dan mei harren trijen ôf. In jier ferlyn gie dit nije konsept fan Piter, Gurbe en Marcel yn premjêre en yntusken wurdt it programma alle moannen wol in kear spile earne yn de provinsje. En it publyk reageart entûsjast. It idee foar dizze konserten ûntstie by in earder mienskiplik optreden. Dat foel yn e smaak by it publyk, mar ek by Piter, Marcel en Gurbe sels. De koppen waarden by elkoar stutsen en der waard besletten om fan dit konsept in nij programma te meitsjen. It giet dêrby om luisterconcerten, wêrby t de trije sjonger/lietskriuwers in kar meitsje út de moaiste lietsjes út

17 harren repertoire, fleurich en mankelyk, it sit der allegear yn. En meiinoar slute sy dan de jûn ôf mei sels in tal spesjaal foar dit programma skreaune nije lieten. It konsert set om oere utein en reserfeare is mooglik fia foto f.l.n.r. Gurbe Douwstra, Marcel Smit en Piter Wilkens mear ynfo oer de trije artysten op: en Tiisdei 10 maart 2015 : Tryater, Thúsfront Oer it loslitten fan bern, basearre op wierbarde ferhalen út Fryslân Trije jongens nimme ôfskied fan harren thús, de âlden swaaie de jonge beropsmilitairen út Sa n momint hat ynfloed op de ferhâlding tusken âlden en bern. As in bern bygelyks kiest foar in baan yn it bûtenlân, is dy feroaring en dêrmei ek de ynfloed op it gesin, grut, mar as in bern kiest foar in militêr bestean, hat dat noch folle mear ympakt. En as it dan ek noch útstjoerd wurdt nei in oarlochsgebiet dan stiet it gesin op e kop. Yn folle rapper tempo as gewoanwei moatte se it loslitte. En altyd spilet dy sintrale fraach: wêr is it goed foar en is it de muoite wurdich? Thúsfront is in stik oer it loslitten fan bern. Heit en mem steane sintraal. Wat bart der mei har as in bern kiest foar in militêre karriêre en as soldaat yn in oarlochssituaasje telâne komt? Hoe giet de famylje om mei al dy ûngerêstens en ûnwissens, mar ek bewûndering en grutskens? As de jonges wer thúskomme docht bliken dat se te gau fan in bern in folwoeksene wurden binne. De jonges binne mannen wurden. It bern mei dan wer thús wêze, as heit en mem bist him kwyt. De ynfloed en it effekt fan dy kar op it libben, tinken, dwaan en litten fan heiten en memmen, dêr giet Thúsfront oer. Skriuwer Romke Toering hat yn de ôfrûne jierren oan in protte keukentafels sitten om de ferhalen fan âlden te hearren en op te tekenjen. De keukentafel is it plak dêr t in soad famyljesaken en ûnderwerpen bepraat wurde. No mei it publyk oanskowe en de persoanlike ferhalen fan âlden en bern fan tichtby meimeitsje. Thúsfront is yn it foarige seizoen - as in teatrale lêzing - presintearre yn de Sneak Previews. Dat rôp in protte waarme reaksjes op, ek fan minsken sûnder bern as militêr.

18 Sneon 28 maart 2015 : Klaverjassen Freed 17 april 2015 : Pier 21, Feteranen mei Freark Smink en Joop Wittermans - Feteranen Twa âlde feteranen ha altyd fochten foar de frijheid fan Fryslân. Tsjin wat of wa t dy ek mar bedrige. En as it moat dogge sy dat sa wer! De ien wol noch altyd net foar de oar ûnderdwaan. Mei unifoarmen fol medaljes binne sy betinking nei betinking presint. Hoe lang noch? De twa Fryske aktearkanonnen Freark Smink en Joop Wittermans spylje de beide feteranen yn dizze foarstelling dêr t hilariteit en brekberheid, en herkenberheid en oerdriuwing elkoar ôfwikselje. Bouke Oldenhof skreau de tekst, Jos Thie naam de regy op him. Feteranen is krekt as De Emigrant in produksje fan Stichting Pier 21, Ynfo / kaarten : of Út namme fan de aktiviteitenkommisje doarpshûs de Kampioen, Hijum-Feinsum Annika Vonk oant sjen yn de Kampioen! Bedankje Hjirbij wolle wij elkenien bedanke foar de prachtige blommen dy t wij krigen ha op ús 50-jierrige troudei. In hieleboel kaarten en slûfkes mei ynhâld en oare kado s, It wie geweldich. Wij ha in fijne middei hawn. Ek wolle wij elkenien bedanke foar de belangstelling dy t wij ûnderfûn ha nei it thúskommen fan Bauke út it sikenhús. Bauke en Aaltsje

19 Oproep Werkgroepleden voor de Documentatiestichting. De Documentatiestichting Leeuwarderadeel heeft tot doel het verzamelen, beheren en toegankelijk maken van documentatiemateriaal dat binding heeft met de gemeente Leeuwarderadeel. De Documentatiestichting Leeuwarderadeel heeft één of meerdere vertegenwoordigers in ieder dorp van onze gemeente. Voor ons dorp Hijum zoeken wij enkele werkgroepleden die mee willen werken aan het verder verzamelen en inventariseren van allerlei gegevens over ons dorp. Iedereen die belangstelling heeft voor de historie van de eigen streek en mee wil werken om gegevens hierover te verzamelen en te verwerken is van harte welkom. Het is wel noodzakelijk dat u in redelijke mate met de computer overweg kunt om gegevens op te zoeken en in te voeren. U kunt zich aanmelden bij Klaas Tijtsma Sillân NL in Britsum Tel Ook kunt u bij Klaas informatie krijgen over de werkwijze en lopende projecten. Voor meer informatie en gegevens zie: Waar staat de DOCUMENTATIESTICHTING LEEUWARDERADEEL voor? Deel 1 Doelstelling: 1. het bevorderen van de belangstelling en kennis voor de geschiedenis van de gemeente het Noordertrimdeel) Leeuwarderadeel 2. het verrichten of doen verrichten van onderzoek betreffende de historie van het Noordertrimdeel; 3. het uitgeven, doen uitgeven of helpen uitgeven van publicaties, de geschiedenis van het Noordertrimdeel betreffende; 4. het vastleggen van de status quo van het Noordertrimdeel op enig moment (Momentopname); 5. het duurzaam veiligstellen van voor de historie van het Noordertrimdeel van belang zijnde collecties en verzamelingen; bijvoorbeeld: archieven, foto, film en video, websites etc. in zowel digitale als analoge vorm; 6. de samenwerking met instellingen die een aan het doel van de Documentatiestichting verwante doelstelling hebben. Ter realisatie van de doelstelling moeten allerlei werkzaamheden worden uitgevoerd en acties op touw worden gezet. Volgende keer gaan we hier verder op in.

20 Waar staat de DOCUMENTATIESTICHTING LEEUWARDERADEEL voor? Deel 2 In de vorige aflevering gingen we in op de doelstelling van de Documentatiestichting Leeuwarderadeel, hieronder willen we u graag uit de doeken doen hoe wij deze doelstelling trachten te realiseren. Wat en hoe? Archief het verzamelen en toegankelijk maken van bron- en documentatiemateriaal, in de ruimste zin van het woord, dat op het bovengenoemde gebied betrekking heeft. Dit eventueel in samenwerking met het Historisch Centrum Leeuwarden. Instellingen, verenigingen, bedrijven en personen kunnen, onder bepaalde voorwaarden, hun archief bij of via de documentatiestichting in bewaring geven. Het is mogelijk eigenaar van de in bewaring gegeven stukken te blijven. Historie van gemeente Met gebruikmaking van eigen archiefmateriaal en van dat wat elders is opgeslagen, wordt getracht de belangstelling voor de historie van de eigen streek te wekken en te versterken door middel van publicaties en het (beter) toegankelijk maken van de beschikbare informatie. Middelen Voor het beschikbaar stellen van informatie en publicaties staan verschillende middelen ter beschikking. Getracht wordt een historisch Informatiepunt (in de bibliotheek) te handhaven en uit te breiden. De archieven uit het Noordertrimdeel zijn ondergebracht bij het Historisch Centrum Leeuwarden en daar vrij voor publiek toegankelijk. Eventuele aanbieding van archieven kan geschieden via de Voor informatie op historisch gebied staat ons tevens de website ter beschikking. Via dit medium worden historisch interessante feiten en nieuwtjes wereldkundig gemaakt. Ook wordt voor verstrekking van informatie regelmatig gebruik gemaakt van de Stienser Omroeper en de dorpskranten. Opbouw stichting De stichting bestaat naast het bestuur uit werkgroep-leden. Bestuursleden worden benoemd door de verenigingen van dorpsbelang van de verschillende in het Noordertrimdeel gelegen dorpen: Oude Leije, Hijum, Finkum, Stiens, Britsum en Jelsum/Koanjum. Er is dus een evenredige bestuursvertegenwoordiging per dorp. Voor wie? De stichting richt zich in principe op iedereen die belangstelling heeft voor hetgeen zich binnen het Noordertrimdeel afspeelt of heeft afgespeeld. In een volgende aflevering willen we graag verder ingaan op de Samenstelling van de stichting en haar werkzaamheden.

Merke 2015 Back to the 70 s

Merke 2015 Back to the 70 s Merke 2015 Back to the 70 s Tongersdei - Donderdag Tongersdei 13 Augustus - Donderdag 13 Augustus 19.00 Back to the 70 s DISCO-PARADE Dit jier kinne alle bern fan de basisskoalle mei harren fersierde fiets

Nadere informatie

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge:

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: DE KOERIER ANBO - WEMELDINGE Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: Cathrien Kole Bonzijweg 14 tel. 621386 Corrie Mol Kon. Wilhelminastraat 20 tel. 621400 Adri de Lange

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend.

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 Is elk wittenskiplik ûndersyk wol wittenskiplik? 1 A 2 maximumscore 1 Omdat dat ûndersyk net foldocht oan (Piersma syn)

Nadere informatie

Nieuwsbrief Nummer 6 jaargang Agenda: December. 15 Nieuwsbrief 6 22 Kerstwandeling 26 t/m Kerstvakantie

Nieuwsbrief Nummer 6 jaargang Agenda: December. 15 Nieuwsbrief 6 22 Kerstwandeling 26 t/m Kerstvakantie CBS De Twatine Boeyengastraat 18 8627 SG Gauw tel. : 0515-521596 fax : 0515-521132 e-mail : schoolleider@twatine.nl website: www.twatine.nl Nieuwsbrief Nummer 6 jaargang 2016-2017 Agenda: December 15 Nieuwsbrief

Nadere informatie

Nieuwsbrief 17 december 2015 Het einde van het jaar..

Nieuwsbrief 17 december 2015 Het einde van het jaar.. Nieuwsbrief 17 december 2015 Het einde van het jaar.. Dit is alweer de laatste donderdagbrief van het jaar 2015. Wat is het allemaal snel gegaan. Wat hebben de kinderen goed hun best gedaan. Iedereen kan

Nadere informatie

Iris marrink Klas 3A.

Iris marrink Klas 3A. Iris marrink Klas 3A. 1 Inhoud. 1- Voorpagina 2- Inhoud, inleiding & mijn mening 3- Dag 1 4- Dag 2 5- Dag 3 6- Dag 4 7- Dag 5 Inleiding. Ik kreeg als opdracht om een dagverslag te maken over Polen. 15

Nadere informatie

Cursussen Fries 2016-2017

Cursussen Fries 2016-2017 afuk.frl Wolkom by de Afûk! Bent u in Friesland komen wonen en wilt u de taal graag kunnen verstaan? Of wilt u voor uw werk graag Fries kunnen spreken? Bent u Friestalig en wilt u het Fries graag leren

Nadere informatie

Trijetalich ûnderwiis súksesfol

Trijetalich ûnderwiis súksesfol De Trijetalige Skoalle 1 Trijetalich ûnderwiis súksesfol Acht jier lang hawwe sân skoallen yn Fryslân meidien oan it projekt Trijetalige Skoalle. De resultaten wienen sa goed dat de projektskoallen graach

Nadere informatie

INFORMATIEBRIEF nr.6 VRIENDJES - KIKKER IS VERLIEFD. Aan de ouders van groep 1 en 2

INFORMATIEBRIEF nr.6 VRIENDJES - KIKKER IS VERLIEFD. Aan de ouders van groep 1 en 2 Aan de ouders van groep 1 en 2 INFORMATIEBRIEF nr.6 VRIENDJES - KIKKER IS VERLIEFD De eerste weken van het nieuwe jaar zijn al weer voorbij. We hebben met de kinderen gewerkt over de kalender. Hoe ziet

Nadere informatie

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop.

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. Woordenlijst bij hoofdstuk 4 de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. alleen zonder andere mensen Hij is niet getrouwd. Hij woont helemaal a, zonder familie.

Nadere informatie

Afdeling Harderwijk-Hierden

Afdeling Harderwijk-Hierden Afdeling Harderwijk-Hierden Nieuwsbrief Januari 2014 Van de bestuurstafel Na de hernieuwde start op de ledenvergadering van september 2013 zet het bestuur zich met enthousiasme in om de afdeling Harderwijk-Hierden

Nadere informatie

Belangrijke data. 17 december 2015. 21 december t/m 3 januari Kerstvakantie

Belangrijke data. 17 december 2015. 21 december t/m 3 januari Kerstvakantie 17 december 2015 Beste ouder(s), verzorgers(s) en kinderen, Dit is het vierde Fellenoortje van dit schooljaar en jullie vinden hier informatie over zaken die met Spil Fellenoord te maken hebben. Belangrijke

Nadere informatie

VOLG HET NEDERLANDS ELFTAL TIJDENS HET EK EN GA MEE MET DE ORANJE KARAVAAN MET VERBLIJF OP DE HOLLAND CAMPING

VOLG HET NEDERLANDS ELFTAL TIJDENS HET EK EN GA MEE MET DE ORANJE KARAVAAN MET VERBLIJF OP DE HOLLAND CAMPING EUROCULT LITO VOLG HET NEDERLANDS ELFTAL TIJDENS HET EK EN GA MEE MET DE ORANJE KARAVAAN MET VERBLIJF OP DE HOLLAND CAMPING Postbus 13050 3507 LB Utrecht Wittevrouwenstraat 36 3512 CV Utrecht Tel: 030

Nadere informatie

Korenpraatjes. Jaargang 19 No.28.

Korenpraatjes. Jaargang 19 No.28. Korenpraatjes Jaargang 19 No.28. 4 december 2014 www.qliqprimair.nl BS De Korenaar 1. Vanuit de directie 2. Informatie uit de groepen 3. Vanuit de OC 4. Vanuit de MR 5. Verslag vanuit de klassen 6. Kalender

Nadere informatie

Hallo (Nummer 15, 25-01-2015)

Hallo (Nummer 15, 25-01-2015) Hallo (Nummer 15, 25-01-2015) Beste ouders en leerlingen, In deze Hallo vindt u informatie over: Wat er zoal speelt in de groepen Wat er verder zoal speelt op school Oproep van de werkgroep Carnaval Studiemiddag

Nadere informatie

KlimtorenNieuws. basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt.

KlimtorenNieuws. basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt. KlimtorenNieuws basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt.nl Nr. 13 09-03-2016 In dit nummer: Uitnodiging Violenverkoop Debattoernooi

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

Weekbrief. Vrijdag 11 november Activiteitenoverzicht. Aanwezigheid directie / Meerschools Intern Begeleider (MIB) Nieuws uit de school

Weekbrief. Vrijdag 11 november Activiteitenoverzicht. Aanwezigheid directie / Meerschools Intern Begeleider (MIB) Nieuws uit de school Vrijdag 11 november 2016 Weekbrief Activiteitenoverzicht 16 november Kinderraad (2 leerlingen groep 7/8) 23 en 29 november Oudergesprekken 5 december Sinterklaas Aanwezigheid directie / Meerschools Intern

Nadere informatie

KlimtorenNieuws. basisschool de Klimtoren Kerkstraat AG Drempt

KlimtorenNieuws. basisschool de Klimtoren Kerkstraat AG Drempt KlimtorenNieuws basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt.nl Nr. 08 09-12-2015 In dit nummer: Bericht voor groep 1-2 Personele zaken

Nadere informatie

René op vakantie. 10-17 mei 2013 P U T T E N

René op vakantie. 10-17 mei 2013 P U T T E N René op vakantie 10-17 mei 2013 P U T T E N Begeleider Theo Vrijdag 10 mei Vertrek naar Landal Tegen 12 uur rijdt de Tendens bus de Ranonkelweg in en René straalt als hij mij ziet. Na de lunch nemen we

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Agenda. Dag Sinterklaasje. .Welkom Kerst! Basisschool Sint Liborius. December. Nieuwsbrief 5 4 december 2015. 4 december (middag vrij!

NIEUWSBRIEF. Agenda. Dag Sinterklaasje. .Welkom Kerst! Basisschool Sint Liborius. December. Nieuwsbrief 5 4 december 2015. 4 december (middag vrij! NIEUWSBRIEF Agenda Basisschool Sint Liborius December 4 december (middag vrij!) Sinterklaasviering 7 december 19.30 uur Werkgroep Andere Tijden 9 december 19.30 uur VO Voorlichtingsavond groep 8 11 december

Nadere informatie

November 2016 OPENBARE BASISSCHOOL VOOR DALTONONDERWIJS

November 2016 OPENBARE BASISSCHOOL VOOR DALTONONDERWIJS November 2016 OPENBARE BASISSCHOOL VOOR DALTONONDERWIJS BELANGRIJKE DATA DATA ACTIVITEITEN 24 oktober KIES 25 oktober Rots en Water groep 7/8 27 oktober Fietsencontrole groep 5 t/m 8 31 oktober Rots en

Nadere informatie

IK DANS. Penningmeester

IK DANS. Penningmeester Wadenoijen 10-09-2015 Jaargang 24 Waayer Nieuws 2 www.waayer-wadenoijen.nl IK DANS Aanstaande donderdag starten we met de eerste danslessen van het project IK DANS! Alle kinderen moeten op gymschoenen

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 4 KALENDER INHOUD. December, 2015. Hallo allemaal.

Nieuwsbrief nr. 4 KALENDER INHOUD. December, 2015. Hallo allemaal. Nieuwsbrief nr. 4 December, 2015 KALENDER 4 december 1 Sint op school Surprise bovenbouw 10 december Afscheid juf Sanne en juf Marjo 12 december Oud papier (10:00 12:00 uur) 18 december Kerstviering (continurooster)

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF december 2014

NIEUWSBRIEF december 2014 www.tjongerschool.nl tjongerschool@debasisheerenveen.nl NIEUWSBRIEF december 2014 Van de directie: Inmiddels zijn we een aantal maanden op weg en in deze periode heb ik veel onderzoek gedaan, geobserveerd

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân 1 B 2 C 3 maximumscore 1 Jagers kinne minder reeën, kninen en hazzen sjitte. Wolven

Nadere informatie

Nieuws uit groep 6. De laatste weken hebben we ook veel stil gestaan bij het vak Geschiedenis. En dan met name over de Ridderzaal en de Grote Kerk

Nieuws uit groep 6. De laatste weken hebben we ook veel stil gestaan bij het vak Geschiedenis. En dan met name over de Ridderzaal en de Grote Kerk Nieuws uit groep 6 Vakantie! Eindelijk is de vakantie aangebroken. We hebben er al een poosje naar uit gekeken. En de laatste weken waren ook wel wat rommelig. Steeds meer boeken waren uit, steeds werd

Nadere informatie

Staatsexamen VWO 2014

Staatsexamen VWO 2014 Staatsexamen VWO 2014 Nederl Friese taal schrijfvaardigheid Tijdvak 1 Vrijdag 23 mei 09.00 11.30 uur College-examen schriftelijk Opgavenboekje Steatseksamen Frysk vwo 2014 tiidfek 1 Bijgaande examenopgave

Nadere informatie

Verslag Roemenië reis 11 mei 2013 t/m 14 mei 2013 Gerjan Visscher, Wim de Jonge, Harma Koers, Gerrie Knol en Tiny Bergman

Verslag Roemenië reis 11 mei 2013 t/m 14 mei 2013 Gerjan Visscher, Wim de Jonge, Harma Koers, Gerrie Knol en Tiny Bergman Verslag Roemenië reis 11 mei 2013 t/m 14 mei 2013 Gerjan Visscher, Wim de Jonge, Harma Koers, Gerrie Knol en Tiny Bergman Het is zaterdag 11 mei 2013. De wekker loopt af om 03.00 uur. Oei, wat is het vroeg.

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correctievoorschrift VWO 2007 tijdvak 1 Fries Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school.

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school. Voorwoord Susan schrijft elke dag in haar dagboek. Dat dagboek is geen echt boek. En ook geen schrift. Susans dagboek zit in haar tablet, een tablet van school. In een map die Moeilijke Vragen heet. Susan

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6 Schooljaar november 2014

Nieuwsbrief 6 Schooljaar november 2014 Nieuwsbrief 6 Schooljaar 2014-2015 november 2014 Hoofdweg 2034 2158MC Buitenkaag 0252 544308 directeur@st-willibrordusschool.nl www.st-willibrordusschool.nl In dit nummer Pepernoten bakken Sinterklaasfeest

Nadere informatie

Ouderinfo donderdag 3 december 2015

Ouderinfo donderdag 3 december 2015 Ouderinfo donderdag 3 december 2015 Geplande evenementen 4-12-2015 Sinterklaasviering www.antoniusbest.nl 0499-371250 Beste ouders, verzorgers, 1. Pepernoten bakken Afgelopen maandag begon de Sinterklaasweek

Nadere informatie

Harkje, lêze en útspraak

Harkje, lêze en útspraak Les1 Om te begjinnen Jonge kinderen leren spelenderwijs met gemak twee of drie talen tegelijk. Volwassenen moeten er vaak wat meer moeite voor doen. Dat neemt niet weg dat ook volwassenen in staat zijn

Nadere informatie

N I E U W S B R I E F

N I E U W S B R I E F N I E U W S B R I E F IJsseldijk 59 8196 KB Welsum Telefoon: 0570-561821 Website: www.obsdijkzicht.nl E-mail: obsdijkzicht@de-mare-scholen.nl DIJKoverZICHT 2015/2016 Nummer 01: 01 september 2015 Wat staat

Nadere informatie

Kinderboekenweek activiteiten 2016

Kinderboekenweek activiteiten 2016 Nieuwsbrief donderdag 6 oktober 2016 Kinderboekenweek activiteiten 2016 Op donderdag 13 oktober van 16.00 tot 17.30 bent u van harte welkom om alle knutsels en werkjes van uw kind te komen bekijken tijdens

Nadere informatie

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek Schoolnieuws schooljaar 2015-2016 Vrijdag 18 September 2015 September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders Donderdag 24 September Start gesprek ouders Maandag 28 September Algemene

Nadere informatie

KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER. Beste leerkracht van de bovenbouw,

KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER. Beste leerkracht van de bovenbouw, KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER 2015 Beste leerkracht van de bovenbouw, De landelijke Dag van de Duurzaamheid vindt dit jaar plaats op vrijdag 9 oktober 2015. Door heel Nederland vinden,

Nadere informatie

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel Veertien leesteksten Leesvaardigheid A1 Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek Ad Appel Uitgave: Appel, Aerdenhout 2011-2016 Verkoopprijs: 1,95 Ad Appel Te bestellen via www.adappelshop.nl

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Kerstvieringen

NIEUWSBRIEF Kerstvieringen NIEUWSBRIEF Kerstvieringen Op woensdag hebben de groepen 3, 4 en 4/5 hun kerstviering gehad. De kerk was prachtig versierd en er stond een hele grote kerstboom. De kinderen zongen geweldig en luisterden

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. NR. 16 vrijdag 18 december 2015

NIEUWSBRIEF. NR. 16 vrijdag 18 december 2015 NR. 16 vrijdag 18 december 2015 Kerstfeest! Kerst is een tijd voor familie. Tijd voor gezelligheid, fijne kaarsjes in het donker, liefst even geen geruzie, tijd voor lekker uitgebreid eten. Het is mooi

Nadere informatie

Sophie Piper; In de hemel en op aarde, gebeden voor kinderen.

Sophie Piper; In de hemel en op aarde, gebeden voor kinderen. Nr. 7 schooljaar 2015-2016 Afname NSCCT in groep 4 en groep 6 Regels en afspraken Koffieochtend 24 november Voorleeskampioen Hulpouders 3D-printer gezocht De bomen De bomen groeien omlaag Omlaag de aarde

Nadere informatie

Agenda. Mededelingen. Verjaardagen. 18 december 2015 - nummer 7 Jaargang 35

Agenda. Mededelingen. Verjaardagen. 18 december 2015 - nummer 7 Jaargang 35 18 december 2015 - nummer 7 Jaargang 35 Agenda 21-12-15 t/m 01-01-16 Kerstvakantie 04-01 Luizencontrole 06-01 Inloop van 08.15 uur 08.30 uur Mededelingen Onze Facebookpagina heeft inmiddels ruim 100 volgers.

Nadere informatie

nr. Januari 2008 www.destapstien.nl

nr. Januari 2008 www.destapstien.nl Januari 2008 nr. 4 www.destapstien.nl Foarwurd Alle nijjierswinsken al lang wer achter de rêch, it skoaljier is twa wiken âld as ik dit skriuw. We sitte wer yn ús ritme, binne blij dat we by de waarme

Nadere informatie

Nieuwsbrief maart 2017

Nieuwsbrief maart 2017 Nieuwsbrief 16 28 maart 2017 Schoolagenda Zondag 2 april Maandag 3 april Maandag 10 april Maandag 10 april 16.30 uur: KSG dienst MR vergadering De volgende nieuwsbrief verschijnt Eten en musiceren op de

Nadere informatie

Hallo (Nummer 12, 05-12-2014)

Hallo (Nummer 12, 05-12-2014) Hallo (Nummer 12, 05-12-2014) Beste ouders en leerlingen, In deze Hallo vindt u o.a. informatie over: Terugblik Sinterklaasfeest Kerst op de Biezenkamp NXP adopteert de Biezenkamp Kampioenen op school

Nadere informatie

Peuterspeelzaal het Boemeltje en BSO Willem Eggert december 2014 2012

Peuterspeelzaal het Boemeltje en BSO Willem Eggert december 2014 2012 Peuterspeelzaal het Boemeltje en BSO Willem Eggert december 2014 2012 Beste ouder/verzorger, We zitten midden in alle decemberactiviteiten en het is heel sfeervol op de locatie. Samen met de kinderen werken

Nadere informatie

Nieuwsbrief november/december 2015

Nieuwsbrief november/december 2015 Nieuwsbrief november/december 2015 4 december bezoekt Sint Kei 13 Vrijdag 4 december komt Sinterklaas een bezoekje brengen aan onze school. Alle kinderen worden om 8.30 uur verwacht op het schoolplein.

Nadere informatie

De komende periode. Dinsdag 1 september: Vergadering Ouderraad Om 20.00 uur komt de Ouderraad voor de eerste keer dit schooljaar in vergadering

De komende periode. Dinsdag 1 september: Vergadering Ouderraad Om 20.00 uur komt de Ouderraad voor de eerste keer dit schooljaar in vergadering Marsstraat 2, 1716 WH Opmeer Postbus 53, 1715 ZH Spanbroek Nummer 3, 28 augustus 2015 Tel: 0226 352552 directie.ruimteschip@skowestfriesland.nl www.bsruimteschip.nl R.K. Basisschool t Ruimteschip Dit jaar

Nadere informatie

Nieuwsbrief MOSA~regio

Nieuwsbrief MOSA~regio Nieuwsbrief MOSA~regio Januari 2016 Jaargang 4, nummer 1 Inhoud Voorwoord van de voorzitter 1 Komende evenementen 1 Activiteiten Sinterklaas 2 Nieuwjaarsborrel 2 Grote Clubactie 3 ALV 3 Kerstontbijt 4

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2014

Nieuwsbrief oktober 2014 Nieuwsbrief oktober 2014 Beste ouders, In de afgelopen weken hebben we alweer zo ontzettend veel geleerd! Eigenlijk is het schooljaar maar net goed op gang, maar wat we geleerd hebben is al niet meer op

Nadere informatie

Uiltje gemist? kalender. Vrijdag.Waterdag

Uiltje gemist? kalender. Vrijdag.Waterdag 02 juli 2015 Jaargang 7- nummer 28 kalender Donderdag 2 juli Rapportage groepen 3 t/m 7 Vrijdag 3 juli Waterspektakel groepen 1 t/m 5 Vrijdag.Waterdag Morgen, vrijdag 3 juli, worden er voor de kinderen

Nadere informatie

Kringgesprek. Nummer 10 2013-2014

Kringgesprek. Nummer 10 2013-2014 Kringgesprek Nummer 10 2013-2014 2014 Beste ouders, De voorbereidingen van de verhuizing naar het gebouw van SO De Piloot aan de Nieuwe Ommoordseweg 30 is in volle gang. Afgelopen vrijdag hebben juf Sanneke

Nadere informatie

En.donderdag is het dan ook nog Hoeksteenfeestdag! De weersvoorspelling is goed en dat belooft dus ook weer een topdag te worden.

En.donderdag is het dan ook nog Hoeksteenfeestdag! De weersvoorspelling is goed en dat belooft dus ook weer een topdag te worden. CALKOENSTRAAT 15 1121XA LANDSMEER INFO-BULLETIN 19 2 juli JAARGANG 2013-2014 Vanuit de directie Op het moment dat ik mijn aandeel voor de INFO schrijf, is de vakantie echt in het vooruitzicht. Wat een

Nadere informatie

Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015

Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015 Dorpshuis de Utwyk M. Smitstraat 27, 9072 AL Nij Altoenae. Tel (0518)402753 Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015 We staan weer voor een nieuw seizoen en als bestuur en activiteitencommissie kijken we

Nadere informatie

Het Groene Hart. 5 t/m 9 april 2012

Het Groene Hart. 5 t/m 9 april 2012 Het Groene Hart 5 t/m 9 april 2012 Donderdag 5 april Heel - Hekendorp 163 km Hekendorp - Gouda 23 km Pasen staat weer voor de deur en dat betekent voor ons 5 vrije dagen. Daar Janneke en Arnold, dochter

Nadere informatie

Nieuwsbrief Nummer 9 jaargang

Nieuwsbrief Nummer 9 jaargang CBS De Twatine Boeyengastraat 18 8627 SG Gauw tel. : 0515-521596 fax : 0515-521132 e-mail : schoolleider@twatine.nl website: www.twatine.nl Nieuwsbrief Nummer 9 jaargang 2016-2017 Agenda: Maart 1 Studiedag

Nadere informatie

september 2014 Uit de directiekamer

september 2014 Uit de directiekamer september 2014 Uit de directiekamer De eerste nieuwsbrief van dit jaar en ook de eerste nieuwsbrief van mijn hand. Allereerst wil ik jullie allemaal hartelijk bedanken voor het ontzettend warme welkom!

Nadere informatie

Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp

Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp In dit nummer Geboren * Website www.leenderstrijp.com Overleden * School en winkel Leenderstrijp Nieuwe bewoners * Agenda Welzijn&Zorg * Carnaval 2015 De STRIEPER Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp

Nadere informatie

23 3 januari K E R S T V A K A N T I E

23 3 januari K E R S T V A K A N T I E AGENDA maandag t/m vrijdag 23 3 januari K E R S T V A K A N T I E januari 2014 Activiteit culturele activiteiten vrijdag 10 Bezoek Scheepvaartmuseum groep 7A en 7C Rijksmuseum groep 6C en van Goghmuseum

Nadere informatie

Buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand in de gemeente Kollumerland c.a. (BABS)

Buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand in de gemeente Kollumerland c.a. (BABS) Buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand in de gemeente Kollumerland c.a. (BABS) Even voorstellen Henny Bosscha-van der Veen Woonplaats: Visvliet Geboortejaar: 1949 vrijwilligerswerk Nederlands,

Nadere informatie

Landschap van toevalligheid

Landschap van toevalligheid Landschap van toevalligheid Eerste druk, november 2012 2012 Geert Koenen Coverfoto: Ramon van Someren Portretfoto: Barbara van Bergem Corrector: Marijke Geers isbn: 978-90-484-2736-9 nur: 306 Uitgever:

Nadere informatie

Nr november 2017 ALGEMEEN

Nr november 2017 ALGEMEEN Nr. 07 13 november 2017 ALGEMEEN OR Afgelopen maand is de vernieuwde OR vol enthousiasme aan de slag gegaan om Sint, kerst, schoolfeest ( 60 jarig bestaan) en Serious Request met ons voor te bereiden.

Nadere informatie

Het restaurant in Otterlo.

Het restaurant in Otterlo. Het verslag van mijn spontane actie/uitdaging handbikend van Enschede naar Scherpenzeel en terug. Een totale afstand van 259,92 km en heb hier zowel de zaterdag als de zondag 12 uur over gedaan (inclusief

Nadere informatie

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Ferenc Göndör IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Uitgeverij Eenvoudig Communiceren 3 Mijn vader Lang geleden kwam een jonge, joodse man naar het land Hongarije. Mohr Goldklang was zijn naam. Dat was mijn opa. Mohr

Nadere informatie

Vanwege de warmte heb ik deze nacht nauwelijks geslapen. En ook vandaag wordt het 37 C en morgen zelfs 40 C. Deze avond bevind ik mij in een stad en

Vanwege de warmte heb ik deze nacht nauwelijks geslapen. En ook vandaag wordt het 37 C en morgen zelfs 40 C. Deze avond bevind ik mij in een stad en Vanwege de warmte heb ik deze nacht nauwelijks geslapen. En ook vandaag wordt het 37 C en morgen zelfs 40 C. Deze avond bevind ik mij in een stad en ben zinnens om daar een hotelkamer te nemen met airco

Nadere informatie

Losse Entjes. Jaargang 24 no. 5 8 januari 2016 (zie voor actuele mededelingen

Losse Entjes. Jaargang 24 no. 5 8 januari 2016 (zie voor actuele mededelingen Losse Entjes Jaargang 24 no. 5 8 januari 2016 (zie voor actuele mededelingen www.obsde-ent.nl) Agenda 9 januari Oud papier 9 maart OR vergadering 13 januari 19.00 uur Schoonmaakavond 11 maart Losse Entjes

Nadere informatie

Kringgesprek. Het kalenderjaar 2013 nadert haar einde. De komende week vieren we op donderdagavond

Kringgesprek. Het kalenderjaar 2013 nadert haar einde. De komende week vieren we op donderdagavond Kringgesprek Geachte ouders, Nummer 8 2013-2014 2014 Het kalenderjaar 2013 nadert haar einde. De komende week vieren we op donderdagavond het kerstfeest. De kinderen zijn s ochtends gewoon op school. Om

Nadere informatie

Nieuwsbrief 9 19 december 2016

Nieuwsbrief 9 19 december 2016 Nieuwsbrief 9 19 december 2016 Nieuws uit het kantoortje. Zo aan het einde van het jaar is het altijd goed om even terug te kijken naar wat er gebeurd is, en vooruit te kijken naar wat er te komen staat.

Nadere informatie

SV Baarn D1 pakt eerste prijs in Parijs!

SV Baarn D1 pakt eerste prijs in Parijs! SV Baarn D1 pakt eerste prijs in Parijs! De D1 van SV Baarn is met Pinksteren vier dagen naar Parijs geweest. Dit was een onvergetelijke ervaring voor de spelers uit het team. De ploeg van Jacco Engelsman,

Nadere informatie

Algemene informatie week 36

Algemene informatie week 36 Algemene informatie week 36 Wij heten alle peuters, leerlingen, ouders, opa s en oma s heel hartelijk welkom en wensen iedereen een fijn, goed, gezellig, leerzaam jaar toe. Samen maken we er een mooi jaar

Nadere informatie

OCV trucks. Een lange natte en winderige winter is net voorbij en iedereen is dan ook weer blij.

OCV trucks. Een lange natte en winderige winter is net voorbij en iedereen is dan ook weer blij. OCV trucks Oldtimer Contactgroep Veluwe Stroe, april 2016 Verslag van de lenterit 2016. Een lange natte en winderige winter is net voorbij en iedereen is dan ook weer blij. Wat duurt dan zo n winterperiode

Nadere informatie

Met deze nieuwsbrief informeren wij u weer over een aantal Regenboog-zaken.

Met deze nieuwsbrief informeren wij u weer over een aantal Regenboog-zaken. OBS De Regenboog Burg. Mr. H. Popstraat 2 4671 ES Dinteloord Telefoon: 0167-523326 E-mail: obsderegenboog@stichtingsom.com Beste ouders/ verzorgers, december 2016 Met deze nieuwsbrief informeren wij u

Nadere informatie

Informatie avond voor alle ouders

Informatie avond voor alle ouders Dag allemaal, Het is al langer donker, het wordt weer vroeger donker, de bomen laten hun bladeren vallen (kijk maar op onze speelplaats), de klok wordt komend weekend verzet en de eerste vakantie van dit

Nadere informatie

Nieuwsbrief Schooljaar

Nieuwsbrief Schooljaar Nieuwsbrief Schooljaar 2014-2015 Week 51/17 18 december 2014 nr. 9 Belangrijke data 18 december Kerstdiner op school Kerstviering in de kerk 19 december Inloop groep 1 en 2 tot 9.30 uur 22 december t/m

Nadere informatie

Verslag fietsreis 2 Denemarken van 2 t/m 9 juli 2017

Verslag fietsreis 2 Denemarken van 2 t/m 9 juli 2017 Verslag fietsreis 2 Denemarken van 2 t/m 9 juli 2017 Keurig op tijd arriveert de bus in Tonden met hierin al de dames die in Zaltbommel zijn opgestapt. Na wisseling van de oprij-chauffeur en de koffers

Nadere informatie

Het Berichtje Donderdag 05-11-2015. MR Verkiezingen: Namens de MR nodigen wij ouders uit om zich aan te melden voor de Medezeggenschapsraad.

Het Berichtje Donderdag 05-11-2015. MR Verkiezingen: Namens de MR nodigen wij ouders uit om zich aan te melden voor de Medezeggenschapsraad. Basisschool St. Joris Samenwerken, samen leren, samen Looistraat4 A 6582 BC HEUMEN 024-3581176 e-mail: directie@jorisheumen.nl website: www.jorisheumen.nl Het Berichtje Donderdag 05-11-2015 Kalender: 13-11

Nadere informatie

Jarige komende week. Schoolfotograaf. Agenda. Schoolkorfbal. di.mo wo. mi Nel ma do Admin *De directie is donderdags wisselend aanwezig

Jarige komende week. Schoolfotograaf. Agenda. Schoolkorfbal. di.mo wo. mi Nel ma do Admin *De directie is donderdags wisselend aanwezig Vrijdag 27 mei 2016, 1 ste jaargang Nummer 35, week 22 Jarige komende week Za 28 mei Noah Gerrits UILEN Agenda 30 mei Schoolfotograaf Aanwezigheid directie, ib-er en administratie Hieronder staat vermeld

Nadere informatie

De Springplank: info 15 juni 2016.

De Springplank: info 15 juni 2016. De Springplank: info 15 juni 2016. Nieuwe leerling. We willen Luuk, Diede en Yeliz, van harte welkom heten bij ons op school. Diede en Yeliz zijn nu aan het oefenen in groep 1/2. Luuk is er al voor vast.

Nadere informatie

De Schoolkrant. De Schoolkrant

De Schoolkrant. De Schoolkrant De Schoolkrant De Schoolkrant December 2014 SO Alphons Laudy Van de redactie Dit is de tweede schoolkrant van dit schooljaar Deze keer zijn de volgende thema s aan bod geweest: Herfst, Sint en Kerst. Deze

Nadere informatie

Sterrennieuws. Nummer 4 14 oktober Agenda

Sterrennieuws. Nummer 4 14 oktober Agenda Sterrennieuws Nummer 4 14 oktober 2016 Agenda Datum Zat 15-10 t/m zon 23-10 Herfstvakantie 14 en 15 november Studiedagen: alle leerlingen vrij In de week van 21 november Oudergesprekken groep 1 t/m 7 Nieuws

Nadere informatie

Claudius Civilislaan 30-3132 JB Vlaardingen - Tel. : 010-434 65 30 www.jcsvl-mantum.nl

Claudius Civilislaan 30-3132 JB Vlaardingen - Tel. : 010-434 65 30 www.jcsvl-mantum.nl November 2015 Beste ouder(s), verzorger(s), Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van November. Hierin stellen de nieuwe ouderleden van de MR zich aan u voor. En kunt u lezen over de opbrengst van de kleedjesmarkt,

Nadere informatie

Wat? Nr. 30 16 april schooljaar 2014-2015. Uitnodiging ouderavond. Koningsspelen

Wat? Nr. 30 16 april schooljaar 2014-2015. Uitnodiging ouderavond. Koningsspelen Nr. 30 16 april schooljaar 2014-2015 C.B.S. Willem Alexander Oranjestraat 2 7753 TK Dalerpeel info@waschooldp.nl 0524-571956 www.waschooldp.nl info@waschooldp.nl www.waschooldp.nl Hallo kinderen en ouder(s)/verzorger(s)

Nadere informatie

Woonzorgcentrum Theresia

Woonzorgcentrum Theresia zonnehuisgroep amstelland Woonzorgcentrum Theresia Het leeft hier. Er lopen altijd mensen rond. Net een dorp. Licht, vriendelijk en sfeervol. ruimte voor wensen Theresia is een kleinschalig woonzorgcentrum,

Nadere informatie

de Schoolbel Kerstviering op t Rendal Driekoningen zingen

de Schoolbel Kerstviering op t Rendal Driekoningen zingen R E N D A L N I E U W S : K E R S T V I E R I N G O P T R E N D A L D R I E K O N I N G E N Z I N G E N H A N D B A L K E R S T T O E R N O O I N I E U W S V A N U I T A N D E R E O R G A N I S A T I E

Nadere informatie

Jaargang 15 nr. 6 13 december 2012. Agenda. 18 december 2012 Zwemspelmorgen, groep 8

Jaargang 15 nr. 6 13 december 2012. Agenda. 18 december 2012 Zwemspelmorgen, groep 8 Jaargang 15 nr. 6 13 december 2012 Agenda. 18 december 2012 Zwemspelmorgen, groep 8 19 december 2012 24-12- 12 t/m 04-01- 13 Kerstdiner (17.00 18.30 uur) Kerstvakantie (begint vrijdagmiddag 21-12- 12 om

Nadere informatie

Nieuwsbrief Twa yn Ien

Nieuwsbrief Twa yn Ien Uit de jaarkalender 27 april Koningsdag vrij 4 t/m 8 mei mei vakantie 11 mei luizencontrole 11 mei schoolreisje groep 1,2 en 3 12 mei schoolreisje groep 4, 5 en 6 13 mei marge dag kinderen vrij 14 en 15

Nadere informatie

Welkom op de eigen pagina van speelzaal Kleine Columbus. Seizoen 2013 / 2014. Thema "water" In dit thema staat water centraal.

Welkom op de eigen pagina van speelzaal Kleine Columbus. Seizoen 2013 / 2014. Thema water In dit thema staat water centraal. Welkom op de eigen pagina van speelzaal Kleine Columbus Seizoen 2013 / 2014 Thema "water" In dit thema staat water centraal. Water komt uit de kraan maar zit ook in een fles, je kunt het drinken maar je

Nadere informatie

Welkom op de eigen pagina van speelzaal @rchipel. Seizoen 2013/2014. Uitnodiging eindfeest: Klik hier. voor de uitnodiging voor het eindfeest van de

Welkom op de eigen pagina van speelzaal @rchipel. Seizoen 2013/2014. Uitnodiging eindfeest: Klik hier. voor de uitnodiging voor het eindfeest van de Welkom op de eigen pagina van speelzaal @rchipel Seizoen 2013/2014 Uitnodiging eindfeest: Klik hier voor de uitnodiging voor het eindfeest van de peuterspeelzaal! * * * * * * * Uiteraard organiseren wij

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2016 Nummer 4

Nieuwsbrief december 2016 Nummer 4 1 Basisschool de Wieling Kolkweg 5 6685 BC Haalderen 0481-462172 wieling@delinge.nl Nieuwsbrief december 2016 Nummer 4 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 28 29 30 1 2 3 4 Viering

Nadere informatie

In dit nummer: NIEUWSBRIEF. Jaargang 13, nummer 22 nieuwsbrief: week 27 03-07-2014

In dit nummer: NIEUWSBRIEF. Jaargang 13, nummer 22 nieuwsbrief: week 27 03-07-2014 NIEUWSBRIEF Jaargang 13, nummer 22 nieuwsbrief: week 27 03-07-2014 In dit nummer: - De jarigen - Update nieuwbouw - Groepsindeling - Mededeling Erna - Bedankochtend hulpouders - Groep 1-2 - Juffendag groep

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3 november 2014

Nieuwsbrief 3 november 2014 Nieuwsbrief 3 november 2014 Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: 0546-642137 Van de directie Beste ouders, Sommige ouders gaven aan de nieuwsbrief snel te lezen. Daarom nog even een tip: Kijk altijd

Nadere informatie

Hallo allemaal, Wij, de kinderen van groep 4 hebben voor jullie de Kidsflits gemaakt. Wij. wensen jullie veel leesplezier!

Hallo allemaal, Wij, de kinderen van groep 4 hebben voor jullie de Kidsflits gemaakt. Wij. wensen jullie veel leesplezier! Schooljaar 2015-2016 Nr 3 22 januari 2016 Hallo allemaal, Wij, de kinderen van groep 4 hebben voor jullie de Kidsflits gemaakt. Wij Weetjes uit groep 4 wensen jullie veel leesplezier! Groetjes groep 4

Nadere informatie

Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen

Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen www.edusom.nl Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen Het is belangrijk om veel woorden te leren. In deze extra les vindt u extra woorden bij de Opstartlessen 1 t/m 5. Kijk ook eens naar

Nadere informatie

Uitnodiging. Konferinsje opbringstfêst wurkjen en toetsen by it fak Frysk. Conferentie opbrengstgericht werken en toetsen bij het vak Fries

Uitnodiging. Konferinsje opbringstfêst wurkjen en toetsen by it fak Frysk. Conferentie opbrengstgericht werken en toetsen bij het vak Fries Uitnodiging Konferinsje opbringstfêst wurkjen en toetsen by it fak Frysk Conferentie opbrengstgericht werken en toetsen bij het vak Fries donderdag 14 februari 2013 tongersdei 14 febrewaris 2013 Om het

Nadere informatie

Jaargang 19, nr. 31 Donderdag, 6 juni 2013 zullen de kinderen in Kenia weer blij zijn met het geld wat we met z n allen bij elkaar gerend hebben.

Jaargang 19, nr. 31 Donderdag, 6 juni 2013 zullen de kinderen in Kenia weer blij zijn met het geld wat we met z n allen bij elkaar gerend hebben. Jaargang 19, nr. 31 Donderdag, 6 juni 2013 zullen de kinderen in Kenia weer blij zijn met het geld wat we met z n allen bij elkaar gerend hebben. Week 23: vrijdag 7 juni groep 1 t/m 4 vrij Week 24: geen

Nadere informatie

OUDERINFORMATIEBRIEF VSO

OUDERINFORMATIEBRIEF VSO OUDERINFORMATIEBRIEF VSO Jaargang 8 Maand: Januari 20-12-2013 Beste ouders en verzorgers, 2013 zit er alweer bijna op, de eerste periode van dit schooljaar is weer voorbij gevlogen. We hebben een drukke

Nadere informatie

Italië week 2 vanaf

Italië week 2 vanaf !1 Italië week 2 vanaf 25-06-2015 Donderdag 25 Juni Het was het laatste nachtje op camping San Procolo. Wij trekken verder met de camper. We zien elkaar nog even in Porto San Giorgio op de markt. We drinken

Nadere informatie

WEEKBRIEF 11 DECEMBER 2015 / NUMMER 18

WEEKBRIEF 11 DECEMBER 2015 / NUMMER 18 WEEKBRIEF 11 DECEMBER 2015 / NUMMER 18 Aan de ouders/verzorgers van onze leerlingen, Onze school is afgelopen maandag weer in kerstsfeer gebracht. Zeker nu de ochtenden lang donker en schemerig zijn, geven

Nadere informatie

Geachte ouders, Nummer 7 8 november De Koningslinde Larixlaan 86, 3862 EV Nijkerk

Geachte ouders, Nummer 7 8 november De Koningslinde Larixlaan 86, 3862 EV Nijkerk Nummer 7 8 november 2017 17 november: Lootjes trekken (groep 6 t/m 8) 20 t/m 24 november: 10-minutengesprekken met ouder(s)/verzorger(s) (en kind) 22 november: Schoen zetten (groep 1 t/m 8) 22 november:

Nadere informatie