BIJLAGE 3 FORMAT DEEL B AANMELDING: SELECTIEFORMULIER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJLAGE 3 FORMAT DEEL B AANMELDING: SELECTIEFORMULIER"

Transcriptie

1 BIJLAGE 3 FORMAT DEEL B AANMELDING: SELECTIEFORMULIER Onderdeel B van de Aanmelding dient uit onderstaande bijlagen te bestaan. In de eerste kolom vindt u de verwijzing naar het nummer in het Selectiedocument waar de uitsluitingsgrond, eis of criterium betrekking op heeft. In de tweede kolom staat summier het criterium genoemd. Voor wat betreft de uitleg van het criterium en de formulering van de eis is echter de bepaling in het Selectiedocument doorslaggevend. In de Derde kolom staat het nummer en de naam van de Bijlage vermeld zoals moet worden opgenomen in uw Aanmelding. In deze Bijlage vindt u conceptverklaringen/modellen die u hiervoor dient te gebruiken met hetzelfde nummer. De verklaringen dienen door een volgens het uittreksel van het beroeps- of handelsregister bevoegd persoon te worden ondertekend. (zie 2.2.5) De laatste kolom bevat een checklist waarop u dient aan te kruisen of de gevraagde documenten aanwezig zijn. Deze checklist dient u als Bijlage bij uw Aanmelding op te nemen. Indien een Aanmelding geschiedt door een Combinatie, dient door iedere lid van de Combinatie onderstaande documenten te worden gevoegd bij de gezamenlijke Aanmelding van de Combinatie.

2 B0 Checklist Verwijzing Aanbestedings -document Inhoud Bijlage Nummer Bijlage Aanmelding Checklist Bijlage 3 Checklist B.0 Checklist en Uitsluitingsgronden art. 45 Richtlijn 2004/18 en art. 45 lid 1 Bao alsmede art. 5 Beleidsregels integriteit en uitsluiting bij aanbestedingen in BIBOB-sectoren B.1 Integriteitsverklaring I Uitsluitingsgronden art. 45 lid 3 Bao alsmede art. 6 Beleidsregels integriteit en uitsluiting bij aanbestedingen in BIBOB-sectoren en en Uittreksel uit het beroeps- of handelsregister van de Kamer van Koophandel niet ouder dan 1 januari Gemiddelde bruto totale omzet over de afgelopen drie afgesloten boekjaren van min. 10 miljoen B.2 Integriteitsverklaring II B.3 Uittreksel B.4 Omzet Ratio s B.5 Ratio s Beroepsaansprakelijkheidsverzekering B.6 Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering B.7 Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en [indien van toepassing] B.8 Garantverklaring Garantverklaring Jaarverslagen ( ) B.9 Jaarverslagen T/M Referenties (vergelijkbare opdrachten) B.10A en B Referenties T/M en tevredenheidsverklaring en Kwaliteitsbeleid B.11 A en B Kwaliteitsbeleid Nederlandse taal B.12 Taal [indien van toepassing] B.13 Combinatieverklaring Combinatieverklaring [indien van toepassing] B.14 Onderaannemers Onderaannemersverklaring en Beroep op draagkracht of B.15 Beroep op derden bekwaamheden Derden Aanvullende vragenlijst BIBOB B.16 Vragenlijst BIBOB Geldige Aanmelding B.17 Algemene Verklaring 2 van 23

3 B1 INTEGRITEITSVERKLARING UITSLUITINGSGRONDEN I [naam], rechtsgeldige vertegenwoordiger van....[naam bedrijf] verklaart in deze dat Gegadigde: In de periode niet veroordeeld is geweest bij een onherroepelijk vonnis om een of meer van de volgende redenen: a. deelneming aan een criminele organisatie in de zin van artikel 2 lid 1 van Gemeenschappelijk Optreden 98/773/JBZ van de Raad; b. omkoping in de zin van artikel 3 lid 1 van Gemeenschappelijk Optreden 98/742/JBZ van de Raad; c. fraude in de zin van artikel 1 van de Overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap; d. witwassen van geld in de zin van artikel 1 van richtlijn nr. 91/308/EEG van de Raad van 10 juni 1991 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld. e. Àrtikel 140, 177, 177a, 178, 225, 226, 227, 227a, 227b, of 323a, 328ter tweede lid, 416, 417, 417bis, 420bis, 420ter of 420quater Wetboek van Strafrecht. Aldus naar waarheid opgemaakt op: , te.(plaats), Door (statutair bestuurder) van (bedrijf). Handtekening 3 van 23

4 B2 INTEGRITEITSVERKLARING UITSLUITINGSGRONDEN II [naam], rechtsgeldige vertegenwoordiger van....[naam bedrijf] verklaart in deze dat Gegadigde a. Niet in staat van faillissement of van liquidatie verkeert, wiens werkzaamheden zijn gestaakt, jegens wie een surseance van betaling of een akkoord geldt of die in een andere vergelijkbare toestand verkeert ingevolge een soortgelijke procedure die voorkomt in de op hem van toepassing zijnde wet- of regelgeving; b. Niet zijn faillissement of liquidatie is aangevraagd of een procedure van surseance van betaling of akkoord dan wel sprake is van een andere soortgelijke procedure die voorkomt in de op hem van toepassing zijnde wet- of regelgeving, tegen hem aanhangig is gemaakt; c. Niet in de vier jaar voorafgaand aan deze aanbesteding bij een rechterlijke uitspraak met kracht van gewijsde volgens de op hem van toepassing zijnde wetof regelgeving is gedaan een delict is vastgesteld dat in strijd is met zijn beroepsgedragsregels; d. Niet in de vier jaar voorafgaand aan deze aanbesteding bij de uitoefening van zijn beroep ernstige fouten heeft begaan zoals bepaald in artikel 6 Beleidsregels BIBOB; e. Aan zijn verplichtingen heeft voldaan ten aanzien van de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij is gevestigd of van Nederland; f. Aan zijn verplichtingen heeft voldaan ten aanzien van de betaling van zijn belastingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij is gevestigd of van Nederland, of zich niet in ernstige mate schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen die ingevolge aanbestedingsprocedures kunnen worden verlangd, of die inlichtingen niet heeft verstrekt. Aldus naar waarheid opgemaakt op: , te.(plaats), Door (statutair bestuurder) van (bedrijf). Handtekening 4 van 23

5 B3 Uittreksel Kamer van koophandel 5 van 23

6 B4 Omzet U dient de bijgevoegde tabel met betrekking tot de omzetgegevens in te vullen: De hieronder opgenomen gegevens hebben betrekking op. [ invullen volledige naam van de onderneming ] OMZETTABEL Betreft Gemiddeld Minimumeis Bruto totaal omzet 10 miljoen Goedgekeurd en gewaarmerkt door registeraccountant / accountant administratieconsulent of een gelijkwaardige persoon of instantie: 6 van 23

7 B5 Ratio s U dient de bijgevoegde tabel met betrekking tot de ratio s in te vullen: De hieronder opgenomen gegevens hebben betrekking op. [ invullen volledige naam van de onderneming ] RATIOANALYSETABEL Betreft Gemiddeld Solvabiliteit Liquiditeit Goedgekeurd en gewaarmerkt door registeraccountant / accountant administratieconsulent of een gelijkwaardige persoon of instantie: 7 van 23

8 B6 Beroepsaansprakelijkheidsverzekering [indien geen kopie van een polis met de vereiste minimale dekking kan worden ingediend] [naam], rechtsgeldige vertegenwoordiger van....[naam bedrijf] verklaart in deze dat Gegadigde: Indien de Opdracht aan hem wordt gegund op het moment van contractondertekening een bewijs van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering met een minimale dekking van per gebeurtenis of reeks van samenhangende gebeurtenissen per ingangsdatum contract kan overhandigen. Aldus naar waarheid opgemaakt op: , te.(plaats), Door (statutair bestuurder) van (bedrijf). 8 van 23

9 B7 Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering [indien geen kopie van een polis met de vereiste minimale dekking kan worden ingediend] [naam], rechtsgeldige vertegenwoordiger van....[naam bedrijf] verklaart in deze dat Gegadigde: Indien de Opdracht aan hem wordt gegund op het moment van contractondertekening een bewijs van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering met minimale dekking van per jaar per ingangsdatum contract kan overhandigen. Aldus naar waarheid opgemaakt op: , te.(plaats), Door (statutair bestuurder) van (bedrijf). 9 van 23

10 B8 Garantverklaring Hierbij verklaren ondergetekenden dat de hieronder vermelde onderneming zich namens de Gegadigde bij gunning van de Opdracht volledig en onvoorwaardelijk garant stelt voor de nakoming van de verplichtingen die uit de af te sluiten Overeenkomst voortvloeien. Ondergetekende verklaart daarenboven dat de hieronder vermelde onderneming zich namens de Gegadigde zich bij gunning van de Opdracht volledig en onvoorwaardelijk garant stelt voor de uit de rechtshandelingen van Gegadigde voortvloeiende schulden (in geval van een holding, conform het bepaalde in artikel 2: 403 sub f BW). Onderneming: Naam: Functie: Bedrijf: Handtekening Datum: Gegadigde: Naam: Functie: Bedrijf: Handtekening Datum: 10 van 23

11 B9 Jaarverslagen van 23

12 B10A Referenties/tevredenheidsverklaring Gegadigde dient onderstaand model te gebruiken voor het aanleveren van de referenties zoals bepaald in par van het Selectiedocument. Ref.nr Naam project Opdrachtgever en naam en adres contactpersoon Beschrijving project (referentie) in max 3A4, met vermelding of de onderdelen zoals genoemd in par aanwezig zijn 1 A ja/nee B ja/nee C ja/nee D ja/nee E ja/nee Periode van uitvoering (aanvangsdatum en afronding) Tevredenheids -verklaring Bijgevoegd Ja/nee 2 Idem Ja/nee 3 Idem Ja/nee 4 Idem Ja/nee 5 Idem Ja/nee NB in de tevredenheidsverklaring dienen de volgende gegevens te zijn opgenomen, om mee te kunnen worden genomen in de beoordeling en puntentoekenning: - vermelding op welke onderdeel de vermelde referentie betrekking heeft (3.7.2 A t/m E); - korte beschrijving van het project; - beschrijving technische omvang van het project; - datum en plaats van uitvoering; - NAW gegevens van de opdrachtgever; en - vermelding van opdrachtgever dat het project: binnen budget is afgerond; binnen de overeengekomen planning is uitgevoerd; is opgeleverd conform de overeengekomen kwaliteitscriteria. 12 van 23

13 B10B Referenties/tevredenheidsverklaring Gegadigde dient onderstaand model te gebruiken voor het aanleveren van de referenties zoals bepaald in par van het Selectiedocument. Ref.nr Naam project Opdrachtgever en naam en adres contactpersoon Beschrijving project in max 3A4, met vermelding of de onderdelen zoals genoemd in par aanwezig zijn 1 A ja/nee B ja/nee C ja/nee D ja/nee E ja/nee F ja/nee G ja/nee H ja/nee I ja/nee J ja/nee K ja/nee Periode van uitvoering (aanvangsdatum en afronding) Tevredenheids -verklaring Bijgevoegd Ja/nee 2 Idem Ja/nee 3 Idem Ja/nee 4 Idem Ja/nee 5 Idem Ja/nee 6 Idem Ja/nee 7 Idem Ja/nee 8 Idem Ja/nee 9 Idem Ja/nee 10 Idem Ja/nee 11 Idem Ja/nee NB in de tevredenheidsverklaring dienen de volgende gegevens te zijn opgenomen, om mee te kunnen worden genomen in de beoordeling en puntentoekenning: - vermelding op welke onderdeel de vermelde referentie betrekking heeft (3.8.2 A t/m K); - korte beschrijving van het project; - beschrijving technische omvang van het project; - datum en plaats van uitvoering; - NAW gegevens van de opdrachtgever; en - vermelding van opdrachtgever dat het project: 13 van 23

14 binnen budget is afgerond; binnen de overeengekomen planning is uitgevoerd; is opgeleverd conform de overeengekomen kwaliteitscriteria. 14 van 23

15 B11A Kwaliteitsbeleid (3.7.4 Selectiedocument) Ter beoordeling van de technische bekwaamheid en in het bijzonder geïmplementeerd kwaliteitsbeleid en -controle inzake intellectuele eigendomsrechten op software verklaart Gegadigde dat de intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van specifieke klantontwikkelingen met betrekking tot software worden overgedragen aan zijn klanten danwel indien er geen sprake is van overdracht van intellectuele eigendom dat die rechten worden verleend op specifieke klantontwikkelingen waardoor de klanten in een gelijkwaardige positie verkeren als wanneer er sprake zou zijn geweest van overdracht van intellectuele eigendomsrechten. In geval er rechten worden verleend, verklaart Gegadigde tevens dat zijn beleid ten behoeve van de continuïteit voor zijn klanten inhoudt het afsluiten van escrowovereenkomsten. Het bepaalde in de vorige zin is uitsluitend van toepassing voor zover de broncode niet reeds vrij beschikbaar is voor de Aanbestedende Dienst. Gegadigde: Naam: Functie: Bedrijf: Handtekening Datum: 15 van 23

16 B11B Kwaliteitsbeleid (3.8.7 Selectiedocument) Ter beoordeling van een bij de Gegadigde geïmplementeerd kwaliteitsbeleid en controle dienen een of meer van de volgende vijf (5) beleidsonderdelen uitgewerkt te worden in maximaal 3 A4 per belejdsonderdeel: I. Het kwaliteitsbeleid inzake intellectuele eigendomsrechten op software, in het bijzonder open source software; II. III. IV. Het kwaliteitsbeleid inzake het hanteren van open standaarden; Het kwaliteitsbeleid inzake het administratieve beheer van licentierechten van software producten; Het kwaliteitsbeleid inzake het leveren van opleidingen en trainingen; V. Het kwaliteitsbeleid inzake het leveren van 3e lijns ondersteuning. Per beleidsonderdeel dient te worden ingegaan op de navolgende elementen: - in welk intern document van Gegadigde het beleid is vastgesteld; - de wijze waarop het beleid is geïmplementeerd in de organisatie; - de wijze waarop de implementatie van het beleid wordt gecontroleerd; - de wijze waarop het beleid wordt gewijzigd. 16 van 23

17 17 van 23

18 B12 Nederlandse Taal [naam], rechtsgeldige vertegenwoordiger van....[naam bedrijf] verklaart in deze dat: gedurende de uitvoering van de Opdracht door alle werknemers en vertegenwoordigers welke zorgdragen voor de uitvoering van de Opdracht in de contacten met de Aanbestedende Dienst de Nederlandse taal in woord en geschrift zal worden gebruikt. Tevens verklaart ondergetekende dat bij de uitvoering van de Opdracht alle documenten in de Nederlandse taal zijn opgesteld, met uitzondering van de technische documentatie (niet zijnde de gebruikershandleiding) welke in het Engels is opgesteld. Aldus naar waarheid opgemaakt op: , te.(plaats), Door (statutair bestuurder) van (bedrijf) 18 van 23

19 B13 Combinatieverklaring Hierbij verklaren ondergetekenden dat bij gunning aan de Combinatie, de Combinatie een rechtsvorm zal aannemen, waarbij ieder van de deelnemers hoofdelijk aansprakelijk is voor alle uit de Opdracht voortvloeiende verplichtingen. Aan..[naam bedrijf] zal de leiding van de Combinatie worden toevertrouwd en zal als enige aanspreekpunt voor de Opdrachtgever optreden. Deelnemers Combinatie: Naam: Functie: Bedrijf: Handtekening Datum: Deze combinant zal de volgende werkzaamheden voor haar rekening nemen:. Naam: Functie: Bedrijf: Handtekening Datum: Deze combinant zal de volgende werkzaamheden voor haar rekening nemen:. Naam: Functie: Bedrijf: Handtekening Datum: Deze combinant zal de volgende werkzaamheden voor haar rekening nemen:. Etc. 19 van 23

20 B14 Verklaring inzake Onderaannemers De ondergetekenden:.., gevestigd te aan de.., te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar directeur,., hierna te noemen: Hoofdaannemer en de, gevestigd te aan de., te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar directeur,., hierna te noemen: Onderaannemer overwegende dat: Hoofdaannemer meedingt naar de gunning van de aanbesteding van GOUD. Hoofdaannemer in het kader van voornoemde Opdracht Onderaannemer wenst in te schakelen; Partijen op de hoogte zijn van de eis dat Onderaannemer instemt met het bepaalde in deze verklaring; Partijen aldus het volgende wensen vast te leggen. Verklaren te zijn overeengekomen als volgt: 1. Deze Overeenkomst wordt gesloten onder opschortende voorwaarde van een Overeenkomst tussen Aanbestedende Dienst (verder te noemen Opdrachtgever ) en Hoofdaannemer aangaande de aanbesteding van GOUD. 2. Onderaannemer erkent het recht van Opdrachtgever om te laten toetsen of Onderaannemer daadwerkelijk voldoet aan de selectiecriteria indien en zoals opgegeven bij de beantwoording van het Selectieformulier, alsmede het recht van de Aanbestedende Dienst om advies te vragen bij het Bureau BIBOB. 3. Onderaannemer verplicht zich tenminste dezelfde geheimhouding te betrachten welke Hoofdaannemer aan Opdrachtgever verschuldigd is. 4. Het gestelde in deze Overeenkomst laat de eindverantwoordelijkheid van Hoofdaannemer als bedoeld in de Overeenkomst tussen Hoofdaannemer en Opdrachtgever onverlet. 5. Partijen doen over en weer afstand van het recht ontbinding van de onderhavige Overeenkomst te vorderen, zowel door middel van een buitengerechtelijke verklaring als door rechterlijke tussenkomst. 6. Indien een bepaling van deze Overeenkomst of van overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn nietig, niet-rechtsgeldig of niet uitvoerbaar blijken te zijn, laat dit de overige bepalingen onverlet. 7. Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Aldus overeengekomen, in tweevoud opgemaakt en ondertekend: Hoofdaannemer Naam: Datum: Plaats: Onderaannemer Naam: Datum: Plaats: 20 van 23

21 B15 Beroep op bekwaamheden Derden De ondergetekenden:.., gevestigd te aan de.., te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar directeur,., hierna te noemen: Gegadigde en de, gevestigd te aan de., te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar directeur,., hierna te noemen: Derde overwegende dat: Gegadigde meedingt naar de gunning van de aanbesteding van GOUD. Gegadigde in het kader van voornoemde Opdracht een beroep wil doen op de technische bekwaamheid van Derde en of de financiële en economische draagkracht van Derde, omdat zij zelfstandig niet aan de gestelde eisen kan voldoen; Partijen aldus het volgende wensen vast te leggen. Verklaren te zijn overeengekomen als volgt: Gegadigde beroept zich voor wat betreft de volgende minimumeisen van hoofdstuk 4 op de bekwaamheden en/of draagkracht van Derde: [hier art.nr. Selectiedocument vermelden] Derde kan worden aangemerkt als: moedermaatschappij/onderaannemer/combinant/anders, namelijk. Derde verklaart aan bovengenoemde minimumeisen zelfstandig te kunnen voldoen en verklaart voor het volgende onderdeel. te worden ingezet bij uitvoering van de Opdracht en deze uitvoering ook daadwerkelijk zelf (zonder inschakeling van derden/onderaannemers) uit te voeren. Gegadigde Naam: Datum: Plaats: Handtekening: Derde Naam: Datum: Plaats: Handtekening: 21 van 23

22 B16 Aanvullende vragenlijst BIBOB Met inachtneming van het bepaalde in artikel 3 lid 1 van de Beleidsregels integriteit en uitsluiting bij aanbesteding in BIBOB-sectoren dienen Aanmelder en Onderaannemer de onderstaande vragen te beantwoorden: 1. Verstrek de naam, het adres en de woonplaats of plaats van vestiging van de onderneming. 2. Verstrek de naam, het adres en de woonplaats of plaats van vestiging van de persoon die deze vragenlijst namens de onderneming invult. 3. Verstrek de rechtsvorm van de onderneming. 4. Verstrek de handelsnaam of handelsnamen waarvan de onderneming gebruik maakt of heeft gemaakt. 5. Verstrek het nummer van inschrijving bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken, of een vergelijkbare inschrijving in het land van vestiging. 6. Zijn er natuurlijke personen of rechtspersonen die, voor zover van toepassing, direct of indirect leiding geven of hebben gegeven aan de onderneming? Zo ja, geef aan welke natuurlijke personen of rechtspersonen dit zijn of zijn geweest. 7. Zijn er natuurlijke personen of rechtspersonen die direct of indirect zeggenschap hebben of hebben gehad over de onderneming? Zo ja, geef aan welke natuurlijke personen of rechtspersonen dit zijn of zijn geweest. 8. Zijn er natuurlijke personen of rechtspersonen die direct of indirect vermogen verschaffen of hebben verschaft aan de onderneming? Zo ja, geef aan welke natuurlijke personen of rechtspersonen dit zijn of zijn geweest. 9. In voorkomend geval, aan welke ondernemingen wordt een deel van de opdracht in onderaanneming gegeven voor zover de waarde van dat deel van de opdracht gelijk of hoger is dan de voor die werkzaamheden geldende drempelwaarde van Geef aan op welke wijze de onderneming wordt gefinancierd. 22 van 23

23 B17 Algemene Verklaring Ondergetekende verklaart alle vragen naar waarheid beantwoord te hebben en bij het indienen van de bewijzen en verklaringen, geen valse gegevens te hebben verstrekt. Ondergetekende is ermee bekend en stemt daarmee in dat de Aanbestedende Dienst dan wel een door aan te wijzen Derde de afgelegde verklaringen en de overlegde bewijzen en referenties eventueel verifieert. Ondergetekende zal, indien tot verificatie van gegevens wordt overgegaan, daaraan zijn onvoorwaardelijke medewerking verlenen. Ondergetekende verklaart te hebben ingestemd met de inhoud van het Selectiedocument en in het bijzonder met de wijze van beoordeling van de selectie-eisen en criteria. Ondergetekende verklaart dat de onderhavige Aanmelding niet tot stand is gekomen onder invloed van een Overeenkomst, besluit of gedraging in strijd met het Nederlandse of Europese mededingingsrecht. Aldus naar waarheid opgemaakt op: , te.(plaats), Door (statutair bestuurder) van (bedrijf). Handtekening 23 van 23

behorend bij bestek Roadshow over duurzame vis

behorend bij bestek Roadshow over duurzame vis Naam van de aanbestedende dienst: Productschap Vis Eigen verklaring 1 inzake uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen behorend bij bestek Roadshow over duurzame vis Roadshow over duurzame vis Plaats van

Nadere informatie

Opsporen Conventionele Explosieven Cavelot te Cadzand-Bad

Opsporen Conventionele Explosieven Cavelot te Cadzand-Bad Ruimte voor naam en logo aanbesteder Model Eigen Verklaring behorende bij de openbare procedure (gele velden invullen door de aanbesteder, blauwe velden invullen door de inschrijver of gegadigde) Eigen

Nadere informatie

behorend bij bestek Aankoop pootaal 2013

behorend bij bestek Aankoop pootaal 2013 Naam van de aanbestedende dienst: Productschap Vis Eigen verklaring 1 inzake uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen behorend bij bestek Aankoop pootaal 2013 Aankoop pootaal 2013 Plaats van uitvoering:

Nadere informatie

SBA-VRAGENFORMULIER BIJ AANBESTEDING

SBA-VRAGENFORMULIER BIJ AANBESTEDING SBA-VRAGENFORMULIER BIJ AANBESTEDING Bureau Screening en Bewakingsaanpak Provincie Gelderland Kabinet van de Commissaris van de Koningin Kamer H 3.72 Postbus 9090 6800 GX Arnhem Telefoonnummer: 026-359

Nadere informatie

16 december 2009, uur 09-IB-022 Toegankelijke bushalteplaatsen

16 december 2009, uur 09-IB-022 Toegankelijke bushalteplaatsen Eigen Verklaring inzake uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen behorend bij bestek 09-34 Toegankelijke bushalteplaatsen Plaats van uitvoering: Opdrachttype: Aanbestedingsprocedure: Aanbesteder: Datum

Nadere informatie

VRAGENLIJST SELECTIEPROCEDURE ONTWERP EN ADVIESDIENSTEN Parkeergarages, winkels en woningen Centrum Amsterdam Noord. Perceel 3

VRAGENLIJST SELECTIEPROCEDURE ONTWERP EN ADVIESDIENSTEN Parkeergarages, winkels en woningen Centrum Amsterdam Noord. Perceel 3 VRAGENLIJST SELECTIEPROCEDURE ONTWERP EN ADVIESDIENSTEN Parkeergarages, winkels en woningen Centrum Amsterdam Noord Perceel 3 ALGEMEEN Naam van de onderneming... Vestigingsadres Postcode en plaats Land

Nadere informatie

De offerte wordt ingeleid door de checklist die in Bijlage 1 van deze offerteaanvraag is opgenomen.

De offerte wordt ingeleid door de checklist die in Bijlage 1 van deze offerteaanvraag is opgenomen. BIJLAGE 1 CHECKLIST De offerte wordt ingeleid door de checklist die in Bijlage 1 van deze offerteaanvraag is opgenomen. Omschrijving vraag/gevraagde Aanwezig? Plaats offerte inschrijver Offerte is uiterlijk

Nadere informatie

Opdrachttype: Europese of Nationale aanbesteding volgens de openbare procedure conform <<het Aanbestedingsreglement Werken 2005 (ARW 2005)>>

Opdrachttype: Europese of Nationale aanbesteding volgens de openbare procedure conform <<het Aanbestedingsreglement Werken 2005 (ARW 2005)>> Ruimte voor naam en logo aanbesteder Model Eigen Verklaring behorende bij de openbare procedure (gele velden invullen door de aanbesteder, blauwe velden invullen door de inschrijver of gegadigde) Eigen

Nadere informatie

Bijlagen 1 A. tm H. Bij bestek en verzoek om offertes Uitvoerende werkzaamheden Het Energie Gezelschap

Bijlagen 1 A. tm H. Bij bestek en verzoek om offertes Uitvoerende werkzaamheden Het Energie Gezelschap Bijlagen 1 A. tm H. Bij bestek en verzoek om offertes Uitvoerende werkzaamheden Het Energie Gezelschap Verbetering energielabel van woningen van particuliere eigenaren in Eindhoven in het kader van de

Nadere informatie

(2S INSCHRIJVINGSBILJET. Behoort bij besteknr. 11.517-2011 Verbetering toegankelijkheid bushaltes Heemstede. De hierna te noemen inschrijver(s):

(2S INSCHRIJVINGSBILJET. Behoort bij besteknr. 11.517-2011 Verbetering toegankelijkheid bushaltes Heemstede. De hierna te noemen inschrijver(s): JD (2S $amwê^a\ De Bie Wegenbouw VVV\**%*V\*V\* Behoort bij besteknr. 11.517-2011 Verbetering toegankelijkheid bushaltes Heemstede. INSCHRIJVINGSBILJET De hierna te noemen inschrijver(s): A) De Bie

Nadere informatie

Eigen Verklaring Standby-bergers

Eigen Verklaring Standby-bergers Eigen Verklaring Standby-bergers 2011 2012 4. Eigen Verklaring Standby-bergers 2011 2012 110401/IWW/wh s-gravenhage, 1 april 2011 Koninginnegracht 27 2514 AB s Gravenhage Telefoon 070 365 76 02 Fax 070

Nadere informatie

1.1 Verstrek de naam, het adres (met eventueel postbusnummer), de plaats van vestiging, het telefoon- en faxnummer van gegadigde.

1.1 Verstrek de naam, het adres (met eventueel postbusnummer), de plaats van vestiging, het telefoon- en faxnummer van gegadigde. BIBOB-vragenformulier Provincie Utrecht bij aanbestedingen van overheidsopdrachten Deel I: Algemene vragen (artikel 30 lid 2 Wet Bibob) 1.1 Verstrek de naam, het adres (met eventueel postbusnummer), de

Nadere informatie

Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop Wijkverpleging 2016

Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop Wijkverpleging 2016 Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop Wijkverpleging 2016 Augustus 2015 Algemene gegevens Naam Zorgaanbieder Rechtsvorm inschrijvende organisatie... KVK-nummer:. InstellingsAGB-code.. O De heer

Nadere informatie

Inschrijfformulier kavel G6 Leidsche Rijn Centrum.

Inschrijfformulier kavel G6 Leidsche Rijn Centrum. . De gemeente Utrecht wilt kavel G6 laten ontwikkelen door professionele ontwikkelaars. De gemeente Utrecht wilt aan diverse partijen die interesse hebben getoond in de ontwikkeling van woningen in Leidsche

Nadere informatie

Uw aanmelding bevat alle gevraagde bijlagen en documenten en is als volgt opgebouwd: Omschrijving Toevoegen als:

Uw aanmelding bevat alle gevraagde bijlagen en documenten en is als volgt opgebouwd: Omschrijving Toevoegen als: Checklist (bijlage 1 bij ) Uw aanmelding bevat alle gevraagde bijlagen en documenten en is als volgt opgebouwd: Checklist Omschrijving Toevoegen als: Checklist (kan direct dienen als inhoudsopgave bij

Nadere informatie

Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop Wijkverpleging 2015

Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop Wijkverpleging 2015 Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop Wijkverpleging 2015 Disclaimer Lid 1 De Friesland Zorgverzekeraar behoudt zich het recht voor om de overeenkomst 2015 te wijzigen op basis van gewijzigde en

Nadere informatie

Inschrijfformulier Bouwveld 10 in Leeuwesteyn

Inschrijfformulier Bouwveld 10 in Leeuwesteyn Inschrijfformulier Bouwveld 10 in Leeuwesteyn De gemeente Utrecht start met de uitvoering van het gebied Leeuwesteyn in Utrecht. Bouwveld 10 is het eerste bouwveld in Leeuwesteyn dat de gemeente laat ontwikkelen

Nadere informatie

Standaard vragenformulier voor de integriteittoets bij openbare aanbestedingen en aanbestedingen met voorafgaande selectie

Standaard vragenformulier voor de integriteittoets bij openbare aanbestedingen en aanbestedingen met voorafgaande selectie Gemeente Den Haag Standaard vragenformulier voor de integriteittoets bij openbare aanbestedingen en aanbestedingen met voorafgaande selectie LEGENDA Gegadigde In dit vragenformulier wordt onder gegadigde

Nadere informatie

Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop Wijkverpleging 2016 Eno

Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop Wijkverpleging 2016 Eno Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop Wijkverpleging 2016 Eno 1 juli 2015 Eno Algemene gegevens Naam Zorgaanbieder Rechtsvorm inschrijvende organisatie... KVK-nummer:. Instellings AGB-code. O De

Nadere informatie

Kinderdagverblijf kavel G2a Leidsche Rijn Centrum.

Kinderdagverblijf kavel G2a Leidsche Rijn Centrum. Kinderdagverblijf kavel G2a Leidsche Rijn Centrum. Kavel G2a in Leidsche Rijn Centrum wordt uitgegeven voor een kinderdagverblijf. Bijgaand treft u het inschrijfformulier voor deze kavel G2a aan. Door

Nadere informatie

Algemene gegevens. Zorgaanbieder. Bestuursverklaring ELV 2017 Pagina: 1 van 4. Instellingsnaam. Rechtsvorm

Algemene gegevens. Zorgaanbieder. Bestuursverklaring ELV 2017 Pagina: 1 van 4. Instellingsnaam. Rechtsvorm Bestuursverklaring Eerstelijnsverblijf 2017 Deel I Algemene gegevens Zorgaanbieder Instellingsnaam AGB-code KvK-nummer Rechtsvorm Naam en voorletter(s) tekenbevoegd(en) bestuurder(s) Correspondentieadres

Nadere informatie

Selectieleidraad. ten behoeve van de Aanbesteding middels Niet Openbare Procedure

Selectieleidraad. ten behoeve van de Aanbesteding middels Niet Openbare Procedure Selectieleidraad ten behoeve van de Aanbesteding middels Niet Openbare Procedure Realisatie Multifunctionele Sport en Turnaccommodatie te Oirsbeek gemeente Schinnen FORMULIEREN Inhoudsopgave Formulier

Nadere informatie

Bijlage 4: Eigen Verklaring Bestek

Bijlage 4: Eigen Verklaring Bestek Bijlage 4: Eigen Verklaring Bestek 2010-22 Gemeente Overbetuwe Centrale inkoop De heer E. Volgers Email: inkoop@overbetuwe.nl Postbus 11 6660 AA Elst Telefoon: 0481-362300 Fax : 0481-372482 (Lege velden

Nadere informatie

Bijlagen. Europese aanbesteding: Accountancy diensten. Kenmerk: 2011/WHA 2011-09. Versie 1.0 Datum 30-11-2011

Bijlagen. Europese aanbesteding: Accountancy diensten. Kenmerk: 2011/WHA 2011-09. Versie 1.0 Datum 30-11-2011 Bijlagen Europese aanbesteding: Accountancy diensten Kenmerk: 2011/WHA 2011-09 Versie 1.0 Datum 30-11-2011 Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit aanbestedingsdocument mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

BIBOB VRAGENFORMULIER BIJ AANBESTEDING

BIBOB VRAGENFORMULIER BIJ AANBESTEDING BIBOB VRAGENFORMULIER BIJ AANBESTEDING Inhoudsopgave blz. Toelichting op het BIBOB vragenformulier bij aanbesteding 3 Deel I van het vragenformulier 7 Deel II van het vragenformulier 8 Deel III van het

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Tilburg 32696202 Stadhuisplein 130, 5038 TC Tilburg ( Nederland ) Ter attentie van: Jos Besselink Email: aanbestedingen@tilburg.nl

Nadere informatie

Inschrijfformulier kavel E7 & E8 Leidsche Rijn Centrum

Inschrijfformulier kavel E7 & E8 Leidsche Rijn Centrum Inschrijfformulier kavel E7 & E8 Leidsche Rijn Centrum De gemeente Utrecht wil deze kavels laten ontwikkelen door professionele ontwikkelaars. De gemeente Utrecht wil hierbij een kans bieden aan diverse

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 04/06/2014 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Heemstede 482056380 Raadhuisplein 1, 2101

Nadere informatie

JANUARI 2009 DEEL 6: BIJLAGEN. behorende bij de

JANUARI 2009 DEEL 6: BIJLAGEN. behorende bij de JANUARI 2009 DEEL 6: BIJLAGEN behorende bij de Offerteaanvraag ten behoeve van de Europees Openbare procedure Accountantsdiensten 2009-2012 gemeente Doetinchem Publicatienummer / Referentienummer Aanbestedende

Nadere informatie

DOCUMENT BESTUURSVERKLARING

DOCUMENT BESTUURSVERKLARING DOCUMENT BESTUURSVERKLARING Algemene gegevens, Geschiktheidseisen & Uitsluitingsgronden t.b.v. de inkoop 2016: GGZ Instellingen Grote vrijgevestigde groepspraktijken Pagina 1 van 5 Algemene gegevens Naam

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) gemeente Westland 522098722 Stokdijkkade 2, 2671 GW Naaldwijk ( Nederland ) Ter attentie van: Evert Mandemaker Telephone: +31 140174,

Nadere informatie

Invulsjabloon Bijlagen A t/m I. Europese aanbesteding voor de levering en bijbehorende dienstverlening Wmo Trapliften

Invulsjabloon Bijlagen A t/m I. Europese aanbesteding voor de levering en bijbehorende dienstverlening Wmo Trapliften Invulsjabloon Bijlagen A t/m I Europese aanbesteding voor de levering en bijbehorende dienstverlening Wmo Trapliften t.b.v. de Inkoop Samenwerking Gooi en Vechtstreek (isgv) 3 oktober 2012 Deelnemende

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: ROC van Amsterdam, VOvA en ROC Flevoland Nationale identificatie: 6225881 Postadres: Fraijlemaborg 141 Plaats: Amsterdam

Nadere informatie

Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg 2015

Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg 2015 Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg 2015 8 september 2014 Disclaimer Lid 1 De Friesland Zorgverzekeraar behoudt zich het recht voor om de overeenkomst

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 27/02/2013 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van Defensie, Koninklijke Marine Chathamweg

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Deze aankondiging is een oproep tot mededinging: Deze aankondiging is bedoeld om de termijnen voor de ontvangst van inschrijvingen korter te maken: ja AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN

Nadere informatie

Eigen Verklaring inzake uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen

Eigen Verklaring inzake uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen Model Eigen Verklaring behorende bij de groslijstsystematiek Achterhoekse Gemeenten Eigen Verklaring inzake uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen Plaats van uitvoering: Gemeente Montferland Opdrachttype:

Nadere informatie

Inschrijfformulier voorselectie bouwkavels in Leidsche Rijn Centrum Oost.

Inschrijfformulier voorselectie bouwkavels in Leidsche Rijn Centrum Oost. Inschrijfformulier voorselectie bouwkavels in Leidsche Rijn Centrum Oost. De gemeente Utrecht start met de ontwikkeling van de eerste 7 bouwkavels (opgesplitst in 3 groepen) in Leidsche Rijn Centrum Oost

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Larcom 351988721 Vermeerstraat 1, 7731SM OMMEN ( Nederland ) Email: hansverschoor@larcom.nl Elektronische toegang tot informatie:

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Helmond Weg op den Heuvel 35, 5701NV Helmond ( Nederland ) Ter attentie van: R.M.H.C. Slaats Telefoon: +31 492587556, Fax:

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Gemeente Oost Gelre Nationale identificatie: 412165553 Postadres: Varsseveldseweg

Nadere informatie

AFDELING III: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIÃ LE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

AFDELING III: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIÃ LE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Hogeschool Inholland Theresiastraat 8, 2593 AN Den Haag ( Nederland ) Ter attentie van: E Westera Telefoon: +31 703120100, Email:

Nadere informatie

Inschrijfformulier kavel H1Leidsche Rijn Centrum

Inschrijfformulier kavel H1Leidsche Rijn Centrum Inschrijfformulier kavel H1Leidsche Rijn Centrum De gemeente Utrecht wil dit kavel laten ontwikkelen door professionele ontwikkelaars. De gemeente Utrecht wil hierbij een kans bieden aan diverse partijen

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 10/04/2015 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) ROC Tilburg: School voor VAVO, School voor logistiek

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Immigratie en Naturalisatiedienst Dr. H. Colijnlaan 341, 2283 XL Rijswijk ( Nederland ) Ter attentie van: Edwin de Koning Telefoon:

Nadere informatie

Bijlage 4. OPDRACHTBESCHRIJVING Servicepunten Techniek via Sectorplan Metalektro. 1 Inleiding en opdracht

Bijlage 4. OPDRACHTBESCHRIJVING Servicepunten Techniek via Sectorplan Metalektro. 1 Inleiding en opdracht Bijlage 4. OPDRACHTBESCHRIJVING Servicepunten Techniek via Sectorplan Metalektro 1 Inleiding en opdracht 1.1 Omschrijving en aard van het project Stichting A+O Metalektro heeft tot doel de employability

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 06/02/2013 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Defensie Materieel Organisatie Van der Burchlaan

Nadere informatie

Voor het onderhoud van de Gravelbanen van de Zuidlaarder Tennis Club (ZTC) wordt een overnamekandidaat gezocht.

Voor het onderhoud van de Gravelbanen van de Zuidlaarder Tennis Club (ZTC) wordt een overnamekandidaat gezocht. Inhoudsopgave Inleiding 1 Hoofdstuk 1 Werkomschrijving 2 Hoofdstuk 2 Geschiktheidseisen 2 Hoofdstuk 3 Aanvullende voorwaarden 4 Hoofdstuk 4 Werkspecificatie 5 Hoofdstuk 5 Procedure 6 Bijlage KNLTB publicatie:

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Terneuzen 421653477 Stadhuisplein 1, 4531 GZ Terneuzen ( Nederland ) Ter attentie van: M Cornelissen Telefoon: +31 115455571,

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Provincie Utrecht Nationale identificatie: 59402109 Postadres: Archimedeslaan 6 Plaats:

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Gemeente Heerhugowaard 56658398 Parelhof 1 Heerhugowaard 1703 EZ Frieda Meijer +31 226334464 Email: f.meijer@gemeentelangedijk.nl Internetadres(sen):

Nadere informatie

Accountantsdiensten 2016 t/m 2019

Accountantsdiensten 2016 t/m 2019 Gemeente Zeewolde Programma van eisen aanbesteding bijlagen Accountantsdiensten 2016 t/m 2019 1 BIJLAGEN Bijlagen ter invulling en te overleggen bij de inschrijving Bijlage A: Bijlage B: Bijlage C: Bijlage

Nadere informatie

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008. " Vervanging van het actief netwerk "

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008.  Vervanging van het actief netwerk Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008 " Vervanging van het actief netwerk " ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen worden

Nadere informatie

III.1.3 De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund

III.1.3 De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Rijksgebouwendienst Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag ( Nederland ) Ter attentie van: Ellen Meijer Email: inkoop.beheerrgd@rgd.minbzk.nl,

Nadere informatie

Inschrijvers voor de exploitatie van Grand Café Mahler in Musis Sacrum te Arnhem

Inschrijvers voor de exploitatie van Grand Café Mahler in Musis Sacrum te Arnhem Aanmeldingsformulier Inschrijvers voor de exploitatie van Grand Café Mahler in Musis Sacrum te Arnhem Stichting Musis & Stadstheater Arnhem 1 mei 2017 lagroup bv www.lagroup.nl Postbus 1558 consult@lagroup.nl

Nadere informatie

FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN &

FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN & FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN & PLAATSEN RAMEN/DEUREN jtjxj1iwle 1 Inleiding Infrax heeft een formulier samengesteld dat de kandidaat-aannemer dient in te vullen om een ontvankelijk

Nadere informatie

Uitbesteding Housing, Hosting en technisch (applicatie)beheer Studenteninformatiesysteem SaNS-CS

Uitbesteding Housing, Hosting en technisch (applicatie)beheer Studenteninformatiesysteem SaNS-CS AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) SaNS Expertisecentrum Godebaldkwartier (Hoog Catharijne) 54 8, T.a.v. Drs. M.J.A.M. Wijnhoven, 3511 DX Utrecht ( Nederland ) Ter attentie

Nadere informatie

III.1.4 Ander bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht

III.1.4 Ander bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Universiteit Maastricht Minderbroedersberg 4 6, 6211LK MAASTRICHT ( Nederland ) Ter attentie van: Ricardo van Lieshout Telefoon: +31

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van Economische Zaken, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) 12024663 Prinses Beatrixlaan 2, 2595 AL Den Haag (

Nadere informatie

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van speciale-sectorbedrijven Algemeen

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van speciale-sectorbedrijven Algemeen Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van speciale-sectorbedrijven Algemeen In de Aanbestedingswet 2012 (hierna: de wet) is bepaald dat speciale-sectorbedrijven in eerste instantie

Nadere informatie

BESTUURSVERKLARING TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP WIJKVERPLEGING 2016

BESTUURSVERKLARING TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP WIJKVERPLEGING 2016 BESTUURSVERKLARING TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP WIJKVERPLEGING 2016 Algemene gegevens Naam Zorgaanbieder Rechtsvorm inschrijvende organisatie KVK-nummer AGB-code Aanhef tekenbevoegde bestuurder Naam en

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: Hoogheemraadschap van Delfland Nationale identificatie: 311875200 Postadres: Phoenixstraat 32 Plaats: Delft Postcode:

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Provincie Utrecht Nationale identificatie: 978643 Postadres: Archimedeslaan 6 Plaats:

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 28/01/2013 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) UWV La Guardiaweg 116, 1043 DL Amsterdam (Nederland)

Nadere informatie

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008. "Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw"

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008. Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008 "Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw" ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Marum Hoofdstraat 97, 9861 AC Marum ( Nederland ) Ter attentie van: H.P. BoonstraDrost Telefoon: +31 594551543, Fax: +31

Nadere informatie

BIJLAGEN AKKOORDVERKLARING AANBESTEDINGSPROCEDURE STANDAARDVERKLARING ALGEMEEN STANDAARDVERKLARING BEDRIJFSGEGEVENS STANDAARDVERKLARING REFERENTIES

BIJLAGEN AKKOORDVERKLARING AANBESTEDINGSPROCEDURE STANDAARDVERKLARING ALGEMEEN STANDAARDVERKLARING BEDRIJFSGEGEVENS STANDAARDVERKLARING REFERENTIES BIJLAGEN BIJLAGE A: BIJLAGE B: BIJLAGE C: BIJLAGE D: BIJLAGE E: BIJLAGE F: BIJLAGE G: BIJLAGE H: BIJLAGE I: BIJLAGE J: BIJLAGE K: BIJLAGE L: CHECKLIST AKKOORDVERKLARING AANBESTEDINGSPROCEDURE STANDAARDVERKLARING

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Provincie Zeeland Nationale identificatie: 131970772 Postadres: Abdij 6 Plaats:

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Waterschap Hollandse Delta Handelsweg 100, 2988DC RIDDERKERK ( Nederland ) Ter attentie van: Maarten Rooderkerk Telefoon: +31 889743362,

Nadere informatie

III.1.2 Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande

III.1.2 Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van Defensie, Koninklijke Marine Chathamweg 1, Postbus 10000, 1780 CA Den Helder ( Nederland ) Ter attentie van: Uilke

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Provincie Utrecht Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht ( Nederland ) Ter attentie van: Arno van Brakel Telefoon: +31 302583333, Email:

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Universiteit Maastricht 562081502 Minderbroedersberg 4 6, 6211LK MAASTRICHT ( Nederland ) Ter attentie van: Ricardo van Lieshout Telefoon:

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 12/09/2014 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden

Nadere informatie

Selectieleidraad EEG/46/INK Onderhoud E&W

Selectieleidraad EEG/46/INK Onderhoud E&W Selectieleidraad EEG/46/INK Onderhoud E&W Voor het beheer, preventief- en correctief onderhoud van de werktuigbouwkundig en elektrotechnische installaties in alle gebouwen van het Koning Willem I College

Nadere informatie

12. Alle communicatie met de Aanbestedende dienst geschiedt in de Nederlandse taal.

12. Alle communicatie met de Aanbestedende dienst geschiedt in de Nederlandse taal. B I J L A G E 4 V O O R W A A R D E N A A N O N D E R N E M E R E N I N S C H R I J V I N G E N A L G E M E N E V O O R W A A R D E N B I J H E T I N V U L L E N V A N H E T U E A ( U N I F O R M E U R

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Werkendam Raadhuisplein 1, 4251 VZ Werkendam ( Nederland ) Ter attentie van: Hélène Prozee Telefoon: +31 652333128, Fax:

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Christelijke Hogeschool Windesheim Campus 2 6, 8017CA ZWOLLE ( Nederland ) Ter attentie van: Dave van Beek Telefoon: +31 884699911,

Nadere informatie

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD181 Aankoop utilitaire voertuigen

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD181 Aankoop utilitaire voertuigen VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN15AD181 Aankoop utilitaire voertuigen Gelieve alle gegevens in drukletters in te vullen. Het aankoopdossier bevat 14 percelen. De kandidaat-dienstverlener geeft

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Peel en Maas 201658123 Wilhelminaplein 1, 5981 CC PANNINGEN ( Nederland ) Ter attentie van: Frank van de Vondervoort Telefoon:

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Alliander N.V. (penvoerder namens samenwerkende (Nuts)netwerkbedrijven) Utrechtseweg 68, 6812AH ARNHEM ( Nederland ) Ter attentie

Nadere informatie

Bijlagen behorend bij Aanbestedingsdocument Crematieoven en rookgasreinigingsinstallatie Hilversum T

Bijlagen behorend bij Aanbestedingsdocument Crematieoven en rookgasreinigingsinstallatie Hilversum T Bijlagen horende bij het Aanbestedingsdocument Crematieoven en rookgasreinigingsinstallatie Hilversum Bijlage 1: Checklist; Bijlage 2: Inschrijfbiljet; Bijlage 3: Eigen Verklaring (aparte bijlage) ; Bijlage

Nadere informatie

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen In de Aanbestedingswet 2012 (hierna: de wet) is bepaald dat aanbestedende diensten in eerste instantie aan

Nadere informatie

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD053-01 Bancaire lening 2015

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD053-01 Bancaire lening 2015 VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN15AD053-01 Bancaire lening 2015 Gelieve alle gegevens in drukletters in te vullen. III.2) VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers,

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Haarlemmermeer 381942865 Raadhuisplein 1, 2132 TZ Hoofddorp ( Nederland ) Ter attentie van: Niels Karremans Telefoon: +31

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 26/04/2013 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente EttenLeur en 9 andere gemeenten Roosendaalseweg

Nadere informatie

III.1.2 Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande

III.1.2 Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Defensie Materieel Organisatie Van der Burchlaan 31, 2597PC Den Haag ( Nederland ) Ter attentie van: B.H.W. Heetkamp Telefoon: +31

Nadere informatie

[AANBESTEDENDE DIENST] [ONDERWERP AANBESTEDING]

[AANBESTEDENDE DIENST] [ONDERWERP AANBESTEDING] Aanbestedingsdocument [AANBESTEDENDE DIENST] [ONDERWERP AANBESTEDING] Datum Versie Copyright Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT - NUTSSECTOREN Diensten

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT - NUTSSECTOREN Diensten AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT - NUTSSECTOREN Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN): The Hague Trains Holding B.V. ("THTH"), Spui 70, Den Haag, 2511 BT, Peter-Paul

Nadere informatie

Bijlagen Aanbesteding Leveren en plaatsen Speel/Sporttoestellen gemeente xxxx; (datum); (referentienummer)

Bijlagen Aanbesteding Leveren en plaatsen Speel/Sporttoestellen gemeente xxxx; (datum); (referentienummer) Bijlage 1: Perceel: Checklist Inschrijver: Onderdeel inschrijving Ingediend 1 Checklist 2 Vragenlijst gegevens inschrijver 3 Overzicht toestellen waarmee wordt ingeschreven 4 Eigen Verklaring artikel 45

Nadere informatie

OVEREENKOMST INZAKE HET VERRICHTEN VAN SCHOONMAAKDIENSTVERLENING ALSMEDE HET LEVEREN VAN BIJBEHORENDE ZAKEN

OVEREENKOMST INZAKE HET VERRICHTEN VAN SCHOONMAAKDIENSTVERLENING ALSMEDE HET LEVEREN VAN BIJBEHORENDE ZAKEN OVEREENKOMST INZAKE HET VERRICHTEN VAN SCHOONMAAKDIENSTVERLENING ALSMEDE HET LEVEREN VAN BIJBEHORENDE ZAKEN OBJECTEN DE MEENT, DE HOUT EN HOORNSE VAART TUSSEN ALKMAAR SPORT N.V. EN [NAAM LEVERANCIER] OVEREENKOMSTNUMMER

Nadere informatie

BIBOB-vragenformulier Provincie Utrecht bij VERGUNNINGVERLENING

BIBOB-vragenformulier Provincie Utrecht bij VERGUNNINGVERLENING BIBOB-vragenformulier Provincie Utrecht bij VERGUNNINGVERLENING Algemene vragen op grond van artikel 30 van de Wet BIBOB 1. Rechtsvorm 1.1 De aanvrager is een Rechtspersoon, vul vraag 1.1a in Natuurlijk

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Reusel-De Mierden), p/a Postbus 11, 5688 ZG Oirschot (NL). t.a.v.: B. Verbeek (Concern

Nadere informatie

Standaardformulier Bedrijfsgegevens

Standaardformulier Bedrijfsgegevens Bijlaqe 3: Standaardformulier Bedrijfsgegevens 1 Algemene vragen Vraag a. Naam van de onderneming Antwoord Vestigingsadres: (adres, postcode en plaats) Postadres: Postcode en plaats: Land: Telefoonnummer:

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST SERVICEOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [NAAM], statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de [adres] te [(postcode)] [plaats], ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Rijkswaterstaat Programma's Projecten en Onderhoud Zuiderwagenplein 2, 8224 AD Lelystad ( Nederland ) Ter attentie van: Wim Bensik

Nadere informatie

Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten. 1 Algemene gegevens. Behorende bij aanbesteding

Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten. 1 Algemene gegevens. Behorende bij aanbesteding Onder aanbestedende dienst wordt verstaan de staat, een provincie, een gemeente, een waterschap of een publiekrechtelijke instelling dan wel een samenwerkingsverband van deze overheden of publiekrechtelijke

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Defensie Materieel Organisatie/MATLOG/Afdeling Verwerving Projecten Nationale

Nadere informatie

Richtlijn 2004/18/EG Afdeling I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Ter attentie van: Gemeente Tilburg

Richtlijn 2004/18/EG Afdeling I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Ter attentie van:   Gemeente Tilburg Richtlijn 2004/18/EG Afdeling I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Ter attentie van: E-mail: Gemeente Tilburg Stadhuisplein 130 Marion van Hellemond5038 TC Tilburg NEDERLAND aanbestedingen@tilburg.nl

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 14/09/2012 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Haarlem Zijlvest 39, 2011 VB Haarlem (Nederland)

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Gemeente Gouda Nationale identificatie: 17448266 Postadres: Burgemeester Jamesplein

Nadere informatie