Aanbestedingsleidraad Selectiefase Trammaterieel 15G

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanbestedingsleidraad Selectiefase Trammaterieel 15G"

Transcriptie

1 Aanbestedingsleidraad Selectiefase Trammaterieel 15G Versie Definitief 1.0 Datum

2 Inhoud 1 Inleiding Aanbestedingsleidraad Selectiefase Definities De Aanbesteder De Opdracht Inleiding Tramnetwerk Stadsregio Amsterdam Strategische uitgangpunten Aanbesteder Omvang van de Opdracht Eisen aan het trammaterieel Randvoorwaarden en uitdagingen uitvoering Opdracht Koopovereenkomst Beknopte beschrijving aanbestedingsprocedure Fasering aanbestedingsprocedure Beknopte beschrijving aanbestedingsprocedure Algemene informatie Akkoordverklaring Gegadigden Toepasselijke regelgeving Rechtsbescherming - forumkeuze Afbreken procedure terugtrekken Gegadigden Aankondiging en Bekendmaking Taal Plafondprijs en (abnormaal) lage Inschrijfsom Plafondprijs (Abnormaal) lage Inschrijfsom Vertrouwelijkheid en Intellectuele Eigendomsrechten Vertrouwelijkheid door de Gegadigden te betrachten Vertrouwelijkheid door de Aanbesteder te betrachten en intellectuele eigendomsrechten Algemene en Vertrouwelijke Inlichtingen Algemene Inlichtingen Vertrouwelijke Inlichtingen Communicatie Digitaal systeem voor gegevensuitwisseling (Negometrix) Belangenverstrengeling Tegemoetkoming in kosten Selectiefase Uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen Algemeen Aanmeldingen Betrokkenheid (rechts)personen...19 pagina 2/49

3 4.4 Gegadigden Termijn verzoeken tot inlichtingen Selectiefase Mededingingsregelgeving Aantonen technische en organisatorische bekwaamheid Algemeen Beroep op derde(n): Belangrijke Onderopdrachtnemers Ervaring opgedaan in combinatie Uitsluitingsgronden Dwingende uitsluitingsgronden Facultatieve uitsluitingsgronden Eigen Verklaring Bewijsstukken Uitsluiting Integriteit en Screeningsunit Bureau Integriteit Advies Bureau BIBOB Onderaanneming Financieel-economische draagkracht Technische en organisatorische bekwaamheid Eis ervaring ontwerpen, produceren en leveren van Tramvoertuigen Eis kwaliteitsmanagementsysteem Eis milieumanagementsysteem Uitnodiging Eerste Inschrijvingsfase Eerste Inschrijvingsfase Doel Voortbouwen op de Eerste Inschrijving Eisen aan Eerste Inschrijving Indiening Eerste Inschrijving Beoordeling Eerste Inschrijving Uitnodiging Dialoogfase Dialoogfase Doel Overleg en inlichtingen Vaststelling Dialoogverslag - uitnodiging Definitieve Inschrijving Definitieve Inschrijvingsfase Doel Inhoud Definitieve Inschrijving Eisen aan de Definitieve Inschrijving Indiening van de Definitieve Inschrijving Beoordeling Definitieve Inschrijvingen Geldigheid Gunningscriterium Gestanddoeningstermijn...34 pagina 3/49

4 7.7 Aanwijzing Geselecteerde Inschrijver Gunning...34 Bijlage - 1 Definities Bijlage - 2 Inhoud en indeling Aanmelding Bijlage - 3 Format Aanmelding Bijlage - 3.1: Modelformulier Aanmelding, één (rechts)persoon...40 Bijlage - 3.2: Model Aanmelding Gegadigde, Combinatie...41 Bijlage - 3.3: Model Verklaring Belangrijke Onderopdrachtnemer...43 Bijlage - 3.4: Eigen verklaring...45 Bijlage - 3.5: Model verklaring ervaring technische en organisatorische bekwaamheid...46 Bijlage - 4 Model verzoek om inlichtingen Bijlage - 5 Overzicht tramnetwerk van de Amsterdamse regio 49 pagina 4/49

5 1 Inleiding 1.1 Aanbestedingsleidraad Selectiefase De aanbestedingsprocedure voor de Opdracht tot levering van Trammaterieel 15G is beschreven in deze Aanbestedingsleidraad. Het onderhavige document betreft de Aanbestedingsleidraad voor de Selectiefase. De Aanbestedingsleidraad zal door de Aanbesteder telkens worden geactualiseerd in de vorm van een aangepaste versie, afhankelijk van de fase van de aanbestedingsprocedure. De Aanbesteder voorziet dat na deze Aanbestedingsleidraad versie Selectiefase nog de volgende aangepaste versies van de Aanbestedingsleidraad zullen worden gehanteerd: de versie Eerste Inschrijvingsfase; de versie Dialoogfase en Definitieve Inschrijvingsfase; Deze leidraad heeft betrekking op de periode vanaf plaatsing van de aankondiging van de opdracht tot de uitnodiging voor de Eerste Inschrijvingsfase. Gegadigde is verantwoordelijk voor controle op de goede ontvangst van deze Aanbestedingsleidraad. Indien de Aanbestedingsleidraad niet (volledig) is ontvangen, moet Gegadigde dit per ommegaande melden aan de Aanbesteder door middel van een aan het in paragraaf 1.3 vermelde adres. 1.2 Definities Begrippen die in deze Aanbestedingsleidraad met hoofdletters zijn geschreven zijn gedefinieerd in bijlage 1 van deze Aanbestedingsleidraad. 1.3 De Aanbesteder De Aanbesteder is: GVB Activa B.V. Het adres waar alle door Gegadigden in te dienen niet langs elektronische weg te communiceren stukken moeten worden ingeleverd is: GVB Activa B.V. Project Trammaterieel 15G T.a.v. de heer A. de Boer Provincialeweg XT Diemen Verzoeken om inlichtingen kunnen uitsluitend per worden ingediend op: pagina 5/49

6 1.4 De Opdracht Inleiding De onderhavige Opdracht heeft betrekking op de levering van nieuwe Tramvoertuigen ten behoeve van het tramnetwerk in de Stadregio Amsterdam waarvan GVB de operationeel beheerder is. Aanbesteder, GVB Activa B.V., is eigenaar en beheerder van de strategische activa van GVB, waaronder het rollend materieel zoals bus, tram en metro. Tramvoertuigen in Amsterdam worden sinds de jaren 50 van de vorige eeuw per serie genummerd. De laatst bestelde serie Tramvoertuigen draagt de generatienummers 13G en 14G. Aan de nieuw te bestellen Tramvoertuigen is derhalve het generatienummer 15G toegekend. De behoefte aan nieuwe Tramvoertuigen is ingegeven door de noodzaak van vervanging van huidig materieel (vanwege het bereiken van het einde van de levensduur), geplande uitbreidingen en wijzigingen van het tramnetwerk en geplande uitbreiding van de vlootcapaciteit. Doelstelling is de instroom van de nieuwe Tramvoertuigen te laten aanvangen in de periode Tramnetwerk Stadsregio Amsterdam Het tramnetwerk in de Stadsregio Amsterdam is ontwikkeld sinds 1900 en heeft op dit moment een totale lengte van circa 213,3 kilometer (enkel spoor). Het huidige netwerk is verdeeld over in totaal 16 lijnen met in totaal circa 490 haltes. Het netwerk zal in de toekomst uiteraard aan wijzigingen onderhevig zijn en zich door meerdere ontwikkelingen verder evolueren. Het tramnetwerk in de Stadsregio Amsterdam is een fijnmazig binnenstedelijk tramnet dat een belangrijk deel van de korte lokale verplaatsingen bedient. Het netwerk omvat voorts een traject dat het Centraal Station van Amsterdam - via de Piet Heintunnel verbindt met de oostelijke wijk IJburg (ook wel bekend als: de IJtram). Het traject van Station Zuid naar Amstelveen Westwijk (de Amstelveenlijn) wordt thans bereden door metrovoertuigen, maar zal in de nabije toekomst worden omgebouwd en geschikt gemaakt voor Tramvoertuigen. De nieuwe Tramvoertuigen die in het kader van deze Opdracht besteld zullen worden, dienen ook op de Amstelveenlijn inzetbaar te zijn. Zie bijlage 5 bij deze Aanbestedingsleidraad: Overzicht tramnetwerk van de Amsterdamse regio Strategische uitgangpunten Aanbesteder De doelstelling voor de bestelling voor het Trammaterieel 15G heeft Aanbesteder samengevat in de volgende vijf strategische uitgangspunten: de 15G serie dient aan te sluiten op de behoefte van de reiziger; de 15G serie dient op het gehele tramnet, waarvan GVB de operationeel beheerder is, inzetbaar te zijn; de 15G serie dient geen of zeer beperkte wijzigingen aan de traminfrastructuur te vereisen; pagina 6/49

7 de 15G serie dient ingericht te (kunnen) worden op het huidige tram operatiemodel; de 15G serie dient toekomst vast te zijn Omvang van de Opdracht De Opdracht valt uiteen in een Basisbestelling en Opties. De Basisbestelling omvat het ontwerpen, bouwen, testen en rijklaar leveren van 63 Tramvoertuigen, inclusief bijbehorende documentatie en opleidingen, alsmede het leveren van de speciale gereedschappen en onderdelen die nodig zijn voor het onderhoud van de Tramvoertuigen. Daarnaast is de Leverancier verantwoordelijk voor de toelating van de Tramvoertuigen op het netwerk. Voorts worden Opties uitgevraagd voor de levering van 60 additionele Tramvoertuigen Eisen aan het trammaterieel Voor wat betreft de Basisbestelling komen de belangrijkste eisen (op hoofdlijnen) op het volgende neer: lengte: enkel Tramvoertuig maximaal 30 meter, twee gekoppelde Tramvoertuigen maximaal 60,6 meter; breedte: 2,40 meter; hoogte: maximaal 3,60 meter (bij neergelaten stroomafnemer); aslast: maximaal 9,7 ton (belading 500 kg/m2 EL 6,67 conform EN ); minimale verticale boogstraal: 125 meter; minimale horizontale boogstraal: 18 meter; minimaal 70% lage vloer (maximaal 490 millimeter vanaf bovenkant spoorstaaf) over het totale vloeroppervlak; instaphoogte: maximaal 320 millimeter vanaf bovenkant spoorstaaf; gebaseerd op bestaand concept en voorzien van in de praktijk bewezen technieken; energievoorziening via bovenleiding met 600V gelijkstroom entevens geschikt voor 750V; Tramvoertuig dient geschikt te zijn voor exploitatie in twee richtingen; Het voertuig-concept dient tevens geschikt te zijn voor exploitatie in één richting (inclusief conducteurscabine); lage emissie van geluid en trillingen. De eisen aan de additionele Tramvoertuigen die als Optie worden uitgevraagd komen overeen met de eisen aan de Tramvoertuigen van de Basisbestelling, met dien verstande dat als onderdeel van de Opties tevens éénrichtings Tramvoertuigen kunnen worden besteld Randvoorwaarden en uitdagingen uitvoering Opdracht In de visie van Aanbesteder zal een succesvolle uitvoering van deze Opdracht niet alleen afhangen van de door Leverancier te leveren kwaliteit voor wat betreft techniek, functionaliteit en ontwerp van het Tramvoertuig zelf, maar tevens van de kwaliteit van het proces van Leverancier (de kwaliteit om het proces van de leverantie van begin tot eind te kunnen managen), de betrouwbaarheid en onderhoudbaarheid van het Tramvoertuig in de exploitatiefase, de mate waarin milieuvervuiling tijdens de productie en de levensduur van het Tramvoertuig wordt beperkt en de mate waarin bij uitvoering van pagina 7/49

8 de Opdracht rekening wordt gehouden met andere aspecten van maatschappelijk verantwoord ondernemen (arbeidsomstandigheden, integriteit en social return). Deze aspecten zullen dan ook tot uiting komen in randvoorwaarden/eisen (Koopovereenkomst inclusief het FPvE) en/of als uitdagingen voor Gegadigden terugkomen in de gunningscriteria. 1.5 Koopovereenkomst Voor de onderhavige levering zal een Koopovereenkomst worden gesloten. De concept- Koopovereenkomst wordt verstrekt aan de Gegadigden die zich kwalificeren voor deelname aan de Eerste Inschrijvingsfase. Het Functioneel Programma van Eisen (FPvE) maakt onderdeel uit van de (concept-)koopovereenkomst. pagina 8/49

9 2 Beknopte beschrijving aanbestedingsprocedure Fasering aanbestedingsprocedure De aanbestedingsprocedure zal worden gevoerd als een onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking conform artikel 3.35 Aanbestedingswet 2012 en Aanbestedingsreglement Nutssectoren 2013 (het ARN). In paragraaf 3.2 is een overzicht opgenomen van de regelgeving die op deze aanbestedingsprocedure van toepassing is. De aanbestedingsprocedure zal in een aantal fasen verlopen die in het hiernavolgende schema zijn weergegeven. De opgegeven data zijn indicatief en kunnen gedurende de aanbestedingsprocedure gewijzigd worden. Selectiefase (N Gegadigden) Verzending aankondiging Indienen Aanmeldingen 20 augustus 2015 Beoordeling Aanmeldingen Augustus/ September 2015 Voorlopige selectiebeslissing 18 september 2015 Rechtsbeschermingstermijn September/Oktober 2015 Eerste Inschrijvingsfase (N-x Gegadigden) Uitnodiging voor deelname aan de Eerste Inschrijvingsfase Oktober 2015 Indienen Eerste Inschrijving Februari 2016 Beoordeling Eerste Inschrijving Februari/ Maart 2016 Voorlopige uitnodiging tot deelname Dialoogfase Maart 2016 Rechtsbeschermingstermijn Maart/April 2016 Dialoogfase (max. 3 Gegadigden) Definitieve uitnodiging voor deelname aan de Dialoogfase April 2016 Periode Dialooggesprekken April/Juni 2016 Definitieve Inschrijvingsfase (max. 3 Gegadigden) Uitnodiging tot Definitieve Inschrijving Juni 2016 Definitieve Inschrijving Juli 2016 Beoordeling Definitieve Inschrijving Augustus/September 2016 Aanwijzen Geselecteerde Inschrijver September 2016 Rechtsbeschermingstermijn September 2016 Gunning November Beknopte beschrijving aanbestedingsprocedure Selectiefase De aanbestedingsprocedure start met de Selectiefase. In deze fase kunnen Gegadigden zich kwalificeren voor deelname aan de Eerste Inschrijvingsfase. De Aanbesteder zal alle Gegadigden ten pagina 9/49

10 aanzien van wie zich geen uitsluitingsgronden voordoen en die voldoen aan de geschiktheidseisen uitnodigen tot deelneming aan de Eerste Inschrijvingsfase. Deze Selectiefase is verder beschreven in hoofdstuk 4. Eerste Inschrijvingsfase Bij aanvang van de Eerste Inschrijvingsfase wordt de concept-koopovereenkomst (inclusief het FPvE) aan Gegadigden verstrekt. Daarnaast zal de Plafondprijs aan Gegadigden bekend worden gemaakt. Gegadigden worden tijdens de Eerste Inschrijvingsfase in de gelegenheid gesteld vragen te stellen over de concept-koopovereenkomst. In de Eerste Inschrijvingsfase kunnen optimalisaties in de concept- Koopovereenkomst en de overige Aanbestedingsdocumenten worden doorgevoerd. Aan het eind van de Eerste Inschrijvingsfase zullen Gegadigden een Eerste Inschrijving moeten doen op basis van de verstrekte Aanbestedingsdocumenten, waaronder de concept-koopovereenkomst. Indien er meer dan drie Gegadigden een geldige Eerste Inschrijving indienen, wordt het aantal Gegadigden, dat voor het vervolg van de aanbestedingsprocedure wordt uitgenodigd, na afloop van de Eerste Inschrijvingsfase teruggebracht tot drie. Dit geschiedt door middel van beoordeling van de Eerste Inschrijving van de Gegadigden aan de hand van vooraf bekendgemaakte kwalitatieve criteria (zie hoofdstuk 5). Ook indien er drie of minder Gegadigden aan de Eerste Inschrijvingsfase deelnemen, zullen Gegadigden een Eerste Inschrijving moeten indienen en zullen de Eerste Inschrijvingen door Aanbesteder worden beoordeeld. Dialoogfase In de Dialoogfase kunnen de voor deze fase uitgenodigde Gegadigden vragen stellen aan en (individueel) overleg voeren met de Aanbesteder over de concept-koopovereenkomst. In de Dialoogfase kunnen oplossingsrichtingen worden besproken met Aanbesteder en optimalisaties in de concept-koopovereenkomst en de overige Aanbestedingsdocumenten worden doorgevoerd. In deze fase zullen géén Gegadigden afvallen. Definitieve Inschrijvingsfase Na de Dialoogfase zullen de Gegadigden worden uitgenodigd een Definitieve Inschrijving in te dienen. Deze Definitieve Inschrijving zal beoordeeld worden aan de hand van het criterium van de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI). Naar aanleiding van deze beoordeling zal Aanbesteder één Inschrijver (de Geselecteerde Inschrijver) aanwijzen, waarmee de Aanbesteder voornemens is de Koopovereenkomst te sluiten na het verstrijken van de rechtsbeschermingstermijn. pagina 10/49

11 In onderstaand figuur is de aanbestedingsprocedure schematisch weergegeven. Aanbesteder 1) Aankondiging 2) Uitnodiging tot het doen van een Eerste Inschrijving 3) Uitnodiging voor de Dialoogfase 4) Uitnodiging voor het doen van een Definitieve Inschrijving 5) Aanwijzing Geselecteerde Inschrijver 6) Gunning Selectiefase Eerste Inschrijvingsfase Dialoogfase Definitieve Inschrijvingsfase Gegadigde Aanmelden Inschrijven Inschrijven N Gegadigden N-x Gegadigden Max. 3 Gegadigden 1 Gegadigde Gegadigden Figuur 1: Schematische weergave aanbestedingsprocedure pagina 11/49

12 3 Algemene informatie 3.1 Akkoordverklaring Gegadigden Met het indienen van een Aanmelding verklaart de Gegadigde zich onvoorwaardelijk akkoord met (de opzet en inhoud van) de in deze Aanbestedingsleidraad beschreven aanbestedingsprocedure. 3.2 Toepasselijke regelgeving De aanbestedingsprocedure zal worden gevoerd als een onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking (artikel 3.34 Aanbestedingswet 2012 en Deel III C van het ARN 2013). Op deze aanbestedingsprocedure is de volgende regelgeving van toepassing: De Richtlijn 2004/17/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 (Pb. L 134/1, 30 april 2004), betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten; Richtlijn 89/665/EEG van de Raad van 21 december 1989 houdende de coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de toepassing van de beroepsprocedures inzake het plaatsen van overheidsopdrachten voor leveringen en voor de uitvoering van werken, zoals laatstelijk gewijzigd door Richtlijn 2007/66/EG (Pb. L 335/31, 20 december 2007) van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2007 tot wijziging van de Richtlijnen 89/665/EEG en 92/13/EEG van de Raad met betrekking tot de doeltreffendheid van de beroepsprocedures inzake het plaatsen van overheidsopdrachten; Wet van 1 november 2012 houdende nieuwe regels omtrent aanbestedingen (Aanbestedingswet 2012); Besluit van 11 februari 2013, inhoudende de regeling van enkele onderwerpen van de Aanbestedingswet 2012 (Aanbestedingsbesluit); Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet BIBOB, zoals gewijzigd in Staatsblad 2008,492) en de beleidsregels Gemeente Amsterdam met betrekking tot integriteit (Screeningsunit Bureau Integriteit). Het Aanbestedingsreglement Nutssectoren 2013 (ARN 2013). Deze aanbestedingsprocedure wijkt op een aantal onderdelen af van het ARN Indien het hetgeen in deze Aanbestedingsleidraad is bepaald afwijkt van bepalingen in het ARN 2013, prevaleert hetgeen is bepaald in deze Aanbestedingsleidraad te allen tijde. 3.3 Rechtsbescherming - forumkeuze Aanbesteder zal op rechtsgevolg gerichte besluiten in de zin van artikel 1 lid 1 van de Richtlijn 89/665/EG naar aanleiding van de aanbestedingsprocedure schriftelijk aan de betreffende Gegadigde(n) mededelen. Indien een Gegadigde bezwaren heeft tegen het besluit, dient hij binnen 20 kalenderdagen na verzending van het besluit door de Aanbesteder een kort geding aanhangig te hebben gemaakt tegen dat besluit van de Aanbesteder. Het geding is aanhangig vanaf de dag der dagvaarding (artikel 125 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering). pagina 12/49

13 Deze termijn is een vervaltermijn. Dat wil zeggen dat indien een Gegadigde niet binnen 20 kalenderdagen na verzending van het besluit daadwerkelijk een kort geding aanhangig heeft gemaakt, de betreffende Gegadigde geen bezwaar meer kan maken met betrekking tot het besluit. Aanbesteder is in dat geval dan ook vrij om (verder) gevolg te geven aan het besluit. De betreffende Gegadigde heeft in dat geval bovendien zijn rechten verwerkt om eventueel in een (bodem)procedure alsnog een vordering tot schadevergoeding met betrekking tot het besluit in te stellen. Deze Gegadigde heeft dan immers om hem moverende redenen geen gebruik gemaakt van zijn mogelijkheid om via een spoedvoorziening zijn eventuele rechten veiliggesteld te zien. Een daarvan afgeleide actie tot schadevergoeding met betrekking tot het besluit behoort dan eveneens niet meer mogelijk te zijn. Aanbesteder stelt het op prijs als een Gegadigde zijn eventuele bezwaren tegen een besluit zo spoedig mogelijk naar voren brengt, in ieder geval alvorens daadwerkelijk een kort geding aanhangig te maken, zodat Aanbesteder kan reageren op deze bezwaren. Aanbesteder wijst er echter nadrukkelijk op dat de melding van een bezwaar tegen een besluit van Aanbesteder, in afwijking van artikelen 14 en 29 ARN 2013, voornoemde vervaltermijn van 20 kalenderdagen niet zal opschorten of verlengen Ieder geschil tussen de bij de aanbestedingsprocedure betrokkenen dat ontstaat naar aanleiding van de aanbestedingsprocedure waarop de Aanbestedingsleidraad van toepassing is, dient te worden voorgelegd aan de burgerlijke rechter te Amsterdam. Klachtenprocedure Een Gegadigde kan er ook voor kiezen om de klachtenprocedure te volgen. De klacht kan desgewenst tijdens of na afloop van de aanbestedingsprocedure worden ingediend. Een klacht kan worden ingediend bij de contactpersoon voor deze aanbesteding (zie paragraaf 1.3). Deze zal er zorg voor dragen dat de klacht bij een klachtencoördinator van de gemeente Amsterdam terecht komt. De klachtenprocedure heeft géén opschortende werking. Het volgen van de klachtenprocedure laat de termijnen en gevolgen zoals omschreven in de voorgaande alinea s van deze paragraaf 3.3 dan ook onverlet. 3.4 Afbreken procedure terugtrekken Gegadigden De Aanbesteder kan de aanbestedingsprocedure tussentijds afbreken. Als de Aanbesteder na de Selectiefase overgaat tot het afbreken van de aanbestedingsprocedure, dan zal de Aanbesteder eventueel afhankelijk van het stadium waarin de aanbestedingsprocedure zich bevindt en de tot dan toe door Gegadigden gepleegde inspanningen - een door de Aanbesteder naar vrije bepaling vast te stellen vergoeding betalen voor de door de Gegadigde gemaakte kosten. Gegadigden kunnen aan deze bepaling geen recht op enige vergoeding ontlenen. Gegadigden mogen zich tot aan het indienen van de Definitieve Inschrijving uit de aanbestedingsprocedure terugtrekken zonder ten opzichte van de Aanbesteder schadeplichtig te zijn. Gegadigden die zijn uitgenodigd tot deelname aan een volgende fase van de aanbestedingsprocedure maar die zich niettemin terugtrekken, hebben geen aanspraak op enige tegemoetkoming in de (ontwerp)kosten. pagina 13/49

14 3.5 Aankondiging en Bekendmaking De aankondiging is op verzonden naar TenderNed en via deze internetsite rechtstreeks verzonden naar het Bureau Publicaties van de Europese Gemeenschappen (TED). 3.6 Taal De taal waarin deze aanbestedingsprocedure wordt gevoerd is Nederlands. Voor zover niet anders is aangegeven dan wel in het vervolg van de aanbestedingsprocedure schriftelijk door de Aanbesteder anders wordt aangegeven, zullen alle stukken die de Gegadigden bij Aanbesteder indienen in de Nederlandse taal moeten zijn gesteld. Gegevens met betrekking tot referentieopdrachten (bijlage 3.5 Model verklaring ervaring technische en organisatorische bekwaamheid en tevredenheidsverklaringen opdrachtgevers referentieopdrachten) mogen in de Engelse taal worden ingediend. Deze Aanbestedingsleidraad en het FPvE zullen tevens in het Engels worden verstrekt aan Gegadigden. Hierbij geldt dat de Nederlandse versie van deze Aanbestedingsdocumenten te allen tijde leidend is en Gegadigden geen rechten kunnen ontlenen aan de verstrekte Engelse versies. 3.7 Plafondprijs en (abnormaal) lage Inschrijfsom Plafondprijs Voor deze aanbesteding wordt de Plafondprijs bij de uitnodiging tot de Eerste Inschrijvingsfase bekend gemaakt. De Eerste Inschrijvingen dienen nog géén Inschrijfsommen of prijzen voor de Basisbestelling of de Opties te bevatten. Een Eerste Inschrijving die een Inschrijfsom of een prijs voor de Basisbestelling of de Opties te bevat, kan door Aanbesteder terzijde worden gelegd. De Gegadigde wordt bij het indienen van de Eerste Inschrijving wel gevraagd te verklaren dat het naar zijn inzicht mogelijk is een Definitieve Inschrijving te doen, waarvan de Inschrijfsom gelijk is aan of lager is dan de genoemde Plafondprijs. Definitieve Inschrijvingen waarvan de Inschrijfsom de Plafondprijs overschrijdt, zijn ongeldig en zullen terzijde worden gelegd. De Aanbesteder behoudt zich het recht voor tot aanpassing van de Plafondprijs gedurende de aanbestedingsprocedure. Gegadigden zullen over een wijziging van de Plafondprijs steeds tijdig worden geïnformeerd. pagina 14/49

15 3.7.2 (Abnormaal) lage Inschrijfsom Bij aanvang van de Eerste Inschrijvingsfase zal Aanbesteder bekend maken beneden welk bedrag een Inschrijfsom wordt vermoed abnormaal laag te zijn, zoals bedoeld in artikel 3.74 jo AW. Een dergelijke Inschrijfsom dient in de Definitieve Inschrijving nader te worden onderbouwd door de Gegadigde. Aanbesteder behoudt zich het recht voor een Definitieve Inschrijving waarvan de Inschrijfsom lager is dan dit bekendgemaakte bedrag af te wijzen, indien deze onderbouwing naar het oordeel van Aanbesteder onvoldoende zekerheid biedt dat de Opdracht naar behoren zal worden uitgevoerd en/of de Aanbesteder ondanks deze onderbouwing gegronde vrees behoudt dat de lage Inschrijfsom, op wat voor manier dan ook, bij de uitvoering tot problemen zal leiden. 3.8 Vertrouwelijkheid en Intellectuele Eigendomsrechten Vertrouwelijkheid door de Gegadigden te betrachten Door aan de aanbestedingsprocedure deel te nemen verplichten de Gegadigden zich alle informatie die zij van de Aanbesteder ontvangen - voor zover niet beschikbaar in het publieke domein - geheim te zullen houden en niet aan derden te zullen verstrekken. Een Gegadigde mag dergelijke informatie slechts verstrekken aan partijen waarop de Gegadigde in het kader van deze aanbesteding en bij de uitvoering van de Opdracht een beroep doet, indien en voor zover dat noodzakelijk is voor een goede voorbereiding en het doen van een Eerste Inschrijving en/of een Definitieve Inschrijving. Voornoemde geheimhoudingsverplichting geldt dan ook voor deze derde partij. Deze verplichting geldt niet indien uit de Aanbestedingsdocumenten dan wel uit andere mededelingen van de Aanbesteder uitdrukkelijk het tegendeel voortvloeit Vertrouwelijkheid door de Aanbesteder te betrachten en intellectuele eigendomsrechten Als vertrouwelijk worden aangemerkt: a) Referentiegegevens en (Eerste en Definitieve) Inschrijvingen; b) Vertrouwelijke Inlichtingen als bedoeld in paragraaf 3.9; c) alle overige informatie die naar haar aard vertrouwelijk is. Vertrouwelijke informatie wordt door de Aanbesteder als zodanig behandeld. De Aanbesteder zal vertrouwelijke informatie derhalve niet bekend maken aan derden waaronder begrepen andere Gegadigden behoudens indien en voor zover de Aanbesteder op grond van enige wettelijke verplichting, dan wel ter voorkoming van of in het kader van een rechtsgeding, redelijkerwijs gehouden is tot openbaarmaking. Alvorens de Aanbesteder in die situaties vertrouwelijke informatie aan derden verstrekt, zal hij met de betreffende Gegadigde overleg plegen over een voor laatstgenoemde minst bezwaarlijke wijze van bekendmaking, onverminderd de nakoming van voormelde verplichtingen door de Aanbesteder. pagina 15/49

16 Door deelneming aan de aanbestedingsprocedure gaan eventueel bij de Gegadigden verblijvende intellectuele eigendomsrechten niet op de Aanbesteder over, tenzij anders overeengekomen. 3.9 Algemene en Vertrouwelijke Inlichtingen Gedurende de aanbestedingsprocedure kunnen de Gegadigden de Aanbesteder vragen om inlichtingen over de Opdracht en de Aanbestedingsdocumenten. Verzoeken om inlichtingen kunnen leiden tot door de Aanbesteder te geven Algemene Inlichtingen dan wel Vertrouwelijke Inlichtingen. De Aanbesteder kan ook eigener beweging inlichtingen aan de Gegadigden verstrekken. Per fase in de aanbestedingsprocedure zal de Aanbesteder aangeven tot welke datum verzoeken om inlichtingen kunnen worden ingediend Algemene Inlichtingen In beginsel zal de Aanbesteder op verzoeken om inlichtingen reageren door middel van Algemene Inlichtingen. Algemene Inlichtingen zijn voor iedere Gegadigde gelijkluidende en gelijkgeldende aanpassingen, uitwerkingen en toelichtingen, dan wel andersoortige informatie op respectievelijk over de Opdracht of de Aanbestedingsdocumenten. Indien de Aanbesteder op een verzoek om inlichtingen van een Gegadigde reageert door middel van Algemene Inlichtingen, dan zal de Aanbesteder dit verzoek om inlichtingen geanonimiseerd weergeven en beantwoorden op een voor alle Gegadigden toegankelijke wijze Vertrouwelijke Inlichtingen Een Gegadigde kan de Aanbesteder gemotiveerd verzoeken om op bepaalde verzoeken om inlichtingen niet door middel van een Algemene Inlichting maar door middel van een Vertrouwelijke Inlichting te reageren, indien openbaarmaking van de gevraagde informatie schade zou toebrengen aan de gerechtvaardigde economische belangen van de Gegadigde. De Aanbesteder beslist op een dergelijk verzoek. Indien de Aanbesteder dit verzoek inwilligt zal hij de inlichtingen uitsluitend ter kennis brengen van de betreffende Gegadigde door middel van Vertrouwelijke Inlichtingen. Indien de Aanbesteder dit verzoek afwijst, zal de Aanbesteder dit mededelen en geen Vertrouwelijke Inlichtingen verstrekken naar aanleiding van dit verzoek. In dat geval zal Aanbesteder ook geen Algemene Inlichtingen verstrekken waarbij bedrijfsvertrouwelijke informatie wordt prijsgegeven. Indien de voorgenomen of voorgestelde oplossingen uitsluitend mogelijk zijn door aanpassing van de Opdracht of de Aanbestedingsdocumenten en de Aanbesteder van oordeel is dat een dergelijke aanpassing in zijn belang is, zal de Aanbesteder Algemene Inlichtingen kunnen geven inhoudende een aanpassing van de Opdracht of de Aanbestedingsdocumenten. De Aanbesteder zal over de formulering van de Algemene Inlichtingen overleg voeren met de Gegadigde die het verzoek om inlichtingen heeft gedaan. De Gegadigde zal daarbij aan de Aanbesteder een voorstel kunnen doen voor de formulering van de Algemene Inlichtingen. pagina 16/49

17 Indien dit overleg niet tot overeenstemming leidt over de formulering van de te verstrekken Algemene Inlichtingen, zal de betreffende Gegadigde zijn verzoek om (Vertrouwelijke) Inlichtingen mogen intrekken en zal de Aanbesteder geen Vertrouwelijke Inlichtingen verstrekken naar aanleiding van dit (ingetrokken) verzoek alsmede geen Algemene Inlichtingen waarbij bedrijfsvertrouwelijke informatie wordt prijsgegeven Communicatie Het is Gegadigden niet toegestaan om op andere dan de in deze Aanbestedingsleidraad beschreven wijze met medewerkers van de Aanbesteder, adviseurs van de Aanbesteder en andere (rechts)personen die aan de zijde van de Aanbesteder bij de aanbesteding en de voorbereiding van de Opdracht betrokken zijn (waaronder medewerkers van de gemeente Amsterdam en de Stadsregio Amsterdam), over de aanbesteding en de Opdracht te communiceren, anders dan na schriftelijke toestemming van de Aanbesteder. Gegadigden dienen verzoeken tot het verlenen van deze schriftelijke toestemming als verzoek om inlichtingen bij de Aanbesteder in te dienen. Gegadigden die handelen in strijd met het bepaalde in deze paragraaf kunnen worden uitgesloten van (verdere) deelname aan de aanbesteding Digitaal systeem voor gegevensuitwisseling (Negometrix) Ten behoeve van deze aanbestedingsprocedure heeft Aanbesteder een digitale omgeving voor gegevensuitwisseling ingericht via het webbased platform Negometrix. Vanaf de start van de Eerste Inschrijvingsfase zal de communicatie tussen Aanbesteder en Gegadigden, waaronder het indienen van verzoeken tot inlichtingen door Gegadigden en het verstrekken van inlichtingen door Aanbesteder, in beginsel via Negometrix geschieden. De Gegadigden die worden uitgenodigd voor de Eerste Inschrijvingsfase zullen nadere instructies krijgen voor het gebruik van Negometrix. In de Selectiefase zal de communicatie tussen Gegadigden en Aanbesteder niet via Negrometrix plaatsvinden, maar op de wijze die is omschreven in hoofdstuk 4 van de Aanbestedingsleidraad. Aanmeldingen en Inschrijvingen zullen ook niet via Negometrix plaatsvinden. Aanmeldingen en Inschrijvingen dienen bij Aanbesteder te worden ingediend op de wijze aangegeven in deze Aanbestedingsleidraad Belangenverstrengeling De Aanbesteder kan een Gegadigde van (verdere) deelname aan de aanbesteding uitsluiten, als deze aan de zijde van de Aanbesteder betrokken is, of is geweest, bij de voorbereiding van de aanbesteding, dan wel die Gegadigde zich in verband met de aanbesteding bedient van ondernemingen, adviseurs, medewerkers en andere (rechts)personen die aldus betrokken zijn of zijn geweest. Datzelfde geldt als (rechts)personen uit de groep van de Gegadigde een dergelijke betrokkenheid hebben of hadden. pagina 17/49

18 De Aanbesteder zal een Gegadigde niet uitsluiten als die Gegadigde aantoont dat onder de omstandigheden van het concrete geval de mededinging door bedoelde betrokkenheid niet is of wordt belemmerd Tegemoetkoming in kosten De Aanbesteder zal aan iedere Inschrijver die voldoet aan de aan hem gestelde voorwaarden en die een geldige Definitieve Inschrijving heeft ingediend, maar die niet wordt aangemerkt als Geselecteerde Inschrijver, een tegemoetkoming betalen in de door hem gemaakte kosten in de Dialoogfase en de kosten ten behoeve van de Definitieve Inschrijving. De Aanbesteder zal aan Gegadigden die niet worden uitgenodigd voor de Eerste Inschrijvingsfase en aan Gegadigden die niet worden uitgenodigd voor de Dialoogfase geen tegemoetkoming betalen. pagina 18/49

19 4 Selectiefase Uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen 4.1 Algemeen De Aanbesteder zal de Gegadigden die een Aanmelding indienen beoordelen op basis van de in dit hoofdstuk beschreven uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen. De Gegadigde dient aan de in dit hoofdstuk gestelde eisen te voldoen, de in Bijlage 3 opgenomen modellen volledig in te vullen en bevoegd te ondertekenen en daarbij de documenten te voegen zoals genoemd in Bijlage 2. Onvolledige en/of onjuiste invulling van deze formulieren en/of het daarbij niet verstrekken van de in Bijlage 2 genoemde documenten kan tot uitsluiting van deelname aan de aanbestedingsprocedure leiden. 4.2 Aanmeldingen Gegadigden kunnen hun Aanmeldingen onder vermelding van Aanmelding aanbestedingsprocedure Trammaterieel 15G op 20 augustus 2015 vanaf 9:00 uur tot uiterlijk 12:00 uur bij de Aanbesteder (laten) indienen (overhandigen) op het kantooradres vermeld in paragraaf 1.3. Het tijdstip van 12:00 uur op 20 augustus 2015 geldt als uiterste tijdstip voor het indienen van de Aanmelding. Aanmeldingen die niet uiterlijk op dit tijdstip door de Aanbesteder zijn ontvangen, zijn ongeldig en zullen door de Aanbesteder niet in behandeling worden genomen. De Aanmelding dient als volgt te worden ingediend: 1. Eén origineel papieren exemplaar van alle in te dienen stukken conform het overzicht per tabblad als opgenomen in bijlage 2; 2. Eén papieren kopie van de stukken bedoeld onder 1; 3. Eén digitale versie in pdf formaat op DVD-R (niet overschrijfbaar). De Aanmelding moet geheel zijn ingericht volgens de in Bijlage 3 voorgeschreven modellen en door een bevoegde vertegenwoordiger te zijn ondertekend. 4.3 Betrokkenheid (rechts)personen (Rechts)personen mogen zich slechts eenmaal aanmelden als Gegadigde of slechts via één Gegadigde betrokken zijn als Belangrijke Onderopdrachtnemer, tenzij zij kunnen aantonen dat de mededinging niet is of zal worden beïnvloed door zich rechtstreeks of als Belangrijke Onderopdrachtnemer via een andere Gegadigde meer dan eenmaal aan te melden. Voor de toepassing van deze bepaling worden in elk geval (rechts)personen die voldoen aan de onderstaande voorwaarden als één (rechts)persoon beschouwd: a) (rechts)personen die aan elkaar zijn gelieerd op een wijze als bedoeld in artikel 2:24a Burgerlijk Wetboek; of pagina 19/49

20 b) (rechts)personen die met elkaar zijn verbonden in een groep als bedoeld in artikel 2:24b Burgerlijk Wetboek; of c) (rechts)personen die aan elkaar zijn gelieerd op met sub 1 of sub 2 vergelijkbare wijze naar buitenlands recht. 4.4 Gegadigden Als Gegadigden kunnen zich aanmelden als: a) Eén (rechts)persoon; b) Combinatie (twee of meer (rechts)personen). Indien sprake is van een Combinatie zal één van de combinanten als penvoerder moeten worden aangewezen in het als bijlage 3.2 opgenomen modelformulier Aanmelding Combinatie onder A2. De penvoerder moet de overige (rechts)personen die zich hebben aangemeld rechtsgeldig kunnen vertegenwoordigen in alle aangelegenheden die deze aanbestedingsprocedure betreffen. Daarnaast dienen combinanten te verklaren dat zij hoofdelijke aansprakelijkheid zullen aanvaarden voor de verplichtingen voortvloeiend uit de eventueel aan de Combinatie te gunnen Koopovereenkomst Trammaterieel 15G. 4.5 Termijn verzoeken tot inlichtingen Selectiefase Gegadigden kunnen verzoeken tot inlichtingen in de Selectiefase uiterlijk 3 augustus 2015 per indienen op het adres met gebruikmaking van het excelbestand conform het format dat is opgenomen in Bijlage 4. Niet tijdig ingediende verzoeken zullen door de Aanbesteder in beginsel niet worden behandeld. De Aanbesteder zal op tijdig ingediende verzoeken uiterlijk 6 dagen voor de uiterste datum van indiening van de Aanmelding (zie paragraaf 4.2) - en derhalve uiterlijk op 14 augustus de Algemene en Vertrouwelijke Inlichtingen verstrekken. 4.6 Mededingingsregelgeving De Aanbesteder maakt de Gegadigden er ten overvloede op attent dat overeenkomsten of onderling afgestemde feitelijke gedragingen die ertoe strekken of ten gevolge hebben dat de mededinging op de Nederlandse of de Europese markt of een deel daarvan wordt verhinderd, beperkt of vervalst, verboden zijn. De Aanbesteder behoudt zich het recht voor om ten aanzien van Gegadigden, waarvan de Aanbesteder vermoedt dat zij ten behoeve van de Opdracht een in strijd met de Mededingingswet en/of andere mededingingsregelgeving heeft gehandeld een melding te doen bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en/of deze Gegadigden uit te sluiten van verdere deelname aan de aanbestedingsprocedure. pagina 20/49

Aanbestedingsleidraad Selectiefase Metromaterieel M7

Aanbestedingsleidraad Selectiefase Metromaterieel M7 Aanbestedingsleidraad Selectiefase Metromaterieel M7 Versie Definitief 1.0 Datum Inhoud 1 Inleiding... 5 1.1 Aanbestedingsleidraad Selectiefase... 5 1.2 Definities... 5 1.3 Aanbesteder... 5 1.4 De Opdracht...

Nadere informatie

12. Alle communicatie met de Aanbestedende dienst geschiedt in de Nederlandse taal.

12. Alle communicatie met de Aanbestedende dienst geschiedt in de Nederlandse taal. B I J L A G E 4 V O O R W A A R D E N A A N O N D E R N E M E R E N I N S C H R I J V I N G E N A L G E M E N E V O O R W A A R D E N B I J H E T I N V U L L E N V A N H E T U E A ( U N I F O R M E U R

Nadere informatie

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van speciale-sectorbedrijven Algemeen

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van speciale-sectorbedrijven Algemeen Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van speciale-sectorbedrijven Algemeen In de Aanbestedingswet 2012 (hierna: de wet) is bepaald dat speciale-sectorbedrijven in eerste instantie

Nadere informatie

Opsporen Conventionele Explosieven Cavelot te Cadzand-Bad

Opsporen Conventionele Explosieven Cavelot te Cadzand-Bad Ruimte voor naam en logo aanbesteder Model Eigen Verklaring behorende bij de openbare procedure (gele velden invullen door de aanbesteder, blauwe velden invullen door de inschrijver of gegadigde) Eigen

Nadere informatie

behorend bij bestek Aankoop pootaal 2013

behorend bij bestek Aankoop pootaal 2013 Naam van de aanbestedende dienst: Productschap Vis Eigen verklaring 1 inzake uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen behorend bij bestek Aankoop pootaal 2013 Aankoop pootaal 2013 Plaats van uitvoering:

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 04/06/2014 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Heemstede 482056380 Raadhuisplein 1, 2101

Nadere informatie

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen In de Aanbestedingswet 2012 (hierna: de wet) is bepaald dat aanbestedende diensten in eerste instantie aan

Nadere informatie

behorend bij bestek Roadshow over duurzame vis

behorend bij bestek Roadshow over duurzame vis Naam van de aanbestedende dienst: Productschap Vis Eigen verklaring 1 inzake uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen behorend bij bestek Roadshow over duurzame vis Roadshow over duurzame vis Plaats van

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Provincie Zeeland Nationale identificatie: 131970772 Postadres: Abdij 6 Plaats:

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Larcom 351988721 Vermeerstraat 1, 7731SM OMMEN ( Nederland ) Email: hansverschoor@larcom.nl Elektronische toegang tot informatie:

Nadere informatie

SBA-VRAGENFORMULIER BIJ AANBESTEDING

SBA-VRAGENFORMULIER BIJ AANBESTEDING SBA-VRAGENFORMULIER BIJ AANBESTEDING Bureau Screening en Bewakingsaanpak Provincie Gelderland Kabinet van de Commissaris van de Koningin Kamer H 3.72 Postbus 9090 6800 GX Arnhem Telefoonnummer: 026-359

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Peel en Maas 201658123 Wilhelminaplein 1, 5981 CC PANNINGEN ( Nederland ) Ter attentie van: Frank van de Vondervoort Telefoon:

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) gemeente Westland 522098722 Stokdijkkade 2, 2671 GW Naaldwijk ( Nederland ) Ter attentie van: Evert Mandemaker Telephone: +31 140174,

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Gemeente Heerhugowaard 56658398 Parelhof 1 Heerhugowaard 1703 EZ Frieda Meijer +31 226334464 Email: f.meijer@gemeentelangedijk.nl Internetadres(sen):

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Provincie Utrecht Nationale identificatie: 978643 Postadres: Archimedeslaan 6 Plaats:

Nadere informatie

Eigen Verklaring Standby-bergers

Eigen Verklaring Standby-bergers Eigen Verklaring Standby-bergers 2011 2012 4. Eigen Verklaring Standby-bergers 2011 2012 110401/IWW/wh s-gravenhage, 1 april 2011 Koninginnegracht 27 2514 AB s Gravenhage Telefoon 070 365 76 02 Fax 070

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Tilburg 32696202 Stadhuisplein 130, 5038 TC Tilburg ( Nederland ) Ter attentie van: Jos Besselink Email: aanbestedingen@tilburg.nl

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Immigratie en Naturalisatiedienst Dr. H. Colijnlaan 341, 2283 XL Rijswijk ( Nederland ) Ter attentie van: Edwin de Koning Telefoon:

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 12/09/2014 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: ROC van Amsterdam, VOvA en ROC Flevoland Nationale identificatie: 6225881 Postadres: Fraijlemaborg 141 Plaats: Amsterdam

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Universiteit Maastricht 562081502 Minderbroedersberg 4 6, 6211LK MAASTRICHT ( Nederland ) Ter attentie van: Ricardo van Lieshout Telefoon:

Nadere informatie

Rijksbreed model Aanbestedingsleidraad DBFMO Huisvesting [2012] Concept 19 maart 2012

Rijksbreed model Aanbestedingsleidraad DBFMO Huisvesting [2012] Concept 19 maart 2012 Rijksbreed model Aanbestedingsleidraad DBFMO Huisvesting [2012] Concept 19 maart 2012 Pagina 2 van 83 TOELICHTING Voor u ligt het Rijksbreed model Aanbestedingsleidraad voor Projecten volgens de DBFM(O)-Overeenkomst,

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 27/02/2013 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van Defensie, Koninklijke Marine Chathamweg

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: Hoogheemraadschap van Delfland Nationale identificatie: 311875200 Postadres: Phoenixstraat 32 Plaats: Delft Postcode:

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Gemeente Oost Gelre Nationale identificatie: 412165553 Postadres: Varsseveldseweg

Nadere informatie

Bijlagen 1 A. tm H. Bij bestek en verzoek om offertes Uitvoerende werkzaamheden Het Energie Gezelschap

Bijlagen 1 A. tm H. Bij bestek en verzoek om offertes Uitvoerende werkzaamheden Het Energie Gezelschap Bijlagen 1 A. tm H. Bij bestek en verzoek om offertes Uitvoerende werkzaamheden Het Energie Gezelschap Verbetering energielabel van woningen van particuliere eigenaren in Eindhoven in het kader van de

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Deze aankondiging is een oproep tot mededinging: Deze aankondiging is bedoeld om de termijnen voor de ontvangst van inschrijvingen korter te maken: ja AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN

Nadere informatie

AFDELING III: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIÃ LE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

AFDELING III: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIÃ LE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Hogeschool Inholland Theresiastraat 8, 2593 AN Den Haag ( Nederland ) Ter attentie van: E Westera Telefoon: +31 703120100, Email:

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Defensie Materieel Organisatie/MATLOG/Afdeling Verwerving Projecten Nationale

Nadere informatie

De inhuur van tentaccommodaties en toebehoren voor tentenkamp Heumensoord t.b.v. de Nijmeegse Vierdaagse.

De inhuur van tentaccommodaties en toebehoren voor tentenkamp Heumensoord t.b.v. de Nijmeegse Vierdaagse. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (DBGS) Herculeslaan 1, Kromhoutkazerne, 3584 AB Utrecht ( Nederland ) Ter attentie

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Alliander N.V. (penvoerder namens samenwerkende (Nuts)netwerkbedrijven) Utrechtseweg 68, 6812AH ARNHEM ( Nederland ) Ter attentie

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 28/01/2013 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) UWV La Guardiaweg 116, 1043 DL Amsterdam (Nederland)

Nadere informatie

BIJLAGE 3 FORMAT DEEL B AANMELDING: SELECTIEFORMULIER

BIJLAGE 3 FORMAT DEEL B AANMELDING: SELECTIEFORMULIER BIJLAGE 3 FORMAT DEEL B AANMELDING: SELECTIEFORMULIER Onderdeel B van de Aanmelding dient uit onderstaande bijlagen te bestaan. In de eerste kolom vindt u de verwijzing naar het nummer in het Selectiedocument

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT NUTSSECTOREN

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT NUTSSECTOREN AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT NUTSSECTOREN I: AANBESTEDENDE DIENST Diensten I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: GVB Activa B.V. Nationale identificatie: 19664070 Postadres: Arlandaweg

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 06/02/2013 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Defensie Materieel Organisatie Van der Burchlaan

Nadere informatie

Uitbesteding Housing, Hosting en technisch (applicatie)beheer Studenteninformatiesysteem SaNS-CS

Uitbesteding Housing, Hosting en technisch (applicatie)beheer Studenteninformatiesysteem SaNS-CS AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) SaNS Expertisecentrum Godebaldkwartier (Hoog Catharijne) 54 8, T.a.v. Drs. M.J.A.M. Wijnhoven, 3511 DX Utrecht ( Nederland ) Ter attentie

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 06/11/2014 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Belastingdienst, IUC Belastingdienst 12629279 John

Nadere informatie

Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop Wijkverpleging 2015

Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop Wijkverpleging 2015 Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop Wijkverpleging 2015 Disclaimer Lid 1 De Friesland Zorgverzekeraar behoudt zich het recht voor om de overeenkomst 2015 te wijzigen op basis van gewijzigde en

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Regionale Uitvoeringsdienst NoordHolland Noord Nieuwe Steen 2 B, 1625HV Hoorn ( Nederland ) Ter attentie van: Jeroen Vogel Telefoon:

Nadere informatie

(2S INSCHRIJVINGSBILJET. Behoort bij besteknr. 11.517-2011 Verbetering toegankelijkheid bushaltes Heemstede. De hierna te noemen inschrijver(s):

(2S INSCHRIJVINGSBILJET. Behoort bij besteknr. 11.517-2011 Verbetering toegankelijkheid bushaltes Heemstede. De hierna te noemen inschrijver(s): JD (2S $amwê^a\ De Bie Wegenbouw VVV\**%*V\*V\* Behoort bij besteknr. 11.517-2011 Verbetering toegankelijkheid bushaltes Heemstede. INSCHRIJVINGSBILJET De hierna te noemen inschrijver(s): A) De Bie

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 10/04/2015 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) ROC Tilburg: School voor VAVO, School voor logistiek

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van Economische Zaken, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) 12024663 Prinses Beatrixlaan 2, 2595 AL Den Haag (

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Werkendam Raadhuisplein 1, 4251 VZ Werkendam ( Nederland ) Ter attentie van: Hélène Prozee Telefoon: +31 652333128, Fax:

Nadere informatie

16 december 2009, uur 09-IB-022 Toegankelijke bushalteplaatsen

16 december 2009, uur 09-IB-022 Toegankelijke bushalteplaatsen Eigen Verklaring inzake uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen behorend bij bestek 09-34 Toegankelijke bushalteplaatsen Plaats van uitvoering: Opdrachttype: Aanbestedingsprocedure: Aanbesteder: Datum

Nadere informatie

Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop Wijkverpleging 2016

Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop Wijkverpleging 2016 Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop Wijkverpleging 2016 Augustus 2015 Algemene gegevens Naam Zorgaanbieder Rechtsvorm inschrijvende organisatie... KVK-nummer:. InstellingsAGB-code.. O De heer

Nadere informatie

III.1.4 Ander bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht

III.1.4 Ander bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Universiteit Maastricht Minderbroedersberg 4 6, 6211LK MAASTRICHT ( Nederland ) Ter attentie van: Ricardo van Lieshout Telefoon: +31

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Gemeente Gouda Nationale identificatie: 17448266 Postadres: Burgemeester Jamesplein

Nadere informatie

III.1.3 De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund

III.1.3 De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Rijksgebouwendienst Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag ( Nederland ) Ter attentie van: Ellen Meijer Email: inkoop.beheerrgd@rgd.minbzk.nl,

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Werken

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Werken AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Amsterdam, Dienst Metro, Stationsplein 7, 1012 AB Amsterdam (NL). Contactpunt(en):

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 02/04/2014 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Erasmus MC 332188652 'sgravendijkwal 230, 3015CE

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 10/11/2014 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Stichting Hogeschool Zuyd 48391788 NieuwEyckholt

Nadere informatie

Standaard vragenformulier voor de integriteittoets bij openbare aanbestedingen en aanbestedingen met voorafgaande selectie

Standaard vragenformulier voor de integriteittoets bij openbare aanbestedingen en aanbestedingen met voorafgaande selectie Gemeente Den Haag Standaard vragenformulier voor de integriteittoets bij openbare aanbestedingen en aanbestedingen met voorafgaande selectie LEGENDA Gegadigde In dit vragenformulier wordt onder gegadigde

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Provincie Utrecht Nationale identificatie: 59402109 Postadres: Archimedeslaan 6 Plaats:

Nadere informatie

Opdrachttype: Europese of Nationale aanbesteding volgens de openbare procedure conform <>

Opdrachttype: Europese of Nationale aanbesteding volgens de openbare procedure conform <<het Aanbestedingsreglement Werken 2005 (ARW 2005)>> Ruimte voor naam en logo aanbesteder Model Eigen Verklaring behorende bij de openbare procedure (gele velden invullen door de aanbesteder, blauwe velden invullen door de inschrijver of gegadigde) Eigen

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Waterschap Hollandse Delta Handelsweg 100, 2988DC RIDDERKERK ( Nederland ) Ter attentie van: Maarten Rooderkerk Telefoon: +31 889743362,

Nadere informatie

Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop Wijkverpleging 2016 Eno

Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop Wijkverpleging 2016 Eno Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop Wijkverpleging 2016 Eno 1 juli 2015 Eno Algemene gegevens Naam Zorgaanbieder Rechtsvorm inschrijvende organisatie... KVK-nummer:. Instellings AGB-code. O De

Nadere informatie

Nederland-Diemen: Software en informatiesystemen 2014/S 174-307788. Aankondiging van een opdracht. Diensten

Nederland-Diemen: Software en informatiesystemen 2014/S 174-307788. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:307788-2014:text:nl:html Nederland-Diemen: Software en informatiesystemen 2014/S 174-307788 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

1.5 (Indien van toepassing) Overige deelnemer(s) in het samenwerkingsverband 2 :

1.5 (Indien van toepassing) Overige deelnemer(s) in het samenwerkingsverband 2 : Eigen verklaring onder de Europese aanbestedingsdrempels behorende bij aanbesteding: naam aanbestedende dienst: naam aanbesteding: met referentienummer: 1. Algemene gegevens 1.1 Naam onderneming: 1.2 Gegevens

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 08/04/2014 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Almere 162046567 Stadhuisplein 1, 1315 HR

Nadere informatie

1.1 Verstrek de naam, het adres (met eventueel postbusnummer), de plaats van vestiging, het telefoon- en faxnummer van gegadigde.

1.1 Verstrek de naam, het adres (met eventueel postbusnummer), de plaats van vestiging, het telefoon- en faxnummer van gegadigde. BIBOB-vragenformulier Provincie Utrecht bij aanbestedingen van overheidsopdrachten Deel I: Algemene vragen (artikel 30 lid 2 Wet Bibob) 1.1 Verstrek de naam, het adres (met eventueel postbusnummer), de

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Veiligheidsregio RotterdamRijnmond Frobenstraat 8, 3045 RD Rotterdam ( Nederland ) Ter attentie van: Kees Dirks Email: aanbestedingenvrr@veiligheidsregiorr.nl

Nadere informatie

PERIODIEKE INDICATIEVE AANKONDIGING NUTSSECTOREN

PERIODIEKE INDICATIEVE AANKONDIGING NUTSSECTOREN PERIODIEKE INDICATIEVE AANKONDIGING NUTSSECTOREN Richtlijn 2004/17/EG Werken Deze aankondiging is een oproep tot mededinging: neen Deze aankondiging is bedoeld om de termijnen voor de ontvangst van inschrijvingen

Nadere informatie

MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT RIJKSWATERSTAAT. REGLEMENT voor de OPENBARE AANBESTEDING van DIENSTVERLENING 2004

MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT RIJKSWATERSTAAT. REGLEMENT voor de OPENBARE AANBESTEDING van DIENSTVERLENING 2004 ROAD-2004 1 MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT RIJKSWATERSTAAT REGLEMENT voor de OPENBARE AANBESTEDING van DIENSTVERLENING 2004 ROAD-2004 2 Artikel 1 Aanduidingen. Begripsbepalingen Dit reglement verstaat

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Terneuzen 421653477 Stadhuisplein 1, 4531 GZ Terneuzen ( Nederland ) Ter attentie van: M Cornelissen Telefoon: +31 115455571,

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: ROC van Amsterdam, VOvA en ROC Flevoland Nationale identificatie: 6225881 Postadres: Fraijlemaborg 141 Plaats: Amsterdam

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT - NUTSSECTOREN Diensten

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT - NUTSSECTOREN Diensten AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT - NUTSSECTOREN Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN): The Hague Trains Holding B.V. ("THTH"), Spui 70, Den Haag, 2511 BT, Peter-Paul

Nadere informatie

Beleidsregels toepassing Wet BIBOB bij aanbestedingen en omgevingsvergunningen

Beleidsregels toepassing Wet BIBOB bij aanbestedingen en omgevingsvergunningen Beleidsregels toepassing Wet BIBOB bij aanbestedingen en omgevingsvergunningen 2013 Beleidsregels inzake toetsing van de integriteit bij aanbestedingen als bedoeld in artikel 5 van de Wet BIBOB (Beleidsregels

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Gemeente Amstelveen Nationale identificatie: 30505231 Postadres: Laan NieuwerAmstel

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Marum Hoofdstraat 97, 9861 AC Marum ( Nederland ) Ter attentie van: H.P. BoonstraDrost Telefoon: +31 594551543, Fax: +31

Nadere informatie

Geheimhoudingsverklaring en disclaimer Selectie- en verkoopprocessen NS Stations V&O. NS Stations Legal

Geheimhoudingsverklaring en disclaimer Selectie- en verkoopprocessen NS Stations V&O. NS Stations Legal Geheimhoudingsverklaring en disclaimer Selectie- en verkoopprocessen NS Stations V&O NS Stations Legal GEHEIMHOUDINGSVERKLARING/DISCLAIMER Selectie- en verkoopprocessen NS Stations V&O Inzake object voormalig

Nadere informatie

Rijksbreed model Aanbestedingsleidraad DBFM Infrastructuur [2012] 2 januari 2012

Rijksbreed model Aanbestedingsleidraad DBFM Infrastructuur [2012] 2 januari 2012 Rijksbreed model Aanbestedingsleidraad DBFM Infrastructuur [2012] 2 januari 2012 Status: Definitief Inhoudsopgave TOELICHTING... 6 1 Inleiding... 7 1.1 Aanbestedingsleidraad... 7 1.2 Definities... 7 1.3

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 03/11/2014 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Stichting Stedelijk Voortgezet Onderwijs Zoetermeer,

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 04/11/2013 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Bevelandseweg

Nadere informatie

Bijkomende opdrachten Hoofdcategorieën: 32000000-3 (Radio-, televisie-, communicatie-, telecommunicatietoestellen en aanverwante apparatuur)

Bijkomende opdrachten Hoofdcategorieën: 32000000-3 (Radio-, televisie-, communicatie-, telecommunicatietoestellen en aanverwante apparatuur) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Dienst Justitiële Inrichtingen 3814225 Bezuidenhoutseweg 20, 2594 AV Den Haag ( Nederland ) Ter attentie van: Dirk Fonse Telefoon:

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 26/04/2013 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente EttenLeur en 9 andere gemeenten Roosendaalseweg

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Haaren (NB) Mgr Bekkersplein 2, 5076AV HAAREN (NB) ( Nederland ) Ter attentie van: Ronald Maas Telefoon: +31 646196260, Fax:

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Menzis Zorgverzekeraar Nationale identificatie: 242147869 Postadres: Lawickse Allee

Nadere informatie

Selectieleidraad Niet Openbare aanbesteding. Renovatie Aladnahal Aalten. Bouwkundig perceel (A)

Selectieleidraad Niet Openbare aanbesteding. Renovatie Aladnahal Aalten. Bouwkundig perceel (A) Selectieleidraad Niet Openbare aanbesteding Renovatie Aladnahal Aalten Bouwkundig perceel (A) Opdrachtgever : Gemeente Aalten Opgesteld door : MPC bv, Mark Penninkhof Datum : 8 november 2012 Publicatienummer

Nadere informatie

Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten. 1 Algemene gegevens. Behorende bij aanbesteding

Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten. 1 Algemene gegevens. Behorende bij aanbesteding Onder aanbestedende dienst wordt verstaan de staat, een provincie, een gemeente, een waterschap of een publiekrechtelijke instelling dan wel een samenwerkingsverband van deze overheden of publiekrechtelijke

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 23/01/2014 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente EttenLeur 142155573 Roosendaalseweg 4, 4875

Nadere informatie

Inschrijfformulier kavel G6 Leidsche Rijn Centrum.

Inschrijfformulier kavel G6 Leidsche Rijn Centrum. . De gemeente Utrecht wilt kavel G6 laten ontwikkelen door professionele ontwikkelaars. De gemeente Utrecht wilt aan diverse partijen die interesse hebben getoond in de ontwikkeling van woningen in Leidsche

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 19/03/2015 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard Nationale identificatie: 211567350 Postadres: Maasboulevard 123 Plaats:

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Willem van Oranje/Willem van Oranje College 151660928 De Gaard 4, 5146AW WAALWIJK ( Nederland ) Ter attentie van: Ellen SpuijbroekMesch

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: Gemeente Den Haag Nationale identificatie: 221909103 Postadres: Spui 70 Plaats: Den Haag Postcode: 2511 BT Land: NL Contactpunt(en):

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Haarlemmermeer 381942865 Raadhuisplein 1, 2132 TZ Hoofddorp ( Nederland ) Ter attentie van: Niels Karremans Telefoon: +31

Nadere informatie

III.1.2 Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande

III.1.2 Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van Defensie, Koninklijke Marine Chathamweg 1, Postbus 10000, 1780 CA Den Helder ( Nederland ) Ter attentie van: Uilke

Nadere informatie

Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van speciale-sectorbedrijven. 1 Algemene gegevens. Behorende bij aanbesteding

Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van speciale-sectorbedrijven. 1 Algemene gegevens. Behorende bij aanbesteding voor aanbestedingsprocedures van speciale-sectorbedrijven Behorende bij aanbesteding In te vullen door het speciale-sectorbedrijf. Onder speciale-sectorbedrijf wordt verstaan: a. een aanbestedende dienst,

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Christelijke Hogeschool Windesheim Campus 2 6, 8017CA ZWOLLE ( Nederland ) Ter attentie van: Dave van Beek Telefoon: +31 884699911,

Nadere informatie

Algemene gegevens. Zorgaanbieder. Bestuursverklaring ELV 2017 Pagina: 1 van 4. Instellingsnaam. Rechtsvorm

Algemene gegevens. Zorgaanbieder. Bestuursverklaring ELV 2017 Pagina: 1 van 4. Instellingsnaam. Rechtsvorm Bestuursverklaring Eerstelijnsverblijf 2017 Deel I Algemene gegevens Zorgaanbieder Instellingsnaam AGB-code KvK-nummer Rechtsvorm Naam en voorletter(s) tekenbevoegd(en) bestuurder(s) Correspondentieadres

Nadere informatie

DOCUMENT BESTUURSVERKLARING

DOCUMENT BESTUURSVERKLARING DOCUMENT BESTUURSVERKLARING Algemene gegevens, Geschiktheidseisen & Uitsluitingsgronden t.b.v. de inkoop 2016: GGZ Instellingen Grote vrijgevestigde groepspraktijken Pagina 1 van 5 Algemene gegevens Naam

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Logius

Algemene Voorwaarden Logius Algemene Voorwaarden Logius Datum 1 april 2012 Versie 1.0 De Algemene Voorwaarden van Logius zijn de voorwaarden waaronder Logius haar diensten verleent aan Afnemers. Ze benoemen rechten en verplichtingen

Nadere informatie

1.2 Amstelveenhuurtin.nl is het inhuurplatform van de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer

1.2 Amstelveenhuurtin.nl is het inhuurplatform van de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer Bijlage 1. Algemeen 1.1 Amstelveenhuurtin.nl 1.2 Amstelveenhuurtin.nl is het inhuurplatform van de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer 1.3 Dynamisch Aankoopsysteem Met ingang van 18 april 2016 is door de

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: Gemeente Alkmaar Nationale identificatie: 22159309 Postadres: Langestraat 97 Plaats: ALKMAAR Postcode: 1811JD Land: NL

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Vereniging van Nederlandse Gemeenten Nationale identificatie: 2577670 Nassaulaan 12 'SGRAVENHAGE 2514JS Contactpunt(en): Ter attentie van:

Nadere informatie

1.5 (Indien van toepassing) Overige deelnemer(s) in het samenwerkingsverband 2 :

1.5 (Indien van toepassing) Overige deelnemer(s) in het samenwerkingsverband 2 : Eigen verklaring boven de Europese aanbestedingsdrempels behorende bij aanbesteding: naam aanbestedende dienst: naam aanbesteding: met referentienummer: 1. Algemene gegevens 1.1 Naam onderneming: 1.2 Gegevens

Nadere informatie

België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:397278-2015:text:nl:html België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S 218-397278 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Hof van Twente De Hofte 7, 7471DK GOOR ( Nederland ) Ter attentie van: Margriet Walthuis Email: info@hofvantwente.nl, Internetadres(sen):

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 29/07/2013 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Defensie Materieel Organisatie Van Alkemadelaan 786,

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Erasmus MC 332188652 'sgravendijkwal 230, 3015CE ROTTERDAM ( Nederland ) Ter attentie van: H.W.A. Doeff Telefoon: +31 107040704, Email:

Nadere informatie