SPEELSTRATEN IN VILVOORDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SPEELSTRATEN IN VILVOORDE"

Transcriptie

1 SPEELSTRATEN IN VILVOORDE INFODOCUMENT 2013

2 INHOUDSTAFEL SPEELSTRAAT 1. Wat is een speelstraat? Voorwaarden en gevolgen voor een speelstraat Speelstraten van aanvraag tot goedkeuring Stap 1: de aanvraag Stap 2: verkeerstechnisch advies Stap 3: goedkeuring speelstraten Stap 4: bekendmaking van de speelstraat 7 3. Wat doet de peter/meter voor de speelstraat? Contactpersoon Dagelijks plaatsen en weghalen van de afsluithekken 8 Aandachtspunten bij het plaatsen van de hekken Toezicht houden dat alles goed verloopt Stopzetting speelstraat 9 4. Wat doet de stad voor de speelstraat? Verzekering Materiaal voor wegafbakening Communicatie tijdens de speelstraat Reglement op het inrichten van speelstraten Nuttige adressen 14 2 V.u. Hans Bonte, Grote Markt, Infodocument speelstraten Vilvoorde

3 SPEELSTRATEN IN VILVOORDE Recht op spelen is één van de basisrechten van het kinderrechtenverdrag. Toch is dit niet altijd voor alle kinderen even evident. De plaats om te spelen is beperkt, de straat is al lang niet meer de geschikte plek om te spelen Met het project speelstraten willen we dit veranderen. We willen zoeken naar alternatieven om kinderen en jongeren meer ruimte te geven. Dat gebeurt letterlijk door de straat tijdelijk en tijdens bepaalde uren autoluw te maken voor spel en ontspanning van jong en oud. Naast het creëren van meer speelruimte hopen we hiermee ook het straatleven opnieuw te bevorderen. Buren die samen op straat komen voor wat sociaal contact, een verhaal, een feest Met dit project willen we de verantwoordelijkheid wel bij de burgers zelf leggen. Ze steken zelf de handen uit de mouwen, nemen zelf het initiatief De stad legt enkel de omkadering vast. 3 V.u. Hans Bonte, Grote Markt, Infodocument speelstraten Vilvoorde

4 WAT IS EEN SPEELSTRAAT? Een speelstraat is een begrip uit de wegcode en heeft dus een juridisch kader. De wettelijke bepalingen zijn terug te vinden in het KB van 1 december 1975 (Algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg) en het KB van 9 oktober De definitie van een speelstraat luidt als volgt: Een speelstraat is een openbare weg waar tijdelijk en tijdens bepaalde uren aan de toegangen een hek geplaatst is met een verkeersbord C3 (=verboden in te rijden) voorzien van een onderbord met de vermelding speelstraat In speelstraten wordt de hele breedte van de openbare weg voorbehouden voor het spelen. Dat kan bijvoorbeeld ideaal zijn voor wie wil hinkelen, badmintonnen, skaten Naast de spelende jongeren mogen enkel fietsers en bestuurders van een motorvoertuig die in de straat wonen of er een garage hebben, in de speelstraat rijden. Ze mogen dat enkel stapvoets doen en fietsers moeten zo nodig afstappen. Voorwaarden en gevolgen voor een speelstraat: Het gaat over een openbare weg. Tijdelijk en tijdens bepaalde uren worden de toegangen afgesloten door een nadar. Een verkeersbord C3 waaronder een bord met de vermelding speelstraat en de uren waarop de straat speelstraat is, (bijvoorbeeld 10-20u) wordt voorzien. De uren waarop men een straat afsluit als speelstraat moeten steeds dezelfde zijn. De ganse breedte van de openbare weg is voorbehouden voor het spelen. Spelende kinderen worden gelijkgesteld met voetgangers. Toegang tot de speelstraat voor: bestuurders van motorvoertuigen die wonen in de straat of daar een garage hebben; prioritaire voertuigen wanneer hun opdracht het rechtvaardigt; fietsers. De speelstraat die men wil inrichten: -ligt op een plaats met de maximumsnelheid van 50 km per uur; - ligt in een wijk met een overheersend woon karakter; - mag geen doorgaand verkeer hebben; - mag niet bediend worden door een geregelde dienst met openbaar vervoer. Bestuurders moeten: - de doorgang vrijlaten voor voetgangers die spelen; - stapvoets rijden; - voorrang verlenen; - dubbel voorzichtig zijn ten aanzien van kinderen; - voetgangers die spelen niet in gevaar brengen of hinderen. Er kan alleen een speelstraat ingericht worden tijdens de zomervakantie; 4 V.u. Hans Bonte, Grote Markt, Infodocument speelstraten Vilvoorde

5 WAT IS EEN SPEELSTRAAT? Voor elke nieuwe aanvraag voor het weekend bedraagt de periode maximum 4 aanéénsluitende weekends. Voor elke nieuwe aanvraag voor weekdagen bedraagt de periode maximum 4 aanéénsluitende weken. De speelstraaturen zijn van tot uur tijdens weekdagen of van tot uur tijdens de weekends. Indien er zich problemen voordoen in een speelstraat inzake de periode, kunnen de nieuwe periodes het jaar daarop alsnog ingekort worden tot twee aanéénsluitende weekends of tot alleen zondagen (voor weekend) of tot twee aanéénsluitende weken (voor weekdagen). Voor straten waar het voorbije jaar een speelstraat werd ingericht, kan de bestaande regeling nog behouden worden. Hier geldt een uitdoofbeleid 5 V.u. Hans Bonte, Grote Markt, Infodocument speelstraten Vilvoorde

6 SPEELSTRATEN: VAN AANVRAAG TOT GOEDKEURING STAP 1: DE AANVRAAG Een speelstraat is een initiatief van de bewoners. Een bewoner vraagt zelf om van zijn straat een speelstraat te maken. Het aanvraagformulier kan verkregen worden in elk wijkcentrum, bij de wijkmanager of op de website (adressen zie bijlage). De aanvragen zijn binnen gebracht voor 30 april. Er zijn 2 procedures om een speelstraat aan te vragen. Eerste maal speelstraat: - Een aanvraag moet door twee mensen, wonend op een verschillend adres, ingediend worden. Zij zijn de peter/meter en de reserve peter/meter. - De aanvraag is vergezeld van een bewonersenquête. De meerderheid van de bewoners (= twee derde van de bewoners (66%) geteld volgens huisnummers) moet zich akkoord verklaren. Uw straat was speelstraat het afgelopen jaar: -de meters en peters van het afgelopen jaar vragen terug een speelstraat aan via een aanvraagformulier, zonder opnieuw een bewonersenquête te houden. De bewoners van de betrokken straat krijgen een brief van het stadsbestuur in de bus. De straat wordt automatisch opnieuw een speelstraat, tenzij de meerderheid van de bewoners (= twee derde van de bewoners (66%) geteld volgens de huisnummers) zich schriftelijk niet akkoord verklaart met deze aanvraag. Opgelet! De enquête is slechts 3 jaar geldig. Vanaf het vierde jaar dat men opnieuw een speelstraat aanvraagt, dient men de enquête terug te houden. Dit om het draagvlak voor een speelstraat voldoende af te toetsten bij de bewoners van de straat. Een groot draagvlak is nodig voor het respecteren van de regels van een speelstraat. STAP 2: (VERKEERS)TECHNISCH ADVIES Alle aanvragen worden door de dienst preventie en wijkwerking verzameld. Zij kijken na of aan de voorwaarden voldaan is wat betreft het draagvlak van de straat, of de aangevraagde speelstraten voldoen aan de vooropgestelde wettelijke en lokale voorwaarden, en bepalen wanneer welke straat speelstraat kan zijn op basis van de voorkeuren. Ze sturen deze nadien door naar de Lokale Politie voor een verkeerstechnisch en naar de dienst openbaar domein. Hier zijn drie mogelijkheden: ongunstig advies, gunstig advies met beperkingen of gunstig advies zonder beperkingen. STAP 3: GOEDKEURING SPEELSTRATEN Het hele dossier met alle informatie wordt voor 20 mei voor goedkeuring aan het college van burgemeester en schepenen voorgelegd. Straten die geen speelstraat kunnen zijn, krijgen een brief met daarin de reden van weigering. Bij elke goedgekeurde speelstraat zal er bekeken worden hoe er controle op het gebruik kan ingericht worden. 6 V.u. Hans Bonte, Grote Markt, Infodocument speelstraten Vilvoorde

7 SPEELSTRATEN: VAN AANVRAAG TOT GOEDKEURING STAP 4: BEKENDMAKING VAN DE SPEELSTRAAT De peters/meters van de speelstraten worden gecontacteerd door de dienst Preventie en Wijkwerking. Zij ondertekenen een afsprakennota met daarin de juiste data en uren van de speelstraat en de rechten en plichten van de peter/meter en het stadsbestuur. Straten die geen speelstraat kunnen zijn, krijgen een brief met daarin de reden van weigering. Een overzicht van de weerhouden speelstraten wordt ook op de website gezet en in de betrokken wijkkrant vermeld. 7 V.u. Hans Bonte, Grote Markt, Infodocument speelstraten Vivloorde

8 WAT DOET DE PETER/METER VOOR DE SPEELSTRAAT De samenwerking tussen de stad Vilvoorde en de peter/meter wordt vastgelegd in een afsprakennota, een document met de wederzijdse verwachtingen, rechten en plichten. Contactpersoon De stad Vilvoorde zorgt voor de administratieve en logistieke kant van de speelstraten. De peters en meters zijn de spilfiguur in de speelstraat zelf. Ze houden contact met bewoners, kinderen en jongeren, maar evengoed met de wijkmanager, wijkagent en gemeenschapswachten. Elke communicatie met het stadsbestuur verloopt via de peters en meters. Dagelijks plaatsen en weghalen van de afsluithekken Speelstraten worden dagelijks afgesloten tussen 13 en 20 uur (indien er gekozen wordt voor weekdagen) of tussen 10 en 22 uur (indien er voor 1 of 2 vaste weekenddagen gekozen wordt tijdens de zomervakantie). Dit betekent concreet dat de peter/meter om 10 uur of om 13 uur de speelstraat afsluit door de hekken duidelijk zichtbaar aan 1 kant van de straat te plaatsen. Tijdens de duur van de speelstraat moeten de hekken blijven staan. Om 20 uur of 22 uur haalt de peter/meter de hekken weer weg en plaatst ze aan de kant van de weg. Aandachtspunten bij het plaatsen van de hekken De hekken moeten zichtbaar zijn vanuit de aanpalende straten. De hekken worden steeds aan het begin en het einde van de straat geplaatst (of tussen twee kruispunten) De hekken mogen niet in het midden van de straat geplaatst worden. Zij dienen op de kant van de rijrichting geplaatst te worden. Aan het einde van de speelstraatdag worden de hekken aan de kant geplaatst. Deze moeten altijd stevig staan zodat schade door omvallende hekken wordt vermeden. Het plaatsen en weghalen van de hekken gebeurt zoveel mogelijk samen met de kinderen, zo wordt duidelijk waar en wanneer de speelstraat begint en eindigt. Ook in éénrichtingsstraten moeten aan beide kanten van de straat hekken geplaatst worden. Enkel bij de inrijrichting worden de vereiste borden geplaatst. Indien de speelstraat vrij breed is en 1 hek niet volstaat, kan er op vraag van de peters en meters en indien beschikbaar een bijkomend hek geleverd worden om de straat beter af te sluiten. Toezicht houden dat alles goed verloopt De peter/meter controleert dat de hekken van de speelstraat wel degelijk blijven staan en dat alles goed verloopt. Hij/zij meldt ook onregelmatigheden aan de wijkmanager en/of de politie. Indien bepaalde wagens herhaaldelijk de regels overtreden, mag de meter/peter de nummerplaten overmaken aan de wijkmanager en/of de politie. De mogelijkheid bestaat om verkeersremmers aan te vragen. Ze dienen net als de nadarhekken dagelijks geplaatst te worden bij aanvang van de speelstraat, en telkens verwijderd te worden op het einde van de speelstraat. Opgelet: er zijn slechts enkele verkeersremmers beschikbaar. Hier geldt de regel dat wie het eerst aanvraagt, het eerst krijgt! Let wel: peters en meters staan niet in voor de opvang van kinderen uit de straat. De ouders blijven zelf verantwoordelijk voor hun kinderen. Speelstraten zijn geen extra kinderopvang. 6 V.u. Hans Bonte, Grote Markt, Infodocument speelstraten Vilvoorde

9 WAT DOET DE PETER/METER VOOR DE SPEELSTRAAT Stopzetting speelstraat Indien de peter(s) / meter(s) door omstandigheden (geen draagvlak, ruzie, persoonlijke omstandigheden ) de inrichting van de speelstraat in geval van hoogdringendheid wensen stop te zetten, of de periode wensen in te korten, dan hebben ze hiervoor de mogelijkheid. Via een vereenvoudigd formulier, dat wordt ondertekend door de peters en meters worden bewoners van de straat van deze beslissing op de hoogte gebracht. In dit geval verwittigen de peter(s) / meter(s) zo snel mogelijk de wijkmanager. Ook de reden van de wens tot stopzetting wordt meegedeeld. Indien er geen andere oplossing wordt gevonden, maakt de wijkmanager een brief op die door de bevoegde schepen wordt ondertekend en die door de peter(s) / meter(s) wordt bezorgd aan de bewoners van de straat. 7 V.u. Hans Bonte, Grote Markt, Infodocument speelstraten Vivloorde

10 WAT DOET DE STAD VOOR DE SPEELSTRAAT Verzekering De peters en meters ondertekenen een afsprakennota met de stad Vilvoorde. Hiermee worden een aantal afspraken vastgelegd. Door de afsprakennota zijn de peters en meters meteen ook verzekerd als aangestelde van de stad Vilvoorde voor Burgerlijke aansprakelijkheid en Lichamelijke ongevallen. Materiaal voor wegafbakening. De dienst gebouwen en logistiek staat in voor het leveren van het materiaal voor het afsluiten van de speelstraten: twee hekken (of meer indien nodig) per speelstraat om het begin en het einde van de straat af te sluiten; een verkeersbord rijden verboden (C3); een onderbord speelstraat van 13 tot 20 uur of speelstraat van 10 tot 22 uur. Communicatie tijdens de speelstraat Het stadsbestuur volgt de speelstraten actief op. De wijkmanager is de contactpersoon van de peter/meter. Hij/zij belt de peters en meters op of brengt een bezoekje aan de speelstraat. Hij/zij volgt eventuele problemen op, geeft tips De wijkmanager controleert eveneens of de peter/meter de gemaakte afspraken naleeft. De wijkagent en de gemeenschapswachten gaan regelmatig een kijkje nemen in de speelstraat. 6 V.u. Hans Bonte, Grote Markt, Infodocument speelstraten Vilvoorde

11 REGLEMENT OP HET INRICHTEN VAN SPEELSTRATEN Afdeling 1 - Wettelijke bepalingen Artikel 1 Een speelstraat is een openbare weg waar tijdelijk en tijdens bepaalde uren aan de toegangen een hek geplaatst is met een verkeersbord C3 voorzien van een onderbord met de vermelding speelstraat. Artikel 2 In de speelstraten is de ganse breedte van de openbare weg voorbehouden voor het spelen, in hoofdzaak door kinderen. De personen die spelen worden gelijkgesteld met voetgangers. Alleen bestuurders van motorvoertuigen, die in de straat wonen of wier garage in de straat gelegen is, alsook prioritaire voertuigen, wanneer de aard van hun opdracht het rechtvaardigt, alsook fietsers, hebben toegang tot speelstraten. Artikel 3 De bestuurders die in de speelstraten rijden moeten dit stapvoets doen. Ze moeten de doorgang vrijlaten voor de personen die spelen, hen voorrang verlenen en er zo nodig voor stoppen. Fietsers moeten zo nodig afstappen. De bestuurders mogen de personen die spelen niet in gevaar brengen en niet hinderen. Ze moeten bovendien dubbel voorzichtig zijn ten aanzien van kinderen. De bestuurders van de toegelaten voertuigen verplaatsen zelf de hekken en plaat sen deze nadien terug op de voorziene plaats. Afdeling 2 - Voorwaarden inrichten speelstraat Artikel 4 De speelstraat die men wil inrichten: - moet liggen op een plaats met de maximumsnelheid van 50 km per uur; - moet liggen in een straat of wijk met een overheersend woonkarakter; -mag geen doorgaand verkeer hebben; - mag niet bediend worden door een geregelde dienst met openbaar vervoer. Artikel 5 De speelstraat: - wordt tijdelijk en tijdens bepaalde uren afgesloten door een hek; - wordt aangeduid met een verkeersbord C3 met daaronder de vermelding speelstraat en de uren waarop de straat speelstraat is; - de uren waarop de straat wordt afgesloten zijn steeds dezelfde. Artikel 6 De speelstraat kan enkel ingericht worden tijdens de zomervakantie. De speelstraten kunnen maximaal 4 aanéénsluitende weken of weekends doorgaan. Voor bestaande speelstraten waar zich in het verleden geen problemen hebben voorgedaan, geldt een uitdovend effect. Deze kunnen blijven bestaan tot de speelstraat ophoudt te bestaan. De speelstraaturen zijn van 10 tot 22 uur (voor de weekends) of van 13 tot 20 uur (voor weekdagen). 7 V.u. Hans Bonte, Grote Markt, Infodocument speelstraten Vivloorde

12 REGLEMENT OP HET INRICHTEN VAN SPEELSTRATEN De mogelijkheid bestaat om slechts een gedeelte van de straat in te richten als speelstraat. Artikel 7 Een speelstraat kan enkel worden ingericht als 1 peter/meter en 1 reservepeter/meter zich engageren. Een speelstraat kan enkel worden ingericht als de meerderheid van de bewoners van (het gedeelte van) de straat akkoord gaat (= twee derde van de bewoners (66%) geteld volgens de huisnummers). Een speelstraat is een bewonersinitiatief. Afdeling 3 - De procedure voor aanvraag en toewijzing Artikel 8 Als voor de eerste maal een speelstraat wordt ingericht, moeten twee initiatiefnemers een aanvraag d o e n d o o r m i d d e l v a n e e n a a n v r a a gf o r m u l i e r e n b e w o n e r s e n quête. Het aanvraagformulier kan verkregen worden in elk wijkcentrum, bij de wijkmanager of op de website. Er wordt 1 peter of meter en 1 reservepeter of -meter aangeduid. Zij moeten allebei op een verschillend adres wonen. De aanvraag moet worden binnengebracht voor 30 april van het lopende kalenderjaar. Artikel 9 Als de openbare weg reeds het voorbije jaar een speelstraat was, dan stelt de peter of meter van het voorbije jaar zich opnieuw kandidaat via het aanvraagformulier. Het stadsbestuur laat de bewoners van de straat per brief weten dat de straat opnieuw kandidaat is. Indien bewoners hier bezwaren tegen hebben, dienen zij dit schriftelijk te melden aan het stadsbestuur. Indien de meerderheid tegen het initiatief is, dan vervalt de aanvraag. Artikel 10 De verkeerscel van de lokale politie onderzoekt alle aanvragen en geeft een verkeerstechnisch advies. Hier zijn drie mogelijkheden: ongunstig advies, gunstig advies met beperkingen of gunstig advies zonder beperkingen. De projectgroep speelstraten (diensten Preventie en Wijkwerking, Gebouwen en Logistiek? en de lokale politie) bepaalt welke aanvragen voldoen aan de wettelijke bepalingen en de voorwaarden voor het inrichten van een speelstraat. Voor elke aanvraag wordt voorgelegd ter goedkeuring aan het college van burgemeester en schepenen, zal als indicator ook het aantal kinderen van 0 tot 14 jaar dat in de straat woont, worden meegegeven. Artikel 11 Het college van burgemeester en schepenen beslist welke speelstraten welke periode worden ingericht. Straten die geen speelstraat kunnen zijn, krijgen een brief met daarin de reden van weigering. Bij elke goedgekeurde speelstraat zal er bekeken worden hoe er controle op het gebruik kan ingericht worden. Artikel 12 Half juni krijgt elke bewoner van een speelstraat een folder in de bus met daarin een overzicht van de speelstraten met alle data en een overzicht van wat kan en wat niet kan. Het college van burgemeester en schepenen sluit een afsprakennota af met de meters en peters. 6 V.u. Hans Bonte, Grote Markt, Infodocument speelstraten Vilvoorde

13 REGLEMENT OP HET INRICHTEN VAN SPEELSTRATEN Afdeling 4 Verantwoordelijkheid van de peter/meter voor verzekering, stopzetten speelstraat Artikel 13 Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 bepaalt dat de hekken worden geplaatst onder het toezicht en de verantwoordelijkheid van de wegbeheerder. De wegbeheerder is in dit geval het stadsbestuur van Vilvoorde. Het stadsbestuur is verantwoordelijk voor het feit dat de hekken en signalisatie aan de wettelijke criteria voldoen. In geval van schade aan derden kan het stadsbestuur niet verantwoordelijk gesteld worden. De bewoners blijven aansprakelijk voor eventueel toegebrachte schade door henzelf of hun kinderen aan derden. Het inrichten van een speelstraat ontslaat de ouders niet van het toezicht op hun kinderen. Artikel 14 Peters en meters zijn verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen. Artikel 15 Indien de peters en meters gedurende de aangevraagde periode wensen te stoppen met de speelstraat of de periode in te korten, dan hebben ze hiervoor de mogelijkheid. Aan de hand van een vereenvoudigd formulier dat wordt ondertekend door de peters en meters, worden de bewoners van de straat van deze beslissing op de hoogte gebracht. Artikel 16 Indien bewoners de bepalingen van het reglement niet naleven kan het college van burgemeester en schepenen de speelstraat stopzetten. Artikel 16bis Indien er zich problemen voordoen in een speelstraat, kunnen de nieuwe periodes het jaar daarop alsnog ingekort worden tot twee aanéénsluitende weekends of tot alleen zondagen, of tot twee aanéénsluitende weken. Afdeling 5 - Opheffingsbepalingen Artikel 17 Het gemeenteraadsbesluit van 13 maart 2006 houdende het reglement op de speelstraten wordt opgeheven. 7 V.u. Hans Bonte, Grote Markt, Infodocument speelstraten Vivloorde

14 NUTTIGE ADRESSEN HOUTEM Wijkcentrum Houtem Mark Borremans Eggenpad FAR-WEST Wijkcentrum Far-West Niki Steylemans Duchéhof (Marius) 104a (voormiddag) CENTRUM/BROEK Wijkcentrum Centrum Parkstraat PEUTIE Wijkcentrum Peutie Mark Borremans Aarschotsestraat FAUBOURG CC Faubourg Perksestraat 133 Niki Steylemans (voormiddag) KASSEI Wijkcentrum Kassei Els Bockstael Vlierkensstraat 83a KONINGSLO Wijkcentrum Koningslo Els Bockstael Streekbaan Lokale politie - verkeerspolitie Wouter De Boeck Zennelaan Dienst gebouwen en logistiek Peter Somers ASIAT C. Buyssestraat V.u. Hans Bonte, Grote Markt, Infodocument speelstraten Vilvoorde

Reglement speelstraten Gemeente Herne

Reglement speelstraten Gemeente Herne Reglement speelstraten Gemeente Herne 2014 GOEDKEURING Goedgekeurd op de gemeenteraad d.d. 30 april 2014 IN WERKING TREDING Dit reglement wordt van kracht op 1 mei 2014. INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK I: WETTELIJKE

Nadere informatie

REGLEMENT SPEELSTRAAT

REGLEMENT SPEELSTRAAT REGLEMENT SPEELSTRAAT Artikel 1 : wetgeving Koninklijk Besluit d.d. 9/10/1998 tot wijziging van het Koninklijk Besluit d.d. 01/12/1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en

Nadere informatie

Reglement voor de inrichting van speelstraten

Reglement voor de inrichting van speelstraten Reglement voor de inrichting van speelstraten Goedgekeurd in de gemeenteraad van 24 maart 2014 Gewijzigd in de gemeenteraad van 14 december 2015. Bekendgemaakt op 2 april 2014, 15 december 2015 In werking

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE INRICHTING VAN SPEELSTRATEN

REGLEMENT VOOR DE INRICHTING VAN SPEELSTRATEN Mei 2017 REGLEMENT VOOR DE INRICHTING VAN SPEELSTRATEN Inhoudstafel Artikel 1: Doel Artikel 2: Definities Artikel 3: Doelgroep en toepassingsgebied Artikel 4: Regels Artikel 5: Sancties Artikel 6: Non-discriminatieclausule

Nadere informatie

SPEELSTRATEN. Speelstraten zijn er enkel tijdens de zomervakantie.

SPEELSTRATEN. Speelstraten zijn er enkel tijdens de zomervakantie. SPEELSTRATEN SPEELSTRATEN Wat is een speelstraat? Een speelstraat is een begrip uit de wegcode en wordt gedefinieerd in het koninklijk besluit van 1 december 1975: een openbare weg, waar tijdelijk en tijdens

Nadere informatie

Maak een. van je straat. Infobrochure Lovendegem.

Maak een. van je straat. Infobrochure Lovendegem. Maak een van je straat Infobrochure Lovendegem www.lovendegem.be/jeugd 1Wat is een speelstraat? Een speelstraat is een openbare weg waar tijdelijk en tijdens bepaalde uren aan de toegangen van een straat

Nadere informatie

Maken we van jullie straat een speelstraat?

Maken we van jullie straat een speelstraat? Maken we van jullie straat een speelstraat? Infobrochure Dit symbool in deze brochure betekent dat je bij de dienst Infrastructuur het document kan opvragen of het kan downloaden van de website. Inhoud

Nadere informatie

Infobrochure speelstraten in Zwalm

Infobrochure speelstraten in Zwalm 1 Infobrochure speelstraten in Zwalm 1. Wat is een speelstraat? 2. Hoe wordt mijn straat een speelstraat? 3. Tips 4. De afsprakennota 5. Formulieren aanvraag + bijlage 1. Wat is een speelstraat? Een speelstraat

Nadere informatie

INFOBROCHURE SPEELSTRATEN

INFOBROCHURE SPEELSTRATEN INFOBROCHURE SPEELSTRATEN Jeugdcentrum Jotie, Hofstraat 14, 9700 Oudenaarde, 055 33 44 90, jeugdcentrum@oudenaarde.be, www.jotie.be 1 Een speelstraat zeg je? Een speelstaat is een straat in je stad die

Nadere informatie

Spelende kinderen in de straat!

Spelende kinderen in de straat! Speelstraten Spelende kinderen in de straat! Zelfs in een gemeente als Stabroek wordt speelruimte voor kinderen en jongeren traag maar zeker verdrongen door huizen en auto s. Er zijn kinderen die over

Nadere informatie

AANVRAAG SPEELSTRAAT Jeugddienst

AANVRAAG SPEELSTRAAT Jeugddienst INFORMATIEBROCHURE AANVRAAG SPEELSTRAAT Jeugddienst INFO: Jeugddienst Nijlen Kerkstraat 4 2560 NIJLEN 03 410 03 76 jeugddienst@nijlen.be INHOUDSTAFEL 1. Wat is een speelstraat? A. Omschrijving B. De belangrijkste

Nadere informatie

SPEELSTRATEN INFORMATIE & RICHTLIJNEN

SPEELSTRATEN INFORMATIE & RICHTLIJNEN 1. WAT IS EEN SPEELSTRAAT? SPEELSTRATEN INFORMATIE & RICHTLIJNEN Een speelstraat is een straat die op vooraf bepaalde momenten volledig voorbehouden is aan spelende kinderen en dus wordt afgesloten voor

Nadere informatie

STAD ZOTTEGEM. Infobrochure

STAD ZOTTEGEM. Infobrochure STAD ZOTTEGEM Infobrochure Voorwoord - Inhoudstafel De stad Zottegem wil inspelen op de mogelijkheid om kinderen terug veilig op straat te laten spelen. Dit kan uiteraard enkel in veilige omstandigheden.

Nadere informatie

Mijn straat een speelstraat?

Mijn straat een speelstraat? Mijn straat een speelstraat? Inhoud Inleiding: Meer speelruimte op straat... 3 Wat is een speelstraat? En nu concreet... 4 Kan het ook in onze straat?... 5 De spelregels... 5 Speelstraten in Oostkamp:

Nadere informatie

Artikel 3 - budget De gemeenteraad voorziet jaarlijks kredieten in het budget ter ondersteuning van buurtinitiatieven.

Artikel 3 - budget De gemeenteraad voorziet jaarlijks kredieten in het budget ter ondersteuning van buurtinitiatieven. REGLEMENT OP DE ONDERSTEUNING VAN BUURTINITIATIEVEN HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 - erkende buurtinitiatieven Buurtinitiatieven zijn inititatieven van verenigingen of van mensen die voor hun

Nadere informatie

College van Burgemeester en Schepenen

College van Burgemeester en Schepenen College van Burgemeester en Schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 28 april 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_05367 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

SPEELSTRAAT INFOBROCHURE VOOR PETERS EN METERS

SPEELSTRAAT INFOBROCHURE VOOR PETERS EN METERS SPEELSTRAAT INFOBROCHURE VOOR PETERS EN METERS Gemeentebestuur Wachtebeke Jeugddienst Dr. J. Persynplein 6 9185 Wachtebeke www.wachtebeke.be INHOUD pagina Voorwoord. 3 Wat is een speelstraat?...4 Waarom

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 10 november 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_13255 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

College van Burgemeester en Schepenen

College van Burgemeester en Schepenen College van Burgemeester en Schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 7 april 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_03926 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 23 maart 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_03255 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 5 oktober 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_11015 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 24 augustus 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_09099 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 6 april 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_03880 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 27 april 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_04735 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 14 juli 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_09289 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

College van Burgemeester en Schepenen

College van Burgemeester en Schepenen College van Burgemeester en Schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 21 maart 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_02798 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 12 mei 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_05952 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg -

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 15 september 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_11467 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 13 april 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_04231 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 20 oktober 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_12949 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 24 november 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_14164 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 10 november 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_13527 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

DE SPEELWIJZER Handleiding tot het organiseren van een speelstraat

DE SPEELWIJZER Handleiding tot het organiseren van een speelstraat DE SPEELWIJZER Handleiding tot het organiseren van een speelstraat Deerlijk speelt organisatie speelstraten De nood aan speelruimte van en voor kinderen al garantie voor een optimale ontwikkeling, staat

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 13 juli 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_08184 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gewestweg -

Nadere informatie

College van Burgemeester en Schepenen

College van Burgemeester en Schepenen College van Burgemeester en Schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 4 mei 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_05710 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg -

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 2 februari 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_01270 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

College van Burgemeester en Schepenen

College van Burgemeester en Schepenen College van Burgemeester en Schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 28 april 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_05376 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

College van Burgemeester en Schepenen

College van Burgemeester en Schepenen College van Burgemeester en Schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 21 maart 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_02801 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 17 november 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_13890 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 29 september 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_12188 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 17 november 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_13896 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 12 mei 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_05953 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg -

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 14 juli 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_09296 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 14 juli 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_09304 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

College van Burgemeester en Schepenen

College van Burgemeester en Schepenen College van Burgemeester en Schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 24 maart 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_03664 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 23 juni 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_08110 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 2 februari 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_01254 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 1 juni 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_06299 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg -

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 17 augustus 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_08829 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 22 december 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_15567 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gewestweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 15 september 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_11482 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 12 mei 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_05954 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg -

Nadere informatie

College van Burgemeester en Schepenen

College van Burgemeester en Schepenen College van Burgemeester en Schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 24 maart 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_03665 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gewestweg -

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 8 september 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_11095 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 24 augustus 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_09107 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 16 juni 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_07460 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

College van Burgemeester en Schepenen

College van Burgemeester en Schepenen College van Burgemeester en Schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 21 maart 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_02795 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 26 januari 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_00892 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 23 juni 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_08111 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 19 januari 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_00571 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gewestweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 29 juni 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_07408 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 21 september 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_10273 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 26 mei 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_06685 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg -

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 22 september 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_11834 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 23 februari 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_01922 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gewestweg

Nadere informatie

College van Burgemeester en Schepenen

College van Burgemeester en Schepenen College van Burgemeester en Schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 24 maart 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_03650 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 26 januari 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_00886 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

Reglement betreffende de vergunning voor C3-borden in de wijk Spaanse Kroon

Reglement betreffende de vergunning voor C3-borden in de wijk Spaanse Kroon Reglement betreffende de vergunning voor C3-borden in de wijk Spaanse Kroon Artikel 1: Definities - ANPR-camera: een camera met automatische nummerplaat herkenning. - Bewoner: een persoon die is ingeschreven

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 18 mei 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_05791 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg -

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 7 juli 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_08691 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg -

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 25 augustus 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_10436 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 16 februari 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_01736 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 8 december 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_14984 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 19 januari 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_00564 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

Gebruikersreglement inzake het parkeren op het parkeerterrein handelsdok van de Stad Gent

Gebruikersreglement inzake het parkeren op het parkeerterrein handelsdok van de Stad Gent Gebruikersreglement inzake het parkeren op het parkeerterrein handelsdok van de Stad Gent Goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 september 2006 en 21 december 2010 Bekendgemaakt op 28 september 2006 en

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 2 februari 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_01243 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 6 oktober 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_12425 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 15 september 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_11492 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 10 november 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_13258 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 19 januari 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_00589 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

Actieplan: Voorrang 2 Oversteekplaats voor voetgangers / fietsers

Actieplan: Voorrang 2 Oversteekplaats voor voetgangers / fietsers ZVP 2014 2017 - Veiligheid en leefbaarheid Verkeer Storende interacties zone 30 Preventie Voorrang 2 Actieplan: Voorrang 2 Oversteekplaats voor voetgangers / fietsers HCP Koen Wouters - HINP Jo Daniels

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 8 december 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_14975 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

Tips bij het gebruiken van de busstroken en «bijzondere overrijdbare beddingen» door de taxi s.

Tips bij het gebruiken van de busstroken en «bijzondere overrijdbare beddingen» door de taxi s. Tips bij het gebruiken van de busstroken en «bijzondere overrijdbare beddingen» door de taxi s. V.U. : Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Directie der Taxi s M. Popescu CCN, Vooruitgangstraat

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 30 juni 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_08373 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

GEBRUIKERSREGLEMENT INZAKE HET PARKEREN OP HET PARKEERTERREIN HANDELSDOK

GEBRUIKERSREGLEMENT INZAKE HET PARKEREN OP HET PARKEERTERREIN HANDELSDOK GEBRUIKERSREGLEMENT INZAKE HET PARKEREN OP HET PARKEERTERREIN HANDELSDOK Goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 september 2006, 21 december 2010, 14 december 2015 Bekendgemaakt op 28 september 2006, 23

Nadere informatie

Gemeentebestuur Wichelen

Gemeentebestuur Wichelen Gemeentebestuur Wichelen Sociaal Huis Oud Dorp 2 9260 Wichelen - Tel. 052/43.24.22 Fax. 052/43.04.25 email : Ann.demeyer@wichelen.be Openinguren : van maandag tot vrijdag : van 8.00u tot 12.00u dinsdagavond

Nadere informatie

Arrondissement Oudenaarde UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 17 DECEMBER 2015

Arrondissement Oudenaarde UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 17 DECEMBER 2015 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 17 DECEMBER 2015 Aanwezig : Aelvoet Carlos, Voorzitter ; Vander Meeren Luc, Burgemeester ; Nachtegaele Veerle Van den Dorpe Isabelle, Dhondt Willy

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 8 september 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_11098 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 10 november 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_13539 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

Deze werkinstructie is van toepassing binnen het beheers- en onderhoudsgebied van de NV Westerscheldetunnel.

Deze werkinstructie is van toepassing binnen het beheers- en onderhoudsgebied van de NV Westerscheldetunnel. Toepassingsgebied Deze werkinstructie is van toepassing binnen het beheers- en onderhoudsgebied van de NV Westerscheldetunnel. Werkwijze Hoofdstuk 1 DEFINITIE 1.1 Landbouwverkeer 2 1.1.1 Geen Landbouwverkeer.

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 22 september 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_11839 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 november 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 november 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 november 2016 Besluit B-punt GOEDGEKEURD Stadsontwikkeling Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester de heer

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 29 juni 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_07424 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

Aanvraag voor het signaleren van werken en Verkeersbelemmeringen op de openbare weg

Aanvraag voor het signaleren van werken en Verkeersbelemmeringen op de openbare weg Gemeentebestuur Lovendegem Kerkstraat 45 www.lovendegem.be Aanvraag voor het signaleren van werken en Verkeersbelemmeringen op de openbare weg Aanvrager Opdrachtgever veiligheidscoördinator Verantwoordelijke

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen

College van burgemeester en schepenen College van burgemeester en schepenen zitting van 6 oktober 2017 PZ LEUVEN Verkeer Besluit Goedgekeurd Aanvullend reglement houdende verkeersmaatregelen op een gemeenteweg - Parkstraat - Goedkeuring (2017_CBS_06300)

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 30 juni 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_08369 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen

College van burgemeester en schepenen College van burgemeester en schepenen zitting van 4 augustus 2017 PZ LEUVEN Verkeer Besluit Goedgekeurd Aanvullend reglement houdende verkeersmaatregelen - Mechelsestraat - Goedkeuring (2017_CBS_04860)

Nadere informatie

Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende gemeentewegen (Duinenstraat)

Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende gemeentewegen (Duinenstraat) Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende gemeentewegen (Duinenstraat) Artikel 1 De gemeenteraad heft op zijn beslissing d.d. 24/06/2013 houdende opheffen en opnieuw vaststellen

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen

College van burgemeester en schepenen College van burgemeester en schepenen zitting van 2 december 2016 PZ LEUVEN Verkeer Besluit Goedgekeurd 2016_CBS_07542 - Aanvullend reglement houdende verkeersmaatregelen - Justus Lipisusstraat - Goedkeuring

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 24 augustus 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_08824 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie