Bedieningshandleiding Plafondafzuigkap DSDSR12. Dampafzuiger

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bedieningshandleiding Plafondafzuigkap DSDSR12. Dampafzuiger"

Transcriptie

1 Bedieningshandleiding Plafondafzuigkap DSDSR12 Dampafzuiger

2 Hartelijk dank dat u voor een van onze producten hebt gekozen. Uw toestel voldoet aan de hoogste eisen en de bediening is eenvoudig. Neemt u niettemin de tijd om deze bedieningshandleiding te lezen. Op die manier raakt u vertrouwd met uw toestel en kunt u het optimaal en zonder storingen gebruiken. Volg de veiligheidsvoorschriften op. Wijzigingen Tekst, afbeeldingen en gegevens komen overeen met de technische conditie van het toestel ten tijde van het ter perse gaan van deze bedieningshandleiding. Wijzigingen in de zin van verdere ontwikkeling blijven voorbehouden. Toepassingsgebied De productfamilie (modelnummer) komt overeen met de eerste cijfers op het serviceplaatje. Deze bedieningshandleiding geldt voor: Type Productfamilie Maatsysteem DSDSR Afwijkingen tussen verschillende uitvoeringen worden in de tekst vermeld. V-ZUG Ltd, CH-6301 Zug,

3 Inhoudsopgave 1 Veiligheidsvoorschriften Gebruik symbolen Algemene veiligheidsvoorschriften Voor de eerste ingebruikneming Reglementair gebruik Bij kinderen in het huishouden Het gebruik Afdanken 11 3 Beschrijving van het toestel Luchtafzuigmodel Uitrusting Opbouw Bedienings- en display-elementen Afstandsbediening Bediening Afstandsbediening activeren/deactiveren Toestel in-/uitschakelen Verlichting in-/uitschakelen Intensiteit van het licht wijzigen Ventilatorstanden wijzigen Niveau Intensief in-/voortijdig uitschakelen Nalooptijd Intensief in-/voortijdig uitschakelen CleanAir-functie in-/voortijdig uitschakelen Verzadigingsindicator metalen vetfilters Gebruik met behulp van de bedienings- en display-elementen Verzorging en onderhoud Behuizing reinigen Metalen vetfilters reinigen Storingen zelf verhelpen Wat te doen als Toebehoren en vervangende onderdelen 25 8 Technische gegevens 26 9 Trefwoordenlijst Notities 29 3

4 11 Service & Support 31 4

5 1 Veiligheidsvoorschriften 1.1 Gebruik symbolen Markeert alle voor de veiligheid belangrijke aanwijzingen. Negeren van deze aanwijzingen kan letsel, schade aan het toestel of aan de inrichting tot gevolg hebben! Informatie en aanwijzingen die in acht genomen moeten worden. Informatie over het afvoer en verwerking na afdanking. Informatie over de bedieningshandleiding. Markeert arbeidsstappen die u achtereenvolgens moet uitvoeren. Beschrijft de reactie van het toestel op uw arbeidsstap. Markeert een opsomming. 5

6 1 Veiligheidsvoorschriften 1.2 Algemene veiligheidsvoorschriften Lees de bedieningshandleiding voordat u het toestel in bedrijf neemt. Deze toestellen mogen door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met verminderde lichamelijke, sensorische of geestelijke capaciteiten of met gebrek aan ervaring en/of kennis worden gebruikt, mits zij onder toezicht staan of over een veilig gebruik van het toestel geïnstrueerd zijn en de gevaren die uit het gebruik resulteren begrepen hebben. Kinderen mogen niet met het toestel spelen. Reiniging en onderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd. Indien het toestel niet uitgerust is met een stroomkabel en een stekker of een ander middel om het toestel van het stroomnet te scheiden dat aan iedere pool een contactopening conform de voorwaarden van overspanningscategorie III voor volledige scheiding heeft, moet een scheidingsinrichting in de vaste elektrische installatie worden ingebouwd die aan de installatievoorschriften voldoet. Indien de stroomkabel van het toestel beschadigd is, moet deze door de fabrikant, diens klantenservice of een persoon met soortgelijke bekwaamheid worden vervangen om gevaren te vermijden. 6

7 1 Veiligheidsvoorschriften 1.3 Voor de eerste ingebruikneming Het toestel mag alleen volgens de aparte installatiehandleiding worden gemonteerd en op de netstroom worden aangesloten. Laat de benodigde werkzaamheden uitvoeren door een erkende installateur/elektricien. Voer het verpakkingsmateriaal af volgens de plaatselijke voorschriften. 7

8 1 Veiligheidsvoorschriften 1.4 Reglementair gebruik Het toestel is bedoeld voor het afzuigen van damp boven een huishoudelijke kookplaats. Reparaties, wijzigingen of manipulaties aan of in het toestel, in het bijzonder aan stroomgeleidende onderdelen, mogen uitsluitend door de fabrikant, diens klantendienst of een gelijk gekwalificeerd persoon worden uitgevoerd. Ondeskundige reparaties kunnen leiden tot zware ongevallen, schade aan het toestel en de inrichting, alsook tot gebruikstoringen. Neem bij een storing aan het toestel of in geval van een reparatieopdracht de aanwijzingen in het hoofdstuk 'Reparatieservice' in acht. Neem, indien nodig, contact op met onze klantenservice. Er mogen uitsluitend originele vervangingsonderdelen worden gebruikt. Bewaar de bedieningshandleiding zorgvuldig, zodat u deze steeds kunt raadplegen. Geef deze handleiding en ook de installatiehandleiding samen met het toestel door wanneer u het toestel verkoopt of aan derden overdraagt. De nieuwe eigenaar kan zich zo van de juiste bediening van het toestel en van de betreffende aanwijzingen op de hoogte stellen. 1.5 Bij kinderen in het huishouden Delen van de verpakking, bijv. folie, geëxpandeerd polystyreen, kunnen voor kinderen gevaarlijk zijn. Verstikkingsgevaar! Houd verpakkingsdelen buiten bereik van kinderen. Het toestel is bedoeld voor gebruik door volwassenen, die kennis hebben genomen van de inhoud van deze bedieningshandleiding. Kinderen herkennen vaak de gevaren niet die door de omgang met elektrische apparaten ontstaan. Zorg voor het nodige toezicht en laat kinderen niet met het toestel spelen. Het gevaar bestaat dat kinderen gewond raken. 8

9 1 Veiligheidsvoorschriften 1.6 Het gebruik Als het toestel zichtbare beschadigingen vertoont, neem het dan niet in gebruik en wendt u zich tot onze klantendienst. Zodra er een functiestoring wordt ontdekt, moet het toestel van het stroomnet worden losgekoppeld. Als de aansluitkabel van het toestel is beschadigd, moet deze door de klantendienst worden vervangen om gevaar te vermijden. Let op: toegankelijke onderdelen kunnen bij het gebruik met kookapparaten heet worden. Het is niet toegestaan onder het toestel te flamberen. Vetfilters die vol zitten met vet kunnen daardoor ontvlammen en een brand veroorzaken. Bij het frituren op de kookplaats dient het gebruikte toestel voortdurend in het oog te worden gehouden. De in het frituurtoestel gebruikte olie kan bij oververhitting ontvlammen en een brand veroorzaken. Daarom moet de olietemperatuur gecontroleerd worden en onder het ontstekingspunt worden gehouden. Let er daarbij ook op of de olie schoon is; vervuilde olie ontvlamt gemakkelijker. De reinigingsintervallen moeten worden nageleefd. Als deze aanwijzing niet wordt opgevolgd, kan er brandgevaar bestaan ten gevolge van te veel vet in het vetfilter. De kookzones van de kookplaats mogen alleen gebruikt worden met het kookgerei erop geplaatst en gevuld. Zo kunnen de keukenmeubels niet beschadigd raken door overmatige hitte. Open vuurplaatsen bij olie-, gas-, hout- en kolenfornuizen moeten absoluut vermeden worden. Bij het gebruik van de afzuigventilator moet een voldoende frisseluchttoevoer gewaarborgd zijn, om onaangename onderdruk in de keukenruimte te vermijden en om een optimale luchtafvoer mogelijk te maken. Voorkom over dwars stromende tocht die de damp over de kookplaats kan wegblazen. Bij gelijktijdig gebruik van andere toestellen die op gas of andere brandstoffen werken, moet een voldoende frisseluchttoevoer zijn gewaarborgd. Geldt niet voor luchtcirculatietoestellen. 9

10 1 Veiligheidsvoorschriften Bij gelijktijdig gebruik van vuurhaarden (zoals hout-, gas-, olie- of kolenovens, doorstroomapparaten) is een gevaarloos bedrijf alleen mogelijk als de onderdruk in de ruimte van 4 Pa (0,04 mbar) niet wordt overschreden. Vergiftigingsgevaar! Er moet voldoende verse lucht aangevoerd worden, bijv. door openingen in deuren en ramen die niet gesloten kunnen worden, samen met luchttoevoer- en -afvoerkasten in de muur of door andere technische maatregelen. Bij onderhoudswerkzaamheden aan het toestel, ook bij het vervangen van lampen, dient het toestel stroomloos geschakeld te worden (zekeringen helemaal uit de fittingen halen, resp. automatische zekeringen uitschakelen of stekker uit het stopcontact trekken). Zorg er bij het reinigen voor dat er geen water in het toestel kan dringen. Gebruik een ietwat vochtige doek. Spuit het toestel binnen of buiten nooit af met water of met een stoomreiniger. Binnendringend water kan schade veroorzaken. 10

11 2 Afdanken Verpakking Het verpakkingsmateriaal (karton, kunststof folie PE en piepschuim EPS) is gemerkt en moet indien mogelijk worden gerecycled en op een milieuvriendelijke manier worden verwijderd. De-installatie Koppel het toestel los van de netstroom. Bij een vast geïnstalleerd toestel moet dit door een erkende elektromonteur worden gedaan! Veiligheid Om ongevallen door ondeskundig gebruik te vermijden, met name door spelende kinderen, dient het toestel onbruikbaar te worden gemaakt. Trek de stekker uit het stopcontact, c.q. laat de aansluiting door een elektricien demonteren. Snijd vervolgens het netsnoer van het toestel. Verwijderen Het oude toestel is geen waardeloos afval. Door een juiste verwijdering kunnen de grondstoffen worden hergebruikt. Op het typeplaatje van het toestel is het symbool afgebeeld. Het duidt aan dat het toestel niet bij het gewone huishoudelijke vuil mag worden verwijderd. Het toestel moet volgens de plaatselijke voorschriften voor de afvalverwerking worden verwijderd. Voor meer informatie over de behandeling, verwerking en recycling van het product kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke instanties van uw gemeentebestuur, het plaatselijke recyclingcentrum voor huishoudelijk afval, of de handelaar bij wie u het toestel hebt gekocht. 11

12 3 Beschrijving van het toestel Het toestel is bedoeld voor het afzuigen van damp boven een huishoudelijke kookplaat. Het toestel wordt met afzuigwerking gebruikt. 3.1 Luchtafzuigmodel De damp die boven de kookplaat ontstaat, wordt door een ventilator afgezogen. De afgezogen lucht wordt gereinigd door het metalen vetfilter en wordt via een aansluitstuk met geïntegreerde stuwklep en dan door de luchtafvoerleiding naar buiten geleid. Tijdens gebruik moet worden geborgd dat er voldoende verse lucht wordt aangevoerd. Voor de luchtafvoer is luchttoevoer nodig. 3.2 Uitrusting 1 afzuigventilator 4 metalen vetfilters Verlichting Afstandsbediening De afzuigventilator heeft 4 vermogensniveaus: 1 = gering, 2 = middel, 3 = sterk afzuigvermogen en intensief niveau. De niveaus 1 3 zijn geschikt voor continu gebruik. Het intensieve niveau dient voor kortstondig intensief afzuigen van dampen, bijvoorbeeld bij het braden. Het intensieve niveau is voor zes minuten beschikbaar. 12

13 3 Beschrijving van het toestel 3.3 Opbouw Bedienings- en display-elementen 2 Metalen vetfilters 3 Paneel, klapbaar 4 Verlichting 13

14 3 Beschrijving van het toestel 3.4 Bedienings- en display-elementen 2 3 I Infrarood-koppeling voor de afstandsbediening Verlichting in-/uitschakelen resp. intensiteit van het licht wijzigen Ventilatorstand 1 resp. afstandsbediening in-/uitschakelen 2 Ventilatorstand 2 in-/uitschakelen 3 Ventilatorstand 3 in-/uitschakelen I Ventilatorstand Intensief inschakelen resp. resetten van de verzadigingsindicator Verzadigingsindicator voor metalen vetfilters Afhankelijk van het model en de uitrusting kan de uitvoering in detail afwijken van de beschreven standaarduitvoering. 14

15 3 Beschrijving van het toestel 3.5 Afstandsbediening Dit toestel kan met een afstandsbediening worden bestuurd die op alkalische zink-koolstofaccu's 1,5 V van het standaard type LR03-AAA werkt (niet meegeleverd). Leg de afstandsbediening niet in de buurt van warmtebronnen. De accu's moeten reglementair worden verwijderd. Bedienings- en display-elementen i Verlichting in-/uitschakelen resp. intensiteit van het licht wijzigen Toestel in-/uitschakelen Trapsgewijs ventilatorstand reduceren Trapsgewijs ventilatorstand verhogen Niveau Intensief in-/voortijdig uitschakelen Nalooptijd resp. CleanAir-functie in-/voortijdig uitschakelen 15

16 4 Bediening 4.1 Afstandsbediening activeren/deactiveren Het toestel kan met behulp van de bedienings- en display-elementen op het toestel zelf of met behulp van de afstandsbediening worden bediend. Wij adviseren om het toestel met behulp van de afstandsbediening te bedienen. Houd bij het uitgeschakelde toestel de toets De LED van de toets knippert twee keer. vijf seconden ingedrukt. Het toestel kan nu met behulp van de afstandsbediening worden bediend. opnieuw vijf seconden in- Houd bij het uitgeschakelde toestel de toets gedrukt. De LED van de toets knippert een keer. Het toestel kan alleen nog met behulp van de bedienings- en displayelementen worden bediend. 4.2 Toestel in-/uitschakelen Tik op de toets. Het toestel wordt ingeschakeld met ventilatorstand 1. Tik opnieuw op de toets. Het toestel gaat uit. 16

17 4 Bediening 4.3 Verlichting in-/uitschakelen Tik op de toets. De verlichting wordt op maximale intensiteit ingeschakeld. Tik opnieuw op de toets. De verlichting wordt op maximale intensiteit uitgeschakeld. 4.4 Intensiteit van het licht wijzigen Houd bij ingeschakelde verlichting de toets De intensiteit van het licht wordt gereduceerd. Tik bij gereduceerde intensiteit van het licht op de toets. De intensiteit van het licht wordt verhoogd. twee seconden ingedrukt. Als de toets bij een gereduceerde intensiteit van het licht gedurende twee seconden ingedrukt wordt of bij normale intensiteit van het licht wordt aangeraakt, gaat de verlichting uit. De verlichting kan onafhankelijk van de ventilator worden gebruikt. 4.5 Ventilatorstanden wijzigen Tik op de toets. De volgende lagere ventilatorstand wordt ingesteld. Tik opnieuw op de toets. De volgende hogere ventilatorstand wordt ingesteld. 4.6 Niveau Intensief in-/voortijdig uitschakelen Tik op de toets i. De toets I brandt. Het niveau Intensief wordt ingeschakeld. 17

18 4 Bediening Als er eerder een ventilatorstand is gekozen, wordt het toestel na zes minuten weer naar dit niveau teruggeschakeld. Als het niveau Intensief bij een uitgeschakeld toestel is geselecteerd, wordt het toestel na zes minuten uitgeschakeld. Tik opnieuw op de toets i. De toets I gaat uit. Het niveau Intensief gaat voortijdig uit. 4.7 Nalooptijd Intensief in-/voortijdig uitschakelen Tijdens de nalooptijd lopen de motor, de ventilatorwielen en de verlichting gedurende 30 minuten verder en gaan vervolgens uit. De nalooptijd kan alleen via de afstandsbediening worden gekozen. Tik op de toets. Tik zo vaak op toets of tot de gewenste ventilatorstand is bereikt. Tik op de toets. De nalooptijd gaat aan. De LED van de betreffende ventilatorstand knippert gedurende 30 minuten een keer per seconde. Tik opnieuw op de toets. De LED van de betreffende ventilatorstand knippert niet meer. De nalooptijd gaat voortijdig uit. 4.8 CleanAir-functie in-/voortijdig uitschakelen De luchtafzuiging wordt ieder uur voor tien minuten op ventilatorstand 1 ingeschakeld. Na 24 uur wordt de CleanAir-functie uitgeschakeld. De CleanAir-functie kan alleen via de afstandsbediening worden gekozen. 18

19 4 Bediening Houd toets twee seconden ingedrukt. De CleanAir-functie wordt ingeschakeld. De LED van de toets knippert twee keer per seconde. Houd toets opnieuw twee seconden ingedrukt. De LED van de toets gaat uit. De CleanAir-functie wordt voortijdig uitgeschakeld. 4.9 Verzadigingsindicator metalen vetfilters Na 100 bedrijfsuur knippert de verzadigingsindicator bij in- en uitgeschakelde afzuigkap. De verzadigingsgraad is bereikt, de metalen vetfilters moeten worden gereinigd. Verzadigingsindicator resetten Schakel het toestel en de verlichting uit. Houd toets 3 drie seconden ingedrukt. De LED van de toets 3 knippert drie keer. De verzadigingsindicator gaat uit Gebruik met behulp van de bedienings- en displayelementen Toestel in-/uitschakelen Tik op de toets / 2 / 3 of I. De LED van de betreffende toets brandt. De betreffende ventilatorstand gaat aan. Tik opnieuw op de toets. Het toestel gaat uit. 19

20 4 Bediening Verlichting in-/uitschakelen Tik op de toets. De verlichting wordt op maximale intensiteit ingeschakeld. Tik op de toets. De verlichting wordt op maximale intensiteit uitgeschakeld. Intensiteit van het licht wijzigen Houd bij ingeschakelde verlichting de toets twee seconden ingedrukt. De intensiteit van het licht wordt gereduceerd. Tik bij gereduceerde intensiteit van het licht op de toets. De intensiteit van het licht wordt verhoogd. De verlichting kan onafhankelijk van de ventilator worden gebruikt. Ventilatorstand wijzigen Tik op de toets / 2 of 3. De LED van de betreffende toets brandt. De betreffende ventilatorstand gaat aan. Niveau Intensief in-/voortijdig uitschakelen Tik op de toets I. De LED van de toets I brandt. Als er eerder een ventilatorstand is gekozen, wordt het toestel na zes minuten weer naar dit niveau teruggeschakeld. Als het niveau Intensief bij een uitgeschakeld toestel is geselecteerd, wordt het toestel na zes minuten uitgeschakeld. Tik op de toets / 2 of 3. De LED van de toets I gaat uit. Het niveau Intensief gaat voortijdig uit. De betreffende ventilatorstand gaat aan. 20

21 5 Verzorging en onderhoud 5.1 Behuizing reinigen Zorg ervoor dat er geen water in de behuizing binnendringt! Water in de behuizing kan tot schade leiden. Gebruik voor het reinigen geen schuurmiddelen, schuursponsjes, staalwol, etc. Het oppervlak wordt daardoor beschadigd. Draai de schroefzekering eruit of schakel de veiligheidsschakelaar uit. Buitenkanten reinigen Draai bij een uitgeschakeld toestel het paneel naar beneden. Maak de buitenkanten met een iets vochtige doek en een beetje neutraal schoonmaakmiddel schoon. Binnenkanten reinigen Aan de binnenkanten kan zich vet en condenswater afzetten naast de vetfilters. Maak de binnenkanten met een iets vochtige doek en een beetje neutraal schoonmaakmiddel schoon. 21

22 5 Verzorging en onderhoud 5.2 Metalen vetfilters reinigen De vetfilters kunnen worden gereinigd. Kies bij de vaatwasmachine het programma «Intensief» - resp. «Krachtig» met warm voorspoelen. Vetfilters kunnen door het reinigen verkleuren. Dit beïnvloedt de filterwerking echter op geen enkele wijze. Demontage Draai de panelen 1 naar beneden. Schuif greep 2 naar achter en trek het vetfilter 3 naar beneden Beschadig de metalen vetfilters niet. 22

23 5 Verzorging en onderhoud Reiniging De metalen vetfilters moeten bij normaal gebruik minstens alle twee maanden, of altijd als de verzadigingsindicator aan gaat, worden gereinigd. Bij een optimaal onderhoud is de levensduur van de metalen vetfilters gelijk aan de levensduur van de afzuigkap. Maak de metalen vetfilters schoon in de vaatwasmachine. Kies bij de vaatwasmachine het programma «Intensief» resp. «Krachtig» met warm voorspoelen. Inbouwen Plaats steeds een vetfilter 3 in de houder 4. Druk greep 2 naar achter en laat het vetfilter 3 boven in de bevestiging vergrendelen. Draai de panelen 1 naar boven

24 6 Storingen zelf verhelpen 6.1 Wat te doen als......de verlichting niet functioneert Mogelijke oorzaak De zekering of automatische zekering van de woning resp. de huishoudelijke installatie is defect. Onderbreking in de stroomtoevoer. Oplossing Vervang de zekering. Schakel de automatische zekering weer in. Controleer de stroomtoevoer. LED is defect. Neem contact op met klantenservice.... het toestel onvoldoende onlucht Mogelijke oorzaak Oplossing Vetfilters zijn vervuild. Vetfilters reinigen. De toevoer van verse lucht is onvoldoende. Waarborg voldoende toevoer van verse lucht. 24

25 7 Toebehoren en vervangende onderdelen Vermeld bij bestellingen a.u.b. het modelnummer en een precieze omschrijving. Metalen vetfilters 25

26 8 Technische gegevens Elektrische aansluiting Zie typeplaatje. Verwijder vetfilter. Het serviceplaatje bevindt zich aan de binnenkant van het toestel. 26

27 9 Trefwoordenlijst A Afstandsbediening activeren/deactiveren16 B Bedieningselementen Afstandsbediening Afzuigkap Behuizing reinigen C CleanAir-functie in-/voortijdig uitschakelen 18 D De-installatie Display-elementen Afstandsbediening Afzuigkap E Elektrische aansluiting G Garantieverlenging I Ingebruikneming... 7 Intensiteit van het licht wijzigen Op de afzuigkap K Kinderen in het huishouden... 8 L Luchtafzuigmodel M Metalen vetfilters Demonteren Inbouwen Reinigen Verzadigingsindicator Modelnummer... 2 N Nalooptijd Intensief in-/voortijdig uitschakelen Niveau Intensief in-/voortijdig uitschakelen Met afstandsbediening Op de afzuigkap Notities O Opbouw P Productfamilie... 2 S Service & Support Storing De verlichting functioneert niet Toestel ontlucht onvoldoende Symbolen... 5 T Technische gegevens Technische vragen Toebehoren Toepassingsgebied... 2 Toestel in-/uitschakelen Met afstandsbediening Op de afzuigkap Type... 2 Typeplaatje U Uitrusting V Veiligheid Veiligheidsvoorschriften 27

28 Algemene... 6 Bij kinderen in het huishouden... 8 Het gebruik... 9 Reglementair gebruik... 8 Voor de eerste ingebruikneming... 7 Ventilatorstand wijzigen Met afstandsbediening Op de afzuigkap Verlichting in-/uitschakelen Met afstandsbediening Op de afzuigkap Verpakking Vervangende onderdelen Verwijderen Verzadigingsindicator W Wat te doen als de verlichting niet functioneert Wat te doen als het toestel onvoldoende ontlucht 24 28

29 10 Notities 29

30 30

31 11 Service & Support In het hoofdstuk «Storingen zelf verhelpen» vindt u handige informatie over kleinere storingen. Zo hoeft er geen servicemonteur te komen en zijn de extra kosten die hiermee gemoeid zouden gaan niet nodig. De informatie betreffende de garantie van producten van V-ZUG vindt u op Service Garantie informatie Lees deze goed door. Registreer uw toestel per direct online via Service Garantieregistratie. Zo profiteert u bij een eventuele storing tijdens de garantieperiode van een uitstekende service. Voor de registratie hebt u het serienummer (FN) en de benaming van het toestel nodig. Deze informatie vindt u op het typeplaatje van het toestel. Mijn toestel: FN: Toestel: Houd deze informatie steeds binnen handbereik, als u met V-ZUG contact opneemt. Hartelijk dank. Uw reparatie-order Onder Service Service-Nummer vindt u het telefoonnummer van het dichtstbijzijnde V ZUG-Service-center. Technische vragen, toebehoren, garantieverlenging V-ZUG helpt u graag verder bij algemene administratieve en technische aanvragen, neemt uw bestellingen voor toebehoren en onderdelen graag in ontvangst of informeert u graag over de vooruitstrevende servicecontracten. 31

32 Korte handleiding Lees eerst de veiligheidsvoorschriften in de bedieningshandleiding! Afstandsbediening activeren Houd bij het uitgeschakelde toestel de toets vijf seconden ingedrukt. De LED van de toets knippert twee keer. Het toestel kan nu met behulp van de afstandsbediening worden bediend. Bedienings- en display-elementen van de afstandsbediening i Verlichting in-/uitschakelen resp. intensiteit van het licht wijzigen Toestel in-/uitschakelen Trapsgewijs ventilatorstand reduceren Trapsgewijs ventilatorstand verhogen Niveau Intensief in-/voortijdig uitschakelen Nalooptijd resp. CleanAir-functie in-/voortijdig uitschakelen J R01 V-ZUG Ltd Industriestrasse 66, Box 59, CH-6301 Zug, Zwitserland

Gebruiksaanwijzing. Kookplaat ZGG62414

Gebruiksaanwijzing. Kookplaat ZGG62414 NL Gebruiksaanwijzing Kookplaat ZGG62414 NL Inhoud Veiligheidsinformatie _ 2 Veiligheidsvoorschriften _ 3 Beschrijving van het product _ 5 Dagelijks gebruik _ 6 Nuttige aanwijzingen en tips _ 7 Veiligheidsinformatie

Nadere informatie

INSTRUCTIES VOOR DE INBOUWGASKOOKPLAAT

INSTRUCTIES VOOR DE INBOUWGASKOOKPLAAT NL INSTRUCTIES VOOR DE INBOUWGASKOOKPLAAT BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES UW EIGEN VEILIGHEID EN DIE VAN ANDEREN IS ZEER BELANGRIJK Deze handleiding en het apparaat zelf zijn voorzien van belangrijke

Nadere informatie

Downloaded from www.vandenborre.be

Downloaded from www.vandenborre.be NL INSTRUCTIES VOOR DE INBOUWGASKOOKPLAAT FR BE BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES UW EIGEN VEILIGHEID EN DIE VAN ANDEREN IS ZEER BELANGRIJK Deze handleiding en het apparaat zelf zijn voorzien van belangrijke

Nadere informatie

Van harte gefeliciteerd met de aankoop van uw Melitta CAFFEO SOLO &milk.

Van harte gefeliciteerd met de aankoop van uw Melitta CAFFEO SOLO &milk. Beste klant! Van harte gefeliciteerd met de aankoop van uw Melitta CAFFEO SOLO &milk. Wij verheugen ons erop u als kof eliefhebber en genieter van de Melitta CAFFEO SOLO &milk te mogen begroeten. Met uw

Nadere informatie

Gebruiks- en montagehandleiding Combimagnetron

Gebruiks- en montagehandleiding Combimagnetron Gebruiks- en montagehandleiding Combimagnetron Lees beslist de gebruiks- en montagehandleiding voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade

Nadere informatie

Regina Plus 40T. Regina Plus 90T V1/0814

Regina Plus 40T. Regina Plus 90T V1/0814 Regina Plus 40T Regina Plus 90T A190146 A190196 V1/0814 A190146 420 Ø 220 A190196 312 Ø 270 460 360 1 2 3 9 4 8 7 5 6 10 13 11 12 NL/B NEDERLANDS Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing Lees voor

Nadere informatie

ADINA 70 S-line ADINA 85 M-line

ADINA 70 S-line ADINA 85 M-line ADINA 70 S-line ADINA 85 M-line 6 3 > = BRuGSANVISNING MANuEL D utilisation ISTRuzIONI D uso GEBRuIKSAANwIJzING BRuKSANVISNING 2 30 60 88 8 Kerncomponenten 6 A Kacheldeur 2 3 Siliconenstrip kacheldeur

Nadere informatie

Bedienungsanleitung Operating Instructions Guide d utilisation

Bedienungsanleitung Operating Instructions Guide d utilisation ESPAÑOL NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH Version 2.0 09/2011 Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. KG D-32372 Minden Bedienungsanleitung Operating Instructions Guide d utilisation Gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH ESPAÑOL. Bedienungsanleitung Operating Instructions Guide d utilisation Gebruiksaanwijzing

NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH ESPAÑOL. Bedienungsanleitung Operating Instructions Guide d utilisation Gebruiksaanwijzing ESPAÑOL NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH Version 2.1 08/2011 Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. KG D-32372 Minden Bedienungsanleitung Operating Instructions Guide d utilisation Gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing KA 3482

Gebruiksaanwijzing KA 3482 Gebruiksaanwijzing KA 3482 Gebruiksaanwijzing Dank u voor uw keuze van dit product. We hopen dat u er veel plezier van beleeft. Symbolen in deze bedieningshandleiding Belangrijke aanwijzingen voor uw veiligheid

Nadere informatie

INGEBOUWDE GASKOOKPLAAT

INGEBOUWDE GASKOOKPLAAT NL INGEBOUWDE GASKOOKPLAAT BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUTIES UW VEILIGHEID EN DIE VAN ANDEREN IS ERG BELANGRIJK Deze handleiding en het apparaat zelf zijn voorzien van belangrijke veiligheidsaanwijzigen,

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. In deze handleiding gebruikte waarschuwingssymbolen en -woorden... 2 2. Gebruik voor het beoogde doel... 3

Inhoudsopgave 1. In deze handleiding gebruikte waarschuwingssymbolen en -woorden... 2 2. Gebruik voor het beoogde doel... 3 Koffiepadmachine LIFETEC MD14020 Handleiding Inhoudsopgave 1. In deze handleiding gebruikte waarschuwingssymbolen en -woorden... 2 2. Gebruik voor het beoogde doel... 3 2.1. Inhoud van de verpakking...

Nadere informatie

Type HD8750 GEBRUIKSAANWIJZING

Type HD8750 GEBRUIKSAANWIJZING Registreer uw product en krijg ondersteuning op www.philips.com/welcome 07 Nederlands Type HD8750 GEBRUIKSAANWIJZING 07 NL LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG ALVORENS DE MACHINE TE GEBRUIKEN 2 NEDERLANDS

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Vrijstaande koffieautomaat CM 5200. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing

Gebruiksaanwijzing. Vrijstaande koffieautomaat CM 5200. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffieautomaat CM 5200 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. voor wasdrogers

Gebruiksaanwijzing. voor wasdrogers Gebruiksaanwijzing voor wasdrogers Vert aling van Oorspronkelijke Inst ruct ies Bewaar deze voorschrift en voor t oekomst ige verwijzing. (Indien het eigendom van deze machine verandert, dan moet deze

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR DE CORRECTE VERWERKING VAN HET PRODUCT IN OVEREENSTEMMING MET DE EUROPESE RICHTLIJN 2002/96/EC

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR DE CORRECTE VERWERKING VAN HET PRODUCT IN OVEREENSTEMMING MET DE EUROPESE RICHTLIJN 2002/96/EC INHOUD 1 BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT (zie pagina 3)................................75 2 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN...............................................75 3 INSTALLATIE............................................................76

Nadere informatie

Gebruiks- en montagehandleiding

Gebruiks- en montagehandleiding Gebruiks- en montagehandleiding Inbouwkoffieautomaat CVA 6405 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt

Nadere informatie

Gebruiks- en montagehandleiding Bakoven

Gebruiks- en montagehandleiding Bakoven Gebruiks- en montagehandleiding Bakoven Lees beslist de gebruiks- en montagehandleiding voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Afwasautomaten

Gebruiksaanwijzing Afwasautomaten Gebruiksaanwijzing Afwasautomaten Lees in elk geval de gebruiksaanwijzing en het montageplan voor u het toestel opstelt, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u vermijdt schade

Nadere informatie

Duidt op een gevaarlijke situatie die tot ernstig letsel zal leiden. Duidt op een gevaarlijke situatie die tot ernstig letsel kan leiden.

Duidt op een gevaarlijke situatie die tot ernstig letsel zal leiden. Duidt op een gevaarlijke situatie die tot ernstig letsel kan leiden. BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES UW VEILIGHEID EN DIE VAN ANDEREN IS ERG BELANGRIJK Deze handleiding en het apparaat zelf zijn voorzien van belangrijke veiligheidsaanwijzigen, die te allen tijde moeten

Nadere informatie

Bediening. Inbouwkoffieautomaten CVA 5060 CVA 5068. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing

Bediening. Inbouwkoffieautomaten CVA 5060 CVA 5068. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing Bediening Inbouwkoffieautomaten CVA 5060 CVA 5068 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt onnodige

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing 9000 405 553 (8906)

Gebruiksaanwijzing 9000 405 553 (8906) 9000 405 553 (8906) nl Gebruiksaanwijzing S Start ABC 7 8 9 10 Reset 3 sec. h Reset 3 sec 1 2 3 4 5 6 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Inhoudsopgave Veiligheidsvoorschriften............ 4 Bij aflevering....................

Nadere informatie

Gebruiks- en montageaanwijzing

Gebruiks- en montageaanwijzing Gebruiks- en montageaanwijzing Inbouwkoffiezetautomaat CVA 6805 Lees absoluut de gebruiksaanwijzing voor u het toestel plaatst, nl-be installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt

Nadere informatie

Type HD8751 GEBRUIKSAANWIJZING

Type HD8751 GEBRUIKSAANWIJZING Registreer uw product en krijg ondersteuning op www.philips.com/welcome 07 Nederlands Type HD8751 GEBRUIKSAANWIJZING 07 NL LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG ALVORENS DE MACHINE TE GEBRUIKEN. 2 NEDERLANDS

Nadere informatie

SNOWFLAKE K/F 605/1305

SNOWFLAKE K/F 605/1305 SNOWFLAKE K/F 605/1305 Gebruiksaanwijzing 765041600 Rev. 000 1 765041600 Rev. 000 2 Inhoud Toepassingsgebied... 4 Veiligheidsinformatie... 5 Installatie... 6 Algemene beschrijving van het product... 9

Nadere informatie

MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI

MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZINGEN MANUAL DE INSTRUCCIONES MANUAL DE INSTRUÇÕES ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKCJA

Nadere informatie

VOORDAT U DE WASMACHINE IN GEBRUIK NEEMT 1.Verwijderen van de verpakking en inspectie

VOORDAT U DE WASMACHINE IN GEBRUIK NEEMT 1.Verwijderen van de verpakking en inspectie 30106300aNL.fm Page 1 Friday, January 8, 2010 5:08 PM GEBRUIKSOMSCHRIJVING Deze wasmachine is uitsluitend bestemd voor het wassen en centrifugeren van in de machine wasbaar wasgoed, in hoeveelheden die

Nadere informatie

manual handleiding - notice d utilisation - anleitung GK7...

manual handleiding - notice d utilisation - anleitung GK7... manual handleiding - notice d utilisation - anleitung GK7... inhoud 3 inhoud NL handleiding.... 3 26 uw gaskookplaat beschrijving... 4 inleiding... 5 FR notice d utilisation........................................

Nadere informatie

KZM1-NE www.primo-elektro.be

KZM1-NE www.primo-elektro.be HANDLEIDING KOFFIEZETAPPARAAT MET BONENMOLEN www.primo-elektro.be 2 Lees aandachtig alle instructies - bewaar deze handleiding voor latere raadpleging. 1. GARANTIEVOORWAARDEN 4 2. RECYCLAGE INFORMATIE

Nadere informatie

OVERZICHT. bereiding van heet water...15 Wijziging van de hoeveelheid...15. Gebruik conform de bestemming... 8

OVERZICHT. bereiding van heet water...15 Wijziging van de hoeveelheid...15. Gebruik conform de bestemming... 8 OVERZICHT Introductie... 7 In deze handleiding gebruikte symbolen...7 Letters tussen haakjes...7 Problemen en reparaties...7 Veiligheid... 7 Fundamentele waarschuwingen voor de veiligheid... 7 Gebruik

Nadere informatie