LJN: BD5600,Voorzieningenrechter Rechtbank Utrecht, / KG ZA

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LJN: BD5600,Voorzieningenrechter Rechtbank Utrecht, / KG ZA"

Transcriptie

1 LJN: BD5600,Voorzieningenrechter Rechtbank Utrecht, / KG ZA Datum uitspraak: Datum publicatie: Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: Kort geding Inhoudsindicatie: De zorgverzekeraars in dit kort geding hebben ieder voor zich een besluit genomen waarbij enkele geneesmiddelen binnen de verschillende geneesmiddelengroepen zijn aangewezen die door hen per 1 juli 2008 voor een bepaalde periode worden vergoed (individueel preferentiebeleid). Groothandels en apotheken vorderen een verbod jegens de zorgverzekeraars om deze besluiten uit te voeren wegens onrechtmatig handelen. De voorzieningenrechter wijst de vordering af. Uitspraak vonnis RECHTBANK UTRECHT Sector handels- en familierecht zaaknummer / rolnummer: / KG ZA Vonnis in kort geding van 27 juni 2008 in de zaak van 1. de vereniging BOND VAN GROOTHANDELAREN IN HET PHARMACEUTISCH BEDRIJF, gevestigd te Amsterdam, 2. de vereniging ASSOCIATIE VAN KETENAPOTHEKEN, gevestigd te Leidschendam, 3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MEDIQ FARMA B.V., mede handelende onder de naam OPG GROOTHANDEL, gevestigd te Utrecht, 4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BROCACEF B.V., gevestigd te Maarssen, 5. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ALLIANCE HEALTHCARE B.V., gevestigd te 's-hertogenbosch, 6. de commanditaire vennootschap MOSADEX C.V., gevestigd te Elsloo, 7. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LLOYDS APOTHEKEN B.V., gevestigd te Baarn,

2 8. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ZORGAPOTHEKEN FLEVOLAND B.V., gevestigd te Almere, 9. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ALLIANCE APOTHEEK B.V., gevestigd te Goes, 10. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ESCURA APOTHEKEN B.V., gevestigd te Maarssen, 11. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MEDIQ APOTHEKEN B.V., gevestigd te Utrecht, 12. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MEDIQ APOTHEKEN BEHEER B.V., gevestigd te Utrecht, 13. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid THIO PHARMA HOLDING B.V., gevestigd te Maassluis, eiseressen, procureur mr. E.N. Bouwman, advocaten mr. A.J.H.W.M. Versteeg en mr. P. van Ginneken, beiden te Amsterdam, tegen 1. de naamloze vennootschap VGZ ZORGVERZEKERAAR N.V., gevestigd te Nijmegen, 2. de naamloze vennootschap IZZ ZORGVERZEKERAAR N.V., gevestigd te Nijmegen, 3. de naamloze vennootschap TRIAS ZORGVERZEKERAAR N.V., gevestigd te Gorinchem, 4. de naamloze vennootschap ZORGVERZEKERAAR CARES GOUDA N.V., gevestigd te Gorinchem, 5. de naamloze vennootschap UNIVÉ ZORGVERZEKERAAR N.V., gevestigd te Alkmaar, 6. de naamloze vennootschap N.V. UNIVÉ ZORG, gevestigd te Alkmaar, 7. de onderlinge waarborgmaatschappij O.W.M. MENZIS ZORGVERZEKERAAR U.A., gevestigd te Wageningen, 8. de onderlinge waarborgmaatschappij O.W.M. ANDERZORG U.A., gevestigd te Groningen, 9. de naamloze vennootschap

3 CONFIOR ZORGVERZEKERAAR N.V., gevestigd te Enschede, 10. de naamloze vennootschap AGIS ZORGVERZEKERINGEN N.V., gevestigd te Amersfoort, 11. de onderlinge waarborgmaatschappij O.W.M. CENTRALE ZORGVERZEKERAARSGROEP, ZORG- VERZEKERAAR U.A., gevestigd te Tilburg, gedaagden, procureur mr. J.M. van Noort, advocaat mr. G.R.J. de Groot te 's-gravenhage. Partijen zullen hierna BG Pharma c.s. en de zorgverzekeraars genoemd worden. 1. De procedure 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: - de dagvaarding - de mondelinge behandeling - pleitnota en producties van BG Pharma c.s. - pleitnota, vooraf toegezonden uiteenzetting, en producties van de zorgverzekeraars Ten slotte is vonnis bepaald In verband met de spoedeisendheid van de zaak is op 27 juni 2008 vonnis gewezen. Het onderstaande vormt hiervan de nadere schriftelijke uitwerking. 2. De feiten 2.1. BG Pharma c.s. zijn belangenbehartigers van apotheken of van groothandels in farmaceutische producten, dan wel exploiteren apotheken of groothandels in farmaceutische producten Op grond van de Zorgverzekeringswet geeft een zorgverzekering onder meer recht op ófwel de farmaceutische zorg waaraan de verzekerde behoefte heeft, ófwel vergoeding van de kosten van die zorg Ingevolge artikel 2.8 van het Besluit Zorgverzekering omvat farmaceutische zorg terhandstelling van de bij ministeriële regeling aangewezen geregistreerde geneesmiddelen voor zover deze zijn aangewezen door de zorgverzekeraar. Daarbij is voorts bepaald dat de aanwijzing door de zorgverzekeraar zodanig geschiedt dat van alle werkzame stoffen die voorkomen in de bij ministeriële regeling aangewezen geneesmiddelen ten minste één geneesmiddel voor de verzekerde beschikbaar is. Het artikel biedt zorgverzekeraars de mogelijkheid om de aanspraak op farmaceutische zorg van hun verzekerden nader te regelen door de geregistreerde geneesmiddelen aan te wijzen waarvan hun verzekerden terhandstelling kunnen verlangen Apotheekhoudenden zijn bij het voeren van hun apotheken gehouden te handelen met inachtneming van de voorschriften gegeven bij en krachtens de Wet marktordening gezondheidszorg. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft bij besluit van 10 december 2007 de tarieven vastgesteld

4 die apotheekhoudenden ten hoogste in rekening mogen brengen voor de terhandstelling van geneesmiddelen (hierna: de tariefbeschikking) Op grond van de tariefbeschikking en van de tot stand gekomen vergoedingslijst als bedoeld in die tariefbeschikking, mogen apotheekhoudenden als vergoeding voor de door te berekenen kosten van een afgeleverd geneesmiddel maximaal de in de lijst opgenomen vergoedingsprijs in rekening brengen. Per recept mag tevens de zogenoemde receptregelvergoeding in rekening worden gebracht als vergoeding voor inkomen en praktijkkosten De onder 2.5. genoemde vergoedingslijst is de zogeheten G-Standaard (hierna: taxe) die elke maand wordt gepubliceerd door Z-Index B.V. In de taxe worden de bruto-adviesprijzen vermeld, die de leveranciers van de diverse geneesmiddelen voor die maand aan Z-Index B.V. hebben opgegeven Leveranciers van geneesmiddelen zijn de producenten of hun licentiehouders. Aangezien zij een vergunning nodig hebben om hun geneesmiddelen in de handel te mogen brengen, worden zij hierna ook aangeduid als de vergunninghouders De zorgverzekeraars die als gedaagden sub 1 tot en met sub 6 zijn genoemd, hebben besloten om op grond van hun onder 2.3 beschreven aanwijzingsbevoegdheid met ingang van 1 juli 2008 een (aanvullend) preferentiebeleid te voeren, dat inhoudt dat voor 35 productcategorieën voor de periode van 1 juli 2008 tot en met 30 juni 2009 uitsluitend de geneesmiddelen met de laagste prijs voor vergoeding worden aangewezen. Welk geneesmiddel de laagste prijs heeft, zal worden bepaald aan de hand van de taxe voor juni De zorgverzekeraars die als gedaagden sub 7 tot en met sub 9 zijn genoemd, hebben besloten om op grond van hun onder 2.3 beschreven aanwijzingsbevoegdheid met ingang van 1 juli 2008 een (aanvullend) preferentiebeleid te voeren, dat inhoudt dat voor 22 productcategorieën voor de periode van 1 juli 2008 tot en met 30 juni 2009 uitsluitend de geneesmiddelen met de laagste prijs en de op één na laagste prijs voor vergoeding worden aangewezen. Welk geneesmiddel de laagste prijs heeft, zal worden bepaald aan de hand van de taxe voor juni De zorgverzekeraar die als gedaagde sub 10 is genoemd, heeft besloten om op grond van haar onder 2.3 beschreven aanwijzingsbevoegdheid met ingang van 1 juli 2008 een (aanvullend) preferentiebeleid te voeren, dat inhoudt dat voor 10 productcategorieën voor de periode van 1 juli 2008 tot en met 31 december 2008 uitsluitend de geneesmiddelen met de laagste prijs en een prijs die niet meer dan 3% hoger is dan de laagste prijs voor vergoeding worden aangewezen. Welk geneesmiddel de laagste prijs heeft, zal worden bepaald aan de hand van de taxe voor juni De zorgverzekeraar die als gedaagde sub 11 is genoemd, heeft besloten om op grond van haar onder 2.3 beschreven aanwijzingsbevoegdheid met ingang van 1 juli 2008 een (aanvullend) preferentiebeleid te voeren, dat inhoudt dat voor 11 productcategorieën voor de periode van 1 juli 2008 tot en met 31 december 2008 uitsluitend de geneesmiddelen met de laagste prijs en een prijs die niet meer dan 5% hoger is dan de laagste prijs voor vergoeding worden aangewezen. Welk geneesmiddel de laagste prijs heeft, zal worden bepaald aan de hand van de taxe voor juni Voordat de vergunninghouders aan Z-Index B.V. hun prijzen voor de taxe van juni 2008 moesten opgeven, hebben de vier groepen zorgverzekeraars, hiervoor onder 2.6 tot en met 2.9 vermeld, ieder de vergunninghouders geïnformeerd over het hiervoor omschreven preferentiebeleid dat zij met ingang van 1 juli 2008 zouden gaan voeren. Daarbij hebben zij ieder de

5 vergunninghouders in overweging gegeven om bij hun prijsopgaven voor de taxe van juni 2008 met dat preferentiebeleid rekening te houden De prijzen van de geneesmiddelcategorieën die onder het preferentiebeleid van de genoemde groepen zorgverzekeraars vallen, zijn in de taxe van juni 2008 zeer aanzienlijk lager dan in de daaraan voorafgaande taxe, in sommige gevallen 80 tot 90% lager. 3. Het geschil 3.1. BG Pharma c.s. vorderen samengevat het volgende: Primair: a) Aan ieder van de zorgverzekeraars moet op straffe van verbeurte van een dwangsom worden verboden na betekening van dit vonnis uitvoering te geven aan het door de desbetreffende zorgverzekeraar genomen besluit waarbij met ingang van 1 juli 2008 geneesmiddelen zijn aangewezen voor terhandstelling aan verzekerden op basis van de laagste prijs bepaald volgens de taxe per 1 juni 2008; b) Aan ieder van de zorgverzekeraars moet op straffe van verbeurte van een dwangsom worden bevolen (i) binnen een bepaalde termijn elke partij, waaraan de desbetreffende zorgverzekeraar een bericht over de aanwijzing van geneesmiddelen per 1 juli 2008 had toegezonden, in kennis te stellen van het onder a) bedoelde verbod, en (ii) binnen een bepaalde termijn na de verzending van die kennisgevingen aan de raadslieden van BG Pharma c.s. een onvoorwaardelijke verklaring te verstrekken die inhoudt dat aan het onder (i) bedoelde bevel is voldaan, met daarbij een lijst van de partijen aan wie de kennisgevingen zijn verstuurd; c) Aan ieder van de zorgverzekeraars moet op straffe van verbeurte van een dwangsom worden bevolen om, in het geval van een nieuw aanwijzingsbesluit met een inkoopprocedure, (i) die inkoopprocedure ook open te stellen voor andere partijen dan de desbetreffende vergunninghouders; (ii) bij de procedure de termijnen in acht te nemen die in het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten (Bao) zijn voorgeschreven; en (iii) bij keuze voor de laagste prijs als criterium voor de aanwijzing, te zorgen voor een waarborg dat die prijs alleen geldt voor de verzekerden van de desbetreffende zorgverzekeraar. Subsidiair vorderen BG Pharma c.s. een passende voorziening BG Pharma c.s. verwijten de zorgverzekeraars dat zij bij de uitoefening van hun aanwijzingsbevoegdheid gebruik hebben gemaakt van de taxe. De zorgverzekeraars hadden in hun besluiten volgens BG Pharma c.s. een maatstaf voor de laagste prijs moeten kiezen waarmee zeker gesteld zou zijn, dat die maatstaf alleen geldt voor terhandstelling van de aangewezen geneesmiddelen aan de verzekerden met wie zij een zorgverzekering hebben afgesloten. Met de keuze voor een maatstaf die de prijs ook buiten de kring van de verzekerden bepaalt, hebben de zorgverzekeraars volgens BG Pharma c.s. gehandeld in strijd met de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer betaamt en hebben zij van hun bevoegdheid de laagste prijs te bedingen voor de terhandstelling aan hun verzekerden gebruik gemaakt in strijd met de regels van publiekrecht en met voorbijgaan aan de maatstaf van artikel 3:13 BW. Bij afweging van alle betrokken belangen hadden de zorgverzekeraars zich dienen te realiseren dat hun keuze voor de taxe ook de prijs zou bepalen voor aflevering van de aangewezen geneesmiddelen buiten de kring van hun verzekerden BG Pharma stellen dat zij door de gehanteerde maatstaf ernstig worden benadeeld omdat de in de taxe van 1 juni 2008 opgenomen prijzen zo laag zijn dat de marges voor de groothandel en de apotheekhoudenden in gevaar komen.

6 3.4. Daarbij komt dat de taxe van 1 juni 2008 als maatstaf is gebruikt terwijl de aanwijzingen pas effect krijgen per 1 juli De bij terhandstelling te hanteren tarieven voor alle geneesmiddelen waar de aanwijzingen op zien, waren daardoor al sterk gedaald voordat de aanwijzingen in werking traden. Ook dat is volgens BG Pharma c.s. onzorgvuldig Het gebruik van de taxe als maatstaf voor bepaling van de laagste prijs heeft volgens BG Pharma c.s. voorts met zich gebracht dat uitsluitend aan houders van vergunningen voor het op de markt brengen van geneesmiddelen - die immers de bruto adviesprijs aan Z-Index BV opgeven aan de hand waarvan de taxe wordt opgesteld - de gelegenheid is geboden om een prijs te offreren. BG Pharma c.s. stellen dat ook groothandelaren en apotheekhoudenden mogelijkheden hadden om een prijs te offreren voor de terhandstelling aan verzekerden van de zorgverzekeraars en dat zij daartoe door de keuze van de taxe als maatstaf niet in de gelegenheid zijn gesteld. Dat is volgens hen onrechtmatig omdat zo potentieel belangstellenden zijn uitgesloten zonder dat daarvoor een rechtens aanvaardbare rechtvaardiging bestaat. De zorgverzekeraars hadden moeten kiezen voor een procedure die niet alleen de vergunninghouders, maar ook of juist de andere schakels in de keten tot aan terhandstelling van geneesmiddelen de gelegenheid had geboden om een prijs voor te stellen voor de terhandstelling aan hun verzekerden. De normen waaraan het handelen van de zorgverzekeraars in dit verband moet worden getoetst, dienen volgens BG Pharma c.s. mede te worden ingevuld door de beginselen van het aanbestedingsrecht vanwege de bijzondere positie van de zorgverzekeraars ten opzichte van de aanbieders van geneesmiddelen. BG Pharma c.s. verwijzen ook naar de nota van toelichting bij artikel 2.8 van het Besluit zorgverzekering waarin staat dat de aanwijzingsbevoegdheid het ziekenfonds (thans: de zorgverzekeraar) de mogelijkheid biedt om kostenbesparing te realiseren door zich actief met de inkoop via de prijsstelling of in de keuze van een preferent geneesmiddel bezig te houden. Daaruit blijkt volgens BG Pharma c.s. dat de wetgever de aanwijzingsbevoegdheid ziet als een inkoopbevoegdheid, zodat de regels die gelden bij uitoefening van inkoopbevoegdheid ook - zij het indirect - hebben te gelden bij de uitoefening van de aanwijzingsbevoegdheid BG Pharma c.s. stellen verder dat de vérstrekkende nadelige gevolgen van de gekozen procedure voor de groothandel en de apotheekhoudenden maken dat die procedure in strijd is met het recht. De groothandel en de apotheekhoudenden zijn immers voor wat betreft hun omzet afhankelijk van de in de taxe opgenomen tarieven waardoor de marge ten opzichte van hun inkoopprijs uiteindelijk wordt bepaald. De zorgverzekeraars hebben volgens BG Pharma c.s. kunnen voorzien of zelfs beoogd, dat gebruik van de taxe als maatstaf ertoe zou leiden dat de door de vergunninghouders opgegeven bruto-adviesprijs van de geneesmiddelen met de in het preferentiebeleid opgenomen werkzame stoffen aanzienlijk zou dalen en dat daardoor de marge van de groothandel en de apotheekhoudenden op de desbetreffende geneesmiddelen ook voor de verstrekking buiten de kring van hun verzekerden sterk zou afnemen. Daarbij komt dat de groothandel langlopende overeenkomsten heeft gesloten met fabrikanten van geneesmiddelen en dat die afspraken waarin de marge was vervat niet ongewijzigd kunnen worden voortgezet vanwege de aanwijzingsbesluiten. De termijn die de zorgverzekeraars gekozen hebben voor de implementatie van de aanwijzingen is volgens BG Pharma c.s. te kort om nieuwe afspraken te maken, waardoor groothandelaren en apotheekhoudenden in een positie zijn gebracht waarin zij niet zonder onevenredig nadeel voor hun ondernemingen de gevolgen van de aanwijzingen kunnen opvangen De zorgverzekeraars hebben benadrukt dat de aanwijzingsbevoegdheid ziet op de vergoeding aan hun verzekerden in het kader van de (privaatrechtelijke) zorgverzekeringsovereenkomsten. Er is geen sprake van een (overheids)opdracht en ook van inkoop of het uitoefenen van inkoopbevoegdheid is volgens de zorgverzekeraars geen sprake. Dat betekent ook dat er geen normen uit het aanbestedingsrecht aan de orde zijn. Ook in het mededingingsrecht zijn volgens de

7 zorgverzekeraars geen aanknopingspunten te vinden voor de conclusie dat de gehanteerde maatstaf onjuist of onrechtmatig zou zijn De zorgverzekeraars betwisten dat het gebruik van de taxe als maatstaf onrechtmatig jegens BG Pharma c.s. is. Aangezien volgens de tariefbeschikking het in de taxe opgenomen bedrag het tarief bepaalt dat in rekening wordt gebracht bij het verstrekken van een geneesmiddel en de zorgverzekeraars dat bedrag dienen te vergoeden is het volgens de zorgverzekeraars vanzelfsprekend om de taxe als maatstaf te hanteren bij de aanwijzing van de, op basis van de laagste prijs, te vergoeden geneesmiddelen. Een andere maatstaf is niet voorhanden omdat de zorgverzekeraars binnen het huidige systeem gebonden zijn aan de tariefbeschikking en daarmee aan de thans op grond van de taxe geldende tarieven. Dat de voorgenomen aanwijzingsbesluiten grote gevolgen hebben gehad voor de door de vergunninghouders opgegeven prijzen betwisten de zorgverzekeraars niet. Wel betwisten zij dat de marge voor de groothandel en de apothekers thans zozeer is teruggebracht dat daarmee de ondernemingen of de dienstverlening in het gevaar komt of dat er overigens sprake is van zodanige financiële gevolgen dat een voorziening nodig is. 4. De beoordeling 4.1. Ter beoordeling ligt voor of de door de zorgverzekeraars gehanteerde methode om te komen tot een aanwijzing onrechtmatig is en daarbij komt allereerst aan de orde welke normen de zorgverzekeraars daarbij in acht hadden te nemen Voor zover BG Pharma c.s. hebben willen betogen dat de zorgverzekeraars jegens hen dienden te handelen overeenkomstig de eisen van redelijkheid en billijkheid omdat de aanwijzingsbevoegdheid waarvan de zorgverzekeraars zich bedienen de reguliere contracteerbevoegdheid is, kunnen zij in dat betoog niet worden gevolgd. Er is geen sprake van een overeenkomst tussen de zorgverzekeraars en BG Pharma c.s. en partijen zijn dan ook niet over en weer gehouden zich jegens elkaar te gedragen naar de eisen van redelijkheid en billijkheid zoals dat geldt voor partijen bij een overeenkomst Voorts geldt dat het uitoefenen van de aanwijzingsbevoegdheid niet is aan te merken als het uitoefenen van inkoopbevoegdheid, waardoor beginselen van het aanbestedingsrecht in ogenschouw zouden moeten worden genomen. Er komen immers geen inkoopovereenkomsten tot stand; voor zover er sprake is van overeenkomsten, zien die op vergoeding van de aan de verzekerde geleverde zorg. In dat kader is aan de zorgverzekeraars de aanwijzingbevoegdheid toegekend. Het feit dat in de regelgeving aan de zorgverzekeraars een actieve rol op het gebied van de geneesmiddelenverstrekking is toegekend en dat in de nota van toelichting waarnaar BG Pharma c.s. hebben verwezen die actieve rol ook in verband wordt gebracht met inkoop, maakt dat niet anders. Daarbij is van belang dat de wetgever niet heeft voorgeschreven op welke wijze zorgverzekeraars tot een aanwijzing dienen te komen en hen daarin kennelijk vrij heeft willen laten De zorgverzekeraars hebben een bijzondere positie jegens de aanbieders van geneesmiddelen, die nadere invulling kan geven aan de normen waaraan hun handelen moet voldoen. Naar voorlopig oordeel ligt noch in die bijzondere positie, noch in de concrete omstandigheden van dit geval aanleiding om te oordelen dat zij de beginselen van de aanbesteding in acht hadden moeten nemen in die zin dat ook BG Pharma c.s. de kans hadden moeten krijgen om een bieding te doen en/of dat zij de procedure om te komen tot een aanwijzing hadden moeten inrichten als een aanbestedingsprocedure Tussen partijen is niet in geschil dat de door de verzekeraars voorgenomen aanwijzingsbesluiten

8 - waarbij de taxe als maatstaf is gehanteerd - grote gevolgen hebben gehad voor de (hoogte van) de tarieven van geneesmiddelen met de in de besluiten genoemde werkzame stoffen. Vast staat dat de tarieven van die geneesmiddelen over de hele linie sterk zijn gedaald, terwijl de aanwijzingen alleen zien op de aan de verzekerden van de desbetreffende zorgverzekeraar te verstrekken geneesmiddelen. Dat gevolg van het gebruik van de taxe is door de verzekeraars voorzien. Ter beoordeling ligt voor of die voorzienbare gevolgen hen ervan hadden moeten weerhouden om de taxe als maatstaf te gebruiken. Daarbij is enerzijds de ernst en de omvang van die gevolgen van belang, en anderzijds of een andere maatstaf voorhanden was met minder nadelige gevolgen Dat de aanwijzingsbesluiten via de daling van de prijzen in de taxe leiden tot een daling van de aan de groothandel en de apotheek gelaten marge met ongeveer 300 miljoen euro op jaarbasis is door de zorgverzekeraars niet weersproken. Wel is gemotiveerd betwist dat dit ertoe leidt dat de ondernemingen van apotheekhoudenden en groothandelaren in hun voortbestaan worden bedreigd en/of dat (de continuïteit van) de geneesmiddelenverstrekking in gevaar komt. Zo hebben de zorgverzekeraars gewezen op het totaalbedrag aan marge ten opzichte van de daadwerkelijke inkoopprijs dat over 2008 is ingeschat, de extra vergoeding die wordt betaald voor het zogenaamde baxteren en het segment geneesmiddelen waarvoor geen preferentiebeleid wordt gevoerd. De zorgverzekeraars hebben daarbij gemotiveerd betwist dat het voor fabrikanten, groothandelaren en apotheekhoudenden niet mogelijk is om op korte termijn passende nieuwe afspraken te maken en dat er sprake is van dure voorraden geneesmiddelen die nu voor een te lage prijs moeten worden verstrekt. BG Pharma c.s. hebben echter geen nadere concrete feiten en omstandigheden aangedragen die voorshands de conclusie rechtvaardigen dat de (voorzienbare) effecten van prijsdaling voor groothandelaren en apotheekhoudenden zodanig waren, dat dit de zorgverzekeraars ervan had moeten weerhouden de taxe als maatstaf te gebruiken Daarbij is voorts van belang dat niet voldoende aannemelijk is geworden dat de zorgverzekeraars zich bij de aanwijzing van geneesmiddelen met de laagste prijs van een andere maatstaf hadden kunnen bedienen. De kosten die de zorgverzekeraars ingevolge de verzekeringsovereenkomst moeten vergoeden, zijn de tarieven die de apotheek volgens de taxe in rekening mag brengen; pas als daar een prijsverschil optreedt heeft dat gevolgen voor de door de zorgverzekeraars voor geneesmiddelen uit te keren bedragen. BG Pharma c.s. hebben aangevoerd dat het mogelijk zou moeten zijn om via aparte alleen voor de verzekerden van de desbetreffende zorgverzekeraar geldende prijslijsten tot een aanwijzing te komen, maar zij hebben in het licht van het gemotiveerde verweer van de zorgverzekeraars op dat punt niet aannemelijk gemaakt dat de mogelijkheden daartoe op eenvoudige wijze en op korte termijn te realiseren zouden zijn. Voor zover BG Pharma c.s. de mogelijkheid van het sluiten van overeenkomsten met apotheekhoudenden of groothandelaren hebben genoemd, hebben de zorgverzekeraars daar tegenover gesteld dat zij er nu juist voor hebben gekozen om hun bevoegdheid uit te oefenen zonder daartoe contracten te sluiten met tussenschakels in de distributieketen mede vanwege de problemen die het met zich brengt om met verschillende apotheekhoudenden verschillende afspraken te moeten maken terwijl overigens de taxe onverkort voor alle daarin genoemde geneesmiddelen de prijs aangeeft Voorzover BG Pharma c.s. als zelfstandige grondslag voor hun vorderingen hebben aangevoerd dat de zorgverzekeraars hebben gehandeld in strijd met het mededingingsrecht, moet deze stelling worden verworpen. Dat er sprake is van onderling afgestemde gedragingen van de zorgverzekeraars is voorshands niet aannemelijk geworden, terwijl op grond van de voorlopige zienswijze van de NMa over het gezamenlijk preferentiebeleid niet kan worden aangenomen dat het individueel preferentiebeleid dat nu voorligt, vanwege de duur van de aanwijzing of het aantal werkzame stoffen onaanvaardbaar is Het voorgaande leidt tot de conclusie dat niet voldoende aannemelijk is geworden dat de

9 zorgverzekeraars jegens BG Pharma c.s. onrechtmatig hebben gehandeld door de taxe te hanteren als maatstaf om te komen tot een aanwijzing in het kader van hun aanwijzingsbevoegdheid. Van handelen in strijd met de publiekrechtelijke regels is niet gebleken, van misbruik van bevoegdheid evenmin en ook kan op basis van hetgeen door partijen naar voren is gebracht niet geoordeeld worden dat de zorgverzekeraars hebben gehandeld in strijd met de zorgvuldigheid die van hen mede gelet op hun bijzondere positie in het maatschappelijk verkeer mag worden verwacht Het primaire onderdeel van de vordering is derhalve niet toewijsbaar Ook het subsidiaire onderdeel is niet toewijsbaar, nu dit onvoldoende bepaalbaar is en de voorzieningenrechter ook zonder daartoe strekkende vordering bevoegd is een passende voorziening te treffen De vordering zal derhalve in beide onderdelen worden afgewezen BG Pharma c.s. zullen, als de in het ongelijk gestelde partij, in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van de zorgverzekeraars worden begroot op: - vast recht 254,-- - salaris procureur 816,-- Totaal 1.070,-- 5. De beslissing De voorzieningenrechter 5.1. wijst de vordering af; 5.2. veroordeelt BG Pharma c.s. in de proceskosten, aan de zijde van de zorgverzekeraars tot op heden begroot op 1.070,00; 5.3. verklaart dit vonnis wat de kostenveroordeling betreft uitvoerbaar bij voorraad. Dit vonnis is gewezen door mr. P. Dondorp en is in het openbaar uitgesproken op 27 juni 2008.?

ZORGVERZEKERAARS NEDERLAND BELEIDSDOCUMENT GEZAMENLIJK PREFERENTIEBELEID

ZORGVERZEKERAARS NEDERLAND BELEIDSDOCUMENT GEZAMENLIJK PREFERENTIEBELEID ZORGVERZEKERAARS NEDERLAND BELEIDSDOCUMENT GEZAMENLIJK PREFERENTIEBELEID 1. Definities In dit beleidsdocument wordt verstaan onder: apotheekhoudende: apotheker of apotheekhoudende huisarts; geneesmiddel:

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 268564 / KG ZA 06-833

zaaknummer / rolnummer: 268564 / KG ZA 06-833 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 268564 / KG ZA 06-833 Vonnis in kort geding van in de zaak van 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid URBAN

Nadere informatie

Partijen zullen hierna Ness Nederland en het CVZ genoemd worden.

Partijen zullen hierna Ness Nederland en het CVZ genoemd worden. LJN: AZ5960, Rechtbank Amsterdam, 358180 / KG ZA 06-2237 GM/PvV Datum uitspraak: 11-01-2007 Datum publicatie: 11-01-2007 Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: Kort geding Inhoudsindicatie: Ness

Nadere informatie

LJN: BM4205,Voorzieningenrechter Rechtbank Breda, 215695 KG ZA 10-119

LJN: BM4205,Voorzieningenrechter Rechtbank Breda, 215695 KG ZA 10-119 LJN: BM4205,Voorzieningenrechter Rechtbank Breda, 215695 KG ZA 10-119 Print uitspraak Datum uitspraak: 12-05-2010 Datum publicatie: 12-05-2010 Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: Voorlopige voorziening

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2017:4418

ECLI:NL:RBLIM:2017:4418 ECLI:NL:RBLIM:2017:4418 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 04052017 Datum publicatie 15052017 Zaaknummer C/03/232895 / KG ZA 17112 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

Rechtspraak.nl - Print uitspraak

Rechtspraak.nl - Print uitspraak pagina 1 van 6 Zoekresultaat - inzien document ECLI:NL:RBAMS:2014:6139 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 13-08-2014 Datum publicatie 19-09-2014 Zaaknummer HA ZA 14-295 Rechtsgebieden Civiel

Nadere informatie

EJEA ECLI:NL:RBMNE:2016:3152 Rechtbank Midden-Nederland Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer414169/KG ZA

EJEA ECLI:NL:RBMNE:2016:3152 Rechtbank Midden-Nederland Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer414169/KG ZA EJEA 16101 ECLI:NL:RBMNE:2016:3152 Rechtbank MiddenNederland Datum uitspraak17062016 Datum publicatie04072016 Zaaknummer414169/KG ZA 16314 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort geding Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Zoekresultaat inzien document. ECLI:NL:RBROT:2012:BX5563 Permanente link: Uitspraak

Zoekresultaat inzien document. ECLI:NL:RBROT:2012:BX5563 Permanente link: Uitspraak Zoekresultaat inzien document ECLI:NL:RBROT:2012:BX5563 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/ Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 20 08 2012 Datum publicatie 23 08 2012 Zaaknummer

Nadere informatie

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:rbove...

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:rbove... Rechtspraak.nl Print uitspraak 1 of 5 071215 09:02 Zoekresultaat inzien document ECLI:NL:RBOVE:2013:1448 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ecl Instantie Rechtbank Overijssel

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 429233 / KG ZA 12-1139

zaaknummer / rolnummer: 429233 / KG ZA 12-1139 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 429233 / KG ZA 12-1139 Vonnis in kort geding van in de zaak van X, h.o.d.n. PUBLIEC, wonende te Delft, eiseres, advocaat mr. O.R.

Nadere informatie

Vonnis in kort geding in de zaak met zaaknummer / rolnummer: 151558 / KG ZA 08-640 van

Vonnis in kort geding in de zaak met zaaknummer / rolnummer: 151558 / KG ZA 08-640 van Gemeente Haarlemmermeer Baan Kleef Aan DomJur 2008-432 Rechtbank Haarlem Zaak-/rolnummer: 151558 / KG ZA 08-640 en 151565 / KG ZA 08-641 Datum: 22 december 2008 Vonnis in kort geding in de zaak met zaaknummer

Nadere informatie

BELEIDSDOCUMENT VOORKEURSBELEID 2015 CZ, Delta Lloyd en OHRA

BELEIDSDOCUMENT VOORKEURSBELEID 2015 CZ, Delta Lloyd en OHRA BELEIDSDOCUMENT VOORKEURSBELEID 2015 CZ, Delta Lloyd en OHRA 1. Definities In dit beleidsdocument wordt verstaan onder: apotheekhoudende: apotheker of apotheekhoudende huisarts; geneesmiddel: een geneesmiddel,

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 371238 / KG ZA 10-891

zaaknummer / rolnummer: 371238 / KG ZA 10-891 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 371238 / KG ZA 10-891 Vonnis in kort geding van 17 november 2010 in de zaak van 1. de vennootschap onder firma DIGI-D, gevestigd

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 362303 / KG ZA 10-384

zaaknummer / rolnummer: 362303 / KG ZA 10-384 vonnis RECHTBANK S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 362303 / KG ZA 10-384 Vonnis in kort geding van in de zaak van 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KROON

Nadere informatie

vonnis In naam des Konings RECHTBANK AMSTERDAM Vonnis van 6 augustus 2014 1. De procedure Sector civiel recht

vonnis In naam des Konings RECHTBANK AMSTERDAM Vonnis van 6 augustus 2014 1. De procedure Sector civiel recht I vonnis In naam des Konings RECHTBANK AMSTERDAM Sector civiel recht zaaknummer I rolnummer: Cl131539507 I HA ZA 13-406 Vonnis van in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

vonnis RECHTBANK 'S-HERTOGENBOSCH Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 244269 / KG ZA 12-171 Vonnis in kort geding van 16 april 2012

vonnis RECHTBANK 'S-HERTOGENBOSCH Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 244269 / KG ZA 12-171 Vonnis in kort geding van 16 april 2012 vonnis RECHTBANK 'S-HERTOGENBOSCH Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 244269 / KG ZA 12-171 Vonnis in kort geding van in de zaak van de vennootschap onder firma VAN HOOF VOF, gevestigd te Asten,

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2014:5435

ECLI:NL:RBOVE:2014:5435 ECLI:NL:RBOVE:2014:5435 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 26092014 Datum publicatie 13102014 Zaaknummer C/08/160601 / KG ZA 14280 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Arbeidsrecht

Nadere informatie

LJN: BA8945, Rechtbank 's-gravenhage, KG 07/529 Print uitspraak

LJN: BA8945, Rechtbank 's-gravenhage, KG 07/529 Print uitspraak LJN: BA8945, Rechtbank 's-gravenhage, KG 07/529 Print uitspraak Datum uitspraak: 06-07-2007 Datum publicatie: 06-07-2007 Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: Kort geding Inhoudsindicatie: Eiseres

Nadere informatie

2.3. Today s is onderdeel van de Todays s Groep, eveneens een online broker.

2.3. Today s is onderdeel van de Todays s Groep, eveneens een online broker. Caesar Capital Todays Vermogensbeheer DomJur 2011-679 Rechtbank Amsterdam, Sector civiel recht Zaaknummer/rolnummer: 483704 / KG ZA 11-314 P/PV Datum: 14 april 2011 Vonnis in kort geding van 14 april 2011

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2017:1643

ECLI:NL:RBGEL:2017:1643 ECLI:NL:RBGEL:2017:1643 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 01032017 Datum publicatie 27032017 Zaaknummer 316395 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Kort geding

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 387525 / HA ZA 11-520

zaaknummer / rolnummer: 387525 / HA ZA 11-520 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 387525 / HA ZA 11-520 Vonnis in incident van in de zaak van 1. de rechtspersoon naar vreemd recht BJÖRN BORG BRANDS AB, gevestigd

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 279867 / KG ZA 07-29

zaaknummer / rolnummer: 279867 / KG ZA 07-29 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 279867 / KG ZA 07-29 Vonnis in kort geding van in de zaak van JOSEPHUS JOHANNUS MARTINUS BAX, wonende te Bergeijk, eiser, procureur

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: / HA ZA Partijen zullen hierna Henkel en Dramers genoemd worden.

zaaknummer / rolnummer: / HA ZA Partijen zullen hierna Henkel en Dramers genoemd worden. vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 290903 / HA ZA 07-2143 Vonnis van in de zaak van 1. de vennootschap naar buitenlands recht HENKEL KGaA, gevestigd te Düsseldorf,

Nadere informatie

EJEA ECLI:NL:RBROT:2016:10202 Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer C/10/ / KG ZA

EJEA ECLI:NL:RBROT:2016:10202 Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer C/10/ / KG ZA EJEA 17014 ECLI:NL:RBROT:2016:10202 Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 08092016 Datum publicatie 26012017 Zaaknummer C/10/504343 / KG ZA 16693 Rechtsgebieden Aanbestedingsrecht Bijzondere kenmerken Kort

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: C/09/455764 / KG ZA 13-1383

zaaknummer / rolnummer: C/09/455764 / KG ZA 13-1383 vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel - voorzieningenrechter Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/455764 / KG ZA 13-1383 Vonnis in kort geding van in de zaak van 1. de besloten vennootschap

Nadere informatie

http://zoeken.rechtspraak.nl/default.aspx

http://zoeken.rechtspraak.nl/default.aspx LJN: BR1312, Rechtbank Almelo, 120704 / KG ZA 11-114 Datum uitspraak: 11-07-2011 Datum publicatie: Rechtsgebied: 12-07-2011 Civiel overig Soort procedure: Kort geding Inhoudsindicatie: Vordering overdracht

Nadere informatie

Rechtbank Amsterdam 08-05-2015 28-05-2015 3603419 CV EXPL 14-32341. Civiel recht. Eerste aanleg - enkelvoudig. Rechtspraak.nl

Rechtbank Amsterdam 08-05-2015 28-05-2015 3603419 CV EXPL 14-32341. Civiel recht. Eerste aanleg - enkelvoudig. Rechtspraak.nl ECLI:NL:RBAMS:2015:3202 Instantie Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Vindplaatsen Uitspraak Rechtbank Amsterdam 08-05-2015 28-05-2015 3603419

Nadere informatie

LJN: BN9701,Voorzieningenrechter Rechtbank Breda, 225138 / KG ZA 10-556

LJN: BN9701,Voorzieningenrechter Rechtbank Breda, 225138 / KG ZA 10-556 LJN: BN9701,Voorzieningenrechter Rechtbank Breda, 225138 / KG ZA 10-556 Print uitspraak Datum uitspraak: 07-10-2010 Datum publicatie: 07-10-2010 Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: Voorlopige

Nadere informatie

NMLK Didio DomJur 2013-971. Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: C/13/540039/KG ZA 13-458 SP/PV Datum:21 mei 2013. In de zaak van

NMLK Didio DomJur 2013-971. Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: C/13/540039/KG ZA 13-458 SP/PV Datum:21 mei 2013. In de zaak van NMLK Didio DomJur 2013-971 Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: C/13/540039/KG ZA 13-458 SP/PV Datum:21 mei 2013 In de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NMLK B.V. h.o.d.n.

Nadere informatie

King Cuisine [gedaagde] DomJur

King Cuisine [gedaagde] DomJur King Cuisine [gedaagde] DomJur 2014-1088 Rechtbank Zeeland-West-Brabant Zaak-/rolnummer: C/02/286367 / KG ZA 14-554 ECLI:NL:RBZWB:2014:7297 Datum: 21 oktober 2014 Vonnis in kort geding van in de zaak van

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2010:BL3553

ECLI:NL:RBROT:2010:BL3553 ECLI:NL:RBROT:2010:BL3553 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 04-02-2010 Datum publicatie 11-02-2010 Zaaknummer 345753/KG ZA 09-1372 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

Uitspraak vonnis RECHTBANK ZWOLLE-LELYSTAD. Sector civiel recht. Vonnis in kort geding van 16 juli 2010

Uitspraak vonnis RECHTBANK ZWOLLE-LELYSTAD. Sector civiel recht. Vonnis in kort geding van 16 juli 2010 Datum uitspraak: 16-07-2010 Datum publicatie: 09-11-2010 Rechtsgebied: Handelszaak Soort procedure: Kort geding Inhoudsindicatie: Geschil over voor buitenschoolse dan wel tussenschools opvang gehuurde

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: / KG ZA

zaaknummer / rolnummer: / KG ZA vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 329882 / KG ZA 09-150 Vonnis in kort geding van in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NEW-IT

Nadere informatie

zaaknummer rechtbank Amsterdam : C/13/5545011KG ZA 13-1428 arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 22 juli 2014

zaaknummer rechtbank Amsterdam : C/13/5545011KG ZA 13-1428 arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 22 juli 2014 arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM afdeling civiel recht en belastingrecht, team II zaaknummer :200.140.465101 KG zaaknummer rechtbank Amsterdam : C/13/5545011KG ZA 13-1428 arrest van de meervoudige burgerlijke

Nadere informatie

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:gharl...

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:gharl... 1 of 5 31-01-16 21:27 Zoekresultaat - inzien document ECLI:NL:GHARL:2013:5729 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ecl Instantie Datum uitspraak 30-07-2013 Datum publicatie 01-08-2013

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 395096 / KG ZA 11-593

zaaknummer / rolnummer: 395096 / KG ZA 11-593 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 395096 / KG ZA 11-593 Vonnis in kort geding van in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid RACE HARDWARE

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 315283 / KG ZA 08-902

zaaknummer / rolnummer: 315283 / KG ZA 08-902 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 315283 / KG ZA 08-902 Vonnis in kort geding van in de zaak van 1. de vennootschap onder firma V.I.O.B., handelende onder de namen

Nadere informatie

Proces-verbaal van de zitting, gehouden op 31 december 2015, houdende mondeling vonnis

Proces-verbaal van de zitting, gehouden op 31 december 2015, houdende mondeling vonnis EJEA 16037 ECLI:NL:RBNHO:2015:12033 Rechtbank NoordHolland Datum uitspraak31122015 Datum publicatie15032016 ZaaknummerC/15/237023 / KG ZA 151031 RechtsgebiedenAanbestedingsrecht Bijzondere kenmerkenkort

Nadere informatie

vonnis in kort geding ex artikel 254 lid 5 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van de kantonrechter, zitting houdende te Rotterdam,

vonnis in kort geding ex artikel 254 lid 5 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van de kantonrechter, zitting houdende te Rotterdam, ECLI:NL:RBROT:2016:996 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 10-02-2016 Datum publicatie 10-02-2016 Zaaknummer 4645281 VV EXPL 15-591 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort geding

Nadere informatie

"In naam des Konings!" vonnis. Team kanton en handelsrecht. Zittingsplaats Arnhem. zaaknummer I rolnummer: CI051278117 I KG ZA 15-67

In naam des Konings! vonnis. Team kanton en handelsrecht. Zittingsplaats Arnhem. zaaknummer I rolnummer: CI051278117 I KG ZA 15-67 vonnis "In naam des Konings!" RECHTBANK GELDERLAND Team kanton en handelsrecht Zittingsplaats Arnhem zaaknummer I rolnummer: CI051278117 I KG ZA 15-67 Vonnis in kort geding van in de zaak van de besloten

Nadere informatie

Nieuwsbrief Zorg. 10 december 2015. De verhouding tussen de zorgverzekeraar en de zorgaanbieders bij inkoopprocedures

Nieuwsbrief Zorg. 10 december 2015. De verhouding tussen de zorgverzekeraar en de zorgaanbieders bij inkoopprocedures Nieuwsbrief Zorg 10 december 2015 De verhouding tussen de zorgverzekeraar en de zorgaanbieders bij inkoopprocedures Inleiding Het Gerechtshof van Den Bosch heeft in het arrest van 12 mei 2015 bij wijze

Nadere informatie

2.1. X leeft van een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand. Op deze uitkering worden de lopende huurbetalingen volledig ingehouden.

2.1. X leeft van een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand. Op deze uitkering worden de lopende huurbetalingen volledig ingehouden. beschikking RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND Afdeling Civiel recht kantonrechter zittinghoudende te Utrecht zaaknummer: 2534388 UE VERZ 13805 GD/4243 Beschikking van 13 december 2013 inzake X wonende te Arnhem,

Nadere informatie

Pensioenfonds Metaal & Techniek Financieel Collectief

Pensioenfonds Metaal & Techniek Financieel Collectief Pensioenfonds Metaal & Techniek Financieel Collectief DomJur 2010-566 Rechtbank Assen, sector civiel recht Zaak-/rolnummer: 77566 / KG ZA 10-11 Datum: 19-02-2010 Vonnis in kort geding van 19 februari 2010

Nadere informatie

LJN: BJ4855,Sector kanton Rechtbank Haarlem, zaak/rolnr.: 415843 / CV EXPL 09-1336

LJN: BJ4855,Sector kanton Rechtbank Haarlem, zaak/rolnr.: 415843 / CV EXPL 09-1336 LJN: BJ4855,Sector kanton Rechtbank Haarlem, zaak/rolnr.: 415843 / CV EXPL 09-1336 Datum uitspraak: 23-07-2009 Datum publicatie: 10-08-2009 Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: Eerste aanleg enkelvoudig

Nadere informatie

LJN: AQ6763, Rechtbank Utrecht, /KG ZA /YT Datum uitspraak: Datum publicatie: Soort procedure: Inhoudsindicati e:

LJN: AQ6763, Rechtbank Utrecht, /KG ZA /YT Datum uitspraak: Datum publicatie: Soort procedure: Inhoudsindicati e: LJN: AQ6763, Rechtbank Utrecht, 179415/KG ZA 04-555/YT Datum uitspraak: Datum publicatie: Rechtsgebied: Soort procedure: Inhoudsindicati e: 29-07-2004 13-08-2004 Civiel overig Kort geding Besluiten Algemene

Nadere informatie

Uitspraak. 1De procedure 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: het tussenvonnis van 8 juni de comparitie van 27 september

Uitspraak. 1De procedure 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: het tussenvonnis van 8 juni de comparitie van 27 september Uitspraak RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND Civiel recht kantonrechter locatie Amersfoort zaaknummer: 5002999 AC EXPL 16-1728 WL/1132 Vonnis van 2 november 2016 inzake [eiser], wonende te [woonplaats], verder

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: / KG ZA

zaaknummer / rolnummer: / KG ZA vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 306219 / KG ZA 08-305 Vonnis in kort geding van in de zaak van 1. de rechtspersoon naar vreemd recht CROCS INC., gevestigd te

Nadere informatie

EJEA ECLI:NL:RBDHA:2016:15833 Rechtbank Den Haag Datum uitspraak Datum publicatie ZaaknummerC/09/ KG ZA 16/1383

EJEA ECLI:NL:RBDHA:2016:15833 Rechtbank Den Haag Datum uitspraak Datum publicatie ZaaknummerC/09/ KG ZA 16/1383 EJEA 16-186 ECLI:NL:RBDHA:2016:15833 Rechtbank Den Haag Datum uitspraak23-11-2016 Datum publicatie21-12-2016 ZaaknummerC/09/521602 KG ZA 16/1383 RechtsgebiedenAanbestedingsrecht Bijzondere kenmerkenkort

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2013:1759

ECLI:NL:RBOVE:2013:1759 ECLI:NL:RBOVE:2013:1759 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 31-07-2013 Datum publicatie 13-08-2013 Zaaknummer C08/131945 HA ZA 12-346 en C/08/134441 HA ZA 13-23 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: C/09/445893 / KG ZA 13-752

zaaknummer / rolnummer: C/09/445893 / KG ZA 13-752 vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel - voorzieningenrechter Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/445893 / KG ZA 13-752 Vonnis in kort geding van in de zaak van de besloten vennootschap

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 331731 / KG ZA 09-268

zaaknummer / rolnummer: 331731 / KG ZA 09-268 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 331731 / KG ZA 09-268 Vonnis in kort geding van in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NEWFIGURE

Nadere informatie

Partijen zullen hierna BRU en Transvision genoemd worden.

Partijen zullen hierna BRU en Transvision genoemd worden. vonnis RECHTBANK ROTTERDAM Team handel zaaknummer / rolnummer: C/10/488853 / KG ZA 15-1254 Vonnis in kort geding van in de zaak van de publiekrechtelijke rechtspersoon BESTUUR REGIO UTRECHT, zetelend te

Nadere informatie

Hof: medisch advies behoeft niet te worden overgelegd

Hof: medisch advies behoeft niet te worden overgelegd pagina 1 van 5 (http://stichtingpiv.nl/) Inloggen PIV-Kennisnet(http://stichtingpiv.nl/inloggen) JURISPRUDENTIE Bron: Hof Amsterdam 3 februari 2016 Publicatie nummer: (nog) niet gepubliceerd Zaaknummer:

Nadere informatie

Partijen zullen hierna ook [X] en Slamdam genoemd worden.

Partijen zullen hierna ook [X] en Slamdam genoemd worden. vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/464103 / KG ZA 14-449 Vonnis in kort geding van in de zaak van [X], wonend te [A], eiser, advocaat: mr. G.H. Thasing

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARN:2011:BO9731. Uitspraak. Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer vernietiging en zelf afgedaan

ECLI:NL:GHARN:2011:BO9731. Uitspraak. Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer vernietiging en zelf afgedaan ECLI:NL:GHARN:2011:BO9731 Instantie Gerechtshof Arnhem Datum uitspraak 04-01-2011 Datum publicatie 17-01-2011 Zaaknummer 200.064.100 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx?snelzoeken=true&searchtype=ljn&ljn=b...

http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx?snelzoeken=true&searchtype=ljn&ljn=b... pagina 1 van 5 LJN: BG9263,Voorzieningenrechter Rechtbank Utrecht, 258737 / KG ZA 08-1190 Datum uitspraak: 09-01-2009 Datum publicatie: 09-01-2009 Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: Voorlopige

Nadere informatie

EJEA ECLI:NL:RBDHA:2015:15544 Rechtbank Den Haag Datum uitspraak Datum publicatie ZaaknummerC/09/ / KG ZA 15/1545

EJEA ECLI:NL:RBDHA:2015:15544 Rechtbank Den Haag Datum uitspraak Datum publicatie ZaaknummerC/09/ / KG ZA 15/1545 EJEA 16-006 ECLI:NL:RBDHA:2015:15544 Rechtbank Den Haag Datum uitspraak03-11-2015 Datum publicatie08-01-2016 ZaaknummerC/09/497838 / KG ZA 15/1545 RechtsgebiedenCiviel recht Bijzondere kenmerkenkort geding

Nadere informatie

@ 2012-2015 Taxi Centrale Midden Nederland B.V. -Alle rechten voorbehouden

@ 2012-2015 Taxi Centrale Midden Nederland B.V. -Alle rechten voorbehouden [Eiser] TCMN DomJur 2015-1154 Rechtbank Midden-Nederland Zaak-/rolnummer: C/16/396430 / KG ZA 15-520 ECLI:NL:RBMNE:2015:6242 Datum: 24 augustus 2015 Vonnis in kort geding in de zaak van [eiser], h.o.d.n.

Nadere informatie

Uitspraak 2. Rechtspraak.nl - Print uitspraak. Print het document. ECLI:NL:RBZWB:2013:BZ4071

Uitspraak 2. Rechtspraak.nl - Print uitspraak. Print het document. ECLI:NL:RBZWB:2013:BZ4071 Rechtspraak.nl - Print uitspraak Uitspraak 2 Print het document. ECLI:NL:RBZWB:2013:BZ4071 Deeplink InstantieRechtbank Zeeland-West-BrabantDatum uitspraak14-03-2013datum publicatie14-03-2013 Zaaknummer

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: / KG ZA

zaaknummer / rolnummer: / KG ZA vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 413291 / KG ZA 12-161 Vonnis in kort geding van in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EBENEFITS

Nadere informatie

ECLI:NL:RBSHE:2009:BJ2090

ECLI:NL:RBSHE:2009:BJ2090 ECLI:NL:RBSHE:2009:BJ2090 Instantie Datum uitspraak 07-07-2009 Datum publicatie 09-07-2009 Rechtbank 's-hertogenbosch Zaaknummer 195744 - KG ZA 09-462 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

vonnis In naam van de Koning 12. AGG. 20' 5 '5: 44 NR.489 0 P. 2; 6

vonnis In naam van de Koning 12. AGG. 20' 5 '5: 44 NR.489 0 P. 2; 6 12. AGG. 20' 5 '5: 44 In naam van de Koning vonnis NR.489 0 P. 2; 6 RECHTBANK AMSTERDAM Afdeling privaatrecht~ voomeningenrechter civiel zaaknummer I rolnummer: Cl13/589920 I KG ZA 15-825 MvW IJWR Vonnis

Nadere informatie

vonnis Sector handel - en familierecht zaaknummer / rolnummer: 2757541 KG ZA 09- (090 Vonnis in kort geding van 6 november 2009 in de zaak van

vonnis Sector handel - en familierecht zaaknummer / rolnummer: 2757541 KG ZA 09- (090 Vonnis in kort geding van 6 november 2009 in de zaak van vonnis RECHTBANK UTRECHT Sector handel - en familierecht zaaknummer / rolnummer: 2757541 KG ZA 09- (090 Vonnis in kort geding van in de zaak van de besloten vennootschap ATOOMSTROOM B.V., gevestigd te

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B vs. C en E, beide te D. Zaak Zaaknummer : 2008.00672 Zittingsdatum : 1 oktober 2008 : Premiekorting, wijziging verzekeringsvoorwaarden aanvullende verzekering 1/6

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2007:BA5915 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer 905/05

ECLI:NL:GHAMS:2007:BA5915 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer 905/05 ECLI:NL:GHAMS:2007:BA5915 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 11-01-2007 Datum publicatie 14-06-2007 Zaaknummer 905/05 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Hoger

Nadere informatie

Honderbezitter aansprakelijk voor schade aangericht door hond aan hondenuitlaatster

Honderbezitter aansprakelijk voor schade aangericht door hond aan hondenuitlaatster Honderbezitter aansprakelijk voor schade aangericht door hond aan hondenuitlaatster LJN: BW9368, Rechtbank Amsterdam, 6 juni 2012 2. De feiten 2.1. [A] en [B] wonen tegenover elkaar in [plaats]. [C] woont

Nadere informatie

LJN: BV7207, Rechtbank Amsterdam, 508591 / KG ZA 12-75 Pee/EJO Datum

LJN: BV7207, Rechtbank Amsterdam, 508591 / KG ZA 12-75 Pee/EJO Datum LJN: BV7207, Rechtbank Amsterdam, 508591 / KG ZA 12-75 Pee/EJO Datum 23-02-2012 uitspraak: Datum 02-03-2012 publicatie: Rechtsgebied: C iviel overig Soort procedure: Kort geding Inhoudsindicatie: KG; eiser

Nadere informatie

C/13/555974 / HA ZA 13-1827 28 oktober 2015 8 oordeel dat met deze uitingen sprake was van misleidende publieke berichtgeving. VEB en de stichting stellen dat door deze uitingen de gedupeerde beleggers

Nadere informatie

Bijzondere kenmerken Kort geding Inhoudsindicatie Opheffen conservatoir beslag. Onjuist en/of onvolledig informeren van beslagrechter.

Bijzondere kenmerken Kort geding Inhoudsindicatie Opheffen conservatoir beslag. Onjuist en/of onvolledig informeren van beslagrechter. Rechtspraak.nl Print uitspraak 1 of 5 261015 11:10 Zoekresultaat inzien document ECLI:NL:RBMNE:2013:3231 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ecl Instantie Datum uitspraak 19072013

Nadere informatie

Rechtspraak.nl - Zoeken in uitspraken

Rechtspraak.nl - Zoeken in uitspraken Page 1 of 5 LJN: BO4259,Voorzieningenrechter Rechtbank Dordrecht, 89093 / KG ZA 10-221 Datum uitspraak: 17-11-2010 Datum publicatie: 17-11-2010 Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: Kort geding

Nadere informatie

LJN: BW1041,Voorzieningenrechter Rechtbank Breda, 245969 / KG ZA 12-89

LJN: BW1041,Voorzieningenrechter Rechtbank Breda, 245969 / KG ZA 12-89 LJN: BW1041,Voorzieningenrechter Rechtbank Breda, 245969 / KG ZA 12-89 Datum uitspraak: 04-04-2012 Datum publicatie: 05-04-2012 Rechtsgebied: Soort procedure: Inhoudsindicatie: Vindplaats(en): Uitspraak

Nadere informatie

Uitspraak Rechtbank Arnhem Sector civiel recht. Zaak-/rolnummer: 111855 / KG ZA 04-217 Datum vonnis: 19 mei 2004. Vonnis.

Uitspraak Rechtbank Arnhem Sector civiel recht. Zaak-/rolnummer: 111855 / KG ZA 04-217 Datum vonnis: 19 mei 2004. Vonnis. Uitspraak Rechtbank Arnhem Sector civiel recht Zaak-/rolnummer: 111855 / KG ZA 04-217 Datum vonnis: 19 mei 2004 Vonnis in kort geding in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Wederindiensttredingsvoorwaarde Ontslagbesluit; zzp'er; stageovereenkomst

Wederindiensttredingsvoorwaarde Ontslagbesluit; zzp'er; stageovereenkomst ECLI:NL:RBNNE:2013:6766 Instantie Rechtbank Noord-Nederland Datum uitspraak 12-11-2013 Datum publicatie 13-11-2013 Zaaknummer KG-2442504 - CV EXPL 13-8338-L Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2016:2861

ECLI:NL:RVS:2016:2861 ECLI:NL:RVS:2016:2861 Instantie Raad van State Datum uitspraak 02-11-2016 Datum publicatie 02-11-2016 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201601473/1/A2 Bestuursrecht Hoger

Nadere informatie

[eiser] - gedaagde DomJur Rechtbank Haarlem, sector civiel Zaak-/rolnummer: / KG ZA Datum: 19 december 2005

[eiser] - gedaagde DomJur Rechtbank Haarlem, sector civiel Zaak-/rolnummer: / KG ZA Datum: 19 december 2005 [eiser] - gedaagde DomJur 2006-251 Rechtbank Haarlem, sector civiel Zaak-/rolnummer: 115381 / KG ZA 05-419 Datum: 19 december 2005 Vonnis in kort geding van 19 december 2005 in de zaak van de vennootschap

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 347299 / KG ZA 09-1209

zaaknummer / rolnummer: 347299 / KG ZA 09-1209 vonnis RECHTBANK S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 347299 / KG ZA 09-1209 Vonnis in kort geding van in de zaak van 1. de coöperatie met uitsluiting van aansprakelijkheid CUVO COÖPERATIEVE

Nadere informatie

in de zaak met zaaknummer / rolnummer: 406470 / KG ZA 11-1302 van

in de zaak met zaaknummer / rolnummer: 406470 / KG ZA 11-1302 van vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht Vonnis in kort geding van in de zaak met zaaknummer / rolnummer: 406470 / KG ZA 11-1302 van de vennootschap naar vreemd recht PFIZER HEALTH AB, gevestigd

Nadere informatie

Aanwijsprocedure artikelpreferente geneesmiddelen juli 2015 december 2016 CZ, Delta Lloyd en OHRA

Aanwijsprocedure artikelpreferente geneesmiddelen juli 2015 december 2016 CZ, Delta Lloyd en OHRA Aanwijsprocedure artikelpreferente geneesmiddelen juli 2015 december 2016 CZ, Delta Lloyd en OHRA 1. Inleiding en definities Dit document bevat de aanwijsprocedure voor artikelpreferente geneesmiddelen

Nadere informatie

Zoekresultaat inzien document. ECLI:NL:RBMNE:2016:1344 Permanente link: Uitspraak. Rechtbank Midden Nederland

Zoekresultaat inzien document. ECLI:NL:RBMNE:2016:1344 Permanente link: Uitspraak. Rechtbank Midden Nederland Zoekresultaat inzien document ECLI:NL:RBMNE:2016:1344 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/ Instantie Datum uitspraak 14 03 2016 Datum publicatie 16 03 2016 Rechtbank Midden Nederland Zaaknummer

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2017:647

ECLI:NL:GHDHA:2017:647 ECLI:NL:GHDHA:2017:647 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 07-02-2017 Datum publicatie 14-03-2017 Zaaknummer 200.207.571/01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Personen- en

Nadere informatie

tegen de uitspraak van de rechtbank Breda van 16 december 2009, 09/1990 (hierna: aangevallen uitspraak),

tegen de uitspraak van de rechtbank Breda van 16 december 2009, 09/1990 (hierna: aangevallen uitspraak), LJN: BP5058, Centrale Raad van Beroep, 10/596 ZVW Datum uitspraak: 09-02-2011 Datum publicatie: 21-02-2011 Rechtsgebied: Sociale zekerheid Soort procedure: Hoger beroep Inhoudsindicatie: Afwijzing aanvraag

Nadere informatie

Rechtbank Amsterdam 15 april 2009; voetganger struikelt over uitstekend putdeksel.

Rechtbank Amsterdam 15 april 2009; voetganger struikelt over uitstekend putdeksel. Rechtbank Amsterdam 15 april 2009; voetganger struikelt over uitstekend putdeksel. Benadeelde komt ten val over een putdeksel dat drie centimeter boven het gewone trottoirniveau uitsteekt en loopt letsel

Nadere informatie

Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting van 28 september 2004 wordt in dit geding van het volgende uitgegaan.

Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting van 28 september 2004 wordt in dit geding van het volgende uitgegaan. LPF LPF DomJur 2004-207 Rechtbank s-gravenhage Zaak-/rolnummer: KG 04/1134 Datum: 5-10-2004 Vonnis in kort geding gewezen in de zaak, aanhangig tussen: de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Politieke

Nadere informatie

Rechtbank Rotterdam 27 april 2011; pitbull bijt vierjarig kind in het gezicht. Smartengeld 7.000,00

Rechtbank Rotterdam 27 april 2011; pitbull bijt vierjarig kind in het gezicht. Smartengeld 7.000,00 Rechtbank Rotterdam 27 april 2011; pitbull bijt vierjarig kind in het gezicht. Smartengeld 7.000,00 Een jongetje van 4 jaar oud wordt door een pitbull terriër in het gezicht en in de arm gebeten. Zijn

Nadere informatie

Stübbe - Stübbe DomJur 2008-347. Rechtbank Arnhem Zaaknummer / rolnummer: 159298 / KG ZA 07-504 Datum 19 september 2007

Stübbe - Stübbe DomJur 2008-347. Rechtbank Arnhem Zaaknummer / rolnummer: 159298 / KG ZA 07-504 Datum 19 september 2007 Stübbe - Stübbe DomJur 2008-347 Rechtbank Arnhem Zaaknummer / rolnummer: 159298 / KG ZA 07-504 Datum 19 september 2007 Vonnis in kort geding in de zaak van tegen de vennootschap naar Duits recht ASV STÜBBE

Nadere informatie

vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel Vonnis van 23 november 2016 in de zaak met zaaknummer / rolnummer: C / HA ZA van

vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel Vonnis van 23 november 2016 in de zaak met zaaknummer / rolnummer: C / HA ZA van vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel Vonnis van 23 november 2016 in de zaak met zaaknummer / rolnummer: C10915 07759 / HA ZA 16-329 van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EUREST SERVICES

Nadere informatie

Transparantie-eisen aan apotheken

Transparantie-eisen aan apotheken Transparantie-eisen aan apotheken Toelichting bij de verplichte informatieverstrekking door apotheken aan consumenten Juni 2013 2 Inhoud 1. Vooraf 5 2. Transparantie-eisen voor apotheken en zorgverzekeraars

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: C/09/492533 / KG ZA 15-1049

zaaknummer / rolnummer: C/09/492533 / KG ZA 15-1049 vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/492533 / KG ZA 15-1049 Vonnis in kort geding van in de zaak van [EISERES] H.O.D.N. GORDIJNATELIER MEUBELSTOFFEERDERIJ

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2014:2890

ECLI:NL:RBNHO:2014:2890 1 van 5 29-4-2015 17:05 ECLI:NL:RBNHO:2014:2890 Instantie Datum uitspraak 02-04-2014 Datum publicatie 10-11-2014 Rechtbank Noord-Holland Zaaknummer 2274912 - CV EXPL 13-3338 Rechtsgebieden Civiel recht

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: C/09/428013 / HA ZA 12-1153 Partijen zullen hierna Stichting de Thuiskopie en [X] genoemd worden.

zaaknummer / rolnummer: C/09/428013 / HA ZA 12-1153 Partijen zullen hierna Stichting de Thuiskopie en [X] genoemd worden. vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/428013 / HA ZA 12-1153 Vonnis in incident van in de zaak van de stichting STICHTING DE THUISKOPIE, gevestigd te

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: C/09/440897 / KG ZA 13-395

zaaknummer / rolnummer: C/09/440897 / KG ZA 13-395 vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/440897 / KG ZA 13-395 Vonnis in kort geding van in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND. Afdeling civielrecht Zittingsplaats Lelystad. zaaknummer / rolnummer: C/16/369978 / HL ZA 14-173

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND. Afdeling civielrecht Zittingsplaats Lelystad. zaaknummer / rolnummer: C/16/369978 / HL ZA 14-173 RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND Afdeling civielrecht Zittingsplaats Lelystad zaaknummer / rolnummer: C/16/369978 / HL ZA 14-173 Vonnis van 25 februari 2015 in de zaak van maatschap [naam maatschap], gevestigd

Nadere informatie

Eiseres zal hierna [A] genoemd worden. Gedaagden zullen hierna ieder afzonderlijk [B] en [C], alsmede gezamenlijk [B] c.s. genoemd worden.

Eiseres zal hierna [A] genoemd worden. Gedaagden zullen hierna ieder afzonderlijk [B] en [C], alsmede gezamenlijk [B] c.s. genoemd worden. Rechtbank Amsterdam, 06 juni 2012; de hondenbezitter is aansprakelijk voor de letselschade van een vrouw die tijdens het uitlaten van de hond ten valt komt doordat de hond plotseling hard aan de lijn trok.

Nadere informatie

Zoekresultaat inzien document. ECLI:NL:RBOVE:2015:2468 Permanente link: Uitspraak

Zoekresultaat inzien document. ECLI:NL:RBOVE:2015:2468 Permanente link: Uitspraak Zoekresultaat inzien document ECLI:NL:RBOVE:2015:2468 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 03062015 Datum publicatie 09062015 Zaaknummer C/08/161058

Nadere informatie

Eiseres zal hierna Switch worden genoemd, gedaagden gezamenlijk Switchit.

Eiseres zal hierna Switch worden genoemd, gedaagden gezamenlijk Switchit. Switch automatisering - Switchit DomJur 2010-579 Rechtbank Arnhem, sector civiel Zaak-/rolnummer: 197680 / KG ZA 10-182 Datum: 12-04-2010 Vonnis in kort geding van 12 april 2010 in de zaak van de besloten

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: C/09/438805 / KG ZA 13-267

zaaknummer / rolnummer: C/09/438805 / KG ZA 13-267 vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/438805 / KG ZA 13-267 Vonnis in kort geding van in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

1.3. Op 16 januari 20 15 is mondeling vonnis gewezen. Het onderstaande vormt hiervan de schriftelijke uitwerking en is op 30 januari 2015 opgemaakt.

1.3. Op 16 januari 20 15 is mondeling vonnis gewezen. Het onderstaande vormt hiervan de schriftelijke uitwerking en is op 30 januari 2015 opgemaakt. ls Afdeling Civiel recht handelskamer locatie Lelystad zaaknummer I rolnummer: C/161384710 I KL ZA 15-11 Vonnis in kort geding van in de zaak van 1. KARL NOTEN, wonende te IJsselstein, 2. de besloten vennootschap

Nadere informatie

EJEA ECLI:NL:RBDHA:2016:3335 Rechtbank Den Haag Datum uitspraak Datum publicatie ZaaknummerC/09/ / KG ZA

EJEA ECLI:NL:RBDHA:2016:3335 Rechtbank Den Haag Datum uitspraak Datum publicatie ZaaknummerC/09/ / KG ZA EJEA 16-045 ECLI:NL:RBDHA:2016:3335 Rechtbank Den Haag Datum uitspraak30-03-2016 Datum publicatie31-03-2016 ZaaknummerC/09/504705 / KG ZA 16-131 RechtsgebiedenCiviel recht Bijzondere kenmerkenkort geding

Nadere informatie

2.1. Centrum Vastgoed is een beleggingsmaatschappij die onder meer zelf onroerende zaken inkoopt en verkoopt.

2.1. Centrum Vastgoed is een beleggingsmaatschappij die onder meer zelf onroerende zaken inkoopt en verkoopt. Centrum Vastgoed Zibb c.s. DomJur 2004-194 Rechtbank Utrecht Zaak-/rolnummer: 174114/ KG ZA 04-150/ YT Datum: 30 maart 2004 Vonnis in de zaak van: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: C/09/438486 / HA ZA 13-239 1. de stichting STICHTING TER EXPLOITATIE VAN NABURIGE RECHTEN, gevestigd te Hilversum,

zaaknummer / rolnummer: C/09/438486 / HA ZA 13-239 1. de stichting STICHTING TER EXPLOITATIE VAN NABURIGE RECHTEN, gevestigd te Hilversum, vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel zaaknummer / rolnummer: C/09/438486 / HA ZA 13-239 Vonnis van in de zaak van 1. de stichting STICHTING TER EXPLOITATIE VAN NABURIGE RECHTEN, gevestigd te Hilversum,

Nadere informatie