Tel Fax wbw personeelsdiensten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tel. 0485-33 66 33 Fax 0485-33 66 34 info@wbwbv.nl www.wbwbv.nl. wbw personeelsdiensten"

Transcriptie

1 Hoogveld 18 e 5431 W C ijk Postbs 293 e 543 AG C ijk Tel Fax e AB-AMRO : e I BA : L28 ABA G-Rekening : e I BA : L31 ABA : (,/) 1: > 1: r::q 1:.. 1: 1:. :::1 r::q 1: 1:. 1:.. r::q ALGMVOORWAARD wbw personeelsdiensten Op onze dienstenen/of leveringen zijn van toepassing de gemene voorwaarden zos gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel U knt de gemene voorwaarden raadplegen op en zij worden op verzoek kosteloos toegezonden. BTW nmmer L B1 I Loonheffingsnmmer L1

2 Hoogveld 18 e 5431 W C ijk Postbs 293 e 543 AG C ijk Tel Fax e AB-AMRO e I BA L28 ABA G-Rekening e I BA L31 ABA PRSOLSOlST B:V: > IHOUDSOPGAV Algemene Voorwaarden voor het ter beshikking stellen van itzendkrahten en arbeidsbemiddeling van de ederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (BBU ). HOOFDSTUK 1 ALGM BPALIG 1. Definities 5 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 6 3. Wijze van fatrering 7 4. Betingsvoorwaarden 8 5. Ontbinding 9 6. Aansprakelijkheid 1 7. Overmaht Geshillen 11 HOOFDSTUK 2 VOORWAARD VOOR HT TR BSCHIKKIG STLL VA UITZDKRACHT 9. Het inlenen van itzendkrahten (Ur) beloning en overige vergoedingen van de itzendkraht Inhod van de overeenkomst en opzegtermijnen Aangaan rehtstreekse arbeidsverhoding door inlener met de itzendkraht Seletie van itzendkrahten Zorgverplihting inlener en vrijwaring jegens de itzendonderneming Identifiatie en persoonsgegeven Ato van de zaak en bedrijfssliting 16 HOOFDSTUK 3 VOORWAARD VOOR ARBIDSBMIDDLIG 17. Toepasselijkheid gemene bepingen Honorarim en inhod van de arbeidsbemiddelingovereenkomst Aangaan arbeidsverhoding door opdrahtgever met de werkzoekende Seletie van werkzoekende 18 HOOFDSTUK 4 VOORWAARD VOOR PAYROLL 21. Toepasselijkheid hoofdstk 1 en Fatratie Aanvllende arbeidsvoorwaarden Aangaan en beëindiging van de inleenovereenkomst 2 Op onze dienstenen/of leveringen zijn van toepassing de gemene voorwaarden zos gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel U knt de gemene voorwaarden raadplegen op en zij worden op verzoek kosteloos toegezonden. BTW nmmer L I Loonheffingsnmmer L1

3 Hoogveld 18 e 5431 W C ijk Postbs 293 e 543 AG C ijk Tel Fax e AB-AMRO e I BA L28 ABA G-Rekening e I BA L31 ABA PRSOLSOlST B:V: > HOOFDSTUK 1 ALGM BPALIG ARTIKL 1 DFIITIS In deze gemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Uitzendonderneming: iedere natrlijke of rehtspersoon die in het kader van de itoefeninç van beroep of bedrijf aan een in lener itzendkrahten ter beshikking stelt voor het verrihten van werkzaamheden ten behoeve van deze inlener. 2. Uitzendkraht: iedere natrlijke persoon die door tssenkomst van een itzendonderneming werkzaamheden verriht of gaat verrihten ten behoeve van een inlener. 3. lnlener: iedere natrlijke of rehtspersoon die zih door tssenkomst van een itzendonderneming voorziet van itzendkrahten. 4. lnleenovereenkomst: de overeenkomst tssen een itzendonderneming en een inlener op basis waarvan een itzendkraht ten behoeve van die in lener door tssenkomst van die itzendonderneming werkzaamheden z verrihten. 5. lnlenerstarief: het bedrag per r dat de inlener aan de itzendonderneming vershldigd i voor de terbeshikkingstelling van de itzendkraht. 6. Uitzendovereenkomst de arbeidsovereenkomst waarbij de itzendkraht door de itzendon derneming ter beshikking wordt gesteld aan een in lener om krahtens een door deze met de itzendonderneming gesloten inleenovereenkomst arbeid te verrihten onder toeziht en leiding van die inlener. 7. Arbeidsbemiddelingsonderneming: iedere natrlijke of rehtspersoon die ten behoeve van een werkgever, een werkzoekende, dan wel beiden, behlpzaam is bij het zoeken van arbeidskrahten ondersheidenlijk arbeidsgelegenheid, waarbij de totstandkoming van een arbeidsovereenkomst naar brgerlijk reht dan wel een aanstelling tot ambtenaar wordt beoogd. 8. Opdrahtgever: iedere natrlijke of rehtspersoon die gebrik maakt van de diensten van een arbeidsbemiddelingsonderneming. 9. Arbeidsbemiddelingsovereenkomst: de overeenkomst tssen een arbeidsbemiddelingsonderneming en een opdrahtgever en lof een werkzoekende tot het verrihten van de onder genoemde diensten. Op onze dienstenen/of leveringen zijn van toepassing de gemene voorwaarden zos gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel U knt de gemene voorwaarden raadplegen op en zij worden op verzoek kosteloos toegezonden. BTW nmmer L I Loonheffingsnmmer L1

4 e Hoogveld 18 e 5431 W Cijk e Postbs 293 e 543 AG C ijk Tel e Fax e AB-AMRO e I BA L28 ABA G-Rekening e I BA L31 ABA PRSOLSOlST B.V. : V (ij V) : > : : o :..: V : :.t::: ;:) a:i : :. :.. o 1. Payrollonderneming : iedere natrlijke of rehtspersoon die in het kader van de itoefening van beroep of bedrijf aan een in lener werknemers ter beshikking stelt voor het verrihten van werkzaamheden ten behoeve van deze in lener. Oe werving van de werknemer komt tot stand door de in lener, niet door de payrollonderneming. 11. Payrollovereenkomst de arbeidsovereenkomst waarbij de werknemer door de payrollonderneming (werkgever) ter beshikking wordt gesteld aan een inlener om krahtens een door deze met de payrollonderneming gesloten in leenovereenkomst arbeid te verrihten onder toeziht en leiding van die inlener. De payrollovereenkomst komt tot stand na werving van de werknemer door de inlener, niet door de payrollonderneming. 12. Payrollen : het door een werkgever ter beshikking stellen van een werknemer aan een inlener krahtens een payrollovereenkomst s bedoeld onder BBU-ao : de ao voor itzendkrahten die geldt voor itzendondernemingen die s lid zijn aangesloten bij de ederlandse Bond vanbemiddelings- en Uitzendondernemingen (BBU). 14. Waar in deze gemene voorwaarden gesproken wordt over itzendkrahten, wordt bedoeld : mannelijke en vrowelijke itzendkrahten en waar gesproken wordt over hem en/of hij. wordt bedoeld : hem/haar of hij/zij. ARTIKL 2 TOPASSLIJKHID VA DZ VOORWAARO 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding van de itzendonderneming aan, en op iedere inleenovereenkomst tssen de itzendonderneming en een in lener waarop de itzendonderneming deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, smede op de daarit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard dan ook tssen de itzendonderneming en een inlener, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen nadrkkelijk shriftelijk is afgeweken. 2. De inlener met wie eenma op deze voorwaarden werd geontrateerd, wordt geaht stilzwijgend met de toepasselijkheid daarvan op een later met de itzendonderneming gesloten inleenovereenkomst in te stemmen. 3. Alle aanbiedingen, ongeaht de wijze waarop deze zijn gedaan, zijn vrijblijvend. 4. Oe itzendonderneming is niet gebonden aan gemene voorwaarden van de inlener voor zover die afwijken van deze voorwaarden. 5. Als enige beping it deze voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, zllen de overige bepingen van deze voorwaarden volledig van kraht blijven en zllen partijen in overleg treden teneinde niewe bepingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde beping in aht z worden genomen. Op onze dienstenen/of leveringen zijn van toepassing de gemene voorwaarden zos gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel U knt de gemene voorwaarden raadplegen op en zij worden op verzoek kosteloos toegezonden. BTW nmmer L B1 I Loonheffingsnmmer L1

5 Hoogveld 18 e 5431 W C ijk Postbs 293 e 543 AG C ijk Tel e AB-AMRO Fax e I BA L28 ABA G-Rekening e I BA L31 ABA PRSOLSOlST B:V: > ARTIKL3 WIJZ VA FACTURRIG 1. De fatren van de itzendonderneming zijn, tenzij anders afgesproken, mede gebaseerd o de ingevlde en door de inlener voor akkoord bevonden tijdverantwoording. 2. De inlener is verantwoordelijk voor de jiste, tijdige en volledige inv lling en aeordering van de tijdverantwoording. De aeordering vindt plaats via (digite) ondertekening van de tijdverantwoording tenzij anders overeengekomen. 3. Bij vershil tssen de bij de itzendonderneming ingeleverde tijdverantwoording en de door de inlener behoden gegevens daarvan geldt de bij de itzendonderneming ingeleverde tijdverantwoording s jist, tenzij de in lener het tegendeel aantoont. 4. Als de itzendkraht de gegevens van de tijdverantwoording betwist, kan de itzendonderneming het aant gewerkte ren en overige kosten fatreren volgens de opgave van de itzendkraht. tenzij de in lener aantoont dat de tijdverantwoording orret is. 5. Als de inlener niet aan het gestelde in lid 2 van dit artikel voldoet. kan de itzendonderneming besliten om de inlener te fatreren op basis van de bij haar bekende feiten en omstandigheden. De itzendonderneming gaat hiertoe niet over zolang er geen redelijk overleg daaromtrent met de inlener heeft plaatsgevonden. 6. De inlener draagt er zorg voor dat de fatren van de itzendonderneming zonder enige inhoding, korting of verrekening binnen 14 dagen na fatrdatm zijn betad. 7. Tariefwijzigingen tengevolge van ao-verplihtingen en wijzigingen in of tengevolge van wet- en regelgeving zos fise en soie wet- en regelgeving, worden met ingang van he tijdstip van die wijzigingen aan de in lener doorberekend en zijn dienovereenkomstig door de inlener vershldigd, ook s deze wijzigingen zih voordoen tijdens de dr van een inleenovereenkomst. 8. Uitslitend indien de itzendonderneming beshikt over een G-rekening of er een vrijwaringsrekening bestaat ten behoeve van zijn depot. kan de inlener de itzendonderneming verzoeken om in overleg treden over de mogelijkheid dat de inlener een perentage van het gefatreerde bedrag op de betreffende rekening stort, smede over de hoogte van het perentage. Alleen bij bereikte overeenstemming kan van voornoemde mogelijkheid gebri worden gemaakt Op onze dienstenen/of leveringen zijn van toepassing de gemene voorwaarden zos gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel U knt de gemene voorwaarden raadplegen op en zij worden op verzoek kosteloos toegezonden. BTW nmmer L I Loonheffingsnmmer L1

6 Hoogveld 18 e 5431 W C ijk Postbs 293 e 543 AG C ijk Tel e AB-AMRO Fax e I BA L28 ABA G-Rekening e I BA L31 ABA PRSOLSOlST B:V: > ARTIKL 4 BTALIGSVOORWAARD 1. Uitslitend rehtstreekse betingen aan de itzendonderneming werken voor de inlener bevrijdend. 2. Rehtstreekse beting, dan wel verstrekking van voorshotten doordeinlener aan de itzendkraht zijn niet toegestaan, ongeaht de reden waarom of de wijze waarop zlks geshiedt. Dergelijke betingen en verstrekkingen regarderen de itzendonderneming niet en leveren geen grond op voor enige shldaflossing of verrekening. 3. Als de inlener een fatr betwist, z dit binnen aht dagen na verzenddatm van de betreffende fatr shriftelijk door de in lener aan de itzendonderneming kenbaar worden gemaakt, op straffe van verv van het reht op betwisting. en betwisting van de fatr short de betingsverplihti ng van de inlener niet op. 4. Bij niet, niet tijdige of niet volledige beting door de inlener van enig door hem vershldigd bedrag, is hij met ingang van de vervdatm van de betreffende fatr van rehtswege in verzim. Vanaf dat moment is de in lener tevens een vertragingsrente van 1 o/o per maand, een gedeelte van een maand voor een hele maand rekenende, over het brto fatrbedrag aan de itzendonderneming vershldigd. 5. Alle kosten, zowel in s biten rehte, de kosten van rehtskndige bijstand daaronder begrepen, die de itzendonderneming moet maken ten gevolge van het niet nakomen van de betingsverplihtingen door de inlener, zijn voor rekening van de inlener. De bitengerehtelijke inassokosten van de itzendonderneming, te berekenen over het te inasseren bedrag, worden met een minimm van 5, vastgesteld op ten minste 15% van de hoofdsom. Op onze dienstenen/of leveringen zijn van toepassing de gemene voorwaarden zos gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel U knt de gemene voorwaarden raadplegen op en zij worden op verzoek kosteloos toegezonden. BTW nmmer L I Loonheffingsnmmer L1

7 Hoogveld 18 e 5431 W C ijk Postbs 293 e 543 AG C ijk Tel e AB-AMRO Fax e I BA L28 ABA G-Rekening e I BA L31 ABA PRSOLSOlST B:V: > ARTIKL 5 OTBIDIG 1. Als een partij in gebreke blijft aan zijn verplihtingen it de inleenovereenkomst te voldoen, is de andere partij -naast hetgeen in de inleenovereenkomst is bepad- gerehtigd de inleenovereenkomst door middel van een aangetekend shrijven bitengerehtelijk te ontbinden. De ontbinding z pas plaatsvinden nadat de in gebreke gestelde partij shriftelij op de hoogte is gesteld van de ingebrekestelling en hem een redelijke termijn is geboden om de ernstige tekortkoming te ziveren. 2. Voorts is de ene partij gerehtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling z zijn vereist, biten rehte de inleenovereenkomst door middel van een aangetekend shrijven met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden s: a. de andere partij (voorlopige) srséane van beting aanvraagt of hem (voorlopige) srséane van beting wordt verleend; b. de andere partij zijn eigen faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard ;. de onderneming van de andere partij wordt geliqideerd; d. de andere partij zijn hidige onderneming staakt; e. biten toedoen van de ene partij op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd, dan wel indien de andere partij anderszins niet lang in staat moet worden geaht de verplihtingen it de lnleenovereenkomst na te knnen komen. 3. Als de inlener op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter itvoering van de inleenovereenkomst had ontvangen, kan hij de inleenovereenkomst slehts gedeeltelijk ontbinden en wel itslitend voor dat gedeelte, dat door of namens de itzendonderneming nog niet is itgevoerd. 4. Bedragen die de itzendonderneming vóór de ontbinding aan de inlener heeft gefatreerd in verband met hetgeen zij reeds ter itvoering van de inleenovereenkomst heeft gepresteerd, blijven onverminderd door inlener aan haar vershldigd en worden op het moment van de ontbinding diret opeisbaar. 5. Als de inlener, na ter zake in gebreke te zijn gesteld, enige verplihting voortvloeiende it d1 inleenovereenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, is de itzendonderneming gerehtigd haar verplihtingen jegens de inlener op te shorten zonder daardoor tot enige shadevergoeding jegensdeinlener gehoden te zijn, dan wel z de inlener de itzendonderneming finaniële zekerheid vershaffen door middel van een voorshot of (bank) garantie. De omvang van het voorshot of de (bank) garantie staat in verhoding tot de verplihtingen van de inlener volgens de inleenovereenkomst. Voorgaande geldt ook in de onder lid 2 van dit artikel bedoelde omstandigheden. 6. Als, naar het oordeel van de itzendonderneming, er gerede twijfels bestaan omtrent de finaniële positie van de inlener, z de inlener de itzendonderneming op diens verzoek de finaniële zekerheid vershaffen s in lid 5 genoemd. Op onze dienstenen/of leveringen zijn van toepassing de gemene voorwaarden zos gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel U knt de gemene voorwaarden raadplegen op en zij worden op verzoek kosteloos toegezonden. BTW nmmer L I Loonheffingsnmmer L1

8 Hoogveld 18 e 5431 W C ijk Postbs 293 e 543 AG C ijk Tel e AB-AMRO Fax e I BA L28 ABA G-Rekening e I BA L31 ABA PRSOLSOlST B:V: > ARTIKL 6 AASPRAK LIJKHID 1. Behodens bepingen van dwingend reht, smede met inahtneming van de gemene normen van redelijkheid en billijkheid, is de itzendonderneming niet gehoden tot enige vergoeding van shade van welke aard dan ook, diret of indiret, ontstaan aan de itzendkraht of aan zaken dan wel personen bij of van de inlener of een derde, welke shade is ontstaan s een gevolg van : a. de terbeshikkingstelling van de itzendkraht door de itzendonderneming aan de inlener, ook wanneer moht blijken dat die itzendkraht niet blijkt te voldoen aan de door de inlener aan hem gestelde vereisten; b. eenzijdige opzegging van de itzendovereenkomst door de itzendkraht;. toedoen of naten van de itzendkraht, de inlener zelf of een derde, waaronder begrepen het aangaan van verbintenissen door de itzendkraht. 2. ventele aansprakelijkheid van de itzendonderneming voor enige direte shade is in ieder gev, per gebertenis, beperkt tot 5% van het betreffende gefatreerde dan wel te fatreren bedrag. Voor indirete shade, waaronder gevolgshade, is de itzendonderneming nimmer aansprakelijk. 3. De inlener is verpliht om zorg te dragen voor een afdoende, totadekkende aansprakelijkheidsverzekering voor le direte en indirete shade s bedoeld in lid 1 van dit artikel. 4. In ieder gev dient de inlener de itzendonderneming te vrijwaren tegen eventele vorderingen van de itzendkraht of derden, tot vergoeding van shade s bedoeld in lid 1 van dit artikel geleden door die itzendkraht of derden. 5. De in leden 1 en 2 van dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid komen te vervlen, s er sprake is van opzet of grove shld aan de zijde van de itzendonderneming en/of diens leidinggevend personeel. 6. De itzendonderneming heeft te len tijde het reht, indien en voor zover mogelijk, eventele shade van de inlener ongedaan te maken. Hiertoe wordt tevens gerekend het reht van de itzendonderneming maatregelen te treffen die eventele shade kan voorkomen dan wel beperken. Op onze dienstenen/of leveringen zijn van toepassing de gemene voorwaarden zos gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel U knt de gemene voorwaarden raadplegen op en zij worden op verzoek kosteloos toegezonden. BTW nmmer L I Loonheffingsnmmer L1

9 Hoogveld 18 e 5431 W C ijk Postbs 293 e 543 AG C ijk Tel e AB-AMRO Fax e I BA L28 ABA G-Rekening e I BA L31 ABA PRSOLSOlST B:V: > ARTIKL 7 OVRMACHT 1. In gev van overmaht van de itzendonderneming zllen haar verplihtingen it hoofde van de in leenovereenkomst worden opgeshort, zolang de overmahttoestand voortdrt. Onder overmaht wordt verstaan elke van de wil van de itzendonderneming onafhankelijke omstandigheid, die de nakoming van de inleenovereenkomst blijvend of tijdelijk verhindert en welke noh krahtens wet, noh naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor haar risio behoort te komen. 2. Zodra zih bij de itzendonderneming een overmahttoestand voordoet s in lid 1 van dit artikel bedoeld, z zij daarvan mededeling doen aan de inlener. 3. Voor zover daaronder niet reeds begrepen, wordt onder overmaht tevens verstaan : werkstaking, bedrijfsbezetting, blokkades, embargo, overheidsmaatregelen, oorlog, revoltie en/of enig daaraan gelijk te stellen toestand, stroomstoringen, storingen in elektronishe ommniatielijnen, brand, ontploffing en andere amiteiten, watershade, overstroming, aardbeving en andere natrrampen, smede omvangrijke ziekte van epidemiologishe aard van personeel. 4. Zolang de overmahttoestand voortdrt zllen de verplihtingen van de itzendonderneming zijn opgeshort. Deze opshorting z ehter niet gelden voor verplihtingen waarop de overmaht geen betrekking heeft en reeds voor het intreden van de overmahttoestand zijn ontstaan. 5. Als de overmahttoestand drie maanden heeft gedrd, of zodra vaststaat dat de overmahttoestand langer dan drie maanden z dren, is ieder der partijen gerehtigd de inleenovereenkomst tssentijds te beëindigen zonder inahtneming van enige opzegtermijn. De inlener is ook na zodanige beëindiging van de inleenovereenkomst gehoden de door hem aan de itzendonderneming vershldigde vergoedingen, welke betrekking hebben op de periode vóór de overmahttoestand, aan de itzendonderneming te beten. 6. De itzendonderneming is tijdens de overmahttoestand niet gehoden tot vergoeding van enigerlei shade van of bij de inlener, noh is zij daartoe gehoden na beëindiging van de inleenovereenkomst s in lid 5 van dit artikel bedoeld. ARTIKL 8. GSCHILL 1. Op de inleenovereenkomst is het ederlands reht van toepassing. 2. Ten aanzien van geshillen tssen partijen die verband hoden met de inleenovereenkomst is itslitend de ederlandse rehter bevoegd. 3. Voorzover de berehting van dergelijke geshillen behoort tot de ompetentie ener rehtbank, zllen deze itslitend worden bereht door de rehtbank binnen het arrondissement waarbinnen de itzend-onderneming is gevestigd. Op onze dienstenen/of leveringen zijn van toepassing de gemene voorwaarden zos gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel U knt de gemene voorwaarden raadplegen op en zij worden op verzoek kosteloos toegezonden. BTW nmmer L I Loonheffingsnmmer L1

10 Hoogveld 18 e 5431 W C ijk Postbs 293 e 543 AG C ijk Tel e AB-AMRO Fax e I BA L28 ABA G-Rekening e I BA L31 ABA > HOOFDSTUK 2 VOORWAARD VOOR HT TR BSCHIKKIG STLL VA UITZDKRACHT ARTIKL 9 HT IL VA UITZDKRACHT 1. De itzendovereenkomst wordt aangegaan tssen de itzendkraht en de itzendonderneming. Op de itzendovereenkomst is de BBU-CAO voor Uitzendkrahten van toepassing. Tssen de inlener en de itzendkraht bestaat er geen arbeidsovereenkomst. 2. Bij het terbeshikkingstellen van de itzendkraht door de itzendonderneming aan de in lener, werkt de itzendkraht feitelijk onder leiding en toeziht van de inlener. De in lener neemt daarbij dezelfde zorgvldigheid in aht s tegenover zijn eigen werknemers. De itzendonderneming heeft s formele werkgever geen ziht op de werkplek en de te verrihten werkzaamheden. 3. De werkzaamheden worden itgevoerd zos overeengekomen in de inleenovereenkomst. Als de inlener hiervan af wenst te wijken gedrende de inleenovereenkomst, geshiedt dit itslitend in overleg met de itzendonderneming. ARTIKL 1 (UUR) BLOIG OVRIG VRGODIG VA D UITZDKRACHT 1. Het loon en de vergoedingen van de itzendkraht worden vooraf aan de terbeshikkingstelling en zo nodig gedrende de terbeshikkingstelling bepad en zijn gelijk aan het loon en vergoedingen die worden toegekend aan vergelijkbare werknemers, werkzaam in gelijkwaardige fnties, in dienst van de in lener (het zogenoemde loonverhodingsvoorshrift). 2. Onder het loon en overige vergoedingen vlen de volgende omponenten: a. itslitend het geldende periodeloon in de sha ; b. de van toepassing zijnde arbeidsdrverkorting. Deze kan- zlks ter keze van de itzendonderneming-geompenseerd worden in tijd en/ of geld;. toeslagen voor overwerk, vershoven ren, onregelmatigheid (waaronder feestdagentoeslag) en ploegendienst; d. initiële loonstijging; e. onbelaste kostenvergoedingen : reiskosten, pensionkosten en andere kosten noodzakelijk wegens de itoefening van de fntie; f. periodieken..b. Voor itzendkrahten werkzaam in de bowsetor gelden afwijkende voorwaarden. Op onze dienstenen/of leveringen zijn van toepassing de gemene voorwaarden zos gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel U knt de gemene voorwaarden raadplegen op en zij worden op verzoek kosteloos toegezonden. BTW nmmer L I Loonheffingsnmmer L1

11 Hoogveld 18 e 5431 W C ijk Postbs 293 e 543 AG C ijk Tel e AB-AMRO Fax e I BA L28 ABA G-Rekening e I BA L31 ABA PRSOLSOlST B:V: > Oe inlener informeert de itzendonderneming tijdig over de omponenten zos genoemd in lid 2. Indien de inlener de itzendonderneming onjiste inlihtingen verstrekt over deze omponenten is de itzendonderneming gerehtigd om vanaf het moment van aanvang van de betreffende fntie, met tergwerkende kraht, het loon en overige vergoedingen van de itzendkraht smede het tarief van de in lener dienovereenkomstig te orrigeren en bij de inlener in rekening te brengen. 4. Als het loon en de vergoedingen van de itzendkraht niet knnen worden vastgesteld volgens het loonverhodingsvoorshrift, dan worden ze vastgesteld in overleg tssen itzendonderneming, itzendkraht en inlener. Leidraad hierbij zijn het opleidingsnivea en de ervaring van de itzendkraht en daarnaast de verantwoordelijkheden en benodigde apaiteiten die invlling van de fntie met zih meebrengen. 5. Als de inlener, nadat de itzendkraht is vershenen op de werkplek, minder dan drie ren gebrik maakt van diens arbeidsaanbod, is de inlener verpliht tot beting van het inlenerstarief over ten minste drie ren per oproep s: a. de overeengekomen omvang van de arbeid minder dan 15 r per week bedraagt en de werktijden niet zijn vastgelegd ; of b. de inlener de omvang van de arbeid niet of niet eendidig heeft vastgelegd. 6. Als de in lener vanit zijn bedrijfsvoering de itzendkraht verpliht te beshikken over bepade benodigdheden, zos een verklaring omtrent goed gedrag of persoonlijke beshermingsmiddelen, worden deze -voor zover mogelijk- door de inlener verstrekt. Indien de benodigdheden door de itzendonderneming worden verzorgd is de itzendonderneming gerehtigd de kosten die daarmee samenhangen bij de inlener in rekening te brengen. ARTIKL 11 IHOUD VA DILOVRKOMST OPZGTRMIJ 1. In de inleenovereenkomst wordt de dr van de terbeshikkingstelling van de itzendkraht vermeld en wanneer deze op voorhand nog niet didelijk is, een zo nawkerig mogelijke shatting daarvan. Voor zover mogelijk en wenselijk worden daarin verder de begin- en einddatm van de terbeshikkingstelling, het aant te werken ren, de opzegtermijn en de arbeidsvoorwaarden van de itzendkraht vastgelegd. 2. Als het itzendbeding van toepassing is op de itzendovereenkomst hoeven de itzendonderneming of de inlener geen opzegtermijn in aht te nemen s zij de terbeshikkingstelling tssentijds wensen te beëindigen, tenzij shriftelijk anders is overeengekomen. 3. Als het itzendbeding niet van toepassing is op de itzendovereenkomst is er sprake van een itzendovereenkomst voor bepade of onbepade tijd. In dit gev eindigt de inleenovereenkomst slehts door het verstrijken van de overeengekomen dr van de terbeshikkingstelling, tenzij shriftelijk anders Is overeengekomen. Op onze dienstenen/of leveringen zijn van toepassing de gemene voorwaarden zos gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel U knt de gemene voorwaarden raadplegen op en zij worden op verzoek kosteloos toegezonden. BTW nmmer L I Loonheffingsnmmer L1

12 Hoogveld 18 e 5431 W C ijk Postbs 293 e 543 AG C ijk Tel e AB-AMRO Fax e I BA L28 ABA G-Rekening e I BA L31 ABA PRSOLSOlST B:V: > Als de inlener de terbeshikkingstelling van de itzendkraht die op basis van een itzendovereenkomst voor bepade of onbepade tijd werkzaam is tssentijds wenst te beëindigen, z de inlener aan de itzendonderneming een terstond opeisbare vergoeding vershldigd zijn. Deze vergoeding bedraagt 1% van het laatstgeldende inlenerstarief voor de betrokken itzendkraht. vermenigvldigd met het aant van de in de inleenovereenkomst overeengekomen ren, gelegen in de periode vanaf het moment van tssentijdse beëindiging tot het moment van afl oop van de inleenovereenkomst zos in eerste instantie overeengekomen. 5. Als de inlener de terbeshikkingstelling wenst te beëindigen terwijl er niets is overeengekomen omtrent de dr van de terbeshikkingstelling en de itzendkraht op basis van de itzendovereenkomst voor bepade of onbepade tijd werkzaam is, geldt een opzegtermijn van 2 werkdagen, tenzij shriftelijk anders is overeengekomen. ARTIKL 12 AAGAA RCHTSTRKS ARBIDSVRHOUDIG DOOR ILR MT D UITZDKRACHT 1. Als de in lener met een hem door de itzendonderneming ter beshikking gestelde of te stellen itzendkraht rehtstreeks een arbeidsovereenkomst, dan wel een andersoortige arbeidsverhoding wil aangaan, stelt hij de itzendonderneming daarvan onverwijld shriftelijk in kennis. Partijen treden vervolgens in overleg om de wens van de inlener te bespreken. 2. Onder andersoortige arbeidsverhoding s bedoeld in dit artikel wordt onder meer verstaan : a. het aanstellen s ambtenaar; b. de overeenkomst van opdraht;. de aanneming van werk; d. het ter beshikking laten stellen van de itzendkraht aan de inlener door een derde (bijvoorbeeld een andere itzendonderneming) voor hetzelfde of ander werk. 3. De inlener gaat niet rehtstreeks een arbeidsovereenkomst met de itzendkraht aan, s de itzendkraht de itzendovereenkomst met de itzendonderneming niet rehtsgeldig heeft beëindigd ARTIKL 13 SLCTI VA UITZDKRACHT 1. De itzendkraht wordt door de itzendonderneming gekozen enerzijds aan de hand van de bij de itzendonderneming bekende hoedanigheden en kndigheden van de voor itzending beshikbare itzendkrahten en anderzijds aan de hand van de door de in lener aan de itzendonderneming verstrekte inlihtingen betreffende de op te dragen werkzaamheden. Op onze dienstenen/of leveringen zijn van toepassing de gemene voorwaarden zos gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel U knt de gemene voorwaarden raadplegen op en zij worden op verzoek kosteloos toegezonden. BTW nmmer L I Loonheffingsnmmer L1

13 Hoogveld 18 e 5431 W C ijk Postbs 293 e 543 AG C ijk Tel e AB-AMRO Fax e I BA L28 ABA G-Rekening e I BA L31 ABA PRSOLSOlST B:V: > iet-fntierelevante eisen bij het verstrekken van inlihtingen betreffende de op te dragen werkzaamheden, zos bedoeld in lid 1 van dit artikel, knnen niet door de in lener worden gesteld. In ieder gev zllen deze door de itzendonderneming niet worden gehonoreerd. 3. De inlener heeft het reht om, s een itzendkraht niet voldoet aan de door de in lener gestelde eisen, dit binnen 4 r na de aanvang van de werkzaamheden aan de itzendonderneming kenbaar te maken. In dat gev is de inlener gehoden de itzendonderneming minima te beten de aan de itzendkraht vershldigde beloning en vergoedingen, vermeerderd met het werkgeversaandeel in de soie lasten en premieheffing en it de a voortvloeiende verplihtingen. 4 Gedrende de looptijd van de inleenovereenkomst is de itzendonderneming gerehtigd om een voorstel te doen tot vervanging van de itzendkraht, bijvoorbeeld indien de itzendkraht niet langer in staat is de arbeid te verrihten. Het inlenerstarief z dan opniew worden vastgesteld. ARTIKL 14 ZORGVRPLICHTIG ILR VRIJWARIG JGS D UITZDODRMIG 1. De inlener is ervan op de hoogte dat hij volgens de Arbeidsomstandighedenwet en artikel 7: 658 BW de verplihting heeft om te zorgen voor een veilige werkplek van de itzendkraht. De inlener verstrekt de itzendkraht onrete aanwijzingen om te voorkomen dat de itzendkraht in de itoefening van zijn werkzaamheden shade lijdt. Tevens verstrekt de in lener de itzendkraht persoonlijke beshermingsmiddelen voor zover noodzakelijk. 2. Tijdig voordat de terbeshikkingstelling een aanvang neemt, verstrekt de in lener aan de itzendkraht en itzendonderneming de noodzakelijke informatie over de verlangde beroepskwifiatie van de itzendkraht, smede de Risio-Inventarisatie en -vatie (RI&), bevattende de speifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats. 3 De inlener z de door hem ingeleende itzendkraht niet op zijn bert weer doorlenen aan een derde om onder diens toeziht en leiding te werken, zonder toestemming van de itzendonderneming. 4 De inlener is tegenover de itzendkraht en itzendonderneming aansprakelijk voor en dientengevolge gehoden tot vergoeding van de shade die de itzendkraht in de itoefening van zijn werkzaamheden lijdt, tenzij de shade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewste roekeloosheid van de itzendkraht, les met inahtneming van het bepade in artikel 6. 5 Als de itzendkraht in de itoefening van zijn werkzaamheden zodanig letsel heeft bekomen dat daarvan de dood het gevolg is, is deinlener overeenkomstig artikel 6:18 BW jegens de in dat artikel bedoelde personen en jegens de itzendonderneming gehoden tot vergoeding van de shade aan de bedoelde personen, tenzij de shade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewste roekeloosheid van de itzendkraht, les met inahtneming van het bepade in artikel 6. Op onze dienstenen/of leveringen zijn van toepassing de gemene voorwaarden zos gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel U knt de gemene voorwaarden raadplegen op en zij worden op verzoek kosteloos toegezonden. BTW nmmer L I Loonheffingsnmmer L1

14 Hoogveld 18 e 5431 W C ijk Postbs 293 e 543 AG C ijk Tel e AB-AMRO Fax e I BA L28 ABA G-Rekening e I BA L31 ABA PRSOLSOlST B:V: > Deinlener z de itzendonderneming te len tijde vrijwaren tegen aanspraken, jegens de itzendonderneming ingesteld wegens het niet nakomen door de in lener van de in lid 1 van dit artikel genoemde verplihtingen en verleent de itzendonderneming de bevoegdheid haar aanspraken terzake aan de diret belanghebbende(n) te ederen, dan wel mede namens de itzendonderneming tegen de inlener geldend te maken. 7 De inlener is verpliht om zorg te dragen voor een afdoende, totadekkende aansprakelijkheidsverzekering voor le direte en indirete shade s bedoeld in dit artikel. ARTIKL 15 IDTIFICATI PRSOOSGGVS 1. De inlener stelt bij aanvang van de terbeshikkingstelling van een itzendkraht diens identiteit vast aan de hand van een origineel identiteitsdoment en neemt een kopie van dit doment op in zijn administratie. 2. De in lener behandelt de hem in het kader van de terbeshikkingstelling ter kennis gekomen persoonlijke gegevens van itzendkrahten vertrowelijk en verwerkt deze in overeenstemming met de bepingen van de Wet besherming persoonsgegevens. 3. De itzendonderneming is niet aansprakelijk voor boetes of laims die de inlener worden opgelegd omdat hij zijn verplihtingen s in de voorgaande leden bedoeld, niet is nagekomen. ARTIKL 16 AUTO VA D ZAAK BDRIJFSSLUITIG 1. Alsdeinlener voornemens is de itzendkraht een ato terbeshikking te stellen, deelt de in lener dit onverwijld mede aan de itzendondernem ing. Uitslitend in overleg met de itzendonderneming komt de inlener met de itzendkraht overeen dat de ato privé gereden mag worden, zodat de itzendonderneming hiermee rekening kan hoden in de loonheffing. Als de inlener dit naat is hij gehoden de daarit voortvloeiende shade, kosten en (fise) gevolgen te vergoeden die de itzendonderneming lijdt. 2. Als er gedrende de terbeshikkingstelling een bedrijfssliting of verplihte vrije dag plaatsvindt, informeert de inlener de itzendonderneming hieromtrent bij het aangaan van de inleenovereenkomst, zodat de itzendonderneming hiermee rekening kan hoden bij het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden. Als de inlener dit naat is hij gedrende de bedrijfssliting of verplihte vrije dag, aan de itzendonderneming vershldigd het aant r zos overeengekomen in de inleenovereenkomst, vermenigvldigd met het laatstgeldende inlenerstarief. Op onze dienstenen/of leveringen zijn van toepassing de gemene voorwaarden zos gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel U knt de gemene voorwaarden raadplegen op en zij worden op verzoek kosteloos toegezonden. BTW nmmer L I Loonheffingsnmmer L1

15 Hoogveld 18 e 5431 W C ijk Postbs 293 e 543 AG C ijk Tel e AB-AMRO Fax e I BA L28 ABA G-Rekening e I BA L31 ABA PRSOLSOlST B:V: > HOOFDSTUK 3 VOORWAARD VOOR ARBIDSBMIDDLIG ARTIKL 17 TOPASSLIJKHID ALGM BPALIG 1. De in hoofdstk 1 van deze gemene voorwaarden opgenomen bepingen zijn overeenkomstig van toepassing op de relatle tssen arbeidsbemiddelingsonderneming en opdrahtgever, itgezonderd het in artikel 3 leden 1, 2, 3, 4, 5 en 7 bepade. 2. Waar in hoofdstk 1 van deze gemene voorwaarden wordt gesproken over: "itzendonderneming ", "inlener", "itzendkraht" of "ter beshikking ste llen", dient, wanneer sprake is var arbeidsbemiddeling, voor deze begrippen respetievelijk gelezen te worden: "arbeidsbemiddelingsonderneming", "opdrahtgever", "werkzoekende" en "arbeidsbemiddeling". ARTIKL 18 HOORARIUM IHOUD VA D ARBIDSBMIDDLIGSOVRKOMST 1. Het door de opdrahtgever aan de arbeidsbemiddelingsonderneming vershldigde honorarim kan bestaan it, hetzij een van tevoren vast overeengekomen bedrag, hetzij it een van tevoren overeengekomen perentage van het aan de werkzoekende aangeboden til time brto jaarsaris te vermeerderen met vakantiebijslag. 2. Tenzij shriftelijk anders overeengekomen, is het in lid 1 van dit artikel bedoelde honorarim slehts dan vershldigd indien de arbeidsbemiddeling heeft geleid tot een arbeidsovereen komst respetievelijk aanstelling tot ambtenaar met een door de arbeidsbemiddelingsonderneming geseleteerde werkzoekende. 3. In de arbeidsbemiddelingsovereenkomst wordt, voorzover relevant, de dr van arbeidsbemiddeling, de wijze waarop deze door de arbeidsbemlddelingsonderneming wordt itgevoer en het daarvoor door de opdrahtgever aan de arbeidsbemiddelingsonderneming vershldigde honorarim opgenomen. 4. Onder het honorarim wordt niet verstaan de plaatsings- en prodtiekosten van advertenties, de reis- en verblijfkosten van de werkzoekende en de kosten van een psyhologishe test. Deze en eventele andere pro memorie posten worden op basis van nalatie in rekening gebraht. Op onze dienstenen/of leveringen zijn van toepassing de gemene voorwaarden zos gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel U knt de gemene voorwaarden raadplegen op en zij worden op verzoek kosteloos toegezonden. BTW nmmer L I Loonheffingsnmmer L1

16 Hoogveld 18 e 5431 W C ijk Postbs 293 e 543 AG C ijk Tel e AB-AMRO Fax e I BA L28 ABA G-Rekening e I BA L31 ABA PRSOLSOlST B:V: > ARTIKL 19 AAGAA ARBIDSVRHOUDIG DOOR OPDRACHTGVR MT D WRKZOKD Als de opdrahtgever gedrende de looptijd van de opdraht tot arbeidsbemiddeling of binnen zes maanden na beëindiging daarvan zelf rehtstreeks een arbeidsovereenkomst aangaat met dan wel overgaat tot aanstelling van een door de arbeidsbemiddelingsonderneming geseleteerde werkzoekende, is hij aan de arbeidsbemiddelingsonderneming vershldigd een terstond opeisbare, niet voor rehterlijke matiging vatbare, boete gelijk aan het met de opdrahtgever overeengekomen honorarim voor de arbeidsbemiddeling dan wel gelijk aan het honorarim dat in rekening zo zijn gebraht s er geen rehtstreekse arbeidsverhoding s hiervoor bedoeld zo zijn aangegaan. ARTIKL 2 SLCTI VA WRKZOKD 1. De werkzoekende wordt door de arbeidsbemiddelingsonderneming geseleteerd enerzijds aan de hand van de door opdrahtgever aan de arbeidsbemiddelingsonderneming verstrekte wensen omtrent diens hoedanigheden en kndigheden en verstrekte inlihtingen betreffende de aard van de fntie en anderzijds aan de hand van de bij de arbeidsbemiddelingsonderneming bekende hoedanigheden en kndigheden van de werkzoekende. 2. iet-fntierelevante eisen bij het verstrekken van wensen en inlihtingen betreffende de gewenste kandidaat en de aard van de fntie zos bedoeld in het vorige lid van dit artikel, knnen niet door de opdrahtgever worden gesteld. In ieder gev zllen deze door de arbeidsbemiddelingsonderneming niet worden gehonoreerd. Op onze dienstenen/of leveringen zijn van toepassing de gemene voorwaarden zos gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel U knt de gemene voorwaarden raadplegen op en zij worden op verzoek kosteloos toegezonden. BTW nmmer L I Loonheffingsnmmer L1

17 Hoogveld 18 e 5431 W C ijk Postbs 293 e 543 AG C ijk Tel e AB-AMRO Fax e I BA L28 ABA G-Rekening e I BA L31 ABA PRSOLSOlST B:V: > HOOFDSTUK 4 VOORWAARD VOOR PAYROLL ARTIKL 21 TOPASSLIJKHID HOOFDSTUK Als er tssen de werknemer en payrollonderneming sprake is van een payrollovereenkomst, zijn de in hoofdstk 1 en 2 van deze gemene voorwaarden opgenomen bepingen overeenkomstig van toepassing op de relatie tssen payrollonderneming en inlener, itgezonderd het bepade in artikel11 lid 2 tot en met 5, en artikel Waar in hoofdstk 1 en 2 van deze gemene voorwaarden wordt gesproken over: "itzendonderneming ", "itzendkraht" en "itzendovereenkomst" dient, wanneer sprake is van payrollen, voor deze begrippen respetievelijk gelezen te worden : "payrollonderneming ", werknemer" en payrollovereenkomst ARTIKL 22 FACTURATI Indien de werknemer wegens onvoorziene omstandigheden niet in staat is te werken, zos in gev van ziekte of leegloop, wordt er ook over de niet gewerkte ren gefatreerd, s de payrollonderneming jegens de werknemer een loondoorbetingsverplihting heeft. ARTIKL 23 AAVULLD ARBIDSVOORWAARD Toepassing van een arbeidsvoorwaarde van de ao van de inlener is leen mogelijk indien dit niet onfliteert met de toepasselijke BBU-CAO voor Uitzendkrahten en voor zover shriftelijk overeengekomen. Op onze dienstenen/of leveringen zijn van toepassing de gemene voorwaarden zos gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel U knt de gemene voorwaarden raadplegen op en zij worden op verzoek kosteloos toegezonden. BTW nmmer L I Loonheffingsnmmer L1

18 Hoogveld 18 e 5431 W C ijk Postbs 293 e 543 AG C ijk Tel Fax e AB-AMRO e I BA L28 ABA G-Rekening e I BA L31 ABA PRSOLSOlST B:V: > ARTIKL 24 AAGAA BËIDIGIG VA D ILOVRKOMST 1. Alvorens de payrollonderneming een payrollovereenkomst met de werknemer aangaat, verstrekt de inlener jiste en volledige informatie over het arbeidsverleden van de werknemer bij de inlener. Indien de inlener onjiste of onvolledige informatie verstrekt, vergoed de inlener de hierit voortvloeiende shade van de payrollonderneming. 2. De inleenovereenkomst kan pas worden opgezegd of, in afwijking van artikel 5 pas worden ontbonden, s de payrollovereenkomst tssen payrollonderneming en werknemer rehtsgeldig is beëindigd. Indien nodig verleent de in lener zijn medewerking bij het payrollen van de werknemer via een derde werkgever of bij het (terg) in dienst nemen van de werknemer. 3. Indien naar de normen van de redelijkheid en billijkheid, niet van een partij verwaht kan worden de inleenovereenkomst voort te zetten, kan er eerder worden opgezegd dan s bedoeld in lid 2. Als de payrollonderneming een loondoorbetingsverplihting heeft jegens de werknemer, neemt de inlener een opzegtermijn van minima drie maanden in aht, tenzij shriftelijk anders is overeengekomen. Op onze dienstenen/of leveringen zijn van toepassing de gemene voorwaarden zos gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel U knt de gemene voorwaarden raadplegen op en zij worden op verzoek kosteloos toegezonden. BTW nmmer L I Loonheffingsnmmer L1

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden voor arbeidsbemiddeling esthetic modelmanagement Deze Algemene Voorwaarden voor Arbeidsbemiddeling zijn van toepassing op de zakelijke relatie tussen bemiddelingsbedrijven en hun opdrachtgevers,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1, Algemene bepalingen Artikel 1, definities... 1

Algemene Voorwaarden. Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1, Algemene bepalingen Artikel 1, definities... 1 Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave Hoofdstuk 1, Algemene bepalingen... 1 Artikel 1, definities... 1 Artikel 2, toepasselijkheid van deze voorwaarden... 1 Artikel 3, wijze van facturering... 1 Artikel 4,

Nadere informatie

1 [ Algemene Voorwaarden] Index

1 [ Algemene Voorwaarden] Index 1 [ Algemene Voorwaarden] Index 1. Definities 2 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 3 3. Wijze van facturering 4 4. Betalingsvoorwaarden 5 5. Ontbinding 5 6. Aansprakelijkheid 7 7. Overmacht 8 8.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van personeel en arbeidsbemiddeling aan klanten van JDRT Detachering.

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van personeel en arbeidsbemiddeling aan klanten van JDRT Detachering. JDRT Detachering B.V. INHOUDSOPGAVE Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van personeel en arbeidsbemiddeling aan klanten van JDRT Detachering. HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Definities

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DIT IS WIJS Personeelsdiensten

Algemene Voorwaarden DIT IS WIJS Personeelsdiensten Algemene Voorwaarden DIT IS WIJS Personeelsdiensten Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1 DEFINITIES In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Uitzendonderneming: iedere natuurlijke of

Nadere informatie

Versie: Algemene Voorwaarden DIT IS WIJS. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen

Versie: Algemene Voorwaarden DIT IS WIJS. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Versie: 16-12-2016 Algemene Voorwaarden DIT IS WIJS Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1 DEFINITIES In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Uitzendonderneming: iedere natuurlijke of

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN >>> Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen

ALGEMENE VOORWAARDEN >>> Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen ALGEMENE VOORWAARDEN Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen 2 NBBU ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN 1e druk: januari 2010 2e druk: maart 2011 3e druk: juli 2013 1 NBBU ALGEMENE

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Inhoud

ALGEMENE VOORWAARDEN Inhoud ALGEMENE VOORWAARDEN Inhoud Artikel 1. Definities... 2 Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden... 2 Artikel 3. Wijze van facturering... 3 Artikel 4 Betalingsvoorwaarden... 3 Artikel 5. Ontbinding...

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten, arbeidsbemiddeling en payrollen.

Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten, arbeidsbemiddeling en payrollen. Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten, arbeidsbemiddeling en payrollen. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten

Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten en arbeidsbemiddeling van de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) opgesteld in samenwerking met en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Index. Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Algemene Voorwaarden. Index. Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Algemene Voorwaarden Index Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 1. Definities 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 3. Wijze van facturering 4. Betalingsvoorwaarden 5. Ontbinding 6. Aansprakelijkheid 7.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten en arbeidsbemiddeling.

Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten en arbeidsbemiddeling. Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten en arbeidsbemiddeling. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Uitzendonderneming:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Inhoud Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 2 Artikel 1. Definities... 2 Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden... 3 Artikel 3. Wijze van facturering... 3 Artikel 4 Betalingsvoorwaarden...

Nadere informatie

ARTIKEL OMSCHRIJVING PAGINA

ARTIKEL OMSCHRIJVING PAGINA Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten en arbeidsbemiddeling van de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) INDEX ARTIKEL OMSCHRIJVING PAGINA

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Porta Uitzendbureau

Algemene Voorwaarden Porta Uitzendbureau Algemene Voorwaarden Porta Uitzendbureau INDEX ARTIKEL OMSCHRIJVING PAGINA Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 1. Definities 2 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 3 3. Wijze van facturering 3 4. Betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten en arbeidsbemiddeling van Yellow Works BV te Sittard

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten en arbeidsbemiddeling van Yellow Works BV te Sittard Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten en arbeidsbemiddeling van Yellow Works BV te Sittard 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1 Definities 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Nadere informatie

ARTIKEL OMSCHRIJVING PAGINA

ARTIKEL OMSCHRIJVING PAGINA INDEX Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten en arbeidsbemiddeling van de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) ARTIKEL OMSCHRIJVING PAGINA

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN >>> Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen

ALGEMENE VOORWAARDEN >>> Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen ALGEMENE VOORWAARDEN Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen ALGEMENE VOORWAARDEN 1e druk: januari 2010 2e druk: maart 2011 3e druk: juli 2013 2 NBBU ALGEMENE VOORWAARDEN 1 NBBU ALGEMENE

Nadere informatie

ARTIKEL OMSCHRIJVING PAGINA

ARTIKEL OMSCHRIJVING PAGINA Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten en arbeidsbemiddeling van de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) INDEX ARTIKEL OMSCHRIJVING PAGINA

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden HM Holland Contracting BV. voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten

Algemene Voorwaarden HM Holland Contracting BV. voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Algemene Voorwaarden HM Holland Contracting BV voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten ARTIKEL/OMSCHRIJVING PAGINA Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 2 Artikel 1. Definities... 2 Artikel 2.

Nadere informatie

ARTIKEL OMSCHRIJVING PAGINA

ARTIKEL OMSCHRIJVING PAGINA INDEX Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten en arbeidsbemiddeling van de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) ARTIKEL OMSCHRIJVING PAGINA

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten en arbeidsbemiddeling van FB Partners BV.

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten en arbeidsbemiddeling van FB Partners BV. Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten en arbeidsbemiddeling van FB Partners BV. 1e druk: Maart, 2011 Index Artikel Omschrijving Pagina Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden 1 e druk: januari 2010 Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten en arbeidsbemiddeling van de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN 2 INHOUDSOPGAVE Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten en arbeidsbemiddeling van Avanti Uitzendbureau gebaseerd op de Algemene Voorwaarden van de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden 1 e druk: januari 2010 2 e druk: maart 2011 Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten en arbeidsbemiddeling van de Nederlandse Bond van Bemiddelings-

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Eemland Werkt Uitzendbureau. Inhoud: Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Algemene voorwaarden van Eemland Werkt Uitzendbureau. Inhoud: Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Algemene voorwaarden van Eemland Werkt Uitzendbureau Inhoud: Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 1. Definities 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 3. Wijze van facturering 4. Betalingsvoorwaarden 5. Ontbinding

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikkingstellen van (freelance) koks door RVS Cuisine aan opdrachtgever.

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikkingstellen van (freelance) koks door RVS Cuisine aan opdrachtgever. RVS Cuisine Leidjeskamp 17 3925 TM Scherpenzeel Tel./Fax. 033 8887033 Mob.06 28233405 E-mail:rvscuisine@live.nl Algemene Voorwaarden voor het ter beschikkingstellen van (freelance) koks door RVS Cuisine

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Lidmaatschap NBBU. Registratie SNA/NEN-4400-1. Verklaring Betalingsgedrag. G-rekening overeenkomst

Algemene voorwaarden. Lidmaatschap NBBU. Registratie SNA/NEN-4400-1. Verklaring Betalingsgedrag. G-rekening overeenkomst Algemene voorwaarden Lidmaatschap NBBU Registratie SNA/NEN-4400-1 Verklaring Betalingsgedrag G-rekening overeenkomst Uittreksel Handelsregister KvK De Personeelsafdeling BV Pesserstraat 56-58 7901 LE HOOGEVEEN

Nadere informatie

Specialist in technisch personeel

Specialist in technisch personeel Algemene voorwaarden SOMA Works BV. 1 ALGEME BEPALINGEN Artikel 1. Definities 1. Uitzendonderneming: iedere natuurlijke of rechtspersoon die in het kader van de oefening van beroep of bedrijf aan een inlener

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten, detacheringskrachten en arbeidsbemiddeling van Kroonstad Techniek

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten, detacheringskrachten en arbeidsbemiddeling van Kroonstad Techniek Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten, detacheringskrachten en arbeidsbemiddeling van Kroonstad Techniek INDEX Artikel Omschrijving Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 1.

Nadere informatie

1 ALGEMENE BEPALINGEN

1 ALGEMENE BEPALINGEN Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van Uitzendkrachten en arbeidsbemiddeling van de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) INDEX ARTIKEL OMSCHRIJVING Hoofdstuk

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Cuisine Détachée

Algemene Voorwaarden. Cuisine Détachée Algemene Voorwaarden Cuisine Détachée Algemene Voorwaarden voor het ter beschikkingstellen van cuisiniers door Cuisine Détachée aan opdrachtgever. Document: algemene voorwaarden Cuisine Détachée Versie:

Nadere informatie

INDEX. Artikel Omschrijving

INDEX. Artikel Omschrijving Algemene Voorwaarden 1e druk: januari 2013 Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten en arbeidsbemiddeling van Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen

Nadere informatie

OSI-8 Detachering BV. Algemene voorwaarden

OSI-8 Detachering BV. Algemene voorwaarden OSI-8 Detachering BV Algemene voorwaarden Inhoud Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Toepasselijkheid van deze voorwaarden Artikel 3 - Wijze van facturering Artikel 4 - Betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

INDEX ARTIKEL OMSCHRIJVING PAGINA

INDEX ARTIKEL OMSCHRIJVING PAGINA Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten en arbeidsbemiddeling van de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) 1e druk: september 2006 INDEX ARTIKEL

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten en arbeidsbemiddeling Uitzenden XL BV

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten en arbeidsbemiddeling Uitzenden XL BV Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten en arbeidsbemiddeling Uitzenden XL BV Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1. Definities 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 3.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van de dienst Werving & Selectie

Algemene Voorwaarden van de dienst Werving & Selectie Algemene Voorwaarden van de dienst Werving & Selectie Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Technicians: handelend inzake personeelsbemiddeling, die ten behoeve van een

Nadere informatie

TOM PERSONEEL BV ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN UITZENDKRACHTEN

TOM PERSONEEL BV ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN UITZENDKRACHTEN TOM PERSONEEL BV ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN UITZENDKRACHTEN Artikel 1. Definities 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle vastgestelde aanbiedingen, opdrachten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten en arbeidsbemiddeling van de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) INDEX ARTIKEL

Nadere informatie

Gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam onder nr. 129/2006 en bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nr.

Gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam onder nr. 129/2006 en bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nr. / Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten en arbeidsbemiddeling van de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) / Gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN >>> Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen

ALGEMENE VOORWAARDEN >>> Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen ALGEMENE VOORWAARDEN >>> Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen 2 NBBU ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN >>> 1e druk: januari 2010 2e druk: maart 2011 3e druk: juli 2013 1 NBBU

Nadere informatie

AV Janssen Interim Services B.V., Janssen Stedendriehoek B.V., Janssen Personeelsdienst B.V. en Janssen Payroll Services.

AV Janssen Interim Services B.V., Janssen Stedendriehoek B.V., Janssen Personeelsdienst B.V. en Janssen Payroll Services. Algemene Voorwaarden Janssen Interim Services B.V., Janssen Stedendriehoek B.V., Janssen Personeelsdienst B.V. en Janssen Payroll Services, voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten, arbeidsbemiddeling

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Fysioversa Paramedisch Personeel

ALGEMENE VOORWAARDEN. Fysioversa Paramedisch Personeel ALGEMENE VOORWAARDEN Fysioversa Paramedisch Personeel Inhoud Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN art. 1 Definities art. 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden art. 3 Wijze van facturering en betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN itanks Students B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN itanks Students B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN itanks Students B.V. HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon

Nadere informatie

Hoofdstuk1 ALGEMENE BEPALINGEN

Hoofdstuk1 ALGEMENE BEPALINGEN Hoofdstuk1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Bien Sûr Recruitment: Bien Sûr Recruitment B.V. 2. Uitzendkracht: iedere natuurlijke persoon die

Nadere informatie

Nederlandse Algemene Voorwaarden IMDES Werving & Selectie van Technisch Personeel

Nederlandse Algemene Voorwaarden IMDES Werving & Selectie van Technisch Personeel Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtnemer: IMDES, handelend inzake arbeidsbemiddeling, die ten behoeve van een werkgever, een werkzoekende, dan wel beiden,

Nadere informatie

AV Janssen Interim Services B.V., Janssen Stedendriehoek B.V., Janssen Personeelsdienst B.V., Janssen HR Services B.V. en Janssen Payroll Services.

AV Janssen Interim Services B.V., Janssen Stedendriehoek B.V., Janssen Personeelsdienst B.V., Janssen HR Services B.V. en Janssen Payroll Services. Algemene Voorwaarden Janssen Interim Services B.V., Janssen Stedendriehoek B.V., Janssen Personeelsdienst B.V., Janssen HR Services B.V. en Janssen Payroll Services, voor het ter beschikking stellen van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Werkingssfeer 1) Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van Bloom Personeelsdiensten

Nadere informatie

I ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN UITZENDKRACHTEN EN ARBEIDSBEMIDDELING

I ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN UITZENDKRACHTEN EN ARBEIDSBEMIDDELING Algemene Voorwaarden van de Oudstanding Groep B.V. INDEX I ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN UITZENDKRACHTEN EN ARBEIDSBEMIDDELING Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 1. Definities

Nadere informatie

ARTIKEL OMSCHRIJVING PAGINA

ARTIKEL OMSCHRIJVING PAGINA Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten en arbeidsbemiddeling van de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) INDEX ARTIKEL OMSCHRIJVING PAGINA

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Voor u liggen de Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten- en arbeidsbemiddeling van Uitzendbureau Partner Maastricht BV. Grondslag hiervoor zijn de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN EXTRA TALENT DETACHERING B.V. HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

ALGEMENE VOORWAARDEN EXTRA TALENT DETACHERING B.V. HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Voor u liggen de algemene voorwaarden van Extra Talent Detachering B.V. Deze voorwaarden zijn gebaseerd op de algemene voorwaarden van de NBBU. Extra Talent Detachering B.V. is aangesloten bij de NBBU.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Index. Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Algemene Voorwaarden. Index. Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Algemene Voorwaarden Index Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 1. Definities 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 3. Totstandkoming van de inleenovereenkomst 4. Wijze van facturering 5. Betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PERSONEELSWERVING

ALGEMENE VOORWAARDEN PERSONEELSWERVING ALGEMENE VOORWAARDEN PERSONEELSWERVING Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten en arbeidsbemiddeling van de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Deel I Terbeschikkingstelling van gedetacheerde

Algemene Voorwaarden. Deel I Terbeschikkingstelling van gedetacheerde Algemene Voorwaarden Deel I Terbeschikkingstelling van gedetacheerde Uitzendorganisatie 1. Definitie 2. Selectie van gedetacheerde 3. Aansprakelijkheid 4. Overmacht Opdrachtgever 5. Definitie 6. Zorgverplichting

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE

ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE Op al onze aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten zijn van toepassing de algemene voorwaarden van de NBBU (gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en bij de Kamer van Koophandel te

Nadere informatie

T E R B E S C H I K K I N G S T E L L E N V A N U I T Z E N D K R A C H T E N

T E R B E S C H I K K I N G S T E L L E N V A N U I T Z E N D K R A C H T E N Veenendaal A L G E M E N E V O O R W A A R D E N V O O R H E T T E R B E S C H I K K I N G S T E L L E N V A N U I T Z E N D K R A C H T E N Algemene voorwaarden ReadytoGo uitzendbureau Veenendaal 0 Inleiding

Nadere informatie

Lemon Bouw en Facility Services B.V.

Lemon Bouw en Facility Services B.V. Algemene Voorwaarden Lemon Bouw en Facility Services B.V. 1 e druk: september 2013 Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten en arbeidsbemiddeling van de ABU. Index Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dutch Contractors B.V. te Mijnsheerenland

Algemene Voorwaarden Dutch Contractors B.V. te Mijnsheerenland Algemene Voorwaarden Dutch Contractors B.V. te Mijnsheerenland Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Uitzendonderneming: de in Nederland

Nadere informatie

Algemene voorwaarden NL-Techniek VOF

Algemene voorwaarden NL-Techniek VOF Algemene voorwaarden NL-Techniek VOF Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. NL-Techniek VOF: de uitzendonderneming die in het kader van de uitoefening van zijn bedrijf

Nadere informatie

Deze Algemene Voorwaarden voor Arbeidsbemiddeling bestaan uit de hierna volgende artikelen 1 tot en met 12. Zij luiden als volgt:

Deze Algemene Voorwaarden voor Arbeidsbemiddeling bestaan uit de hierna volgende artikelen 1 tot en met 12. Zij luiden als volgt: ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR ARBEIDSBEMIDDELING Deze Algemene Voorwaarden voor Arbeidsbemiddeling zijn van toepassing op de zakelijke relatie tussen bemiddelingsbedrijven en hun opdrachtgevers, voor zover

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden Processionals B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Processionals B.V.: de uitzendonderneming die in het kader van de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van All Hands Services B.V.

Algemene Voorwaarden van All Hands Services B.V. Algemene Voorwaarden van All Hands Services B.V. Voor u liggen de Algemene Voorwaarden van All Hands Services B.V., die gehanteerd worden voor de ter beschikkingstelling van uitzendkrachten, gedeponeerd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. 1e druk: januari 2010 2e druk: maart 2011

Algemene Voorwaarden. 1e druk: januari 2010 2e druk: maart 2011 Algemene Voorwaarden 1e druk: januari 2010 2e druk: maart 2011 Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten en arbeidsbemiddeling van de Nederlandse Bond van Bemiddelings-

Nadere informatie

3. Inlener: iedere natuurlijke- of rechtspersoon die zich door tussenkomst van een uitzendonderneming voorziet van uitzendkrachten;

3. Inlener: iedere natuurlijke- of rechtspersoon die zich door tussenkomst van een uitzendonderneming voorziet van uitzendkrachten; ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN UITZENDKRACHTEN EN ARBEIDSBEMIDDELING TOPLABOUR B.V. UITZENDBUREAU. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Inhoud

Algemene voorwaarden. Inhoud Algemene voorwaarden Inhoud Algemene bepalingen... 2 Artikel 1 Definities.... 2 Artikel 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden... 2 Artikel 3 Wijze van facturering... 2 Artikel 4 Betalingsvoorwaarden....

Nadere informatie

Artikel 3. Benodigde gegevens en verplichting Stenacker Executive Search BV

Artikel 3. Benodigde gegevens en verplichting Stenacker Executive Search BV Werving & Selectie Artikel 1. Toepasselijkheid. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, introducties, aanbiedingen en overeenkomsten inzake de werving en selectie van arbeidskrachten door

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van T&E Payroll Services B.V., T&E Staffing Services, T&E Horeca Projecten BV en T&E Studenten Uitzendbureau BV voor het ter

Algemene Voorwaarden van T&E Payroll Services B.V., T&E Staffing Services, T&E Horeca Projecten BV en T&E Studenten Uitzendbureau BV voor het ter Algemene Voorwaarden van T&E Payroll Services B.V., T&E Staffing Services, T&E Horeca Projecten BV en T&E Studenten Uitzendbureau BV voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten en payrollkrachten.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN ARBEIDSKRACHTEN DOOR BLUE CIRCLE PAYROLLING B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN ARBEIDSKRACHTEN DOOR BLUE CIRCLE PAYROLLING B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN ARBEIDSKRACHTEN DOOR BLUE CIRCLE PAYROLLING B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Blue Circle Payrolling

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Bijlage I Algemene Voorwaarden I ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN UITZENDKRACHTEN EN

Algemene Voorwaarden. Bijlage I Algemene Voorwaarden I ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN UITZENDKRACHTEN EN Algemene Voorwaarden Bijlage I Algemene Voorwaarden I ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN UITZENDKRACHTEN EN ARBEIDSBEMIDDELING Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Definities

Nadere informatie

G.C.S. SCHOON ONDER DRUK Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

G.C.S. SCHOON ONDER DRUK Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden G.C.S. SCHOON ONDER DRUK Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden G.C.S. K.v.K. 58368639 BTW NL853007986B01 Bankrekening NL29 RABO 0385 2583 13 G-rekening NL95 RABO 0991 0349 29 Hoofdstuk 1. ALGEMENE

Nadere informatie

Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel

Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel KvK-nmmer 61845434 Pagina 1 (van 2) Rehtspersoon RSI 85451382 Rehtsvorm Besloten Vennootshap Stattaire naam Wat Beter Werkt Personeelsdiensten B.V. Stattaire

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden People Company Payrolling B.V.

Algemene Voorwaarden People Company Payrolling B.V. Algemene Voorwaarden People Company Payrolling B.V. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Payrollmedewerker: iedere natuurlijke persoon die werkzaamheden verricht

Nadere informatie

algemene voorwaarden

algemene voorwaarden algemene voorwaarden FleZek In verband met de Wet Flexibiliteit en Ze- Algemene Leveringsvoorwaarden Stud Naast de Algemene Voorwaarden van de NBBU, heeft StuD Studentenuitzendbureau Delft ook eigen Algemene

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Bijlage I Algemene Voorwaarden I ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN UITZENDKRACHTEN EN

Algemene Voorwaarden. Bijlage I Algemene Voorwaarden I ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN UITZENDKRACHTEN EN Algemene Voorwaarden Bijlage I Algemene Voorwaarden I ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN UITZENDKRACHTEN EN ARBEIDSBEMIDDELING Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Definities

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN JOBMANIAC

ALGEMENE VOORWAARDEN JOBMANIAC ALGEMENE VOORWAARDEN JOBMANIAC Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Uitzendonderneming: JobManiac Goes B.V., die op basis van een

Nadere informatie

WBFLEXBV. Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten

WBFLEXBV. Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten WBFLEXBV Algemene voorwaarden voor het ter beshikking stellen van uitzendkrahten Algemene voorwaarden BWB Flex B.V. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze algemene voorwaarden zijn van

Nadere informatie

BOB Detachering bv. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN BOB Detachering

BOB Detachering bv. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN BOB Detachering BOB Detachering bv ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN BOB Detachering Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten, detachering, arbeidsbemiddeling en collegiale doorlening van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Bloom Personeelsdiensten Versie 1 2013 Artikel 1 Werkingssfeer 1) Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Interactive Mediation B.V. Handelend onder de naam: - Student Select - LaForce

Algemene voorwaarden Interactive Mediation B.V. Handelend onder de naam: - Student Select - LaForce Algemene voorwaarden Interactive Mediation B.V. Handelend onder de naam: - Student Select - LaForce voor ter beschikking stellen van uitzendkrachten en arbeidsbemiddeling Versie januari Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V.

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V. ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V. Voor het uitvoeren van Werving & Selectie opdrachten door Flexurance B.V., verder te noemen Flexurance in het kader van een overeenkomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten, detacheringkrachten en arbeidsbemiddeling van LA-KA Detachering BV

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten, detacheringkrachten en arbeidsbemiddeling van LA-KA Detachering BV Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten, detacheringkrachten en arbeidsbemiddeling van LA-KA Detachering BV INDEX HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN 3 Artikel 1. Definities

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1. Gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden,

Nadere informatie

Inhuren Uitzendbureau. Adres: Kettingstraat AN Den Haag. Telefoon:

Inhuren Uitzendbureau. Adres: Kettingstraat AN Den Haag. Telefoon: Inhuren Uitzendbureau Adres: Kettingstraat 2 2511 AN Den Haag Telefoon: 085-488 11 00 Email: info@inhuren.com Website: www.inhuren.com KVK nummer: 54911346 BTW nummer: NL851488481B01 Inhuren Uitzendbureau

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SchonewilleAgri

Algemene voorwaarden SchonewilleAgri Algemene voorwaarden SchonewilleAgri Artikel 1 Dienstverlening SchonewilleAgri en definities 1.1 De eenmanszaak SchonewilleAgri, geregistreerd bij Kamer van Koophandel onder nummer 65769864, houdt zich

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Connect B.V.

Algemene Voorwaarden van Connect B.V. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding van Connect B.V., handelsregisternummer 33292991, hierna te noemen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artec Interim bv Versie: 11-2007

Algemene voorwaarden Artec Interim bv Versie: 11-2007 Algemene voorwaarden Artec Interim bv Versie: 11-2007 Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten, arbeidsbemiddeling, detachering en payrolling van Artec Interim B.V. te

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden voor Castings en Shoots esthetic modelmanagement Deze Algemene Voorwaarden voor Castings en Shoots zijn van toepassing op de zakelijke relatie tussen bemiddelingsbedrijven en (aspirant)

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN >>> Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen

ALGEMENE VOORWAARDEN >>> Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen ALGEMENE VOORWAARDEN >>> Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen 2 NBBU ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN >>> 1e druk: mei 2016 1 NBBU ALGEMENE VOORWAARDEN >>> 2 NBBU ALGEMENE

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten en arbeidsbemiddeling van Beterbaan uitzendbureau BV

Algemene Voorwaarden voor de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten en arbeidsbemiddeling van Beterbaan uitzendbureau BV Algemene Voorwaarden voor de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten en arbeidsbemiddeling van Beterbaan uitzendbureau BV Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen Artikel 1. Definities in deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Technical Employee Search

Technical Employee Search Technical Employee Search Schulstraße 21 D-48455 Bad Bentheim T +49(0)5924-997337 F +49(0)5924-997338 E info@technical-employee-search.com I www-technical-employee-search.com M +31(0)6-8199928 Werving

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen

Algemene Voorwaarden Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen A-flex BV Spreestroom 23 2721 CG Zoetermeer Algemene Voorwaarden Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. A-flex: A-flex B.V. gevestigd

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1. Gebruiker:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Polarrolled. Artikel 1 Definities

Algemene Voorwaarden Polarrolled. Artikel 1 Definities Artikel 1 Definities 1.1 Opdracht: de tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer gesloten overeenkomst waarbij Opdrachtnemer zich verbindt aan Opdrachtgever één of meerdere aan het concept Polarrolled verbonden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Hendriks Project Support: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN

HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1. Gebruiker:

Nadere informatie