Algemene voorwaarden NightBalance Pose webshop

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden NightBalance Pose webshop"

Transcriptie

1 Algemene voorwaarden NightBalance Pose webshop Artikel 1. Definities a. Onder NightBalance wordt in deze algemene voorwaarden bedoeld de Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NightBalance Consumer Products B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Delft. b. Onder Klant wordt in deze algemene voorwaarden de persoon bedoeld die enige van NightBalance haar diensten en/of producten op enige manier verwerkt, bewerkt of bestelt. c. Onder Product wordt in deze algemene voorwaarden de NightBalance producten en diensten verstaan die NightBalance aanbiedt via haar webshop (zie: inclusief alle onderdelen betreffende de verwerking, bewerking of reproductie van de door NightBalance aangeboden producten. Artikel 2. Algemeen a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, bestelling en overeenkomst tussen NightBalance en een Klant. Door het in behandeling geven van een Product, direct dan wel op afstand, accepteert de Klant deze algemene voorwaarden. b. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met NightBalance, voor de uitvoering waarvan door NightBalance derden dienen te worden betrokken. c. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. d. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. NightBalance en de Klant zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen. e. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen. f. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden. g. Indien NightBalance niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat NightBalance in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen. Artikel 3. Opdrachten en aanbiedingen a. Opdrachten gelden door NightBalance als geaccepteerd op het moment dat NightBalance de betaling van de betreffende opdracht ontvangen heeft, en de ontvangst daarvan per aan de Klant bevestigd is onder vermelding van een uniek ordernummer. b. Pas op het moment dat de opdracht door NightBalance is geaccepteerd zoals beschreven in artikel 3a, wordt de opdracht in behandeling genomen en wordt het bestelde Product verzonden. c. Zodra NightBalance de opdracht heeft geaccepteerd zoals beschreven artikel 3a, is een overeenkomst gesloten die niet meer te wijzigen of annuleren is, tenzij NightBalance om rede van overmacht zoals beschreven in artikel 6, niet in staat is hieraan te voldoen. d. Alle aanbiedingen van NightBalance zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een aanbieding vervalt indien het Product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is of wanneer de termijn van de aanbieding afgelopen is. Copyright 2014 NightBalance Consumer Products B.V. Alle rechten voorbehouden. 1

2 e. NightBalance kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten. f. Een samengestelde prijsopgave of actie verplicht NightBalance niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders. Artikel 4. Leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst a. NightBalance doet haar best om bestellingen binnen 3 werkdagen na bevestiging, zoals bedoeld in artikel 3a, te verzenden. Deze termijn voor de levering van Product is slechts een indicatie en vormt nimmer een fatale termijn. Mocht NightBalance deze levertijd niet kunnen halen, dan dient NightBalance een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de Klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling van de Klant te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de Klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de overeenkomst in stand laat. b. NightBalance heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. c. Indien NightBalance gegevens behoeft van de Klant voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Klant deze juist en volledig aan NightBalance ter beschikking heeft gesteld. d. Na acceptatie van de bestelling, zoals bedoeld in artikel 3a, kan de bestelling van enig Product dan wel de overeenkomst niet meer gewijzigd worden. e. Indien de Klant in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens NightBalance gehouden is, dan is de Klant aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van NightBalance daardoor direct of indirect ontstaan. Artikel 5. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst a. Na acceptatie van de bestelling zoals bedoeld in artikel 3a, kan de bestelling en verzending van enige Product niet meer door de Klant geannuleerd worden; dit laat het recht op retour uit artikel 10 (het herroepingsrecht) onverlet. NightBalance is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien: De Klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; Na het sluiten van de overeenkomst NightBalance ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant de verplichtingen niet zal nakomen; De Klant wordt bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; Door de vertraging aan de zijde van de Klant niet langer van NightBalance kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is NightBalance gerechtigd de overeenkomst te ontbinden; De bestelling van de Klant inbreuk maakt op (intellectuele, industriële, auteurs- of eigendoms-) rechten van derden, dan wel in strijd met enig wettelijk voorschrift, de openbare orde en/ of de goede zeden; Zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van NightBalance kan worden gevergd. b. Indien de ontbinding aan de Klant toerekenbaar is, is NightBalance gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan. Copyright 2014 NightBalance Consumer Products B.V. Alle rechten voorbehouden. 2

3 c. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van NightBalance op de Klant onmiddellijk opeisbaar. Indien NightBalance de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst. d. Indien NightBalance op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de Klant, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht. e. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door NightBalance, zal NightBalance in overleg met de Klant zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Klant toerekenbaar is. Tenzij het tussentijds eindigen aan NightBalance is toe te rekenen, worden de kosten voor overdracht aan de Klant in rekening gebracht. NightBalance zal de Klant zoveel als mogelijk vooraf inlichten ter zake van de omvang van deze kosten. De Klant is gehouden deze kosten binnen de daarvoor door NightBalance genoemde termijn te voldoen, tenzij NightBalance anders aangeeft. f. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Klant, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Klant niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het NightBalance vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van NightBalance op de Klant zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar. Artikel 6. Overmacht a. NightBalance is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. b. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop NightBalance geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor NightBalance niet in staat is haar verplichtingen na te komen. NightBalance heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat NightBalance haar verbintenis had moeten nakomen. NightBalance behoudt zich het recht voor om ook een beroep op overmacht te doen in het geval van werkstakingen in het bedrijf van NightBalance of van derden, een bedrijfsstoring, een storing in de energie- of materiaalaanvoer, transportvertraging en het niet of niet meer tijdig leveren door leveranciers. c. NightBalance kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. De Klant kan in omstandigheden van overmacht niet van de aankoop afzien. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Artikel 7. Betaling a. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro's, inclusief BTW en exclusief handelings- en verzendkosten. Deze verzendkosten, die vooraf worden aangegeven, worden per bestelling apart in rekening gebracht en kunnen per product en productaantallen verschillen. De bezorgkosten worden genoemd op de website van NightBalance (zie: bij het afrekenen. b. Betaling geschiedt via de aangeboden online betaalmethoden, waaronder ideal en credit card. Andere betaalwijzen, zoals per overboeking of op rekening, worden niet aangeboden. Copyright 2014 NightBalance Consumer Products B.V. Alle rechten voorbehouden. 3

4 c. Betaling met ideal en credit card geschiedt direct. De bedragen worden overgemaakt op de Stichting Derdengeldenrekening van de betalingspartner van NightBalance. d. Indien de Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling, dan is de bestelling niet geaccepteerd zoals bedoeld in artikel 3a en wordt de verzending van het Product niet in gang gezet. e. Betalingen voor andere zaken dan voor bestellingen/producten, zoals voor reparaties, geschieden op basis van factuur. De betaaltermijn hiervan is 14 dagen. f. Terugbetalingen inzake goedgekeurde retourzendingen zijn exclusief verzendkosten en vinden plaats binnen de streeftermijn van 14 dagen na beoordeling op de aangegeven bankrekening. Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud a. Alle door NightBalance in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van NightBalance totdat de Klant alle verplichtingen uit de met NightBalance gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen. b. Alle door NightBalance geleverde zaken, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Klant is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren. c. De Klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem/haar verwacht mag worden om de eigendomsrechten van NightBalance veilig te stellen. d. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Klant verplicht om NightBalance daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. e. Voor het geval NightBalance haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Klant bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan NightBalance en door NightBalance aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van NightBalance zich bevinden en die zaken terug te nemen. Artikel 9. Gebreken en klachten a. De door NightBalance te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. b. De door NightBalance te leveren zaken aan de Klant zijn in alle gevallen tot stand gebracht overeenkomstig specificaties/bestelling van de Klant. c. De Klant is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem/haar ter beschikking worden gesteld. Daarbij behoort de Klant te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen 7 dagen na afleverdatum via de klantenondersteuning aan NightBalance te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat NightBalance in staat is adequaat te reageren. De Klant dient NightBalance in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken. d. Wanneer de kwaliteit en/ of kwantiteit van het geleverde niet overeenstemt met het geen dat is overeengekomen, dient te worden onderzocht of dit aan een tekortschieten van NightBalance ligt, of dat de oorzaak aan overmacht of bij derden ligt. e. Indien vaststaat dat een Product gebrekkig is door een tekortschieten van NightBalance zoals bedoeld in artikel 9d en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal NightBalance het gebrekkige Product binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Klant vervangen of zorgdragen voor herstel Copyright 2014 NightBalance Consumer Products B.V. Alle rechten voorbehouden. 4

5 daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de Klant voldoen. In geval van vervanging is de Klant gehouden om het te vervangen Product aan NightBalance te retourneren en de eigendom daarover aan NightBalance te verschaffen, tenzij NightBalance anders aangeeft. f. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt dan het in artikel 9c vastgestelde termijn, dan komt de Klant geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit. g. Het in artikel 9e bedoelde recht van de Klant om vervanging van het geleverde Product te vragen geldt niet voor gevallen waar NightBalance middels haar website duidelijk kennis geeft aan de aan te leveren kwaliteit en haar technische mogelijkheden. h. Er wordt door NightBalance geen Product vervangen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit veelvuldige gebruiksslijtage, onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Klant en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van NightBalance, de Klant of derden aan het Product wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Klant komt evenmin aanspraak op vervanging indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar NightBalance geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen behandeling van derden waar NightBalance geen invloed op heeft) et cetera. i. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van NightBalance daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Klant. Artikel 10. Garantie, reparatie en retour a. Aanvragen voor Product retour, garantie of reparatie vinden uitsluitend plaats via de online beschikbare formulieren (zie: pose.nightbalance.com/support) en conform de verder gestelde procedure. Indien uit de gegevens blijkt dat de betreffende Producten te laat, onterecht of, in het geval van een retour, nog gebruikt zijn na de aanvraag of defect / incompleet worden opgestuurd, of wanneer de aanvraag niet voldoet aan de verder gestelde procedure, dan zal de aanvraag worden afgekeurd. Eventuele schade zal worden verhaald op de Klant. b. De aanvragen uit artikel 10a moeten plaatsvinden binnen de vastgestelde termijn: maximaal 2 jaar voor Productgarantie en maximaal 21 dagen voor Productretour. Dit onder vermelding van de reden en het verkregen retour-/garantienummer. Producten worden teruggestuurd binnen 14 dagen na aanvraag, moeten in de tussentijd zorgvuldig worden behandeld door de Klant en mogen niet verder worden gebruikt. De verzendkosten zijn voor rekening van de Klant. c. NightBalance streeft ernaar claims onder retour of garantie binnen 10 werkdagen te controleren en de uitkomst afkeuring of goedkeuring te communiceren. d. NightBalance geeft een garantie van twee jaar op haar Producten. Indien zich binnen de garantieperiode een gebrek voordoet als gevolg van materiaal- of fabricagefouten, dan vervangt of repareert NightBalance het Product. Dat het gebrek zich heeft voorgedaan binnen de garantieperiode wordt bewezen middels de factuur of de pakbon. Deze garantie is niet van toepassing op onderdelen of accessoires van het product die onderhevig zijn aan slijtage. Dit geldt specifiek voor de band, buidel en batterij. De garantie wordt niet verleend als het gebrek is veroorzaakt door verkeerd gebruik, onderhoud, reparatie of wijzigingen van/aan het product, of indien het product is blootgesteld aan excessieve krachten, hoog voltage, vuil, vocht en/of extreme temperatuur. e. Gedurende en na de garantieperiode kan ondersteuning worden verkregen in alle landen waar het product officieel door NightBalance B.V. wordt verkocht. Copyright 2014 NightBalance Consumer Products B.V. Alle rechten voorbehouden. 5

6 f. Separaat aangeschafte software, waarbij geen gebruik is gemaakt van een combinatie-actie, is na activatie uitgesloten van de retourregeling en komt niet in aanmerking voor terugbetaling. Artikel 11. Aansprakelijkheid a. Indien NightBalance op eniger wijze aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. b. NightBalance is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat NightBalance is uitgegaan van door of namens de Klant verstrekte ondeugdelijke, onjuiste en/of onvolledige gegevens. c. NightBalance is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de Klant en NightBalance, dan wel tussen NightBalance en derden. d. NightBalance is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van NightBalance aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan NightBalance toegerekend kunnen worden; redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. e. NightBalance is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. f. Indien NightBalance aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van NightBalance beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. g. De aansprakelijkheid van NightBalance is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval. Artikel 12. Privacy a. De persoons- en betaalgegevens die de Klant aan NightBalance doorgeeft om het Product te bestellen of daar informatie over op te vragen, worden door NightBalance alleen opgeslagen en gebruikt voor het bezorgen en voor het behandelen van retour- en garantiezaken van het bestelde Product, en voor het verlenen van klantondersteuning dan wel het herleiden van producten indien noodzakelijk voor klantveiligheid. b. Het adres zal worden gebruikt om de Klant op de hoogte te houden van de geplaatste bestelling en verzending. Daarnaast zal het adres, na vooraf gegeven goedkeuring (NightBalance hanteert hierbij het opt-in systeem), gebruikt worden om de Klant te informeren over interessante activiteiten, ontwikkelingen en aanbiedingen van NightBalance en het Product. c. NightBalance heeft het recht om persoonsgegevens geanonimiseerd te verwerken voor demografische informatie, analyses en doeleinden. d. Persoonsgegevens zullen nimmer aan derden worden verstrekt, tenzij op laste en directe aanvraag van bevoegde autoriteiten NightBalance gehouden is persoonsgegevens te verstrekken aan deze autoriteiten. Artikel 13. Risico-overgang Copyright 2014 NightBalance Consumer Products B.V. Alle rechten voorbehouden. 6

7 a. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Klant over op het moment waarop zaken uit de macht van NightBalance worden gebracht. b. Bij teruggestuurde Producten, ongeacht reden of hoedanigheid, gaat het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering pas over op NightBalance op het moment dat het Product in het bezit is gekomen van NightBalance en NightBalance heeft geconstateerd dat het Product in goed orde is verzonden en ontvangen. Artikel 14. Vrijwaring a. De Klant vrijwaart NightBalance voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan NightBalance toerekenbaar is. b. De Klant vrijwaart NightBalance voor eventuele aanspraken van derden, die schade lijden in verband met het Product en/of de uitvoering van de overeenkomst, ontstaan doordat NightBalance is uitgegaan van door of namens de Klant verstrekte ondeugdelijke, onjuiste en / of onvolledige gegevens (zoals bedoeld in artikel 11b). c. Indien NightBalance uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Klant gehouden NightBalance zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem/haar in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Klant in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is NightBalance, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van NightBalance en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Klant. Artikel 15. Intellectuele eigendom a. NightBalance behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Dit geldt voor al NightBalance haar Producten zoals ze bij Klanten afgeleverd worden. b. NightBalance heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Klant ter kennis van derden wordt gebracht. Artikel 16. Toepasselijk recht en geschillen a. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij NightBalance partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. b. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. De rechtbank van Den Haag is bevoegd. Artikel 17. Vindplaats en wijziging voorwaarden a. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. b. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met NightBalance. c. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan. Copyright 2014 NightBalance Consumer Products B.V. Alle rechten voorbehouden. 7

Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland.

Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland. Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland. artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Buorkerij voor levering aan niet-consumenten.

Algemene voorwaarden De Buorkerij voor levering aan niet-consumenten. Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen handelsonderneming De Buorkerij, hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DIJKMAN ENERGY SYSTEMS GEVESTIGD TE DALFSEN Artikel 1. Algemeen

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DIJKMAN ENERGY SYSTEMS GEVESTIGD TE DALFSEN Artikel 1. Algemeen ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DIJKMAN ENERGY SYSTEMS GEVESTIGD TE DALFSEN Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 2013 Gelderland Energie B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN 2013 Gelderland Energie B.V. Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Gelderland Energie en een Opdrachtgever zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden HAZMEDS. Algemene Leveringsvoorwaarden diensten en producten HAZMEDS

Algemene leveringsvoorwaarden HAZMEDS. Algemene Leveringsvoorwaarden diensten en producten HAZMEDS Algemene Leveringsvoorwaarden diensten en producten HAZMEDS artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen HAZMEDS hierna te noemen: Gebruiker,

Nadere informatie

ALGEMEN VOORWAARDEN / JC de RuiterBeheer B.V.

ALGEMEN VOORWAARDEN / JC de RuiterBeheer B.V. artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen JC de Ruiter Beheer B.V., hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CAPELLE WEBDESIGN

ALGEMENE VOORWAARDEN CAPELLE WEBDESIGN artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Capelle Webdesign en een Opdrachtgever waarop Capelle Webdesign deze voorwaarden van toepassing

Nadere informatie

Algemene voorwaarden artikel 1. Algemeen artikel 2 Offertes en aanbiedingen

Algemene voorwaarden artikel 1. Algemeen artikel 2 Offertes en aanbiedingen Algemene voorwaarden artikel 1. Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Author Motive, hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PENNOCK & POSTEMA

ALGEMENE VOORWAARDEN PENNOCK & POSTEMA Artikel 1 Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Pennock & Postema en Klant waarop Pennock & Postema deze voorwaarden van toepassing heeft

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING JOIN THE PIPE KRAANWATER TAPPUNT

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING JOIN THE PIPE KRAANWATER TAPPUNT artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Join the Pipe, hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

54665116, BTW NL8513.92.775B01, ING

54665116, BTW NL8513.92.775B01, ING ALGEMENE VOORWAARDEN m.b.t. zakelijke klanten, niet consumenten artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Agri Solar BV, hierna te

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MADE IN SCOTLAND

ALGEMENE VOORWAARDEN MADE IN SCOTLAND ALGEMENE VOORWAARDEN MADE IN SCOTLAND artikel 1. Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Made in Scotland, hierna te noemen: Made in Scotland,

Nadere informatie

Artikel 1. Algemeen. Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

Artikel 1. Algemeen. Artikel 2 Offertes en aanbiedingen Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Plasti Protection, hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen NAÏF CARE B.V., hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F.

Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F. Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F. Artikel 1: Partijen 1. Gebruiker: de vennootschap onder firma Emiel Al V.O.F., gevestigd te (4132 AT) Vianen aan het adres Voorstraat 100, ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Artikel 1 algemeen Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

Artikel 1 algemeen Artikel 2 Offertes en aanbiedingen Algemene voorwaarden Artikel 1 algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Rootjes Management en Advies, hierna te noemen: Gebruiker, en een op

Nadere informatie

073 851 8660 www.creativecreation.nl

073 851 8660 www.creativecreation.nl CreativeCreation Bezoekadres: 5482 TP, Schijndel Artikel 1 Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen CreativeCreation, hierna te noemen: Aanbieder,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHUTZ-ICT

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHUTZ-ICT artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Schutz-ICT, hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

1.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Algemene voorwaarden Steunpunt Rijnmond 1. Algemeen 1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Steunpunt Rijnmond en een Opdrachtgever waarop Steunpunt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Groowup

Algemene voorwaarden. Groowup Algemene voorwaarden Groowup Datum: 10 januari 2009 Inhoudsopgave Algemene voorwaarden Artikel 1 Algemeen... 2 Artikel 2 Offertes en aanbiedingen... 2 Artikel 3 Contractsduur uitvoeringstermijnen, risico-overgang,

Nadere informatie

Inschrijfnummer K.v.K. te Delft: 55357881 ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1: voor levering van diensten en producten

Inschrijfnummer K.v.K. te Delft: 55357881 ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1: voor levering van diensten en producten Algemene voorwaarden van: Profs Computers. Straat van malakka 2622 KM Delft Inschrijfnummer K.v.K. te Delft: 55357881 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: voor levering van diensten en producten 1. Deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Saddl

Algemene voorwaarden Saddl Algemene voorwaarden Saddl Onder "Saddl" wordt in deze algemene voorwaarden en op de webpagina s www.saddl.nl (hierna te noemen; website ), send.saddl.nl (hierna te noemen; platform) en saddl.freshdesk.com

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN YET-LIFESTYLECOACHING

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN YET-LIFESTYLECOACHING ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN YET-LIFESTYLECOACHING ARTIKEL 1. ALGEMEEN 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en overeenkomsten tussen de gebruiker

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rijnmond Ontruimingen

Algemene voorwaarden Rijnmond Ontruimingen Algemene voorwaarden Rijnmond Ontruimingen De zelfstandig ondernemer J.S. Man in t Veld, handelend onder de handelsnaam: Rijnmond Ontruimingen, gevestigd te Schiedam, is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Multi-Center

Algemene voorwaarden Multi-Center Algemene voorwaarden Multi-Center Inhoudsopgave Artikel 1. Algemeen.... 3 Artikel 2. Offertes en aanbiedingen.... 4 Artikel 3. Contractduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging....

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Marge Coaching en Counseling ARTIKEL 1. ALGEMEEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Marge Coaching en Counseling ARTIKEL 1. ALGEMEEN ALGEMENE VOORWAARDEN Marge Coaching en Counseling ARTIKEL 1. ALGEMEEN 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en overeenkomsten tussen de gebruiker van de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN WISE MEDIA ONLINE MARKETING & MEDIA Artikel 1. Algemeen Artikel 2. Offertes en aanbiedingen Artikel 3. Contractduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

Nadere informatie

Artikel 1. Algemeen. Artikel 3 Contractsduur; uitvoeringstermijnen, risicoovergang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

Artikel 1. Algemeen. Artikel 3 Contractsduur; uitvoeringstermijnen, risicoovergang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging VE Vastgoed Artikel 1. Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen VE Projects, hierna te noemen: Opdrachtnemer, en een Opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Eric Van Lieshout Auto s Alanenweg 12 5342PV Oss KVK nr 17212591 Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven 1 Inhoud Samenvatting...3 Artikel 1 Partijen...3 Artikel 2 - Toepassing...3

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Raymond Van Lieshout Auto s Rossinistraat 27 5344 AK Oss KVK nr 17172243 Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven 1 Inhoud Samenvatting...3 Artikel 1 Partijen...3 Artikel

Nadere informatie