jaargang 9 nummer 2 april www.wijkraadzuidoostenschede.nl

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "jaargang 9 nummer 2 april 2015 1www.wijkraadzuidoostenschede.nl"

Transcriptie

1 jaargang 9 nummer 2 april

2 2 jaargang 9 uitgave 2 april 2015 De meest complete thuiszorg. Altijd in de buurt. Bij Livio kunt u met elke zorgvraag terecht, ook als het gaat om complexe zorg. Met onze 800 thuiszorgspecialisten staan wij altijd voor u klaar, dag en nacht. Waarbij we rekening houden met uw persoonlijke wensen. Dát noemen wij thuis met Livio. Vraag thuiszorg aan

3 Beste wijkbewoners, De wijkraad is op dit moment erg betrokken bij het onderwerp verkeer. Er is sprake van parkeerproblematiek in onder meer het binnensingelgebied en aan de Zuiderval. De gemeenteraad heeft in maart ingestemd met een vernieuwde procedure voor het aanvragen en verkrijgen van betaald parkeren bij u in de straat. Daarnaast zijn de verkeersstromen een heikel punt. Het verkeer op de zuidelijke invalswegen zoals de Zuiderval en de Kuipersdijk is de laatste jaren flink toegenomen. Op enkele plekken zelfs meer dan verwacht, met bijbehorende effecten. Daar maken wij ons zorgen om, bijvoorbeeld over de hoeveelheid fijnstof. Ook ander structureel overlast is onze zorg. We vragen u dit te melden bij de gemeente en bij de wijkraad. Zaken waar we nu mee bezig zijn, zijn bijvoorbeeld het verhelpen van de overlast bij het speelveldje aan de Spartastraat (in samenwerking met gemeente, politie en Alifa) en ook de route van de vuilniswagen door de Heutinkstraat tijdens schooluren. Ook aan het negeren van inrij- of parkeerverboden of snelheidsoverlast besteden we onze aandacht. Meld deze problemen, we doen er wat aan. Al het bovenstaande komt in deze editie van de wijkkrant aan bod, maar niet alle andere onderwerpen passen er in. Wilt u meer weten? Ik nodig u van harte uit voor de Openbare Wijkraadvergaderingen. Vaste prik: elke tweede woensdag van de maand in het gebouw van Speeltuin t Hoogeland. Maar, let op: vanwege de zomervakantie worden twee data gewijzigd. Meer hierover verderop in deze uitgave. 3 Een fijn voorjaar en veel leesplezier gewenst! BAS WONNINK VOORZITTER

4 Volg ons ook op Twitter en Facebook twitter.com/wijkzuidoost facebook.com/wijkzuidoost twitter facebook (schriftelijk) aan de raad (stadsdeelcommissie Centrum en Oost) worden aangeboden. Schrijf het in uw agenda, jaarvergade-ring woensdag 13 mei, Speeltuin t Hoogeland, Molukkenstraat. Jaarvergadering Wijkraad DOOR: BEN MEIJER HOF Zuidelijke invalswegen DOOR: JEROEN DE GROOT 4 jaargang 9 uitgave 2 april 2015 Ieder jaar in de maand april moet de wijkraad een jaarvergadering uitschrijven. Zo ook dit jaar. Echter, in verband met de wisseling van het bestuur, wijken wij nu af van de regels en heeft het nieuwe bestuur besloten om de jaarvergadering een maand op te schorten en houden we deze op woensdag 13 mei De jaarvergadering is, net als de AOV, openbaar en voor alle wijkbewoners vrij toegankelijk. Doel van deze jaarvergadering is verantwoording afleggen van het gevoerd beleid in het voorgaande jaar. Alle commissies, actief binnen de wijkraad, zullen verantwoording afleggen van de activiteiten die zij gedaan hebben. Te denken valt aan het financieel beleid, wijkbudgetten, activiteitencommissie, verkeer/milieu, wijkschouwen, wijkkrant e.d. De verantwoording, het Jaarverslag 2014, zal Eind 2014 is er door de gemeente een Klankbordgroep Zuidelijke Invalswegen in het leven geroepen. Aanleiding daarvoor zijn de diverse ruimtelijke ontwikkelingen die leiden tot extra verkeer en veranderende verkeersstromen in onze stad. Denk daarbij aan het Van der Valk hotel dat op dit moment wordt gebouwd of de McDonald s en de KFC. Ook de opening van de westelijke ingang van de Van Heekgarage en, niet te vergeten, de geplande verbetering van de N18 tussen Varsseveld en Enschede. Deelnemers aan de klankbordgroep waren de wijkraden van alle wijken rond de Kuipersdijk, Zuiderval, Haaksbergerstraat en Westerval en MKB-Twente. Tijdens de eerste bijeenkomst hebben alle aanwezigen aangegeven wat zij op basis van eigen waarnemingen/er-

5 varingen als (toekomstige) knelpunten zien en wat oplossingen zouden kunnen zijn. Parallel aan de klankbordgroep heeft de gemeente ook aan Goudappel- Coffeng (een bureau dat zich bezighoudt met mobiliteitsvraagstukken) gevraagd een verkeersstudie te doen naar de zuidelijke invalswegen. Tijdens de laatste bijeenkomst van de klankbordgroep zijn de resultaten van het onderzoek van Goudappel-Coffeng besproken en hebben de deelnemers een advies aan het college van burgemeester en wethouders geformuleerd. De resultaten van het onderzoek kunt u terugvinden op de website van de wijkraad. Een aantal belangrijke conclusies zijn: als er niets gebeurt, neemt de verkeersdruk op alle wegen/kruispunten fors toe. 5 Voor woonruimte in Twente en de Achterhoek (lokaal tarief) telefoon internet

6 6 Bijvoorbeeld op de Kuipersdijk, van naar meer dan voertuigbewegingen per etmaal. Ook heeft de groei van het verkeer op de Kuipersdijk binnen de singel nadelige consequenties voor leefbaarheidsaspecten, zoals geluidshinder, verkeersveiligheid en oversteekbaarheid. De luchtkwaliteit blijft volgens het rapport ruimschoots binnen de daarvoor geldende normen. Aan dat laatste wordt echter door wijkbewoners getwijfeld. Over fijnstof leest u een artikel elders in deze krant. Invoering betaald parkeren DOOR: BAS WONNINK zijn dat dan minimaal de helft moet reageren en dat daarvan een meerderheid voor het invoeren moet zijn. De wijkraad heeft ingestemd met deze nieuwe procedure en één van de eerste straten die nu gebruik zal gaan maken van deze nieuwe procedure is de Hogelandsingel, de even nummers, vanaf (waarschijnlijk) de ijssalon tot het tankstation. De bewoners die op de wijkraadvergaderingen zijn geweest hebben meerdere malen uitgesproken dat ze overlast hebben van parkerende forensen die in de binnenstad werken. Ze hopen dat met de invoering van het betaald parkeren deze overlast verdwenen zal zijn. jaargang 9 uitgave 2 april 2015 De gemeente heeft het parkeervergunningenbeleid aangepast. Indien bewoners in een straat parkeeroverlast ervaren kunnen ze bij de gemeente vragen om betaald parkeren bij hen in te voeren. Tot voorheen moest daarvoor de helft van de betrokken bewoners voor zijn. In de praktijk bleek dat vaak moeilijk haalbaar of duurde het erg lang voordat de vereiste stemmen binnen waren. Het heeft even geduurd, onder meer door de verkiezingen van vorig jaar, maar sinds januari is een nieuwe procedure van kracht. Nog steeds worden alle betrokken bewoners aangeschreven, maar de nieuwe vereisten Iedereen weet t, niemand vergeet t Vishandel Lammers Brinkstraat AV Enschede Telefoon:

7 Wijkschouw Diekman 1 DOOR: HENNIE MOLENDIJK Op dinsdag 17 februari werd de eerste wijkschouw van dit jaar gehouden. Dit keer was het de beurt aan het gebied Diekman 1, dat omsloten wordt door de Madioenstraat, Brinkstraat, J.J. van Deinselaan en Hendrik Smeltweg. De schouw startte bij Speeltuin t Varvik. De wandeling voerde langs het nieuwe De Blaken en vervolgens trok het gezelschap de rode bouw van Varvik-Diekman in. Op het gebied van verkeer kwamen vooral een aantal situaties ter sprake die zich voordoen aan de Brinkstraat. Zo doen zich vaak snelheidsovertredingen voor. Verder wordt er bij de uitrit van de Lidl het voorrang verlenen aan het verkeer op de Brinkstraat nogal eens over het hoofd gezien, hetgeen gevaarlijke situaties kan opleveren. Een ander probleem dat zich op dit punt van de Brinkstraat voordoet zijn de fietsers die bij diezelfde uitrit de stoep oprijden en vervolgens het trottoir als fietspad gebruiken. Een ingewikkeld probleem omdat handhaven lastig is en het plaatsen van obstakels zoals een nietje niet altijd het gewenste resultaat bereiken. Op het gebied van openbare ruimte waren er meldingen over stankoverlast door hondenpoep en trottoirs die aan onderhoud toe waren. Dat laatstgenoemde punt, losliggende of verzakte stoeptegels is een onderwerp dat nogal eens tijdens wijkschouwen ter sprake komt. Wat eigenlijk te doen wanneer u verzakkingen of losliggende tegels constateert in uw straat? U kunt dit op verschillende manieren doorgeven aan de gemeente. Telefonisch kunt u contact opnemen via Ook kunt u uw melding digitaal doorgeven via de link: Ik wil een melding of klacht over de openbare ruimte doorgeven op de website van de gemeente. 7

8 PANTONE SOLID COATED PMS 266C PANTONE SOLID COATED BLACK PANTONE SOLID COATED BLACK 30% Wilt u actief geïnformeerd worden over de afhandeling van uw melding geeft u dit dan tijdens de melding door. Helaas gebeurt het ook wel eens dat een doorgegeven klacht ergens blijft hangen. Om dit soort fouten in de toekomst te voorkomen is het belangrijk om, wanneer u constateert dat uw melding niet is aangekomen, dit aan de gemeente door te geven. Mocht u vaker het probleem tegenkomen mag u ook contact opnemen met de wijkraad. Wij kunnen dan hierover met de gemeente in gesprek gaan. Het volledige verslag van de wijkschouw is te vinden op onze website: / home/wijkschouwen Op deze pagina kunt u ook lezen wanneer er dit jaar een wijkschouw in uw buurt staat gepland. Ongeveer een week voor de wijkschouw wordt u hiervoor ook nog per flyer uitgenodigd. Wij hopen u graag een keer te mogen begroeten! 8 jaargang 9 uitgave 2 april 2015 Geef elk afscheid de ruimte. Uitvaartcentrum Enschede heeft voor ieder afscheid een passende aula en beschikt over vijf 24-uurs familiekamers welke dag en nacht toegankelijk zijn. Sfeervol, intiem en toch ruim van opzet. Aan vrijwel iedere wens kunnen we voldoen, voorafgaand aan en tijdens het afscheid. Kijk voor meer informatie op Weth. Beversstraat 104 Enschede Telefoon: UITVAARTCENTRUM ENSCHEDE IS EEN INITIATIEF VAN:

9 Fijnstof DOOR: JEROEN DE GROOT Elders in de wijkkrant kon u lezen over de Klankbordgroep Zuidelijke invalswegen. Dat artikel eindigde met een opmerking over fijnstof. In dit artikel vertel ik u wat meer over dat onderwerp. In het rapport Onderzoek invalswegen Enschede-Zuid van Goudapple Coffeng wordt gesteld dat de hoeveelheid fijnstof bij de zuidelijke invalswegen, waaronder de Zuiderval en de Kuipersdijk, ruimschoots binnen de normen valt. Nederland moet voldoen aan de Europese grenswaarden voor fijnstof volgens de norm PM10. Die norm stelt, simpel gezegd: een jaargemiddelde van maximaal 40 microgram per kubieke meter lucht en een maximaal aantal dagen van 35 waarop die norm mag worden overschreden 1. Het daggemiddelde heeft een grenswaarde van 50 microgram/m 3 (vanaf 2015 geldt overigens een strengere norm: de PM2,5!) Echter, op geen enkele manier is aangegeven hoeveel de concentratie daadwerkelijk bedraagt. Dat is de reden waarom omwonenden en de wijkraad hun vraagtekens zetten bij de uitkomsten van het rapport. 1 BRON: RIVM-DOSSIER FIJN STOF Als wijkraad wilden we graag weten wie er wanneer waar wat heeft gemeten. Met andere woorden, we wilden graag concrete cijfers zien. Gebleken is dat er helemaal nooit daadwerkelijk iets is gemeten en de cijfers niets anders zijn dan een berekening op basis van modellen. En wat het verkeer betreft hebben we inmiddels al veel slechte ervaringen met modellen. We hebben daarom de wethouder gevraagd om metingen te laten verrichten maar daar wilde wethouder Van Agteren niet aan meewerken. De vorige stadsdeelwethouder had de wijkraad echter een onderzoek naar fijnstof toegezegd. In het randprogramma van de stadsdeelcommissievergadering van 2 maart, waar belanghebbenden in groten getale aanwezig waren, heeft de heer Van Agteren toegezegd de cijfers van Goudappel Coffeng boven water te halen. Mocht blijken dat we écht ruim onder de norm zitten, dan is er geen aanleiding een nader onderzoek in te stellen. Als de norm juist dicht wordt benaderd, en we er maar een klein beetje onder zitten, dan rechtvaardigt dat een nader onderzoek en echte metingen. Tot slot iets over het onderzoeken van de luchtkwaliteit. Via de website van het RIVM kun je vaststellen dat er toevallig in Enschede een vaste opstelling 9

10 van het meetpuntennet van het RIVM ligt (daarvan zijn er 60) in Nederland. Dat meetpunt wordt representatief geacht voor een straal van 20 km. Punt is echter dat er vier verschillende soorten meetpunten zijn. Het meetstation in Enschede (aan de Winkelshorst) is een zogenaamd stedelijk achtergrondstation. Dit type station staat op ruime afstand van drukke wegen bij bijvoorbeeld een sportterrein of rustig plein. station ligt echter aan de Graafseweg in Nijmegen! Wilt u meer weten over dit onderwerp? Tabellen, kaartjes en cijfers over fijnstof kunt u vinden op 10 jaargang 9 uitgave 2 april 2015 Op de foto (Google maps) ziet u het meetstation in Enschede. De grafiek laat u zien hoe het gesteld is met de hoeveelheid fijnstof gemeten eind maart 2015 door het station Winkelshorst. Voor ons van belang zou zijn de gegevens van een verkeersbelast station. Dat zijn stations die minimaal vier meter van weg-as staan, representatief voor de condities nabij de bebouwing. Het dichtstbijzijnde verkeersbelaste Kleinschalige onderneming voor een mooi, persoonlijk afscheid Professioneel, betrokken, creatief en oog voor detail Uw wens vooraf kosteloos vastgelegd Speciale aandacht voor kinderen Verzekerd of niet; u kunt altijd bij mij terecht

11 Wethouder te gast DOOR: BEN MEIJER HOF Doe mee en win! DOOR: BUURTVERENIGING HET GETFERT Wethouder Eelco Eerenberg was woensdag 11 maart, op eigen verzoek, te gast bij onze Algemene Openbare Vergadering. De wethouder was er niet zozeer op gericht om aan de gesprekken deel te nemen, maar vooral om te luisteren naar wat er zich afspeelde gedurende de vergadering. Aan het eind van de vergadering had hij een dankwoord over de AOV: Dank dat ik hier aanwezig mocht zijn. In mijn nieuwjaarsspeech heb ik aangegeven dat ik graag alle commissies en wijkraden wil bezoeken. En wil horen wat er speelt en leeft. Ik heb groot respect voor de sfeer waarin jullie met elkaar vergaderen, dat valt echt op. Iedereen luistert naar elkaar en dit gaat in een goede sfeer. Buurtvereniging het Getfert zet zich in voor behoud en renovatie van de wijk Het Getfert. Het gaat hierbij om beeldbepalende woningen gelegen aan de Wooldriksweg, Delistraat, Atjehstraat en Getfertweg van woningbouwvereniging De Woonplaats. De buurtvereniging organiseert daarvoor een prijsvraag. Om kans te maken op één van de onderstaande schilderijen moet u antwoord geven op de onderstaande vraag: Wie heeft het beste idee om te zorgen dat de woningbouwvereniging Het Getfert niet sloopt maar gaat renoveren? 11 Uw ideeën kunt u achterlaten op de Facebookpagina Behoud Het Getfert of stuur een naar

12 12 jaargang 9 uitgave 2 april 2015 Commissie Wijkbudgetten DOOR: MARTIJN WIJMA De afgelopen maand heb ik als nieuwe voorzitter van de commissie mijn eerste vergadering geleid. Dit is mij zeer goed bevallen. Werken met een groepje gedreven mensen met hart voor de buurt is natuurlijk erg leuk om te doen. We zijn nog wel op zoek naar één of twee commissieleden. Komt u uit het buitensingelgebied en lijkt het u leuk om bij de commissie wijkbudgetten mee te beslissen over hoe de gelden besteed worden, meldt u dan aan via de wijkraad. De nieuwe budgetbedragen zijn door de gemeente Enschede weer aan ons meegedeeld net als de nieuwe spelregels waaraan een aanvraag dient te voldoen. Het is voor een ieder wel handig om te weten waar zo n aanvraag nu aan dient te voldoen. Allereerst dient deze middels het juiste formulier (in deze wijkkrant bijgevoegd) of via de website van de Wijkraad ingediend te worden. Volledig gemotiveerd en voorzien van een sluitende begroting met eventuele onderbouwing. Daarnaast heeft de gemeente een aantal regels vastgesteld waaraan voldaan dient te worden, deze zijn: Het initiatief is niet strijdig met de wet en gemeentelijke regelgeving; Het initiatief past binnen de hieronder benoemde kaders; Het dient geen privébelang; Bewoners (particulieren) zijn opdrachtgever; Er is aantoonbaar draagvlak in de wijk; Het initiatief is op afzienbare termijn haalbaar; De wijkraad heeft het recht om te prioriteren in aanvragen. Daarnaast dient er nog aan één of meer van de volgende thema s voldaan te worden: Het bevorderen van de arbeidsparticipatie; Een schone en hele leefomgeving; Het vergroten van het veiligheidsgevoel; Het stimuleren van wijkdiensten voor zorgafhankelijken; Het stimuleren van duurzaam gedrag; Het bevorderen van de leefbaarheid; Het bevorderen van de sociale samenhang. Dus mocht u een aanvraag in willen dienen bij de commissie wijkbudgetten, dan dient u aan de bovenstaande regels te voldoen voordat we de aanvraag in behandeling kunnen nemen. Mochten er vragen zijn, neem gerust contact op met de wijkraad en we zullen graag de vragen beantwoorden.

13 Feestavond vrijwilligers DOOR: MARLEEN WONNINK Als blijk van waardering voor alle vrijwilligers heeft de Wijkraad op vrijdag 13 februari haar jaarfeest gehouden. Bezorgers gezocht Voor verschillende delen van onze wijk zijn wij dringend op zoek naar een bezorger: De Wijkraad Zuid-Oost Enschede kan alleen bestaan door de inzet van vrijwilligers. Het bestuur, de wijkcontactpersonen, leden van de activiteitencommissie, de redactie van de wijkkrant en de bezorgers: allemaal dragen ze hun steentje bij om onze wijk een stukje mooier te maken. Om deze inzet te waarderen wordt er jaarlijks een feestavond georganiseerd, dit jaar op vrijdag 13 februari. Vrijdag de 13 e, maar dat heeft geen invloed gehad. Een gezellige avond met een heerlijk stamppot-buffet in speeltuin t Hoogeland. Vrijwilligers nogmaals: bedankt voor jullie inzet in 2014! Heeft u ook interesse in een vrijwillige functie bij de wijkraad? Kijk dan verderop in onze wijkkrant of stuur een naar t Getfert: het gedeelte dat wordt omsloten door de Haaksbergerstraat, Boulevard 1945, Beltstraat, Borneostraat, Atjehstraat, Sumatrastraat, Zuiderval; Hogeland Noord: het gedeelte dat wordt omsloten door de Molukkenstraat, Heutinkstraat en Hogelandsingel; Ook als u niet in (de buurt van) deze gebieden woont, maar het u wel wat lijkt om wijkkrantbezorger te worden, bent u van harte uitgenodigd zich aan te melden. Soms kan zich onverwacht een tekort aan bezorgers voordoen en het is dan heel fijn om reservebezorgers achter de hand te hebben. 13 Wilt u ons één keer per twee maanden helpen? Meldt u dan aan op

14 14 Jaarlijkse rommelmarkt DOOR: ACTIVITEITENCOMMISSIE ACZO De Activiteitencommissie Zuid Oost (ACZO) organiseert op zaterdag 13 juni 2015 weer haar jaarlijkse rommelmarkt, op het buitenterrein rondom de Willem Wilminkschool aan de Hendrik Smeltweg. De rommelmarkt start om uur en eindigt om uur. De rommelmarkt is voor buurtbewoners en andere particuliere belangstellenden een mooie gelegenheid om leuke hebbedingetjes van bijvoorbeeld een zolderopruiming of andere huisraad te verkopen. kraam over op bankrekening NL58 INGB t.n.v. S. de Jong o.v.v. markt ACZO 13 Juni Uw betaling is tevens de bevestiging voor de reservering van één of meerdere kramen op onze rommelmarkt. Vanaf 8.00 uur kunt u de kraam inrichten. Na uur krijgt u, indien de kraam en de plek weer schoon zijn achtergelaten, uw borg van 10,- terug. Graag de winkelwagentjes direct weer op de plaats zetten na gebruik. Heeft u nog vragen of wilt u aanvullende informatie, bel dan met onze regelneef Simon of mail: jaargang 9 uitgave 2 april 2015 Wilt u een marktkraam huren? De kosten zijn, bij vooruitbetaling per bank, slechts 25,-: 15,- voor de kraam en 10,- borg. Het reserveren is eenvoudig: u kunt bellen met Simon: of Patricia: U maakt voor 1 juni 25,00 per

15 Deadline COLUMN JEROEN HATENBOER Wethouders worden goed ondersteund bij al die zaken die dagelijks op hun pad komen. Zo ook ik. Maar hoe goed je ook ondersteund wordt, er zijn dingen die je zelf moet doen! Mooi voorbeeld is deze column. Ik vind het echt leuk om die te schrijven. Maar degene die ervoor zorgt dat deze woorden ordentelijk in jullie wijkkrant komen, wordt helemaal gek van mij. Drie, vier keer word ik gewaarschuwd voor de deadline en toch slaag ik erin - voor zover dat een verdienste is - tot het laatste moment te wachten met het inleveren van deze woorden. Ook nu weer zit ik ruim na middernacht na te denken over de inhoud van deze column. Ik kijk over mijn beeldscherm de donkere nacht in en denk na over het wel en wee in Zuid-Oost. Eigenlijk is er vooral veel wel in Zuid-Oost. Natuurlijk zijn er ook daar deadlines die soms wel en soms niet gehaald worden. Maar iedere stadsdeelwethouder wenst zich wel een wijk als Zuid-Oost toe in zijn stadsdeel: met veel actieve bewoners, die bereid zijn gevraagd en ongevraagd mee te denken over hun wijk of buurt. Om terug te komen op de deadline. Ik zou het leuk vinden als één van u, als lezers van deze column, mij voor het volgende nummer van deze wijkkrant aangeeft waar de column over Zuid- Oost over moet gaan. Dan beloof ik dat ik deze vragensteller het stukje ruim voor de deadline zal laten lezen. Eerste veranderingen in de openbare ruimte zichtbaar DOOR: HARRIE HEIJDENS, TEAMLEIDER STADSDEELBEHEER OOST In november 2014 heeft de gemeenteraad een plan vastgesteld om het beheer en onderhoud van de openbare ruimte anders vorm te geven. Dit om noodzakelijke bezuinigingen te realiseren. De eerste maatregelen ziet u binnenkort in de openbare ruimte. In dit bericht vertellen wij u daarom meer over wat er de komende tijd verandert. Het gras wordt langer in uw buurt, door minder grasmaaien Ongeveer de helft van de gazons krijgt lang gras, doordat we het gras minder vaak gaan maaien binnen en buiten de bebouwde kom. De plekken waar we minder maaien hebben we bepaald aan de hand van technische eisen (zo- 15

16 16 jaargang 9 uitgave 2 april 2015 als de omvang van machines), behoud van de functie van een plek (speelplek, hondenuitlaatplaats etc.) en behoud van de belangrijke structuren (zoals de singels). Voor de veiligheid blijven we extra bijmaaien langs bijvoorbeeld wegen en kruisingen om deze overzichtelijk te houden. Welke plekken in uw buurt veranderen ziet u op de kaart. Deze vindt u op: nl/veranderingenopenbareruimte. Aandacht voor duurzaamheid en biodiversiteit De gemeente vindt duurzaamheid en biodiversiteit belangrijk. Zo biedt het langere gras ook meer mogelijkheden aan verschillende soorten planten en dieren. Daarnaast gebruiken we vanaf 2015 ook geen chemische middelen meer bij de bestrijding van onkruid op de verharding. We streven er daarbij naar om te voorkomen dat het onkruid op de verharding toeneemt ten opzichte van afgelopen jaren. Dit doen we door verschillende alternatieve bestrijdingsmethoden te testen. Zo bepalen we welke methode het beste werkt. Ook zetten we bij de onkruidbestrijding vanaf 2015 extra mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in. blijft liggen. Wij gaan namelijk minder vaak blad ruimen en mogelijk op sommige plekken helemaal niet meer. Daarbij communiceren we wel duidelijker over de momenten dat we blad gaan ruimen in uw buurt, zodat u daar beter rekening mee kunt houden. Vanaf uiterlijk 2016 verandert ook de afhandeling van een melding die u doet over de openbare ruimte. Alleen veiligheidsmeldingen handelen we direct af. Denk hierbij aan een boom die op de weg dreigt te vallen. Of te ver doorgegroeide struiken en gras die een kruispunt van een weg onoverzichtelijk en onveilig maken. Andere situaties neemt de gemeente mee in het reguliere de beste zorg bij o.a. Hart-, Vaat- en Longklachten Lage rugklachten Hoofdpijnklachten Stressklachten Complexe schouderproblematiek Bedrijfsfysiotherapie Echografie Wat er nog meer verandert de komende tijd In het najaar merkt u mogelijk dat het blad van bomen en struiken langer J.J. van Deinselaan 34-A Locatie de Klomp De Klomp

17 onderhoud. We werken daarbij de komende tijd wel aan een voor u eenvoudiger meldsysteem, zodat u de melding makkelijker kunt doen en beter weet wat er vervolgens met uw melding gebeurt. Tot slot gaan in 2016 mogelijk fonteinen op enkele plekken uit als we geen adoptant of sponsor vinden die bij wil dragen aan de kosten van het aanlaten van de fonteinen. Heeft u hier zelf ideeën voor? Wilt u bijvoorbeeld het groen in uw buurt onderhouden of adopteren met uw buurtbewoners? Of wilt u bijvoorbeeld een opschoonactie houden of een fontein sponsoren met uw bedrijf? Ga dan naar: of neem contact op met de wijkbeheerder van de afdeling stadsdeelbeheer Oost. Wat kunt u zelf doen? Alleen door gezamenlijke inzet kunnen we de kwaliteit van onze stad en uw buurt op niveau houden en de veranderingen door de noodzakelijke bezuinigingen beperken. Alle achtergrondinformatie vindt u op: 17

18 Schilderijenmarkt DOOR: ACTIVITEITENCOMMISSIE ACZO De Activiteitencommissie Zuid-Oost (ACZO) organiseert weer iets nieuws: een schilderijenmarkt. Op zaterdag 16 mei vanaf uur is er een markt waarbij schilderijen en lijsten te koop aangeboden worden. De opbrengst is bestemd voor de overige activiteiten van de ACZO, zoals de jaarlijkse Sinterklaas- en Palmpasenoptochten. De schilderijenmarkt wordt georganiseerd samen met VV Zuid Eschmarke, die deze dag een rommelmarkt heeft voor de jeugd van de club. Beide markten vinden plaats op het terrein van VV Zuid Eschmarke. Voor verdere informatie over deze markten kijkt u op de website van de wijkraad of VV Zuid Eschmarke, of bel Simon jaargang 9 uitgave 2 april 2015

19 WIJKBUDGETTEN? Wat is dat? Wat is dat? De wijkbudgetten zijn een onderdeel van Jij maakt de buurt, een programma van de gemeente Enschede om de betrokkenheid van de burgers bij hun omgeving te vergroten. 19 Heb jij ook een idee? Kijk dan op jijmaaktdebuurt.nl, neem contact met ons op via of vul het formulier op de volgende pagina s in.

20 Aanvraag voor bijdrage uit het wijkbudget Aanvraag voor bijdrage uit het wijkbudget Naam aanvrager Adres Postcode en woonplaats Telefoon Bankrekening Aanvraagdatum Waarvoor vraag je een bijdrage? Beschrijf kort het project. 20 jaargang 9 uitgave 2 april 2015 Waarom wil je dit? Hoe kun je laten zien dat er draagvlak is in de buurt, dat jouw idee door meedere mensen wordt ondersteund? Op de achterkant van dit formulier lees je de spelregels

21 Geef een schatting van de te verwachten kosten. Maak een begroting of een kostenraming en stuur die mee! Heb je offertes opgevraagd? Stuur die dan ook mee. Wat is jouw eigen inzet voor het project? Vertel wat je zelf doet om jouw idee uit te voeren. Zijn er andere manieren om jouw idee te realiseren? 21 Zijn er anderen die ook bijdragen aan jouw project? Is er bijvoorbeeld een eigen bijdrage of een bijdrage uit het Oranjefonds of van Jantje Beton? Stuur dit aanvraagformulier, samen met de begroting en eventuele offertes naar: Wijkraad Zuid-Oost Enschede Joh. Verhulststraat XG ENSCHEDE voor het aanvragen van een bijdrage uit de wijkbudgetten.

22 22 jaargang 9 uitgave 2 april 2015 Gemeentelijke kaders voor de wijkbudgetten Gemeentelijke kaders voor de wijkbudgetten Aanvragen komen in aanmerking als ze in ieder geval binnen ten minste één van volgende kaders vallen. De aanvraag van een bijdrage mag in ieder geval niet in strijd zijn met een of meerdere van deze kaders. het bevorderen van arbeidsparticipatie; het stimuleren van duurzaam gedrag; een schone en (technisch) hele leefomgeving; het vergroten van het veiligheidsgevoel; het stimuleren van wijkdiensten voor zorgafhankelijken; het bevorderen van de leefbaarheid; het bevorderen van de sociale samenhang. Gemeentelijke spelregels voor de wijkbudgetten Gemeentelijke spelregels voor de wijkbudgetten Van de onderstaande spelregels mag in geen geval worden afgeweken. Bij de behandeling van elke aanvraag wordt aandacht besteed aan elk van deze spelregels. het initiatief is niet strijdig met de wet en gemeentelijke regelgeving; het initiatief dient geen privé belang; bewoners fungeren als opdrachtgever; aantoonbaar draagvlak in de buurt of wijk; het idee moet haalbaar zijn; het idee moet buiten de reguliere activiteiten van gemeente en coöperaties vallen; het idee mag niet leiden tot structurele bijdragen door de gemeente. Per aanvraag bepaalt de commissie hoe je het draagvlak voor jouw idee moet aantonen. Als je een hoger bedrag vraagt moet je een groter draagvlak hebben dan een aanvraag voor een lager bedrag. Wordt een bijdrage toegekend, dan moet je in ieder geval één artikel (bestaande uit een tekst en een aantal foto s) voor de wijkkrant en de website aanleveren. Verder kunnen aanvullende voorwaarden voor de verantwoording van de besteding van het budget worden gesteld.

23 Drakensteyn JP Coen op bezoek bij Al-Ummah We hebben het in de klas natuurlijk wel eens over de Islam gehad. Maar we hadden wel een paar vragen en waren benieuwd hoe de kinderen hun geloof ervaren. Ook wilden we er graag achter komen of er ook veel overeenkomsten waren met de kinderen van Drakensteyn. DOOR: LINDA BRUINS SLOT Donderdag 12 februari was het zover: groep 8 van cbs Drakensteyn JP Coen ging op bezoek bij groep 8 van de Al-Ummah school. En ze hadden er zin in. De kinderen gingen op de fiets naar de Al-Ummah school. Daar werden ze enthousiast en gastvrij ontvangen. De leerlingen van groep 8 hadden een hele mooie presentatie gemaakt en presenteerden dit zelf. We waren erg onder de indruk dat ze dit durfden nu wij er ook bij zaten. Ze hebben helemaal uitgelegd wat ze geloven en waarom ze bepaalde dingen doen. Hier waren ze heel open over. Tussendoor mocht iedereen gewoon vragen stellen en dat gebeurde ook. 23

24 24 jaargang 9 uitgave 2 april 2015 De sfeer tussen de kinderen was erg goed en vertrouwd. Er was zelfs een meisje dat een stukje van het gebed durfde voor te zingen. Alle kinderen hebben geboeid naar elkaar geluisterd en toonden veel interesse. Ze kwamen erachter dat er toch heel veel overeenkomsten zijn tussen de kinderen, ook al hebben ze een ander geloof. Vervolgens zijn de leerlingen in kleine groepjes een speurtocht gaan lopen door de school. Er is bewust gekozen om kleine groepjes te maken, zodat ze makkelijk met elkaar in gesprek konden gaan en dit gebeurde ook! Ze hadden buiten serieuze onderwerpen en gesprekken ook lol samen en dat was mooi om te zien. Na de speurtocht kregen we wat lekkers en wat te drinken. De leerlingen van de Al-Ummah hadden zelfs koekjes voor ons gebakken. We voelden ons erg gastvrij ontvangen! deren van Al-Ummah zouden kiezen. Het was erg leuk om te horen dat er veel kinderen naar dezelfde middelbare school toe gaan als de kinderen van Drakensteyn. Er was een fantastische open en respectvolle sfeer naar elkaar toe. Alles kon gezegd en gevraagd worden. Als vrienden gingen ze weer uit elkaar en de leerlingen van Drakensteyn kwamen enthousiast en vol verhalen terug. We praten er nog vaak over na. Wijkraadvergadering juni verplaatst Vanwege de zomervakantie hebben er enkele wijzigingen voor de AOV- vergaderingen plaatsgevonden: AOV juni: woensdag 17 juni ipv woensdag 10 juni AOV juli: vanwege de vakantie geannuleerd FOTO: FRANKLIN VELDHUIS / HUIS AAN HUIS ENSCHEDE Op het laatst was er nog ruimte om vragen te stellen. Ze waren erg benieuwd welk vervolgonderwijs de kin- AOV augustus: woensdag 12 augustus Vanaf september wordt er weer iedere tweede woensdag van de maand vergaderd.

Een gewaarschuwd mens telt voor twee!!

Een gewaarschuwd mens telt voor twee!! 45e jaargang nummer 10 29 juni 2013 Aan de bewoners van dit pand! Informatieblad voor alle Ruwaardbewoners van de Stichting voor Samenlevingsopbouw RUCREA in samenwerking met de WIJKRAAD RUWAARD --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

wijkkrant Inhoud september 2010-1e jaargang, nummer 3

wijkkrant Inhoud september 2010-1e jaargang, nummer 3 wijkkrant september 2010-1e jaargang, nummer 3 Inhoud Voorwoord van de redactie 2 Instellingen en organisaties in Stadsdennen 2 Vondelpark is van ons allemaal 3 Nieuws van de wijkvereniging Stadsdennen

Nadere informatie

WIJKKRANT. De Mijlp aal MMV. Wa t e r i n g s e Ve l d DE MIJLPAAL DOORSTART BEWONERSPLATFORM

WIJKKRANT. De Mijlp aal MMV. Wa t e r i n g s e Ve l d DE MIJLPAAL DOORSTART BEWONERSPLATFORM WIIKKRANT WIJKKRANT Wa t e r i n g s e Ve l d De Mijlp aal MMV DE MIJLPAAL Nr. 1 APRIL 2005 De Romeinen gingen ons voor en woonden lang vóór de tuinders in het gebied Parkbuurt Oosteinde; Romeinse boeren

Nadere informatie

Wijkkrant Slachthuisbuurt Augustus 2013 Jaargang 11 nummer 2

Wijkkrant Slachthuisbuurt Augustus 2013 Jaargang 11 nummer 2 Wijkkrant Slachthuisbuurt Augustus 2013 Jaargang 11 nummer 2 Pag. 2 Colofon Pag. 3 Voorwoord van de voorzitter Pag. 4 25 jaar aandacht voor wijken/plantenbakken Pag. 5 Opening nieuwbouw Hartekampgroep

Nadere informatie

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter oonwijs Jaargang 16 December 2011 Nummer 3 winter Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Terugblik

Nadere informatie

D E V E U R B O D E. Wijkkrant. Te lezen in deze wijkkrant onder andere: Beeklust / Groeneveld / Ossenkoppelerhoek 39 e Jaargang / november 2014.

D E V E U R B O D E. Wijkkrant. Te lezen in deze wijkkrant onder andere: Beeklust / Groeneveld / Ossenkoppelerhoek 39 e Jaargang / november 2014. D E V E U R B O D E Wijkkrant voor Beeklust / Groeneveld / Ossenkoppelerhoek 39 e Jaargang / november 2014 Te lezen in deze wijkkrant onder andere: Activiteitenagenda wijkcentrum Bericht van wijkagent

Nadere informatie

Wijkkrant Hatert HATERT FLEURT OP! In dit nummer: Hatert is weer gewoon Hatert Als mensen denken dat Hatert een probleemwijk is...

Wijkkrant Hatert HATERT FLEURT OP! In dit nummer: Hatert is weer gewoon Hatert Als mensen denken dat Hatert een probleemwijk is... Wijkkrant Hatert Jaargang 8, nummer 4, augustus 2013 HATERT FLEURT OP! In dit nummer: Hatert is weer gewoon Hatert Als mensen denken dat Hatert een probleemwijk is... Colofon De wijkkrant is een uitgave

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

Steeds meer groen en water in Delft Zuidoost

Steeds meer groen en water in Delft Zuidoost 16e jaargang nr. 1 maart 2013 In deze krant Steeds meer groen en water in Delft Zuidoost Pagina 4 Dringend vrijwilligers gevraagd Pagina 5 Student in de wijk Pagina 6 SV Wippolder Pagina 7 Nieuwe manier

Nadere informatie

In dit nummer onder meer: Een uitgave van de Bewonersvereniging Klapwijk

In dit nummer onder meer: Een uitgave van de Bewonersvereniging Klapwijk Een uitgave van de Bewonersvereniging Klapwijk In dit nummer onder meer: Verslag algemene ledenvergadering Bewonersvereniging Klapwijk 5,6,7+8 Van de voorzitter Jos Arends 9 Het begon met een setje waterverf

Nadere informatie

De Boomgaard. Kerst. Kwartaalblad voor en door bewoners van de Haagse Bomenbuurt

De Boomgaard. Kerst. Kwartaalblad voor en door bewoners van de Haagse Bomenbuurt De Boomgaard Kerst Kwartaalblad voor en door bewoners van de Haagse Bomenbuurt 27e jaargang nummer 4 december 2009 In dit nummer o.a.: Jaaroverzicht 4 Op zoek naar meer straatvertegenwoordigers 7 De Vereniging

Nadere informatie

Kijk op de wijk Wijkblad/nieuwsbrief revitalisering de Valuwe

Kijk op de wijk Wijkblad/nieuwsbrief revitalisering de Valuwe September 2011 z nummer 3 z devaluwe.nl Kijk op de wijk Wijkblad/nieuwsbrief revitalisering de Valuwe Nieuwsbrief revitalisering Inrichting centrum: oud en nieuw Nieuws vanuit Mooiland Maasland Buurtbemiddeling

Nadere informatie

GEIN3DORPER IN GEIN3DORP

GEIN3DORPER IN GEIN3DORP Jaargang 28, Voorjaar 2013 GEIN3DORPER HUIS-AAN AAN-HUIS IN GEIN3DORP JAARVERGADERING 17 APRIL STICHTING MUZIEK OP MAAT GEINBURGIA TENNIS INBRAKEN GAASPERPLAS WINDSURFING BADMINTON AFVALLEN KUN JE LEREN

Nadere informatie

Tandartsen. Het adres voor: Schoen reparatie Sleutel duplicatie Schoen onderhoud Podologie (steunzolen) Tassen Portomonnées Riemen

Tandartsen. Het adres voor: Schoen reparatie Sleutel duplicatie Schoen onderhoud Podologie (steunzolen) Tassen Portomonnées Riemen schoenmakerij ambachtelijk Vakmanschap andkroon Het adres voor: Schoen reparatie Sleutel duplicatie Schoen onderhoud Podologie (steunzolen) Tassen Portomonnées Riemen Rembrandtlaan 171a; 7606 GL Almelo;

Nadere informatie

Sterrenstof. «Update met LETSster «8 mei Moederdag >>> kletscafé 15 mei. etiket. april - mei 2011

Sterrenstof. «Update met LETSster «8 mei Moederdag >>> kletscafé 15 mei. etiket. april - mei 2011 Sterrenstof etiket april - mei 2011 Periodiek van LETS Utrecht e.o. «Jaargang 17 nummer 93 ««Update met LETSster «8 mei Moederdag >>> kletscafé 15 mei 93 Sterrenstof Waarom LETS? We hebben allemaal wel

Nadere informatie

Van Ostadeschool krijgt predicaat Excellent. Opening ondernemershuis 2.0 door Salim Bouadi NR: 2, JAARGANG 4, APRIL 2013

Van Ostadeschool krijgt predicaat Excellent. Opening ondernemershuis 2.0 door Salim Bouadi NR: 2, JAARGANG 4, APRIL 2013 schilders wijkkrant NR: 2, JAARGANG 4, APRIL 2013 Startbijeenkomst Schilderswijk Festival Op woensdagavond 13 februari vond in theater De Vaillant (voormalig Culturalis theater) de startbijeenkomst plaats

Nadere informatie

Magazine. Inhoud. 100plus... en daarna?

Magazine. Inhoud. 100plus... en daarna? Magazine Uitgave 2 november 2014 Inhoud 100plus... en daarna? Ben C. Pluimer directeur-bestuurder HW Wonen Colofon Het WoonMagazine is een uitgave van HW Wonen. Dit magazine is bestemd voor huurders en

Nadere informatie

No 10. Jongerenspecial TE KOOP. Huurwoningen (0598) 45 14 82. Jaargang 6 juni 2014. Met onder andere:

No 10. Jongerenspecial TE KOOP. Huurwoningen (0598) 45 14 82. Jaargang 6 juni 2014. Met onder andere: Groninger Thuis is het bewonersblad voor alle huurders van Woonstichting Groninger Huis No 10 Jongerenspecial Met onder andere: Jaargang 6 juni 2014 Onze Raad van Commissarissen 3 Jongeren over jongerenhuisvesting

Nadere informatie

Middenin. het bewonersblad van woningbouwvereniging de Kombinatie

Middenin. het bewonersblad van woningbouwvereniging de Kombinatie April 2011 48 Middenin het bewonersblad van woningbouwvereniging de Kombinatie Meld u aan voor ons digitale Klantenpanel Kinderen Op Dreef school op excursie in de L-flat Kwaliteit, betaalbaarheid en duurzaamheid

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

Craneveer. Wijkblad van t Cranevelt en Alteveer jaargang 42 nummer 4 maart 2015

Craneveer. Wijkblad van t Cranevelt en Alteveer jaargang 42 nummer 4 maart 2015 Wijkblad van t Cranevelt en Alteveer jaargang 42 nummer 4 maart 2015 IN DIT NUMMER: Update van Aan tafel +1 Lokale zonnestroom beschikbaar Buurtkracht ontdekt diverse initiatieven in de wijk Wateroverlast?

Nadere informatie

F T (010) 511 23 79 99 46. I www.lamens.nl. Sinds 1972!

F T (010) 511 23 79 99 46. I www.lamens.nl. Sinds 1972! Sportief onderweg i f s met Lamens! L Cas Automobielbedrijf Cas Lamens BV 2650 Rodenrijseweg AG Berk 57 l T 2650 (010) AG 5 Berkel 1 23 en 9 Rodenrijs F T (010) 511 23 79 99 46 IF www (010) 511 79 s 46

Nadere informatie

KOM EENS KIJKEN OP Daltonschool De Zonnewende

KOM EENS KIJKEN OP Daltonschool De Zonnewende q q KOM EENS KIJKEN OP Daltonschool De Zonnewende facebook.com/kbsdezonnewende Waarom De Zonnewende? @kbsdezonnewende Dalton: samenwerken, zelf doen, verantwoordelijk zijn Ieder kind, eigen wijs: taal

Nadere informatie

Bl 70. ijdorp. Bewonersorganisatie Blijdorp Jaargang 21 nummer 1 april 2014

Bl 70. ijdorp. Bewonersorganisatie Blijdorp Jaargang 21 nummer 1 april 2014 Bl 70 ijdorp Bewonersorganisatie Blijdorp Jaargang 21 nummer 1 april 2014 Gebiedscommissie Noord, wat is dat? Op 19 maart heeft u niet alleen gestemd voor de Gemeenteraad van Rotterdam maar tevens voor

Nadere informatie

VOORJAAR 2013 4 e jaargang NUMMER 1

VOORJAAR 2013 4 e jaargang NUMMER 1 Passend Vertrouwd Dichtbij VOORJAAR 2013 4 e jaargang NUMMER 1 Werken vanuit het hart! Iedereen heeft wel wat De wereld mooier maken 1 Colofon Synchroon is een uitgave van Syndion, stichting voor dienstverlening

Nadere informatie

Wiikkrant j Oost. d e w i j k w a a r d e z o n o p k o m t mei 2010 jaargang 11 nummer 52 oplage: 5600

Wiikkrant j Oost. d e w i j k w a a r d e z o n o p k o m t mei 2010 jaargang 11 nummer 52 oplage: 5600 Wiikkrant j Oost d e w i j k w a a r d e z o n o p k o m t mei 2010 jaargang 11 nummer 52 oplage: 5600 DEZE KRANT BEVAT GEMEENTE INFORMATIE EN WORDT HUIS AAN HUIS VERSPREID. OPROEP AAN ALLE WIJKBEWONERS

Nadere informatie

Street Moves Indische Buurt een groot succes!

Street Moves Indische Buurt een groot succes! Jaargang 12, Herfst, 2011 Onthulling Ontmoetingstafel Indische Buurt Pagina 3 Verslag start Swolsche Vrouwen Academie Pagina 5 Kinderactiviteiten Dieze en Indische Buurt Pagina 11 Feestelijke afsluiting

Nadere informatie

WIJKKRANT NIEUWE PARK

WIJKKRANT NIEUWE PARK December 2012 WIJKKRANT NIEUWE PARK Het wijkteam en de redactie van de wijkkrant wensen alle bewoners van Nieuwe Park en alle andere lezers van ons blad een prettige kerst en een goed en gezond 2013 toe

Nadere informatie

Burgerjaarverslag. Voorwoord. emmen Maakt Meer Mogelijk. Speciale uitgave van de gemeente Emmen. Veiligheid Dát kan beter! Voorwoord.

Burgerjaarverslag. Voorwoord. emmen Maakt Meer Mogelijk. Speciale uitgave van de gemeente Emmen. Veiligheid Dát kan beter! Voorwoord. Speciale uitgave van de gemeente Emmen juni 2009 Voorwoord Burgerjaarverslag 2008 Voorwoord 2 5 15 22 Burgerparticipatie Dienstverlening Veiligheid Dát kan beter! Politiek is niet saai! Het Zorgloket is

Nadere informatie

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp.

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp. Nieuwskrant 13 Mei Uitgave 8, februari 2002 Informatief magazine betreffende de gevolgen van de vuurwerkramp Uitgave 1, april 2001 Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen

Nadere informatie