Algemene voorwaarden NightBalance Pose webshop

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden NightBalance Pose webshop"

Transcriptie

1 Algemene voorwaarden NightBalance Pose webshop Artikel 1. Definities a. Onder NightBalance wordt in deze algemene voorwaarden bedoeld de Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NightBalance Consumer Products B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Delft. b. Onder Klant wordt in deze algemene voorwaarden de persoon bedoeld die enige van NightBalance haar diensten en/of producten op enige manier verwerkt, bewerkt of bestelt. c. Onder Product wordt in deze algemene voorwaarden de NightBalance producten en diensten verstaan die NightBalance aanbiedt via haar webshop (zie: inclusief alle onderdelen betreffende de verwerking, bewerking of reproductie van de door NightBalance aangeboden producten. Artikel 2. Algemeen a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, bestelling en overeenkomst tussen NightBalance en een Klant. Door het in behandeling geven van een Product, direct dan wel op afstand, accepteert de Klant deze algemene voorwaarden. b. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met NightBalance, voor de uitvoering waarvan door NightBalance derden dienen te worden betrokken. c. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. d. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. NightBalance en de Klant zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen. e. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen. f. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden. g. Indien NightBalance niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat NightBalance in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen. Artikel 3. Opdrachten en aanbiedingen a. Opdrachten gelden door NightBalance als geaccepteerd op het moment dat NightBalance de betaling van de betreffende opdracht ontvangen heeft, en de ontvangst daarvan per aan de Klant bevestigd is onder vermelding van een uniek ordernummer. b. Pas op het moment dat de opdracht door NightBalance is geaccepteerd zoals beschreven in artikel 3a, wordt de opdracht in behandeling genomen en wordt het bestelde Product verzonden. c. Zodra NightBalance de opdracht heeft geaccepteerd zoals beschreven artikel 3a, is een overeenkomst gesloten die niet meer te wijzigen of annuleren is, tenzij NightBalance om rede van overmacht zoals beschreven in artikel 6, niet in staat is hieraan te voldoen. d. Alle aanbiedingen van NightBalance zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een aanbieding vervalt indien het Product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is of wanneer de termijn van de aanbieding afgelopen is. Copyright 2014 NightBalance Consumer Products B.V. Alle rechten voorbehouden. 1

2 e. NightBalance kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten. f. Een samengestelde prijsopgave of actie verplicht NightBalance niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders. Artikel 4. Leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst a. NightBalance doet haar best om bestellingen binnen 3 werkdagen na bevestiging, zoals bedoeld in artikel 3a, te verzenden. Deze termijn voor de levering van Product is slechts een indicatie en vormt nimmer een fatale termijn. Mocht NightBalance deze levertijd niet kunnen halen, dan dient NightBalance een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de Klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling van de Klant te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de Klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de overeenkomst in stand laat. b. NightBalance heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. c. Indien NightBalance gegevens behoeft van de Klant voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Klant deze juist en volledig aan NightBalance ter beschikking heeft gesteld. d. Na acceptatie van de bestelling, zoals bedoeld in artikel 3a, kan de bestelling van enig Product dan wel de overeenkomst niet meer gewijzigd worden. e. Indien de Klant in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens NightBalance gehouden is, dan is de Klant aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van NightBalance daardoor direct of indirect ontstaan. Artikel 5. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst a. Na acceptatie van de bestelling zoals bedoeld in artikel 3a, kan de bestelling en verzending van enige Product niet meer door de Klant geannuleerd worden; dit laat het recht op retour uit artikel 10 (het herroepingsrecht) onverlet. NightBalance is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien: De Klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; Na het sluiten van de overeenkomst NightBalance ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant de verplichtingen niet zal nakomen; De Klant wordt bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; Door de vertraging aan de zijde van de Klant niet langer van NightBalance kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is NightBalance gerechtigd de overeenkomst te ontbinden; De bestelling van de Klant inbreuk maakt op (intellectuele, industriële, auteurs- of eigendoms-) rechten van derden, dan wel in strijd met enig wettelijk voorschrift, de openbare orde en/ of de goede zeden; Zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van NightBalance kan worden gevergd. b. Indien de ontbinding aan de Klant toerekenbaar is, is NightBalance gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan. Copyright 2014 NightBalance Consumer Products B.V. Alle rechten voorbehouden. 2

3 c. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van NightBalance op de Klant onmiddellijk opeisbaar. Indien NightBalance de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst. d. Indien NightBalance op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de Klant, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht. e. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door NightBalance, zal NightBalance in overleg met de Klant zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Klant toerekenbaar is. Tenzij het tussentijds eindigen aan NightBalance is toe te rekenen, worden de kosten voor overdracht aan de Klant in rekening gebracht. NightBalance zal de Klant zoveel als mogelijk vooraf inlichten ter zake van de omvang van deze kosten. De Klant is gehouden deze kosten binnen de daarvoor door NightBalance genoemde termijn te voldoen, tenzij NightBalance anders aangeeft. f. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Klant, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Klant niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het NightBalance vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van NightBalance op de Klant zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar. Artikel 6. Overmacht a. NightBalance is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. b. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop NightBalance geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor NightBalance niet in staat is haar verplichtingen na te komen. NightBalance heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat NightBalance haar verbintenis had moeten nakomen. NightBalance behoudt zich het recht voor om ook een beroep op overmacht te doen in het geval van werkstakingen in het bedrijf van NightBalance of van derden, een bedrijfsstoring, een storing in de energie- of materiaalaanvoer, transportvertraging en het niet of niet meer tijdig leveren door leveranciers. c. NightBalance kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. De Klant kan in omstandigheden van overmacht niet van de aankoop afzien. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Artikel 7. Betaling a. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro's, inclusief BTW en exclusief handelings- en verzendkosten. Deze verzendkosten, die vooraf worden aangegeven, worden per bestelling apart in rekening gebracht en kunnen per product en productaantallen verschillen. De bezorgkosten worden genoemd op de website van NightBalance (zie: bij het afrekenen. b. Betaling geschiedt via de aangeboden online betaalmethoden, waaronder ideal en credit card. Andere betaalwijzen, zoals per overboeking of op rekening, worden niet aangeboden. Copyright 2014 NightBalance Consumer Products B.V. Alle rechten voorbehouden. 3

4 c. Betaling met ideal en credit card geschiedt direct. De bedragen worden overgemaakt op de Stichting Derdengeldenrekening van de betalingspartner van NightBalance. d. Indien de Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling, dan is de bestelling niet geaccepteerd zoals bedoeld in artikel 3a en wordt de verzending van het Product niet in gang gezet. e. Betalingen voor andere zaken dan voor bestellingen/producten, zoals voor reparaties, geschieden op basis van factuur. De betaaltermijn hiervan is 14 dagen. f. Terugbetalingen inzake goedgekeurde retourzendingen zijn exclusief verzendkosten en vinden plaats binnen de streeftermijn van 14 dagen na beoordeling op de aangegeven bankrekening. Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud a. Alle door NightBalance in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van NightBalance totdat de Klant alle verplichtingen uit de met NightBalance gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen. b. Alle door NightBalance geleverde zaken, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Klant is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren. c. De Klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem/haar verwacht mag worden om de eigendomsrechten van NightBalance veilig te stellen. d. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Klant verplicht om NightBalance daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. e. Voor het geval NightBalance haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Klant bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan NightBalance en door NightBalance aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van NightBalance zich bevinden en die zaken terug te nemen. Artikel 9. Gebreken en klachten a. De door NightBalance te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. b. De door NightBalance te leveren zaken aan de Klant zijn in alle gevallen tot stand gebracht overeenkomstig specificaties/bestelling van de Klant. c. De Klant is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem/haar ter beschikking worden gesteld. Daarbij behoort de Klant te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen 7 dagen na afleverdatum via de klantenondersteuning aan NightBalance te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat NightBalance in staat is adequaat te reageren. De Klant dient NightBalance in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken. d. Wanneer de kwaliteit en/ of kwantiteit van het geleverde niet overeenstemt met het geen dat is overeengekomen, dient te worden onderzocht of dit aan een tekortschieten van NightBalance ligt, of dat de oorzaak aan overmacht of bij derden ligt. e. Indien vaststaat dat een Product gebrekkig is door een tekortschieten van NightBalance zoals bedoeld in artikel 9d en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal NightBalance het gebrekkige Product binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Klant vervangen of zorgdragen voor herstel Copyright 2014 NightBalance Consumer Products B.V. Alle rechten voorbehouden. 4

5 daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de Klant voldoen. In geval van vervanging is de Klant gehouden om het te vervangen Product aan NightBalance te retourneren en de eigendom daarover aan NightBalance te verschaffen, tenzij NightBalance anders aangeeft. f. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt dan het in artikel 9c vastgestelde termijn, dan komt de Klant geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit. g. Het in artikel 9e bedoelde recht van de Klant om vervanging van het geleverde Product te vragen geldt niet voor gevallen waar NightBalance middels haar website duidelijk kennis geeft aan de aan te leveren kwaliteit en haar technische mogelijkheden. h. Er wordt door NightBalance geen Product vervangen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit veelvuldige gebruiksslijtage, onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Klant en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van NightBalance, de Klant of derden aan het Product wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Klant komt evenmin aanspraak op vervanging indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar NightBalance geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen behandeling van derden waar NightBalance geen invloed op heeft) et cetera. i. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van NightBalance daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Klant. Artikel 10. Garantie, reparatie en retour a. Aanvragen voor Product retour, garantie of reparatie vinden uitsluitend plaats via de online beschikbare formulieren (zie: pose.nightbalance.com/support) en conform de verder gestelde procedure. Indien uit de gegevens blijkt dat de betreffende Producten te laat, onterecht of, in het geval van een retour, nog gebruikt zijn na de aanvraag of defect / incompleet worden opgestuurd, of wanneer de aanvraag niet voldoet aan de verder gestelde procedure, dan zal de aanvraag worden afgekeurd. Eventuele schade zal worden verhaald op de Klant. b. De aanvragen uit artikel 10a moeten plaatsvinden binnen de vastgestelde termijn: maximaal 2 jaar voor Productgarantie en maximaal 21 dagen voor Productretour. Dit onder vermelding van de reden en het verkregen retour-/garantienummer. Producten worden teruggestuurd binnen 14 dagen na aanvraag, moeten in de tussentijd zorgvuldig worden behandeld door de Klant en mogen niet verder worden gebruikt. De verzendkosten zijn voor rekening van de Klant. c. NightBalance streeft ernaar claims onder retour of garantie binnen 10 werkdagen te controleren en de uitkomst afkeuring of goedkeuring te communiceren. d. NightBalance geeft een garantie van twee jaar op haar Producten. Indien zich binnen de garantieperiode een gebrek voordoet als gevolg van materiaal- of fabricagefouten, dan vervangt of repareert NightBalance het Product. Dat het gebrek zich heeft voorgedaan binnen de garantieperiode wordt bewezen middels de factuur of de pakbon. Deze garantie is niet van toepassing op onderdelen of accessoires van het product die onderhevig zijn aan slijtage. Dit geldt specifiek voor de band, buidel en batterij. De garantie wordt niet verleend als het gebrek is veroorzaakt door verkeerd gebruik, onderhoud, reparatie of wijzigingen van/aan het product, of indien het product is blootgesteld aan excessieve krachten, hoog voltage, vuil, vocht en/of extreme temperatuur. e. Gedurende en na de garantieperiode kan ondersteuning worden verkregen in alle landen waar het product officieel door NightBalance B.V. wordt verkocht. Copyright 2014 NightBalance Consumer Products B.V. Alle rechten voorbehouden. 5

6 f. Separaat aangeschafte software, waarbij geen gebruik is gemaakt van een combinatie-actie, is na activatie uitgesloten van de retourregeling en komt niet in aanmerking voor terugbetaling. Artikel 11. Aansprakelijkheid a. Indien NightBalance op eniger wijze aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. b. NightBalance is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat NightBalance is uitgegaan van door of namens de Klant verstrekte ondeugdelijke, onjuiste en/of onvolledige gegevens. c. NightBalance is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de Klant en NightBalance, dan wel tussen NightBalance en derden. d. NightBalance is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van NightBalance aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan NightBalance toegerekend kunnen worden; redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. e. NightBalance is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. f. Indien NightBalance aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van NightBalance beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. g. De aansprakelijkheid van NightBalance is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval. Artikel 12. Privacy a. De persoons- en betaalgegevens die de Klant aan NightBalance doorgeeft om het Product te bestellen of daar informatie over op te vragen, worden door NightBalance alleen opgeslagen en gebruikt voor het bezorgen en voor het behandelen van retour- en garantiezaken van het bestelde Product, en voor het verlenen van klantondersteuning dan wel het herleiden van producten indien noodzakelijk voor klantveiligheid. b. Het adres zal worden gebruikt om de Klant op de hoogte te houden van de geplaatste bestelling en verzending. Daarnaast zal het adres, na vooraf gegeven goedkeuring (NightBalance hanteert hierbij het opt-in systeem), gebruikt worden om de Klant te informeren over interessante activiteiten, ontwikkelingen en aanbiedingen van NightBalance en het Product. c. NightBalance heeft het recht om persoonsgegevens geanonimiseerd te verwerken voor demografische informatie, analyses en doeleinden. d. Persoonsgegevens zullen nimmer aan derden worden verstrekt, tenzij op laste en directe aanvraag van bevoegde autoriteiten NightBalance gehouden is persoonsgegevens te verstrekken aan deze autoriteiten. Artikel 13. Risico-overgang Copyright 2014 NightBalance Consumer Products B.V. Alle rechten voorbehouden. 6

7 a. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Klant over op het moment waarop zaken uit de macht van NightBalance worden gebracht. b. Bij teruggestuurde Producten, ongeacht reden of hoedanigheid, gaat het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering pas over op NightBalance op het moment dat het Product in het bezit is gekomen van NightBalance en NightBalance heeft geconstateerd dat het Product in goed orde is verzonden en ontvangen. Artikel 14. Vrijwaring a. De Klant vrijwaart NightBalance voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan NightBalance toerekenbaar is. b. De Klant vrijwaart NightBalance voor eventuele aanspraken van derden, die schade lijden in verband met het Product en/of de uitvoering van de overeenkomst, ontstaan doordat NightBalance is uitgegaan van door of namens de Klant verstrekte ondeugdelijke, onjuiste en / of onvolledige gegevens (zoals bedoeld in artikel 11b). c. Indien NightBalance uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Klant gehouden NightBalance zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem/haar in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Klant in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is NightBalance, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van NightBalance en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Klant. Artikel 15. Intellectuele eigendom a. NightBalance behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Dit geldt voor al NightBalance haar Producten zoals ze bij Klanten afgeleverd worden. b. NightBalance heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Klant ter kennis van derden wordt gebracht. Artikel 16. Toepasselijk recht en geschillen a. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij NightBalance partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. b. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. De rechtbank van Den Haag is bevoegd. Artikel 17. Vindplaats en wijziging voorwaarden a. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. b. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met NightBalance. c. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan. Copyright 2014 NightBalance Consumer Products B.V. Alle rechten voorbehouden. 7

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN ARTIKEL 1 Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Brandstof Organic Juices (hierna Brandstof) vermeld onder het kvk nummer:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden AA-Kantoor

Algemene voorwaarden AA-Kantoor artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen AA-Kantoor, hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Renate s Amsterdam (renatesamsterdam.nl)

ALGEMENE VOORWAARDEN Renate s Amsterdam (renatesamsterdam.nl) ALGEMENE VOORWAARDEN Renate s Amsterdam (renatesamsterdam.nl) Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte tussen Renate s Amsterdam (renatesamsterdam.nl), en een Wederpartij

Nadere informatie

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Juncto juridisch advies en training, hierna te noemen: Juncto, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010

Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010 Artikel 1: Algemeen Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010 1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen PC Berkel en een Opdrachtgever waarop PC

Nadere informatie

Loopbaanadviseurs. Artikel 1. Algemeen

Loopbaanadviseurs. Artikel 1. Algemeen Artikel 1. Algemeen Loopbaanadviseurs 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Stehouwer en Vink Loopbaanadviseurs, en een Opdrachtgever waarop Stehouwer

Nadere informatie

6. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of

6. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of Art. 1 Begripsbepaling 1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene Voorwaarden Deze algemene voorwaarden. Opdracht Elke Opdracht door Opdrachtgever verleend. Hieronder mede verstaan

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Maatschap voor ontwikkeling van hotelzorg en zorghotels Noordeinde 61 KvK BR Zevenhuizen BTW

Algemene Voorwaarden. Maatschap voor ontwikkeling van hotelzorg en zorghotels Noordeinde 61 KvK BR Zevenhuizen BTW Algemene Voorwaarden Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen, hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze

Nadere informatie

Artikel 1 algemeen Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

Artikel 1 algemeen Artikel 2 Offertes en aanbiedingen Algemene voorwaarden Artikel 1 algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Rootjes Management en Advies, hierna te noemen: Gebruiker, en een op

Nadere informatie

2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop% of andere voorwaarden van Cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop% of andere voorwaarden van Cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Inhoudsopgave: Artikel 1 Algemeen Artikel 2 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst Artikel 3 Overmacht Artikel 4 Betaling en incassokosten Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Gerrit computers. 1. Deze voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten tussen Gerrit computers en de klant.

Algemene Voorwaarden Gerrit computers. 1. Deze voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten tussen Gerrit computers en de klant. Algemene Voorwaarden Gerrit computers Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten tussen Gerrit computers en de klant. 2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen geldig

Nadere informatie

Artikel 2. Contractduur; uitvoeringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

Artikel 2. Contractduur; uitvoeringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen REFQ B.V., ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer

Nadere informatie

Offertes en aanbiedingen

Offertes en aanbiedingen artikel 1. Algemeen artikel 2. Offertes en aanbiedingen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Valebe Consultancy, gevestigd aan de Quadriviumlaan

Nadere informatie

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever.

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever. Algemene voorwaarden Snelontruiming.nl 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever. 2. Alle offertes en aanbiedingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Bedach V.O.F. zakelijke markt

Algemene voorwaarden Bedach V.O.F. zakelijke markt Algemene voorwaarden Bedach V.O.F. zakelijke markt Artikel 1 Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Bedach V.O.F. (hierna te noemen: Bedach

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHUTZ-ICT

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHUTZ-ICT artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Schutz-ICT, hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst, tussen Alex van der Werf, hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Mobiliteitsvisie.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Mobiliteitsvisie. ALGEMENE VOORWAARDEN MOBILITEITSVISIE Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Mobiliteitsvisie. Naast Mobiliteitsvisie kunnen tevens alle personen die op enigerlei wijze aan

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere reisovereenkomst, aanbieding, offerte en andersoortige overeenkomst tussen Motorsafaris BV KvK nummer 61082333,

Nadere informatie

artikel 1. Algemeen artikel 2 Offertes en aanbiedingen

artikel 1. Algemeen artikel 2 Offertes en aanbiedingen artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Het Subsidiehuis en een Opdrachtgever waarop deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard,

Nadere informatie

2014 Algemene voorwaarden - App4Us

2014 Algemene voorwaarden - App4Us Artikel 1: Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen App4Us en een Opdrachtgever waarop App4Us deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MAX4U B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN MAX4U B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN MAX4U B.V. artikel 1. Algemeen 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Max4U B.V., hierna te noemen: Max4U is gevestigd te Zoetermeer en houdt kantoor aan (2718

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SITE42 WEBDESIGN

ALGEMENE VOORWAARDEN SITE42 WEBDESIGN artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen SITE42 WEBDESIGN, hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze

Nadere informatie

Hieronder staan de Algemene Voorwaarden van Wake n Walk Vierdaagseslaapplaats. Wanneer er onduidelijkheden of vragen zijn, kunt u altijd en.

Hieronder staan de Algemene Voorwaarden van Wake n Walk Vierdaagseslaapplaats. Wanneer er onduidelijkheden of vragen zijn, kunt u altijd  en. Geachte Gast, Hieronder staan de Algemene Voorwaarden van Wake n Walk Vierdaagseslaapplaats. Wanneer er onduidelijkheden of vragen zijn, kunt u altijd e-mailen. Met vriendelijke groet, Jur Jacobs CONTRACTVOORWAARDEN

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DGL Juridisch Advies

Algemene Voorwaarden DGL Juridisch Advies 1 Algemene Voorwaarden DGL Juridisch Advies Artikel 1 Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen DGL Juridisch Advies, hierna te noemen: Opdrachtnemer,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PENNOCK & POSTEMA

ALGEMENE VOORWAARDEN PENNOCK & POSTEMA Artikel 1 Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Pennock & Postema en Klant waarop Pennock & Postema deze voorwaarden van toepassing heeft

Nadere informatie

artikel 2 Offertes en aanbiedingen

artikel 2 Offertes en aanbiedingen Algemene voorwaarden Artikel 1 Algemeen 1.1 Bij de toepassing van deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. BudgetSolarPlus: leverancier van producten, adviezen, materialen en diensten b. Koper:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van invloedopgedrag.nl Ruud van Breda Toegepaste Gedragswetenschappen

Algemene Voorwaarden van invloedopgedrag.nl Ruud van Breda Toegepaste Gedragswetenschappen Algemene Voorwaarden van invloedopgedrag.nl Gedragswetenschappen Artikel 1 Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Gedragswetenschappen en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden RunnersHigh voor Projectmanagement en Marketing en communicatie opdrachten.

Algemene Voorwaarden RunnersHigh voor Projectmanagement en Marketing en communicatie opdrachten. Algemene Voorwaarden RunnersHigh voor Projectmanagement en Marketing en communicatie opdrachten. Artikel 1 Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst

Nadere informatie

Beeld, tekst & webdesign: compleet!

Beeld, tekst & webdesign: compleet! Heemskerk Multimedia Beeld, tekst & webdesign: compleet! Algemene Voorwaarden Heemskerk Multimedia KvK-nummer: 60415703 Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden gelden de volgende definities:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden InnoDoctors per 19-mei-2011. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene voorwaarden InnoDoctors per 19-mei-2011. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene voorwaarden InnoDoctors per 19-mei-2011 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: InnoDoctors: sterrenstraat 58, 7521ZP, Enschede, K.v.K. Nr. 52643794 Opdrachtgever:

Nadere informatie

1. Alle offertes en aanbiedingen van Gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.

1. Alle offertes en aanbiedingen van Gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Algemene voorwaarden artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen AlbumScans.nl, hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

3. De toepasselijkheid van inkoop of andere voorwaarden van Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. De toepasselijkheid van inkoop of andere voorwaarden van Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. I. Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Bezwaarportaal B.V., gevestigd aan de Dokter van Lookeren Campagneweg 7 te Zwolle, ingeschreven

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Energielabelburo.nl, hierna te noemen: Opdrachtnemer, en een Opdrachtgever waarop Opdrachtnemer

Nadere informatie

Vinderz Online Marketing : Vinderz Online Marketing, gevestigd te Bunderriet 29, 9746PZ Groningen

Vinderz Online Marketing : Vinderz Online Marketing, gevestigd te Bunderriet 29, 9746PZ Groningen Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Vinderz Online Marketing : Vinderz Online Marketing, gevestigd te Bunderriet 29, 9746PZ Groningen KVK nummer: 67197183 Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Essiej s Webdesign

Algemene Voorwaarden Essiej s Webdesign Algemene Voorwaarden Essiej s Webdesign Artikel 1 Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Essiej s Webdesign, hierna te noemen: Opdrachtnemer,

Nadere informatie

PHYTO HEALTH PHARMA BV - ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN

PHYTO HEALTH PHARMA BV - ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Phyto Health Pharma BV, hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop Gebruiker

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thoonen Juridisch Advies

Algemene Voorwaarden Thoonen Juridisch Advies Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave Artikel 1: Definities... 1 Artikel 2: Algemeen... 1 Artikel 3: Offertes en aanbiedingen... 2 Artikel 4: Doel van de opdrachtverlening... 2 Artikel 5: (Concept)Adviezen...

Nadere informatie

artikel 1. Algemeen artikel 2. Offertes en aanbiedingen

artikel 1. Algemeen artikel 2. Offertes en aanbiedingen artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Consumers Collective B.V., hierna te noemen: het collectief, en een deelnemer, hierna te

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MUZIEKCADEAUTJES

ALGEMENE VOORWAARDEN MUZIEKCADEAUTJES ALGEMENE VOORWAARDEN MUZIEKCADEAUTJES Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Muziekcadeautjes hierna te noemen: Gebruiker, en een

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AVIVAS ADVISEURS

ALGEMENE VOORWAARDEN AVIVAS ADVISEURS ALGEMENE VOORWAARDEN AVIVAS ADVISEURS DEFINITIES In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Avivas Adviseurs: V.O.F. Avivas Adviseurs, Irisstraat 66, 7531 CW Enschede, geregistreerd bij de Kamer

Nadere informatie

/ Algemene Voorwaarden / Benjamins Opleiding en Advies

/ Algemene Voorwaarden / Benjamins Opleiding en Advies / Algemene Voorwaarden / Benjamins Opleiding en Advies /Artikel 1 Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Benjamins Opleiding en Advies, hierna

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN CONSUMENTEN Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Home Design, hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Drs. Beate Hering E beate.hering@succesinduitsland.nl I www.succesinduitsland.nl M 06 44 69 00 37 Algemene Voorwaarden Artikel 1 Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden artikel 1. Algemeen artikel 2 Offertes en aanbiedingen artikel 3 Contractsduur; uitvoeringstermijnen,

Algemene Voorwaarden artikel 1. Algemeen artikel 2 Offertes en aanbiedingen artikel 3 Contractsduur; uitvoeringstermijnen, artikel 1. Algemeen 1. Agri inter incasso B.V. te Nieuwkoop, tevens handelend onder Ai2 en EKTservice als dan wel via de websites www.ai2.nl, www.incasso-online.net, www.ektservice.nl, en www.klokvoorverkoop.nl,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Werkenindechemie.nl

Algemene voorwaarden Werkenindechemie.nl Algemene voorwaarden Werkenindechemie.nl Artikel 1. Algemeen 1.1 - Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Werkenindechemie.nl, hierna te noemen: Gebruiker,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ROLLZ INTERNATIONAL BV

ALGEMENE VOORWAARDEN ROLLZ INTERNATIONAL BV ALGEMENE VOORWAARDEN ROLLZ INTERNATIONAL BV artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Rollz International, hierna te noemen: Rollz,

Nadere informatie

Datum 12-3-2015 pagina 1 van 5 Algemene voorwaarden

Datum 12-3-2015 pagina 1 van 5 Algemene voorwaarden Datum 12-3-2015 pagina 1 van 5 Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN CONSUMENTEN Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Van Leeuwen Training & Coaching hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop Gebruiker

Nadere informatie

PC SQUARE HELPDESK ALGEMENE VOORWAARDEN

PC SQUARE HELPDESK ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere dienst, aanbieding, offerte en overeenkomst tussen PC Square, hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN V.O.F. DuraCert

ALGEMENE VOORWAARDEN V.O.F. DuraCert artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen V.O.F. DuraCert en een Opdrachtgever waarop V.O.F. DuraCert deze voorwaarden van toepassing

Nadere informatie

Algemene voorwaarden WE-R Agency

Algemene voorwaarden WE-R Agency cursussen. artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen WE-R Agency, en een Cursist waarop WE-R Agency deze voorwaarden van toepassing

Nadere informatie

Junostraat 6, 2516 BR Den Haag, Tel: 070-3310883, www.24people.nl, KvK 57593280

Junostraat 6, 2516 BR Den Haag, Tel: 070-3310883, www.24people.nl, KvK 57593280 Algemene Voorwaarden van 24PEOPLE Holding B.V., gevestigd in Den Haag. Artikel 1 Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen 24PEOPLE, hierna te

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN artikel artikel ALGEMEEN Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Meander Media en een opdrachtgever waarop Meander Media deze voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN CONSUMENTEN Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen T.S.Sport Beheer BV, hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze

Nadere informatie

3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Gebruiker en zijn directie.

3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Gebruiker en zijn directie. Algemene voorwaarden TribeVibe 2012 B2B artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen TribeVibe, hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij

Nadere informatie

artikel 1. Algemeen artikel 2 Offertes en aanbiedingen

artikel 1. Algemeen artikel 2 Offertes en aanbiedingen artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Bakkum Financiële Dienstverlening hierna te noemen: B.F.D., en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN CONSUMENTEN Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Onder de zon, hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

Definities In deze bepalingen wordt onder Groenruil.nl bedoeld de eigenaar en exploitant van de website van Groenruil.nl.

Definities In deze bepalingen wordt onder Groenruil.nl bedoeld de eigenaar en exploitant van de website van Groenruil.nl. Algemene Voorwaarden Groenruil.nl Definities In deze bepalingen wordt onder Groenruil.nl bedoeld de eigenaar en exploitant van de website van Groenruil.nl. Gebruiker De natuurlijke of rechtspersoon met

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Werksaam, hierna te noemen: "Gebruiker", en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN JULIMAGO

ALGEMENE VOORWAARDEN JULIMAGO Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Julimago (verzwaringsdeken.com), hierna te noemen: JULIMAGO, en een Wederpartij waarop JULIMAGO

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MIRANDUM

ALGEMENE VOORWAARDEN MIRANDUM artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Mirandum, hierna te noemen: Mirandum, en een Wederpartij waarop Mirandum deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1. Algemeen Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

Algemene voorwaarden Artikel 1. Algemeen Artikel 2 Offertes en aanbiedingen Algemene voorwaarden Artikel 1. Algemeen 1.Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Naturalclinic media, en een Wederpartij waarop Natural-clinic media

Nadere informatie

Algemene leverings-, betalings- en uitvoeringsvoorwaarden zijn van toepassing op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en MEER over Cijfers.

Algemene leverings-, betalings- en uitvoeringsvoorwaarden zijn van toepassing op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en MEER over Cijfers. ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene leverings-, betalings- en uitvoeringsvoorwaarden zijn van toepassing op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en MEER over Cijfers. MEER over Cijfers, hierna te noemen

Nadere informatie

Elfcoaching & Training Algemene voorwaarden

Elfcoaching & Training Algemene voorwaarden artikel 1. Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Elfcoaching & Training, hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. IntenZ Burgemeester v Kempenstraat 19 5971 AA Grubbenvorst Tel: 06 23 55 21 98 KvK: 51200562

Algemene Voorwaarden. IntenZ Burgemeester v Kempenstraat 19 5971 AA Grubbenvorst Tel: 06 23 55 21 98 KvK: 51200562 Algemene Voorwaarden. IntenZ Burgemeester v Kempenstraat 19 5971 AA Grubbenvorst Tel: 06 23 55 21 98 KvK: 51200562 Artikel 1: Algemeen. 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte

Nadere informatie

Artikel 1. Algemeen Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

Artikel 1. Algemeen Artikel 2 Offertes en aanbiedingen Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Avecura Holding CV en een Wederpartij voor zover van deze voorwaarden niet door partijen

Nadere informatie

Artikel 1. Algemeen Artikel 3 Contractsduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

Artikel 1. Algemeen Artikel 3 Contractsduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen SASTO SPORTS hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Algemeen Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Algemeen Artikel 2 Offertes en aanbiedingen Algemene Voorwaarden Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Schilt Publishing / Lux Photo Gallery en een Wederpartij waarop Schilt

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSHOP VSS

ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSHOP VSS Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, levering en overeenkomst tussen de VSS - Vereniging van Speciale Schapenrassen -, hierna te noemen: VSS, en een

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Marselius Consultancy

Algemene voorwaarden Marselius Consultancy Algemene voorwaarden Marselius Consultancy Artikel 1: Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte en overeenkomst tussen Marselius Consultancy en een Opdrachtgever waarop Marselius

Nadere informatie

1.2 De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met WVA, waarvoor bij de uitvoering van de werkzaamheden derden worden betrokken.

1.2 De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met WVA, waarvoor bij de uitvoering van de werkzaamheden derden worden betrokken. 1 Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en werkzaamheden tussen Wim Visser Automatiseringen, hierna te noemen WVA, en Opdrachtgever, hierna te noemen Klant. 1.2

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN GROENE HART BIJLES

ALGEMENE VOORWAARDEN GROENE HART BIJLES artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Groene Hart Bijles, hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DISOLUT VOOR LEVERING AAN CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN DISOLUT VOOR LEVERING AAN CONSUMENTEN Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen DISOLUT, hierna te noemen: DISOLUT, en een Wederpartij waarop DISOLUT deze voorwaarden van

Nadere informatie

Lid 1.3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Crossmedia Club B.V. en zijn directie.

Lid 1.3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Crossmedia Club B.V. en zijn directie. artikel 1. Algemeen Lid 1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Crossmedia Club B.V. en een Wederpartij waarop Crossmedia Club B.V. deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden YourPerspective Consulting B.V.

Algemene voorwaarden YourPerspective Consulting B.V. Algemene voorwaarden YourPerspective Consulting B.V. Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, overeenkomst en dienstverlening tussen YourPerspective Consulting

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ABR Kantoorinrichting te Rijswijk

Algemene voorwaarden ABR Kantoorinrichting te Rijswijk Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen ABR Kantoorinrichting, hierna te noemen: ABR, en een Wederpartij waarop ABR deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Soopl, hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden IKONEM ICT

Algemene Voorwaarden IKONEM ICT Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen IKONEM ICT, hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen AdministratiekantoorEB, hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN. artikel 1 Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN. artikel 1 Algemeen artikel 1 Algemeen 1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen VP Design hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

Kwaliteit is nooit een toevalligheid; het is altijd het resultaat van intelligente vasthoudendheid.

Kwaliteit is nooit een toevalligheid; het is altijd het resultaat van intelligente vasthoudendheid. Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Installatiebedrijf 2 Install, hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop Gebruiker

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1: Algemeen. Artikel 2: Offertes en aanbiedingen

Algemene Voorwaarden. Artikel 1: Algemeen. Artikel 2: Offertes en aanbiedingen Algemene Voorwaarden Artikel 1: Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Pure Authentique, hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop

Nadere informatie

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. artikel 1 Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en opdrachtbevestiging tussen Plattekledingfotografie, hierna te noemen: Opdrachtnemer, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN voor dienstverlening

ALGEMENE VOORWAARDEN voor dienstverlening ALGEMENE VOORWAARDEN voor dienstverlening artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Studio dinsdag, hierna te noemen: Gebruiker, en

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. ALGEMENE VOORWAARDEN Japsen Online Marketing Prof. Kamerlingh Onneslaan 84B1, 3112 VJ Schiedam hierna te noemen: Opdrachtnemer Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende

Nadere informatie

LEVERINGSVOORWAARDEN WEBWINKEL AI-OPENER

LEVERINGSVOORWAARDEN WEBWINKEL AI-OPENER Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Ai-opener, hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij die via de Ai-opener webwinkel

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DIJKMAN ENERGY SYSTEMS GEVESTIGD TE DALFSEN Artikel 1. Algemeen

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DIJKMAN ENERGY SYSTEMS GEVESTIGD TE DALFSEN Artikel 1. Algemeen ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DIJKMAN ENERGY SYSTEMS GEVESTIGD TE DALFSEN Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen IK Kleur-Styling, Personal Styling Coach te Almere, hierna te noemen:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland.

Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland. Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland. artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING 7. Indien De Wereldboom niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat De Wereldboom in enigerlei mate het recht

Nadere informatie

Artikel 3 Contractsduur, uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst, prijsverhoging

Artikel 3 Contractsduur, uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst, prijsverhoging Algemene Voorwaarden Artikel 1 Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Saskia Smit - (Online) communicatie en marketing, hierna te noemen:

Nadere informatie

Artikel 1. Algemeen. Artikel 3 Contractsduur; uitvoeringstermijnen, risicoovergang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

Artikel 1. Algemeen. Artikel 3 Contractsduur; uitvoeringstermijnen, risicoovergang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging VE Vastgoed Artikel 1. Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen VE Projects, hierna te noemen: Opdrachtnemer, en een Opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 2 Offertes en aanbiedingen Artikel 1. Algemeen Artikel 3 Contractsduur; leveringstermijnen,

Algemene voorwaarden Artikel 2 Offertes en aanbiedingen Artikel 1. Algemeen Artikel 3 Contractsduur; leveringstermijnen, Algemene voorwaarden EBOOKUITGEVERIJ is een onderdeel van Stichting ODINS. De Stichting is voor alle zakelijke en financiële transacties verantwoordelijk. Stichting ODINS Postadres: Lodewijkstraat 45 9724

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden WIJNVANDEBOER B.V. Algemeen

Algemene Voorwaarden WIJNVANDEBOER B.V. Algemeen Algemene Voorwaarden WIJNVANDEBOER B.V. Algemeen 1. Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen WIJNVANDEBOER B.V.. (hierna te noemen WvdB) en een koper, zijn de navolgende leverings- en betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Olthof-kunststofkozijnen

Algemene voorwaarden Olthof-kunststofkozijnen Algemene voorwaarden Olthof-kunststofkozijnen 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 In deze algemene voorwaarden voor dienstverlening, verkoop en levering, verder: Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Olthof-kuststofkozijnen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Regelink Ecologisch onderzoek Versie: 20070208

Algemene voorwaarden Regelink Ecologisch onderzoek Versie: 20070208 Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Regelink Ecologisch onderzoek, en een Wederpartij waarop Regelink Ecologisch onderzoek deze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden - Internet Projectbureau

Algemene Voorwaarden - Internet Projectbureau Algemene Voorwaarden - Internet Projectbureau Artikel 1: Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Internet Projectbureau hierna te noemen: Gebruiker,

Nadere informatie