Bossche School. De architectuur van Priorij Emmaus

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bossche School. De architectuur van Priorij Emmaus"

Transcriptie

1 Bossche School De architectuur van Priorij Emmaus

2

3 De Priorij is gebouwd in de jaren in de markante architectuur van De Bossche School een bouwstijl waar de benedictijner monnik Hans van de Laan o.s.b. grondlegger van was. Architect van de Priorij was Jan de Jong, een leerling van ans van der Laan. Onderstaande vind u informatie over De Bossche School, Hans van der Laan en an de Jong.

4 De Bossche School De Bossche School is een verzamelnaam voor een geheel an ideeën aangaande architectuur, stedenbouw, meubilair, etc., waar het gedachtegoed van de Benedictijner monnik Dom Hans van der Laan aan ten grondslag ligt. In de beslotenhei van het klooster wijdde hij zich aan een speurtocht naar de grondslagen van de architectuur. Hi rbij ontdekte hij de beginselen voor de verhoudingenleer die later het plastische getal zou orden genoemd. Dit is een ordening en maatverhoudingen-stelsel zowel in de natuur als in vele architectuurstr mingen in de klassieke oudheid van diverse culturen. Het bouwen is in feite h t ontnemen en verbijzonderen van een stukje natuur om de mens fysiek te beschermen met wand n, vloeren en daken; het op deze wijze expressief maken van dat omhulsel met openingen n de juiste afmetingen is architectuur. Dit geldt voor de dikte, de lengte en de breedte van d diverse onderdelen als zodanig maar ook ten opzichte van elkaar. Omdat vanaf 1946 in Den Bosch de cursus over deze vernieuwende architectuur werd gegeven, ontstond de benaming Bossche chool. Deze cursus was bedoeld om de naoorlogse kerkenbouw te ondersteunen en heeft twee generaties architecten opgeleverd.

5 e Dom Hans van der Laan Bij een beschouwing over architectuur ligt het niet di ect voor de hand om hierbij een relatie te leggen tussen het leven van een benedictijner monnik e de ontwikkeling van vernieuwende architectuur en meubelontwerpen. Toch was het juist in de beslotenheid van het klooster waar Dom Hans van der Laan ( ) tijdens zijn opmerkelijke leven een geheel nieuw visie ontwikkelde op de essentie van architectuur en alles w t daarmee samenhangt. Het werd een levenslange zoektocht, waarbij hij steeds meer medestand rs vond. Een voortdurend zoeken naar het menselijk verblijf, naar de verhouding tussen binn n en buiten, en de meest oorspronkelijke vorm van kleding en meubilair. Zonder de bedoeling te ebben een religieuze boodschap over te willen brengen, liet Van der Laan zich zien als theore icus, ontwerper en leraar van formaat.. In de jaren dat hij zijn ideeën ontwikkelde, zouden tw e generaties ontwerpers hem met groot ontzag volgen, terwijl buitenstaanders vaak met onbegr p en verbazing van zijn werk kennisnamen. Zijn vernieuwende werk werd gekenmerkt door een a lesomvattende eenvoud die het resultaat was van een architectonische harmonieleer, geb seerd op driedimensionale maten. Hij begon als jonge man een bouwkundestudie in Delft, aar beëindigde zijn opleiding om monnik te worden. In de beslotenheid van het klooster ou hij zich opnieuw in de architectuur verdiepen. In de vrijheid die hij hier genoot, niet be nvloed door zijn omgeving, wist hij een nieuwe architectuurvisie vorm te geven en verder te on wikkelen. Zijn duiding van de architectonische ruimte benaderd de architectuur zowel filosofisch als technisch door zich allereerst af te vragen wat een hu s eigenlijk is. Het gaat daarbij om het afscheiden van een binnen in betrekking tot een buiten e een uiterst eenvoudig gamma van vormen en maten, uitgaande van de dikte van de wand die d kleinste maat aangeeft. De bepaling van de afmetingen van een kolom, een travee en een hel wand is daarbij het uitgangspunt. Met wanden wordt dan een galerij gemaakt, met galerijen ee zaal en met zalen een huis. Meerdere huizen doen op grotere schaal weer binnen- en buitenruimten ontstaan, maar dan bevindt men zich inmiddels op het brede terrein van de stedenbouw.

6 Het centrale begrip bij Van der Laan is het Plastisch Getal. Hij bedoelt daarmee: Zoals wij door het gewone getal door te tellen ons een inzicht verschaffen in de elkaar opvolgende h e- VEELheden, zo zou er ook een getal moeten zijn dat o s vertrouwd maakt met de elkaar opvolgende hoegrootheden. Dit is het zogenaamde Plastisc e Getal, dat niet werkt met een getallenstelsel, maar met een matenstelsel. Het inzicht in hoegrootheid gekoppeld aan een zuiver v rhoudingsbesef, dat is wat voor Van der Laan gebouw en meubels doortrekt. Alles wordt verbonde en geordend door dit getal, van het grootste tot het kleinste.

7 Dom van der Laan kreeg de gelegenheid zijn opvattingen daadwerkelijk uit te voeren als architect van zijn eigen abdij in Vaals alsmede van een abd j in het Belgische Waasmunster en één in Tomelilla in Zweden en een woonhuis in Best, inclusief de meubels. Al deze werken vertellen bovenal iets van de kloosterlijke alledag waarin ze zi n ontstaan. Als goed monnikenwerk zijn ze van een degelijke constructie. Tot rijping gekomen in e stilte van de abdij, maar evenzeer in de ruimte van de wereld en niet gebonden aan een bepaalde periode. Voor iemand die dit weet te begrijpen zelfs tijdloos. Als we iets maken, moeten we niet letten op wat we ma en, ook niet op de mogelijkheden van het maken, maar op het maken zelf. Met dit geloof voo ogen onderzocht hij de dingen in hun wezen en kwam hij tot heel concrete ontwerpen voor zij kloosters in Nederland en daarbuiten. Terwijl het voor niet- ingewijden niet makkelijk is de theorieën van Van der aan volledig te doorgronden, bieden met name de meubels een goed aankn pingspunt voor zijn opvattingen over het echte maken, het ritme en het samenvoegen v n dingen, van plank en klamp zoals bij de deur van een simpele boerenschuur te zien is. Van der Laan ontkende het gangbare onderscheid tussen rofane en sacrale kunst. Volgens Van der Laan wordt de spirit of de geest van menselijke aaksels niet van bovenaf of van buitenaf gedicteerd. Dit zou immers betekenen dat de kunst slec ts sacraal of religieus kan worden door het onderwerp, het thema, de inhoud. Voor Van der Laan daarentegen behoort de vergeestelijking tot het vakmanschap van al het menselijk maken. En da proces geschiedt van beneden af, van onderuit, vanuit de materiele functie van het te m ken voorwerp. Bij het maken zelf dient de functie die het voorwerp t.a.v. het lichaam vervult voor de geest zichtbaar te worden in de uiterlijke vorm. Van der Laan noemt dit de expressivi eit van eigengemaakte dingen.

8 Voor Van der Laan was er dus maar één soort kunst die owel seculiere als religieuze functies kon vervullen. Daarbij is de religieuze functie van bijvo o beeld een gebouw géén projectie van godsdienstige beelden of concepten in materiele vormen, ma r het opnemen van een architectonische ruimte in een religieuze context. De beweging is iet van boven naar beneden, maar van beneden naar boven. In 1960 publiceerde Van der Laan een Franstalige studi over het plastische getal, in 1967 in bijgewerkte vorm in het Nederlands vertaald, die in 1977 ou worden gevolgd door het boek De Achitectonische Ruimte. In 1985 zag een derde publica ie het licht: Vormenspel der Liturgie, waarin zijn these nogmaals op een meer algemene wijze ordt gepresenteerd. Hoewel hij zelf opmerkelijk weinig heeft gebouwd, kreeg Hans van der L an in 1989 de Limburgse architectuurprijs voor zijn ontwerp van een bibliotheekvleugel met trappenhuis en galerij bij zijn Benedictijnenabdij te Vaals uit 1986 en voor zijn totale werkzaa heden ten dienste van de architectuur, op het gebied van onderwijs en uitvoering tegelijk. De architectuur van Dom Hans van der Laan leeft voort ndanks het feit dat zij in de loop van de jaren voortdurend onderwerp van discussie is geweest. aar in tegenstelling tot andere architecten, die in een volstrekt andere situatie verkeerden e moesten bouwen in een wereld waar functie, constructie, sociale betekenis en niet in de laat te plaats rendement bepalend zijn, kon Dom Hans van der Laan zijn ideeën ontwikkelen in een tamel jk besloten omgeving, aan de hand van ideale opdrachten, waarbij hij als ontwerper grote vri heid kreeg. De veranderingen in kerk en samenleving leidden uiteindelijk tot een einde van de pleiding in s-hertogenbosch. Als een visie op architectuur heeft ze echter school gemaakt. p verschillende universiteiten houdt men zich met zijn werk bezig (Londen, Boston, Durban, Nape s, Dresden, Berlijn en Aken).

9

10 Jan de Jong ( ) De Brabantse architect Jan de Jong volgde na zijn hbo- opleiding te Tilburg op de cursus Kerkelijke Architectuur in het Kruithuis te s Hertogenbosch de lessen van Dom Hans van der Laan, waar hij al spoedig een van zijn briljantste leerlinge zou blijken te zijn. De monnik/ architect bleek op hem een overweldigende invloed te hebben. Jan de Jong behoorde tot de tweede generatie architecten die via de cursus in Den Bosch ken is maakten met het plastische getal. Van deze tweede generatie cursisten ontwikkelde vooral De ong een meer eigen vormentaal op basis van het plastische getal. Hij hanteerde de theorie van Van der Laan als basis vo or zijn latere ontwerpen. Evenals Dom Hans van der Laan slaagde hij er b ter in wat afstand te nemen van het verleden. De Jong had omgekeerd ook grote invloed op d monnik. In zijn bouwwerken bracht hij de theorie van Van der Laan, waaraan deze in de ja en vijftig en zestig nog werkte, in praktijk. In zijn ontwerpen werden de in een basilicale opzet be ldbepalende elementen zoals arcaden en galerijen sterk teruggebracht. Ook historische referen ies, ornamentiek en ronde vormen die het kenmerk waren van de oorspronkelijke basilica, verdwen n uit de kerkelijke architectuur, omwille van de ultieme uitdrukking van de ontwikkelde th orie, om als het ware het plastische getal zo scherp mogelijk te laten zien. Weliswaar waren er n g steeds de banden met het verleden, maar kregen de door hem ontworpen kerkruimten een eige karakter. Tussen 1957 en 1960 baarde hij opzien met het ontwerp van drie kerken, de. Gerardus Majellakerk te Gemert, de Kerk van de Heilige Kruisvinding in Odiliapeel (1959) n de St. Benedictuskerk te Rijswijk ( 1958). Hiermee werd de strakke richting van de Bossch School een feit. In de jaren tussen bouwde hij Priorij Emmaus te Maarssen. Met de bouw van de Priorij werd in 1963 begonnen. Het ebouw is ontworpen door architect

11 de H. Gerardus Majellakerk te Gemert, de Kerk van de Heilige Kruisvinding in Odiliapeel de St. Benedictuskerk te Rijswijk Priorij Emmaus te Maarssen

12 Priorij Emmaus Jan de Jong in de architectuurstijl van de Bossche Sch ol, waarvan dom Hans van der Laan o.s.b. de inspirator was. De Priorij heeft twee bouwlagen en is gelegen tegen ee glooiing en gedeeltelijk voorzien van een souterrain. Het is gebouwd om een rechthoekige binnenh f en opgetrokken uit lichtbruine baksteen. De bovenste strook muurwerk is met verticaal ge laatste houten delen betimmerd. Het dak is plat. Er is een lage klokkentoren links van de hoof ingang. De gevels worden gekenmerkt door een grote horizontali eit vanwege de liggende vensters en de lengte van de gevels. De rechthoekige binnenhof heeft en omlopende loggia en in het midden een tuin. Vierkante stenen zuilen dragen de houten con tructie met het lessenaarsdak. In de tuin bevinden zich langs de randen betonnen banken en een h lfronde waterput. Net iets uit het midden bevindt zich een kruis, staande op het metrisch c ntrum, het uitgangspunt van het ontwerp van het gebouw. Rond de binnenhof loopt de kloostergang, die toegang g eft tot de, eveneens aan de binnenhof

13 gelegen, bibliotheek en werkkamers. Via de kloostergan komt men ook in de kerk, de kapittelzaal en de refter. De Priorij heeft een overzichtelijke indeling, die zow l bepaald is door principes van religieuze als van architectonische aard. Het plastische getal bepa lt de vormgeving van de ruimten, de ordening hangt uiteraard nauw samen met gebruik. Op de verdieping zijn de kamers van de zusters en de g sten, in het souterrain zijn enkele dienstruimten. Het interieur is zeer sober. De vloeren zijn ver het algemeen van grindtegels, de muren wit gestuct of van schoon metselwerk. De deuren zi n van ongekleurd hout.de deuren die tot binnenruimten toegang geven zijn van horizontaal gepla tste delen, buitendeuren zijn van verticaal geplaatste delen. Boven de vensters zijn betonnen lateien. De plafonds zijn van beton, dat vanwege de ruwe bekisting een houtnerfpatroon heeft. de kape l

14

15 de binne nhof met galrije n

16 de ref ter

17 de recreat iezaal

Een boekje over huisstijl

Een boekje over huisstijl Een boekje over huisstijl Een boekje over huisstijl Hans Stol De Erven Kuyper Colijn van de Bom Leiden Groningen Cambridge Oxford New York Behoudens uitzonderingen door de Wet gesteld mag zonder schriftelijke

Nadere informatie

Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij

Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij Afgelopen jaar hebben we diverse pioniers op het gebied van Foto s Ad en Clara Cultuur in de Spiegel geïnterviewd om een beeld te

Nadere informatie

Johan van Benthem Hans van Ditmarsch Jan van Eijck. Logica in actie

Johan van Benthem Hans van Ditmarsch Jan van Eijck. Logica in actie Logica in actie Johan van Benthem Hans van Ditmarsch Jan van Eijck Logica in actie Dit boek bevat de teksten van de cursus Logica in actie. De volledige cursus is beschikbaar op www.spinoza.ou.nl. Meer

Nadere informatie

Grote gebouwen. Een onderzoek naar architectuur, beleving en exibiliteit

Grote gebouwen. Een onderzoek naar architectuur, beleving en exibiliteit Grote gebouwen Een onderzoek naar architectuur, beleving en exibiliteit 1 Aanloopproject afstuderen Het Grote Generieke Gebouw Begeleiders: ir. M. Willems prof. ir. J. Westra November 2008 Dit boekwerk

Nadere informatie

EN NU DE DOCENT NOG...!

EN NU DE DOCENT NOG...! EN NU DE DOCENT NOG...! kernredacteur van dit nummer: Prof. Dr. J.G.L.C. Lodewijks MesoConsult B.V. Tilburg april 1996 1996 MesoConsult B.V. Tilburg Uit deze uitgave mag niets worden verveelvoudigd en/of

Nadere informatie

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Auteur: Eva Geesing 2 Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg?

Nadere informatie

Nederland bestaat niet meer

Nederland bestaat niet meer Tekst 1 Onderstaand artikel is een bewerkte versie van een artikel van Peter van der Veer, dat in september 2000 verscheen in het tijdschrift De Gids. Van der Veer is godsdienstwetenschapper. Nederland

Nadere informatie

Kerk zijn vandaag en de toekomst van de parochies. Pastorale brief. Mgr. Jozef De Kesel

Kerk zijn vandaag en de toekomst van de parochies. Pastorale brief. Mgr. Jozef De Kesel Kerk zijn vandaag en de toekomst van de parochies Pastorale brief Mgr. Jozef De Kesel 1 Kerk zijn vandaag en de toekomst van de parochies Volgend jaar zal het vijftig jaar geleden zijn dat paus Johannes

Nadere informatie

OPVATTINGEN VAN DOCENTEN OVER LEREN EN ONDER- WIJZEN

OPVATTINGEN VAN DOCENTEN OVER LEREN EN ONDER- WIJZEN juni 2004 nummer 57 OPVATTINGEN VAN DOCENTEN OVER LEREN EN ONDER- WIJZEN Studie huis Auteur Yvonne de Vries Redactie Wynand Wijnen en Jos Zuylen onder redactie van G.J. van Ingen Drs. R. Schut Prof. Dr.

Nadere informatie

uitgangspunten voor het omgaan met monumenten

uitgangspunten voor het omgaan met monumenten 10 uitgangspunten voor het omgaan met monumenten werkgroep monumentenpublicaties / federatie welstand Je moet niet alleen, om de plek te bereiken, thuis opstappen, maar ook uit manieren van kijken. Er

Nadere informatie

Zorg dragen, het minste wat je (terug) kan doen

Zorg dragen, het minste wat je (terug) kan doen Zorg dragen, het minste wat je (terug) kan doen Ervaringen van familieleden van mensen ouder dan 50 jaar met kanker en van Turkse of noordwest Afrikaanse origine Gids voor zorgverleners Ineke van Eechoud,

Nadere informatie

Begraafplaatsen in de. Inge Dekker & Henriëtte Emaar

Begraafplaatsen in de. Inge Dekker & Henriëtte Emaar Begraafplaatsen in de Noordoostpolder Inge Dekker & Henriëtte Emaar INHOUDSOPGAVE Klik op een titel om direct naar dat hoofdstuk te gaan Voorwoord pagina 4 Inleiding pagina 6 Kraggenburg pagina 67 Nagele

Nadere informatie

Is er nog plaats? Realisme in de hedendaagse kunst

Is er nog plaats? Realisme in de hedendaagse kunst Is er nog plaats? Realisme in de hedendaagse kunst Inleiding De opgegeven vraagstelling voor dit essay Is het realisme een relevant onderwerp voor de kunst? Bij het zien van deze vraagstelling bekruipt

Nadere informatie

van Balen, Kalkboek. Het gebruik van kalk als bindmiddel voor metsel- en voegmortels in verleden heden

van Balen, Kalkboek. Het gebruik van kalk als bindmiddel voor metsel- en voegmortels in verleden heden Kalkboek. Het gebruik van kalk als bindmiddel voor metsel- en voegmortels in verleden en heden Koen van Balen, Bert van Bommel, Rob van Hees, Michiel van Hunen, Jeroen van Rhijn en Matth van Rooden bron

Nadere informatie

4. In de les krijg je een oefentoets die je op weg helpt met het leren en toepassen van de begrippen.

4. In de les krijg je een oefentoets die je op weg helpt met het leren en toepassen van de begrippen. BEGRIPPENLIJST KLAS 3, PERIODE 2: Hoe moet je leren??? 1. De begrippen uit de tekst moet je weten en in eigen bewoordingen kunnen omschrijven en toepassen. De begrippen zijn in periode twee gekoppeld aan

Nadere informatie

Wie niet lezen wil moet schrijven

Wie niet lezen wil moet schrijven EEN ONDERZOEK NAAR DE INVLOED VAN PRODUCTIEVE LITERATUUREDUCATIE OP RECEPTIEVE LITERAIRE VAARDIGHEDEN EN ATTITUDES ELMA LAMMERS EEN ONDERZOEK NAAR DE INVLOED VAN PRODUCTIEVE LITERATUUREDUCATIE OP RECEPTIEVE

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Inleiding 3

INHOUDSOPGAVE. Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Inleiding 3 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Armenzorg en bejaardenzorg 1. De ontwikkeling van de armenzorg in de Nederlanden tot ca. 1800 5 2. Armenzorg in Leiden tot ca. 1800 7 Hoofdstuk

Nadere informatie

De kracht van goed bestuur

De kracht van goed bestuur Bestuur, management en onderwijskwaliteit Daniëlle Verschuren en Berber Vreugdenhil De kracht van goed bestuur Eindrapportage De kracht van goed bestuur Eindrapportage Daniëlle Verschuren Berber Vreugdenhil

Nadere informatie

Ten geleide ANDERS LEREN. Deze uitgave over Anders leren bij Daelzicht kwam tot stand met steun

Ten geleide ANDERS LEREN. Deze uitgave over Anders leren bij Daelzicht kwam tot stand met steun HOE LEREN WE IN DE 21STE EEUW? Hoe leiden we mensen op die functioneren in een wereld die voortdurend in beweging is en waarin kennis sneller veroudert én overvloediger dan ooit beschikbaar is? En hoe

Nadere informatie

Jaargang 14 Nummer 3 Prijs 2,25

Jaargang 14 Nummer 3 Prijs 2,25 Geestelijke vorming, vernieuwing & missionaire gemeenteopbouw Jaargang 14 Nummer 3 Prijs 2,25 Materiaal voor 13 weken geloofsopbouw 3 Herfst 2010 We hebben elkaar nodig Inhoudsopgave Van de redactie Gespreksgroepen

Nadere informatie

Zoethouder of smaakmaker?

Zoethouder of smaakmaker? Zoethouder of smaakmaker? Een beschouwing van Leef je Geloof in christelijk Nederland september 2012 EO Leef je Geloof in Nederland B14372 / september 2012 Pag. 1 EO Leef je Geloof in Nederland B14372

Nadere informatie

Je zult eerst moeten ontdekken hoe leerlingen denken

Je zult eerst moeten ontdekken hoe leerlingen denken 1 54 NAW 5/13 nr. 1 maart 2012 Je zult eerst moeten ontdekken hoe leerlingen denken Nellie Verhoef Nellie Verhoef Faculteit Gedragswetenschappen, instituut ELAN Universiteit Twente Postbus 217 7500 AE

Nadere informatie

Een doorbraak op zich

Een doorbraak op zich Een doorbraak op zich Een doorbraak op zich 130.000 KM AUTOWEG 6.500 KM SPOOR 22.000 KM FIETSPAD 7.000 KM WATERWEG 2 LEF future center Rijkswaterstaat; een doorbraak op zich LEF future center Rijkswaterstaat;

Nadere informatie

Hoe woont het hier? Vragenlijst ter beoordeling van de kwaliteit van de huisvesting van kleinschalig wonen voor ouderen met dementie

Hoe woont het hier? Vragenlijst ter beoordeling van de kwaliteit van de huisvesting van kleinschalig wonen voor ouderen met dementie Hoe woont het hier? Vragenlijst ter beoordeling van de kwaliteit van de huisvesting van kleinschalig wonen voor ouderen met dementie COLOFON AKTA & Vilans, 2010 Deze vragenlijst kwam mede tot stand dankzij

Nadere informatie

Werelden van verschillen De rijkdom van de religieus diverse school

Werelden van verschillen De rijkdom van de religieus diverse school rob ta n k e e n mon iqu e l e i j g r a a f Werelden van verschillen De rijkdom van de religieus diverse school Een dorp in de jaren zeventig van de vorige eeuw in het hart van Nederland: Linschoten.

Nadere informatie

De kerk die toekomst heeft

De kerk die toekomst heeft De kerk die toekomst heeft De redactie van het Contactblad heeft me gevraagd een stukje te schrijven over de kerk van de toekomst, met als achtergrond de opgedane ervaring in Colombia en Rwanda. In Colombia

Nadere informatie

Acupuncture at the post-war city

Acupuncture at the post-war city Acupuncture at the post-war city Reflectieverslag A.L. Hagg-Kleingeld 1514652 14-05- 13 Graduation Technical Universiteit Delft RMIT, architecture Transforming Neighbourhoods. Docenten: Lidwine Spoormans/Hielkje

Nadere informatie

RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving www.rigo.nl Het Tweede Begin

RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving www.rigo.nl Het Tweede Begin RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving www.rigo.nl Het Tweede Begin Meer doen met bestaand vastgoed in de zorg De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO Research en Advies. Het gebruik

Nadere informatie

Aan Tafel! Een onderzoek in opdracht van vno-ncw en mkb-nederland naar publiek en privaat toezicht op bedrijven. Cecile Schut. Michiel van der Heijden

Aan Tafel! Een onderzoek in opdracht van vno-ncw en mkb-nederland naar publiek en privaat toezicht op bedrijven. Cecile Schut. Michiel van der Heijden Aan Tafel! Een onderzoek in opdracht van vno-ncw en mkb-nederland naar publiek en privaat toezicht op bedrijven Cecile Schut Michiel van der Heijden Olaf Wilders Robert van der Laan Master of Public Administration

Nadere informatie

Buurthuizen in zelf beheer

Buurthuizen in zelf beheer Buurthuizen in zelf beheer Benodigde kwaliteiten voor succesvol zelfinitiatief Astrid Huygen Buurthuizen in zelfbeheer Benodigde kwaliteiten voor succesvol zelfinitiatief Astrid Huygen Maart 2014 Reiziger,

Nadere informatie