Algemene Voorwaarden Tel Sell Juwelier

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Voorwaarden Tel Sell Juwelier"

Transcriptie

1 Algemene Voorwaarden Tel Sell Juwelier Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan: Tel Sell Juwelier: opdrachtnemer, een handelsnaam van de besloten vennootschap Tel Sell Auctions B.V. handelend onder de naam Tel Sell Juwelier, gevestigd te Almere. TELSELL.com: een handelsnaam van de besloten vennootschap Tel Sell Auctions B.V. handelend onder de naam TELSELL.com, gevestigd te Almere. Tel Sell Promotions: een handelsnaam van de besloten vennootschap Suerte B.V., gevestigd te (1332 AZ) Almere aan de Bolderweg 35 VeilingActies.nl: een handelsnaam van Tel Sell Auctions B.V., gevestigd te (1332AZ) Almere aan de Bolderweg 35 Shop van TV: een handelsnaam van de besloten vennootschap Tel Sell Auctions B.V., gevestigd te Almere. Overeenkomst: een overeenkomst tussen Tel Sell Juwelier en een klant waarbij Tel Sell Juwelier zich verplicht aan de klant één of meer goederen te leveren tegen betaling door de klant van de daarvoor geldende vergoeding. Klant: elke natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst met Tel Sell Juwelier aangaat, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn. Met name wordt onder klant ook verstaan degene wiens opdracht en voor wiens rekening goederen worden geleverd. Zichttermijn: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht. Bedenktijd: zie zichttermijn. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst. Artikel 2. Toepasselijkheid - 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, elk site bezoek, elke transactie en elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Tel Sell Juwelier en de aan haar gelieerde ondernemingen en een klant Door het aangaan van een transactie of overeenkomst met Tel Sell Juwelier geeft een klant aan akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden Aanvullende dan wel afwijkende bepalingen op/van deze algemene voorwaarden zijn slechts van toepassing indien zij vooraf schriftelijk zijn vastgelegd en door partijen zijn ondertekend Eventueel door een klant gehanteerde algemene voorwaarden zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op transacties met Tel Sell Juwelier, tenzij deze voorwaarden uitdrukkelijk vooraf schriftelijk door Tel Sell Juwelier zijn aanvaard. Artikel 3. Aanbod en totstandkoming overeenkomst - 1. Alle aanbiedingen en offertes van Tel Sell Juwelier zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van beschikbaarheid van de artikelen, en slechts van toepassing indien zij gedaan zijn door vertegenwoordigers van Tel Sell Juwelier, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld Aanbiedingen op de internet website of ings van Tel Sell Juwelier zijn alleen geldig indien de bestelling ook via het internet geplaatst wordt, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld staat De aangeboden artikelen worden zo duidelijk mogelijk afgebeeld en/of beschreven in de catalogus en/of in schriftelijke aanbiedingen en/of andere media. Zij worden zo volledig als de redelijkheid vereist beschreven. In de aanbieding wordt duidelijk aangegeven wat de klant bij aankoop verschuldigd is en wat zijn rechten en verplichtingen zijn indien hij op het aanbod ingaat. Niettemin is het mogelijk dat het geleverde artikel kleine afwijkingen bevat ten opzichte van het artikel zoals aangeboden in de media. Zulke afwijkingen kunnen bijvoorbeeld zijn een andere kleurstelling Ondanks de door haar in acht genomen zorgvuldigheid aanvaardt Tel Sell Juwelier geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van zet-, type- en of programmeerfouten of programmafouten op de website of andere media, waaronder doch niet beperkt tot de televisieproducties. Artikel 4. Acceptatie van bestellingen

2 - 1. In verband met de afhankelijkheid van de levertijden en beschikbaarheid van haar leveranciers, behoudt Tel Sell Juwelier zich het recht voor om bestellingen niet uit te voeren of op een later tijdstip uit te voeren. Tel Sell Juwelier is eveneens gerechtigd artikelen slechts te leveren nadat de klant een door Tel Sell Juwelier bepaalde vooruitbetaling heeft verricht Tel Sell Juwelier behoudt zich het recht voor om binnen de wettelijke kaders de nodige inlichtingen in te winnen ter beoordeling van de kredietwaardigheid van de klant, alsmede over andere feiten en factoren die van belang zijn voor het aangaan van een overeenkomst. Daarbij wordt gebruik gemaakt van informatie die aangeeft in hoeverre het wenselijk is de bestelling te leveren: bestel- en betaalgedrag van de klant, onze eigen economische ervaringsgegevens, de informatie van B.K.R en andere gegevensbronnen. Soms heeft Tel Sell Juwelier meer gegevens nodig. In dat geval neemt zij contact met de klant op. Artikel 5. Zichttermijn - 1. Voor de meeste artikelen geldt een zichttermijn van 14 dagen tenzij er op de factuur of in de advertentie uitdrukkelijk iets anders vermeld staat. Tijdens de zichttermijn mogen de artikelen beoordeeld worden op kwaliteit en uitvoering, hetgeen betekent dat de klant de mogelijkheid heeft het artikel te bekijken, of - in geval van kleding - het artikel te passen. Zulks uiteraard tenzij anders is aangegeven De zichttermijn houdt eveneens in dat de klant gerechtigd is binnen de zichttermijn de artikelen te retourneren. De geretourneerde artikelen mogen niet werkelijk gebruikt of beschadigd zijn en indien van toepassing mag het beschermende folie niet verwijderd zijn. Tevens dient de klant alle voorwaarden voor terugzending na te leven. De artikelen kunnen alleen geretourneerd worden in de originele, onbeschadigde verpakking en dienen voldoende gefrankeerd te zijn. Tel Sell Juwelier adviseert de klant om het pakket verzekerd op te sturen nu de klant verantwoordelijk is voor de retourzending. De kosten voor de retourzending komen ten laste van de klant De zichttermijn gaat in op de dag na aflevering van het artikel door PostNL, Belgische Post of een andere vervoerder. Indien het pakket door PostNL wordt bezorgd, wordt ervan uitgegaan dat de aflevering heeft plaatsgevonden binnen 2 werkdagen volgend op de datum vermeld op de factuur De bewijslast dat de klant tijdig gebruik heeft gemaakt van zijn bevoegdheid om te retourneren binnen de zichttermijn, rust bij de klant. Tel Sell Juwelier accepteert in dat opzicht een door PostNL afgestempeld of door de vervoerder ondertekend retouren-memo of vrachtbrief, een bewijs van ter postbezorging, of een soortgelijk document UITZONDERINGEN Artikelen die niet retour gezonden kunnen worden zijn ondermeer, doch daartoe niet beperkt, -artikelen die in één van de volgende categorieën vallen: - artikelen die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de koper; - artikelen die duidelijk persoonlijk van aard zijn; - artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; - artikelen die snel kunnen bederven of verouderen; - audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur, indien de koper hun verzegeling heeft verbroken; - artikelen die op de online veilingwebsite veilingacties.nl en veilingacties.be per opbod zijn gewonnen en aangeschaft. Artikel 6. Totstandkoming koopovereenkomst Indien de artikelen niet binnen de zichttermijn op de door Tel Sell Juwelier aangegeven wijze zijn teruggezonden wordt de koopovereenkomst geacht gesloten te zijn op de dag volgend op de dag van het verstrijken van de zichttermijn. Indien de zichttermijn conform artikel 5.2 of 5.6 is uitgesloten, wordt de koopovereenkomst geacht gesloten te zijn op de 2e dag volgend op de datum vermeld op de factuur. Artikel 7. Levering - 1. Levering geschiedt af magazijn Tel Sell Juwelier naar een door de klant aan te geven adres. Levering geschiedt uitsluitend binnen Nederland en België Indien er op bepaalde artikelen een levertijd van toepassing is, zal deze levertijd door Tel Sell Juwelier zo spoedig mogelijk aan de klant worden gemeld. Tel Sell Juwelier zal al het mogelijke doen om geaccepteerde bestellingen zo spoedig mogelijk uit te leveren De door Tel Sell Juwelier aangegeven levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het aangaan van de

3 overeenkomst geldende omstandigheden, en op tijdige levering van alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde, door Tel Sell Juwelier bij haar leveranciers bestelde artikelen. Indien de levering vertraging oploopt - hetzij door tijdelijk niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen - of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, doordat de bestelling een OP=OP product of reservering bevat, zal de klant daarover indien mogelijk bericht ontvangen. Soms wordt een vervangend artikel toegezonden; dat wordt u bij aflevering meegedeeld. Alle gemelde of vermelde leveringstermijnen zijn slechts een indicatie en kunnen dan ook niet leiden tot enig recht of aansprakelijkheid Overschrijding van de aangegeven levertijd geeft de klant geen recht op vergoeding van enige door hem geleden of te lijden schade Indien levering niet kan plaatsvinden door oorzaken die aan de klant te wijten zijn of voor diens risico komen, is Tel Sell Juwelier gerechtigd om de kosten die dit met zich mee brengt bij de klant in rekening te brengen De wijze van vervoer wordt door Tel Sell Juwelier bepaald. De klant betaalt een bijdrage in de handling- en verzendkosten. De toepasselijke bijkomende kosten worden zoveel mogelijk vermeld in de advertentie. Artikel 8. Transportrisico - 1. Het risico van beschadiging en verlies van artikelen tijdens het vervoer naar de klant is voor Tel Sell Juwelier. Nadat de artikelen door of namens de klant in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies op de klant over In geval van retourzending is het risico van beschadiging en verlies voor risico van de klant Verzending en aflevering zal, voor zover deze plaatsvindt binnen Nederland, uitgevoerd worden door PostNL tenzij anders bepaald door Tel Sell Juwelier in overleg met de klant. Ingeval verzending en levering plaatsvindt in België zal deze uitgevoerd worden door PostNL of Belgische Post. Dientengevolge zijn in de periode, gelegen tussen het transport vanaf Tel Sell Juwelier en de klant of van afgifte bij een depot en aflevering bij de klant in Nederland, de algemene voorwaarden van PostNL van toepassing. In de periode, gelegen tussen het transport vanaf Tel Sell Juwelier en de klant of van de afgifte bij een postkantoor en aflevering op het door de klant aangegeven adres in België, zijn de algemene voorwaarden van PostNL of Belgische Post van toepassing. Artikel 9. Productgarantie - 1. De leverbevestiging die met het artikel wordt meegezonden is tevens het garantiebewijs. Een kopie dient te worden ingesloten indien het product geretourneerd wordt Tel Sell Juwelier biedt gedurende een termijn van één (1) jaar na de datum op de factuur een garantie op materiaal- en fabricagefouten bij normaal gebruik. Deze garantie vormt geen beperking of kwijtschelding van de wettelijke garantie op verborgen gebreken of de garantie van de fabrikant, als deze bestaat De garantie houdt in dat het artikel ter keuze van Tel Sell Juwelier gerepareerd, vervangen of terugbetaald zal worden indien Tel Sell Juwelier bepaald heeft dat de garantie van toepassing is Ingeval van gebreken geconstateerd binnen de zichttermijn dient de klant het artikel te retourneren binnen de zichttermijn, onder mededeling van het gebrek. In dat geval dient de klant de kosten voor verzending en verzekering te betalen als vooruitbetaling, met dien verstande dat Tel Sell Juwelier de klant de gemaakte kosten zal terugbetalen. Vergoeding van de verzendkosten is gemaximeerd op de door PostNL of de Belgische Post gehanteerde tarieven voor een aangetekende respectievelijk verzekerde zending In geval van verborgen gebreken, of in geval van zichtbare gebreken na de zichttermijn, dient de klant binnen 14 dagen na vaststelling van het gebrek een klacht in te dienen. De klacht dient een beschrijving van grieven en/of geconstateerde gebreken te bevatten en dient op schrift te worden ingediend. De klant dient alsdan de betreffende defecte artikelen per ommegaande en voldoende gefrankeerd en verzekerd met het originele leveringsformulier terug te zenden aan Tel Sell Juwelier Op deze garantie kan hoe dan ook geen aanspraak worden gemaakt in de volgende gevallen: - als het defect of de slijtage kennelijk het gevolg is van nalatig onderhoud, of als deze slijtage als normaal kan worden beschouwd; - als er veranderingen in of aan het artikel zijn aangebracht door derden; - als er zonder toestemming van Tel Sell Juwelier veranderingen in of aan het artikel zijn aangebracht of reparaties zijn uitgevoerd; - als de datum op de factuur is gewijzigd of onleesbaar gemaakt; - bij gebreken die ontstaan zijn door niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik (zoals het niet te werk gaan volgens de bijbehorende gebruiksaanwijzing, schoonmaken, bedieningsfouten, etc); - beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid of bij van buiten komend onheil (zoals blikseminslag,

4 stroomuitval, waterschade, natuurrampen, etc); - als de klant Tel Sell Juwelier niet tijdig plaats, gelegenheid of tijd geeft voor onderzoek en herstel van het gebrek; - als de klant in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen Tel Sell Juwelier is niet aansprakelijk voor schade die de klant of een derde lijdt door het gebruik van een door Tel Sell Juwelier geleverd artikel, tenzij de klant aantoont dat de schade ontstaan is door opzet of grove schuld van Tel Sell Juwelier. -8. (In)directe kosten of schade bij de klant of een derde, veroorzaakt door het buiten gebruik zijn van een defect artikel komen niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de klant aantoont dat de kosten of schade ontstaan zijn door opzet of grove schuld van Tel Sell Juwelier Indien op grond van voorgaande artikelen schadevergoeding uitgekeerd dient te worden, is deze steeds beperkt tot het bedrag dat de verzekeringsmaatschappij uitkeert. Artikel 10. Betaling Tijdens de bestelprocedure wordt vermeld op welke wijze de klant kan betalen. Met betrekking tot de verschillende betalingswijzen geldt het volgende: - 1. BETALING INEENS Kopers uit Nederland kunnen betalen via ideal. ideal is een betaalsysteem dat is ontwikkeld door de grote banken in Nederland. Via ideal betaalt de koper zijn bestelling middels zijn bankpas. De betaling vindt plaats via de veilige internetomgeving van de eigen bank van de koper. Het bedrag wordt direct van de betaalrekening van koper afgeschreven. Kopers uit België kunnen betalen via Mr. Cash / Bancontact of emaestro. -2. BETALING VIA CREDIT CARD Wij accepteren VISA en Mastercard. Wanneer het bestelde product niet bij ons op voorraad is zullen wij alleen autorisatie voor betaling aanvragen. Uw credit card wordt pas enkele dagen voor verzending belast. Bij betaling zal het hele bedrag vooraf worden afgeschreven van de credit card. Artikel 11. Betalingsvoorwaarden - 1. Een overeengekomen vooruitbetaling dient binnen de overeengekomen termijn te worden betaald Voor zover niet anders bepaald, dient elk verschuldigd bedrag door de klant binnen 14 dagen na het tot stand komen van de overeenkomst, of zoveel later als door Tel Sell Juwelier aangegeven, te worden betaald Betaalopdrachten voor de bancaire instellingen zijn voor rekening en risico van diegene die de opdracht (dan wel de machtiging) tot betaling geeft. De hoogte van het aankoopbedrag kan dan ook, indien van toepassing, worden verhoogd met de bij de bancaire instellingen door de verwerking van de opdracht tot betaling aan Tel Sell Juwelier ontstane kosten. Kosten met betrekking tot onvoldoende saldo op de bankrekening komen ten laste van de rekeninghouder Het openstaande saldo op de rekening van de klant is onmiddellijk in zijn geheel opeisbaar in de volgende gevallen: - indien de klant de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaald ofwel niet voldoet aan andere verplichtingen die uit de overeenkomst zijn voortgevloeid; - bij verhuizing naar het buitenland; - indien de klant aan Tel Sell Juwelier met het oog op het aangaan van de overeenkomst, bewust onjuiste inlichtingen heeft verstrekt van dien aard, dat Tel Sell Juwelier de overeenkomst niet of niet onder dezelfde voorwaarden zou hebben aangegaan indien hem de juiste stand van zaken bekend zou zijn geweest; - bij surseance van betaling, onder bewindstelling, schuldsanering of faillissement van de klant; - bij overlijden van de klant indien er gegronde vermoedens bestaan dat de verplichtingen, voortvloeiend uit de overeenkomst, niet zullen worden nagekomen Boete-, rente- en administratiekosten zijn verschuldigd vanaf het ogenblik waarop de klant in gebreke is gebleven tot op het tijdstip waarop het verschuldigde geheel voldaan is Levering van verdere bestellingen zal worden opgeschort tot de klant weer stipt zijn betalingsverplichtingen nakomt Bij de beoordeling van kredietwaardigheid van de klant maakt Tel Sell Juwelier gebruik van de door de klant verstrekte gegevens Voor zover de wettelijke voorschriften dit toelaten, komen alle kosten die verband houden met de inning en invordering van het door de klant aan Tel Sell Juwelier verschuldigde voor rekening van de klant. Het betreft hier bijvoorbeeld doch daartoe niet beperkt, kosten van incasso, aanmaningskosten, juridisch advieskosten, deurwaarderskosten e.d.

5 - 9. Bij niet nakoming van de hiervoor vermelde betalingsvoorwaarden is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat enige nadere ingebrekestelling is vereist. In dat geval is Tel Sell Juwelier onverminderd haar overige rechten gerechtigd om vanaf het verstrijken van de betalingstermijn 1% rente per maand bij de klant in rekening te brengen. Hierbij geldt dat een gedeelte van een maand als gehele maand wordt beschouwd. Wanneer de klant in gebreke is gebleven is daarover de volgende forfaitaire schadevergoeding verschuldigd: - 15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de eerste 2500 van de vordering; - 10% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende 2500 van de vordering; - 5% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende 5000 van de vordering; - 1% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende van de vordering; - 0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van 6775; - De vergoeding bedraagt ten minste Het verstrijken van de betaaltermijn stelt de klant die zijn woonplaats heeft in België van rechtswege in gebreke zonder dat een aanmaning vereist is. Vanaf het verstrijken van de betaaltermijn zijn automatisch en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlintresten verschuldigd a 12% op jaarbasis alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het totale factuurbedrag met een minimum van 50,-. Artikel 12. Deelbetalingen - 1. Indien de bestelling in gedeelten wordt geleverd, is de klant verplicht hetgeen reeds ontvangen werd conform de daarvoor vastgestelde termijnen te betalen. Wachten met betaling tot heel de bestelling ontvangen is, is niet toegestaan Evenmin schorten gebreken aan het geleverde de betalingsverplichting van de klant op, tenzij Tel Sell Juwelier zich daarmee uitdrukkelijk en schriftelijk vooraf akkoord verklaart. Artikel 13. Retouren - 1. Indien de bestelling onverhoopt niet naar wens is, kan deze in de oorspronkelijke staat en in de originele verpakking, inclusief alle accessoires en (een kopie van) de factuur, voldoende gefrankeerd en aangetekend of verzekerd binnen 14 dagen na ontvangst geretourneerd te worden. Gratis meegeleverde artikelen dienen met de geretourneerde artikelen teruggezonden te worden. Indien u gratis meegeleverde artikelen niet met de geretourneerde artikelen meezendt, zal de aankoopwaarde van de oorspronkelijk gratis meegeleverde artikelen aan u in rekening worden gebracht. Retouren kunt u versturen naar: Voor Nederlandse klanten: Tel Sell Bolderweg AZ Almere Voor Belgische klanten: TELSELL.com /co TNT Post Pakketservice België Radiatorenstraat VILVOORDE, BELGIË - 2. Artikelen die op de online veiling website veilingacties.nl per opbod zijn aangeschaft kunnen niet geretourneerd worden voor terugname of omruiling Tel Sell Juwelier zorgt voor omruiling van het artikel of stort desgewenst binnen maximaal 28 dagen het aankoopbedrag terug Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde retourzendingen, dan wel retourzendingen onder rembours worden niet geaccepteerd. Tevens worden artikelen die zijn uitgesloten van de zichttermijn (onder meer de in artikel 5.6 genoemde artikelen) niet teruggenomen of geruild voor een ander artikel. Extra kosten in verband met niet geaccepteerde retourzendingen zijn voor rekening van de klant Om een snelle afhandeling te kunnen garanderen, verzoeken wij u een schrijven met de reden van

6 retournering, bij uw retourzending te voegen. Indien wij dit schrijven niet bij uw retourzending aantreffen kan het zijn dat uw retouraanvraag vertraging oploopt tijdens de behandeling Tel Sell Juwelier is niet verantwoordelijk voor artikelen die tijdens het transport van de klant naar Tel Sell Juwelier vermist of beschadigd raken. Artikel 14. Terugbetalingen - 1. Reeds betaalde bedragen voor artikelen die binnen de zichttermijn worden geretourneerd en voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld in artikel 5, of door de klant verrichte vooruitbetalingen, zullen bij het niet tot stand komen van de overeenkomst worden terugbetaald dan wel verrekend met nog openstaande vorderingen en onder aftrek van de aankoopwaarde van gratis meegeleverde producten indien deze niet met retouren zijn geretourneerd, zulks ter beoordeling van Tel Sell Juwelier Terugbetaling zal geschieden binnen 28 dagen. Artikel 15. Zekerheidsstelling - 1. Indien Tel Sell Juwelier reden meent te hebben om aan de bereidheid tot betaling en de financiële gegoedheid van de klant te twijfelen heeft Tel Sell Juwelier het recht, alvorens over te gaan tot levering van de artikelen dan wel voortzetting van de leveringen, zekerheid te verlangen voor de nakoming van alle verplichtingen van de klant uit hoofde van een overeenkomst. Indien een dergelijke zekerheid door de klant wordt geweigerd is Tel Sell Juwelier vrij om de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd de rechten van Tel Sell Juwelier op vergoeding van schade en kosten De klant wordt slechts onder voorwaarde van volledige betaling van de overeengekomen prijs eigenaar van de door Tel Sell Juwelier geleverde artikelen. Tel Sell Juwelier blijft eigenaar van de artikelen zolang de klant zijn verplichtingen uit hoofde van een overeenkomst niet heeft voldaan. Indien de klant zijn betalingsverplichting niet nakomt, is Tel Sell Juwelier gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling de geleverde artikelen terug te nemen. Artikel 16. Administratieve wijzigingen - 1. De klant is verplicht Tel Sell Juwelier omgaand schriftelijk op de hoogte te stellen iedere wijziging van zijn persoonlijke gegevens (waaronder: zijn postadres en rekeningnummer) Indien de klant verzuimt zulks (tijdig) te doen, blijft hij jegens Tel Sell Juwelier aansprakelijk voor alle artikelen die voor de klant bestemd, naar diens oude adres worden gezonden De klant machtigt Tel Sell Juwelier om, indien nodig, diens adresgegevens bij de gemeentelijke bevolkingsadministratie op te vragen. Eventuele kosten komen voor rekening van de klant. Artikel 17. Persoonsregistratie Wij verwijzen u naar ons privacy beleid. U kunt deze vinden op de website (www.telselljuwelier.nl). Op uw schriftelijk verzoek zal een kopie ervan worden toegezonden. Artikel 18. Overmacht - 1. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid buiten de macht van Tel Sell Juwelier om, die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van Tel Sell Juwelier kan worden verlangd. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: oorlog, oorlogsgevaar, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen. epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van transportmogelijkheden, brand en andere ernstige storingen binnen Tel Sell Juwelier of in diens toeleveringsbedrijven, in- en uitvoerbeperkingen of -verboden en -belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale (overheids-)instanties Indien Tel Sell Juwelier door overmacht de overeenkomst niet, niet behoorlijk of niet tijdig kan nakomen, is Tel Sell Juwelier gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten, zulks ter keuze van Tel Sell Juwelier. Ingeval van overmacht kan de klant Tel Sell Juwelier niet tot enige schadevergoeding aanspreken. Artikel 19. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

7 - 1. Op deze verkoopvoorwaarden is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing Alle geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst en/of bijbehorende algemene voorwaarden tussen Tel Sell Juwelier en een klant die zijn woonplaats heeft in Nederland, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar binnen gedaagde zijn woonplaats heeft Alle geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst en/of bijbehorende algemene voorwaarden tussen Tel Sell Juwelier en een klant die zijn woonplaats heeft in België, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Antwerpen. Tel Sell Auctions B.V. handelend onder de naam Tel Sell Juwelier Bolderweg AZ Almere Nederland Tel. NL: (35 cpm) / BE: (50 cpm) Fax +31 (0) Download hier de algemene voorwaarden in PDF. Opmerking: De algemene voorwaarden zijn beschikbaar in bestandsformaat PDF, Adobe PDF Reader kunt u hier downloaden. Indien u het document wil openen in uw browser venster klikt u op het bestand. Indien u het bestand wil opslaan doet u rechter klik en selecteert u 'opslaan als' uit het context menu.

Update versie 11 september 2013

Update versie 11 september 2013 Algemene Leveringsvoorwaarden voor online winkelen Update versie 11 september 2013 Artikel 1 - Definities: 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan Consumenten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden B2B voor zakelijke afnemers. België Juli 2015

Algemene voorwaarden B2B voor zakelijke afnemers. België Juli 2015 Algemene voorwaarden B2B voor zakelijke afnemers België Juli 2015 Inhoudsopgave Artikel 1. Definities & toepasselijkheid algemene voorwaarden... 3 Artikel 2. Aanbiedingen/offertes... 3 Artikel 3. Prijs...

Nadere informatie

1 Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten en aanbod van VoIPPhony en op

1 Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten en aanbod van VoIPPhony en op 1 Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten en aanbod van VoIPPhony en op alle met VoIPPhony aangegane overeenkomsten. VoIPPhony

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN van de éénmanszaak Lufaa, gevestigd te Amsterdam gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nr. 50150790.

ALGEMENE VOORWAARDEN van de éénmanszaak Lufaa, gevestigd te Amsterdam gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nr. 50150790. ALGEMENE VOORWAARDEN van de éénmanszaak Lufaa, gevestigd te Amsterdam gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nr. 50150790. Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Online Telecom Services B.V.

Algemene Voorwaarden Online Telecom Services B.V. Algemene Voorwaarden Online Telecom Services B.V. 1. Toepasselijkheid 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: (1) GSMEasy.nl : Online Telecom Services B.V. (2) Opdrachtgever : De afnemer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden B2B

Algemene Voorwaarden B2B Algemene Voorwaarden B2B Laatst bijgewerkt: Augustus 2014 www.redcoon.nl Algemene Voorwaarden B2B Augustus 2014 Inhoudsopgave: Artikel 1 Definities & toepasselijkheid algemene voorwaarden Artikel 2 Aanbiedingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 365 ENERGIE B.V. VOOR OVEREENKOMSTEN MET EINDGEBRUIKERS

ALGEMENE VOORWAARDEN 365 ENERGIE B.V. VOOR OVEREENKOMSTEN MET EINDGEBRUIKERS Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. 365 Energie BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 365 Energie B.V. gevestigd aan de Spaarpot Oost 22 te

Nadere informatie

Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt. Zowel op papier als elektronisch.

Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt. Zowel op papier als elektronisch. Algemene Voorwaarden Artikel 1, definities Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt. Zowel op papier als elektronisch. Producten: alle

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Pronkstuk Woonadvies, gevestigd te Bergschenhoek onder KvK 24254208.

Algemene voorwaarden Pronkstuk Woonadvies, gevestigd te Bergschenhoek onder KvK 24254208. Algemene voorwaarden Pronkstuk Woonadvies, gevestigd te Bergschenhoek onder KvK 24254208. Algemeen: 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen de ondernemer,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: Radio-Beurs Louter B.V. Voorstraat 366-370 3311 CX Dordrecht. Inschrijfnummer K.v.K. te Rotterdam: 230715250000 (AS 219-08)

Algemene voorwaarden van: Radio-Beurs Louter B.V. Voorstraat 366-370 3311 CX Dordrecht. Inschrijfnummer K.v.K. te Rotterdam: 230715250000 (AS 219-08) Algemene voorwaarden van: Radio-Beurs Louter B.V. Voorstraat 366-370 3311 CX Dordrecht (AS 219-08) Inschrijfnummer K.v.K. te Rotterdam: 230715250000 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Størvatt 1 januari 2015 Pagina 1 van 5

Algemene voorwaarden Størvatt 1 januari 2015 Pagina 1 van 5 ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN Artikel 1. DEFINITIES a. Algemene voorwaarden: De Algemene Verkoop-, Leverings- en Betalingsvoorwaarden van Størvatt B.V., ingeschreven bij de Kamer

Nadere informatie

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt. Algemene (verkoop)voorwaarden SoftwareWarehouse Artikel 1. Algemeen & Toepasselijkheid 1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van SoftwareWarehouse zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Consumenten

Algemene leveringsvoorwaarden Consumenten Max ICT BV volgt de algemene leveringsvoorwaarden welke voor consumenten en bedrijven/overheidsinstellingen zijn bepaald. Als lid van ICT Waarborg is Max ICT BV verplicht om de algemene voorwaarden welke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Klik hier om de Algemene Voorwaarden te openen als PDF document. Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk

ALGEMENE VOORWAARDEN. Klik hier om de Algemene Voorwaarden te openen als PDF document. Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk ALGEMENE VOORWAARDEN Klik hier om de Algemene Voorwaarden te openen als PDF document Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk Deze Algemene Voorwaarden zullen worden gebruikt door alle leden van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Store055. Artikel 1 - Definities

Algemene Voorwaarden Store055. Artikel 1 - Definities Algemene Voorwaarden Store055 Artikel 1 - Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Gebruiker: Store 055 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- en LEVERINGSVOORWAARDEN van GentleCeph B.V. te ROTTERDAM

ALGEMENE VERKOOP- en LEVERINGSVOORWAARDEN van GentleCeph B.V. te ROTTERDAM ALGEMENE VERKOOP- en LEVERINGSVOORWAARDEN van GentleCeph B.V. te ROTTERDAM Inhoud 1. Definities... 1 2. Algemeen... 2 3. Informatieverstrekking door Afnemer, Offertes... 2 4. Totstandkoming van de Overeenkomst...

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Master Pyrotech, Kolkweg 64, 8243 PN Lelystad, Nederland

Algemene Voorwaarden Master Pyrotech, Kolkweg 64, 8243 PN Lelystad, Nederland Algemene Voorwaarden Master Pyrotech, Kolkweg 64, 8243 PN Lelystad, Nederland Artikel 1. TOEPASSING VAN DEZE VOORWAARDEN 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Master

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. Artikel 1 Definities 1.1 Afnemer: de rechtspersoon met wie Spete.nl een overeenkomst sluit of aan wie Spete.nl een aanbieding doet. 1.2 Apparatuur: de door

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden MKB Webfactory. Tot stand gekomen op 19-2-2015.

Algemene Voorwaarden MKB Webfactory. Tot stand gekomen op 19-2-2015. 1 Algemene Voorwaarden MKB Webfactory Tot stand gekomen op 19-2-2015. Wijngaardplein 7 5632 MA EINDHOVEN +31 (0) 408424299 www.mkbwebfactory.nl info@mkbwebfactory.nl IBAN: NL82 INGB 0006 0733 63 KvK nr.

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden. geldend vanaf 1maart 2014

Algemene leveringsvoorwaarden. geldend vanaf 1maart 2014 Algemene leveringsvoorwaarden geldend vanaf 1maart 2014 I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten inzake koop

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: Cards Unlimited B.V. Cruquiuszoom 25-27 2142 EW Cruquius. Inschrijfnummer K.v.K.: 342093320000 (AS 130-13)

Algemene voorwaarden van: Cards Unlimited B.V. Cruquiuszoom 25-27 2142 EW Cruquius. Inschrijfnummer K.v.K.: 342093320000 (AS 130-13) Algemene voorwaarden van: Cards Unlimited B.V. Cruquiuszoom 25-27 2142 EW Cruquius (AS 130-13) Inschrijfnummer K.v.K.: 342093320000 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden zijn van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden en/of van koop en verkoop van Certo

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Design by Elja

Algemene voorwaarden Design by Elja Algemene voorwaarden Design by Elja Algemene voorwaarden van Designbyelja, gevestigd te Gouda. Versie geldig vanaf 1 februari 2012 bijgewerkt November 2014 Indien u diensten besteld via de website of middels

Nadere informatie

Algemene verkoop- en verhuur voorwaarden SEDNA Containers B.V. te Amsterdam

Algemene verkoop- en verhuur voorwaarden SEDNA Containers B.V. te Amsterdam Algemene verkoop- en verhuur voorwaarden SEDNA Containers B.V. te Amsterdam A. Algemene bepalingen Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: SEDNA Containers B.V. gevestigd

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SMARTALARM

ALGEMENE VOORWAARDEN SMARTALARM ALGEMENE VOORWAARDEN SMARTALARM Inhoudsopgave: Artikel 1 Definities Artikel 2 Identiteit van de ondernemer Artikel 3 Toepasselijkheid Artikel 4 Het aanbod Artikel 5 De overeenkomst Artikel 6 Herroepingsrecht

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost-Brabant onder nummer 40413857

ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost-Brabant onder nummer 40413857 ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost-Brabant onder nummer 40413857 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Cliënt: de natuurlijke persoon of rechtspersoon

Nadere informatie

VDS AUTOMOTIVE SERVICES B.V.

VDS AUTOMOTIVE SERVICES B.V. VDS AUTOMOTIVE SERVICES B.V. ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN Versie mei 2014 ARTIKEL 1: DEFINITIES In deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden worden door VDS Automotive Services B.V. de

Nadere informatie

Artikel 1 Definities en toepasselijke voorwaarden

Artikel 1 Definities en toepasselijke voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN C.M.P. KUNZELER-LEMMEN, H.O.D.N. FRUCTOOSJE, LACTOOSJE EN/OF GLUTOOSJE, GEVESTIGD TE 5961 EN HORST AAN DE TOONHENDRIKSSTRAAT 4, INGESCHREVEN IN HET HANDELSREGISTER ONDER NUMMER 58785221

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: M.B. Tjaden h.o.d.n. Van Apeldoorn Elektrotechniek Westergracht 69 G 2013 ZM Haarlem

Algemene voorwaarden van: M.B. Tjaden h.o.d.n. Van Apeldoorn Elektrotechniek Westergracht 69 G 2013 ZM Haarlem Algemene voorwaarden van: M.B. Tjaden h.o.d.n. Van Apeldoorn Elektrotechniek Westergracht 69 G 2013 ZM Haarlem (AS 219-12) Inschrijfnummer K.v.K. voor Amsterdam: 340850390000 Artikel 1: Toepasselijkheid,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Tang Dynasty, gevestigd te Almere Versie geldig vanaf 02 11 2014

Algemene Voorwaarden van Tang Dynasty, gevestigd te Almere Versie geldig vanaf 02 11 2014 Algemene Voorwaarden van Tang Dynasty, gevestigd te Almere Versie geldig vanaf 02 11 2014 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Tang Dynasty en op iedere tussen

Nadere informatie