Aanbestedingsleidraad Selectiefase Trammaterieel 15G

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanbestedingsleidraad Selectiefase Trammaterieel 15G"

Transcriptie

1 Aanbestedingsleidraad Selectiefase Trammaterieel 15G Versie Definitief 1.0 Datum

2 Inhoud 1 Inleiding Aanbestedingsleidraad Selectiefase Definities De Aanbesteder De Opdracht Inleiding Tramnetwerk Stadsregio Amsterdam Strategische uitgangpunten Aanbesteder Omvang van de Opdracht Eisen aan het trammaterieel Randvoorwaarden en uitdagingen uitvoering Opdracht Koopovereenkomst Beknopte beschrijving aanbestedingsprocedure Fasering aanbestedingsprocedure Beknopte beschrijving aanbestedingsprocedure Algemene informatie Akkoordverklaring Gegadigden Toepasselijke regelgeving Rechtsbescherming - forumkeuze Afbreken procedure terugtrekken Gegadigden Aankondiging en Bekendmaking Taal Plafondprijs en (abnormaal) lage Inschrijfsom Plafondprijs (Abnormaal) lage Inschrijfsom Vertrouwelijkheid en Intellectuele Eigendomsrechten Vertrouwelijkheid door de Gegadigden te betrachten Vertrouwelijkheid door de Aanbesteder te betrachten en intellectuele eigendomsrechten Algemene en Vertrouwelijke Inlichtingen Algemene Inlichtingen Vertrouwelijke Inlichtingen Communicatie Digitaal systeem voor gegevensuitwisseling (Negometrix) Belangenverstrengeling Tegemoetkoming in kosten Selectiefase Uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen Algemeen Aanmeldingen Betrokkenheid (rechts)personen...19 pagina 2/49

3 4.4 Gegadigden Termijn verzoeken tot inlichtingen Selectiefase Mededingingsregelgeving Aantonen technische en organisatorische bekwaamheid Algemeen Beroep op derde(n): Belangrijke Onderopdrachtnemers Ervaring opgedaan in combinatie Uitsluitingsgronden Dwingende uitsluitingsgronden Facultatieve uitsluitingsgronden Eigen Verklaring Bewijsstukken Uitsluiting Integriteit en Screeningsunit Bureau Integriteit Advies Bureau BIBOB Onderaanneming Financieel-economische draagkracht Technische en organisatorische bekwaamheid Eis ervaring ontwerpen, produceren en leveren van Tramvoertuigen Eis kwaliteitsmanagementsysteem Eis milieumanagementsysteem Uitnodiging Eerste Inschrijvingsfase Eerste Inschrijvingsfase Doel Voortbouwen op de Eerste Inschrijving Eisen aan Eerste Inschrijving Indiening Eerste Inschrijving Beoordeling Eerste Inschrijving Uitnodiging Dialoogfase Dialoogfase Doel Overleg en inlichtingen Vaststelling Dialoogverslag - uitnodiging Definitieve Inschrijving Definitieve Inschrijvingsfase Doel Inhoud Definitieve Inschrijving Eisen aan de Definitieve Inschrijving Indiening van de Definitieve Inschrijving Beoordeling Definitieve Inschrijvingen Geldigheid Gunningscriterium Gestanddoeningstermijn...34 pagina 3/49

4 7.7 Aanwijzing Geselecteerde Inschrijver Gunning...34 Bijlage - 1 Definities Bijlage - 2 Inhoud en indeling Aanmelding Bijlage - 3 Format Aanmelding Bijlage - 3.1: Modelformulier Aanmelding, één (rechts)persoon...40 Bijlage - 3.2: Model Aanmelding Gegadigde, Combinatie...41 Bijlage - 3.3: Model Verklaring Belangrijke Onderopdrachtnemer...43 Bijlage - 3.4: Eigen verklaring...45 Bijlage - 3.5: Model verklaring ervaring technische en organisatorische bekwaamheid...46 Bijlage - 4 Model verzoek om inlichtingen Bijlage - 5 Overzicht tramnetwerk van de Amsterdamse regio 49 pagina 4/49

5 1 Inleiding 1.1 Aanbestedingsleidraad Selectiefase De aanbestedingsprocedure voor de Opdracht tot levering van Trammaterieel 15G is beschreven in deze Aanbestedingsleidraad. Het onderhavige document betreft de Aanbestedingsleidraad voor de Selectiefase. De Aanbestedingsleidraad zal door de Aanbesteder telkens worden geactualiseerd in de vorm van een aangepaste versie, afhankelijk van de fase van de aanbestedingsprocedure. De Aanbesteder voorziet dat na deze Aanbestedingsleidraad versie Selectiefase nog de volgende aangepaste versies van de Aanbestedingsleidraad zullen worden gehanteerd: de versie Eerste Inschrijvingsfase; de versie Dialoogfase en Definitieve Inschrijvingsfase; Deze leidraad heeft betrekking op de periode vanaf plaatsing van de aankondiging van de opdracht tot de uitnodiging voor de Eerste Inschrijvingsfase. Gegadigde is verantwoordelijk voor controle op de goede ontvangst van deze Aanbestedingsleidraad. Indien de Aanbestedingsleidraad niet (volledig) is ontvangen, moet Gegadigde dit per ommegaande melden aan de Aanbesteder door middel van een aan het in paragraaf 1.3 vermelde adres. 1.2 Definities Begrippen die in deze Aanbestedingsleidraad met hoofdletters zijn geschreven zijn gedefinieerd in bijlage 1 van deze Aanbestedingsleidraad. 1.3 De Aanbesteder De Aanbesteder is: GVB Activa B.V. Het adres waar alle door Gegadigden in te dienen niet langs elektronische weg te communiceren stukken moeten worden ingeleverd is: GVB Activa B.V. Project Trammaterieel 15G T.a.v. de heer A. de Boer Provincialeweg XT Diemen Verzoeken om inlichtingen kunnen uitsluitend per worden ingediend op: pagina 5/49

6 1.4 De Opdracht Inleiding De onderhavige Opdracht heeft betrekking op de levering van nieuwe Tramvoertuigen ten behoeve van het tramnetwerk in de Stadregio Amsterdam waarvan GVB de operationeel beheerder is. Aanbesteder, GVB Activa B.V., is eigenaar en beheerder van de strategische activa van GVB, waaronder het rollend materieel zoals bus, tram en metro. Tramvoertuigen in Amsterdam worden sinds de jaren 50 van de vorige eeuw per serie genummerd. De laatst bestelde serie Tramvoertuigen draagt de generatienummers 13G en 14G. Aan de nieuw te bestellen Tramvoertuigen is derhalve het generatienummer 15G toegekend. De behoefte aan nieuwe Tramvoertuigen is ingegeven door de noodzaak van vervanging van huidig materieel (vanwege het bereiken van het einde van de levensduur), geplande uitbreidingen en wijzigingen van het tramnetwerk en geplande uitbreiding van de vlootcapaciteit. Doelstelling is de instroom van de nieuwe Tramvoertuigen te laten aanvangen in de periode Tramnetwerk Stadsregio Amsterdam Het tramnetwerk in de Stadsregio Amsterdam is ontwikkeld sinds 1900 en heeft op dit moment een totale lengte van circa 213,3 kilometer (enkel spoor). Het huidige netwerk is verdeeld over in totaal 16 lijnen met in totaal circa 490 haltes. Het netwerk zal in de toekomst uiteraard aan wijzigingen onderhevig zijn en zich door meerdere ontwikkelingen verder evolueren. Het tramnetwerk in de Stadsregio Amsterdam is een fijnmazig binnenstedelijk tramnet dat een belangrijk deel van de korte lokale verplaatsingen bedient. Het netwerk omvat voorts een traject dat het Centraal Station van Amsterdam - via de Piet Heintunnel verbindt met de oostelijke wijk IJburg (ook wel bekend als: de IJtram). Het traject van Station Zuid naar Amstelveen Westwijk (de Amstelveenlijn) wordt thans bereden door metrovoertuigen, maar zal in de nabije toekomst worden omgebouwd en geschikt gemaakt voor Tramvoertuigen. De nieuwe Tramvoertuigen die in het kader van deze Opdracht besteld zullen worden, dienen ook op de Amstelveenlijn inzetbaar te zijn. Zie bijlage 5 bij deze Aanbestedingsleidraad: Overzicht tramnetwerk van de Amsterdamse regio Strategische uitgangpunten Aanbesteder De doelstelling voor de bestelling voor het Trammaterieel 15G heeft Aanbesteder samengevat in de volgende vijf strategische uitgangspunten: de 15G serie dient aan te sluiten op de behoefte van de reiziger; de 15G serie dient op het gehele tramnet, waarvan GVB de operationeel beheerder is, inzetbaar te zijn; de 15G serie dient geen of zeer beperkte wijzigingen aan de traminfrastructuur te vereisen; pagina 6/49

7 de 15G serie dient ingericht te (kunnen) worden op het huidige tram operatiemodel; de 15G serie dient toekomst vast te zijn Omvang van de Opdracht De Opdracht valt uiteen in een Basisbestelling en Opties. De Basisbestelling omvat het ontwerpen, bouwen, testen en rijklaar leveren van 63 Tramvoertuigen, inclusief bijbehorende documentatie en opleidingen, alsmede het leveren van de speciale gereedschappen en onderdelen die nodig zijn voor het onderhoud van de Tramvoertuigen. Daarnaast is de Leverancier verantwoordelijk voor de toelating van de Tramvoertuigen op het netwerk. Voorts worden Opties uitgevraagd voor de levering van 60 additionele Tramvoertuigen Eisen aan het trammaterieel Voor wat betreft de Basisbestelling komen de belangrijkste eisen (op hoofdlijnen) op het volgende neer: lengte: enkel Tramvoertuig maximaal 30 meter, twee gekoppelde Tramvoertuigen maximaal 60,6 meter; breedte: 2,40 meter; hoogte: maximaal 3,60 meter (bij neergelaten stroomafnemer); aslast: maximaal 9,7 ton (belading 500 kg/m2 EL 6,67 conform EN ); minimale verticale boogstraal: 125 meter; minimale horizontale boogstraal: 18 meter; minimaal 70% lage vloer (maximaal 490 millimeter vanaf bovenkant spoorstaaf) over het totale vloeroppervlak; instaphoogte: maximaal 320 millimeter vanaf bovenkant spoorstaaf; gebaseerd op bestaand concept en voorzien van in de praktijk bewezen technieken; energievoorziening via bovenleiding met 600V gelijkstroom entevens geschikt voor 750V; Tramvoertuig dient geschikt te zijn voor exploitatie in twee richtingen; Het voertuig-concept dient tevens geschikt te zijn voor exploitatie in één richting (inclusief conducteurscabine); lage emissie van geluid en trillingen. De eisen aan de additionele Tramvoertuigen die als Optie worden uitgevraagd komen overeen met de eisen aan de Tramvoertuigen van de Basisbestelling, met dien verstande dat als onderdeel van de Opties tevens éénrichtings Tramvoertuigen kunnen worden besteld Randvoorwaarden en uitdagingen uitvoering Opdracht In de visie van Aanbesteder zal een succesvolle uitvoering van deze Opdracht niet alleen afhangen van de door Leverancier te leveren kwaliteit voor wat betreft techniek, functionaliteit en ontwerp van het Tramvoertuig zelf, maar tevens van de kwaliteit van het proces van Leverancier (de kwaliteit om het proces van de leverantie van begin tot eind te kunnen managen), de betrouwbaarheid en onderhoudbaarheid van het Tramvoertuig in de exploitatiefase, de mate waarin milieuvervuiling tijdens de productie en de levensduur van het Tramvoertuig wordt beperkt en de mate waarin bij uitvoering van pagina 7/49

8 de Opdracht rekening wordt gehouden met andere aspecten van maatschappelijk verantwoord ondernemen (arbeidsomstandigheden, integriteit en social return). Deze aspecten zullen dan ook tot uiting komen in randvoorwaarden/eisen (Koopovereenkomst inclusief het FPvE) en/of als uitdagingen voor Gegadigden terugkomen in de gunningscriteria. 1.5 Koopovereenkomst Voor de onderhavige levering zal een Koopovereenkomst worden gesloten. De concept- Koopovereenkomst wordt verstrekt aan de Gegadigden die zich kwalificeren voor deelname aan de Eerste Inschrijvingsfase. Het Functioneel Programma van Eisen (FPvE) maakt onderdeel uit van de (concept-)koopovereenkomst. pagina 8/49

9 2 Beknopte beschrijving aanbestedingsprocedure Fasering aanbestedingsprocedure De aanbestedingsprocedure zal worden gevoerd als een onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking conform artikel 3.35 Aanbestedingswet 2012 en Aanbestedingsreglement Nutssectoren 2013 (het ARN). In paragraaf 3.2 is een overzicht opgenomen van de regelgeving die op deze aanbestedingsprocedure van toepassing is. De aanbestedingsprocedure zal in een aantal fasen verlopen die in het hiernavolgende schema zijn weergegeven. De opgegeven data zijn indicatief en kunnen gedurende de aanbestedingsprocedure gewijzigd worden. Selectiefase (N Gegadigden) Verzending aankondiging Indienen Aanmeldingen 20 augustus 2015 Beoordeling Aanmeldingen Augustus/ September 2015 Voorlopige selectiebeslissing 18 september 2015 Rechtsbeschermingstermijn September/Oktober 2015 Eerste Inschrijvingsfase (N-x Gegadigden) Uitnodiging voor deelname aan de Eerste Inschrijvingsfase Oktober 2015 Indienen Eerste Inschrijving Februari 2016 Beoordeling Eerste Inschrijving Februari/ Maart 2016 Voorlopige uitnodiging tot deelname Dialoogfase Maart 2016 Rechtsbeschermingstermijn Maart/April 2016 Dialoogfase (max. 3 Gegadigden) Definitieve uitnodiging voor deelname aan de Dialoogfase April 2016 Periode Dialooggesprekken April/Juni 2016 Definitieve Inschrijvingsfase (max. 3 Gegadigden) Uitnodiging tot Definitieve Inschrijving Juni 2016 Definitieve Inschrijving Juli 2016 Beoordeling Definitieve Inschrijving Augustus/September 2016 Aanwijzen Geselecteerde Inschrijver September 2016 Rechtsbeschermingstermijn September 2016 Gunning November Beknopte beschrijving aanbestedingsprocedure Selectiefase De aanbestedingsprocedure start met de Selectiefase. In deze fase kunnen Gegadigden zich kwalificeren voor deelname aan de Eerste Inschrijvingsfase. De Aanbesteder zal alle Gegadigden ten pagina 9/49

10 aanzien van wie zich geen uitsluitingsgronden voordoen en die voldoen aan de geschiktheidseisen uitnodigen tot deelneming aan de Eerste Inschrijvingsfase. Deze Selectiefase is verder beschreven in hoofdstuk 4. Eerste Inschrijvingsfase Bij aanvang van de Eerste Inschrijvingsfase wordt de concept-koopovereenkomst (inclusief het FPvE) aan Gegadigden verstrekt. Daarnaast zal de Plafondprijs aan Gegadigden bekend worden gemaakt. Gegadigden worden tijdens de Eerste Inschrijvingsfase in de gelegenheid gesteld vragen te stellen over de concept-koopovereenkomst. In de Eerste Inschrijvingsfase kunnen optimalisaties in de concept- Koopovereenkomst en de overige Aanbestedingsdocumenten worden doorgevoerd. Aan het eind van de Eerste Inschrijvingsfase zullen Gegadigden een Eerste Inschrijving moeten doen op basis van de verstrekte Aanbestedingsdocumenten, waaronder de concept-koopovereenkomst. Indien er meer dan drie Gegadigden een geldige Eerste Inschrijving indienen, wordt het aantal Gegadigden, dat voor het vervolg van de aanbestedingsprocedure wordt uitgenodigd, na afloop van de Eerste Inschrijvingsfase teruggebracht tot drie. Dit geschiedt door middel van beoordeling van de Eerste Inschrijving van de Gegadigden aan de hand van vooraf bekendgemaakte kwalitatieve criteria (zie hoofdstuk 5). Ook indien er drie of minder Gegadigden aan de Eerste Inschrijvingsfase deelnemen, zullen Gegadigden een Eerste Inschrijving moeten indienen en zullen de Eerste Inschrijvingen door Aanbesteder worden beoordeeld. Dialoogfase In de Dialoogfase kunnen de voor deze fase uitgenodigde Gegadigden vragen stellen aan en (individueel) overleg voeren met de Aanbesteder over de concept-koopovereenkomst. In de Dialoogfase kunnen oplossingsrichtingen worden besproken met Aanbesteder en optimalisaties in de concept-koopovereenkomst en de overige Aanbestedingsdocumenten worden doorgevoerd. In deze fase zullen géén Gegadigden afvallen. Definitieve Inschrijvingsfase Na de Dialoogfase zullen de Gegadigden worden uitgenodigd een Definitieve Inschrijving in te dienen. Deze Definitieve Inschrijving zal beoordeeld worden aan de hand van het criterium van de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI). Naar aanleiding van deze beoordeling zal Aanbesteder één Inschrijver (de Geselecteerde Inschrijver) aanwijzen, waarmee de Aanbesteder voornemens is de Koopovereenkomst te sluiten na het verstrijken van de rechtsbeschermingstermijn. pagina 10/49

11 In onderstaand figuur is de aanbestedingsprocedure schematisch weergegeven. Aanbesteder 1) Aankondiging 2) Uitnodiging tot het doen van een Eerste Inschrijving 3) Uitnodiging voor de Dialoogfase 4) Uitnodiging voor het doen van een Definitieve Inschrijving 5) Aanwijzing Geselecteerde Inschrijver 6) Gunning Selectiefase Eerste Inschrijvingsfase Dialoogfase Definitieve Inschrijvingsfase Gegadigde Aanmelden Inschrijven Inschrijven N Gegadigden N-x Gegadigden Max. 3 Gegadigden 1 Gegadigde Gegadigden Figuur 1: Schematische weergave aanbestedingsprocedure pagina 11/49

12 3 Algemene informatie 3.1 Akkoordverklaring Gegadigden Met het indienen van een Aanmelding verklaart de Gegadigde zich onvoorwaardelijk akkoord met (de opzet en inhoud van) de in deze Aanbestedingsleidraad beschreven aanbestedingsprocedure. 3.2 Toepasselijke regelgeving De aanbestedingsprocedure zal worden gevoerd als een onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking (artikel 3.34 Aanbestedingswet 2012 en Deel III C van het ARN 2013). Op deze aanbestedingsprocedure is de volgende regelgeving van toepassing: De Richtlijn 2004/17/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 (Pb. L 134/1, 30 april 2004), betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten; Richtlijn 89/665/EEG van de Raad van 21 december 1989 houdende de coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de toepassing van de beroepsprocedures inzake het plaatsen van overheidsopdrachten voor leveringen en voor de uitvoering van werken, zoals laatstelijk gewijzigd door Richtlijn 2007/66/EG (Pb. L 335/31, 20 december 2007) van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2007 tot wijziging van de Richtlijnen 89/665/EEG en 92/13/EEG van de Raad met betrekking tot de doeltreffendheid van de beroepsprocedures inzake het plaatsen van overheidsopdrachten; Wet van 1 november 2012 houdende nieuwe regels omtrent aanbestedingen (Aanbestedingswet 2012); Besluit van 11 februari 2013, inhoudende de regeling van enkele onderwerpen van de Aanbestedingswet 2012 (Aanbestedingsbesluit); Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet BIBOB, zoals gewijzigd in Staatsblad 2008,492) en de beleidsregels Gemeente Amsterdam met betrekking tot integriteit (Screeningsunit Bureau Integriteit). Het Aanbestedingsreglement Nutssectoren 2013 (ARN 2013). Deze aanbestedingsprocedure wijkt op een aantal onderdelen af van het ARN Indien het hetgeen in deze Aanbestedingsleidraad is bepaald afwijkt van bepalingen in het ARN 2013, prevaleert hetgeen is bepaald in deze Aanbestedingsleidraad te allen tijde. 3.3 Rechtsbescherming - forumkeuze Aanbesteder zal op rechtsgevolg gerichte besluiten in de zin van artikel 1 lid 1 van de Richtlijn 89/665/EG naar aanleiding van de aanbestedingsprocedure schriftelijk aan de betreffende Gegadigde(n) mededelen. Indien een Gegadigde bezwaren heeft tegen het besluit, dient hij binnen 20 kalenderdagen na verzending van het besluit door de Aanbesteder een kort geding aanhangig te hebben gemaakt tegen dat besluit van de Aanbesteder. Het geding is aanhangig vanaf de dag der dagvaarding (artikel 125 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering). pagina 12/49

13 Deze termijn is een vervaltermijn. Dat wil zeggen dat indien een Gegadigde niet binnen 20 kalenderdagen na verzending van het besluit daadwerkelijk een kort geding aanhangig heeft gemaakt, de betreffende Gegadigde geen bezwaar meer kan maken met betrekking tot het besluit. Aanbesteder is in dat geval dan ook vrij om (verder) gevolg te geven aan het besluit. De betreffende Gegadigde heeft in dat geval bovendien zijn rechten verwerkt om eventueel in een (bodem)procedure alsnog een vordering tot schadevergoeding met betrekking tot het besluit in te stellen. Deze Gegadigde heeft dan immers om hem moverende redenen geen gebruik gemaakt van zijn mogelijkheid om via een spoedvoorziening zijn eventuele rechten veiliggesteld te zien. Een daarvan afgeleide actie tot schadevergoeding met betrekking tot het besluit behoort dan eveneens niet meer mogelijk te zijn. Aanbesteder stelt het op prijs als een Gegadigde zijn eventuele bezwaren tegen een besluit zo spoedig mogelijk naar voren brengt, in ieder geval alvorens daadwerkelijk een kort geding aanhangig te maken, zodat Aanbesteder kan reageren op deze bezwaren. Aanbesteder wijst er echter nadrukkelijk op dat de melding van een bezwaar tegen een besluit van Aanbesteder, in afwijking van artikelen 14 en 29 ARN 2013, voornoemde vervaltermijn van 20 kalenderdagen niet zal opschorten of verlengen Ieder geschil tussen de bij de aanbestedingsprocedure betrokkenen dat ontstaat naar aanleiding van de aanbestedingsprocedure waarop de Aanbestedingsleidraad van toepassing is, dient te worden voorgelegd aan de burgerlijke rechter te Amsterdam. Klachtenprocedure Een Gegadigde kan er ook voor kiezen om de klachtenprocedure te volgen. De klacht kan desgewenst tijdens of na afloop van de aanbestedingsprocedure worden ingediend. Een klacht kan worden ingediend bij de contactpersoon voor deze aanbesteding (zie paragraaf 1.3). Deze zal er zorg voor dragen dat de klacht bij een klachtencoördinator van de gemeente Amsterdam terecht komt. De klachtenprocedure heeft géén opschortende werking. Het volgen van de klachtenprocedure laat de termijnen en gevolgen zoals omschreven in de voorgaande alinea s van deze paragraaf 3.3 dan ook onverlet. 3.4 Afbreken procedure terugtrekken Gegadigden De Aanbesteder kan de aanbestedingsprocedure tussentijds afbreken. Als de Aanbesteder na de Selectiefase overgaat tot het afbreken van de aanbestedingsprocedure, dan zal de Aanbesteder eventueel afhankelijk van het stadium waarin de aanbestedingsprocedure zich bevindt en de tot dan toe door Gegadigden gepleegde inspanningen - een door de Aanbesteder naar vrije bepaling vast te stellen vergoeding betalen voor de door de Gegadigde gemaakte kosten. Gegadigden kunnen aan deze bepaling geen recht op enige vergoeding ontlenen. Gegadigden mogen zich tot aan het indienen van de Definitieve Inschrijving uit de aanbestedingsprocedure terugtrekken zonder ten opzichte van de Aanbesteder schadeplichtig te zijn. Gegadigden die zijn uitgenodigd tot deelname aan een volgende fase van de aanbestedingsprocedure maar die zich niettemin terugtrekken, hebben geen aanspraak op enige tegemoetkoming in de (ontwerp)kosten. pagina 13/49

14 3.5 Aankondiging en Bekendmaking De aankondiging is op verzonden naar TenderNed en via deze internetsite rechtstreeks verzonden naar het Bureau Publicaties van de Europese Gemeenschappen (TED). 3.6 Taal De taal waarin deze aanbestedingsprocedure wordt gevoerd is Nederlands. Voor zover niet anders is aangegeven dan wel in het vervolg van de aanbestedingsprocedure schriftelijk door de Aanbesteder anders wordt aangegeven, zullen alle stukken die de Gegadigden bij Aanbesteder indienen in de Nederlandse taal moeten zijn gesteld. Gegevens met betrekking tot referentieopdrachten (bijlage 3.5 Model verklaring ervaring technische en organisatorische bekwaamheid en tevredenheidsverklaringen opdrachtgevers referentieopdrachten) mogen in de Engelse taal worden ingediend. Deze Aanbestedingsleidraad en het FPvE zullen tevens in het Engels worden verstrekt aan Gegadigden. Hierbij geldt dat de Nederlandse versie van deze Aanbestedingsdocumenten te allen tijde leidend is en Gegadigden geen rechten kunnen ontlenen aan de verstrekte Engelse versies. 3.7 Plafondprijs en (abnormaal) lage Inschrijfsom Plafondprijs Voor deze aanbesteding wordt de Plafondprijs bij de uitnodiging tot de Eerste Inschrijvingsfase bekend gemaakt. De Eerste Inschrijvingen dienen nog géén Inschrijfsommen of prijzen voor de Basisbestelling of de Opties te bevatten. Een Eerste Inschrijving die een Inschrijfsom of een prijs voor de Basisbestelling of de Opties te bevat, kan door Aanbesteder terzijde worden gelegd. De Gegadigde wordt bij het indienen van de Eerste Inschrijving wel gevraagd te verklaren dat het naar zijn inzicht mogelijk is een Definitieve Inschrijving te doen, waarvan de Inschrijfsom gelijk is aan of lager is dan de genoemde Plafondprijs. Definitieve Inschrijvingen waarvan de Inschrijfsom de Plafondprijs overschrijdt, zijn ongeldig en zullen terzijde worden gelegd. De Aanbesteder behoudt zich het recht voor tot aanpassing van de Plafondprijs gedurende de aanbestedingsprocedure. Gegadigden zullen over een wijziging van de Plafondprijs steeds tijdig worden geïnformeerd. pagina 14/49

15 3.7.2 (Abnormaal) lage Inschrijfsom Bij aanvang van de Eerste Inschrijvingsfase zal Aanbesteder bekend maken beneden welk bedrag een Inschrijfsom wordt vermoed abnormaal laag te zijn, zoals bedoeld in artikel 3.74 jo AW. Een dergelijke Inschrijfsom dient in de Definitieve Inschrijving nader te worden onderbouwd door de Gegadigde. Aanbesteder behoudt zich het recht voor een Definitieve Inschrijving waarvan de Inschrijfsom lager is dan dit bekendgemaakte bedrag af te wijzen, indien deze onderbouwing naar het oordeel van Aanbesteder onvoldoende zekerheid biedt dat de Opdracht naar behoren zal worden uitgevoerd en/of de Aanbesteder ondanks deze onderbouwing gegronde vrees behoudt dat de lage Inschrijfsom, op wat voor manier dan ook, bij de uitvoering tot problemen zal leiden. 3.8 Vertrouwelijkheid en Intellectuele Eigendomsrechten Vertrouwelijkheid door de Gegadigden te betrachten Door aan de aanbestedingsprocedure deel te nemen verplichten de Gegadigden zich alle informatie die zij van de Aanbesteder ontvangen - voor zover niet beschikbaar in het publieke domein - geheim te zullen houden en niet aan derden te zullen verstrekken. Een Gegadigde mag dergelijke informatie slechts verstrekken aan partijen waarop de Gegadigde in het kader van deze aanbesteding en bij de uitvoering van de Opdracht een beroep doet, indien en voor zover dat noodzakelijk is voor een goede voorbereiding en het doen van een Eerste Inschrijving en/of een Definitieve Inschrijving. Voornoemde geheimhoudingsverplichting geldt dan ook voor deze derde partij. Deze verplichting geldt niet indien uit de Aanbestedingsdocumenten dan wel uit andere mededelingen van de Aanbesteder uitdrukkelijk het tegendeel voortvloeit Vertrouwelijkheid door de Aanbesteder te betrachten en intellectuele eigendomsrechten Als vertrouwelijk worden aangemerkt: a) Referentiegegevens en (Eerste en Definitieve) Inschrijvingen; b) Vertrouwelijke Inlichtingen als bedoeld in paragraaf 3.9; c) alle overige informatie die naar haar aard vertrouwelijk is. Vertrouwelijke informatie wordt door de Aanbesteder als zodanig behandeld. De Aanbesteder zal vertrouwelijke informatie derhalve niet bekend maken aan derden waaronder begrepen andere Gegadigden behoudens indien en voor zover de Aanbesteder op grond van enige wettelijke verplichting, dan wel ter voorkoming van of in het kader van een rechtsgeding, redelijkerwijs gehouden is tot openbaarmaking. Alvorens de Aanbesteder in die situaties vertrouwelijke informatie aan derden verstrekt, zal hij met de betreffende Gegadigde overleg plegen over een voor laatstgenoemde minst bezwaarlijke wijze van bekendmaking, onverminderd de nakoming van voormelde verplichtingen door de Aanbesteder. pagina 15/49

16 Door deelneming aan de aanbestedingsprocedure gaan eventueel bij de Gegadigden verblijvende intellectuele eigendomsrechten niet op de Aanbesteder over, tenzij anders overeengekomen. 3.9 Algemene en Vertrouwelijke Inlichtingen Gedurende de aanbestedingsprocedure kunnen de Gegadigden de Aanbesteder vragen om inlichtingen over de Opdracht en de Aanbestedingsdocumenten. Verzoeken om inlichtingen kunnen leiden tot door de Aanbesteder te geven Algemene Inlichtingen dan wel Vertrouwelijke Inlichtingen. De Aanbesteder kan ook eigener beweging inlichtingen aan de Gegadigden verstrekken. Per fase in de aanbestedingsprocedure zal de Aanbesteder aangeven tot welke datum verzoeken om inlichtingen kunnen worden ingediend Algemene Inlichtingen In beginsel zal de Aanbesteder op verzoeken om inlichtingen reageren door middel van Algemene Inlichtingen. Algemene Inlichtingen zijn voor iedere Gegadigde gelijkluidende en gelijkgeldende aanpassingen, uitwerkingen en toelichtingen, dan wel andersoortige informatie op respectievelijk over de Opdracht of de Aanbestedingsdocumenten. Indien de Aanbesteder op een verzoek om inlichtingen van een Gegadigde reageert door middel van Algemene Inlichtingen, dan zal de Aanbesteder dit verzoek om inlichtingen geanonimiseerd weergeven en beantwoorden op een voor alle Gegadigden toegankelijke wijze Vertrouwelijke Inlichtingen Een Gegadigde kan de Aanbesteder gemotiveerd verzoeken om op bepaalde verzoeken om inlichtingen niet door middel van een Algemene Inlichting maar door middel van een Vertrouwelijke Inlichting te reageren, indien openbaarmaking van de gevraagde informatie schade zou toebrengen aan de gerechtvaardigde economische belangen van de Gegadigde. De Aanbesteder beslist op een dergelijk verzoek. Indien de Aanbesteder dit verzoek inwilligt zal hij de inlichtingen uitsluitend ter kennis brengen van de betreffende Gegadigde door middel van Vertrouwelijke Inlichtingen. Indien de Aanbesteder dit verzoek afwijst, zal de Aanbesteder dit mededelen en geen Vertrouwelijke Inlichtingen verstrekken naar aanleiding van dit verzoek. In dat geval zal Aanbesteder ook geen Algemene Inlichtingen verstrekken waarbij bedrijfsvertrouwelijke informatie wordt prijsgegeven. Indien de voorgenomen of voorgestelde oplossingen uitsluitend mogelijk zijn door aanpassing van de Opdracht of de Aanbestedingsdocumenten en de Aanbesteder van oordeel is dat een dergelijke aanpassing in zijn belang is, zal de Aanbesteder Algemene Inlichtingen kunnen geven inhoudende een aanpassing van de Opdracht of de Aanbestedingsdocumenten. De Aanbesteder zal over de formulering van de Algemene Inlichtingen overleg voeren met de Gegadigde die het verzoek om inlichtingen heeft gedaan. De Gegadigde zal daarbij aan de Aanbesteder een voorstel kunnen doen voor de formulering van de Algemene Inlichtingen. pagina 16/49

17 Indien dit overleg niet tot overeenstemming leidt over de formulering van de te verstrekken Algemene Inlichtingen, zal de betreffende Gegadigde zijn verzoek om (Vertrouwelijke) Inlichtingen mogen intrekken en zal de Aanbesteder geen Vertrouwelijke Inlichtingen verstrekken naar aanleiding van dit (ingetrokken) verzoek alsmede geen Algemene Inlichtingen waarbij bedrijfsvertrouwelijke informatie wordt prijsgegeven Communicatie Het is Gegadigden niet toegestaan om op andere dan de in deze Aanbestedingsleidraad beschreven wijze met medewerkers van de Aanbesteder, adviseurs van de Aanbesteder en andere (rechts)personen die aan de zijde van de Aanbesteder bij de aanbesteding en de voorbereiding van de Opdracht betrokken zijn (waaronder medewerkers van de gemeente Amsterdam en de Stadsregio Amsterdam), over de aanbesteding en de Opdracht te communiceren, anders dan na schriftelijke toestemming van de Aanbesteder. Gegadigden dienen verzoeken tot het verlenen van deze schriftelijke toestemming als verzoek om inlichtingen bij de Aanbesteder in te dienen. Gegadigden die handelen in strijd met het bepaalde in deze paragraaf kunnen worden uitgesloten van (verdere) deelname aan de aanbesteding Digitaal systeem voor gegevensuitwisseling (Negometrix) Ten behoeve van deze aanbestedingsprocedure heeft Aanbesteder een digitale omgeving voor gegevensuitwisseling ingericht via het webbased platform Negometrix. Vanaf de start van de Eerste Inschrijvingsfase zal de communicatie tussen Aanbesteder en Gegadigden, waaronder het indienen van verzoeken tot inlichtingen door Gegadigden en het verstrekken van inlichtingen door Aanbesteder, in beginsel via Negometrix geschieden. De Gegadigden die worden uitgenodigd voor de Eerste Inschrijvingsfase zullen nadere instructies krijgen voor het gebruik van Negometrix. In de Selectiefase zal de communicatie tussen Gegadigden en Aanbesteder niet via Negrometrix plaatsvinden, maar op de wijze die is omschreven in hoofdstuk 4 van de Aanbestedingsleidraad. Aanmeldingen en Inschrijvingen zullen ook niet via Negometrix plaatsvinden. Aanmeldingen en Inschrijvingen dienen bij Aanbesteder te worden ingediend op de wijze aangegeven in deze Aanbestedingsleidraad Belangenverstrengeling De Aanbesteder kan een Gegadigde van (verdere) deelname aan de aanbesteding uitsluiten, als deze aan de zijde van de Aanbesteder betrokken is, of is geweest, bij de voorbereiding van de aanbesteding, dan wel die Gegadigde zich in verband met de aanbesteding bedient van ondernemingen, adviseurs, medewerkers en andere (rechts)personen die aldus betrokken zijn of zijn geweest. Datzelfde geldt als (rechts)personen uit de groep van de Gegadigde een dergelijke betrokkenheid hebben of hadden. pagina 17/49

18 De Aanbesteder zal een Gegadigde niet uitsluiten als die Gegadigde aantoont dat onder de omstandigheden van het concrete geval de mededinging door bedoelde betrokkenheid niet is of wordt belemmerd Tegemoetkoming in kosten De Aanbesteder zal aan iedere Inschrijver die voldoet aan de aan hem gestelde voorwaarden en die een geldige Definitieve Inschrijving heeft ingediend, maar die niet wordt aangemerkt als Geselecteerde Inschrijver, een tegemoetkoming betalen in de door hem gemaakte kosten in de Dialoogfase en de kosten ten behoeve van de Definitieve Inschrijving. De Aanbesteder zal aan Gegadigden die niet worden uitgenodigd voor de Eerste Inschrijvingsfase en aan Gegadigden die niet worden uitgenodigd voor de Dialoogfase geen tegemoetkoming betalen. pagina 18/49

19 4 Selectiefase Uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen 4.1 Algemeen De Aanbesteder zal de Gegadigden die een Aanmelding indienen beoordelen op basis van de in dit hoofdstuk beschreven uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen. De Gegadigde dient aan de in dit hoofdstuk gestelde eisen te voldoen, de in Bijlage 3 opgenomen modellen volledig in te vullen en bevoegd te ondertekenen en daarbij de documenten te voegen zoals genoemd in Bijlage 2. Onvolledige en/of onjuiste invulling van deze formulieren en/of het daarbij niet verstrekken van de in Bijlage 2 genoemde documenten kan tot uitsluiting van deelname aan de aanbestedingsprocedure leiden. 4.2 Aanmeldingen Gegadigden kunnen hun Aanmeldingen onder vermelding van Aanmelding aanbestedingsprocedure Trammaterieel 15G op 20 augustus 2015 vanaf 9:00 uur tot uiterlijk 12:00 uur bij de Aanbesteder (laten) indienen (overhandigen) op het kantooradres vermeld in paragraaf 1.3. Het tijdstip van 12:00 uur op 20 augustus 2015 geldt als uiterste tijdstip voor het indienen van de Aanmelding. Aanmeldingen die niet uiterlijk op dit tijdstip door de Aanbesteder zijn ontvangen, zijn ongeldig en zullen door de Aanbesteder niet in behandeling worden genomen. De Aanmelding dient als volgt te worden ingediend: 1. Eén origineel papieren exemplaar van alle in te dienen stukken conform het overzicht per tabblad als opgenomen in bijlage 2; 2. Eén papieren kopie van de stukken bedoeld onder 1; 3. Eén digitale versie in pdf formaat op DVD-R (niet overschrijfbaar). De Aanmelding moet geheel zijn ingericht volgens de in Bijlage 3 voorgeschreven modellen en door een bevoegde vertegenwoordiger te zijn ondertekend. 4.3 Betrokkenheid (rechts)personen (Rechts)personen mogen zich slechts eenmaal aanmelden als Gegadigde of slechts via één Gegadigde betrokken zijn als Belangrijke Onderopdrachtnemer, tenzij zij kunnen aantonen dat de mededinging niet is of zal worden beïnvloed door zich rechtstreeks of als Belangrijke Onderopdrachtnemer via een andere Gegadigde meer dan eenmaal aan te melden. Voor de toepassing van deze bepaling worden in elk geval (rechts)personen die voldoen aan de onderstaande voorwaarden als één (rechts)persoon beschouwd: a) (rechts)personen die aan elkaar zijn gelieerd op een wijze als bedoeld in artikel 2:24a Burgerlijk Wetboek; of pagina 19/49

20 b) (rechts)personen die met elkaar zijn verbonden in een groep als bedoeld in artikel 2:24b Burgerlijk Wetboek; of c) (rechts)personen die aan elkaar zijn gelieerd op met sub 1 of sub 2 vergelijkbare wijze naar buitenlands recht. 4.4 Gegadigden Als Gegadigden kunnen zich aanmelden als: a) Eén (rechts)persoon; b) Combinatie (twee of meer (rechts)personen). Indien sprake is van een Combinatie zal één van de combinanten als penvoerder moeten worden aangewezen in het als bijlage 3.2 opgenomen modelformulier Aanmelding Combinatie onder A2. De penvoerder moet de overige (rechts)personen die zich hebben aangemeld rechtsgeldig kunnen vertegenwoordigen in alle aangelegenheden die deze aanbestedingsprocedure betreffen. Daarnaast dienen combinanten te verklaren dat zij hoofdelijke aansprakelijkheid zullen aanvaarden voor de verplichtingen voortvloeiend uit de eventueel aan de Combinatie te gunnen Koopovereenkomst Trammaterieel 15G. 4.5 Termijn verzoeken tot inlichtingen Selectiefase Gegadigden kunnen verzoeken tot inlichtingen in de Selectiefase uiterlijk 3 augustus 2015 per indienen op het adres met gebruikmaking van het excelbestand conform het format dat is opgenomen in Bijlage 4. Niet tijdig ingediende verzoeken zullen door de Aanbesteder in beginsel niet worden behandeld. De Aanbesteder zal op tijdig ingediende verzoeken uiterlijk 6 dagen voor de uiterste datum van indiening van de Aanmelding (zie paragraaf 4.2) - en derhalve uiterlijk op 14 augustus de Algemene en Vertrouwelijke Inlichtingen verstrekken. 4.6 Mededingingsregelgeving De Aanbesteder maakt de Gegadigden er ten overvloede op attent dat overeenkomsten of onderling afgestemde feitelijke gedragingen die ertoe strekken of ten gevolge hebben dat de mededinging op de Nederlandse of de Europese markt of een deel daarvan wordt verhinderd, beperkt of vervalst, verboden zijn. De Aanbesteder behoudt zich het recht voor om ten aanzien van Gegadigden, waarvan de Aanbesteder vermoedt dat zij ten behoeve van de Opdracht een in strijd met de Mededingingswet en/of andere mededingingsregelgeving heeft gehandeld een melding te doen bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en/of deze Gegadigden uit te sluiten van verdere deelname aan de aanbestedingsprocedure. pagina 20/49

Levering Elektriciteit & Gas

Levering Elektriciteit & Gas Offerteleidraad Levering Elektriciteit & Gas Aanbestedingsprocedure met als kenmerk: EG 2011/S 238-384297 Opdrachtgever/Aanbestedende dienst: gemeente Zaanstad Aanbestedingsplatform: www.commerce-hub.com

Nadere informatie

AANBESTEDING FIETSVERWIJSSYSTEEM

AANBESTEDING FIETSVERWIJSSYSTEEM AANBESTEDING FIETSVERWIJSSYSTEEM Gemeente Utrecht Beschrijvend document inzake de EU- aanbesteding van een Fietsverwijssysteem inclusief aanverwante dienstverlening t.b.v. gemeente Utrecht Juli 2014 Versie:

Nadere informatie

Aanbestedingsnummer : 15522

Aanbestedingsnummer : 15522 Europese aanbesteding volgens de openbare procedure voor Printservices ten behoeve van Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW) Aanbestedingsnummer : 15522 Versie : 2.1

Nadere informatie

EUROPESE AANBESTEDING INZAKE HET PROJECT GOUD

EUROPESE AANBESTEDING INZAKE HET PROJECT GOUD SELECTIEDOCUMENT EUROPESE AANBESTEDING INZAKE HET PROJECT GOUD Copyright Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige

Nadere informatie

Voor de verwerving van een on premise service management systeem

Voor de verwerving van een on premise service management systeem Selectieleidraad Voor de verwerving van een on premise service management systeem Aanbestedingsprocedure: niet-openbare procedure Projectnaam PRJ2019 TenderNed-nummer 351981909 Versie Datum Omschrijving

Nadere informatie

Kwalificatieformulier. Europese aanbesteding Essent aansprakelijkheidsverzekering

Kwalificatieformulier. Europese aanbesteding Essent aansprakelijkheidsverzekering Kwalificatieformulier Europese aanbesteding Essent aansprakelijkheidsverzekering 1 1 Inleiding 1.1 Toepasselijke regelgeving en aanbestedingsprocedure Deze aanbesteding wordt gekwalificeerd als een Europese

Nadere informatie

Inschrijvings- en beoordelingsdocument Niet-openbare procedure Best Value projecten

Inschrijvings- en beoordelingsdocument Niet-openbare procedure Best Value projecten Inschrijvings- en beoordelingsdocument Niet-openbare procedure Best Value projecten voor de aanbesteding van de opdracht met zaaknummer [] voor het [ZAAK_OMSCHRIJVING]. Datum [versiedatum]

Nadere informatie

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen In de Aanbestedingswet 2012 (hierna: de wet) is bepaald dat aanbestedende diensten in eerste instantie aan

Nadere informatie

Beschrijvend Document. Openbare Europese aanbesteding. Mobiele en vaste telefonie

Beschrijvend Document. Openbare Europese aanbesteding. Mobiele en vaste telefonie Beschrijvend Document Openbare Europese aanbesteding Mobiele en vaste telefonie Opgesteld door: IBN Versie: 12.0 Datum: vrijdag 7 november 2014woensdag 26 november 2014 Inhoud Begrippen... 3 Voorwoord...

Nadere informatie

Aanbestedingsreglement Standby-bergers 2011-2012

Aanbestedingsreglement Standby-bergers 2011-2012 Aanbestedingsreglement Standby-bergers 2011-2012 Reglement voor uitvoering van de Europese aanbesteding van standbywerkzaamheden voor bergingsbedrijven 0. Aanbestedingsreglement Standby-bergers 2011 2012

Nadere informatie

Beschrijvend document. Aanbesteding Burgerzakenmodules. d.d. 19 december 2012. Versie 0.9

Beschrijvend document. <Openbare >Aanbesteding Burgerzakenmodules. d.d. 19 december 2012. Versie 0.9 Beschrijvend document Aanbesteding Burgerzakenmodules d.d. 19 december 2012 Versie 0.9 Versiehistorie Versie Status Datum Auteur Toelichting 0.1 Concept 14-06-2012 KING Eerste opzet 0.4 Concept

Nadere informatie

Europese aanbesteding Midoffice Suite

Europese aanbesteding Midoffice Suite Europese aanbesteding Midoffice Suite Alphen aan den Rijn, Delft, Ede, Nieuwegein en Zoetermeer onder aanvoering van EGEM en begeleid door M&I/Argitek Europese aanbesteding 2006-023405 Commercieel vertrouwelijk

Nadere informatie

Europese aanbesteding: Kantoor- en Communicatiedrukwerk

Europese aanbesteding: Kantoor- en Communicatiedrukwerk Europese aanbesteding: Kantoor- en Communicatiedrukwerk Universiteit van Amsterdam en Hogeschool van Amsterdam Kenmerk FCIL.073-007 Datum 11 december 2012 Versie 1.0 Het overnemen en vermenigvuldigen van

Nadere informatie

Offerteaanvraag. IT-Dienstverlening. Quadraam, Gelderse scholengroep

Offerteaanvraag. IT-Dienstverlening. Quadraam, Gelderse scholengroep Offerteaanvraag IT-Dienstverlening Quadraam, Gelderse scholengroep Colofon In opdracht van : Quadraam, Gelderse scholengroep Contactpersoon : de heer P. van Buuren, lid College van Bestuur Auteurs : de

Nadere informatie

Beschrijvend document Europese aanbesteding ICT Techniek ten behoeve van: Bestuursbureau NUOVO ISK LRC Pouwer Trajectum UniC USG VNC X11

Beschrijvend document Europese aanbesteding ICT Techniek ten behoeve van: Bestuursbureau NUOVO ISK LRC Pouwer Trajectum UniC USG VNC X11 Beschrijvend document Europese aanbesteding ICT Techniek ten behoeve van: Bestuursbureau NUOVO ISK LRC Pouwer Trajectum UniC USG VNC X11 1 van 19 INHOUDSOPGAVE Begrippenlijst 4 1 Algemeen 6 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Aanbestedingsreglement Werken 2012

Aanbestedingsreglement Werken 2012 Aanbestedingsreglement Werken 2012 Reglement voor het aanbesteden van opdrachten voor werken en aan werken gerelateerde leveringen en diensten Staatscourant 2013 nr. 3075 Inhoudsopgave Leeswijzer...3 Aanbestedingsreglement...4

Nadere informatie

Uitnodiging tot Inschrijving

Uitnodiging tot Inschrijving Uitnodiging tot Inschrijving Europese aanbesteding Administratieve diensten HRM/PSA Openbare procedure Plateau Openbaar Onderwijs Assen Datum : 19 april 2013 Versie : defintief. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Besluit Inkoopkader Individuele Reintegratieovereenkomst UWV 2013

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Besluit Inkoopkader Individuele Reintegratieovereenkomst UWV 2013 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 11203 29 april 2013 Besluit Inkoopkader Individuele Reintegratieovereenkomst UWV 2013 Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Nadere informatie

Aanbestedingsdocument openbare Europese aanbesteding. Gebruikersonderzoek websites en web-based applicaties

Aanbestedingsdocument openbare Europese aanbesteding. Gebruikersonderzoek websites en web-based applicaties Aanbestedingsdocument openbare Europese aanbesteding Gebruikersonderzoek websites en web-based applicaties Aanbestedingsnummer: P4346 Uitgegeven door: Dienst Publiek en Communicatie Status: Definitief

Nadere informatie

INKOOPKADER INDVIDUELE REINTEGRATIEOVEREENKOMST UWV 2013

INKOOPKADER INDVIDUELE REINTEGRATIEOVEREENKOMST UWV 2013 INKOOPKADER INDVIDUELE REINTEGRATIEOVEREENKOMST UWV 2013 e-mailadres: Internetsite: contractinkoopreintegratie@uwv.nl https://uwv.secure.force.com/ UWV Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Inhuur Ingenieurs- en Adviesdiensten. Perceel 2 Projectmanagement en specialisten (detachering) tussen. [naam Opdrachtnemer]

Samenwerkingsovereenkomst Inhuur Ingenieurs- en Adviesdiensten. Perceel 2 Projectmanagement en specialisten (detachering) tussen. [naam Opdrachtnemer] Samenwerkingsovereenkomst Inhuur Ingenieurs- en Adviesdiensten Perceel 2 Projectmanagement en specialisten (detachering) tussen [naam Opdrachtnemer] en de provincie Noord-Holland De ondergetekenden: De

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN POLICY MANAGER OPEN OFFERTEAANVRAAG Versie 27/09/2013 Extra paragraaf III.6.5 SLA s en subparagrafen Extra bijlage F: Raamwerk FODFIN-SLA-V1.0 (! KPI tabel in A3

Nadere informatie

Tussen. Gemeente (naam) Aanbieders..

Tussen. Gemeente (naam) Aanbieders.. . Resultaatovereenkomst voor het leveren van Maatwerk Begeleiding Tussen Gemeente (naam) En Aanbieders.. 1 Inhoudsopgave: Partijen Overwegingen HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begrippen Artikel

Nadere informatie

Europese Openbare aanbesteding Beschrijvend document Vaste en mobiele telefonie-infrastructuur

Europese Openbare aanbesteding Beschrijvend document Vaste en mobiele telefonie-infrastructuur Europese Openbare aanbesteding Beschrijvend document Vaste en mobiele telefonie-infrastructuur Opdrachtgever Gemeente Noordoostpolder Kenmerk NOP-WCS-14275 Status Definitief Datum 7 januari 2015 CPV code(s)

Nadere informatie

Aanbestedingsdocument

Aanbestedingsdocument Aanbestedingsdocument Gecorrigeerde versie Ten behoeve van de Europese aanbesteding van Werkplekken ICT door middel van de Openbare procedure Intern kenmerk: 741046-A Gemeente Amersfoort, Sector Dienstverlening,

Nadere informatie

Aanbestedingsdocument: bouw nieuwe website Oasen Meervoudig Onderhands

Aanbestedingsdocument: bouw nieuwe website Oasen Meervoudig Onderhands Aanbestedingsdocument: bouw nieuwe website Oasen Meervoudig Onderhands Aanbestedingsdocument nieuwe website (versie 1.1) Pagina 1 van 30 Inhoudsopgave 1 Algemeen...4 1.1. Definities... 4 2 Inleiding...5

Nadere informatie

BESTEK Bijstand IT productie door gespecialiseerde profielen

BESTEK Bijstand IT productie door gespecialiseerde profielen BESTEK Bijstand IT productie door gespecialiseerde profielen ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 23 augustus 2011 om 10u. 1 I. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN... 5

Nadere informatie

Offerteaanvraag. 2011. Ministerie van Veiligheid en Justitie. Auteursrecht voorbehouden.

Offerteaanvraag. 2011. Ministerie van Veiligheid en Justitie. Auteursrecht voorbehouden. 32. MELDING IN PUBLICATIES OF RECLAME UITINGEN 63 33. VOORTDURENDE VERPLICHTINGEN 63 34. OPSCHORTENDE VOORWAARDE 63 35. GESCHILLEN, TOEPASSELIJK RECHT & DOMICILIEKEUZE 64 BIJLAGE 8 MODELLEN WERKOPDRACHTEN

Nadere informatie

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 12 september 2010 om 10 u. Blz. 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN GESPECIALISEERDE ONDERSTEUNING VOOR HET OP PEIL HOUDEN VAN MICROSOFT PRODUCTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 2 oktober

Nadere informatie