Algemene Voorwaarden DIT IS WIJS Personeelsdiensten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Voorwaarden DIT IS WIJS Personeelsdiensten"

Transcriptie

1 Algemene Voorwaarn DIT IS WIJS Personeelsdiensten Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1 DEFINITIES In ze algemene voorwaarn wordt verstaan onr: 1. Uitzendonrneming: iere natuurlijke of rechtspersoon die in het kar uitoefening beroep of bedrijf aan een uitzendkrachten ter beschikking stelt voor het verrichten werkzaamhen ten behoeve ze. 2. Uitzendkracht: iere natuurlijke persoon die door tussenkomst een uitzendonrneming werkzaamhen verricht of gaat verrichten ten behoeve een. 3. Inlener: iere natuurlijke of rechtspersoon die zich door tussenkomst een uitzendonrneming voorziet uitzendkrachten. 4. Inleenovereenkomst: overeenkomst tussen een uitzendonrneming en een op basis waar een uitzendkracht ten behoeve die door tussenkomst die uitzendonrneming werkzaamhen zal verrichten. 5. Inlenerstarief: het bedrag per uur dat aan uitzendonrneming verschuldigd is voor terbeschikkingstelling uitzendkracht. 6. Uitzendovereenkomst: arbeidsovereenkomst waarbij uitzendkracht door uitzendonrneming ter beschikking wordt gesteld aan een om krachtens een door ze met uitzendonrneming gesloten inleenovereenkomst arbeid te verrichten onr toezicht en leiding die. 7. Arbeidsbemidlingsonrneming: iere natuurlijke of rechtspersoon die ten behoeve een werkgever, een werkzoeken, dan wel bein, behulpzaam is bij het zoeken arbeidskrachten onrscheinlijk arbeidsgelegenheid, waarbij totstandkoming een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht dan wel een aanstelling tot ambtenaar wordt beoogd. 8. Opdrachtgever: iere natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt diensten een arbeidsbemidlingsonrneming. 9. Arbeidsbemidlingsovereenkomst: overeenkomst tussen een arbeidsbemidlingsonrneming en een opdrachtgever en / of een werkzoeken tot het verrichten onr 7 genoem diensten. 10. Payrollonrnemingen: iere natuurlijke of rechtspersoon die in het kar uitoefening beroep of bedrijf aan een werknemers ter beschikking stelt voor het verrichten werkzaamhen ten behoeve ze. De werving werknemer komt tot stand door, niet door payrollonrneming. 11. Payrollovereenkomst: arbeidsovereenkomst waarbij werknemer door payrollonrneming (werkgever) ter beschikking wordt gesteld aan een om krachtens een door ze met payrollonrneming gesloten inleenovereenkomst arbeid te verrichten onr toezicht en leiding die. De payrollovereenkomst komt tot stand na werving werknemer door, niet door payrollonrneming. 12. Payrollen: het door een werkgever ter beschikking stellen een werknemer aan een krachtens een payrollovereenkomst als bedoeld onr NBBU-cao: cao voor uitzendkrachten die geldt voor uitzendonrnemingen die als lid zijn aangesloten bij Nerlandse Bond Bemidlings- en Uitzendonrnemingen (NBBU).

2 14. Waar in ze algemene voorwaarn gesproken wordt over uitzendkrachten, wordt bedoeld: mannelijke en vrouwelijke uitzendkrachten en waar gesproken wordt over hem en / of hij, wordt bedoeld: hem/ haar of hij / zij.

3 Artikel 2 TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN 1. Deze voorwaarn zijn toepassing op iere aanbieding uitzendonrneming aan, en op iere inleenovereenkomst tussen uitzendonrneming en een waarop uitzendonrneming ze voorwaarn toepassing heeft verklaard, alsme op daaruit voortvloeien leveringen en diensten welke aard dan ook tussen uitzendonrneming en een, voor zover ze voorwaarn niet door partijen nadrukkelijk schriftelijk is afgeweken. 2. De met wie eenmaal op ze voorwaarn werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend met toepasselijkheid daar op en later met uitzendonrneming gesloten inleenovereenkomst in te stemmen. 3. Alle aanbiedingen, ongeacht wijze waarop ze zijn gedaan, zijn vrijblijvend. 4. De uitzendonrneming is niet gebonn aan algemene voorwaarn voor zover die afwijken ze voorwaarn. 5. Als enige bepaling uit ze voorwaarn nietig is of wordt vernietigd, zullen overige bepalingen ze voorwaarn volledig kracht blijven en zullen partijen in overleg tren tenein nieuwe bepalingen ter verging nietige of vernietig bepalingen overeen komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking nietige of vernietig bepaling in acht zal worn genomen. Artikel 3 WIJZE VAN FACTURERING 1. De facturen uitzendonrneming zijn, tenzij anrs afgesproken, me gebaseerd op ingevul en door voor akkoord bevonn tijdverantwoording. 2. De is verantwoorlijk voor juiste, tijdige en volledige invulling en accorring tijdverantwoording. De accorring vindt plaats via (digitale) onrtekening tijdverantwoording tenzij anrs is overeengekomen. 3. Bij verschil tussen bij uitzendonrneming ingelever tijdverantwoording en door behoun gegevens daar geldt bij uitzendonrneming ingelever tijdverantwoording als juist, tenzij het tegenel aantoont. 4. Als uitzendkracht gegevens tijdverantwoording betwist, kan uitzendonrneming het aantal gewerkte uren en overige kosten factureren volgens opgave uitzendkracht, tenzij aantoont dat tijdverantwoording correct is. 5. Als niet aan het gestel in lid 2 dit artikel voldoet, kan uitzendonrneming besluiten om te factureren op basis bij haar beken feiten en omstandighen. De uitzendonrneming gaat hiertoe niet over zolang er geen relijk overleg daaromtrent met heeft plaatsgevonn. 6. De draagt er zorg voor dat facturen uitzendonrneming zonr enige inhouding, korting of verrekening binnen 21 dagen na factuurdatum zijn betaald. 7. Tariefwijzigingen ten gevolge cao-verplichtingen en wijzigingen in of ten gevolge wet- en regelgeving zoals fiscale en sociale wet- en regelgeving, worn met ingang het tijdstip die wijzigingen aan doorberekend en zijn dienovereenkomstig door verschuldigd, ook als ze wijzigingen zich voordoen tijns duur een inleenovereenkomst. 8. Uitsluitend indien uitzendonrneming beschikt over een G-rekening of er een vrijwaringsrekening bestaat ten behoeve zijn pot, kan uitzendonrneming verzoeken om in overleg tren over mogelijkheid dat een percentage het gefactureer bedrag op betreffen rekening stort, alsme over hoogte het percentage. Alleen bij bereikte overeenstemming kan voornoem mogelijkheid gebruikt worn gemaakt.

4

5 Artikel 4 BETALINGSVOORWAARDEN 1. Uitsluitend rechtstreekse betalingen aan uitzendonrneming werken voor bevrijnd. 2. Rechtstreekse betalingen, dan wel verstrekking voorschotten door aan uitzendkracht zij niet toegestaan, ongeacht ren waarom of wijze waarop zulks geschiedt. Dergelijke betalingen en verstrekkingen regarren uitzendonrneming niet en leveren geen grond op voor enige schuldaflossing of verrekening. 3. Als een factuur betwist, zal dit binnen acht dagen na verzenddatum betreffen factuur schriftelijk door aan uitzendonrneming kenbaar worn gemaakt, op straffe verval het recht op betwisting. Een betwisting factuur schort betalingsverplichting niet op. 4. Bij niet, niet tijdige of niet volledige betaling door enig door hem verschuldigd bedrag, is hij met ingang vervaldatum betreffen factuur rechtswege in verzuim. Vanaf dat moment is tevens een vertragingsrente 1% per maand, een geelte een mand voor een hele maand rekenen, over het bruto factuurbedrag aan uitzendonrneming verschuldigd. 5. Alle kosten, zowel in als buiten rechte, kosten rechtskundige bijstand daaronr begrepen, die uitzendonrneming moet maken ten gevolge het niet nakomen betalingsverplichtingen door, zijn voor rekening. De buitengerechtelijke incassokosten uitzendonrneming, te berekenen over het te incasseren bedrag, worn met een minimum 500,00 vastgesteld op ten minste 15% hoofdsom. Artikel 5 ONTBINDING 1. Als een partij in gebreke blijft aan zijn verplichtingen uit inleenovereenkomst te voldoen, is anre partij naast hetgeen in inleenovereenkomst is bepaald gerechtigd inleenovereenkomst door midl een aangetekend schrijven buitenrechtelijk te ontbinn. De ontbinding zal pas plaatsvinn nadat in gebreke gestel partij schriftelijk op hoogte is gesteld ingebrekestelling en hem een relijke termijn is gebon om ernstige tekortkoming te zuiveren. 2. Voorts is ene partij gerechtigd, zonr dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, buiten rechte inleenovereenkomst door midl een aangetekend schrijven met onmidllijke ingang geheel of geeltelijk te ontbinn als: a. anre partij (voorlopige) surseance betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surseance betaling wordt verleend; b. anre partij zijn eigen faillissement aanvraagt of in staat faillissement wordt verklaard; c. onrneming anre partij wordt geliquierd; d. anre partij zijn huidige onrneming staakt; e. buiten toedoen ene partij op een aanmerkelijk el het vermogen anre partij beslag wordt gelegd, dan wel indien anre partij anrszins niet langer in staat moet worn geacht verplichtingen uit inleenovereenkomst na te kunnen komen. 3. Als op het moment ontbinding reeds prestaties ter uitvoering inleenovereenkomst had ontgen, kan hij inleenovereenkomst slechts geeltelijk ontbinn en wel uitsluitend voor dat geelte, dan door of namens uitzendonrneming nog niet is uitgevoerd.

6 4. Bedragen die uitzendonrneming voor ontbinding aan heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering inleenovereenkomst heeft gepresteerd, blijven onverminrd door aan haar verschuldigd en worn op het moment ontbinding direct opeisbaar. 5. Als, na ter zake in gebreke te zijn gesteld, enige verplichting voortvloeien uit inleenovereenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, is uitzendonrneming gerechtigd haar verplichtingen jegens op te schorten zonr daardoor tot enige schavergoeding jegens gehoun te zijn, dan wel zal uitzendonrneming financiële zekerheid verschaffen door midl een voorschot of (bank) garantie. De omg het voorschot of (bank) garantie staat in verhouding tot verplichtingen volgens inleenovereenkomst. Voorgaan geldt ook in onr lid 2 dit artikel bedoel omstandighen. 6. Als, naar oorel uitzendonrneming, er gere twijfels bestaan omtrent financiële positie, zal uitzendonrneming op diens verzoek financiële zekerheid verschaffen als in lid 5 genoemd. Artikel 6 AANSPRAKELIJKHEID 1. Behouns bepalingen dwingend recht, alsme met inachtneming algemene normen relijkheid en billijkheid, is uitzendonrneming niet gehoun tot enige vergoeding scha welke aard dan ook, direct of indirect, ontstaan aan uitzendkracht of aan zaken dan wel personen bij of of een r, welke scha is ontstaan als een gevolg : a. terbeschikkingstelling uitzendkracht door uitzendonrneming aan, ook wanneer mocht blijken dat die uitzendkracht niet blijkt te voldoen aan door aan hem gestel eisen; b. eenzijdige opzegging uitzendovereenkomst door uitzendkracht; c. toedoen of nalaten uitzendkracht, zelf of een r, waaronr begrepen het aangaan verbintenissen door uitzendkracht. 2. Eventuele aansprakelijkheid uitzendonrneming voor enige directe scha is in ier geval, per gebeurtenis, beperkt tot 50% het betreffen gefactureer dan wel te factureren bedrag. Voor indirecte scha, waaronr gevolgscha, is uitzendonrneming nimmer aansprakelijk. 3. De is verplicht om zorg te dragen voor een afdoen, totaalkken aansprakelijkheidsverzekering voor alle directe en indirecte scha als bedoeld in lid 1 dit artikel. 4. In ier geval dient uitzendonrneming te vrijwaren tegen eventuele vorringen uitzendkracht of rn, tot vergoeding scha als bedoeld in lid 1 dit artikel gelen door die uitzendkracht of rn. 5. De in len 1 en 2 dit artikel opgenomen beperkingen aansprakelijkheid komen te vervallen, als er sprake is opzet of grove schuld aan zij uitzendonrneming en / of diens leidinggevend personeel. 6. De uitzendonrneming heeft te allen tij het recht, indien en voor zover mogelijk, eventuele scha ongedaan te maken. Hiertoe wordt tevens gerekend het recht uitzendonrneming maatregelen te treffen die eventuele scha kan voorkomen dan wel beperken. Artikel 7 OVERMACHT

7 1. In geval overmacht uitzendonrneming zullen haar verplichtingen uit hoof inleenovereenkomst worn opgeschort, zolang overmacht toestand voortduurt. Onr overmacht wordt verstaan elke wil uitzendonrneming onafhankelijke omstandigheid, die nakoming inleenovereenkomst blijvend of tijlijk verhinrt en welke noch krachtens wet, noch naar maatstaven relijkheid en billijkheid voor haar risico behoort te komen. 2. Zodra zich bij uitzendonrneming een overmacht toestand voordoet als in lid 1 dit artikel bedoeld, zal zij daar meling doen aan. 3. Voor zover daaronr niet reeds begrepen, wordt onr overmacht tevens verstaan: werkstaking, bedrijfsbezetting, blokkas, embargo, overheidsmaatregelen, oorlog, revolutie en / of enig daaraan gelijk te stellen toestand, stroomstoringen, storing in elektronische communicatielijnen, brand, ontploffing en anre calamiteiten, waterscha, overstroming, aardbeving en anre natuurrampen, alsme omgrijke ziekte epimiologische aard personeel. 4. Zolang overmacht toestand voortduurt zullen verplichtingen uitzendonrneming zijn opgeschort. Deze opschorting zal echter niet geln voor verplichtingen waarop overmacht geen betrekking heeft en reeds voor het intren overmacht toestand zijn ontstaan. 5. Als overmacht toestand drie maann heeft geduurd, of zodra vaststaat dat overmacht toestand langer dan drie maann zal duren, is ier r partijen gerechtigd inleenovereenkomst tussentijds te beëindigen zonr inachtneming enige opzegtermijn. De is ook na zodanige beëindiging inleenovereenkomst gehoun door hem aan uitzendonrneming verschuldig 6. vergoedingen, welke betrekking hebben op perio voor overmacht toestand, aan uitzendonrneming te betalen. 7. De uitzendonrneming is tijns overmacht toestand niet gehoun tot vergoeding enigerlei scha of bij, noch is zij daartoe gehoun na beëindiging inleenovereenkomst als in lid 5 dit artikel bedoeld. Artikel 8 GESCHILLEN 1. Op het inleenovereenkomst is het Nerlands recht toepassing. 2. Ten aanzien geschillen tussen partijen die verband houn met inleenovereenkomst is uitsluitend Nerlandse rechter bevoegd. 3. Voor zover berechting rgelijke geschillen behoort tot competentie ener rechtbank, zullen ze uitsluitend worn berecht door rechtbank binnen het arrondissement waarbinnen uitzendonrneming is gevestigd. Hoofdstuk 2: Voorwaarn voor het ter beschikking stellen uitzendkrachten Artikel 9 HET INLENEN VAN UITZENDKRACHTEN

8 1. De uitzendovereenkomst wordt aangegaan tussen uitzendkracht en uitzendonrneming. Op uitzendovereenkomst is NBBU-cao voor uitzendkrachten toepassing. Tussen en uitzendkracht bestaat er geen arbeidsovereenkomst. 2. Bij het ter beschikkingstellen uitzendkracht door uitzendonrneming aan, werkt uitzendkracht feitelijk onr leiding en toezicht. De neemt daarbij zelf zorgvuldigheid in acht als tegenover zijn eigen werknemers. De uitzendonrneming heeft als formele werkgever geen zicht op werkplek en te verrichten werkzaamhen. 3. De werkzaamhen worn uitgevoerd zoals overeengekomen in inleenovereenkomst. Als hier af wenst te wijken geduren inleenovereenkomst, geschiedt dit uitsluitend in overleg met uitzendonrneming. Artikel 10 (UUR)BELONING EN OVERIGE VERGOEDINGEN VAN DE UITZENDKRACHT 1. Het loon en vergoedingen uitzendkracht worn vooraf aan terbeschikkingstelling en zo nodig geduren terbeschikkingstelling bepaald en zijn gelijk aan het loon en vergoedingen die worn toegekend aan vergelijkbare werknemers, werkzaam in gelijkwaardige functies, in dienst (het zogenoem loonverhoudingsvoorschrift). 2. Onr het loon en overige vergoedingen vallen volgen componenten: a. uitsluitend het geln perioloon in schaal; b. toepassing zijn arbeidsduurverkorting. Deze kan zulks ter keuze uitzendonrneming - gecompenseerd worn in tijd en / of geld; c. toeslagen voor overwerk, verschoven uren, onregelmatigheid (waaronr feestdagen toeslag) en ploegendienst; d. initiële loonstijging; e. onbelaste kostenvergoedingen: reiskosten, pensionkosten en anre kosten noodzakelijk wegens uitoefening functie; f. periodieken. 3. De informeert uitzendonrneming tijdig over componenten zoals genoemd in lid 2. Indien uitzendonrneming onjuiste inlichtingen verstrekt over ze componenten is uitzendonrneming gerechtigd om af het moment aang betreffen functie, met terugwerken kracht, het loon en overige vergoedingen uitzendkracht alsme het tarief dienovereenkomstig te corrigeren en bij in rekening te brengen. 4. Als het loon en vergoedingen uitzendkracht niet kunnen worn vastgesteld volgens het loonverhoudingsvoorschrift, dan worn ze vastgesteld in overleg tussen uitzendonrneming, uitzendkracht en. Leidraad hierbij zijn het opleidingsniveau en ervaring uitzendkracht en daarnaast verantwoorlijkhen en benodig capaciteiten die invulling functie met zich meebrengen.

9 5. Als, nadat uitzendkracht is verschenen op werkplek, minr dan drie uren gebruik maakt diens arbeidsaanbod, is verplicht tot betaling het starief over ten minste drie uren per oproep als: a. overeengekomen omg arbeid minr dan 15 uur per week bedraagt en werktijn niet zijn vastgelegd; of b. omg arbeid niet of niet eenduidig heeft vastgelegd. 6. Als uit zijn bedrijfsvoering uitzendkracht verplicht te beschikken over bepaal benodigdhen, zoals een verklaring omtrent goed gedrag of persoonlijke beschermingsmidlen, worn ze voor zover mogelijk door verstrekt. Indien benodigdhen door uitzendonrneming worn verzorgd is uitzendonrneming gerechtigd kosten die daarmee samenhangen bij in rekening te brengen. Artikel 11 INHOUD VAN DE INLEENOVEREENKOMST EN OPZEGTERMIJNEN 1. In inleenovereenkomst wordt duur terbeschikkingstelling uitzendkracht vermeld en wanneer ze op voorhand nog niet duilijk is, een zo nauwkeurig mogelijke schatting daar. Voor zover mogelijk en wenselijk worn daarin verr begin- en einddatum terbeschikkingstelling, het aantal te werken uren, opzegtermijn en arbeidsvoorwaarn uitzendkracht vastgelegd. 2. Als het uitzendbeding toepassing is op uitzendovereenkomst hoeven uitzendonrneming of geen opzegtermijn in acht te nemen als zij terbeschikkingstelling tussentijds wensen te beëindigen, tenzij schriftelijk anrs is overeengekomen. 3. Als het uitzendbeding niet toepassing is op uitzendovereenkomst is er sprake een uitzendovereenkomst voor bepaal of onbepaal tijd. In dit geval eindigt inleenovereenkomst slechts door het verstrijken overeengekomen duur terbeschikkingstelling, tenzij schriftelijk anrs is overeengekomen. 4. Als terbeschikkingstelling uitzendkracht die op basis een uitzendovereenkomst voor bepaal of onbepaal tijd werkzaam is tussentijds wenst te beëindigen, zal aan uitzendonrneming een terstond opeisbare vergoeding verschuldigd zijn. Deze vergoeding bedraagt 100% het laatst geln starief voor betrokken uitzendkracht, vermenigvuldigd met het aantal in inleenovereenkomst overeengekomen uren, gelegen in perio af het moment tussentijdse beëindiging tot het moment afloop inleenovereenkomst zoals in eerste instantie is afgesproken. 5. Als terbeschikkingstelling wenst te beëindigen terwijl er niets is overeengekomen omtrent duur terbeschikkingstelling en uitzendkracht op basis uitzendovereenkomst voor bepaal of onbepaal tijd werkzaam is, geldt een opzegtermijn 20 werkdagen, tenzij schriftelijk anrs is overeengekomen. Artikel 12 AANGAAN RECHTSTREEKSE ARBEIDSVERHOUDING DOOR INLENER MET DE UITZENDKRACHT 1. Als met een hem door uitzendonrneming ter beschikking gestel of te stellen uitzendkracht rechtstreeks een arbeidsovereenkomst, dan wel een anrsoortige arbeidsverhouding wil aangaan, stelt hij uitzendonrneming daar onverwijld schriftelijk in kennis. Partijen tren vervolgens in overleg om wens te bespreken.

10 2. Onr anrsoortige arbeidsverhouding als bedoeld in dit artikel wordt onr meer verstaan: a. het aanstellen als ambtenaar; b. overeenkomst opdracht; c. aanneming werk; d. het ter beschikking laten stellen uitzendkracht aan door een r (bijvoorbeeld een anre uitzendonrneming) voor hetzelf of anr werk. 3. De gaat niet rechtstreeks een arbeidsovereenkomst met uitzendkracht aan, als uitzendkracht uitzendovereenkomst met uitzendonrneming niet rechtsgeldig heeft beëindigd. Artikel 13 SELECTIE VAN UITZENDKRACHTEN 1. De uitzendkracht wordt door uitzendonrneming gekozen enerzijds aan hand bij uitzendonrneming beken hoedanighen en kundighen voor uitzending beschikbare uitzendkrachten en anrzijds aan hand door aan uitzendonrneming verstrekte inlichtingen betreffen op te dragen werkzaamhen. 2. Niet functierelete eisen bij het verstrekken inlichtingen betreffen op te dragen werkzaamhen, zoals bedoeld in lid 1 dit artikel, kunnen niet door worn gesteld. In ier geval zullen ze door uitzendonrneming niet worn gehonoreerd. 3. De heeft het recht om, als een uitzendkracht niet voldoet aan door gestel eisen, dit binnen 4 uur na aang werkzaamhen aan uitzendonrneming kenbaar te maken. In dat geval is gehoun uitzendonrneming minimaal te betalen aan uitzendkracht verschuldig beloning en vergoedingen, vermeerrd met het werkgeversaanel in sociale lasten en premieheffingen en uit cao voortvloeien verplichtingen. 4. Geduren looptijd inleenovereenkomst is uitzendonrneming gerechtigd om een voorstel te doen tot verging uitzendkracht, bijvoorbeeld indien uitzendkracht niet langer in staat is arbeid te verrichten. Het starief zal dan opnieuw worn vastgesteld. Artikel 14 ZORGVERPLICHTING INLENER EN VRIJWARING JEGENS DE UITZENDONDERNEMING 1. De is er op hoogte dat hij volgens Arbeidsomstandighenwet en artikel 7: 658 BW verplichting heeft om te zorgen voor een veilige werkplek uitzendkracht. De verstrekt uitzendkracht concrete aanwijzingen om te voorkomen dat uitzendkracht in uitoefening zijn werkzaamhen scha lijdt. Tevens verstrekt uitzendkracht persoonlijke beschermingsmidlen voor zover noodzakelijk. 2. Tijdig voordat terbeschikkingstelling een aang neemt, verstrekt aan uitzendkracht en uitzendonrneming noodzakelijker informatie over verlang beroepskwalificatie uitzendkracht, alsme Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E), bevatten specifieke kenmerken in te nemen arbeidsplaats. 3. De zal door hem ingeleen uitzendkracht niet op zijn beurt weer doorlenen aan een r om onr diens toezicht en leiding te werken, zonr toestemming aansprakelijk voor en uitzendonrneming. 4. De is tegenover uitzendkracht en uitzendonrneming dientengevolge gehoun tot vergoeding scha die uitzendkracht in uitoefening zijn werkzaamhen lijdt, tenzij scha in belangrijke mate het gevolg is opzet of bewuste roekeloosheid uitzendkracht, alles met inachtneming het bepaal in artikel 6.

11 5. Als uitzendkracht in uitoefening zijn werkzaamhen zodanig letsel heeft bekomen dat daar dood het gevolg is, is overeenkomstig artikel 6:108 BW jegens in dat artikel bedoel personen en jegens uitzendonrneming gehoun tot vergoeding scha aan bedoel personen, tenzij scha in belangrijke mate het gevolg is opzet of bewust roekeloosheid uitzendkracht, alles met inachtneming het bepaal in artikel De zal uitzendonrneming te allen tij vrijwaren tegen aanspraken, jegens uitzendonrneming ingesteld wegens het niet nakomen door in lid 1 dit artikel genoem verplichtingen en verleent uitzendonrneming bevoegdheid haar aanspraken ter zake aan direct belanghebben(n) te ceren, dan wel me namens uitzendonrneming tegen gelnd te maken. 7. De is verplicht om zorg te dragen voor een afdoen, totaalkken aansprakelijkheidsverzekering voor alle directe en indirecte scha als bedoeld in dit artikel. Artikel 15 IDENTIFICATIE EN PERSOONSGEGEVENS 1. De stelt bij aang terbeschikkingstelling een uitzendkracht diens intiteit vast aan hand een origineel intiteitsdocument en neemt een kopie dit document op in zijn administratie. 2. De behanlt hem in het kar terbeschikkingstelling ter kennis gekomen persoonlijke gegevens uitzendkrachten vertrouwelijk en verwerkt ze in overeenstemming met bepalingen Wet bescherming persoonsgegevens. 3. De uitzendonrneming is niet aansprakelijk voor boetes of claims die worn opgelegd omdat hij zijn verplichtingen als in voorgaan len bedoeld, niet is nagekomen. Artikel 16 AUTO VAN DE ZAAK EN BEDRIJFSSLUITING 1. Als voornemens is uitzendkracht een auto ter beschikking te stellen, elt dit onverwijld me aan uitzendonrneming. Uitsluitend in overleg met uitzendonrneming komt met uitzendkracht overeen dat auto privé geren mag worn, zodat uitzendonrneming hiermee rekening kan houn in loonheffing. Als dit nalaat is hij gehoun daaruit voortvloeien scha, kosten en (fiscale) gevolgen te vergoen die uitzendonrneming lijdt. 2. Als er geduren terbeschikkingstelling een bedrijfssluiting of verplichte vrije dag plaatsvindt, informeert uitzendonrneming hieromtrent bij het aangaan inleenovereenkomst, zodat uitzendonrneming hiermee rekening kan houn bij het vaststellen arbeidsvoorwaarn. Als dit nalaat is hij geduren bedrijfssluiting of verplichte vrije dag, aan uitzendonrneming verschuldigd het aantal uur zoals overeengekomen in inleenovereenkomst, vermenigvuldigd met het laatst geln starief. Hoofdstuk 3: Voorwaarn voor arbeidsbemidling Artikel 17 TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE BEPALINGEN 1. De in hoofdstuk 1 ze algemene voorwaarn opgenomen bepalingen zijn overeenkomstig toepassing op relatie tussen arbeidsbemidlingsonrneming en opdrachtgever, uitgezonrd het in artikel 3 len 1,2,3,4,5 en 7 bepaal.

12 2. Waar in hoofdstuk 1 ze algemene voorwaarn wordt gesproken over: uitzendonrneming,, uitzendkracht arbeidsbemidling, of voor ter ze beschikking stellen, begrippen dienst, wanneer respectievelijk gelezen sprake te is worn: arbeidsbemidlingsonrneming, opdrachtgever, werkzoeken en arbeidsbemidling. Artikel 18 HONORARIUM EN INHOUD VAN DE ARBEIDSBEMIDDELINGSOVEREENKOMST 1. Het door opdrachtgever aan arbeidsbemidlingsonrneming verschuldig honorarium kan bestaat uit, hetzij een tevoren vast overeengekomen bedrag, hetzij uit een tevoren overeengekomen percentage het aan werkzoeken aangebon fulltime bruto jaarsalaris te vermeerren met vakantiebijslag. 2. Tenzij schriftelijk anrs overeengekomen, is het in lid 1 dit artikel bedoel honorarium slechts dan verschuldigd indien arbeidsbemidling heeft geleid tot een arbeidsovereenkomst respectievelijk aanstelling tot ambtenaar met een door arbeidsbemidlingsonrneming geselecteer werkzoeken. 3. In arbeidsbemidlingsovereenkomst wordt, voor zover relet, duur arbeidsbemidling, wijze waarop ze door arbeidsbemidlingsonrneming wordt uitgevoerd en het daarvoor door opdrachtgever aan arbeidsbemidlingsonrneming verschuldig honorarium opgenomen. 4. Onr het honorarium wordt niet verstaan plaatsings- en productiekosten advertenties, reisen verblijfkosten werkzoeken en kosten een psychologische test. Deze en eventuele anre pre memorie posten worn op basis nacalculatie in rekening gebracht. Artikel 19 AANGAAN ARBEIDSVERHOUDING DOOR OPDRACHTGEVER MET DE WERKZOEKENDE Als opdrachtgever geduren looptijd opdracht tot arbeidsbemidling of binnen zes maann na beëindiging daar zelf rechtstreeks een arbeidsovereenkomst aangaat met dan wel overgaat tot aanstelling een door arbeidsbemidlingsonrneming geselecteer werkzoeken, is hij aan arbeidsbemidlingsonrneming verschuldigd een terstond opeisbare, niet voor rechterlijke matiging vatbare, boete gelijk aan het met opdrachtgever overeengekomen honorarium voor arbeidsbemidling dan wel gelijk aan het honorarium dat in rekening zou zijn gebracht als er geen rechtstreekse arbeidsverhouding als hiervoor bedoeld zou zijn aangegaan. Artikel 20 SELECTIE VAN WERKZOEKENDE 1. De werkzoeken wordt door arbeidsbemidlingsonrneming geselecteerd enerzijds aan hand door opdrachtgever aan arbeidsbemidlingsonrneming verstrekte wensen omtrent dienst hoedanighen en kundighen en verstrekte inlichtingen betreffen aard functie en anrzijds aan hand bij arbeidsbemidlingsonrneming beken hoedanighen en kundighen werkzoeken. 2. Niet functierelete eisen bij het verstrekken wensen en inlichtingen betreffen gewenste kandidaat en aard functie zoals bedoel in het vorige lid dit artikel, kunnen niet door opdrachtgever worn gesteld. In ier geval zullen ze door arbeidsbemidlingsonrneming niet worn gehonoreerd.

13

14 Hoofdstuk 4: Voorwaarn voor payrollen Artikel 21 TOEPASSELIJKHEID HOOFDSTUK 1 EN 2 1. Als er tussen werknemer en payrollonrneming sprake is een payrollovereenkomst, zijn in hoofdstuk 1 en 2 ze algemene voorwaarn opgenomen bepalingen overeenkomstig toepassing op relatie tussen payrollonrneming en, uitgezonrd het bepaal in artikel 11 lid 2 tot en met 5, en artikel Waar in hoofdstuk 1 en 2 ze algemene voorwaarn wordt gesproken over: uitzendonrneming, uitzendkracht en uitzendovereenkomst dient, wanneer sprake is payrollen, voor ze begrippen respectievelijk gelezen te worn: payrollonrneming, werknemer en payrollovereenkomst. Artikel 22 FACTURATIE Indien werknemer wegens onvoorziene omstandighen niet in staat is te werken, zoals in geval ziekte of leegloop, wordt er ook over niet gewerkte uren gefactureerd, als payrollonrneming jegens werknemer een loondoorbetalingsverplichting heeft. Artikel 23 AANVULLENDE ARBEIDSVOORWAARDEN Toepassing een arbeidsvoorwaar cao is alleen mogelijk indien dit niet conflicteert met toepasselijke NBBU-cao voor Uitzendkrachten en voor zover schriftelijk overeengekomen. Artikel 24 AANGAAN EN BEEINDIGING VAN DE INLEENOVEREENKOMST 1. Alvorens payrollonrneming een payrollovereenkomst met werknemer aangaat, verstrekt juiste en volledige informatie over het arbeidsverlen werknemer bij. Indien onjuiste of onvolledige informatie verstrekt, vergoed hieruit voortvloeien scha payrollonrneming. 2. De inleenovereenkomst kan pas worn opgezegd of, in afwijking artikel 5 pas worn ontbonn, als payrollovereenkomst tussen payrollonrneming en werknemer rechtsgeldig is beëindigd. Indien nodig verleent zijn mewerking bij het payrollen werknemer via een r werkgever of bij het (terug) in dienst nemen werknemer. 3. Indien naar normen relijkheid en billijkheid, niet een partij verwacht kan worn inleenovereenkomst voort te zetten, kan er eerr worn opgezegd dan als bedoeld in lid 2. Als payrollonrneming een loondoorbetalingsverplichting heeft jegens werknemer, neemt een opzegtermijn minimaal drie maann in acht, tenzij schriftelijk anrs is overeengekomen.

Algemene Voorwaarden DIT IS WIJS Personeelsdiensten

Algemene Voorwaarden DIT IS WIJS Personeelsdiensten Algemene Voorwaarden DIT IS WIJS Personeelsdiensten Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1 DEFINITIES In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Uitzendonderneming: iedere natuurlijke of

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden 1 e druk: januari 2010 2 e druk: maart 2011 Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten en arbeidsbemiddeling van de Nederlandse Bond van Bemiddelings-

Nadere informatie

Hoofdstuk1 ALGEMENE BEPALINGEN

Hoofdstuk1 ALGEMENE BEPALINGEN Hoofdstuk1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Bien Sûr Recruitment: Bien Sûr Recruitment B.V. 2. Uitzendkracht: iedere natuurlijke persoon die

Nadere informatie

I ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN UITZENDKRACHTEN EN ARBEIDSBEMIDDELING

I ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN UITZENDKRACHTEN EN ARBEIDSBEMIDDELING Algemene Voorwaarden van de Oudstanding Groep B.V. INDEX I ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN UITZENDKRACHTEN EN ARBEIDSBEMIDDELING Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 1. Definities

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van T&E Payroll Services B.V., T&E Staffing Services, T&E Horeca Projecten BV en T&E Studenten Uitzendbureau BV voor het ter

Algemene Voorwaarden van T&E Payroll Services B.V., T&E Staffing Services, T&E Horeca Projecten BV en T&E Studenten Uitzendbureau BV voor het ter Algemene Voorwaarden van T&E Payroll Services B.V., T&E Staffing Services, T&E Horeca Projecten BV en T&E Studenten Uitzendbureau BV voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten en payrollkrachten.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN ARBEIDSKRACHTEN DOOR BLUE CIRCLE PAYROLLING B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN ARBEIDSKRACHTEN DOOR BLUE CIRCLE PAYROLLING B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN ARBEIDSKRACHTEN DOOR BLUE CIRCLE PAYROLLING B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Blue Circle Payrolling

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE

ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE Op al onze aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten zijn van toepassing de algemene voorwaarden van de NBBU (gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en bij de Kamer van Koophandel te

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Barneveld 0342-401 209 Heerenveen 0513-633 546. Uitgereikt aan. Datum - -

Algemene voorwaarden. Barneveld 0342-401 209 Heerenveen 0513-633 546. Uitgereikt aan. Datum - - Algemene voorwaarden Uitgereikt aan Datum - - Barneveld 0342-401 209 Heerenveen 0513-633 546 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Pagina 1 Algemene bepalingen 3 Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 Toepasselijkheid

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden (Uitzenden & Payrolling) - Qfund B.V.

Algemene Leveringsvoorwaarden (Uitzenden & Payrolling) - Qfund B.V. Algemene Leveringsvoorwaarden (Uitzenden & Payrolling) - Qfund B.V. ALGEMEEN 1. Definities 1. Opdrachtgever: een natuurlijke of rechtspersoon, met wie de opdrachtnemer een overeenkomst is aangegaan. 2.

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

HOOFDSTUK 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN van Adende B.V. gevestigd te Raalte Gedeponeerd bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Oost-Nederland onder KvK-nummer 05072936 HOOFDSTUK 1 Artikel 1 Definities 1.

Nadere informatie

De Algemene Voorwaarden Pay-People bestaan uit de hierna volgende artikelen 1 tot en met 26 Zij luiden als volgt:

De Algemene Voorwaarden Pay-People bestaan uit de hierna volgende artikelen 1 tot en met 26 Zij luiden als volgt: Algemene voorwaarden Pay-People Considerans Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen Pay-People B.V. en haar opdrachtgevers met betrekking tot het ter beschikking stellen van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 4. Duur Overeenkomst 1. De duur van de Overeenkomst of opdrachtbevestiging is gelijk aan de periode die partijen

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 4. Duur Overeenkomst 1. De duur van de Overeenkomst of opdrachtbevestiging is gelijk aan de periode die partijen ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Uitlener: DE-TRANS B.V. die in het kader van de uitoefening van beroep of bedrijf bij een Opdrachtgever

Nadere informatie

www.covebo.nl Algemene Voorwaarden Covebo B.V.

www.covebo.nl Algemene Voorwaarden Covebo B.V. www.covebo.nl Algemene Voorwaarden Covebo B.V. Artikel 1. Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van Covebo B.V. (hierna: Covebo

Nadere informatie

Artikel 1. Toepasselijkheid

Artikel 1. Toepasselijkheid Artikel 1. Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van WELLER Personeel b.v. (hierna: WELLER ) voor zover één en ander betrekking

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 3G PAYROLL B.V. w.3gpayroll.nl. Gewoon Goed Geregeld

ALGEMENE VOORWAARDEN 3G PAYROLL B.V. w.3gpayroll.nl. Gewoon Goed Geregeld ALGEMENE VOORWAARDEN 3G B.V. w.3gpayroll.nl Gewoon Goed Geregeld ALGEMENE VOORWAARDEN 3G B.V. Artikel 1. Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten

Nadere informatie

wederpartij op basis waarvan een gedetacheerde ten behoeve van de wederpartij door tussenkomst van PAYROLL SOLUTIONS werkzaamheden zal verrichten.

wederpartij op basis waarvan een gedetacheerde ten behoeve van de wederpartij door tussenkomst van PAYROLL SOLUTIONS werkzaamheden zal verrichten. Algemene detacheringvoorwaarden van: PayRoll Solutions B.V. Elzenlaan 1B 2781 LZ WOUBRUGGE Inschrijfnummer K.v.K. te Gouda: 290506470000 Artikel 1: Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Ten behoeve van de inzet van flexkrachten per januari 2013

Algemene Voorwaarden. Ten behoeve van de inzet van flexkrachten per januari 2013 Algemene Voorwaarden Ten behoeve van de inzet van flexkrachten per januari 2013 Inhoudsopgave Artikel 1 Definities en werkingssfeer Artikel 15 Vertrouwelijkheid en geheimhouding Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

Nadere informatie

Forza Personeelsdiensten B.V. Weerdingerstraat 35 7815 SC EMMEN T: 0591 65 06 86 F: 087 78 44 541. E. info@forzapersoneel.nl I. www.forzapersoneel.

Forza Personeelsdiensten B.V. Weerdingerstraat 35 7815 SC EMMEN T: 0591 65 06 86 F: 087 78 44 541. E. info@forzapersoneel.nl I. www.forzapersoneel. Toelichting op de algemene voorwaarden 1. Algemene toelichting Bijgaand treft u de Algemene Voorwaarden van Forza Personeelsdiensten B.V.. Deze voorwaarden zijn onderverdeeld in vier delen. Een inleidend

Nadere informatie

KVK dossiernr 32125087. Algemene Voorwaarden BQ payrolling

KVK dossiernr 32125087. Algemene Voorwaarden BQ payrolling KVK dossiernr 32125087 Algemene Voorwaarden BQ payrolling voor het ter beschikking stellen van flexwerkers Inleiding en toelichting Artikel 1: Werkingssfeer 6 Artikel 2: Definities 6 Artikel 3: De opdracht

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden Inhoudsopgave 5617 [040] BC Torenallee Eindhoven 8200398 info@mettom.nl www.mettom.nl Inleiding op de Algemene Leveringsvoorwaarden 1. Algemeen 2. Payrolling Algemene Leveringsvoorwaarden

Nadere informatie

Inhoudsopgave. ABU Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Werkingssfeer. Artikel 2 Definities. Artikel 3 De opdracht en de terbeschikkingstelling

Inhoudsopgave. ABU Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Werkingssfeer. Artikel 2 Definities. Artikel 3 De opdracht en de terbeschikkingstelling Inhoudsopgave ABU Algemene Voorwaarden Artikel 1 Werkingssfeer Artikel 2 Definities Artikel 3 De opdracht en de terbeschikkingstelling Artikel 4 Vervanging en beschikbaarheid Artikel 5 Opschortingsrecht

Nadere informatie

A V 1 6. Algemene voorwaarden

A V 1 6. Algemene voorwaarden 1 6 Algemene voorwaarden Artikel 1. Werkingssfeer 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van Flexter BV voor zover één en ander betrekking

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Algemene Voorwaarden ABU

Inhoudsopgave. Algemene Voorwaarden ABU Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden ABU Artikel 1 Werkingssfeer 2 Artikel 2 Definities 2 Artikel 3 De opdracht en terbeschikkingstelling 2 Artikel 4 Vervanging en beschikbaarheid 3 Artikel 5 Opschortingsrecht

Nadere informatie

Artikel 3 Duur en beëindiging opdracht Ten aanzien van de duur en eventuele beëindiging van een Opdracht geldt het volgende: 1. Indien voor de duur

Artikel 3 Duur en beëindiging opdracht Ten aanzien van de duur en eventuele beëindiging van een Opdracht geldt het volgende: 1. Indien voor de duur ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Pollux: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Pollux Personeelsdiensten B.V., gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Aangevuld met de Algemene Voorwaarden van Accord Uitzendbureau B.V. De Algemene Voorwaarden van de ABU zijn gedeponeerd ter griffie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank in Groningen op 17 juni 2011 onder aktenummer 11/8. Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUD I ALGEMENE INLEIDING 5 II DE UITZENDVERHOUDING 5

ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUD I ALGEMENE INLEIDING 5 II DE UITZENDVERHOUDING 5 ALGEMENE VOORWAARDEN 1 INHOUD I ALGEMENE INLEIDING 5 II DE UITZENDVERHOUDING 5 ALGEMENE VOORWAARDEN III KORTE TOELICHTING OP HOOFDLIJNEN VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN 7 1. UITVOEREN VAN DE OPDRACHT 7 2.

Nadere informatie

Fleet management: het bieden van management over en zorg op het gebied van de vloot voertuigen die toebehoren aan de Opdrachtgever.

Fleet management: het bieden van management over en zorg op het gebied van de vloot voertuigen die toebehoren aan de Opdrachtgever. Leveringsvoorwaarden Artikel 1. Definities In deze Leveringsvoorwaarden gelden de volgende definities: Opdrachtnemer: de AFMB Limited, gevestigd en kantoorhoudende te Limassol, Cyprus. Opdrachtgever: Iedere

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KANJERS! UITZENDBUREAU

ALGEMENE VOORWAARDEN KANJERS! UITZENDBUREAU ALGEMENE VOORWAARDEN KANJERS! UITZENDBUREAU Algemene voorwaarden KANJERS! Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.Uitzendonderneming:

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Synergie met betrekking tot het ter beschikking stellen van uitzendkrachten - 1 -

Leveringsvoorwaarden Synergie met betrekking tot het ter beschikking stellen van uitzendkrachten - 1 - Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Synergie: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, zijnde Synergie B.V, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (5482 TL)

Nadere informatie