Algemene Voorwaarden van T&E Payroll Services B.V., T&E Staffing Services, T&E Horeca Projecten BV en T&E Studenten Uitzendbureau BV voor het ter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Voorwaarden van T&E Payroll Services B.V., T&E Staffing Services, T&E Horeca Projecten BV en T&E Studenten Uitzendbureau BV voor het ter"

Transcriptie

1 Algemene Voorwaarden van T&E Payroll Services B.V., T&E Staffing Services, T&E Horeca Projecten BV en T&E Studenten Uitzendbureau BV voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten en payrollkrachten. 2

2 HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Uitzendonderneming: T&E Studenten Uitzendbureau B.V. en / of T&E Horeca Projecten B.V. die in het kader van de uitoefening van beroep of bedrijf aan een inlener uitzendkrachten ter beschikking stelt voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van deze inlener; 2. T&E : T&E Studenten Uitzendbureau B.V. en / of T&E Horeca Projecten BV en / of T&E Staffing Services en / of T&E Payroll Services BV 3. Uitzendkracht: iedere natuurlijke persoon die door tussenkomst van T&E werkzaamheden verricht of gaat verrichten ten behoeve van een inlener en waarbij de werving tot stand komt door T&E ; 4. Inlener: iedere natuurlijke of rechtspersoon die zich door tussenkomst van T&E voorziet van uitzendkrachten of payrollkrachten; 5. Inleenovereenkomst: de overeenkomst tussen T&E en een inlener op basis waarvan een uitzendkracht of payrollkracht ten behoeve van die inlener door tussenkomst van T&E werkzaamheden zal verrichten. De inleenovereenkomst wordt door T&E in de uitoefening van haar werkzaamheden ook wel overeenkomst van opdracht genoemd en kan zowel mondeling als schriftelijk overeen worden gekomen. In de meeste gevallen wordt de inleenovereenkomst op hetzelfde document afgedrukt als de inschrijfkaart. T&E heeft het recht de gemaakte afspraken in een bevestigingsbrief te bevestigen zonder dat er sprake is van een schriftelijke versie van de inleenovereenkomst; 6. Inlenerstarief: het bedrag per uur dat de inlener aan T&E verschuldigd is voor de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht of payrollkracht; 7. Uitzendovereenkomst: de arbeidsovereenkomst waarbij de uitzendkracht door T&E ter beschikking wordt gesteld aan een inlener om krachtens een door deze met T&E gesloten inleenovereenkomst arbeid te verrichten onder toezicht en leiding van die inlener; 8. Payrollonderneming: T&E Staffing Services en / of T&E Payroll Services B.V. die in het kader van de uitoefening van beroep of bedrijf aan een inlener werknemers ter beschikking stelt voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van deze inlener. De werving van de werknemer komt tot stand door de inlener, niet door T&E ; 9. Payrollovereenkomst: de arbeidsovereenkomst waarbij de werknemer door T&E (werkgever) ter beschikking wordt gesteld aan een inlener om krachtens een door deze met T&E gesloten inleenovereenkomst arbeid te verrichten onder toezicht en leiding van die inlener. De payrollovereenkomst komt tot stand na werving van de werknemer door de inlener, niet door T&E ; 10. Payrollen: het door T&E ter beschikking stellen van een werknemer aan een inlener krachtens een payrollovereenkomst als bedoeld onder 9; 11. Payrolldienst: de dienst waarbij T&E een werknemer ter beschikking stelt aan een inlener krachtens een payrollovereenkomst als bedoeld in artikel 9; 12. Payrollkracht: iedere natuurlijke persoon die door tussenkomst van een payroll- 3

3 onderneming werkzaamheden verricht of gaat verrichten ten behoeve van een inlener doch waarbij de werving van de natuurlijke persoon tot stand komt door de inlener en niet door de payrollonderneming; 13. NBBU-cao: de cao voor uitzendkrachten die geldt voor uitzendondernemingen en payrollondernemingen die als lid zijn aangesloten bij de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU); 14. Waar in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over uitzendkrachten of payrollkracht, wordt bedoeld: mannelijke en vrouwelijke uitzendkrachten en payrollkrachten en waar gesproken wordt over hem en/of hij, wordt bedoeld: hem/ haar of hij/zij. Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding van T&E aan, en op iedere inleenovereenkomst tussen T&E en een inlener waarop T&E deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, alsmede op de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard dan ook tussen T&E en een inlener, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen nadrukkelijk schriftelijk is afgeweken. 2. De inlener met wie eenmaal op deze voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid daarvan op een later met T&E inleenovereenkomst in te stemmen. gesloten 3. Alle aanbiedingen, ongeacht de wijze waarop deze zijn gedaan, zijn vrijblijvend. 4. T&E is niet gebonden aan algemene voorwaarden van de inlener voor zover die afwijken van deze voorwaarden. 5. Als enige bepaling uit deze voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht zal worden genomen. Artikel 3. Wijze van facturering 1. De facturen van T&E zijn, tenzij anders afgesproken, mede gebaseerd op de ingevulde en door de inlener voor akkoord bevonden tijdverantwoording. 2. De inlener is verantwoordelijk voor de juiste, tijdige en volledige invulling en accordering van de tijdverantwoording. De accordering vindt plaats via (digitale) ondertekening van de tijdverantwoording tenzij anders overeengekomen. De gewerkte uren worden door de inlener wekelijks (uiterlijk op woensdag voor uur) middels het digitale urenregistratie-systeem van T&E aangeleverd. Op verzoek en na verkregen schriftelijke toestemming van T&E kunnen uren middels een standaard urenlijst (uiterlijk door T&E ontvangen op dinsdag voor uur) aan T&E worden gefaxt. Genoemde urenlijst dient te worden voorzien van een handtekening van een tekeningsbevoegd persoon. 3. De aangeleverde uren worden wekelijks door middel van automatische incasso door T&E geïncasseerd. 4. Bij verschil tussen de bij de T&E ingeleverde tijdverantwoording en de door de inlenerbehouden gegevens daarvan geldt de bij T&E ingeleverde tijdverantwoording als juist, tenzij de inlener het tegendeel aantoont.

4 5. Als de uitzendkracht of payrollkracht de gegevens van de tijdverantwoording betwist, kan T&E het aantal gewerkte uren en overige kosten factureren volgens de opgave van de uitzendkracht of payrollkracht, tenzij de inlener aantoont dat de tijdverantwoording correct is. 6. Als de inlener niet aan het gestelde in lid 2 van dit artikel voldoet, kan T&E besluiten om de inlener te factureren op basis van de bij haar bekende feiten en omstandigheden. T&E gaat hiertoe niet over zolang er geen redelijk overleg daaromtrent met de inlener heeft plaatsgevonden tenzij de inlener een redelijk overleg niet mogelijk maakt. 7. Indien gedurende de inleenovereenkomst de hoogte van beloning van de uitzendkracht of payrollkracht stijgt, bijvoorbeeld als gevolg van een wijziging in de bepalingen van de NBBU-cao, of op grond van de verplichtingen voortvloeiend uit het loonverhoudingsvoorschrift of naar aanleiding van een andere reden, dan staat het T&E vrij het inleentarief met ingang van het tijdstip van die verhogingen, evenredig te verhogen. 8. De inlener draagt er zorg voor dat de facturen van T&E zonder enige inhouding, korting of verrekening binnen 14 dagen na factuurdatum zijn betaald. 9. Tariefwijzigingen ten gevolge van CAO-verplichtingen en wijzigingen in of ten gevolge van wet- en regelgeving zoals fiscale en sociale wet- en regelgeving, worden met ingang van het tijdstip van die wijzigingen aan de inlener doorberekend en zijn dienovereenkomstig door de inlener verschuldigd, ook als deze wijzigingen zich voordoen tijdens de duur van een inleenovereenkomst. 10. Uitsluitend indien T&E beschikt over een G-rekening of er een vrijwaringsrekening bestaat ten behoeve van zijn depot, kan de inlener T&E verzoeken om in overleg treden over de mogelijkheid dat de inlener een percentage van het gefactureerde bedrag op de betreffende rekening stort, alsmede over de hoogte van het percentage. Alleen bij bereikte overeenstemming kan van voornoemde mogelijkheid gebruik worden gemaakt. Artikel 4. Betalingsvoorwaarden 1. Uitsluitend rechtstreekse betalingen aan T&E werken voor de inlener bevrijdend. 2. Rechtstreekse betaling, dan wel verstrekking van voorschotten door de inlener aan de uitzendkracht of payrollkracht zijn niet toegestaan, ongeacht de reden waarom of de wijze waarop zulks geschiedt. Dergelijke betalingen en verstrekkingen regarderen T&E niet en leveren geen grond op voor enige schuldaflossing of verrekening. 3. Als de inlener een factuur betwist, zal dit binnen acht dagen na verzenddatum van de betreffende factuur schriftelijk door de inlener aan T&E kenbaar worden gemaakt, op straffe van verval van het recht op betwisting. Een betwisting van de factuur schort de betalingsverplichting van de inlener niet op. 4. Bij niet, niet tijdige of niet volledige betaling door de inlener van enig door hem verschuldigd bedrag, is hij met ingang van de vervaldatum van de betreffende factuur van rechtswege in verzuim. Vanaf dat moment is de inlener tevens een vertragingsrente van 1% per maand, een gedeelte van een maand voor een hele maand rekenende, over het bruto factuurbedrag aan T&E verschuldigd. 5. Alle kosten, zowel in als buiten rechte, de kosten van rechtskundige bijstand daar- 5

5 onder begrepen, die T&E moet maken ten gevolge van het niet nakomen van de betalingsverplichtingen door de inlener, zijn voor rekening van de inlener. De buitengerechtelijke incassokosten van T&E, te berekenen over het te incasseren bedrag, worden met een minimum van C 500,00 vastgesteld op ten minste 15 /o van de hoofdsom. Artikel 5. Ontbinding 1. Als een partij in gebreke blijft aan zijn verplichtingen uit de inleenovereenkomst (ongeacht of die overeenkomst op schrift is gesteld of niet) te voldoen, is de andere partij -naast hetgeen in de inleenovereenkomst is bepaald- gerechtigd de inleenovereenkomst door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijk te ontbinden. De ontbinding zal pas plaatsvinden nadat de in gebreke gestelde partij schriftelijk op de hoogte is gesteld van de ingebrekestelling en hem een redelijke termijn is geboden om de ernstige tekortkoming te zuiveren. 2. Voorts is de ene partij gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, buiten rechte de inleenovereenkomst door middel van een aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden als: a. de andere partij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend; b. de andere partij zijn eigen faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard; c. de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd; d. de andere partij zijn huidige onderneming staakt; e. buiten toedoen van de ene partij op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd, dan wel indien de andere partij anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de inleenovereenkomst na te kunnen komen. 3. Als de inlener op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de inleenovereenkomst had ontvangen, kan hij de inleenovereenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door of namens T&E nog niet is uitgevoerd. 4. Bedragen die T&E vóór de ontbinding aan de inlener heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de inleenovereenkomst heeft gepresteerd, blijven onverminderd door inlener aan haar verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar. 5. Als de inlener, na ter zake in gebreke te zijn gesteld, enige verplichting voortvloeiende uit de inleenovereenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, is T&E gerechtigd haar verplichtingen jegens de inlener op te schorten zonder daardoor tot enige schadevergoeding jegens de inlener gehouden te zijn, dan wel zal de inlener T&E financiële zekerheid verschaffen door middel van een voorschot of (bank) garantie. De omvang van het voorschot of de (bank)garantie staat in verhouding tot de verplichtingen van de inlener volgens de inleenovereenkomst. Voorgaande geldt ook in de onder lid 2 van dit artikel bedoelde omstandigheden. 6. Als, naar het oordeel van T&E, er gerede twijfels bestaan omtrent de financiële positie van de inlener, zal de inlener T&E op diens verzoek de financiële zekerheid verschaffen als in lid 5 genoemd. 6

6 Artikel 6. Aansprakelijkheid 1 Behoudens bepalingen van dwingend recht, alsmede met inachtneming van de algemene normen van redelijkheid en billijkheid, is T&E niet gehouden tot enige vergoeding van schade van welke aard dan ook, direct of indirect, ontstaan aan de uitzendkracht of payrollkracht of aan zaken dan wel personen bij of van de inlener of een derde, welke schade is ontstaan als een gevolg van: a. de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht of payrollkracht door T&E aan de inlener, ook wanneer mocht blijken dat die uitzendkracht of payrollkracht niet blijkt te voldoen aan de door de inlener aan hem gestelde vereisten; b. eenzijdige opzegging van de uitzendovereenkomst of payrollovereenkomst door de uitzendkracht of payrollkracht; c. toedoen of nalaten van de uitzendkracht of payrollkracht, de inlener zelf of een derde, waaronder begrepen het aangaan van verbintenissen door de uitzendkracht of payrollkracht. 2. Eventuele aansprakelijkheid van T&E voor enige directe schade is in ieder geval, per gebeurtenis, beperkt tot 50% van het betreffende gefactureerde dan wel te factureren bedrag. Voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, is T&E nimmer aansprakelijk. 3. De inlener is verplicht om zorg te dragen voor een afdoende, totaaldekkende aansprakelijkheidsverzekering voor alle directe en indirecte schade als bedoeld in lid 1 van dit artikel. 4. In ieder geval dient de inlener T&E te vrijwaren tegen eventuele vorderingen van de uitzendkracht, payrollkracht of derden, tot vergoeding van schade als bedoeld in lid 1 van dit artikel geleden door die uitzendkracht, payrollkracht of derden. 5. De in leden 1 en 2 van dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid komen te vervallen, als er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van T&E en/of diens leidinggevend personeel. 6. T&E heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, eventuele schade van de inlener ongedaan te maken. Hiertoe wordt tevens gerekend het recht van T&E maatregelen te treffen die eventuele schade kan voorkomen dan wel beperken. Artikel 7. Overmacht 1. In geval van overmacht van T&E zullen haar verplichtingen uit hoofde van de inleenovereenkomst worden opgeschort, zolang de overmachttoestand voortduurt. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van T&E onafhankelijke omstandigheid, die de nakoming van de inleenovereenkomst blijvend of tijdelijk verhindert en welke noch krachtens wet, noch naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor haar risico behoort te komen. 2. Zodra zich bij T&E een overmachttoestand voordoet als in lid 1 van dit artikel bedoeld, zal zij daarvan mededeling doen aan de inlener. 3. Voor zover daaronder niet reeds begrepen, wordt onder overmacht tevens verstaan: werkstaking, bedrijfsbezetting, blokkades, embargo, overheidsmaatregelen, oorlog, revolutie en/of enig daaraan gelijk te stellen toestand, stroomstoringen, storingen in elektronische communicatielijnen, brand, ontploffing en andere calamiteiten, 7

7 waterschade, overstroming, aardbeving en andere natuurrampen, alsmede omvangrijke ziekte van epidemiologische aard van personeel. 4. Zolang de overmachttoestand voortduurt, zullen de verplichtingen van T&E zijn opgeschort. Deze opschorting zal echter niet gelden voor verplichtingen waarop de overmacht geen betrekking heeft en reeds voor het intreden van de overmachttoestand zijn ontstaan. 5. Als de overmachttoestand drie maanden heeft geduurd, of zodra vaststaat dat de overmachttoestand langer dan drie maanden zal duren, is ieder der partijen gerechtigd de inleenovereenkomst tussentijds te beëindigen zonder inachtneming van enige opzegtermijn. De inlener is ook na zodanige beëindiging van de inleenovereenkomst gehouden de door hem aan T&E verschuldigde vergoedingen, welke betrekking hebben op de periode véiór de overmachttoestand, aan T&E te betalen. 6. T&E is tijdens de overmachttoestand niet gehouden tot vergoeding van enigerlei schade van of bij de inlener, noch is zij daartoe gehouden na beëindiging van de inleenovereenkomst als in lid 5 van dit artikel bedoeld. Artikel 8. Geschillen 1, Op de inleenovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing. 2. Ten aanzien van geschillen tussen partijen die verband houden met de inleenovereenkomst is uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd. 3. Voor zover de berechting van dergelijke geschillen behoort tot de competentie ener rechtbank, zullen deze uitsluitend worden berecht door de rechtbark binnen het arrondissement waarbinnen T&E is gevestigd, te weten: Utrecht.

8 9 HOOFDSTUK 2. VOORWAARDEN VOOR HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN UITZENDKRACHTEN EN PAYROLLKRACHTEN Artikel 9. Het inlenen van uitzendkrachten en payrollkrachten 1. De uitzendovereenkomst of payrollovereenkomst wordt aangegaan tussen de uitzendkracht of payrollkracht en T&E. Op de uitzendovereenkomst of payrollovereenkomst is de NBBU-CAO voor Uitzendkrachten van toepassing. Tussen de inlener en de uitzendkracht of payrollkracht bestaat er geen arbeidsovereenkomst. 2. Bij het ter beschikking stellen van de uitzendkracht of payrollkracht door T&E aan de inlener, werkt de uitzendkracht of payrollkracht feitelijk onder leiding en toezicht van de inlener. De inlener neemt daarbij dezelfde zorgvuldigheid in acht als tegenover zijn eigen werknemers. T&E heeft als formele werkgever geen zicht op de werkplek en de te verrichten werkzaamheden en draagt terzake geen enkele aansprakelijkheid. De inlener draagt zorg voor het op juiste wijze inrichten van de werkplek c.q. werkomgeving van de uitzendkracht of payrollkracht, één en ander met inachtneming van het bepaalde in artikel De werkzaamheden worden uitgevoerd zoals overeengekomen in de inleenovereenkomst. Als de inlener hiervan af wenst te wijken gedurende de inleenovereenkomst, geschiedt dit uitsluitend in overleg met en na instemming van T&E. De inlener stemt ermee in dat er op verzoek van T&E controles plaatsvinden bij de inlener in het kader van de certificering van T&E. De inlener verleent terzake alle noodzakelijke medewerking. 4. De inlener verplicht zich alle wijzigingen aangaande de uitzendkracht of payrollkracht waarvan hij vermoedde of behoorde te vermoeden dat die voor T&E relevant kunnen zijn, terstond aan T&E mede te delen. T&E denkt hierbij onder meer - doch uitdrukkelijk niet beperkt tot - een wijziging in de feitelijke uitoefening van de functie van de uitzendkracht of payrollkracht. Artikel 10. (Uur)beloning en overige vergoedingen van de uitzendkracht en payrollkracht 1. Het loon en de vergoedingen van de uitzendkracht of payrollkracht worden vooraf aan de terbeschikkingstelling en zo nodig gedurende de terbeschikkingstelling bepaald en zijn gelijk aan het loon en vergoedingen die worden toegekend aan vergelijkbare werknemers, werkzaam in gelijkwaardige functies, in dienst van de inlener (het zogenoemde loonverhoudingsvoorschrift). 2. T&E betaalt het netto equivalent van een bruto overeengekomen uurloon aan de uitzendkracht of payrollkracht uit. Het netto equivalent van het bruto uurloon kan fluctueren. 3. Onder het loon en overige vergoedingen vallen de volgende componenten: a. uitsluitend het geldende periodeloon in de schaal; b. de van toepassing zijnde arbeidsduurverkorting. Deze kan - zulks ter keuze van T&E - gecompenseerd worden in tijd en/ of geld; c. toeslagen voor overwerk, verschoven uren, onregelmatigheid (waaronder feestdagentoeslag) en ploegendienst; d. initiële loonstijging; e. onbelaste kostenvergoedingen: reiskosten, pensionkosten en andere kosten noodzakelijk wegens de uitoefening van de functie; f. periodieken.

9 10 N.B. Voor uitzendkrachten of payrollkrachten werkzaam in de bouwsector gelden afwijkende voorwaarden. 4. De inlener informeert T&E tijdig over de componenten zoals genoemd in lid 2. Indien de inlener T&E onjuiste inlichtingen verstrekt over deze componenten is T&E gerechtigd om vanaf het moment van aanvang van de betreffende functie, met terugwerkende kracht, het loon en overige vergoedingen van de uitzendkracht of payrollkracht alsmede het tarief van de inlener dienovereenkomstig te corrigeren en bij de inlener in rekening te brengen. 5. Als het loon en de vergoedingen van de uitzendkracht of payrollkracht niet kunnen worden vastgesteld volgens het loonverhoudingsvoorschrift, dan worden ze vastgesteld in overleg tussen T&E, uitzendkracht of payrollkracht en inlener. Leidraad hierbij zijn het opleidingsniveau en de ervaring van de uitzendkracht of payrollkracht en daarnaast de verantwoordelijkheden en benodigde capaciteiten die invulling van de functie met zich meebrengen. 6. Als de inlener, nadat de uitzendkracht of payrollkracht is verschenen op de werkplek, minder dan drie uren gebruik maakt van diens arbeidsaanbod, is de inlener verplicht tot betaling van het inlenerstarief over ten minste drie uren per oproep als: a. de overeengekomen omvang van de arbeid minder dan 15 uur per week bedraagt en de werktijden niet zijn vastgelegd; of b. de inlener de omvang van de arbeid niet of niet eenduidig heeft vastgelegd. 7 Als de inlener vanuit zijn bedrijfsvoering de uitzendkracht of payrollkracht verplicht te beschikken over bepaalde benodigdheden, zoals een verklaring omtrent goed gedrag of persoonlijke beschermingsmiddelen, worden deze -voor zover mogelijkdoor de inlener verstrekt. Indien de benodigdheden door T&E worden verzorgd is T&E gerechtigd de kosten die daarmee samenhangen bij de inlener in rekening te brengen. 8. Wanneer de inlener aan de uitzendkracht of payrollkracht maaltijden verstrekt, dient de inlener dit bij T&E te melden. T&E zorgt alsdan voor een verrekening van het loon in natura met het salaris van de uitzendkracht of payrollkracht (de berekende sociale lasten over het loon in natura worden doorbelast aan de inlener) dan wel zal T&E de normbedragen (volgende uit de tabel vrije vergoedingen en verstrekkingen) bij de medewerker inhouden en aan de inlener crediteren. Bij vergoeding of verstrekkingen die de inlener aan de uitzendkracht of payrollkracht betaalt of verstrekt, of op andere wijze voordelen aan hem doet toekomen, met een mogelijk belang voor de loonheffingen, dient de inlener deze vergoedingen of verstrekkingen door te geven aan T&E. Bij in gebreke blijven van deze informatieverstrekking is de inlener aansprakelijk voor de (mogelijke) heffing van de loonheffingen over deze vergoedingen, verstrekkingen of overige mogelijke voordelen, Bij wijze van voorbeeld: de verstrekking van kerstpakketten door de inlener aan de uitzendkracht of payrollkracht. Artikel 11. Inhoud van de inleenovereenkomst of bevestigingsbrief In de inleenovereenkomst of in de brief waarin de afspraken tussen T&E en de inlener worden bevestigd, wordt onder meer voor zover mogelijk en wenselijk de begin- en einddatum van de terbeschikkingstelling gemeld, de binnen de onderneming van de inlener geldende CAO, het uurloon van de ter beschikking gestelde uitzend-

10 1 kracht of payrollkracht, alsmede de overige vergoedingen ten behoeve van de uitzendkracht of payrollkracht. 1. Als het uitzendbeding van toepassing is op de uitzendovereenkomst of payrollovereenkomst hoeven T&E of de inlener geen opzegtermijn in acht te nemen als zij de terbeschikkingstelling (tussentijds) wensen te beëindigen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 2. Als het uitzendbeding niet van toepassing is op de uitzendovereenkomst of payrollovereenkomst is er sprake van een uitzendovereenkomst of payrollovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd. In dit geval eindigt de inleenovereenkomst slechts door het verstrijken van de overeengekomen duur van de terbeschikkingstelling, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Artikel 12. Aangaan rechtstreekse arbeidsverhouding door inlener met de uitzendkracht of payrollkracht 1. Als de inlener met een hem door T&E ter beschikking gestelde of te stellen uitzendkracht of payrollkracht rechtstreeks een arbeidsovereenkomst, dan wel een andersoortige arbeidsverhouding wil aangaan, stelt hij T&E daarvan onverwijld schriftelijk in kennis. Partijen treden vervolgens in overleg om de wens van de inlener te bespreken 2. Onder andersoortige arbeidsverhouding als bedoeld in dit artikel wordt onder meer verstaan : a. het aanstellen als ambtenaar b. de overeenkomst van opdracht c. de aanneming van werk d. het ter beschikking laten stellen van de uitzendkracht of payrollkracht aan de inlener door een derde (bijvoorbeeld een andere uitzendonderneming of payrollonderneming) voor hetzelfde of ander werk 3. De inlener gaat niet rechtstreeks een arbeidsovereenkomst met de uitzendkracht of payrollkracht aan, als de uitzendkracht of payrollkracht de uitzendovereenkomst of payrollovereenkomst met T&E niet rechtsgeldig heeft beëindigd. 4. Wanneer inlener artikel 12 lid 1 zonder overleg met T&E doorvoert, is T&E gerechtigd een sanctie op te leggen groot 25% van het inlenerstarief maal het aantal te werken uren tot 1052 uur bereikt is. Dit lid is niet van toepassing bij payroll medewerkers. Artikel 13. Zorgverplichting inlener en vrijwaring jegens T&E 1. De inlener is ervan op de hoogte dat hij volgens de Arbeidsomstandighedenwet en artikel 7: 658 BW de verplichting heeft om te zorgen voor een veilige werkplek van de uitzendkracht of payrollkracht. De inlener verstrekt de uitzendkracht of payrollkracht concrete aanwijzingen om te voorkomen dat de uitzendkracht of payrollkracht in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt. Tevens verstrekt de inlener de uitzendkracht of payrollkracht persoonlijke beschermingsmiddelen voor zover noodzakelijk. 2. Tijdig voordat de terbeschikkingstelling een aanvang neemt, verstrekt de inlener aan de uitzendkracht of payrollkracht en aan T&E de noodzakelijke informatie over de verlangde beroepskwalificatie van de uitzendkracht of payrollkracht, alsmede de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E), bevattende de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats.

11 3. De inlener zal de door hem ingeleende uitzendkracht of payrollkracht niet op zijn beurt weer doorlenen aan een derde om onder diens toezicht en leiding te werken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van T&E. 4. De inlener is tegenover de uitzendkracht of payrollkracht en T&E aansprakelijk voor en dientengevolge gehouden tot vergoeding van de schade die de uitzendkracht of payrollkracht in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, tenzij de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de uitzendkracht of payrollkracht, alles met inachtneming van het bepaalde in artikel Als de uitzendkracht of payrollkracht in de uitoefening van zijn werkzaamheden zodanig letsel heeft bekomen dat daarvan de dood het gevolg is, is de inlener overeenkomstig artikel 6:108 BW jegens de in dat artikel bedoelde personen en jegens T&E gehouden tot vergoeding van de schade aan de bedoelde personen, tenzij de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de uitzendkracht of payrollkracht, alles met inachtneming van het bepaalde in artikel De inlener zal T&E te allen tijde vrijwaren tegen aanspraken, jegens T&E ingesteld wegens het niet nakomen door de inlener van de in lid 1 van dit artikel genoemde verplichtingen en verleent T&E de bevoegdheid haar aanspraken terzake aan de direct belanghebbende(n) te cederen, dan wel mede namens T&E tegen de inlener geldend te maken. 7. De inlener is verplicht om zorg te dragen voor een afdoende, tc'taaldekkende aansprakelijkheidsverzekering voor alle directe en indirecte schade als bedoeld in dit artikel. Artikel 14. Identificatie en persoonsgegevens 1. De inlener stelt bij aanvang van de terbeschikkingstelling van een uitzendkracht of payrollkracht diens identiteit vast aan de hand van het originele identiteitsdocument en neemt een kopie van dit document op in zijn administratie, 2. De inlener behandelt de hem in het kader van de terbeschikkingstelling ter kennis gekomen persoonlijke gegevens van uitzendkrachten of payrollkrachten vertrouwelijk en verwerkt deze in overeenstemming met de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens en voor zover van toepassing andere wet- en regelgeving. 3. T&E is niet aansprakelijk voor boetes of claims die de inlener worden opgelegd omdat hij zijn verplichtingen als in de voorgaande leden bedoeld, niet is nagekomen. Voorts vrijwaart de inlener T&E voor aanspraken van wie dan ook, ingesteld wegens het niet nakomen door de inlener van verplichtingen die in het kader van dit artikel op haar of de uitzendkracht of payrollkracht rusten. Artikel 15. Auto van de zaak en bedrijfssluiting 1, Als de inlener voornemens is de uitzendkracht of payrollkracht een auto ter beschikking te stellen, deelt de inlener dit onverwijld mede aan T&E. Uitsluitend in overleg met en na schriftelijke toestemming van T&E komt de inlener met de uitzendkracht of payrollkracht overeen dat de auto privé gereden mag worden, zodat T&E hiermee rekening kan houden in de loonheffing. Als de inlener dit nalaat, is hij gehouden de daaruit voortvloeiende schade, kosten en (fiscale) gevolgen te vergoeden die T&E lijdt 2. Als er gedurende de terbeschikkingstelling een bedrijfssluiting of verplichte vrije dag plaatsvindt, informeert de inlener T&E hieromtrent bij het aangaan van de

12 inleenovereenkomst, althans zodra één en ander bij haar bekend is, zodat T&E hiermee rekening kan houden bij het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden. Als de inlener dit nalaat, is hij gedurende de bedrijfssluiting of verplichte vrije dag, aan T&E verschuldigd het aantal uur zoals overeengekomen in de inleenovereenkomst, vermenigvuldigd met het laatst geldende inlenerstarief.

13 13 HOOFDSTUK 3. AANVULLENDE VOORWAARDEN Artikel 16. Aanvullende arbeidsvoorwaarden Toepassing van een arbeidsvoorwaarde van de cao van de inlener is alleen mogelijk indien dit niet conflicteert met de toepasselijke NBBU-cao voor Uitzendkrachten en voor zover schriftelijk overeengekomen. Artikel 17. Aangaan en beëindiging van de inleenovereenkomst 1. Alvorens de payrollonderneming een payrollovereenkomst met de payrollkracht aangaat, verstrekt de inlener indien en voor zover de payrollkracht reeds bij of ten behoeve van de inlener werkzaam is geweest - juiste en volledige informatie over het arbeidsverleden van de payrollkracht bij de inlener. De inlener maakt hierbij onder meer melding van het aantal arbeidsovereenkomsten, de aard van de arbeidsovereenkomsten en de duur van de arbeidsovereenkomsten op basis waarvan de payrollkracht reeds werkzaam is geweest bij of ten behoeve van de inlener. Voorts maakt de inlener melding van het ziekteverleden, het (dis)functioneren en de verhouding tussen de inlener enerzijds en de payrollkracht anderzijds en de verhouding tussen de payrollkracht enerzijds en andere payrollkrachten werkzaam bij de inlener of werknemers van de inlener, anderzijds. Indien de inlener onjuiste of onvolledige informatie verstrekt, vergoedt de inlener de hieruit voortvloeiende schade van de payrollonderneming. Hieronder valt onder meer - derhalve uitdrukkelijk niet beperkt tot - loonlasten voor T&E ingeval van doorbetaling tijdens ziekte en/of leegloop, juridische kosten en beëindigingsvergoedingen. 2. T&E heeft te allen tijde het recht een door de inlener voorgedragen payrollkracht geen payrollovereenkomst aan te bieden. Artikel 18. Vreemdelingen De inlener verplicht zich om alle wet- en regelgeving die betrekking heeft op vreemdelingen die werkzaamheden uitoefenen c.q. arbeid verrichten, na te leven. De inlener vrijwaart T&E voor aanspraken die het gevolg zijn van het niet of niet op een juiste wijze naleven door de inlener van de wet- en regelgeving terzake. Het is de inlener bekend dat T&E geen uitzendkrachten of payrollkrachten in dienst neemt die dienen te beschikken over een tewerkstellingsvergunning. Artikel 19. Arbeidstijdenwetgeving De Inlener verplicht zich jegens T&E erop toe te zien dat alle wet- en regelgeving die betrekking heeft op arbeidstijden en rusttijden, op een juiste wijze wordt nageleefd. De inlener vrijwaart T&E voor aanspraken die het gevolg zijn van het niet of niet op een juiste wijze naleven door de uitzendkracht of payrollkracht van de weten regelgeving terzake. Artikel 20. Uitzendkrachten en payrollkrachten jonger dan 18 jaar De inlener verplicht zich alle wet- en regelgeving die betrekking heeft op werknemers jonger dan 18 jaar, na te leven. De inlener vrijwaart T&E voor aanspraken die het gevolg zijn van het niet of niet op een juiste wijze naleven door de uitzendkracht of de payrollkracht van de wet- en regelgeving terzake.

14 Artikel 21. Ziekteverzuim Indien er sprake is van een cumulatief ziekteverzuim van de uitzendkrachten en payrollkrachten die aan de inlener ter beschikking worden gesteld, hoger dan 4% van de jaarlijkse omzet die T&E genereert uit de overeenkomst van opdracht tussen T&E en de inlener, dan stijgt het inleentarief van de inlener rechtevenredig met dien verstande dat bij een ziekteverzuim van 5% het inleentarief 1% stijgt en zo verder.

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden voor arbeidsbemiddeling esthetic modelmanagement Deze Algemene Voorwaarden voor Arbeidsbemiddeling zijn van toepassing op de zakelijke relatie tussen bemiddelingsbedrijven en hun opdrachtgevers,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Inhoud

ALGEMENE VOORWAARDEN Inhoud ALGEMENE VOORWAARDEN Inhoud Artikel 1. Definities... 2 Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden... 2 Artikel 3. Wijze van facturering... 3 Artikel 4 Betalingsvoorwaarden... 3 Artikel 5. Ontbinding...

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden HM Holland Contracting BV. voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten

Algemene Voorwaarden HM Holland Contracting BV. voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Algemene Voorwaarden HM Holland Contracting BV voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten ARTIKEL/OMSCHRIJVING PAGINA Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 2 Artikel 1. Definities... 2 Artikel 2.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikkingstellen van (freelance) koks door RVS Cuisine aan opdrachtgever.

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikkingstellen van (freelance) koks door RVS Cuisine aan opdrachtgever. RVS Cuisine Leidjeskamp 17 3925 TM Scherpenzeel Tel./Fax. 033 8887033 Mob.06 28233405 E-mail:rvscuisine@live.nl Algemene Voorwaarden voor het ter beschikkingstellen van (freelance) koks door RVS Cuisine

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Cuisine Détachée

Algemene Voorwaarden. Cuisine Détachée Algemene Voorwaarden Cuisine Détachée Algemene Voorwaarden voor het ter beschikkingstellen van cuisiniers door Cuisine Détachée aan opdrachtgever. Document: algemene voorwaarden Cuisine Détachée Versie:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN itanks Students B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN itanks Students B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN itanks Students B.V. HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon

Nadere informatie

1 [ Algemene Voorwaarden] Index

1 [ Algemene Voorwaarden] Index 1 [ Algemene Voorwaarden] Index 1. Definities 2 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 3 3. Wijze van facturering 4 4. Betalingsvoorwaarden 5 5. Ontbinding 5 6. Aansprakelijkheid 7 7. Overmacht 8 8.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DIT IS WIJS Personeelsdiensten

Algemene Voorwaarden DIT IS WIJS Personeelsdiensten Algemene Voorwaarden DIT IS WIJS Personeelsdiensten Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1 DEFINITIES In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Uitzendonderneming: iedere natuurlijke of

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Porta Uitzendbureau

Algemene Voorwaarden Porta Uitzendbureau Algemene Voorwaarden Porta Uitzendbureau INDEX ARTIKEL OMSCHRIJVING PAGINA Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 1. Definities 2 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 3 3. Wijze van facturering 3 4. Betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1, Algemene bepalingen Artikel 1, definities... 1

Algemene Voorwaarden. Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1, Algemene bepalingen Artikel 1, definities... 1 Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave Hoofdstuk 1, Algemene bepalingen... 1 Artikel 1, definities... 1 Artikel 2, toepasselijkheid van deze voorwaarden... 1 Artikel 3, wijze van facturering... 1 Artikel 4,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN EXTRA TALENT DETACHERING B.V. HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

ALGEMENE VOORWAARDEN EXTRA TALENT DETACHERING B.V. HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Voor u liggen de algemene voorwaarden van Extra Talent Detachering B.V. Deze voorwaarden zijn gebaseerd op de algemene voorwaarden van de NBBU. Extra Talent Detachering B.V. is aangesloten bij de NBBU.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Inhoud Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 2 Artikel 1. Definities... 2 Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden... 3 Artikel 3. Wijze van facturering... 3 Artikel 4 Betalingsvoorwaarden...

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dutch Contractors B.V. te Mijnsheerenland

Algemene Voorwaarden Dutch Contractors B.V. te Mijnsheerenland Algemene Voorwaarden Dutch Contractors B.V. te Mijnsheerenland Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Uitzendonderneming: de in Nederland

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van personeel en arbeidsbemiddeling aan klanten van JDRT Detachering.

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van personeel en arbeidsbemiddeling aan klanten van JDRT Detachering. JDRT Detachering B.V. INHOUDSOPGAVE Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van personeel en arbeidsbemiddeling aan klanten van JDRT Detachering. HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Definities

Nadere informatie

Versie: Algemene Voorwaarden DIT IS WIJS. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen

Versie: Algemene Voorwaarden DIT IS WIJS. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Versie: 16-12-2016 Algemene Voorwaarden DIT IS WIJS Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1 DEFINITIES In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Uitzendonderneming: iedere natuurlijke of

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten, arbeidsbemiddeling en payrollen.

Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten, arbeidsbemiddeling en payrollen. Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten, arbeidsbemiddeling en payrollen. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

ARTIKEL OMSCHRIJVING PAGINA

ARTIKEL OMSCHRIJVING PAGINA Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten en arbeidsbemiddeling van de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) INDEX ARTIKEL OMSCHRIJVING PAGINA

Nadere informatie

Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten

Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten en arbeidsbemiddeling van de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) opgesteld in samenwerking met en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten en arbeidsbemiddeling.

Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten en arbeidsbemiddeling. Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten en arbeidsbemiddeling. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Uitzendonderneming:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN >>> Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen

ALGEMENE VOORWAARDEN >>> Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen ALGEMENE VOORWAARDEN Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen 2 NBBU ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN 1e druk: januari 2010 2e druk: maart 2011 3e druk: juli 2013 1 NBBU ALGEMENE

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Index. Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Algemene Voorwaarden. Index. Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Algemene Voorwaarden Index Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 1. Definities 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 3. Wijze van facturering 4. Betalingsvoorwaarden 5. Ontbinding 6. Aansprakelijkheid 7.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Eemland Werkt Uitzendbureau. Inhoud: Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Algemene voorwaarden van Eemland Werkt Uitzendbureau. Inhoud: Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Algemene voorwaarden van Eemland Werkt Uitzendbureau Inhoud: Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 1. Definities 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 3. Wijze van facturering 4. Betalingsvoorwaarden 5. Ontbinding

Nadere informatie

ARTIKEL OMSCHRIJVING PAGINA

ARTIKEL OMSCHRIJVING PAGINA INDEX Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten en arbeidsbemiddeling van de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) ARTIKEL OMSCHRIJVING PAGINA

Nadere informatie

ARTIKEL OMSCHRIJVING PAGINA

ARTIKEL OMSCHRIJVING PAGINA INDEX Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten en arbeidsbemiddeling van de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) ARTIKEL OMSCHRIJVING PAGINA

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN >>> Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen

ALGEMENE VOORWAARDEN >>> Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen ALGEMENE VOORWAARDEN Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen ALGEMENE VOORWAARDEN 1e druk: januari 2010 2e druk: maart 2011 3e druk: juli 2013 2 NBBU ALGEMENE VOORWAARDEN 1 NBBU ALGEMENE

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden 1 e druk: januari 2010 2 e druk: maart 2011 Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten en arbeidsbemiddeling van de Nederlandse Bond van Bemiddelings-

Nadere informatie

Algemene voorwaarden NL-Techniek VOF

Algemene voorwaarden NL-Techniek VOF Algemene voorwaarden NL-Techniek VOF Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. NL-Techniek VOF: de uitzendonderneming die in het kader van de uitoefening van zijn bedrijf

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten en arbeidsbemiddeling van FB Partners BV.

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten en arbeidsbemiddeling van FB Partners BV. Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten en arbeidsbemiddeling van FB Partners BV. 1e druk: Maart, 2011 Index Artikel Omschrijving Pagina Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Nadere informatie

ARTIKEL OMSCHRIJVING PAGINA

ARTIKEL OMSCHRIJVING PAGINA Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten en arbeidsbemiddeling van de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) INDEX ARTIKEL OMSCHRIJVING PAGINA

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten, detacheringskrachten en arbeidsbemiddeling van Kroonstad Techniek

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten, detacheringskrachten en arbeidsbemiddeling van Kroonstad Techniek Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten, detacheringskrachten en arbeidsbemiddeling van Kroonstad Techniek INDEX Artikel Omschrijving Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 1.

Nadere informatie

INDEX. Artikel Omschrijving

INDEX. Artikel Omschrijving Algemene Voorwaarden 1e druk: januari 2013 Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten en arbeidsbemiddeling van Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Lidmaatschap NBBU. Registratie SNA/NEN-4400-1. Verklaring Betalingsgedrag. G-rekening overeenkomst

Algemene voorwaarden. Lidmaatschap NBBU. Registratie SNA/NEN-4400-1. Verklaring Betalingsgedrag. G-rekening overeenkomst Algemene voorwaarden Lidmaatschap NBBU Registratie SNA/NEN-4400-1 Verklaring Betalingsgedrag G-rekening overeenkomst Uittreksel Handelsregister KvK De Personeelsafdeling BV Pesserstraat 56-58 7901 LE HOOGEVEEN

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van All Hands Services B.V.

Algemene Voorwaarden van All Hands Services B.V. Algemene Voorwaarden van All Hands Services B.V. Voor u liggen de Algemene Voorwaarden van All Hands Services B.V., die gehanteerd worden voor de ter beschikkingstelling van uitzendkrachten, gedeponeerd

Nadere informatie

1 ALGEMENE BEPALINGEN

1 ALGEMENE BEPALINGEN Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van Uitzendkrachten en arbeidsbemiddeling van de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) INDEX ARTIKEL OMSCHRIJVING Hoofdstuk

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden Processionals B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Processionals B.V.: de uitzendonderneming die in het kader van de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten en arbeidsbemiddeling van Yellow Works BV te Sittard

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten en arbeidsbemiddeling van Yellow Works BV te Sittard Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten en arbeidsbemiddeling van Yellow Works BV te Sittard 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1 Definities 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Werkingssfeer 1) Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van Bloom Personeelsdiensten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden 1 e druk: januari 2010 Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten en arbeidsbemiddeling van de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten en arbeidsbemiddeling van de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) INDEX ARTIKEL

Nadere informatie

Specialist in technisch personeel

Specialist in technisch personeel Algemene voorwaarden SOMA Works BV. 1 ALGEME BEPALINGEN Artikel 1. Definities 1. Uitzendonderneming: iedere natuurlijke of rechtspersoon die in het kader van de oefening van beroep of bedrijf aan een inlener

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten en arbeidsbemiddeling Uitzenden XL BV

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten en arbeidsbemiddeling Uitzenden XL BV Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten en arbeidsbemiddeling Uitzenden XL BV Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1. Definities 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 3.

Nadere informatie

INDEX ARTIKEL OMSCHRIJVING PAGINA

INDEX ARTIKEL OMSCHRIJVING PAGINA Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten en arbeidsbemiddeling van de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) 1e druk: september 2006 INDEX ARTIKEL

Nadere informatie

TOM PERSONEEL BV ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN UITZENDKRACHTEN

TOM PERSONEEL BV ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN UITZENDKRACHTEN TOM PERSONEEL BV ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN UITZENDKRACHTEN Artikel 1. Definities 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle vastgestelde aanbiedingen, opdrachten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Voor u liggen de Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten- en arbeidsbemiddeling van Uitzendbureau Partner Maastricht BV. Grondslag hiervoor zijn de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN 2 INHOUDSOPGAVE Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten en arbeidsbemiddeling van Avanti Uitzendbureau gebaseerd op de Algemene Voorwaarden van de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN ARBEIDSKRACHTEN DOOR BLUE CIRCLE PAYROLLING B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN ARBEIDSKRACHTEN DOOR BLUE CIRCLE PAYROLLING B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN ARBEIDSKRACHTEN DOOR BLUE CIRCLE PAYROLLING B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Blue Circle Payrolling

Nadere informatie

AV Janssen Interim Services B.V., Janssen Stedendriehoek B.V., Janssen Personeelsdienst B.V. en Janssen Payroll Services.

AV Janssen Interim Services B.V., Janssen Stedendriehoek B.V., Janssen Personeelsdienst B.V. en Janssen Payroll Services. Algemene Voorwaarden Janssen Interim Services B.V., Janssen Stedendriehoek B.V., Janssen Personeelsdienst B.V. en Janssen Payroll Services, voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten, arbeidsbemiddeling

Nadere informatie

Hoofdstuk1 ALGEMENE BEPALINGEN

Hoofdstuk1 ALGEMENE BEPALINGEN Hoofdstuk1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Bien Sûr Recruitment: Bien Sûr Recruitment B.V. 2. Uitzendkracht: iedere natuurlijke persoon die

Nadere informatie

Gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam onder nr. 129/2006 en bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nr.

Gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam onder nr. 129/2006 en bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nr. / Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten en arbeidsbemiddeling van de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) / Gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank

Nadere informatie

AV Janssen Interim Services B.V., Janssen Stedendriehoek B.V., Janssen Personeelsdienst B.V., Janssen HR Services B.V. en Janssen Payroll Services.

AV Janssen Interim Services B.V., Janssen Stedendriehoek B.V., Janssen Personeelsdienst B.V., Janssen HR Services B.V. en Janssen Payroll Services. Algemene Voorwaarden Janssen Interim Services B.V., Janssen Stedendriehoek B.V., Janssen Personeelsdienst B.V., Janssen HR Services B.V. en Janssen Payroll Services, voor het ter beschikking stellen van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden People Company Payrolling B.V.

Algemene Voorwaarden People Company Payrolling B.V. Algemene Voorwaarden People Company Payrolling B.V. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Payrollmedewerker: iedere natuurlijke persoon die werkzaamheden verricht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Index. Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Algemene Voorwaarden. Index. Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Algemene Voorwaarden Index Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 1. Definities 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 3. Totstandkoming van de inleenovereenkomst 4. Wijze van facturering 5. Betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

OSI-8 Detachering BV. Algemene voorwaarden

OSI-8 Detachering BV. Algemene voorwaarden OSI-8 Detachering BV Algemene voorwaarden Inhoud Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Toepasselijkheid van deze voorwaarden Artikel 3 - Wijze van facturering Artikel 4 - Betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Fysioversa Paramedisch Personeel

ALGEMENE VOORWAARDEN. Fysioversa Paramedisch Personeel ALGEMENE VOORWAARDEN Fysioversa Paramedisch Personeel Inhoud Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN art. 1 Definities art. 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden art. 3 Wijze van facturering en betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN >>> Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen

ALGEMENE VOORWAARDEN >>> Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen ALGEMENE VOORWAARDEN >>> Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen 2 NBBU ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN >>> 1e druk: januari 2010 2e druk: maart 2011 3e druk: juli 2013 1 NBBU

Nadere informatie

I ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN UITZENDKRACHTEN EN ARBEIDSBEMIDDELING

I ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN UITZENDKRACHTEN EN ARBEIDSBEMIDDELING Algemene Voorwaarden van de Oudstanding Groep B.V. INDEX I ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN UITZENDKRACHTEN EN ARBEIDSBEMIDDELING Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 1. Definities

Nadere informatie

T E R B E S C H I K K I N G S T E L L E N V A N U I T Z E N D K R A C H T E N

T E R B E S C H I K K I N G S T E L L E N V A N U I T Z E N D K R A C H T E N Veenendaal A L G E M E N E V O O R W A A R D E N V O O R H E T T E R B E S C H I K K I N G S T E L L E N V A N U I T Z E N D K R A C H T E N Algemene voorwaarden ReadytoGo uitzendbureau Veenendaal 0 Inleiding

Nadere informatie

ARTIKEL OMSCHRIJVING PAGINA

ARTIKEL OMSCHRIJVING PAGINA Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten en arbeidsbemiddeling van de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) INDEX ARTIKEL OMSCHRIJVING PAGINA

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Deel I Terbeschikkingstelling van gedetacheerde

Algemene Voorwaarden. Deel I Terbeschikkingstelling van gedetacheerde Algemene Voorwaarden Deel I Terbeschikkingstelling van gedetacheerde Uitzendorganisatie 1. Definitie 2. Selectie van gedetacheerde 3. Aansprakelijkheid 4. Overmacht Opdrachtgever 5. Definitie 6. Zorgverplichting

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE

ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE Op al onze aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten zijn van toepassing de algemene voorwaarden van de NBBU (gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en bij de Kamer van Koophandel te

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PERSONEELSWERVING

ALGEMENE VOORWAARDEN PERSONEELSWERVING ALGEMENE VOORWAARDEN PERSONEELSWERVING Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten en arbeidsbemiddeling van de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen

Algemene Voorwaarden Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen A-flex BV Spreestroom 23 2721 CG Zoetermeer Algemene Voorwaarden Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. A-flex: A-flex B.V. gevestigd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Barneveld 0342-401 209 Heerenveen 0513-633 546. Uitgereikt aan. Datum - -

Algemene voorwaarden. Barneveld 0342-401 209 Heerenveen 0513-633 546. Uitgereikt aan. Datum - - Algemene voorwaarden Uitgereikt aan Datum - - Barneveld 0342-401 209 Heerenveen 0513-633 546 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Pagina 1 Algemene bepalingen 3 Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 Toepasselijkheid

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN JOBMANIAC

ALGEMENE VOORWAARDEN JOBMANIAC ALGEMENE VOORWAARDEN JOBMANIAC Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Uitzendonderneming: JobManiac Goes B.V., die op basis van een

Nadere informatie

Artikel 3. Vrijblijvende offertes Alle aanbiedingen en offertes van Peoflex zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 3. Vrijblijvende offertes Alle aanbiedingen en offertes van Peoflex zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. ALGEMENE VOORWAARDEN PEOFLEX B.V. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Peoflex: de besloten vennootschap die in het kader van de uitoefening van haar onderneming,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TECNIPRO B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN TECNIPRO B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN TECNIPRO B.V. Algemene voorwaarden uitgegeven door Tecnipro B.V. aangeduid als ALGEMENE VOORWAARDEN TECNIPRO B.V., gedeponeerd ter griffie bij de Kamer van Koophandel te Enschede op

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Inhoud

Algemene voorwaarden. Inhoud Algemene voorwaarden Inhoud Algemene bepalingen... 2 Artikel 1 Definities.... 2 Artikel 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden... 2 Artikel 3 Wijze van facturering... 2 Artikel 4 Betalingsvoorwaarden....

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Connect B.V.

Algemene Voorwaarden van Connect B.V. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding van Connect B.V., handelsregisternummer 33292991, hierna te noemen

Nadere informatie

3. Inlener: iedere natuurlijke- of rechtspersoon die zich door tussenkomst van een uitzendonderneming voorziet van uitzendkrachten;

3. Inlener: iedere natuurlijke- of rechtspersoon die zich door tussenkomst van een uitzendonderneming voorziet van uitzendkrachten; ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN UITZENDKRACHTEN EN ARBEIDSBEMIDDELING TOPLABOUR B.V. UITZENDBUREAU. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

Deze Algemene Voorwaarden voor Arbeidsbemiddeling bestaan uit de hierna volgende artikelen 1 tot en met 12. Zij luiden als volgt:

Deze Algemene Voorwaarden voor Arbeidsbemiddeling bestaan uit de hierna volgende artikelen 1 tot en met 12. Zij luiden als volgt: ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR ARBEIDSBEMIDDELING Deze Algemene Voorwaarden voor Arbeidsbemiddeling zijn van toepassing op de zakelijke relatie tussen bemiddelingsbedrijven en hun opdrachtgevers, voor zover

Nadere informatie

BOB Detachering bv. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN BOB Detachering

BOB Detachering bv. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN BOB Detachering BOB Detachering bv ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN BOB Detachering Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten, detachering, arbeidsbemiddeling en collegiale doorlening van

Nadere informatie

G.C.S. SCHOON ONDER DRUK Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

G.C.S. SCHOON ONDER DRUK Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden G.C.S. SCHOON ONDER DRUK Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden G.C.S. K.v.K. 58368639 BTW NL853007986B01 Bankrekening NL29 RABO 0385 2583 13 G-rekening NL95 RABO 0991 0349 29 Hoofdstuk 1. ALGEMENE

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van de dienst Werving & Selectie

Algemene Voorwaarden van de dienst Werving & Selectie Algemene Voorwaarden van de dienst Werving & Selectie Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Technicians: handelend inzake personeelsbemiddeling, die ten behoeve van een

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Bloom Personeelsdiensten Versie 1 2013 Artikel 1 Werkingssfeer 1) Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten

Nadere informatie

Artikel 3. Benodigde gegevens en verplichting Stenacker Executive Search BV

Artikel 3. Benodigde gegevens en verplichting Stenacker Executive Search BV Werving & Selectie Artikel 1. Toepasselijkheid. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, introducties, aanbiedingen en overeenkomsten inzake de werving en selectie van arbeidskrachten door

Nadere informatie

Lemon Bouw en Facility Services B.V.

Lemon Bouw en Facility Services B.V. Algemene Voorwaarden Lemon Bouw en Facility Services B.V. 1 e druk: september 2013 Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten en arbeidsbemiddeling van de ABU. Index Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Aeres Agree Recruitment bv. Recruitment. Versie december 2015

Algemene voorwaarden. Aeres Agree Recruitment bv. Recruitment. Versie december 2015 Algemene voorwaarden Aeres Agree Recruitment bv Versie december 2015 Recruitment Aeres Algemene voorwaarden Versie december 2015 Inhoud 1 Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Derks & Derks Detachering B.V.

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Derks & Derks Detachering B.V. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Derks & Derks Detachering B.V. Artikel 1 Definities p. 1 Artikel 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden p. 1 Artikel 3 Offertes p. 2 Artikel 4 Terbeschikkingstelling van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Interactive Mediation B.V. Handelend onder de naam: - Student Select - LaForce

Algemene voorwaarden Interactive Mediation B.V. Handelend onder de naam: - Student Select - LaForce Algemene voorwaarden Interactive Mediation B.V. Handelend onder de naam: - Student Select - LaForce voor ter beschikking stellen van uitzendkrachten en arbeidsbemiddeling Versie januari Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Inhoud Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 2 Artikel 1. Definities... 2 Artikel 2. Toepasselijkheid... 2 Artikel 3. Aanbiedingen, offertes en prijzen... 2 Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Cottus

Algemene voorwaarden Cottus . INDEX Artikel Omschrijving Pagina Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 1. Definities 2 2. Toepasselijkheid 2 3. Aanbiedingen, offertes en prijzen 2 4. Totstandkoming van de overeenkomst en wijzigingen nadien

Nadere informatie

Opdrachtnemer: De vennootschap onder firma Flex Work In Travel v.o.f., gevestigd te Wormer, hierna te noemen Flex Work In Travel.

Opdrachtnemer: De vennootschap onder firma Flex Work In Travel v.o.f., gevestigd te Wormer, hierna te noemen Flex Work In Travel. Algemene voorwaarden Flex Work In Travel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: De vennootschap onder firma Flex Work In Travel v.o.f., gevestigd te Wormer, hierna

Nadere informatie

algemene voorwaarden

algemene voorwaarden algemene voorwaarden FleZek In verband met de Wet Flexibiliteit en Ze- Algemene Leveringsvoorwaarden Stud Naast de Algemene Voorwaarden van de NBBU, heeft StuD Studentenuitzendbureau Delft ook eigen Algemene

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Bijlage I Algemene Voorwaarden I ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN UITZENDKRACHTEN EN

Algemene Voorwaarden. Bijlage I Algemene Voorwaarden I ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN UITZENDKRACHTEN EN Algemene Voorwaarden Bijlage I Algemene Voorwaarden I ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN UITZENDKRACHTEN EN ARBEIDSBEMIDDELING Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Definities

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Polarrolled. Artikel 1 Definities

Algemene Voorwaarden Polarrolled. Artikel 1 Definities Artikel 1 Definities 1.1 Opdracht: de tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer gesloten overeenkomst waarbij Opdrachtnemer zich verbindt aan Opdrachtgever één of meerdere aan het concept Polarrolled verbonden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden V-NOM Project- & Interimmanagement BV. Hoofdstuk 1 Uitzendovereenkomsten

Algemene voorwaarden V-NOM Project- & Interimmanagement BV. Hoofdstuk 1 Uitzendovereenkomsten Algemene voorwaarden V-NOM Project- & Interimmanagement BV Hoofdstuk 1 Uitzendovereenkomsten Artikel 1 Definities In dit hoofdstuk wordt verstaan onder: 1.1 V-NOM: V-NOM Project- en Interimmanagement BV

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van gedetacheerde medewerkers door het Werkgeversinstituut (WGI)

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van gedetacheerde medewerkers door het Werkgeversinstituut (WGI) Algemene Voorwaarden Werkgeversinstituut (WGI) INDEX Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 1. Definities 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 3. Verplichtingen en bevoegdheden WGI 4. Wijze van facturering

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten en arbeidsbemiddeling van Beterbaan uitzendbureau BV

Algemene Voorwaarden voor de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten en arbeidsbemiddeling van Beterbaan uitzendbureau BV Algemene Voorwaarden voor de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten en arbeidsbemiddeling van Beterbaan uitzendbureau BV Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen Artikel 1. Definities in deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Treffer Uitzendbureau. Algemene Voorwaarden. Voor een doeltreffende samenwerking! Treffer Uitzendbureau is lid van de ABU

Treffer Uitzendbureau. Algemene Voorwaarden. Voor een doeltreffende samenwerking! Treffer Uitzendbureau is lid van de ABU Treffer Uitzendbureau Algemene Voorwaarden Voor een doeltreffende samenwerking! Treffer Uitzendbureau is lid van de ABU Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Definities...3 Hoofdstuk 2 Toepasselijkheid...3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. 1e druk: januari 2010 2e druk: maart 2011

Algemene Voorwaarden. 1e druk: januari 2010 2e druk: maart 2011 Algemene Voorwaarden 1e druk: januari 2010 2e druk: maart 2011 Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten en arbeidsbemiddeling van de Nederlandse Bond van Bemiddelings-

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Payrolljobs BV

Algemene voorwaarden Payrolljobs BV Algemene voorwaarden Payrolljobs BV Index Artikel Omschrijving Pagina Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 1. Definities 2 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 2 3. Vrijblijvendheid offertes 2 4. Wijze

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN >>> Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen

ALGEMENE VOORWAARDEN >>> Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen ALGEMENE VOORWAARDEN >>> Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen 2 NBBU ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN >>> 1e druk: mei 2016 1 NBBU ALGEMENE VOORWAARDEN >>> 2 NBBU ALGEMENE

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SchonewilleAgri

Algemene voorwaarden SchonewilleAgri Algemene voorwaarden SchonewilleAgri Artikel 1 Dienstverlening SchonewilleAgri en definities 1.1 De eenmanszaak SchonewilleAgri, geregistreerd bij Kamer van Koophandel onder nummer 65769864, houdt zich

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Hendriks Project Support: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. Derks & Derks Detachering B.V.

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. Derks & Derks Detachering B.V. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Derks & Derks Detachering B.V. Artikel 1 Definities 2 Artikel 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden 2 Artikel 3 Offertes 2 Artikel 4 Ter beschikkingstelling van personeel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten, detacheringkrachten en arbeidsbemiddeling van LA-KA Detachering BV

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten, detacheringkrachten en arbeidsbemiddeling van LA-KA Detachering BV Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten, detacheringkrachten en arbeidsbemiddeling van LA-KA Detachering BV INDEX HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN 3 Artikel 1. Definities

Nadere informatie