Algemene voorwaarden CEP Juristen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden CEP Juristen"

Transcriptie

1 Algemene voorwaarden CEP Juristen 1. Algemeen 1.1. CEP Juristen is een kostenmaatschap bestaande uit: - Rechtspraktijk Van den Eijnden, gevestigd aan het Timorplein 42, 1094 CC te Amsterdam en ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer en - Polders Rechtspraktijk, gevestigd aan de Goeman Borgesiuslaan 77, 3515 ET te Utrecht en ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer Onder opdrachtgever wordt verstaan elke natuurlijke persoon en rechtspersoon aan wie CEP Juristen een opdrachtbevestiging heeft toegezonden zoals bedoeld in artikel Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle overeenkomsten tussen CEP Juristen en de opdrachtgever, alsmede op de hieruit voortvloeiende overeenkomsten en verdere (rechts-) handelingen van CEP Juristen met, voor of jegens de opdrachtgever. Indien de algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, blijven zij van toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen partijen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen en gelden alleen voor de overeenkomst waarbij deze afwijkingen zijn gemaakt. In geval van strijdigheid tussen een artikel/bepaling uit de overeenkomst en een artikel/bepaling uit deze algemene voorwaarden, gaat het artikel/de bepaling uit de overeenkomst voor De algemene voorwaarden worden bedongen ten behoeve van een ieder die al dan niet in dienstverband bij de uitvoering van enige overeenkomst wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn Eventueel door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden worden door CEP Juristen uitdrukkelijk op voorhand niet van toepassing verklaard, tenzij partijen in de overeenkomst anders zijn overeengekomen. Deze voorwaarden treden daarvoor in de plaats Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de ontbindende voorwaarde dat opdrachtgever onvoldoende kredietwaardig blijkt te zijn voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst. In dit verband is CEP Juristen gerechtigd bij of na het sluiten van de overeenkomst zekerheid van opdrachtgever te vorderen voor de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst. Opdrachtgever is bij voormelde vordering niet gerechtigd tot opschorting van de opdracht Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of (door rechterlijke tussenkomst) vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. CEP Juristen en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht worden genomen De overeenkomst bevat alle afspraken welke tussen CEP Juristen en opdrachtgever zijn overeengekomen. Alle voorafgaande afspraken zijn vervallen zodra een recentere overeenkomst wordt getekend Een samengestelde opgave van het honorarium verplicht CEP Juristen niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van het opgegeven honorarium. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten Alle honoraria in aanbiedingen, offertes en overeenkomsten zijn exclusief onkosten, daaronder begrepen reis-, verblijf-, verzend- en administratiekosten, exclusief declaraties en exclusief facturen van door CEP Juristen

2 ingeschakelde derden en exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 2. Opdrachten/overeenkomsten 2.1. Alle opdrachten van opdrachtgevers, inclusief Juridische Abonnementen, worden geacht te zijn neergelegd in een overeenkomst van opdracht met CEP Juristen dan wel in een andere schriftelijke overeenkomst. Een overeenkomst met CEP Juristen komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat de door opdrachtgever voor akkoord ondertekende overeenkomst door CEP Juristen retour is ontvangen en door (een jurist van) CEP Juristen is ondertekend CEP Juristen zal zich inspannen de overeenkomst met de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid uit te voeren. CEP Juristen staat evenwel niet in voor het bereiken van het door opdrachtgever beoogde resultaat. CEP Juristen neemt een inspanningsverplichting op zich en kan en mag niet een zeker resultaat garanderen aan opdrachtgever Opdrachtgever is gehouden alle feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst, alsmede alle door CEP Juristen verlangde gegevens en informatie, te verstrekken. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan CEP Juristen verstrekte gegevens en informatie. Opdrachtgever is gehouden adres- en telefoonwijzigingen onmiddellijk en schriftelijk door te geven aan CEP Juristen Derden kunnen aan de overeenkomst, de verrichte werkzaamheden of de resultaten daarvan geen rechten ontlenen. Uitsluitend CEP Juristen geldt tegenover opdrachtgever als opdrachtnemer. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek blijven buiten toepassing CEP Juristen zal eerst na mondeling of schriftelijk overleg met opdrachtgever derden inschakelen, zoals een deurwaarder, advocaat of deskundige. CEP Juristen zal bij het inschakelen van derden de nodige zorgvuldigheid betrachten, doch kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van het handelen van voornoemde derde(n) Mocht in verband met de uitvoering van een opdracht een gerechtelijke procedure worden gevoerd, dan ziet de opdracht en het afgesproken honorarium enkel en alleen toe op een procedure bij de rechtbank in eerste aanleg. 3. Wijziging en opzegging van de opdracht/overeenkomst 3.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is de opdracht te wijzigen of aan te vullen zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen CEP Juristen zal bij de in onderling overleg overeengekomen aanpassing van de overeenkomst aangeven in hoeverre dit een wijziging van het (vaste) honorarium tot gevolg heeft Zonder daarmee in gebreke te komen, kan CEP Juristen een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben voor de (in dat kader) te verrichten werkzaamheden of voor de belangen en/of goede naam reputatie van CEP Juristen In afwijking van lid 2 van dit artikel brengt CEP Juristen geen meerkosten in rekening indien de wijziging en/of aanvulling van de overeenkomst het gevolg is van omstandigheden die aan CEP Juristen kunnen worden toegerekend Bij tussentijdse opzegging van de opdracht is de opdrachtgever aan CEP Juristen een vergoeding verschuldigd gelijk aan het overeengekomen honorarium. De achterliggende gedacht hiervan is dat indien er, al dan niet deels, sprake is van honorarium afhankelijk van te behalen resultaat opdrachtgever niet betaling van dit (deel van het) honorarium kan voorkomen door opzegging voordat het resultaat is bereikt.

3 4. Juridisch Abonnement 4.1. CEP Juristen biedt een Juridisch Abonnement aan. Dit abonnement geeft de afnemer daarvan recht op kortingen op de dienstverlening en andere faciliteiten. In de overeenkomst zoals bedoeld onder artikel 2.1. zal de inhoud van het Juridische Abonnement duidelijk worden omschreven. Deze korting geldt nadrukkelijk niet voor kosten en honoraria die door derden in rekening worden gebracht Een overeenkomst inhoudende een Juridisch Abonnement wordt afgesloten voor een periode van een jaar. Na afloop van deze termijn kan het abonnement telkens tegen de eerste van de maand worden opgezegd De maandelijkse betaling van de termijnen voor het juridisch abonnement dienen door CEP Juristen vóór aanvang van de betreffende termijn te zijn ontvangen van de afnemer Indien gekozen wordt voor betaling van alle betreffende termijnen in één keer, dan dient deze betaling door CEP Juristen vóór aanvang van de eerste termijn te zijn ontvangen van de afnemer. Bij tussentijdse beëindiging van het Juridisch Abonnement vindt er geen teruggave plaats van (een deel van) de resterende termijnen. 4.5 Indien de afnemer van het abonnement in verzuim is met de betaling van de maandelijkse termijnen dan is artikel 8 onverkort van toepassing. 4.6 CEP Juristen behoudt zich het recht voor de inhoud, voorwaarden en prijs van het Juridisch Abonnement te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen voor de betreffende afnemer pas ingaan na afloop van de termijn als bedoeld in artikel 4.2. De afnemer wordt van eventuele wijzigingen van het abonnement schriftelijk op de hoogte gesteld. 4.7 Voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer geldt dat zij pas aanspraak kan maken op de verplichtingen en rechten voortvloeiende uit het Juridisch Abonnement, vanaf de datum van het ingaan van het Juridisch Abonnement. Kortingen en andere voordelen zijn derhalve niet van toepassing op door opdrachtgever voor datum van het ingaan van het Juridisch Abonnement verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten. 5. Identificatieplicht 5.1. CEP Juristen moet voldoen aan hetgeen de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) voorschrijft. Dit houdt in dat identificatie van onze opdrachtgevers voor aanvang van de dienstverlening eenmalig dient plaats te vinden Opdrachtgever, zijnde een natuurlijk persoon, verplicht zich aan CEP Juristen op eerste verzoek een kopie van zijn paspoort of ander geldig legitimatiebewijs te verstrekken. Voormelde kopie zal in het dossier van opdrachtgever bewaard worden Opdrachtgever, zijnde een rechtspersoon, verplicht zich aan CEP Juristen op eerste verzoek een kopie van een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel te verstrekken. Voormelde kopie zal in het dossier van opdrachtgever bewaard worden. 6. Intellectuele eigendom 6.1. Het is opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CEP Juristen niet toegestaan om door CEP Juristen geproduceerde producten, waaronder begrepen processtukken, rapporten, werkwijzen, adviezen, ontwerpen, (model)contracten, systeemontwerpen en andere geestesproducten al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren, te exploiteren of ter kennis te brengen aan derden. Dit verbod geldt niet voor het eigen gebruik van opdrachtgever van de stukken voor zijn eigen onderneming of voor privé gebruik CEP Juristen behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

4 7. Honorarium en kosten 7.1. Voor de uitvoering van een opdracht is opdrachtgever aan CEP Juristen een honorarium verschuldigd, vermeerderd met 21% BTW. Indien een honorarium is overeengekomen zonder vermelding van dit btwpercentage, dan wordt geacht te zijn bedoeld dat het honorarium nog wordt vermeerderd met 21% BTW. Dit ongeacht de wijze waarop dit honorarium is of wordt vastgesteld, 7.2. Alle verschotten komen voor rekening van opdrachtgever, ongeacht het overeengekomen honorarium. Onder verschotten wordt verstaan kosten die aan derden dienen te worden betaald, zoals vastrecht (griffierecht), deurwaarderskosten, advocaatkosten en kosten van deskundigen. Deze verschotten dienen vooraf door opdrachtgever te worden voldaan Tenzij anders overeengekomen, wordt het aan CEP Juristen toekomende honorarium berekend op basis van de ten kantore vastgestelde uurtarieven. CEP Juristen is gerechtigd voornoemde uurtarieven jaarlijks op 1 januari te wijzigen Ten aanzien van het honorarium kan CEP Juristen een voorschot in rekening brengen. Dit voorschot zal bij de eindfactuur worden verrekend. Het voorschot bedraagt in ieder geval niet meer dan 50% van de te verwachten totale declaratie Verrichte werkzaamheden kunnen, indien de uitvoering van de opdracht zich uitstrekt over een langere periode, maandelijks worden gefactureerd CEP Juristen heeft de bevoegdheid tot verrekening conform artikel 6:127 e.v. BW. De opdrachtgever heeft nimmer de bevoegdheid tot verrekening. 7.7 Opdrachtgever is het honorarium direct en geheel verschuldigd nadat een vonnis is gewezen of een schikking tot stand is gekomen. Werkzaamheden en kosten die na het vonnis of na de schikking (moeten) worden verricht en/of gemaakt ter effectuering van het vonnis of de schikking, vallen niet binnen de overeengekomen werkzaamheden en kosten. Deze werkzaamheden en kosten worden apart in rekening gebracht. Het uitblijven van de betaling door een derde is hierbij niet van belang Indien de opdracht een incasso-opdracht betreft is CEP Juristen te allen tijde gerechtigd deze opdracht aan opdrachtgever terug te geven en/of de opdracht op te zeggen, zonder opgaaf van redenen. 7.9 Indien CEP Juristen met Opdrachtgever overeengekomen is om diensten te verrichten op no cure no pay basis, dan is opdrachtgever, in het geval de zaak vóór afronding zijdens opdrachtgever op enige wijze geheel of ten dele wordt gestaakt, het honorarium zoals vermeld in 7.3 verschuldigd. 8. Betaling 8.1. Betaling van de factuur dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Het betreffende bedrag dient overgemaakt te worden op het op de factuur aangegeven bankrekeningnummer en in de valuta zoals is aangegeven op de factuur In het geval opdrachtgever de opdracht opzegt is opdrachtgever gehouden de kosten te vergoeden met betrekking tot de reeds door CEP Juristen aan de opdracht verrichte tijd tegen het alsdan geldende en overeengekomen uurtarief. In geval een honorarium (deels) afhankelijk is van het bereiken van een te behalen resultaat, dan is opdrachtgever het gehele overeengekomen honorarium verschuldigd In geval van niet of niet volledige betaling, is opdrachtgever na het verstrijken van de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn van rechtswege in verzuim en heeft CEP Juristen, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot de datum van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten die CEP Juristen heeft Indien opdrachtgever in verzuim is met de betaling van de factuur, heeft CEP Juristen het recht om haar werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever op te schorten. De betrokken jurist is slechts dan bevoegd

5 gebruik te maken van dit opschortingsrecht, nadat opdrachtgever daarvan van tevoren schriftelijk op de hoogte is gesteld en nog een korte termijn is geboden om alsnog aan de betalingsverplichtingen te voldoen. CEP Juristen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, die opdrachtgever lijdt, welke ontstaat als gevolg van een opschorting van de werkzaamheden zoals hier bedoeld CEP Juristen is pas verplicht de overeenkomst uit te voeren, na ontvangst door CEP Juristen van de door opdrachtgever ondertekende offerte en na ontvangst van het voorschotbedrag Indien opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van één of meerdere verplichtingen jegens CEP Juristen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening - in en buiten rechte - voor rekening van opdrachtgever, waarbij de buitengerechtelijke kosten 15% van het factuurbedrag bedragen met een minimum van 250,- exclusief btw. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot opschorting en/of verrekening van zijn verplichtingen jegens CEP Juristen In geval van liquidatie, faillissement, ontbinding, feitelijke bedrijfsbeëindiging of surseance van betaling van opdrachtgever zijn de vorderingen van CEP juristen onmiddellijk opeisbaar In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag, ongeacht de tenaamstelling van de factuur. 9. Reclamatie 9.1. Reclamaties over een factuur dienen, op straffe van verval, schriftelijk en binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden Reclamaties over de verrichte werkzaamheden met betrekking tot de opdracht dienen, op straffe van verval, schriftelijk en binnen 30 dagen na ontdekking van het gebrek dan wel uiterlijk 30 dagen na beëindiging van de desbetreffende overeenkomst te geschieden Een reclamatie schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal CEP Juristen slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel Overmacht Indien CEP Juristen zijn verplichtingen uit de overeenkomst, niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van, omstandigheden die buiten de macht van CEP Juristen liggen en die redelijkerwijs niet aan haar kunnen worden toegerekend, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat CEP Juristen alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, extreme weersomstandigheden, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, in- en uitvoerbeperkingen of -verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale (overheids-) instanties en storingen op internetcomputers en servers en/of telefoonverbindingen die communicatie via internet stagneren, etc Voor zoveel CEP Juristen ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen, is CEP Juristen gerechtigd om het reeds nagekomen gedeelte separaat te factureren. 11. Aansprakelijkheid De aansprakelijkheid van CEP Juristen is beperkt tot het bedrag dat in het kader van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval wordt uitbetaald.

6 11.2. CEP Juristen is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat zij is uitgegaan van, door of vanwege opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens (vergelijk artikel 2.3) CEP Juristen is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de werkzaamheden van door opdrachtgever op advies van CEP Juristen ingeschakelde derden (vergelijk artikel 2.5) CEP Juristen is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van opdrachtgever, gederfde winst, gemiste besparingen en gevolgschade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door de uitvoering van de werkzaamheden door CEP Juristen CEP Juristen heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken dan wel te beperken Opdrachtgever vrijwaart CEP Juristen tegen en stelt CEP Juristen schadeloos voor alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen en alle daarmee verband houdende financiële gevolgen De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van CEP Juristen Rechtspraktijk Van den Eijnden en Polders Rechtspraktijk kunnen en zullen over en weer niet aansprakelijk gesteld worden voor aansprakelijkheid van de ander. 12. Klachten en geschillenregeling CEP Juristen is bevoegd om de overeenkomst van opdracht met opdrachtgever per direct op te zeggen indien naar haar oordeel sprake is van een verstoring van de vertrouwensrelatie, zonder jegens opdrachtgever gehouden te zijn tot schadevergoeding Opdrachtgever dient zijn klacht zo spoedig mogelijk aan CEP Juristen voor te leggen na het moment waarop hij kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot zijn klacht aanleiding heeft gegeven CEP Juristen zal na ontvangst van de klacht een oplossing schriftelijk aan de betreffende opdrachtgever uiteenzetten. CEP Juristen zal zich uiteraard altijd in redelijke mate inspannen enige klacht van een opdrachtgever naar tevredenheid van diegene in der minne op te lossen In geval van een onoverkomelijk verschil van inzicht van de opdrachtgever enerzijds en CEP Juristen anderzijds zal de kwestie in een voorkomend geval door de Rechtbank Amsterdam in een civiele procedure worden afgewikkeld. 14. Slotbepalingen Deze algemene voorwaarden blijven van kracht indien CEP Juristen van naam, rechtsvorm, eigenaar of samenstelling verandert CEP Juristen is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. De voormelde wijzigingen hebben geen invloed op de tijdens de inwerkingtreding lopende overeenkomsten, tenzij partijen anders overeenkomen Op elke overeenkomst tussen opdrachtgever en CEP Juristen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een overeenkomst geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien bij de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats en/of zetel heeft.

7 14.4. Elk geschil tussen opdrachtgever en CEP Juristen, dat mocht ontstaan naar aanleiding van of samenhangen met de uitvoering van een overeenkomst tussen partijen wordt voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, maar niet eerder dan na het volgen van de in artikel 12 vermelde klachtenregeling Deze algemene voorwaarden treden in werking per 19 maart 2014.

ALGEMENE VOORWAARDEN CARELS VAN DEN EIJNDEN & POLDERS JURISTEN. Algemene Voorwaarden van Carels Van den Eijnden & Polders Juristen te Amsterdam.

ALGEMENE VOORWAARDEN CARELS VAN DEN EIJNDEN & POLDERS JURISTEN. Algemene Voorwaarden van Carels Van den Eijnden & Polders Juristen te Amsterdam. Algemene Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN CARELS VAN DEN EIJNDEN & POLDERS JURISTEN Algemene Voorwaarden van Carels Van den Eijnden & Polders Juristen te Amsterdam. 1. Algemeen 1.1. Carels Van den Eijnden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSPRAKTIJK CARELS

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSPRAKTIJK CARELS Artikel 1: algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSPRAKTIJK CARELS 1. Rechtspraktijk Carels is de handelsnaam van de door mr. P.C.C. Carels uitgeoefende juridische praktijk. Rechtspraktijk Carels staat ingeschreven

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Groene Hart Juristen

ALGEMENE VOORWAARDEN Groene Hart Juristen Artikel 1. Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden (hierna te noemen: Algemene Voorwaarden ) zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en en, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Qare Nederland B.V.

Algemene Voorwaarden Qare Nederland B.V. Algemene Voorwaarden Qare Nederland B.V. Artikel 1. Algemeen 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Juranet B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Apeldoorn.

Algemene Voorwaarden van Juranet B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Apeldoorn. Algemene Voorwaarden van Juranet B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Apeldoorn. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Hendriks Belastingadviseurs bv

ALGEMENE VOORWAARDEN Hendriks Belastingadviseurs bv ALGEMENE VOORWAARDEN Hendriks Belastingadviseurs bv GEVESTIGD TE RIJSWIJK AAN DE GEESTBRUGWEG 46 VERDER TE NOEMEN: OPDRACHTNEMER INHOUD ARTIKEL 1 ALGEMEEN PAGINA 3 ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID 3 ARTIKEL

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden B.R. Consultancy, gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, 16Hoven Business Park,, 3045PC Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KVK-nummer 61549592. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012

ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012 Artikel 1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden gelden voor iedere

Nadere informatie

Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden.

Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden. Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden. 1. Onderzoek, begeleiding, rapportages en advisering, vinden plaats in opdracht

Nadere informatie

Administratiekantoor Bouw-Mouw

Administratiekantoor Bouw-Mouw ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor Bouw-Mouw Zoomweg 55 8071 EH Nunspeet Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 08147387 Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden gelden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.2. DIGI HR: DIGI HR. 1.3. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities ALGEMENE BETALINGS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN pagina 1/5 Artikel 1. Definities In deze Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: De opdrachtnemer: Affectief Financieel Consult B.V.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V.

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Op alle opdrachten verstrekt aan de CWO Consultancy & Marketing B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Barendrecht aan de Voordijk 490-A onderstaande

Nadere informatie

RISK SOLUTIONS CARIBBEAN BV ENABLING REAL TRUST

RISK SOLUTIONS CARIBBEAN BV ENABLING REAL TRUST Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Offerte Iedere offerte van RISK SOLUTIONS CARIBBEAN BV tot het aangaan van een overeenkomst; Werkzaamheden Alle werkzaamheden, van welke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Hakvoort HR HRM & Organisatieadvies: Verder te noemen Hakvoort HR, is

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Mobiliteitsvisie.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Mobiliteitsvisie. ALGEMENE VOORWAARDEN MOBILITEITSVISIE Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Mobiliteitsvisie. Naast Mobiliteitsvisie kunnen tevens alle personen die op enigerlei wijze aan

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden voor offertes uitgaand van te Amsterdam zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 50244264. Artikel 1. Definities... 1 Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden...

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Wijma Juridisch Advies. 1. Definities

ALGEMENE VOORWAARDEN Wijma Juridisch Advies. 1. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN Wijma Juridisch Advies Definities Dienstverlener: Wijma Juridisch Advies Opdrachtgever: iedere partij (natuurlijke of rechtspersoon) die een overeenkomst met Wijma Juridisch Advies

Nadere informatie

Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer

Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. InnerKom, coaching en training van ondernemers dmv NLP: Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING

ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door AttentMentoren afgesloten overeenkomsten. De toepasselijkheid

Nadere informatie

Algemene voorwaarden KMS Advocaten te Rotterdam. Artikel 1: Definities

Algemene voorwaarden KMS Advocaten te Rotterdam. Artikel 1: Definities Algemene voorwaarden KMS Advocaten te Rotterdam. Artikel 1: Definities 1.1 KMS Advocaten: de oprichter en de medewerkers van het kantoor 1.2 Cliënt: de opdrachtgever van KMS Advocaten 1.3 Honorarium: de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek 1. Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities.

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities. Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities. 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder; gebruiker : Karmerood Coaching, gevestigd te Bussum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Hilversum,onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie Algemene voorwaarden SpaaQ versie 1.0 2016 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening van een beroep

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Orangedotcom B.V.

Algemene voorwaarden Orangedotcom B.V. Algemene voorwaarden Orangedotcom B.V. 1. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtgever; de natuurlijk persoon of rechtspersoon die aan Orangedotcom B.V. (hierna Orangedotcom)

Nadere informatie

Werner Bros. gevestigd en kantoorhoudende te Amersfoort aan De Heuvel 31, ingeschreven bij KvK Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer

Werner Bros. gevestigd en kantoorhoudende te Amersfoort aan De Heuvel 31, ingeschreven bij KvK Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer Algemene Leveringsvoorwaarden van: Werner Bros. gevestigd en kantoorhoudende te Amersfoort aan De Heuvel 31, ingeschreven bij KvK Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 32168497. Artikel 1. Definities 1.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. A. ALGEMEEN In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN. A. ALGEMEEN In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN Van toepassing voor de werkzaamheden van: De Boekhouder Online.nl is een merknaam van Adpar hierna te noemen opdrachtnemer gevestigd te Berkel en Rodenrijs Kvk-nummer: 27237998 A.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Oppia-advies

Algemene Voorwaarden Oppia-advies Algemene Voorwaarden Oppia-advies 17-02-2015 Artikel 1: Algemeen 1.1 Oppia-advies is een naar Nederlands recht opgerichte eenmanszaak die tot doel heeft advies, begeleiding en coaching te bieden binnen

Nadere informatie

opdrachtnemer: Roosen Financieel Advies, Pitrus RR Malden NL, die voor opdrachtgever te allen tijde als contractpartij optreedt.

opdrachtnemer: Roosen Financieel Advies, Pitrus RR Malden NL, die voor opdrachtgever te allen tijde als contractpartij optreedt. Artikel 1 Algemeen 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: opdrachtgever: iedere rechtspersoon of natuurlijk persoon, al dan niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, in

Nadere informatie

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke door opdrachtnemer binnen het kader van zijn beroep worden aangegaan.

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke door opdrachtnemer binnen het kader van zijn beroep worden aangegaan. Algemene voorwaarden MATTHEIJ VANRIET salarisadministratie Gedeponeerd bij Kamer van Koophandel te Sittard 1. Algemene definities Opdrachtnemer: MATTHEIJ VANRIET salarisadministratie, inschrijving KvK;

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN J.A. BELASTINGADVIES & ADMINISTRATIEKANTOOR

ALGEMENE VOORWAARDEN J.A. BELASTINGADVIES & ADMINISTRATIEKANTOOR ALGEMENE VOORWAARDEN J.A. BELASTINGADVIES & ADMINISTRATIEKANTOOR ARTIKEL 1 DEFINITIES In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. J.A. Belastingadvies: eenmanszaak J.A. Belastingadvies & Administratiekantoor,

Nadere informatie

1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken. ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING Visser & Verweij communicatie s Gravenhof 12 7201 DN Zutphen Bezoekadres: Waterstraat 5 7201 HM Zutphen 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden

Nadere informatie

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon dan wel rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden;

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon dan wel rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden; ALGEMENE VOORWAARDEN KH LEGAL ADVICE BV 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: de natuurlijke persoon dan wel rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van toepassing op alle door of vanwege Mr. P.M. Kroes verleende diensten

Algemene voorwaarden van toepassing op alle door of vanwege Mr. P.M. Kroes verleende diensten Algemene voorwaarden van toepassing op alle door of vanwege Mr. P.M. Kroes verleende diensten 1. Toepassing 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen de eenmanszaak

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Voor de dienstverlening door Schagen en Helder Accountants B.V. te Amstelveen. KvK dossiernummer 34289402

Algemene Voorwaarden. Voor de dienstverlening door Schagen en Helder Accountants B.V. te Amstelveen. KvK dossiernummer 34289402 Algemene Voorwaarden Voor de dienstverlening door Schagen en Helder Accountants B.V. te Amstelveen KvK dossiernummer 34289402 Algemene voorwaarden van toepassing op de opdrachten verleend aan Schagen en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Eigen Huis Hypotheekservice B.V.

Algemene voorwaarden Eigen Huis Hypotheekservice B.V. Algemene voorwaarden Eigen Huis Hypotheekservice B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Van toepassing op de opdrachten verleend aan Boutkan Accountancy B.V. te Kwintsheul

Algemene voorwaarden Van toepassing op de opdrachten verleend aan Boutkan Accountancy B.V. te Kwintsheul Algemene voorwaarden Van toepassing op de opdrachten verleend aan Boutkan Accountancy B.V. te Kwintsheul A. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke

Nadere informatie

Artikel 1. Definities De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Artikel 1. Definities De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: (a) Opdrachtnemer: Joosen Re-integratie & Advies

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het leveren van diensten door Marloes van Nies Studiekeuzecoach.KvK 58245243

Algemene Voorwaarden voor het leveren van diensten door Marloes van Nies Studiekeuzecoach.KvK 58245243 Leveringsvoorwaarden Algemene Voorwaarden voor het leveren van diensten door Marloes van Nies Studiekeuzecoach.KvK 58245243 Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: opdrachtnemer:

Nadere informatie

2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven

2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven Leveringsvoorwaarden Van: FMH Onderwijsmanagement gevestigd en kantoorhoudende te 1399 HW Muiderberg aan Schoutenpad 8 hierna te noemen: FMH Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor levering diensten door 3 Ster Advies

Algemene voorwaarden voor levering diensten door 3 Ster Advies Algemene voorwaarden voor levering diensten door Van: gevestigd en kantoorhoudende te 7827 RG, Emmen, Drieteenspecht 4, hierna te noemen: Artikel 1: Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Artikel 4. Voorrijkosten VijftigKLUS rekent geen voorrijkosten, maar heeft als begintijd het moment van vertrek vanaf het vestigingsadres.

Artikel 4. Voorrijkosten VijftigKLUS rekent geen voorrijkosten, maar heeft als begintijd het moment van vertrek vanaf het vestigingsadres. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: VijftigKLUS Klusbedrijf VijftigKLUS 3315 MP Dordrecht KvK: 12345667 opdrachtgever: de wederpartij van VijftigKLUS Artikel 2. Toepasselijkheid

Nadere informatie

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen WD- MEDIA en een opdrachtgever.

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen WD- MEDIA en een opdrachtgever. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN - versie - 01 Oktober 2012 Artikel 1 - Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Uitvoerend bedrijf: WD-MEDIA, hierna te noemen: WD-MEDIA, en gebruiker.

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden BudgetCoach de Eilanden Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden PMG Consultancy B.V.

Algemene Voorwaarden PMG Consultancy B.V. Statutair gevestigd in Elburg, Kamer van Koophandel 5113 3547 Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die de opdrachtgevers van PMG Consultancy B.V., hierna

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Office Support SG Arnhem B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Arnhem, gedeponeerd ter Griffie van de arrondissementsrechtbank

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010

Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010 Artikel 1: Algemeen Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010 1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen PC Berkel en een Opdrachtgever waarop PC

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN voor dienstverlening van P. Jongen belastingadvies gevestigd te Heerlen. 1. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

ALGEMENE VOORWAARDEN voor dienstverlening van P. Jongen belastingadvies gevestigd te Heerlen. 1. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan 1. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtgever: uzelf respectievelijk uw onderneming(en) 1.2 Opdrachtnemer: PJongenbelastingadvies 1.3 Werkzaamheden: alle werkzaamheden

Nadere informatie

A. Algemeen. B. Toepasselijkheid

A. Algemeen. B. Toepasselijkheid Algemene voorwaarden van toepassing op de opdrachten verleend aan accountants en/of belastingadviseurs... gevestigd te..., hierna te noemen opdrachtnemer. A. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN A.F. ADMINISTRATIEKANTOOR

ALGEMENE VOORWAARDEN A.F. ADMINISTRATIEKANTOOR ALGEMENE VOORWAARDEN A.F. ADMINISTRATIEKANTOOR Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: opdrachtgever: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die in het kader van het verrichten

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: - Aalders ICT Services gevestigd en kantoorhoudende te 7948 BT Nijeveen aan de Dorpsstraat 86 hierna te noemen: AIS Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Bounce BV Centra voor Werk & Psyche Berlicumseweg 8 5248 NT Rosmalen ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN BOUNCE BV Artikel 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt volstaan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 2005 1/6

Algemene voorwaarden 2005 1/6 Algemene voorwaarden van toepassing op opdrachten verleend aan Schraven cs Belastingadviseurs B.V., gevestigd te Tilburg, hierna te noemen opdrachtnemer A. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Ex Mach!na Value Engineers B.V.

Algemene Voorwaarden Ex Mach!na Value Engineers B.V. 1 Algemene Voorwaarden Ex Mach!na Value Engineers B.V. Artikel 1 - Definities In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1 Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft 2 Opdrachtnemer: Ex Mach!na

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: TerZake : de gebruiker van de algemene voorwaarden; Opdrachtgever: de wederpartij van TerZake.

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: TerZake : de gebruiker van de algemene voorwaarden; Opdrachtgever: de wederpartij van TerZake. Algemene voorwaarden voor dienstverlening Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: TerZake : de gebruiker van de algemene voorwaarden; Opdrachtgever: de wederpartij van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het leveren van coaching en workshop diensten

Algemene Voorwaarden voor het leveren van coaching en workshop diensten Algemene Voorwaarden voor het leveren van coaching en workshop diensten Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: Nicole Olsthoorn van vrouwennatuur die

Nadere informatie

De opdrachtnemer: mediator en/of coach van Schaeffer Mediation & Coaching (hierna te noemen SMC).

De opdrachtnemer: mediator en/of coach van Schaeffer Mediation & Coaching (hierna te noemen SMC). Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: De opdrachtnemer: mediator en/of coach van Schaeffer Mediation & Coaching (hierna te noemen SMC). De opdrachtgever:

Nadere informatie

Opdrachtgever: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die de overeenkomst met Accion Verzuimregie & HRM aangaat;

Opdrachtgever: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die de overeenkomst met Accion Verzuimregie & HRM aangaat; Algemene voorwaarden Artikel 1. Begripsbepalingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die de overeenkomst met Accion Verzuimregie & HRM aangaat;

Nadere informatie

LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR LEVERING DIENSTEN

LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR LEVERING DIENSTEN LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR LEVERING DIENSTEN VAN: - «Webdesign Yvonne» gevestigd en kantoorhoudende te 1974 XW, IJmuiden in het Snippenbos 43 hierna te noemen: Webdesign Yvonne Artikel 1. Definities 1.

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

ACCOUNTANTS EN ADVISEURS B.V.

ACCOUNTANTS EN ADVISEURS B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN van toepassing op de opdrachten aan: BLÖMER ACCOUNTANTS EN ADVISEURS B.V. gevestigd te Nieuwegein hierna te noemen opdrachtnemer gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en fabrieken

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden ACCOUNTANTS B.V. Rondweg 13 8091 XA Wezep Postbus 29 8090 AA Wezep Algemene voorwaarden T [038] 444 62 44 F [038] 443 25 59 info@krcaccountants.nl www.krcaccountants.nl van toepassing op de opdrachten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Best-app

Algemene voorwaarden van Best-app Algemene voorwaarden van Best-app Artikel 1: definities a. Best-app is een commanditaire vennootschap die onder nummer 61730084 is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Eindhoven.

Nadere informatie

1.2 De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn te allen tijde te raadplegen via de website en aldaar te downloaden.

1.2 De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn te allen tijde te raadplegen via de website  en aldaar te downloaden. Algemene voorwaarden voor de rechtspraktijk van Bewust in Wonen Artikel 1 Algemeen 1.1 Bewust in Wonen B.V. (verder te noemen Bewust in Wonen) is een besloten vennootschap naar Nederlands recht die zich

Nadere informatie

1.2 Opdrachtgever: de persoon, onderneming of instelling die in de overeenkomst als zodanig is genoemd.

1.2 Opdrachtgever: de persoon, onderneming of instelling die in de overeenkomst als zodanig is genoemd. Algemene voorwaarden Bye Bye Burnout (voor het leveren van coaching, training en workshops) Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtnemer: Bye Bye Burnout. 1.2

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie 1 2017 ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

3. De toepasselijkheid van voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3. De toepasselijkheid van voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten. ALGEMENE VOORWAARDEN Algemeen Artikel 1: 1. J&J Law is een samenwerkingsverband/kantoorcombinatie van zelfstandig werkzame advocaten die ieder voor eigen rekening en risico de rechtspraktijk uitoefenen.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Artikel 1 Algemene bepalingen a. Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.: Het Innovatiecentrum b. Gebruiker: Degene met

Nadere informatie

Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden

Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Felixx. Pensioen Consultants B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

A. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

A. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP DE OPDRACHTEN VERLEEND AAN JEPMA BELASTINGADVISEURS GEVESTIGD 9731 DG GRONINGEN, GRONDZIJL 14, HIERNA TE NOEMEN OPDRACHTNEMER A. Algemeen In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN van toepassing op de dienstverlening van ADVIOM (Adviesbureau Omgevingsrecht). A. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtgever: de partij die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

Artikel 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Algemene Voorwaarden Artikel 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, werkzaamheden en opdrachten in de ruimste zin des woords, alsmede op de aldus tot stand gekomen overeenkomsten

Nadere informatie

Coöperatief Advanced Extracorporeal Therapies U.A.

Coöperatief Advanced Extracorporeal Therapies U.A. Coöperatief Advanced Extracorporeal Therapies U.A. Algemene Voorwaarden 21 september 2017 21 september 2017 1 Artikel 1: Definities AET: Coöperatief Advanced Extracorporeal Therapies U.A., Waldeck Pyrmontplein

Nadere informatie

- Betterbasics Organisatieadvies, Project- en Interimmanagement

- Betterbasics Organisatieadvies, Project- en Interimmanagement Algemene Voorwaarden Betterbasics VAN: - Betterbasics Organisatieadvies, Project- en Interimmanagement - gevestigd en kantoorhoudende te Leeuwarden, Bilderdijkstraat 34 - ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INTELLEGO HR AND BUSINESS PROCESS CONSULTING

ALGEMENE VOORWAARDEN INTELLEGO HR AND BUSINESS PROCESS CONSULTING ALGEMENE VOORWAARDEN INTELLEGO HR AND BUSINESS PROCESS CONSULTING Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Intellego

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Thijs Claassen Marialaan CC Reusel ARTIKEL 1: DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN. Thijs Claassen Marialaan CC Reusel ARTIKEL 1: DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Thijs Claassen Marialaan 79 5541 CC Reusel ARTIKEL 1: DEFINITIES 1. Opdrachtnemer: Thijs Claassen Hovenier; gevestigd te Reusel aan de Marialaan 79 (5541 CC) 2. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: gebruiker: Sterke Zet v.o.f. gevestigd en kantoorhoudende op Industrieterrein 40e te Panningen. opdrachtgever: de wederpartij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden geldend voor WatsonParker. Artikel 1. Algemeen. In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene voorwaarden geldend voor WatsonParker. Artikel 1. Algemeen. In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene voorwaarden geldend voor WatsonParker Artikel 1. Algemeen In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft. 2. Opdrachtnemer: WatsonParker B.V. Artikel

Nadere informatie

3.Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3.Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden JJM-webdesign Aardenburg Index: 1 Definities 2 Algemeen 3 Aanbiedingen en offertes 4 Uitvoering van de overeenkomst 5 Wijziging van de overeenkomst 6 Honorarium 7 Betaling 8 Incassokosten

Nadere informatie

Eigen Huis Hypotheekadvies

Eigen Huis Hypotheekadvies Algemene voorwaarden Eigen Huis Hypotheekadvies ARTIKEL 1 - DEFINITIES In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door

Nadere informatie

Jouw administratie, mijn zorg

Jouw administratie, mijn zorg van toepassing op de opdrachten verleend aan Boekhouder Bart gevestigd Balijelaan 54 BIS, 3521 GV te Utrecht, hierna te noemen opdrachtnemer. Artikel 1 ALGEMEEN In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

C. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

C. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene voorwaarden zijn van toepassing op de opdrachten verleend aan 4Society (KvK nummer 08224967), gevestigd te Deventer. A. ALGEMEEN In de algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Dienstverlenings- en Verkoopvoorwaarden.

Dienstverlenings- en Verkoopvoorwaarden. Dienstverlenings- en Verkoopvoorwaarden. Van GW-BHV-INFO gevestigd en kantoorhoudend te Haaksbergen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Enschede onder nummer 08099949 Artikel 1: Toepasselijkheid

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden van frans heijmans te Zandvoort. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden van frans heijmans te Zandvoort. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden van frans heijmans te Zandvoort Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen frans heijmans en een

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Eventief Versie: 12-12-2012. Artikel 1. Werkingssfeer

Algemene Voorwaarden Eventief Versie: 12-12-2012. Artikel 1. Werkingssfeer Algemene Voorwaarden Eventief Versie: 12-12-2012 Artikel 1. Werkingssfeer 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Eventief en een opdrachtgever

Nadere informatie

INTERIMGEZOCHT.NL Algemene bemiddelingsvoorwaarden

INTERIMGEZOCHT.NL Algemene bemiddelingsvoorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN Voor bemiddeling tussen Opdrachtgevers en Oprachtnemers (Interim-managers of Interim-professionals) Interimgezocht.nl Livius 26 3962 KD Wijk bij Duurstede Telefoon : 06-267 48 068

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar

Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar Deze voorwaarden zijn uitdrukkelijk van toepassing op alle diensten en werkzaamheden van Rocks recherchediensten, hierna te noemen : het recherchebureau.

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven. Deventer, telefoon: 06 450 909 55 ALGEMENE VOORWAARDEN Index: Definities Algemeen Aanbiedingen en offertes Uitvoering van de overeenkomst Wijziging van de overeenkomst Honorarium Betaling Incassokosten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1 : Toepasselijkheid van de voorwaarden Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst Artikel 2: Offertes

Algemene voorwaarden Artikel 1 : Toepasselijkheid van de voorwaarden Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst Artikel 2: Offertes Algemene voorwaarden Artikel 1 : Toepasselijkheid van de voorwaarden 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met betrekking tot het leveren van goederen en/of het verrichten

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden MF-Budgetcoaching Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij MF-Budgetcoaching deze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van toepassing op opdrachten verleend aan York Accountants B.V., gevestigd te Gouda.

Algemene voorwaarden van toepassing op opdrachten verleend aan York Accountants B.V., gevestigd te Gouda. Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden van toepassing op opdrachten verleend aan York Accountants B.V., gevestigd te Gouda. 1. BEGRIPSBEPALINGEN In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever:

Nadere informatie

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Juncto juridisch advies en training, hierna te noemen: Juncto, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie