JAARVERSLAG 2009 VAN STICHTING CENTRUM VOOR ARBEIDSVERHOUDINGEN OVERHEIDSPERSONEEL DEN HAAG. Vastgesteld door de directeur/bestuurder d.d.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2009 VAN STICHTING CENTRUM VOOR ARBEIDSVERHOUDINGEN OVERHEIDSPERSONEEL DEN HAAG. Vastgesteld door de directeur/bestuurder d.d."

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2009 VAN STICHTING CENTRUM VOOR ARBEIDSVERHOUDINGEN OVERHEIDSPERSONEEL TE DEN HAAG Vastgesteld door de directeur/bestuurder d.d. 26 mei 2010 Goedgekeurd door de Bestuursraad d.d. 24 juni 2010 CAOP jaarverslag 2009

2 Inhoudsopgave Pagina BESTUURSVERSLAG 3 JAARREKENING Balans en winst- en verliesrekening 5 2 Kasstroomoverzicht 7 3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 8 4 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening 10 OVERIGE GEGEVENS Voorgestelde resultaatbestemming 18 Accountantsverklaring 18 CAOP Jaarverslag

3 BESTUURSVERSLAG Het CAOP heeft in 2009 een langdurig proces van heroriëntatie en transformatie afgerond, en de interne focus verruild voor een externe oriëntatie. Met de blik op de ontwikkelingen in het publieke domein en bij onze partners hebben wij in 2009 gestreefd verdere invulling te geven aan onze missie: het zijn van het kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein. Bijvoorbeeld: - Het dienstencentrum heeft zich in eerste instantie gericht op het verder verbeteren van de dienstverlening naar onze bestaande opdrachtgevers. Daarnaast is gestreefd meerwaarde te creëren door de advisering richting opdrachtgevers te verbeteren, en kostenbewust en efficiënt te werken. - (Nieuwe) diensten en producten zijn ontwikkeld en beschikbaar gekomen via de factsheets. - De website heeft een restyling ondergaan waarin meer nadruk is komen te liggen op de (bovensectorale) kennisfunctie van het CAOP en waarbij aandacht is voor relevante thema s als integriteit, werken bij de overheid, medezeggenschap, diversiteit en Europa. - Het kenniscentrum hebben wij verder versterkt door rondom de genoemde thema s kennis te ontwikkelen, te delen en te verspreiden. Daarbij zijn regelmatig de media opgezocht om deze kennis en de positie van het CAOP te belichten. - Het CAOP weet zich meer en meer te profileren als centrum waar activiteiten plaatsvinden. Een groot aantal seminars, congressen en expertmeetings zijn door het CAOP, in samenwerking met derden zoals de Albeda leerstoel en de Ien Dales leerstoel georganiseerd. Dit heeft het beeld versterkt van het CAOP als ontmoetings- en kenniscentrum. - Er is een tenderdesk voor salesondersteuning en aanbestedingen ingericht. Eerste initiatieven richting acquisitie en marketing van diensten hebben geleid tot nieuwe opdrachten en nieuwe opdrachtgevers. Verder is geïnvesteerd in de ontwikkeling van maatschappelijk verantwoord ondernemen, mede vanuit het oogpunt dat dit in 2010 voor de rijksoverheid (gevolgd door de decentrale overheden) een harde eis zou worden om deel te mogen nemen aan aanbestedingen. Het CAOP sluit 2009 af met een positief eindresultaat, gerealiseerd door succesvolle acquisitie, efficiencyverbetering, betere urenbesteding en een stijging van de omzet. Dit positieve eindresultaat is desondanks iets achtergebleven op het begrote resultaat. Geen kennis- en dienstencentrum zonder kwalitatief goede medewerkers. Om de professionaliteit te bevorderen, is geïnvesteerd in de mogelijkheid om flexibeler te werken, zoals regelingen rondom tele- en thuiswerken, telefoniebeleid en mogelijkheden van plaatsonafhankelijk ICTgebruik. Nieuwe medewerkers worden geworven op basis van heldere profielen en hun bijdrage aan de ambitie van het CAOP. Een groep teamleiders en middenmanagers heeft een managementopleiding gevolgd, in navolging van het managementteam CAOP in CAOP Jaarverslag

4 Toekomst 2010 en verder Voor 2010 heeft het CAOP de volgende hoofddoelstelling geformuleerd: Het zijn van een kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken, dat een toegevoegde waarde voor het publieke domein en tevreden opdrachtgevers realiseert, door: Kennisontwikkeling, kennisveredeling en kennisdeling in de vorm van ontmoetingscentrum en dienstverlening. Het aanbieden van een breed, klantgericht en professioneel dienstenpakket. Om deze hoofddoelstelling te realiseren zijn ondermeer de volgende (sub)doelstellingen gesteld: Klant- en marktgericht werken: onderzoeken en monitoren van actuele ontwikkelingen en behoeften in het publieke domein, het vertalen ervan in nieuwe diensten en activiteiten van het kenniscentrum en het monitoren van klanttevredenheid (minimaal rapportcijfer 7). Professionalisering organisatie: verdere ontwikkeling van de adviesrol, verdere flexibilisering (van werkprocessen, kantoorruimte), monitoren van de medewerkertevredenheid, verdere efficiency van bedrijfs- en werkprocessen, en (bij)sturen op basis van beschikbare managementinformatie. Gezonde bedrijfsvoering: kostenefficiënt werken (verminderen overhead, verhogen declarabiliteit, slimme inkoop en uitbesteding), realiseren van een positief exploitatieresultaat t.b.v. de continuïteit en de versterking van het innovatief vermogen. De ambitie van het CAOP is hét centrum te zijn waar men terecht kan en komt als men vragen heeft op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein. Of het nu gaat om een visie over specifieke thema s, om advies- en ondersteuningsvragen of over begeleiding en uitvoering van (eigen) onderzoek. Samen met de leerstoelen en andere samenwerkingspartijen biedt CAOP expertise aan het publieke domein ten behoeve van kennisdeling en kennisuitwisseling, waarbij het minimaal kostendekkend opereren het uitgangspunt is. Deze ambitie zijn we steeds meer aan het invullen, en daarin willen we ook de komende periode versnellen. CAOP, het kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken voor en door het publieke domein. Den Haag, 26 mei 2010, Mr N. Ph. Geelkerken directeur/bestuurder CAOP CAOP Jaarverslag

5 Jaarrekening Balans en winst- en verliesrekening Balans per 31 december 2009 na voorgestelde resultaatbestemming Nr. 31 december december 2008 * * * * Vaste activa Materiële vaste activa 1 Bedrijfsgebouwen en terreinen Machines en installaties Andere vaste bedrijfsmiddelen Financiële vaste activa 2 Latente belastingvorderingen Vlottende activa Vorderingen 3 Debiteuren Belastingen - 41 Overige vorderingen Overlopende activa Liquide middelen TOTAAL ACTIVA Eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden en overlopende passiva 8 Schulden aan kredietinstellingen Crediteuren Belastingen en premies soc. verzekeringen Schulden terzake van pensioenen Subsidieregeling Min. van BZK Overige kortlopende schulden Overlopende passiva TOTAAL PASSIVA CAOP Jaarverslag

6 Winst- en verliesrekening 2009 Nr. * * * * Netto-omzet 14 Omzet Directe projectkosten 16 (2.822) (2.638) Bedrijfskosten Personeelskosten Afschrijvingskosten Overige bedrijfskosten Bedrijfsresultaat Rentebaten Rentelasten 20 (329) (436) (322) (257) Resultaat voor belastingen Belastingen 21 (60) (24) Resultaat na belastingen CAOP Jaarverslag

7 2 Kasstroomoverzicht * * * * Saldo liquide middelen per 1 januari Kasstroom uit operationele activiteiten (549) Kasstroom uit investeringsactiviteiten (1.072) (1.494) Kasstroom uit financieringsactiviteiten (244) (138) 304 (2.181) Saldo liquide middelen per 31 december Kasstroom uit operationele activiteiten Resultaat na belastingen Afschrijvingen Mutatie in voorzieningen 13 (68) Mutaties in werkkapitaal Vorderingen op handelsdebiteuren (171) Overige vorderingen 77 (198) Overlopende activa (33) 356 Kortlopende schulden (excl. winstbelasting) 531 (4.024) 404 (1.428) Totaal kasstroom uit operationele activiteiten (549) Kasstroom uit investeringsactiviteiten Mutatie latente belastingvorderingen Investeringen in materiële vaste activa (1.132) (1.595) Desinvesteringen in materiële vaste activa - 77 Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten (1.072) (1.494) Kasstroom uit financieringsactiviteiten Aflossing leningen (244) (138) Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten (244) (138) CAOP Jaarverslag

8 3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Algemeen De Stichting Centrum voor Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP) is opgericht 1 januari 1995 en is statutair gevestigd te Den Haag aan het Lange Voorhout De activiteiten van de stichting bestaan uit de ondersteuning van arbeidsmarktfondsen, advies-, bezwaar- en geschillencommissies, overleggen betreffende de arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen, ondernemingraden en leerstoelen. Algemene uitgangspunten De jaarrekening is opgesteld conform de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek, boek 2 titel 9, zoals van toepassing op middelgrote ondernemingen. Vergelijking met voorgaand jaar De vergelijkende cijfers zijn aangepast voor zover dat het inzicht verbetert. Waarderingsgrondslagen Bij het opstellen van de jaarrekening zijn de volgende waarderingsgrondslagen gehanteerd. Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de historische verkrijgingprijs verminderd met de cumulatieve afschrijving. De lineaire afschrijvingen zijn gebaseerd op de geschatte economische gebruiksduur van de desbetreffende materiële vaste activa, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Op grond wordt niet afgeschreven. De geschatte economische gebruiksduur van bedrijfsgebouwen is 30 jaar, van machines en installaties 5-10 jaar en van andere vaste bedrijfsmiddelen tevens 5-10 jaar. De kosten van groot onderhoud worden per component geactiveerd en afgeschreven. Financiële instrumenten Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, handelsschulden en overige te betalen posten. Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt voor reële waarde. Na de eerste opname worden de financiële instrumenten gewaardeerd op de geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentemethode. Indien er geen sprake is van agio of disagio of transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde. De reële waarde is bepaald als contante waarde van de toekomstige kasstromen. Financiële vaste activa Er wordt uitsluitend een latente belastingvordering opgenomen voor zover het waarschijnlijk is dat er in de toekomst belastbare winsten beschikbaar zullen zijn die voor de realisatie van de actiefpost kunnen worden aangewend. Het bedrag van de uitgestelde belastingvorderingen wordt verlaagd voor zover het niet langer waarschijnlijk is dat het daarmee samenhangende belastingvoordeel zal worden gerealiseerd. De financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen reële waarde. Duurzame waardevermindering of vervreemding van vaste activa Activa met een lange levensduur worden beoordeeld op duurzame waardeverminderingen wanneer wijzigingen of omstandigheden zich voordoen die doen vermoeden dat de boekwaarde van een actief niet terugverdiend zal worden. De terugverdienmogelijkheid van activa die in CAOP Jaarverslag

9 gebruik zijn, wordt bepaald door de boekwaarde van een actief te vergelijken met de toekomstige nettokasstromen die het actief naar verwachting zal genereren. Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dan de geschatte toekomstige kasstroom, wordt een bedrag voor impairment ten laste van het resultaat geboekt voor het verschil tussen de boekwaarde en de actuele waarde van het actief. Voor verkoop beschikbare activa worden gewaardeerd op boekwaarde of lagere actuele waarde, onder aftrek van verkoopkosten. Nederlandse pensioenregelingen Uitgangspunt is dat de in de verslagperiode te verwerken pensioenlast gelijk is aan de over die periode aan het pensioenfonds verschuldigde pensioenpremies. Voor zover de verschuldigde premies op balansdatum nog niet zijn voldaan, wordt hiervoor een verplichting opgenomen. Als de op balansdatum reeds betaalde premies de verschuldigde premies overtreffen, wordt een overlopende actiefpost opgenomen voor zover sprake zal zijn van terugbetaling door het fonds of van verrekening met in de toekomst verschuldigde premies. Vlottende activa en kortlopende schulden Deze zijn gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen Een voorziening wordt in de balans opgenomen wanneer het CAOP een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting heeft als gevolg van een gebeurtenis in het verleden en het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling van die verplichting een uitstroom van middelen nodig is. Opbrengst- en kostenverantwoording Opbrengsten en kosten worden toegerekend aan het tijdvak waarop zij betrekking hebben. Tenzij anders vermeld, worden kosten genomen op het moment dat zij bekend zijn, terwijl opbrengsten pas worden verantwoord nadat de prestatie daadwerkelijk is geleverd. Belastingen De vennootschapsbelasting wordt berekend over het resultaat uit bedrijfsuitoefening tegen het actuele tarief, rekening houdend met fiscale faciliteiten. Actieve en passieve belastinglatenties worden verantwoord voor tijdelijke verschillen tussen de boekwaarde van activa en verplichtingen ten behoeve van de financiële verslaggeving en de fiscale boekwaarde van die posten. Het bedrag van de belastinglatenties is gebaseerd op de wijze waarop de boekwaarde van de activa en verplichtingen naar verwachting zal worden gerealiseerd of afgewikkeld, waarbij gebruik wordt gemaakt van de belastingtarieven die zijn vastgesteld op balansdatum, dan wel waartoe materieel reeds op balansdatum is besloten. Er wordt uitsluitend een uitgestelde belastingvordering opgenomen voor zover het waarschijnlijk is dat er in de toekomst belastbare winsten beschikbaar zullen zijn die voor de realisatie van de actiefpost kunnen worden aangewend. Het bedrag van de uitgestelde belastingvorderingen wordt verlaagd voor zover het niet (langer) waarschijnlijk is dat het daarmee samenhangende belastingvoordeel zal worden gerealiseerd. Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De gehanteerde grondslagen bij het opstellen van het kasstroomoverzicht zijn gelijk aan de grondslagen zoals toegepast bij het opstellen van de balans en de winst- en verliesrekening. CAOP Jaarverslag

10 4 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening TOELICHTING OP DE BALANS 1. Materiële vaste activa Het verloop van de materiële vaste activa was als volgt: Bedrijfsgebouw- Machines en Andere vaste Totaal en en terreinen installaties bedrijfsmiddelen * * * * Aanschaffingswaarde Cumulatieve afschrijving (936) (2.444) (3.247) (6.627) Boekwaarde per 1 januari Investeringen Afschrijvingen (125) (706) (214) (1.045) Totaal toevoeging/onttrekking (125) 246 (34) 87 Boekwaarde per 31 december Aanschaffingswaarde Cumulatieve afschrijving (1.061) (3.150) (3.461) (7.672) Boekwaarde per 31 december De investeringen betreffen met name vervanging van hard- en software (machines en installaties) en investeringen in huurdersbelang. 2. Financiële vaste activa Het verloop van de financiële vaste activa was als volgt: * * Saldo begin boekjaar Mutatie boekjaar: - inzake verrekenbare verliezen (60) (24) - beperkt aftrekbare kosten 2008 Saldo eind boekjaar Dit betreft latente belastingvorderingen met een looptijd van langer dan één jaar. De latente belastingvorderingen hebben betrekking op te verrekenen verliezen en zijn berekend op basis van het belastingtarief van 25,5 %. Daarnaast wordt rekening gehouden met de waarschijnlijkheid van realisatie en het jaar waarin dat zal plaatsvinden. Er wordt dus uitsluitend een latente CAOP Jaarverslag

11 belastingvordering voor verrekenbare verliezen opgenomen voor zover het waarschijnlijk is dat er in de toekomst belastbare winsten beschikbaar zullen zijn die voor de realisatie van de actiefpost kunnen worden aangewend. Per saldo zijn de latente belastingvorderingen verwerkt op basis van 20%. Alle mutaties zijn in 2009 verwerkt in de winst- en verliesrekening. 3. Vorderingen De vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar. 4. Liquide middelen De liquide middelen zijn direct opeisbaar. Tijdelijk overtollige gelden werden in 2009 op een spaarrekening uitgezet. Het saldo op de spaarrekening is direct opeisbaar. Per einde boekjaar stond een bedrag van k 950 op de spaarrekening, tegen een rentevergoeding van 1,7%. Het CAOP heeft een kredietfaciliteit afgesloten voor een bedrag van k Dit krediet wordt aangehouden om tijdelijke tekorten in liquiditeit te kunnen opvangen. 5. Eigen vermogen De mutaties van 2008 en 2009 in het eigen vermogen zijn in de onderstaande verloopstaat weergegeven: Saldo * Stand per 31 december mutaties 2008 Resultaat boekjaar 97 Stand per 31 december mutaties 2009 Resultaat boekjaar 158 Stand per 31 december Voorzieningen De mutaties in de voorzieningen zijn in de onderstaande verloopstaat weergegeven: Voorziening Voorziening ambtsjubilea leeftijdsbewust personeelsbeleid Totaal * * * Stand per 31 december Mutaties boekjaar: Onttrekkingen - (2) (2) Dotatie Stand per 31 december Voorziening ambtsjubilea De voorziening ambtsjubilea heeft betrekking op de verplichting ambtsjubilea uit hoofde van artikel 27 van de CAO voor alle werknemers van het CAOP. CAOP Jaarverslag

12 7. Langlopende schulden Het verloop van de langlopende schulden in het boekjaar was als volgt: * * Stand per 1 januari Aflossingen boekjaar (244) (138) Totale schuld per 31 december Af: kortlopend deel (< 1 jaar) (244) (244) Langlopend per 31 december Schulden looptijd > 5 jaar Medio 2001 heeft het CAOP twee leningen afgesloten ter financiering van de aankoop van de panden Lange Voorhout 13 en Hoge Nieuwstraat 14. De leningen hebben een rentevoet van 5,98% (20 jaar vast). Ten behoeve van de bankier zijn de bovenstaande panden hypothecair bezwaard. Het CAOP heeft in 2007 een lening met Loyalis afgesloten in het kader van de financiering van de kosten die verband houden met een wijziging van de sterftetabellen. De lening heeft een looptijd van 5 jaar en kent een rentepercentage van 3,5 %. 8. Kortlopende schulden en overlopende passiva De kortlopende schulden hebben een looptijd van korter dan één jaar. De post schulden aan kredietinstellingen betreft het kortlopend deel van de langlopende leningen. 9. Belastingen en premies sociale verzekeringen * * Te betalen loonheffing december Te betalen sociale lasten december Te betalen BTW 4e kwartaal Subsidieregeling Min. van BZK De post subsidieregeling Min. van BZK betreft de stand van de egalisatiereserve inzake de subsidieregeling CAOP en de subsidieregeling SOR van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dit betreft het niet bestede deel van de ontvangen subsidie. De subsidieregelingen bepalen dat de jaarlijkse subsidies aan een maximum zijn verbonden. Jaarlijks wordt eventuele onderuitputting of overschrijding gedoteerd respectievelijk onttrokken aan deze reserve. De huidige subsidieregeling CAOP loopt tot en met 31 december Indien de egalisatiereserve CAOP Jaarverslag

13 van deze subsidieregeling per 31 december 2010 het bedrag van k 572 overstijgt, kan de minister besluiten dat het meerdere dient te worden terugbetaald aan het Ministerie. Dezelfde afweging kan worden gemaakt per de datum van 31 december De subsidieregeling SOR loopt tot en met 31 december Op dat moment dient het eventuele saldo van de egalisatiereserve van deze subsidieregeling te worden terugbetaald aan het Ministerie. De egalisatiereserve van deze regeling bedraagt per einde boekjaar k Overige kortlopende schulden Onder de overige kortlopende schulden zijn onder meer de reservering te betalen vakantiegeld en een reservering voor niet uitbetaalde vakantiedagen opgenomen. 12. Overlopende passiva De overlopende passiva betreffen vooruit ontvangen bedragen. Een voorschot op de subsidie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) voor het jaar 2010 was in december 2009 ontvangen. 13. Niet in balans opgenomen rechten en verplichtingen De verplichtingen uit hoofde van bestaande huur- en leaseverplichtingen, met een resterende looptijd variërend van één tot zes jaar, bedragen voor 2010 k 1.332, voor de periode 2011 tot en met 2014 circa k en voor de periode na 2014 circa k 515. In de winst- en verliesrekening 2009 onder de Overige bedrijfskosten is een bedrag voor huur- en leasekosten opgenomen van k Ten behoeve van de verhuurder van de bedrijfspanden zijn bankgaranties afgegeven voor in totaal k 228. CAOP Jaarverslag

14 TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING 14. Netto-omzet De netto-omzet is de gerealiseerde omzet verminderd met de directe projectkosten. * * Omzet Directe projectkosten (2.822) (2.638) Netto-omzet Omzet * * Subsidieregeling Min. van BZK Overgangssubsidie Min. van BZK Arbeidsvoorwaardenvorming Medezeggenschap Advies, Bezwaar & Bemiddeling Integriteit 84 - Arbeidsmarkt Overige diensten Totaal omzet De omzet is in 2009 met 17% (k 3.133) gestegen ten opzichte van Subsidieregeling Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) Per 1 januari 2006 heeft BZK een nieuwe 5-jarige subsidieregeling Stichting CAOP vastgesteld. In deze regeling zijn duidelijke afspraken gemaakt voor wat betreft de omvang van de subsidie en de prestaties die het CAOP daartegenover dient te stellen. De subsidieregeling bevat een lineair dalende overgangsmaatregel die het CAOP in staat stelt de organisatie dusdanig om te vormen om de daling van de omvang van de voorgaande subsidie op te vangen. Voor 2009 bedroeg de overgangssubsidie Dit bedrag is aangewend voor de gedeeltelijke financiering van de kosten van herstructurering van de ICT en de kosten voor ontwikkeling en outplacement van enkele medewerkers. De subsidieregeling is per 1 januari 2010 andermaal met 5 jaar verlengd. In de subsidieregeling vanaf 2010 is geen subsidie meer opgenomen ter financiering van de overgangskosten die direct samenhangen met de invoering van de subsidieregeling. CAOP Jaarverslag

15 16. Directe projectkosten De directe projectkosten zijn de kosten van leveringen en diensten door derden, gemaakt voor de uitvoering van de projecten. * * Subsidieregeling Min. van BZK Overgangssubsidie Min. van BZK Arbeidsvoorwaardenvorming Medezeggenschap Advies, Bezwaar & Bemiddeling Integriteit - - Arbeidsmarkt Overige diensten Totaal directe projectkosten Om een helder inzicht te krijgen in de netto omzet van de subsidieregeling Min. van BZK zijn de kosten die direct samenhangen met de uitvoering van de werkzaamheden in bovenstaande tabel apart weergegeven. 17. Personeelskosten Het CAOP heeft in 2009 een personele stijging van het aantal fte s gekend van gemiddeld 180 fte's in 2008 naar gemiddeld 200 fte's in Het aantal werknemers in dienst steeg van 213 per 1 januari 2009 tot 236 per 31 december Het gemiddeld aantal fte's is als volgt over de diverse afdelingen verdeeld: fte's fte's Algemene directie 5 5 Arbeidsvoorwaardenvorming Medezeggenschap Advies, Bezwaar & Bemiddeling Integriteit 6 - Arbeidsmarkt Overige dienstverlening Totaal gemiddeld aantal fte's CAOP Jaarverslag

16 De personeelskosten worden als volgt gespecificeerd: * * Salarissen Sociale lasten Pensioenkosten Uitzendkrachten/externen Personele exploitatiekosten Totaal personeelskosten Afschrijvingen De afschrijvingskosten worden als volgt gespecificeerd: * * Bedrijfsgebouwen en terreinen Machines en installaties Andere vaste bedrijfsmiddelen Totaal afschrijvingen Overige bedrijfskosten De overige bedrijfskosten worden als volgt gespecificeerd: * * Kantoorkosten Huisvestingskosten Porti-/bezorg-/vervoerskosten Kostenvergoeding bestuursraad Restauratieve voorzieningen Public information Overige kosten Vrijval opgenomen BTW-last nav boekenonderzoek - (234) Totaal overige bedrijfskosten De gestegen huisvestingskosten betreffen voornamelijk de kosten van de eerste etage van Lange Voorhout 9, welke met ingang van ultimo 2008 wordt gehuurd. CAOP Jaarverslag

17 20. Rentelasten De rentelasten 2009 betreffen hoofdzakelijk de hypothecaire rentelasten. 21. Belastingen In de fiscale winstberekening wordt de effectieve belastingdruk berekend tegen 20% vennootschapsbelasting. Door een correctie van het fiscale resultaat op voorgaande jaren wijkt de huidige belastingdruk af ten opzichte van het vennootschapsbelasting-tarief van 20%. 22. Kostenvergoeding bestuursraad In 2009 bedroeg het totaal aan vergoedingen ten behoeve van de leden van de Bestuursraad en de Audit Commissie k 33 (2008: k 28). Den Haag, 26 mei 2010 Directeur / Bestuurder CAOP Mr. N. Ph. Geelkerken CAOP Jaarverslag

18 OVERIGE GEGEVENS Voorgestelde resultaatbestemming Voorgesteld wordt het resultaat na belasting toe te voegen aan de algemene reserve. Het vorenstaande is verwerkt in de jaarrekening Accountantsverklaring Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2009 van Stichting Centrum voor Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel te Den Haag bestaande uit de balans per 31 december 2009 en de winst- en verliesrekening over 2009 met de toelichting gecontroleerd. Verantwoordelijkheid van de directeur/bestuurder De directie van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het bestuursverslag, beide in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer: het ontwerpen, invoeren en in stand houden van een intern beheersingssysteem relevant voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van vermogen en resultaat, zodanig dat deze geen afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten bevat, het kiezen en toepassen van aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaggeving en het maken van schattingen die onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht. Dienovereenkomstig zijn wij verplicht te voldoen aan de voor ons geldende gedragsnormen en zijn wij gehouden onze controle zodanig te plannen en uit te voeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De keuze van de uit te voeren werkzaamheden is afhankelijk van de professionele oordeelsvorming van de accountant, waaronder begrepen zijn beoordeling van de risico's van afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. In die beoordeling neemt de accountant in aanmerking het voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van vermogen en resultaat relevante interne beheersingssysteem, teneinde een verantwoorde keuze te kunnen maken van de controlewerkzaamheden die onder de gegeven omstandigheden adequaat zijn maar die niet tot doel hebben een oordeel te geven over de effectiviteit van het interne beheersingssysteem van de entiteit. Tevens omvat een controle onder meer een evaluatie van de aanvaardbaarheid van de toegepaste grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van schattingen die de directie van de entiteit heeft gemaakt, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. CAOP Jaarverslag

19 Oordeel Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Centrum voor Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel per 31 december 2009 en van het resultaat over 2009 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. Verklaring betreffende andere wettelijke voorschriften en/of voorschriften van regelgevende instanties Op grond van de wettelijke verplichting ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder f BW melden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW. Den Haag, 24 juni 2010 KPMG ACCOUNTANTS N.V. J.A.A.M. Vermeeren RA CAOP Jaarverslag

JAARVERSLAG 2007 VAN STICHTING CENTRUM VOOR ARBEIDSVERHOUDINGEN OVERHEIDSPERSONEEL DEN HAAG. Vastgesteld door de directeur/bestuurder d.d.

JAARVERSLAG 2007 VAN STICHTING CENTRUM VOOR ARBEIDSVERHOUDINGEN OVERHEIDSPERSONEEL DEN HAAG. Vastgesteld door de directeur/bestuurder d.d. JAARVERSLAG 2007 VAN STICHTING CENTRUM VOOR ARBEIDSVERHOUDINGEN OVERHEIDSPERSONEEL TE DEN HAAG Vastgesteld door de directeur/bestuurder d.d. 20 mei 2008 Goedgekeurd door de Bestuursraad d.d. 29 mei 2008

Nadere informatie

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Jaarverslaggeving over 2009

Jaarverslaggeving over 2009 Stichting ENUM Nederland, Arnhem Pagina 1 van 14 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2009 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2009 5 Kasstroomoverzicht over 2009 6 Algemene

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2012 28 augustus 2012 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2012 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

FINANCIËLE VERANTWOORDING STICHTING TOON HERMANS HUIS ROERMOND 2015

FINANCIËLE VERANTWOORDING STICHTING TOON HERMANS HUIS ROERMOND 2015 FINANCIËLE VERANTWOORDING STICHTING TOON HERMANS HUIS ROERMOND 2015 Stichting Toon Hermans Huis Roermond Balans per 31 december 2015 Activa Passiva Materiele vaste activa Stichtingsvermogen 180.094 55.446

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen

Vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 141.403 83.813 Vlottende activa Vorderingen 56.120 115.269 Liquide middelen

Nadere informatie

JAARREKENING 2016 STICHTING REIS MET JE HART

JAARREKENING 2016 STICHTING REIS MET JE HART JAARREKENING STICHTING REIS MET JE HART 1 BALANS PER 31 DECEMBER (na verwerking van het verlies) 31 december 31 december ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) 27.731 27.897 Vlottende activa 27.731

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2014

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2014 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2014 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

Stichting Zorgboerderij Den Hoet. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2012

Stichting Zorgboerderij Den Hoet. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2012 Stichting Zorgboerderij Den Hoet gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2012 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013 , SOEST inzake de jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2013 2 Winst- en verliesrekening over 2013 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

Stichting Meeromroep gevestigd te Hoofddorp. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Meeromroep gevestigd te Hoofddorp. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Meeromroep gevestigd te Hoofddorp Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Accountantsverslag 1.1 Samenstellingsverklaring 1 1.2 Resultaten 2 2. Jaarrekening 2.1 Balans per

Nadere informatie

SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016

SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016 SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG 11 3542CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Woerden, dossiernummer 24396392. Vastgesteld door de algemene vergadering d.d. 14 augustus

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Instituut Fondsenwerving gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vbl Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2014 / 30-6-2014 #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vlg Vinc Vastgoed Management I B.V., Rotterdam

Nadere informatie

Financieel Verslag 2014 Stichting Mama Watoto

Financieel Verslag 2014 Stichting Mama Watoto Financieel Verslag 214 Stichting Mama Watoto 1 Inhoud Jaarrekening Balans per 31 december 214 5 Winst-en-verliesrekening over 214 7 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 1 Overige gegevens

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2010

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2010 Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2010 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2010 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2010 5 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam Stadserf 1 3112 DZ INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 3 Kasstroomoverzicht 2015 4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012 Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina BESTUURSVERSLAG 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Vereniging onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs Breda en omstreken in coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid (U.A.

Vereniging onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs Breda en omstreken in coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid (U.A. Financieel verslag 2012 Building Breda Vereniging onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs Breda en omstreken in coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid (U.A.) Breda Inhoud Algemeen

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

SHOP T.a.v. het bestuur Herengracht EH DEN HAAG. Verkorte jaarrekening 2015

SHOP T.a.v. het bestuur Herengracht EH DEN HAAG. Verkorte jaarrekening 2015 SHOP T.a.v. het bestuur Herengracht 20 2511 EH DEN HAAG Verkorte jaarrekening 2015 SHOP T.a.v. het bestuur Herengracht 20 2511 EH DEN HAAG Verkorte jaarrekening 2015 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2011

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2011 Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2011 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2011 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2011 5 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2013

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2013 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening 2013 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening

Nadere informatie

Aan het bestuur van Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken juni 2017

Aan het bestuur van Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken juni 2017 Aan het bestuur van Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland te Rapport inzake jaarstukken 2016 30 juni 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2016 3 1.2 Staat van baten

Nadere informatie

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2010 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Jaarverslag van de directie 4 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2010 tot en met

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 10.623 13.669 Financiële vaste activa 155.276 - Vlottende activa 165.899

Nadere informatie

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009 Gordiaan Vastgoed BV Jaarrekening 2009 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat 4 3. Balans

Nadere informatie

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2014

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2014 Hilversum Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 2 Resultatenanalyse 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten over 2014 5 3 Grondslagen voor waardering

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Balans per 30 juni 2016 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2016 31 december 2015 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-22 mei 2017 1.1 Balans per 31 december 2016 (Na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste

Nadere informatie

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 Haarlem Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 INHOUD Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 TUSSENTIJDS OVERZICHT 1 Balans

Nadere informatie

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Rapport inzake de tussentijdse cijfers per 30 juni 2016 Inhoudsopgave Pagina Tussentijdse cijfers 1 Balans per 30 juni 2016 3 2 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland, te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken maart 2016

Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland, te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken maart 2016 , te Rapport inzake jaarstukken 2015 1 maart 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2015 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2015 5 1.3 Toelichting op de jaarrekening 6 1.4

Nadere informatie

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2014

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2014 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening 2014 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening

Nadere informatie

Jaarrekening 2016 Stichting Visiteclowns

Jaarrekening 2016 Stichting Visiteclowns Jaarrekening 2016 Stichting Visiteclowns 1 Inhoudsopgave 1 Samenstellingsverklaring 2 Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2016 2.2 Winst- en verliesrekening over 2016 2.3 Algemene toelichting 2.4 Toelichting

Nadere informatie

Handelsregister Kamer van Koophandel te Plaats KvK, dossiernummer

Handelsregister Kamer van Koophandel te Plaats KvK, dossiernummer Publicatierapport 2015 Coöperatie Coöperatief Ondernemers Platform Veluwe U.A Handelsregister Kamer van Koophandel te Plaats KvK, dossiernummer 57197911 Vastgesteld door de Vergadering van de ledenraad

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Oevernet

Jaarrekening 2014. Stichting Oevernet Jaarrekening 2014 Stichting Oevernet 1.0 Inhoud 1 Inhoud 2 2 Jaarrekening 2.1 Bestuursverslag 3 2.2 Grondslagen 4 2.3 Balans per 31 december 6 2.4 Staat van Baten en Lasten 7 2.5 Toelichting Financiële

Nadere informatie

Profielen stellen. Profielen stellen. Colofon. Colofon. Jaarverslag 2011. ons kenmerk B040412 datum 4 april 2012. auteur Building Breda versie 2.

Profielen stellen. Profielen stellen. Colofon. Colofon. Jaarverslag 2011. ons kenmerk B040412 datum 4 april 2012. auteur Building Breda versie 2. Profielen stellen Jaarverslag 2011 Profielen stellen Jaarverslag 2011 Colofon ons kenmerk B040412 datum 4 april 2012 auteur Building Breda versie 2.0 status Definitief Colofon ons kenmerk B040412 datum

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG BALANS (opgemaakt voor resultaatbestemming, bedragen in euro) ACTIVA 31 december 2007 31 december 2006 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Jaarrapport 2016

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Jaarrapport 2016 Haarlem Jaarrapport 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2016 5 2 Winst-en-verliesrekening over

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Oevernet

Jaarrekening 2015 Stichting Oevernet Jaarrekening 2015 Stichting Oevernet Inhoud 1 Bestuursverslag 3 1.1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4 2 Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2015 6 2.2 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-3 mei 2016 1.1 Balans per 31 december 2015 (Na resultaatbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2017

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2017 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Halfjaarcijfers 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarcijfers 1.1 Balans per 30 juni 2017 2 1.2 Toelichting op de halfjaarcijfers 3 1.1 Balans per 30 juni 2017 (Na resultaatbestemming)

Nadere informatie

RAPPORT. Stichting Expertise en Logeercentrum Friesland te Hardegarijp. Inzake Jaarrekening 2013. Uitgebracht aan

RAPPORT. Stichting Expertise en Logeercentrum Friesland te Hardegarijp. Inzake Jaarrekening 2013. Uitgebracht aan RAPPORT Inzake Jaarrekening 2013 Uitgebracht aan Stichting Expertise en Logeercentrum Friesland te Hardegarijp 1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking van het resultaat) ACTIVA 31 december 2013

Nadere informatie

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014 Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage Samenstellingsverklaring 4 Voorwoord 5 Resultaten 6 Ondertekening van de rapportage 7 Jaarstukken 2014 Jaarrekening

Nadere informatie

Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg

Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg INHOUDSOPGAVE bij het financieel verslag 2010 pagina JAARVERSLAG Algemeen 4 JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2010 7 en 8 2.

Nadere informatie

Materiële vaste activa (1) Inventaris Vorderingen (2) Overige vorderingen Overlopende activa

Materiële vaste activa (1) Inventaris Vorderingen (2) Overige vorderingen Overlopende activa JAARREKENING Balans per 31 december 2015 Winst-en-verliesrekening over 2015 Kasstroomoverzicht 2015 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans per 31 december 2015 Toelichting

Nadere informatie

Rafaël Nederland te Giessenlanden. Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015

Rafaël Nederland te Giessenlanden. Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015 Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 2 Financiële positie 3 Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 5 2 Winst-en-verliesrekening over 2014 7 3 Toelichting op de jaarrekening

Nadere informatie

Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen

Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste activa - 1.375 Materiële vaste activa 121.931 176.592 Vlottende activa 121.931

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011 , SOEST inzake de jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2011 2 Winst- en verliesrekening over 2011 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland, te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken 2014 18 mei 2015

Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland, te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken 2014 18 mei 2015 , te Rapport inzake jaarstukken 2014 18 mei 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2014 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2014 5 1.3 Toelichting op de jaarrekening 6 1.4

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2013 RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht JAARVERSLAG 2013 INHOUD Paginanummer 1. Accountantsrapport

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt

Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt - 1 - BALANS PER 31-12-2014 (bedragen in euro s) ACTIEF 31 december 2014 31 december 2013 Toelichting Vaste

Nadere informatie

Stichting Dreams4You Nederland T.a.v. het Bestuur Postbus 114 6114 ZJ Susteren. Rapport inzake de jaarstukken over 2013

Stichting Dreams4You Nederland T.a.v. het Bestuur Postbus 114 6114 ZJ Susteren. Rapport inzake de jaarstukken over 2013 Stichting Dreams4You Nederland T.a.v. het Bestuur Postbus 114 6114 ZJ Susteren Rapport inzake de jaarstukken over 2013 Dossiernummer: 5326 Datum: 2 december 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG

Nadere informatie

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012 Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht Rapport inzake de jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring 1 Algemeen 2 Resultaten 2 Financiële positie 3 Jaarrekening Balans

Nadere informatie

Stichting Sprint Schiedam Westvest BW Schiedam. Jaarrekening 2016

Stichting Sprint Schiedam Westvest BW Schiedam. Jaarrekening 2016 Westvest 26 3111 BW Schiedam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 2 Samenstellingsverklaring 3 Algemeen 4 Financieel Verslag Bestuursverslag 6 Jaarstukken 2016 Balans per 31 december 2016 8 Staat

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014 Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 15-07-2015. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen

Vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 414.726 545.445 Vlottende activa Vorderingen 234.366 201.482 Liquide middelen

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2012

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2012 , SOEST inzake de jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2012 2 Winst- en verliesrekening over 2012 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE

JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE Haarlem, juni 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

STG. ERFGOEDCENTRUM TONGERLOHUYS. Rapport inzake jaarstukken 2016

STG. ERFGOEDCENTRUM TONGERLOHUYS. Rapport inzake jaarstukken 2016 STG. ERFGOEDCENTRUM TONGERLOHUYS Rapport inzake jaarstukken 2016 Roosendaal, 28 maart 2017 Dit rapport omvat 13 pagina's (exclusief specificaties) INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Bestuursverslag 4 1 BALANS

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE

JAARVERSLAG 2014 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE JAARVERSLAG 2014 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE Haarlem, juni 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving:

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: Jaarrekening BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: 60880651 Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave JAARREKENING 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 3 WINST- EN

Nadere informatie

STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE Rapport inzake jaarstukken 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Resultaat 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 29 juni 2016. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Vereniging Genootschap Kunstliefde gevestigd te UTRECHT. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Vereniging Genootschap Kunstliefde gevestigd te UTRECHT. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Vereniging Genootschap Kunstliefde gevestigd te UTRECHT Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen 3 Balans per 31 december

Nadere informatie

Tussentijds rapport 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010. Voorbeeldrapport VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Tussentijds rapport 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010. Voorbeeldrapport VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Tussentijds rapport 1 januari t/m 30 juni Voorbeeldrapport VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE Voorbeeldrapport VOF T.a.v. de firmanten Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Pagina 1. Accountantsrapport

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d.

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 26 juni 2017 Inhoudsopgave 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Tussentijdse rapportage per 30 juni Commodity Discovery Management B.V. statutair gevestigd te Amsterdam

Tussentijdse rapportage per 30 juni Commodity Discovery Management B.V. statutair gevestigd te Amsterdam Tussentijdse rapportage per 30 juni 2014 Commodity Discovery Management B.V. statutair gevestigd Inhoudsopgave Pagina Accountantsverslag 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring 3 Tussentijdse rapportage

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 VAN STICHTING CENTRUM VOOR ARBEIDSVERHOUDINGEN OVERHEIDSPERSONEEL DEN HAAG. Vastgesteld door de directeur/bestuurder d.d.

JAARVERSLAG 2012 VAN STICHTING CENTRUM VOOR ARBEIDSVERHOUDINGEN OVERHEIDSPERSONEEL DEN HAAG. Vastgesteld door de directeur/bestuurder d.d. JAARVERSLAG 2012 VAN STICHTING CENTRUM VOOR ARBEIDSVERHOUDINGEN OVERHEIDSPERSONEEL TE DEN HAAG Vastgesteld door de directeur/bestuurder d.d. 23 mei 2013 Goedgekeurd door de Bestuursraad d.d. 6 juni 2013

Nadere informatie

Stichting ITvitae Learning gevestigd te Amersfoort. Jaarrekening over het boekjaar 9 december 2013 tot en met 31 december 2014

Stichting ITvitae Learning gevestigd te Amersfoort. Jaarrekening over het boekjaar 9 december 2013 tot en met 31 december 2014 Stichting ITvitae Learning gevestigd te Amersfoort Jaarrekening over het boekjaar 9 december 2013 tot en met 31 december 2014 Inhoudsopgave Pagina Rapport Algemeen 2 Resultaten 3 Financiële positie 4 Fiscale

Nadere informatie

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen Jaarrekening 2015 Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 4 2 Balans 5 3 Winst en verliesrekening 6 4 Toelichting op de

Nadere informatie

Financieel verslag Stichting Groendomein Wasven Eindhoven

Financieel verslag Stichting Groendomein Wasven Eindhoven Financieel verslag 2016 Stichting Groendomein Wasven Eindhoven 2.1 Balans per 31 december 2016 (Na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 A C T I V A Vaste activa Materiële vaste activa

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK

FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2015 1 BALANS PER 31 OKTOBER 2015 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 oktober 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2014 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 21 mei 2015 Jaarstukken 2014 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 21 mei 2015 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2016

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2016 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Halfjaarcijfers 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarcijfers 1.1 Balans per 30 juni 2016 2 1.2 Toelichting op de halfjaarcijfers 3 1.1 Balans per 30 juni 2016 (Na resultaatbestemming)

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013

Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013 Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V. gevestigd to Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013 Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V., Rotterdam Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2015 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2015 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN. Jaarverslag 2013

VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN. Jaarverslag 2013 VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 2 3 Fiscale positie 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 5

Nadere informatie

Finles N.V. Halfjaarverslag 2012

Finles N.V. Halfjaarverslag 2012 Finles N.V. Halfjaarverslag 2012 1 1. Algemene informatie Directie De directie van Finles N.V. wordt gevoerd door: Drs. J.A.M. van der Holst R.J. van Kuijk J.P.P.A. van Oudvorst RA Vestigingsplaats Finles

Nadere informatie

ROTTERDAMS OOGHEELKUNDIG ONDERZOEK STICHTING (ROOS) TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken januari 2017

ROTTERDAMS OOGHEELKUNDIG ONDERZOEK STICHTING (ROOS) TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken januari 2017 ROTTERDAMS OOGHEELKUNDIG ONDERZOEK STICHTING (ROOS) TE ROTTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2014 29 januari 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

STICHTING MAITREYA INSTITUUT VOOR WIJSHEIDSCULTUUR, LOENEN FINANCIEEL PUBLIKATIEVERSLAG HANDELSREGISTER OOST NEDERLAND NUMMER 41200578 RSIN 006832994

STICHTING MAITREYA INSTITUUT VOOR WIJSHEIDSCULTUUR, LOENEN FINANCIEEL PUBLIKATIEVERSLAG HANDELSREGISTER OOST NEDERLAND NUMMER 41200578 RSIN 006832994 Pagina 1 van 7 FINANCIEEL PUBLIKATIEVERSLAG 2012 HANDELSREGISTER OOST NEDERLAND NUMMER 41200578 RSIN 006832994 Pagina 2 van 7 FINANCIEEL PUBLIKATIEVERSLAG 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina A - Balans per 31 december

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 VAN STICHTING CENTRUM VOOR ARBEIDSVERHOUDINGEN OVERHEIDSPERSONEEL DEN HAAG. Vastgesteld door de directeur/bestuurder d.d.

JAARVERSLAG 2013 VAN STICHTING CENTRUM VOOR ARBEIDSVERHOUDINGEN OVERHEIDSPERSONEEL DEN HAAG. Vastgesteld door de directeur/bestuurder d.d. JAARVERSLAG 2013 VAN STICHTING CENTRUM VOOR ARBEIDSVERHOUDINGEN OVERHEIDSPERSONEEL TE DEN HAAG Vastgesteld door de directeur/bestuurder d.d. 26 mei 2014 Goedgekeurd door de Bestuursraad d.d. 5 juni 2014

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2015 4 2 Staat van baten en lasten over 2015 6 3 Kasstroomoverzicht 2015

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar /

Rotterdams Vastgoedfonds I C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar / Rotterdams Vastgoedfonds I C.V. gevestigd to Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013 Rotterdams Vastgoedfonds I C.V., Rotterdam Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per

Nadere informatie