Bedieningshandleiding Plafondafzuigkap DSDSR12. Dampafzuiger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bedieningshandleiding Plafondafzuigkap DSDSR12. Dampafzuiger"

Transcriptie

1 Bedieningshandleiding Plafondafzuigkap DSDSR12 Dampafzuiger

2 Hartelijk dank dat u voor een van onze producten hebt gekozen. Uw toestel voldoet aan de hoogste eisen en de bediening is eenvoudig. Neemt u niettemin de tijd om deze bedieningshandleiding te lezen. Op die manier raakt u vertrouwd met uw toestel en kunt u het optimaal en zonder storingen gebruiken. Volg de veiligheidsvoorschriften op. Wijzigingen Tekst, afbeeldingen en gegevens komen overeen met de technische conditie van het toestel ten tijde van het ter perse gaan van deze bedieningshandleiding. Wijzigingen in de zin van verdere ontwikkeling blijven voorbehouden. Toepassingsgebied De productfamilie (modelnummer) komt overeen met de eerste cijfers op het serviceplaatje. Deze bedieningshandleiding geldt voor: Type Productfamilie Maatsysteem DSDSR Afwijkingen tussen verschillende uitvoeringen worden in de tekst vermeld. V-ZUG Ltd, CH-6301 Zug,

3 Inhoudsopgave 1 Veiligheidsvoorschriften Gebruik symbolen Algemene veiligheidsvoorschriften Voor de eerste ingebruikneming Reglementair gebruik Bij kinderen in het huishouden Het gebruik Afdanken 11 3 Beschrijving van het toestel Luchtafzuigmodel Uitrusting Opbouw Bedienings- en display-elementen Afstandsbediening Bediening Afstandsbediening activeren/deactiveren Toestel in-/uitschakelen Verlichting in-/uitschakelen Intensiteit van het licht wijzigen Ventilatorstanden wijzigen Niveau Intensief in-/voortijdig uitschakelen Nalooptijd Intensief in-/voortijdig uitschakelen CleanAir-functie in-/voortijdig uitschakelen Verzadigingsindicator metalen vetfilters Gebruik met behulp van de bedienings- en display-elementen Verzorging en onderhoud Behuizing reinigen Metalen vetfilters reinigen Storingen zelf verhelpen Wat te doen als Toebehoren en vervangende onderdelen 25 8 Technische gegevens 26 9 Trefwoordenlijst Notities 29 3

4 11 Service & Support 31 4

5 1 Veiligheidsvoorschriften 1.1 Gebruik symbolen Markeert alle voor de veiligheid belangrijke aanwijzingen. Negeren van deze aanwijzingen kan letsel, schade aan het toestel of aan de inrichting tot gevolg hebben! Informatie en aanwijzingen die in acht genomen moeten worden. Informatie over het afvoer en verwerking na afdanking. Informatie over de bedieningshandleiding. Markeert arbeidsstappen die u achtereenvolgens moet uitvoeren. Beschrijft de reactie van het toestel op uw arbeidsstap. Markeert een opsomming. 5

6 1 Veiligheidsvoorschriften 1.2 Algemene veiligheidsvoorschriften Lees de bedieningshandleiding voordat u het toestel in bedrijf neemt. Deze toestellen mogen door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met verminderde lichamelijke, sensorische of geestelijke capaciteiten of met gebrek aan ervaring en/of kennis worden gebruikt, mits zij onder toezicht staan of over een veilig gebruik van het toestel geïnstrueerd zijn en de gevaren die uit het gebruik resulteren begrepen hebben. Kinderen mogen niet met het toestel spelen. Reiniging en onderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd. Indien het toestel niet uitgerust is met een stroomkabel en een stekker of een ander middel om het toestel van het stroomnet te scheiden dat aan iedere pool een contactopening conform de voorwaarden van overspanningscategorie III voor volledige scheiding heeft, moet een scheidingsinrichting in de vaste elektrische installatie worden ingebouwd die aan de installatievoorschriften voldoet. Indien de stroomkabel van het toestel beschadigd is, moet deze door de fabrikant, diens klantenservice of een persoon met soortgelijke bekwaamheid worden vervangen om gevaren te vermijden. 6

7 1 Veiligheidsvoorschriften 1.3 Voor de eerste ingebruikneming Het toestel mag alleen volgens de aparte installatiehandleiding worden gemonteerd en op de netstroom worden aangesloten. Laat de benodigde werkzaamheden uitvoeren door een erkende installateur/elektricien. Voer het verpakkingsmateriaal af volgens de plaatselijke voorschriften. 7

8 1 Veiligheidsvoorschriften 1.4 Reglementair gebruik Het toestel is bedoeld voor het afzuigen van damp boven een huishoudelijke kookplaats. Reparaties, wijzigingen of manipulaties aan of in het toestel, in het bijzonder aan stroomgeleidende onderdelen, mogen uitsluitend door de fabrikant, diens klantendienst of een gelijk gekwalificeerd persoon worden uitgevoerd. Ondeskundige reparaties kunnen leiden tot zware ongevallen, schade aan het toestel en de inrichting, alsook tot gebruikstoringen. Neem bij een storing aan het toestel of in geval van een reparatieopdracht de aanwijzingen in het hoofdstuk 'Reparatieservice' in acht. Neem, indien nodig, contact op met onze klantenservice. Er mogen uitsluitend originele vervangingsonderdelen worden gebruikt. Bewaar de bedieningshandleiding zorgvuldig, zodat u deze steeds kunt raadplegen. Geef deze handleiding en ook de installatiehandleiding samen met het toestel door wanneer u het toestel verkoopt of aan derden overdraagt. De nieuwe eigenaar kan zich zo van de juiste bediening van het toestel en van de betreffende aanwijzingen op de hoogte stellen. 1.5 Bij kinderen in het huishouden Delen van de verpakking, bijv. folie, geëxpandeerd polystyreen, kunnen voor kinderen gevaarlijk zijn. Verstikkingsgevaar! Houd verpakkingsdelen buiten bereik van kinderen. Het toestel is bedoeld voor gebruik door volwassenen, die kennis hebben genomen van de inhoud van deze bedieningshandleiding. Kinderen herkennen vaak de gevaren niet die door de omgang met elektrische apparaten ontstaan. Zorg voor het nodige toezicht en laat kinderen niet met het toestel spelen. Het gevaar bestaat dat kinderen gewond raken. 8

9 1 Veiligheidsvoorschriften 1.6 Het gebruik Als het toestel zichtbare beschadigingen vertoont, neem het dan niet in gebruik en wendt u zich tot onze klantendienst. Zodra er een functiestoring wordt ontdekt, moet het toestel van het stroomnet worden losgekoppeld. Als de aansluitkabel van het toestel is beschadigd, moet deze door de klantendienst worden vervangen om gevaar te vermijden. Let op: toegankelijke onderdelen kunnen bij het gebruik met kookapparaten heet worden. Het is niet toegestaan onder het toestel te flamberen. Vetfilters die vol zitten met vet kunnen daardoor ontvlammen en een brand veroorzaken. Bij het frituren op de kookplaats dient het gebruikte toestel voortdurend in het oog te worden gehouden. De in het frituurtoestel gebruikte olie kan bij oververhitting ontvlammen en een brand veroorzaken. Daarom moet de olietemperatuur gecontroleerd worden en onder het ontstekingspunt worden gehouden. Let er daarbij ook op of de olie schoon is; vervuilde olie ontvlamt gemakkelijker. De reinigingsintervallen moeten worden nageleefd. Als deze aanwijzing niet wordt opgevolgd, kan er brandgevaar bestaan ten gevolge van te veel vet in het vetfilter. De kookzones van de kookplaats mogen alleen gebruikt worden met het kookgerei erop geplaatst en gevuld. Zo kunnen de keukenmeubels niet beschadigd raken door overmatige hitte. Open vuurplaatsen bij olie-, gas-, hout- en kolenfornuizen moeten absoluut vermeden worden. Bij het gebruik van de afzuigventilator moet een voldoende frisseluchttoevoer gewaarborgd zijn, om onaangename onderdruk in de keukenruimte te vermijden en om een optimale luchtafvoer mogelijk te maken. Voorkom over dwars stromende tocht die de damp over de kookplaats kan wegblazen. Bij gelijktijdig gebruik van andere toestellen die op gas of andere brandstoffen werken, moet een voldoende frisseluchttoevoer zijn gewaarborgd. Geldt niet voor luchtcirculatietoestellen. 9

10 1 Veiligheidsvoorschriften Bij gelijktijdig gebruik van vuurhaarden (zoals hout-, gas-, olie- of kolenovens, doorstroomapparaten) is een gevaarloos bedrijf alleen mogelijk als de onderdruk in de ruimte van 4 Pa (0,04 mbar) niet wordt overschreden. Vergiftigingsgevaar! Er moet voldoende verse lucht aangevoerd worden, bijv. door openingen in deuren en ramen die niet gesloten kunnen worden, samen met luchttoevoer- en -afvoerkasten in de muur of door andere technische maatregelen. Bij onderhoudswerkzaamheden aan het toestel, ook bij het vervangen van lampen, dient het toestel stroomloos geschakeld te worden (zekeringen helemaal uit de fittingen halen, resp. automatische zekeringen uitschakelen of stekker uit het stopcontact trekken). Zorg er bij het reinigen voor dat er geen water in het toestel kan dringen. Gebruik een ietwat vochtige doek. Spuit het toestel binnen of buiten nooit af met water of met een stoomreiniger. Binnendringend water kan schade veroorzaken. 10

11 2 Afdanken Verpakking Het verpakkingsmateriaal (karton, kunststof folie PE en piepschuim EPS) is gemerkt en moet indien mogelijk worden gerecycled en op een milieuvriendelijke manier worden verwijderd. De-installatie Koppel het toestel los van de netstroom. Bij een vast geïnstalleerd toestel moet dit door een erkende elektromonteur worden gedaan! Veiligheid Om ongevallen door ondeskundig gebruik te vermijden, met name door spelende kinderen, dient het toestel onbruikbaar te worden gemaakt. Trek de stekker uit het stopcontact, c.q. laat de aansluiting door een elektricien demonteren. Snijd vervolgens het netsnoer van het toestel. Verwijderen Het oude toestel is geen waardeloos afval. Door een juiste verwijdering kunnen de grondstoffen worden hergebruikt. Op het typeplaatje van het toestel is het symbool afgebeeld. Het duidt aan dat het toestel niet bij het gewone huishoudelijke vuil mag worden verwijderd. Het toestel moet volgens de plaatselijke voorschriften voor de afvalverwerking worden verwijderd. Voor meer informatie over de behandeling, verwerking en recycling van het product kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke instanties van uw gemeentebestuur, het plaatselijke recyclingcentrum voor huishoudelijk afval, of de handelaar bij wie u het toestel hebt gekocht. 11

12 3 Beschrijving van het toestel Het toestel is bedoeld voor het afzuigen van damp boven een huishoudelijke kookplaat. Het toestel wordt met afzuigwerking gebruikt. 3.1 Luchtafzuigmodel De damp die boven de kookplaat ontstaat, wordt door een ventilator afgezogen. De afgezogen lucht wordt gereinigd door het metalen vetfilter en wordt via een aansluitstuk met geïntegreerde stuwklep en dan door de luchtafvoerleiding naar buiten geleid. Tijdens gebruik moet worden geborgd dat er voldoende verse lucht wordt aangevoerd. Voor de luchtafvoer is luchttoevoer nodig. 3.2 Uitrusting 1 afzuigventilator 4 metalen vetfilters Verlichting Afstandsbediening De afzuigventilator heeft 4 vermogensniveaus: 1 = gering, 2 = middel, 3 = sterk afzuigvermogen en intensief niveau. De niveaus 1 3 zijn geschikt voor continu gebruik. Het intensieve niveau dient voor kortstondig intensief afzuigen van dampen, bijvoorbeeld bij het braden. Het intensieve niveau is voor zes minuten beschikbaar. 12

13 3 Beschrijving van het toestel 3.3 Opbouw Bedienings- en display-elementen 2 Metalen vetfilters 3 Paneel, klapbaar 4 Verlichting 13

14 3 Beschrijving van het toestel 3.4 Bedienings- en display-elementen 2 3 I Infrarood-koppeling voor de afstandsbediening Verlichting in-/uitschakelen resp. intensiteit van het licht wijzigen Ventilatorstand 1 resp. afstandsbediening in-/uitschakelen 2 Ventilatorstand 2 in-/uitschakelen 3 Ventilatorstand 3 in-/uitschakelen I Ventilatorstand Intensief inschakelen resp. resetten van de verzadigingsindicator Verzadigingsindicator voor metalen vetfilters Afhankelijk van het model en de uitrusting kan de uitvoering in detail afwijken van de beschreven standaarduitvoering. 14

15 3 Beschrijving van het toestel 3.5 Afstandsbediening Dit toestel kan met een afstandsbediening worden bestuurd die op alkalische zink-koolstofaccu's 1,5 V van het standaard type LR03-AAA werkt (niet meegeleverd). Leg de afstandsbediening niet in de buurt van warmtebronnen. De accu's moeten reglementair worden verwijderd. Bedienings- en display-elementen i Verlichting in-/uitschakelen resp. intensiteit van het licht wijzigen Toestel in-/uitschakelen Trapsgewijs ventilatorstand reduceren Trapsgewijs ventilatorstand verhogen Niveau Intensief in-/voortijdig uitschakelen Nalooptijd resp. CleanAir-functie in-/voortijdig uitschakelen 15

16 4 Bediening 4.1 Afstandsbediening activeren/deactiveren Het toestel kan met behulp van de bedienings- en display-elementen op het toestel zelf of met behulp van de afstandsbediening worden bediend. Wij adviseren om het toestel met behulp van de afstandsbediening te bedienen. Houd bij het uitgeschakelde toestel de toets De LED van de toets knippert twee keer. vijf seconden ingedrukt. Het toestel kan nu met behulp van de afstandsbediening worden bediend. opnieuw vijf seconden in- Houd bij het uitgeschakelde toestel de toets gedrukt. De LED van de toets knippert een keer. Het toestel kan alleen nog met behulp van de bedienings- en displayelementen worden bediend. 4.2 Toestel in-/uitschakelen Tik op de toets. Het toestel wordt ingeschakeld met ventilatorstand 1. Tik opnieuw op de toets. Het toestel gaat uit. 16

17 4 Bediening 4.3 Verlichting in-/uitschakelen Tik op de toets. De verlichting wordt op maximale intensiteit ingeschakeld. Tik opnieuw op de toets. De verlichting wordt op maximale intensiteit uitgeschakeld. 4.4 Intensiteit van het licht wijzigen Houd bij ingeschakelde verlichting de toets De intensiteit van het licht wordt gereduceerd. Tik bij gereduceerde intensiteit van het licht op de toets. De intensiteit van het licht wordt verhoogd. twee seconden ingedrukt. Als de toets bij een gereduceerde intensiteit van het licht gedurende twee seconden ingedrukt wordt of bij normale intensiteit van het licht wordt aangeraakt, gaat de verlichting uit. De verlichting kan onafhankelijk van de ventilator worden gebruikt. 4.5 Ventilatorstanden wijzigen Tik op de toets. De volgende lagere ventilatorstand wordt ingesteld. Tik opnieuw op de toets. De volgende hogere ventilatorstand wordt ingesteld. 4.6 Niveau Intensief in-/voortijdig uitschakelen Tik op de toets i. De toets I brandt. Het niveau Intensief wordt ingeschakeld. 17

18 4 Bediening Als er eerder een ventilatorstand is gekozen, wordt het toestel na zes minuten weer naar dit niveau teruggeschakeld. Als het niveau Intensief bij een uitgeschakeld toestel is geselecteerd, wordt het toestel na zes minuten uitgeschakeld. Tik opnieuw op de toets i. De toets I gaat uit. Het niveau Intensief gaat voortijdig uit. 4.7 Nalooptijd Intensief in-/voortijdig uitschakelen Tijdens de nalooptijd lopen de motor, de ventilatorwielen en de verlichting gedurende 30 minuten verder en gaan vervolgens uit. De nalooptijd kan alleen via de afstandsbediening worden gekozen. Tik op de toets. Tik zo vaak op toets of tot de gewenste ventilatorstand is bereikt. Tik op de toets. De nalooptijd gaat aan. De LED van de betreffende ventilatorstand knippert gedurende 30 minuten een keer per seconde. Tik opnieuw op de toets. De LED van de betreffende ventilatorstand knippert niet meer. De nalooptijd gaat voortijdig uit. 4.8 CleanAir-functie in-/voortijdig uitschakelen De luchtafzuiging wordt ieder uur voor tien minuten op ventilatorstand 1 ingeschakeld. Na 24 uur wordt de CleanAir-functie uitgeschakeld. De CleanAir-functie kan alleen via de afstandsbediening worden gekozen. 18

19 4 Bediening Houd toets twee seconden ingedrukt. De CleanAir-functie wordt ingeschakeld. De LED van de toets knippert twee keer per seconde. Houd toets opnieuw twee seconden ingedrukt. De LED van de toets gaat uit. De CleanAir-functie wordt voortijdig uitgeschakeld. 4.9 Verzadigingsindicator metalen vetfilters Na 100 bedrijfsuur knippert de verzadigingsindicator bij in- en uitgeschakelde afzuigkap. De verzadigingsgraad is bereikt, de metalen vetfilters moeten worden gereinigd. Verzadigingsindicator resetten Schakel het toestel en de verlichting uit. Houd toets 3 drie seconden ingedrukt. De LED van de toets 3 knippert drie keer. De verzadigingsindicator gaat uit Gebruik met behulp van de bedienings- en displayelementen Toestel in-/uitschakelen Tik op de toets / 2 / 3 of I. De LED van de betreffende toets brandt. De betreffende ventilatorstand gaat aan. Tik opnieuw op de toets. Het toestel gaat uit. 19

20 4 Bediening Verlichting in-/uitschakelen Tik op de toets. De verlichting wordt op maximale intensiteit ingeschakeld. Tik op de toets. De verlichting wordt op maximale intensiteit uitgeschakeld. Intensiteit van het licht wijzigen Houd bij ingeschakelde verlichting de toets twee seconden ingedrukt. De intensiteit van het licht wordt gereduceerd. Tik bij gereduceerde intensiteit van het licht op de toets. De intensiteit van het licht wordt verhoogd. De verlichting kan onafhankelijk van de ventilator worden gebruikt. Ventilatorstand wijzigen Tik op de toets / 2 of 3. De LED van de betreffende toets brandt. De betreffende ventilatorstand gaat aan. Niveau Intensief in-/voortijdig uitschakelen Tik op de toets I. De LED van de toets I brandt. Als er eerder een ventilatorstand is gekozen, wordt het toestel na zes minuten weer naar dit niveau teruggeschakeld. Als het niveau Intensief bij een uitgeschakeld toestel is geselecteerd, wordt het toestel na zes minuten uitgeschakeld. Tik op de toets / 2 of 3. De LED van de toets I gaat uit. Het niveau Intensief gaat voortijdig uit. De betreffende ventilatorstand gaat aan. 20

21 5 Verzorging en onderhoud 5.1 Behuizing reinigen Zorg ervoor dat er geen water in de behuizing binnendringt! Water in de behuizing kan tot schade leiden. Gebruik voor het reinigen geen schuurmiddelen, schuursponsjes, staalwol, etc. Het oppervlak wordt daardoor beschadigd. Draai de schroefzekering eruit of schakel de veiligheidsschakelaar uit. Buitenkanten reinigen Draai bij een uitgeschakeld toestel het paneel naar beneden. Maak de buitenkanten met een iets vochtige doek en een beetje neutraal schoonmaakmiddel schoon. Binnenkanten reinigen Aan de binnenkanten kan zich vet en condenswater afzetten naast de vetfilters. Maak de binnenkanten met een iets vochtige doek en een beetje neutraal schoonmaakmiddel schoon. 21

22 5 Verzorging en onderhoud 5.2 Metalen vetfilters reinigen De vetfilters kunnen worden gereinigd. Kies bij de vaatwasmachine het programma «Intensief» - resp. «Krachtig» met warm voorspoelen. Vetfilters kunnen door het reinigen verkleuren. Dit beïnvloedt de filterwerking echter op geen enkele wijze. Demontage Draai de panelen 1 naar beneden. Schuif greep 2 naar achter en trek het vetfilter 3 naar beneden Beschadig de metalen vetfilters niet. 22

23 5 Verzorging en onderhoud Reiniging De metalen vetfilters moeten bij normaal gebruik minstens alle twee maanden, of altijd als de verzadigingsindicator aan gaat, worden gereinigd. Bij een optimaal onderhoud is de levensduur van de metalen vetfilters gelijk aan de levensduur van de afzuigkap. Maak de metalen vetfilters schoon in de vaatwasmachine. Kies bij de vaatwasmachine het programma «Intensief» resp. «Krachtig» met warm voorspoelen. Inbouwen Plaats steeds een vetfilter 3 in de houder 4. Druk greep 2 naar achter en laat het vetfilter 3 boven in de bevestiging vergrendelen. Draai de panelen 1 naar boven

24 6 Storingen zelf verhelpen 6.1 Wat te doen als......de verlichting niet functioneert Mogelijke oorzaak De zekering of automatische zekering van de woning resp. de huishoudelijke installatie is defect. Onderbreking in de stroomtoevoer. Oplossing Vervang de zekering. Schakel de automatische zekering weer in. Controleer de stroomtoevoer. LED is defect. Neem contact op met klantenservice.... het toestel onvoldoende onlucht Mogelijke oorzaak Oplossing Vetfilters zijn vervuild. Vetfilters reinigen. De toevoer van verse lucht is onvoldoende. Waarborg voldoende toevoer van verse lucht. 24

25 7 Toebehoren en vervangende onderdelen Vermeld bij bestellingen a.u.b. het modelnummer en een precieze omschrijving. Metalen vetfilters 25

26 8 Technische gegevens Elektrische aansluiting Zie typeplaatje. Verwijder vetfilter. Het serviceplaatje bevindt zich aan de binnenkant van het toestel. 26

27 9 Trefwoordenlijst A Afstandsbediening activeren/deactiveren16 B Bedieningselementen Afstandsbediening Afzuigkap Behuizing reinigen C CleanAir-functie in-/voortijdig uitschakelen 18 D De-installatie Display-elementen Afstandsbediening Afzuigkap E Elektrische aansluiting G Garantieverlenging I Ingebruikneming... 7 Intensiteit van het licht wijzigen Op de afzuigkap K Kinderen in het huishouden... 8 L Luchtafzuigmodel M Metalen vetfilters Demonteren Inbouwen Reinigen Verzadigingsindicator Modelnummer... 2 N Nalooptijd Intensief in-/voortijdig uitschakelen Niveau Intensief in-/voortijdig uitschakelen Met afstandsbediening Op de afzuigkap Notities O Opbouw P Productfamilie... 2 S Service & Support Storing De verlichting functioneert niet Toestel ontlucht onvoldoende Symbolen... 5 T Technische gegevens Technische vragen Toebehoren Toepassingsgebied... 2 Toestel in-/uitschakelen Met afstandsbediening Op de afzuigkap Type... 2 Typeplaatje U Uitrusting V Veiligheid Veiligheidsvoorschriften 27

28 Algemene... 6 Bij kinderen in het huishouden... 8 Het gebruik... 9 Reglementair gebruik... 8 Voor de eerste ingebruikneming... 7 Ventilatorstand wijzigen Met afstandsbediening Op de afzuigkap Verlichting in-/uitschakelen Met afstandsbediening Op de afzuigkap Verpakking Vervangende onderdelen Verwijderen Verzadigingsindicator W Wat te doen als de verlichting niet functioneert Wat te doen als het toestel onvoldoende ontlucht 24 28

29 10 Notities 29

30 30

31 11 Service & Support In het hoofdstuk «Storingen zelf verhelpen» vindt u handige informatie over kleinere storingen. Zo hoeft er geen servicemonteur te komen en zijn de extra kosten die hiermee gemoeid zouden gaan niet nodig. De informatie betreffende de garantie van producten van V-ZUG vindt u op Service Garantie informatie Lees deze goed door. Registreer uw toestel per direct online via Service Garantieregistratie. Zo profiteert u bij een eventuele storing tijdens de garantieperiode van een uitstekende service. Voor de registratie hebt u het serienummer (FN) en de benaming van het toestel nodig. Deze informatie vindt u op het typeplaatje van het toestel. Mijn toestel: FN: Toestel: Houd deze informatie steeds binnen handbereik, als u met V-ZUG contact opneemt. Hartelijk dank. Uw reparatie-order Onder Service Service-Nummer vindt u het telefoonnummer van het dichtstbijzijnde V ZUG-Service-center. Technische vragen, toebehoren, garantieverlenging V-ZUG helpt u graag verder bij algemene administratieve en technische aanvragen, neemt uw bestellingen voor toebehoren en onderdelen graag in ontvangst of informeert u graag over de vooruitstrevende servicecontracten. 31

32 Korte handleiding Lees eerst de veiligheidsvoorschriften in de bedieningshandleiding! Afstandsbediening activeren Houd bij het uitgeschakelde toestel de toets vijf seconden ingedrukt. De LED van de toets knippert twee keer. Het toestel kan nu met behulp van de afstandsbediening worden bediend. Bedienings- en display-elementen van de afstandsbediening i Verlichting in-/uitschakelen resp. intensiteit van het licht wijzigen Toestel in-/uitschakelen Trapsgewijs ventilatorstand reduceren Trapsgewijs ventilatorstand verhogen Niveau Intensief in-/voortijdig uitschakelen Nalooptijd resp. CleanAir-functie in-/voortijdig uitschakelen J R01 V-ZUG Ltd Industriestrasse 66, Box 59, CH-6301 Zug, Zwitserland

V-ZUG Ltd. Dampafzuiger DI-SMC12. Bedieningshandleiding

V-ZUG Ltd. Dampafzuiger DI-SMC12. Bedieningshandleiding V-ZUG Ltd Dampafzuiger DI-SMC12 Bedieningshandleiding Hartelijk dank dat u heeft gekozen voor een van onze producten. Uw toestel voldoet aan de hoogste eisen en de bediening is eenvoudig. Neemt u niettemin

Nadere informatie

V-ZUG Ltd. Dampafzuiger DWPQ/DIPQ. Bedieningshandleiding

V-ZUG Ltd. Dampafzuiger DWPQ/DIPQ. Bedieningshandleiding V-ZUG Ltd Dampafzuiger DWPQ/DIPQ Bedieningshandleiding Hartelijk dank dat u voor een van onze producten hebt gekozen. Uw toestel voldoet aan de hoogste eisen en de bediening is eenvoudig. Neemt u niettemin

Nadere informatie

V-ZUG Ltd. Dampafzuiger. Levante. Bedieningshandleiding

V-ZUG Ltd. Dampafzuiger. Levante. Bedieningshandleiding V-ZUG Ltd Dampafzuiger Levante Bedieningshandleiding Hartelijk dank dat u heeft gekozen voor een van onze producten. Uw toestel voldoet aan de hoogste eisen en de bediening is eenvoudig. Neemt u niettemin

Nadere informatie

V-ZUG Ltd. Dampafzuiger. Mistral/DW-B/DI-B. Bedieningshandleiding

V-ZUG Ltd. Dampafzuiger. Mistral/DW-B/DI-B. Bedieningshandleiding V-ZUG Ltd Dampafzuiger Mistral/DW-B/DI-B Bedieningshandleiding Hartelijk dank dat u heeft gekozen voor een van onze producten. Uw toestel voldoet aan de hoogste eisen en de bediening is eenvoudig. Neemt

Nadere informatie

V-ZUG Ltd. Dampafzuiger DW-SM9. Bedieningshandleiding

V-ZUG Ltd. Dampafzuiger DW-SM9. Bedieningshandleiding V-ZUG Ltd Dampafzuiger DW-SM9 Bedieningshandleiding Hartelijk dank dat u heeft gekozen voor een van onze producten. Uw toestel voldoet aan de hoogste eisen en de bediening is eenvoudig. Neemt u niettemin

Nadere informatie

WHIRLPOOL AKR643GY. Gebruiksaanwijzing

WHIRLPOOL AKR643GY. Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKR643GY Gebruiksaanwijzing 3Nl33014.fm5 Page 16 Monday, August 27, 2001 4:45 PM GEBRUIKSAANWIJZING VOOR DE INGEBRUIKNEMING MILIEUTIPS ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN ADVIEZEN BEDIENING ONDERHOUD

Nadere informatie

Bedieningshandleiding Inductie Wok. Glaskeramisch kookveld

Bedieningshandleiding Inductie Wok. Glaskeramisch kookveld Bedieningshandleiding Inductie Wok Glaskeramisch kookveld Hartelijk dank dat u voor een van onze producten hebt gekozen. Uw toestel voldoet aan de hoogste eisen en de bediening is eenvoudig. Neemt u niettemin

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. ZANUSSI ZK630LN 09O

Uw gebruiksaanwijzing. ZANUSSI ZK630LN 09O U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor ZANUSSI ZK630LN 09O. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de ZANUSSI ZK630LN 09O in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING EILAND AFZUIGKAPPEN

GEBRUIKSAANWIJZING EILAND AFZUIGKAPPEN GEBRUIKSAANWIJZING EILAND AFZUIGKAPPEN 2 GARANTIE Op het apparaat is 24 maanden garantie vanaf koopdatum. Uitgesloten van garantie zijn: verlichting, schade en gevolgschade ontstaan door een gebrekkig

Nadere informatie

V-ZUG Ltd. Glaskeramisch kookveld. Inductiewok. Bedieningshandleiding

V-ZUG Ltd. Glaskeramisch kookveld. Inductiewok. Bedieningshandleiding V-ZUG Ltd Glaskeramisch kookveld Inductiewok Bedieningshandleiding Geachte V-ZUG-klant, Hartelijk dank dat u heeft gekozen voor een van onze producten. Uw toestel voldoet aan de hoogste eisen en de bediening

Nadere informatie

Telescopische afzuigkap TEL06

Telescopische afzuigkap TEL06 Telescopische afzuigkap TEL06 2 Gelieve de volgende informatie van het typeplaatje voor een later gebruik te noteren, alsook de aankoopdatum, zoals op de rekening / factuur staat vermeld: Model... Serienummer...

Nadere informatie

Bedieningshandleiding Inductie Teppan Yaki. Glaskeramisch kookveld

Bedieningshandleiding Inductie Teppan Yaki. Glaskeramisch kookveld Bedieningshandleiding Inductie Teppan Yaki Glaskeramisch kookveld Hartelijk dank dat u voor een van onze producten hebt gekozen. Uw toestel voldoet aan de hoogste eisen en de bediening is eenvoudig. Neemt

Nadere informatie

Bestnr Toerentalregelaar voor ventilator

Bestnr Toerentalregelaar voor ventilator Bestnr. 53 73 73 Toerentalregelaar voor ventilator Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Gaggenau Gebruiksaanwijzing. Afzuigkap AW 250

Gaggenau Gebruiksaanwijzing. Afzuigkap AW 250 Gaggenau Gebruiksaanwijzing Afzuigkap AW 250 Inhoud Veiligheidsvoorschriften 4 Voor het erste gebruik 5 Gebruik 5 Zo ziet uw nieuwe apparaat eruit 6 Afzuigkap AW 250 6 Bedieningspaneel 6 Accessoires 7

Nadere informatie

Gaggenau Gebruiksaanwijzing. Afzuigkap AW 480

Gaggenau Gebruiksaanwijzing. Afzuigkap AW 480 Gaggenau Gebruiksaanwijzing Afzuigkap AW 480 Inhoud Veiligheidsvoorschriften 4 Voor het erste gebruik 5 Gebruik 5 Zo ziet uw nieuwe apparaat eruit 6 Afzuigkap AW 480 6 Bedieningspaneel 6 Accessoires 7

Nadere informatie

Een correcte reparatie kan uitsluitend worden gewaarborgd als een storingsvrije de-installatie van het complete toestel te allen tijde mogelijk is.

Een correcte reparatie kan uitsluitend worden gewaarborgd als een storingsvrije de-installatie van het complete toestel te allen tijde mogelijk is. De installatie mag uitsluitend door vakmensen worden uitgevoerd. Alle handelingen dienen achtereenvolgens volledig te worden uitgevoerd en gecontroleerd. Geldigheidsbereik Deze installatiehandleiding geldt

Nadere informatie

F05, F15, F18 230V~AC HOT HOT OFF OFF COLD COLD

F05, F15, F18 230V~AC HOT HOT OFF OFF COLD COLD F05, F15, F18 1 1 2 3 2 3 1 230V~AC 2 3 2 4 12V DC HOT OFF 4 12V 5 DC HOT OFF COLD F15 3 5 COLD F05 3 F05, F15, F18 4 5 1 1 2 230V~AC 12V DC COLD HOT 6 OFF 2 5 3 F18 F18 4 0 6 1 7 1 F18 4 F05, F15, F18

Nadere informatie

BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN Veiligheidswaarschuwingen

BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN Veiligheidswaarschuwingen BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN Veiligheidswaarschuwingen Gevaar! Veronachtzaming kan of zal de oorzaak zijn van elektrische schokken met gevaar voor het leven. - Gebruik het verwarmingselement niet in de nabijheid

Nadere informatie

Afzuigkap Gebruiksaanwijzing

Afzuigkap Gebruiksaanwijzing Afzuigkap Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1.Opmerkingen 2.Functies 3..Installatie 4..Opmerkingen over installatie 5..Veiligheidswaarschuwingen 6 Gebruik 7 Onderhoud 1 Opmerkingen 1. Bedankt voor het kiezen

Nadere informatie

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES GEBRUIKSAANWIJZING VOOR DE INGEBRUIKNEMING MILIEUTIPS BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES BEDIENING ONDERHOUD EN REINIGING OPSPOREN VAN STORINGEN KLANTENSERVICE INSTALLATIE 13 VOOR DE INGEBRUIKNEMING Voor

Nadere informatie

Gebruiks- en montagehandleiding

Gebruiks- en montagehandleiding Gebruiks- en montagehandleiding Opberglade ESS 3060-10 Lees beslist de gebruiks- en montagehandleiding voordat u uw apparaat plaatst, nl-nl installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en

Nadere informatie

MG 21 O Infrarood masseerapparaat Gebruikshandleiding

MG 21 O Infrarood masseerapparaat Gebruikshandleiding MG 21 NL O Infrarood masseerapparaat Gebruikshandleiding Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel. +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de Meegeleverd

Nadere informatie

Home Control Intelligent Stopcontact. Eerste stappen

Home Control Intelligent Stopcontact. Eerste stappen Home Control Intelligent Stopcontact Eerste stappen 2 Hartelijk dank voor uw vertrouwen! Lees voor de inbedrijfstelling van het apparaat de aanwijzingen zorgvuldig door en bewaar deze zodat u ze op een

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing koffiemolen. Kaffeemühle CM 80-Serie

Gebruiksaanwijzing koffiemolen. Kaffeemühle CM 80-Serie NL Gebruiksaanwijzing koffiemolen Kaffeemühle CM 80-Serie Inhoudsopgave Veiligheidsinstructies... 3 Voor de eerste ingebruikname... 4 Uitpakken... 4 Eisen waaraan de plaatsingslocatie moet voldoen... 5

Nadere informatie

Bedieningshandleiding

Bedieningshandleiding NL Bedieningshandleiding Bedieningselement Multi Control MC04 1 Overzicht bedieningselement 1 Symbool Snelverwarmfunctie 2 Symbool Ventileren 3 Draaiknop (temperatuur/ventilator) 4 Bedrijfsweergave/foutcodeweergave/serviceweergave

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. Model nr.: *688.150

GEBRUIKSAANWIJZING. Model nr.: *688.150 Professional Supplies GEBRUIKSAANWIJZING HeteluchtovEN met Stoomfunctie - 30 liter Model nr.: *688.150 688150 nl ma 2014 1 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN Bij gebruik van elektrische apparaten moet

Nadere informatie

Voor de gebruiker. Gebruiksaanwijzing. allstor. Bufferboiler

Voor de gebruiker. Gebruiksaanwijzing. allstor. Bufferboiler Voor de gebruiker Gebruiksaanwijzing allstor Bufferboiler NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Aanwijzingen bij de documentatie... 3 1.1 Aanvullend geldende documenten... 3 1.2 Documenten bewaren... 3 1.3

Nadere informatie

ALVORENS DE KOOKPLAAT TE GEBRUIKEN Blz. 19. ADVIEZEN VOOR MILIEUBESCHERMING Blz. 19. WAARSCHUWINGEN EN ALGEMENE WENKEN Blz. 19

ALVORENS DE KOOKPLAAT TE GEBRUIKEN Blz. 19. ADVIEZEN VOOR MILIEUBESCHERMING Blz. 19. WAARSCHUWINGEN EN ALGEMENE WENKEN Blz. 19 NL INHOUD ALVORENS DE KOOKPLAAT TE GEBRUIKEN Blz. 19 ADVIEZEN VOOR MILIEUBESCHERMING Blz. 19 WAARSCHUWINGEN EN ALGEMENE WENKEN Blz. 19 ADVIEZEN VOOR ENERGIEBESPARING Blz. 20 REINIGING EN ONDERHOUD VAN

Nadere informatie

TECNOLUX CH90EL. Gebruiksaanwijzing

TECNOLUX CH90EL. Gebruiksaanwijzing TECNOLUX CH90EL Gebruiksaanwijzing GEBRUIKERSHANDLEIDING CH-60E-L CH-90E-L Lees aandachtig deze handleiding alvorens de dampkap in gebruik te nemen Lees en bewaar deze instructies goed INSTRUCTIES, GEBRUIK

Nadere informatie

Elektronische keramische verwarming

Elektronische keramische verwarming Elektronische keramische verwarming Gebruiksaanwijzing Art.-No. 37419 230V~ 50Hz 1800W Belangrijke informatie 1. Voor ingebruikname deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen. Belangrijk: Het apparaat mag

Nadere informatie

TDS 75. NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer

TDS 75. NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer TDS 75 NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NL TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Nadere informatie

Messenslijper - Art.nr Gebruiksaanwijzing

Messenslijper - Art.nr Gebruiksaanwijzing Messenslijper - Art.nr. 38932 Gebruiksaanwijzing Model: KS-0601 Technische gegevens: 220-240V-50Hz, 60W Onderdelen A. grove slijpgleuf B. grove slijpgleuf C. fijne slijpgleuf D. fijne slijpgleuf E. opening

Nadere informatie

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES GEVAARLIJK: WAARSCHUWING:

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES GEVAARLIJK: WAARSCHUWING: BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES UW VEILIGHEID EN DE VEILIGHEID VAN ANDEREN IS HEEL BELANGRIJK. Deze handleiding en het apparaat zelf zijn uitgerust met belangrijke mededelingen die betrekking hebben

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR A B C * Verlichting: Aan / Uit * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings-

Nadere informatie

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES GEBRUIKSAANWIJZING VOOR DE INGEBRUIKNEMING MILIEUTIPS BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES BEDIENING ONDERHOUD EN REINIGING HET OPSPOREN VAN STORINGEN KLANTENSERVICE INSTALLATIE 13 VOOR DE INGEBRUIKNEMING

Nadere informatie

AR280P Clockradio handleiding

AR280P Clockradio handleiding AR280P Clockradio handleiding Index 1. Beoogd gebruik 2. Veiligheid o 2.1. Pictogrammen in deze handleiding o 2.2. Algemene veiligheidsvoorschriften 3. Voorbereidingen voor gebruik o 3.1. Uitpakken o 3.2.

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Opzetkoelvitrine model SOPHIE 120 order no model SOPHIE 160 order no

GEBRUIKSAANWIJZING Opzetkoelvitrine model SOPHIE 120 order no model SOPHIE 160 order no GEBRUIKSAANWIJZING Opzetkoelvitrine model SOPHIE 120 order no. 330-1032 model SOPHIE 160 order no. 330-1033 Inhoudsopgave 1. Algemene aanwijzingen 2. Veiligheidseisen 3. Transport en plaatsing 4. Bediening

Nadere informatie

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual 50 meter wireless phone line Gebruikershandleiding Plug-en-play installatie in 1 minuut BESTE KLANT Hartelijk dank voor de aankoop van onze draadloze telefoonaansluiting

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Gebruiksaanwijzing. Voor de gebruiker VRT 35. BEnl. Uitgever/fabrikant Vaillant GmbH

Gebruiksaanwijzing. Gebruiksaanwijzing. Voor de gebruiker VRT 35. BEnl. Uitgever/fabrikant Vaillant GmbH Gebruiksaanwijzing Voor de gebruiker Gebruiksaanwijzing VRT 35 BEnl Uitgever/fabrikant Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de www.vaillant.de

Nadere informatie

Universele Werklamp GT-AL-02

Universele Werklamp GT-AL-02 Universele Werklamp GT-AL-02 GEBRUIKSAANWIJZING V/09/09 Lees deze handleiding voor het eerste gebruik van deze werklamp door en leef voor uw eigen bescherming in ieder geval de veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

HANDLEIDING HAARSTIJLSET HS2N

HANDLEIDING HAARSTIJLSET HS2N HANDLEIDING HAARSTIJLSET HS2N WAT TE DOEN ALS UW TOESTEL NIET MEER WERKT? GARANTIEBEPALING : (Bewijs en kassabon zorgvuldig bewaren, voor het geval van de garantie gebruik wordt gemaakt) Apparaat :HAARSTIJLSET

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing elektrische sfeerhaard

Gebruiksaanwijzing elektrische sfeerhaard Gebruiksaanwijzing elektrische sfeerhaard Vega Gefeliciteerd met uw aankoop van deze elektrische inzethaard. Om vele jaren plezier te hebben van deze aanschaf, adviseren wij u deze gebruiksinstructie zorgvuldig

Nadere informatie

TDS 20/50/75/120 R. NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer

TDS 20/50/75/120 R. NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer TDS 20/50/75/120 R NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer TRT-BA-TDS R -TC-001-NL TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR D C B A * * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings- en

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Opzetkoelvitrine Model KATRIN Order nr

GEBRUIKSAANWIJZING Opzetkoelvitrine Model KATRIN Order nr GEBRUIKSAANWIJZING Opzetkoelvitrine Model KATRIN Order nr. 330-1030 Inhoudsopgave 1. Algemene aanwijzingen 2. Veiligheidseisen 3. Transport en plaatsing 4. Bediening 5. Reiniging 6. Technische gegevens

Nadere informatie

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES GEVAAR: WAARSCHUWING:

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES GEVAAR: WAARSCHUWING: BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES UW EIGEN VEILIGHEID EN DIE VAN ANDEREN IS ZEER BELANGRIJK. Deze handleiding en het apparaat zelf zijn voorzien van belangrijke veiligheidsaanwijzingen, die te allen tijde

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APCR-2300 STEKKERBLOK SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APCR-2300 STEKKERBLOK SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APCR-2300 STEKKERBLOK SCHAKELAAR A B C A: LED-indicator B: Verbindingsknop C: Kinderbeveiliging 1 [1] Plaatsen stekkerblok schakelaar Plaats de stekker van het stekkerblok in

Nadere informatie

NOSE AND EAR HAIR TRIMMER

NOSE AND EAR HAIR TRIMMER NOSE AND EAR HAIR TRIMMER MT 3910 NEDERLANDS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-300 STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-300 STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-300 STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR A B C * Verlichting: Aan / Uit / Dimmen * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator

Nadere informatie

ONDERHOUD EN REINIGING VAN HET APPARAAT VERVANGEN VAN HET LAMPJE OF DE LED

ONDERHOUD EN REINIGING VAN HET APPARAAT VERVANGEN VAN HET LAMPJE OF DE LED EERSTE GEBRUIK Sluit het apparaat aan op het elektriciteitsnet. Bij sommige modellen kan een geluidsalarm worden ingeschakeld. Dit betekent dat er een temperatuuralarm is afgegaan: houd de knop voor het

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING WAND AFZUIGKAPPEN

GEBRUIKSAANWIJZING WAND AFZUIGKAPPEN GEBRUIKSAANWIJZING WAND AFZUIGKAPPEN 2 GARANTIE Op het apparaat is 24 maanden garantie vanaf koopdatum. Uitgesloten van garantie zijn: verlichting, schade en gevolgschade ontstaan door een gebrekkig gemonteerde

Nadere informatie

Leather keyboard case for Ipad Air 2

Leather keyboard case for Ipad Air 2 Leather keyboard case for Ipad Air 2 Gebruikershandleiding NL Decoded, 15/02 Inhoudsopgave 1 Beoogd gebruik 3 2 Veiligheid 4 2.1 Pictogrammen in deze handleiding 4 2.2 Algemene veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

ONDERHOUD EN REINIGING VAN HET APPARAAT VERVANGEN VAN HET LAMPJE OF DE LED

ONDERHOUD EN REINIGING VAN HET APPARAAT VERVANGEN VAN HET LAMPJE OF DE LED EERSTE GEBRUIK Sluit het apparaat aan op het elektriciteitsnet. Bij sommige modellen kan een geluidsalarm worden ingeschakeld. Dit betekent dat er een temperatuuralarm is afgegaan: houd de knop voor het

Nadere informatie

Handleiding. Type: TopsealDirect.nl - Standard Plus

Handleiding. Type: TopsealDirect.nl - Standard Plus Handleiding Type: TopsealDirect.nl - Standard Plus Handsealmachine type Standard Plus is specifiek bestemd voor het sluiten van kunststof en aluminium schalen, die worden voorzien van een hitte bestendige

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AFR-060 FITTING-ONTVANGER

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AFR-060 FITTING-ONTVANGER GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AFR-060 FITTING-ONTVANGER A B C * Verlichting: Aan / Uit * Afbeelding van de YCT-102 (niet inbegrepen) A: Fitting voor gloeilamp B: Zoekmode-knop C: Indicator 1 [1] Uitschakelen

Nadere informatie

Microfoon DMW-916. Bestnr.: Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Microfoon DMW-916. Bestnr.: Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 30 00 63 Microfoon DMW-916 Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Bedieningshandleiding Broodrooster. Toaster

Bedieningshandleiding Broodrooster. Toaster Bedieningshandleiding Broodrooster Toaster Inhoudsopgave Veiligheidsinstructies...3 Voor het eerste gebruik...4 Uitpakken...5 Eisen aan de plaatsingslocatie...5 Broodroosteren...6 Broodlift...6 Broodplakcentrering...6

Nadere informatie

C40. Compressor Cooler Instruction Manual 4. Kompressor-Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière à compression Notice d emploi 18

C40. Compressor Cooler Instruction Manual 4. Kompressor-Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière à compression Notice d emploi 18 .book Seite 1 Donnerstag, 14. Oktober 2004 3:22 15 GB D F E I NL DK N S FIN Compressor Cooler Instruction Manual 4 Kompressor-Kühlbox Bedienungsanleitung 11 Glacière à compression Notice d emploi 18 Nevera

Nadere informatie

Celsius WT 10 AM1 E/ WT 13 AM1 E. Gebruikersinstructie (2015/04) NL

Celsius WT 10 AM1 E/ WT 13 AM1 E. Gebruikersinstructie (2015/04) NL Celsius WT 10 AM1 E/ WT 13 AM1 E [nl] Gebruikersinstructie 6 720 608 050 (2015/04) NL 6720608050 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Toelichting bij de symbolen en veiligheidsaanwijzingen 3 1.1 Uitleg van

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-3500 TUIN STEKKERDOOS SCHAKELAAR ZWAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-3500 TUIN STEKKERDOOS SCHAKELAAR ZWAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-3500 TUIN STEKKERDOOS SCHAKELAAR ZWAAR D C B A * * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings- en

Nadere informatie

voordat u zal de aansprakelijkheid zijn van de eigenaar. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door service monteurs van Baumatic.

voordat u zal de aansprakelijkheid zijn van de eigenaar. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door service monteurs van Baumatic. OPMERKING: Deze gebruikers handleiding bevat belangrijke informatie, zoals veiligheid & installatie punten, die u er toe zal leiden om het beste uit uw apparaat te halen. Hou het op een veilige plaats,

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Koffiemolen. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie

Gebruiksaanwijzing Koffiemolen. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Gebruiksaanwijzing Koffiemolen Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Inhoudsopgave Veiligheidsinstructies... 3 Uitpakken... 4 Eisen waaraan de plaatsingslocatie moet voldoen... 4 Voor de eerste ingebruikname...

Nadere informatie

Inhoud Veiligheid en onderhoud Inhoud pakket Technische gegevens Beschrijving 8 Bediening 9 Service 10

Inhoud Veiligheid en onderhoud Inhoud pakket Technische gegevens Beschrijving 8 Bediening 9 Service 10 Notebookluidsprekers MEDION E83013 (MD 856051) Handleiding Inhoud Veiligheid en onderhoud 2 Bedoeld gebruik... 2 Veiligheid... 2 Voeding... 3 Opstellingslocatie... 3 Elektromagnetische compatibiliteit...

Nadere informatie

Bedieningshandleiding WS 55 162 tot WS 60 312. Warmtelade

Bedieningshandleiding WS 55 162 tot WS 60 312. Warmtelade Bedieningshandleiding WS 55 162 tot WS 60 312 Warmtelade Hartelijk dank dat u voor een van onze producten hebt gekozen. Uw toestel voldoet aan de hoogste eisen en de bediening is eenvoudig. Neemt u niettemin

Nadere informatie

PERFECTCOOL Gebruikershandleiding

PERFECTCOOL Gebruikershandleiding PERFECTCOOL Gebruikershandleiding Gelieve deze handleiding zorgvuldig door te nemen voor ingebruikname of installatie van uw mobiele airconditioner. Bewaar deze handleiding goed voor hulp bij onderhoud

Nadere informatie

CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 3120 NEDERLANDS

CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 3120 NEDERLANDS CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 3120 NEDERLANDS A B C D E F 1 2 3 VEILIGHEID Lees deze handleiding zorgvuldig voordat u dit apparaat gaat gebruiken! Volg alle veiligheidsinstructies op om schade door incorrect

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA2-2300R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA2-2300R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA2-2300R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS A C B 1 2 1 2 G D E A: LED-indicator B: Kinderbeveiliging C: LED-indicator D: Aan/uit-toetsen E: Groeptoets (kanaal 1 en

Nadere informatie

[6] Zoekmode activeren [7] Aanmelden zender

[6] Zoekmode activeren [7] Aanmelden zender [6] Zoekmode activeren [7] Aanmelden zender Druk met een puntig voorwerp kort op de Zend met de KlikAanKlikUit zender een AAN - verbindknop. De LED-indicator gaat knipperen signaal. Druk bijvoorbeeld op

Nadere informatie

S900 S901 S902 S901-2D S903 S901-4D PS900 S903 PS300

S900 S901 S902 S901-2D S903 S901-4D PS900 S903 PS300 S900 S902 S903 PS900 PS300 S901 S901-2D S901-4D S903 Allereerst willen wij u danken voor de aanschaf van uw meubel en vertrouwen erop dat dit meubel u de komende jaren trouw van dienst zal zijn. Hieronder

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Altijd tot uw dienst SRP3011. Vragen? Vraag het Philips

Gebruiksaanwijzing. Altijd tot uw dienst SRP3011. Vragen? Vraag het Philips Altijd tot uw dienst Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar www.philips.com/support Vragen? Vraag het Philips SRP3011 Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1 Uw universele afstandsbediening

Nadere informatie

Elektrische kippengrills

Elektrische kippengrills Elektrische kippengrills met afzonderlijk aangedreven, boven elkaar geplaatste spiesen Mod. E-6P 215.035 Mod. E-8P-S2 215.036 Mod. E-12P-S3 215.037 AANWIJZINGEN VOOR INSTALLATIE, BEDIENING EN ONDERHOUD

Nadere informatie

Gebruikershandleiding.

Gebruikershandleiding. Gebruikershandleiding. Fabrikant: Gispen International BV Parallelweg west 23 Postbus 30 NL 4100 AA Culemborg Holland. Type aanduiding: IC 2007 Elektrisch Hoogteverstelbare tafel. Bouwjaar: 2013 Versie

Nadere informatie

Printed: 07.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5071466 / 000 / 00

Printed: 07.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5071466 / 000 / 00 OORSPRONKELIJKE GEBRUIKSAANWIJZING DD-ST-150/160-CCS Kruisrails Lees de handleiding beslist voordat u de machine de eerste keer gebruikt. Bewaar deze handleiding altijd bij het apparaat. Geef het apparaat

Nadere informatie

Belangrijke instructies

Belangrijke instructies GN650TN GN1410TN GN650BT GN1410BT Allereerst willen wij u danken voor de aanschaf van uw meubel en vertrouwen erop dat dit meubel u de komende jaren trouw van dienst zal zijn. Hieronder volgen enkele instructies

Nadere informatie

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES GEVAARLIJK: WAARSCHUWING:

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES GEVAARLIJK: WAARSCHUWING: BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES UW VEILIGHEID EN DE VEILIGHEID VAN ANDEREN IS HEEL BELANGRIJK. Deze handleiding en het apparaat zelf zijn uitgerust met belangrijke mededelingen die betrekking hebben

Nadere informatie

Belangrijke veiligheidsinstructies 4. Installatie 5. Milieutips 6. Opsporen van storingen 6. Reiniging 7. Bijgeleverd materiaal 9

Belangrijke veiligheidsinstructies 4. Installatie 5. Milieutips 6. Opsporen van storingen 6. Reiniging 7. Bijgeleverd materiaal 9 Gebruiksaanwijzing Belangrijke veiligheidsinstructies 4 Installatie 5 Milieutips 6 Opsporen van storingen 6 Klantenservice 7 Reiniging 7 Onderhoud 8 Bijgeleverd materiaal 9 Installatie - Voorbereidende

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Fabrikant: Gispen Parallelweg West 23 Postbus 30 NL 4100 AA Culemborg Holland. Type aanduiding: Gispen TM elektrisch hoogte verstelbare tafel (met het bedieningspaneel in het tafelblad)

Nadere informatie

Afstandsbediening Telis 16 RTS

Afstandsbediening Telis 16 RTS Afstandsbediening Telis 16 RTS Bedieningshandleiding Telis 16 RTS Pure Art.nr. 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr. 1811021 Afstandsbediening Telis 16 RTS 16 Kanaals zender met display Telis 16 RTS Pure

Nadere informatie

V-ZUG Ltd. Glaskeramisch kookveld. Inductie. Bedieningshandleiding

V-ZUG Ltd. Glaskeramisch kookveld. Inductie. Bedieningshandleiding V-ZUG Ltd Glaskeramisch kookveld Inductie Bedieningshandleiding Hartelijk dank dat u heeft gekozen voor een van onze producten. Uw toestel voldoet aan de hoogste eisen en de bediening is eenvoudig. Neemt

Nadere informatie

AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR. 2x 3x

AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR. 2x 3x 2x 3x [5] De stekkerdoos schakelt ter bevestiging 2x in en uit. De code van de zender is in het geheugen van de stekkerdoos opgeslagen en het product is klaar voor gebruik. Er kunnen maximaal 6 verschillende

Nadere informatie

Air Trade Centre NV, Hoogstraat 180, 1930 Zaventem, België www.fujitsu-airco.be

Air Trade Centre NV, Hoogstraat 180, 1930 Zaventem, België www.fujitsu-airco.be Module voor redundantie/omschakelen GEBRUIKS- EN MONTAGEAANWIJZINGEN UTD-USM 208 Air Trade Centre NV, Hoogstraat 180, 1930 Zaventem, België www.fujitsu-airco.be Inhoud 1. Inleiding en veiligheidsvoorschriften...

Nadere informatie

Nokia Charging Plate DT-600. Uitgave 1.2

Nokia Charging Plate DT-600. Uitgave 1.2 Nokia Charging Plate DT-600 6 1 2 2 5 4 3 7 Uitgave 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Inleiding Met de Nokia Charging Plate DT-600 kunt u de batterijen van vijf compatibele apparaten

Nadere informatie

Straightener HP8333. Register your product and get support at NL Gebruiksaanwijzing

Straightener HP8333. Register your product and get support at  NL Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8333 NL Gebruiksaanwijzing e f d c b a Nederlands Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product

Nadere informatie

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605. Gebruiksaanwijzing

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605 NL Gebruiksaanwijzing HP8605 a b c d e f g h i j 10 sec. Nederlands 1 Gefeliciteerd Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips!

Nadere informatie

Afzuigkap. Gebruiksaanwijzing. Model EMV602

Afzuigkap. Gebruiksaanwijzing. Model EMV602 Afzuigkap Gebruiksaanwijzing Model EMV602 Inhoudsopgave pagina Technische gegevens 3 Beschrijving apparaat 4 Installatie 5 Installatie 6 Installatie opmerkingen 7 Veiligheidsvoorschriften en adviezen 8

Nadere informatie

- - AOY0001 AOY0004 AOY0003 AOY0002

- - AOY0001 AOY0004 AOY0003 AOY0002 AquaOxy500 - - A AOY0001 B AOY0004 C AOY0003 D ; ; AOY0002 2 - - E AOY0008 F AOY0006 3 - - G AOY0009 H AOY0010 4 - - I AOY0007 5 Veiligheidsinstructies - NL - Dit apparaat kan gevaar opleveren voor personen

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Trapleuning met LED module verlichting met ingebouwde afstandsbediening

Gebruiksaanwijzing Trapleuning met LED module verlichting met ingebouwde afstandsbediening Gebruiksaanwijzing Trapleuning met LED module verlichting met ingebouwde afstandsbediening Proficiat met de aankoop van uw trapleuning met LED verlichting en ingebouwde afstandsbediening! Lees deze gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

LET OP: de toegankelijke onderdelen kunnen erg warm worden als ze met kookap paraten worden gebruikt.

LET OP: de toegankelijke onderdelen kunnen erg warm worden als ze met kookap paraten worden gebruikt. Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Manual de instrucciones Manual de Instruções Руководство по эксплуатации Bruksanvisning Brugsvejledning

Nadere informatie

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES GEVAARLIJK:

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES GEVAARLIJK: BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES UW VEILIGHEID EN DE VEILIGHEID VAN ANDEREN IS HEEL BELANGRIJK. Deze handleiding en het apparaat zelf zijn uitgerust met belangrijke mededelingen die betrekking hebben

Nadere informatie

Waarschuwingen. 1 Waarschuwingen

Waarschuwingen. 1 Waarschuwingen Inhoudsopgave 1 Waarschuwingen 28 1.1 Algemene veiligheidswaarschuwingen 28 1.2 Aansprakelijkheid van de constructeur 28 1.3 Doel van het toestel 28 1.4 Verwerking 28 1.5 Deze gebruiksaanwijzing 29 1.6

Nadere informatie

Handleiding voor gebruik en onderhoud

Handleiding voor gebruik en onderhoud NL Handleiding voor gebruik en onderhoud BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Deze instructies vindt u tevens op de volgende website: docs.bauknecht.eu. UW VEILIGHEID EN DIE VAN ANDEREN IS UITERST BELANGRIJK.

Nadere informatie

AFZUIGKAP - Gebruiksaanwijzing

AFZUIGKAP - Gebruiksaanwijzing NL FZUIGKP - Gebruiksaanwijzing B C max 90 cm M Fig.1 20 B 167.2 Fig.2 Fig.3 C B C D E Fig.4 Fig.5-2 - 90 Fig.6 Fig.7-3 - NEDERLNDS NL LGEMEEN De inhoud van dit boekje grondig doorlezen, daar het belangrijke

Nadere informatie

Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing

Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Руководство по эксплуатации WAARSCHUWINGEN!

Nadere informatie

PHILIPS HD7546/20. Gebruiksaanwijzing

PHILIPS HD7546/20. Gebruiksaanwijzing PHILIPS HD7546/20 Gebruiksaanwijzing HD7546, HD7544 F1 G E D C H B A I 46 Nederlands Algemene beschrijving (fig. 1) A Aan/uitknop met lampje B Netsnoer C Koffiezetter D Waterniveauindicator E Waterreservoir

Nadere informatie

Huistelefoon / lader voor GSM. Gebruiksaanwijzing

Huistelefoon / lader voor GSM. Gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing Huistelefoon / lader voor GSM 1 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN 1.1 Belangrijk Het niet naleven van deze handleiding kan leiden tot ernstig letsel of beschadiging van het toestel.

Nadere informatie

Dynamische microfoon WH-002A

Dynamische microfoon WH-002A G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 30 27 75 Dynamische microfoon WH-002A Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

WS 55/162 WS 55/220 WS 60/144 WS 60/162 WS 60/220 WS 60/283

WS 55/162 WS 55/220 WS 60/144 WS 60/162 WS 60/220 WS 60/283 V-ZUG Ltd Warmtelade WS 55/162 WS 55/220 WS 60/144 WS 60/162 WS 60/220 WS 60/283 Bedieningshandleiding Hartelijk dank dat u heeft gekozen voor een van onze producten. Uw toestel voldoet aan de hoogste

Nadere informatie

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Hairdryer HP8260. NL Gebruiksaanwijzing

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Hairdryer HP8260. NL Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8260 NL Gebruiksaanwijzing Nederlands 1 Inleiding Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ACM DRIEVOUDIGE INBOUWSCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ACM DRIEVOUDIGE INBOUWSCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ACM-3500-3 DRIEVOUDIGE INBOUWSCHAKELAAR A C B C D E Voorbeeldtoepassing (afstandsbediening niet inbegrepen) A: LED-indicator B: Verbindingsknop C: Bevestigingspunten D: Klemschroeven

Nadere informatie

Mixer Gebruikershandleiding

Mixer Gebruikershandleiding Mixer Gebruikershandleiding HMM6420W NL 01M-8832853200-1617-01 Lees eerst deze gebruikershandleiding! Beste klanten, Wij danken u dat u een product van Beko heeft gekozen. We hopen dat u de beste resultaten

Nadere informatie