Nederlandse Orde van Advocaten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nederlandse Orde van Advocaten"

Transcriptie

1 omslag.indd 1 JAARVERSLAG A D R E S Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag E - M A I L W E B S I T E NAAM :32:35

2 JAARVERSLAG JAARVERSLAG REDACTIE EN EINDREDACTIE Neuhuyskade XM Den Haag CONCEPT EN VORMGEVING Postbus Haagsblauw, Den Haag 2500 GW Den Haag FOTOGRAFIE Tel Aveq Groep, Den Haag Fax Jiri Büller omslag.indd 2 DRUK TDS printmaildata, Schiedam :32:35

3 OP EN OVER DE DREMPEL De balie bevindt zich in een overgangsperiode. Na jaren van relatieve rust en groei, is onze toekomst ongewis. Niet alles zal na het verschijnen van het rapport van de Commissie Advocatuur bij het oude blijven, zoveel is wel zeker. Het kabinet zal eerst een standpunt innemen over het rapport van de commissie. Daarna zullen de beraadslagingen in het parlement een aanvang nemen. Het is niet waarschijnlijk dat het proces van politieke besluitvorming nog in 2006 tot een afronding zal komen. De Algemene Raad houdt de vinger aan de pols. Niet alleen politiek, ook maatschappelijk staat de advocatuur sterk in de belangstelling. Publiek, media, partners in het rechtsbedrijf, belanghebbende organisaties, toezichthouders als het Bureau finan- cieel toezicht en de Nederlandse Mededigingsautoriteit (NMa): men heeft het over ons. Laatstgenoemde heeft in 2005 een inventarisatie opgesteld, die in 2006 openbaar gemaakt zal worden. Mogelijk zal de bemoeienis van de NMa gevolgen hebben voor de advocatuur, in de vorm van enigerlei liberalisering van de advocatenmarkt. Last but not least: ook Europa laat zich ten aanzien van de advocatuur steeds vaker gelden. De rol en positie van de advocatuur staan ook ter discussie onder advocaten zelf. Tijdens de Zoo-bijeenkomsten en de jaarlijkse Ordevergadering debatteerden we het afgelopen jaar met 1 overgave over de toekomst van het beroep. In het College van Afgevaardigden werd op het scherp van de snede gediscussieerd, bijvoorbeeld over het toezicht in het kader van de antiwitwasregelgeving (Wid en Wet MOT) en het verstrekken van informatie uit strafdossiers. Over het laatste onderwerp wel zelfs met zitten en opstaan hoofdelijk gestemd. Ook in de Algemene Raad was stemmen soms noodzakelijk om tot besluiten te komen, bijvoorbeeld over de reactie op het verbod van het no cure no pay-experiment door de minister van Justitie. Ook over het in te nemen standpunt inzake het procesmonopolie is in de Algemene Raad gestemd. Het debat zal de komende periode alleen maar in intensiteit toenemen. De Algemene Raad gaat opnieuw het land in, deze keer om het rapport van de Commissie Advocatuur met de leden te bespreken. En uiteraard heeft het College van Afgevaardigden het laatste woord als het gaat over het beleid van de Algemene Raad. Staand op de drempel liggen grote uitdagingen in het verschiet. Uitdagingen om te innoveren en tijdig in te spelen op maatschappelijke en economische veranderingen, tot behoud van een goed functionerende en bloeiende advocatuur. In 2006 wordt ook een drempel gepasseerd. De Permanente Opleiding bestaat tien jaar. In 1996 werd begonnen met dit inmiddels onmisbare kwaliteitsinstrument. Op 8 juni aanstaande wordt het jubileum gevierd met een speciale Opleidingsdag. In dit jaarverslag lopen we alvast een beetje op deze feestelijke gebeurtenis vooruit. Zes docenten uit verschillende opleidingstrajecten van de Orde leggen kort en bondig uit waarom ze zijn gaan doceren. Ook geven ze hun visie op mogelijke aanpassingen of verbeteringen in de opleiding van advocaten. U vindt hun bijdragen verspreid door dit jaarverslag. Els Unger Binnenwerk.indd :01:11

4 Binnenwerk.indd 2 Jaarverslag :01:12

5 INHOUD Algemene Zaken DOSSIER DOCENT - ARNOUT LOUTER Opleiding DOSSIER DOCENT - JOB KNOESTER Rechtspraktijk en Communicatie DOSSIER DOCENT - PETRA VAN KAMPEN Beroeps- en Gedragsregels DOSSIER DOCENT - HENK GROOTVELD Gefinancierde Rechtshulp DOSSIER DOCENT - JAN VAN DE VENIS Wetgevingsadvisering DOSSIER DOCENT - MICHELLE DE RIJKE Financiën en Beheer 56 De Balie in cijfers 60 Samenstelling Algemene Raad en Portefeuilleverdeling 62 Samenstelling van het Bureau 63 Specialisatieverenigingen Binnenwerk.indd :01:12

6 ALGEMENE ZAKEN Op 4 mei 2005 werd de Commissie Advocatuur geïnstalleerd door minister Donner van Justitie. Het rapport van de commissie, waar door de balie met spanning naar is 4 uitgekeken, hield de gemoederen in het verslagjaar al flink bezig. Andere zaken die in 2005 speelden waren onder meer de rechterlijke dwaling in de zaak van de Schiedammer Parkmoord, anti-witwasmaatregelen en het nieuwe verbod van de Orde op het verstrekken van strafdossiers aan de pers Binnenwerk.indd 4 Jaarverslag :01:13

7 A D V O C A AT B I J H E T POLITIEVERHOOR De discussie over de geruchtmakende rechter- lijke dwaling in de zaak van de Schiedammer Parkmoord heeft naar het oordeel van de Alge- ten hoorzitting gehouden, en onder meer de Algemene Raad gehoord. De Algemene Raad heeft hiertoe tevoren een position paper opgesteld en aan de commissie gezonden. De volgende onderwerpen kwamen daarin aan mene Raad opnieuw aangetoond hoe belang- de orde: geheimhoudingsplicht en verscho- het verhoor door de recherche kan bijwonen. cesmonopolie, klacht- en tuchtrecht, kwaliteit, rijk het is dat de advocaat van meet af aan Video-opname van verhoren is niet genoeg, want dat kan leiden tot discussies over begin en einde van de opname, en eerder beginnen respectievelijk doorlopen van het verhoor. De Algemene Raad is ervan overtuigd dat aanwezigheid van de raadsman bij het poli- tieverhoor de mate van waarheidsvinding zal verhogen. Aanwezigheid bij het verhoor versterkt de belangrijke positie van de raads- man bij het vooronderzoek en kan tunnelvisie bij opsporings- en vervolgingsinstanties voorkomen. Hoewel sommige opsporingsdiensten er nu al geen bezwaar tegen hebben de advocaat nog voor het eerste verhoor te bellen en uit te nodigen, is er bij grote delen van het opspo- ringsapparaat kennelijk sprake van koudwatervrees. De Algemene Raad heeft het College van Procureurs-Generaal in de evalu- atie van de Schiedamse moordzaak daarom met klem verzocht een experiment toe te ningsrecht, regelgeving en mededinging, probestuursstructuur, no cure no pay en eigen- dom en samenstelling van het bestuur van advocatenkantoren. De position paper is gepubliceerd op de website van de Orde. Op 9 november organiseerde de commissie een werkconferentie voor genodigden onder wie leden van de Algemene Raad over de mogelijke gevolgen van de introductie van De Algemene Raad is ervan overtuigd dat aanwezigheid van de raadsman bij het politieverhoor de mate van waarheidsvinding zal verhogen 5 staan met de advocaat bij het politieverhoor, eventueel beperkt tot bepaalde ernstige mis- drijven. De Algemene Raad heeft in januari meer marktwerking in de juridische dienst hetzelfde pleidooi gehouden in een brief verlening. Naar aanleiding van deze werkcon- Tweede Kamer in verband met de parlemen- sie bij brief van 21 november nader commen- aan de Vaste Commissie voor Justitie van de taire behandeling van de evaluatie. C O M M I S S I E A D V O C AT U U R De Commissie Advocatuur werd op 4 mei door de minister van Justitie geïnstalleerd. Het is de commissie niet gelukt voor eind 2005 rapport uit te brengen, zoals in de opdracht stond. Dat was ook niet te verwachten, gelet op het groot aantal moeilijke vraagstukken dat ter advisering is voorgelegd. De commissie heeft op 18 oktober een beslo Binnenwerk.indd 5 ferentie heeft de Algemene Raad de commistaar geleverd op het tijdens die conferentie besproken essay More Power to the Consumer van de wetenschappers N. Huls en Z. Laclé. Uiteraard heeft de Algemene Raad de balie in de gelegenheid gesteld te beraadslagen over de aan de commissie opgedragen taak. Dit is gebeurd in vijf zogenoemde Zoo-bijeenkom- sten (in dierentuinen, in elk ressort één). De verslagen van deze bijeenkomsten zijn aan de commissie gezonden. De Algemene Raad zal veel aandacht beste :01:13

8 den aan een zorgvuldige bespreking van het last op de advocatuur leggen. De kosten van de leden van de Orde en het College van euro begroot. Dat zijn voornamelijk rapport van de Commissie Advocatuur met Afgevaardigden. Zo hoopt de Algemene Raad de minister van Justitie, kabinet en het parle- ment van een binnen de balie breed gedragen standpunt over het rapport van de commissie te kunnen voorzien. De Algemene Raad heeft met het oog op het kosten die samenhangen met de uit te voeren audits. De Algemene Raad en het College van Afgevaardigden hebben hiertoe niettemin zelfstandig en zonder externe aandrang of pressie besloten, om zo een duidelijk signaal af te geven dat de Orde de (financiële) integri- verschijnen van het rapport van de Commissie teit van de advocaat van cruciaal belang acht. kabinet daarover en de hierop volgende parle- AFGEVEN VAN KOPIEËN STRAF- Advocatuur, de standpuntbepaling van het mentaire bespreking, zijn aandacht opnieuw DOSSIERS AAN DE PERS leden. Die inspanningen worden in 2006 geïn- van Afgevaardigden op 1 december heeft inge- gericht op het leggen van contacten met Kamer- De Algemene Raad is verheugd dat het College tensiveerd. De Algemene Raad laat zich hierbij stemd met een aanpassing va n Gedragsregel sinds september door een lobbyist bijstaan. Vanzelfsprekend betekent de aanpassing van Gedragsregel 10 niet dat advocaten de pers niet meer te woord zouden mogen staan 6 het eigen toezichtstelsel zijn voor 2006 op 10 (zie ook het hoofdstuk Beroeps- en gedrags- regels). De hoofdregel is nu dat advocaten geen kopie van het strafdossier aan de pers verstrekken. Openbaar Ministerie en politie kennen ook regels over een terughoudend persbeleid. De advocaat heeft weliswaar een geheel andere taak en verantwoordelijkheid dan deze twee spelers in het rechtsbedrijf, maar voor één ding dienen zij alle drie te waken: trial by media. Dat laatste kan schadelijk zijn voor een faire, onpartijdige rechterlijke beoordeling. Een tweede doelstelling van de aanpassing W E T I D E N T I F I C AT I E B I J D I E N S TVERLENING EN WET MELDING ONGEBRUIKELIJKE TRANSACTIES In het verslagjaar is in samenwerking met de lijke levenssfeer van de onder meer in proces- sen-verbaal genoemde aangevers, getuigen en slachtoffers of nabestaanden. toezichthouder Wid/Wet MOT, het Bureau Vanzelfsprekend betekent de aanpassing van zelf te organiseren toezichtstelsel ontworpen. niet meer te woord zouden mogen staan. Financieel Toezicht (BFT), een door de Orde Het stelsel sluit aan bij het bestaande systeem van de Centrale Controle op de Verordeningen Gedragsregel 10 niet dat advocaten de pers GEHEIMHOUDING EN AFLUISTEREN (CCV), aangevuld met steekproefsgewijs uit VAN TELEFOONGESPREKKEN ordening ten grondslag, die op 1 december deringen gemaakt. Een door de Nederlandse gesteld (zie ook het hoofdstuk Beroeps- en aangespannen en door de Orde gesteund te voeren kantooraudits. Hieraan ligt een ver- door het College van Afgevaardigden is vastgedragsregels). De Algemene Raad onderkent dat deze wetten en het toezicht op hun naleving een forse Binnenwerk.indd 6 van regel 10 is de bescherming van de persoon- Op dit punt zijn in het verslagjaar geen vor- Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA) kort geding teneinde Justitie te verbieden gesprekken op te nemen indien bekend is dat daaraan een advocaat heeft deelgeno- Jaarverslag :01:13

9 men, behoudens in het geval de advocaat nietigingsregels. Het komt herhaaldelijk voor afgewezen. De Haagse voorzieningenrech- niet worden vernietigd, maar gewoon in het zelf verdachte is is bij vonnis van 15 maart ter vond niet dat Justitie in strijd met de geldende regelgeving (artikel 126aa Wetboek van Strafvordering en uitvoeringsregels) had gehandeld. De NVSA heeft een bodemproce- dure aangekondigd. Van hoger beroep tegen het vonnis in kort geding is afgezien. De meermalen door de Algemene Raad met het College van Procureurs-Generaal bespro- ken mogelijkheid van het automatisch afbreken van de opname zodra een systeem van num- mer- of zelfs stemherkenning een advocaat detecteert, is door de minister van Justitie in een brief aan de Tweede Kamer van 3 november 2005 resoluut van de hand gewezen. De Vaste Commissie voor Justitie van de Tweede Kamer heeft desalniettemin opdracht gege- ven tot een deskundigenonderzoek naar de technische mogelijkheden van nummer- en dat getapte gesprekken met geheimhouders dossier worden gevoegd. Ook in 2005 is hier- van weer gebleken. Een schrijnend voorbeeld is vervat in het vonnis van de Rotterdamse rechtbank van 10 oktober. De getapte gesprek- ken met de raadsman waren niet ter toetsing aan de officier van justitie voorgelegd. Terecht is dit door de rechtbank aangemerkt als een grove veronachtzaming van het verdedigings- belang, leidend tot niet-ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie. Ondanks toezeggingen van het College van Procureurs-Generaal en de leiding van de poli- tie om nogmaals te wijzen op de vernietigingsregels, is de Algemene Raad er mede op grond van berichten uit de strafrechtadvoca- tuur nog altijd niet van overtuigd dat deze steeds worden nageleefd. stemherkenning. C I V I E L E C A S S AT I E A D V O C AT U U R soonsgegevens in april een onderzoek begon- sie-neleman over de toekomstige inrichting Daarnaast is het College bescherming pernen naar de naleving van genoemd art. 126aa. In 2004 verscheen het rapport van de commisen kwaliteitswaarborging van de civiele cas- Dit is een vervolg op een eerder onderzoek satieadvocatuur. Op verzoek van de minister verschoningsrecht van de advocaat. uitgebracht over dat rapport. In het advies door het College naar het waarborgen van het Als dit alles niet tot wezenlijke wijzigingen leidt, dan moet worden overwogen of de pijlen niet scherper op de regelgeving zelf dienen van Justitie heeft de Algemene Raad advies zet de Algemene Raad uiteen dat hij zich na aanvankelijke aarzelingen toch met de aanbevelingen van de commissie-neleman kan ver- te worden gericht. Art. 4 van het uitvoerings- enigen. Dat wil zeggen dat de Algemene Raad ringsambtenaar die kennisneemt van moge- van toelatingsvereisten voor civiele cassatie- besluit (Stb. 1999, 548) bepaalt dat de opspolijk door het verschoningsrecht beschermde gesprekken, de officier van justitie hiervan in kennis stelt. Die laatste moet dan vaststellen of het inderdaad om beschermde gesprekken gaat. Zo ja, dan beveelt de officier de vernietiging. De beoordeling of een gesprek onder het verschoningsrecht valt, ziet de Algemene Raad echter liever in handen van de onafhankelijke rechter, in dit geval de rechter-commissaris. In het vorige jaarverslag klaagde de Algemene Raad bovendien al over onvoldoende naleving door politie en Openbaar Ministerie van de ver Binnenwerk.indd 7 7 de wenselijkheid onderkent van een stelsel advocaten. Dit stelsel moet naar de mening van de Algemene Raad zo licht mogelijk zijn om een closed shop te voorkomen. Een en ander vereist wetswijziging, en een nader uit te werken systeem van kwaliteits- eisen en toezicht daarop. In overleg met de president en enkele leden van de (plaats- vervangend) procureur-generaal bij de Hoge Raad wordt een en ander uitgewerkt. Het is de bedoeling om in 2006 een gemeenschap- pelijk voorstel aan de minister van Justitie aan te bieden :01:13

10 A D V O C AT E N E N H U N E V E N T U E L E BETROKKENHEID BIJ CRIMINALITEIT In november heeft de Algemene Raad een bijeenkomst gehouden met vertegenwoordi- gers van de Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie, Openbaar Ministerie en politie over het thema betrokkenheid van advocaten bij criminaliteit. Aanleiding was een rapport van genoemde stichting, waarin op die mogelijke betrokkenheid werd ingegaan. Naar het oordeel van de Algemene Raad gaf dit rapport en ook eerdere rapporten, onder meer van onderzoekers van de VU blijk van De Algemene Raad neemt stelling tegen de telkens herhaalde suggestie dat advocaten op uitgebreide schaal bij georganiseerde criminaliteit betrokken zouden zijn 8 vooringenomenheid. De Algemene Raad sluit de ogen niet voor het feit dat advocaten soms in kwetsbare posities terecht kunnen komen en dat een enkeling over de schreef gaat, maar neemt stelling tegen de telkens herhaalde suggestie dat advocaten op uitgebreide schaal bij georganiseerde criminaliteit betrokken zouden zijn. Er zijn namelijk geen harde gegevens bekend over die betrokkenheid. Telkens als een rapport met een dergelijke insinuerende strekking verschijnt, of in de media generalisaties worden geuit, tracht de Algemene Raad dit beeld te corrigeren. Er wordt contact gelegd met de boodschapper of er worden brieven gestuurd. Ook in het parlement wordt soms gericht actie ondernomen. Naar aanleiding van een door de Tweede Kamer op 10 maart gehouden algemeen overleg over de bestrijding van georganiseerde criminaliteit, met inbegrip van mogelijke betrokkenheid van geheimhou- ders zoals advocaten, heeft de Algemene Raad de Tweede Kamer precies laten weten welke preventieve regelgeving er nu al bestaat, en op welke wijze de Nederlandse Orde en de lokale Ordes toezicht houden op de naleving van die regels. Overigens spreekt het vanzelf dat ook de Algemene Raad vindt dat tegen advocaten die zich willens en wetens met criminaliteit inlaten, hard moet worden opgetreden Binnenwerk.indd 8 Jaarverslag :01:14

11 N AT I O N A L E E N I N T E R N AT I O N A L E C O N TA C T E N De Algemene Raad neemt deel aan de belang- Ook met de juridische faculteiten, zuster- verenigingen, de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak en met algemeen maat- rijkste bijeenkomsten van de bestaande inter- schappelijke organisaties als het Verbond contacten die hij bilateraal met buitenlandse Nederland werd regelmatig overlegd. nationale advocatenorganisaties, naast de balies onderhoudt. Het blijft van groot belang met andere balies ervaringen uit te wisse- len. Er zijn ontwikkelingen die internationaal worden beschouwd als bedreigend voor de advocatuur. De sluipende aantasting van het beroepsgeheim is daarvan een voorbeeld, of dat nu is door anti-witwasmaatregelen (in de Europese Unie) of door verscherpte wetgeving ter voorkoming van ondernemingsfraude (in de VS, de Sarbanes Oxley-wet). De Commissie Advocatuur zal overigens ook over dit onderwerp adviseren. Wat de Europese Unie betreft hecht de Alge- mene Raad bijzonder belang aan het lidmaat- schap van de CCBE, de koepel van EU-balies. van Verzekeraars, Consumentenbond en MKB De Algemene Raad steekt verder veel tijd en energie in het onderhouden van contacten met de eigen leden. Uiteraard gebeurt dit via de vier vergaderingen per jaar van het vertegenwoordigend orgaan, het College van Afgevaardigden, maar ook door de periodie- ke vergaderingen met de negentien dekens, werkbezoeken van de Algemene Raad aan de raden van toezicht (minstens vier per jaar), bijeenkomsten met vertegenwoordigers van grote, middelgrote en kleine kantoren, de wetgevingsadviescommissies van de Orde en de adjunct-secretarissen van de raden van toezicht (twee maal per jaar). De CCBE weet effectief te lobbyen bij de INTERVENTIES paraat. tig bij overheden van landen waar de men- pese integratie toenemende invloed heeft geïntervenieerd wanneer advocaten worden Commissie en het Brusselse ambtenarenap- Het is duidelijk dat de voortschrijdende Euroop de advocatuur en op de regelgeving. De Algemene Raad refereert hier slechts aan de aandacht van de Eurocommissaris mededin- ging en nationale mededingingsautoriteiten voor mogelijke onnodig mededinging belemmerende bepalingen in de nationale verorde- ningen en gedragsregels. De Algemene Raad zal in 2006 de totale Orderegelgeving daarop screenen, en dor hout obsolete regels verwijderen. Overigens blijkt uit Europees onderzoek dat de regeldruk en regeldicht- heid als gevolg van de regelgeving van de vergeleken met andere EU-lidstaten beperkt zijn. 9 De Algemene Raad intervenieert regelma- senrechten worden geschonden. Er wordt belemmerd in de uitvoering van hun werk- zaamheden. Het gaat om ernstige situaties waarbij sprake is van bedreiging, gevangenhouding of marteling. In 2005 intervenieerde de Algemene Raad bij autoriteiten in Guatemala, Nepal, Turkije, Tunesië, Colombia en Syrië. Ook was de Orde medeondertekenaar van een brief aan de minister van Economische Zaken, die deel- nam aan de World Summit on Information Society in Tunesië. In de brief werd de minister gewezen op de ernstige schendingen van de mensenrechten in dat land. Onverminderd intensief waren de contacten met overheidsorganisaties, zoals de Raad voor de rechtspraak, het College van ProcureursGeneraal, de departementen (met name Justitie) en de Raden voor Rechtsbijstand Binnenwerk.indd :01:14

12 DOSSIER DOCENT Binnenwerk.indd 10 Jaarverslag :01:20

13 Ar no ut Lou ter 30 jaa r De Jon ge Pe ter s Re mm eli nk Ad voc at en ge dr ag sre ch t/ de cla rer en / Jaarver s 05 ge fin an cie rd e rec ht shu lp NAAM LEEFTIJD WERKZAAM BIJ g la rd e v a eo n ds 0 contact met de mensen van de afdeling Opleiding. Op een gegeven moment werd mij s g la gevraagd of ik les zou willen geven in de Beroepsopleiding. Daar heb ik ja op gezegd. rd e v a eo n ds dat is nu geloof ik anders. Lesgeven is erg leuk om te doen. Het houdt je fris, je wordt gedwongen om over de materie na te denken. Van het relatief geringe leeftijdsverschil tussen mij en de stagiaires heb ik geen last. Het gaat toch om ervaring en overwicht. Inmiddels heb ik wel een cursus didactiek gevolgd. Dat was nuttig, want lesgeven is natuurlijk niet mijn vak. Ik sta, mede door mijn docentschap, tussen de jonge en de oudere generatie advo- DOSSIER DOCENT Naar een curriculum vitae of cijferlijst werd in die dagen niet gevraagd, Nederlan vocaten 2 0 Ad a ar Ik was actief in de Stichting Jonge Balie Nederland. Zodoende kwam ik regelmatig 5 Jin ver Nederlan vocaten 2 0 Ad DOCEERT caten in. De oudere generatie heeft vaak traditionele en behoorlijk verheven denkbeelden over de advocatuur. Zij beschouwen de advocatuur als een officium nobile en praten nog in termen van de eer van de stand. De jonge generatie is veel commerciëler ingesteld. Ik vraag mij wel eens af of de Algemene Raad en het College van Afgevaardigden, waar de stoelen veelal worden bezet door de oudere garde, zich bewust zijn van deze generatiekloof. Onderdeel van het cursusmateriaal is de navolgende casus: stel, je hebt twee jaar volstrekt vruchteloos geprocedeerd voor een cliënt; is er dan reden om de nota te matigen? Het merendeel van de oudere generatie zal hoogstwaarschijnlijk aanleiding zien om te matigen, de jongere generatie ziet daar in eerste instantie helemaal geen brood in. Totdat ik ze voorhoud dat je die cliënt misschien nog eens in je kantoor wilt terugzien. Dan begrijpen ze het ineens wél. Matigen om commerciële redenen, eureka! Het is belangrijk dat deze verschillende werelden naar elkaar toegroeien. Wat daarbij zou kunnen helpen is het verminderen van de omzetdruk bij stagiaires. Natuurlijk, een advocatenkantoor is een bedrijf, maar ik vind dat je stagiaires daar niet te veel mee lastig mag vallen. Het belang van een goede opleiding dient voorop te staan Binnenwerk.indd :01:22

14 OPLEIDING Het afgelopen jaar stond in het teken van een betere kwaliteitswaarborging van het cursusaanbod. Dit had betrekking op zowel de Permanente Opleiding als de Voortgezette Stagiaire Opleiding. 12 Daarnaast werd de besluitvorming omtrent de beoogde wijzigingen in de Beroepsopleiding afgerond. In 2007 gaat de Beroepsopleiding-nieuwe-stijl van start: een meer normerend examen en meer aandacht voor vaardigheden, in het bijzonder het gedragsrecht Binnenwerk.indd 12 Jaarverslag :01:22

15 VERNIEUWING BEROEPSOPLEIDING De portefeuille Opleiding heeft in 2005 de besluitvorming rond de gewijzigde opzet van Haag (+50%), Den Bosch (+65%), Haarlem (+100%) en Utrecht (+68%) meer stagiaires hebben aangetrokken. In de arrondissemen- de Beroepsopleiding (BO) afgerond. De exa- ten Middelburg (-60%) en Zutphen (- 66%) is beperkt aantal herkansingen. Daarnaast komt flink afgenomen. Het arrondissement Assen mens in de BO worden normerend, met een het accent in het onderwijs te liggen op de vaardigheden, met meer aandacht voor het gedragsrecht. De nieuwe opzet wordt begin 2007 ingevoerd. Doel van de nieuwe opzet is om sneller duidelijkheid te hebben over de vraag of de advo- caat-stagiaire de Beroepsopleiding haalt of niet. Bovendien moet de BO de uniforme toets van de kwaliteit van de afgestudeerde rechtenstudent worden, als tegenwicht voor de vele varianten van rechtenstudies die onder de universitaire Bachelor-Master structuur zijn ontstaan. Afgelopen jaar heeft de portefeuille Opleiding de Citogroep gevraagd de examens en de examenprocedure van de BO te onderzoeken. Dit heeft geresulteerd in een positief rapport het aantal startende stagiaires daarentegen beschikt procentueel over de meeste stagiai- res, afgezet tegen het aantal reeds zittende advocaten in dat arrondissement. Tot slot de aantallen stagiaires per universi- teit. Als het aantal stagiaires afkomstig van de beide Amsterdamse universiteiten bij elkaar Wat ten opzichte van verleden jaar opvalt is dat de grote kantoren veel meer stagiaires hebben aangenomen 13 van de Citogroep, met suggesties voor verbe- teringen. De Examencommissie is samen met de portefeuille Opleiding doende die verbeteringen door te voeren. A N A LY S E I N S T R O O M S T A G I A I R E S Het aantal stagiaires (Beroepsopleiding + Compactcursus) dat in het verslagjaar met de Beroepsopleiding is gestart, 981, vertoont een stijgende lijn ten opzichte van de voorjaarsen najaarscyclus in 2003 (890 stagiaires) en beide cycli in 2004 (944 stagiaires). Het aantal stagiaires in de BO zal in 2006 naar verwach- wordt opgeteld (UvA: 68 en VU: 34), dan levert Amsterdam wederom het grootste aantal stagiaires aan. Utrecht volgt op een tweede plaats (89) en wordt gevolgd door Groningen (75) en Leiden (74). De Amsterdam Nyenrode Law School en de Open Universiteit sluiten de lijst met beide 2 stagiaires. De Open Univer- siteit doet het met dit aantal beduidend min- der goed dan verleden jaar, toen 12 stagiaires aan de slag gingen. ting nog verder toenemen. VSO/PO advocaten) vergeleken met 2004 veel meer ging van het cursusaanbod voor de Voortge- bijna een kwart van het totaal aantal starten- te Opleiding (PO) nader vorm gekregen. In Wat opvalt is dat de grote kantoren (>60 stagiaires hebben aangenomen. In 2005 werd de stagiaires aangenomen bij de grote kanto- ren, tegen een aandeel van 18% in De aantallen per arrondissement laten zien dat met name kantoren in de arrondissemen- ten Assen (+50%), Dordrecht (+80%), Den Binnenwerk.indd 13 Afgelopen jaar heeft de kwaliteitswaarbor- zette Stagiaire Opleiding (VSO) en Permanende eerste plaats zijn de erkenningscriteria voor opleidingsinstellingen aangescherpt en vervat in nieuwe regelgeving. Voorts is het Meldpunt VSO/PO op de website van de Orde operationeel geworden. Via dit Meldpunt :01:23

16 VER DELI NG CU RSUSA AN B OD PER HO OFDGEB I ED I N 2005 HO OFDGEB I ED A ANTAL PERC ENTAGE % Beroepsvaardigheden Management/Organisatie Juridisch TOTA AL VER DELI NG CU RSUSA AN B OD PER M A AN D I N 2005 M A AN D 14 A ANTAL PERC ENTAGE % Januari Februari Maart April Mei Juni Juli 65 1 Augustus 37 1 September Oktober November December TOTA AL worden beoordelingen van advocaten over sussen op de website van de Orde uitgebreid, behandeld. Het doel is de kwaliteit van de een cursus kan zoeken. gevolgde cursussen en opleidingsinstellingen opleidingen, en de organisatie daarvan, waar mogelijk te verbeteren. Daarnaast is als sluitstuk van het kwaliteits- systeem de verplichte Audit VSO/PO voor alle door de Orde erkende opleidingsinstel- lingen ingevoerd. De Audit VSO/PO betreft een periodieke controle op de kwaliteit van het cursusaanbod, de cursusorganisatie, de cursusadministratie en de tevredenheid van zodat een advocaat via meerdere rubrieken Tot slot is dit jaar een nieuwe versie van de databank VSO/PO ingevoerd. Met behulp van deze nieuwe databank kan het cursusaanbod nader geanalyseerd worden op: - verdeling cursusaanbod per hoofdgebied; - verdeling cursusaanbod per maand; - marktaandeel van de grootste cursusaanbieders. de cursisten. Tevens is dit najaar de methode voor het zoeken van geregistreerde VSO-en/of PO-cur Binnenwerk.indd 14 Jaarverslag :01:23

17 ED VAN LIERE Voorts is het Meldpunt VSO/PO op de website van de Orde operationeel geworden. Via dit Meldpunt worden beoordelingen van advocaten over gevolgde cursussen en opleidingsinstellingen behandeld portefeuillehouder Opleiding N u de besluitvorming omtrent de veranderde opzet van de examinering in de Beroepsopleiding (BO) is afgerond en het aangepaste curriculum wordt ingevoerd, for- muleert de Portefeuille Opleiding nieuwe beleidsdoelstellingen voor 2006 en Deze hebben betrekking op een nadere invulling van de stage en een meer geprononceerde rol voor de patroon. Reeds eerder werd de markt voor het cursusaanbod in de Voortgezette Stagiaire Opleiding (VSO) geliberaliseerd, zij het omringd door randvoorwaarden. De Orde beoogt hiermee een gestructureerde weg naar vakbekwaamheid te bieden. Daarnaast beschikken de diver- se Raden van Toezicht over autonome bevoegdheden ten aanzien van de stage. Deze bevoegdheden zien op de stage in het algemeen en de opleiding in het bijzonder. Harmonisatie, gericht op het standaardiseren van de opleidingsverplichtingen, is één van de gemeenschappelijke uitgangspunten. 15 Advocaten worden volgens het huidige systeem na beëdiging voor- waardelijk op het tableau ingeschreven. Na succesvolle afronding van de BO volgt een onvoorwaardelijke inschrijving, ongeacht de overige verplichtingen gedurende de stage. De portefeuille neemt initiatieven om dit omslagpunt te verleggen naar het einde van de stage. Dit past beter in het systeem van kwaliteitsborging, aangezien de onvoorwaardelijke inschrijving dan kan samenvallen met het uitreiken van de stageverklaring. Anders gedefinieerd: BO-certificaat + stageverplichtingen = Stageverklaring = vakbekwaam. De Orde kan op deze wijze dan het beleid voor de gehele stage formuleren, terwijl de Raden van Toezicht een beter gemarkeerde taak krijgen bij het toezicht op de naleving en het handhaven van alle geüniformeerde verplichtingen. Het patronaat, in feite een leerling-gezelverhouding, is naar de over- tuiging van de portefeuille het effectiefste opleidings- en ontwikkelingsinstrument voor jonge advocaten. Enkele Raden van Toezicht blijken voornemens te zijn cursussen voor nieuwe patroons verplicht voor te schrijven. Hierbij is harmonisatie eveneens van belang, hetgeen de portefeuille in gestructureerd overleg met de Raden ondersteunt. Na de stage kan via de Permanente Opleiding het onderhoud van de vakbekwaamheid gewaarborgd blijven. Ook op dit terrein formuleert de Orde het beleid. De plaatselijke dekens zien toe op de naleving van de landelijke verplichtingen. Zo is sprake van een sluitend systeem Binnenwerk.indd :01:24

18 DOSSIER DOCENT Binnenwerk.indd 16 Jaarverslag :01:29

19 NAAM Job Kn oes ter 37 jaa r No let Ad voc at en str af pro ces rec ht LEEFTIJD WERKZAAM BIJ s 05 Jaarver Nederlan vocaten 2 0 Ad Jaarver g la s g la Op het station liep ik een jaar of vijf geleden Pieter Smits tegen het lijf, hij werkt bij rd e v a eo n ds Hij vroeg mij of ik geen belangstelling had om les te geven. Dat kwam goed uit, want dat wilde ik eigenlijk al lange tijd. Ik ben een vakidioot, en wil mijn kennis en enthousiasme dolgraag overdragen. Dat laatste, het overdragen van mijn enthousiasme voor het vakgebied, is de laatste jaren niet gemakkelijker geworden. Het contingent stagiaires dat afkomstig is van grote kantoren lijkt toe te nemen. Dat geldt ook voor advocaten in dienstbetrekking. Voor veel van hen is het strafrecht een moetje. Naar mijn stellige overtuiging moet de Orde hier wat aan doen. Er moet meer diffe- DOSSIER DOCENT de afdeling Opleiding. Ik ken hem nog van de Jonge Balie, wij zijn generatiegenoten. Nederlan vocaten 2 0 Ad 05 rd e v a eo n ds DOCEERT rentiatie in de Beroepsopleiding komen. Ik snap eigenlijk niet waarom al die advocaten cq adviseurs, althans zij die nooit procederen, op de grote kantoren zo nodig advocaat moeten worden, laat staan dat ik begrijp waarom ze onderwezen moeten worden in het strafrecht. Het gaat ook uit van een verkeerde gedachte: generalisten bestaan allang niet meer. Het hindert ook in het geven van onderwijs: de echte strafpleiters in wording willen vooral praktische informatie waar ze wat mee kunnen, veel anderen zijn alleen maar geïnteresseerd in het halen van het tentamen. Dat gaat wringen. Ik maak me soms zorgen over het aanzien van de advocatuur. Het is niet aardig om te zeggen, maar er zijn dramatisch slechte advocaten. Sommigen hebben veel te weinig kennis en ervaring. Anderen zijn soms onbeschoft, arrogant of juist onderdanig naar de rechterlijke macht. Ik schaam me er soms voor. Ik weet wel, er zijn ook slechte rechters en slechte officieren van justitie, maar toch. Gelukkig zijn er ook positieve ontwikkelingen. Het aanzien van de advocatuur is lange tijd sterk beïnvloed door steeds hetzelfde groepje advocaten. Dat begint gelukkig te veranderen. Een nieuwe, sociaal bewogen generatie breekt zo langzamerhand door in de media Binnenwerk.indd :01:29

20 RECHTSPRAKTIJK E N C O M M U N I C AT I E De Orde liet in het verslagjaar onderzoek uitvoeren naar de kwaliteit van advocaten onder rechters, officieren van justitie, Raden voor Rechtsbijstand, zakelijke cliënten en branche- en 18 consumentenorganisaties. Ook werkten 2758 advocaten mee aan het onderzoek. Het rapport kwam in december gereed. Uit het rapport blijkt dat de advocatuur serieus aan de slag is met de introductie van kwaliteitsinstrumenten, zoals bijvoorbeeld periodieke audits, opleidingsplannen voor advocaten, een klachtenregeling voor cliënten en deelname aan samenwerkingsverbanden Binnenwerk.indd 18 Jaarverslag :01:29

Ontevreden over uw advocaat?

Ontevreden over uw advocaat? Ontevreden over uw advocaat? Natuurlijk probeert u eerst om in overleg met uw advocaat tot een oplossing te komen. Heel wat kantoren hebben tegenwoordig ook een interne klachtenregeling. Die houdt in dat

Nadere informatie

Brochure. interne Klachtenregeling en Geschillencommissie voor de advocatuur

Brochure. interne Klachtenregeling en Geschillencommissie voor de advocatuur Brochure interne Klachtenregeling en Geschillencommissie voor de advocatuur Brabantse Meesters B.V. versie januari 2017 Pagina 1 van 5 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE INLEIDING Ontevreden over onze dienstverlening?

Nadere informatie

b) Neen, het zou kunnen dat meneer te veel vermogen heeft om voor een toevoeging in aanmerking te komen (2 punten), artikel 34 lid 2 Wrb (1 punt).

b) Neen, het zou kunnen dat meneer te veel vermogen heeft om voor een toevoeging in aanmerking te komen (2 punten), artikel 34 lid 2 Wrb (1 punt). LEIDRAAD BIJ HET NAKIJKEN VAN DE TOETS GEDRAGSRECHT 17 februari 2010 (Uit het antwoord moet blijken dat de cursist de stof heeft begrepen en juist heeft toegepast; een enkel ja of nee is niet voldoende)

Nadere informatie

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid.

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 21 d.d. 2 april 2009 (mr. M.M. Mendel, voorzitter, mr. E.M. Dil - Stork en mr. B. Sluijters) 1. Procedure De Commissie beslist met inachtneming

Nadere informatie

Rapport. Datum: 31 januari 2011 Rapportnummer: 2011/032

Rapport. Datum: 31 januari 2011 Rapportnummer: 2011/032 Rapport Datum: 31 januari 2011 Rapportnummer: 2011/032 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de griffie van het gerechtshof Den Haag hem het arrest van 17 juli 2008 niet heeft toegestuurd met als gevolg

Nadere informatie

Brochure. interne Klachtenregeling en Geschillencommissie voor de advocatuur

Brochure. interne Klachtenregeling en Geschillencommissie voor de advocatuur Brochure interne Klachtenregeling en Geschillencommissie voor de advocatuur Brabantse Meesters B.V. versie januari 2017 Pagina 1 van 5 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE INLEIDING Ontevreden over onze dienstverlening?

Nadere informatie

HOF VAN DISCIPLINE. Griffie

HOF VAN DISCIPLINE. Griffie Jaarverslag van de griffier van het Hof van Discipline over het jaar 2008 --------------------------------------------------------------------------------------------- Griffie De griffie van het hof werd

Nadere informatie

De algemene raad van de Nederlandse orde van advocaten;

De algemene raad van de Nederlandse orde van advocaten; Besluit van de algemene raad van 3 november 2014 tot vaststelling van de beleidsregel inzake ontheffing kantoorhouden in één arrondissement op één locatie vanwege kantoorvestiging buiten Nederland (Beleidsregel

Nadere informatie

FAQ Verordening op de advocatuur (Voda) Onderhouden van de vakbekwaamheid

FAQ Verordening op de advocatuur (Voda) Onderhouden van de vakbekwaamheid FAQ Verordening op de advocatuur (Voda) Onderhouden van de vakbekwaamheid Algemeen 1. Op welke wijze kan ik voldoen aan de verplichting dat ik jaarlijks aantoonbaar mijn professionele kennis en kunde moet

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 6 oktober 2000 (11.10) (OR. en) 12089/00 Interinstitutioneel dossier: 1999/0152 (COD) LIMITE

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 6 oktober 2000 (11.10) (OR. en) 12089/00 Interinstitutioneel dossier: 1999/0152 (COD) LIMITE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 6 oktober 2000 (11.10) (OR. en) 12089/00 Interinstitutioneel dossier: 1999/0152 (COD) LIMITE EF 76 ECOFIN 269 CRIMORG 137 CODEC 744 NOTA van: nr. Comv.: Betreft: het

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN 1. GEBRUIKTE DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de contractspartijen als volgt aangeduid: Raetsluy : de maatschap Raetsluy Advocaten, alsmede alle bij haar krachtens een

Nadere informatie

heeft de volgende beslissing gegeven naar aanleiding van het hoger beroep van verweerder.

heeft de volgende beslissing gegeven naar aanleiding van het hoger beroep van verweerder. HOF VAN DISCIPLINE No. 4516 ------------ HET HOF VAN DISCIPLINE heeft de volgende beslissing gegeven naar aanleiding van het hoger beroep van verweerder. Bij beslissing van 6 februari 2006 heeft de Raad

Nadere informatie

STAGE- EN OPLEIDINGSREGLEMENT

STAGE- EN OPLEIDINGSREGLEMENT STAGE- EN OPLEIDINGSREGLEMENT De Raad van Toezicht van de Orde van Advocaten in het arrondissement Rotterdam heeft in zijn vergadering d.d. 12 augustus 2005 de volgende regeling vastgesteld ter uitvoering

Nadere informatie

BELEIDSREGELS INZAKE DE UITVOERING VAN DE STAGEVERORDENING 2012

BELEIDSREGELS INZAKE DE UITVOERING VAN DE STAGEVERORDENING 2012 BELEIDSREGELS INZAKE DE UITVOERING VAN DE STAGEVERORDENING 2012 Paragraaf 1. Goedkeuring stage en patroon Artikel 1 Aanvraag goedkeuring stage en patronaat 1. Een verzoek om goedkeuring van de stage en

Nadere informatie

Waardebepaling tegen de zin van een van de twee opdrachtgevers gemeld.

Waardebepaling tegen de zin van een van de twee opdrachtgevers gemeld. Waardebepaling tegen de zin van een van de twee opdrachtgevers gemeld. Klaagster en haar partner gaan uit elkaar. In dat kader moet de gezamenlijke woning worden verkocht. Als na geruime tijd geen verkoop

Nadere informatie

VERSCHONINGSRECHT COHEN-ADVOCAAT

VERSCHONINGSRECHT COHEN-ADVOCAAT VERSCHONINGSRECHT COHEN-ADVOCAAT MR. M.M. (MAÏTE) OTTES, 28 MAART 2013 INHOUD Algemene beginselen Uitspraken HvJ EG, Akzo Nobel/Commissie, C-550/07 P Rechtbank Groningen, LJN: BV7149 Hoge Raad, LJN: BY6101

Nadere informatie

BESLUIT. Openbaar. Nederlandse Mededingingsautoriteit. Verloop procedure en feitelijke achtergrond

BESLUIT. Openbaar. Nederlandse Mededingingsautoriteit. Verloop procedure en feitelijke achtergrond Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 4040-31 Betreft zaak: Klacht Van der Brugge tegen Raden voor Rechtsbijstand en NOvA Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit

Nadere informatie

Verkeersongeluk. Misdrijf. Calamiteit. Praktisch. Slachtofferhulp Nederland Veelzijdig deskundig

Verkeersongeluk. Misdrijf. Calamiteit. Praktisch. Slachtofferhulp Nederland Veelzijdig deskundig Misdrijf Verkeersongeluk Calamiteit Juridisch Emotioneel Praktisch Veelzijdig deskundig biedt juridische, praktische en emotionele hulp aan slachtoffers van een misdrijf, calamiteit of verkeersongeluk.

Nadere informatie

BELEIDSREGELS INZAKE DE UITVOERING VAN HOOFDSTUK 3 VAN DE VERORDENING OP DE ADVOCATUUR

BELEIDSREGELS INZAKE DE UITVOERING VAN HOOFDSTUK 3 VAN DE VERORDENING OP DE ADVOCATUUR BELEIDSREGELS INZAKE DE UITVOERING VAN HOOFDSTUK 3 VAN DE VERORDENING OP DE ADVOCATUUR Paragraaf 1. Goedkeuring stage en patroon Artikel 1 Aanvraag goedkeuring stage en patronaat 1. Een verzoek om goedkeuring

Nadere informatie

Regeling erkenning opleidingsinstellingen. De Algemene Raad,

Regeling erkenning opleidingsinstellingen. De Algemene Raad, Regeling erkenning opleidingsinstellingen De Algemene Raad, Gelet op artikel 3, vijfde lid, Verordening op de vakbekwaamheid juncto artikel 6 Regeling vakbekwaamheid, Gelet op artikel 11a Stageverordening

Nadere informatie

Rapport. Datum: 13 oktober 1998 Rapportnummer: 1998/446

Rapport. Datum: 13 oktober 1998 Rapportnummer: 1998/446 Rapport Datum: 13 oktober 1998 Rapportnummer: 1998/446 2 Klacht Op 11 februari 1998 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer X te Y, ingediend door de heer mr. G. Meijers, advocaat

Nadere informatie

Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen, LRGD. Raad voor de Tuchtrechtspraak U I T S P R A A K

Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen, LRGD. Raad voor de Tuchtrechtspraak U I T S P R A A K Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen, LRGD Raad voor de Tuchtrechtspraak U I T S P R A A K Inzake de klacht van [Klaagster BV], gevestigd te [gemeente] aan de [adres], hierna te noemen klaagster,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 576 Wijziging van de Advocatenwet, de Wet op de rechterlijke organisatie en enige andere wetten ter versterking van de cassatierechtspraak (versterking

Nadere informatie

vfas- (SCHEIDINGS)MEDIATIONOVEREENKOMST vfas-lid (advocaat-mediator)

vfas- (SCHEIDINGS)MEDIATIONOVEREENKOMST vfas-lid (advocaat-mediator) vfas- (SCHEIDINGS)MEDIATIONOVEREENKOMST vfas-lid (advocaat-mediator) De ondergetekenden: Mr. @, in deze optredend als advocaat-mediator, kantoorhoudende te @ aan de @. Mr. @ is lid van de vfas ( www.verenigingfas.nl).

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2004.2196 (047.04) ingediend door: hierna te noemen 'klager', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht Verzekeringen

Nadere informatie

FAQ Verordening op de advocatuur (Voda) Onderhouden van de vakbekwaamheid

FAQ Verordening op de advocatuur (Voda) Onderhouden van de vakbekwaamheid Algemeen FAQ Verordening op de advocatuur (Voda) Onderhouden van de vakbekwaamheid 1. Op welke wijze kan ik voldoen aan de verplichting dat ik jaarlijks aantoonbaar mijn professionele kennis en kunde moet

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Het college van afgevaardigden van de Nederlandse orde van advocaten,

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Het college van afgevaardigden van de Nederlandse orde van advocaten, STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 46207 21 december 2015 Besluit van het college van afgevaardigden van 2 december 2015 houdende wijziging van de Verordening

Nadere informatie

een bij een Aangesloten Instelling geregistreerde mediator; de door een Aangesloten Instelling vastgestelde gedragsregels;

een bij een Aangesloten Instelling geregistreerde mediator; de door een Aangesloten Instelling vastgestelde gedragsregels; 10 november 2009 REGLEMENT STICHTING TUCHTRECHTSPRAAK MEDIATORS Artikel 1 Definities In dit reglement wordt verstaan onder: Stichting: Aangesloten Instelling: Mediator: Gedragsregels: Klachtenregeling:

Nadere informatie

FAQ Verordening op de vakbekwaamheid

FAQ Verordening op de vakbekwaamheid FAQ Verordening op de vakbekwaamheid Onderhouden vakbekwaamheid 1. Op welke wijze kan ik voldoen aan de verplichting dat ik jaarlijks aantoonbaar mijn professionele kennis en kunde moet onderhouden respectievelijk

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het College van procureurs-generaal te Den Haag. Datum: 25 februari 2014. Rapportnummer: 2014/010

Rapport. Rapport over een klacht over het College van procureurs-generaal te Den Haag. Datum: 25 februari 2014. Rapportnummer: 2014/010 Rapport Rapport over een klacht over het College van procureurs-generaal te Den Haag. Datum: 25 februari 2014 Rapportnummer: 2014/010 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het College van procureurs-generaal

Nadere informatie

Verklaring kantoororganisatie voor advocaten die zich inschrijven bij de Raad voor Rechtsbijstand

Verklaring kantoororganisatie voor advocaten die zich inschrijven bij de Raad voor Rechtsbijstand Verklaring kantoororganisatie voor advocaten die zich inschrijven bij de Raad voor Rechtsbijstand Algemene gegevens Naam advocaat: BAR-nummer: Telefoonnummer: Hoe is uw kantoor georganiseerd? o Eenmanskantoor:

Nadere informatie

T 024-3732602 F 024-3732605 E iníoí0advocatenkantoor-kremer.nl. I www.advocatenkantoor-kremer.nl

T 024-3732602 F 024-3732605 E iníoí0advocatenkantoor-kremer.nl. I www.advocatenkantoor-kremer.nl Mw. Mr. J.E. Kremer Advocaat Nina SimonestÍaat 90 6541 EC Nijmegen T 024-3732602 F 024-3732605 E iníoí0advocatenkantoor-kremer.nl I www.advocatenkantoor-kremer.nl &*v*e*t*nk*r'lt**r Kr*rnel Advocatuur:

Nadere informatie

Richtlijn voor advocaten over de bepalingen in het Burgerlijk Wetboek als gevolg van de implementatie van de dienstenrichtlijn

Richtlijn voor advocaten over de bepalingen in het Burgerlijk Wetboek als gevolg van de implementatie van de dienstenrichtlijn Richtlijn voor advocaten over de bepalingen in het Burgerlijk Wetboek als gevolg van de implementatie van de dienstenrichtlijn Inleiding Richtlijn 2006/123/EG, ook bekend als de dienstenrichtlijn, is in

Nadere informatie

Raad van Toezicht Nederlandse Vereniging van Gecertificeerde Incasso-ondernemingen Postbus 279 1400 AG BUSSUM T: 035-6994210 F: 035-6945045

Raad van Toezicht Nederlandse Vereniging van Gecertificeerde Incasso-ondernemingen Postbus 279 1400 AG BUSSUM T: 035-6994210 F: 035-6945045 Raad van Toezicht Nederlandse Vereniging van Gecertificeerde Incasso-ondernemingen Postbus 279 1400 AG BUSSUM T: 035-6994210 F: 035-6945045 Uitspraak van de Raad van Toezicht van de Nederlandse Vereniging

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 62784 10 november 2017 Advies Raad van State inzake Besluit houdende regeling van de wijze van tenuitvoerlegging van beslissingen

Nadere informatie

JAARVERSLAG KLACHTBEHANDELING Rechtbank Overijssel. datum 19 januari 2016 auteur I.A. de Vries

JAARVERSLAG KLACHTBEHANDELING Rechtbank Overijssel. datum 19 januari 2016 auteur I.A. de Vries JAARVERSLAG KLACHTBEHANDELING 2015 Rechtbank Overijssel datum 19 januari 2016 auteur I.A. de Vries Rechtbank Overijssel pagina 2 van 6 Inhoudsopgave 1. Achtergrond 3 1.1 Inleiding 3 1.2 De klachtenregeling

Nadere informatie

Schema werkwijze LANGZS-advocaten. De financiering

Schema werkwijze LANGZS-advocaten. De financiering Schema werkwijze LANGZS-advocaten De financiering Wanneer een cliënt zich meldt bij de advocaat zal deze, net als in andere zaken, een kennismakingsgesprek plannen. Doorgaans is dit niet vrijblijvend.

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2014:3998

ECLI:NL:RVS:2014:3998 ECLI:NL:RVS:2014:3998 Instantie Raad van State Datum uitspraak 05-11-2014 Datum publicatie 05-11-2014 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201403900/1/A3 Eerste

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie stichting Deurwaarders Collectief Nederland.

Reglement Geschillencommissie stichting Deurwaarders Collectief Nederland. Reglement Geschillencommissie stichting Deurwaarders Collectief Nederlan Definities Artikel 1 In dit Reglement wordt verstaan onder: Commissie: de Geschillencommissie; Stichting Deurwaarders Collectief

Nadere informatie

Dit reglement is getoetst aan de NEN-ISO norm 10002:2004:IDT Richtlijnen voor klachtenbehandeling in organisaties

Dit reglement is getoetst aan de NEN-ISO norm 10002:2004:IDT Richtlijnen voor klachtenbehandeling in organisaties KLACHTEN- EN GESCHILLENCOMMISSIE eherkenning p/a Lange Kerkdam 27 2242BN Wassenaar Klachten- en Geschillenreglement reglement Dit document is een nadere uitwerking van paragraaf 4.1.5 klachten- en geschillencommissie

Nadere informatie

Stagereglement Togamaster

Stagereglement Togamaster Stagereglement Togamaster Doelstelling, stageplaatsaanbieder, begeleiding, inhoud van de stage. I. De doelstelling van de stage 1. De stage heeft tot doel de student in een leerproces, bij en onder toezicht

Nadere informatie

Datum 9 februari 2010 Onderwerp Kamervragen van het lid Gerkens (SP) inzake de praktijken van letselschadebureaus

Datum 9 februari 2010 Onderwerp Kamervragen van het lid Gerkens (SP) inzake de praktijken van letselschadebureaus > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ZORGINSTELLINGEN Per 7 juli 2015

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ZORGINSTELLINGEN Per 7 juli 2015 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ZORGINSTELLINGEN Per 7 juli 2015 Begripsomschrijving Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: stichting: de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken;

Nadere informatie

De concrete voorstellen in dit pamflet dragen in de optiek van de VVD bij aan het verwezenlijken van deze doelstellingen.

De concrete voorstellen in dit pamflet dragen in de optiek van de VVD bij aan het verwezenlijken van deze doelstellingen. Slachtoffer zijn van een misdrijf is ingrijpend. Het draagt bij aan de verwerking van dit leed als slachtoffers het gevoel hebben dat zij de aandacht krijgen die zij verdienen. Dat zij zo goed mogelijk

Nadere informatie

STICHTING AUTORITEIT FINANCIËLE MARKTEN, hierna AFM, Gevestigd te Amsterdam, STICHTING DSI, hierna: DSI, Gevestigd te Amsterdam

STICHTING AUTORITEIT FINANCIËLE MARKTEN, hierna AFM, Gevestigd te Amsterdam, STICHTING DSI, hierna: DSI, Gevestigd te Amsterdam Convenant tussen de Stichting Autoriteit Financiële Markten en de Stichting DSI inzake vakbekwaamheid van Relevante personen werkzaam onder de verantwoordelijkheid van Ondernemingen STICHTING AUTORITEIT

Nadere informatie

U kunt de klacht tot uiterlijk 12 maanden na de datum van de schriftelijke reactie van ons kantoor indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur.

U kunt de klacht tot uiterlijk 12 maanden na de datum van de schriftelijke reactie van ons kantoor indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. 1) KLACHTENOPVANG VAN DER STEENHOVEN ADVOCATEN 1.1 INLEIDING Van der Steenhoven advocaten N.V. hecht grote waarde aan de tevredenheid van onze cliënten. Ons kantoor zal er alles aan doen om u zo goed mogelijk

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Marxman Advocaten B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Marxman Advocaten B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN Marxman Advocaten B.V. 1. Begrippen 1.1 Marxman Advocaten B.V. hierna: Marxman Advocaten is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die zich ten doel stelt om de praktijk

Nadere informatie

Een onderzoek naar het uitbetalen van een schadevergoeding door het Openbaar Ministerie te Den Haag.

Een onderzoek naar het uitbetalen van een schadevergoeding door het Openbaar Ministerie te Den Haag. Rapport Een onderzoek naar het uitbetalen van een schadevergoeding door het Openbaar Ministerie te Den Haag. Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht over het Arrondissementsparket Den Haag,

Nadere informatie

RAAD VAN DISCIPLINE. en mr. [ ] in zijn hoedanigheid van deken van de orde van advocaten (123b/13) klager

RAAD VAN DISCIPLINE. en mr. [ ] in zijn hoedanigheid van deken van de orde van advocaten (123b/13) klager 123a/13 ECLI:NL:TADRARL:2014:235 RAAD VAN DISCIPLINE Beslissing in de zaak onder nummer van: 123a/13 Beslissing van 23 mei 2014 in de zaak 123a/13 en 123b/13 naar aanleiding van de klacht van: de heer

Nadere informatie

Samengesteld op: 1 december 2014

Samengesteld op: 1 december 2014 Samengestelde elde uitspraken, wet- - en regelgevingen en/of wetgevingsadviezen en uit de online Juridische Databank abank van de Nederlandse Orde van Advocaten Samengesteld op: 1 december 2014 De Nederlandse

Nadere informatie

Echtscheidingsproblematiek. Optreden als makelaar op grond van rechterlijk vonnis. Contact met advocaten van partijen.

Echtscheidingsproblematiek. Optreden als makelaar op grond van rechterlijk vonnis. Contact met advocaten van partijen. Echtscheidingsproblematiek. Optreden als makelaar op grond van rechterlijk vonnis. Contact met advocaten van partijen. Een makelaar is door de rechtbank als deskundige benoemd om te komen tot de verkoop

Nadere informatie

Na artikel 4.3 Professionele kennis en kunde worden de volgende artikelen ingevoegd:

Na artikel 4.3 Professionele kennis en kunde worden de volgende artikelen ingevoegd: Besluit van het college van afgevaardigden van 21 juni 2017 houdende de wijziging van de Verordening op de advocatuur in verband met de invoering van de kwaliteitstoetsen (Wijzigingsverordening kwaliteitstoetsen)

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2016 35 Besluit van 12 januari 2016, houdende regeling van enkele onderwerpen met betrekking tot de tenuitvoerlegging van beslissingen van de tuchtrechter

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2012:4344 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie

ECLI:NL:GHAMS:2012:4344 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie ECLI:NL:GHAMS:2012:4344 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 27-11-2012 Datum publicatie 16-08-2013 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 200.096.974-01 NOT Civiel

Nadere informatie

BEMIDDELINGSOVEREENKOMST

BEMIDDELINGSOVEREENKOMST BEMIDDELINGSOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. 2. en en Mevrouw Mr. A.A.M. van IJzendoorn, kantoorhoudende te Uden, aan de Verlengde Velmolen 2, handelend in haar functie van advocaat scheidingsbemiddelaar.

Nadere informatie

vfas- (SCHEIDINGS)MEDIATIONOVEREENKOMST FAMILIEMEDIATOR

vfas- (SCHEIDINGS)MEDIATIONOVEREENKOMST FAMILIEMEDIATOR vfas- (SCHEIDINGS)MEDIATIONOVEREENKOMST FAMILIEMEDIATOR De ondergetekenden: De vfas-advocaat scheidingsmediator, hierna te noemen vfas-advocaat familiemediator mr. A.J. de Jong, in deze optredend als advocaat-scheidingsmediator,

Nadere informatie

Een onderzoek naar de verwerking van een adreswijziging van een burger.

Een onderzoek naar de verwerking van een adreswijziging van een burger. Rapport Ieder heeft zijn eigen verantwoordelijkheid Een onderzoek naar de verwerking van een adreswijziging van een burger. Oordeel Op basis van het onderzoek is van oordeel dat de klacht over de minister

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 7 juli 2015

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 7 juli 2015 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 7 juli 2015 Begripsomschrijving Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: stichting : de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken; commissie

Nadere informatie

Beweerdelijk te lage taxatie. Verschil van 10 % tussen verschillende taxatie niet onaanvaardbaar.

Beweerdelijk te lage taxatie. Verschil van 10 % tussen verschillende taxatie niet onaanvaardbaar. Beweerdelijk te lage taxatie. Verschil van 10 % tussen verschillende taxatie niet onaanvaardbaar. In het kader van het uit elkaar gaan van klager en zijn partner moet de gemeenschappelijke woning getaxeerd

Nadere informatie

Reglement Beroepscommissie IPMA-NL

Reglement Beroepscommissie IPMA-NL Reglement Beroepscommissie IPMA-NL De Complaints and Appeals Committee examens (Beroepscommissie) behandelt beroepen die worden ingediend door personen die op Nederlands grondgebied deelnemen aan de IPMA

Nadere informatie

Rapport. Een onderzoek naar een klacht over de Raad voor Rechtsbijstand.

Rapport. Een onderzoek naar een klacht over de Raad voor Rechtsbijstand. Rapport Een onderzoek naar een klacht over de Raad voor Rechtsbijstand. Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht over de Raad voor Rechtsbijstand gegrond. Datum: 12 december 2016 Rapport: 2016/114

Nadere informatie

Advocatenkantoor Spangesekade

Advocatenkantoor Spangesekade ALGEMENE VOORWAARDEN van Advocatenkantoor (januari 2017) Artikel 1 Advocatenkantoor 1.1 Advocatenkantoor, verder te noemen het kantoor is de handelsnaam van mr. M. ter Haar-Bas, die als eenmanszaak de

Nadere informatie

Rapport. Datum: 11 april 2000 Rapportnummer: 2000/148

Rapport. Datum: 11 april 2000 Rapportnummer: 2000/148 Rapport Datum: 11 april 2000 Rapportnummer: 2000/148 2 Klacht Op 1 februari 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer Y. te Zwolle, ingediend door de Stichting Rechtsbijstand Asiel

Nadere informatie

Mr TH.P.M. Moons, kantoorhoudende te Amersfoort, aan de Piet Mondriaanlaan nr. 75. de partners: mevrouw, wonende te. en de heer, wonende te ;

Mr TH.P.M. Moons, kantoorhoudende te Amersfoort, aan de Piet Mondriaanlaan nr. 75. de partners: mevrouw, wonende te. en de heer, wonende te ; BEMIDDELINGSOVEREENKOMST De ondergetekenden: Mr TH.P.M. Moons, kantoorhoudende te Amersfoort, aan de Piet Mondriaanlaan nr. 75 en de partners: mevrouw, wonende te en de heer, wonende te ; VERKLAREN HET

Nadere informatie

Regeling klachten en geschillen

Regeling klachten en geschillen Regeling klachten en geschillen Inleiding Als een leerling extra ondersteuning nodig heeft, wordt dat georganiseerd volgens de regels van het samenwerkingsverband (SWV). Meestal gaat dat in goed overleg,

Nadere informatie

mr. Beutener en mr. Staal hebben ieder hun eigen algemene voorwaarden die zijn te raadplegen op de website www.beutenerstaal.nl.

mr. Beutener en mr. Staal hebben ieder hun eigen algemene voorwaarden die zijn te raadplegen op de website www.beutenerstaal.nl. Algemene voorwaarden van mr. M.B.W.G. Beutener, advocaat Artikel 1 Algemeen Beutener Staal advocaten is een kantoorcombinatie, geen maatschap, tussen mr. M.B.W.G. Beutener, gevestigd in Deventer, en mr.

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling. Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand binnen het Regius College Schagen

Klokkenluidersregeling. Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand binnen het Regius College Schagen Klokkenluidersregeling Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand binnen het Regius College Schagen Versie: 18 november 2014 Inhoud INLEIDING...3 INTERNE PROCEDURE VOOR HET

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de Dienst Terugkeer en Vertrek te Den Haag. Datum: 14 mei 2012. Rapportnummer: 2012/081

Rapport. Rapport over een klacht over de Dienst Terugkeer en Vertrek te Den Haag. Datum: 14 mei 2012. Rapportnummer: 2012/081 Rapport Rapport over een klacht over de Dienst Terugkeer en Vertrek te Den Haag. Datum: 14 mei 2012 Rapportnummer: 2012/081 2 Klacht Verzoekster, een advocaat, klaagt erover dat de Dienst Terugkeer en

Nadere informatie

BEMIDDELINGSOVEREENKOMST. mr. [naam en achternaam], advocaat-scheidingsmediator, kantoorhoudende te [woonplaats], aan de [straat en huisnummer],

BEMIDDELINGSOVEREENKOMST. mr. [naam en achternaam], advocaat-scheidingsmediator, kantoorhoudende te [woonplaats], aan de [straat en huisnummer], BEMIDDELINGSOVEREENKOMST De ondergetekenden: mr. [naam en achternaam], advocaat-scheidingsmediator, kantoorhoudende te [woonplaats], aan de [straat en huisnummer], en de partners: [naam en achternaam],

Nadere informatie

Klachtenprotocol Kinderopvang De 5

Klachtenprotocol Kinderopvang De 5 Klachtenprotocol Kinderopvang De 5 Versie 10-11-2016 2 Klachtenprotocol Kinderopvang De 5 Inhoudsopgave Toepassingsgebied 3 Begripsbepaling 3 Doelstelling van de klachtenregeling 2 Samenstelling, benoeming

Nadere informatie

Na overleg met de gerechten, adviseert de Raad als volgt. 1

Na overleg met de gerechten, adviseert de Raad als volgt. 1 De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Dr. R.H.A. Plasterk Postbus 20011 2500 EA Den Haag bezoekadres Kneuterdijk 1 2514 EM Den Haag correspondentieadres Postbus 90613 2509 LP Den Haag

Nadere informatie

Rapport. Datum: 25 maart 1998 Rapportnummer: 1998/083

Rapport. Datum: 25 maart 1998 Rapportnummer: 1998/083 Rapport Datum: 25 maart 1998 Rapportnummer: 1998/083 2 Klacht Op 11 juli 1997 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer B. te Amerongen, met een klacht over een gedraging van de griffie

Nadere informatie

RAAD VAN DISCIPLINE. mr. [ ] in zijn hoedanigheid van deken van de orde van advocaten in het arrondissement Noord- Nederland klager

RAAD VAN DISCIPLINE. mr. [ ] in zijn hoedanigheid van deken van de orde van advocaten in het arrondissement Noord- Nederland klager 51/13 ECLI:NL:TADRARL:2013:16 RAAD VAN DISCIPLINE Beslissing in de zaak onder nummer van: 51/13 Beslissing van 22 november 2013 in de zaak 51/13 naar aanleiding van de klacht van: mr. [ ] in zijn hoedanigheid

Nadere informatie

DE PROCEDURE IN TUCHTZAKEN VAN DE ORDE DER GENEESHEREN

DE PROCEDURE IN TUCHTZAKEN VAN DE ORDE DER GENEESHEREN DE PROCEDURE IN TUCHTZAKEN VAN DE ORDE DER GENEESHEREN Inleiding. Nico Biesmans, Magistraat-assessor Provinciale Raad van Antwerpen Bij de oprichting van de Orde der Geneesheren heeft de wetgever het toezicht

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 223 Evaluatie Wet medezeggenschap op scholen Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

(Uit het antwoord moet blijken dat de cursist de stof heeft begrepen en juist heeft toegepast; een enkel ja of nee is niet voldoende)

(Uit het antwoord moet blijken dat de cursist de stof heeft begrepen en juist heeft toegepast; een enkel ja of nee is niet voldoende) Leidraad voor het nakijken van de toets GEDRAGSRECHT 8 FEBRUARI 2013 (Uit het antwoord moet blijken dat de cursist de stof heeft begrepen en juist heeft toegepast; een enkel ja of nee is niet voldoende)

Nadere informatie

Rapport. Rapport naar aanleiding van een klacht over het Functioneel Parket. Publicatiedatum: 26 november 2014. Rapportnummer: 2014 /175

Rapport. Rapport naar aanleiding van een klacht over het Functioneel Parket. Publicatiedatum: 26 november 2014. Rapportnummer: 2014 /175 Rapport Rapport naar aanleiding van een klacht over het Functioneel Parket. Publicatiedatum: 26 november 2014 Rapportnummer: 2014 /175 20 14/175 d e Natio nale o mb ud sman 1/5 Klacht Wat is er gebeurd?

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 750 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2014 Nr. 94 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK

Nadere informatie

2.2 Reikwijdte: dit reglement heeft betrekking op de Stichting School s cool Nijmegen.

2.2 Reikwijdte: dit reglement heeft betrekking op de Stichting School s cool Nijmegen. Klachtenreglement Artikel 1 Algemene Begripsbepaling. 1.1 Klacht: een probleem of ongenoegen dat een persoon of een instantie heeft met de organisatie, het bestuur, een medewerker of een vrijwilliger,

Nadere informatie

Klachtenregeling Vogel Bewind

Klachtenregeling Vogel Bewind Klachtenregeling Vogel Bewind Vogel Bewind zal te allen tijde trachten om haar werkzaamheden ten aanzien van de aan haar opgedragen taken zo zorgvuldig mogelijk te realiseren en de belangenbehartiging

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Daamen, advocaat.

Algemene voorwaarden Daamen, advocaat. Algemene voorwaarden Daamen, advocaat. Versie april 2012 I. Toepasselijkheid 1. Daamen, advocaat. (hierna: het kantoor) is de in Maastricht gevestigde eenmanszaak van mr. H.M.W. Daamen en is ingeschreven

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 25 907 Voorkoming en bestrijding van geweld op straat Nr. 7 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

vfas- (SCHEIDINGS)BEMIDDELINGSOVEREENKOMST FAMILIEMEDIATOR De ondergetekenden:

vfas- (SCHEIDINGS)BEMIDDELINGSOVEREENKOMST FAMILIEMEDIATOR De ondergetekenden: vfas- (SCHEIDINGS)BEMIDDELINGSOVEREENKOMST FAMILIEMEDIATOR De ondergetekenden: De vfas-advocaat scheidingsbemiddelaar, hierna te noemen vfas-advocaat familiemediator mr. M.A. Zon, in deze optredend als

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2017:5840

ECLI:NL:RBDHA:2017:5840 ECLI:NL:RBDHA:2017:5840 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 01-06-2017 Datum publicatie 01-06-2017 Zaaknummer 09/852030-17 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE VOOR HET KATHOLIEK ONDERWIJS. Advies Klachtnummer 2015 N-3/8 8 april 2015

LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE VOOR HET KATHOLIEK ONDERWIJS. Advies Klachtnummer 2015 N-3/8 8 april 2015 LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE VOOR HET KATHOLIEK ONDERWIJS Advies Klachtnummer 2015 N-3/8 8 april 2015 School stelt zich ten opzichte van gescheiden vader partijdig op. Moeder krijgt informatie die de vader

Nadere informatie

Bij verweerschrift van 4 mei 2016 heeft verweerster, mede onder verwijzing naar correspondentie met klager, gereageerd op de klacht.

Bij verweerschrift van 4 mei 2016 heeft verweerster, mede onder verwijzing naar correspondentie met klager, gereageerd op de klacht. Raad van Toezicht Nederlandse Vereniging van Gecertificeerde Incasso-ondernemingen Postbus 279 1400 AG BUSSUM T: 035-6994210 Uitspraak van de Raad van Toezicht van de Nederlandse Vereniging van Gecertificeerde

Nadere informatie

Rapport. Datum: 15 juli 2013. Rapportnummer: 2013/087

Rapport. Datum: 15 juli 2013. Rapportnummer: 2013/087 Rapport "Toch een voldoende voor de Toets Gesproken Nederlands" Rapport over een klacht over de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te Den Haag. Datum: 15 juli 2013 Rapportnummer: 2013/087 2

Nadere informatie

Zaaknummer : 2013/207 Rechter(s) : mr. Borman Datum uitspraak : 18 juli 2014 Partijen : Appellant tegen CBE Hogeschool van Amsterdam Trefwoorden :

Zaaknummer : 2013/207 Rechter(s) : mr. Borman Datum uitspraak : 18 juli 2014 Partijen : Appellant tegen CBE Hogeschool van Amsterdam Trefwoorden : Zaaknummer : 2013/207 Rechter(s) : mr. Borman Datum uitspraak : 18 juli 2014 Partijen : Appellant tegen CBE Hogeschool van Amsterdam Trefwoorden : NBSA, causaal verband, herkansing, persoonlijke omstandigheden,

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-132 d.d. 6 mei 2013 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter en mr. S.N.W. Karreman, secretaris)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-132 d.d. 6 mei 2013 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter en mr. S.N.W. Karreman, secretaris) Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-132 d.d. 6 mei 2013 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter en mr. S.N.W. Karreman, secretaris) Samenvatting Rechtsbijstandverzekering. In een geval

Nadere informatie

Protocol. Klachtencommissie. Autimaat B.V.

Protocol. Klachtencommissie. Autimaat B.V. Protocol Klachtencommissie Autimaat B.V. Doetinchem December 2011 Protocol van de klachtencommissie van Autimaat B.V. Inhoudsopgave Toepassingsgebied 3 Begripsbepaling 3 Doelstelling van de klachtenregeling

Nadere informatie

FAQ Verordening op de advocatuur (Voda) Onderhouden van de vakbekwaamheid

FAQ Verordening op de advocatuur (Voda) Onderhouden van de vakbekwaamheid FAQ Verordening op de advocatuur (Voda) Onderhouden van de vakbekwaamheid Algemeen 1. Op welke wijze kan ik voldoen aan de verplichting dat ik jaarlijks aantoonbaar mijn professionele kennis en kunde moet

Nadere informatie

Belangenbehartiging opdrachtgever. Contractsbepalingen. Courtage.

Belangenbehartiging opdrachtgever. Contractsbepalingen. Courtage. Belangenbehartiging opdrachtgever. Contractsbepalingen. Courtage. De verkoper van een woning (klager) verwijt zijn makelaar dat hij courtage in rekening heeft gebracht nadat de woning buiten de makelaar

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2012:BW6565

ECLI:NL:CRVB:2012:BW6565 ECLI:NL:CRVB:2012:BW6565 Instantie Datum uitspraak 22-05-2012 Datum publicatie 29-05-2012 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 10-1542 WWB + 10-1557

Nadere informatie

SVOZ onderscheidt twee soorten klachten en heeft hiervoor twee verschillende regelingen:

SVOZ onderscheidt twee soorten klachten en heeft hiervoor twee verschillende regelingen: KLACHTENPROCEDURE SVOZ 2015 SVOZ onderscheidt twee soorten klachten en heeft hiervoor twee verschillende regelingen: A. Klachten met betrekking tot de examinering; B. Overige klachten. A. Klachten m.b.t.

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Richtlijn voor advocaten over de bepalingen in het Burgerlijk Wetboek als gevolg van de implementatie van de dienstenrichtlijn

Richtlijn voor advocaten over de bepalingen in het Burgerlijk Wetboek als gevolg van de implementatie van de dienstenrichtlijn Richtlijn voor advocaten over de bepalingen in het Burgerlijk Wetboek als gevolg van de implementatie van de dienstenrichtlijn Inleiding Richtlijn 2006/123/EG, ook bekend als de dienstenrichtlijn, is in

Nadere informatie

Besluit erkennen onderwijsinstellingen. permanente educatie registeraccountants. Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants

Besluit erkennen onderwijsinstellingen. permanente educatie registeraccountants. Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants Besluit erkennen onderwijsinstellingen permanente educatie registeraccountants 4 december 2006 Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants Inleiding Op grond van artikel 10 van de Nadere voorschriften

Nadere informatie

Uitspraak 201405096/1/A2

Uitspraak 201405096/1/A2 Uitspraak 201405096/1/A2 Datum van uitspraak: Tegen: Proceduresoort: Rechtsgebied: 201405096/1/A2. Datum uitspraak: 21 januari 2015 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK woensdag 21 januari 2015 Uitspraak op het

Nadere informatie

heeft de volgende beslissing gegeven naar aanleiding van het hoger beroep van verweerder.

heeft de volgende beslissing gegeven naar aanleiding van het hoger beroep van verweerder. HOF VAN DISCIPLINE No. 4416 ------------ HET HOF VAN DISCIPLINE heeft de volgende beslissing gegeven naar aanleiding van het hoger beroep van verweerder. Bij beslissing van 8 augustus 2005 heeft de Raad

Nadere informatie