Versie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Versie 1.0 22-01-2013"

Transcriptie

1 Versie ALGEMENE VOORWAARDEN van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Hogeschool Domstad Facilitaire Zaken B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Utrecht, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Utrecht onder nummer Artikel 1 Definities Onder de navolgende woorden wordt in de algemene voorwaarden (AV), en in de aanbiedingen en overeenkomsten waarop de AV van toepassing zijn, telkens het navolgende verstaan. 1.1 Cursus- en vergadercentrum Domstad De rechtspersoon Hogeschool Domstad Facilitaire Zaken B.V. die zijn bedrijf maakt van het verlenen van verschillende diensten (zaalhuur, catering, e.d.) en lid is van Koninklijk Horeca Nederland handelend onder de naam: Cursus- en vergadercentrum Domstad. 1.2 Gastheer Degene die Cursus- en vergadercentrum Domstad vertegenwoordigt bij het afsluiten en uitvoeren van reserveringen. 1.3 Verlenen van diensten Het door Cursus- en vergadercentrum Domstad ter beschikking stellen van cursus-, vergader- en congresruimte, alles met alle daarbij behorende werkzaamheden en diensten, en alles in de ruimste zin des woords. 1.4 Klant De natuurlijke- of rechtspersoon of vennootschap die bij Cursus- en vergadercentrum Domstad een reservering heeft. 1.5 Gast De natuurlijke perso(o)n(en) aan wie op grond van een met de klant gesloten reservering één of meer dienst(en) moet worden verleend. 1.6 Reservering Een overeenkomst tussen Cursus- en vergadercentrum Domstad en een klant terzake een of meer door Cursus- en vergadercentrum Domstad te verlenen diensten tegen een door de klant te betalen prijs. 1.7 Reserveringswaarde (de waarde van de reservering) De totale omzetverwachting van Cursus- en vergadercentrum Domstad inclusief bedieningsgeld, en BTW terzake een met een klant gesloten reservering, welke verwachting is gebaseerd op de binnen Cursus- en vergadercentrum Domstad geldende gemiddelden. 1.8 Koninklijk Horeca Nederland Het Koninklijk Verbond van Ondernemers in het Horeca- en Aanverwante Bedrijf "Horeca Nederland" c.q. de eventuele rechtsopvolger daarvan. 1.9 Annulering De in schriftelijke vorm door de klant aan Cursus- en vergadercentrum Domstad gedane mededeling dat van één of meer overeengekomen diensten geheel of gedeeltelijk geen gebruik zal worden gemaakt, dan wel de in schriftelijke vorm door Cursus- en vergadercentrum Domstad aan de klant gedane mededeling dat één of meer overeengekomen diensten geheel of gedeeltelijk niet verstrekt zullen worden.

2 1.10 No-show Het zonder annulering niet gebruik maken door een gast van een op grond van een reservering te verstrekken dienst Goederen Alle goederen, daaronder begrepen gelden, geldswaarden en geldswaardige papieren Kurkengeld Het bedrag verschuldigd terzake het in de ruimten van Cursus- en vergadercentrum Domstad nuttigen van niet door Cursus- en vergadercentrum Domstad verstrekte drank Keukengeld Het bedrag verschuldigd terzake het in de ruimten van Cursus- en vergadercentrum Domstad nuttigen van niet door Cursus- en vergadercentrum Domstad verstrekte spijzen Omzetgarantie Een schriftelijke verklaring van de klant dat terzake één of meer reserveringen door Cursus- en vergadercentrum Domstad minimaal een bepaald bedrag aan omzet zal worden gerealiseerd Grote reservering/bijeenkomst Een reservering vanaf 80 personen en/of een zaalhuur vanaf 750,- incl. BTW. Artikeltitels dienen uitsluitend ter referentie. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Artikel 2 Toepasselijkheid 2.1 Deze AV zijn met uitsluiting van alle andere algemene voorwaarden van toepassing op de totstandkoming en de inhoud van alle reserveringen, alsmede op alle aanbiedingen terzake de totstandkoming van deze reserveringen. 2.2 Afwijken van de AV is slechts mogelijk bij geschrifte en van geval tot geval. 2.3 De AV strekken mede ten behoeve van alle natuurlijke- en rechtspersonen waarvan Cursusen vergadercentrum Domstad gebruik maakt of heeft gemaakt bij het sluiten en/of uitvoeren van een reservering of een andere overeenkomst of bij het exploiteren van Cursus- en vergadercentrum Domstad. 2.4 Zijn de AV eenmaal rechtsgeldig toepasselijk verklaard op een bepaalde reservering, dan wordt de laatst geldende versie van de AV toepasselijk geacht op alle volgende reserveringen tussen dezelfde partijen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

3 Artikel 3 Totstandkoming van reserveringen 3.1 Cursus- en vergadercentrum Domstad kan te allen tijde om welke reden dan ook het sluiten van een reservering weigeren. 3.2 Alle door Cursus- en vergadercentrum Domstad gedane aanbiedingen ter zake de totstandkoming van een reservering zijn vrijblijvend en onder het voorbehoud "zolang de voorraad (c.q. capaciteit) strekt". Doet Cursus- en vergadercentrum Domstad binnen een naar gelang de omstandigheden te bepalen redelijke termijn na aanvaarding door de klant een beroep op bedoeld voorbehoud dan wordt de beoogde reservering geacht niet tot stand te zijn gekomen. 3.3 Wanneer Cursus- en vergadercentrum Domstad aan de klant (optiehouder) een optierecht heeft toegekend kan dit recht niet worden herroepen, behoudens indien en voor zover een andere potentiële klant Cursus- en vergadercentrum Domstad een aanbod doet tot het sluiten van een reservering terzake het totaal of een gedeelte van de in optie uitstaande diensten. De optiehouder dient alsdan door Cursus- en vergadercentrum Domstad van dit aanbod op de hoogte te worden gebracht, waarna de optiehouder binnen 48 uur te kennen dient te geven al dan niet van het optierecht gebruik te willen maken. Indien de optiehouder niet te kennen geeft gebruik te willen maken van het optierecht vervalt het optierecht Een optierecht kan alleen schriftelijk verleend worden en maximaal tot een jaar voorafgaand aan de datum waarop de beoogde reservering plaats zal vinden. 3.5 Reserveringen voor (een) gast(en) aangegaan door tussenpersonen (evenementenbureaus, andere horecabedrijven e.d.), al dan niet in naam van hun relatie(s), worden geacht mede voor rekening en risico van deze tussenpersonen te zijn gemaakt. Cursus- en vergadercentrum Domstad is aan tussenpersonen geen commissie of provisie, hoe ook genaamd, verschuldigd, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen. Gehele of gedeeltelijke betaling van het verschuldigde door de gast zal de tussenpersoon in dezelfde mate bevrijden De totstandkoming van een reservering wordt door Cursus- en vergadercentrum Domstad schriftelijk bevestigd Hierbij geldt dat een reservering wordt geplaatst op basis van het opgegeven aantal personen. Wijzigingen in dit aantal van meer dan 15% (meer of minder) dienen te allen tijde overlegd te worden met Cursus- en vergadercentrum Domstad. Cursus- en vergadercentrum Domstad kan niet garanderen dat bij deze wijzigingen alle in eerste instantie aangevraagde diensten nog geleverd kunnen worden en dit kan consequenties hebben voor de reservering in zijn geheel. 3.8 De klant heeft tot uiterlijk 2 weken voorafgaand aan de overeengekomen bijeenkomst de mogelijkheid de definitieve gegevens (waaronder mogelijke cateringwensen) met betrekking tot diens programma bekend te maken bij Cursus- en vergadercentrum Domstad, inclusief een redelijke schatting van het aantal gasten ten behoeve van mogelijk bestelde catering. Voor grote bijeenkomsten/ reserveringen is deze termijn 4 weken. 3.9 Door Cursus- en vergadercentrum Domstad verstrekte opties gelden tot uiterlijk 4 weken voor aanvang van de bijeenkomst. Met uitzondering van grote reserveringen/bijeenkomsten waarbij Cursus- en vergadercentrum Domstad een optietermijn van 8 weken hanteert. In voorkomende gevallen en na overleg kan hiervan worden afgeweken. Indien zich gedurende de optieperiode een andere klant bij Cursus- en vergadercentrum Domstad aandient met een definitieve aanvraag, dan neemt Cursus- en vergadercentrum Domstad contact met de klant op en heeft de klant 48 uur om de optie van de klant om te zetten in een definitieve aanvraag. Deze termijnen gelden tevens voor reeds bestaande reserveringen.

4 Artikel 4 De verplichtingen van Cursus- en vergadercentrum Domstad 4.1 De in dit artikel genoemde verplichtingen gelden voor Cursus- en vergadercentrum Domstad. Alle verplichtingen welke voortvloeien uit het speciale karakter van Cursus- en vergadercentrum Domstad en de aard van de te verrichten diensten zijn opgenomen in de hiernavolgende artikelen. 4.2 Cursus- en vergadercentrum Domstad is, onverminderd het bepaalde in de hiernavolgende artikelen, krachtens de reservering verplicht op de overeengekomen tijdstippen de overeengekomen diensten te verlenen op de in Cursus- en vergadercentrum Domstad gebruikelijke wijze. 4.3 Cursus- en vergadercentrum Domstad is gerechtigd om het verlenen van diensten achterwege te laten dan wel op ieder moment te staken indien de gast zich niet gedraagt als overeenkomt met de stand en de exploitatie van Cursus- en vergadercentrum Domstad. Cursus- en vergadercentrum Domstad kan onder meer eisen stellen met betrekking tot het uiterlijk van de gast. De gast dient op eerste verzoek Cursus- en vergadercentrum Domstad te verlaten. 4.4 Indien de gast niet binnen een uur na het gereserveerde tijdstip is gearriveerd kan Cursus- en vergadercentrum Domstad de reservering als geannuleerd beschouwen, onverminderd het bepaalde in artikel De in artikel 4.2 genoemde verplichting geldt niet: a. in geval van overmacht aan de zijde van Cursus- en vergadercentrum Domstad als bedoeld in artikel 12; b. indien de klant de in artikel 7 bedoelde waarborgsom/tussentijdse betaling niet tijdig voldoet; c. indien de klant, ondanks een daartoe strekkend verzoek, niet tijdig een omzetgarantie afgeeft; d. indien de klant op enige andere wijze niet volledig voldoet aan al zijn verplichtingen welke hij uit welken hoofde ook jegens Cursus- en vergadercentrum Domstad heeft. 4.6 Cursus- en vergadercentrum Domstad is niet gehouden enig goed van de gast in ontvangst en/of in bewaring te nemen. 4.7 Indien Cursus- en vergadercentrum Domstad voor het in ontvangst en/of in bewaring nemen van goederen enig bedrag aan de gast in rekening brengt, dient Cursus- en vergadercentrum Domstad op die goederen te letten als een goed huisvader, onverminderd het bepaalde in artikel Cursus- en vergadercentrum Domstad is nimmer verplicht enig huisdier van de gast toe te laten en kan aan toelating voorwaarden verbinden. 4.9 Binnen Cursus- en vergadercentrum Domstad is een arbo-zorgsyteem aanwezig. Dit betekent dat alle procedures rondom arbeidsomstandigheden en veiligheid binnen de gebouwen worden geactualiseerd wanneer dit noodzakelijk is. Er is een professionele bedrijfs-hulpverlening aanwezig, inclusief AED Cursus- en vergadercentrum Domstad is gerechtigd om een andere ruimte ter beschikking te stellen dan volgens de reservering zou moeten geschieden, behoudens indien zulks als evident onbillijk en voor de gast als klaarblijkelijk te bezwaarlijk moet worden beschouwd. De gast/klant heeft in dat laatste geval het recht om met onmiddellijke ingang de reservering waarop voormelde wens van Cursus- en vergadercentrum Domstad betrekking heeft te beëindigen, onverminderd zijn verplichtingen uit hoofde van andere reserveringen. De gast en/of klant heeft, indien Cursus- en vergadercentrum Domstad zich uitgaven bespaart door op de voet van het voorgaande een andere ruimte ter beschikking te stellen dan volgens de reservering zou moeten geschieden, recht op het bedrag van die besparing. Voor het overige zal Cursus- en vergadercentrum Domstad nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn. Cursus- en vergadercentrum Domstad is voorts gehouden de bij hem gebruikelijke diensten aan de gasten te kunnen verlenen.

5 4.11 Cursus- en vergadercentrum Domstad is na overleg met het ter plaatse bevoegd gezag gerechtigd de reservering wegens gegronde vrees voor verstoring van de openbare orde te ontbinden. Maakt Cursus- en vergadercentrum Domstad van deze bevoegdheid gebruik, dan zal Cursus- en vergadercentrum Domstad tot geen enkele schadevergoeding gehouden zijn. Artikel 5 Aanvaarding en ontruiming van de ruimte 5.1 De klant aanvaardt het de ruimte in de staat waarin dit zich bij aanvang van de reservering bevindt. 5.2 De bij het einde van de huurperiode geconstateerde gebreken worden geacht te zijn ontstaan tijdens de huurperiode, tenzij de klant bij aanvang van het gebruik deze gebreken bij Cursus- en vergadercentrum Domstad heeft gemeld. 5.3 Het is de klant niet toegestaan enige verandering in, of toevoeging aan de ruimte aan te brengen, zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Cursus- en vergadercentrum Domstad. 5.4 De ontruiming/afbouw van het gehuurde dient te zijn voltooid uiterlijk op de in de reservering vermelde datum en tijdstip. Het gehuurde dient alsdan geheel ontruimd en schoon te zijn opgeleverd in de toestand zoals het ter beschikking is gesteld. Indien de oplevering op het hiervoor bedoelde tijdstip niet of niet voldoende heeft plaatsgevonden, is Cursus- en vergadercentrum Domstad gerechtigd de daarvoor noodzakelijke voorzieningen te treffen, zulks voor rekening van de klant. 5.5 Alle schade ontstaan tijdens het gebruik aan het gehuurde, voor zover niet door Cursus- en vergadercentrum Domstad veroorzaakt, zal door Cursus- en vergadercentrum Domstad voor rekening van de klant worden hersteld. Artikel 6 Annuleringen 6.1 Annulering door klanten De klant is niet bevoegd een reservering te annuleren, tenzij hij tegelijkertijd onherroepelijk aanbiedt de hierna bepaalde bedragen te betalen. Iedere annulering wordt geacht een dergelijk aanbod te omvatten. Een dergelijk aanbod wordt geacht te zijn aanvaard indien Cursus- en vergadercentrum Domstad het aanbod niet onverwijld verwerpt. Annulering dient schriftelijk en gedateerd te geschieden. Aan een mondelinge annulering kan de klant geen rechten ontlenen. Het bepaalde in artikel 6 geldt onverminderd het bepaalde in andere artikelen Het bepaalde in de artikelen 7.1 en 8.1 is ook op annuleringen van toepassing Ingeval van no-show zal de klant in alle gevallen verplicht zijn de reserveringswaarde te betalen Indien niet alle overeengekomen diensten worden geannuleerd zijn op de geannuleerde diensten onderstaande bepalingen pro rata van toepassing Bedragen die Cursus- en vergadercentrum Domstad met het oog op de geannuleerde reservering ten tijde van de annulering reeds aan derden verschuldigd is geworden dienen door de klant te allen tijde volledig aan Cursus- en vergadercentrum Domstad te worden vergoed, mits Cursus- en vergadercentrum Domstad niet onredelijk gehandeld heeft door de betreffende verplichtingen aan te gaan. De betreffende bedragen strekken in mindering op de in de navolgende bepalingen bedoelde zaalhuur. 1.6 Bij annuleringen binnen 4 weken voor aanvang van de gereserveerde datum berekent Cursus- en vergadercentrum Domstad 50 % van de zaalhuur aan de klant door. Voor grote reserveringen is deze termijn 8 weken.

6 6.1.7 Bij annuleringen binnen 2 weken voor aanvang van de gereserveerde datum berekent Cursus- en vergadercentrum Domstad 100 % van de zaalhuur aan de klant door. Voor grote reserveringen is deze termijn 4 weken Annuleringen dienen te allen tijde schriftelijk, bij voorkeur via , te worden doorgegeven, en zullen altijd door Cursus- en vergadercentrum Domstad bevestigd worden Bij opdrachten tot verzorging van lunches, diners, buffetten, broodjes, etc. is het door de klant opgegeven (minimum) aantal bindend voor de rekening. Tot uiterlijk 2 werkdagen voor de gereserveerde datum heeft de klant de mogelijkheid dit aantal kosteloos te wijzigen. Voor grote bijeenkomsten/reserveringen is deze termijn 4 werkdagen. Bij speciale bestellingen is deze termijn 1 week. 6.2 Annulering door Cursus- en vergadercentrum Domstad Cursus- en vergadercentrum Domstad behoudt zich het recht voor op grond van bijzondere omstandigheden (zoals overmacht in de ruimste zin des woords, daaronder begrepen doch daartoe niet beperkt tot brand, nationale ramp, rellen, stakingen, oorlog en terreur) de reservering te annuleren Cursus- en vergadercentrum Domstad is te allen tijde bevoegd een reservering te annuleren zonder tot een betaling van de reserveringswaarde bedoelde bedrag gehouden te zijn, indien er voldoende aanwijzingen bestaan dat de op grond van die reservering in Cursus- en vergadercentrum Domstad te houden bijeenkomst een zodanig ander karakter heeft dan verwacht mocht worden op grond van aankondiging door de klant of op grond van de hoedanigheid van klant of gasten, dat Cursus- en vergadercentrum Domstad de overeenkomst niet gesloten zou hebben indien het van het werkelijke karakter van de bijeenkomst op de hoogte was geweest. Maakt Cursus- en vergadercentrum Domstad van deze bevoegdheid gebruik nadat de betreffende bijeenkomst begonnen is, dan is de klant gehouden tot betaling van de tot dat tijdstip genoten diensten, doch vervalt zijn betalingsverplichting voor het overige. De vergoeding voor genoten diensten wordt in voorkomend geval naar tijdsevenredigheid berekend Cursus- en vergadercentrum Domstad is gerechtigd om, in plaats van zijn in artikel bedoelde bevoegdheid uit te oefenen, nadere eisen te stellen ten aanzien van het verloop van de betreffende bijeenkomst. Indien er voldoende aanwijzingen bestaan dat deze eisen niet (zullen) worden nageleefd, is Cursus- en vergadercentrum Domstad alsnog gerechtigd zijn in artikel bedoelde bevoegdheid uit te oefenen Aan Cursus- en vergadercentrum Domstad komt tevens het recht tot annuleren van de (deel) reservering toe in geval van verkoop van het pand aan de Koningsbergerstraat 9. Dit recht tot annulering van de reservering bestaat slechts indien dit door Cursus- en vergadercentrum Domstad wordt ingeroepen op een tijdstip eerder dan 6 maanden vóór de dag(en) waarop de annulering betrekking heeft In geval van annulering van de reservering als bedoeld in artikelen en zal Cursus- en vergadercentrum Domstad zo goed mogelijk proberen onder dezelfde voorwaarden aan de wederpartij (een) vervangende ruimte(n) aan te bieden voor de overeengekomen periode dan wel de overeengekomen ruimte(n) voor een andere periode. De wederpartij heeft het recht het door Cursusen vergadercentrum Domstad geboden alternatief te weigeren binnen 1 maand na ontvangst van het aanbod, hiermee wordt de reservering als geannuleerd beschouwd door Cursus- en vergadercentrum Domstad. Ingeval van een tijdig aan Cursus- en vergadercentrum Domstad kenbaar gemaakte

7 weigering wordt het reeds betaalde door Cursus- en vergadercentrum Domstad terstond aan de wederpartij terugbetaald De annulering door Cursus- en vergadercentrum Domstad geeft de wederpartij nimmer recht op vergoeding van kosten of schade. Artikel 7 Voorschot op de rekening en tussentijdse betaling 7.1 Cursus- en vergadercentrum Domstad kan te allen tijde van de klant verlangen dat deze onder Cursus- en vergadercentrum Domstad een voorschot op de rekening betaalt of doet betalen ten hoogte van de reserveringswaarde minus eventuele reeds verrichte tussentijdse betalingen. Ontvangen voorschotten worden deugdelijk geadministreerd, dienen uitsluitend tot zekerheid voor Cursus- en vergadercentrum Domstad en gelden uitdrukkelijk niet als reeds gerealiseerde omzet. 7.2 Cursus- en vergadercentrum Domstad kan telkens tussentijds betaling verlangen van inmiddels verleende diensten. 7.3 Cursus- en vergadercentrum Domstad mag zich verhalen op het ingevolge de voorgaande bepalingen voorgeschoten bedrag terzake al datgene wat de klant uit welken hoofde ook aan hem verschuldigd is. Het overschot dient door Cursus- en vergadercentrum Domstad onverwijld aan de klant te worden terugbetaald. Artikel 8 Omzetgarantie 8.1 Indien een omzetgarantie is afgegeven is de klant verplicht terzake de betreffende reservering(en) tenminste het in de omzetgarantie bepaalde bedrag aan Cursus- en vergadercentrum Domstad te betalen. Artikel 9 Aansprakelijkheid van Cursus- en vergadercentrum Domstad 9.1 De uitsluiting van aansprakelijkheid in dit artikel geldt niet voor zover Cursus- en vergadercentrum Domstad terzake het risico dat zich heeft gerealiseerd van een verzekeringsmaatschappij of van een andere derde een vergoeding heeft ontvangen. 9.2 Over door de klant of gast zelf meegebrachte apparatuur / software kan Cursus- en vergadercentrum Domstad in het geheel geen verantwoordelijkheid nemen. 9.3 In geval van ICT faciliteiten en diensten kan Cursus- en vergadercentrum Domstad niet aansprakelijk worden gesteld voor gemaakte kosten, indien een bijeenkomst geen doorgang kan vinden als gevolg van het niet functioneren van apparatuur en /of software, welke niet door Cursus- en vergadercentrum Domstad is verzorgd. 9.4 Cursus- en vergadercentrum Domstad draagt zorg voor de door hem geleverde ICT faciliteiten. Indien de geleverde ICT faciliteiten niet naar behoren functioneren is Cursus- en vergadercentrum Domstad slechts gehouden een bedrag in mindering te brengen op de rekening dat niet hoger is dan de reserveringswaarde van die faciliteiten. 9.5 Onverminderd het bepaalde in de artikelen 9.9 en 9.10 is Cursus- en vergadercentrum Domstad nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook door de klant, de gast en/of derden geleden tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van Cursus- en vergadercentrum Domstad. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt in het bijzonder ook voor schade ontstaan als gevolg van het nuttigen van door Cursus- en vergadercentrum Domstad bereide of geserveerde levensmiddelen en voor schade ontstaan als gevolg van automatiseringsproblemen. Indien dwingend recht slechts een minder vergaande beperking van aansprakelijkheid toelaat geldt die minder vergaande beperking.

8 9.6 In geen enkel geval is Cursus- en vergadercentrum Domstad gehouden een hoger bedrag aan schaderegeling te betalen dan: 1. de reserveringswaarde of, indien dat meer is. 2a. het door de verzekeraar van Cursus- en vergadercentrum Domstad aan Cursus- en vergadercentrum Domstad terzake de schade uitbetaalde bedrag, dan wel; 2b. de terzake de schade van een andere derde verkregen vergoeding. 9.7 Voor schade aan of met voertuigen van de gast veroorzaakt is Cursus- en vergadercentrum Domstad nimmer aansprakelijk behoudens indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van Cursus- en vergadercentrum Domstad. 9.8 Cursus- en vergadercentrum Domstad is nimmer aansprakelijk voor schade direct of indirect aan wie of wat ook ontstaan als direct of indirect gevolg van enig gebrek of enige hoedanigheid of omstandigheid aan, in of op enig roerend of onroerend goed waarvan Cursus- en vergadercentrum Domstad houder, (erf)pachter, huurder dan wel eigenaar is of dat anderszins ter beschikking van Cursus- en vergadercentrum Domstad staat, behoudens indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van Cursus- en vergadercentrum Domstad. 9.9 Indien voor de gast aan de in bewaring gegeven goederen, waarvoor een vergoeding als bedoeld in artikel 4.7 in rekening wordt gebracht schade ontstaat, is Cursus- en vergadercentrum Domstad verplicht de schade aan deze goederen tengevolge van beschadiging of vermissing te vergoeden. Schadevergoeding is nimmer verschuldigd terzake in de afgegeven goederen aanwezige andere goederen Indien Cursus- en vergadercentrum Domstad goederen in ontvangst neemt of indien goederen op welke wijze dan ook waar dan ook door wie dan ook worden gedeponeerd, bewaard en/of achtergelaten zonder dat Cursus- en vergadercentrum Domstad daarvoor enige vergoeding bedingt, dan is Cursus- en vergadercentrum Domstad nimmer aansprakelijk voor schade aan of in verband met die goederen op welke wijze dan ook ontstaan tenzij Cursus- en vergadercentrum Domstad opzettelijk deze schade heeft toegebracht, of de schade het gevolg is van grove schuld van Cursus- en vergadercentrum Domstad De klant (niet zijnde een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf) vrijwaart Cursus- en vergadercentrum Domstad volledig terzake iedere aanspraak, hoe ook genaamd, welke de gast en/of enige derde jegens Cursus- en vergadercentrum Domstad mocht geldend maken, indien en voor zover deze aanspraak in de ruimste zin verband kan houden met enige door Cursus- en vergadercentrum Domstad krachtens enige overeenkomst met de klant te verlenen of verleende diensten dan wel met de accommodatie waarin zodanige diensten werden verleend of moesten worden verleend De in artikel 9.11 bedoelde vrijwaringsverplichting geldt ook indien de reservering met de klant en/of de gast geheel of gedeeltelijk om welke reden dan ook is ontbonden. Artikel 10 Aansprakelijkheid van de klant en/of gast 10.1 De klant en de gast en degenen die hem vergezellen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor Cursus- en vergadercentrum Domstad en/of enige derde is en/of zal ontstaan als direct of indirect gevolg van wanprestatie (toerekenbare tekortkoming) en/of onrechtmatige daad, waaronder overtreding van de huisregels is begrepen, begaan door de klant en/of de gast en/of degenen die hem vergezellen, alsmede voor alle schade die is veroorzaakt door enig dier en/of enige stof en/of enige zaak waarvan zij houder zijn of die onder hun toezicht staan.

9 Artikel 11 Afrekening en betaling 11.1 De klant is de in de reservering bepaalde prijs verschuldigd dan wel, voor zover de reservering werd gesloten meer dan 3 maanden voor het tijdstip waarop de ingevolge die overeenkomst te verrichten diensten verleend moeten worden, de prijzen welke gelden op het moment dat de dienst(en) (moet(en)) wordt(den) verleend, waaronder tevens worden verstaan de prijzen als vermeld op lijsten welke door Cursus- en vergadercentrum Domstad op een voor de gast zichtbare plaats zijn aangebracht danwel zijn opgenomen in een lijst welke aan de klant/gast, desnodig op diens verzoek, wordt overhandigd. Wijzigingen in het BTW-tarief worden te allen tijde aan de klant doorberekend. Een lijst wordt geacht voor de gast zichtbaar aangebracht te zijn indien deze zichtbaar is in de normaal toegankelijke ruimten van Cursus- en vergadercentrum Domstad. Voor bijzondere diensten, zoals het gebruik van garderobe, garage, safe, bewassing, telefoon, e.d. kan door Cursus- en vergadercentrum Domstad een extra vergoeding worden gevorderd Alle rekeningen, daaronder mede begrepen rekeningen terzake annulering of no-show, zijn door de klant en/of gast verschuldigd op het moment dat ze aan hem worden gepresenteerd. De klant dient voor contante betaling zorg te dragen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of tenzij anders wordt overeengekomen Wanneer voor een rekening voor een lager bedrag dan 150,- krachtens het bepaalde in het vierde lid een factuur wordt gezonden dan kan Cursus- en vergadercentrum Domstad daarenboven 15,- aan administratiekosten in rekening brengen. Op dat bedrag is het bepaalde in dit artikel van overeenkomstige toepassing De gast en de klant zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle bedragen welke één van hen of beiden aan Cursus- en vergadercentrum Domstad uit welken hoofde ook verschuldigd zijn. Geen van hen kan zich beroepen op enig voorrecht van uitwinning Zolang de gast en/of klant niet geheel aan al zijn verplichtingen jegens Cursus- en vergadercentrum Domstad heeft voldaan is Cursus- en vergadercentrum Domstad gerechtigd om alle goederen welke door de gast en/of klant in Cursus- en vergadercentrum Domstad zijn meegebracht onder zich te nemen en te houden, totdat de gast en/of klant ten genoegen van Cursus- en vergadercentrum Domstad aan al zijn verplichtingen jegens Cursus- en vergadercentrum Domstad heeft voldaan. Naast een retentierecht komt Cursus- en vergadercentrum Domstad in voorkomend geval een pandrecht toe op de betreffende goederen Indien andere dan contante betaling is overeengekomen dienen alle facturen, voor welk bedrag ook, door de klant binnen dertig dagen na factuurdatum aan Cursus- en vergadercentrum Domstad te worden voldaan Indien en voor zover tijdige betaling achterwege blijft is de klant in gebreke zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist Indien de klant in gebreke is dient hij aan Cursus- en vergadercentrum Domstad alle op de inning vallende kosten te vergoeden, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke. Na een herinnering en aanmaning wordt de vordering op de klant door Cursus- en vergadercentrum Domstad overgedragen aan een incassobureau Daarenboven is de klant indien hij in gebreke is een bedrag aan rente verschuldigd welke ligt op 2% boven de wettelijke rente. Een gedeelte van een maand wordt bij de berekening van de verschuldigde rente voor een gehele maand gerekend.

10 11.10 Indien Cursus- en vergadercentrum Domstad goederen als bedoeld in artikel 11.5 onder zich heeft en de klant van wie Cursus- en vergadercentrum Domstad de goederen onder zich heeft gekregen gedurende 3 maanden in gebreke is, is Cursus- en vergadercentrum Domstad gerechtigd deze goederen publiekelijk dan wel onderhands te verkopen en zich op de opbrengst daarvan te verhalen. De aan de verkoop verbonden kosten komen eveneens ten laste van de klant en Cursus- en vergadercentrum Domstad kan zich ook daarvoor op de opbrengst van de verkoop verhalen. Hetgeen na het verhaal van Cursus- en vergadercentrum Domstad resteert wordt aan de klant uitgekeerd Iedere betaling zal, ongeacht enige door de klant bij die betaling geplaatste aantekening dan wel gemaakte opmerking, worden geacht te strekken in mindering op de schuld van de klant aan Cursus- en vergadercentrum Domstad in de navolgende volgorde: 1. de kosten van executie; 2. de gerechtelijke en buitengerechtelijke inningskosten; 3. de rente; 4. de schade; 5. de hoofdsom Betaling geschiedt in Euro s Cursus- en vergadercentrum Domstad is nimmer gehouden om cheques en andere dergelijke betaalmiddelen te accepteren en kan aan acceptatie van zodanige betaalmiddelen voorwaarden verbinden. Hetzelfde geldt voor andere, hier niet genoemde betaalmiddelen. Artikel 12 Overmacht 12.1 Als overmacht voor Cursus- en vergadercentrum Domstad, die maakt dat een eventuele daardoor veroorzaakte tekortkoming aan Cursus- en vergadercentrum Domstad niet kan worden toegerekend, zal gelden iedere voorziene of onvoorziene, voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheid die het uitvoeren van de reservering door Cursus- en vergadercentrum Domstad zodanig bemoeilijkt dat het uitvoeren van de reservering onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan zodanige omstandigheden bij personen en/of diensten en/of instellingen waarvan Cursus- en vergadercentrum Domstad gebruik wenst te maken bij het uitvoeren van de reservering, alsmede alles wat voor voornoemden als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt, alsmede wanprestatie van voornoemden Indien een der partijen bij een reservering niet in staat is om aan enige verplichting uit die reservering te voldoen, is hij gehouden de andere partij hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen. Artikel 13 Gevonden voorwerpen 13.1 In het gebouw en zijn aanhorigheden van Cursus- en vergadercentrum Domstad verloren of achtergelaten voorwerpen, welke door de gast worden gevonden, dienen door deze met bekwame spoed bij de receptie van Cursus- en vergadercentrum Domstad te worden ingeleverd Van voorwerpen, waarvan de rechthebbende zich niet binnen een jaar na de inlevering daarvan bij Cursus- en vergadercentrum Domstad heeft gemeld, verkrijgt Cursus- en vergadercentrum Domstad de eigendom Indien Cursus- en vergadercentrum Domstad door de gast achtergelaten voorwerpen aan deze toezendt geschiedt zulks geheel voor rekening en risico van de gast. Cursus- en vergadercentrum Domstad is nimmer tot toezendingverplicht.

11 Artikel 14 Kurken- en keukengeld 14.1 Het is de gast en/of klant niet toegestaan om zelf meegebrachte spijzen en/of dranken in de ruimten van Cursus- en vergadercentrum Domstad in groepsverband te nuttigen, tenzij dit nadrukkelijk van te voren met Cursus- en vergadercentrum Domstad is overeengekomen Indien de gast en/of klant in de ruimten van Cursus- en vergadercentrum Domstad drank nuttigt die niet door Cursus- en vergadercentrum Domstad verstrekt is, kan Cursus- en vergadercentrum Domstad de klant per genuttigde fles een bedrag aan kurkengeld in rekening brengen Indien de gast en/of klant in de ruimten van Cursus- en vergadercentrum Domstad spijzen nuttigt die niet door Cursus- en vergadercentrum Domstad verstrekt zijn, kan Cursus- en vergadercentrum Domstad de klant terzake een bedrag aan keukengeld in rekening brengen De in de artikelen 14.2 en 14.3 bedoelde bedragen worden vooraf overeengekomen dan wel, bij gebreke van voorafgaande overeenkomst, in redelijkheid vastgesteld door Cursus- en vergadercentrum Domstad. Artikel 15 Toepasselijk recht en geschillen 15.1 Op de reserveringen is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing Ingeval van geschillen tussen Cursus- en vergadercentrum Domstad en een klant (niet zijnde een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf) is bij uitsluiting bevoegd de bevoegde rechter in de woonplaats van Cursus- en vergadercentrum Domstad, tenzij krachtens dwingende wetsbepaling een andere rechter bevoegd is en onverminderd de bevoegdheid van Cursus- en vergadercentrum Domstad het geschil te doen beslechten door de rechter die bij gebreke van dit beding bevoegd zou zijn Indien en zodra onder auspiciën van Koninklijk Horeca Nederland en eventuele andere betrokken organisaties een geschillencommissie in het leven is geroepen, zullen de geschillen ter beslechting waarvan de geschillencommissie is ingesteld overeenkomstig de terzake opgestelde reglementen worden beslecht Alle vorderingen van de klant verjaren na verloop van een jaar na het moment waarop zij zijn ontstaan De ongeldigheid van één of meer van de bedingen in deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van alle andere bedingen onverlet. Blijkt een beding in deze algemene voorwaarden om enigerlei reden ongeldig, dan worden partijen geacht een geldig vervangend beding overeengekomen te zijn dat het ongeldige beding naar strekking en reikwijdte zoveel mogelijk benadert. 22 januari 2013

Algemene voorwaarden Restaurant Valdin Nijmegen

Algemene voorwaarden Restaurant Valdin Nijmegen Algemene voorwaarden Restaurant Valdin Nijmegen Artikel 1 Definities Onder de navolgende woorden wordt in de UVH (De Uniforme Voorwaarden Horeca) telkens het navolgende verstaan. 1.1 Horecabedrijf De natuurlijke-

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Zaalhuur

Algemene Voorwaarden. Zaalhuur Algemene Voorwaarden Zaalhuur 2014 Inhoudsopgave Artikel 1 Definities... 2 Artikel 2 Toepasselijkheid... 4 Artikel 3 Totstandkoming van horecaovereenkomsten... 4 Artikel 4 Algemene verplichtingen van BAUT

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden van Westeinderpaviljoen B.V. zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer

Algemene Leveringsvoorwaarden van Westeinderpaviljoen B.V. zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer Algemene Leveringsvoorwaarden van Westeinderpaviljoen B.V. zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34370560 Artikeltitels dienen uitsluitend ter referentie. Er kunnen geen rechten aan

Nadere informatie

Deze Algemene Voorwaarden van DROOM! B.V. zijn gedeponeerd en op te vragen bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland te Arnhem.

Deze Algemene Voorwaarden van DROOM! B.V. zijn gedeponeerd en op te vragen bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland te Arnhem. Algemene Voorwaarden Deze Algemene Voorwaarden van DROOM! B.V. zijn gedeponeerd en op te vragen bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland te Arnhem. Artikel 1 Definities Onder de navolgende woorden

Nadere informatie

Artikel 1 Definities

Artikel 1 Definities Sauna Schiedam B.V., hierna te noemen Thermen Holiday hanteert 2 zelfstandige voorwaarden te weten; de algemene leveringsvoorwaarden welke gedeponeerd is bij de Arrondissementsrechtbank en de Kamer van

Nadere informatie

UNIFORME VOORWAARDEN ORANGERIE ELSWOUT

UNIFORME VOORWAARDEN ORANGERIE ELSWOUT UNIFORME VOORWAARDEN ORANGERIE ELSWOUT Orangerie Elswout BV Elswoutslaan 22 2051 AE Overveen KVK nr: 34061356 BTW nr: NL006730553B01 De Uniforme Voorwaarden Orangerie Elswout (UVOE) zijn gebaseerd op de

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden B.V. Exploitatiemaatschappij Museumstoomtram (LBEM)

Leveringsvoorwaarden B.V. Exploitatiemaatschappij Museumstoomtram (LBEM) Leveringsvoorwaarden B.V. Exploitatiemaatschappij Museumstoomtram (LBEM) Artikel 1 Definities Onder de navolgende woorden wordt in de LBEM, en in de aanbiedingen en overeenkomsten waarop de LBEM van toepassing

Nadere informatie

De Algemene Voorwaarden Fontana (AVF) zijn de voorwaarden waarop Fontana horeca overeenkomsten sluit. Artikel 1 Definities Onder de navolgende

De Algemene Voorwaarden Fontana (AVF) zijn de voorwaarden waarop Fontana horeca overeenkomsten sluit. Artikel 1 Definities Onder de navolgende De Algemene Voorwaarden Fontana (AVF) zijn de voorwaarden waarop Fontana horeca overeenkomsten sluit. Artikel 1 Definities Onder de navolgende woorden of afkortingen wordt in de algemene voorwaarden en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden:

Algemene voorwaarden: Algemene voorwaarden: Op alle door ons aangegane overeenkomsten zijn van toepassing de algemene voorwaarden. Deze liggen bij ons ter inzage, zijn te vinden op onze website en worden op verzoek onverwijld

Nadere informatie

ADO Den Haag Hospitality & Events B.V.

ADO Den Haag Hospitality & Events B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN Versie 1.0., gedeponeerd op 1 juli 2014. ADO Den Haag Hospitality & Events B.V. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Artikeltitels in deze algemene voorwaarden dienen uitsluitend ter referentie.

Nadere informatie

De algemene voorwaarden van Conferentiehotel Kapellerput zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Brabant.

De algemene voorwaarden van Conferentiehotel Kapellerput zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Brabant. Algemene voorwaarden van Conferentiehotel Kapellerput De algemene voorwaarden van Conferentiehotel Kapellerput zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Brabant. Artikel 1 Definities Onder de navolgende

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden hotel Huis Vermeer

Algemene Voorwaarden hotel Huis Vermeer Algemene Voorwaarden hotel Huis Vermeer Hotel Huis Vermeer Grote Kerkhof 7,8,9 7411KT, Deventer Fax 0570 619458 www.hotelhuisvermeer.nl info@hotelhuisvermeer.nl KvK-nummer 50492837 btw 111983629.B.02 Artikel

Nadere informatie

RESERVERINGSVOORWAARDEN Uniforme Voorwaarden Strandpaviljoen De Zeemeeuw

RESERVERINGSVOORWAARDEN Uniforme Voorwaarden Strandpaviljoen De Zeemeeuw RESERVERINGSVOORWAARDEN Uniforme Voorwaarden Strandpaviljoen De Zeemeeuw De Uniforme Voorwaarden Strandpaviljoen De Zeemeeuw zijn afgeleid van de Uniforme Voorwaarden Horeca, de voorwaarden waarop in Nederland

Nadere informatie

De UVH zijn gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank en de Kamer van Koophandel en Fabrieken te 's-gravenhage.

De UVH zijn gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank en de Kamer van Koophandel en Fabrieken te 's-gravenhage. Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) De Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) zijn de voorwaarden waarop in Nederland gevestigde horecabedrijven zoals hotels, restaurants, cafés en aanverwante bedrijven (waaronder

Nadere informatie

De UVH zijn gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank en de Kamer van Koophandel en Fabrieken te 's-gravenhage.

De UVH zijn gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank en de Kamer van Koophandel en Fabrieken te 's-gravenhage. Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) De Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) zijn de voorwaarden waarop in Nederland gevestigde horecabedrijven zoals hotels, restaurants, cafés en aanverwante bedrijven (waaronder

Nadere informatie

Degene die Partycentrum de Zwaluw vertegenwoordigt bij het afsluiten en uitvoeren van overeenkomsten.

Degene die Partycentrum de Zwaluw vertegenwoordigt bij het afsluiten en uitvoeren van overeenkomsten. Deze algemene voorwaarden zijn de voorwaarden waarop Partycentrum de Zwaluw haar producten en/of (horeca)diensten verleent en overeenkomsten sluit. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer

Nadere informatie

Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH)

Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) De Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) zijn de voorwaarden waarop in Nederland gevestigde horecabedrijven zoals hotels, restaurants, cafés en aanverwante bedrijven (waaronder cateringbedrijven, party-servicebedrijven

Nadere informatie

Degene die Boutiquehotel Staats vertegenwoordigt bij het afsluiten en uitvoeren van horecaovereenkomsten. 1.3 Verlenen van horecadiensten

Degene die Boutiquehotel Staats vertegenwoordigt bij het afsluiten en uitvoeren van horecaovereenkomsten. 1.3 Verlenen van horecadiensten LEVERING en ANNULERINGSSVOORWAARDEN BOUTIQUEHOTEL STAATS Artikel 1 Definities Onder de navolgende woorden wordt in de voorwaarden en in de aanbiedingen en overeenkomsten waarop de voorwaarden van toepassing

Nadere informatie

Uniforme Voorwaarden Horeca

Uniforme Voorwaarden Horeca Uniforme Voorwaarden Horeca De zijn de voorwaarden waarop in Nederland gevestigde horecabedrijven zoals hotels, restaurants, cafés en aanverwante bedrijven (waaronder cateringbedrijven, party-servicebedrijven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Landgoed de Salentein

Algemene voorwaarden Landgoed de Salentein Algemene voorwaarden Landgoed de Salentein Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, leveranties, prestaties en overeenkomsten en met uitsluiting van voorwaarden welke een opdrachtgever

Nadere informatie

ALGEMENE- EN ANNULERINGSVOORWAARDEN RESTAURANT- BAR VISUALS te EINDHOVEN

ALGEMENE- EN ANNULERINGSVOORWAARDEN RESTAURANT- BAR VISUALS te EINDHOVEN ALGEMENE- EN ANNULERINGSVOORWAARDEN RESTAURANT- BAR VISUALS te EINDHOVEN Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden van toepassing op de opdrachten verleend aan en Overeenkomstenreserveringen gesloten met:

Nadere informatie

Uniforme Voorwaarden Horeca Restaurant CHANG I Amsterdam

Uniforme Voorwaarden Horeca Restaurant CHANG I Amsterdam Uniforme Voorwaarden Horeca Restaurant CHANG I Amsterdam 01.09.1998 De Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) zijn de voorwaarden waarop in Nederland gevestigde horecabedrijven zoals hotels, restaurants, cafés

Nadere informatie

ALGEMENE- EN ANNULERINGSVOORWAARDEN WILD IN HET GROENE WOUD TE VUGHT.

ALGEMENE- EN ANNULERINGSVOORWAARDEN WILD IN HET GROENE WOUD TE VUGHT. ALGEMENE- EN ANNULERINGSVOORWAARDEN WILD IN HET GROENE WOUD TE VUGHT. Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden van toepassing op de opdrachten verleend aan en Overeenkomsten/reserveringen gesloten met:

Nadere informatie

De UVH zijn gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank en de Kamer van Koophandel en Fabrieken te 's- Gravenhage.

De UVH zijn gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank en de Kamer van Koophandel en Fabrieken te 's- Gravenhage. De UVH zijn gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank en de Kamer van Koophandel en Fabrieken te 's- Gravenhage. Artikel 1 Definities Onder de navolgende woorden wordt in de UVH, en in de aanbiedingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Horeca (AVH)

Algemene Voorwaarden Horeca (AVH) Algemene Voorwaarden Horeca (AVH) De Algemene Voorwaarden Horeca (AVH) zijn de voorwaarden waarop in Nederland gevestigde horecabedrijven zoals hotels, restaurants, cafés en aanverwante bedrijven ( waaronder

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn de voorwaarden waarop Meneer van Eijck haar producten en/of (horeca)diensten verleent en overeenkomsten sluit.

Deze algemene voorwaarden zijn de voorwaarden waarop Meneer van Eijck haar producten en/of (horeca)diensten verleent en overeenkomsten sluit. Deze algemene voorwaarden zijn de voorwaarden waarop Meneer van Eijck haar producten en/of (horeca)diensten verleent en overeenkomsten sluit. Artikel 1 Definities Onder de navolgende woorden wordt in deze

Nadere informatie

2. Cliënt De natuurlijke of rechtspersoon die Hotel Contact verzoekt een offerte te maken.

2. Cliënt De natuurlijke of rechtspersoon die Hotel Contact verzoekt een offerte te maken. Algemene Voorwaarden Hotel Contact BV (klant) Hoofdstuk 1: Definities Artikel 1 1. Hotel Contact Onder Hotel Contact wordt verstaan de besloten vennootschap Hotel Contact BV en alle handelsnamen die door

Nadere informatie

Huurovereenkomst Bed & Breakfast The Funfactory

Huurovereenkomst Bed & Breakfast The Funfactory Piet Heinstraat 86 2518CL Den Haag www.thefunfactory.nl Huurovereenkomst Bed & Breakfast The Funfactory Verhuurder: The Funfactory Piet Heinstraat 86 2518CL Den Haag Tel: 070-2125468 Huurder: Naam: Adres:

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden Golden Tulip Mastbosch Hotel Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Golden Tulip Mastbosch Hotel Toepasselijkheid van deze voorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden Golden Tulip Mastbosch Hotel Algemene Voorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MB Ulvenhout B.V. h.o.d.n. Golden Tulip Mastbosch Hotel en Grand

Nadere informatie

KHN UVH NEDERLANDS. Uniforme Voorwaarden Horeca

KHN UVH NEDERLANDS. Uniforme Voorwaarden Horeca KHN UVH NEDERLANDS 2017 Uniforme Voorwaarden Horeca Artikel 1 Definities De Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) zijn de voor waarden waarop in Nederland gevestigde horecabedrijven, zoals hotels, restau rants,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden - Boury Restaurant

Algemene voorwaarden - Boury Restaurant Algemene voorwaarden - Boury Restaurant Artikel 1 Definities 1.1 Boury Restaurant De natuurlijke of rechtspersoon of vennootschap die zijn bedrijf maakt van het verlenen van horecadiensten op het adres

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERHUUR VNAB KENNIS- EN ONTMOETINGSCENTRUM

ALGEMENE VOORWAARDEN VERHUUR VNAB KENNIS- EN ONTMOETINGSCENTRUM ALGEMENE VOORWAARDEN VERHUUR VNAB KENNIS- EN ONTMOETINGSCENTRUM VERENIGING NEDERLANDSE ASSURANTIE BEURS (VNAB) INHOUD Artikel 1 Definities... 2 Artikel 2 Toepasselijkheid... 3 Artikel 3 Totstandkoming

Nadere informatie

In deze Algemene Voorwaarden hebben de gebruikte begrippen de hierna volgende betekenis, tenzij daarover andere schriftelijke afspraken zijn gemaakt.

In deze Algemene Voorwaarden hebben de gebruikte begrippen de hierna volgende betekenis, tenzij daarover andere schriftelijke afspraken zijn gemaakt. ALGEMENE VOORWAARDEN V.O.F. ZYP25 voor VERHUUR RUIMTEN Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden hebben de gebruikte begrippen de hierna volgende betekenis, tenzij daarover andere schriftelijke

Nadere informatie

2.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Genietlokaal is gevestigd aan de Gruytsweg 40, te Warfstermolen. Genietllokaal staat ingeschreven bij de kamer van koophandel onder het volgende Kvk nummer: 58065377 Bij vragen of op- en aanmerkingen kunt

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Vergaderruimte Lelystad

Algemene Voorwaarden Vergaderruimte Lelystad Algemene Voorwaarden Vergaderruimte Lelystad Artikel 1. Algemeen 1. Op alle door Vergaderruimte Lelystad, hierna te noemen VRL, uitgebrachte offertes en aangegane overeenkomsten van huur en verhuur van

Nadere informatie

East Facility Services B.V.

East Facility Services B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN East Facility Services B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 11 maart 2013 gedeponeerd en op te vragen bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56476310. Artikel 1 Definities Het

Nadere informatie

Organisatiebureau The 5th Element. inspanningsverplichting tot het verrichten van diensten. hulp en adviezen ten behoeve van opdrachtgever(s).

Organisatiebureau The 5th Element. inspanningsverplichting tot het verrichten van diensten. hulp en adviezen ten behoeve van opdrachtgever(s). Algemene Voorwaarden The 5th Element Algemeen Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten gesloten tussen Organisatiebureau The 5th Element, gevestigd te 1815 GB, Alkmaar aan de Kennemersingel

Nadere informatie

Algemene aanvullende reserveringsvoorwaarden Bar Beton

Algemene aanvullende reserveringsvoorwaarden Bar Beton Algemene aanvullende reserveringsvoorwaarden Bar Beton Uniforme Voorwaarden Horeca Op alle door ons aangegane overeenkomsten zijn van toepassing de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) en onze aanvullende

Nadere informatie

Voorwaarden Efteling Hotel en Het Loonsche Land Hotel

Voorwaarden Efteling Hotel en Het Loonsche Land Hotel Voorwaarden Efteling Hotel en Het Loonsche Land Hotel Het Efteling Hotel en Het Loonsche Land Hotel (hierna gezamenlijk te noemen: het Hotel ) hanteren als algemene voorwaarden de Uniforme Voorwaarden

Nadere informatie

Voorwaarden Efteling Hotel en Het Loonsche Land Hotel

Voorwaarden Efteling Hotel en Het Loonsche Land Hotel Voorwaarden Efteling Hotel en Het Loonsche Land Hotel Het Efteling Hotel en Het Loonsche Land Hotel (hierna gezamenlijk te noemen: het Hotel ) hanteren als algemene voorwaarden de Uniforme Voorwaarden

Nadere informatie

Art Cadeaubon Art Algemene voorwaarden webshop

Art Cadeaubon Art Algemene voorwaarden webshop Uniforme Voorwaarden Horeca De Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) zijn de voorwaarden waarop in Nederland gevestigde horecabedrijven zoals hotels, restaurants, cafés en aanverwante bedrijven (waaronder

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van de SHEVA hotelservices, gevestigd te Paramaribo.

Algemene Voorwaarden van de SHEVA hotelservices, gevestigd te Paramaribo. Algemene Voorwaarden van de SHEVA hotelservices, gevestigd te Paramaribo. Artikel 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten

Nadere informatie

Je gaat een (contractueel bindende) relatie aan met het hotel wanneer je een reservering maakt.

Je gaat een (contractueel bindende) relatie aan met het hotel wanneer je een reservering maakt. Apollo Rewards is een online boek- en spaarprogramma van Apollo Hotels. Als je via Apollo Rewards bij ons overnacht, vergadert of een evenement organiseert, spaar je bij elke 100,- een punt. We passen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bastion Holding B.V.

Algemene Voorwaarden Bastion Holding B.V. Algemene Voorwaarden Bastion Holding B.V. Versie: 1.1 Datum: 26 mei 2015 Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden alsmede op alle aanbiedingen, overeenkomsten of totstandkoming van overeenkomsten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERGADERLOCATIE REIGERSBERGEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VERGADERLOCATIE REIGERSBERGEN ALGEMENE VOORWAARDEN VERGADERLOCATIE REIGERSBERGEN Artikel 1: Algemeen 1.1. Op alle door Reigersbergen aan enige partij verstrekte aanbieding (offerte), dan wel gebruiksovereenkomst, dan wel enige overeenkomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Artikel 1 Algemene bepalingen a. Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.: Het Innovatiecentrum b. Gebruiker: Degene met

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN KLANTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN KLANTEN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN KLANTEN VAN: Taart en Wijn Voetsteeg 10 Dalfsen hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Definities. in deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Definities. in deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Linkedintoresults B.V., tevens handelend onder de namen Linkedintoresults en LI2R, gevestigd en kantoorhoudende te, aan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERGADERLOCATIE THUIS IN UTRECHT Artikel 1: Algemeen 1.1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a) Vergaderlocatie Thuis in

ALGEMENE VOORWAARDEN VERGADERLOCATIE THUIS IN UTRECHT Artikel 1: Algemeen 1.1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a) Vergaderlocatie Thuis in ALGEMENE VOORWAARDEN VERGADERLOCATIE THUIS IN UTRECHT Artikel 1: Algemeen 1.1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a) Vergaderlocatie Thuis in Utrecht: de door de familie Ewald/Geuze ter beschikking

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Congressen en Symposia

Algemene Voorwaarden Congressen en Symposia Algemene Voorwaarden Congressen en Symposia 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Congressen en Symposia: de congressen, vergaderingen en andere bijeenkomsten waarbij

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN COMMUNICATIEPUNT

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN COMMUNICATIEPUNT ALGEMENE VOORWAARDEN VAN COMMUNICATIEPUNT Artikel I ALGEMEEN 1. Op alle door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid COMMUNICATIEPUNT, hierna te noemen Communicatiepunt, uitgebrachte offertes

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

4. schriftelijk $% &#% ' #(

4. schriftelijk $% &#% ' #( 1. koper De partij vermeld in de overeenkomst als zijnde de koper en/of opdrachtgever, alsmede alle voor haar werkzame en door haar, zowel direct als indirect, ingeschakelde personen, alsmede de entiteiten

Nadere informatie

HOUSE OF BOLS EVENEMENTEN & BOLS COCKTAIL CATERING-VOORWAARDEN

HOUSE OF BOLS EVENEMENTEN & BOLS COCKTAIL CATERING-VOORWAARDEN HOUSE OF BOLS EVENEMENTEN & BOLS COCKTAIL CATERING-VOORWAARDEN Artikel 1 Definities In deze voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: NVG: de Nederlandse

Nadere informatie

( t Pannenkoekschip / Restaurant Pand 9 / Stadscafé Simons / OLDE IESSEL / Hart van Doetinchem)

( t Pannenkoekschip / Restaurant Pand 9 / Stadscafé Simons / OLDE IESSEL / Hart van Doetinchem) ER-COMPANY ( t Pannenkoekschip / Restaurant Pand 9 / Stadscafé Simons / OLDE IESSEL / Hart van Doetinchem) ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities 1. Verwijzingen naar de Algemene Voorwaarden verwijzen

Nadere informatie

2.2 Alle aanbiedingen, kostenramingen c.q. offertes zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2.2 Alle aanbiedingen, kostenramingen c.q. offertes zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene levering en betalingsvoorwaarden A.J. van Essen Uitvaartzorg- begrafenis en crematieverzorging Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 62777521 Artikel 1 Definities a.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden The Golf Teachers

Algemene voorwaarden The Golf Teachers Algemene voorwaarden The Golf Teachers 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Diensten: De door The Golf Teachers in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en

Nadere informatie

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN MAMMOET GROEP JUNI 2006 1. DEFINITIES EN TOEPASSELIJKHEID 1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Mammoet Groep": de groep van vennootschappen, gevestigd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V.

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. -

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten.

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten. Algemene Voorwaarden LABEL ME Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.LABEL

Nadere informatie

2.1. Alle offertes en prijsopgaven door opdrachtnemer zijn vrijblijvend. Tenzij anders is vermeld, zijn alle opgegeven prijzen exclusief B.T.W.

2.1. Alle offertes en prijsopgaven door opdrachtnemer zijn vrijblijvend. Tenzij anders is vermeld, zijn alle opgegeven prijzen exclusief B.T.W. 1. Algemeen 1.1. Deze voorwaarden zijn, met uitsluiting van voorwaarden van derden, van toepassing op alle overeenkomsten tot het verrichten van diensten, gesloten tussen Bosscha Ongevallenanalyse B.V.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van de besloten vennootschap. MAASTRICHT AACHEN AIRPORT BV (Aerodrome Services) Gedeponeerd onder dossiernummer bij de

ALGEMENE VOORWAARDEN. van de besloten vennootschap. MAASTRICHT AACHEN AIRPORT BV (Aerodrome Services) Gedeponeerd onder dossiernummer bij de ALGEMENE VOORWAARDEN van de besloten vennootschap MAASTRICHT AACHEN AIRPORT BV (Aerodrome Services) Gedeponeerd onder dossiernummer 66013283 bij de Kamer van Koophandel Limburg Versie november 2016 Art.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Zalenverhuur & Evenementen TU/e

Algemene Voorwaarden Zalenverhuur & Evenementen TU/e Algemene Voorwaarden Zalenverhuur & Evenementen TU/e Artikel 1. Algemeen 1. Op alle door de Technische Universiteit Eindhoven, hierna te noemen TU/e, uitgebrachte offertes en aangegane overeenkomsten van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hotel The Dolphins. 1. TOEPASSING 2. RESERVERINGEN 3. WIJZIGINGEN IN DE OVEREENKOMST

Algemene voorwaarden Hotel The Dolphins. 1. TOEPASSING 2. RESERVERINGEN 3. WIJZIGINGEN IN DE OVEREENKOMST Algemene voorwaarden Hotel The Dolphins. 1. TOEPASSING 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot alle kamers, die worden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN van BRAMMER NEDERLAND B.V., gevestigd te Haarlem Artikel 1 1.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van elke door Brammer Nederland B.V. te

Nadere informatie

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten.

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. ALGEMENE VOORWAARDEN De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. De complete algemene voorwaarden: Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Algemene Advertentievoorwaarden verlatenboot.nl Aanbod en aanvaarding; overeenkomst Weigering van advertenties; wijziging Contracttermijn; beëindiging Tarieven; tariefs-aanpassing; betaling Reclamatie

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met Artishock events & marketing B.V.. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn uitsluitend bindend,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland Definities Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Italiaantje van Nederland wordt

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN van Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: AV : de onderhavige

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden Effect Veiligheid B.V.

Algemene Leveringsvoorwaarden Effect Veiligheid B.V. Algemene Leveringsvoorwaarden Effect Veiligheid B.V. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten gesloten tussen Effect Veiligheid B.V., gevestigd te Geldrop, -hierna te noemen Effect

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden B.R. Consultancy, gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, 16Hoven Business Park,, 3045PC Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KVK-nummer 61549592. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

A. Definities. B. Algemene bepalingen

A. Definities. B. Algemene bepalingen ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR REGISTERMAKELAARS EN REGISTERTAXATEURS IN ROERENDE ZAKEN, LEDEN VAN DE FEDERATIE VAN TAXATEURS, MAKELAARS EN VEILINGHOUDERS IN ROERENDE ZAKEN, WELKE VOORWAARDEN ZIJN GEDEPONEERD

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN ALGEMENE HUURVOORWAARDEN ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID 1. De Algemene Huurvoorwaarden zijn met uitsluiting van alle andere algemene voorwaarden van toepassing op de totstandkoming en de inhoud van alle Reserveringen.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de verhuur van Ruimten YourMeeting 1 december 2009

Algemene voorwaarden voor de verhuur van Ruimten YourMeeting 1 december 2009 Algemene voorwaarden voor de verhuur van Ruimten YourMeeting 1 december 2009 1. BEGRIPPEN 1.1 Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden gelden voor de verhuur van ruimten en/of faciliteiten van Your

Nadere informatie

1.3 Algemene voorwaarden van Opdrachtgever gelden niet, tenzij deze schriftelijk door BDA Opleidingen zijn aanvaard.

1.3 Algemene voorwaarden van Opdrachtgever gelden niet, tenzij deze schriftelijk door BDA Opleidingen zijn aanvaard. Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden BDA Dak- en Gevelopleidingen Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot het verrichten

Nadere informatie

andere locatie van JBU en overige faciliteiten zoals nader gespecificeerd in het Contract.

andere locatie van JBU en overige faciliteiten zoals nader gespecificeerd in het Contract. ALGEMENE VOORWAARDEN JAARBEURS UTRECHT VERHUUR CONGRES- EN VERGADERZALEN Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden hebben de gebruikte begrippen de hierna volgende betekenis, tenzij daarover andere

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Definities Algemene bepalingen Datum van ingang; wijziging Wijziging van de leveringsvoorwaarden Beëindiging Leveringstermijnen en voorbehoud van eigendom en rechten Prijzen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. De Beukelaar Groep. Inhoudsopgave. 1. Algemeen. 2. Aanbieding en totstandkoming overeenkomst. 3. Intellectuele eigendom

Algemene voorwaarden. De Beukelaar Groep. Inhoudsopgave. 1. Algemeen. 2. Aanbieding en totstandkoming overeenkomst. 3. Intellectuele eigendom Algemene voorwaarden Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Aanbieding en totstandkoming overeenkomst 3. Intellectuele eigendom 4. Betalingsvoorwaarden 5. Annulering en restitutie 6. Wijzigingen in de opdracht 7.

Nadere informatie

Voor het inroepen van de dienstverlening van Hofland Incasso C.V. met betrekking tot incasso bij voorbaat.

Voor het inroepen van de dienstverlening van Hofland Incasso C.V. met betrekking tot incasso bij voorbaat. 2015-01 ALGEMENE VOORWAARDEN Voor het inroepen van de dienstverlening van Hofland Incasso C.V. met betrekking tot incasso bij voorbaat. Artikel 1 Toepassingsgebied. 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden

Nadere informatie

LEVERINGSVOORWAARDEN HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN PROFESSIONALS EN BEDRIJVEN

LEVERINGSVOORWAARDEN HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN PROFESSIONALS EN BEDRIJVEN LEVERINGSVOORWAARDEN HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN PROFESSIONALS EN BEDRIJVEN Voorwaarden bij opdrachten tot leveren van producten op het gebied van training, coaching en advies. 1. Algemene bepalingen 1.1

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Autobedrijf Severs

Algemene Voorwaarden Autobedrijf Severs Algemene Voorwaarden Autobedrijf Severs ARTIKEL 1 DEFINITIES 1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

1. Alle offertes van Berg communiceert zijn vrijblijvend, tenzij een termijn voor aanvaarding is gesteld.

1. Alle offertes van Berg communiceert zijn vrijblijvend, tenzij een termijn voor aanvaarding is gesteld. --- ALGEMENE VOORWAARDEN --- I. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte en overeenkomst tussen Berg communcieert en een Opdrachtgever waarop Berg communiceert deze voorwaarden

Nadere informatie

Artikel 2 Aanbieding, aanvaarding en omschrijving van de werkzaamheden

Artikel 2 Aanbieding, aanvaarding en omschrijving van de werkzaamheden Algemene voorwaarden van Feeking Artikel 1 Algemene toepassing van begrippen: a in deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR ZAALHUUR T OUDE PAROCHIEHUIS BV

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR ZAALHUUR T OUDE PAROCHIEHUIS BV ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR ZAALHUUR T OUDE PAROCHIEHUIS BV 1 Algemeen 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte, optie en overeenkomst met betrekking ter beschikking stellen van zalen

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Pagina1. Prodizo VOF KVK 59692073. W www.prodizo.nl E info@prodizo.nl. Bank NL98ABNA04371361 BTW 853606705B01

Algemene Voorwaarden. Pagina1. Prodizo VOF KVK 59692073. W www.prodizo.nl E info@prodizo.nl. Bank NL98ABNA04371361 BTW 853606705B01 Algemene Voorwaarden 1. Definities In de navolgende bepalingen wordt verstaan onder: Prodizo: de eigenaar en exploitant van de website Prodizo.nl, zijnde een bedrijfsonderdeel van VOF Prodizo. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden JAARBEURS VERHUUR CONGRES- EN VERGADERZALEN juni 2014

Algemene Voorwaarden JAARBEURS VERHUUR CONGRES- EN VERGADERZALEN juni 2014 Algemene Voorwaarden JAARBEURS VERHUUR CONGRES- EN VERGADERZALEN juni 2014 Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden hebben de gebruikte begrippen de hierna volgende betekenis, tenzij daarover

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden www.apollohotelsresorts.com/rewards is een initiatief van Apollo Hotels & Resorts. In alle aangesloten hotels van de groep kunt u sparen voor trendy geschenken en profiteren van online

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE. te Andijk Generaal de Wetlaan 17

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE. te Andijk Generaal de Wetlaan 17 ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE te Andijk Generaal de Wetlaan 17 Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Algemeen Artikel 3 - Offertes, aanbiedingen Artikel 4 - Opdracht

Nadere informatie