VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET"

Transcriptie

1 VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DUTCH IT CONSULTANTS BV, gevestigd te (8032 JX) Zwolle, aan De Dobbe 71; Faillissementsnummer : C/08/13/1004 F Faillissementsdatum : 19 november 2013 Rechter-commissaris : mr. M.L.J. Koopmans Curator : mr. E.A.M. Claassen Verslagnummer : 6 Verslagdatum : 7 april 2015 Verslagperiode : 7 januari 7 april 2015 Activiteiten onderneming De besloten vennootschap Dutch IT Consultants BV is onder nummer ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel voor Oost-Nederland. De vennootschap is bij notariële akte d.d. 28 januari 2003 opgericht. Het geplaatste en gestorte kapitaal bedraagt ,=. De aandelen worden gehouden door Mercator ICT Groep BV, eveneens gevestigd aan De Dobbe 71 te (8032 JX) Zwolle. De aandelen in Mercator ICT Groep BV worden door drie vennootschappen gehouden, te weten Don t Quit BV (42,5%), AEON Holding BV (42,5%) en Wijkersloot Beheer BV (15%). De aandelen in Don t Quit BV worden gehouden door de heer F. Bos. De aandelen in AEON Holding BV worden gehouden door de heer P.H. Somberg. De aandelen in Wijkersloot Beheer BV worden gehouden door J.C.H. Middelweerd. Bestuurder van Dutch IT Consultants BV is AEON Holding BV en voor deze de heer P.H. Somberg. Het doel van de vennootschap luidt: het ontwikkelen en produceren van maatwerksoftware. Onder Mercator ICT Groep BV hangen voorts nog twee dochtervennootschappen, te weten Nova Business Software BV, deze vennootschap is eveneens gefailleerd op 19 november 2013, en voorts Hanzestad Uitzendbureau BV. Deze vennootschap ligt stil, doch is niet failliet verklaard. Op 17 december 2013 is ook Mercator ICT Groep BV failliet verklaard. De faillissementen van Mercator ICT Groep BV, Dutch IT Consultants BV en Nova Business Software BV hangen nauw met elkaar samen. Er is sprake van een moeder- en twee dochtervennootschappen. Voorts is door ING Bank aan de drie vennootschappen een paraplukrediet verstrekt en is sprake van een fiscale eenheid. De werkzaamheden in de drie faillissementen overlappen elkaar gedeeltelijk. Om deze reden verzoekt de curator om een geconsolideerde afwikkeling van de drie boedels te moeten toepassen. Tevens verzoekt de curator de met de verschillende werkzaamheden gemoeide tijd ten laste te mogen brengen van de boedels met actief. Omzetgegevens De netto omzet bedroeg in de achtereenvolgende jaren: ,= ,= ,= 1

2 De cijfers over 2013 zijn nog niet bekend. Personeel gemiddeld aantal In 2012 waren gemiddeld drie werknemers in dienst. Bestede uren in verslagperiode Over de periode van 19 november tot en met 13 december 2013 zijn door de curator 8:44 uren aan het faillissement besteed. Mijn insolventiemedewerkster, mevrouw M. Poppinga, heeft in deze periode 0:27 uur besteed. Een urenspecificatie is aan de begeleidende brief bij dit verslag gehecht. Over de periode van 14 december 2013 tot en met 13 maart 2014 zijn door de curator 13:50 uren aan het faillissement besteed. Mijn kantoorgenoot mr. W.B. Bruins heeft in deze periode 0:30 uur besteed. Mijn insolventiemedewerkster, mevrouw M. Poppinga, heeft in deze periode 1:02 uur besteed. Over de periode van 14 maart tot en met 31 mei 2014 zijn door de curator 3:14 uren aan het faillissement besteed. Mijn kantoorgenoot mr. W.B. Bruins heeft in deze periode geen tijd besteed. Mijn insolventiemedewerkster, mevrouw M. Poppinga, heeft in deze periode 0:18 uur besteed. Over de periode van 1 juni tot en met 31 augustus 2014 zijn door de curator 2:58 uren aan het faillissement besteed. Mijn kantoorgenoot mr. W.B. Bruins heeft in deze periode geen tijd besteed. Mijn insolventiemedewerkster, mevrouw M. Poppinga, heeft in deze periode geen tijd besteed. Over de periode van 1 september tot en met 31 december 2014 zijn door de curator 2:51 uren aan het faillissement besteed. Mijn insolventiemedewerkster, mevrouw M. Poppinga, heeft in deze periode 0:10 uren besteed. Over de periode van 1 januari tot en met 31 maart 2015 zijn door de curator 1:12 uren aan het faillissement besteed. Mijn insolventiemedewerkster, mevrouw M. Poppinga, heeft in deze periode geen tijd besteed. 1 Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie Mercator ICT Groep BV is enig aandeelhouder van de vennootschap. AEON Holding BV, voor deze de heer P.H. Somberg, is de bestuurder van de vennootschap. 1.2 Winst en verlies Het resultaat bedroeg in de afgelopen jaren: / ,= ,= ,= 1.3 Balanstotaal Het balanstotaal bedroeg in de achtereenvolgende jaren: ,= ,= ,= 2

3 1.4 Lopende procedures De vennootschap was op faillissementsdatum, voor zover thans bekend, niet in gerechtelijke procedures betrokken. 1.5 Verzekeringen De vennootschap heeft diverse verzekeringen afgesloten. De komende verslagperiode zal de curator de lopende verzekeringsovereenkomsten zoveel mogelijk beëindigen en nagaan of nog premierestituties te ontvangen zijn. De verzekeringen zijn beëindigd. Er zijn geen premierestituties te verwachten. 1.6 Huur Het bedrijfspand aan De Dobbe 71 te Zwolle is eigendom van Horizon Investment Management BV te Amsterdam. In dit kantoorpand werd een verdieping gehuurd door Nova Business Software BV, Dutch IT Consultants BV en de moedervennootschap Mercator ICT Groep BV. De curator heeft de huurovereenkomst inmiddels met machtiging van de rechter-commissaris opgezegd. Binnenkort zal de ontruiming plaatsvinden. Het huurpand is inmiddels ontruimd. De formele oplevering aan de verhuurder zal een dezer dagen plaatsvinden. Het huurpand is aan de verhuurder opgeleverd. 1.7 Oorzaak faillissement Naast het ontwikkelen van software detacheerde de vennootschap personeel met een ICT-achtergrond bij derden. De heer Somberg geeft aan dat sedert ongeveer 2009 de detachering als gevolg van de economische recessie aanzienlijk is afgenomen. Ten gevolge hiervan ontstonden omzet- en liquiditeitsproblemen welke naar zijn oordeel uiteindelijk tot het faillissement van de vennootschap hebben geleid. Met de ontwikkeling van software was het moeilijk volgens de heer Somberg om middelen te verdienen omdat er steeds grote aanloopkosten gemaakt dienden te worden. 2 Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faillissement Op faillissementsdatum waren bij Nova Business Software BV en Dutch IT Consultants BV samen drie personeelsleden in dienst, alsmede twee oproepkrachten. Al deze personeelsleden zijn met machtiging van de rechter-commissaris ontslagen. 2.2 Aantal in jaar vóór faillissement In de periode van één jaar voorafgaand aan het faillissement was gemiddeld vijf werknemers bij Dutch IT Consultants BV in dienst. 2.3 Datum ontslagaanzegging Aan de werknemers is bij brief d.d. 26 november 2013 door de curator ontslag aangezegd. De werknemers zijn gewezen op de uitkeringsmogelijkheden via het UWV waarmee ook contacten zijn gelegd. De werknemersformulieren zijn in het kader van de Loongarantieregeling ingevuld en ingezonden. 3

4 3 Activa Onroerende zaken Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving Dutch IT Consultants BV beschikt nauwelijks over bedrijfsmiddelen. Samen met de zustervennootschap Nova Business Software BV welke in hetzelfde pand gevestigd is beschikte men over een zeer bescheiden inventaris. Aan Cees Lubbers Taxaties & Veilingen BV is opdracht gegeven een taxatie uit te voeren. De executiewaarde bedroeg 1.500,00 en de onderhandse verkoopwaarde 3.085, Verkoopopbrengst Op de inventaris rust een stil pandrecht van de ING Bank. In verband met het bepaalde in art. 57 lid 3 FW zal de curator de inventaris laten veilen en de opbrengst in de boedel laten vloeien. BVA Auctions heeft de inventaris geveild en het pand leeg opgeleverd. De opbrengst is nog niet bekend. De inventaris is door BVA Auctions geveild. De opbrengst bedroeg na aftrek kosten 925,65 en is op de faillissementsrekening bijgeschreven. De afgelopen verslagperiode is van BVA Auctions nog een nabetaling van 36,30 ontvangen. 3.7 Boedelbijdrage 3.8 Bodemvoorrecht fiscus Het bodemvoorrecht van de fiscus is van toepassing. Voorraden/onderhanden werk 3.9 Beschrijving De curator heeft tot dusverre geen voorraden of onderhanden werk aangetroffen. Hij stelt momenteel een nader onderzoek in. De curator zet zijn onderzoek voort Verkoopopbrengst 3.11 Boedelbijdrage 4

5 Andere activa 3.12 Beschrijving Tot dusverre heeft de curator geen ander actief aangetroffen. Aan de actiefzijde van de balans komt de laatste jaren weliswaar voor een post immateriële vaste activa, doch deze is in de jaarrekening over 2012 afgeschreven tot nihil. De betreffende post had betrekking op kosten van onderzoek en ontwikkeling. a. G-rekening De curator heeft geconstateerd dat de vennootschap over een G-rekening beschikt en dat na faillissementsdatum nog een bijschrijving heeft plaatsgevonden. In overleg met de Belastingdienst wordt de G-rekening momenteel afgewikkeld. De curator is in afwachting van nadere berichten van de belastingdienst. Van de fiscus is ter zake de opheffing van de G-rekening ,36 op de faillissementsrekening ontvangen. b. Detachering In verband met de detacheringsactiviteiten is een onverpande vordering van op de faillissementsrekening geïncasseerd. c. Rente Op de faillissementsrekening is de afgelopen verslagperiode 41,11 aan rente ontvangen. Op de faillissementsrekening is de afgelopen verslagperiode 62,16 aan rente ontvangen. Op de faillissementsrekening is de afgelopen verslagperiode 59,53 aan rente ontvangen. Op de faillissementsrekening is de afgelopen verslagperiode 50,45 aan rente ontvangen Verkoopopbrengst 4 Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren Tot dusverre heeft de curator een debiteurenlijst met slechts 2 debiteuren aangetroffen. Een nader onderzoek in de administratie wordt ingesteld. De 2 debiteuren hadden al vóór faillissementsdatum betaald. 4.2 Opbrengst Zie hiervoor onder Boedelbijdrage 5 Bank/zekerheden 5.1 Vordering ING Bank De ING Bank heeft aan Mercator ICT Groep BV, Nova Business Software BV en Dutch IT Consultants BV een paraplu-krediet verleend. Op faillissementsdatum had de bank te vorderen ,37. Dit 5

6 bedrag zal hoogstwaarschijnlijk nog vermeerderen in verband met gestelde bankgaranties. De failliete vennootschappen hebben alle activa aan de ING Bank in zekerheid gegeven. De zekerheden bestaan uit hoofdelijke medeaansprakelijkheid van de andere vennootschappen, verpanding van de bedrijfsinventaris, bedrijfs- en handelsvoorraden, vorderingen op derden etc. De curator is doende de zekerhedenpositie te controleren. 5.2 Beschrijving zekerheden Zie hiervoor onder Separatistenpositie Zie hiervoor onder Boedelbijdrage Voorshands niet van toepassing. 5.5 Eigendomsvoorbehoud 5.6 Reclamerechten 5.7 Retentierechten 6 Doorstart/voortzetten Voortzetten 6.1 Exploitatie/zekerheden 6.2 Financiële verslaglegging Doorstart 6.3 Beschrijving De exploitatie is gestaakt. Er zal geen doorstart plaatsvinden. 6.4 Verantwoording 6.5 Opbrengst 6.6 Boedelbijdrage 7 Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht De curator heeft inmiddels de digitale versie van de administratie ontvangen. Aan de papieren administratie wordt nog gewerkt. De curator zal een onderzoek in de administratie instellen. 6

7 De curator is nog bezig met het onderzoek in de administratie. Het onderzoek is nog niet afgerond. 7.2 Depot jaarrekeningen In de komende verslagperiode zal de curator nagaan of de achtereenvolgende jaarrekeningen telkens tijdig zijn gedeponeerd. Van de Kamer van Koophandel is nog geen bericht ontvangen. De curator stuurt een herinnering. De jaarrekening over 2010 is circa 6 maanden te laat gedeponeerd. 7.3 Goedkeurende verklaring accountant In de achtereenvolgende jaarrekeningen heeft de accountant geen goedkeurings- maar een samenstellingsverklaring afgegeven. 7.4 Stortingsverplichting aandelen De aandelen zijn bij de oprichting volgestort volgens de heer Somberg. Een en ander zal nog gecontroleerd worden. 7.5 Onbehoorlijk bestuur Tot op heden heeft de curator geen aanwijzingen dat sprake is (geweest) van onbehoorlijk bestuur. De curator is nog bezig met onderzoek. 7.6 Paulianeus handelen Tot op heden heeft de curator geen aanwijzingen dat sprake is (geweest) van paulianeus handelen. De curator is nog bezig met onderzoek. 8 Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen Voor zover thans te overzien worden de boedelvorderingen gevormd door de vordering van het UWV ter zake overgenomen salarisverplichtingen, de huurpenningen over de opzegperiode en salaris en verschotten curator. 8.2 Preferente vordering fiscus De fiscus heeft circa ,= te vorderen van de groep. Er was sprake van een fiscale eenheid. De fiscus heeft ,00 te vorderen van de groep. 7

8 8.3 Preferente vordering UWV Van het UWV is nog geen opgave van de vordering ontvangen. Het UWV heeft ,25 preferent aangemeld. 8.4 Andere preferente crediteuren Tot dusverre hebben enkele ex-werknemers een vordering aangemeld. Inmiddels hebben drie ex-werknemers een vordering aangemeld voor een totaalbedrag van ,27. De aangemelde vordering van ex-werknemers bedraagt in totaal , Aantal concurrente crediteuren Mijn faillissementsmedewerker, mevrouw M. Poppinga, is doende een crediteurenlijst op te stellen. Een lijst van voorlopig erkende crediteuren is aangehecht. 8.6 Bedrag concurrente crediteuren Zie hiervoor onder 8.5. Het saldo van de concurrente crediteuren bedraagt tot dusverre ,27. Aan dit verslag is een bijgewerkte lijst van voorlopig erkende crediteuren gehecht. De concurrente crediteuren hebben in totaal ,27 te vorderen. Aan dit verslag is een bijgewerkte lijst van voorlopig erkende crediteuren gehecht. De concurrente crediteuren hebben in totaal ,08 te vorderen. 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling Op dit moment is nog geen aanduiding te geven over de verwachte wijze van afwikkeling. Een en ander hangt bovendien samen met de afwikkeling van de andere faillissementen in de groep. 9 Overig 9.1 Termijn afwikkeling faillissement Op dit moment is nog geen afwikkelingstermijn te noemen. Het faillissement kan de komende verslagperiode tezamen met de faillissementen van Mercator ICT Groep BV en Nova Business Software BV worden afgewikkeld. Zodra in het faillissement van Nova Business Software BV de kwestie omtrent de Research Manager is afgewikkeld kunnen alle drie de faillissementen afgewikkeld worden. 8

9 9.2 Plan van aanpak De curator heeft in casu niet een specifiek plan van aanpak. De nog af te wikkelen punten vergen dat ook niet. 9.3 Indiening volgend verslag Uiterlijk 20 maart 2014 zal de curator het volgende verslag ex art. 73a FW indienen. Uiterlijk 20 juni 2014 zal de curator het volgende verslag ex art. 73a FW indienen. Uiterlijk 27 september 2014 zal de curator het volgende verslag ex art. 73a FW indienen. Uiterlijk 27 december 2014 zal de curator het volgende verslag ex art. 73a FW indienen. Uiterlijk 6 april 2015 zal de curator het volgende verslag ex art. 73a FW indienen. Uiterlijk 7 juli 2015 zal de curator het volgende verslag ex art. 73a FW indienen. 10 Faillissementsrekening Bij de ABN AMRO Bank is onder nummer NL98ABNA een faillissementsrekening geopend. Het saldo bedraagt momenteel nihil. Het saldo op de faillissementsrekening bedraagt ,53. Het enige saldoafschrift is aan dit verslag gehecht. Het saldo op de faillissementsrekening bedraagt ,29. Saldoafschriften zijn aangehecht. Het saldo op de faillissementsrekening bedraagt ,11. Saldoafschriften zijn aangehecht. Het saldo op de faillissementsrekening bedraagt ,74. Saldoafschriften zijn aangehecht. Het saldo op de faillissementsrekening bedraagt ,19. Saldoafschriften zijn aangehecht Tussentijds financieel verslag Een financieel verslag is nog niet aan de orde. Een financieel verslag is aangehecht. Een tussentijds financieel verslag is aangehecht. Een tussentijds financieel verslag is aangehecht. Een tussentijds financieel verslag is aangehecht. Een tussentijds financieel verslag is aangehecht. Zwolle, 7 april 2015 Mr. E.A.M. Claassen Curator 9

10 Bijlagen: - lijst van voorlopig erkende crediteuren - bankafschriften - tussentijds financieel verslag 10

VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NOVA BUSINESS SOFTWARE BV, gevestigd te (8032 JX) Zwolle, aan De Dobbe 71; Faillissementsnummer

Nadere informatie

VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MERCATOR ICT GROEP BV, gevestigd te (8032 JX) Zwolle, aan De Dobbe 71; Faillissementsnummer

Nadere informatie

VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: de besloten vennootschap CONCEPT@WORK BV, tevens h.o.d.n. I-Motive Kampen, gevestigd en kantoorhoudende te (8263 AH) Kampen aan de Gildestraat

Nadere informatie

VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BV NEDERLANDSE AUTOMATEN ONTWIKKELING (N.A.O.), statutair gevestigd te Dedemsvaart,

Nadere informatie

VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET. de besloten vennootschap WHEELS MARKETING BV, gevestigd aan de Gildestraat 17 te (8263 AH) Kampen;

VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET. de besloten vennootschap WHEELS MARKETING BV, gevestigd aan de Gildestraat 17 te (8263 AH) Kampen; VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: de besloten vennootschap WHEELS MARKETING BV, gevestigd aan de Gildestraat 17 te (8263 AH) Kampen; Faillissementsnummer : C/08/15/405

Nadere informatie

VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid STEV INTERIEUR- & PROJECTBOUW BV, statutair gevestigd te Zwolle, kantoorhoudende

Nadere informatie

VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET. de besloten vennootschap KAMPRI HOUT BV, gevestigd aan de Gildestraat 12 te (8263 AH) Kampen;

VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET. de besloten vennootschap KAMPRI HOUT BV, gevestigd aan de Gildestraat 12 te (8263 AH) Kampen; VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: de besloten vennootschap KAMPRI HOUT BV, gevestigd aan de Gildestraat 12 te (8263 AH) Kampen; Faillissementsnummer(s) : 11/218 F Faillissementsdatum

Nadere informatie

VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET. de besloten vennootschap TIMBOR BEHEER BV, gevestigd aan de Gildestraat 17 te (8263 AH) Kampen;

VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET. de besloten vennootschap TIMBOR BEHEER BV, gevestigd aan de Gildestraat 17 te (8263 AH) Kampen; VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: de besloten vennootschap TIMBOR BEHEER BV, gevestigd aan de Gildestraat 17 te (8263 AH) Kampen; Faillissementsnummer : C/08/15/278 F Faillissementsdatum

Nadere informatie

EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET in het faillissement van: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DE LOUNGE VAN OS EN PEPER BV, statutair gevestigd te Zwolle, vestigingsadres

Nadere informatie

VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET de besloten vennootschap EUROCORE INVESTMENT BV, gevestigd te (8334 RW) Tuk, gemeente Steenwijkerland, aan de Tukseweg 146; Faillissementsnummer(s)

Nadere informatie

VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BV NEDERLANDSE AUTOMATEN ONTWIKKELING (N.A.O.), statutair gevestigd te Dedemsvaart,

Nadere informatie

EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET in het faillissement van: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DE KEUKEN VAN OS EN PEPER BV, statutair gevestigd te Zwolle, vestigingsadres

Nadere informatie

VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BV NEDERLANDSE AUTOMATEN ONTWIKKELING (N.A.O.), statutair gevestigd te Dedemsvaart,

Nadere informatie

VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BV NEDERLANDSE AUTOMATEN ONTWIKKELING (N.A.O.), statutair gevestigd te Dedemsvaart,

Nadere informatie

VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET. de besloten vennootschap HEALTH MARKETING BV, gevestigd aan het Noordeinde 4a te (7941 AT) Meppel;

VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET. de besloten vennootschap HEALTH MARKETING BV, gevestigd aan het Noordeinde 4a te (7941 AT) Meppel; VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: de besloten vennootschap HEALTH MARKETING BV, gevestigd aan het Noordeinde 4a te (7941 AT) Meppel; Faillissementsnummer : C/08/15/239

Nadere informatie

VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET de besloten vennootschap EUROCORE HOLDING BV, gevestigd te (8334 RW) Tuk, gemeente Steenwijkerland, aan de Tukseweg 146; Faillissementsnummer(s)

Nadere informatie

VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET. De besloten vennootschap IJZEBRINK GROEP BV, gevestigd te (7731 GA) Hardenberg aan de Handelsstraat nr.

VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET. De besloten vennootschap IJZEBRINK GROEP BV, gevestigd te (7731 GA) Hardenberg aan de Handelsstraat nr. VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: De besloten vennootschap IJZEBRINK GROEP BV, gevestigd te (7731 GA) Hardenberg aan de Handelsstraat nr. 22; Faillissementsnummer(s) :

Nadere informatie

VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET. de besloten vennootschap HEALTH MARKETING BV, gevestigd aan het Noordeinde 4a te (7941 AT) Meppel;

VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET. de besloten vennootschap HEALTH MARKETING BV, gevestigd aan het Noordeinde 4a te (7941 AT) Meppel; VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: de besloten vennootschap HEALTH MARKETING BV, gevestigd aan het Noordeinde 4a te (7941 AT) Meppel; Faillissementsnummer : C/08/15/239

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 20 juli 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 20 juli 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 20 juli 2015 Faillissement : Elevator Trading BV; Faillissementsnummer : F.05/15/543 Datum uitspraak : 23 juni 2015 Curator : Mr I.J.G.H. Hage Rechter-commissaris : Mr P.F.A.

Nadere informatie

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TEVENS EINDVERSLAG

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TEVENS EINDVERSLAG DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TEVENS EINDVERSLAG Datum : 21 april 2010 Naam gefailleerde : De Bruidssuite BV Faillissementsnummer : 09/630 F Datum uitspraak : 11 augustus 2009 Curator

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ADAD Productions B.V., gevestigd te (1078 XG) Amsterdam, aan de Zoomstraat

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw) Nummer: 2 Datum: 5 november 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw) Nummer: 2 Datum: 5 november 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw) Nummer: 2 Datum: 5 november 2012 Gegevens onderneming : Symbision B.V., statutair gevestigd te Amersfoort en kantoorhoudende te (3821 AD) Amersfoort aan de Printerweg

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 27 oktober 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap FREEZINC B.V., statutair gevestigd te Beverwijk en voorheen gevestigd

Nadere informatie

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap Big L Jeans Almere B.V., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1353 BC) Almere,

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 december 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 december 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 december 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 14 september 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 14 september 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 14 september 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 13 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 13 mei 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 13 mei 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Boat to Business Events B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement J.H. ter Borgh Beheer B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te (1339 XP) Almere, aan de Tenerifestraat 25,

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschappen: 1. Europay B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (1401 EC) Bussum, aan de Hooftlaan

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 augustus 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 augustus 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 augustus 2011 Gegevens onderneming : Hommel S&I BV, statutair gevestigd te Veenendaal, feitelijk gevestigd te (3903 LP) Veenendaal aan De Smalle Zijde 40, KvK

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 december 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 december 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 december 2013 Gegevens failliet : Maashout Utrecht B.V., kantoorhoudende te Utrecht aan de Strijkviertel 35a; Kvknummer : 30157506 Faillissementsnummer

Nadere informatie

VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: De besloten vennootschap Dé Praktijktrainers BV, statutair gevestigd en zaakdoende te (7711 XA) Nieuwleusen, gemeente Dalfsen aan de Burgemeester

Nadere informatie

VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET. De besloten vennootschap IJZEBRINK GROEP BV, gevestigd te (7731 GA) Hardenberg aan de Handelsstraat nr.

VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET. De besloten vennootschap IJZEBRINK GROEP BV, gevestigd te (7731 GA) Hardenberg aan de Handelsstraat nr. VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: De besloten vennootschap IJZEBRINK GROEP BV, gevestigd te (7731 GA) Hardenberg aan de Handelsstraat nr. 22; Faillissementsnummer(s) :

Nadere informatie

mr. T.A. Opbroek-Booij

mr. T.A. Opbroek-Booij FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 juli 2013 Gegevens failliet: Van Eck Schilderwerken B.V. Faillissementsnummer: F.16/13/577 Datum uitspraak: 28 mei 2013 Rechter-commissaris: mr. M.H.F. van Vugt

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 14 oktober 2014 Gegevens onderneming : Schadehuis Nieuwegein B.V. Faillissementsnummer : C/16/14/855 F Datum uitspraak : 16 september

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 21 oktober 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 21 oktober 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 21 oktober 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ENERGIEOPLOSSINGEN VOOR WONINGEN, UTILITEITSGEBOUWEN EN HAVENTERREINEN DOOR HEEL

Nadere informatie

VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET. De besloten vennootschap A & C COMPUTERS B.V., gevestigd te (8011 TL) Zwolle aan de Nieuwstraat 5-7;

VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET. De besloten vennootschap A & C COMPUTERS B.V., gevestigd te (8011 TL) Zwolle aan de Nieuwstraat 5-7; In het faillissement van: VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET De besloten vennootschap A & C COMPUTERS B.V., gevestigd te (8011 TL) Zwolle aan de Nieuwstraat 5-7; Faillissementsnummer(s) : C/08/13/766

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 16 april 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 16 april 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 16 april 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : Commissionairs en makelaars in effecten, beleggingsadviseurs (blijkens het uittreksel van de Kamer van Koophandel).

Activiteiten onderneming : Commissionairs en makelaars in effecten, beleggingsadviseurs (blijkens het uittreksel van de Kamer van Koophandel). EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap: Aïcha Holding B.V., statutair gevestigd te (1333 BZ) Almere, aan de Walmolenstraat 21, ingeschreven

Nadere informatie

VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET. de besloten vennootschap IFÖ KAMPRI EXPORT BV, gevestigd aan de Gildestraat 12 te (8263 AH) Kampen;

VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET. de besloten vennootschap IFÖ KAMPRI EXPORT BV, gevestigd aan de Gildestraat 12 te (8263 AH) Kampen; VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: de besloten vennootschap IFÖ KAMPRI EXPORT BV, gevestigd aan de Gildestraat 12 te (8263 AH) Kampen; Faillissementsnummer(s) : 11/217 F

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 24 september 2014 Gegevens onderneming : Mobility Masters B.V. Faillissementsnummer : C/16/14/821 F Datum uitspraak : 9 september 2014

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 9 mei 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 9 mei 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 9 mei 2011 Gegevens onderneming : Gordijnenatelier R. Ruiter BV, statutair gevestigd te Ede, feitelijk gevestigd te (3903 AP) Veenendaal aan de Nijverheidslaan 22,

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 maart 2010

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 maart 2010 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 maart 2010 Gegevens onderneming : Suncare Veenendaal BV, statutair gevestigd te Veenendaal, feitelijk gevestigd te (3905 JA) Veenendaal aan de Prins Bernhardlaan

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 maart 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 maart 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 maart 2011 Gegevens onderneming : Ton Donkelaar Containerservice BV, gevestigd te (3903 LG) Veenendaal aan de Kernreactorstraat 48, KvK Utrecht dossnr. 09139709

Nadere informatie

Verslagperiode : 12 februari 2014 t/m 10 februari 2015 Uren in verslagperiode : 0 Bestede uren totaal : 4,6 Saldo faillissementsrekening

Verslagperiode : 12 februari 2014 t/m 10 februari 2015 Uren in verslagperiode : 0 Bestede uren totaal : 4,6 Saldo faillissementsrekening TIENDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Gouden Kooi B.V. (hierna te noemen Gouden Kooi ), ingeschreven in

Nadere informatie

VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET. de besloten vennootschap BERGBOEK PRODUCT BV, gevestigd aan de James Wattstraat 6 te (8013 PX) Zwolle;

VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET. de besloten vennootschap BERGBOEK PRODUCT BV, gevestigd aan de James Wattstraat 6 te (8013 PX) Zwolle; VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: de besloten vennootschap BERGBOEK PRODUCT BV, gevestigd aan de James Wattstraat 6 te (8013 PX) Zwolle; Faillissementsnummer : C/08/16/345

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 Faillissement : Van Cappellen Mobiliteitsmakelaars BV Faillissementsnummer : F.05/13/1062 Datum uitspraak : 8 oktober 2013 Curator : Mr I.J.G.H. Hage Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 20 september 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 20 september 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 20 september 2013 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Demah Detachering & Performance B.V., tevens handelend onder de naam ABC-Boekhouding Faillissementsnummer

Nadere informatie

1. C/16/13/1206 F 3. C/16/13/1225 F

1. C/16/13/1206 F 3. C/16/13/1225 F Keizersgracht 620 t +31 (0)20 521 6699 info@certalegaladvocaten.nl Stichting Derdengelden 1017 ER Amsterdam f +31 (0)20 521 6690 www.certalegal.nl Certa Legal ABN AMRO 24.03.48.370 Bijlage(n): Kopie: TWEEDE

Nadere informatie

VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: De besloten vennootschap Verhuur- en Transportbedrijf T. Brouwer BV, statutair gevestigd en zaakdoende te (8281 JJ) Genemuiden, gemeente

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 oktober 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 oktober 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 oktober 2012 Gegevens onderneming : Galvano Techniek Veenendaal BV, KvK dossiernr. 30113342, gevestigd te (3903 KG) Veenendaal aan de Bobinestraat 36. Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 mei 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 mei 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 mei 2011 Gegevens onderneming : UVOT BV, gevestigd te (3903 ET) Veenendaal aan het Heelkruid 9, KvK Utrecht dossnr. 30267543. Faillissementsnummer : 11/219 F.

Nadere informatie

VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET. de besloten vennootschap KAMPRI GROUP BV, gevestigd aan de Gildestraat 12 te (8263 AH) Kampen;

VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET. de besloten vennootschap KAMPRI GROUP BV, gevestigd aan de Gildestraat 12 te (8263 AH) Kampen; VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: de besloten vennootschap KAMPRI GROUP BV, gevestigd aan de Gildestraat 12 te (8263 AH) Kampen; Faillissementsnummer(s) : 11/106 F Surseancenummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 3 april 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 3 april 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 3 april 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 13 juni 2016

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 13 juni 2016 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 13 juni 2016 Gegevens onderneming: de besloten vennootschap Leswa Holding B.V., gevestigd te Ugchelen aan de Ugchelseweg 219 Faillissementsnummer : C/05/15/843 F

Nadere informatie

Certa Legal Advocaten, Keizersgracht 620, 1017 ER Amsterdam (Tel. 020-521 66 99; fax 020-521 66 90) SBI-code: 78202 uitleenbureaus

Certa Legal Advocaten, Keizersgracht 620, 1017 ER Amsterdam (Tel. 020-521 66 99; fax 020-521 66 90) SBI-code: 78202 uitleenbureaus EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Big Power B.V., gevestigd te (1055 RD) Amsterdam, aan Willem de

Nadere informatie

TWEEDE VERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BINDPARTNERS B.V.

TWEEDE VERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BINDPARTNERS B.V. TWEEDE VERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BINDPARTNERS B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bindpartners B.V., gevestigd

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Gegevens onderneming : ATC Vervoer B.V., gevestigd te 1047 AL Amsterdam, Tijnmuiden 36.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Gegevens onderneming : ATC Vervoer B.V., gevestigd te 1047 AL Amsterdam, Tijnmuiden 36. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 1 Datum : 26 november 2012 Gegevens onderneming : ATC Vervoer B.V., gevestigd te 1047 AL Amsterdam, Tijnmuiden 36. Faillissementsnummer : F. 546/2012

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 Faillissement : MaDeRi B.V. Faillissementsnummer : F 05/14/1140 Datum uitspraak : 25 november 2014 Curator : Mr C.A. Hage Rechter-commissaris : Mr A.M.P.T.

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Erven Boonstra B.V. Faillissementsnummer : 09/368 F Datum uitspraak : 12 mei 2009 Datum verslag : 1 oktober 2009 Curator : voorheen

Nadere informatie

Certa Legal Advocaten, Wisselweg 33, 1314 CB Almere, (tel.: 020 521 66 99, fax: 020 521 66 90) Postadres: Keizersgracht 620, 1017 ER Amsterdam

Certa Legal Advocaten, Wisselweg 33, 1314 CB Almere, (tel.: 020 521 66 99, fax: 020 521 66 90) Postadres: Keizersgracht 620, 1017 ER Amsterdam TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van Hakbijl B.V. Hakbijl B.V. t.h.o.d.n. Hakbijl Glas, statutair gevestigd te Lelystad en kantoorhoudende te (8211 AS) Lelystad,

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Jaap Rijnbende B.V. Faillissementsnummer : 11/58 F Datum uitspraak : 25 januari 2011 Curator : mr. L.I. Boes Rechter-Commissaris

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 5 Datum: 11 augustus 2014 Gegevens onderneming Datum uitspraak : 25 juni 2013 Curator : mr. S.V. Hardonk Rechter-commissaris : mr. M.H.F. van Vugt

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Fruit Lounge Studio s B.V. Faillissementsnummer : 08/94 F Datum uitspraak : 12 februari 2008 Datum verslag : 31 maart 2008 Curator

Nadere informatie

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN A. BONS BEHEER B.V. d.d. 7 maart 2013. : de besloten vennootschap A. Bons Beheer B.V.

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN A. BONS BEHEER B.V. d.d. 7 maart 2013. : de besloten vennootschap A. Bons Beheer B.V. EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN A. BONS BEHEER B.V. d.d. 7 maart 2013 Gegevens onderneming Faillissementsnummer : de besloten vennootschap A. Bons Beheer B.V. : 07/13/37 F Datum uitspraak

Nadere informatie

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschappen: 1. Europay B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (1401 EC) Bussum, aan de Hooftlaan

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap Kinderopvang De Dotterbloem B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (1334 DT) Almere, aan

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Alien Fruit Faillissementsnummer : 08/96 F Datum uitspraak : 12 februari 2008 Datum verslag : 31 maart 2008 Curator : mw. mr. L.I.

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van Kinderdagverblijf The Rainbow Holding B.V. statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1339 BJ) Almere aan de

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 7 Datum : 3 september 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 7 Datum : 3 september 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 7 Datum : 3 september 2013 Gegevens onderneming Faillissementsnummer : F12/37 Datum uitspraak : 14 februari 2012 Curator : mr. L.H. Hooites Rechter-commissaris : WK Project

Nadere informatie

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TEVENS EINDVERSLAG. Verslagperiode : 7 augustus t/m 10 december 2009

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TEVENS EINDVERSLAG. Verslagperiode : 7 augustus t/m 10 december 2009 VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TEVENS EINDVERSLAG Naam gefailleerde : Anosta B.V. Faillissementsnummer : 08/552 F Datum uitspraak : 18 november 2008 Datum verslag : 11 december 2009

Nadere informatie

Nummer: 1 Datum: 23 oktober 2015

Nummer: 1 Datum: 23 oktober 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 oktober 2015 Gegevens: Faillissementsnummers: Datum uitspraak: Curator: Rechter-commissaris: Skoen Holding B.V. Skoenpaleis Naaldwijk B.V. Skoenpaleis Venray B.V.

Nadere informatie

Certa Legal Advocaten, Wisselweg 33, 1314 CB Almere, (tel.: 020 521 66 99, fax: 020 521 66 90) Postadres: Keizersgracht 620, 1017 ER Amsterdam

Certa Legal Advocaten, Wisselweg 33, 1314 CB Almere, (tel.: 020 521 66 99, fax: 020 521 66 90) Postadres: Keizersgracht 620, 1017 ER Amsterdam DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van Hakbijl B.V. Hakbijl B.V. t.h.o.d.n. Hakbijl Glas, statutair gevestigd te Lelystad en kantoorhoudende te (8211 AS) Lelystad,

Nadere informatie

Nummer: 1 Datum: 24 februari 2015

Nummer: 1 Datum: 24 februari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 24 februari 2015 Gegevens: Kyrië B.V.; Glaifa Investment B.V.; Glaifa Neon Beheer B.V.; Glaifa Neon B.V.; Glaifa Productie B.V. Faillissementsnummer: C/02/15/72 F;

Nadere informatie

Sterre en Tijl hield zich bezig met de verkoop van (kinder)meubels, speelgoed en baby- en kinderkleding

Sterre en Tijl hield zich bezig met de verkoop van (kinder)meubels, speelgoed en baby- en kinderkleding EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschappen: 1. Sterre & Tijl Amsterdam B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te (1077

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 3 Datum: 14 februari 2014 Gegevens onderneming Datum uitspraak : 25 juni 2013 Curator : mr. S.V. Hardonk Rechter-commissaris : mr. M.H.F. van Vugt

Nadere informatie

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TEVENS EINDVERSLAG

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TEVENS EINDVERSLAG VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TEVENS EINDVERSLAG Naam gefailleerde : Zaza Stores B.V. Faillissementsnummer : 09/158 F Datum uitspraak : 10 maart 2009 Datum verslag : 11 februari

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 1 Datum : 30 augustus 2012 Gegevens onderneming : Dreefstaete Consultancy B.V., gevestigd te 2071 TS Santpoort Noord aan de Santpoortse Dreef 138.

Nadere informatie

VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET. De besloten vennootschap A & C COMPUTERS B.V., gevestigd te (8011 TL) Zwolle aan de Nieuwstraat 5-7;

VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET. De besloten vennootschap A & C COMPUTERS B.V., gevestigd te (8011 TL) Zwolle aan de Nieuwstraat 5-7; In het faillissement van: VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET De besloten vennootschap A & C COMPUTERS B.V., gevestigd te (8011 TL) Zwolle aan de Nieuwstraat 5-7; Faillissementsnummer(s) : C/08/13/766

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012 Gegevens failliet: IndiEco Holding B.V. Faillissementsnummer: 12/110 F Datum uitspraak: 14 februari 2012 Rechter-commissaris: Curator: Activiteiten

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET. In het faillissement van:

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET. In het faillissement van: TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ronday B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (1022 WZ)

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 18 juni 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 18 juni 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 18 juni 2012 Gegevens onderneming : H. den Hartog Beheer B.V., statutair gevestigd te Maarssen en kantoorhoudende te (3607 AM) Maarssen aan de Duivenkamp

Nadere informatie

VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid INTERNATIONAAL TRANSPORTBEDRIJF K. VAN DEN BERG BV, statutair gevestigd te Hasselt,

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 (eindverslag) Datum: 9 juli 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 (eindverslag) Datum: 9 juli 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 (eindverslag) Datum: 9 juli 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen

Nadere informatie

ZESDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

ZESDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET ZESDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap 707 Brand Communications B.V., tevens handelend onder de namen BOWINGS en 707WINGS, statutair gevestigd

Nadere informatie

OPENBAAR GECONSOLIDEERD VERSLAG 1 EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR GECONSOLIDEERD VERSLAG 1 EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET OPENBAAR GECONSOLIDEERD VERSLAG 1 EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1. In het faillissement van Kinderdagverblijf The Rainbow B.V., t.h.o.d.n. Kinderdagverblijf Dribbel en Kinderdagverblijf The Rainbow, statutair

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum: 16 januari 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum: 16 januari 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum: 16 januari 2013 Faillissement : W. Fahner Grond- en Straatwerk BV Faillissementsnummer : F.12/845 Datum uitspraak : 4 december 2012 Curator : Mr I.J.G.H. Hage Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 23 december 2013 Datum laatste verslag : n.v.t. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap R. Leemburg Beheer B.V., statutair gevestigd te Bodegraven, vestigingsadres:

Nadere informatie

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN TADIS BUSINESS SOLUTIONS B.V. d.d. 28 juli 2009

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN TADIS BUSINESS SOLUTIONS B.V. d.d. 28 juli 2009 EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN TADIS BUSINESS SOLUTIONS B.V. d.d. 28 juli 2009 Gegevens onderneming : Tadis Business Solutions B.V. Faillissementsnummer : 09/418 F Datum uitspraak

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van Kinderdagverblijf The Rainbow B.V., t.h.o.d.n. Kinderdagverblijf Dribbel en Kinderdagverblijf The Rainbow, statutair gevestigd

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : NS Marketing & Sales Limited Faillissementsnummer : C/16/15/479 Datum uitspraak : 16 juni 2015 (rechtbank

Nadere informatie

Certa Legal Advocaten, Wisselweg 33, 1314 CB Almere, (tel.: 020 521 66 99, fax: 020 521 66 90) Postadres: Keizersgracht 620, 1017 ER Amsterdam

Certa Legal Advocaten, Wisselweg 33, 1314 CB Almere, (tel.: 020 521 66 99, fax: 020 521 66 90) Postadres: Keizersgracht 620, 1017 ER Amsterdam TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschappen: 1. Jeha Wooncentrum Dronten B.V., statutair gevestigd te Dronten en kantoorhoudende te (8253

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex artikel 73a Faillissementswet)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex artikel 73a Faillissementswet) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex artikel 73a Faillissementswet) Nummer: 2 Datum: 7 januari 2015 Gegevens onderneming KvK-nummer 32068863 Faillissements-/ surseancenummer Datum uitspraak : 25 augustus

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 6 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A TW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A TW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A TW) In het faillissement van : Faillissementsnummer : Verslagnummer : 1 Datum uitspraak : 21 mei 2013 Curator Rechter Commissaris Activiteiten onderneming :

Nadere informatie

De aandelen van de vennootschap worden gehouden door Mient Ate de Bruin. Het bestuur van de vennootschap rust bij de enig aandeelhouder.

De aandelen van de vennootschap worden gehouden door Mient Ate de Bruin. Het bestuur van de vennootschap rust bij de enig aandeelhouder. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 april 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Nummer: 3. betaling was verleend) Activiteiten onderneming : Installatie-, renovatie- en onderhoudsbedrijf

Nummer: 3. betaling was verleend) Activiteiten onderneming : Installatie-, renovatie- en onderhoudsbedrijf FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 25 februari 2015 Gegevens onderneming : Abiro B.V. Faillissementsnummer : 16/14/697 F Datum uitspraak : 31 juli 2014 (nadat reeds op 23 juli 2014 surseance van betaling

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 1 Datum : 21 juni 2010 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap DONE B,V,, statutair gevestigd en kantoorhoudende te Alkmaar, aan de Egelskoog

Nadere informatie