Algemene voorwaarden CEP Juristen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden CEP Juristen"

Transcriptie

1 Algemene voorwaarden CEP Juristen 1. Algemeen 1.1. CEP Juristen is een kostenmaatschap bestaande uit: - Rechtspraktijk Van den Eijnden, gevestigd aan het Timorplein 42, 1094 CC te Amsterdam en ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer en - Polders Rechtspraktijk, gevestigd aan de Goeman Borgesiuslaan 77, 3515 ET te Utrecht en ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer Onder opdrachtgever wordt verstaan elke natuurlijke persoon en rechtspersoon aan wie CEP Juristen een opdrachtbevestiging heeft toegezonden zoals bedoeld in artikel Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle overeenkomsten tussen CEP Juristen en de opdrachtgever, alsmede op de hieruit voortvloeiende overeenkomsten en verdere (rechts-) handelingen van CEP Juristen met, voor of jegens de opdrachtgever. Indien de algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, blijven zij van toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen partijen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen en gelden alleen voor de overeenkomst waarbij deze afwijkingen zijn gemaakt. In geval van strijdigheid tussen een artikel/bepaling uit de overeenkomst en een artikel/bepaling uit deze algemene voorwaarden, gaat het artikel/de bepaling uit de overeenkomst voor De algemene voorwaarden worden bedongen ten behoeve van een ieder die al dan niet in dienstverband bij de uitvoering van enige overeenkomst wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn Eventueel door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden worden door CEP Juristen uitdrukkelijk op voorhand niet van toepassing verklaard, tenzij partijen in de overeenkomst anders zijn overeengekomen. Deze voorwaarden treden daarvoor in de plaats Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de ontbindende voorwaarde dat opdrachtgever onvoldoende kredietwaardig blijkt te zijn voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst. In dit verband is CEP Juristen gerechtigd bij of na het sluiten van de overeenkomst zekerheid van opdrachtgever te vorderen voor de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst. Opdrachtgever is bij voormelde vordering niet gerechtigd tot opschorting van de opdracht Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of (door rechterlijke tussenkomst) vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. CEP Juristen en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht worden genomen De overeenkomst bevat alle afspraken welke tussen CEP Juristen en opdrachtgever zijn overeengekomen. Alle voorafgaande afspraken zijn vervallen zodra een recentere overeenkomst wordt getekend Een samengestelde opgave van het honorarium verplicht CEP Juristen niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van het opgegeven honorarium. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten Alle honoraria in aanbiedingen, offertes en overeenkomsten zijn exclusief onkosten, daaronder begrepen reis-, verblijf-, verzend- en administratiekosten, exclusief declaraties en exclusief facturen van door CEP Juristen

2 ingeschakelde derden en exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 2. Opdrachten/overeenkomsten 2.1. Alle opdrachten van opdrachtgevers, inclusief Juridische Abonnementen, worden geacht te zijn neergelegd in een overeenkomst van opdracht met CEP Juristen dan wel in een andere schriftelijke overeenkomst. Een overeenkomst met CEP Juristen komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat de door opdrachtgever voor akkoord ondertekende overeenkomst door CEP Juristen retour is ontvangen en door (een jurist van) CEP Juristen is ondertekend CEP Juristen zal zich inspannen de overeenkomst met de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid uit te voeren. CEP Juristen staat evenwel niet in voor het bereiken van het door opdrachtgever beoogde resultaat. CEP Juristen neemt een inspanningsverplichting op zich en kan en mag niet een zeker resultaat garanderen aan opdrachtgever Opdrachtgever is gehouden alle feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst, alsmede alle door CEP Juristen verlangde gegevens en informatie, te verstrekken. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan CEP Juristen verstrekte gegevens en informatie. Opdrachtgever is gehouden adres- en telefoonwijzigingen onmiddellijk en schriftelijk door te geven aan CEP Juristen Derden kunnen aan de overeenkomst, de verrichte werkzaamheden of de resultaten daarvan geen rechten ontlenen. Uitsluitend CEP Juristen geldt tegenover opdrachtgever als opdrachtnemer. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek blijven buiten toepassing CEP Juristen zal eerst na mondeling of schriftelijk overleg met opdrachtgever derden inschakelen, zoals een deurwaarder, advocaat of deskundige. CEP Juristen zal bij het inschakelen van derden de nodige zorgvuldigheid betrachten, doch kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van het handelen van voornoemde derde(n) Mocht in verband met de uitvoering van een opdracht een gerechtelijke procedure worden gevoerd, dan ziet de opdracht en het afgesproken honorarium enkel en alleen toe op een procedure bij de rechtbank in eerste aanleg. 3. Wijziging en opzegging van de opdracht/overeenkomst 3.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is de opdracht te wijzigen of aan te vullen zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen CEP Juristen zal bij de in onderling overleg overeengekomen aanpassing van de overeenkomst aangeven in hoeverre dit een wijziging van het (vaste) honorarium tot gevolg heeft Zonder daarmee in gebreke te komen, kan CEP Juristen een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben voor de (in dat kader) te verrichten werkzaamheden of voor de belangen en/of goede naam reputatie van CEP Juristen In afwijking van lid 2 van dit artikel brengt CEP Juristen geen meerkosten in rekening indien de wijziging en/of aanvulling van de overeenkomst het gevolg is van omstandigheden die aan CEP Juristen kunnen worden toegerekend Bij tussentijdse opzegging van de opdracht is de opdrachtgever aan CEP Juristen een vergoeding verschuldigd gelijk aan het overeengekomen honorarium. De achterliggende gedacht hiervan is dat indien er, al dan niet deels, sprake is van honorarium afhankelijk van te behalen resultaat opdrachtgever niet betaling van dit (deel van het) honorarium kan voorkomen door opzegging voordat het resultaat is bereikt.

3 4. Juridisch Abonnement 4.1. CEP Juristen biedt een Juridisch Abonnement aan. Dit abonnement geeft de afnemer daarvan recht op kortingen op de dienstverlening en andere faciliteiten. In de overeenkomst zoals bedoeld onder artikel 2.1. zal de inhoud van het Juridische Abonnement duidelijk worden omschreven. Deze korting geldt nadrukkelijk niet voor kosten en honoraria die door derden in rekening worden gebracht Een overeenkomst inhoudende een Juridisch Abonnement wordt afgesloten voor een periode van een jaar. Na afloop van deze termijn kan het abonnement telkens tegen de eerste van de maand worden opgezegd De maandelijkse betaling van de termijnen voor het juridisch abonnement dienen door CEP Juristen vóór aanvang van de betreffende termijn te zijn ontvangen van de afnemer Indien gekozen wordt voor betaling van alle betreffende termijnen in één keer, dan dient deze betaling door CEP Juristen vóór aanvang van de eerste termijn te zijn ontvangen van de afnemer. Bij tussentijdse beëindiging van het Juridisch Abonnement vindt er geen teruggave plaats van (een deel van) de resterende termijnen. 4.5 Indien de afnemer van het abonnement in verzuim is met de betaling van de maandelijkse termijnen dan is artikel 8 onverkort van toepassing. 4.6 CEP Juristen behoudt zich het recht voor de inhoud, voorwaarden en prijs van het Juridisch Abonnement te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen voor de betreffende afnemer pas ingaan na afloop van de termijn als bedoeld in artikel 4.2. De afnemer wordt van eventuele wijzigingen van het abonnement schriftelijk op de hoogte gesteld. 4.7 Voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer geldt dat zij pas aanspraak kan maken op de verplichtingen en rechten voortvloeiende uit het Juridisch Abonnement, vanaf de datum van het ingaan van het Juridisch Abonnement. Kortingen en andere voordelen zijn derhalve niet van toepassing op door opdrachtgever voor datum van het ingaan van het Juridisch Abonnement verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten. 5. Identificatieplicht 5.1. CEP Juristen moet voldoen aan hetgeen de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) voorschrijft. Dit houdt in dat identificatie van onze opdrachtgevers voor aanvang van de dienstverlening eenmalig dient plaats te vinden Opdrachtgever, zijnde een natuurlijk persoon, verplicht zich aan CEP Juristen op eerste verzoek een kopie van zijn paspoort of ander geldig legitimatiebewijs te verstrekken. Voormelde kopie zal in het dossier van opdrachtgever bewaard worden Opdrachtgever, zijnde een rechtspersoon, verplicht zich aan CEP Juristen op eerste verzoek een kopie van een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel te verstrekken. Voormelde kopie zal in het dossier van opdrachtgever bewaard worden. 6. Intellectuele eigendom 6.1. Het is opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CEP Juristen niet toegestaan om door CEP Juristen geproduceerde producten, waaronder begrepen processtukken, rapporten, werkwijzen, adviezen, ontwerpen, (model)contracten, systeemontwerpen en andere geestesproducten al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren, te exploiteren of ter kennis te brengen aan derden. Dit verbod geldt niet voor het eigen gebruik van opdrachtgever van de stukken voor zijn eigen onderneming of voor privé gebruik CEP Juristen behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

4 7. Honorarium en kosten 7.1. Voor de uitvoering van een opdracht is opdrachtgever aan CEP Juristen een honorarium verschuldigd, vermeerderd met 21% BTW. Indien een honorarium is overeengekomen zonder vermelding van dit btwpercentage, dan wordt geacht te zijn bedoeld dat het honorarium nog wordt vermeerderd met 21% BTW. Dit ongeacht de wijze waarop dit honorarium is of wordt vastgesteld, 7.2. Alle verschotten komen voor rekening van opdrachtgever, ongeacht het overeengekomen honorarium. Onder verschotten wordt verstaan kosten die aan derden dienen te worden betaald, zoals vastrecht (griffierecht), deurwaarderskosten, advocaatkosten en kosten van deskundigen. Deze verschotten dienen vooraf door opdrachtgever te worden voldaan Tenzij anders overeengekomen, wordt het aan CEP Juristen toekomende honorarium berekend op basis van de ten kantore vastgestelde uurtarieven. CEP Juristen is gerechtigd voornoemde uurtarieven jaarlijks op 1 januari te wijzigen Ten aanzien van het honorarium kan CEP Juristen een voorschot in rekening brengen. Dit voorschot zal bij de eindfactuur worden verrekend. Het voorschot bedraagt in ieder geval niet meer dan 50% van de te verwachten totale declaratie Verrichte werkzaamheden kunnen, indien de uitvoering van de opdracht zich uitstrekt over een langere periode, maandelijks worden gefactureerd CEP Juristen heeft de bevoegdheid tot verrekening conform artikel 6:127 e.v. BW. De opdrachtgever heeft nimmer de bevoegdheid tot verrekening. 7.7 Opdrachtgever is het honorarium direct en geheel verschuldigd nadat een vonnis is gewezen of een schikking tot stand is gekomen. Werkzaamheden en kosten die na het vonnis of na de schikking (moeten) worden verricht en/of gemaakt ter effectuering van het vonnis of de schikking, vallen niet binnen de overeengekomen werkzaamheden en kosten. Deze werkzaamheden en kosten worden apart in rekening gebracht. Het uitblijven van de betaling door een derde is hierbij niet van belang Indien de opdracht een incasso-opdracht betreft is CEP Juristen te allen tijde gerechtigd deze opdracht aan opdrachtgever terug te geven en/of de opdracht op te zeggen, zonder opgaaf van redenen. 7.9 Indien CEP Juristen met Opdrachtgever overeengekomen is om diensten te verrichten op no cure no pay basis, dan is opdrachtgever, in het geval de zaak vóór afronding zijdens opdrachtgever op enige wijze geheel of ten dele wordt gestaakt, het honorarium zoals vermeld in 7.3 verschuldigd. 8. Betaling 8.1. Betaling van de factuur dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Het betreffende bedrag dient overgemaakt te worden op het op de factuur aangegeven bankrekeningnummer en in de valuta zoals is aangegeven op de factuur In het geval opdrachtgever de opdracht opzegt is opdrachtgever gehouden de kosten te vergoeden met betrekking tot de reeds door CEP Juristen aan de opdracht verrichte tijd tegen het alsdan geldende en overeengekomen uurtarief. In geval een honorarium (deels) afhankelijk is van het bereiken van een te behalen resultaat, dan is opdrachtgever het gehele overeengekomen honorarium verschuldigd In geval van niet of niet volledige betaling, is opdrachtgever na het verstrijken van de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn van rechtswege in verzuim en heeft CEP Juristen, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot de datum van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten die CEP Juristen heeft Indien opdrachtgever in verzuim is met de betaling van de factuur, heeft CEP Juristen het recht om haar werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever op te schorten. De betrokken jurist is slechts dan bevoegd

5 gebruik te maken van dit opschortingsrecht, nadat opdrachtgever daarvan van tevoren schriftelijk op de hoogte is gesteld en nog een korte termijn is geboden om alsnog aan de betalingsverplichtingen te voldoen. CEP Juristen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, die opdrachtgever lijdt, welke ontstaat als gevolg van een opschorting van de werkzaamheden zoals hier bedoeld CEP Juristen is pas verplicht de overeenkomst uit te voeren, na ontvangst door CEP Juristen van de door opdrachtgever ondertekende offerte en na ontvangst van het voorschotbedrag Indien opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van één of meerdere verplichtingen jegens CEP Juristen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening - in en buiten rechte - voor rekening van opdrachtgever, waarbij de buitengerechtelijke kosten 15% van het factuurbedrag bedragen met een minimum van 250,- exclusief btw. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot opschorting en/of verrekening van zijn verplichtingen jegens CEP Juristen In geval van liquidatie, faillissement, ontbinding, feitelijke bedrijfsbeëindiging of surseance van betaling van opdrachtgever zijn de vorderingen van CEP juristen onmiddellijk opeisbaar In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag, ongeacht de tenaamstelling van de factuur. 9. Reclamatie 9.1. Reclamaties over een factuur dienen, op straffe van verval, schriftelijk en binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden Reclamaties over de verrichte werkzaamheden met betrekking tot de opdracht dienen, op straffe van verval, schriftelijk en binnen 30 dagen na ontdekking van het gebrek dan wel uiterlijk 30 dagen na beëindiging van de desbetreffende overeenkomst te geschieden Een reclamatie schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal CEP Juristen slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel Overmacht Indien CEP Juristen zijn verplichtingen uit de overeenkomst, niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van, omstandigheden die buiten de macht van CEP Juristen liggen en die redelijkerwijs niet aan haar kunnen worden toegerekend, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat CEP Juristen alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, extreme weersomstandigheden, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, in- en uitvoerbeperkingen of -verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale (overheids-) instanties en storingen op internetcomputers en servers en/of telefoonverbindingen die communicatie via internet stagneren, etc Voor zoveel CEP Juristen ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen, is CEP Juristen gerechtigd om het reeds nagekomen gedeelte separaat te factureren. 11. Aansprakelijkheid De aansprakelijkheid van CEP Juristen is beperkt tot het bedrag dat in het kader van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval wordt uitbetaald.

6 11.2. CEP Juristen is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat zij is uitgegaan van, door of vanwege opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens (vergelijk artikel 2.3) CEP Juristen is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de werkzaamheden van door opdrachtgever op advies van CEP Juristen ingeschakelde derden (vergelijk artikel 2.5) CEP Juristen is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van opdrachtgever, gederfde winst, gemiste besparingen en gevolgschade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door de uitvoering van de werkzaamheden door CEP Juristen CEP Juristen heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken dan wel te beperken Opdrachtgever vrijwaart CEP Juristen tegen en stelt CEP Juristen schadeloos voor alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen en alle daarmee verband houdende financiële gevolgen De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van CEP Juristen Rechtspraktijk Van den Eijnden en Polders Rechtspraktijk kunnen en zullen over en weer niet aansprakelijk gesteld worden voor aansprakelijkheid van de ander. 12. Klachten en geschillenregeling CEP Juristen is bevoegd om de overeenkomst van opdracht met opdrachtgever per direct op te zeggen indien naar haar oordeel sprake is van een verstoring van de vertrouwensrelatie, zonder jegens opdrachtgever gehouden te zijn tot schadevergoeding Opdrachtgever dient zijn klacht zo spoedig mogelijk aan CEP Juristen voor te leggen na het moment waarop hij kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot zijn klacht aanleiding heeft gegeven CEP Juristen zal na ontvangst van de klacht een oplossing schriftelijk aan de betreffende opdrachtgever uiteenzetten. CEP Juristen zal zich uiteraard altijd in redelijke mate inspannen enige klacht van een opdrachtgever naar tevredenheid van diegene in der minne op te lossen In geval van een onoverkomelijk verschil van inzicht van de opdrachtgever enerzijds en CEP Juristen anderzijds zal de kwestie in een voorkomend geval door de Rechtbank Amsterdam in een civiele procedure worden afgewikkeld. 14. Slotbepalingen Deze algemene voorwaarden blijven van kracht indien CEP Juristen van naam, rechtsvorm, eigenaar of samenstelling verandert CEP Juristen is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. De voormelde wijzigingen hebben geen invloed op de tijdens de inwerkingtreding lopende overeenkomsten, tenzij partijen anders overeenkomen Op elke overeenkomst tussen opdrachtgever en CEP Juristen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een overeenkomst geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien bij de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats en/of zetel heeft.

7 14.4. Elk geschil tussen opdrachtgever en CEP Juristen, dat mocht ontstaan naar aanleiding van of samenhangen met de uitvoering van een overeenkomst tussen partijen wordt voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, maar niet eerder dan na het volgen van de in artikel 12 vermelde klachtenregeling Deze algemene voorwaarden treden in werking per 19 maart 2014.

Algemene voorwaarden Bridge Consulting Group. 1. Algemeen

Algemene voorwaarden Bridge Consulting Group. 1. Algemeen Algemene voorwaarden Bridge Consulting Group 1. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft. 1.2 Opdrachtnemer: Bridge Consulting Group B.V.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.nl Artikel 1 DEFINITIES 1. Algemene voorwaarden: de onderhavige bepalingen. 2. Recht Wel: de eenmanszaak Recht Wel Juristen en

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN JURICOACH

ALGEMENE VOORWAARDEN JURICOACH ALGEMENE VOORWAARDEN JURICOACH Artikel 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: de partij (natuurlijke- of rechtspersoon) die Opdracht geeft aan Opdrachtnemer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR CONSULTANCY. Van: Ortec Finance B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR CONSULTANCY. Van: Ortec Finance B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR CONSULTANCY Van: Ortec Finance B.V. Ingeschreven bij de kamer van koophandel in Rotterdam onder nummer: 24421148 Versie: 2010-1 Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Creatieve Boekhouding BV

Algemene voorwaarden Creatieve Boekhouding BV DEEL I: Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Creatieve Boekhouding BV Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon

Nadere informatie

ONLINY Algemene Voorwaarden

ONLINY Algemene Voorwaarden ONLINY Algemene Voorwaarden 1 Algemene voorwaarden Onliny 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden (hierna voorwaarden) wordt verstaan onder: a) Onliny: bedrijf, gevestigd aan de Marcantilaan 7,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Kleuradvies Zwolle ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 ALGEMEEN

Algemene Voorwaarden Kleuradvies Zwolle ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 ALGEMEEN ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 ALGEMEEN 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten gesloten tussen Kleuradvies Zwolle (hierna: de dienstverlener

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN van NAJAP BV (Human Resource Management & Arbo-advies)

ALGEMENE VOORWAARDEN van NAJAP BV (Human Resource Management & Arbo-advies) Prijssestraat 1 B 4101 CM Culemborg ALGEMENE VOORWAARDEN van NAJAP BV (Human Resource Management & Arbo-advies) Artikel 1: Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN High Result Marketing BVBA Ondernemingsnummer 0838.899.154 BTW-identificatie nummer: BE8038.899.154

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN High Result Marketing BVBA Ondernemingsnummer 0838.899.154 BTW-identificatie nummer: BE8038.899.154 ALGEMENE VOORWAARDEN VAN High Result Marketing BVBA Ondernemingsnummer 0838.899.154 BTW-identificatie nummer: BE8038.899.154 Artikel 1. Definities en begrippen 1. In deze algemene voorwaarden - hierna

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Timm-consultancy

Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Timm-consultancy Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Timm-consultancy Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Intersym Human Resource Management

Algemene voorwaarden Intersym Human Resource Management Algemene voorwaarden Intersym Human Resource Management Algemene voorwaarden van Intersym Human Resource Management BV - hierna: IHRM - als gedeponeerd onder nummer 14080115 bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden D&D Boekhouding en Consultancy V.O.F.

Algemene Voorwaarden D&D Boekhouding en Consultancy V.O.F. Algemene Voorwaarden D&D Boekhouding en Consultancy V.O.F. A. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtnemer: D&D Boekhouding en Consultancy V.O.F. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1. Algemeen. In deze algemene voorwaarden worden onderscheiden en verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1. Algemeen. In deze algemene voorwaarden worden onderscheiden en verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Algemeen. In deze algemene voorwaarden worden onderscheiden en verstaan onder: A. Opdrachtnemer: Baanconsult zijnde gevestigd en kantoor houdende te Eindhoven, ingeschreven

Nadere informatie

Artikel 1. Algemeen. Artikel 3 Contractsduur; uitvoeringstermijnen, risicoovergang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

Artikel 1. Algemeen. Artikel 3 Contractsduur; uitvoeringstermijnen, risicoovergang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging VE Vastgoed Artikel 1. Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen VE Projects, hierna te noemen: Opdrachtnemer, en een Opdrachtgever

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Emergion BV, gevestigd en kantoorhoudende te (3051 NB) Rotterdam, Elektroweg 11F

ALGEMENE VOORWAARDEN. Emergion BV, gevestigd en kantoorhoudende te (3051 NB) Rotterdam, Elektroweg 11F ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: Emergion BV, gevestigd en kantoorhoudende te (3051 NB) Rotterdam, Elektroweg 11F Hierna te noemen: Gebruiker Artikel 1 Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Lex & Leads B.V. Lex & Leads B.V. Energiestraat 5b 1411 AN NAARDEN KvK nummer: 34320641 hierna te noemen: Gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene

Nadere informatie

Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden Administratiekantoor Roke aan klant. Artikel 1 Algemeen Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden Administratiekantoor Roke aan klant. Artikel 1 Algemeen Artikel 2 Offertes en aanbiedingen Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden Administratiekantoor Roke aan klant. Artikel 1 Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Administratiekantoor

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden voor Belastingbuddy Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Appendix I DATUM

ALGEMENE VOORWAARDEN. Appendix I DATUM ALGEMENE VOORWAARDEN Appendix I DATUM 12 november 2013 ALGEMENE VOORWAARDEN PIP ADVICE PIP Advice Vof Hengelosestraat 583 Kamer B-03 7521 AG Enschede Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Enschede,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Result Financiële Dienstverlening B.V.

Algemene Voorwaarden Result Financiële Dienstverlening B.V. Algemene Voorwaarden Result Financiële Dienstverlening B.V. Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Algemene voorwaarden gedeponeerd bij de KvK te Arnhem, nummer: 561.76.031. In deze algemene voorwaarden worden onderscheiden en verstaan onder:

Algemene voorwaarden gedeponeerd bij de KvK te Arnhem, nummer: 561.76.031. In deze algemene voorwaarden worden onderscheiden en verstaan onder: Meervaardig Nieuwe Kazernelaan 2 D5 6711 JC Ede Algemene voorwaarden gedeponeerd bij de KvK te Arnhem, nummer: 561.76.031. Algemene voorwaarden Meervaardig Artikelen van algemene aard en betekenis. Artikel

Nadere informatie

2. De toepasselijkheid van eventuele door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. De toepasselijkheid van eventuele door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Artikel 1: Algemeen 1. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten, waaronder ook de Service Level Agreements, die door CODE14 VOF (hierna CODE14 ) en opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Verzuim & Zo BV Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Offertes en/of aanbiedingen

Algemene Voorwaarden Verzuim & Zo BV Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Offertes en/of aanbiedingen Algemene Voorwaarden Verzuim & Zo BV Algemene Voorwaarden Verzuim & Zo BV, gevestigd aan Beilerstraat 24, 9401 PL te Assen, ingeschreven bij de KvK te Meppel onder nummer 01128727 Artikel 1. Definities

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Marvelous IT Solutions

Algemene voorwaarden Marvelous IT Solutions Algemene voorwaarden Marvelous IT Solutions Tot stand gekomen op 10 november 2014. Algemene Voorwaarden Marvelous IT Solutions, gevestigd aan Sluisstraat 103, 5462CA, te Veghel, ingeschreven bij de KvK

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SLIMMENS CONSULTANCY BV Opgemaakt te Gorinchem op 14 februari 2009.

ALGEMENE VOORWAARDEN SLIMMENS CONSULTANCY BV Opgemaakt te Gorinchem op 14 februari 2009. ALGEMENE VOORWAARDEN SLIMMENS CONSULTANCY BV Opgemaakt te Gorinchem op 14 februari 2009. In deze voorwaarden wordt onder Slimmens Consultancy verstaan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Algemene voorwaarden WE-R Agency

Algemene voorwaarden WE-R Agency cursussen. artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen WE-R Agency, en een Cursist waarop WE-R Agency deze voorwaarden van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN YOUNG FACILITY B.V. 2012

ALGEMENE VOORWAARDEN YOUNG FACILITY B.V. 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN YOUNG FACILITY B.V. 2012 Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Gebruiker: School Facility B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor dienstverlening aan particulieren

Algemene Voorwaarden voor dienstverlening aan particulieren Algemene Voorwaarden voor dienstverlening aan particulieren Van: Levenshouding/ Natuurlijke geboorte Praktijkadres: Akkerwinde 54 2906XC Capelle aan den IJssel hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F.

Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F. Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F. Artikel 1: Partijen 1. Gebruiker: de vennootschap onder firma Emiel Al V.O.F., gevestigd te (4132 AT) Vianen aan het adres Voorstraat 100, ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie