Algemene Voorwaarden DIT IS WIJS Personeelsdiensten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Voorwaarden DIT IS WIJS Personeelsdiensten"

Transcriptie

1 Algemene Voorwaarn DIT IS WIJS Personeelsdiensten Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1 DEFINITIES In ze algemene voorwaarn wordt verstaan onr: 1. Uitzendonrneming: iere natuurlijke of rechtspersoon die in het kar uitoefening beroep of bedrijf aan een uitzendkrachten ter beschikking stelt voor het verrichten werkzaamhen ten behoeve ze. 2. Uitzendkracht: iere natuurlijke persoon die door tussenkomst een uitzendonrneming werkzaamhen verricht of gaat verrichten ten behoeve een. 3. Inlener: iere natuurlijke of rechtspersoon die zich door tussenkomst een uitzendonrneming voorziet uitzendkrachten. 4. Inleenovereenkomst: overeenkomst tussen een uitzendonrneming en een op basis waar een uitzendkracht ten behoeve die door tussenkomst die uitzendonrneming werkzaamhen zal verrichten. 5. Inlenerstarief: het bedrag per uur dat aan uitzendonrneming verschuldigd is voor terbeschikkingstelling uitzendkracht. 6. Uitzendovereenkomst: arbeidsovereenkomst waarbij uitzendkracht door uitzendonrneming ter beschikking wordt gesteld aan een om krachtens een door ze met uitzendonrneming gesloten inleenovereenkomst arbeid te verrichten onr toezicht en leiding die. 7. Arbeidsbemidlingsonrneming: iere natuurlijke of rechtspersoon die ten behoeve een werkgever, een werkzoeken, dan wel bein, behulpzaam is bij het zoeken arbeidskrachten onrscheinlijk arbeidsgelegenheid, waarbij totstandkoming een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht dan wel een aanstelling tot ambtenaar wordt beoogd. 8. Opdrachtgever: iere natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt diensten een arbeidsbemidlingsonrneming. 9. Arbeidsbemidlingsovereenkomst: overeenkomst tussen een arbeidsbemidlingsonrneming en een opdrachtgever en / of een werkzoeken tot het verrichten onr 7 genoem diensten. 10. Payrollonrnemingen: iere natuurlijke of rechtspersoon die in het kar uitoefening beroep of bedrijf aan een werknemers ter beschikking stelt voor het verrichten werkzaamhen ten behoeve ze. De werving werknemer komt tot stand door, niet door payrollonrneming. 11. Payrollovereenkomst: arbeidsovereenkomst waarbij werknemer door payrollonrneming (werkgever) ter beschikking wordt gesteld aan een om krachtens een door ze met payrollonrneming gesloten inleenovereenkomst arbeid te verrichten onr toezicht en leiding die. De payrollovereenkomst komt tot stand na werving werknemer door, niet door payrollonrneming. 12. Payrollen: het door een werkgever ter beschikking stellen een werknemer aan een krachtens een payrollovereenkomst als bedoeld onr NBBU-cao: cao voor uitzendkrachten die geldt voor uitzendonrnemingen die als lid zijn aangesloten bij Nerlandse Bond Bemidlings- en Uitzendonrnemingen (NBBU).

2 14. Waar in ze algemene voorwaarn gesproken wordt over uitzendkrachten, wordt bedoeld: mannelijke en vrouwelijke uitzendkrachten en waar gesproken wordt over hem en / of hij, wordt bedoeld: hem/ haar of hij / zij.

3 Artikel 2 TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN 1. Deze voorwaarn zijn toepassing op iere aanbieding uitzendonrneming aan, en op iere inleenovereenkomst tussen uitzendonrneming en een waarop uitzendonrneming ze voorwaarn toepassing heeft verklaard, alsme op daaruit voortvloeien leveringen en diensten welke aard dan ook tussen uitzendonrneming en een, voor zover ze voorwaarn niet door partijen nadrukkelijk schriftelijk is afgeweken. 2. De met wie eenmaal op ze voorwaarn werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend met toepasselijkheid daar op en later met uitzendonrneming gesloten inleenovereenkomst in te stemmen. 3. Alle aanbiedingen, ongeacht wijze waarop ze zijn gedaan, zijn vrijblijvend. 4. De uitzendonrneming is niet gebonn aan algemene voorwaarn voor zover die afwijken ze voorwaarn. 5. Als enige bepaling uit ze voorwaarn nietig is of wordt vernietigd, zullen overige bepalingen ze voorwaarn volledig kracht blijven en zullen partijen in overleg tren tenein nieuwe bepalingen ter verging nietige of vernietig bepalingen overeen komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking nietige of vernietig bepaling in acht zal worn genomen. Artikel 3 WIJZE VAN FACTURERING 1. De facturen uitzendonrneming zijn, tenzij anrs afgesproken, me gebaseerd op ingevul en door voor akkoord bevonn tijdverantwoording. 2. De is verantwoorlijk voor juiste, tijdige en volledige invulling en accorring tijdverantwoording. De accorring vindt plaats via (digitale) onrtekening tijdverantwoording tenzij anrs is overeengekomen. 3. Bij verschil tussen bij uitzendonrneming ingelever tijdverantwoording en door behoun gegevens daar geldt bij uitzendonrneming ingelever tijdverantwoording als juist, tenzij het tegenel aantoont. 4. Als uitzendkracht gegevens tijdverantwoording betwist, kan uitzendonrneming het aantal gewerkte uren en overige kosten factureren volgens opgave uitzendkracht, tenzij aantoont dat tijdverantwoording correct is. 5. Als niet aan het gestel in lid 2 dit artikel voldoet, kan uitzendonrneming besluiten om te factureren op basis bij haar beken feiten en omstandighen. De uitzendonrneming gaat hiertoe niet over zolang er geen relijk overleg daaromtrent met heeft plaatsgevonn. 6. De draagt er zorg voor dat facturen uitzendonrneming zonr enige inhouding, korting of verrekening binnen 21 dagen na factuurdatum zijn betaald. 7. Tariefwijzigingen ten gevolge cao-verplichtingen en wijzigingen in of ten gevolge wet- en regelgeving zoals fiscale en sociale wet- en regelgeving, worn met ingang het tijdstip die wijzigingen aan doorberekend en zijn dienovereenkomstig door verschuldigd, ook als ze wijzigingen zich voordoen tijns duur een inleenovereenkomst. 8. Uitsluitend indien uitzendonrneming beschikt over een G-rekening of er een vrijwaringsrekening bestaat ten behoeve zijn pot, kan uitzendonrneming verzoeken om in overleg tren over mogelijkheid dat een percentage het gefactureer bedrag op betreffen rekening stort, alsme over hoogte het percentage. Alleen bij bereikte overeenstemming kan voornoem mogelijkheid gebruikt worn gemaakt.

4

5 Artikel 4 BETALINGSVOORWAARDEN 1. Uitsluitend rechtstreekse betalingen aan uitzendonrneming werken voor bevrijnd. 2. Rechtstreekse betalingen, dan wel verstrekking voorschotten door aan uitzendkracht zij niet toegestaan, ongeacht ren waarom of wijze waarop zulks geschiedt. Dergelijke betalingen en verstrekkingen regarren uitzendonrneming niet en leveren geen grond op voor enige schuldaflossing of verrekening. 3. Als een factuur betwist, zal dit binnen acht dagen na verzenddatum betreffen factuur schriftelijk door aan uitzendonrneming kenbaar worn gemaakt, op straffe verval het recht op betwisting. Een betwisting factuur schort betalingsverplichting niet op. 4. Bij niet, niet tijdige of niet volledige betaling door enig door hem verschuldigd bedrag, is hij met ingang vervaldatum betreffen factuur rechtswege in verzuim. Vanaf dat moment is tevens een vertragingsrente 1% per maand, een geelte een mand voor een hele maand rekenen, over het bruto factuurbedrag aan uitzendonrneming verschuldigd. 5. Alle kosten, zowel in als buiten rechte, kosten rechtskundige bijstand daaronr begrepen, die uitzendonrneming moet maken ten gevolge het niet nakomen betalingsverplichtingen door, zijn voor rekening. De buitengerechtelijke incassokosten uitzendonrneming, te berekenen over het te incasseren bedrag, worn met een minimum 500,00 vastgesteld op ten minste 15% hoofdsom. Artikel 5 ONTBINDING 1. Als een partij in gebreke blijft aan zijn verplichtingen uit inleenovereenkomst te voldoen, is anre partij naast hetgeen in inleenovereenkomst is bepaald gerechtigd inleenovereenkomst door midl een aangetekend schrijven buitenrechtelijk te ontbinn. De ontbinding zal pas plaatsvinn nadat in gebreke gestel partij schriftelijk op hoogte is gesteld ingebrekestelling en hem een relijke termijn is gebon om ernstige tekortkoming te zuiveren. 2. Voorts is ene partij gerechtigd, zonr dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, buiten rechte inleenovereenkomst door midl een aangetekend schrijven met onmidllijke ingang geheel of geeltelijk te ontbinn als: a. anre partij (voorlopige) surseance betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surseance betaling wordt verleend; b. anre partij zijn eigen faillissement aanvraagt of in staat faillissement wordt verklaard; c. onrneming anre partij wordt geliquierd; d. anre partij zijn huidige onrneming staakt; e. buiten toedoen ene partij op een aanmerkelijk el het vermogen anre partij beslag wordt gelegd, dan wel indien anre partij anrszins niet langer in staat moet worn geacht verplichtingen uit inleenovereenkomst na te kunnen komen. 3. Als op het moment ontbinding reeds prestaties ter uitvoering inleenovereenkomst had ontgen, kan hij inleenovereenkomst slechts geeltelijk ontbinn en wel uitsluitend voor dat geelte, dan door of namens uitzendonrneming nog niet is uitgevoerd.

6 4. Bedragen die uitzendonrneming voor ontbinding aan heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering inleenovereenkomst heeft gepresteerd, blijven onverminrd door aan haar verschuldigd en worn op het moment ontbinding direct opeisbaar. 5. Als, na ter zake in gebreke te zijn gesteld, enige verplichting voortvloeien uit inleenovereenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, is uitzendonrneming gerechtigd haar verplichtingen jegens op te schorten zonr daardoor tot enige schavergoeding jegens gehoun te zijn, dan wel zal uitzendonrneming financiële zekerheid verschaffen door midl een voorschot of (bank) garantie. De omg het voorschot of (bank) garantie staat in verhouding tot verplichtingen volgens inleenovereenkomst. Voorgaan geldt ook in onr lid 2 dit artikel bedoel omstandighen. 6. Als, naar oorel uitzendonrneming, er gere twijfels bestaan omtrent financiële positie, zal uitzendonrneming op diens verzoek financiële zekerheid verschaffen als in lid 5 genoemd. Artikel 6 AANSPRAKELIJKHEID 1. Behouns bepalingen dwingend recht, alsme met inachtneming algemene normen relijkheid en billijkheid, is uitzendonrneming niet gehoun tot enige vergoeding scha welke aard dan ook, direct of indirect, ontstaan aan uitzendkracht of aan zaken dan wel personen bij of of een r, welke scha is ontstaan als een gevolg : a. terbeschikkingstelling uitzendkracht door uitzendonrneming aan, ook wanneer mocht blijken dat die uitzendkracht niet blijkt te voldoen aan door aan hem gestel eisen; b. eenzijdige opzegging uitzendovereenkomst door uitzendkracht; c. toedoen of nalaten uitzendkracht, zelf of een r, waaronr begrepen het aangaan verbintenissen door uitzendkracht. 2. Eventuele aansprakelijkheid uitzendonrneming voor enige directe scha is in ier geval, per gebeurtenis, beperkt tot 50% het betreffen gefactureer dan wel te factureren bedrag. Voor indirecte scha, waaronr gevolgscha, is uitzendonrneming nimmer aansprakelijk. 3. De is verplicht om zorg te dragen voor een afdoen, totaalkken aansprakelijkheidsverzekering voor alle directe en indirecte scha als bedoeld in lid 1 dit artikel. 4. In ier geval dient uitzendonrneming te vrijwaren tegen eventuele vorringen uitzendkracht of rn, tot vergoeding scha als bedoeld in lid 1 dit artikel gelen door die uitzendkracht of rn. 5. De in len 1 en 2 dit artikel opgenomen beperkingen aansprakelijkheid komen te vervallen, als er sprake is opzet of grove schuld aan zij uitzendonrneming en / of diens leidinggevend personeel. 6. De uitzendonrneming heeft te allen tij het recht, indien en voor zover mogelijk, eventuele scha ongedaan te maken. Hiertoe wordt tevens gerekend het recht uitzendonrneming maatregelen te treffen die eventuele scha kan voorkomen dan wel beperken. Artikel 7 OVERMACHT

7 1. In geval overmacht uitzendonrneming zullen haar verplichtingen uit hoof inleenovereenkomst worn opgeschort, zolang overmacht toestand voortduurt. Onr overmacht wordt verstaan elke wil uitzendonrneming onafhankelijke omstandigheid, die nakoming inleenovereenkomst blijvend of tijlijk verhinrt en welke noch krachtens wet, noch naar maatstaven relijkheid en billijkheid voor haar risico behoort te komen. 2. Zodra zich bij uitzendonrneming een overmacht toestand voordoet als in lid 1 dit artikel bedoeld, zal zij daar meling doen aan. 3. Voor zover daaronr niet reeds begrepen, wordt onr overmacht tevens verstaan: werkstaking, bedrijfsbezetting, blokkas, embargo, overheidsmaatregelen, oorlog, revolutie en / of enig daaraan gelijk te stellen toestand, stroomstoringen, storing in elektronische communicatielijnen, brand, ontploffing en anre calamiteiten, waterscha, overstroming, aardbeving en anre natuurrampen, alsme omgrijke ziekte epimiologische aard personeel. 4. Zolang overmacht toestand voortduurt zullen verplichtingen uitzendonrneming zijn opgeschort. Deze opschorting zal echter niet geln voor verplichtingen waarop overmacht geen betrekking heeft en reeds voor het intren overmacht toestand zijn ontstaan. 5. Als overmacht toestand drie maann heeft geduurd, of zodra vaststaat dat overmacht toestand langer dan drie maann zal duren, is ier r partijen gerechtigd inleenovereenkomst tussentijds te beëindigen zonr inachtneming enige opzegtermijn. De is ook na zodanige beëindiging inleenovereenkomst gehoun door hem aan uitzendonrneming verschuldig 6. vergoedingen, welke betrekking hebben op perio voor overmacht toestand, aan uitzendonrneming te betalen. 7. De uitzendonrneming is tijns overmacht toestand niet gehoun tot vergoeding enigerlei scha of bij, noch is zij daartoe gehoun na beëindiging inleenovereenkomst als in lid 5 dit artikel bedoeld. Artikel 8 GESCHILLEN 1. Op het inleenovereenkomst is het Nerlands recht toepassing. 2. Ten aanzien geschillen tussen partijen die verband houn met inleenovereenkomst is uitsluitend Nerlandse rechter bevoegd. 3. Voor zover berechting rgelijke geschillen behoort tot competentie ener rechtbank, zullen ze uitsluitend worn berecht door rechtbank binnen het arrondissement waarbinnen uitzendonrneming is gevestigd. Hoofdstuk 2: Voorwaarn voor het ter beschikking stellen uitzendkrachten Artikel 9 HET INLENEN VAN UITZENDKRACHTEN

8 1. De uitzendovereenkomst wordt aangegaan tussen uitzendkracht en uitzendonrneming. Op uitzendovereenkomst is NBBU-cao voor uitzendkrachten toepassing. Tussen en uitzendkracht bestaat er geen arbeidsovereenkomst. 2. Bij het ter beschikkingstellen uitzendkracht door uitzendonrneming aan, werkt uitzendkracht feitelijk onr leiding en toezicht. De neemt daarbij zelf zorgvuldigheid in acht als tegenover zijn eigen werknemers. De uitzendonrneming heeft als formele werkgever geen zicht op werkplek en te verrichten werkzaamhen. 3. De werkzaamhen worn uitgevoerd zoals overeengekomen in inleenovereenkomst. Als hier af wenst te wijken geduren inleenovereenkomst, geschiedt dit uitsluitend in overleg met uitzendonrneming. Artikel 10 (UUR)BELONING EN OVERIGE VERGOEDINGEN VAN DE UITZENDKRACHT 1. Het loon en vergoedingen uitzendkracht worn vooraf aan terbeschikkingstelling en zo nodig geduren terbeschikkingstelling bepaald en zijn gelijk aan het loon en vergoedingen die worn toegekend aan vergelijkbare werknemers, werkzaam in gelijkwaardige functies, in dienst (het zogenoem loonverhoudingsvoorschrift). 2. Onr het loon en overige vergoedingen vallen volgen componenten: a. uitsluitend het geln perioloon in schaal; b. toepassing zijn arbeidsduurverkorting. Deze kan zulks ter keuze uitzendonrneming - gecompenseerd worn in tijd en / of geld; c. toeslagen voor overwerk, verschoven uren, onregelmatigheid (waaronr feestdagen toeslag) en ploegendienst; d. initiële loonstijging; e. onbelaste kostenvergoedingen: reiskosten, pensionkosten en anre kosten noodzakelijk wegens uitoefening functie; f. periodieken. 3. De informeert uitzendonrneming tijdig over componenten zoals genoemd in lid 2. Indien uitzendonrneming onjuiste inlichtingen verstrekt over ze componenten is uitzendonrneming gerechtigd om af het moment aang betreffen functie, met terugwerken kracht, het loon en overige vergoedingen uitzendkracht alsme het tarief dienovereenkomstig te corrigeren en bij in rekening te brengen. 4. Als het loon en vergoedingen uitzendkracht niet kunnen worn vastgesteld volgens het loonverhoudingsvoorschrift, dan worn ze vastgesteld in overleg tussen uitzendonrneming, uitzendkracht en. Leidraad hierbij zijn het opleidingsniveau en ervaring uitzendkracht en daarnaast verantwoorlijkhen en benodig capaciteiten die invulling functie met zich meebrengen.

9 5. Als, nadat uitzendkracht is verschenen op werkplek, minr dan drie uren gebruik maakt diens arbeidsaanbod, is verplicht tot betaling het starief over ten minste drie uren per oproep als: a. overeengekomen omg arbeid minr dan 15 uur per week bedraagt en werktijn niet zijn vastgelegd; of b. omg arbeid niet of niet eenduidig heeft vastgelegd. 6. Als uit zijn bedrijfsvoering uitzendkracht verplicht te beschikken over bepaal benodigdhen, zoals een verklaring omtrent goed gedrag of persoonlijke beschermingsmidlen, worn ze voor zover mogelijk door verstrekt. Indien benodigdhen door uitzendonrneming worn verzorgd is uitzendonrneming gerechtigd kosten die daarmee samenhangen bij in rekening te brengen. Artikel 11 INHOUD VAN DE INLEENOVEREENKOMST EN OPZEGTERMIJNEN 1. In inleenovereenkomst wordt duur terbeschikkingstelling uitzendkracht vermeld en wanneer ze op voorhand nog niet duilijk is, een zo nauwkeurig mogelijke schatting daar. Voor zover mogelijk en wenselijk worn daarin verr begin- en einddatum terbeschikkingstelling, het aantal te werken uren, opzegtermijn en arbeidsvoorwaarn uitzendkracht vastgelegd. 2. Als het uitzendbeding toepassing is op uitzendovereenkomst hoeven uitzendonrneming of geen opzegtermijn in acht te nemen als zij terbeschikkingstelling tussentijds wensen te beëindigen, tenzij schriftelijk anrs is overeengekomen. 3. Als het uitzendbeding niet toepassing is op uitzendovereenkomst is er sprake een uitzendovereenkomst voor bepaal of onbepaal tijd. In dit geval eindigt inleenovereenkomst slechts door het verstrijken overeengekomen duur terbeschikkingstelling, tenzij schriftelijk anrs is overeengekomen. 4. Als terbeschikkingstelling uitzendkracht die op basis een uitzendovereenkomst voor bepaal of onbepaal tijd werkzaam is tussentijds wenst te beëindigen, zal aan uitzendonrneming een terstond opeisbare vergoeding verschuldigd zijn. Deze vergoeding bedraagt 100% het laatst geln starief voor betrokken uitzendkracht, vermenigvuldigd met het aantal in inleenovereenkomst overeengekomen uren, gelegen in perio af het moment tussentijdse beëindiging tot het moment afloop inleenovereenkomst zoals in eerste instantie is afgesproken. 5. Als terbeschikkingstelling wenst te beëindigen terwijl er niets is overeengekomen omtrent duur terbeschikkingstelling en uitzendkracht op basis uitzendovereenkomst voor bepaal of onbepaal tijd werkzaam is, geldt een opzegtermijn 20 werkdagen, tenzij schriftelijk anrs is overeengekomen. Artikel 12 AANGAAN RECHTSTREEKSE ARBEIDSVERHOUDING DOOR INLENER MET DE UITZENDKRACHT 1. Als met een hem door uitzendonrneming ter beschikking gestel of te stellen uitzendkracht rechtstreeks een arbeidsovereenkomst, dan wel een anrsoortige arbeidsverhouding wil aangaan, stelt hij uitzendonrneming daar onverwijld schriftelijk in kennis. Partijen tren vervolgens in overleg om wens te bespreken.

10 2. Onr anrsoortige arbeidsverhouding als bedoeld in dit artikel wordt onr meer verstaan: a. het aanstellen als ambtenaar; b. overeenkomst opdracht; c. aanneming werk; d. het ter beschikking laten stellen uitzendkracht aan door een r (bijvoorbeeld een anre uitzendonrneming) voor hetzelf of anr werk. 3. De gaat niet rechtstreeks een arbeidsovereenkomst met uitzendkracht aan, als uitzendkracht uitzendovereenkomst met uitzendonrneming niet rechtsgeldig heeft beëindigd. Artikel 13 SELECTIE VAN UITZENDKRACHTEN 1. De uitzendkracht wordt door uitzendonrneming gekozen enerzijds aan hand bij uitzendonrneming beken hoedanighen en kundighen voor uitzending beschikbare uitzendkrachten en anrzijds aan hand door aan uitzendonrneming verstrekte inlichtingen betreffen op te dragen werkzaamhen. 2. Niet functierelete eisen bij het verstrekken inlichtingen betreffen op te dragen werkzaamhen, zoals bedoeld in lid 1 dit artikel, kunnen niet door worn gesteld. In ier geval zullen ze door uitzendonrneming niet worn gehonoreerd. 3. De heeft het recht om, als een uitzendkracht niet voldoet aan door gestel eisen, dit binnen 4 uur na aang werkzaamhen aan uitzendonrneming kenbaar te maken. In dat geval is gehoun uitzendonrneming minimaal te betalen aan uitzendkracht verschuldig beloning en vergoedingen, vermeerrd met het werkgeversaanel in sociale lasten en premieheffingen en uit cao voortvloeien verplichtingen. 4. Geduren looptijd inleenovereenkomst is uitzendonrneming gerechtigd om een voorstel te doen tot verging uitzendkracht, bijvoorbeeld indien uitzendkracht niet langer in staat is arbeid te verrichten. Het starief zal dan opnieuw worn vastgesteld. Artikel 14 ZORGVERPLICHTING INLENER EN VRIJWARING JEGENS DE UITZENDONDERNEMING 1. De is er op hoogte dat hij volgens Arbeidsomstandighenwet en artikel 7: 658 BW verplichting heeft om te zorgen voor een veilige werkplek uitzendkracht. De verstrekt uitzendkracht concrete aanwijzingen om te voorkomen dat uitzendkracht in uitoefening zijn werkzaamhen scha lijdt. Tevens verstrekt uitzendkracht persoonlijke beschermingsmidlen voor zover noodzakelijk. 2. Tijdig voordat terbeschikkingstelling een aang neemt, verstrekt aan uitzendkracht en uitzendonrneming noodzakelijker informatie over verlang beroepskwalificatie uitzendkracht, alsme Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E), bevatten specifieke kenmerken in te nemen arbeidsplaats. 3. De zal door hem ingeleen uitzendkracht niet op zijn beurt weer doorlenen aan een r om onr diens toezicht en leiding te werken, zonr toestemming aansprakelijk voor en uitzendonrneming. 4. De is tegenover uitzendkracht en uitzendonrneming dientengevolge gehoun tot vergoeding scha die uitzendkracht in uitoefening zijn werkzaamhen lijdt, tenzij scha in belangrijke mate het gevolg is opzet of bewuste roekeloosheid uitzendkracht, alles met inachtneming het bepaal in artikel 6.

11 5. Als uitzendkracht in uitoefening zijn werkzaamhen zodanig letsel heeft bekomen dat daar dood het gevolg is, is overeenkomstig artikel 6:108 BW jegens in dat artikel bedoel personen en jegens uitzendonrneming gehoun tot vergoeding scha aan bedoel personen, tenzij scha in belangrijke mate het gevolg is opzet of bewust roekeloosheid uitzendkracht, alles met inachtneming het bepaal in artikel De zal uitzendonrneming te allen tij vrijwaren tegen aanspraken, jegens uitzendonrneming ingesteld wegens het niet nakomen door in lid 1 dit artikel genoem verplichtingen en verleent uitzendonrneming bevoegdheid haar aanspraken ter zake aan direct belanghebben(n) te ceren, dan wel me namens uitzendonrneming tegen gelnd te maken. 7. De is verplicht om zorg te dragen voor een afdoen, totaalkken aansprakelijkheidsverzekering voor alle directe en indirecte scha als bedoeld in dit artikel. Artikel 15 IDENTIFICATIE EN PERSOONSGEGEVENS 1. De stelt bij aang terbeschikkingstelling een uitzendkracht diens intiteit vast aan hand een origineel intiteitsdocument en neemt een kopie dit document op in zijn administratie. 2. De behanlt hem in het kar terbeschikkingstelling ter kennis gekomen persoonlijke gegevens uitzendkrachten vertrouwelijk en verwerkt ze in overeenstemming met bepalingen Wet bescherming persoonsgegevens. 3. De uitzendonrneming is niet aansprakelijk voor boetes of claims die worn opgelegd omdat hij zijn verplichtingen als in voorgaan len bedoeld, niet is nagekomen. Artikel 16 AUTO VAN DE ZAAK EN BEDRIJFSSLUITING 1. Als voornemens is uitzendkracht een auto ter beschikking te stellen, elt dit onverwijld me aan uitzendonrneming. Uitsluitend in overleg met uitzendonrneming komt met uitzendkracht overeen dat auto privé geren mag worn, zodat uitzendonrneming hiermee rekening kan houn in loonheffing. Als dit nalaat is hij gehoun daaruit voortvloeien scha, kosten en (fiscale) gevolgen te vergoen die uitzendonrneming lijdt. 2. Als er geduren terbeschikkingstelling een bedrijfssluiting of verplichte vrije dag plaatsvindt, informeert uitzendonrneming hieromtrent bij het aangaan inleenovereenkomst, zodat uitzendonrneming hiermee rekening kan houn bij het vaststellen arbeidsvoorwaarn. Als dit nalaat is hij geduren bedrijfssluiting of verplichte vrije dag, aan uitzendonrneming verschuldigd het aantal uur zoals overeengekomen in inleenovereenkomst, vermenigvuldigd met het laatst geln starief. Hoofdstuk 3: Voorwaarn voor arbeidsbemidling Artikel 17 TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE BEPALINGEN 1. De in hoofdstuk 1 ze algemene voorwaarn opgenomen bepalingen zijn overeenkomstig toepassing op relatie tussen arbeidsbemidlingsonrneming en opdrachtgever, uitgezonrd het in artikel 3 len 1,2,3,4,5 en 7 bepaal.

12 2. Waar in hoofdstuk 1 ze algemene voorwaarn wordt gesproken over: uitzendonrneming,, uitzendkracht arbeidsbemidling, of voor ter ze beschikking stellen, begrippen dienst, wanneer respectievelijk gelezen sprake te is worn: arbeidsbemidlingsonrneming, opdrachtgever, werkzoeken en arbeidsbemidling. Artikel 18 HONORARIUM EN INHOUD VAN DE ARBEIDSBEMIDDELINGSOVEREENKOMST 1. Het door opdrachtgever aan arbeidsbemidlingsonrneming verschuldig honorarium kan bestaat uit, hetzij een tevoren vast overeengekomen bedrag, hetzij uit een tevoren overeengekomen percentage het aan werkzoeken aangebon fulltime bruto jaarsalaris te vermeerren met vakantiebijslag. 2. Tenzij schriftelijk anrs overeengekomen, is het in lid 1 dit artikel bedoel honorarium slechts dan verschuldigd indien arbeidsbemidling heeft geleid tot een arbeidsovereenkomst respectievelijk aanstelling tot ambtenaar met een door arbeidsbemidlingsonrneming geselecteer werkzoeken. 3. In arbeidsbemidlingsovereenkomst wordt, voor zover relet, duur arbeidsbemidling, wijze waarop ze door arbeidsbemidlingsonrneming wordt uitgevoerd en het daarvoor door opdrachtgever aan arbeidsbemidlingsonrneming verschuldig honorarium opgenomen. 4. Onr het honorarium wordt niet verstaan plaatsings- en productiekosten advertenties, reisen verblijfkosten werkzoeken en kosten een psychologische test. Deze en eventuele anre pre memorie posten worn op basis nacalculatie in rekening gebracht. Artikel 19 AANGAAN ARBEIDSVERHOUDING DOOR OPDRACHTGEVER MET DE WERKZOEKENDE Als opdrachtgever geduren looptijd opdracht tot arbeidsbemidling of binnen zes maann na beëindiging daar zelf rechtstreeks een arbeidsovereenkomst aangaat met dan wel overgaat tot aanstelling een door arbeidsbemidlingsonrneming geselecteer werkzoeken, is hij aan arbeidsbemidlingsonrneming verschuldigd een terstond opeisbare, niet voor rechterlijke matiging vatbare, boete gelijk aan het met opdrachtgever overeengekomen honorarium voor arbeidsbemidling dan wel gelijk aan het honorarium dat in rekening zou zijn gebracht als er geen rechtstreekse arbeidsverhouding als hiervoor bedoeld zou zijn aangegaan. Artikel 20 SELECTIE VAN WERKZOEKENDE 1. De werkzoeken wordt door arbeidsbemidlingsonrneming geselecteerd enerzijds aan hand door opdrachtgever aan arbeidsbemidlingsonrneming verstrekte wensen omtrent dienst hoedanighen en kundighen en verstrekte inlichtingen betreffen aard functie en anrzijds aan hand bij arbeidsbemidlingsonrneming beken hoedanighen en kundighen werkzoeken. 2. Niet functierelete eisen bij het verstrekken wensen en inlichtingen betreffen gewenste kandidaat en aard functie zoals bedoel in het vorige lid dit artikel, kunnen niet door opdrachtgever worn gesteld. In ier geval zullen ze door arbeidsbemidlingsonrneming niet worn gehonoreerd.

13

14 Hoofdstuk 4: Voorwaarn voor payrollen Artikel 21 TOEPASSELIJKHEID HOOFDSTUK 1 EN 2 1. Als er tussen werknemer en payrollonrneming sprake is een payrollovereenkomst, zijn in hoofdstuk 1 en 2 ze algemene voorwaarn opgenomen bepalingen overeenkomstig toepassing op relatie tussen payrollonrneming en, uitgezonrd het bepaal in artikel 11 lid 2 tot en met 5, en artikel Waar in hoofdstuk 1 en 2 ze algemene voorwaarn wordt gesproken over: uitzendonrneming, uitzendkracht en uitzendovereenkomst dient, wanneer sprake is payrollen, voor ze begrippen respectievelijk gelezen te worn: payrollonrneming, werknemer en payrollovereenkomst. Artikel 22 FACTURATIE Indien werknemer wegens onvoorziene omstandighen niet in staat is te werken, zoals in geval ziekte of leegloop, wordt er ook over niet gewerkte uren gefactureerd, als payrollonrneming jegens werknemer een loondoorbetalingsverplichting heeft. Artikel 23 AANVULLENDE ARBEIDSVOORWAARDEN Toepassing een arbeidsvoorwaar cao is alleen mogelijk indien dit niet conflicteert met toepasselijke NBBU-cao voor Uitzendkrachten en voor zover schriftelijk overeengekomen. Artikel 24 AANGAAN EN BEEINDIGING VAN DE INLEENOVEREENKOMST 1. Alvorens payrollonrneming een payrollovereenkomst met werknemer aangaat, verstrekt juiste en volledige informatie over het arbeidsverlen werknemer bij. Indien onjuiste of onvolledige informatie verstrekt, vergoed hieruit voortvloeien scha payrollonrneming. 2. De inleenovereenkomst kan pas worn opgezegd of, in afwijking artikel 5 pas worn ontbonn, als payrollovereenkomst tussen payrollonrneming en werknemer rechtsgeldig is beëindigd. Indien nodig verleent zijn mewerking bij het payrollen werknemer via een r werkgever of bij het (terug) in dienst nemen werknemer. 3. Indien naar normen relijkheid en billijkheid, niet een partij verwacht kan worn inleenovereenkomst voort te zetten, kan er eerr worn opgezegd dan als bedoeld in lid 2. Als payrollonrneming een loondoorbetalingsverplichting heeft jegens werknemer, neemt een opzegtermijn minimaal drie maann in acht, tenzij schriftelijk anrs is overeengekomen.

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden voor arbeidsbemiddeling esthetic modelmanagement Deze Algemene Voorwaarden voor Arbeidsbemiddeling zijn van toepassing op de zakelijke relatie tussen bemiddelingsbedrijven en hun opdrachtgevers,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DIT IS WIJS Personeelsdiensten

Algemene Voorwaarden DIT IS WIJS Personeelsdiensten Algemene Voorwaarden DIT IS WIJS Personeelsdiensten Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1 DEFINITIES In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Uitzendonderneming: iedere natuurlijke of

Nadere informatie

Versie: Algemene Voorwaarden DIT IS WIJS. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen

Versie: Algemene Voorwaarden DIT IS WIJS. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Versie: 16-12-2016 Algemene Voorwaarden DIT IS WIJS Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1 DEFINITIES In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Uitzendonderneming: iedere natuurlijke of

Nadere informatie

1 [ Algemene Voorwaarden] Index

1 [ Algemene Voorwaarden] Index 1 [ Algemene Voorwaarden] Index 1. Definities 2 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 3 3. Wijze van facturering 4 4. Betalingsvoorwaarden 5 5. Ontbinding 5 6. Aansprakelijkheid 7 7. Overmacht 8 8.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van personeel en arbeidsbemiddeling aan klanten van JDRT Detachering.

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van personeel en arbeidsbemiddeling aan klanten van JDRT Detachering. JDRT Detachering B.V. INHOUDSOPGAVE Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van personeel en arbeidsbemiddeling aan klanten van JDRT Detachering. HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Definities

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1, Algemene bepalingen Artikel 1, definities... 1

Algemene Voorwaarden. Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1, Algemene bepalingen Artikel 1, definities... 1 Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave Hoofdstuk 1, Algemene bepalingen... 1 Artikel 1, definities... 1 Artikel 2, toepasselijkheid van deze voorwaarden... 1 Artikel 3, wijze van facturering... 1 Artikel 4,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Inhoud Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 2 Artikel 1. Definities... 2 Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden... 3 Artikel 3. Wijze van facturering... 3 Artikel 4 Betalingsvoorwaarden...

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden HM Holland Contracting BV. voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten

Algemene Voorwaarden HM Holland Contracting BV. voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Algemene Voorwaarden HM Holland Contracting BV voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten ARTIKEL/OMSCHRIJVING PAGINA Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 2 Artikel 1. Definities... 2 Artikel 2.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten en arbeidsbemiddeling.

Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten en arbeidsbemiddeling. Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten en arbeidsbemiddeling. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Uitzendonderneming:

Nadere informatie

Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten

Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten en arbeidsbemiddeling van de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) opgesteld in samenwerking met en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten, arbeidsbemiddeling en payrollen.

Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten, arbeidsbemiddeling en payrollen. Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten, arbeidsbemiddeling en payrollen. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

ARTIKEL OMSCHRIJVING PAGINA

ARTIKEL OMSCHRIJVING PAGINA Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten en arbeidsbemiddeling van de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) INDEX ARTIKEL OMSCHRIJVING PAGINA

Nadere informatie

ARTIKEL OMSCHRIJVING PAGINA

ARTIKEL OMSCHRIJVING PAGINA INDEX Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten en arbeidsbemiddeling van de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) ARTIKEL OMSCHRIJVING PAGINA

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Eemland Werkt Uitzendbureau. Inhoud: Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Algemene voorwaarden van Eemland Werkt Uitzendbureau. Inhoud: Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Algemene voorwaarden van Eemland Werkt Uitzendbureau Inhoud: Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 1. Definities 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 3. Wijze van facturering 4. Betalingsvoorwaarden 5. Ontbinding

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Lidmaatschap NBBU. Registratie SNA/NEN-4400-1. Verklaring Betalingsgedrag. G-rekening overeenkomst

Algemene voorwaarden. Lidmaatschap NBBU. Registratie SNA/NEN-4400-1. Verklaring Betalingsgedrag. G-rekening overeenkomst Algemene voorwaarden Lidmaatschap NBBU Registratie SNA/NEN-4400-1 Verklaring Betalingsgedrag G-rekening overeenkomst Uittreksel Handelsregister KvK De Personeelsafdeling BV Pesserstraat 56-58 7901 LE HOOGEVEEN

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Porta Uitzendbureau

Algemene Voorwaarden Porta Uitzendbureau Algemene Voorwaarden Porta Uitzendbureau INDEX ARTIKEL OMSCHRIJVING PAGINA Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 1. Definities 2 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 3 3. Wijze van facturering 3 4. Betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

ARTIKEL OMSCHRIJVING PAGINA

ARTIKEL OMSCHRIJVING PAGINA INDEX Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten en arbeidsbemiddeling van de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) ARTIKEL OMSCHRIJVING PAGINA

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN >>> Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen

ALGEMENE VOORWAARDEN >>> Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen ALGEMENE VOORWAARDEN Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen 2 NBBU ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN 1e druk: januari 2010 2e druk: maart 2011 3e druk: juli 2013 1 NBBU ALGEMENE

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Inhoud

ALGEMENE VOORWAARDEN Inhoud ALGEMENE VOORWAARDEN Inhoud Artikel 1. Definities... 2 Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden... 2 Artikel 3. Wijze van facturering... 3 Artikel 4 Betalingsvoorwaarden... 3 Artikel 5. Ontbinding...

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Index. Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Algemene Voorwaarden. Index. Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Algemene Voorwaarden Index Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 1. Definities 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 3. Wijze van facturering 4. Betalingsvoorwaarden 5. Ontbinding 6. Aansprakelijkheid 7.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN >>> Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen

ALGEMENE VOORWAARDEN >>> Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen ALGEMENE VOORWAARDEN Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen ALGEMENE VOORWAARDEN 1e druk: januari 2010 2e druk: maart 2011 3e druk: juli 2013 2 NBBU ALGEMENE VOORWAARDEN 1 NBBU ALGEMENE

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikkingstellen van (freelance) koks door RVS Cuisine aan opdrachtgever.

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikkingstellen van (freelance) koks door RVS Cuisine aan opdrachtgever. RVS Cuisine Leidjeskamp 17 3925 TM Scherpenzeel Tel./Fax. 033 8887033 Mob.06 28233405 E-mail:rvscuisine@live.nl Algemene Voorwaarden voor het ter beschikkingstellen van (freelance) koks door RVS Cuisine

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden 1 e druk: januari 2010 2 e druk: maart 2011 Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten en arbeidsbemiddeling van de Nederlandse Bond van Bemiddelings-

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten en arbeidsbemiddeling van FB Partners BV.

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten en arbeidsbemiddeling van FB Partners BV. Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten en arbeidsbemiddeling van FB Partners BV. 1e druk: Maart, 2011 Index Artikel Omschrijving Pagina Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Nadere informatie

ARTIKEL OMSCHRIJVING PAGINA

ARTIKEL OMSCHRIJVING PAGINA Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten en arbeidsbemiddeling van de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) INDEX ARTIKEL OMSCHRIJVING PAGINA

Nadere informatie

INDEX. Artikel Omschrijving

INDEX. Artikel Omschrijving Algemene Voorwaarden 1e druk: januari 2013 Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten en arbeidsbemiddeling van Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten, detacheringskrachten en arbeidsbemiddeling van Kroonstad Techniek

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten, detacheringskrachten en arbeidsbemiddeling van Kroonstad Techniek Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten, detacheringskrachten en arbeidsbemiddeling van Kroonstad Techniek INDEX Artikel Omschrijving Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 1.

Nadere informatie

1 ALGEMENE BEPALINGEN

1 ALGEMENE BEPALINGEN Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van Uitzendkrachten en arbeidsbemiddeling van de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) INDEX ARTIKEL OMSCHRIJVING Hoofdstuk

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Cuisine Détachée

Algemene Voorwaarden. Cuisine Détachée Algemene Voorwaarden Cuisine Détachée Algemene Voorwaarden voor het ter beschikkingstellen van cuisiniers door Cuisine Détachée aan opdrachtgever. Document: algemene voorwaarden Cuisine Détachée Versie:

Nadere informatie

TOM PERSONEEL BV ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN UITZENDKRACHTEN

TOM PERSONEEL BV ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN UITZENDKRACHTEN TOM PERSONEEL BV ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN UITZENDKRACHTEN Artikel 1. Definities 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle vastgestelde aanbiedingen, opdrachten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten en arbeidsbemiddeling van Yellow Works BV te Sittard

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten en arbeidsbemiddeling van Yellow Works BV te Sittard Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten en arbeidsbemiddeling van Yellow Works BV te Sittard 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1 Definities 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN 2 INHOUDSOPGAVE Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten en arbeidsbemiddeling van Avanti Uitzendbureau gebaseerd op de Algemene Voorwaarden van de

Nadere informatie

Specialist in technisch personeel

Specialist in technisch personeel Algemene voorwaarden SOMA Works BV. 1 ALGEME BEPALINGEN Artikel 1. Definities 1. Uitzendonderneming: iedere natuurlijke of rechtspersoon die in het kader van de oefening van beroep of bedrijf aan een inlener

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden 1 e druk: januari 2010 Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten en arbeidsbemiddeling van de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten en arbeidsbemiddeling Uitzenden XL BV

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten en arbeidsbemiddeling Uitzenden XL BV Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten en arbeidsbemiddeling Uitzenden XL BV Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1. Definities 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 3.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten en arbeidsbemiddeling van de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) INDEX ARTIKEL

Nadere informatie

INDEX ARTIKEL OMSCHRIJVING PAGINA

INDEX ARTIKEL OMSCHRIJVING PAGINA Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten en arbeidsbemiddeling van de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) 1e druk: september 2006 INDEX ARTIKEL

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van All Hands Services B.V.

Algemene Voorwaarden van All Hands Services B.V. Algemene Voorwaarden van All Hands Services B.V. Voor u liggen de Algemene Voorwaarden van All Hands Services B.V., die gehanteerd worden voor de ter beschikkingstelling van uitzendkrachten, gedeponeerd

Nadere informatie

AV Janssen Interim Services B.V., Janssen Stedendriehoek B.V., Janssen Personeelsdienst B.V. en Janssen Payroll Services.

AV Janssen Interim Services B.V., Janssen Stedendriehoek B.V., Janssen Personeelsdienst B.V. en Janssen Payroll Services. Algemene Voorwaarden Janssen Interim Services B.V., Janssen Stedendriehoek B.V., Janssen Personeelsdienst B.V. en Janssen Payroll Services, voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten, arbeidsbemiddeling

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN itanks Students B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN itanks Students B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN itanks Students B.V. HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Fysioversa Paramedisch Personeel

ALGEMENE VOORWAARDEN. Fysioversa Paramedisch Personeel ALGEMENE VOORWAARDEN Fysioversa Paramedisch Personeel Inhoud Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN art. 1 Definities art. 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden art. 3 Wijze van facturering en betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN EXTRA TALENT DETACHERING B.V. HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

ALGEMENE VOORWAARDEN EXTRA TALENT DETACHERING B.V. HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Voor u liggen de algemene voorwaarden van Extra Talent Detachering B.V. Deze voorwaarden zijn gebaseerd op de algemene voorwaarden van de NBBU. Extra Talent Detachering B.V. is aangesloten bij de NBBU.

Nadere informatie

Hoofdstuk1 ALGEMENE BEPALINGEN

Hoofdstuk1 ALGEMENE BEPALINGEN Hoofdstuk1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Bien Sûr Recruitment: Bien Sûr Recruitment B.V. 2. Uitzendkracht: iedere natuurlijke persoon die

Nadere informatie

Gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam onder nr. 129/2006 en bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nr.

Gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam onder nr. 129/2006 en bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nr. / Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten en arbeidsbemiddeling van de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) / Gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Index. Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Algemene Voorwaarden. Index. Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Algemene Voorwaarden Index Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 1. Definities 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 3. Totstandkoming van de inleenovereenkomst 4. Wijze van facturering 5. Betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

Deze Algemene Voorwaarden voor Arbeidsbemiddeling bestaan uit de hierna volgende artikelen 1 tot en met 12. Zij luiden als volgt:

Deze Algemene Voorwaarden voor Arbeidsbemiddeling bestaan uit de hierna volgende artikelen 1 tot en met 12. Zij luiden als volgt: ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR ARBEIDSBEMIDDELING Deze Algemene Voorwaarden voor Arbeidsbemiddeling zijn van toepassing op de zakelijke relatie tussen bemiddelingsbedrijven en hun opdrachtgevers, voor zover

Nadere informatie

OSI-8 Detachering BV. Algemene voorwaarden

OSI-8 Detachering BV. Algemene voorwaarden OSI-8 Detachering BV Algemene voorwaarden Inhoud Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Toepasselijkheid van deze voorwaarden Artikel 3 - Wijze van facturering Artikel 4 - Betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dutch Contractors B.V. te Mijnsheerenland

Algemene Voorwaarden Dutch Contractors B.V. te Mijnsheerenland Algemene Voorwaarden Dutch Contractors B.V. te Mijnsheerenland Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Uitzendonderneming: de in Nederland

Nadere informatie

AV Janssen Interim Services B.V., Janssen Stedendriehoek B.V., Janssen Personeelsdienst B.V., Janssen HR Services B.V. en Janssen Payroll Services.

AV Janssen Interim Services B.V., Janssen Stedendriehoek B.V., Janssen Personeelsdienst B.V., Janssen HR Services B.V. en Janssen Payroll Services. Algemene Voorwaarden Janssen Interim Services B.V., Janssen Stedendriehoek B.V., Janssen Personeelsdienst B.V., Janssen HR Services B.V. en Janssen Payroll Services, voor het ter beschikking stellen van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Deel I Terbeschikkingstelling van gedetacheerde

Algemene Voorwaarden. Deel I Terbeschikkingstelling van gedetacheerde Algemene Voorwaarden Deel I Terbeschikkingstelling van gedetacheerde Uitzendorganisatie 1. Definitie 2. Selectie van gedetacheerde 3. Aansprakelijkheid 4. Overmacht Opdrachtgever 5. Definitie 6. Zorgverplichting

Nadere informatie

ARTIKEL OMSCHRIJVING PAGINA

ARTIKEL OMSCHRIJVING PAGINA Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten en arbeidsbemiddeling van de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) INDEX ARTIKEL OMSCHRIJVING PAGINA

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE

ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE Op al onze aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten zijn van toepassing de algemene voorwaarden van de NBBU (gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en bij de Kamer van Koophandel te

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Voor u liggen de Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten- en arbeidsbemiddeling van Uitzendbureau Partner Maastricht BV. Grondslag hiervoor zijn de

Nadere informatie

T E R B E S C H I K K I N G S T E L L E N V A N U I T Z E N D K R A C H T E N

T E R B E S C H I K K I N G S T E L L E N V A N U I T Z E N D K R A C H T E N Veenendaal A L G E M E N E V O O R W A A R D E N V O O R H E T T E R B E S C H I K K I N G S T E L L E N V A N U I T Z E N D K R A C H T E N Algemene voorwaarden ReadytoGo uitzendbureau Veenendaal 0 Inleiding

Nadere informatie

I ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN UITZENDKRACHTEN EN ARBEIDSBEMIDDELING

I ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN UITZENDKRACHTEN EN ARBEIDSBEMIDDELING Algemene Voorwaarden van de Oudstanding Groep B.V. INDEX I ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN UITZENDKRACHTEN EN ARBEIDSBEMIDDELING Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 1. Definities

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN >>> Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen

ALGEMENE VOORWAARDEN >>> Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen ALGEMENE VOORWAARDEN >>> Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen 2 NBBU ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN >>> 1e druk: januari 2010 2e druk: maart 2011 3e druk: juli 2013 1 NBBU

Nadere informatie

3. Inlener: iedere natuurlijke- of rechtspersoon die zich door tussenkomst van een uitzendonderneming voorziet van uitzendkrachten;

3. Inlener: iedere natuurlijke- of rechtspersoon die zich door tussenkomst van een uitzendonderneming voorziet van uitzendkrachten; ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN UITZENDKRACHTEN EN ARBEIDSBEMIDDELING TOPLABOUR B.V. UITZENDBUREAU. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

Algemene voorwaarden NL-Techniek VOF

Algemene voorwaarden NL-Techniek VOF Algemene voorwaarden NL-Techniek VOF Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. NL-Techniek VOF: de uitzendonderneming die in het kader van de uitoefening van zijn bedrijf

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van de dienst Werving & Selectie

Algemene Voorwaarden van de dienst Werving & Selectie Algemene Voorwaarden van de dienst Werving & Selectie Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Technicians: handelend inzake personeelsbemiddeling, die ten behoeve van een

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Werkingssfeer 1) Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van Bloom Personeelsdiensten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden Processionals B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Processionals B.V.: de uitzendonderneming die in het kader van de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PERSONEELSWERVING

ALGEMENE VOORWAARDEN PERSONEELSWERVING ALGEMENE VOORWAARDEN PERSONEELSWERVING Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten en arbeidsbemiddeling van de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Inhoud

Algemene voorwaarden. Inhoud Algemene voorwaarden Inhoud Algemene bepalingen... 2 Artikel 1 Definities.... 2 Artikel 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden... 2 Artikel 3 Wijze van facturering... 2 Artikel 4 Betalingsvoorwaarden....

Nadere informatie

Nederlandse Algemene Voorwaarden IMDES Werving & Selectie van Technisch Personeel

Nederlandse Algemene Voorwaarden IMDES Werving & Selectie van Technisch Personeel Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtnemer: IMDES, handelend inzake arbeidsbemiddeling, die ten behoeve van een werkgever, een werkzoekende, dan wel beiden,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van T&E Payroll Services B.V., T&E Staffing Services, T&E Horeca Projecten BV en T&E Studenten Uitzendbureau BV voor het ter

Algemene Voorwaarden van T&E Payroll Services B.V., T&E Staffing Services, T&E Horeca Projecten BV en T&E Studenten Uitzendbureau BV voor het ter Algemene Voorwaarden van T&E Payroll Services B.V., T&E Staffing Services, T&E Horeca Projecten BV en T&E Studenten Uitzendbureau BV voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten en payrollkrachten.

Nadere informatie

BOB Detachering bv. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN BOB Detachering

BOB Detachering bv. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN BOB Detachering BOB Detachering bv ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN BOB Detachering Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten, detachering, arbeidsbemiddeling en collegiale doorlening van

Nadere informatie

Lemon Bouw en Facility Services B.V.

Lemon Bouw en Facility Services B.V. Algemene Voorwaarden Lemon Bouw en Facility Services B.V. 1 e druk: september 2013 Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten en arbeidsbemiddeling van de ABU. Index Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN ARBEIDSKRACHTEN DOOR BLUE CIRCLE PAYROLLING B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN ARBEIDSKRACHTEN DOOR BLUE CIRCLE PAYROLLING B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN ARBEIDSKRACHTEN DOOR BLUE CIRCLE PAYROLLING B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Blue Circle Payrolling

Nadere informatie

Artikel 3. Benodigde gegevens en verplichting Stenacker Executive Search BV

Artikel 3. Benodigde gegevens en verplichting Stenacker Executive Search BV Werving & Selectie Artikel 1. Toepasselijkheid. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, introducties, aanbiedingen en overeenkomsten inzake de werving en selectie van arbeidskrachten door

Nadere informatie

G.C.S. SCHOON ONDER DRUK Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

G.C.S. SCHOON ONDER DRUK Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden G.C.S. SCHOON ONDER DRUK Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden G.C.S. K.v.K. 58368639 BTW NL853007986B01 Bankrekening NL29 RABO 0385 2583 13 G-rekening NL95 RABO 0991 0349 29 Hoofdstuk 1. ALGEMENE

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden People Company Payrolling B.V.

Algemene Voorwaarden People Company Payrolling B.V. Algemene Voorwaarden People Company Payrolling B.V. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Payrollmedewerker: iedere natuurlijke persoon die werkzaamheden verricht

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Interactive Mediation B.V. Handelend onder de naam: - Student Select - LaForce

Algemene voorwaarden Interactive Mediation B.V. Handelend onder de naam: - Student Select - LaForce Algemene voorwaarden Interactive Mediation B.V. Handelend onder de naam: - Student Select - LaForce voor ter beschikking stellen van uitzendkrachten en arbeidsbemiddeling Versie januari Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Algemene voorwaarden V-NOM Project- & Interimmanagement BV. Hoofdstuk 1 Uitzendovereenkomsten

Algemene voorwaarden V-NOM Project- & Interimmanagement BV. Hoofdstuk 1 Uitzendovereenkomsten Algemene voorwaarden V-NOM Project- & Interimmanagement BV Hoofdstuk 1 Uitzendovereenkomsten Artikel 1 Definities In dit hoofdstuk wordt verstaan onder: 1.1 V-NOM: V-NOM Project- en Interimmanagement BV

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN JOBMANIAC

ALGEMENE VOORWAARDEN JOBMANIAC ALGEMENE VOORWAARDEN JOBMANIAC Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Uitzendonderneming: JobManiac Goes B.V., die op basis van een

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen

Algemene Voorwaarden Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen A-flex BV Spreestroom 23 2721 CG Zoetermeer Algemene Voorwaarden Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. A-flex: A-flex B.V. gevestigd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten en arbeidsbemiddeling van Beterbaan uitzendbureau BV

Algemene Voorwaarden voor de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten en arbeidsbemiddeling van Beterbaan uitzendbureau BV Algemene Voorwaarden voor de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten en arbeidsbemiddeling van Beterbaan uitzendbureau BV Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen Artikel 1. Definities in deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TECNIPRO B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN TECNIPRO B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN TECNIPRO B.V. Algemene voorwaarden uitgegeven door Tecnipro B.V. aangeduid als ALGEMENE VOORWAARDEN TECNIPRO B.V., gedeponeerd ter griffie bij de Kamer van Koophandel te Enschede op

Nadere informatie

Larex Personeelsbemiddeling BV algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten.

Larex Personeelsbemiddeling BV algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten. Larex Personeelsbemiddeling BV algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten. Uw partner in vakmanschap V EILIGHEIDS EN GEZONDHEIDS C HECKLIST U ITZEND- EN DETACHERINGSBUREAUS

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Inhoud Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 2 Artikel 1. Definities... 2 Artikel 2. Toepasselijkheid... 2 Artikel 3. Aanbiedingen, offertes en prijzen... 2 Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst en

Nadere informatie

Opdrachtnemer: De vennootschap onder firma Flex Work In Travel v.o.f., gevestigd te Wormer, hierna te noemen Flex Work In Travel.

Opdrachtnemer: De vennootschap onder firma Flex Work In Travel v.o.f., gevestigd te Wormer, hierna te noemen Flex Work In Travel. Algemene voorwaarden Flex Work In Travel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: De vennootschap onder firma Flex Work In Travel v.o.f., gevestigd te Wormer, hierna

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. 1e druk: januari 2010 2e druk: maart 2011

Algemene Voorwaarden. 1e druk: januari 2010 2e druk: maart 2011 Algemene Voorwaarden 1e druk: januari 2010 2e druk: maart 2011 Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten en arbeidsbemiddeling van de Nederlandse Bond van Bemiddelings-

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Bijlage I Algemene Voorwaarden I ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN UITZENDKRACHTEN EN

Algemene Voorwaarden. Bijlage I Algemene Voorwaarden I ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN UITZENDKRACHTEN EN Algemene Voorwaarden Bijlage I Algemene Voorwaarden I ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN UITZENDKRACHTEN EN ARBEIDSBEMIDDELING Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Definities

Nadere informatie

Artikel 3. Vrijblijvende offertes Alle aanbiedingen en offertes van Peoflex zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 3. Vrijblijvende offertes Alle aanbiedingen en offertes van Peoflex zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. ALGEMENE VOORWAARDEN PEOFLEX B.V. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Peoflex: de besloten vennootschap die in het kader van de uitoefening van haar onderneming,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Cottus

Algemene voorwaarden Cottus . INDEX Artikel Omschrijving Pagina Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 1. Definities 2 2. Toepasselijkheid 2 3. Aanbiedingen, offertes en prijzen 2 4. Totstandkoming van de overeenkomst en wijzigingen nadien

Nadere informatie

algemene voorwaarden

algemene voorwaarden algemene voorwaarden FleZek In verband met de Wet Flexibiliteit en Ze- Algemene Leveringsvoorwaarden Stud Naast de Algemene Voorwaarden van de NBBU, heeft StuD Studentenuitzendbureau Delft ook eigen Algemene

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Connect B.V.

Algemene Voorwaarden van Connect B.V. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding van Connect B.V., handelsregisternummer 33292991, hierna te noemen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Bloom Personeelsdiensten Versie 1 2013 Artikel 1 Werkingssfeer 1) Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten

Nadere informatie

Inhuren Uitzendbureau. Adres: Kettingstraat AN Den Haag. Telefoon:

Inhuren Uitzendbureau. Adres: Kettingstraat AN Den Haag. Telefoon: Inhuren Uitzendbureau Adres: Kettingstraat 2 2511 AN Den Haag Telefoon: 085-488 11 00 Email: info@inhuren.com Website: www.inhuren.com KVK nummer: 54911346 BTW nummer: NL851488481B01 Inhuren Uitzendbureau

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Derks & Derks Detachering B.V.

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Derks & Derks Detachering B.V. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Derks & Derks Detachering B.V. Artikel 1 Definities p. 1 Artikel 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden p. 1 Artikel 3 Offertes p. 2 Artikel 4 Terbeschikkingstelling van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Aeres Agree Recruitment bv. Recruitment. Versie december 2015

Algemene voorwaarden. Aeres Agree Recruitment bv. Recruitment. Versie december 2015 Algemene voorwaarden Aeres Agree Recruitment bv Versie december 2015 Recruitment Aeres Algemene voorwaarden Versie december 2015 Inhoud 1 Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten, detacheringkrachten en arbeidsbemiddeling van LA-KA Detachering BV

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten, detacheringkrachten en arbeidsbemiddeling van LA-KA Detachering BV Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten, detacheringkrachten en arbeidsbemiddeling van LA-KA Detachering BV INDEX HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN 3 Artikel 1. Definities

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN >>> Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen

ALGEMENE VOORWAARDEN >>> Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen ALGEMENE VOORWAARDEN >>> Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen 2 NBBU ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN >>> 1e druk: mei 2016 1 NBBU ALGEMENE VOORWAARDEN >>> 2 NBBU ALGEMENE

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Maintec BV

Algemene Voorwaarden van Maintec BV Algemene Voorwaarden van Maintec BV INDEX ARTIKEL OMSCHRIJVING Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1. Werkingssfeer 2. Definities 3. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 4. Wijze van facturering 5. Betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

TOS BV INDEX ALGEMENE VOORWAARDEN TOS BV

TOS BV INDEX ALGEMENE VOORWAARDEN TOS BV TOS BV ARTIKEL INDEX ALGEMENE VOORWAARDEN TOS BV OMSCHRIJVING Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1. Definities 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 3. Wijze van facturering 4. Betalingsvoorwaarden 5.

Nadere informatie

TOS Manpower BV INDEX ALGEMENE VOORWAARDEN TOS MANPOWER BV

TOS Manpower BV INDEX ALGEMENE VOORWAARDEN TOS MANPOWER BV TOS Manpower BV INDEX ALGEMENE VOORWAARDEN TOS MANPOWER BV ARTIKEL OMSCHRIJVING Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1. Definities 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 3. Wijze van facturering 4. Betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

Technical Employee Search

Technical Employee Search Technical Employee Search Schulstraße 21 D-48455 Bad Bentheim T +49(0)5924-997337 F +49(0)5924-997338 E info@technical-employee-search.com I www-technical-employee-search.com M +31(0)6-8199928 Werving

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Bijlage I Algemene Voorwaarden I ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN UITZENDKRACHTEN EN

Algemene Voorwaarden. Bijlage I Algemene Voorwaarden I ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN UITZENDKRACHTEN EN Algemene Voorwaarden Bijlage I Algemene Voorwaarden I ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN UITZENDKRACHTEN EN ARBEIDSBEMIDDELING Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Definities

Nadere informatie