Algemene Voorwaarden Tel Sell Juwelier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Voorwaarden Tel Sell Juwelier"

Transcriptie

1 Algemene Voorwaarden Tel Sell Juwelier Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan: Tel Sell Juwelier: opdrachtnemer, een handelsnaam van de besloten vennootschap Tel Sell Auctions B.V. handelend onder de naam Tel Sell Juwelier, gevestigd te Almere. TELSELL.com: een handelsnaam van de besloten vennootschap Tel Sell Auctions B.V. handelend onder de naam TELSELL.com, gevestigd te Almere. Tel Sell Promotions: een handelsnaam van de besloten vennootschap Suerte B.V., gevestigd te (1332 AZ) Almere aan de Bolderweg 35 VeilingActies.nl: een handelsnaam van Tel Sell Auctions B.V., gevestigd te (1332AZ) Almere aan de Bolderweg 35 Shop van TV: een handelsnaam van de besloten vennootschap Tel Sell Auctions B.V., gevestigd te Almere. Overeenkomst: een overeenkomst tussen Tel Sell Juwelier en een klant waarbij Tel Sell Juwelier zich verplicht aan de klant één of meer goederen te leveren tegen betaling door de klant van de daarvoor geldende vergoeding. Klant: elke natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst met Tel Sell Juwelier aangaat, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn. Met name wordt onder klant ook verstaan degene wiens opdracht en voor wiens rekening goederen worden geleverd. Zichttermijn: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht. Bedenktijd: zie zichttermijn. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst. Artikel 2. Toepasselijkheid - 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, elk site bezoek, elke transactie en elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Tel Sell Juwelier en de aan haar gelieerde ondernemingen en een klant Door het aangaan van een transactie of overeenkomst met Tel Sell Juwelier geeft een klant aan akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden Aanvullende dan wel afwijkende bepalingen op/van deze algemene voorwaarden zijn slechts van toepassing indien zij vooraf schriftelijk zijn vastgelegd en door partijen zijn ondertekend Eventueel door een klant gehanteerde algemene voorwaarden zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op transacties met Tel Sell Juwelier, tenzij deze voorwaarden uitdrukkelijk vooraf schriftelijk door Tel Sell Juwelier zijn aanvaard. Artikel 3. Aanbod en totstandkoming overeenkomst - 1. Alle aanbiedingen en offertes van Tel Sell Juwelier zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van beschikbaarheid van de artikelen, en slechts van toepassing indien zij gedaan zijn door vertegenwoordigers van Tel Sell Juwelier, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld Aanbiedingen op de internet website of ings van Tel Sell Juwelier zijn alleen geldig indien de bestelling ook via het internet geplaatst wordt, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld staat De aangeboden artikelen worden zo duidelijk mogelijk afgebeeld en/of beschreven in de catalogus en/of in schriftelijke aanbiedingen en/of andere media. Zij worden zo volledig als de redelijkheid vereist beschreven. In de aanbieding wordt duidelijk aangegeven wat de klant bij aankoop verschuldigd is en wat zijn rechten en verplichtingen zijn indien hij op het aanbod ingaat. Niettemin is het mogelijk dat het geleverde artikel kleine afwijkingen bevat ten opzichte van het artikel zoals aangeboden in de media. Zulke afwijkingen kunnen bijvoorbeeld zijn een andere kleurstelling Ondanks de door haar in acht genomen zorgvuldigheid aanvaardt Tel Sell Juwelier geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van zet-, type- en of programmeerfouten of programmafouten op de website of andere media, waaronder doch niet beperkt tot de televisieproducties. Artikel 4. Acceptatie van bestellingen

2 - 1. In verband met de afhankelijkheid van de levertijden en beschikbaarheid van haar leveranciers, behoudt Tel Sell Juwelier zich het recht voor om bestellingen niet uit te voeren of op een later tijdstip uit te voeren. Tel Sell Juwelier is eveneens gerechtigd artikelen slechts te leveren nadat de klant een door Tel Sell Juwelier bepaalde vooruitbetaling heeft verricht Tel Sell Juwelier behoudt zich het recht voor om binnen de wettelijke kaders de nodige inlichtingen in te winnen ter beoordeling van de kredietwaardigheid van de klant, alsmede over andere feiten en factoren die van belang zijn voor het aangaan van een overeenkomst. Daarbij wordt gebruik gemaakt van informatie die aangeeft in hoeverre het wenselijk is de bestelling te leveren: bestel- en betaalgedrag van de klant, onze eigen economische ervaringsgegevens, de informatie van B.K.R en andere gegevensbronnen. Soms heeft Tel Sell Juwelier meer gegevens nodig. In dat geval neemt zij contact met de klant op. Artikel 5. Zichttermijn - 1. Voor de meeste artikelen geldt een zichttermijn van 14 dagen tenzij er op de factuur of in de advertentie uitdrukkelijk iets anders vermeld staat. Tijdens de zichttermijn mogen de artikelen beoordeeld worden op kwaliteit en uitvoering, hetgeen betekent dat de klant de mogelijkheid heeft het artikel te bekijken, of - in geval van kleding - het artikel te passen. Zulks uiteraard tenzij anders is aangegeven De zichttermijn houdt eveneens in dat de klant gerechtigd is binnen de zichttermijn de artikelen te retourneren. De geretourneerde artikelen mogen niet werkelijk gebruikt of beschadigd zijn en indien van toepassing mag het beschermende folie niet verwijderd zijn. Tevens dient de klant alle voorwaarden voor terugzending na te leven. De artikelen kunnen alleen geretourneerd worden in de originele, onbeschadigde verpakking en dienen voldoende gefrankeerd te zijn. Tel Sell Juwelier adviseert de klant om het pakket verzekerd op te sturen nu de klant verantwoordelijk is voor de retourzending. De kosten voor de retourzending komen ten laste van de klant De zichttermijn gaat in op de dag na aflevering van het artikel door PostNL, Belgische Post of een andere vervoerder. Indien het pakket door PostNL wordt bezorgd, wordt ervan uitgegaan dat de aflevering heeft plaatsgevonden binnen 2 werkdagen volgend op de datum vermeld op de factuur De bewijslast dat de klant tijdig gebruik heeft gemaakt van zijn bevoegdheid om te retourneren binnen de zichttermijn, rust bij de klant. Tel Sell Juwelier accepteert in dat opzicht een door PostNL afgestempeld of door de vervoerder ondertekend retouren-memo of vrachtbrief, een bewijs van ter postbezorging, of een soortgelijk document UITZONDERINGEN Artikelen die niet retour gezonden kunnen worden zijn ondermeer, doch daartoe niet beperkt, -artikelen die in één van de volgende categorieën vallen: - artikelen die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de koper; - artikelen die duidelijk persoonlijk van aard zijn; - artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; - artikelen die snel kunnen bederven of verouderen; - audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur, indien de koper hun verzegeling heeft verbroken; - artikelen die op de online veilingwebsite veilingacties.nl en veilingacties.be per opbod zijn gewonnen en aangeschaft. Artikel 6. Totstandkoming koopovereenkomst Indien de artikelen niet binnen de zichttermijn op de door Tel Sell Juwelier aangegeven wijze zijn teruggezonden wordt de koopovereenkomst geacht gesloten te zijn op de dag volgend op de dag van het verstrijken van de zichttermijn. Indien de zichttermijn conform artikel 5.2 of 5.6 is uitgesloten, wordt de koopovereenkomst geacht gesloten te zijn op de 2e dag volgend op de datum vermeld op de factuur. Artikel 7. Levering - 1. Levering geschiedt af magazijn Tel Sell Juwelier naar een door de klant aan te geven adres. Levering geschiedt uitsluitend binnen Nederland en België Indien er op bepaalde artikelen een levertijd van toepassing is, zal deze levertijd door Tel Sell Juwelier zo spoedig mogelijk aan de klant worden gemeld. Tel Sell Juwelier zal al het mogelijke doen om geaccepteerde bestellingen zo spoedig mogelijk uit te leveren De door Tel Sell Juwelier aangegeven levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het aangaan van de

3 overeenkomst geldende omstandigheden, en op tijdige levering van alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde, door Tel Sell Juwelier bij haar leveranciers bestelde artikelen. Indien de levering vertraging oploopt - hetzij door tijdelijk niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen - of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, doordat de bestelling een OP=OP product of reservering bevat, zal de klant daarover indien mogelijk bericht ontvangen. Soms wordt een vervangend artikel toegezonden; dat wordt u bij aflevering meegedeeld. Alle gemelde of vermelde leveringstermijnen zijn slechts een indicatie en kunnen dan ook niet leiden tot enig recht of aansprakelijkheid Overschrijding van de aangegeven levertijd geeft de klant geen recht op vergoeding van enige door hem geleden of te lijden schade Indien levering niet kan plaatsvinden door oorzaken die aan de klant te wijten zijn of voor diens risico komen, is Tel Sell Juwelier gerechtigd om de kosten die dit met zich mee brengt bij de klant in rekening te brengen De wijze van vervoer wordt door Tel Sell Juwelier bepaald. De klant betaalt een bijdrage in de handling- en verzendkosten. De toepasselijke bijkomende kosten worden zoveel mogelijk vermeld in de advertentie. Artikel 8. Transportrisico - 1. Het risico van beschadiging en verlies van artikelen tijdens het vervoer naar de klant is voor Tel Sell Juwelier. Nadat de artikelen door of namens de klant in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies op de klant over In geval van retourzending is het risico van beschadiging en verlies voor risico van de klant Verzending en aflevering zal, voor zover deze plaatsvindt binnen Nederland, uitgevoerd worden door PostNL tenzij anders bepaald door Tel Sell Juwelier in overleg met de klant. Ingeval verzending en levering plaatsvindt in België zal deze uitgevoerd worden door PostNL of Belgische Post. Dientengevolge zijn in de periode, gelegen tussen het transport vanaf Tel Sell Juwelier en de klant of van afgifte bij een depot en aflevering bij de klant in Nederland, de algemene voorwaarden van PostNL van toepassing. In de periode, gelegen tussen het transport vanaf Tel Sell Juwelier en de klant of van de afgifte bij een postkantoor en aflevering op het door de klant aangegeven adres in België, zijn de algemene voorwaarden van PostNL of Belgische Post van toepassing. Artikel 9. Productgarantie - 1. De leverbevestiging die met het artikel wordt meegezonden is tevens het garantiebewijs. Een kopie dient te worden ingesloten indien het product geretourneerd wordt Tel Sell Juwelier biedt gedurende een termijn van één (1) jaar na de datum op de factuur een garantie op materiaal- en fabricagefouten bij normaal gebruik. Deze garantie vormt geen beperking of kwijtschelding van de wettelijke garantie op verborgen gebreken of de garantie van de fabrikant, als deze bestaat De garantie houdt in dat het artikel ter keuze van Tel Sell Juwelier gerepareerd, vervangen of terugbetaald zal worden indien Tel Sell Juwelier bepaald heeft dat de garantie van toepassing is Ingeval van gebreken geconstateerd binnen de zichttermijn dient de klant het artikel te retourneren binnen de zichttermijn, onder mededeling van het gebrek. In dat geval dient de klant de kosten voor verzending en verzekering te betalen als vooruitbetaling, met dien verstande dat Tel Sell Juwelier de klant de gemaakte kosten zal terugbetalen. Vergoeding van de verzendkosten is gemaximeerd op de door PostNL of de Belgische Post gehanteerde tarieven voor een aangetekende respectievelijk verzekerde zending In geval van verborgen gebreken, of in geval van zichtbare gebreken na de zichttermijn, dient de klant binnen 14 dagen na vaststelling van het gebrek een klacht in te dienen. De klacht dient een beschrijving van grieven en/of geconstateerde gebreken te bevatten en dient op schrift te worden ingediend. De klant dient alsdan de betreffende defecte artikelen per ommegaande en voldoende gefrankeerd en verzekerd met het originele leveringsformulier terug te zenden aan Tel Sell Juwelier Op deze garantie kan hoe dan ook geen aanspraak worden gemaakt in de volgende gevallen: - als het defect of de slijtage kennelijk het gevolg is van nalatig onderhoud, of als deze slijtage als normaal kan worden beschouwd; - als er veranderingen in of aan het artikel zijn aangebracht door derden; - als er zonder toestemming van Tel Sell Juwelier veranderingen in of aan het artikel zijn aangebracht of reparaties zijn uitgevoerd; - als de datum op de factuur is gewijzigd of onleesbaar gemaakt; - bij gebreken die ontstaan zijn door niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik (zoals het niet te werk gaan volgens de bijbehorende gebruiksaanwijzing, schoonmaken, bedieningsfouten, etc); - beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid of bij van buiten komend onheil (zoals blikseminslag,

4 stroomuitval, waterschade, natuurrampen, etc); - als de klant Tel Sell Juwelier niet tijdig plaats, gelegenheid of tijd geeft voor onderzoek en herstel van het gebrek; - als de klant in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen Tel Sell Juwelier is niet aansprakelijk voor schade die de klant of een derde lijdt door het gebruik van een door Tel Sell Juwelier geleverd artikel, tenzij de klant aantoont dat de schade ontstaan is door opzet of grove schuld van Tel Sell Juwelier. -8. (In)directe kosten of schade bij de klant of een derde, veroorzaakt door het buiten gebruik zijn van een defect artikel komen niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de klant aantoont dat de kosten of schade ontstaan zijn door opzet of grove schuld van Tel Sell Juwelier Indien op grond van voorgaande artikelen schadevergoeding uitgekeerd dient te worden, is deze steeds beperkt tot het bedrag dat de verzekeringsmaatschappij uitkeert. Artikel 10. Betaling Tijdens de bestelprocedure wordt vermeld op welke wijze de klant kan betalen. Met betrekking tot de verschillende betalingswijzen geldt het volgende: - 1. BETALING INEENS Kopers uit Nederland kunnen betalen via ideal. ideal is een betaalsysteem dat is ontwikkeld door de grote banken in Nederland. Via ideal betaalt de koper zijn bestelling middels zijn bankpas. De betaling vindt plaats via de veilige internetomgeving van de eigen bank van de koper. Het bedrag wordt direct van de betaalrekening van koper afgeschreven. Kopers uit België kunnen betalen via Mr. Cash / Bancontact of emaestro. -2. BETALING VIA CREDIT CARD Wij accepteren VISA en Mastercard. Wanneer het bestelde product niet bij ons op voorraad is zullen wij alleen autorisatie voor betaling aanvragen. Uw credit card wordt pas enkele dagen voor verzending belast. Bij betaling zal het hele bedrag vooraf worden afgeschreven van de credit card. Artikel 11. Betalingsvoorwaarden - 1. Een overeengekomen vooruitbetaling dient binnen de overeengekomen termijn te worden betaald Voor zover niet anders bepaald, dient elk verschuldigd bedrag door de klant binnen 14 dagen na het tot stand komen van de overeenkomst, of zoveel later als door Tel Sell Juwelier aangegeven, te worden betaald Betaalopdrachten voor de bancaire instellingen zijn voor rekening en risico van diegene die de opdracht (dan wel de machtiging) tot betaling geeft. De hoogte van het aankoopbedrag kan dan ook, indien van toepassing, worden verhoogd met de bij de bancaire instellingen door de verwerking van de opdracht tot betaling aan Tel Sell Juwelier ontstane kosten. Kosten met betrekking tot onvoldoende saldo op de bankrekening komen ten laste van de rekeninghouder Het openstaande saldo op de rekening van de klant is onmiddellijk in zijn geheel opeisbaar in de volgende gevallen: - indien de klant de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaald ofwel niet voldoet aan andere verplichtingen die uit de overeenkomst zijn voortgevloeid; - bij verhuizing naar het buitenland; - indien de klant aan Tel Sell Juwelier met het oog op het aangaan van de overeenkomst, bewust onjuiste inlichtingen heeft verstrekt van dien aard, dat Tel Sell Juwelier de overeenkomst niet of niet onder dezelfde voorwaarden zou hebben aangegaan indien hem de juiste stand van zaken bekend zou zijn geweest; - bij surseance van betaling, onder bewindstelling, schuldsanering of faillissement van de klant; - bij overlijden van de klant indien er gegronde vermoedens bestaan dat de verplichtingen, voortvloeiend uit de overeenkomst, niet zullen worden nagekomen Boete-, rente- en administratiekosten zijn verschuldigd vanaf het ogenblik waarop de klant in gebreke is gebleven tot op het tijdstip waarop het verschuldigde geheel voldaan is Levering van verdere bestellingen zal worden opgeschort tot de klant weer stipt zijn betalingsverplichtingen nakomt Bij de beoordeling van kredietwaardigheid van de klant maakt Tel Sell Juwelier gebruik van de door de klant verstrekte gegevens Voor zover de wettelijke voorschriften dit toelaten, komen alle kosten die verband houden met de inning en invordering van het door de klant aan Tel Sell Juwelier verschuldigde voor rekening van de klant. Het betreft hier bijvoorbeeld doch daartoe niet beperkt, kosten van incasso, aanmaningskosten, juridisch advieskosten, deurwaarderskosten e.d.

5 - 9. Bij niet nakoming van de hiervoor vermelde betalingsvoorwaarden is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat enige nadere ingebrekestelling is vereist. In dat geval is Tel Sell Juwelier onverminderd haar overige rechten gerechtigd om vanaf het verstrijken van de betalingstermijn 1% rente per maand bij de klant in rekening te brengen. Hierbij geldt dat een gedeelte van een maand als gehele maand wordt beschouwd. Wanneer de klant in gebreke is gebleven is daarover de volgende forfaitaire schadevergoeding verschuldigd: - 15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de eerste 2500 van de vordering; - 10% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende 2500 van de vordering; - 5% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende 5000 van de vordering; - 1% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende van de vordering; - 0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van 6775; - De vergoeding bedraagt ten minste Het verstrijken van de betaaltermijn stelt de klant die zijn woonplaats heeft in België van rechtswege in gebreke zonder dat een aanmaning vereist is. Vanaf het verstrijken van de betaaltermijn zijn automatisch en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlintresten verschuldigd a 12% op jaarbasis alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het totale factuurbedrag met een minimum van 50,-. Artikel 12. Deelbetalingen - 1. Indien de bestelling in gedeelten wordt geleverd, is de klant verplicht hetgeen reeds ontvangen werd conform de daarvoor vastgestelde termijnen te betalen. Wachten met betaling tot heel de bestelling ontvangen is, is niet toegestaan Evenmin schorten gebreken aan het geleverde de betalingsverplichting van de klant op, tenzij Tel Sell Juwelier zich daarmee uitdrukkelijk en schriftelijk vooraf akkoord verklaart. Artikel 13. Retouren - 1. Indien de bestelling onverhoopt niet naar wens is, kan deze in de oorspronkelijke staat en in de originele verpakking, inclusief alle accessoires en (een kopie van) de factuur, voldoende gefrankeerd en aangetekend of verzekerd binnen 14 dagen na ontvangst geretourneerd te worden. Gratis meegeleverde artikelen dienen met de geretourneerde artikelen teruggezonden te worden. Indien u gratis meegeleverde artikelen niet met de geretourneerde artikelen meezendt, zal de aankoopwaarde van de oorspronkelijk gratis meegeleverde artikelen aan u in rekening worden gebracht. Retouren kunt u versturen naar: Voor Nederlandse klanten: Tel Sell Bolderweg AZ Almere Voor Belgische klanten: TELSELL.com /co TNT Post Pakketservice België Radiatorenstraat VILVOORDE, BELGIË - 2. Artikelen die op de online veiling website veilingacties.nl per opbod zijn aangeschaft kunnen niet geretourneerd worden voor terugname of omruiling Tel Sell Juwelier zorgt voor omruiling van het artikel of stort desgewenst binnen maximaal 28 dagen het aankoopbedrag terug Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde retourzendingen, dan wel retourzendingen onder rembours worden niet geaccepteerd. Tevens worden artikelen die zijn uitgesloten van de zichttermijn (onder meer de in artikel 5.6 genoemde artikelen) niet teruggenomen of geruild voor een ander artikel. Extra kosten in verband met niet geaccepteerde retourzendingen zijn voor rekening van de klant Om een snelle afhandeling te kunnen garanderen, verzoeken wij u een schrijven met de reden van

6 retournering, bij uw retourzending te voegen. Indien wij dit schrijven niet bij uw retourzending aantreffen kan het zijn dat uw retouraanvraag vertraging oploopt tijdens de behandeling Tel Sell Juwelier is niet verantwoordelijk voor artikelen die tijdens het transport van de klant naar Tel Sell Juwelier vermist of beschadigd raken. Artikel 14. Terugbetalingen - 1. Reeds betaalde bedragen voor artikelen die binnen de zichttermijn worden geretourneerd en voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld in artikel 5, of door de klant verrichte vooruitbetalingen, zullen bij het niet tot stand komen van de overeenkomst worden terugbetaald dan wel verrekend met nog openstaande vorderingen en onder aftrek van de aankoopwaarde van gratis meegeleverde producten indien deze niet met retouren zijn geretourneerd, zulks ter beoordeling van Tel Sell Juwelier Terugbetaling zal geschieden binnen 28 dagen. Artikel 15. Zekerheidsstelling - 1. Indien Tel Sell Juwelier reden meent te hebben om aan de bereidheid tot betaling en de financiële gegoedheid van de klant te twijfelen heeft Tel Sell Juwelier het recht, alvorens over te gaan tot levering van de artikelen dan wel voortzetting van de leveringen, zekerheid te verlangen voor de nakoming van alle verplichtingen van de klant uit hoofde van een overeenkomst. Indien een dergelijke zekerheid door de klant wordt geweigerd is Tel Sell Juwelier vrij om de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd de rechten van Tel Sell Juwelier op vergoeding van schade en kosten De klant wordt slechts onder voorwaarde van volledige betaling van de overeengekomen prijs eigenaar van de door Tel Sell Juwelier geleverde artikelen. Tel Sell Juwelier blijft eigenaar van de artikelen zolang de klant zijn verplichtingen uit hoofde van een overeenkomst niet heeft voldaan. Indien de klant zijn betalingsverplichting niet nakomt, is Tel Sell Juwelier gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling de geleverde artikelen terug te nemen. Artikel 16. Administratieve wijzigingen - 1. De klant is verplicht Tel Sell Juwelier omgaand schriftelijk op de hoogte te stellen iedere wijziging van zijn persoonlijke gegevens (waaronder: zijn postadres en rekeningnummer) Indien de klant verzuimt zulks (tijdig) te doen, blijft hij jegens Tel Sell Juwelier aansprakelijk voor alle artikelen die voor de klant bestemd, naar diens oude adres worden gezonden De klant machtigt Tel Sell Juwelier om, indien nodig, diens adresgegevens bij de gemeentelijke bevolkingsadministratie op te vragen. Eventuele kosten komen voor rekening van de klant. Artikel 17. Persoonsregistratie Wij verwijzen u naar ons privacy beleid. U kunt deze vinden op de website (www.telselljuwelier.nl). Op uw schriftelijk verzoek zal een kopie ervan worden toegezonden. Artikel 18. Overmacht - 1. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid buiten de macht van Tel Sell Juwelier om, die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van Tel Sell Juwelier kan worden verlangd. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: oorlog, oorlogsgevaar, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen. epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van transportmogelijkheden, brand en andere ernstige storingen binnen Tel Sell Juwelier of in diens toeleveringsbedrijven, in- en uitvoerbeperkingen of -verboden en -belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale (overheids-)instanties Indien Tel Sell Juwelier door overmacht de overeenkomst niet, niet behoorlijk of niet tijdig kan nakomen, is Tel Sell Juwelier gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten, zulks ter keuze van Tel Sell Juwelier. Ingeval van overmacht kan de klant Tel Sell Juwelier niet tot enige schadevergoeding aanspreken. Artikel 19. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

7 - 1. Op deze verkoopvoorwaarden is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing Alle geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst en/of bijbehorende algemene voorwaarden tussen Tel Sell Juwelier en een klant die zijn woonplaats heeft in Nederland, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar binnen gedaagde zijn woonplaats heeft Alle geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst en/of bijbehorende algemene voorwaarden tussen Tel Sell Juwelier en een klant die zijn woonplaats heeft in België, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Antwerpen. Tel Sell Auctions B.V. handelend onder de naam Tel Sell Juwelier Bolderweg AZ Almere Nederland Tel. NL: (35 cpm) / BE: (50 cpm) Fax +31 (0) Download hier de algemene voorwaarden in PDF. Opmerking: De algemene voorwaarden zijn beschikbaar in bestandsformaat PDF, Adobe PDF Reader kunt u hier downloaden. Indien u het document wil openen in uw browser venster klikt u op het bestand. Indien u het bestand wil opslaan doet u rechter klik en selecteert u 'opslaan als' uit het context menu.

Rabobank: BIC: K.v.K.: E-mail: Internet: Tel. NL: Tel. BE:

Rabobank: BIC: K.v.K.: E-mail: Internet: Tel. NL: Tel. BE: Inleiding Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper.

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Algemeen Artikel 3. Offertes en aanbiedingen

Algemene Leveringsvoorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Algemeen Artikel 3. Offertes en aanbiedingen Algemene Leveringsvoorwaarden De betalingen van uw bestelling dient te geschieden via IDeal, PayPal of per bank. Een artikel kan binnen 14 dagen retour gezonden worden. De kosten van het retour zenden

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN van Pieter Cornelis Visser, wonende te Haastrecht en gevestigd in Woerden.

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN van Pieter Cornelis Visser, wonende te Haastrecht en gevestigd in Woerden. ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN van Pieter Cornelis Visser, wonende te Haastrecht en gevestigd in Woerden. 1. Aanbiedingen. Tenzij daarbij uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld zijn onze offertes, prijscouranten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CoverArt consument. april 2007. Algemeen. Artikel 1

Algemene voorwaarden CoverArt consument. april 2007. Algemeen. Artikel 1 Algemene voorwaarden CoverArt consument Algemeen Artikel 1 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de onderhavige voorwaarden van toepassing op alle offertes, aanvragen, mededelingen en overeenkomsten

Nadere informatie

Verkoopvoorwaarden Artikel 1. Toepasselijkheid

Verkoopvoorwaarden Artikel 1. Toepasselijkheid Verkoopvoorwaarden Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Filipucci Juweliers zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze algemene

Nadere informatie

groothandelmineralen.nl behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

groothandelmineralen.nl behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen. Algemene voorwaarden Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van groothandelmineralen.nl en op alle met groothandelmineralen.nl aangegane overeenkomsten.

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: voorwaarden) wordt verstaan onder: 1.1 Afnemer: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met SportsKing.nl in contact treedt

Nadere informatie

- De bloemist: De bloemist handelend op deze website en waarvan de contact gegevens op deze website staan.

- De bloemist: De bloemist handelend op deze website en waarvan de contact gegevens op deze website staan. Leveringsvoorwaarden Verkoop en leveringsvoorwaarden. Artikell1 Definitie In deze voorwaarden wordt verstaan onder: - De bloemist: De bloemist handelend op deze website en waarvan de contact gegevens op

Nadere informatie

Artikel 1. Toepasselijkheid

Artikel 1. Toepasselijkheid Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van OnderhoudShop.nl zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. 1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN Artikel 1. Toepasselijkheid 1.0 De website www.effectief-afvallen.nl en webwinkels http://effectiefafvallen.biedmeer.nl en http://voordeligehuidverzorging.biedmeer.nl zijn een

Nadere informatie

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten.

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. ALGEMENE VOORWAARDEN De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. De complete algemene voorwaarden: Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN DE ONLINE WINKEL VAN TEA, LOVE & WINE. Artikel 1. Toepasselijkheid. Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN DE ONLINE WINKEL VAN TEA, LOVE & WINE. Artikel 1. Toepasselijkheid. Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN DE ONLINE WINKEL VAN TEA, LOVE & WINE Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van de online winkel van Tea, Love & Wine (hierna

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN van BRAMMER NEDERLAND B.V., gevestigd te Haarlem Artikel 1 1.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van elke door Brammer Nederland B.V. te

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN COACH&JACKETS B.V. In deze voorwaarden, hier te noemen â œalgemene Voorwaardenâ, wordt verstaan onder:

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN COACH&JACKETS B.V. In deze voorwaarden, hier te noemen â œalgemene Voorwaardenâ, wordt verstaan onder: ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN COACH&JACKETS B.V. Artikel 1. Identiteit partijen In deze voorwaarden, hier te noemen â œalgemene Voorwaardenâ, wordt verstaan onder: Verkoper: COACH&JACKETS

Nadere informatie

Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: Voorwaarden) wordt verstaan onder:

Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: Voorwaarden) wordt verstaan onder: Algemene voorwaarden Bij ieder gebruik Geboortegift.nl (hierna: de Webshop), zijn de Algemene Voorwaarden van Geboortegift.nl (hierna: Geboortegift.nl) geldig. Door het plaatsen van een Bestelling via

Nadere informatie

Artikel 2: Bestellen en het tot stand komen van een overeenkomst

Artikel 2: Bestellen en het tot stand komen van een overeenkomst Artikel 1: Algemeen 1.1 Dit zijn de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Archiefkasten-shop.nl gevestigd in Haarlem. Archiefkasten-shop.nl is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Haarlem

Nadere informatie

Algemene voorwaarden TWISTED

Algemene voorwaarden TWISTED Algemene voorwaarden TWISTED Definities TWISTED is een eenmanszaak van Lia de Grijs- Roelofs. Het bedrijf is gevestigd te Koolwijk bij Oss, Berghemseweg 19 5373KG Koolwijk Geregistreerd bij Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Artikel 2: Bestellen en het tot stand komen van een overeenkomst

Artikel 2: Bestellen en het tot stand komen van een overeenkomst Artikel 1: Algemeen 1.1 1.2 Dit zijn de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Officecity Kantoormeubelen B.V. gevestigd in Haarlem. Officecity.nl is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN Artikel 1. Toepasselijkheid 1.0 De website www.effectief-afvallen.nl en webwinkels http://effectiefafvallen.biedmeer.nl zijn een onderdeel van Body & Healthcare4U 1.1 Op alle

Nadere informatie

Algemene verkoopvoorwaarden van Spirit Wings met ingang van

Algemene verkoopvoorwaarden van Spirit Wings met ingang van Algemene verkoopvoorwaarden van Spirit Wings met ingang van 01-01-2014 Artikel 1. Toepasselijkheid Op alle aanbiedingen,bestellingen en overeenkomsten van Spirit Wings zijn bij uitsluiting van eventuele

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Bedrijfsnaam: Hofstee Paint Service BV handelend onder de naam Hofstee Preventie Service

Algemene voorwaarden Bedrijfsnaam: Hofstee Paint Service BV handelend onder de naam Hofstee Preventie Service Algemene voorwaarden Bedrijfsnaam: Hofstee Paint Service BV handelend onder de naam Hofstee Preventie Service Adres: De Noesten 5a 9439 TC Westerbork Tel: 0031 (0) 593-33 17 76 Email: info@hpsmail.nl Internet:

Nadere informatie

FVDS Ontwerp / Mauvestraat 6 / 6813 JL Arnhem KvK 09097118 / Btw-nr.161907635.b01. Iedere rechtspersoon die een overeenkomst sluit met FVDS Ontwerp.

FVDS Ontwerp / Mauvestraat 6 / 6813 JL Arnhem KvK 09097118 / Btw-nr.161907635.b01. Iedere rechtspersoon die een overeenkomst sluit met FVDS Ontwerp. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: FVDS Ontwerp: FVDS Ontwerp / Mauvestraat 6 / 6813 JL Arnhem KvK 09097118 / Btw-nr.161907635.b01 Afnemer: Iedere rechtspersoon die een overeenkomst sluit met FVDS

Nadere informatie

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Meles Clothing en op alle met Meles Clothing aangegane overeenkomsten.

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Meles Clothing en op alle met Meles Clothing aangegane overeenkomsten. Algemene Voorwaarden 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Meles Clothing en op alle met Meles Clothing aangegane overeenkomsten. 1.2 Naast deze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Kunst & Canvas. Artikel 1. Definities

Algemene voorwaarden Kunst & Canvas. Artikel 1. Definities Algemene voorwaarden Kunst & Canvas Artikel 1. Definities 1.1 Kunst&Canvas: Kunst&Canvas, een product van Denkwolk, gevestigd in de Havenstraat nr. 78 2871 EB Schoonhoven, ingeschreven bij de Kamer van

Nadere informatie

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend.

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend. Algemene Voorwaarden Dividino Group B.V. 1. Toepasselijkheid a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten die worden gesloten tussen Dividino Group

Nadere informatie

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Styling S en op alle

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Styling S en op alle ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN STYLING S: 1. Toepasselijkheid. 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Styling S en op alle met Styling S aangegane overeenkomsten.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 123Watchrepair.nl d.d

Algemene Voorwaarden 123Watchrepair.nl d.d Algemene Voorwaarden 123Watchrepair.nl d.d. 1-10-2016 Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Aanbieding Artikel 3 - Prijs Artikel 4 - Overeenkomst Artikel 5 - Uitbesteding van werk aan derden

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

1.5 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

1.5 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; Leveringsvoorwaarden Hoeden en Zo alsmede de webshop Dameshoed Artikel 1. Definities Artikel 2. Identiteit van de ondernemer Artikel 3. Toepasselijkheid Artikel 4. Het aanbod Artikel 5. De overeenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel

Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: -"Webwinkel" : Lindsay's kousenwinkel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden dierenklinieklieshout.nl webwinkel.

Algemene Voorwaarden dierenklinieklieshout.nl webwinkel. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden dierenklinieklieshout.nl webwinkel. 1. Toepasselijkheid. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en aangegane overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene Verkoopvoorwaarden Douwe Egberts Webshop

Algemene Verkoopvoorwaarden Douwe Egberts Webshop Algemene Verkoopvoorwaarden Douwe Egberts Webshop Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene verkoopvoorwaarden ( de Verkoopvoorwaarden ) zijn van toepassing op alle bestellingen die via de Douwe Egberts

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Haasdijk Wine Group B.V.

Algemene Voorwaarden van Haasdijk Wine Group B.V. Algemene Voorwaarden van Haasdijk Wine Group B.V. Haasdijk Wine Group B.V. is gevestigd te Amersfoort. Haasdijk Wine Group B.V. hanteert als handelsnamen Haasdijk Wine Group en/of Champagnist en/of De

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Versie 1.20

Algemene Voorwaarden Versie 1.20 Algemene Voorwaarden Versie 1.20 Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met C.V. Nieuw betreffende de verkoop, levering, betaling, reparatie en onderhoud

Nadere informatie

1. Algemeen. 2. Toepasselijkheid. 3. Aanbiedingen/ Overeenkomsten

1. Algemeen. 2. Toepasselijkheid. 3. Aanbiedingen/ Overeenkomsten 1. Algemeen Door bij FotoVakPrintNaarden een bestelling te plaatsen, geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden van FotoVakPrintNaarden akkoord gaat. FotoVakPrintNaarden heeft het

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Algemeen Deze algemene voorwaarden (hierna verder te noemen de Algemene Voorwaarden ) zijn van toepassing op elk gebruik van de websites van AkkermansM: www.akkermansm.com

Nadere informatie

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van: CIVKOSKA bruidsmode

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van: CIVKOSKA bruidsmode Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van: CIVKOSKA bruidsmode Artikel 1 - Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle door ons

Nadere informatie

Deze webwinkel is een activiteit van Ruitersport Totaal V.o.F.. Algemene voorwaarden Ruitersporttotaal.nl. Hierna te noemen Ruitersport Totaal.

Deze webwinkel is een activiteit van Ruitersport Totaal V.o.F.. Algemene voorwaarden Ruitersporttotaal.nl. Hierna te noemen Ruitersport Totaal. Deze webwinkel is een activiteit van Ruitersport Totaal V.o.F.. Algemene voorwaarden Ruitersporttotaal.nl. Hierna te noemen Ruitersport Totaal. 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

4. schriftelijk $% &#% ' #(

4. schriftelijk $% &#% ' #( 1. koper De partij vermeld in de overeenkomst als zijnde de koper en/of opdrachtgever, alsmede alle voor haar werkzame en door haar, zowel direct als indirect, ingeschakelde personen, alsmede de entiteiten

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden 1. Algemeen 2. Levering

Leveringsvoorwaarden 1. Algemeen 2. Levering Leveringsvoorwaarden 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen, aanbiedingen en overeenkomsten van Across4/DeGriekseWinkel handelend onder de handelsnaam De Griekse

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP-EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN LICHTPLANNERS B.V. Zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34275426.

ALGEMENE VERKOOP-EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN LICHTPLANNERS B.V. Zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34275426. ALGEMENE VERKOOP-EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN LICHTPLANNERS B.V. Zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34275426. Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden 1-1 Deze voorwaarden

Nadere informatie

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten in de webwinkel van Oliespecialist.nl.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten in de webwinkel van Oliespecialist.nl. 1. Toepassing 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten in de webwinkel van Oliespecialist.nl. 1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN van de besloten vennootschap STEENSMA B.V., gevestigd te Leeuwarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Leeuwarden op 26 januari 2015. Artikel

Nadere informatie

1.5 Onder "Koper" wordt verstaan de derde, die met &Champagne een rechtsgeldige contractuele relatie is aangegaan.

1.5 Onder Koper wordt verstaan de derde, die met &Champagne een rechtsgeldige contractuele relatie is aangegaan. Algemene voorwaarden Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van &Champagne V.O.F. en op alle met &Champagne aangegane overeenkomsten.

Nadere informatie

1.2 In deze voorwaarden wordt SteamteQ genoemd als leverancier, terwijl de andere partij wordt betiteld als afnemer.

1.2 In deze voorwaarden wordt SteamteQ genoemd als leverancier, terwijl de andere partij wordt betiteld als afnemer. Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van SteamteQ Artikel 1. Toepasbaarheid 1.1 Deze voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten, aanbiedingen en alle andere rechtsbetrekkingen met SteamteQ met

Nadere informatie

totaaloplossingen voor ramen en deuren Condities

totaaloplossingen voor ramen en deuren Condities totaaloplossingen voor ramen en deuren Condities Voorerf 75 4824 GM Breda T: 076 5416900 F: 076 5416910 www.deventer-profielen.nl info@deventer-profielen.nl Algemene Verkoop- en Betalingsvoorwaarden van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rootsmann Versie geldig vanaf: 24 juni 2014. Artikel 1 Definities

Algemene voorwaarden Rootsmann Versie geldig vanaf: 24 juni 2014. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden Rootsmann Versie geldig vanaf: 24 juni 2014 Artikel 1 Definities 1.1 Rootsmann: de gebruiker van deze algemene voorwaarden. De eenmanszaak Rootsmann, statutair gevestigd te Vinkeveen

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015. Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars)

ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015. Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars) ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015 Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars) Ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer: 61580198. Statutair

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen 1. Door bij Entercare BV een bestelling te plaatsen, geeft u, de wederpartij, te kennen dat u met de levering- en betalingsvoorwaarden van Entercare BV akkoord

Nadere informatie

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen via www.bemvindo-lifestyle.nl.

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen via www.bemvindo-lifestyle.nl. 1. Definities 1.1 Onder Bemvindo -Lifestyle wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de Eenmanszaak, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34231086.

Nadere informatie

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten in de webwinkel van Olietekoop.nl.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten in de webwinkel van Olietekoop.nl. 1. Toepassing 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten in de webwinkel van Olietekoop.nl. 1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Collect Club

Algemene voorwaarden. Collect Club Algemene voorwaarden Collect Club Inhoud 1. Definities 3 2. Overeenkomst 4 3. Toepasselijkheid, Algemene voorwaarden 5 4. Registratie, Bestelling en Abonnement 6 5. Totstandkoming Overeenkomst 7 6. De

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHÖNE EDELMETAAL B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHÖNE EDELMETAAL B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN SCHÖNE EDELMETAAL B.V. Artikel 1: definities 1. koper de partij vermeld in de overeenkomst als zijnde de koper en/of opdrachtgever, alsmede alle voor haar werkzame en door haar, zowel

Nadere informatie

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN MAMMOET GROEP JUNI 2006 1. DEFINITIES EN TOEPASSELIJKHEID 1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Mammoet Groep": de groep van vennootschappen, gevestigd

Nadere informatie

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Noor betreffende de verkoop, levering en betaling.

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Noor betreffende de verkoop, levering en betaling. Algemene verkoop- levering- en betalingsvoorwaarden van Noor Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Noor betreffende de verkoop, levering en betaling.

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN. SOUNDFIDELITY te Wolvega Nederland

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN. SOUNDFIDELITY te Wolvega Nederland ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN SOUNDFIDELITY te Wolvega Nederland Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze diensten en op alle door ons aangegane

Nadere informatie

Artikel 6a - Herroepingsrecht bij b

Artikel 6a - Herroepingsrecht bij b Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; 2. Consument:

Nadere informatie

Algemene verkoop- levering- en betalingsvoorwaarden van Koper Computer Support

Algemene verkoop- levering- en betalingsvoorwaarden van Koper Computer Support Algemene verkoop- levering- en betalingsvoorwaarden van Koper Computer Support Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Koper Computer Support betreffende

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden www.dedochtervanmies.nl/shop Artikel 1 Definities Bedenktijd Klant Dag Duurzame gegevensdrager Herroepingsrecht Ondernemer

Algemene Voorwaarden www.dedochtervanmies.nl/shop Artikel 1 Definities Bedenktijd Klant Dag Duurzame gegevensdrager Herroepingsrecht Ondernemer Algemene Voorwaarden Onderstaande voorwaarden hebben betrekking op alle diensten, producten, bestellingen en aanbiedingen die via de site www.dedochtervanmies.nl/shop aangeboden, verzonden en geleverd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Pintip Versie geldig vanaf: 4 december 2012. Artikel 1 Definities

Algemene voorwaarden Pintip Versie geldig vanaf: 4 december 2012. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden Pintip Versie geldig vanaf: 4 december 2012 Artikel 1 Definities 1.1 Pintip: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, de vennootschap onder firma Pintip. Statutair gevestigd te

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Spanplafond Zelf Plaatsen Versie geldig vanaf: 01 juli 2015

Algemene voorwaarden Spanplafond Zelf Plaatsen Versie geldig vanaf: 01 juli 2015 Algemene voorwaarden Spanplafond Zelf Plaatsen Versie geldig vanaf: 01 juli 2015 Artikel 1 Definities 1.1 Spanplafond Zelf Plaatsen: gevestigd te Almelo en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

Algemene voorwaarden webwinkel Levamentum

Algemene voorwaarden webwinkel Levamentum Algemene voorwaarden webwinkel Levamentum Artikel 1: definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Levamentum: de handelsnaam waaronder mevrouw L.A. Troost producten en/of diensten op afstand

Nadere informatie

Algemene voorwaarden - v2

Algemene voorwaarden - v2 Algemene voorwaarden - v2 Aapje4Kids 18-01-2011 Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden WIJNVANDEBOER B.V. Algemeen

Algemene Voorwaarden WIJNVANDEBOER B.V. Algemeen Algemene Voorwaarden WIJNVANDEBOER B.V. Algemeen 1. Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen WIJNVANDEBOER B.V.. (hierna te noemen WvdB) en een koper, zijn de navolgende leverings- en betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

De in deze algemene voorwaarden gehanteerde begrippen worden gebruikt in de navolgende betekenis:

De in deze algemene voorwaarden gehanteerde begrippen worden gebruikt in de navolgende betekenis: Artikel 1 Definitie De in deze algemene voorwaarden gehanteerde begrippen worden gebruikt in de navolgende betekenis: 1. Onder Opdrachtgever wordt verstaan de rechtspersoon of natuurlijk persoon die met

Nadere informatie

Balans in voeding: producten en programma s voor een gezonde leefstijl!

Balans in voeding: producten en programma s voor een gezonde leefstijl! Balans in voeding: producten en programma s voor een gezonde leefstijl! Algemene Voorwaarden van Balans in voeding Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de bestelling en levering van producten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Kracht Hondenvoer

Algemene voorwaarden. Kracht Hondenvoer Algemene voorwaarden Kracht Hondenvoer Inhoudsopgave: Artikel 1 Definities Artikel 2 Identiteit van het bedrijf Artikel 3 Toepasselijkheid Artikel 4 Het aanbod Artikel 5 De overeenkomst Artikel 6 Herroepingsrecht

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Harderwijn VOF

Algemene voorwaarden Harderwijn VOF Algemene voorwaarden Harderwijn VOF ALGEMEEN Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Harderwijn vof en een koper, zijn de navolgende leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing, voorzover

Nadere informatie

VOORWAARDEN SERENGETI.FRL

VOORWAARDEN SERENGETI.FRL VOORWAARDEN SERENGETI.FRL Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Serengeti.frl zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. 1.2 Het accepteren van een

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van SCOOTMOBIELGEMAK.NL

Algemene voorwaarden Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van SCOOTMOBIELGEMAK.NL Algemene voorwaarden Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van SCOOTMOBIELGEMAK.NL LEVERINGSVOORWAARDEN: 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van

Nadere informatie

Artikel 1 Definities. Artikel 2 Gegevens van SDSV-Design. Artikel 3 - Toepasselijkheid. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Artikel 1 Definities. Artikel 2 Gegevens van SDSV-Design. Artikel 3 - Toepasselijkheid. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; 2. Consument: de natuurlijke

Nadere informatie

Onlinecamerashop.nl. Leveringsvoorwaarden Online Camera Shop:

Onlinecamerashop.nl. Leveringsvoorwaarden Online Camera Shop: Leveringsvoorwaarden Online Camera Shop: Artikel 1 Toepasselijkheid 1.a. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Online Camera Shop zijn deze leveringsvoorwaarden van toepassing. Het accepteren

Nadere informatie

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015.

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015. Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities a. Opdrachtgever: elke natuurlijke- of rechtspersoon die aan Michaela Communicatie een opdracht verstrekt of een overeenkomst met Michaela Communicatie aangaat.

Nadere informatie

Sooco Webshop B.V. Algemene Voorwaarden

Sooco Webshop B.V. Algemene Voorwaarden Sooco Webshop B.V. Algemene Voorwaarden Artikel 1 - Algemene Handelsvoorwaarden De volgende Algemene Handelsvoorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van alle artikelen die je terugvindt op de website

Nadere informatie

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat koper de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat koper de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt. Algemene Voorwaarden Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van De Kinderkleding Winkel zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze

Nadere informatie

1.3 Consument: een natuurlijke persoon of bedrijf die een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

1.3 Consument: een natuurlijke persoon of bedrijf die een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer; ALGEMENE VOORWAARDEN UNIEK VOOR KIDS Artikel 1. Definities 1.1 Algemene Voorwaarden (hierna te noemen Voorwaarden ): op alle verkopen via uniekvoorkids.nl zijn de volgende leverings- en betalingscondities

Nadere informatie

1/6. Pol in Promotion. adres:Â. Internetadres:Â.

1/6. Pol in Promotion.  adres:Â. Internetadres:Â. Pol in Promotion Emailadres:Â info@polinpromotion.nl Internetadres:Â www.polinpromotion.nl K.V.K. nummer: 68269277 BTW nummer: NL112074224B01 Rekening nummer: NL29 KNAB 0255 8735 49 t.n.v. Pol in PromotionÂ

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Harvest-Automotive.nl / Harvest BV

Algemene Voorwaarden Harvest-Automotive.nl / Harvest BV Algemene Voorwaarden Harvest-Automotive.nl / Harvest BV Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Harvest-Automotive.nl / Harvest BV zijn deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Verkoop voorwaarden webwinkel Cedel B.V. (versie juni 2014)

Verkoop voorwaarden webwinkel Cedel B.V. (versie juni 2014) Verkoop voorwaarden webwinkel Cedel B.V. (versie juni 2014) Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 2 Identiteit van de ondernemer Offline Gaming C. van Nassaustraat 271 2595 SW Den Haag (Geen bezoekadres)

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 2 Identiteit van de ondernemer Offline Gaming C. van Nassaustraat 271 2595 SW Den Haag (Geen bezoekadres) ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer / Offline Gaming: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten

Nadere informatie

Artikel 1 Definities. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Artikel 1 Definities. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; 2. Klant: de natuurlijke persoon en of de persoon

Nadere informatie

Artikel 1. TOEPASSELIJKHEID

Artikel 1. TOEPASSELIJKHEID UNIFORME VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PIECOM B.V., gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam op 16 maart 1994,

Nadere informatie

Koper De natuurlijke- of rechtspersoon die aan Stichting omgaan met parkinson de opdracht heeft gegeven tot de levering van producten.

Koper De natuurlijke- of rechtspersoon die aan Stichting omgaan met parkinson de opdracht heeft gegeven tot de levering van producten. Algemene voorwaarden levering boeken ARTIKEL 1 - DEFINITIES In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Stichting omgaan met parkinson. In het vervolg van deze voorwaarden zal over Stichting omgaan met parkinson

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SKYTZ

ALGEMENE VOORWAARDEN SKYTZ ALGEMENE VOORWAARDEN SKYTZ Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van Skytz gevestigd aan de Papierbaan 9 te Winschoten. Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen

Nadere informatie

ARTIKEL 2 - IDENTITEIT UITGEVERIJ LINEKE EERDMANS Handelsnaam: Uitgeverij Lineke Eerdmans

ARTIKEL 2 - IDENTITEIT UITGEVERIJ LINEKE EERDMANS Handelsnaam: Uitgeverij Lineke Eerdmans INHOUDSOPGAVE Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 Retourneren en Herroepingsrecht Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Uitgeverij Goede Daad

Algemene voorwaarden Uitgeverij Goede Daad Algemene voorwaarden 1 Algemeen 1.1. Deze Verkoop- en Leveringsvoorwaarden (voorwaarden) zijn van toepassing op aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van. Door het totstandkomen van een overeenkomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Drijfpakje.nl

Algemene Voorwaarden Drijfpakje.nl Algemene Voorwaarden Drijfpakje.nl Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: Drijfpakje als leverancier van de aangeboden goederen op deze webpagina. 2. Consument: de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Algemeen. Artikel 2 Offertes. Artikel 3 Overeenkomsten. Artikel 4 Afbeeldingen. Artikel 5 Prijzen en betaling

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Algemeen. Artikel 2 Offertes. Artikel 3 Overeenkomsten. Artikel 4 Afbeeldingen. Artikel 5 Prijzen en betaling Algemene Voorwaarden Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Projectieschermen.net betreffende de verkoop, levering, betaling, reparatie en onderhoud

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Santi Cosmetics. Dravietdijk LD, Roosendaal Versie geldig vanaf: Artikel 1 Definities

Algemene voorwaarden Santi Cosmetics. Dravietdijk LD, Roosendaal Versie geldig vanaf: Artikel 1 Definities Dravietdijk 22 4706 LD, Roosendaal Versie geldig vanaf: 14 12 09 Artikel 1 Definities 1.1 Santi Cosmetics: de Commanditaire Vennootschap, Santi Cosmetics, statutair gevestigd te Roosendaal en ingeschreven

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bedrijven Algemene voorwaarden van Goodtimegifts, gevestigd te Ittervoort, Nederland. Artikel 1 - Toepasselijkheid Deze algemene

Algemene Voorwaarden Bedrijven Algemene voorwaarden van Goodtimegifts, gevestigd te Ittervoort, Nederland. Artikel 1 - Toepasselijkheid Deze algemene Algemene Voorwaarden Bedrijven Algemene voorwaarden van Goodtimegifts, gevestigd te Ittervoort, Nederland. Artikel 1 - Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen,

Nadere informatie

VOORWAARDEN Werkman brillen & contactlenzen

VOORWAARDEN Werkman brillen & contactlenzen VOORWAARDEN Werkman brillen & contactlenzen Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Werkman brillen & contactlenzen zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Anna Klijn VOF, gevestigd te Woudrichem, Versie geldig vanaf 23-01-2015

Algemene Voorwaarden van Anna Klijn VOF, gevestigd te Woudrichem, Versie geldig vanaf 23-01-2015 Algemene Voorwaarden van Anna Klijn VOF, gevestigd te Woudrichem, Versie geldig vanaf 23-01-2015 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Anna Klijn VOF. De

Nadere informatie

Verkoopvoorwaarden. Van Halder Labels & Packaging Gompenstraat 13 5145 RM Waalwijk. 1. Algemene bepaling :

Verkoopvoorwaarden. Van Halder Labels & Packaging Gompenstraat 13 5145 RM Waalwijk. 1. Algemene bepaling : Verkoopvoorwaarden Van Halder Labels & Packaging Gompenstraat 13 5145 RM Waalwijk 1. Algemene bepaling : Deze verkoopvoorwaarden gelden voor alle door ons te sluiten overeenkomsten en door ons gedane aanbiedingen,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Artikel 1: Definities a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. b. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders

Nadere informatie

Info@megasnel.nl 036 52 98 447 Verfmolenstraat 4, 1333 AV Almere ALGEMENE VOORWAARDEN

Info@megasnel.nl 036 52 98 447 Verfmolenstraat 4, 1333 AV Almere ALGEMENE VOORWAARDEN Info@megasnel.nl 036 52 98 447, ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene Voorwaarden Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Op alle offertes en leveringen van MegaSnel zijn deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen worden de onder 1 bekend gemaakte Voorwaarden geacht door de betrokken Partijen te zijn geaccepteerd.

2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen worden de onder 1 bekend gemaakte Voorwaarden geacht door de betrokken Partijen te zijn geaccepteerd. LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VOOR DE DETAILHANDEL IN BLOEMEN EN PLANTEN, VASTGESTELD DOOR DE VBW CENTRALE VERENIGING BLOEMENDETAILHANDEL, GEVESTIGD TE (6717 LP) EDE AAN DE ZANDLAAN 18, GEDEPONEERD

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Meesterlijk Groen

Algemene Voorwaarden Meesterlijk Groen Algemene Voorwaarden Meesterlijk Groen Artikel 1 - DEFINITIE Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Meesterlijk Groen en Opdrachtgever. a. Meesterlijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden DHZ spanplafonds Versie geldig vanaf: 20 september 2012

Algemene voorwaarden DHZ spanplafonds Versie geldig vanaf: 20 september 2012 Algemene voorwaarden Versie geldig vanaf: 20 september 2012 Artikel 1 Definities 1.1 : gevestigd te Westerhaar en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 55165117. 1.2 Klant: een natuurlijk-

Nadere informatie

Algemene Verkoopvoorwaarden DP Nederland B.V. DP Nederland B.V.:

Algemene Verkoopvoorwaarden DP Nederland B.V. DP Nederland B.V.: Algemene Verkoopvoorwaarden DP Nederland B.V. DP Nederland B.V. Vestigingsadres: Biezenmortelsestraat 2, 5074 PD, BIEZENMORTEL (NEDERLAND) E-mailadres: automaticgrooming@gmail.com KvK-nummer: 58446893

Nadere informatie