4 CULTUURHISTORISCHE ANALYSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "4 CULTUURHISTORISCHE ANALYSE"

Transcriptie

1 4 CULTUURHISTORISCHE ANALYSE Op grond van de in het vorige hoofdstuk geschreven componenten kan nu de cultuurhistorische hoofdstructuur worden bepaald. Na bepaling van de 'sterke' en 'zwakke' punten van het gebied, kunnen de cultuurhistorische waarden worden aangegeven. 4.1 Cultuurhistorische hoofdstructuur In het gebied zijn twee landschapstypen aanwezig met een eigen ontwikkeling en eigen karakter dat ondanks een zekere mate van verstoring en versnippering nog duidelijk herkenbaar is: de Oude Rijnstroomrug en de aangrenzende klei-op-veengebieden, met inbegrip van de Heldammer stroomrug. De kenmerken van de hoofdstructuur van beide landschappen staan weergegeven in kaart 1. De historisch-geografische informatiewaarde van het gebied is op basis van een recente inventarisatie als hoog te kwalificeren (De Bont, ). Bij de bepaling van de cultuurhistorische hoofdstructuur is er uit praktische overwegingen voor gekozen de bestaande nederzettingen (Vleuten en De Meern), voor zover van cultuurhistorische betekenis, buiten beschouwing te laten, omdat die niet in de planvorming betrokken zijn Stroomrug Van groot belang voor de historische structuur van de stroomrug is de Oude Rijnloop. Deze restgeul geeft de laatste positie van de rivier alvorens definitief te verzanden aan. De gedeeltelijk verlande loop is nog in het landschap waar te nemen. De historische waarde van de restgeul wordt over een aanzienlijke lengte vergroot doordat er enkele weteringen in zijn uitgegraven. Hierdoor worden de verschillende sta- dia in ontwikkeling aangegeven. Vooral de Vleutense Wetering, die misschien ten dele nog een restant is van een middeleeuws kanaal, is van groot belang. De Rijnloop kent een grote samenhang met de nog aanwezige kastelen, kasteelterreinen, hoven, omgrachte boerderijen en archeologisch belangrijke plaatsen. Dit geldt voor De Voorn, Den Hoed, Hof ter Weyde, Den Engh en Huis te Vleuten. Alle genoemde lokaties zijn beschermde monumenten. Vooral de situatie bij Den Engh met het oude koetshuis en de restanten van de lanen van de oude parkaanleg, en waar bovendien de Proostwetering en het Leywerk samenkomen en de ontginningsbasis van Themaat begint, is bijzonder. Hetzelfde geldt voor het park van De Voorn. Van belang zijn ook de grote, blokvormige percelen die over het algemeen nog weinig zijn veranderd. Dit geldt vooral voor het oostelijk gedeelte van de stroomrug, waar zij niet zijn onderverdeeld en waar geen afticheling heeft plaatsgevonden. Door de samenhang met de gedeeltelijk verlande Rijnloop en de aanwezige kleine hoogteverschillen wordt de waarde hier nog versterkt. Ook ligt hier de oprijlaan van het huis Grauwaert, als een lang, smal perceel. De oude wegen, zoals de Groenedijk en de Alendorper Weg, vormen samen met de daaraan gelegen boerderijen belangrijke structuurlijnen, gedeeltelijk alweer in samenhang met de Oude Rijnloop. Tenslotte dient opgemerkt te worden dat de grote archeologische waarden op de stroomrug grotendeels in combinatie voorkomen met de historischgeografische elementen en structuren.

2 De hoofdstructuur kan samengevat worden als de aanwezigheid in onderlinge samenhang van: - de restgeul van de Oude Rijn, gedeeltelijk verland, gedeeltelijk nog watervoerend door de latere aanleg van afwateringskanalen in de oude restgeul; - waardevolle archeologische vindplaatsen gekoppeld aan de Oude Rijnloop; - kastelen, kasteelterreinen, omgrachte boerderijen e.d. in samenhang met de Oude Rijnloop. Deze samenhang houdt verband met de ligging bij de grens tussen de stad en het buitengebied, tussen Holland en Utrecht, de relatief droge en hoge ondergrond en de aanwezigheid van water voor de gracht; - de percelering, waarin het middeleeuwse grootgrondbezit in de indeling in grote onregelmatige blokken gedeeltelijk nog is te herkennen. Waar klei is afgevlet zijn deze blokken gedeeltelijk onderverdeeld in stroken; - de aanwezigheid van 'vletsloten', ter afvoer van gewonnen klei, o.a in het Langerak tussen Groenedijk en Leidsche Rijn, en bosjes ter plaatse van afgevlet land (Lage Weide); - het agrarisch grondgebruik, oorspronkelijk akkerbouw, nu grasland, tuinbouw onder glas en boomgaarden; - verspreide bebouwing, waaronder monumentale objecten; - een zekere beslotenheid ten gevolge van erfbeplanting, boomgaarden en in mindere mate perceelsrandbegroeiing; - een oud, bochtig wegenpatroon met de bijbehorende sloten en begroeiing; - de spoorlijn: het tracé doorsnijdt het wegen- en het verkavelingspatroon van de stroomrug. Toch is er een samenhang: het tracé is op de stevige stroomrug gelegd en niet op de veel slappere klei-op-veengrond Klei-op-veengebieden Karakteristiek voor de klei-op-veengebieden is het regelmatige patroon van de cope-ontginningen. De percelering staat loodrecht op de ontginningsbases en geeft duidelijk de ontginningsrichting in het gebied aan. Een belangrijke plaats in het westelijk weidegebied neemt de ontginningsbasis van de Leidsche Rijn in, in samenhang met de historische bebouwing, de boerderijen behorende bij de ontginningen en de buitenplaatsen en landhuizen. Voor een deel bestaat deze bebouwing uit gemeentelijke en rijksmonumenten. Ook de ontginningsbasis in het noordelijk deel, de Smalle Themaat, is in samenhang met de regelmatige strokenverkaveling nog duidelijk herkenbaar. Ook hieraan staan enkele fraaie boerderijen. Hetzelfde geldt voor de Groenewoudsedijk in de cope Galecop-Papendorp. Van belang is eveneens de 1 Zde-eeuwse Meerndijk die aangelegd is om het graafschap Holland tegen overtollig water te beschermen en die later deel van de ringkade van het grootwaterschap Bijleveld en de Meerndijk uitmaakte. De bochten in deze dijk getuigen onder andere van dijkdoorbraken. Bijzonder in het klei-op-veengebied is de aanwezigheid van de Heldammer stroomrug, met de kasteelruïne van Nyvelt, de omgrachte boerderij Het Klooster en enkele andere oude boerderijen (Nieuwveld). Langs de boerderijen liep een kerkepad naar de kerkvan De Meern. Dit pad is deels in het terrein nog te herkennen. Het kwam in de dorpskern van De Meern uit direct ten oosten van het pand Rijksstraatweg 106. De sterk scheef weglopende linker zijgevel van dit pand heeft daarmee te maken. De Heldammer stroomrug, die een bijzonder hoge cultuurhistorische en landschappelijke waarde heeft, is recent op ongelukkige wijze doorsne-

3 den door de C.H. Letschertweg (afb. tussen Heicop en Nedereind (gem. 14). Nieuwegein) en de Lange Vliet, tussen Reijerscop en Heicop, Ta&- Voor het overige zijn cope-ontginnin- sendijk; gen niet bijzonder of zeldzaam, ze - de Leidsche Rijn als transportroute komen in het gehele Utrechts- en als vestigingsplaats van 18de- Hollandse veengebied voor. eeuwse buitenverblijven; - de Meerndijk, met zijn bochtige te Vleuten, gezien Karakteristiek voor de klei-op-veenge- tracé; mafde Europoweg. bieden aan weenzijden van de stroom- - de grote openheid. door de rij fruit- rug is daarmee de aanwezigheid in bomen ir het een ken- onderlinge samenhang van: - De Heldammer stroomrug, veel wkendcultuurhi~t~- - de regelmatige percelering in even- kleiner en smaller dan de Oude element, dat nog wijdige stroken van gelijke breedte, Rijnstroomrug, heeft kenmerken gescheiden door sloten; van beide landschappen: dit doordat het landaan - de rechte ontginningsbases, in de gebied is bij de ontginning van het op de schoorsteen op vorm van kaden en weteringen klei-op-veengebied grotendeels (Leidsche Rijn, Thematerdijk, Groe- verkaveld in stroken. newoudsedijk); deachtergr0nd:hetis - de bebouwing langs deze ontgin- 4.2 Sterkte/mkte-analyse een overblijfsel uit de ningsassen; Sterk begintijd van deglas- - enkele herkenbare zij- en achter- De tegenstelling tussen de beide voor- tuinbouw in het grenzen van ontginningsblokken; komende landschappen, ten aanzien gebied. met name de IJlandschwetering van onder andere de openheid tegen-

4 over de geslotenheid, de rechtlijnige en regelmatige tegenover de bochtige en onregelmatige structuur, is duidelijk aanwezig. De kenmerken van beide landschappen zijn over het algemeen goed herkenbaar. De samenhang tussen de individuele elementen is in beide landschappen groot. Weliswaar is de zichtbaarheid van de Oude Rijn niet erg groot (kavelpatroon, niveauverschillen maaiveld, watervoerende restgeul), vanwege de samenhang met het bewonings-, verkavelings- en wegenpatroon, is de stroomrug toch duidelijk herkenbaar. Zwak Het gebied is sterk versnipperd, vooral door de snelwegen (A2 en Al 2), die de begrenzingen van een aantal ontginningsblokken doorsnijden en/of onherkenbaar maken. De A2 vormt met het industrieterrein Lage Weide bovendien een enorme barrière tussen de noordkant van het gebied en de stad Utrecht. Het Amsterdam-Rijnkanaal vormt een barrière aan de oostkant. Historische verbindingslijnen in het gebied en tussen het gebied en de stad zijn dus door- of afgesneden. De relatie tussen het gebied en stad is vrij zwak. In visueel opzicht fungeren wel 'landmarks' zoals de torens van de centrale Lage Weide als drager van de relatie. De herkenbaarheid van de landschappen is de afgelopen decennia achteruitgegaan door de spreiding van min of meer stedelijke functies in het gebied (fabrieken, sportparken e.d.), waarbij met de landschapskenmerken niet of nauwelijks rekening is gehouden. Zo vormt het industrieterrein Strijkviertel een uit cultuurhistorisch oogpunt ongelukkige onderbreking van het klei-op-veengebied aan de zuidkant van de Leidsche Rijn. 4.3 Cultuurhistorische waarderingskaart In het plangebied is een aantal elementen van cultuurhistorisch belang aan- wezig. In veel gevallen staan deze elementen niet los van elkaar, integendeel, hun samenhang, zowel in ruimte als tijd, maakt dat een aantal gebieden een bijzonder hoge cultuurhistorische waarde heeft. De uiteindelijke waardering staat aangegeven op kaart 2. Hierop is een onderscheid gemaakt in zeer waardevolle gebieden die voor behoud in aanmerking komen, gebieden waar het cultuurhistorische patroon zoveel mogelijk gehandhaafd dient te blijven en gebieden met een minder belangrijke hoofdstructuur. Zeer waardevolle gebieden Voor vijf gebieden is de cultuurhistorische waarde zo hoog, dat hier geen aantastingen mogen plaatsvinden. Duurzaam beheer moet hier het uitgangspunt zijn, dat wil zeggen dat het huidige karakter van het gebied gehandhaafd moet blijven, dat het landschap vrijwel intact dient te blijven en dat de cultuurhistorische componenten niet vernietigd of anderszins onherkenbaar gemaakt mogen worden. Deze gebieden (A tot en met E op de waarderingskaart) zullen hierna kort worden besproken. De in de tekst gebruikte nummen verwijzen naar de kaart. A Vleutense Wetering/Wilhelminalaan Het gebied is gelegen binnen een grote meander van de Oude Rijn (I), direct ten zuidoosten van de bebouwde kom van Vleuten. De Vleutense Wetering maakt daar op deze plaats deel van uit. In het zuidwesten wordt het gebied begrensd door de Wilhelminaiaan, die nog van middeleeuwse oorsprong is. De spoorweg doorsnijdt het gebied. Binnen het gebied ligt het njksmonument 'Huis te Vleuten' (4). De oprijlaan van het huis is nog goed herkenbaar in het landschap. Een aanzienlijk deel van het terrein is afgeticheld (afb. 14). De archeologische inventarisatie heeft een zeer groot aantal vondsten opgeleverd, waardoor een omvangrijke

5 I Afb. 15. De Heldammer stroomrug is een zeer markant landschappelijk en cultuurhistorisch element. Op deze stroomrug liggen drie zeer oude boerderijcomplexen: het Klooster, de Balije (op de foto links) en Nijvelt, waarvan rechts op de achtergrond de bomen zijn te zien. De C.H. Letschertweg is enkele jaren geleden dwars door de stroomrug heen aangelegd. Daardoor is de samenhang tussen de oude boerderijen op de stroomrug, die bovendien aan een oud kerkepad naar De Meern liggen, verstoord. nederzetting uit de Vroege Middeleeuwen is aangetoond. Dergelijke nederzettingen zijn zeldzaam. Bovendien is de combinatie met de Oude Rijnloop en het kasteel met zijn infrastructuur een dusdanige concentratie van cultuurhistorische waarden dat dit gebied moet worden ontzien. B Den Engh Bij Den Engh komt een aantal oude water- en landwegen samen. Het zijn de Smalle Themaat -de ontginningsbasis van de Haarrijn-, de Vleuterwetering (tegenwoordig Enghwetering geheten) en de oprijlaan, de huidige Enghlaan. Den Engh (5) is een rijksmonument. Het bestaat uit het omgrachte kasteelterrein en de boerderij met bijgebouwen die op de ooit omgrachte voorburcht liggen. Opvallend is, zoals bij veel kasteelplaatsen in het gebied, de ligging direct buiten de stadsvrijheid van Utrecht. Ten oosten van het monu- ment ligt de Lage Weide. Daar, op te diep afgevlet land, bevindt zich een aantal vletbosjes. Juist de samenhang die tussen de verschillende cultuurhistorische componenten bestaat, verleent het gebied een grote betekenis. De geschiedenis is hier in het landschap nog bijzonder goed af te lezen. Het monument en zijn ruime omgeving dienen dan ook te worden ontzien (afb. 12). C De Heldammer stroomrug Deze stroomrug is vandaag de dag een zeer markant landschappelijk element in de cope-ontginning Veldhuizen. Ten tijde van de ontginning was hij waarschijnlijk nog niet te zien. Dat is pas gebeurd toen het omringende land begon in te klinken. Op de stroomrug staat een aantal boerderijen van zeer hoge ouderdom. Een bouw in de 14de eeuw is aannemelijk. Daarmee behoren zij tot de oudste nog bestaande boerderijen in

6 het gebied. Ten westen van de boerderij Nieuwveld (8) bevindt zich het kasteelterrein Nyvelt (7), een rijksmonument. Langs de boerderijen liep ooit een kerkepad naar De Meern. Een deel van dit pad is nog in het landschap te herkennen. Toponymen als 'het Oude Klooster' (10) en 'de Balije' (9) doen eveneens een hoge ouderdom van de bewoning vermoeden. De archeologische kartering heeft een vindplaats uit de Romeinse Tijd en uit de l l de-l 3de eeuw aan het licht gebracht. De samenhang tussen de zeer oude bebouwing op de goed herkenbare stroomrug, het kasteelterrein, de archeologische vindplaatsen en de, mede door het aanwezige reliëf, landschappelijk hoge waarde rechtvaardigen een bescherming ten volle. Het is een zeldzame plaats waar de oorspronkelijke bewoningsstructuur op een stroomrug nog intact aanwezig is (afb. l 1,l 3,15). De C.H. Letschertweg, die in 1985 is aangelegd, heeft de stroomrug en het bebouwingslint ruw doorsneden. Herstel van de structuur en het reliëf is echter mogelijk. D 't Zand/Croenedijk/Den Hoed Het gebied wordt begrensd door 't Zand (VI) in het westen, de Utrechtseweg in het noorden, de verlande Oude Rijn (I) in het oosten en de Groenedijk O/) in het zuiden. In dit gebied is de blokverkaveling, die mogelijk nog uit de Vroege Middeleeuwen dateert, vrijwel ongeschonden bewaard. Binnen het gebied liggen twee rijksmonumenten: het kasteelterrein Den Hoed (1 4) en het terrein waarin zich de resten van het Romeinse castellum (12) en de bijbehorende infrastructuur bevinden. Het archeologisch onderzoek heeft bovendien twee andere belangrijke gebieden aan het licht gebracht: ten zuiden van de veiling een gebied met bewoning uit de romeinse periode (1 3) en in de bocht van de verlande Rijn een bewoningsareaal uit dezelfde periode (1 6). Dit laatste gebied is waarschijnlijk van zeer hoge archeologische kwaliteit. Bovendien kon worden aangetoond dat in de ondergrond nog de funderingen van de versterkte boerderij De Grauwaert (1 5) bewaard zijn gebleven. Door het grote aantal kassen in dit gebied is een aanzienlijk deel van het oppervlak niet onderzocht. Er moet dan ook rekening worden gehouden dat nog meer archeologisch belangrijke plaatsen aanwezig zijn. Naast de aanwezigheid van belangrijke archeologische gebieden zijn ook de historisch-geografische overblijfselen waardevol. De wegen (Groenedijk en 't Zand) stammen nog uit de Middeleeuwen en de verlande loop van de Rijn is zowel in de percelering en de sloten als in kleine reliëfverschillen waarneembaar. De Utrechtseweg volgt op deze plaats de oude Rijnbedding. Dit historisch-ruimtelijk relict is ook vanuit de trein zeer nadrukkelijk zichtbaar. Dat is dan ook de reden waarom het te beschermen gebied tot aan de spoorlijn loopt. De hier genoemde opeenstapeling van samenhangende cultuurhistorisch belangrijke componenten maakt het gebied zeer waardevol. E De Voorn Het gebied wordt begrensd door de Leidsche Rijn in het zuiden en de verlande Oude Rijn in het oosten en het noorden. Binnen het gebied ligt een rijbmonument. Het betreft de overblijfselen van de voormalige ridderhofstad De Voorn. Even ten noorden van het gebied ligt de boerderij Strijland, die eveneens een beschermd monument is. De aanleg van het terrein in landschapsstijl, die omstreeks 1800 tot stand is gekomen, is van groot cultuurhistorisch en landschappelijk belang. Om deze redenen verdient het gebied bescherming.

7 Gebieden waar het cultuurhistorisch patroon gehandhaafd dient te blijven Een tweede categorie bestaat uit gebieden waar de cultuurhistorische waarden van een andere orde zijn. Op de waarderingskaart zijn zij in groen aangegeven. In deze zones zijn de historisch-ruimtelijke structuren sterk aanwezig en goed te gebruiken als uitgangsbasis voor de planontwikkeling. Het spreekt voor zich dat daarbij de verschillende cultuurhistorische elementen herkenbaar dienen te blijven. Gebieden met een minder belangrijke hoofdstructuur Tenslotte zijn er gebieden waar de cultuurhistorische waarden ten opzichte van een planontwikkeling geen wezenlijke bijdrage kunnen leveren. Uiteraard dient in die gebieden rekening te worden gehouden met de aanwezige beschermde monumenten. Bovendien geldt dat in die gevallen waar cultuurhistorische waarden verdwijnen, zij gedocumenteerd dienen te worden. Wanneer die waarden de archeologie betreffen, kan die documentatie slechts geschieden door het uitvoeren van een opgraving. 4.4 Aanbevelingen Voor de toekomstige ontwikkelingen in het gebied Leidsche Rijn kunnen uit cultuurhistorisch oogpunt de volgende aanbevelingen geformuleerd worden. Ook hier geldt weer dat door het bijzondere karakter van het bodemarchief de aanbevelingen hiervoor apart zijn opgenomen. Ook is een ondewerdeling gemaakt naar de beide landschapstypen. Aanbevelingen voor de Oude Rijnstroomrug: - handhaven Oude Rijnloop: de rest- geul, reliëfverschillen maaiveld, tracé in verkaveling; - handhaven samenhang van de Rijnloop met kastelen, kasteelterreinen, boerderijen en de bijbehorende blokvormige percelering; - handhaven van een aantal vletsloten en enig vletbos; handhaven van de relatieve beslotenheid; handhaven van de verspreide bebouwing, met name waardevolle objecten; handhaven van het bochtig wegenpatroon (o.a. Utrechtse Weg) en de spoorlijn. Aanbevelingen voor het klei-op-veengebied: - handhaven ontginningsbases en herkenbare zij- en achtergrenzen, in samenhang met waardevolle bebouwing; - handhaven Leidsche Rijn als getransformeerde ontginningsbasis (buitenplaats-ontwikkeling) met waardevolle bebouwing. De nieuwbouw op het karakter afstemmen: geen gesloten bebouwing; - handhaven verkavelingsrichting bij ruimtelijke ontwikkeling; - reliëfverschillen, openheid, zeer waardevolle bebouwing, kerkepad en kasteellokatie rechtvaardigen ten volle een bescherming en, zo enigszins mogelijk, herstel van de - Heldammer stroomrug; herstel van de samenhang tussen de boerderijen 't Klooster en Nieuwveld; - handhaven tracé Meerndijk. Algemene aanbevelingen: - versterking van de relatie tussen het gebied en de stad Utrecht door het herstellen enlof beter zichtbaar maken van de historische verbindingslijnen. In de eerste plaats gaat het dan om de Leidsche Rijn en de VleutensewegIOude Vleutenseweg aan weerszijden van het Amsterdam-Rijnkanaal; - aandacht voor de belevingswaarde van het landschap vanuit de trein. Aanbevelingen ten aanzien van het bodemarchief (de nummers verwijzen naar kaart 3): - duurzaam beheren van het terrein met de oudste bewoning in de regio (Bronstijd) langs de Burg. Middelweerdweg. Voor dit terrein

8 is wettelijke bescherming in voorbereiding (ROB) (nr. 22). - duurzaam beheren en inrichten van het wettelijk beschermde archeologische monument (inclusief de uitbreiding van het terrein, wettelijke bescherming in voorbereiding (ROB)) van het romeinse castellum-complex (fort, badhuis, burgerlijke nederzetting, infrastructuur) op en nabij de Hoge Woerd (nr. 23). - duurzaam beheren van een nederzetting uit de Romeinse Tijd met een militaire component achter de bloemenveiling in combinatie met de Oude Rijnloop. Inventariseren van de aangrenzende percelen (onder kassen) wanneer die verdwijnen (nr. 25). - duurzaam beheren van een nederzettingsterrein uit de Romeinse Tijd in samenhang met de Oude Rijnloop. Voor dit terrein is wettelijke bescherming in voorbereiding (ROB) (nr ). - duurzaam beheren van het zeer waardevolle terrein uit de Vroege Middeleeuwen ten zuidoosten van Vleuten in combinatie met de middeleeuwse percelering, het kasteelterrein en de infrastructuur van het Huis te Vleuten en de Oude Rijnloop. Voor dit terrein is wettelijke bescherming in voorbereiding (ROB) (nr. 7-9). - duurzaam beheren van een nederzetting uit de Romeinse Tijd aan een oudere restgeul van de Oude Rijn. Voor dit terrein is wettelijke bescherming in voorbereiding (ROB) (nr. 40). - duurzaam beheren van kasteelterreinen, versterken van de omringende structuur en van de belevingswaarde.

9 LITERATUUR Bardet, J.D.M. (1 975). Kastelenboek Provincie Utrecht. Bussum. Berendsen, H.J.A. (1 982). De genese van het landschap in het zuiden van de provincie Utrecht; een fysisch-geografische studie. Utrecht. Utrechtse geografische studies 25. Berendsen, H.J.A. (1 988). 'De geologische ontwikkeling van het landschap in zuidwest- Utrecht'. Maandblad Oud-Utrecht 61 : Bont, Chr. de (1 991). Het historisch-geografischegezicht van het Nedersticht. Een cultuurhistorische landschapsverkenning van de provincie Utrecht, Wageningen. DLO-Staring Centrum. Rapport 133. Buringh, P., W. van der Knaap en B. van den Heuvel (1 952). De bodemgesteldheid rond de stad Utrecht. Wageningen. Stichting voor Bodemkartering. Rapport nr. 314 (deel I), rapport nr. 289 (deel II), rapport nr. 290 (deel III), rapport nr. 298 (deel IV). Dekker, C. (1 990). 'Afwatering en scheepvaart ten westen van de stad Utrecht tot in de 14e eeuw'. In: Berns e.a. (red.). Feestbundel D.P. Blok: Hilversum. Verloren. Doorn, Z. van (1 961). Kleiland, kleivetten en baksteenindustrie, voornamelijk in de Oude Rijnstreek. Z.pl. Doorn, Z. van (1 963). 'De geschiedenis van het aftichelen van kleiland langs de Oude Rijn en de invloed op de landbouw en het landschap'. laarboek Oud Utrecht: Doorn, Z. van (1 964). 'De geschiedenis van het aftichelen van kleiland langs de Oude Rijn en de invloed op de landbouw en het landschap'. Landbouwkundig Tijdschrift 76: Essen, H.E.J. van en D.W. Gravendeel (1990). 'Een "steene caemer". Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 10,4: Gaauw, P.G. van der (1992). 'RAAP onderzoekt het Romeinse castellum op de Hoge Woerd'. Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 12,2: Graaf, K. van de, R. Datema en K. Anderson (1 990). Landschapsplan en archeologie in de Provincie Utrecht. Amsterdam. RAAP-rapport 43. Graafstal, E.P. (1 986). 'Water, wonen en een weg'. Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 6,l: ; 2: en Graafstal, E.P. (1 992). 'Rondom de Hoge Woerd. Archeologische waarden in een bedreigd gebied'. Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 12,2: Graafstal, E.P. (1 993). 'Een archeologische kartering ten westen van Utrecht'. Maandblad Oud-Utrecht 66: Gravendeel, D.W. (1984). 'Themaat'. Tijdschrik van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 4,2: Gravendeel, D.W. (1 989). 'Lanen door de Vleuterweide'. Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 9,4:

10 Gravendeel, D.W. en O.]. Wttewaall (1991). 'Het kasteel Nyvelt'. Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 7 1,2: Haarhuis, H.F.A. en E.P. Graafstal (1993). Vleuten-Harmelen, Een orcheologische kartering, inventarisatie en waardering. Amsterdam. RAAP-rapport 80. Huiting, ].H. (1992). 'Enkele goederencomplexen van Oudmunster rond Vleuten', Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 12, 3: Huiting, J.H. (1 993). 'De Johannieters in Vleuten (I)'. Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 73,2: Huiting, ].H. (1 993). 'De Johannieters in Vleuten (11)'. Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 13, 3: Laman, M. (1993). 'Historisch-ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente Vleuten-De Meern'. Maandblad Oud Utrecht 66: Linden, H. van der (1 955). De Cope; bijdrage tot de rechtsgeschiedenis van de openlegging der Hollands-Utrechtse laagvlakte. Assen. Diss. Utrecht. Maris, A.J. (1 942). 'Van gemeene weide tot waterschap. Over de Hooge en Lage Weide bij Utrecht'. jaarboek Oud Utrecht: Prakken, J. (1 952). 'De Utrechtsche stadsweide in 1407'. Maandblad Oud-Utrecht 25, 7: Poelman, J.N.B. (1 966). De bodem van Utrecht. Toelichting bij blad 6 van de bodemkaart van Nederland, schaal 1: Wageningen, Stichting voor Bodemkartering. STIBOKA (1 970). Bodemkaart van Nederland, schaal 1 :50000, blad 3 1 Oost, Utrecht. Wageningen, Stichting voor Bodemkartering. Storm van Leeuwen, J.A. (1 985). Van Oude Rijn tot Leidse Rijn. De afwatering van degronden in en rondom Vleuten - De Meern in de loop der tijden. Uitgegeven door de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Harmelen en het Waterschap Leidse Rijn. Storm van Leeuwen, ].A. ( ). 'Oude en nieuwe wegen in de ruilverkaveling Vleuten'. Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 8, 1 : ; 9,l: Storm van Leeuwen, J.A. (1 990). 'De ridderhofsteden Vleuten en Den Engh en hun wederzijdse erfdienstbaarheden van weg'. Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 10,3: Storm van Leeuwen, J.A. (1 990). 'De Meerndijk. Een reconstructie aan de hand van een bestek uit 1928'. Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 10, 4: Wttewaall, 0. (1 994). Vleuten - De Meern. Geschiedenis en historische bebouwing. Zeist. Monumenten-Inventarisatie Provincie Utrecht.

11 BIJLAGEN 1 Rijks- en gemeentelijke monumenten In het plangebied bevindt zich een aantal beschermde monumenten. Aangezien kort geleden de beschermde monumenten van de gemeente Vleuten-De Meern zijn gepubliceerd (Wttewaall, 1994), zullen alleen de rijksmonumenten in het buitengebied van de gemeente Utrecht worden besproken, voor zover zij binnen het plangebied liggen. Voor de rest wordt volstaan met een lijst. Hierin zijn ook monumenten opgenomen die binnen de bebouwde kommen van Vleuten en De Meern staan. Vleuten-De Meern Rijksmonumenten Dorpsstraat 1-51 Schoolstraat 1-3 Dorpsstraat 41 Dorpsstraat 70 Eikstraat 9 Enghlaan 17 Hamlaan 3 joostenlaan 1 Odenveltlaan 2 Park Voorn ongen. Rijksstraatweg 1 2 Rijksstraatweg 34 Rijksstraatweg 41 Rijksstraatweg 44 Rijksstraatweg 60 Rijksstraatweg 127 Schoolstraat 5 Themateiweg 18 Utrechtseweg 111 Zandweg 82 Zandweg l l5 Zandweg 200 Zandweg 225 Broederschapshuisjes Nobel Hoeve Nieuwlust De Koningshof Den Engh Den Ham De Nieuwe Ham De Brouwerij De Voorn Rhijnzicht Beefland Molensteyn Veldzicht De Balije N.H. Kerk Den Hoet Huize Overvliet Vleuteweide Coedenburch dwarse woonhuizen langhuisboerderij dwars woonhuis dwarshuisboerderij dwarshuisboerderij/koetshuis kasteel (woontoren) langhuisboerderij woonhuis/brouwerij restant kasteel langhuisboerderij dwarshuisboerderij langhuisboerderij dwarshuisboerderij langhuisboerderij dwarshuisboerderij basiliek langhuisboerderij toegangshek herenhuis diep woonhuis dwarshuisboerderij langhuisboerderij Gemeentelijke monumenten De Dompelaar ongen. De Dompelaar Dorpsstraat 22 Dorpsstraat 66 Eikslaan 6 Eikstraat 2-4 Eikstraat 6-12 EnghlaanISmalle ThernaatlAlendorperweg Den Hamstraat 44a 't Hamhuus Hindersteinlaan 7 Hindersteinlaan 36 Alenvelt gemaal dwars woonhuis dwars woonhuis woonhuis diepe woonhuizen woonhuizen grenspaal langhuisboerderij dwars woonhuis dwarshuisboerderij

12 johanniterweg 17 Kloosterpark 3 Meerndijk 7 Odenveltlaan 51 Den Hamstraat 1 Park Voorn 1 Zonneweelde Het Klooster De Hoge Werf Huis De Voorn landhuis langhuisboerderij winkel/woonhuis langhuisboerderij herenhuis Pastoor Boelenslaan Pastoor Ohllaan 27 Pastoor Ohllaan Pastoor Ohllaan 34 Pastoor Ohllaan 36 Pastoor Ohllaan 39 Puntenburg l Reijerscop 10 Reijerscop 21 Ringkade 3 Rijksstraatweg 5 Rijksstraatweg 6-7 Rijksstraatweg 13 Rijksstraatweg 14 Rijksstraatweg 1 7 Rijksstraatweg 19 Rijksstraatweg 20 Rijksstraatweg 21 Rijksstraatweg 61 Rijksstraatweg 64 Rijksstraatweg 74 Rijksstraatweg 130 Rijksstraatweg 142 Smalle Themaat 20 Stationsstraat 11 Stationsstraat 34 Stationsstraat 36 Stationsstraat 53 Thematerweg 2 Thematerweg 4 Thematerweg 7 Thematerweg 12b-14 Utrechtseweg 1 Utrechtseweg ongen. Utrechtseweg 12 Utrechtseweg 11 1 't Zand l O bij 't Zand 10 en bij Wilhelminalaan 16en18 't Zand 20 Zandweg 43 Zandweg 73 Zandweg l O1 Zandweg l26 Zandweg l47 Zandweg 206 O.L.vr. ten Hemelopnemir ]g kruisbasiliek In 't Wapen van Vleuten St. Willibrordkerk Icarus Puntenburg Tot nut en genoegen Middelhof Rhijnoord Rhijnshoek Rhijnzate Stapel Nissen Hofstede Nyvelt Nieuw Hof van Holland Dakveld De Appelbloesem Slotzicht Rijneveldsche Bosch Huis te Vleuten Himsmade Panta Rhei Den Hoet Maria Hoeve Rijnzicht Helena Oord N.H. kerk winkel/woonhuis herenhuis kruisbasiliek pastorie verenigingsgebouw langhuisboerderij langhuisboerderij langhuisboerderij langhuisboerderij villa landhuis villa dwarshuisboerderij langhuisboerderij pastorie. kerk dwarshuisboerderij dwarshuisboerderij langhuisboerderij gemeentehuis dwarshuisboerderij dwarshuisboerderij dwarshuisboerderij langhuisboerderij dwars woonhuis villa station boerderij langhuisboerderij langhuisboerderij langhuisboerderij langhuisboerderij grenspaal landhuis dwarshuisboerderij landhuisje schoorstenen/watertank landhuis dwarshuisboerderij dwarshuisboerderij herenhuis kruiskerk herenhuis langhuisboerderij

13 Utrecht Hof ter Weydeweg 13, Hof ter Weide Deze boerderij, die bij de wijziging van de gemeentegrenzen in 1965 van de gemeente Vleuten naar de gemeente Utrecht is overgegaan, was oorspronkelijk een 'uithof' (een kloosterboerderij ) van de johannieter orde te Utrecht. Het was waarschijnlijk een boerderij met herenkamer, een bouwtype dat in de 15de en de 16de eeuw meer voorkwam. Na de reformatie kwam het goed in bezit van de regenten van het Catharijnegasthuis (de opvolger van het hospitaal van de johannieters). In 1656 werd het goed verkocht, wegens de aanhoudende financiële tekorten van het gasthuis. Tussen en is het gebouwencomplex op één vleugel na goeddeels gesloopt. Kort daarop is de huidige boerderij daaraan vastgebouwd. De geheel wit gepleisterde boerderij is een langhuisboerderij met een voorgeplaatst dwarshuis. Het woongedeelte van de langhuisboerderij heeft een hogere gevel dan het stalgedeelte. De rieten wolfkap schulpt over deze verhoging heen. In de westgevel van het woongedeelte zijn drie zesruitsschuifvensters en een deur aanwezig. Direct achter het woongedeelte ligt een brandmuur, herkenbaar aan de hoge schoorsteen. Hierachter ligt de driebeukige stal. Op de kop van de boerderij ligt een tweede woongedeelte, een dwarshuis. Dit is de gespaarde vleugel van de uithof. De Vleutenseweg liep eertijds voor het dwarshuis langs, wat nog te zien is aan de bomen, de kavels en de ligging van de gebouwen. Na een ruilverkaveling in is de weg verplaatst naar de zuidzijde van de spoorweg. Als vervanging is de Hof ter Weydeweg aangelegd, achter de boerderij langs. Het erf van de boerderij wordt nu vanaf de achterzijde betreden, vanaf de zijde van de landerijen. Het erf is toen heringericht. De hooiberg achter de boerderij is verbouwd tot schuur, naast de boerderij staat een eenvoudige bakstenen schuur (circa 1900). Op het erf zijn nieuwe ligboxen voor koeien gebouwd, voor en schuin voor het dwarshuis. Hogeweide 6, De Hoef De grote langhuisboerderij 'De Hoef' is blijkens de ingemetselde gedenksteen in 1900 gebouwd: de eerste steen gelegd / l 1 juni 1900 / door / E. M. van Beuningen /geb. 9 july Gezien de grote overeenkomsten in opzet en architectuur met de panden Hoqeweide 1 en l a en het feit dat de opdrachtgever dezelfde familie is, valt aan te nemen dat de architect van deze boerderij C. van Weerden was. Opvallend is het gebruik van natuursteen blokken in de strekken boven de vensters, de gebosseerde hoekblokken, de ankers en de Delfts blauwe tegeltableaus in een natuursteen omlijsting. De voegen tussen de natuursteenblokken zijn rood gesausd. De tegeltableaus stellen respectievelijk een vrouw met een koe en een man met een paard voor. De boerderij heeft twee ingangen in de zijgevels ter hoogte van de brandmuur tussen het woon- en stalgedeelte. In het woongedeelte is een (verholen) opkamer en kelder. De stalvensters zijn in de jaren '50 vervangen door betonnen exemplaren, een slechts geringe ingreep. Het erf is erg kaal. Waarschijnlijk is de beplanting recentelijk gerooid. De enorme kastanje schuin voor de voorgevel is echter gespaard. Op het erf is een hooiberg (1936) en enige schuren (daterend uit de periode 1900 tot nu). Huppeldijk 85 Op een bijna vierkant erf, gelegen in de sprong van de Huppeldijk, ligt de T- huisboerderij Huppeldijk 85. De boerderij heeft een traditionele vormgeving (o.a. roedenvensters, zachtrode handvormsteen). Zij komt nog niet voor op de kadastrale minuut uit 1830 en dateert vermoedelijk uit ca Het woongedeelte heeft een zadeldak, dat aan beide zijden oversteekt en afgewerkt is met windveren en make-

14 laars. De symmetrische voorgevel heeft vier vensters met roedenindeling (3x1, 3x3). Tegen de westgevel ligt een (verholen) opkamer en een kelder. Achterin de beide zijgevels zijn ingangen. De stal heeft een driebeukige opzet. De boerderij ligt op de zuidoostrand van het erf. Voor de oostelijke zuidgevel staan leilinden. Naast de boerderij staat een gedeeltelijk houten schuur (gedeeltelijk gebouwd als wagenschuur). Achter de boerderij staat een hooiberg (1 933). Links van het erf ligt een door een sloot omgeven grasland. Vermoedelijk was dit een boomgaard. Oude Vleutenseweg 3, Roodnoot Deze langhuisboerderij dateert blijkens een ingemetselde gedenksteen uit Het erf is nog gaaf en compleet. Daarentegen is de omgeving sterk gewijzigd: door de aanleg van de aansluiting van de Vleutenseweg op rijksweg A2, het Amsterdam-Rijnkanaal en de lusvormige weg vanaf het industrieterrein Lage Weide is de boerderij op een 'eiland' komen te liggen. Roodnoot is een langhuisboerderij op een rechthoekige plattegrond. Aan de westzijde is tot tegen de sloot een boenhok uitgebouwd. De boerderij is in schoon metselwerk uitgevoerd en heeft een rieten zadeldak. Aan de voorgevel heeft het dak een overstek met een makelaar en een gesneden bord. De indeling en gevels zijn nog grotendeels oorspronkelijk. Voor de boerderij staan enige forse bomen, waarvan de grote rode beuk het meeste opvalt. De oude oprit wordt geflankeerd door twee ijzeren hekpalen met geschilderde teksten: 'rood' en 'noot'. Westelijk naast het erf is een nieuwe oprit gemaakt, waarbij het erf via de achterzijde wordt ontsloten. Naast de boerderij staat een grote veeschuur uit circa 1900, waarvan het voorste gedeelte van baksteen is en het achtergedeelte uit zwartgeteerde houten delen is opgetrokken. Achter de achtergevel staat een hooiberg, die verbouwd is tot schuur. Dit is vermoedelijk al omstreeks 1900 gebeurd. De kap is van riet, de wanden van gepleisterde baksteen. In het weiland naast de boerderij, aan de nieuwe oprit, ligt een nieuwe, grote ijzeren hooiberg. Opvallend is dat de tentkap van ijzeren golfplaten een dakkapel met een hijsbalk heeft. Het meest opmerkelijke bijgebouw is het kleine rechthoekige houten gebouw schuin achter de boerderij. In de voorgevel zijn twee smalle deuren en in de geveltop een drielichtvenster aangebracht. In de zijgevels zijn eveneens voorzien van drielichtvensters (met een ruitvormige indeling). Het gebouw wordt gedekt door een wolfkap met zwarte oud-hollandse pannen. Strijíandseweg l, boerderij Strijland Deze boerderij is een T-huisboerderij met een 1 7de-eeuws dwarshuis en een stalgedeelte dat waarschijnlijk uit de 18de eeuw dateert. De totaal-plattegrond van de boerderij is L-vormig. De boerderij is grotendeels gepleisterd en wit geschilderd. De voorgevel van het woongedeelte en de noordgevel van de stal zijn in schoon metselwerk uitgevoerd. De gehele boerderij heeft een rieten kap. Het voorhuis heeft aan de noordzijde een kelder en een opkamer (met twee houten kruisvensters). Direct hiernaast lag in de voorgevel een toegang. Deze is dichtgemetseld. in de rest van de voorgevel zijn 4 grote schuifvensters. Deze zijn aangebracht bij de 18deeeuwse verbouwing van het woongedeelte, waarbij de indeling geheel is veranderd. Het woongedeelte heeft een enkelvoudige balklaag. De stal heeft houten stalvensters. In de achtergevel is een grote baanderdeur. Opvallend zijn de ankers met aangesmeed oog, waarin een ring hangt om paarden aan te binden. Het erf is geheel heringericht vanwege het omliggende sport- en recreatiegebied. De boerderij wordt nu omringd door parkeerplaatsen, windsingels en sportterreinen. De oorspronkelijke ligging is vlakbij de ridderhofstad De Voorn, waar het ooit bij heeft behoord.

15 De Voorn In de hoek van de oude Rijnbedding, de huidige gemeentegrens en de gegraven Leidsche Rijn ligt de ruïne van het huis Te Voorn. Deze ridderhofstad heette eertijds 'Streyland' of 'Voorne van Streyland'. De eerste keer dat 'Voorne' als kasteel wordt genoemd is in In de 12de eeuw was er reeds een landhoeve behorend aan Willem van Voorn bekend. Het huis is meermalen verbouwd. Het gebouw, dat uiteindelijk in 1850 is gesloopt, dateerde in hoofdzaak uit de 17de eeuw. De twee behouden torentjes dateren eveneens uit die eeuw. Den Engh Het huis Den Engh dat in 1536 als ridderhofstad werd erkend, dateert mogelijk reeds uit de 13de eeuw. Het hoge gebouw, dat wel onderhouden wordt, hebbende aan den weg een zware poort of voorburcht met een soort toren daarnevens (7 772), werd in afgebroken. De opvallend aanwezige slotgracht markeert de plaats van het kasteel. De naastgelegen 1 7de-eeuwse boerderij Den Engh met het bijzondere koetshuis behoort tot het complex en ligt binnen de voormalige voorburcht (zie afb. 1 2).

16 2 Cultuurhistorisch waardevolle gebouwen Behalve de rijks- en gemeentelijke monumenten staat in het gebied een aantal gebouwen die geïnventariseerd zijn in het kader van het Monumenten Inventarisatie Project (MIP). In de nabije toekomst zal een aantal van deze panden geselecteerd worden voor de Rijksmonumentenlijst. Van de geïnventariseerde gebouwen zijn alleen de twee hoogste categorieën (1 en 2) in de lijst opgenomen. Alendorperweg 4 Alendorperweg 10 Alendorperweg 42a Alendorperweg 48 Alendorperweg Alendorperweg 57 Alendorperweg 75 Bottensteinweg 2 Dorpsstraat 9 Dorpsstraat 20 Dorpsstraat 34 Dorpsstraat 68 Eikslaan 2 Eikstraat 5-71 Heggestraat 2-4 Englaan 6 Haarpad 34 Haarpad 3.6 Harnlaan 1 Hamlaan 2 Den Hamstraat 17 Hindersteinlaan 1-5 Hof ter Weydeweg 2 Hof ter Weydeweg 20 't Hoogt 5 Julianalaan 1-8 Odenveltlaan 1 l Dorpsstraat 2 Park Voorn ong. Prins Hendrikweg 5-9 Prins Hendrikweg 11 Reijencop 11 Reijerscop 14 Reijerscop 22 Reijerscop 23 Reijencop 28 Ringkade 7 Rijksstraatweg 1 1 Rijksstraatweg 16 Rijksstraatweg 22 Rijksstraatweg 23 XVI I I c c XIXB woonhuis diep woonhuis Horticultura langhuisboerderij langhuisboerderij Alendorp langhuisboerderij en zomerhuis gereformeerde kerk landhuisje landhuisje De Kikker herenhuislgemeentehuis diep woonhuis woonhuis/srnederij landhuisje De Rietvink langhuisboerderij Eikshoeve woonhuizen boerderij Groot Heernsrnade dwars woonhuis dwars woonhuis dwars woonhuis dwars woonhuis diep woonhuis diepe woonhuizen diep woonhuis Uit verlies winst langhuisboerderij Groenewoud langhuisboerderij Willern's hoeve diepe woonhuizen winkel/woonhuis stadsdarnbrug dwarse woonhuizen dwars woonhuis dwars woonhuis langhuisboerderij langhuisboerderij langhuisboerderij langhuisboerderij langhuisboerderij Johannahoeve langhuisboerderij langhuisboerderij woonhuis langhuisboerderij

17 Rijksstraatweg 31 Rijksstraatweg 35 Rijksstraatweg 50 Rijksstraatweg Rijksstraatweg 58 Rijksstraatweg 63 Rijksstraatweg 68 Rijksstraatweg 69 Rijksstraatweg 74 Rijksstraatweg 88 Rijksstraatweg 140 Rijksstraatweg 141 Schoolstraat 7 Schoolstraat 15 Smalle Themaat 24 SrnalleThemaat 30 Smalle Themaat 32 Stationsstraat Stationsstraat 35 Stationsstraat Stationsstraat Stationsstraat 48 Stationsstraat Stationsstraat Stationsstraat 54 Strijkviertel 74 Thematerweg 5 Thematerweg 6 Thernaterweg 12 Utrechtseweg 7a Utrechtseweg 31 Utrechtseweg 33 Utrechtseweg 37 Utrechtseweg 43 Utrechtseweg 83 Utrechtseweg 99 Vleuterweideweg 37 Wilhelminalaan 1 Wilhelminalaan 12 Woerdlaan 2-4 't Zand 32 't Zand 39 Zandweg 69 Zandweg 74 Zandweg 80 Zandweg 98 Zandweg 99 Zandweg l O9 Zandweg l l O Zandweg l45 c XVI I I c c c c XIX XIX 1921 c landhuisje woonhuis langhuisboerderij woonhuizen landhuisje langhuisboerderij langhuisboerderij langhuisboerderij voormalig gemeentehuis Oudenrijn langhuisboerderij dwarshuisboerderij Hoxwier langhuisboerderij school Torenplein dwars woonhuis langhuisboerderij langhuisboerderij dwars woonhuis De Nachtegaal dwarse woonhuizen dwarse woonhuis villa's landhuis villa diepe woonhuizen villa's villa langhuisboerderij Voorzorg langhuisboerderij De Lage Hoeve langhuisboerderij langhuisboerderij Ons Genoegen toegangshek landhuisje Vita Nuova landhuisje Over Engh landhuisje diep woonhuis langhuisboerderij Halfweg houten woonhuis dwars woonhuis landhuisje 't Spinneweb diep woonhuis Teeltlust woonhuizen diep woonhuis De Woerd langhuisboerderij toegangshek Bloemenlust langhuisboerderij Cornelia Hoeve landhuisje Pondorosa diep woonhuis diep woonhuis langhuisboerderij daggelderswoning diep woonhuis

18 3 Archeologisch belangrijke plaatsen (kaart 3) Deze lijst bevat naast de beschermde archeologische monumenten ook die plaatsen die bij het recente onderzoek zijn ontdekt. De nummering correspondeert met de catalogusnummers van de archeologische kartering (RAAP, 1993). Tevens wordt vermeld welke archeologische bestemming is voorgenomen: attentiegebied, meldingsgebied of monument. Nr naam 6 Over het spoor 7 Wilhelminalaan 8 Huis te Vleuten 9 Huis te Vleuten 10 Huis te Vleuten 12 Den Engh 13 Nieuw Hof van Holland 14 Veldhuizen 15 Rijksstraatweg 16 Nyvelt 17 De Balije 18 C.H. Letschertweg 19 Esdoornlaan 20 Alendorperweg 21 Alendorperweg 22 't Weer 23 Hogewoerd bestemming attentiegebied attentiegebied meldingsgebied te beschermen monument monument attentiegebied attentiegebied meldingsgebied monument attentiegebied attentiegebied attentiegebied attentiegebied attentiegebied te beschermen monument meldingsgebied omschrijving terrein met sporen van bewoning uit de Late IJzertijd/Romeinse Tijd terrein met sporen van bewoning uit de Late I]zertijd/Romeinse Tijd terrein met resten van een nederzetting uit de Vroege Middeleeuwen waarschijnlijk samenhangend met nr. 9 terrein met resten van een nederzetting uit de Vroege Middeleeuwen waarschijnlijk samenhangend met nr. 8 terrein met resten van de laatmiddeleeuwse ridderhofstad Huis te Vleuten terrein met resten van de laatmiddeleeuwse ridderhofstad Den Engh terrein met sporen van bewoning uit de Romeinse Tijd terrein met sporen van bewoning uit de Romeinse Tijd terrein met sporen van bewoning uit de Late Middeleeuwen terrein met resten van de laatmiddeleeuwse Ridderhofstad Nyvelt terrein met sporen van bewoning uit de Romeinse Tijd terrein met sporen van bewoning uit de RomeinseTijd, mogelijk ook de Late tlzertijd terrein met sporen van bewoning uit de Vroege Middeleeuwen en uit de Late Middeleeuwen tot de Nieuwe Tijd terrein met resten van een nederzetting uit de Late IJzertijd/Romeinse Tijd terrein met sporen van bewoning uit de Late IJzertijd/Romeinse Tijd terrein met resten van een nederzettin? uit de Midden-/Late Bronstijd terrein met resten van een Romeins legerkamp (castellum) en sporen van bewoning uit de Vroege Middeleeuwen terrein met resten van een nederzetting uit de Laat Romeinse Tijd en Vroege Middeleeuwen

19 26 Den Hoet 27 Groenedijk 28 Groenedijk 29 Groenedijk 30 Hogeweide 31 Hogeweide 32 Hogeweide 33 Hogeweide 37 Meentweg 38 Strijkviertel 39 Langerak 40 Stadsdam 43 Europaweg 45 't Zand 47 Huis De Voorn te beschermen monument te beschermen te beschermen te beschermen te beschermen attentiegebied meldingsgebied meldingsgebied meldingsgebied attentiegebied attentiegebied te beschermen attentiegebied attentiegebied monument terrein met resten van een nederzetting uit de Romeinse Tijd en uit de Vroege Middeleeuwen terrein met resten van het laatmiddeleeuwse versterkte huis Den Hoet terrein met resten van een nederzetting uit de Late IJzertijd/Romeinse Tijd, waarschijnlijk samenhangend met de nrs terrein met resten van een nederzetting zetting uit de Late IJzertijd/Romeinse Tijd, samenhangend met nr. 29 en waarschijnlijk ook 27 terrein met resten van een nederzetting zetting uit de Late IJzertijdIRomeinse Tijd, samenhangend met nr. 28 en waarschijnlijk ook 27 terrein met resten van het laatmiddeleeuwse versterkte (?) huis GrauwaertITer Weyde terrein met sporen van bewoning uit de Vroege Middeleeuwen terrein met resten van een nederzetting uit de Late IJzertijdIRomeinse Tijd terrein met resten van een bewoningslint uit de Late Middeleeuwen, gelegen aan de voormalige Hogeweidsedijk terrein met resten van een nederzetting uit de Romeinse Tijd terrein met resten van een nederzetting uit de Romeinse Tijd terrein met resten van een nederzetting uit de Late IJzertijd/Romeinse Tijd terrein met resten van een nederzetting uit de IJzertijdIRomeinse Tijd, waarschijnlijk samenhangend met de nrs. 41 en 42 terrein met sporen van bewoning uit de Late Middeleeuwen terrein met vondsten uit de Romeinse Tijd terrein met de resten van de laatmiddeleeuwse ridderhofstad Huis De Voorn

20 4 Integratie van cultuurhistorische waarden in de planvorming van het gebied 'Leidsche Rijn' Deze bijlage bevat enkele notities over de integratie van cultuurhistorische waarden in de planvorming voor het gebied 'Leidsche Rijn'. Gezien de moeilijkheid van het ontwerp, -goede voorbeelden van dergelijke integratie zijn er vrijwel niet-, is het niet mogelijk geweest om meer dan enkele aanzetten te geven. Achtereenvolgens komen aan bod: - compensatie en 'nieuwe' waarden; - duurzaam beheren of ontwikkelen; - integratie van pré-stedelijke elementen en structuren; - integratie van cultuurhistoríe in planvorming; - ontwikkelingen in het veengebied en op de stroomrug; - schaal. Compensatie en 'nieuwe' waarden Waar cultuurhistorische waarden als gevolg van een ruimtelijke ingreep aangetast worden of verdwijnen, zijn compenserende maatregelen meestal niet mogelijk (vgl. MER-procedures). Cultuurhistorische waarden zijn immers niet vervangbaar, aangezien het veelal gaat om waarden die toegekend worden aan elementen of objecten van een zekere ouderdom. Vooral voor het bodemarchief geldt 'weg is weg', er is geen regenererend vermogen. Het scheppen van 'nieuwe' cultuurhistorische waarden is vrijwel onmogelijk. Er kan wel sprake zijn van een zekere vergroting van bestaande waarden door restauratie, onderhoud e.d. Voor zover compensatie mogelijk is, moet dan ook aan dergelijke maatregelen gedacht worden. Voorwaarden zijn wel dat het gaat om aantasting en niet om compleet verdwijnen van een waarde en dat er een functionele enlof ruimtelijke samenhang bestaat tussen de aangetaste waarde en het element of object waar compensatie plaats- vindt. Een afweging of er wel sprake is van compensatie is anders niet mogelijk. Herstel of restauratie kunnen ook compenseren in geval van aantasting van een minder gave structuur. Aantasting op het ene punt kan soms gecompenseerd worden met herstel of versterking op een ander. Het moet hierbij wel om herstel of restauratie van het bestaande gaan. Het terug brengen van een situatie die al lang niet meer bestaat (zoals bij de Oude Rijn), heeft op zich geen cultuurhistorische waarde en kan dus niet als compensatie aangemerkt worden. Er kan wel van een zekere educatieve waarde sprake zijn, maar het gevaar van het uitwissen van de sporen van latere ontwikkelingen is aanwezig. Bijvoorbeeld kan herstel van een formele 18de-eeuwse tuinaanleg, verdwenen rond 1850, ten koste gaan van de 'verlandschappelijking' van rond Duurzaam beheren of ontwikkelen In deze CHER 'Leidsche Rijn' wordt er voor gepleit een aantal terreinen in het plangebied te ontzien vanwege hun grote cultuurhistorische waarde. Er zijn daarbij twee opties: duurzaam beheren dan wel gebruiken bij inrichting als startpunt voor nieuwe ontwikkelingen. Bij duurzaam beheren (het terrein zal dan zijn beschermd op grond van de Monumentenwet) gaat het om een gebruik dat de bestaande waarden intact laat, meestal door het huidige gebruik en de huidige situatie te handhaven of te optimaliseren. Een nieuw gebruik is mogelijk, voorzover de waarden in stand blijven, zoals bij een archeologisch terrein in plaats van agrarisch gebruik een bepaalde mate van parkaanleg. Over het algemeen komt duurzaam beheren neer op: geen

21 Afb. 16. Plattegrond van Groningen uit Tal van uitbreidingen uit de voorafgaande jaren zijn gerelateerd aan uitvalswegen en als zodanig verbonden met de 'oude' stad. In vak D I tuinwijk 'De Hoogte' uitbreiding bebouwing, handhaven waardevolle bebouwing en andere objecten, in stand houden bodemarchief (geen grondwerk, verlaging grondwater e.d) en in stand houden historische structuurlijnen (profiel, tracé), verkavelingspatronen, enz. Waar het, zoals in het plangebied, gaat om grotere oppervlakken, d.w.z. de gebieden A tot en met E en de te beschermen wegen en waterlopen (zie hoofdstuk 4), ligt, óf min of meer instandhouding van de huidige situatie voor de hand, óf omvorming naar parkaanleg met handhaving van de landschappelijke karakteristiek, het bodemarchief en andere cultuurhistorische waarden. Duurzaam beheer wil niet zeggen dat elke ruimtelijke ont- L% wikkeling of verandering uitgesloten is, wel ontwikkeling die de aanwezige waarden aantast. Als toetsingskader kan een aantal randvoorwaarden opgesteld worden. In tegratie van pré-stedelijke elementen en structuren Bijzonder lang is bij stadsuitbreiding gebruik gemaakt van de pré-stedelijke infrastructuur. Uitbreidingen werden nadrukkelijk gerelateerd aan uitvalswegen, zodat er een 'natuurlijk' verband bestond tussen de oude stad en de nieuwe uitbreiding. Een voorbeeld zijn de uitbreidingen van Groningen volgens het algemeen uitbreidingsplan uit Een vrij ver van de toenmalige stad gelegen tuinwijk als De Hoogte is qua plattegrond nadrukkelijk aan de Bedumerweg gerelateerd en als zodanig verbonden met de stad (afb. 16). Voor veel andere wijken die op grond van het plan gerealiseerd zijn, geldt hetzelfde. Vooral in de jaren zestig wordt het te verstedelijken landschap opgevat als een tabula rasa: daarmee verliest het de bestaande verbindingen met zowel de oude stad als het buitengebied: de ruimtelijke continu'iteit wordt verbroken. Voorbeelden zijn Paddepoel in Groningen, de Amsterdamse Bijlmer, Overvecht in Utrecht, Een (kleinschalig) recent voorbeeld is de noordwestelijke uitbreiding van Vleuten, waar het Haarpad gedeeltelijk verdwenen is. Dit pad verbond de Haarzuilense Eikslaan met de kerk van Vleuten. Een eerste suggestie: handhaaf zo veel mogelijk de bestaande infrastructuur, zodat de ruimtelijke continu'iteit intact blijft. In het plangebied Leidsche Rijn is hierbij wel complicerend dat de historische verbindingslijnen met de stad onduidelijk zijn geworden als gevolg van de doorsnijdingen door de snelwegen en het Amsterdam-Rijnkanaal. FIRMA J. M. BOS, P0818&.47 - XcLB?.! Hetac~resvoor BORSTELS EN MATTEN Integratie van cultuurhistorie in planvorming Gebruik van elementen en objecten uit

22 de cultuurhistorische hoofdstructuur bij een nieuwe inrichting van een gebied is geen eenvoudige zaak. Geslaagde voorbeelden uit de recente stedebowvkundige praktijk, zeker boven het niveau van een afzonderlijk heringericht terrein (Céramiqueterrein in Maastricht, Veeartsenijterrein in Utrecht), zijn er nauwelijks. Opvallend is dat in verschillende recente plannen wel van landschappelijke kenmerken wordt uitgegaan, maar niet van de bestaande cultuurhistorische hoofdstructuur of zelfs van aanwezige cultuurhistorische kwaliteit. Zo maken enkele plannen gepresenteerd in 'Ontwerpend aan Holland...l (1994) gebruik van het huidige landschap. De verstedelijking van de Haarlemmermeerpolder is bijvoorbeeld gebaseerd op het bestaande verkavelingspatroon. Meer dan alleen het verkavelingspatroon wordt echter niet gebruikt. In geen enkel plan is sprake van aanwezige cultuurhistorische kwaliteit die bij de planvorming wordt betrokken. Steeds is wel sprake van aansluiting op de ecologische hoofd- structuur, maar niet op de cultuurhistorische. Een betere aanzet voor een dergelijke integratie bevat het uitbreidingsplan 'Stadshagen', voor het gebied ten noordwesten van Zwolle. De bestaande elementen en structuren vormen mede de grondslag of het casco voor de opbouw en beeldvorming van het nieuwe stadsdeel2. De structuur van de polder 2CemeenteZwolle/ blijft gedeeltelijk gehandhaafd, het Vollmer & Partners, maaiveld wordt niet opgehoogd en Bestemmingsplan elementen als watergangen, kenmer- Stad~hagen. kende bebouwing en terpen blijven als Voorontwerp, p. 33. symbolen behouden. Tegelijk wordt in. de naar aanleiding van de plannen gemaakte Milieu Effect Rapportage (MER) erkend dat landschappelijke (dus cuttuurhistorische) waarden aangetast worden en dat gespaarde elementen hun specifieke karakter verliezen en aan belevingswaarde inboeten. De elementen verliezen door het 'verstoppen 'ervan in de wok hun relatie met het landschap3. Vanuit cultuurhistori- 3CemeenteZwolle/ sche invalshoek is clan ook als bezwaar Jouw Milieu bv, Milieu tegen het plan aan te voeren dat er EffedRapportage geen cultuurhistorische hoofdstructuur Stadshagen. van het gebied als geheel is bepaald. Lokatiedeel'p. 174.

23 Artist's impression van 'Stadshagen', voor het gebied ten noordwesten van Zwolle. De structuur van depol- plan; er is echter geen historische hoofd- hpression, Mulleners 'Stadshogen', een wijk Op grond daarvan had overwogen kunnen worden het gedeelte van de hoofdstructuur in 'Stadshagen' te handhaven. NU is gekozen voor een veeleer 'incidentele' aanpak. Ondanks deze kritiek is het plan één van de zeer weinige voorbeelden van planning, waarin voor een te verstedelijken gebied serieus naar de cultuurhistorie is gekeken (afb. 17). Waar incorporatie van 'oude' elementen plaats heeft gevonden, maakt dat soms een toevallige of zelfs triviale indruk: een 'gespaard' oud boerderijtje staat verloren in een zee van nieuwbouw, een inmiddels onherkenbare kavelsloot functioneert als grachtje waaraan duurdere koopwoningen staan (vgl. bovenstaande opmerking uit de MER Stadshagen). Het gevaar is dus dat elementen, omdat de context verandert (van agrarischlbuitengebied naar wonen/bebouwde kom) volstrekt onherkenbaar wordt. Dit is zeker het geval als één element uit een groter geheel gehandhaafd wordt en van de rest weinig of niets. Een tweede suggestie: als van elementen gebruik gemaakt wordt, dan moet dit niet beperkt blijven tot enkele losse elementen, maar dient gebruik gemaakt te worden van een samenhangend geheel. Bijvoorbeeld in een landschap met een ontginningsbasis met bewoning vóór op de kavel moet bewaard of gebruikt worden: de dijklweg met de wetering, boerderijen met erven, tuinen en boomgaarden. Verdichting is, afhankelijk van de situatie, mogelijk. Functies kunnen, naast wonen, 'groene' functies zijn: maneges, hoveniersbedrijven, of functies die daarvan gebruik maken: restaurants, buurtcentra, lagere scholen e.d. Bij nieuwbouw kan aansluiting gezocht worden op de bestaande situatie door afstemming op bestaande bouwvolumes, oriëntatie, afstand tot de weg enz. Wellicht verdient het aanbeveling dat te doen op basis van een analyse van de bestaande beeldkwaliteit. Ontwikkelingen in het veengebied en op de stroomrug Ooit was gebruik maken van de préstedelijke structuur, als vermeld, de gewoonste zaak van de wereld bij stads- en dorpsuitbreiding. Vooral in West-Nederland liggen heel wat steden op een 'versteende', langgerekte veenverkaveling (Jordaan in Amsterdam, Delft, Schoonhoven). Tot ver in de 1 9de eeuw en zelfs in de 20ste eeuw was dat het geval: de sjieke Vondelparkbuurt in Amsterdam komt in de plattegrond niet echt los van het préstedelijk noordoost-zuidwest gerichte verkavelingspatroon. Het was dan ook zeer eenvoudig: sloten worden straten, weilanden bouwblokken. De verkaveling van het veen- en kleiop-veengebied leent zich bij uitstek voor deze vorm van stadsuitleg, al is het niet de bedoeling in het gebied rond de Leidsche Rijn een laat-20steeeuwse 'Pijp' te maken, met lange, smalle straten en hoge, gesloten gevelwanden. Laagbouw, gestapelde bouw, gesloten gevelwanden, straten met klassiek profiel e.d. kunnen zeker op het patroon geënt worden, zoals in de genoemde plannen voor een deel van de Haarlemmermeer. Eén van de onderscheidende kenmerken tussen het veenlandschap en het stroomruglandschap is het verschil in openheid, enerzijds gevormd door de open veengebieden: grasland, boerderijen vóór op de kavels, aan de weg, een zeer open achterland en aan de andere kant de stroomruggen: meer verspreide bebouwing en beplanting, blokvormige verkaveling, kleinschaliger, meer beslotenheid, ook door de aanwezige kassen. Bij nieuwbouw kan dat onderscheid terugkomen: open bebouwing, stroken, rechte straten, doorzichten e.d. in het veengebied en meer besloten bebouwing op de stroomrug, zonder lange gevelwanden, aansluiting op bouwvolumes bestaande huizen, aansluitend op het bochtig wegenpa-

24 troon. Overigens verdient het de voorkeur hierbij niet te vervallen in de doolhofstructuur van veel woonwijken uit de jaren zeventig. Schaal De schaal van een element of object moet in overeenstemming zijn met een nieuwe inrichting. De Oude Rijn bijvoorbeeld is als afzonderlijk element niet sterk genoeg om als drager te kunnen functioneren van een nieuwe ontwikkeling (afgezien van de wens tot bescherming). De vroegere rivier is slechts te herkennen aan het kavelpatroon, sloten, een stuk Vleutense Wetering, en verder aan de begeleidende wegen, bebouwing, kasteelterreinen e.d. Het is dus onmogelijk de Oude Rijn te benutten voor de situering van 'urban villa's' of een waterfront (dat kan beter aan het Amsterdam-Rijnkanaal, voor zo ver daar ruimte is). Uitdiepen of nadrukkelijk zichtbaar maken is bij een dergelijk element niet aan te raden en zeker geen cultuurhistorisch belang. Het karakter gaat verloren en schade aan de huidige waarden is zeer waarschijnlijk. Ontwikkeling in relatie met elementen (waarden) die met de Oude Rijn samenhangen is wellicht mogelijk. Gezien de aard van de elementen zal zo'n ontwikkeling 'low profile' moeten zijn. De schaal van het landschap is van belang bij de bouwhoogte. Opnieuw, het vrij grootschalige veenlandschap leent zich beter voor hogere bouw (met een zekere openheid) dan het beslotener stroomruglandschap. Dat betekent echter niet dat daar een zee van woningen met gelijke hoogte moet komen. De hoogteverschillen in het stroomruglandschap zijn wellicht te accentueren: bovenop op de rug wat hoger bouwen, op de flank iets lager en beneden weer iets lager. Literatuur Dijk, H. van (1994). 'Over het woningvraagstuk Vinex: de nachtmerrie van een miljoenvoudig vermenigvuldigde droom'. Archis 6: Buro Maas (1 979). Bebouwing en landschap. Den Haag (i.0.v. ministerie CRM). Gemeente Zwolle/Vollrner & Partners (1 994). Bestemmingsplan Stadshagen. Voorontwerp. Zwolle. Gemeente Zwolle/Tauw Milieu bv (1 994). Milieu Effect Rapportage Stadshagen. Inrichtingsdeel en lokatiedeel. Deventer. Kooiman, M. (1 994). Cultuurhistorische verkenning gemeente Groningen. Zeist, Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Luiten, E. (1994). 'De uitwerking van de VINEX-locaties in de Randstad'. Blauwe Kamer/Profiel2: Ontwerpend aan Holland... (1 994). Inspirerende schetsen en projecten voor het wonen in de 2lste eeuw. Amsterdam. Nationale Woningraad (NWR) en St. Architecten Onderzoek Wonen en Woonomgeving (Stawon).

25 5 Overzicht tijdsperioden Bronstijd Ijzertijd Romeinse Tijd Vroege Middeleeuwen Late Middeleeuwen Nieuwe Tijd Nieuwste Tijd voor Chr voor Chr. 12 voor Chr na Chr heden

26

27

28

29

30 Bijlage 6

31

32 Variantenonderzoek P&R Hooggelegen IBU - Ingenieursbureau Utrecht Postbus 8375, 3503 RJ UTRECHT Bezoekadres: Ravellaan 96 Telefoonnummer: Fax: Projectnummer : Datum : Opstellers : J. van der Bunt G. van der Steen J. van Straaten Versie : 02 Status : Definitief naam datum paraaf Opsteller J. van Straaten 6 mei 2009 Groepshoofd Vrijgave D. Verburg S. Baars W:\SW\IBU\Project\ Transferium Hooggelegen\04 ontwerpfase\4.1 preadvies\4.1.2 definitief\rapportage variantenonderzoek definitief 02.doc IBU Stadsingenieurs: Ingenieus in de BUitenruimte. Het kwaliteitsmanagementsysteem van IBU Stadsingenieurs is gecertificeerd volgens NEN-ISO 9001:2000.

33 Variantenonderzoek P&R Hooggelegen Definitief, datum: 6 mei 2009 INHOUD 1. INLEIDING 3 2. UITGANGSPUNTEN 5 3. VARIANTEN P+R 6 4. UITBOUWEN OPZIJ Variant 1.1 Sobere variant Variant 1.2, 1000 parkeerplaatsen en 1 HOV, uitgebreide 1 e fase Variant 1.3, 2000 parkeerplaatsen en 1 HOV Variant 1.4, 2000 parkeerplaatsen en 2 HOV Variant 1.5, 4000 parkeerplaatsen en 2 HOV Variant 1.6, 4000 parkeerplaatsen uitgebreid Kostenraming UITBOUWEN OMHOOG Variant 2.1, sobere variant Variant 2.2, 1000 parkeerplaatsen en 1 HOV, uitgebreide 1 e fase Variant 2.3, 2000 parkeerplaatsen en 1 HOV Variant 2.4, 2000 parkeerplaatsen en 2 HOV Variant 2.5, 4000 parkeerplaatsen en 2 HOV Variant 2.6, 4000 parkeerplaatsen uitgebreid Kostenraming RISICO'S CONCLUSIE 22 Bijlagen Bijlage 1: Kostenraming Bijlage 2: Interne mededeling d.d. 9 december 2008 van Marco van der Sloot aan Simon Baars Bijlage 3: Studie weefvak en eventuele afrit A2-Papendorp (Grontmij, d.d. 25 oktober 2007) Bijlage 4: Verkeersafwikkeling Bijlage 5: Notitie Verkeerscijfers Papendorp (Goudappel en Coffeng, d.d. 12 februari 2009) Bijlage 6: Verkeersaspecten (Cees Verbokkem, DSO-Verkeer, d.d. 8 april 2009) IBU Stadsingenieurs: Ingenieus in de BUitenruimte. Het kwaliteitsmanagementsysteem van IBU Stadsingenieurs is gecertificeerd volgens NEN-ISO 9001:

34 Variantenonderzoek P&R Hooggelegen Definitief, datum: 6 mei INLEIDING In dit document worden ten behoeve van een verkenningsstudie varianten beschreven van de te bouwen parkeervoorziening P+R Hooggelegen, aan de westzijde van Utrecht. Doel van het in deze rapportage vastgelegde onderzoek is het toetsen of de gevraagde varianten (zie hoofdstuk 3) inpasbaar en ontsluitbaar zijn. Naar aanleiding van dit onderzoek kan op bestuurlijk niveau een keuze worden gemaakt. Er wordt geen voorschot genomen op een esthetisch of verkeerskundig ontwerp, of op de indeling van de parkeervoorziening. Op basis van een nog op te stellen Integraal Programma van Eisen zal, door een nog te selecteren architectenbureau, een ontwerp worden gemaakt van de te kiezen variant. De P+R Hooggelegen is geprojecteerd aan de oostzijde van de nieuwe A2 en aan de zuidzijde van de Ds. Martin Luther Kinglaan. De beschikbare ruimte is ca. 1,3 ha. Bestaande situatie met locatie parkeervoorziening IBU Stadsingenieurs: Ingenieus in de BUitenruimte. Het kwaliteitsmanagementsysteem van IBU Stadsingenieurs is gecertificeerd volgens NEN-ISO 9001:

35 Variantenonderzoek P&R Hooggelegen Definitief, datum: 6 mei 2009 Nieuwe situatie IBU Stadsingenieurs: Ingenieus in de BUitenruimte. Het kwaliteitsmanagementsysteem van IBU Stadsingenieurs is gecertificeerd volgens NEN-ISO 9001:

36 Variantenonderzoek P&R Hooggelegen Definitief, datum: 6 mei UITGANGSPUNTEN De volgende uitgangspunten en aannames zijn gehanteerd voor deze verkenning: - Interne mededeling d.d. 9 december 2008 van Marco van der Sloot aan Simon Baars, zie bijlage 2; - De gebouwde voorziening komt bovengronds; - Het aansluitende (H)OV via het Taatse Viaduct functioneert op het moment van in gebruik name (valt buiten de scope van deze rapportage); - Het aantal benodigde in- en uitrijdpoortjes volgt in een later stadium uit het Integraal Programma van Eisen. In de schetsen in deze rapportage zijn deze dus niet aangegeven; - De in hoofdstuk 3 genoemde varianten zijn de faseringsmogelijkheden, met andere woorden, variant 1 kan via variant 3 of 4 worden uitgebouwd naar variant 5 of 6; - Volgens de berekening van Grontmij, "Studie weefvak en eventuele afrit A2 Papendorp" is de maximale capaciteit van de parkeervoorziening in relatie tot de aan te leggen afrit (rechts-affer) op de A2, 2000 parkeerplaatsen, zie bijlage 3. De volgende punten worden uitgesloten (vallen buiten de scope van dit onderzoek): - De exacte locatie van de ontsluiting, zowel voor het in- als uitrijdend verkeer; - De inpasbaarheid van de parkeervoorziening en de ontsluiting van de omgeving. IBU Stadsingenieurs: Ingenieus in de BUitenruimte. Het kwaliteitsmanagementsysteem van IBU Stadsingenieurs is gecertificeerd volgens NEN-ISO 9001:

37 Variantenonderzoek P&R Hooggelegen Definitief, datum: 6 mei VARIANTEN P+R Er zijn 6 varianten die onderzocht moeten worden (dit volgt uit de interne mededeling d.d. 9 december 2008, zie bijlage 2). Het betreft de volgende varianten: 1. sobere variant: 500 parkeerplaatsen 1,3 ha budgetgestuurd Euro 6,8 miljoen HOV ontsluiting via Taatse Viaduct ontsluiting via directe afrit op de A2 (geen oprit) parkeerplaatsen en 1 HOV (deze variant is een toevoeging op de genoemde interne mededeling) 1000 parkeerplaatsen 1,3 ha HOV ontsluiting via Taatse Viaduct ontsluiting via directe afrit op de A2 (geen oprit) realisatie in 1 fase parkeerplaatsen en 1 HOV 2000 parkeerplaatsen 1,3 ha HOV ontsluiting via Taatse Viaduct ontsluiting via directe afrit op de A2 (geen oprit) realisatie in 2 fasen parkeerplaatsen en 2 HOV 2000 parkeerplaatsen 1,3 ha HOV ontsluiting via Taatse Viaduct en Ds. Martin Luther Kinglaan ontsluiting via directe afrit op de A2 (geen oprit) realisatie in 2 fasen parkeerplaatsen en 2 HOV 4000 parkeerplaatsen 1,3 ha HOV ontsluiting via Taatse Viaduct en Ds. Martin Luther Kinglaan ontsluiting via directe afrit op de A2 (geen oprit) realisatie in 3 fasen parkeerplaatsen uitgebreid 4000 parkeerplaatsen 1,3 ha + overlap met Utrechtse Bazaar (vergroting van de beschikbare oppervlakte aan de noordzijde van de toekomstige afrit van de A2) + integratie garage met geluidswal HOV ontsluiting via Taatse Viaduct en Ds. Martin Luther Kinglaan ontsluiting via directe afrit op de A2 (geen oprit) realisatie in 3 fasen Deze 6 varianten zijn in 2 bouwmethoden te realiseren. Methode 1 gaat uit van het in eerste instantie bebouwen van een deel van de beschikbare oppervlakte (ca. 1,3 ha) en vervolgens naar opzij en omhoog uitbreiden. Methode 2 gaat uit van het vanaf het begin gebruiken van de gehele beschikbare oppervlakte (ca. 1,3 ha) en vanuit daar de parkeervoorziening verder uit te bouwen. In hoofdstuk 4 wordt methode 1 verder uitgewerkt. In hoofdstuk 5 wordt methode 2 verder uitgewerkt. IBU Stadsingenieurs: Ingenieus in de BUitenruimte. Het kwaliteitsmanagementsysteem van IBU Stadsingenieurs is gecertificeerd volgens NEN-ISO 9001:

38 Variantenonderzoek P&R Hooggelegen Definitief, datum: 6 mei UITBOUWEN OPZIJ 4.1 Variant 1.1 Sobere variant In fase 1 wordt 1/3 deel van de oppervlakte bebouwd met een gebouwde voorziening voor ca. 550 auto's. Het gebouw bestaat uit 5 verdiepingen, per verdieping ca. 110 auto's. Plattegrond sobere variant De aansluiting van de voetgangers uit de parkeervoorziening op de HOV vindt plaats via de zijde van het Taatseviaduct. De ontsluiting van de auto's vindt plaats vanaf de noordzijde van het gebouw, direct vanaf de A2. Ontsluiting vanuit Papendorp moet ook mogelijk zijn. Uit overleg met Rijkswaterstaat is gebleken dat zij de aanleg van een permanente (gebouwde) parkeervoorziening als voorwaarde stellen voor het aanleggen van een extra afrit. Hierbij is de eindscope van de voorziening gesteld op meer dan ca. 500 auto s. In de uitgangspunten voor dit onderzoek wordt voldaan aan deze voorwaarde. De gebouwde voorziening kan zowel aan de noord- als aan de zuidzijde van het terrein worden gebouwd. IBU Stadsingenieurs: Ingenieus in de BUitenruimte. Het kwaliteitsmanagementsysteem van IBU Stadsingenieurs is gecertificeerd volgens NEN-ISO 9001:

39 Variantenonderzoek P&R Hooggelegen Definitief, datum: 6 mei 2009 Situatie sobere variant Als de parkeervoorziening aan de noordzijde van het terrein wordt gebouwd, dan is het autoverkeer dicht bij de A2, maar moeten de mensen verder lopen naar de HOV halte op het Taatse viaduct. Het bouwverkeer voor de 2 e fase, zie paragraaf 4.3, moet dan van de kant van het Taatseviaduct komen om geen conflict te krijgen met de auto's welke de parkeergarage in en uit rijden. De voetgangers moeten dan goed geleid worden. Als de parkeervoorziening aan de zuidzijde van het terrein wordt gebouwd, dan is het autoverkeer verder van de A2 af, maar dan zijn de voetgangers dichter bij de HOV halte. Het bouwverkeer voor de 2 e fase, zie paragraaf 4.3, kan dan gebruik maken van de afrit A2 en is er geen conflict met de voetgangers. Bij het ontwerp van deze variant moet, als er in de toekomst uitgebreid gaat worden, rekening gehouden worden met het feit dat de kolommen welke staan aan de zijde van de uitbreiding, berekend moeten worden op de uitbreiding, deze kolommen krijgen namelijk belasting van 2 zijden. IBU Stadsingenieurs: Ingenieus in de BUitenruimte. Het kwaliteitsmanagementsysteem van IBU Stadsingenieurs is gecertificeerd volgens NEN-ISO 9001:

40 Variantenonderzoek P&R Hooggelegen Definitief, datum: 6 mei 2009 Hoogte gebouwde voorziening ten opzichte van de A2 en de geluidswal Het niveau van de nieuwe A2 is ca t.o.v. N.A.P, het begane grondniveau van de parkeervoorziening is ca t.o.v. N.A.P. In het vervolg van het ontwerpproces moet een oplossing voor dit niveauverschil worden gezocht. Het niveauverschil geldt voor alle varianten. Inpasbaarheid De voorziening is zowel stedenbouwkundig als verkeerskundig goed inpasbaar. De afrit van de A2 en de aanliggende wegen hebben (ruim) voldoende capaciteit voor de aanen afvoer van de auto s gedurende de piektijden. De zichtbaarheid vanaf de A2 is beperkt, gezien de hoogte van de P&R ten opzichte van de geluidwal. De impact van een dergelijk beperkt bouwvolume op de omgeving is beperkt. Aan- en afvoer HOV Bij deze variant is een HOV capaciteit van 1 10 bussen per uur noodzakelijk (zie bijlage 4). IBU Stadsingenieurs: Ingenieus in de BUitenruimte. Het kwaliteitsmanagementsysteem van IBU Stadsingenieurs is gecertificeerd volgens NEN-ISO 9001:

41 Variantenonderzoek P&R Hooggelegen Definitief, datum: 6 mei Variant 1.2, 1000 parkeerplaatsen en 1 HOV, uitgebreide 1 e fase Deze uitbreiding op de oorspronkelijke vraagstelling wordt ingegeven door het feit dat een 1 e fase van 1000 parkeerplaatsen optimaler is dan een 1 e fase van 500 plaatsen. Volgend op een 1 e fase van 1000 plaatsen is in de toekomst een optimaal functionerend eindresultaat van 2000 tot maximaal 4000 plaatsen te ontwerpen. Bij deze variant wordt ca. ½ deel van de oppervlakte bebouwd met een voorziening voor ca auto's. Het gebouw bestaat uit 6 verdiepingen. De aansluiting van de voetgangers uit de parkeervoorziening op de HOV vindt plaats via de zijde van het Taatseviaduct. De ontsluiting van de auto's vindt plaats vanaf de noordzijde van het gebouw, direct vanaf de A2. Ontsluiting vanuit Papendorp moet ook mogelijk zijn. Ontsluiting terrein IBU Stadsingenieurs: Ingenieus in de BUitenruimte. Het kwaliteitsmanagementsysteem van IBU Stadsingenieurs is gecertificeerd volgens NEN-ISO 9001:

42 Variantenonderzoek P&R Hooggelegen Definitief, datum: 6 mei 2009 Inpasbaarheid De voorziening is zowel stedenbouwkundig als verkeerskundig goed inpasbaar. De afrit van de A2 en de aanliggende wegen hebben (ruim) voldoende capaciteit voor de aanen afvoer van de auto s gedurende de piektijden. De zichtbaarheid vanaf de A2 is beperkt, gezien de hoogte van de P&R ten opzichte van de geluidwal. De impact van een dergelijk beperkt bouwvolume op de omgeving is beperkt. Aan- en afvoer HOV Bij deze variant is een HOV capaciteit van 2 20 bussen per uur noodzakelijk (zie bijlage 4). IBU Stadsingenieurs: Ingenieus in de BUitenruimte. Het kwaliteitsmanagementsysteem van IBU Stadsingenieurs is gecertificeerd volgens NEN-ISO 9001:

43 Variantenonderzoek P&R Hooggelegen Definitief, datum: 6 mei Variant 1.3, 2000 parkeerplaatsen en 1 HOV Nadat in fase 1 een gebouwde voorziening voor ca. 550 auto's is gebouwd, kan in de 2e fase het gebouw verder uitgebouwd tot een gebouwde voorziening van ca auto's. Er worden 2 blokken aangebouwd aan de in de 1 e fase volgens paragraaf 4.1 gebouwde voorziening. Het gebouw bestaat uit 6 verdiepingen, per verdieping ca. 310 auto's. Plattegrond variant 2000 parkeerplaatsen IBU Stadsingenieurs: Ingenieus in de BUitenruimte. Het kwaliteitsmanagementsysteem van IBU Stadsingenieurs is gecertificeerd volgens NEN-ISO 9001:

44 Variantenonderzoek P&R Hooggelegen Definitief, datum: 6 mei 2009 De interne verkeersafwikkeling van een gebouwde parkeervoorziening voor 2000 plaatsen is complex. Er is veel oppervlakteverlies door verticaal transport van de auto's, 2000 plaatsen in 1 garage is veel. Voor een realistische optie zou elk bouwdeel van ca parkeerplaatsen apart ontsloten moeten worden voor zowel in- als uitrijdend verkeer. Een andere mogelijkheid is om te parkeren op een helling en de verdiepingen te verweven (deze methode wordt toegepast in Transferium de Uithof). De aansluiting van de voetgangers uit de parkeervoorziening op de HOV vindt plaats via de zijde van het Taatseviaduct. De ontsluiting van de auto's vindt plaats vanaf de noordzijde van het gebouw, direct vanaf de A2. Ontsluiting vanuit Papendorp moet ook mogelijk zijn. Ontsluiting terrein IBU Stadsingenieurs: Ingenieus in de BUitenruimte. Het kwaliteitsmanagementsysteem van IBU Stadsingenieurs is gecertificeerd volgens NEN-ISO 9001:

45 Variantenonderzoek P&R Hooggelegen Definitief, datum: 6 mei 2009 Tijdens de bouw van de 2 delen welke tegen het in fase 1 gebouwde deel aan komen, kan het in fase 1 gebouwde deel grotendeels in gebruik blijven. Ter plaatse van de te realiseren doorsteken zal tijdelijk minder ruimte zijn voor auto's om te parkeren. De horizontale looplengte voor voetgangers in de parkeervoorziening kan in deze variant oplopen tot ca. 160 meter (= ca. 2 minuten). Inpasbaarheid Ook deze voorziening is zowel stedenbouwkundig als verkeerskundig goed inpasbaar. Wel zorgt de voorziening voor een substantiële toename van de verkeersdruk op Papendorp, dit gezien het feit dat het gros van het verkeer via Papendorp de route richting autosnelwegen weer zal moeten vinden. De afrit van de A2 en de aanliggende wegen hebben (ruim) voldoende capaciteit voor de aanen afvoer van de auto s gedurende de piektijden. De zichtbaarheid vanaf de A2 is beperkt, gezien de hoogte van de P&R ten opzichte van de geluidwal. De impact van een dergelijk beperkt bouwvolume op de omgeving is beperkt. Aan- en afvoer HOV Bij deze variant is een HOV capaciteit van 4 40 bussen per uur noodzakelijk (zie bijlage 4). IBU Stadsingenieurs: Ingenieus in de BUitenruimte. Het kwaliteitsmanagementsysteem van IBU Stadsingenieurs is gecertificeerd volgens NEN-ISO 9001:

46 Variantenonderzoek P&R Hooggelegen Definitief, datum: 6 mei Variant 1.4, 2000 parkeerplaatsen en 2 HOV Qua bouw is deze identiek aan de parkeervoorziening beschreven in paragraaf 4.3. Voor de ontsluiting van de voetgangers wordt in deze variant zowel gebruik gemaakt van de zuidzijde, zijde Taatseviaduct, als de noordzijde, via de Ds. Martin Luther Kinglaan. In het nu in voorbereiding zijnde bestemmingsplan, wat 10 jaar geldig is, wordt met een HOV verbinding over de Ds. Martin Luther Kinglaan geen rekening gehouden. Het realiteitsgehalte van de aanleg van een 2 e HOV ontsluiting is op dit moment niet in te schatten. De haalbaarheid zal te zijner tijd nader moeten worden onderzocht. Ontsluiting terrein Inpasbaarheid Zie paragraaf 4.3 Aan- en afvoer HOV Zie paragraaf 4.3 IBU Stadsingenieurs: Ingenieus in de BUitenruimte. Het kwaliteitsmanagementsysteem van IBU Stadsingenieurs is gecertificeerd volgens NEN-ISO 9001:

47 Variantenonderzoek P&R Hooggelegen Definitief, datum: 6 mei Variant 1.5, 4000 parkeerplaatsen en 2 HOV Voor 4000 parkeerplaatsen op een oppervlakte van ca. 1,3 ha is een gebouwde voorziening van ca. 12 lagen nodig. De totale bouwhoogte wordt ca. 37 meter boven maaiveld. Een gebouwde voorziening van 12 lagen boven maaiveld is niet praktisch (zoeken naar een parkeerplek op zoveel verdiepingen) en wenselijk op deze locatie (o.a. zichtlijnen, omgeving). Vanuit Welstand wordt geadviseerd om in dit deel maximaal 8 bouwlagen hoog te bouwen. Hoogte gebouwde voorziening ten opzichte van de A2 en de geluidswal De maximale capaciteit van de nog aan te leggen rechts-affer op de A2 is ca auto's per uur. Bij een variant van 4000 parkeerplaatsen is een uitbreiding van de afrit op de A2 noodzakelijk, uitgaande van het feit dat alle 4000 parkeerplaatsen in 1 uur vol komen. De uitbreiding is niet in de kostenraming meegenomen. Inpasbaarheid De voorziening is zowel stedenbouwkundig als verkeerskundig slecht inpasbaar. De afrit van de A2 en de aanliggende wegen hebben (ruim) onvoldoende capaciteit voor de aan- en afvoer van de auto s gedurende de piektijden. Een extra investering in de infrastructuur in Papendorp lijkt onvermijdelijk en behoeft extra studie. De verkeersdruk op Papendorp zal onevenredig toenemen. De zichtbaarheid vanaf de A2 is groot, gezien de hoogte van de P&R (12 bouwlagen). De impact van een dergelijk beperkt bouwvolume op de omgeving is zeer groot. Aan- en afvoer HOV Bij deze variant is een HOV capaciteit van 8 80 bussen per uur noodzakelijk (zie bijlage 4). IBU Stadsingenieurs: Ingenieus in de BUitenruimte. Het kwaliteitsmanagementsysteem van IBU Stadsingenieurs is gecertificeerd volgens NEN-ISO 9001:

48 Variantenonderzoek P&R Hooggelegen Definitief, datum: 6 mei Variant 1.6, 4000 parkeerplaatsen uitgebreid Bij deze variant wordt naast de 1,3 ha aan de zuidzijde van de afrit ook een deel van het terrein van de Utrechtse Bazaar aan de noordzijde van de afrit gebruikt. Op het terrein van de Utrechtse Bazaar is ruimte voor een parkeervoorziening van 8 lagen, op het terrein van 1,3 ha (de zuidzijde) komt een parkeervoorziening van 6 lagen. Deze variant is echter alleen mogelijk nadat de Utrechtse Bazaar weg is (planning is na 2020). In het bestemmingsplan op het terrein van de Utrechtse Bazaar, welke nu in voorbereiding is, is een parkeervoorziening niet mogelijk. Daarnaast is de functie "bazaar" is een tijdelijke functie. Zodra de asfaltcentrale van KWS verdwijnt, gaat Leeuwesteyn Zuid op dit terrein ontwikkeld worden. Situatie 4000 parkeerplaatsen uitgebreid Voor de ontsluiting van de voetgangers wordt in deze variant zowel gebruik gemaakt van de zuidzijde, zijde Taatseviaduct, als de noordzijde, via de Ds. Martin Luther Kinglaan. IBU Stadsingenieurs: Ingenieus in de BUitenruimte. Het kwaliteitsmanagementsysteem van IBU Stadsingenieurs is gecertificeerd volgens NEN-ISO 9001:

49 Variantenonderzoek P&R Hooggelegen Definitief, datum: 6 mei 2009 De maximale capaciteit van de parkeervoorziening in relatie tot de aan te leggen afrit (rechtsaffer) op de A2, is 2000 parkeerplaatsen. Bij een variant van 4000 parkeerplaatsen is een uitbreiding van de afrit op de A2 noodzakelijk, uitgaande van het feit dat alle 4000 parkeerplaatsen in 1 uur vol komen. De uitbreiding is niet in de kostenraming meegenomen. Inpasbaarheid Zie paragraaf 4.5 Aan- en afvoer HOV Zie paragraaf Kostenraming Voor de kostenraming van de diverse varianten is gebruik gemaakt van kengetallen voor gebouwde parkeervoorzieningen, zie bijlage 1. IBU Stadsingenieurs: Ingenieus in de BUitenruimte. Het kwaliteitsmanagementsysteem van IBU Stadsingenieurs is gecertificeerd volgens NEN-ISO 9001:

50 Variantenonderzoek P&R Hooggelegen Definitief, datum: 6 mei UITBOUWEN OMHOOG 5.1 Variant 2.1, sobere variant Bij deze variant wordt de gehele oppervlakte van 1,3 ha gebruikt, zie figuur ontsluiting terrein bij paragraaf 4.3. Plattegrond sobere variant, 500 parkeerplaatsen in 1 fase In deze fase wordt wel de fundering voor de in de 2 e en de 3 e fase te realiseren gebouwde voorziening van 6 respectievelijk 12 lagen aangebracht. Dit gebeurt onder maaiveld. In deze fase moet geïnvesteerd worden in de eventuele uitbreidingen. IBU Stadsingenieurs: Ingenieus in de BUitenruimte. Het kwaliteitsmanagementsysteem van IBU Stadsingenieurs is gecertificeerd volgens NEN-ISO 9001:

51 Variantenonderzoek P&R Hooggelegen Definitief, datum: 6 mei 2009 De aansluiting van de voetgangers uit de parkeervoorziening op de HOV vindt plaats via de zijde van het Taatseviaduct. De ontsluiting van de auto's vindt plaats vanaf de noordzijde van het gebouw, direct vanaf de A2. (zie figuur bij paragraaf 4.1). Ontsluiting vanuit Papendorp moet ook mogelijk zijn. 5.2 Variant 2.2, 1000 parkeerplaatsen en 1 HOV, uitgebreide 1 e fase Deze uitbreiding op de oorspronkelijke vraagstelling wordt ingegeven door het feit dat een 1 e fase van 1000 parkeerplaatsen optimaler is dan een 1 e fase van 500 plaatsen. Volgend op een 1 e fase van 1000 plaatsen is in de toekomst een optimaal functionerend eindresultaat van 2000 tot maximaal 4000 plaatsen te ontwerpen. In deze fase wordt de basis gelegd voor een optimale voorziening van 2000 auto s. Voor een eventuele latere uitbreiding tot 4000 is een nadere opdeling noodzakelijk. Bij deze bouwfasering kan het noodzakelijk zijn om tijdens de bouwactiviteiten voor de uitbereiding delen van de garage af te sluiten. Indien de latere uitbreiding afhankelijk wordt gesteld van de bezettingsgraad van de eerste fase moet hiermee bij de planning van het moment van uitbreiden rekening worden gehouden. De aansluiting van de voetgangers uit de parkeervoorziening op de HOV vindt plaats via de zijde van het Taatseviaduct. De ontsluiting van de auto's vindt plaats vanaf de noordzijde van het gebouw, direct vanaf de A2. (zie figuur bij paragraaf 4.1). Ontsluiting vanuit Papendorp moet ook mogelijk zijn. 5.3 Variant 2.3, 2000 parkeerplaatsen en 1 HOV In de 2 e fase wordt een gebouwde voorziening gemaakt voor ca auto's in 6 lagen. De gebouwde voorziening wordt gerealiseerd op de in de 1 e fase reeds aangebrachte fundering. Qua vorm kan deze overeen komen met de voorziening gebouwd volgens paragraaf 4.3. Tijdens de bouw zal het zijn dat niet alle parkeerplaatsen gebruikt kunnen worden. Zodra de 1 e verdieping gereed is, kan de begane grond weer geheel gebruikt worden. De aansluiting voor de voetgangers uit de parkeervoorziening op de HOV vindt plaats via de zijde van het Taatseviaduct. De ontsluiting van de auto's vindt plaats vanaf de noordzijde van het gebouw, direct vanaf de A2. (zie figuur bij paragraaf 4.3). Ontsluiting vanuit Papendorp moet ook mogelijk zijn. 5.4 Variant 2.4, 2000 parkeerplaatsen en 2 HOV Dit is dezelfde gebouwde voorziening als in paragraaf 5.3. Voor de ontsluiting wordt in deze variant zowel gebruik gemaakt van de zuidzijde, zijde Taatseviaduct, als de noordzijde, via de Ds. Martin Luther Kinglaan. (zie figuur bij paragraaf 4.4). 5.5 Variant 2.5, 4000 parkeerplaatsen en 2 HOV De verschijning en de constateringen van deze variant zijn identiek aan de variant beschreven in paragraaf Variant 2.6, 4000 parkeerplaatsen uitgebreid De verschijning en de constateringen van deze variant zijn identiek aan de variant beschreven in paragraaf Kostenraming Voor de kostenraming van de diverse varianten is gebruik gemaakt van kengetallen voor gebouwde parkeervoorzieningen, zie bijlage 1. IBU Stadsingenieurs: Ingenieus in de BUitenruimte. Het kwaliteitsmanagementsysteem van IBU Stadsingenieurs is gecertificeerd volgens NEN-ISO 9001:

52 Variantenonderzoek P&R Hooggelegen Definitief, datum: 6 mei RISICO'S Indien wordt besloten om over te gaan tot een volgende fase in de planontwikkeling adviseren wij een uitgebreide multidisciplinaire risicoanalyse uit te voeren. Hierbij worden o.a. de volgende aspecten betrokken: Variant pp Variant 1.2, 1000pp Variant 1.3, 2000 pp Variant 1.4, 2000 pp Variant 1.5, 4000 pp Variant 1.6, 4000 pp Variant 2.1, 500 pp Variant 2.2, 1000 pp Variant 2.3, 2000 pp Variant 2.4, 2000 pp Variant 2.5, 4000 pp Variant 2.6, 4000 pp organisatorische aspecten* (parkeer-) technische aspecten ruimtelijke aspecten bestuurlijke continuïteit ontsluiting parkeervoorziening * De risico s bij organisatorische aspecten worden veroorzaakt door een mogelijke discontinuïteit in de voorbereidings- en uitvoeringsorganisatie. IBU Stadsingenieurs: Ingenieus in de BUitenruimte. Het kwaliteitsmanagementsysteem van IBU Stadsingenieurs is gecertificeerd volgens NEN-ISO 9001:

53 Variantenonderzoek P&R Hooggelegen Definitief, datum: 6 mei CONCLUSIE In hoofdstuk 4 en 5 zijn de varianten toegelicht. Om een afweging te kunnen maken is onderstaande vergelijkingsmatrix opgeteld. par. variant verkeersafwikkeling intern bouwlogistiek aan- en afvoer inpasbaarheid omgeving HOV verkeer ruimtelijk Kosten in euro's Stichtingskosten pp o pp pp o o en 1 HOV pp en 2 HOV pp en 2 HOV pp uitgebreid Opmerkingen 0 o na na 2020 o o terrein Bazaar pp + o pp + o pp o o en 1 HOV pp en 2 HOV pp en 2 HOV pp uitgebreid o o na na 2020 o o terrein Bazaar + = goed, o = neutraal, - = slecht, -- = zeer slecht (alles t.o.v. de andere varianten) Uit de rapportage zijn diverse conclusies te trekken: - een parkeervoorziening van 500 parkeerplaatsen is niet realiseerbaar voor Euro 6,8 miljoen - eventuele aansluiting op een 2 e HOV behoeft nader onderzoek, maar is pas realiseerbaar na parkeerplaatsen op 1,3 ha is alleen inpasbaar bij een bouwhoogte van ca. 37 meter boven maaiveld (12 lagen) - het gedeeltelijk bebouwen van het terrein van de Utrechtse Bazaar is gezien de plannen van de ProjectBureau Leidsche Rijn voor het gebied, geen optie - bij 2000 parkeerplaatsen al 25 tot 40 volle bussen per uur nodig, is ca. 1 bus per 2 minuten! - de extra afrit van de A2 vraag om een toekomstgerichte, waardevaste ontwikkeling van voldoende capaciteit parkeerplaatsen in 1 garage als 1 e fase heeft de voorkeur (met name voor de (interne) verkeersafwikkeling). IBU Stadsingenieurs: Ingenieus in de BUitenruimte. Het kwaliteitsmanagementsysteem van IBU Stadsingenieurs is gecertificeerd volgens NEN-ISO 9001:

54 Variantenonderzoek P&R Hooggelegen Definitief, datum: 6 mei 2009 Bijlage 1: Kostenraming stichtingskosten Raming stichtingskosten varianten P&R Hooggelegen Prijspeil: 2009 Projectnummer: Kostenniveau: Gebaseerd op het ambitieniveau van P&R De Uithof Uitbouwen opzij Sobere variant 1000 pp + 1 HOV 2000pp + 1 HOV 2000pp + 2 HOV 4000pp + 2 HOV 4000pp uitgebreid Aantal plaatsen Investeringskosten ex BTW per parkeerplek Totaal ex BTW Investering uitbreiding Aankoop grond Kosten afrit Totale investeringskosten exclusief BTW Uitbouwen omhoog Sobere variant 1000 pp + 1HOV 2000pp + 1 HOV 2000pp + 2 HOV 4000pp + 2 HOV 4000pp uitgebreid Aantal plaatsen Investeringskosten ex BTW per parkeerplek Totaal ex BTW Investering uitbreiding* Aankoop grond Kosten afrit Totale investeringskosten exclusief BTW * Investering uitbreiding = 2% van de totale stichtingskosten van 4000 pp De uitbreiding bestaat uit de fundering voor de volgende fase. Aankoop grond 170,00 per m2 Oppervlakte terrein Opp. terrein noordzijde m m2 IBU Stadsingenieurs: Ingenieus in de BUitenruimte. Het kwaliteitsmanagementsysteem van IBU Stadsingenieurs is gecertificeerd volgens NEN-ISO 9001:

55 Variantenonderzoek P&R Hooggelegen Definitief, datum: 6 mei 2009 Bijlage 2: Interne mededeling d.d. 9 december 2008 Aan Simon Baars Datum 9 december 2008 Van Marco van der Sloot Onderwerp Scenario's/varianten verkenningstudie Doorkiesnummer <toestel> Hooggelegen Geachte heer Baars, Beste Simon, Donderdag 4 december hebben wij de startbijeenkomst gehad van het project P+R Hooggelegen. In een interactieve sessie zijn de volgende zaken besproken: Beschikbare kennis en informatie Eisen, wensen en randvoorwaarden Raakvlakken/conflictpunten/risico s stakeholders (o.a. HOV, auto-ontsluiting, gebied) Op basis van de uitkomsten van de discussie zijn een aantal te onderzoeken scenario s/varianten P+R gedestilleerd t.b.v. de verkenningsstudie. Dit zijn de volgende: sobere variant o budgetgestuurd 6,8mio o 500 parkeerplaatsen o 1,3 ha o HOV ontsluiting via Taatse Viaduct o Ontsluiting via directe afrit A2 2000pp + 1 hov o 2000 parkeerplaatsen o 1,3 ha o HOV ontsluiting via Taatse Viaduct o Ontsluiting via directe afrit A2 o Realisatie in 2 fasen 2000pp + 2 hov o 2000 parkeerplaatsen o 1,3 ha o HOV ontsluiting via Taatse Viaduct en MLK o Ontsluiting via directe afrit A2 o Realisatie in 2 fasen 4000pp + 2 hov o 4000 parkeerplaatsen o 1,3 ha o HOV ontsluiting via Taatse Viaduct en MLK o Ontsluiting via directe afrit A2 o Realisatie in 3 fasen 4000pp uitgebreid o 4000 parkeerplaatsen o 1,3 ha + overlap met Utrechtse Bazaar + integratie garage met geluidswal o HOV ontsluiting via Taatse Viaduct en MLK o Ontsluiting via directe afrit A2 o Realisatie in 3 fasen In de verkenningstudie dienen onder andere de volgende zaken in beeld te zijn gebracht per variant: Schetsontwerp met constructieverkenning en faseringen Kostenraming Interne verkeersafwikkeling P+R Beschikbare/benodigde HOV capaciteit Beschikbare/benodigde aanvoer/afvoercapaciteit auto s Knelpunten/risico s Globale planning/procedures/vergunningen IBU Stadsingenieurs: Ingenieus in de BUitenruimte. Het kwaliteitsmanagementsysteem van IBU Stadsingenieurs is gecertificeerd volgens NEN-ISO 9001:

56 Variantenonderzoek P&R Hooggelegen Definitief, datum: 6 mei 2009 Bijlage 3: Studie weefvak en eventuele afrit A2-Papendorp (Grontmij, d.d. 25 oktober 2007) IBU Stadsingenieurs: Ingenieus in de BUitenruimte. Het kwaliteitsmanagementsysteem van IBU Stadsingenieurs is gecertificeerd volgens NEN-ISO 9001:

57 Variantenonderzoek P&R Hooggelegen Definitief, datum: 6 mei 2009 IBU Stadsingenieurs: Ingenieus in de BUitenruimte. Het kwaliteitsmanagementsysteem van IBU Stadsingenieurs is gecertificeerd volgens NEN-ISO 9001:

58 Variantenonderzoek P&R Hooggelegen Definitief, datum: 6 mei 2009 IBU Stadsingenieurs: Ingenieus in de BUitenruimte. Het kwaliteitsmanagementsysteem van IBU Stadsingenieurs is gecertificeerd volgens NEN-ISO 9001:

59 Variantenonderzoek P&R Hooggelegen Definitief, datum: 6 mei 2009 IBU Stadsingenieurs: Ingenieus in de BUitenruimte. Het kwaliteitsmanagementsysteem van IBU Stadsingenieurs is gecertificeerd volgens NEN-ISO 9001:

60 Variantenonderzoek P&R Hooggelegen Definitief, datum: 6 mei 2009 IBU Stadsingenieurs: Ingenieus in de BUitenruimte. Het kwaliteitsmanagementsysteem van IBU Stadsingenieurs is gecertificeerd volgens NEN-ISO 9001:

61 Variantenonderzoek P&R Hooggelegen Definitief, datum: 6 mei 2009 IBU Stadsingenieurs: Ingenieus in de BUitenruimte. Het kwaliteitsmanagementsysteem van IBU Stadsingenieurs is gecertificeerd volgens NEN-ISO 9001:

62 Variantenonderzoek P&R Hooggelegen Definitief, datum: 6 mei 2009 IBU Stadsingenieurs: Ingenieus in de BUitenruimte. Het kwaliteitsmanagementsysteem van IBU Stadsingenieurs is gecertificeerd volgens NEN-ISO 9001:

63 Variantenonderzoek P&R Hooggelegen Definitief, datum: 6 mei 2009 IBU Stadsingenieurs: Ingenieus in de BUitenruimte. Het kwaliteitsmanagementsysteem van IBU Stadsingenieurs is gecertificeerd volgens NEN-ISO 9001:

64 Variantenonderzoek P&R Hooggelegen Definitief, datum: 6 mei 2009 IBU Stadsingenieurs: Ingenieus in de BUitenruimte. Het kwaliteitsmanagementsysteem van IBU Stadsingenieurs is gecertificeerd volgens NEN-ISO 9001:

65 Variantenonderzoek P&R Hooggelegen Definitief, datum: 6 mei 2009 IBU Stadsingenieurs: Ingenieus in de BUitenruimte. Het kwaliteitsmanagementsysteem van IBU Stadsingenieurs is gecertificeerd volgens NEN-ISO 9001:

66 Variantenonderzoek P&R Hooggelegen Definitief, datum: 6 mei 2009 IBU Stadsingenieurs: Ingenieus in de BUitenruimte. Het kwaliteitsmanagementsysteem van IBU Stadsingenieurs is gecertificeerd volgens NEN-ISO 9001:

67 Variantenonderzoek P&R Hooggelegen Definitief, datum: 6 mei 2009 IBU Stadsingenieurs: Ingenieus in de BUitenruimte. Het kwaliteitsmanagementsysteem van IBU Stadsingenieurs is gecertificeerd volgens NEN-ISO 9001:

68 Variantenonderzoek P&R Hooggelegen Definitief, datum: 6 mei 2009 Bijlage 4: Verkeersafwikkeling De gebruikers van de parkeervoorziening zijn op dit moment nog niet bekend. In de hieronder staande tabellen wordt een doorkijk gegeven naar mogelijke gebruikers en aansluitmogelijkheden. De getallen in de tabellen zijn een aanname op dit moment en niet gebaseerd op onderzoek. Meerdere varianten zijn mogelijk. Onderstaand zijn per paragraaf 4 tabellen opgenomen: 1 voor 500 parkeerplaatsen 2 voor 1000 parkeerplaatsen 3 voor 2000 parkeerplaatsen 4 voor 4000 parkeerplaatsen Alle gebruikers reizen verder per HOV Onderstaande tabellen gaan uit van het feit dat alle gebruikers verder reizen met de HOV. doelgroep / gebruikers aankomsttijd 100 % zakelijk uur 50% zakelijk en 50% beurs uur 100% beurs uur aantal auto's per uur personen per auto totaal aantal personen per uur richting stad per uur per HOV richting Papendorp per uur, geen HOV aantal bussen / trams per uur / richting stad bus tram 50 pers 80 pers 167* 1, , ,25 3, ,25 Tabel 1: 500 parkeerplaatsen * voorbeeldberekening: 500 auto's tussen 6.00 en 9.00 uur, dat betekent 500:3=167 auto's per uur. Per auto gemiddeld 1,2 personen, 1,2x167=200 personen per uur. Het aantal richting stad en richting Papendorp is een aanname. doelgroep / gebruikers aankomsttijd 100 % zakelijk uur 50% zakelijk en 50% beurs uur 100% beurs uur Tabel 2: 1000 parkeerplaatsen doelgroep / gebruikers aankomsttijd 100 % zakelijk uur 50% zakelijk en 50% beurs uur 100% beurs uur Tabel 3: 2000 parkeerplaatsen aantal auto's per uur personen per auto totaal aantal personen per uur richting stad per uur per HOV richting Papendorp per uur, geen HOV aantal bussen / trams per uur / richting stad bus tram 50 pers 80 pers 333 1, , ,5 7, ,5 aantal auto's per uur personen per auto totaal aantal personen per uur richting stad per uur per HOV richting Papendorp per uur, geen HOV aantal bussen / trams per uur / richting stad bus tram 50 pers 80 pers 667 1, , , doelgroep / gebruikers aankomsttijd aantal auto's per uur personen per auto totaal aantal personen per uur richting stad per uur per HOV richting Papendorp per uur, geen HOV aantal bussen / trams per uur / richting stad bus 50 pers tram 80 pers IBU Stadsingenieurs: Ingenieus in de BUitenruimte. Het kwaliteitsmanagementsysteem van IBU Stadsingenieurs is gecertificeerd volgens NEN-ISO 9001:

69 Variantenonderzoek P&R Hooggelegen Definitief, datum: 6 mei % zakelijk uur 50% zakelijk en 50% beurs uur 100% beurs uur Tabel 4: 4000 parkeerplaatsen , Deels bestemming Papendorp en deels verder met de HOV De te bouwen voorziening zal ook gaan werken als een transferpunt voor bezoekers van en werknemers in Papendorp. Voor onderstaande tabel is, op basis van ervaringen en verwachtingen, uitgegaan van 40% van de capaciteit met een maximum van 500 pp in de eindsituatie. Deze doelgroep zal geen druk leggen op de aan te bieden HOV lijn. doelgroep / gebruikers 40 % zakelijk (200 pp) 40% zakelijk en 60% beurs aankomsttijd uur uur aantal auto's per uur personen per auto totaal aantal personen per uur richting stad per uur per HOV 67 1, richting Papendorp per uur, geen HOV aantal bussen / trams per uur / richting stad bus 50 pers tram 80 pers ,75 Tabel 1: 500 parkeerplaatsen, 200 bestemming Papendorp (40%), 300 overig doelgroep / gebruikers 40 % zakelijk (400 pp) 40% zakelijk en 60% beurs aankomsttijd uur uur aantal auto's per uur personen per auto totaal aantal personen per uur richting stad per uur per HOV 133 1, richting Papendorp per uur, geen HOV aantal bussen / trams per uur / richting stad bus 50 pers ,5 Tabel 2: 1000 parkeerplaatsen, 400 bestemming Papendorp (40%), 600 overig doelgroep / gebruikers 25 % zakelijk (500 pp) 25% zakelijk en 75% beurs aankomsttijd uur uur aantal auto's per uur personen per auto totaal aantal personen per uur richting stad per uur per HOV 667 1, richting Papendorp per uur, geen HOV aantal bussen / trams per uur / richting stad bus 50 pers tram 80 pers tram 80 pers ,75 Tabel 3: 2000 parkeerplaatsen, 500 bestemming Papendorp (max.), 1500 overig doelgroep / gebruikers 12,5 % zakelijk 12,5% zakelijk en 87,5% beurs aankomsttijd uur uur aantal auto's per uur personen per auto totaal aantal personen per uur richting stad per uur per HOV , richting Papendorp per uur, geen HOV aantal bussen / trams per uur / richting stad bus 50 pers tram 80 pers ,75 Tabel 4: 4000 parkeerplaatsen, 500 bestemming Papendorp (max.), 3500 bestemming overig. IBU Stadsingenieurs: Ingenieus in de BUitenruimte. Het kwaliteitsmanagementsysteem van IBU Stadsingenieurs is gecertificeerd volgens NEN-ISO 9001:

70 Variantenonderzoek P&R Hooggelegen Definitief, datum: 6 mei 2009 Bijlage 5: Notitie Verkeerscijfers Papendorp (Goudappel en Coffeng, d.d. 12 februari 2009) IBU Stadsingenieurs: Ingenieus in de BUitenruimte. Het kwaliteitsmanagementsysteem van IBU Stadsingenieurs is gecertificeerd volgens NEN-ISO 9001:

71 Variantenonderzoek P&R Hooggelegen Definitief, datum: 6 mei 2009 IBU Stadsingenieurs: Ingenieus in de BUitenruimte. Het kwaliteitsmanagementsysteem van IBU Stadsingenieurs is gecertificeerd volgens NEN-ISO 9001:

72 Variantenonderzoek P&R Hooggelegen Definitief, datum: 6 mei 2009 IBU Stadsingenieurs: Ingenieus in de BUitenruimte. Het kwaliteitsmanagementsysteem van IBU Stadsingenieurs is gecertificeerd volgens NEN-ISO 9001:

73 Variantenonderzoek P&R Hooggelegen Definitief, datum: 6 mei 2009 IBU Stadsingenieurs: Ingenieus in de BUitenruimte. Het kwaliteitsmanagementsysteem van IBU Stadsingenieurs is gecertificeerd volgens NEN-ISO 9001:

74 Variantenonderzoek P&R Hooggelegen Definitief, datum: 6 mei 2009 IBU Stadsingenieurs: Ingenieus in de BUitenruimte. Het kwaliteitsmanagementsysteem van IBU Stadsingenieurs is gecertificeerd volgens NEN-ISO 9001:

75 Variantenonderzoek P&R Hooggelegen Definitief, datum: 6 mei 2009 IBU Stadsingenieurs: Ingenieus in de BUitenruimte. Het kwaliteitsmanagementsysteem van IBU Stadsingenieurs is gecertificeerd volgens NEN-ISO 9001:

76 Variantenonderzoek P&R Hooggelegen Definitief, datum: 6 mei 2009 IBU Stadsingenieurs: Ingenieus in de BUitenruimte. Het kwaliteitsmanagementsysteem van IBU Stadsingenieurs is gecertificeerd volgens NEN-ISO 9001:

77 Variantenonderzoek P&R Hooggelegen Definitief, datum: 6 mei 2009 IBU Stadsingenieurs: Ingenieus in de BUitenruimte. Het kwaliteitsmanagementsysteem van IBU Stadsingenieurs is gecertificeerd volgens NEN-ISO 9001:

78 Variantenonderzoek P&R Hooggelegen Definitief, datum: 6 mei 2009 IBU Stadsingenieurs: Ingenieus in de BUitenruimte. Het kwaliteitsmanagementsysteem van IBU Stadsingenieurs is gecertificeerd volgens NEN-ISO 9001:

79 Variantenonderzoek P&R Hooggelegen Definitief, datum: 6 mei 2009 IBU Stadsingenieurs: Ingenieus in de BUitenruimte. Het kwaliteitsmanagementsysteem van IBU Stadsingenieurs is gecertificeerd volgens NEN-ISO 9001:

80 Variantenonderzoek P&R Hooggelegen Definitief, datum: 6 mei 2009 IBU Stadsingenieurs: Ingenieus in de BUitenruimte. Het kwaliteitsmanagementsysteem van IBU Stadsingenieurs is gecertificeerd volgens NEN-ISO 9001:

81 Variantenonderzoek P&R Hooggelegen Definitief, datum: 6 mei 2009 IBU Stadsingenieurs: Ingenieus in de BUitenruimte. Het kwaliteitsmanagementsysteem van IBU Stadsingenieurs is gecertificeerd volgens NEN-ISO 9001:

82 Variantenonderzoek P&R Hooggelegen Definitief, datum: 6 mei 2009 IBU Stadsingenieurs: Ingenieus in de BUitenruimte. Het kwaliteitsmanagementsysteem van IBU Stadsingenieurs is gecertificeerd volgens NEN-ISO 9001:

83 Variantenonderzoek P&R Hooggelegen Definitief, datum: 6 mei 2009 IBU Stadsingenieurs: Ingenieus in de BUitenruimte. Het kwaliteitsmanagementsysteem van IBU Stadsingenieurs is gecertificeerd volgens NEN-ISO 9001:

84 Variantenonderzoek P&R Hooggelegen Definitief, datum: 6 mei 2009 IBU Stadsingenieurs: Ingenieus in de BUitenruimte. Het kwaliteitsmanagementsysteem van IBU Stadsingenieurs is gecertificeerd volgens NEN-ISO 9001:

85 Variantenonderzoek P&R Hooggelegen Definitief, datum: 6 mei 2009 IBU Stadsingenieurs: Ingenieus in de BUitenruimte. Het kwaliteitsmanagementsysteem van IBU Stadsingenieurs is gecertificeerd volgens NEN-ISO 9001:

86 Variantenonderzoek P&R Hooggelegen Definitief, datum: 6 mei 2009 IBU Stadsingenieurs: Ingenieus in de BUitenruimte. Het kwaliteitsmanagementsysteem van IBU Stadsingenieurs is gecertificeerd volgens NEN-ISO 9001:

87 Variantenonderzoek P&R Hooggelegen Definitief, datum: 6 mei 2009 IBU Stadsingenieurs: Ingenieus in de BUitenruimte. Het kwaliteitsmanagementsysteem van IBU Stadsingenieurs is gecertificeerd volgens NEN-ISO 9001:

88 Variantenonderzoek P&R Hooggelegen Definitief, datum: 6 mei 2009 IBU Stadsingenieurs: Ingenieus in de BUitenruimte. Het kwaliteitsmanagementsysteem van IBU Stadsingenieurs is gecertificeerd volgens NEN-ISO 9001:

89 Variantenonderzoek P&R Hooggelegen Definitief, datum: 6 mei 2009 Bijlage 6: Verkeersaspecten P+R Hooggelegen (Opgesteld door Cees Verbokkem, DSO-Verkeer, d.d. 8 april 2009). Inleiding Voor de variantenafweging voor de P+R Hooggelegen is een quick-scan uitgevoerd van de efftecten op gebied van verkeer en vervoer. De varianten bestaan uit een P+R Hooggelegen van 4.000, en 500 parkeerplaatsen. Het betreft hier een quick-scan op basis van beschikbare informatie en eerdere onderzoeken, zoals de studie naar de afrit A2 en de studie voor het bestemmingsplan Papendorp. Zo zijn er geen nadere modelanalyses voor de spitsuren uitgevoerd op kruispuntnivea. Hiervoor zijn nadere modelanalyse noodzakelijk. Zo dienen de etmaalintensiteiten uit VRU 2.0 omgezet worden naar spitsuurbelastingen en worden geconfronteerd met de verdeling van de voertuigen van en naar de P+R. Daarnaast zijn mogelijk nadere analyses van de verwerkingscapaciteit van de met verkeerslichten geregelde kruispunten noodzakelijk. Ontsluiting autoverkeer De gemeente Utrecht hanteert het programma P+R voor het realiseren van de nodige P+R voorzieningen die de parkeerders aan de randen van de stad moeten opvangen. De P+R Hooggelegen richt zich met name op parkeerders uit het zuiden en westen van het land. De P+R wordt dan ook ontsloten via een directe aansluiting op de A2. Vanaf de oostelijke rijstroken van de A2, gelegen tussen knooppunt Oudenrijn en aansluiting Hooggelegen wordt een uitvoegstrook gerealiseerd richting het P+R. Deze directe aansluiting heeft alleen een functie voor autoverkeer vanuit het zuiden, te weten verkeer vanaf de A2 en de A12-west (Rotterdam/Den Haag). Hoewel binnen het stelsels van P+R-voorzieningen aan de randen van de stad het P+R Hooggelegen geen primaire doelstelling heeft voor het opvangen van parkeerders uit A2- noord (Amsterdam) en A12-oost (Arnhem), dient het wel mogelijk te zijn voor potentiële parkeerders uit deze gebieden in P+R Hooggelegen te parkeren. Autoverkeer vanuit de richting Amsterdam kan via Hooggelegen Letchertweg Taatse Viaduct richting de P+R rijden. Via het wegennet van Papendorp, te weten de Orteliuslaan en Taatse Dijk is de P+R bereikbaar. Ook verkeer vanuit A12-oost (Arnhem) kan via het onderliggende wegennet van Papendorp de P+R bereiken. Verkeer dient dan de afrit A12 Papendorp/Nieuwegein te nemen en via Papendorpseweg Ortelisuslaan an Taatse Dijk naar de P+R te rijden. Het vertrekkende autoverkeer dient via het onderliggende wegennet van Papendorp het gebied te verlaten, of via het Taatse Viaduct of via de aansluiting A12 Papendorp Nieuwegein. In het kader van de variantenstudie P+R Hooggelegen is een analyse uitgevoerd van mogelijkheid om vanaf de P+R een directe aansluiting te maken op de A2 richting aansluiting Hooggelegen. Het gaat hierbij om de verkeerskundige consequenties voor en op Hooggelegen. De aansluiting Hooggelegen is een belangrijke schakel in de verkeersstructuur van Utrecht. Het verbindt de bestaande stad en Leidsche Rijn met het snelwegennet. Er zijn verschillende studies verricht naar de mogelijkheden om Hooggelegen te optimaliseren en het huidige definitieve ontwerp geeft vertrouwen richting de toekomst. Een eventuele oprit vanaf de P+R richting Hooggelegen is verkeerskundig niet inpasbaar. Autoverkeer vanaf de P+R moet via een busbaan invoegen en een busbaan en meerdere voorsorteervakken oversteken alvorens in de te gebruiken voorsorteervakken te geraken richting het zuiden van het land. Dit is in principe ook onmogelijk vanwege het feit dat dit invoegen moet gebeuren in rijstroken waar rijen stilstaande auto s voor de IBU Stadsingenieurs: Ingenieus in de BUitenruimte. Het kwaliteitsmanagementsysteem van IBU Stadsingenieurs is gecertificeerd volgens NEN-ISO 9001:

90 Variantenonderzoek P&R Hooggelegen Definitief, datum: 6 mei 2009 verkeerslichten van Hooggelegen. Ongelijkvloerse varianten voor een dergelijke aansluiting vanuit de P+R zijn niet onderzocht vanwege de hoge kosten. Daarnaast moet worden opgemerkt dat de reconstructie van Hooggelegen in volle gang is en het realiseren van een dergelijke aansluiting niet past binnen de planning voor de reconstructie. Om te voorkomen dat er doorgaand autoverkeer ontstaat vanaf de afrit A2 via Papendorp naar de A2 dient de afrit A2 direct uit te komen in de P+R en geen andere functies te ontsluiten. Kaart: hoofdontsluiting autoverkeer Capaciteit ontsluiting. Er zijn in het verleden verschillende analyses van de verkeerstromen van en naar de P+R uitgevoerd. Aankomend autoverkeer Voor autoverkeer richting de P+R zijn de volgende aannames in het verleden gedaan: 1. 50% van de parkeerders komt in het drukste uur 1, hierbij wordt uitgegaan van een volbezetting van 75%; 2. 60% van de parkeerders komt in het drukste uur 2 ; 3. bij parkeerplaatsen komen in de drukste twee uren parkeerders aan in de P+R 3, dat betekent in één uur. Bij 4.000, 2000 of 500 parkeerplaatsen ontstaat het volgende beeld: Aanname in % Aantal aankomende parkeerders in het drukste uur parkeerplaatsen parkeerplaatsen 500 pp 50 % (bij een volbezetting van 75%) 60 % Studie weefvak en eventuele afrit A2 Papendorp, Grontmij i.o.v. gemeente Utrecht en Rijkswaterstaat, Directie Utrecht (2007) 2 Concept IPVE P+R Hooggelegen (maart 2009) 3 BP Papendorp verkeerscijfers Goudappel Coffeng, i.o.v. gemeente Utrecht (maart 2009) IBU Stadsingenieurs: Ingenieus in de BUitenruimte. Het kwaliteitsmanagementsysteem van IBU Stadsingenieurs is gecertificeerd volgens NEN-ISO 9001:

91 Variantenonderzoek P&R Hooggelegen Definitief, datum: 6 mei 2009 nvt Uitgaande van de aanname met de hoogste waarde komen we uit op 2.400, respectievelijk en 300 aankomende parkeerders in het drukste uur. Capaciteiten. Eén rijstrook op een snelweg heeft een maximale capaciteit van à voertuigen per uur. Eén rijstrook in een stedelijke omgeving heeft een maximale capaciteit van voertuigen per uur. Hieruit blijkt dat de maximale capaciteit op de afrit wordt bereikt bij een garage van parkeerplaatsen. De route naar de parkeergarage wordt overschreden en moet al snel naar twee rijstroken worden overgegaan. Bij en 500 parkeerplaatsen levert het aankomende autoverkeer geen capaciteitsproblemen op op de afrit A2. In de Studie weefvak en eventuele afrit A2 Papendorp is geconcludeerd dat er tijdens de spitsuren geen weefproblemen ontstaan op de A2 als gevolg van de vrije rechtsaffer, uitgaande van parkeerplaatsen. Een analyse van de gevolgen bij parkeerplaatsen is niet gemaakt, maar wel kan worden geconcludeerd dat bij parkeerplaatsen de maximale capaciteit op de A2 benaderd wordt en er nog weinig rek in het systeem zit. Conclusie: bij parkeerplaatsen is de capaciteit op de snelweg en op de afrit A2 te gering om het te verwachten aantal parkeerders te kunnen faciliteren. Bij en 500 parkeerplaatsen levert dit geen probleem op. Vertrekkend autoverkeer Voor autoverkeer vanaf de P+R zijn in het verleden de volgende aannames gedaan: 1. 33% van de parkeerders vertrekt in het drukste uur 4, hierbij wordt uitgegaan van een volbezetting van 75%; 2. bij parkeerplaatsen vertrekken in de drukste twee uren parkeerders aan in de P+R 5, dat betekent in één uur. Bij 4.000, en 500 parkeerplaatsen ontstaat het volgende beeld: Aanname in % Aantal aankomende parkeerders in het drukste uur parkeerplaatsen parkeerplaatsen 500 parkeerplaatsen 33 % (bij een volbezetting van 75%) nvt Uitgaande van de aanname met de hoogste waarde vertrekken uit het P+R tijdens het drukste uur 1.425, 712 of 178 auto's uit het P+R. Capaciteiten. Eén rijstrook in een stedelijke omgeving heeft een maximale capaciteit van voertuigen per uur. Bij routes met aansluiting en kruisingen neemt de capaciteit of tot ca voertuigen per uur. De capaciteit op de route vanuit de parkeergarage (Taatse Dijk) bereikt daarmee de maximale capaciteit bij parkeerplaatsen. Bij en 500 parkeerplaatsen levert dit geen problemen op. In het kader van het onderzoek voor het bestemmingsplan Papendorp zijn etmaalgegevens opgeleverd voor de gemiddelde weekdag. Daarnaast is uit deze studie ook de verdeling van het autoverkeer van en naar de P+R over het Utrechtse wegennet bekend. Hierbij gaat het alleen om een analyse op basis van een variant met parkeerplaatsen. Uit deze gegevens op etmaalbasis kan worden geconcludeerd dat in 4 Studie weefvak en eventuele afrit A2 Papendorp, Grontmij i.o.v. gemeente Utrecht en Rijkswaterstaat, Directie Utrecht (2007) 5 BP Papendorp verkeerscijfers Goudappel Coffeng (Maart 2009) IBU Stadsingenieurs: Ingenieus in de BUitenruimte. Het kwaliteitsmanagementsysteem van IBU Stadsingenieurs is gecertificeerd volgens NEN-ISO 9001:

92 Variantenonderzoek P&R Hooggelegen Definitief, datum: 6 mei er geen problemen zijn te verwachten voor wat betreft de capaciteit van de wegen op en rond Papendorp. Conclusie: bij parkeerplaatsen wordt de capaciteit van de Taatse Dijk overschreden. Bij en 500 parkeerplaatsen levert dit geen probleem op. Dit geldt ook voor de capaciteit op het wegennet van Papendorp. NB dit is een voorlopige conclusie op basis van beschikbaar materiaal. Op dit moment ontbreken de inzichten op kruispuntniveau. Toegang parkeergarage De maximale capaciteit van een toegangspoort bij een parkeergarage bedraagt 400 voertuigen in het drukste uur, 360 voertuigen is gangbaar. Uitgaande van voertuigen in het drukste uur betekent dit bij 360 voertuigen per uur 7 poorten om wachtrijen te voorkomen. Een quick-scan op de wachtrijen laat zien dat ook de buffer de nodige ruimte vraagt. Bij een verwerkingscapaciteit van 360 voertuigen per uur en uitgaande van voertuigen is een buffer van 80 m noodzakelijk. Dit om een onevenwichtige verdeling in de aankomsten van het autoverkeer over het uur te kunnen bufferen. Bij parkeerplaatsen dient sprake te zijn van 4 poortjes en dient rekening gehouden te worden met een buffer van 30 à 40 m. Bij 500 parkeerplaatsen zijn 2 poortjes nodig en is een buffer van 20 à 25 m nodig. Bus De P+R is voor het natransport aangewezen op de HOV-zuidradiaal. Deze vormt een verbinding voor openbaar vervoer op vrije busbanen vanuit Leidsche Rijn (NS-station Vleuten) via Vleuterweide, De Meern, Taatse Viaduct, Papendorp richting NS Station Utrecht Centraal. Frequentie De bus over de HOV-baan rijdt met de volgende frequentie (één richting) Jaartal spits dal avond Drukstu uur uur Capaciteit. De voertuigen hebben de volgende capaciteit bus 12 m. ca. 80 (zit- en staanplaatsen) gelede bus ca. 120 dubbel gelede bus ca Bij een frequentie van 6 bussen in de spits is er een theoretische capaciteit van 900 reizigers in de spits 6. Bij een parkeercapaciteit van komen in de spits voertuigen aan in de P+R. Dit betekent minimaal buspassagiers. De capaciteit van de geplande busfrequentie via het Taatse viaduct richting de stad is te gering. Bij en 500 parkeerplaatsen is sprake van ca. respectievelijk en 300 potentiële buspassagiers. Bij de huidig geplande busfrequentie is er alleen bij 500 parkeerplaatsen voldoende capaciteit in de bus aanwezig is. Randvoorwaarde hierbij is de inzet van dubbel gelede bussen. Conclusie; alleen bij een P+R met 500 parkeerplaatsen is de huidig geplande buscapaciteit voldoende. 6 Aangezien deze bussen uit Leidsche Rijn komen zullen deze bussen al goed gevuld zijn als deze bij P+R aankomen, vandaar de theoretische capaciteit. IBU Stadsingenieurs: Ingenieus in de BUitenruimte. Het kwaliteitsmanagementsysteem van IBU Stadsingenieurs is gecertificeerd volgens NEN-ISO 9001:

93 Variantenonderzoek P&R Hooggelegen Definitief, datum: 6 mei 2009 De route van het openbaar vervoer is op kaart aangegeven. Kaart: route openbaar vervoer Fietsverkeer De P+R is ook bereikbaar voor fietsers. Automobilisten die de fiets wensen te pakken bij hun overstap kunnen via de fietsstructuur via Papendorp de stad in of andere bestemmingen bereiken, zoals Leidsche Rijn. De route is op kaart aangegeven. Kaart route fiets Vanaf de Taatse Dijk bereiken de fietsers de fietsvoorzieningen van de Orteliuslaan en de Mercatorlaan. Dit zijn fietspaden die in twee richtingen gereden worden en sluiten aan op de Clausbrug. Via deze route is Utrecht bereikbaar voor fietsers. In het kader van ALU (Actieplan Luchtkwaliteit Utrecht) wordt ingezet op het beschikbaar stellen van leenfietsen bij de Utrechtse P+R-voorzieningen. IBU Stadsingenieurs: Ingenieus in de BUitenruimte. Het kwaliteitsmanagementsysteem van IBU Stadsingenieurs is gecertificeerd volgens NEN-ISO 9001:

94 Bijlage 7

95

96 Rapportage Leeuwenstein, huidige situatie Ext. Veil. Versie: Build: 247 Releasedatum: Datum: , tijd: 14:29:14

97 Project: Leeuwenstein, huidige situatie Ext. Veil. 2 1 Projectgegevens 1.1 Samenvatting Eigenschap Waarde Eenheid Projectnaam Leeuwenstein, huidige situatie Ext. Veil. Omschrijving Leeuwenstein, huidige situatie Ext. Veil. Modaliteit Weg Weerfile Soesterberg Totale lengte van de route 9572 m Berekend Plaatsgebonden- en groepsrisico's Gemiddelde afstand tot de contouren Contour 1/j m Afstand 10-5 Niet aanwezig Oppervlak onder de contouren Contour Oppervlak 1/j m² 10-5 Niet aanwezig Versies Onderdeel Versie Datum RBM_II.exe Build: /10/2008 Parameters /10/2008 Weer Scenariobestand Stoffenbestand v Helpbestand Systeemdatum Werkgebied Punt X-waarde Y-Waarde Linksonder

98 Project: Leeuwenstein, huidige situatie Ext. Veil. 3 Rechtsboven Algemene gegegevens Eigenschap Projectnaam Omschrijving Waarde Extra informatie Projectcode Niet ingevuld Datum afronding 08/06/2009 Uitgevoerd door Analist Leeuwenstein, huidige situatie Ext. Veil. Externe Veiligheid Vervoer gevaarlijke stoffen P. van den Breemer Telefoon Bedrijf Gemeente Utrecht Postadres Niet ingevuld Postcode Niet ingevuld Plaats Niet ingevuld In opdracht van Naam Telefoon Organisatie contactpersoon Postadres Postcode Plaats check D. Hoffmans Niet ingevuld Niet ingevuld Niet ingevuld Niet ingevuld Niet ingevuld Niet ingevuld Niet ingevuld Weer: Soesterberg Eigenschap Waarde Eenheid Weerstation Soesterberg Specificaties CPR 18E pag Aantal windrichtingen 12 Aantal weersklassen 6 Begin van de dag (hh:mm) 08:00 Begin van de nacht (hh:mm) 18:30 Meteo gegevens Meteo gegevens Stabiliteit B D D D E F Windsnelh. m/s 3,0 1,5 5,0 9,0 5,0 1,5 6:0 o/o 2,000 1,500 2,600 1,500 0,000 0,000 0:1 o/o 3,700 1,700 2,900 1,400 0,000 0,000 1:1 o/o 2,200 1,200 1,700 1,000 0,000 0,000 1:2 o/o 2,300 1,100 1,600 1,200 0,000 0,000 2:2 o/o 1,600 1,000 1,400 0,500 0,000 0,000 2:3 o/o 1,300 1,300 1,800 0,600 0,000 0,000 3:3 o/o 1,500 2,000 3,000 1,200 0,000 0,000 3:4 o/o 1,700 2,500 5,400 3,500 0,000 0,000 4:4 o/o 1,400 1,600 4,700 5,200 0,000 0,000 4:5 o/o 1,500 1,600 3,800 4,800 0,000 0,000 5:5 o/o 1,600 1,300 4,000 2,700 0,000 0,000 5:6 o/o 1,000 1,100 2,200 1,600 0,000 0,000

99 Project: Leeuwenstein, huidige situatie Ext. Veil. 4 Meteo gegevens Stabiliteit B D D D E F Windsnelh. m/s 3,0 1,5 5,0 9,0 5,0 1,5 6:0 o/o 0,000 1,400 1,000 0,300 0,400 2,200 0:1 o/o 0,000 2,200 2,000 0,500 1,300 4,100 1:1 o/o 0,000 1,400 1,700 0,700 1,100 3,000 1:2 o/o 0,000 1,500 1,700 0,700 1,400 3,300 2:2 o/o 0,000 1,400 1,000 0,200 0,500 2,600 2:3 o/o 0,000 2,000 1,800 0,600 0,500 3,100 3:3 o/o 0,000 3,100 2,700 1,100 0,700 3,600 3:4 o/o 0,000 3,000 4,300 2,700 1,000 3,000 4:4 o/o 0,000 2,000 3,500 3,300 0,700 1,800 4:5 o/o 0,000 1,900 2,100 1,800 0,600 1,900 5:5 o/o 0,000 1,300 1,200 0,700 0,300 1,600 5:6 o/o 0,000 1,200 1,100 0,400 0,200 1,500 2 Situatie plot + PR-contouren Figuur 1 3 Groepsrisico's 3.1 Groepsrisicocurve

100 Project: Leeuwenstein, huidige situatie Ext. Veil Kenmerken van het berekende groepsrisico Eigenschap Naam GR-curve Normwaarde (N:F) Max. N (N:F) Max. F (N:F) Naam GR-curve Normwaarde (N:F) Max. N (N:F) Max. F (N:F) Waarde Groepsrisico van de totale route. 0,00273 (450 : 1,3E-008) 819 (819 : 1,0E-009) 1,7E-007 (11 : 1,7E-007) Hoogste groepsrisico per km. Deelroute 3, ,00140 (450 : 6,9E-009) 776 (776 : 1,1E-009) 4,0E-008 (11 : 4,0E-008) 4 Route en transportgegevens

101 Project: Leeuwenstein, huidige situatie Ext. Veil Wegroute: Oksel Eigenschap Waarde Unit Omschrijving Niet ingevuld Type wegtraject Snelweg Breedte 6 m Frequentie (1/vtg.km) Beginpunt is eindpunt voorgaand traject Coordinaten X (rdm) m 8,300E-008 Niet waar Y (rdm) 900, ,00 930, , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Transport van voorgaand traject Transport m Niet waar Stof Aantal transp. Transp. middel Transp. overdag Transp. werkweek 1/jaar o/o o/o GF3 (licht ontvlambare gassen) LF1 (brandbare vloeistoffen) LF2 (zeer brandbare vloeistoffen) 953 Tankwagen (brandb. gas) 4256 Tankwagen (brandb. vloeistof) 5899 Tankwagen (brandb. vloeistof) Wegroute: A12 Eigenschap Waarde Unit Omschrijving Niet ingevuld Type wegtraject Snelweg Breedte 25 m Frequentie (1/vtg.km) 8,300E-008 Beginpunt is eindpunt voorgaand traject Niet waar Coordinaten X (rdm) m Y (rdm) 4000, ,00 100, ,00 Transport van voorgaand traject Transport m Niet waar Stof Aantal transp. Transp. middel Transp. overdag Transp. werkweek 1/jaar o/o o/o

102 Project: Leeuwenstein, huidige situatie Ext. Veil. 7 GF3 (licht ontvlambare gassen) LF1 (brandbare vloeistoffen) LF2 (zeer brandbare vloeistoffen) 4581 Tankwagen (brandb. gas) Tankwagen (brandb. vloeistof) Tankwagen (brandb. vloeistof) Wegroute: A2 Eigenschap Waarde Unit Omschrijving Niet ingevuld Type wegtraject Snelweg Breedte 25 m Frequentie (1/vtg.km) 8,300E-008 Beginpunt is eindpunt voorgaand traject Niet waar Coordinaten X (rdm) m Y (rdm) 820, , ,00 100,00 Transport van voorgaand traject Transport m Niet waar Stof Aantal transp. Transp. middel Transp. overdag Transp. werkweek 1/jaar o/o o/o GF3 (licht ontvlambare gassen) LF2 (zeer brandbare vloeistoffen) 2012 Tankwagen (brandb. gas) Tankwagen (brandb. vloeistof) Standaard bebouwing 5.1 Bevolking Eigenschap Waarde Eenheid Naam Omschrijving Type bebouwing Coördinaten X (rdm) m Bevolking Niet ingevuld Woonbebouwing Y (rdm) m 1353, , , , , , , ,95 Aantal mensen Dag 56 Nacht 80 1/ha

103 Project: Leeuwenstein, huidige situatie Ext. Veil. 8 Fractie buitenshuis -- Dag 0,07 Nacht 0,01 Oppervlak m² 6 Bedrijven dagdienst 6.1 Bedrijven dagdienst<4> Eigenschap Waarde Eenheid Naam Omschrijving Type bebouwing Coördinaten X (rdm) m Bedrijven dagdienst<4> n27 Bedrijven (dagdienst) Y (rdm) m 1000, , , , , , , , , , , , , , , ,00 Aantal mensen 1/ha Dag 2650 Nacht Fractie buitenshuis -- Dag 0,05 Nacht Oppervlak 2500 m² 6.2 Bedrijven dagdienst<5> Eigenschap Waarde Eenheid Naam Omschrijving Type bebouwing Coördinaten X (rdm) m Bedrijven dagdienst<5> n28 Bedrijven (dagdienst) Y (rdm) m 1030, , , , , , , ,00 Aantal mensen 1/ha Dag 666 Nacht

104 Project: Leeuwenstein, huidige situatie Ext. Veil. 9 Fractie buitenshuis -- Dag 0,05 Nacht Oppervlak 2100 m² 6.3 Bedrijven dagdienst<6> Eigenschap Waarde Eenheid Naam Omschrijving Type bebouwing Coördinaten X (rdm) m Bedrijven dagdienst<6> Niet ingevuld Bedrijven (dagdienst) Y (rdm) m 1090, , , , , , , ,00 Aantal mensen 1/ha Dag 666 Nacht Fractie buitenshuis -- Dag 0,05 Nacht Oppervlak 2100 m² 6.4 Bedrijven dagdienst<7> Eigenschap Waarde Eenheid Naam Omschrijving Type bebouwing Coördinaten X (rdm) m Bedrijven dagdienst<7> Niet ingevuld Bedrijven (dagdienst) Y (rdm) m 1120, , , , , , , ,00 Aantal mensen 1/ha Dag 666 Nacht Fractie buitenshuis -- Dag 0,05 Nacht Oppervlak 2100 m²

105 Project: Leeuwenstein, huidige situatie Ext. Veil Bedrijven dagdienst<8> Eigenschap Waarde Eenheid Naam Omschrijving Type bebouwing Coördinaten X (rdm) m Bedrijven dagdienst<8> n25 Bedrijven (dagdienst) Y (rdm) m 1130, , , , , , , ,00 Aantal mensen 1/ha Dag 1700 Nacht Fractie buitenshuis -- Dag 0,05 Nacht Oppervlak 2400 m² 6.6 Bedrijven dagdienst<9> Eigenschap Waarde Eenheid Naam Omschrijving Type bebouwing Coördinaten X (rdm) m Bedrijven dagdienst<9> n23b Bedrijven (dagdienst) Y (rdm) m 1070, , , , , , , ,00 Aantal mensen 1/ha Dag 1700 Nacht Fractie buitenshuis -- Dag 0,05 Nacht Oppervlak 2400 m²

106 Project: Leeuwenstein, huidige situatie Ext. Veil P en R Eigenschap Waarde Eenheid Naam Omschrijving Type bebouwing Coördinaten X (rdm) m P en R transportbedrijf Bedrijven (dagdienst) Y (rdm) m 960, ,00 960, , , , , ,00 Aantal mensen 1/ha Dag 40 Nacht Fractie buitenshuis -- Dag 0,05 Nacht Oppervlak m² 6.8 Bedrijven dagdienst<10> Eigenschap Waarde Eenheid Naam Omschrijving Type bebouwing Coördinaten X (rdm) m Bedrijven dagdienst<10> v Doorn Bedrijven (dagdienst) Y (rdm) m 1055, , , , , , , ,00 Aantal mensen 1/ha Dag 40 Nacht Fractie buitenshuis -- Dag 0,05 Nacht Oppervlak m²

107 Project: Leeuwenstein, huidige situatie Ext. Veil Bedrijven dagdienst<11> Eigenschap Waarde Eenheid Naam Omschrijving Type bebouwing Coördinaten X (rdm) m Bedrijven dagdienst<11> bedrijvenpark Bedrijven (dagdienst) Y (rdm) m 1185, , , , , , , ,00 Aantal mensen 1/ha Dag 40 Nacht Fractie buitenshuis -- Dag 0,05 Nacht Oppervlak m² 6.10 Bedrijven dagdienst Eigenschap Waarde Eenheid Naam Omschrijving Type bebouwing Coördinaten X (rdm) m Bedrijven dagdienst asfaltcentrale Bedrijven (dagdienst) Y (rdm) m 1070, , , , , , , ,00 Aantal mensen 1/ha Dag 20 Nacht Fractie buitenshuis -- Dag 0,05 Nacht Oppervlak m²

108 Project: Leeuwenstein, huidige situatie Ext. Veil Bedrijven continue 7.1 Bedrijven continudienst Eigenschap Waarde Eenheid Naam Omschrijving Type bebouwing Coördinaten X (rdm) m Bedrijven continudienst Nedal Bedrijven (continu dienst) Y (rdm) m 930, , , , , ,00 930, ,58 Aantal mensen 1/ha Dag 40 Nacht 40 Fractie buitenshuis -- Dag 0,05 Nacht 0,01 Oppervlak 43941,5 m²

109

110 Bijlage 8

111

112 Rapportage Leeuwenstein, nieuwe situatie Ext. Veil. Versie: Build: 247 Releasedatum: Datum: , tijd: 13:55:50

113 Project: Leeuwenstein, nieuwe situatie Ext. Veil. 2 1 Projectgegevens 1.1 Samenvatting Eigenschap Waarde Eenheid Projectnaam Leeuwenstein, nieuwe situatie Ext. Veil. Omschrijving Leeuwenstein, nieuwe situatie Ext. Veil. Modaliteit Weg Weerfile Soesterberg Totale lengte van de route 9572 m Berekend Plaatsgebonden- en groepsrisico's Gemiddelde afstand tot de contouren Contour 1/j m Afstand 10-5 Niet aanwezig Oppervlak onder de contouren Contour Oppervlak 1/j m² 10-5 Niet aanwezig Versies Onderdeel Versie Datum RBM_II.exe Build: /10/2008 Parameters /10/2008 Weer Scenariobestand Stoffenbestand v Helpbestand Systeemdatum Werkgebied Punt X-waarde Y-Waarde Linksonder

114 Project: Leeuwenstein, nieuwe situatie Ext. Veil. 3 Rechtsboven Algemene gegegevens Eigenschap Projectnaam Omschrijving Extra informatie Projectcode Waarde Datum afronding 08/06/2009 Uitgevoerd door Analist Leeuwenstein, nieuwe situatie Ext. Veil. Externe Veiligheid Vervoer gevaarlijke stoffen nieuw: P&R en Bazar Niet ingevuld P. van den Breemer Telefoon Bedrijf Gemeente Utrecht Postadres Niet ingevuld Postcode Niet ingevuld Plaats Niet ingevuld In opdracht van Naam Telefoon Organisatie contactpersoon Postadres Postcode Plaats check D. Hoffmans Niet ingevuld Niet ingevuld Niet ingevuld Niet ingevuld Niet ingevuld Niet ingevuld Niet ingevuld Weer: Soesterberg Eigenschap Waarde Eenheid Weerstation Soesterberg Specificaties CPR 18E pag Aantal windrichtingen 12 Aantal weersklassen 6 Begin van de dag (hh:mm) 08:00 Begin van de nacht (hh:mm) 18:30 Meteo gegevens Meteo gegevens Stabiliteit B D D D E F Windsnelh. m/s 3,0 1,5 5,0 9,0 5,0 1,5 6:0 o/o 2,000 1,500 2,600 1,500 0,000 0,000 0:1 o/o 3,700 1,700 2,900 1,400 0,000 0,000 1:1 o/o 2,200 1,200 1,700 1,000 0,000 0,000 1:2 o/o 2,300 1,100 1,600 1,200 0,000 0,000 2:2 o/o 1,600 1,000 1,400 0,500 0,000 0,000 2:3 o/o 1,300 1,300 1,800 0,600 0,000 0,000 3:3 o/o 1,500 2,000 3,000 1,200 0,000 0,000 3:4 o/o 1,700 2,500 5,400 3,500 0,000 0,000 4:4 o/o 1,400 1,600 4,700 5,200 0,000 0,000 4:5 o/o 1,500 1,600 3,800 4,800 0,000 0,000 5:5 o/o 1,600 1,300 4,000 2,700 0,000 0,000 5:6 o/o 1,000 1,100 2,200 1,600 0,000 0,000

115 Project: Leeuwenstein, nieuwe situatie Ext. Veil. 4 Meteo gegevens Stabiliteit B D D D E F Windsnelh. m/s 3,0 1,5 5,0 9,0 5,0 1,5 6:0 o/o 0,000 1,400 1,000 0,300 0,400 2,200 0:1 o/o 0,000 2,200 2,000 0,500 1,300 4,100 1:1 o/o 0,000 1,400 1,700 0,700 1,100 3,000 1:2 o/o 0,000 1,500 1,700 0,700 1,400 3,300 2:2 o/o 0,000 1,400 1,000 0,200 0,500 2,600 2:3 o/o 0,000 2,000 1,800 0,600 0,500 3,100 3:3 o/o 0,000 3,100 2,700 1,100 0,700 3,600 3:4 o/o 0,000 3,000 4,300 2,700 1,000 3,000 4:4 o/o 0,000 2,000 3,500 3,300 0,700 1,800 4:5 o/o 0,000 1,900 2,100 1,800 0,600 1,900 5:5 o/o 0,000 1,300 1,200 0,700 0,300 1,600 5:6 o/o 0,000 1,200 1,100 0,400 0,200 1,500 2 Situatie plot + PR-contouren Figuur 1 3 Groepsrisico's 3.1 Groepsrisicocurve

116 Project: Leeuwenstein, nieuwe situatie Ext. Veil Kenmerken van het berekende groepsrisico Eigenschap Naam GR-curve Normwaarde (N:F) Max. N (N:F) Max. F (N:F) Naam GR-curve Normwaarde (N:F) Max. N (N:F) Max. F (N:F) Waarde Groepsrisico van de totale route. 0,00273 (450 : 1,3E-008) 819 (819 : 1,0E-009) 1,7E-007 (11 : 1,7E-007) Hoogste groepsrisico per km. Deelroute 3, ,00140 (450 : 6,9E-009) 776 (776 : 1,1E-009) 4,1E-008 (11 : 4,1E-008) 4 Route en transportgegevens

Complexnummer: Smallepad MG Amersfoort Postbus BP Amersfoort

Complexnummer: Smallepad MG Amersfoort Postbus BP Amersfoort Complexnummer: 527221 Smallepad 5 Herberg van Friesland Aantal complexonderdelen: Monumentnummers van complexonderdelen: 3 527222, 527220, 525617 Woonplaats : Gemeente: Provincie: Hoofdadres van hoofdobject:

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK gemeentelijk monument; raadsbesluit 24 juni 2003

GEMEENTE OLDEBROEK gemeentelijk monument; raadsbesluit 24 juni 2003 straat + huisnummer : Zuiderzeestraatweg 230 postcode + plaats : 8096 CH OLDEBROEK naam object : kadastrale aanduiding : gemeente Oldebroek, sectie AF, nr. 275 bescherming : gemeentelijk monument registratienummer

Nadere informatie

Krullenlaan 3. Oorspronkelijke functie : Dienstwoning en schuur. Datum foto : 23-10-2010

Krullenlaan 3. Oorspronkelijke functie : Dienstwoning en schuur. Datum foto : 23-10-2010 Krullenlaan 3 Straat en huisnummer : Krullenlaan 3 Postcode en plaats : 2061 HT Bloemendaal Kadastrale aanduiding : F746 Complexonderdeel : Schapenduinen Naam object : Bouwjaar : Eind 19 de eeuw (hoofdmassa),

Nadere informatie

Ligging van het boerderijcomplex aan de Polder, in het buitengebied van Gendt. De voormalige steenoven maakt deel uit van dit complex.

Ligging van het boerderijcomplex aan de Polder, in het buitengebied van Gendt. De voormalige steenoven maakt deel uit van dit complex. WAARDESTELLING VOORMALIGE STEENOVEN gemeente : LINGEWAARD postcode + plaats : 6691 MG Gendt straat + huisnr. : Polder 37 oorspr. functie huidige functie bouwjaar architect bouwstijl : Restant voormalige

Nadere informatie

BESCHRIJVING VAN DE BOERDERIJEN EN BIJGEBOUWEN T.B.V. DE INSTANDHOUDING OF SLOOP VAN DE BIJGEBOUWEN EN ERFVERBETERING.

BESCHRIJVING VAN DE BOERDERIJEN EN BIJGEBOUWEN T.B.V. DE INSTANDHOUDING OF SLOOP VAN DE BIJGEBOUWEN EN ERFVERBETERING. BESCHRIJVING VAN DE BOERDERIJEN EN BIJGEBOUWEN T.B.V. DE INSTANDHOUDING OF SLOOP VAN DE BIJGEBOUWEN EN ERFVERBETERING. In het algemeen kan worden opgemerkt dat de hierna te beschrijven en te handhaven

Nadere informatie

Complexnummer: Smallepad MG Amersfoort Postbus BP Amersfoort

Complexnummer: Smallepad MG Amersfoort Postbus BP Amersfoort Complexnummer: 508271 Smallepad 5 3811 MG Amersfoort Postbus 1600 3800 BP Amersfoort www.cultureelerfgoed.nl T 033 421 74 21 F 033 421 77 99 E info@cultureelerfgoed.nl Complexnaam: Vreedenhorst Aantal

Nadere informatie

Bennebroekerlaan 10. Bouwjaar : Circa 1890 Architect : : Neorenaissance-trant met invloed van de Chaletstijl Oorspronkelijke functie : Woonhuis

Bennebroekerlaan 10. Bouwjaar : Circa 1890 Architect : : Neorenaissance-trant met invloed van de Chaletstijl Oorspronkelijke functie : Woonhuis Bennebroekerlaan 10 Straat en huisnummer : Bennebroekerlaan 10 Postcode en plaats : 2121 GR Bennebroek Kadastrale aanduiding : A4647 Complexonderdeel : Naam object : De Lijsterhof Bouwjaar : Circa 1890

Nadere informatie

Dorpsstraat 25 Ilpendam

Dorpsstraat 25 Ilpendam Dorpsstraat 25 Ilpendam opmerkingen: Voormalige pastorie, begin 19 de eeuw. Schilddak met geglazuurde oude Hollandse pannen en voorop origineel dakkapel. Originele wanden met origineel voegwerk. Imposant

Nadere informatie

VOORADVIES BESTEMMINGSPLANPROCEDURE

VOORADVIES BESTEMMINGSPLANPROCEDURE VOORADVIES BESTEMMINGSPLANPROCEDURE Zaaknr. : 2015EAR0009 Zaakomschrijving : CPO Lindevoort Rekken Specialisme : Cultuurhistorie (excl. Archeologie) Behandeld door : Roy Oostendorp Datum : 7 oktober 2015

Nadere informatie

Complexnummer: Smallepad MG Amersfoort Postbus BP Amersfoort

Complexnummer: Smallepad MG Amersfoort Postbus BP Amersfoort Complexnummer: 511054 Smallepad 5 Boerderijcomplex Aantal complexonderdelen: Monumentnummers van complexonderdelen: 3 511057, 511056, 511055 Woonplaats : Gemeente: Provincie: Hoofdadres van hoofdobject:

Nadere informatie

Brouwerskolkweg 14. Oorspronkelijke functie : Dienstwoning. Datum foto :

Brouwerskolkweg 14. Oorspronkelijke functie : Dienstwoning. Datum foto : Brouwerskolkweg 14 Straat en huisnummer : Brouwerskolkweg 14 Postcode en plaats : 2051 ED Overveen Kadastrale aanduiding : B6293 Complexonderdeel : Duinlust Naam object : Bouwjaar : 1906 Architect : C.

Nadere informatie

Beplantingsplan/inrichtingsplan in het kader van Landschappelijke inpassing Klaverdijk 5 opdrachtgever: De heer J. Roes

Beplantingsplan/inrichtingsplan in het kader van Landschappelijke inpassing Klaverdijk 5 opdrachtgever: De heer J. Roes Beplantingsplan/inrichtingsplan in het kader van Landschappelijke inpassing Klaverdijk 5 opdrachtgever: De heer J. Roes Datum: 04-04-2016 Getekend door ing. J.Collou 1 Aanleiding De familie Roes heeft

Nadere informatie

Cultuurhistorische verkenning Zandwijksingel Woerden. Datum 2 mei 2011

Cultuurhistorische verkenning Zandwijksingel Woerden. Datum 2 mei 2011 Cultuurhistorische verkenning Zandwijksingel Woerden Datum 2 mei 2011 Colofon Projectnaam Cultuurhistorische verkenning Zandwijksingel Woerden Auteur Willem de Bruin Datum 2 mei 2011 1. Inleiding 1.1

Nadere informatie

BEELDKWALITEITSPLAN BUITENGEBIED UITGEEST, GEDEELTELIJKE HERZIENING PERCEEL BUSCH EN DAM 8. Aanvrager: De heer R.P.M. van den Berg.

BEELDKWALITEITSPLAN BUITENGEBIED UITGEEST, GEDEELTELIJKE HERZIENING PERCEEL BUSCH EN DAM 8. Aanvrager: De heer R.P.M. van den Berg. BEELDKWALITEITSPLAN BUITENGEBIED UITGEEST, GEDEELTELIJKE HERZIENING PERCEEL BUSCH EN DAM 8 Aanvrager: De heer R.P.M. van den Berg Lagendijk 11 1911 MT Uitgeest Opgesteld door: architectenburo Cees van

Nadere informatie

Inventarisatieformulier Stads- en dorpsgezichten gemeente Weert Gebied XI Kroonstraat e.o.

Inventarisatieformulier Stads- en dorpsgezichten gemeente Weert Gebied XI Kroonstraat e.o. Bijlage 3 bij regels Inventarisatie Stads- en dorpsgezicht Inventarisatieformulier Stads- en dorpsgezichten gemeente Weert Gebied XI Kroonstraat e.o. Omvang gebied Wilhelminastraat, Kroonstraat, Julianastraat

Nadere informatie

Onderwerp : cultuurhistorische waardestelling pand Rijksstraatweg 11

Onderwerp : cultuurhistorische waardestelling pand Rijksstraatweg 11 libau adviesorganisatie voor ruimtelijke kwaliteit hoge der a 5 9712 ac groningen t 050 3126545 f 050 3123362 Onderwerp : cultuurhistorische waardestelling pand Rijksstraatweg 11 Aanleiding In het kader

Nadere informatie

Complexnummer: Smallepad MG Amersfoort Postbus BP Amersfoort

Complexnummer: Smallepad MG Amersfoort Postbus BP Amersfoort Complexnummer: 514503 Smallepad 5 Wooncomplex Aantal complexonderdelen: Monumentnummers van complexonderdelen: 3 514505, 514504, 8164 Woonplaats : Gemeente: Provincie: Hoofdadres van hoofdobject: BY Loseweg

Nadere informatie

BOUWHISTORISCHE INVENTARISATIE

BOUWHISTORISCHE INVENTARISATIE BOUWHISTORISCHE INVENTARISATIE BOERDERIJ 'OP DEN AKKERMAN AKKERMANSWEG 10 TE GAANDEREN GEMEENTE DOETINCHEM Bouwhistorische inventarisatie Akkermansweg 10 te Gaanderen Gemeente Doetinchem Colofon Opdrachtgever:

Nadere informatie

Complexnummer: Smallepad MG Amersfoort Postbus BP Amersfoort

Complexnummer: Smallepad MG Amersfoort Postbus BP Amersfoort Complexnummer: 499085 Smallepad 5 3811 MG Amersfoort Postbus 1600 3800 BP Amersfoort www.cultureelerfgoed.nl T 033 421 74 21 F 033 421 77 99 E info@cultureelerfgoed.nl Complexnaam: Boerderijcomplex Aantal

Nadere informatie

Figuur 1 Geulafzettingen (Bron: CHS)

Figuur 1 Geulafzettingen (Bron: CHS) Archeologie, aardkundige waarden en cultuurhistorie Naar de archeologie in onder andere de Groeneveldse Polder is een bureaustudie gedaan door de heer Bult van het Vakteam Archeologie i. De in weergegeven

Nadere informatie

Handleiding voor de aanwijzing van zaken en terreinen als gemeentelijk monument en gemeentelijk beschermd stads- of dorpsgezicht

Handleiding voor de aanwijzing van zaken en terreinen als gemeentelijk monument en gemeentelijk beschermd stads- of dorpsgezicht Handleiding voor de aanwijzing van zaken en terreinen als gemeentelijk monument en gemeentelijk beschermd stads- of dorpsgezicht Inhoud Inleiding 3 Bovengrondse monumenten en beschermde stads- of dorpsgezichten

Nadere informatie

NOTITIE aanbouw aan monument t Dorp 133, Heesch d.d. 15 juni Aanleiding.

NOTITIE aanbouw aan monument t Dorp 133, Heesch d.d. 15 juni Aanleiding. NOTITIE aanbouw aan monument t Dorp 133, Heesch d.d. 15 juni 2015 Aanleiding. De eigenaar van de percelen tussen en t Vijfeiken, kadastrale nrs. 6500, 6637, 6638 en 5475, Muller- Wagemakers, heeft het

Nadere informatie

B i j l a g e 5. A r c h e o l o g i s c h e q u i c k s c a n

B i j l a g e 5. A r c h e o l o g i s c h e q u i c k s c a n B i j l a g e 5. A r c h e o l o g i s c h e q u i c k s c a n Document: Archeologisch Advies Plangebied: Herenweg 28a, Hoogwoud, gemeente Opmeer Adviesnummer: 15048 Opsteller: J. van Leeuwen (archeoloog)

Nadere informatie

Esperenweg / Langereyt De Maneschijn / Driehoek. Oostelbeers. Bestaande situatie en analyse LEGENDA. Ruimtelijke elementen.

Esperenweg / Langereyt De Maneschijn / Driehoek. Oostelbeers. Bestaande situatie en analyse LEGENDA. Ruimtelijke elementen. LEGENDA grens onderzoeksgebied agrarisch bedrijf Ruimtelijke elementen Esperenweg/ Langereyt bebouwing bebouwing - storend dorpsrand - hard lint De Maneschijn/ Driehoek bebouwingsconcentratie opgaande

Nadere informatie

co z Bouwhistorisch onderzoek

co z Bouwhistorisch onderzoek co z Bouwhistorisch onderzoek Boerderij aan de Graafdijk oost 24b te Molenaarsgraaf nummer: 2507 datum : 26-05 -2015 opdrachtgever Fam. K. de Jong IJsselstein 26-05- 2015 Wout van Vliet Bouwkundige Prins

Nadere informatie

Bijlage 4 Archeologisch onderzoek

Bijlage 4 Archeologisch onderzoek 39 Bijlage 4 Archeologisch onderzoek Wijzigingsplan "Emmastraat Pijnacker" (vastgesteld) Wijzigingsplan "Emmastraat Pijnacker" (vastgesteld) 40 Bodemverstoringsvergu nning Archeologie Plangebied: Gemeente:

Nadere informatie

Kerngegevens gemeentelijk monument: Adres : Stationstraat 17. Kadastrale aanduiding : BXM00 sectie E nr(s) 85 Coördinaten : x: y:

Kerngegevens gemeentelijk monument: Adres : Stationstraat 17. Kadastrale aanduiding : BXM00 sectie E nr(s) 85 Coördinaten : x: y: Kerngegevens gemeentelijk monument: Monumentnummer : GM017 Naam monument : n.v.t. Adres : Stationstraat 17 Postcode en plaats : 6095 BR Baexem Kadastrale aanduiding : BXM00 sectie E nr(s) 85 Coördinaten

Nadere informatie

De Kasteelseloop. Geachte Heer/Mevrouw,

De Kasteelseloop. Geachte Heer/Mevrouw, De Kasteelseloop Geachte Heer/Mevrouw, In het kader van het ontwikkelen van een reconstructieplan voor de Peel biedt het Projectbureau van de Reconstructie Commissie de mogelijkheid om een z.g. Projectplan

Nadere informatie

Bijlage 5: Onderbouwing cultuurhistorische waarden woonboerderij Esp 9/9a te Bakel en de omgeving

Bijlage 5: Onderbouwing cultuurhistorische waarden woonboerderij Esp 9/9a te Bakel en de omgeving Bijlage 5: Onderbouwing cultuurhistorische waarden woonboerderij Esp 9/9a te Bakel en de omgeving De woonboerderij op de locatie Esp 9/9a te Bakel welke volgens de site Bagviewer is gebouwd in 1832 is

Nadere informatie

Afbeelding 1. De ligging van plangebied Kadijkweg te Lutjebroek (zwarte stippellijn).

Afbeelding 1. De ligging van plangebied Kadijkweg te Lutjebroek (zwarte stippellijn). Document: Archeologische Quickscan Plangebied: Kadijkweg 65-67, Lutjebroek, gemeente Stede Broec Adviesnummer: 14153 Opsteller: J. van Leeuwen (archeoloog) & C. Soonius (regio archeoloog) Datum: 28-05-2014

Nadere informatie

Kaart met bescherming

Kaart met bescherming Kaart met bescherming Gemeentelijke Monumentenlijst monumentnr. GM229 Pagina 4 van 4 - 2 - gelet op: de verordening Cultuurhistorie Sittard-Geleen 2008 ; besluit: Het object Veestraat 72 te Sittard op

Nadere informatie

BENSCHOP (Polsbroekerdam), Benedeneind ZZ 437

BENSCHOP (Polsbroekerdam), Benedeneind ZZ 437 BENSCHOP (Polsbroekerdam), Benedeneind ZZ 437 De Fredrik Hoeve bj. 1917 1. Woonboerderij, ca. 545m² schuurruimte, ondergrond en erf 4.465m². 2. Boomgaard 1.446m². 3. Diverse percelen grasland met water

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2 Gebiedsanalyse

HOOFDSTUK 2 Gebiedsanalyse HOOFDSTUK 2 Gebiedsanalyse 2.1 Inleiding In dit hoofdstuk zijn achtereenvolgens de ruimtelijke structuur en de functionele structuur van het plangebied uiteengezet. De ruimtelijke structuur is beschreven

Nadere informatie

Complexnummer: Smallepad MG Amersfoort Postbus BP Amersfoort

Complexnummer: Smallepad MG Amersfoort Postbus BP Amersfoort Complexnummer: 525144 Smallepad 5 3811 MG Amersfoort Postbus 1600 3800 BP Amersfoort www.cultureelerfgoed.nl T 033 421 74 21 F 033 421 77 99 E info@cultureelerfgoed.nl Complexnaam: Molenaarshuis met schuur

Nadere informatie

Complexnummer: Smallepad MG Amersfoort Postbus BP Amersfoort

Complexnummer: Smallepad MG Amersfoort Postbus BP Amersfoort Complexnummer: 525287 Smallepad 5 3811 MG Amersfoort Postbus 1600 3800 BP Amersfoort www.cultureelerfgoed.nl T 033 421 74 21 F 033 421 77 99 E info@cultureelerfgoed.nl Complexnaam: Veelust Aantal complexonderdelen:

Nadere informatie

Typering van het monument: Voormalige boerderij met woongedeelte in een traditionele, negentiende-eeuwse bouwstijl.

Typering van het monument: Voormalige boerderij met woongedeelte in een traditionele, negentiende-eeuwse bouwstijl. Kerngegevens gemeentelijk monument: Monumentnummer : GM081 Naam monument : Pand 'Peeters' Adres : Kasteelstraat 9 Postcode en plaats : 6085 BH Horn Kadastrale aanduiding : HOR02 sectie D nr(s) 2105 Coördinaten

Nadere informatie

Project 434: Bureaustudie Actualisering archeologische verwachting nieuwbouwlocatie Stadhuiskwartier. Interne Rapportages Archeologie Deventer 55

Project 434: Bureaustudie Actualisering archeologische verwachting nieuwbouwlocatie Stadhuiskwartier. Interne Rapportages Archeologie Deventer 55 Interne Rapportages Archeologie Deventer 55 Mei 2012 Project 434: Bureaustudie Actualisering archeologische verwachting nieuwbouwlocatie Stadhuiskwartier COLOFON 2012, Gemeente Deventer, Deventer. Auteur:

Nadere informatie

Gebied 2 Komgronden. het gebied is roodgekleurd op de kaart. Welstandsnota Overbetuwe 2010, gebied 2 Komgronden 61

Gebied 2 Komgronden. het gebied is roodgekleurd op de kaart. Welstandsnota Overbetuwe 2010, gebied 2 Komgronden 61 Gebied 2 Komgronden het gebied is roodgekleurd op de kaart Welstandsnota Overbetuwe 2010, gebied 2 Komgronden 61 Gebiedsbeschrijving Structuur De komgronden bestaan uit agrarisch gebied en zijn voornamelijk

Nadere informatie

Deelgebied 4, Vorchten. 1. Beschrijving bestaande situatie

Deelgebied 4, Vorchten. 1. Beschrijving bestaande situatie Deelgebied 4, Vorchten 1. Beschrijving bestaande situatie der tijden zijn aanbouwen gerealiseerd, soms opvallend qua massa maar zodanig rekening houdend met de locatie en zichten dat zij geen afbreuk doen

Nadere informatie

Kerngegevens gemeentelijk monument: Adres : Margarethastraat 33

Kerngegevens gemeentelijk monument: Adres : Margarethastraat 33 Kerngegevens gemeentelijk monument: Monumentnummer : GM094 Naam monument : n.v.t. Adres : Margarethastraat 33 Postcode en plaats : 6014 AD Ittervoort Kadastrale aanduiding : ITV00 sectie B nr(s) 1138 Coördinaten

Nadere informatie

Toelichting op de bouwhistorische verwachtingenkaart Verborgen geschiedenis achter de gevels van Dordrecht

Toelichting op de bouwhistorische verwachtingenkaart Verborgen geschiedenis achter de gevels van Dordrecht Toelichting op de bouwhistorische verwachtingenkaart Verborgen geschiedenis achter de gevels van Dordrecht Lange Breestraat 44-46 Gravenstraat 9-11 (stucplafond uit begin 20 e eeuw) Gravenstraat 9-11 (balken

Nadere informatie

Quickscan Gemeente Drimmelen maart - april 2013

Quickscan Gemeente Drimmelen maart - april 2013 Quickscan Gemeente Drimmelen maart - april 2013 Wagenberg, Brouwerijstraat 3 Woonhuis met garage, ca. 1910. Kenmerken van Jugendstil. Rijk gedetailleerde voorgevel in rode strengperssteen met speklagen

Nadere informatie

2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex. Houtensewetering naast 45

2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex. Houtensewetering naast 45 2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex Houtensewetering naast 45 2 Toelichting 1 Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Vigerend bestemmingsplan 1.3 Bestemmingsplan 2 Gebieds- en projectbeschrijving

Nadere informatie

NIJEVELT. Negen eeuwen beleefbare geschiedenis in Leidse Rijn PRESENTATIE BEVINDINGEN I.K.V. MASTERPLAN PARK NIJEVELT 6 NOVEMBER 2014

NIJEVELT. Negen eeuwen beleefbare geschiedenis in Leidse Rijn PRESENTATIE BEVINDINGEN I.K.V. MASTERPLAN PARK NIJEVELT 6 NOVEMBER 2014 NIJEVELT Negen eeuwen beleefbare geschiedenis in Leidse Rijn PRESENTATIE BEVINDINGEN I.K.V. MASTERPLAN PARK NIJEVELT 6 NOVEMBER 2014 NIJEVELT, negen eeuwen beleefbare geschiedenis in Leidse Rijn PRESENTATIE

Nadere informatie

Pagina 1 van 7 Archeologie West-Friesland, Nieuwe Steen 1, 1625 HV Hoorn, Postbus 603, 1620 AR Hoorn

Pagina 1 van 7 Archeologie West-Friesland, Nieuwe Steen 1, 1625 HV Hoorn, Postbus 603, 1620 AR Hoorn Document: Archeologische Quickscan Plangebied: Oosterdijk 54, Oosterdijk, gemeente Enkhuizen Adviesnummer: 16078 Opsteller: F.C. Schinning (archeoloog) & C.M. Soonius (regio-archeoloog) Datum: 09-05-2016

Nadere informatie

: langhuisboerderij met aangebouwd bakhuisje en omliggend groen erf

: langhuisboerderij met aangebouwd bakhuisje en omliggend groen erf Gemeentelijk monument nr. : OVERB 1 Adres : De Hucht 30 Plaats : Overberg Kadastrale aanduiding : AMR02 G 00825 Bouwjaar : 1883 Type : langhuisboerderij met aangebouwd bakhuisje en omliggend groen erf

Nadere informatie

ADVIES ARCHEOLOGIE 16 dec 2013

ADVIES ARCHEOLOGIE 16 dec 2013 NAW plan: Plan: Opp plangebied: RO-procedure: Opsteller: Aanvrager: Inrichting openbare ruimte plangebied Pantarhei aanleg ontsluitingsweg, parkeergelegenheid, openbaar groen ca. 5000 m² (locatie Pantarhei);

Nadere informatie

Beschrijving en waardering van cultuurhistorisch waardevolle gebouwen voor het bestemmingsplan Buitengebied Harmelen van de gemeente Woerden

Beschrijving en waardering van cultuurhistorisch waardevolle gebouwen voor het bestemmingsplan Buitengebied Harmelen van de gemeente Woerden Beschrijving en waardering van cultuurhistorisch waardevolle gebouwen voor het bestemmingsplan Buitengebied Harmelen van de gemeente Woerden Actualisatie 2013 TasT, projecten voor tastbaar erfgoed in opdracht

Nadere informatie

Archeologische Quickscan

Archeologische Quickscan Document: Archeologische Quickscan versie 2 Plangebied: Polderpark, Oudesluis, gemeente Schagen Adviesnummer: 16185 Opsteller: drs. C.M. Soonius (senior archeoloog) & drs. S. Gerritsen (senior archeoloog)

Nadere informatie

Complexnummer: Smallepad MG Amersfoort Postbus BP Amersfoort

Complexnummer: Smallepad MG Amersfoort Postbus BP Amersfoort Complexnummer: 516185 Smallepad 5 Pastorie en stookhut Aantal complexonderdelen: Monumentnummers van complexonderdelen: 2 516187, 516186 Woonplaats : Gemeente: Provincie: Hoofdadres van hoofdobject: Hoofdweg

Nadere informatie

straat en nummer : Stuurmanspad 2 Objectgegevens straat en nummer : Stuurmanspad 2 postcode en plaats : 1506 EP Zaandam bouwdatum : 1894

straat en nummer : Stuurmanspad 2 Objectgegevens straat en nummer : Stuurmanspad 2 postcode en plaats : 1506 EP Zaandam bouwdatum : 1894 Objectgegevens object postcode en : 1506 EP Zaandam gemeente : Zaanstad bescherming : gemeentelijk monument oorspronkelijke functie huidige functie : woonhuis architect : onbekend bouwdatum : 1894 datum

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Inleiding

HOOFDSTUK 1 Inleiding HOOFDSTUK 1 Inleiding 1.1 Aanleiding en doel In 2010 is het voormalige perceel Strijbeekseweg 23 te Ulvenhout gesplitst in twee percelen, te weten Strijbeekseweg 23 met daarop een boerderij (rijksmonument),

Nadere informatie

TASTBARE TIJD, LEIDSCHE RIJN

TASTBARE TIJD, LEIDSCHE RIJN TASTBARE TIJD, LEIDSCHE RIJN WERKBLAD Tijdlaag tot 1000 Thema: verdwenen rivieren en de Limes 1. Ligt landgoed De Haar binnen het projectgebied? o ja o nee 2. Wat is zavel? 3. Zet de woorden zand, zavel

Nadere informatie

Complexnummer: Smallepad MG Amersfoort Postbus BP Amersfoort

Complexnummer: Smallepad MG Amersfoort Postbus BP Amersfoort Complexnummer: 527199 Smallepad 5 Aantal complexonderdelen: Monumentnummers van complexonderdelen: 2 527201, 527200 Woonplaats : Gemeente: Provincie: Hoofdadres van hoofdobject: Grindweg 97 Complexomschrijving:

Nadere informatie

Typering van het monument: Vrijstaand negentiende-eeuws woonpand van twee bouwlagen met karakteristiek dakoverstek.

Typering van het monument: Vrijstaand negentiende-eeuws woonpand van twee bouwlagen met karakteristiek dakoverstek. Kerngegevens gemeentelijk monument: Monumentnummer : GM027 Naam monument : n.v.t. Adres : Heerweg 2 en 4 Postcode en plaats : 6082 AC Buggenum Kadastrale aanduiding : BGN04 sectie A nr(s) 2109 Coördinaten

Nadere informatie

Gemeentelijk monument nr. : LEE 1. Adres : Maarsbergseweg 21-23. Kadastrale aanduiding : LSM00 B 00588 G 0000. : 1929-1933 en later

Gemeentelijk monument nr. : LEE 1. Adres : Maarsbergseweg 21-23. Kadastrale aanduiding : LSM00 B 00588 G 0000. : 1929-1933 en later Gemeentelijk monument nr. : LEE 1 Adres : Maarsbergseweg 21-23 Plaats : Leersum Kadastrale aanduiding : LSM00 B 00588 G 0000 Bouwjaar Type : 1929-1933 en later : Industrieel complex Omschrijving Inleiding

Nadere informatie

Typering van het monument: Voormalige directeurswoning en het smeedijzeren hekwerk van de voormalige Huyben s Bierbrouwerij De Kroon.

Typering van het monument: Voormalige directeurswoning en het smeedijzeren hekwerk van de voormalige Huyben s Bierbrouwerij De Kroon. Kerngegevens gemeentelijk monument: Monumentnummer : GM077 Naam monument : voormalige brouwerij Huybens De Kroon Adres : Dorpstraat 55 en 57 Postcode en plaats : 6085 BE Horn Kadastrale aanduiding : HOR02

Nadere informatie

Inpassingsplan Zelhemseweg 37, Hummelo. Opdrachtgevers: De heer A.G. Weijers en Mevrouw M.F. Weijers-Robben Zelhemseweg DP Hummelo

Inpassingsplan Zelhemseweg 37, Hummelo. Opdrachtgevers: De heer A.G. Weijers en Mevrouw M.F. Weijers-Robben Zelhemseweg DP Hummelo Inpassingsplan Zelhemseweg 37, Hummelo Opdrachtgevers: De heer A.G. Weijers en Mevrouw M.F. Weijers-Robben Zelhemseweg 37 6999 DP Hummelo Opdrachtnemer: Agrarische Natuurvereniging t Onderholt G.J. de

Nadere informatie

HET POORTJE; Toelichting stedenbouwkundige inpassing Datum:

HET POORTJE; Toelichting stedenbouwkundige inpassing Datum: HET POORTJE; Toelichting stedenbouwkundige inpassing Datum: 14-4-2009 Huidige situatie De locatie maakt deel uit van het ontwikkelingsgebied Heerenveen Noordoost; een langgerekt gebied tussen grofweg de

Nadere informatie

Nieuw Delft - Veld 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10.2 en 11

Nieuw Delft - Veld 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10.2 en 11 Delftse Archeologische Notitie 99 Nieuw Delft - Veld 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10.2 en 11 Een archeologisch bureauonderzoek Jean Paul Bakx, Jorrit van Horssen & Bas Penning 5 Nieuw Delft Veld 3 5.1 Plangebied

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan Voormalige Eurobioscoop en omgeving.

Beeldkwaliteitsplan Voormalige Eurobioscoop en omgeving. Beeldkwaliteitsplan Voormalige Eurobioscoop en omgeving. Inleiding De tender voor de voormalige Eurobioscoop heeft als doel de kwaliteiten van het bijzondere gebouw weer een rol te laten spelen in de nieuwe

Nadere informatie

: landschappelijke inpassing Achter de Pastorie, Melderslo. Advies. Inleiding. Datum : 30 mei 2011 Opdrachtgever : Gemeente Horst aan de Maas

: landschappelijke inpassing Achter de Pastorie, Melderslo. Advies. Inleiding. Datum : 30 mei 2011 Opdrachtgever : Gemeente Horst aan de Maas Advies : landschappelijke inpassing Achter de Pastorie, Melderslo Datum : 30 mei 2011 Opdrachtgever : Gemeente Horst aan de Maas Ter attentie van Projectnummer : Commissie LKM : 211x05071 Opgesteld door

Nadere informatie

Complexnummer: Smallepad MG Amersfoort Postbus BP Amersfoort

Complexnummer: Smallepad MG Amersfoort Postbus BP Amersfoort Complexnummer: 521251 Smallepad 5 Woonhuis/tabakskerverij Aantal complexonderdelen: Monumentnummers van complexonderdelen: 2 521253, 521252 Woonplaats : Gemeente: Provincie: Hoofdadres van hoofdobject:

Nadere informatie

Verl. A. Hanhnweg 10. Adviesnummer 373 Adres Verl. A. Hanhnweg 10. Naam monument - Oorspronkelijke functie Woonhuis Datum plaatsing

Verl. A. Hanhnweg 10. Adviesnummer 373 Adres Verl. A. Hanhnweg 10. Naam monument - Oorspronkelijke functie Woonhuis Datum plaatsing Terug Verl. A. Hanhnweg 10 Adviesnummer 373 Adres Verl. A. Hanhnweg 10 Woonplaats 7241 SV LOCHEM Monument type Woonhuis Naam monument - Huidige functie Woonhuis Oorspronkelijke functie Woonhuis Datum plaatsing

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing ten behoeve van aanvraag functieverandering Ringweg RX Beltrum

Landschappelijke inpassing ten behoeve van aanvraag functieverandering Ringweg RX Beltrum Landschappelijke inpassing ten behoeve van aanvraag functieverandering Ringweg 9 7156 RX eltrum Familie Groot Severt 10-05-2011 Getekend door ing. J.Collou Aanleiding Aan de Ringweg 9 in eltrum heeft de

Nadere informatie

Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland)

Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland) Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland) De gemeente Berkelland vraagt voor het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied, Kieftendijk Haaksbergseweg

Nadere informatie

Lage Duin en Daalseweg 31

Lage Duin en Daalseweg 31 Lage Duin en Daalseweg 31 Straat en huisnummer : Lage Duin en Daalseweg 31 Postcode en plaats : 2061 BB Bloemendaal Kadastrale aanduiding : A10613 Complexonderdeel : Duin en Daal Naam object : Zwitserse

Nadere informatie

Oostpaan IS, 20, Maasland

Oostpaan IS, 20, Maasland Oostpaan IS, 20, Maasland Concept Oostgaag 18/20, 3155 CG Maasland Het pand staat aangegeven op de kadastrale minuut van ca. 1820. Het wordt dan bewoond door Pieter de Wilde, arbeider. Het was dus een

Nadere informatie

2. Karakteristieke panden

2. Karakteristieke panden 2. Karakteristieke panden MIP_ 367 85794 Nederlangbroek Bovenwijkerweg 2 langhuisboerderij In het buurtschap De Stenen Brug aan de wetering gelegen langhuisboerderij met rieten afgewolfd zadeldak: haakse

Nadere informatie

Erftransformatie Munnikhofsestraat 9 Gendt Gemeente Lingewaard. Notitie Uitgangspunten en Randvoorwaarden Februari 2010

Erftransformatie Munnikhofsestraat 9 Gendt Gemeente Lingewaard. Notitie Uitgangspunten en Randvoorwaarden Februari 2010 Erftransformatie Munnikhofsestraat 9 Gendt Gemeente Lingewaard Notitie Uitgangspunten en Randvoorwaarden Februari 2010 Erftransformatie Munnikhofsestraat 9 te Gendt Gemeente Lingewaard COLOFON In opdracht

Nadere informatie

Redengevende oms chrijving boerderij

Redengevende oms chrijving boerderij Redengevende oms chrijving boerderij De Heihoef 1 te Zijtaart gemeente Veghel drs. Elke de Rooij Redengevende omschrijving De Heihoef 1 te Zijtaart 1 Objectgegevens Adres : De Heihoef 1 Postcode : 5465

Nadere informatie

Archeologische Quickscan

Archeologische Quickscan Archeologie West-Friesland is het archeologisch samenwerkingsverband van de gemeenten Document: Archeologische Quickscan Adviesnummer: 13165 Projectnaam: Winkelcentrum De Boogerd te Wognum, gemeente Medemblik

Nadere informatie

1. Ontwikkelingsgeschiedenis Geomorfologie Wegenpatroon en ruimtelijke structuur Beeld Waardering en motivering 4

1. Ontwikkelingsgeschiedenis Geomorfologie Wegenpatroon en ruimtelijke structuur Beeld Waardering en motivering 4 Gemeente Venlo maart 1996 ! "#$%& blz. 1. Ontwikkelingsgeschiedenis 2. Geomorfologie. Wegenpatroon en ruimtelijke structuur 4. Beeld 4 5. Waardering en motivering 4 6. Conclusie 5 Bijlage A.: Verklaring

Nadere informatie

Nieuwvestiging aan de Schipsweg, Hattem Gemeente Hattem. Notitie Uitgangspunten en Randvoorwaarden september 2010

Nieuwvestiging aan de Schipsweg, Hattem Gemeente Hattem. Notitie Uitgangspunten en Randvoorwaarden september 2010 Nieuwvestiging aan de Schipsweg, Hattem Gemeente Hattem Notitie Uitgangspunten en Randvoorwaarden september 2010 Nieuwvestiging Schipsweg, Hattem Gemeente Hattem COLOFON Erfeigenaar G.J. van der Velde

Nadere informatie

Quick scan archeologie De Horst Kaatsheuvel, gemeente Loon op Zand

Quick scan archeologie De Horst Kaatsheuvel, gemeente Loon op Zand Quick scan archeologie De Horst Kaatsheuvel, gemeente Loon op Zand 18 november 2010 Inleiding Het plangebied ligt ten westen van de bebouwde kom van Kaatsheuvel in de gemeente Loon op Zand (afb. 1). De

Nadere informatie

Complexnummer: Smallepad MG Amersfoort Postbus BP Amersfoort

Complexnummer: Smallepad MG Amersfoort Postbus BP Amersfoort Complexnummer: 515962 Smallepad 5 Stadter-Tolhuijs Aantal complexonderdelen: Monumentnummers van complexonderdelen: 2 515964, 515963 Woonplaats : Gemeente: Provincie: Hoofdadres van hoofdobject: Hoeverweg

Nadere informatie

Heemschut Zuid-Holland 19 objecten in Boskoop.

Heemschut Zuid-Holland 19 objecten in Boskoop. Heemschut Zuid-Holland Aanleiding. De Provinciale Commissie van Heemschut in Zuid-Holland heeft een lijst met 19 objecten opgesteld die naar haar mening bescherming verdienen als Gemeentelijk Monument

Nadere informatie

Adres: Kluisstraat 1 te (4823 ZH) Breda-Noord. Boerderij te koop. Vereniging Vrienden van Landgoed De Vijf Heerlijckheden

Adres: Kluisstraat 1 te (4823 ZH) Breda-Noord. Boerderij te koop. Vereniging Vrienden van Landgoed De Vijf Heerlijckheden Adres: Kluisstraat 1 te (4823 ZH) Breda-Noord Deze boerderij staat te boek in de zogenaamde MIP-lijst, de lijst opgesteld in het kader van de landelijke inventarisatie van waardevolle gebouwen uit de periode

Nadere informatie

De Meern - Veldhuizen

De Meern - Veldhuizen Welstandsnota Utrecht: De Schoonheid van Utrecht - juni 2004/ december 2015 01-DM-001 De Meern Overzichtskaart met buurten Analysekaart Beleidskaart Welstandsnota Utrecht: De Schoonheid van Utrecht - juni

Nadere informatie

CULTUURHISTORISCHE LANDSCHAPSINVENTARISATIE GEMEENTE BREDA IV RELICTEN VAN HET HISTORISCHE LANDSCHAP

CULTUURHISTORISCHE LANDSCHAPSINVENTARISATIE GEMEENTE BREDA IV RELICTEN VAN HET HISTORISCHE LANDSCHAP CULTUURHISTORISCHE LANDSCHAPSINVENTARISATIE GEMEENTE BREDA IV RELICTEN VAN HET HISTORISCHE LANDSCHAP dr K.A.H.W. Leenders 15 oktober 2004 1. INLEIDING 203 2. RELICTSTATUS BESCHOUWD PER THEMA 204 3. ALGEMEEN

Nadere informatie

De oude hoeve Dierdonk Een (bouw)historische verkenning

De oude hoeve Dierdonk Een (bouw)historische verkenning De oude hoeve Dierdonk Een (bouw)historische verkenning De Oude Dierdonk Een cultuurhistorische verkenning Jan Timmers, Stichting Archeologisch Samenwerkingsverband 27 mei 2007 Aan de rand van de Helmondse

Nadere informatie

NOTITIE HATTEM BERG EN BOS STEDEN- BOUWKUNDIGE STRUCTUUR

NOTITIE HATTEM BERG EN BOS STEDEN- BOUWKUNDIGE STRUCTUUR NOTITIE HATTEM BERG EN BOS STEDEN- BOUWKUNDIGE STRUCTUUR Notitie Hattem Berg en Bos stedenbouwkundige structuur Code 1016302.01 / 13 november 2012 GEMEENTE HATTEM 1016302.01 / 13 NOVEMBER 2012 NOTITIE

Nadere informatie

Archeologische inventarisaties

Archeologische inventarisaties B i j l a g e 3 : Archeologische inventarisaties Plangebied: Paktuynen Kwartier fase 2 en 3, Enkhuizen, gemeente Enkhuizen Adviesnr: 12142-locatie 1 en 5 Opsteller: D.M. Duijn & M.H. Bartels Datum: 7-5-2012

Nadere informatie

Archeologie West-Friesland, Nieuwe Steen 1, 1625 HV Hoorn, Postbus 603, 1620 AR Hoorn

Archeologie West-Friesland, Nieuwe Steen 1, 1625 HV Hoorn, Postbus 603, 1620 AR Hoorn Plangebied: Restaurant Koekenbier in het Koningin Emmapark, gemeente Medemblik Adviesnummer: 151 Opsteller: C. Schrickx, C. Soonius & M. H. Bartels Datum: 03-09-2012 Op verzoek van de gemeente Medemblik

Nadere informatie

Complexnummer: Smallepad MG Amersfoort Postbus BP Amersfoort

Complexnummer: Smallepad MG Amersfoort Postbus BP Amersfoort Complexnummer: 520341 Smallepad 5 3811 MG Amersfoort Postbus 1600 3800 BP Amersfoort www.cultureelerfgoed.nl T 033 421 74 21 F 033 421 77 99 E info@cultureelerfgoed.nl Complexnaam: De Glashut Aantal complexonderdelen:

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren 2 mei 2011

Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren 2 mei 2011 Beeldkwaliteitsplan De Poelakker Lunteren mei 0 Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren mei 0 N Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren mei 0 Inhoud Inleiding Stedenbouwkundige uitgangspunten Gebouwen

Nadere informatie

Cultureel Erfgoed in (bestemmingsplannen) DOEL: richtinggevende uitspraak van de commissieleden! Inhoud presentatie (wie/wat)

Cultureel Erfgoed in (bestemmingsplannen) DOEL: richtinggevende uitspraak van de commissieleden! Inhoud presentatie (wie/wat) Cultureel Erfgoed in (bestemmingsplannen) Inhoud presentatie (wie/wat) - Leo Dijkstra (gemeente) landschapshistoricus & -ontwerper - Wat is cultuurhistorie - Hoe zit dat in Ten Boer? - Beschouwing van

Nadere informatie

Cultuurhistorische inventarisatie gemeente Groningen Gemeente Groningen, dienst RO/EZ, afdeling Bouw- Woningtoezicht en Monumenten

Cultuurhistorische inventarisatie gemeente Groningen Gemeente Groningen, dienst RO/EZ, afdeling Bouw- Woningtoezicht en Monumenten Cultuurhistorische inventarisatie gemeente Groningen Gemeente Groningen, dienst RO/EZ, afdeling Bouw- Woningtoezicht en Monumenten BOUWHISTORISCHE VERKENNING Adres: Kleine Leliestraat 5, Groningen Status:

Nadere informatie

Eemnes. De Eempolder ( Bron:

Eemnes. De Eempolder ( Bron: Eemnes De Eempolder ( Bron: www.eemvallei.nl) Introductie Eemnes is een kleine, zelfstandige gemeente in de provincie Utrecht, zeer centraal gelegen in het hart van Nederland. Onderzoek uit 2011 wees uit

Nadere informatie

Voormalige gemeente Jacobswoude

Voormalige gemeente Jacobswoude Voormalige gemeente Jacobswoude Volgnr 1 Jacobswoude Leimuiden Plaatselijke aanduiding Willem van de Veldenweg 69 Kadastrale aanduiding Leimuiden, sectie A, nr. 3047 Woonhuis bij school Woonhuis Bouwstijl

Nadere informatie

Brederodelaan 57-75, 77, Van Ewijckweg 2-8, Duinlustparkweg 3-23

Brederodelaan 57-75, 77, Van Ewijckweg 2-8, Duinlustparkweg 3-23 Brederodelaan 57-75, 77, Van Ewijckweg 2-8, Duinlustparkweg 3-23 Straat en huisnummer : Brederodelaan 57-77, Van Ewijckweg 2-8, Duinlustparkweg 3-23 Postcode en plaats : 2061 KH, 2061 KL, 2061 LA Kadastrale

Nadere informatie

Complexnummer: Smallepad MG Amersfoort Postbus BP Amersfoort

Complexnummer: Smallepad MG Amersfoort Postbus BP Amersfoort Complexnummer: 518134 Smallepad 5 Herberg Vlietzicht Aantal complexonderdelen: Monumentnummers van complexonderdelen: 3 518137, 518136, 518135 Woonplaats : Gemeente: Provincie: Hoofdadres van hoofdobject:

Nadere informatie

Hoge Boekelweg 71 Losser

Hoge Boekelweg 71 Losser Hengelosestraat 86 88 Postbus 752 7500 AT Enschede Tel: 053-488 58 00 Fax: 053 488 58 01 Burg. de Beaufortplein 5 Postbus 32 7475 ZG Markelo Tel: 0547 36 32 36 Fax: 0547 36 30 45 Hoge Boekelweg 71 Losser

Nadere informatie

TE KOOP Kerk Slootdorp Brink 55 57, Slootdorp Kerkgebouw + (kosters)woning

TE KOOP Kerk Slootdorp Brink 55 57, Slootdorp Kerkgebouw + (kosters)woning TE KOOP Kerk Slootdorp Brink 55 57, Slootdorp Kerkgebouw + (kosters)woning Aan deze verkoopinformatie kunnen geen rechten worden ontleend. 1. Omschrijving Het object betreft een vrijstaand voormalige Nederlands

Nadere informatie

: Landschappelijke inpassing Karissendijk 4 te Egchel

: Landschappelijke inpassing Karissendijk 4 te Egchel Onderwerp Projectnummer : 211x07059 Datum : 30 januari 2015 : Landschappelijke inpassing Karissendijk 4 te Egchel Van : Esther de Graaf & Ruud Tak BLAD 1 Bij het toestaan van een ruimtelijke ontwikkeling

Nadere informatie

Onder alle nieuwe ontwikkelingen rusten de resten van wat eens was. NOORDERZON. De afwezigheid wordt zichtbaar gemaakt.

Onder alle nieuwe ontwikkelingen rusten de resten van wat eens was. NOORDERZON. De afwezigheid wordt zichtbaar gemaakt. NO NOORDERZON Onder alle nieuwe ontwikkelingen rusten de resten van wat eens was. De afwezigheid wordt zichtbaar gemaakt. Paul de Kort Met de bouw van een spoordijk, drie nieuwe stations en vele onderdoorgangen

Nadere informatie

Quickscan Gemeente Drimmelen maart - april 2013

Quickscan Gemeente Drimmelen maart - april 2013 Quickscan Gemeente Drimmelen maart - april 2013 Made Adelstraat 17 Karakteristiek woonhuis onder Mansardedak, ca. 1930. Detailleringen in o.a. het metselwerk zijn kenmerkend voor de bouwperiode en omgeving.

Nadere informatie

Kerngegevens gemeentelijk monument: Adres : Loorderstraat 2

Kerngegevens gemeentelijk monument: Adres : Loorderstraat 2 Kerngegevens gemeentelijk monument: Monumentnummer : GM045 Naam monument : n.v.t. Adres : Loorderstraat 2 Postcode en plaats : 6096 NE Grathem Kadastrale aanduiding : GTM sectie D nr(s) 1360 Coördinaten

Nadere informatie

BOERDERIJ MOERBEEK 48 LUTJEWINKEL juni 2012. 2012-1 boerderij Moerbeek 48. Inleiding. eerste steen. Luchtfoto vanuit het noorden.

BOERDERIJ MOERBEEK 48 LUTJEWINKEL juni 2012. 2012-1 boerderij Moerbeek 48. Inleiding. eerste steen. Luchtfoto vanuit het noorden. BOERDERIJ MOERBEEK 48 LUTJEWINKEL juni 2012 1 Inleiding Bewoning en veranderingen De boerderij is vrij zeker gebouwd begin 1800. In 1872 heeft er een grondige verbouwing plaats gevonden met o.a. een nieuwe

Nadere informatie

INVENTARISATIE LANDSCHAP EN CULTUURHISTORIE

INVENTARISATIE LANDSCHAP EN CULTUURHISTORIE INVENTARISATIE LANDSCHAP EN CULTUURHISTORIE in relatie tot de dijk Hieronder zijn vanuit het thema de belangrijkste aandachtspunten van de dijken in relatie tot de omgeving samengevat. Hierbij is de indeling

Nadere informatie